ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 09First published on the 10th of May 2019 — Last updated on the 10th of May 2019

ULUKA 9:1 Wayesebabizela ndawonye abayishumi nambili, wabanika amandla ngegunya phezu kwamademoni onke nokuphulukisa izifo.

2 Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulukisa.

3 Wathi kubo: Ningaphathi lutho lwendlela, naludondolo, nasikhwama, nasinkwa, namali, ningabi namabhantshi amabili.

Abafundi babempofu futhi kwakufanele baphile ngokholo.

ULUKA 9:4 Nakuyiphi indlu eningena kuyo, hlalani lapho, nize nimuke khona.

5 Bonke abanganamukeliyo, anothi nxa nimuka kulowo muzi, nithinte uthuli ezinyaweni zenu, kube ngubufakazi ngabo.

6 Bamuka-ke, bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli, bephulukisa ezindaweni zonke.

 

 

UHerode inkosi ubesembulele uJohane uMbhapathizi manje waqala ukukhathazeka. Nabantu abenza okubi bayakhathazeka uma uJesu engenelela.

ULUKA 9:7 Kwathi uHerode umtetrarki* ekuzwa konke okwenzekayo, wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukule kwabafileyo,

9 Kepha uHerode wathi: "UJohane ngamnqamula ikhanda mina; kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje?" Wafuna ukumbona.

Ngokubulala uJohane uMbhapathizi, owayegcwele uMoya oNgcwele, uHerode wahlambalaza uMoya oNgcwele okungukuthi isono esingathethelelwa.

Ngalokho-ke uJesu, iZwi, akaze akhulume noHerode.

 

 

UJesu manje wanquma kwelo kudlisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu (5000) ehlane.

ULUKA 9:13 Kepha wathi kubo: "Bapheni nina ukudla." Bathi-ke: "Esinakho yizinkwa ezihlanu nezinhlanzi ezimbili kuphela ngaphandle kokuba siyobathengela bonke laba bantu ukudla."

14 Ngokuba kwakukhona amadoda okungathi izinkulungwane eziyisihlanu. Wathi kubafundi bakhe: "Bahlaliseni ngezigaba ngamashumi ayisihlanu."

15 Benze njalo, babahlalisa bonke.

16 Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wanika abafundi ukuba babele isixuku.

Lo mfanekiso ubhekise kwikusasa lemnyaka yamabandla ayisikhombisa webandla Labezizwe.

UJesu wanika abafundi ukudla. Abafundi bona banikezela ukudla kwizigaba ezahlukahlukene zabantu. Lokhu kwakumele imnyaka eyizinkulungwane ezimbili (2000) zomlando webandla lapho uJesu ezokhuthaza abafundi ukuthi babhale iTestamente Elisha, futhi lezo zimfundiso zizofakazwa kwizigaba zabantu ezahlukahlukene ezihlangene njenga makholwa kwizindawo eziningi futhi kwimnyaka eyahlukahlukene yebandla. Wonke amaKristu afunda iqiniso leBhayibheli kwizindawo eziningi futhi nakwimnyaka ehlukahlukene yabandla. ITestamente Elisha isisekelo sobuKristu. Singafunda kuphela ngoNkulunkulu ngokulotshwe eBhayibhelini.

Uzinto zokudla eziyisikhombisa ziwuphawu lwemnyaka yamabandla ayisikhombisa. Inhlanzi ebhukududa ngaphansi kwamanzi wuphawu lwebandla langaphansi ngesikhathi semnyaka yobuMnyama [Dark Ages persecutions] kobulawa kwabantu kwimnyaka yebandla lesithathu nelesine. Isinkwa wuphawu lwemfundiso yeBhayibheli le ekwayisisekelo sale eminye imnyaka yamabandla ayisihlanu.

ULUKA 9:17 Badla, basutha bonke, kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo, iziqabetho eziyishumi nambili.

Ukusuthisa amadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu kwakumele imfundiso yabafundi ezosuthisa wonke amaqembu ahlukahlukene wamaKristu sonke isikhathi seminyaka eyizinkulungwane ezimbili zomlando webandla. Ekugcineni, amaKristu afa azovuka, bese lamaKristu azoya eZulwini neNkosi uJesu ekubuyeni Kwakhe. Ngaleso sikhathi iVangeli lizobuyela kuzizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli ngesikhathi sokuHlupheka okukhulu. UMose noEliya bazaku basuthisa ngemfundiso eyodwa eyasungula iTestamente Elisha. AmaJuda azogcina ekholelwa kwinto efana nale ibandla Labezizwe elikholelwa kuyo. Bazodla ukudla kunye komoya loku ibandla elakukholwa bese lasuthisa umoya walo kuko.

