ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 07First published on the 18th of March 2019 — Last updated on the 10th of May 2019

Isahluko 7 siyihlako sophawu ekungukuthi uLuka usibhekisa khona kumkhondo obonisa ukuthi uNkulunkulu wayehlela ukuphendukela kwaBezizwe ngesikhathi semnyaka yamabandla ayisikhombisa.

Kodwa uLuka ugcizelela iphoyinti lokuthi amaJuda azoqale amchithe uJesu.

ULuka uloba ngenduna yomRoma eyayikholwa kakhulu. Le ndoda ‎yayingowaBezizwe [Gentile]. Wayenamandla njenge nduna futhi unamabutho ngaphansi kwakhe akawatshela ukuthi enze noma yini akayishoyo. Ngakho-ke wathi kuJesu Waye ngafanelanga ukuthi angene endlini yakhe ukuzo philisa inceku yakhe ngoba uJesu wayenamandla onke, wokuthi angasho izwi, khona inceku yakhe iyakusinda. Lokhu kwenzeka.

ULUKA 7:9 UJesu ekuzwa lokho wamangala ngayo, waphenduka, wathi esixukwini esimlandelayo: "Ngithi kini: Angizange ngifumane ukukholwa okungaka nakwa-Israyeli".

ULuka uchaza ukuthi uJesu wancoma ukholo lwaBezizwe njengo luncono kune lamaJuda.

Lo ngumbono wekusasa lapho ukholo lukaNkulunkulu luzogcwala kwibandla laBezizwe.

UJesu waya emzini othiwa iNayini lapho kwaphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi. UJesu ungukuPhila okuphakade, ngakho-ke ukufa ngeke kubekhona ebekhoneni Bakhe, njengoba ubumnyama bungekho lapho kukhona khona ukukhanya. Ngakho-ke indodana iyayifile yavuka.

AmaJuda babe ngabantwana baka Baba uNkulunkulu ngakho-ke babethatha aBezizwe [pagan Gentiles] njenga bafile ngokomoya njengoba uNkulunkulu kwaku ngesiyena uBaba wabo. Ngakho-ke uJesu waya kwindodana efile yomfelokazi, lo mfana wayengenaye ubaba wenyama. UJesu wamvusa kwabafileyo ebonisa ukuthi uJesu uzovusa umoya ofile waBezizwe abangakholwa, ababe ngenaye uNkulunkulu njengo Baba wabo, abafake kwindayo yokuphila kwaphakade ngesikhathi semnyaka yamabandla ayisikhombisa.

Ngaleso sikhathi uJohane uMbhapathizi wathumela abafundi bakhe ababili kuJesu ukuyombuza ukuthi 'Yena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?'. AmaJuda ayecabanga ukuthi uMesiya uzoxosha wonke amaRoma ukuthi aphume kwa-Israyeli, bese uMesiya aphathe u-Israyeli. UJesu wayengakwenzi lokhu, ngalokho amaJuda ayengamboni njengo Mesiya ozobakhulula eRome. Iphutha lethu elikhulu ukucabanga ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani.

Kodwa uJesu wayenamahlelo amakhuku [bigger plans]. Wayenga bhekanga ukusindisa amaJuda kuhulumeni okhohlakele waseRome. Wayefuna usindisa abantu [man kind] esonweni, futhi njengoba wayezimisele ukushintsha bonke abaBezizwe [Gentiles] emhlabeni jikelele ngesikhathi seminyaka eyizinkulungwane ezimbili zomlando webandla.

UJesu wancoma uJohane ngokuba ngumprofethi omkhulu.

ULUKA 7:26 Kodwa naphuma ukuyobonani na? Umprofethi na? Yebo, ngithi kini: Odlula umprofethi.

27 Nguye okulotshwe ngaye ukuthi: "Bheka, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho.

Ngoku bhapathiza uJesu, uJohane uMbhapathizi:

a) wageza uJesu njengo mhlatshelo wemvu ngendlela eyodwa amapristi ayegeza ngayo imihlatshelo yayo.

b) wageza uJesu njengo Mpristi Omkhulu phambi kokuba Agcotshwe nguMoya oNgcwele owehlela phezu kwakhe. UMose kwakufanele ageze u-Aaroni bese amgcobe ngamafutha ngesikhathi eba ngumpristi omkhulu.

