Ubhapathizo lwamanziUBhapathizo luwuphawu lokufa, ukungcwatshwa, nokuvuka.

First published on the 26th of August 2017 — Last updated on the 5th of April 2019

Igama lesiGreek elithi bhapathiza (baptise) lichaza ukuthi cwilisa (immerse or submerge).

UBhapathizo lumele ukufa,ukwembelwa kanye nokuvuka. Umuntu uyangcwatshwa phansi kwamanzi lapho amanzi eleme umhlaba lapho isidumbu singcwatshwe khona.

KWABASEROMA 6:3 Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na?

4 Ngakho sembelwa naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha.

5 Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo, siyakuba njalo nangokuvuka,

UBhapathizo lwamanzi lumele ukwembelwa kwezono zomzimba omdala ethuneni kuvalwe ngomhlaba, emva kwalokho omuntu omusha, onomoya kaKristu phakathi kwakhe, uyavuka ngaphandle kwamanzi "ithuna" abese aqale impilo entsha anake izwi likaNkulunkulu kanye nomoya oyingcwele kaNkulunkulu, ashiye phansi izinto zenyama nomhlaba.

Kunama bhapathizo amaningi ahlukahlukene, amaningi wawo afuna ukubalekela ubhapathizo lwangempela lokucwilisa. Ngakho ke "ubhapathizo" lokufafaza noma lokuthela abantu ngamanzi lujwayelekile. Kodwa, asimngcwabi umuntu ngokumfafaza ngomhlaba noma simthele ngomhlaba engaphandle kwethuna.

Abaningi babhapathiza abantu abangasindiswanga, kodwa umpostoli uPetru azange akwenze lokhu.

IZENZO 2:38 UPetru wayesethi: "Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isipho sikaMoya oNgcwele.

Qaphela i-oda. Qala uphenduke bese ukubhapathizwa kokungcwatshwa.

Ukuphenduka kwangempela ukufa wena ngaphakathi. Ungakwazi ukungcwaba umuntu osevele efile.

Uma usuphendukile wamamkela uJesu Kristu njengomkhululi wakho, ukholo lwako olusha lubekwe kumatesti ajulile. Ungakwazi ukuqhathanisa imibhalo engcwele esiyithola kwincwadi yeZENZO kanye nalamabhapathizo amaningi enziwa kulamabandla anamuhla? Leli itesti elinzima.

Asibheke amanye amabhapathizo ajwayelekile.


  1. Akukho bhapathizo lwamanzi neze. Iselelesi esasise siphambanweni esaya eParadisi singabhapathizwanga.

Wayebethelwe esiphambanweni azange asithole isikhathi sokubhapathizwa.

Ebethelwe esiphambanweni, waye ngenalo ithuba loku bhapathizwa.

Okwesibili, ikhomishini yokubhapathiza eyanikelwa uJesu, yeza emva kokuVuka kwakhe.

NGOKUKAMATHEWU 28:19 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele,

20 Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho; bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.

"Nibafundise". Umbono wokufundiswa iphindwe kabili. Kukhona into enzima ukuthi siyithole, uma sidinga ukufundiswa. Lokhu akukho lula njengoba kuzwakala.

Okokuqala, ubhapathizo lumele umngwabo lapho kusetshenziswa amanzi endaweni yomnhlaba.

Okwesibili kufanele sifundiswe igama likaNkulunkulu. UNkulunkulu yedwa ongachazwa izimela bizo Yise, Ndodana noMoya oNgcwele.

Kodwa akukho nesisodwa isihloko kulezi esiyiGama.Ngalokho ke ubani iGama likaYise, Ndodana, noMoya oNgcwele?

Okwethusayo, amaKristu amaningi awakwazi ukuwuphendula lombuzo.

Ngoba bakholelwa kwi Triniti, njengamaBabiloni nabaseGibithe ababe jwale ukukwenza. Beloku befuna amagama amathathu.

Igama elithi "Triniti" alikho ebhayibheleni kodwa akukho semqoka lokho ngoba amanye amaKristu bakholwa kulo lelo gama elingekho ebhayibheleni yilo elibenza bangaliboni iGama likaNkulunkulu uJESU KRISTU.

IGama uJEHOVAH limandla (dominates) kakhulu kwiTestamente Elidala futhi iGama uJESU KRISTU alikho kwiTestamente Elidala.

IGama uJESU CHRISTU limandla (dominates) kakhulu kwiTestamente Elisha futhi iGama uJEHOVAH alikho kwiTestamente Elisha.

Ngalokho ke uJEHOVAH (uMoya) weTestamente Elidala waba yindoda UJESU weTestamente Elisha.

