ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 01First published on the 22nd of October 2018 — Last updated on the 10th of May 2019

Ivangeli likaLuka lisitshela ngecala likaJesu engumuntu.

Lokhu sikubone ngo 2016 kuzinhlelo zokukhetha uMongameli eMelika: Lindela okungalindelwanga.

Umenzi wobubi obizwa ngo "Trump" washaya intandokazi uHillary Clinto. UHillary ubenemali eningi ebengayisebenzisa kanye futhi ubenamanye amaqembu amesekayo kanye futhi nabobonke abaholi. UTrump wayengafunwa abaholi beqembu lakhe, nabezindaba nabantu abaningi. Ngokunqoba, uTrump wethusa umhlaba wonke jikele.

Ngakho-ke yini into uNkulunkulu azama ukusilumukisa ngayo? Izimpawu zeziphi izikhathi lezi?

Elinye icilongo lisazo thumela ukwethuka kumhlaba wonke.

1 KWABASETHESALONIKA 4:16 Ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala,

17 Khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze iNkosi emoyeni; kanjalo-ke siyakuba nayo iNkosi njalo.

"Icilongo" lishiwo kwizikhathi ezihlanganisele nokuvuka kwamaKristu afa ukusuka kwiminyaka engama-2000 yomlando webandla. Emva kwalokho amaKristu aphilayo ayokuguqulelwa kwimizimba emisha engafi, futhi engakwazi ukunyuka emoyeni ukuyo hlangabeza uJesu. AmaKristu namuhla adonselwa phansi yizinkolelo ezingekho eBhayibheleni. Bambalwa abantu abakholelwa kokushiwo yiBhayibheli. Bayaphoxwa futhi bagxekwe ngokwenza lokho. Ukuya phezulu akusiyinto yemvelo, futhi bambalwa abazokwazi ukwenza kanjalo.

1 KWABASEKORINTE 15:52 Ngesikhashanyana, ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina; ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe.

Ukuvuswa nokuguqulwa kwemizimba kuzoba imicimbi yokugcina phambi kokubuya kweNkosi uJesu.

"Ukukhamuluka" umyalezo njengoka Johane uMbhapathizi esinyakazisa ukuthi siphume kumasiko amahlelo nokungewona amahlelo [denominational and non- denominational traditons], kanye nakwi zimfundiso zomuntu, ukuze kusenze sikholelwe kwesikuthola embhalweni ongcwele (iBhayibheli).

Ingelosi enkulu [archangel] yingelosi enamandla yencwadi yeSambulo isahluko 10, eyehla phezulu yamemeza "ngeZwi" layo elinamandla ukuvusa abafileyo emhlabeni nasolwandle lapho babengcwatshwe khona.

Ngakho-ke "icilongo" lizobe likhala ngesikhathi sokuguqulwa kwemizimba njengoba "icilongo" lisibiza ukuthi siye phezulu, ukuthi sihlangane no Jesu njengoba Ehla.

Icilongo eBhayibhele kwaku yisexwayiso sempi.

1 KWABASEKORINTE 14:8 Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani oyakuzilungiselela ukulwa na?

Impi yangokomoya. Amabandla ashumayela ngenye indlela ngeBhayibheli futhi ashumayele ngemfundiso yomuntu nama siko. Lo ngumsindo ongaqinisekanga. Sifuna ukwenza konke okusembhalweni [eBhayibheleni].

Phambi kokuthi sivuswe nokukhala kwecilongo, uNkulunkulu uthumela uphawu lwemvelo [natural sign], njengo khetho lwase-Melika, ukuthi silunake kanye nokusixwayisa ngokuthi ukubuya kwakhe kuseduze.

Ngakho-ke ubani okulungele ukubuya kuka Jesu ? Abekho baningi.

NGOKUKALUKA 18:8 ... Noko nxa ifika iNdodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni?

Laba abakhululekile emabandleni abo, abacabanga ukuthi amabandla yina alungile bazokhishwa besu kuthi labo abangena themba "nabangafunwa" emabandleni, noma (abenzi bokubi), abangavumelani namabandla wazonqoba, kuzothuka wonke umuntu. Ngakho abaholi bamabandla bathole okungalunganga konke ngendlela efana nale yokhetho ababeqinisekile ukuthi lizokwenzeka ngendlela yabo.

Imicabango kaNkulunkulu ihluke kakhulu kunemicabango yomuntu.

Ingenzeka into enje na?

Yebo. UJesu wasexwayisa ukuthi lokhu kuzokwenzeka.

Wathi

NGOKUKAMATHEWU 22:2 Umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi, owenzela indodana yakhe umshado.

3 Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiwe emshadweni; kepha abavumanga ukuza.

UNkulunkulu uqale abize amaKristu asindisiwe kwisidlo somshado. Bathola isinqumo sokuqala. Kodwa lesimemo zange sibahlabe umxhwele. Bafuna ukunethezeka kumabandla abo adumile nakumasiko nakwizimfundiso zabantu, hayi ezeBhayibheli. Umqhele ngaphandle kwesiphambano. Abahlali eBhayibheleni ngoba bathi elakudala.

NGOKUKAMATHEWU 22:4 Waphinda wathuma ezinye izinceku, wathi: Shononi kwabamenyiwe ukuthi: Bhekani, sengilungisile ukudla kwami; izinkabi zami nokunonileyo sekuhlatshiwe; konke sekulungile, wozani emshadweni.

5 Kepha badelela, bahamba; omunye waya ensimini yakhe,omunye waya entengweni yakhe.

6 Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala.

AmaKristu awahlabi ngumxhwele ngokuqinisekisa ukuthi izinkolelo zabo ziphuma eBhayibheleni. Umbhalo abangawuqondi kahle bayawuyeka noma bawuphendule, bese bathi "awubalulekanga". AmaKristu namuhla baxabana kabi nomuntu obatshela ukuthi amabandla abo enza amaphutha futhi amanye awalungile.

Noma yimuphi umbhalo weBhayibheli ophikisana nezinkolelo zabo bayawuziba. Abantu abazama ukubalungisa bayabulawa. Iqembu ngalinye likholelwa kukuthi lilungile. Izimfundiso zabantu ezingaphumi ebhayibheleni, zihlezi emabandleni. Uphawu olusemyango luthi " Sicela ungasiphazamisi, noma..."

