Izifundo zebhayibheli

IBhayibheli liyiDNA yeMpilo yaPhakade

I-DNA inamndla wokulawula impilo yemvelo ngoba iwulimi lwempilo yemvelo. IBhayibheli liwulimi leMpilo yaPhakade ngakho-ke kufanele lilawule izimpilo zethu zangokomoya.

Revelation 6, part 1 - 7 Church Ages

A difficult Chapter as it exposes evil in the churches throughout all 7 church ages. People deny their church's errors.

u-Israyeli uyiwashi elibala isikhathi lika Nkulunkulu

UNkulunkulu usebenzisa u-Israyeli njenge washi elibala isikhathi. Akakwenzi lokho ngathi thina Bantu bezizwe (Asiwona amaJuda).

Ubhapathizo lwamanzi

UBhapathizo luwuphawu lokufa, ukungcwatshwa, nokuvuka.

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 01

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 02

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 03

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 04

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 05

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 06

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 07

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 08

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 09

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 10

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 11

ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 12

UNkulunkulu uBaba akabonakali futhi akanasimo, ngakho-ke yini isandla Sakhe sokunene?

UNkulunkulu uBaba akabonakali futhi akanasimo. Ngakho-ke Uhlale phakathi kweNdoda ekahle kakhulu uJesu, iNdodana kaNkulunkulu, ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu angaba njani umangabe ebe nguMuntu.

“Umusa weNkosi uJesu mawube nani.” — 1 kwabaseKorinte 16:23