 

 

ULUKA 9:18 Kwathi ekhuleka ngasesitha, abafundi babe naye; wababuza ethi: "Abantu bathi ngingubani na?"

19 Baphendula bathi: "UJohane uMbhapathizi; kepha abanye bathi: Ngu-Eliya; abanye kodwa bathi: Kuvukile umprofethi othile wabadala."

Mabebuzwa ukuthi abanye abantu bacabangani, baphendula bonke. Abantu bayathanda ukucaphuna[quote] okushiwe ngabanye abantu. Bayesaba ukukholwa kwinto ngokwabo. Thina singabantu sincamela ukuba ngoobopholi [parrots] bese siphinda into esayizwa.

ULUKA 9:20 Wayesethi kubo. "Nina-ke nithi ngingubani na?" UPetru wandula wathi: "UnguKristu kaNkulunkulu."

Kwathi mabebuzwa ukuthi babethi ungubani na, uPetru kwaku nguye yedwa owayenesambulo sakhe yena yedwa sokuthi kwaku ngubani uJesu. Kwaku nguye yedwa owaphendula.

ULUKA 9:21 Wabayala, wagcizelela ukuba bangatsheli muntu lokho,

UJesu wabayala ukuthi bathule. AmaJuda ayesendleleni yawo yokuphuma eqinisweni likaNkulunkulu. Abafundi babe zoqala ibandla lamaKristu. Ngakho-ke sasingekho isidingo sokuthi batshele amaJuda into ababengeke bakwazi ukuyikholwa.

ULUKA 9:22 Wathi: "INdodana yomuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe nangamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu."

Bekude nokukholelwa ukuthi uJesu kwakunguNkulunkulu enyameni, amaJuda ayezombulala.

Ngicela ubheke kahle ukuthi kwaku ngabaholi benkolo abanqaba uKristu. Bese bashintsha umqondo wabantu.

Ubuholi yilapho amaJuda kanye nebandla zizohamba kabi khona.

ULUKA 9:23 Wayesethi kubo bonke: "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, angilandele.

AmaKristu kufanele base kumzimba. Umzimba kufanele ufe. Isiphambano simele ukuhlupheka. Ngalokho-ke amaKristu akufanelanga alandele abaholi babantu, uJesu kuphela, OnguZwi. Kufanele singakholelwa kunoma yiphi into ngaphandle kokuthi siyibone ukuthi ibhalwe eBhayibheleni likaNkulunkulu.

ULUKA 9:24 Ngokuba yilowo nalowo othanda ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho; kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusinda.

UNkulunkulu unoMfanekiso Omkhulu [Big Picture], eku ngumfula wangokomoya wentando kaNkulunkulu ogijima ezindabeni zabantu. Sonke sinaso isiziba esincane sentando yangokomzimba wethu. Uma sivikela umzimba nokubhukuda esizibeni sethu esincane ukuze sizinelise, ngalokho-ke siyafa emoyeni. Uma sinikela intando yethu bese sifa emzimbeni, ngaleyondlela kuphela, singakwazi ukuphushelwa kumfula kaNkulunkulu ozosisa kwindawo esingafuni ukuya kuyo noma singayazi. Kodwa lomfula uwona kuphela osisa ekuphepheni. Uma asifanga emzimbeni sizochitha isikhathi sethu sizama ukuphuma emfuleni.

ULUKA 9:25 Ngokuba kuyakumsizani umuntu, uma ezuzile izwe lonke, yena uqobo alahleke nokuba alimale na?

Abesifazane. Imali. Udumo. Noma yini esiyithola kulomhlaba into yesikhashana. Ngeke sikwazi ukuhamba nazo. Ukuba yindoda enemali emathuneni induduzo ehluphekile [poor consolation].

ULUKA 9:26 Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye lo iNdodana yomuntu iyakuba nezinhloni, lapho iza ngenkazimulo yayo nekaYise.