NGOKUKAMATHEWU 22:8 Khona yathi ezincekwini zayo: Umshado usulungiselelwe, kepha abamenyiweyo bebengafanele. (amaKristu asindisiwe anake kakhulu izinkolelo zamabandla azo, amaKristu asindisiwe abusiswe ngentuthuko kanye nengcebo, amaKristu abalulekile kanye nadumile, nabaholi bamabandla.)

NGOKUKAMATHEWU 22:9 Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni bonke eningabafumana. (abaliwe abafuna ukulandela imibhalo, abangase nathemba, abahluphekile.)

NGOKUKAMATHEWU 22:10 Lezo zinceku zaphuma, zaya ezindleleni, zabutha zonke ezabafumanayo, ababi (njengo Trump) nabahle (njengo Pence. igama lakhe ligudlisa ukulhupheka kunokuba isigwili. Pounds, shilings kanye noPence); indlu yomshado yagcwala abahleziyo ekudleni.

Ngakho iVangeli likaLuka lizositshela esingafuni ukukuzwa.

Kufanele siphenduke umangabe sifuna ukulungela ukubuya kweNkosi uJesu. Ukubuya kwakhe kuzokwehluka kunalokhu esikucabangayo noma esikulindele.

KwiTestamente Elisha, uNkulunkulu unezilwane noma izidalwa ezine eziphahle isihlalo Sakhe sobukhosi, ezihleli njengezinduna zomzimba, ekuyibandla.

KWABASE-EFESU 5:23 Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba.

24 Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu,

Owona mzimba wamakholwa lawa uJesu awasindisayo futhi ahlala eZwini lakhe, enza umzimba wakhe wangokomoya, aziwa ngokuthi umakoti [bride] noma Izintombi ezihlakaniphile [wise virgins].

Le inhliziyo yamaKristu. Kufanele sisindiswe futhi sithobele okubhalwe eBhayibheleni.

ISAMBULO 4:6 Nangaphambili kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana neKristalu*, nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva.

7 Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo.

Inkonyane yinkunzi encane.

Kuhlezi kunzima ukuthi sichaze umbono wangokomoya wasezulwini ngemigomo yethu yasemhlebeni, kodwa uHezekeli wabona into efanayo kwiTestamente Elidala kwiminyaka engama 600 phambi kwencwadi yeSambulo kaJohane.

UHEZEKELI 1:10 Isimo sobuso bazo sasingubuso bomuntu, zozine zinobuso bengonyama ngakwesokunene, zozine zinobuso benkomo ngakwesokhohlo, zozine zinobuso bokhozi futhi.

Ukhozi luzobe lundiza ngaphezu kwazo.

KwiTestamente Elisha isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu yilapho ahlala khona ezinhiziyweni zabesilisa nabesifazane abazalwe kabusha.

Amagumbi amane wenhliziyo awuphawu lwezidalwa ezine eziphahle isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

UNkulunkulu uchaze ukuqaliswa kwebandla Lakhe (umzimba kaKristu) kwi ncwadi yeZenzo.

Leli bandla lali lihle kakhulu ngesikhathi seTestamente Elisha, bese lenza iphutha lokuba ngaphansi kobuholi babantu, laqala ukuwela phansi ebumnyameni obumnyama [Dark Ages].

ULuka incwadi yesithathu yamaVangeli amane la aphahle incwadi ye "Zenzo zoMoya oNgcwele ebandleni Lakhe lokuqala labaphostoli".

Ngalokho uLuka futhi ubhekisela esidalweni sesithathu esibonwe esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, esinobuso bomuntu.

Ngakho uLuka uveza uKristu njengoMuntu ophelele futhi utshela thina amaKristu ukuthi kufanele sikholwe kanjani ukuze ukuziphatha kwethu nezenzo zethu zobuntu zijabulise uNkulunkulu futhi ziqhubeke noMbuso wakhe.

Kwakungenxa yokuthi uKristu wayesebandleni lakhe futhi ebalawula, ukuthi bakwazi ukukhiqiza iNcwadi yeZenzo.

Ngalokho-ke amaVangeli amane yinhliziyo yeBhayibheli njengoba impilo yethu eyaphakade incike kwi mpilo nomhlatshelo kaJesu.

UMathewu uveza uKristu njenge Nkosi njengoba ingonyama iyinkosi yazo zonke izidalwa (izilwane). uMarku umbonisa njengeNceku noma inkomo (inkunzi) engakhathali. ULuka umbonisa njengoMuntu ophelele. UJohane uthi uJesu unguNkulunkulu emzimbeni womuntu.

Igazi lakhe elihlanzayo libalulekile njengoba lifutha impilo yaphakade ngokusebenzisa amakholwa kwiNcwadi yeZenzo. Lokhu kubeka izinga elihle lokuthi uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe lisebenze kanjani.

AmaVangeli amane asitshela indlela yokuvikela ulwazi lwethu noNkulunkulu, ukuze sikwazi ukuhlala siholwa uMoya oNgcwele futhi singabusi futhi siqondiswe ngabaholi babantu. USathane ufuna ukuthi ubuholi babantu bushintshe ubuholi bukaMoya oNgcwele obusihola ukuthi sithobele Izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli.

Igazi likaJesu kuphela elifutha impilo yaphakade ngokusebenzisa amakholwa amabandla ayisikhombisa ahlukahlukene, futhi kanye nezimo ibandla elizodlula kuzo ngesikhathi seminyaka engama 2000 yomlando webandla.

Lesi sidalwa sesithathu esimele iVangeli likaLuka kumele sichaze, izici zemvelo ezimqoka zoMoya oNgcwele ebezisebenza kwibandla likaNkulunkulu ngesikhathi seminyaka yeReformation eyaqala ngo 1517. UMoya kaNkulunkulu wabusisa futhi wasebenzisa ukuhlakanipha nokufundiswa komuntu uMartin Luther eGermany ukuvuselela ukuthi "olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa". AmaKristu kufanele aphenduke futhi asindiswe kuno kuthi bathembele kumasiko nezinkolelo zakudaladala. Ngalokho uNkulunkulu waqala ukuqhubekisa ukuvuselela ibandla lakhe kwiTestamente Elisha, Ngokusebenzisa ukuhlakanipha nokufundiswa komuntu uJohn Wesley eNgilani [England] njengoba waveza iqiniso lobungcwele, nothando lobuzalwane, ukushumayela kwevangeli. Lokhu kwabeka isisekelo sonyaka omkhulu wezithunywa zevangeli, ekwakusobala ukuthi kwaku ngumzamo womuntu omkhulu enkonzweni kaNkulunkulu, ukusukela ebandleni lokuqala. Lokho kwaphela ngonyaka ka 1906 ngesikhathi kuqala imvuselelo yePentekoste yobhapathizo loMoya oNgcwele eCalifornia e-Melika.