KWABASEKOLOSE 2:9 Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu.

 

Akase sicabange kafushane ezinye izinhlobo zokubhapathizwa ezenziwayo cishe Izinhlobo ezingu- 40 000 zezinkolo ezimele ubuKristu namuhla. Futhi izinkolo ezintsha zinemibono eyahlukahlukene emisha eqhubekayo.

 

2. Ukubhapathiza kwabantwana ngokubafafaza ngamanzi ekhanda.

Kodwa igama lesiGreek elithi bhapathizo (baptize) lisho ukuthi cwilisa (immerse).

3. Ukubhapathiza abanantwana ngokubafafaza "ngamanzi angcwele" amakhanda.

Kodwa ikhona into ekuthiwa amanzi angcwele?

Uma ngabe impukane iwela emanzini angcwele, ingabe amanzi ayangcola noma impukane yenziwa ngcwele?

Le nkulumo mpikiswano layilokhu iqhubeka ukusukela Ezinsukwini Zobumnyama [Dark Ages]. Amanzi angcwele afana namanzi ajwayelekile. Umangabe aye ayekelwa wodwa isikhathi eside, amanzi angcwele avele [stagnates] abe amanzi ajwayelekile. Umphongolo wamanzi angcwele kufanele ugezwe njalo, nje ngemiphongolo yamanye amanzi okuphuza.

UNkulunkulu yedwa ongcwele.

Lapho kuhlala khona uNkulunkulu kungcwele, ngoba ukhona.

Kwi Testamente Elidala uNkulunkulu wayehlala kwiTempeli lamaJuda elenza indawo engcwele.Ubukho bakhe eTempeleni eJerusalema benza iJerusalema umuzi ongcwele.Ubukho bakhe eJerusalema umuzi omkhulu wase Israyeli, benza u-Israyeli umhlaba ongcwele.

Ngo AD 70 ibutho lamaRoma labhubhisa itempeli ngaphansi kuka jikelele wabo uThithu. Ngakho ke ukuthi kungasabiyiyo indawo uNkulunkulu ahlala kuyo. Incwadi yeZENZO ichaza ukuthi ngobhapathizo loMoya oNgcwele ngelanga lePentekoste, uNkulunkulu wehla phansi ukuzohlala ezinhliziyweni zabesilisa nabesifazane, ebashintsha ebenza amatshe aphilileyo endlu yakhe yokomoya(tempeli) engakhiwanga izandla zabantu.

1 KAPETRU 2:5 Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu.

KUMAHEBERU 9:11 Kepha lokhu uKristu esefikile, engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula itabernakele elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa (iTempele lamaJuda).

Njengoba amasosha ase Roma alibhubhisa iTempele lamaJuda, ngakho ke abaholi bama Roma babulala amaKristu awu 3 million kwimizamo yabo yokubhubhisa iTempele elingcwele likaNkulunkulu noma itabernekele, leli elakhiwe kuwo wonke amaKristu la ehlala khona.

Ngakho ke namhlanje uzothola owesilisa nowesifazane abangcwele, uma ngabe uMoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwabo, kepha hayi amanzi angcwele ngoba uNkulunkulu akahlali emanzini.

4. Ukubhapathiza kwabantwana ngowesilisa ofaka umbhonsi wakhe emanzini abese abeke umbhonsi wakhe esiphongweni somntwana.

Lokhu ukukopela okwenziwa amaHindu ekwenza ngomlotha.Aku cwiliswa muntu.

5. Ukucwilisa umntwana kwikani elincane lamanzi ikhanda lakhe lingaphandle kwamanzi. Ngoba bengafuni ukuthi ingane ishone emanzini.

Kepha ubhapathizo luchaza ukucwilisa, umcwilise wonke angene aphele emanzini. Awumngcwabi umuntu ikhanda lakhe lisele ngaphandle emhlabeli.

6. Ushintsho olumsinya [rapid], ukucwiliswa komntwana kwikani elincane njengoba kwenziwa ibandla lamaGreeke [Greek orthodox church]. Ngoba "ubhapathizo" luchaza ukuthi "cwilisa" ngesi Greeke.

Engcwadini yeZenzo isahluko 2 ivesi 38, uPetru wathi kufanele siphendike kuqala emva kwalokho sibhapathizwe. Abantwana abakwazi ukuphenduka ngakho ke akufanele babhapathizwe.

7. Ukufafaza umuntu omdala ekhanda ngamanzi.

Lokhu akusiyikona ukucwilisa.

8. Uthela umntu omdala ekhanda ngamanzi asuka ekanini.

Lokhu akusiyikona ukucwilisa.