Kufanele silimele iZwi lika Nkulunkulu. Amabandla sewaya kumasiko, kanye nezimfundiso zabantu, kanye namanye amaphutha. Kufanele sihlale nokulotshiwe, okusho ukuthi kufanele ungavumelani nebandla lakho olithandayo, nabaholi bakho, kanye nomndeni wakho. Le akuyona indlela elula ukuthi uyilandele. Konke kuncike ekuthini ngubani ozakuqala empilweni yakho.

 

 

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni kumele ukuphela komnyaka webandla lokugcina. Ukubuya kweNkosi kunezehlakalo ezimbili ezizokwenzeka esinye emva kwesinye. Abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Bonke laba abangcwele baphuma kwimnyaka yamabandla ayisikhombisa. Amakholwa aphilayo azoguqulwa, babe nemizimba emisha. Ngalesosikhathi konke kuzoya phezulu emoyeni ukuyohlangana noNkosi uJesu, bese sihamba Naye kwisidlo somshado eZulwini [wedding supper].

Ngalesosikhathi abaprofethi ababili, uMose no Eliya, bazothatha iVangeli balise kumaJuda ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu [great Tribulation].

ULUKA 9:27 Kepha nginitshela ngesiminya ukuthi bakhona abanye kwabeme lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu.

Abafundi abathathu bazokubona Ukubuya Kwesibili kukaJesu okwakhazimuliswa entabeni [Mount Transfiguration].

ULUKA 9:28 Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zaba yisishiyagalombili wathatha oPetru, noJohane, noJakobe, wenyukela entabeni ukuyokhuleka.

Izinsuku esiyisikhombisa zadlula. Kuwuphawu lwamabandla ayisikhombisa azobe ephelele. Usuku lwesishiyagalombili (8 umele uhlelo olusha) uzomela ukuqala kokuhlupheka okukhulu [great Tribulation]. Legama u-"ngalokho" alisekho kahle ngoba kunoshintsho kwisikhathi uma kuphela umnyaka webandla nama kuqala ukuhlupheka [Tribulation].

ULUKA 9:29 Kwathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso saba ngesinye, nezingubo zakhe zaba mhlophe, zacwebezela.

Ushintsho lwamandla emvelo [supernatural] luyavela. Lokhu kumele ukuvuswa kwabangcwele abafileyo kwimizimba engafi [immortal bodies] bese ibandla eliphilayo liguqulelwe kwimizimba okungafi.

1 KWABASEKORINTE 15:53 Ngokuba lokhu okubolayo kumelwe ukwembatha ukungaboli, nalokhu okufayo sekwembethe ukungafi.

UJesu ukhazimula ngenkazimulo engeke namunye umuntu ofayo afaniswe nayo [no mortal man can compare with]. Lokhu kuloba ukuthi Mkhulu kunawo wonke umuntu, akekho umuntu ongafaniswa Naye.

ULUKA 9:30 Bheka, kwakhuluma naye amadoda amabili ayengo-Mose no-Eliya;

UJesu waye nokukhazimula okwadlula labaprofethi ababili, ababe ngabantu. UJesu udlula kakhulu [far more than a Man] ukuba ngumuntu. UNkulunkulu omandla onke owayengaphakathi kwakhe wayekhazimela ukuMshintsha.

UMose uwuphawu lokuvuka kwabangcwele abafileyo kwimnyaka yamabandla ayisikhombisa, ngoba wafa.

U-Eliya azange afe, ngalokho uwuphawu lwebandla eliphilayo ekugcineni elizoguqulelwa kwimizimba emisha.

Kodwa umoya ka-Eliya wawuthenjiswe ukubuya ekupheleni kwebandla labezizwe, ukubuyisela konke kwizinkolelo zamapostoli zebandla lokuqala njengoba libekiwe kwiTestamente Elisha.

NGOKUKAMATHEWU 17:11 Waphendula wathi: "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke.

UJohane umbhapathizi weza ngomoya ka-Eliya. Kodwa uJohane wayesefile manje. Ngakho-ke le kwakuyisiprofetho sekusasa [future prophecy].

Ngalokho ekugcineni kuzo bakhona inkozo ka Eliya ukubuyisela amakholwa wezikhathi zokugcina kwizimfundiso zebandla leTestamente Elisha ezalahleka ngezikhathi zobumnyama [Dark Ages]. Lokhu kubuyiselwa kuzolungiselela amakholwa ukubuya kukaJesu kwesibili lapho sizohlangana naye emoyeni.

ULUKA 9:31 Abonakala ngenkazimulo, akhuluma ngokumuka kwakhe abemelwe ukukufeza eJesusalema.