Lesi sizwe sabona ukuhlakanipha kwabantu nokufundiswa kwesibusiso, ngokubusiswa nguNkulunkulu ukuze bakhiqize ukuhumusha okunembile kakhulu kwesiHebheru kanye nemibhalo yesandla yesiGreki, i-Kinga James Bible yango 1611.

Leli elona Bhayibheli elingenalo ilungelo elinikezwa umbhali wencwadi [copyright]. Ngalokho liyiZwi likaNkulunkulu. Wonke lawa amanye amaBhayibheli anama lungelo anikezwa umbhali wencwadi, ukuvikela imibono yombhali nemali yomholo. Ngalokho ngamazwi womuntu.

Ukubhekisela ku "buso obunjengobomuntu" kudonsela amehlo "enhloko".

Lobu bunhloko bebandla bungenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu emhlabeni webandla.

I-King James Bible yiZwi likaNkulunkulu leqiniso futhi ngaleyo ndlela iyinhloko nomthombo kuphela wemfundiso yobuKristu yeqiniso. Lawa angamazwi akhulunywa emlonyeni kaNkulunkulu.

I-King James Bible lithi " Usho kanjalo uJehova".

Izintombi ezazihlakaniphile ngezibani zazo zakhanyisa lokokukhanya kwi-King James Bible ukuze zikhanyise izwi leqiniso, ekungu Jesu Kristu. Bakholelwa kuphela kulokho iBhayibheli elikushoyo.

Okunye ukuthi kufanele ukhethe eyodwa noma ngaphezulu kwizinguqulo ezingaqondakali, ukusuka kumakhulu amakhulu ezinguqulo zeBhayibheli ezitholakalayo, zonke zihlukahlukene, ngaphezu kwazo zonke izilungiswa ezilungisiwe eziqhubeka zivela. Lena iresiphi yokudideka.

NgobuKristu beqiniso, amavesi eBhayibheli kuphela okufanele siwakholwe ukuthi yisisekelo sezimfundiso ngoba lokhu kodwa kumisa ukuthi uJesu Kristu uyiNhloko yebandla. (Ukukholelwa kweminye imicabango nemibono, kwenza omunye umuntu abe yinhloko yakho noma eyami.) Amakholwa athembela eBhayibheleni elilotshiwe kuphela, yiwona kuphela azibiza ngamaKristu.

Awalifuni elinye igama ngoba nomfazi uthatha igama lomyeni wakhe kuphela.

KWABASE-EFESU 5:23 Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba.

KWABASE-EFESU 5:24 Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke.

Iphutha lokuqala elenziwa amaReformers lawa aphikisana nebandla leRoman Katholika kwaku ngukuthi aqhubeke enze ngokohlelo lamaRoman Katholika elokuba nendoda eyinhloko yebandla. Lokhu akhukho emibhalweni yeBhayibheli futhi kukhiqiza "amahlelo amabandla" ["denominationa churchianity"].

Ukulandela inhloko yomuntu njengo mfundisi, kwabiza inhlekelele. ukusuka kwiReformetion, 30000 yamahlelo amabandla nokungesiwona amahlelo amabandla aqhamuka. Abaholi babantu baqala ukuzenzela izimbfundiso zabo ezingahambelani neBhayibheli. IZwi likaNkulunkulu lodwa ekufanele sililandale.

Kumahlelo amabandla [denominational churchianity] indoda (pastor, priest, bishop, pope ect) uyinhloko yebandla futhi amalungu akhona azibiza ngegama lebandla labo noma ngegama lomholi wabo - Lutheran, Methodist, wesleyan, Baptist, Pentecostal, Message believer, Branhamite ect.

Ukuzama ukunqanda ibandla ukuthi lihambe ngalendlela enezinhloko eziningi zezinhlelo zamabandla, uLuka uchaza uJesu njengoMuntu ekufanele simlandele.

NguYe, futhi nguYena yedwa, ofanele abe yiNhloko yebandla njengoba uJesu yedwa ongubuso obubonakalayo bukaNkulunkulu.

Lokhu kufana noMongameli waseMelika engubuso besizwe saseMelika.

Ngakho-ke uLuka uveza amaphuzu abalulekile ekufanele siwakhumbule njengoba sizama ngakho konke okusemadleni ethu ukulandela umuntu oyisibonelo sethu [human role model], uJesu Kristu. UNguNkulunkulu enyameni.

ULuka ubheke kakhulu ekuzithobeni kukaKristu, indoda ewuMuntu.

IVangela likaJohane lizobheka kuNkulunkulu owahlala phakathi komzimba kaKristu.

NGOKUKALUKA 1:76 Nawe-ke mntwana (Johane uMbhapathizi), uyakuthiwa umprofethi woPhezukonke, ngokuba uyakuhamba phambi kobuso beNkosi ukulungisa izindlela zayo;

UJesu ungubuso bukaNkulunkulu. Ngakho-ke uLuka uchaza uJesu eyiNdoda.

Isimemezelo sikaLuka [banner] ukuthi ubuso boMuntu. Ubuso bukaJesu Kristu. UNgu buso bomuntu bukaNkulunkulu.

Ngalokho uJesu yedwa oyiNhloko yebandla. Bonke abaholi bethu bamabandla bangamalungu omzimba kaKristu. UyiNhloko, singumzimba. Wonke amalungu omzimba alawulwa yinhloko.

UJesu ngalokho ungumuntu ofana nathi. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu wehlela ezansi emhlabeni, wazilinganisa nathi ukusibonisa ukuthi kufanele sicabange nokuthi siphile kanjani. Njengabantu, kunafanele singabheki kubaholi bethu bamabandla, kodwa kuJesu Kristu njengoba eyisibonelo esikhulu sokuthi umuntu kufanele abe njani.

ULuka wayengu dokotela.

KWABASEKOLOSE 4:14 Uyakhonza kini uLuka inyanga ethandekayo,

UDokotela ungumuntu omuhle kakhulu ukuchaza umuntu. ULuka uyabathanda abezizwe [Gentile is a non-Jew (umuntu ongasiyena umJuda).] ngoba ibandla ngumzimba kaKristu OnguYena yedwa iNhloko yebandla. Ubuningi bomzimba webandla kumabandla ayisikhombisa (7) wayenziwe futhi enziwa abezizwe [Gentiles].