Ngalokho uJohane walungisa indlela phambi kobuso bukaJesu ukuze abe nguMsindisi kanye futhi abe nguMpristi Omkhulu weTabernakele* lezulu, elakhiwe ezinhliziyweni zamakholwa azalwe kabusha, lawa enze ibandla lamaKristi ngesikhathi seminyaka eyisikhombisa yebandla.

ULUKA 7:29 "Abantu bonke, yebo, nabathelisi sebezwile bamvuma uNkulunkulu, babhapathizwa ngombhapathizo kaJohane".

AmaJuda ajwayelekile kanye naboni (abathelisi) bavuma ukubabhapathizelwa ukuphenduka ngobhapathizo lukaJohane.

ULUKA 7:30 Kepha abaFarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bengabhapathizwanga nguye.

Abaholi bamaJuda baluchitha ubhapathizo lukaJohane.

Abantu bamamkela uJohane njengo mprofethi kodwa abaholi bamaJuda bachitha izimfundiso zikaJohane. Izinkinga zazisebaholini bezenkolo ababe ngenandaba neqiniso, kodwa babe nendaba nemali, udumo, kanye nokuphatha.

Lokhu kufana nalokhu okwenzeka ekupheleni kwenkonzo kaJesu. AmaJuda ajwayelekile [ordinary] amdumisa ngeSonto Lamahlamvu (Isonto Lesundu) [Palm Sunday] ngesikhathi Egibele imbongolo. Kodwa ngoLwesihlanu olulandeleyo abaholi bamaJuda bashintsha umqondo walawa maJuda ayemjabulele ukuthi bafune ukumbethelela.

Abaholi benkolo benza ukuwa kwamaJuda.

Okokuqala banqaba ubhapathizo lukaJohane. Emva kwesikhathi bafuna ukubethelela uJesu.

Njengoba wayechithwe [rejected] ngamaJuda, uJesu wakufanele aphendukele kwaBezizwe [Gentiles].

ULUKA 7:31 "Pho-ke, abantu balesi sizukulwane ngiyakubafanisa nani na? Bafana nani na? "

32 Bafana nabantwana abahlezi esigcawini bememezana bethi: 'Sinibethele imitshingo, anisinanga salilisela, anikhalanga.'

ULuka usitshela ukuthi uJesu washo phambi kokuthi kwenzeke [foretold] ukuthi amaJuda azomchitha [reject].

UJesu wathi uma abantu bezimisele ukuchitha[reject] iqiniso, akunandaba noma ungabatshela lona ngendlela yokubadlalela umculo omnandi noma ngendlela edabukisayo. Bazolenqaba noma bazolichitha noma kanjani.

ULUKA 7:33 "Ngokuba uJohane uMbhapathizi ufikile engadli sinkwa, engaphuzi wayini; nathi-ke: 'Unedemoni.' "

34 Ifikile iNdodana yomuntu, idla,iphuza, senithi: 'Bhekani, umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nezoni.'

UJohane wayeyindoda yasehlane enomthetho oqinile [very strict] owayengahlalisani nabantu [he did not socialize] bese futhi bamchitha amaJuda. UJesu wayenganamthetho oqine kanjena, futhi wayehlalisana nabantu [He did socialize], kodwa amaJuda amachitha Naye.

ULuka ugcizelela ukuthi amaJuda aachitha bobabili uJohane kanye noJesu njengoba lokhu kuvula umnyango wokuthi uJesu aphendule abafundi bakhe kwaBezizwe [Gentiles] uma beqala ibandla leTestamente Elisha ngesikhathi sebandla lokuqala.

ULUKA 7:35 Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho bonke.

Abezizwe bazokwamkela ukuhlakanipha kweVangeli awalichitha amaJuda. Abezizwe balubonga uhlelo lwensindiso kaNkulunkulu leli elingazange lizwakale kumaJuda amaningi.

UJesu wamenywa endlini yomFarisi kanti kwakukhona owesifazane oyisoni, wageza izinyawo zikaJesu ngezinyembezi zakhe bese wazesula ngezinwele zakhe, bese wazigcoba ngamafutha. Njengo bhapathizo lukaJesu, lapho wayegezwe khona njengo mhlatshelo bese wagcotshwa njengoMpristi Omkhulu wohla lukaMelkisedeki leminyaka eyisikhombisa yebandla.

UPetru ngelanga lePentekoste washo into eyodwa.

IZENZO 2:38 UPetru wayesethi: "Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele.

Ukugezwa emanzini wobhapathizo, ukugcotshwa nguMoya oNgcwele.