9. Ukucwilisa umuntu omdala amahlandlo amaningi emfuleni.

Lomuntu akangcwatshwanga kanye.

10. Ukucwilisa umuntu ngomhlane i.e ebheke phezulu, kathathu. Umcwilise ngegama likaYise (onguJehovah). Bese uyamenyula emanzini, bese uphinde umcwilise ngegama leNdodana (onguJesu). Bese lowomuntu oyenyulwa futhi, abese aphinde acwiliswe futhi ngegama likaMoya oyingcwele (lo ongena gama eBhayibheleni).

Okokuqala uJesu akazange athi "Bhapathiza ngegama likaYise kanye nange gama leNdodana kanye nange gama likaMoya oNgcwele". Lokho kuchaza amagama amathathu.

NGOKUKAMATHEWU 28:19 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele.

UJesu ukhulume ngegama elilodwa elika Yise kanye neleNdodana kanye nelikaMoya oNgcwele.

Ngakho ke sidinga ukufundiswa ukuze sikwazi ukuthola legama elilodwa likaNkulunkulu, lo onama title amathathu [who has three titles].

Umangabe kwakukhulunywa ngamagama amathathu, lokho kwakungeke kudinge imfundiso. Ngempela amantu abathathu bebe zoba namagama amathathu.

Okwesibili, simngcwaba kanye umuntu, hayi kathathu.

Ubani igama likaYise, Ndodana,kanye noMoya oNgcwele? Yise, Ndodana kanye noMoya oNgcwele amatitle, ayi amagama.

(UJehova igama likaYise, UJesu igama leNdodana, kodwa alikho igama eBhayibheleni elinikezwe uMoya oNgcwele). Ngakho ke amatrinithariyen amaKristu, anamagama amabili kubantu abathathu. Lokhu akugcwilisi neze. Lendlele ka" Yise, Ndodana kanye noMoya oNgcwele" ayilisho igama likaNkulunkulu. Ngoba sitsheliwe ukuthi sibhapathizwe ngegama [elilodwa, ngesingesi lisho ukuthi "singular"] hayi amagama [amaningi "plural"]. Amagama amabili wabantu abathathu. Akusona isinqumo esijabulisayo lesi kulenkinga.

UYise kanye noMoya oNgcwele abakaze bafe, abakaze bangcwatshwe, abakaze bavuka kwabafileyo. Ngakho ke ubhapathizo lwamanzi aluchazi abakwenzile.

Enye inkinga enkulu ukuthi ayikho indawo eBhayibheleni lapho sitshelwa ukuthi igama likaMoya oNgcwele lithini. Ngakho likuphi ipoyinti uma uthi "ngeGama likaMoya oNgcwele" umangabe singazi ukuthi lithini lelo gama, kakhulu kazi uma siqhubeka nokuthi uMoya oNgcwele uwumuntu ohlukene kubuNkulunkulu?

11. Ukucwilisa ngomphambili kanye ngegama likaYise, Ndodana kanye noMoya oNgcwele ngoba uJesu wabhekiswa phansi mayefa esiphambanweni.

Abantu sibangcwaba ngemiqolo, hayi ubuso bubheke phansi.

Futhi, le ndlela ayisitsheli ukuthi ubani igama likaYise, Ndodana,noMoya oNgcwele. Amakristu aqhubeka nokugwema ukukhishwa kwegama likaNkulunkulu ngokulishintsha ngezihloko ezintathu zikaNkulunkulu. Engathi izihloko ezintathu igama. Ukuthi "Yise, neNdodana, noMya oNgcwele" ukucabanga okungenangqondo.

12. Ukucwilisa umuntu ngeqolo kanye, ngeGama likaYise, Ndodana, kanye noMoya oNgcwele. Lolu bhapathizo lukahle ngoba luchaza ukungcwatshwa kodwa futhi ayilichazi igama likaYise, neNdodana kanye noMoya oNgcwele ukuthi lithini. [Three Titles, Father, Son, and Holy Ghost, cannot replace one Name].

Akekho noyedwa eBhayibheleni owabhapathizwa ngalendlela.

13. Ukucwiliswa ngeqolo kanye ngeGama lika "Jesu kuphela"ukuze ushiye izono zakho emuva, uzalwe kabusha noKristu.

Izono zwethu zagezwa igazi likaJesu Kristu, hayi ngobhapthizo lwamanzi.

ISAMBULO 1:5 NakuJesu Kristu ufakazi othembekileyo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe,

Khumbula ukuthi, abantu abaningi kulezinsuku banikezwa igama likaJesu abazali babo. Ngakho ke kufanele uchaze ukuthi omuphi uJesu,ungathi uJesu Kristu noma INkosi uJesu. Kukhona INkosi uJesu Kristu oyedwa.