Ngakho-ke uNkulunkulu wakhetha uLuka owayenozwelo kakhulu kwabezizwe ukuthi abhalele ibandla labezizwe. ULuka waphinda wabhala INCWADI YEZENZO. Ingxenye yokugcina kwiNcwadi yeZenzo uPawulu owaba phezu kwayo, umphostoli waBezizwe, njengoba wenza isisekelo sebandla laBezizwe phakathi kwamahambo akhe amathathu ezithunywa zevangeli.

ULuka yincwadi ende kakhulu yeTestamente Elisha ekhombisa isikhathi eside, cishe 2000 yeminyaka, ezovalwa amabandla ayisikhombisa (7) aBezizwe.

KWABASEGALATHIYA 2:8 (Ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumphostoli wabasokayo [amaJuda] wanginika nami [Pawulu] amandla ukuba ngibe ngumphostoli wabezizwe,)

UPawulu waye ngumphostoli waBezizwe. Futhi uLuka waye yisihlobo sakhe esithembekile njengoba babehamba bonke phakathi kwaBezizwe. Ngakho-ke uLuka wayehlezi ezwa ubudlelwane bomoya obunandla kakhulu kwaBezizwe.

2 KUTHIMOTHEWU 4:11 NguLuka yedwa onami.

Lana uPawulu uphawula ngokwethembeka kukaLuka kumsebenzi wakhe wokuba yisithunywa sevangeli kwaBazizwe.

Ukusebenza noKristu njengoMuntu, uLuka ugcizelela ukuzwalwa kwabo bobabili uJohane noJesu. Wonke umuntu uqala njengengane. Ngakho-ke uLuka, njengo dokotela, waloba phansi ukwenziwa kwengane, kanye futhi nemininingwane ngokukhulelwa.

Izitha zeVangeli zizonciphisa impilo kaJohane noJesu kanye futhi nezinye zebandla lokuqala.

Ubuningi bamadoda afe phambi kokuthi aguge aphile kwizigaba ezimbili, esokuqala njengengane kanye futhi esesibili njengobaba.

Abafundi bakaJesu nabo bakhulela kulezi zigaba ezimbili. Njenga bantu abasha, babe yizingane zobaba babo bamaJuda abagcina umthetho. Njenge zingane babe dinga ukuqeqeshwa noma bafundiswe nguJesu. Kuleso sikhathi uJesu wahamba, abafundi bakhula babadala, baba oobaba bebandla lokuqala ebelibazi njengabaphostoli.

NGOKUKALUKA 1:17 Uyakuhamba (uJohane uMbhapathizi) ngaphambi kwayo (Jesu Kristu) emoyeni nasemandleni ka-Eliya ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo, ukulungiselela iNkosi isizwe esilungiselweyo.

Lesi sitatimende kwaku ukubonisa ukuthi uJohane uMbhapathizi wayebhekiswe kanjani kwisiprofetho esenziwa nguMalaki.

"Izinhliziyo" zoyise ziqondiswe ekuthini amaJuda ahlukana aba ngamaqembu amahlanu. Amaqembu amabili ayesemqoka kwezokholo kwaku ngabaFarisi ababelawula emasinagogeni, kanye nabaSadusi ababedayisa eThempeli. Kwaku khona futhi nabakaHerode (ngokwezepolitiki babezibandakanya noHerode inkosi), namaZeolots (ababenesifiso esishisa kakhulu sokufuna ukubulala izitha), futhi nama-Essenes azihlula ngokuya ehlane njengoba kwaboniswa ngamaQumran ayisikhombisa imiqulu yeTestamente elidala atholwa emhumeni eduze koLwandlwe olufile phakathi kuka-1946 nasekuqaleni kuka-1947. Phakathi kuka-1949 no 1956 eminye imiqulu yatholakala kwindawo yaseQumran, kakhulukazi eyahlukaniswa, kodwa eyishumi nambili (12) yayisase simeni esikahle sokulondolozwa. Lokhu kwaku wubufakazi obunembile bokuvubukula bokuthi iTestamente Elidala lisebenza kanjani njengomlando onembile wamaJuda.

Lokhu kusikhumbuza ngamaqoma ezingcezu [imvuthuluka] ayisikhombisa kanye neziqabetho zezingcezu [imvuthuluka] eziyishumi nambili (12) ezasala kuJesu ngalesikhathi enza isibonakaliso sokudlisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu kanye futhi namadoda ayizinkulungwane ezine.

Kwi Thempele lamaJuda kwaku khona izinti zezibane eziyisikhombisa (7) kanye futhi nezinkwa zokubukwa eziyishumi nambili (12) ezazimele amabandla ayisikhombisa eTestamente Elisha, kanye futhi nezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli seTestamente Elidala. UNkulunkulu ugxile kakhulu kumaJuda nebandla la eMhlabeni.

U-1947 wawungunyaka oyinhloko lapho iNhlangano yeziZwe ivota iningi lamavoti angu-2 ukunikeza amaJuma izwe lakubu i-Israyeli. I-Russia, engaphansi kweStalin esizonda amaJuda, ngokungazelelwe yayisixhasa amaJuda cishe izinyanga ezingu-18.

Ngonyaka ka-1948 u-Israyeli wazibiza njengesizwe okokuqala kusukela ekubhujisweni yiRoma ngo-135 AD. Ama-Arabhu ahlasela ngokushesha u-Israyeli.

Ngonyaka ka-1949 bashaya amabutho ama-Arabhu ayisihlanu asekelwa amazwe ayisikhombisa ase-Arab ukusungula izwe lawo ku-Israyeli.

Ngonyaka ka-1956 baphinda bashaya iGibithe kwenye impi eSinayi, futhi ngaleso sikhathi baphihliza ama-Arabhu ngempi yezinsuku eziyisithupha ngonyaka ka-1967.

Ngokusobala uNkulunkulu waye buyela ku-Israyeli. Imiqulu yaseQumran yatholwa nje u-Israyeli mayeqala ukumiswa njengesizwe okokuqala emva kweminyaka engu-1800.

Ngonyaka ka-1946 ingelosi yabonakala ku-William Branham eMelika, eyaqala inkonzo yakhe emangalisayo ngezipho ezingaphezulu kwamandla okuphilisa nokuqonda, futhi lokho kwavusa imvuselelo enkulu phakathi kwamaPentekoste phakathi komnyaka ka-1950s nawo 1960s. Phakathi neminyaka yama-1960 kwakunezikhathi lapho i-Oral Roberts Association iqoqa ingxenye eyodwa yesine yemali yeshumi [tithes] eyayiqoqwa ezweni elingena mthetho (elingelona elobukhomanisi).