Le indlela esisindiswa ngayo kwihayidesi*.

ULUKA 7:37 Bheka kwakukhona emzini owesifazane oyisoni; wathi esazi ukuthi uhlezi ekudleni endlini yomFarisi, weza nomfuma wamafutha,

38 wema emuva ngasezinyaweni zakhe ekhala, waqala ukumatisa izinyawo zakhe ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zekhanda lakhe, wazanga izinyawo zakhe, wazigcoba ngamafutha.

Kungani kwakwenziwa ngowesifazane lokhu? Kungani wageza bese futhi wagcoba izinyawo Zakhe kuphela?

Owesifazane umele ibandla. UPawulu ufuna ibandla lihlanzeke njenge ntombi nto engaziwa yindoda ezomiselwa noma (ozothembisa umshando) kuJesu njenge ndoda yakhe.

2 KWABASEKORINTE 11:2 Ngokuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu, ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe.

Ngakho-ke uLuka usebenzisa yena ukusibonisa ikusasa lemnyaka yebandla labezizwe. UNebukadinesari wabona umbono wesithome sabezizwe. Ikhanda kwaku yiBabele izingalo zazo kwaku yiMedes kanye futhi namaPersians. Isisu namathanga kwaku yiGreece. Imilenze beyimele umbuso wamaRoma. Izinyawo ngalesosikhathi yayimele imnyaka eyizinkulungwane ezimbili zomlando webandla oqedwa ukuBuya kweNkosi njenge tshe elabhidlisa leso sithombe.

Ngakho-ke izinyawo zazimele imnyaka eyisikhombisa lapho Abezizwe begezwa khona emanzini eZwi bese ibandla ligcotshwa nguMoya oNgcwele.

KWABASE-EFESU 5:25 Madoda, thandani omkenu, njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo.

26 ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi nangezwi,

Izinyembezi zikhuluma ngokuphenduka njenga bezizwe bephenduka ezonweni zabo. Izinwele ezinde zikhuluma ngokuzithoba kwakhe endodeni yakhe. Ukusebenzisa izinwele ezinde kusho ukuthi ibandla eliphendukile lithobela uMyeni, uJesu Kristu, Ongu Lizwi.

Abesifazane bamaKristu namuhla bagunda izinwele zabo zibemfishane ngakho-ke ngeke bakwazi ukwenza lokhu okwenziwa ngowesifazane owanconywa nguJesu. Futhi wayeyisoni! Izinga lethu alehlanga yini na? Ingabe owesifazane wanamuhla onezinwele ezincane ukhombisa ibandla elinga salithobelanga iBhayibheli?

ULUKA 7:39 Kuthe umFarisi obemmemile ekubona, wazindla wathi: "Uma lo ebengumprofethi, nga emazi lo wesifazane omphathayo ukuba ungubani nokuba unjani, ngokuba uyisoni."

AmaJuda ayengena sikhathi sezoni, kakhulu kazi izoni zabezizwe.

ULUKA 7:40 UJesu waphendula, wathi kuye: "Simoni, kukhona engifuna ukukukhuluma kuwe." Wathi: "Khuluma-ke, Mfundisi."

41 "Kwakukhona abantu ababili abanamacala kumtshelekisi othile; icala lomunye lalingodenariyu* abangamakhulu ayisihlanu, elomunye amashumi ayisihlanu.

42 Bengenanto yokukhokha, wabayekela bobabili. Ngumuphi kubo konje oyakumthanda kakhulu na?

43 USimoni waphendula wathi: "Ngithi yilowo amyekela okukhulu." Wathi kuye: "Unqume kahle."

AmaJuda ayesondele kakhulu kuNkulunkulu ukudlula Abezizwe. Ngalokho amaJuda ayengabalungileyo kunaBezizwe. Ngakho-ke uNkulunkulu wayethethelela kancane amaJuda ngoba babenza okuningi ngendlela elungile.

Kodwa Abezizwe babekude kakhulu noNkulunkulu futhi benza okuningi okungalunganga kunamaJuda. Ngakho-ke uNkulunkulu kwakukuningi ekufanele athethelele Abezizwe ngakho.

Ngakho-ke ngesikhathi semnyaka yebandla Abezizwe bazoba nothando oluningi kuNkulunkulu kunamaJuda. Ngalokho ibandla Labezizwe lizoba nguMlobokazi kaKristu ngoba, masekebathethelele izono zabo zokungakholwa kuye, Abezizwe bamthanda kakhulu uNkulunkulu.