UMose no-Eliya bavela ngenkazimulo kodwa babezokhuluma ngokufa Kwakhe. (Inkazimulo yethu enkulu njenga maKristu yenzeka masifa emzimbeni yethu). Calvary isehlakalo esenzeka ngoKubuya wakhe okoKuqala, njengoba lokho kwaphumelelisa insindiso kwaBezizwe namaJuda, ngalokho kwalungisa indlela yokuBuya Kwakhe Kwesibili.

Emva kokuthi ibandla liye ezulwini, ngalesosikhathi uMose no-Eliya bazothatha iVangeli balibuyisele kumaJuda ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu [great tribulation]. Laba abangu 144000 bazokwamukela uJesu njengoMsindisi, bese bayafa.

Ngakho-ke isehlakalo esizokwenzeka ngezinsuku zokuBuya kweNkosi sifingqwa ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni.

ULUKA 9:32 UPetru nabanye naye babekwele ngubuthongo; kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emi naye.

Umfanekiso wezintombi ezilishumi: Babe ngabesifazane abamsulwa- abama bandla wamakholwa asindisiwe. Kodwa bonke bozela balala phambi kokuyangena emshadweni. Isikhalo sabavusa- u-Eliya oweza ukuzobuyisela ibandla emuva kwinkolo yeTestamente Elisha lobaba bamaphostoli.

Ngalokho-ke njenge bandla liya eZulwini, laba profethi ababili (Moses kanye no-Eliya) bathatha iVangeli balibuyisela kumazwe ayishumi nambi akwa-Israyeli ngesikhathi Sokuhlupheka, ukuyoba lungiselela ukubuya kukaJesu kulamaJuda abangu 144000.

ULUKA 9:33 Kwathi ekwahlukeni kwawo naye uPetru wathi kuJesu: "Nkosi, kuhle ukuba silapha; masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya," wayengazi ukuthi uthini.

UMoya wetrinity* usu bamba uPetru. Iphutha lethu elikhulu singabantu ukuthi sithathela phezulu amadoda asetshenziswe nguNkulunkulu. Naka lephutha elikhulu. UPetru ubeka abantu ababili abakhulu kwibanga[same level] eli lingana nelikaJesu.

UMoya webandla waphinde wabamba uPetru. Ufuna ukwenza itarbanekeli* noma ibandla egameni lomuntu odumile kaNkulunkulu. Isonto lama-Lutheran* noma itabernakele*. I sonto lamaweseli noma itabernakele*. Lo umoya wamahlelo [denominational and non denominational churches] ohlukanise amabandla kumahlelo nangasiwona amahlelo wamaKristu angu 30000 wamaqembu.

Amakholwa amaningi wama-Message abeka imisho [quotes] kaWilliam Branham bayilinganise noMbhalo weBhayibheli. Abanye bathi lemisho ingaphezulu koMbhalo.

Awunaso isambulo kulemisho ngaphandle kokuthi uqinisekise inkolo yakho eBhayibheleni kuphela.

Iphutha likaPetru elikhulu kwaku ukuthi aphe uJesu iseluleko. Kufanele sikholelwe eBhayibheleni singaze sizame ukulishintsha. UNkulunkulu akadingi iseluleko esivela kithi.

ULUKA 9:34 Esakhuluma lokhu, kwafika ifu, labasithibeza; besaba ekungeneni kwabo efwini.

Ifu labasithezela labhubhisa umbono kaPetru. Abafundi abathathu besaba ekuyinto elungile mawusebukhoneni bukaNkulunkulu. Uma sesaba silalela kakhulu bese sikhuluma kancane.

Ifu elehla phansi entabeni libizwa ngokuthi inkungu lapho umuntu engalahleka khona alahle nethemba. Lokhu kwenzeka kithi singamaKristu uma silinganisa uJesu nomuntu. Ukuthi uMose noma u-Eliya noma uWilliam Branham bangalinganiswa noJesu ukubonisa ukuthi silahlekele phakathi kokungakholwa.

ULUKA 9:35 Kwavela izwi efwini, lathi: "Lo yiNdodana yami ekhethiweyo; yizweni."

Noma iliphi izwi elikhuluma nathi ngezikhathi zokugcina lizosambulela okubhalwe eBhayibheleni. Ekungu Jesu oyiZwi. Lalela Yena kuphela, iZwi likaNkulunkulu. Hayi amanye amadoda.