UNkulunkulu wanikeza amandla angaphezu kwemvelo emasontweni asePentekoste phakathi kwalezi zinsuku.

Amasonto angenawo amaPentekoste nawo enza ukuphumelela okuphawulekayo endaweni yokuvangela phakathi kwalesikhathi noBilly Graham, omunye wabavangeli abakhulu kunabo bonke, abahamba phambili.

Ngakho-ke uNkulunkulu wayevuselela izipho ezingaphezulu kwezivamile ngemvuselelo yePentekoste kanye nezimfundiso zeBhayibheli eziphawulekayo zikaWilliam Branham eMelika. Ngesikhathi esifanayo uNkulunkulu wayemisa kabusha u-Israyeli njengesizwe esinezinkanyezi eziyisithupha ezikhomba uDavide ekubeni yizwe elidala kunawo wonke amazwe emhlabeni jikelele.

Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngabo-1950, umongameli waseMelika u-Eisenhower, wahlulwa umqondo wakhe omuhle adume ngawo. Ngephutha, wathumela abeluleki bezempi abangama-700 eNingizimu neVietnam ukuphikisa amakominisi aseNyakatho neVietnam kunokuba bakhethe ukhetho lwamahala kubo bonke abaseVietnam ukuba bavote ngendaba yokubumbana. UMongameli uKennedy, ongumKatolika, wakhulisa iphutha lika-Eisenhower ngokuthumela abanye abeluleki abangu-15000 eNingizimu neVietnam ngasekuqaleni kwako-1960 ukubuyisela uDiem umongameli womKatolika waseNingizimu neVietnam. Kodwa uma ezenkolo nezombusazwe zihlangana ziveza umdanso wokufa, njengoba izinhloso ezinhle ziveza imiphumela emibi yokufa ebebengayiqondile. Izinto zaba zimbi kakhulu, uma umongameli uJohnson enza iphutha elikhulu lokwandiswa impi ngokuphawulekayo ngo-1965 futhi izazi-mlando zithi iminyaka engu-15 yile minyaka lapho iMelika yazama ukuzibulala. Amasosha aseMelika ayekade elwa ngesibindi futhi engakaze alahlekelwe yimpi, kodwa labo mongameli abathathu babhiqiza inqubo-mgomo yempi eyayingena kucabangela futhi ihlukumezekile kangangokuthi baye benza umonakalo ngezinqumo eziqhubekayo ezingavamile.

UMongameli uNixon ngobuchule waxoshisa iMelika eVietnam, futhi ngo 1980 iMelika yaqala ukululama, kodwa amasonto wamaPentekosti ayengabonakali ukuthi abe nomthelela ongokokwenkolo kwiminyaka engamashumi amabili ngaphambili. Ngesikhathi esifanayo izwe lesonto liqhubeka ligaxeka ngaphansi kwabaholi bezenkolo kuze kube ngo-2016 kwaku khona izinhlobo ezingaba ngu-30 000 zezinhlelo zesonto nezinhlelo ezingekho zesonto. Ulwazi olusekwe eBhayibheleli lobuKristu beqiniso lwalususwa esikhundleni isimo sengqondo samasonto. Ukuthola ukuphepha esimisweni sesonto sekuyisikhathi esiyinhloko empilweni yethu yanamuhla yokukhohlisa okungokwenkolo. Imikhuba yokuzikhandla okugculisayo nemfundiso yamadoda ishintshwe "ukukholelwa eZwini likaNkulunkulu elilotshiwe". UJesu wayexoshwa emasontweni ethu. Umi ngaphandle komnyango wesonto uyangqongqotha. Abantu emasontweni bakhathazeke kakhulu ngokuqashelwa nokwamukelwa abaholi bebandla eliphakanyisiwe.

ISAMBULO 3:14 Nakuyo ingelosi yebandla laseLawodikeya loba ukuthi:

20 Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha; uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, mgiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

Ngezinsuku zikaJohane uMbhapathizi inkolo yamaJuda nayo yahlukana, kodwa hhayi kabi njengezwe lanamuhla. ULuka usebenzisa ubuningi "izinhliziyo" ukubonisa konke ukwehlukana okukhona phakathi koyise bamaJuda, ebekuyizinkinga ebehlangabezana nazo uJohane.

NGOKUKALUKA 1:17 Uyakuhamba (uJohane umbhapathizi) ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya, ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana,

Wonke lamaQembu ebenendlela yawo eyencazelo yoMthetho kaMose. Iqembu ngalinye laliqinisekile ukuthi lilungile, kodwa bonke babengalungile.

Iqembu ngalinye lenkolo lalinemibono ephakanyisiwe yabo, yokuthi uJohane wayixazulula ngokuba biza bonke ngenzalo yezinyoka. Ngalokho uye walahla isixuku samaJuda awayezo mlalela makeshumayela, amadoda nabafazi.

NGOKUKALUKA 3:7 Ngakho-ke wathi (uJohane uMbhapathizi) ezixukwini ezaziphumela ukubhapathizwa nguye: "Nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na?

Inyoka inolimi olume njengemfolokwe. Enye ingxenye iyiqiniso kanti enye ingxenye ingamanga. Amasonto anamuhla ashumayela iqiniso ngezinye izikhathi (uJesu wafela izono zethu) namanga ngesinye isikhathi. ( isibonelo, uJesu wazalwa ngomhla ka-25 December, nokuthi kwakukhona isihlahla esasihlotshisiwe esixhumene nesitebele. Yomibili lemibono ayihambisani nemiBhalo ngokuphelele. - Izazi zasempumalanga zangena endlini, zabona umntwana. Zazinga vakashelanga ingane esitebeleni. Ngakho-ke okuphi okunye amasonto wethu angakwenzi kahle? Kodwa akekho umuntu oqine ukuphikisa izwi elingekho emBhalweni "uKhisimusi" noma "ubukhulu bukaKristu" [christ's mass] njengoba amaKatolika ayekubiza okokuqala ngo 350 AD, ngoba ngenxa yokuthi usebenza kabi namabhizinisi amakhulu kanjalo namasonto.)