ULUKA 7:44 Ephendukela kowesifazane wathi kuSimoni: "Uyambona lo owesifazane na? Ngingene endlini yakho, awunginikanga amanzi ezinyawo, kepha yena uzimatisile izinyawo zami ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zakhe.

Lo mJuda owayegcina umthetho zange amphathe kahle uJesu. Lo owesifazane ongumoni (ibandla) wamphatha kahle. Ngakhoke lokhu kubonisa ukuthi uJesu ozophendukela kwizoni (Abezizwe) ukwenza ibandla Lakhe leTestamente Elisha.

Uma indoda ibheka umakoti, ibheka umuntu ozomthanda kakhulu.

ULUKA 7:45 Awunganganga, kepha lo, yilokhu ngingenile, akayekanga ukwanga izinyawo zami.

Le soni sowesifazane ( izoni Zabezizwe lizokwenza ibandla) sasimthanda kakhulu uJesu. Wathethelelwa kakhulu futhi uthandwa kakhulu nguJesu.

Ukuba sezinyaweni zikaJesu kuwuphawu olubonisa ukulalela nokuzithoba Kuye. Lezi izici zemvelo zebandla Labezizwe leTestamente Elisha.

ULUKA 7:46 Ikhanda lami awuligcobanga ngamafutha, kepha lo uzigcobile izinyawo zami ngamafutha.

LomJuda owayelungile ukudlula lo owesifazane oyisoni waye ngamphathanga kahle uJesu.

UJesu weza nje ejwayelekile futhi ezithobile kakhulu. AmaJuda ayengamthandi. Babefuna umbuso wakwa Israyeli uxoshe amaRoma. Uhlelo lukaNkulunkulu lokufa eCalvary ukusindisa wonke umuntu emhlabeni babengalithandi.

AmaJuda ayengalikhathaleli ikhanda likaJesu. Lo owesifazane oyisoni wazithoba ezinyaweni Zakhe.

ULUKA 7:47 Ngenxa yalokho ngithi kuwe: Izono zakhe eziningi zithethelelwe, ngokuba uthandile kakhulu; kepha othethelelwa okuncane uthandwa kancane.

AmaJuda aphila impilo encono nehlanzekile, futhi babenezono ezimbalwa ukuthi bathethelelwe. Ngakho-ke babe ngamthandi uNkulunkulu kakhulu. Bakhetha umbuso wezepolitiki wase-Israyeli omfishane kunombuso kaNkulunkulu omude, okungu bhapathizo loMoya oNgcwele.

ULUKA 17:21 Futhi kabayikusho ukuthi: 'Bhekani, nanku,' nokuba 'nankuya;' ngokuba umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini."

UMoya oNgcwele kaNkulunkulu ongaphakathi kithi usenza ngamunye namunye sibe yitshe eliphilileyo kumbuso Wakhe wangokomoya.

ULUKA 7:48 Wayesethi kuye: "Zithethelelwe izono zakho."

Owesifazane umele ibandla. Ibandla Labezizwe, libambelele kuJesu, iZwi, futhi likhala izinyembezi zokuphenduka, lizothethelelwa izono zalo.

ULUKA 7:49 Ababehlezi naye ekudleni baqala ukusho phakathi kwabo ukuthi: "Ngubani lo othethelela nezono na?"

AmaJuda azange akwamkele ukuthi uJesu angathethelela izono. Kodwa ngesikhathi uJesu ephendekela kwaBezizwe ebanikeza insindiso kumnyaka webandla lokuqala, babeshisekela ukuyamkela.

ULUKA 7:50 Kepha wathi kowesifazane: "Ukukholwa kwakho kukusindisile; hamba, ube nokuthula."

UJesu wabona lo owesifazane njengo phawu lwekusasa lebandla Labezizwe. Ngokuba ngomusa sisindisiwe ngokukholwa.

Ubhapathizo loMoya oNgcwele lingukuphumula kwethu ngaphakathi kwisono. Yilapho kuphela lapho sithola khona ukuthula nokududuzeka kuNkulunkulu.

KWABASE-EFESU 2:8 Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa; nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu;

NGOKUKAJOHANE 14:26 Kepha uMduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona.

NGOKUKAJOHANE 14:27 Ukuthula ngikushiya kunina, ukuthula kwami nginipha khona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23