14. Ukucwiliswa ubheke phezulu kanye ngeGama leNkosi uJesu Kristi.

Loluhlobo lokubhapathiza yilona elingafunwa kakhulu ngamaKristu.

UmKristu ngamunye ukhetha olwakhe uhlolo lokubhapathizwa alufunayo futhi noma amanye amaKristu engakholelwa kulamanye amabhapathizo, bayawenza nje.

Owona mbhapathizo obathukuthelisayo yilo wokugcina, ngegama leNKOSI uJESU KRISTU. Lolubhapathizo yilona abangalifuni ngoba alihambelani nalenkolelo yabo yokuthi uNkulunkulu uhlukene kathathu [Trinity]. Lokhu kuyinkolo enkulu yamaBabiloni [the pagan mysteries of Babylon] eyangena ibandla lamaKristu ngamaRoma [IBandla lamaRomeni Katolika], (inkonzo yamaBabyloni) ngakho yadluliselwa kumadodakazi akhe awayezama ukuhlukana neRome ngendlela ezahlukene kodwa babengakwazi ukwehlukana nayo ngoba inandla kakhulu ekugxileni ngenkolo yokuthi uNkulunkulu uhlukene kathathu [Trinitarianism]. Usazi-mlando uGibbon uchaza iRomeni Katolisizimi njengo ["mbhapathizo wobuqaba"].

Ngakho ke umabhapathizo akusiyikona ukuthatha unyawo lokuzithoba,kuphinde kube yindlela yokuhlola ulwazi lwakho elokuthi kusho ukuthini ukubhapathiza futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ubani igama likaNkulunkulu.

Uyalazi iyalazi igama likaNkulunkulu? Uyalazi iGama likaYise, neNdodana, Moya oNgcwele?

NGOKUMATHEWU 3:6 Babhapathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo.

Sisindiswa ngokuvuma izono zethu kanye nokwamukela uJesu Kristi njengo Msindisi wethu.

Lapha ubhapathizo lumayelana nokuvuma izono zethu okubalulekele ukuphila impilo entsha noKristu.

Lokhu akuhlangene nabantwana.

NGOKUKAMATHEWU 3:11 Mina nginibhapathiza ngamanzi, kube ngukuphenduka; kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe; yena uzakunibhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo. (ubuKristu obungenakuzikhandla futhi obuhle)

UBhapathizo luhlanganiswa nokuphenduka. UJohane ukhuluma nabantu abadala, hayi abantwana.

NGOKUKAMATHEWU 3:13 Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhapathizwa nguye.

14 Kepha uJohane wamalela wathi: "Yimi engiswela ukubhapathizwa nguwe; wena uza kimi na?

15 UJesu waphendula, wathi kuye: vuma kalokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke."

"Ukulunga" -ngenza kanjani ukuze ngilunge kuNkulunkulu?

Izwi likaNkulunkulu lilungile.

UAbrahama wayekholelwa kuNKULUNKULU ... lokhu kubalwa njengokulunga.

UGENESISE 15:6 Wakholwa nguJehova; wambalela lokho kwaba ngukulunga.

"Ukugcwalisa"- ukugcwalisa umprofetho odlulile noma isithunzi somthetho.

U-ISAYA 42:21 Kwaba kuhle kuJehova ngenxa yokulunga kwakhe ukuba akhulise umthetho, awudumise.

KWABASEROMA 10:4 Ngokuba isiphetho somthetho kuKristu, kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo.

Umthetho kwakungukulunga lokho kukhomba kuKristu owayezo gcwalisa ingcazelo yayo endzulu. Izinto kufanele zenzeke kuKristu ngendlele efanayo nalezi ezenzeka ngomthetho, njengoba umthetho wawuyisithunzi salokhu obekuzakuza.

UbuKristu kuphela obunela umuqa owenkolo edlulile (inkolo yamaJuda) futhi igcwalisa lowamuqa noma isithunzi ngokundzulu.

KWABASEKOLOSE 2:16 Ngakho makungabikho muntu onilahla ngokudla neziphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha,

17 Okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza; kepha umzimba ngokaKristu.

KUMAHEBERU 8:4 Ngokuba uma ebesemhlabeni, ubengayikuba ngumpristi nakanye, ngokuba bakhona abapristi abanikela ngeminikelo ngomthetho,

5 Bekhonza okungumfanekiso nesithunzi sokwasezulwini, njengokuba uMose wayalwa esezakwenza itabernakele ngokuthi: "Bheka, wokwenza konke ngesifanekiso owaboniswa sona entabeni."