NGOKUKAMATHEWU 2:11 Zase (Izazi zasempumalanga) zingena endlini, zabona umntwana noMariya unina,

(Akukho la ekuthiwa uJosefa wayekhona. Izazi zasempumalanga zazingamadoda angokomoya. UNkulunkulu, ubaba wazo wangokomoya, wazihola ebusuku iminyaka emibili ngoMoya wakhe oNgcwele ngesimo seNkanyezi, eyayibonwa yizo zodwa. Ngakho-ke uNkulunkulu waqinisekisa ukuthi uJosepha ekwaku ngu"baba" kaJesu ngokwenyama wayengekho ngenkathi lamadoda ayeholwa ngumoya efika ezodumisa uBaba wabo wasezulwini osesimeni somntwana.)

U-ISAYA 9:6 Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana; umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa uMluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uYise onguphakade, iNkosi yokuthula.

Lamadoda ebenga hlakaniphiswanga (izazi) ukuthi ebefundisiwe. Bebehlakaniphiswe (izazi) ukuthi babefuna ukuthola uJesu. Uhlakaniphile na?

Kunomcabango ongisabisayo - UJohane wabiza isixuku samahlelo amaJuda "ngenzalo yezinyoka". Uma ngabe uJohane angabuya kulezinsuku esiphila kuzo, kubukeka engathi uyokwahlulela onke amahlelo wethu wamabandla ahlukahlukene, asitshele ukuthi "sishisekele ekuphendukeni". Emva kwako konke ngalinye ibandla kumabandla wethu ahlukahlukene anesiqiniseko sokuthi alungile. Kodwa kusobala ukuthi kulo kwehlukahlukana kwamabandla kukhona izinto ezingalungile ezenziwa emabandleni. Umcabango osabisayo kakhulu ukuthi onke amabandla ethu angangalungi. Khumbula ukuthi kwakungekho qembu elali lungile ngezinsuku zikaJohane.

UMALAKI 4:5 "Bhekani, nguyakuthuma kini u-Eliya umprofethi, lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo.

6 "Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana, nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike, ngishaye izwe ngesiqalekiso."

U-Eliya umprofethi wathenjiswa nguMalaki (iminyaka engama-400 ngaphambili) ukulungisa abantu ngokubuya kweNkosi okokuqala. "Inhliziyo" zoyise ubunye futhi lokho kukhuluma ngempumelo yenkonzo kaJohane umbhapathizi ngoba wonke amaJuda awaphendulela kuJesu ayekholelwa ukuthi uJesu kuphela oyiNhloko yebandla. Wonke lamaJuda amadala, maweqeda ukuphenduka, akhonza uJesu kuphela ngenhliziyo eyodwa ebumbene. Bashiya amahlelo amaqembu amaJuda abaFarisi nabaSadusi, etc futhi baba ngamaKristu akholelwa nalandela izimfundiso zeTestamente Elisha leBhayibheli.

ULuka njengo dokotela, wachaza kahle ukuthi uJohane uMbhapathizi igcwalisa kuphela isigamu sesiprofetho sikaMalaki. UJohane uMbhapathizi watshela oyise bamaJuda ababecabanga ukuthi basagcina uMthetho, ababengawuthobeli mabenqaba uMesiya ngokunga phendukeli kubantwana babo, isizukulwana esisha sikaJesu nabafundi Bakhe. Laba bantwana bebenakho kokubili, iqiniso kanye nokuhlakanipha okwaku lunngile emehlweni kaNkulunkulu.

Laba bafundi bazokhula futhi babe ngobaba babaphostoli kwibandla lokuqala futhi balobe iTestamente Elisha.

Ibandla ekugcineni lizowela kude nezinkolelo zeTestamente Elisha Eminyakeni yoBumnyama bese futhi kumele libuyiselwe emva phezu kwamakhulu eminyaka eminingi, ukuqala nge-reformer enkulu uMartin Luther ngo 1517, ukuya kumvangeli uJohn Wesley owabeka isisekelo sokuba yisithunywa sevangeli kwimnyaka we-1800s. Emva kwalokho kwaqala imvuselelo enkulu yePentekoste e-Azusa Street e-Los Angeles, California futhi yinsusa yomnyakazo wePentekoste. Amaqembu ahlukahlukene ayelawulwa ngaphansi kwenkululeko yoMoya oNgcwele. Kwaqala ngomhlangano, ngomhla we April 09, 1906, futhi kwaqhubeka ukuya ku-1915. Ngonyaka ka-1917 lomnyakazo wePentekoste ubusuhlukekene phakathi, usungamahlelo ahlukahlukene enziwe abantu angaphansi kwabaholi babantu, futhi walahla umthelela obunawo ebandleni. Kulowomnyaka amaKomanisi aqalisa ukuba amavukela-mbuso [revolt] eRussia ngaphansi kukaLenin. Avusa uhlelo lokwenqaba ukuholwa nguNkulunkulu ngoMoya oNgcwele nangeZwi Lakhe ngokuwushitsha ngobuholi babantu kanye nezimfundiso zabo, eku ngukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzojezisa ngakho. Ngendlela efanayo uNkulunkulu wavusa abaseBabele ukujezisa abakwa-Israyeli ngo 606 BC ngokungahlali neZwi Lakhe elilotshiwe. Ngalokho uNkulunkulu wathumela i-Plague ye-Spanish Flu athi uBill Gates yabulala abantu abayizigidi ezingu 65, phezu kwabantu abayizigidi ezingu 20 abafa kwiMpi yoMhlaba yokuqala [ World War I] ukusuka ngo-1914-1918. Abantu bakhokha kanzima ngokunqaba ubuholi bukaMoya oNgcwele ngomusa wobuholi babantu ebandleni.

UMALAKI 4:6 Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana, nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike, ngishaye izwe ngesiqalekiso.

Enye yenkonzo ka-Eliya yaprofethelwa izinsuku zokugcina, nje ngaphambi kosuku lukaJehova olukhulu olwesabekayo, uma thina njenga 'bantwana abancane', abazalwe kwiminyaka yezi-1900 emva kwabafundi nabaphostoli bokuqala, sibuyela emuva kwizimfundiso zeTestamente Elisha ezawoyise bamaphostoli. Ukugcizelela inkonzo yezinsuku zokugcina, isiqalekiso sizoshaya emhlabeni ukubona isiqalekiso esikhulu esizoshaya umhlaba ngosuku lukaJehova olukhu olwesabekayo. Isiqalekiso yinto ehlalayo nengasheshi ukuphela. Lesi siqalekiso kwaku ngama-Atom Bombs awela eHiroshima nase Nagasaki eJapan ngonyaka ka-1945 ne-radioactivity eyathatha isikhathi ukuphela futhi eyenza umonakalo omkhulu emva kwamabhomu abawaqhumisa. Lokho wakuyisexwayiso sokuthi kufanele sibheke umprofethi ofana noJohane uMbhapathizi, ongasilungiselela ukubuya kukaJesu okwesibili ngokusithatha asibuyisele emuva kwizimfundi zabaphostoli zomdabu zeTetamente Elisha. Umangabe esibuyeli emuva kwizinkolelo zeTestamente Elisha zoyise babaphostoli, kuleso sikhathi ubuningi bama Russian nuclear bombs azowela kusuku olukhulu lukaJehova losizi. Le kuzoba yimpelela yeMelika ngokwenqaba lomprofethi wezinsuku zokugcina. Ubuke i-Russia , inkosi yasenyakatho.