Ezinsukwini "zezwi lengelosi yesikhombisa" kufanele sithathe imisho[quotes] yakhe siyibuyisele eMbhalweni, bese sikholwa imibono engaqinisekiswa ngokuhlanganisa imbhalo yeBhayibheli ukwembula iqiniso.

Imisho yomuntu, lapho eyithole kahle, kufanele isikhombe eqinisweni. Iqiniso litholakala eBhayibheleni kuphela. Umugqa phezu komuqga. UMbhalo usizwa yeminye iMbhalo, kungeko ukuphikisana.

U-ISAYA 28:13 Ngalokho izwi likaJehova liyakuba kubona isiyalezelo phezu kwesiyalezelo, isiyalezelo phezu kwesiyalezelo, umthetho phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, lapha ingcosana, nalapho ingcosana, ukuze bahambe, bawe nyovane, baphuke, bacushwe, babanjwe.

Alikho iphutha ongalithola eBhayibheleni ngaphandle kokuphikisana noMbhalo. Ukukhohliswa okukhulu kweminyaka yethu abashumayeli bamaMessage abasebenzisa imisho[quotes] ukusekela izinkolelo zabo. Kungani bengaqinisekisi imcabango[ideas] yabo eBhayibheleni? ngoba imcabango yabo ayilungile, ngalokho ayitholakali eBhayibheleni. Bayayithanda imicabango yabo kakhulu, futhi ikhuphula ukuziqhenya kwabo ngoba bathathelwa phezulu njengezihlakani, bese baphikisane neBhayibheli.

Bheka, abashumayeli abaningi bama "Message" bazokutshela ukuthi bazi igama elisha likaJesu. Abashumayeli abahlukahlukene baqala ukuzakhela "amagama amasha" , ngakho-ke kweyame ukuthi ukhuluma nobani.

ISAMBULO 19:12 Amehlo akhe angamalangabi omlilo, nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi, unegama elilotshwiweyo elingaziwa muntu, nguyena kuphela.

IBhayibheli lithi akekho namunye owazi igama elisha likaJesu.

Ngalokho abashumayeli bama "Message" bazenza ngathi bayazi kodwa iBhayibheli lithi asikwazi ukulazi.

Okufanele sikwenze okubaluleke kakhulu. Ukuthi silalele iBhayibheli kuphela, iZwi likaNkulunkulu. IBhayibheli linguku phelela kwethu [absolute].

UMose no-Eliya, abaprofethi ababili abakhulu, ngeke bakwazi ukulinganiswa noKristu.

Labo bashumayeli bama "Message" abenza ngathi imisho kaWilliam Branham ingalinganiswa noMbhalo badukisa abantu futhi bashintsha[perverting] izimfundiso zakhe.

Noma isiphi isambulo umuntu asenzayo kufanele sibhekwe ukuthi siyahambelana na namavesi eBhayibheli, yilokho kuphela okuzoveza iqiniso nokuthi kulungile.

Abafundi abathathu abakhulu, nabo babengazi lutho njengathi. Imibono yabantu ayisho lutho. Abekho abantu abadumile ebukhoneni buka Jesu.

Kwimnyaka yethu esesiphila kuyo manje isebenza ngamanani amabili. 1 kanye no 0. Ngokwe mnyaka yedijithali [digital information age], uJesu ungu namba 1 bese kuthi wonke umntu ungu 0 (iqanda).

Ungeliphi inani wena?

ULUKA 9:36 Kwathi livela izwi, uJesu wafunyanwa eyedwa. Bathula bona, ngaleyo mihla kabatshelanga muntu neyodwa yalezo zinto abazibonileyo.

Izwi lakhuluma. Inkungu yasuka. UJesu yedwa owafunyanwa. Akekho ongalinganiswa noJesu. Nguyena Yedwa osisindisayo. Uma uke wezwa izwi lengelosi yesikhombisa, ngalokho ufumana uJesu yedwa njengomsindisi wakho, mawulokhu uhamba emaphepheni weBhayibheli njengoba uhlanganisa uMbhalo, ivesi ngevesi ubona kahle isambulo sikaJesu Kristu.

Abafundi abakhulu abathathu babe ngakhulumi imibono yabo. Imibono yabo yayingumnyango wokulahleka. Babe funda isifundo esikhulu kakhulu sokuthi kufanele babheke kokwashiwo nguJesu, hayi imibono yabo. Kulapho kuphela abangalungela khona ukubhala iTestamente Elisha.