KUMAHEBERU 10:1 Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo;

Ngakho uKristu ongumPristi oMkhulu, kwakufanele agezwe ngumprofethi ngendlela efanayo nale kamprofethi uMose ageza ngayo umpristi omkhulu u-Aroni, phambi kokuthi uMose agcobe u-Aroni ngamafutha.

ULEVITIKUSI 8:5 UMose wayesethi kuyo inhlangano: "Nansi into uJEHOVA ayele ngayo ukuba yenziwe."

6 UMose waletha u-Aroni namadodana akhe, wabageza ngamanzi.

Amadodana ka-Aroni ayezoba ngabapristi abakhulu emva kwakhe.

ULEVITIKUSI 8:12 Waletha amafutha okugcoba ekhanda lika-Aroni, wamgcoba ukuba angcweliswe.

NGOKUJOHANE 1:32 UJohane wafakaza wathi: "Ngibonile uMoya ehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe."

Ngakho uJesu, ongumPristi wethu oMkhulu, wagezwa ngumprofethi uJohane wagcotshwa ngoMoya ukugcwalisa izinto zomthetho.

Waphinda wagezwa njengoba waye ngumhlatshelo wethu wesono kepha futhi engumnikelo wethu wokushiswa njengoba wahlupheka yimicabango yesihogo endaweni yethu, njengoba wakhokhela icala lezono zethu.

2 IZIKRONIKE 4:6 Wenza imicengezi eyishumi, wabeka eyisihlanu ngakwesokunene neyisihlanu ngakwesokhohlo ukuhlambela kuyo; okweminikelo yokushiswa babekugezela kuyo, kepha ulwandle lwalungolokuhlambela abapristi.

UJesu ungumhlatshelo wethu wemvu. Waye ngumnikelo wokushiswa wethu. Ngakho ke wayefanele ukugezwa emanzini. Lokhu kwenzeka emfuleni waseJordane.

U-EKSODUSI 12:8 Bazakuyidla inyama ngalobo busuku, yosiwe ngomlilo; bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo.

9 Ningalidli liseluhlaza, noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo.

10 Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni; kepha okusele kulo kuze kube sekuseni nizakukushisa ngomlilo.

"Umhlatshelo wemvu" wethu eKalvari waba " umnikelo wokushiswa wethu, Njengoba Wahamba phezu kwehayidesi eyolanda izihluthulelo zokufa nezehayidesi kuSathani futhi walahla izono zethu ezibikiwe kuSathane.

Ukosa ngomlilo. Lokhu kumele umlilo wehayidesi. Ayengekho amanzi. Umlilo ushisa kakhulu ukwedlula amanzi abilayo. Kwakungekho musa kuJesu ekuhluphekweni kwakhe.

Izinsalela ezazisele zashiswa, futhi zazingeke zisasetshenziswa. Ezinye zadliwa, ezinye zashiswa zabawumlotha. Ayikho into engabola ngemvu yephasika. UJesu uyimvu yephasika yethu, futhi akasoze wabola ngenkathi efile, ngoba wavuka emva kwezinsuku ezintathu, phambi kokuthi abole.

Umnikelo wasetshenziswa kanye ngakho ke izinsalelo ezasala zashiswa. Ukushiswa kuphinde kumele ukuthi ingasebenziswa kanye. Umnikelo omunye wesono, kanye.

ISAMBULO 1:15 Nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo sengathi zazishiswe esithandweni, ...

ISAMBULO 1:18 Nophilayo; ngangifile, bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade, Amen; futhi nginezihluthulelo zokufa nezehayise.

Wathwala izono zethu phezu komlilo wehayidesi eyoziphonsa phezu kukaSathane, okunguye oletha isono.

Ukungabi nasono emsulwa, umlilo wehayidesi wawungeke umshise.

Umprophethi uJohane uMbhapathizi wageza uJesu njengomPristi omKhulu. uJesu wagcotshwa njengoba uMoya wehlela kuye.

NGOKUKAMATHEWU 3:16 UJesu esebhapathiziwe wakhuphuka masinyane emanzini; bheka, izulu lavuleka, wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, eza phezu kwakhe:

Ukugcotshwa kusho ukuthi amafutha enyameni, hayi ukuthi angene ngaphakathi komzimba womuntu ngokuyiphuza.

Ngakho ke uMoya zange ungene kuyena. Wayekenawo uMoya ngoba wazalwa nguMoya.

NGOKUKAMATHEWU 1:20 Esazindla ngalokho, bheka, ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho, ithi: "Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele.

Ngakho ke uMoya oNgcwele kwakuwuYise. Kodwa uNkulunkulu kwakhuwuYise. Ngakho ke uMoya oNgcwele uNkulunkulu. Omunye noMoya munye.