Abantwana bahlezi befisa ukwazi futhi babuza imibuzo eminingi. Abazali babo bayacasuka ngoba abanazo izimpendulo futhi bayavilapha nokuzifuna, ngakho-ke abathi abantwaneni akubalulekanga. Ekugcineni abantwana balahlekelwa uthando.

Namuhla amaKristu awasafisi ukwazi ngeBhayibheli. Babuze ukuthi uJesu wayelobelani ngomunywe phansi mabethi kuye akagxobe owesifazane ngamatshe, abanandaba. Abazi futhi abafuni ukwazi. Baziphatha njengabazili. Bathi akubalulekanga.

Ngalokho amaKristu anamuhla akubona abantwana abafisa ukwazi, azobuyela emuva koyise bamaphostoli ababhala iTestamente Elisha.

Mawubuzwa umbuzo ibandla lakho elingakwazi ukuwuphendula, kufanele ufise ukwazi kabanzi futhi uqale uphenye ngaphandle kwebandla lakho. Mawungaphuma ngaphandle kwebandla lakho, uthola ithuba lokuthola uJesu, iZwi leqiniso, ngoba Ume ngaphandle komnyango webandla.

ULuka, njengo dokotela, wabhala phansi imininingwane kaMary no Elisabethe ukusuka ekuqaleni.

UMariya wayesibekelwe nguMoya oNgcwele futhi wakhulelwa uJesu uma Elisabethe enezinyanga eziyisithupha ekhulelwe uJohane.

NGOKUKALUKA 1:35 Ingelosi yaphendula, yathi kuye: "UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke akusibekele; ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa iNdodana kaNkulunkulu.

NGOKUKALUKA 1:36 Bheka, u-Elisabethe isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala; lena ngeyesithupha yakhe obethiwa inyumba.

UMariya wavakasha futhi wahlala no-Elisabethe. Kwizinyanga eziyisithupha, ihlwili [foetus] lizungezwe umkhakha wamanzi olivikele. Ngakho-ke uMariya waletha iZwi likaNkulunkulu (uJesu) kumprofethi kaNkulunkulu, uJohane, ngenkathi esasesiswini sikanina.

UMariya wathi

NGOKUKALUKA 1:52 Uwisile amakhosi ezihlalweni, uphakamisile abantukazana.

53 Abalambileyo ubasuthisile ngezinto ezinhle, abacebileyo ubamukise ze.

ULuka, ugcizelela uJesu njengo Muntu, ugcizelela ukuthi uNkulunkulu ubhekana kanjani nabantu.

UNkulunkulu ukhuphula abantu abangabalulekanga bese abeke phansi laba ababalulekile.

Ngakho-ke uNkulunkulu ubhekana nabantu ngendlela engafani nale esiyilindele.

Abantu abayizigwili banemali futhi bangathenga noma yini la emhlabeni uze banethezeke kodwa abatholi lutho kokwangokoMoya ngalokho kukancane ukuthi bangene eZulwini. UNkulunkulu uthanda ukubathumela kude kunokubamema eZulwini.

NGOKUKALUKA 1:56 UMariya wahlala naye kungathi izinyanga ezintathu, wabuyela ekhaya.

UJohane angazalwa kuphela makuphuma amanzi kuqala. Ngaleso sikhathi uzobe engasekho emanzini. Ngakho-ke iZwi lamshiya uMariya mayehamba. Emva kweminyaka engama 30, umprofethi uJohane wabuyela emanzini. Ngalesikhathi wayesemanzi aseJordani, ebhapathiza abantu. Kanye futhi uJesu waphinda weza kuye. IZwi likaNkulunkulu lihlezi liza kumprofethi owayesemanzini. Lokhu kuphawula ukuthi umprofethi weqiniso uhlala emanzi eZwi.

KWABASE-EFESU 5:26 Ukuba (Kristu) alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi.

Inkonzo yomprofethi ukusifundisa iZwi likaNkulunkulu. Ukukholwa nokuthobela iZwi elilotshiwe kusenza ukuthi sikwazi ukuhlanza izimilo zethu.

Ngesikhathi uMariya ebuyela kuJosefa azokwazi ukushada naye, wayezinyanga ezintantu ekhulelwe.

Ngalokho kwakusobala kuwo wonke umuntu ukuthi uJosefa wayengesiyena ubaba kaJesu. Ngaleyondlela uMariya kwakufanele aphile nokuthweswa icala lokuthi unengane ezalwe ngokuphinga. Bobabili uJesu noMariya kwakufanele bakubekezelele lokhu.

Mabephikisana noJesu, amaJuda athi kuye asizalwanga ngokuphinga.

NGOKUKAJOHANE 8:41 .... Bathi kuye: "Thina asizalwanga ngokuphinga; sinobaba munye, uNkulunkulu."

Ngokusho lokhu babethi uyivezandlebe.

Ngakho-ke uLuka wakybeka kwacaca ukuthi umuntu uma ekholwa, uzibeka obala lokubekwa amacala. Le into ebhekana namaKristu amaningi.

Ngaleso sikhathi uJohane uMbhapathizi wazalwa.

NGOKUKALUKA 1:59 Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili beza ukusoka umntwana, bamqamba ngegama likayise uZakariya.

60 Unina wayesephendula ethi: "Qhabo, uzakuthiwa uJohane."

Njengo dokotela uLuka wabhala phansi imininingwane yokusokwa komntwana. AmaJuda ayefuna ukumbiza ngoZakariya (igama likayise) engathi uzolandela ezinyathelweni zikayise abengumptisti. Kodwa kwakungesiyona intando kaNkulunkulu leyo. Ingane yayizoba yindodana encane engavumelani noyise bamaJuda abesizukulwana soyise babo. Uzophendula isizukulwana esidala soyise kwisizukulwana sabantwana. Ngalokho ingane ibidinga igama elihlukile.