Ngakho ibandla linoMholi oyedwa: UJesu. Icreed* eyodwa [ one creed]: UKristu. Incwadi eyodwa: IBhayibheli.

Ungaze ukukhohlwe lokho uma ubabaza umuntu odumile. Uma uthatha amehlo wakho uwasusa eBhayibheleni njengoPetru, uzocwila emanzini wawo wonke amaza(amagagasi) wezinto zalapha emhlabeni ezilahlekisanayo.

Umgodi weHayidesi* uvulekile lulezinsuku esiphila kuzo, ukhipha intuthu emele imimoya elahlekisanayo, yayo yonke imnyaka yebandla lesikhombisa [seven church age] ihlanganiswa ukulahlekisa uMlobokazi wezinsuku zokugcina. Le mimoya ehehanayo, ezenza ngathi ize ngobulungisa, inezimfundiso eziningi ezihlakaniphile (ziningi inhlobo zalaba ababizwa ngama "Message") kodwa zonke zihlanganiswa iplani elilodwa lokugadla. Bathatha amehlo wakho bawasuse eBhayibheleni. Ugcina ungasakwazi ukuqinisekisa okholelwa kukho ngokusebenzisa iMbhalo. Yingakho kufanele sivikele ukholo. UKholo luza ngokuzwa iZwi likaNkulunkulu kuphela.

UWilliam Branham zange athenjiswe njenge "IZwi likaNkulunkulu" ("Voice of God"). Lokho akukho eMbhalweni. Wathenjiswa njenge "izwi lengelosi yesikhombisa" ("voice of the seventh angel"). Abashiceleli bencwadi yakhe bangeza ukudideka.

Lokhu kukhazimuliswa kukaJesu entabeni kubhekise ekupheleni kwemnyaka yebandla ngakho-ke sasingekho isidingo sokutshela amaJuda alezo zinsuku ngoba yayibalulekanga kubo.

 

 

Indoda yaletha indodana yayo enesithuthwane kuJesu.

ULUKA 9:40 Ngibanxusile abafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka.

41 UJesu waphendula wathi: "O sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani, nginibekezelela, na? Yilethe lapha indodana yakho.

42 Kuthe iseza, idemoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu; uJesu wamkhuza umoya ongcolileyo, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise.

43 Bethuka bonke ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe:

UJesu wabonisa amandla amakhulu. Bese waxwayisa abafundi ukuthi uzobulawa. Lokho kwaku ngasi ukuthi ushoda ngamandla, kodwa kwaku yimfihlakalo yeplani lensindiso kaNkulunkulu.

Ngakho-ke izinto mazingahambi kahle kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu wenza into ehlukile kunale esiyenzayo.

Ngalokho uma singena kumcabango kaNkulunkulu, sizobona ukuthi ayikho into engalunganga. UNkulunkulu ufuna ukuthi isebenze kanjalo.

UNkulunkulu unamandla amakhulu, ngesinye isikhathi uyawafihla ukubonisa ubuthakathaka bomuntu. Kodwa ningalahlekiswa. Uyakwazi konke Akwenzayo. Ngaleyo ndlela Wenza ukuthi uSathane elokhu eqagela.

ULUKA 9:44 "Khwezani lawo mazwi ezindlebeni zenu, ngokuba iNdodana yomuntu izakukhashelwa ezandleni zabantu."

45 Kepha abakuzwisisanga lokho kukho, kwakusithekile kubo, ukuze bangakuqondi; besaba ukumbuza ngalokho kusho.

Abafundi babe mbona uJesu emandleni wakhe. Babengazi ukuthi eCalvary uJesu uzofihla amandla Wakhe ngaphansi kwesihenqo somzimba womuntu ukubonisa ubuthakathaka bomuntu.

Abafundi babengakwazi ukubona icebo elifihlakele likaNkulunkulu livuleka.

UMesiya wathwala ubunzima obukhulu. Abekho abantu ababe sazi ukuthi kwakwenzekalani eCalvary*. Ngakho-ke siyexwayiswa ukuthi makubuya uJesu Okwesibili, izinto zizokwehluka kakhulu kunalokhu thina bantu elikulindele.

Abantu ngalokho abakwazi ukuhola ibandla, ngoba thina singabantu asiyazi intando efihliwe kaNkulunkulu ukuthi ithini.