KWABASE-EFESU 4:4 Munye umzimba, munye uMoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu;

U-ISAYA 43:11 Mina nginguJEHOVA, ngaphandle kwami akekho umsindisi.

Akukho Jesu njengo Muntu wesibili noMfeli ome eduze kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

NGOKUKAJOHANE 1:33 Nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhapathiza ngamanzi wathi kimi: " Lowo oyakubona uMoya ehla ahlale phezu kwakhe, nguyena obhapathiza ngoMoya oNgcwele.

UJesu wagcotshwa ngoMoya oNgcwele owehlela kuye wahlala kuye. UMoya oNgcwele zange ungene phakathi kwakhe. Azange abhapathizwe ngoMoya oNgcwele. Nguye obhapathiza abanye ngoMoya oNgcwele.

NGOKUKAMATHEWU 4:1 Khona uJesu waholelwa nguMoya ehlane ukuba alingwe nguSathane.

2 Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba.

3 Kwafika umlingi, wathi kuye: "Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinkwa."

4 Kepha waphendula wathi: "Kulotshiwe ukuthi: "Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu."

5 Khona uSathane wamthatha, wamyisa emzini ongcwele, wammisa esiqongweni sethempeli,

6 Wathi kuye: "Uma uyiNdodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi; ngokuba kulotshiwe ukuthi: " 'Uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho.'"

USathane wathatha umbhalo owodwa ophuma eBhayibheleni wawushintsha, wenza ukuthi uphikise omunye.

NGOKUKAMATHEWU 4:7 UJesu wathi kuye: "Kulotshiwe futhi ukuthi: 'Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.' "

Kodwa uJesu wakotha omunye umbhalo. Iphutha likaSathane kwaku wukuma ngombhalo owodwa futhi azame ukuthi uphikisane neminye imimbhalo.

Ungathembeli embhalweni owodwa NGOKUKAMATHEWU 28:19 uwenze aphikisane ne IZENZO 2:38.

NGOKUKAMATHEWU 28:19 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele,

UJesu washo njalo kuBafundi bakhe.

Bheka ukuthi bakufeza kanjani lokho awakusho kubo.

IZENZO 2:38 UPetru wayethi: "Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJESU KRISTU.

IZENZO 8:16 Ngokuba wayengekahleli nakoyedwa kubo; kodwa babesabhapathiziwe egameni leNkosi uJesu kuphela.

Le kwaku yinkonzo kaFiliphi.

IZENZO 8:38 Wayala ukuba inqola ime. Behlela emanzini bobabili, uFiliphi nomthenwa; wamabhapathiza.

Behlela emanzini bobabili. UFiliphi akazange ame emhlabeni owomile bese amfafaze ngamanzi.

IZENZO 10:46 Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi, betusa uNkulunkulu. Khona uPetru waphendula wathi:

47 "UKhona yini ongala namanzi ukuba bangabhapathithizwa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na?

Bamukela uMoya oNgcwele kodwa kwakumele babhapathizwe ngamanzi.

Ubani igama leNkosi?

KWABASEFILIPI 2:11 Nezilimi zonke zivume ngokuthi UJESU KRISTU UYINKOSI, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uYise.

KWABASE-EFESU 4:5 Yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo;

IZENZO 19:5 Bathi ukuzwa lokho, babhapathizwa egameni leNkosi uJesu.

Le kwaku yinkonzo laPawulu.

KWABASEROMA 6:3 Kumbe anazi yini sonke esabhapathizelwa kuKristu uJesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na?

UYise noMoya oNgcwele akaze bafa. Ngakho ke ngeke sibhapathizwe ngokufa kwabo.

1 KWABASEKORINTE 10:2 Bonke babhapathizwa kuMose efwini naselwandle;

AmaJuda awela uLwandle oluBomvu ngezindonga zamanzi zikhuphuka emaceleni abo. UMose, igama, kusho ukususwa emanzini. Ngakho babhapathizwa egameni likaMose, baphuma emanzini bephila.

Ibutho likaFaro, isihloko, nalo langena olwandle kodwa lafa. Ubhapathizo egameni, uMose, kwasindisa amaJuda. Ubhapathizo esihlokweni sikaFaro, kwabulala abaseGibhithe.

UBhapathizo egameni, JESU KRISTU, kusilungiselela ukubuya kwakhe kwesibili.

UBhapathizo kwizihloko, Yise, Ndodana, noMoya oNgcwele, kusilungiselela usizi lapho sizofa khona noma ngabe simamukele uJesu njengomsindisi.

Akekho owazi igama likaFaro.