Ngakho-ke uLuka ugcizelela ukuthi uma umuntu efuna ukukhonza uNkulunkulu kufanele azilungiselele ukungavumelani nabazali bakhe umangabe abalandeli umbhalo weBhayibheli. Iqiniso libalulekike kakhulu ukudlula umndeni.

NGOKUKALUKA 14:26 (UJesu wathi) "Uma umuntu eka kimi engamzondi uyise, nonina, nomkakhe, nabantwana, nabafowabo, nawodadewabo, yebo, nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami.

NGOKUKALUKA 1:80 Wakhula-ke umntwana, waba namandla emoyeni; wahlala ehlane kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli.

UJohane uMbhapathizi kwakudingeka ukuthi alazi iqiniso, ngakho-ke kwakufanele akhulele ehlane kude kunabaholi bezenkolo bezinsuku zakhe. Babengaholela ezintweni ezingalungile. Kwakufanele ahlale noma ahlukaniswe nabo.

UJohane akazange abayilungu lamahlo amabandla ezenkolo noma amaqembu ngezikhathi zakhe. Ingakho uNkulunkulu wayethemba.

Kodwa abantwana bamaJuda, mabekhula, babengangena ebupristini, noma enkonzweni yeNkosi, mawuneminyaka engama-30.

UNUMERI 4:1 UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni, wathi:

2 Bala umumo wamadodana kaKohati phakathi kwamadodana kaLevi ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise,

3 Kusukela kwabaneminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu kuze kufike kwabaneminyaka engamashumi ayisihlanu, bonke abangena enkonzweni ukwenza umsebenzi etendeni lokuhlangana.

Ubupristi babuthathwe kwisizwe sikaLevi. Bakhonza uNkulunkulu iminyaka engama-20, ukusuka kwiminyaka engama-30 ukuya kwengama-50. Ngakho-ke, uJohane uMbhapathizi noJesu kwakufanela bafike kwiminyaka engama-30 phambi kokuqala inzinkonzo zabo. UJohane wayemdala ngezinyanga eziyisithupha kuJesu. Ngesikhathi uJesu efika kumashumi amathathu, uJohane ubesenezinyanga eziyisithupha eshumayela.

NGOKUKALUKA 3:21 Kwathi bebhapathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhapathiziwe, ekhuleka izulu lavuleka,

NGOKUKALUKA 3:23 Yena uJesu, ukuqala kwakhe, wayeniminyaka engaba ngamashumi amathathu,

UJohane uMbhapathizi, mayefika kwiminyaka engamashumi amathathu, kwafunele aqale ubhapathizo lokuphenduka ukubonisa amaJuda ukuthi iThempele lobupristi lalikude kakhulu nokungalungile. AmaJuda kwakufanele abone ukuthi abaholi babo bezenkolo babengakwazi ukubalungiselela ukubuya kokuqala kuKristu. AmaJuda babengamalungu eseThempeleni noma emasinagogweni, futhi babecabanga ukuthi baphephile. Lokhu kwaku wukulahleka kwabo. Banqaba uJesu, cishe kwakudlula isigidi samaJuda afa uma ibutho lamaRoma ngaphansi koTitus ebhubhisa iThempele ngo AD 70.

Izwi elilotshiwe likaNkulunkulu linqatshiwe ngamabandla wethu ngoba uJesu ume ngaphandle komnyango webandla. Sicabanga ukuthi siphephile kumabandla ethu ahlukahlukene nezinkolelo zawo eziphikisanayo ngoba sisindisiwe. Lowo mqondo uzophela mhla kufika usuku olukhulu lukaNkulunkulu olusabekayo njenge Tsunami yangokoMoya.

(Yingakho omunye uJohane uMbhapathizi edingeka kulelibandla lokugcina njengoba abaholi bamabandla bedudule iZwi ngaphandle kwebandla. Umfundisi uthi nguye inhloko yebandla. Akukho muntu ongaba namakhanda amabili, ngakho-ke akukho ngawo kaJesu. Ngalokho abaholi bamabandla ethu angeke bakwazi ukusilungiselela ukubuya kwesibili kukaKristu. Namuhla amalungu amabandla bakholelwa kwimicabango yabantu knye namasiko, bayalwa mabebuzwa ngezinkolelo zabo, nokuthi bazibonise ukuthi ziyahambelana yini neMibhalo. Into abayenzayo ukuthi basho okushuwo ngumholi wabo noma abacabanga ukuthi ukushilo.)

Iqiniso elinzima kumaJuda kwaku ukuthi isizukulwana esincane sikaJohane uMbhapathizi, uJesu kanye nabafundi Bakhe babemkhonza uNkulunkulu phezu kokuthi bangaphandle kwezinhlelo zezenkolo. Bebengasiwona amalungu wamqembu noma amahlelo wamaJuda walezansuku. Ababe ngaphandle kwamaqembu ezenkolo ababazi iqiniso.

[Sinenkinga enjalo nanamuhla. UNkulunkulu uchaza amabandla wethu njengezimpumputhe futhi uthi Ume ngaphandle kwebandla laseLawodiyeka (elisho kuthi "amalungelo abantu"), ekuyibandla lokugcina.]

ISAMBULO 3:14 Nakuyo ingebandla laseLawodiyeka loba ukuthi;

17 .... kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohamba ze.

20 Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha; uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami.

Kunomcabango ongabekwanga kahle wokuthi uphephile kwinani. Kodwa abaholi bamabandla abazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani namuhla njengoba behamba ezindleleni ezahlukahlukene,njenge zimpumputhe ezihamba ebumnyameni.

NGOKUKAMATHEWU 15:14 Bayekeni: bangabaholi abayizimpumputhe; kepha nxa impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili.

Qaphela Ezweni lanamuhla "umgodi" ubonisa usizi olukhulu. Isimo esibuhlungu samaKristu asindisiwe abacabanga ukuthi aya eDilini loMshado futhi azozithola ehlaselwa ekufeni okulimazayo osizini olukhulu.

"Sithole kanjani iphutha?" bazokhala, njengabethuli bezindaba kumabonakude nasemsakazweni emva kokuthi uTrump enqobe ukhetho lokuba ngumongameli waseMelika ngo 2016.

IBhayibheli libiza amasonto wethu ngezimpumputhe, kodwa thina sithi siyabona. Isikhathi sizosho ukuthi ngubani olungile. Okubi ukuthi kuyobe kungasiyithi.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23