Esinga kwenza kukodwa ukuthi sihlale neBhayibheli, singenzi noma singakholwa kunoma iyiphi into ehlukile kuneBhayibheli.

IBhayibheli lodwa elingasibonisa amanyathelo alandelayo ekufanele siwathathe.

 

 

ULuka ukhuluma ngelinye iphutha elikhulu esiba nalo thina bantu.

ULUKA 9:46 Kwavela ukuzindlisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abemkhulu kubo.

Lesi isiqalekiso esikhulu kakhulu ebandleni lobuKristu. Isifiso sokuphakamisa umuntu. Okubi kakhulu, isifiso sokuziphakamisa. UbuKristu obuncintisanayo udlisa ukuzigqatsha bese kukhuphule ukucabanga ukuthi ubalulekile njengomKristu uthi, "Ngimkhulu noma ngincono kunawe". Eku ngukuthi imbewu ebulalayo kakhulu yokuziphakamisa. Lokhu kuvela kulabo abathanda ukuzincoma kakhulu. AmaKrisu, azizwa ngathi bakhulu, abafuna ukufundisa abanye ukuthi bafane nabo, ngalokho bazenzele imfanekiso yabo. Bafuna ukusenza bona [clones of themselves].

ULUKA 9:47 Kuthe uJesu ebona ukuzindla kwenhliziyo yabo, wathabatha umntwana, wammisa phambi kwakhe,

48 Wathi kubo: "Yilowo nalowo oyakwamukela lo mntwana ngegama lami uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo; ngokuba omncinyane kini nonke nguye omkhulu."

UJesu waphendula kulo mbuzo othi " Ngubani omkhulu ?" ngophakamisa umntwana. Kodwa umntwana akekho mkhulu. Ngakho-ke ibandla ngeke lakhiwe "komkhulu". Ayikho leyonto ebandleni. Akukho mntwana ozozenza ngathi mkhulu, ngoba abantwana bahlezi befisa ukwazi ngakho-ke babuza imibuzo eminingi, ngoba bayazibona ukuthi abazi kakhulu futhi bafuna ukufunda. UJesu usinika lesisibonelo. Kahle kahle Usitshela ukuthi sazi kancane okushiwo yiBhayibheli. Kufanele sifune ukufunda kakhulu kuno kufundisa. Emzimbeni wethu sinamehlo amabini, nezindlebe ezimbili, kodwa umlomo uwodwa, okubonisa ukuthi sidinga ukuthi sifunde kakhulu kuno kuthi sifundise.

Ngakho-ke asihlakaniphanga njengoba sicabanga. Isimo sokuziphakamisa ngokomoya akukho ukukhuthala kobuKristu [Christian virtue].

AmaKristu aphansi makhulu emehlweni kaNkulunkulu. Akufanele siphakamise amaKristu, lokho kusho ukuthi akekho umuntu omkhulu noma umholi. UKristu yedwa oyiNhloko yebandla. Kufanele silalele Yena yedwa njengoba Ekhuluma nathi eZwini Lakhe iBhayibheli. UNkulunkulu ubona ukuzithoba nokuthobela iZwi Lakhe njengento enkulu.

Ngalesikhathi labafundi babelibele ukuncintiselana ngobukhulu, babe ngazi ukuthi omunye wezitha zabo, umFrisi okuthiwa nguSawuli, uzobadlula bonke ekwakheni isisekelo sebandla lobuKristu. USawuli washintshwa igama lakhe laba nguPawuli.

Kwaphinda futhi, ngokucabanga ngabo, abafundi balahlekela indleleni engalungile.

 

 

ULuka ushaya phansi lomoya wamahlelo [spirit of denominationalism] othi - "Ibandla lami elona elilungileyo."

Akukho nelilodwa ibandla elingathi lona lilungile.

ULUKA 9:49 UJohane waphendula wathi: "Nkosi, sabona umuntu ekhipha amademoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engalandeli nathi."

50 Kepha uJesu wathi kuye: "Ningamnqabeli, ngokuba ongamelene nani ungakithi."

Amandla amakhulu kaNkulunkulu abonakaliswa [manifest] kumabandla ahlukahlukene, noma ehlukene ngezimfundiso. Alikho iqembu elilawula ubukhulu bemvelo [supernatural] bukaNkulunkulu.

KWABASEROMA 11:29 Ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akaguquki kukho.

UNkulunkulu akanqunyelwanga amadonga la akhiwa amabandla ukuze abe "ibandla elihamba phambili" noma "elona bandla eline qiniso langempela".