Alikho iTrinateriyeni elazi igama likaYise, neNdodana, noMoya oNgcwele.

1 KWABASEKORINTE 15:29 Pho, bayakwenze njani ababhapathizelwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, babhapathizelwani ngenxa yabo na?

Abanye abantu benza iphutha lokukholelwa ekubhapathizelwa abanye bemindeni yabo abangasekho kodwa abakaze bakaze babhapathizwe ngalesikhathi bephila. Umuntu kufanele aphenduke phambi kokuthi abhapathizwe. Abafile abakwazi ukuphenduka. UBhapathizo likhuluma ngokungcwatshwa. Angeke ukwazi ukungcwaba umuntu osengcwatshiwe. Ngakho umbono wabo wawungalungile. Kodwa, ke futhi uPawulu wayexhumanisa umbono wobhapathizo nokufa, ukungcwatshwa nokuvuka.

KWABASEGALATHIYA 3:27 Ngokuba nonke enabhapathizelwa kuKRISTU nembatha uKRISTU.

Ukubhapathizwa egameni likaJESU KRISTU kusivumela ukuthi sithathe IGAMA lika JESU KRISTU.

Umfazi uthatha igama lendoda yakhe mabeganana. Ngakho ke umlobokazi kaKristu, ibandla langempela, mele lithathe igama Lakhe.

UMnumzane uJESU KRISTU akabuyeli uNkosikazi Yise, Ndodana noMoya oNgcwele.

NGOKUKAMATHEWU 4:10 Khona uJESU wathi kuye: "suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi: ' Wokhuleka eNkosini uNKULUNKULU wakho, umkhonze yena yedwa.' "

11 USathane wayesemshiya; bheka, kwafika izingelosi, zamkhonza.

UBhapathizo kumele lulandelwe ulwazi lokukholelwa okubhaliwe eBhayibheleni. Le indlela engcono yokuxosha isitha ukuthi yiyeke ukukuhlukumeza empilweni yakho.

Singakwazi kanjani ukubuyisa noNGOKUKAMATHEWU 28:19 nayo yonke imibhalo yobhapathizo?

Kulula, kungokubona ukuthi uJESU KRISTU yilo igama likaYise, neleNdoda noMoya oNgcwele.

KWABASE-EFESU 4:5 Yinye iNKOSI, yinye inkosi, munye umbhapathizo;

Ngakho ke sizoba nombhapathizo owodwa.

NGOKUKAMATHEWU 28:18 UJESU wasondela, wakhuluma kubo, wathi: " Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni;

19 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya, oNgcwele,

20 Nibafundise ukugcina konke enginiyale bgakho ukugcina konke enginiyale ngakho; bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.

Sidinga ukufundiswa. IGama igama elilodwa. Leli igama likaNkulunkulu. Kunezihloko ezintathu zikaNkulunkulu, "uYise, neNdodana noMoya oNgcwele" kodwa kufanele sifundiswe ukuthi ubani igama lakhe.

UBhapathizo ukuhlola kokuthi uyalazi na igama likaNkulunkulu.

"UBaba uNkulunkulu" uvumelana nemiBhalo yeBhayibheli, ubhalwe amhlandlo awu 16 eBhayibheleni.

NGOKUKAJOHANE 6:27 Ningasebenzeli ukudla okuphelayo kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade, eyakunipha khona iNdodana yomuntu, ngokuba uYise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona.

"UNkulunkulu iNdodana" akuvumelani nemiBhalo, akatholakali eBhayibheleni nakanye, kodwa " INdodana kaNkulunkulu" ivumelana nemiBhalo yeBhayibheli, ubhalwe amahlandlo awu 52 eBhayibheleni.

Yini indaba kukhona lomehluko?

NGOKUKAJOHANE 4:24 UNkulunkulu unguMoya:

UNkulunkulu unguMoya. UNkulunkulu akulona igazi nenyama. INdodana ikhuluma ngobuntu bukaKrustu, ubaba ukhuluma ngobuNkulunkulu bakhe obungaphezu kwamandla.

UNkulunkulu Ndodana umele ukuthi uNkulunkulu uyinyama negazi. Lokhu akulungile neze.

INdodana kaNkulunkulu kusho ukuthi indoda uJesu yayingaphansi koMoya wobuNkulunkulu ongaphezulu owahlala kuye.

NGOKUKAJOHANE 14:10 ... kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe.

"Nkulunkulu uMoya oNgcwele" akuvumelani nemibhalo. Lesisho asikaze sitholwe eBhayibheleni. Ngobani?