Kufanele siwahloniphe amathalente kanye neziphiwo zikaNkulunkulu njalo masibona zisebenza.

UmKristu ngamunye kufanele akwazi ukuthi uNkulunkulu uhamba ngaphandle kweqembu lebandla lakhe.

 

 

ULuka akafuni ukuthi singahluleli izimbangi zethu ekulahlekeni.

AmaSamariya zange Amamkele kwisigodi esithile.

ULUKA 9:54 Kuthe abafundi bakhe oJakobe noJohane sebekubonile lokho, bathi: "Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini, uwaqede na?"

55 Kepha waguquka, wabakhuza wathi: "Anazi ukuthi ningabomoya muni.

56 Ngokuba iNdodana yomuntu ayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu kodwa ukuyisindisa." Bese beya komunye umuzi.

Izinto azishintshanga emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili ( 2000 yeminyaka ). AmaKristu asathukuthela namanje uma abantu bengavumelani nabo. AmaKristu asanethemba lokuthi uNkulunkulu uzobhubhisa izimbangi zabo. Sikhululekile ukuthi singavumelani ngemfundiso, kodwa ungazi ufise ukulahleka komunye, ngoba banganga lungi ngemfundiso yabo. Uma sicabanga ngaleyo ndlela-ke sinomoya ongalungile.

U-Archbishop waseCanterbury wathandezela ukuthi uRichard Dawkins, ongakholwa [atheist] futhi okhuluma kabi ngebandla, ukuthi aphulukiswe kukugula. Abantu abaningi abangakholwa [atheists] bamangazwa ngumthathando ka-Archbishop ngokuthi abonise ukuthi uyamnakekela omunye umuntu, abanye babe ngamthembi nokuthi ubeqinisekile yini ngalomthandazo. Wayeqinisekile ngempela. Wayesakhela isibonelo esihle sonke. Noma ungaphikisana kanjani nomuntu, kodwa mbonise inhlonipho njengo muntu ofana nawe. Siyambongela u-Archbishop ngokusibonisa ukuthi sisinakekela kanjani lesimo. Siyambongela noRichard Dawkins ngokuthi alulame. Wonke umuntu unalo ilungelo lokuphila.

Ngengebandla sidinga abantu abakhuluma kabi [critics] khona bezosibonisa amaphutha wethu. Kulapho kuphela esingakwazi ukubangcono. Ngokubheka lenhlikinhliki umhlaba okuyo, wonke amabandla wethu adinga ukuthi abengcono. Ngakho-ke sibonga uNkulunkulu ngabantu abakhuluma kabi [critics]. Basigcina sime ngezinzwane okuze kungcono kunokuthi silale kulezinkolelo zethu zabantu.

 

 

ULuka uchazisisa ukuthi kithi thina bantu, ukulandela uJesu akukho lula. Ukuba ngumKristu akuwona umbhede wezimbali.

ULUKA 9:57 Kwathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye: "Ngizakukulandela, noma uya ngaphi."

58 UJesu wayesethi kuye: "Izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezindleke, kepha iNdodana yomuntu kayinandawo, lapho ingancamelisa khona ikhanda."

59 Wayesethi komunye: "Ngilandele." Wathi yena: "Ngivumele ngiye kuqala ukuyakummbela ubaba."

60 Kepha wathi kuye: "Yeka abafileyo bembele abafileyo babo, kodwa hamba wena, ushumayele umbuso kaNkulunkulu."

61 Nomunye-ke wathi: "Ngizakukulandela, Nkosi; kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya."

62 Kodwa uJesu wathi kuye: "Akakho othi esebeke isandla egejeni, abuke emuva, ofanele umbuso kaNkulunkulu."

Kufanele sinake iVangeli kuqala. Angeke kubekhona indawo engalungile yokulala. Noma kuhlanganisele nemizwa yemingcwabo yemndeni noma ukuvalelisana kwemndeni ngeke kuthathe ukubaluleka ngokuthobela uNkulunkulu kuqala.

Intando kaNkulunkulu isisusa kwizinkombandlela esizikhethile isise kwezakhe.

Uma samukela uJesu njengeNhloko yethu, asinako okunye ukusho ukuthi indlela iyakuphi. Umzimba uthobela ikhanda, awukwazi ukutshela ikhanda ukuthi ufuna ukuyakuphi.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23