NjengoYise, UNkulunkulu waye noMoya obuNkulunkulu obungaphezu kwamandla onke owawuhlala phezu kwamaJuda. Lo Moya kwaku ngugcwala konke kobuNkulunkulu. Yayingekho into eyayidingeka ukuchaza ukugcwala kukaNkulunkulu. Ngakho ke "UBaba uNkulunkulu" ubemchaza ngokuphelele uNkulunkulu.

Namuhla uMoya wobuNkulunkulu ongaphezulu kwamandla emvelo kaNkulunkulu uhlala kumzimba womuntu kuJesu, ohlala esihlalweni somusa njengomhlatshelo wethu wesono. Umusa kaNkulunkulu awunasiphelo, uphuma kwisihlalo somusa njengoMoya oNgcwele ukusivikela futhi usibonise indlela. Ngakho ke uMoya oNgcwele incazelo ephelele yoMoya wobuNkulunkulu kaNkulunkulu kodwa ukuchaza uNkulunkulu kufanele simkhombe lapho ewumuntu khona, eyiNdoda uJesu ohlala esihlalweni somusa. Ngakho ke uJesu wafeza okungenzeki. Waba yiNdoda noNkulunkulu. Ukubonakaliswa kwakhe okungokweMvelo kunguMoya oNgcwele, ukubonakaliswa kwakhe komuntu kuyiNdodana kaNkulunkulu, umuntu owafela izono zethu futhi manje uhlezi esihlalweni somusa. Akukho kulezi zibonakaliso ngokwazo kuphela incazelo ephelele kaNkulunkulu. Ngakho-ke asikwazi ukuthi "uNkulunkulu uMoya oNgcwele" noma "uNkulunkulu iNdodana".

Kodwa kokubili ukubonakaliswa kwezimfanelo zikaJesu, zabantu kanye nezingokwemvelo zihlanganisiwe zikunikeza incazelo ephelele kaNkulunkulu.

Kumbula ukuthi wathini uJesu kuSathane? Kulotshiwe ukuthi. Ngakho ke kufanele sifunde ukukhumbula okubhaliwe eBhayibheleni.

NGOKUKAMATHEWU 16:15 Wathi kubo: "Nina-ke nithi ngingubani na?"

16 USimoni Petru waphendula wathi: "Wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo."

17 UJesu waphendula, wathi kuye: "Ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho kodwa ubaba osezulwini.

18 Nami-ke ngithi kuwe: Wena unguPetru; phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami; amasango eHayidesi awayikulahlula.

19 Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini."

IDwala limele isambulo sokuthi ubani uJESU.

IDwala uKRISRU.

1 KWABASEKORINTE 10:4 Bonke baphuza kuphuza kunye komoya; ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu.

Idwala akusi wuPetru. Kwimibhalo emine elandelayo ubizwa uSathane.

NGOKUKAMATHEWU 16:23 Buyela emva kwami, Sathane.

UPetru uzophika uJESU kathathu phambi kokuthi abethelelwe.

NGOKUKAMATHEWU 7:24 "Ngalokho yilowo nawo owezwa lamazwi ami, awenze, uyakufaniswa nendoda ehlakaniphile eyakha indlu yayo phezu kwedwala.

25 Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu; kepha ayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala.

NGOKUKALUKA 3:7 Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhapathizwa nguye: "Nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na?

8 Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini: 'Sinobaba u-Abrahama;' ngokuthi ngithi kini: UNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe.

Akufanele sibhapathizwe ngaphandle kwesiqiniseko sokuthi siphendukile. Singawasho amazwi alungile kodwa sibe singawasho ngokuphuma enhliziyweni, ngakho ke loko kuphenduka akusho lutho.

NGOKUKALUKA 7:29 "Abantu bonke, yebo, nabathelisi sebezwile bavuma uNkulunkulu, babhapathizwa ngombhapathizo kaJohane.

30 Kepha abaFarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bengabhapathizwanga nguye.

Uma singabhapathizwa ngokufanele ngakho ke asizange sisiqonde iseluleko sikaNkulunkulu.

Uma ngabe asazi ukuthi ngubani uNkulunkulu, angeke silazi igama lakhe, futhi sizobhapathizwa ngendlela engalungile.

NGOKUKAMATHEWU 16:19 Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini.

Yini uPetru awayibopha?

Yini uPetru awayikhulula?

NGOKUKAJOHANE 1:33 Nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhapathiza ngamanzi wathi kimi: ' Lowo oyakubona uMoya ehla phezu kwakhe, nguyena obhapathiza ngoMoya oNgcwele.'

UBhapathizo lwamanzi lulandelwa ubhapathizo loMoya oNgcwele.

NGOKUKAJOHANE 16:13 Kepha nxa esefikile yena, uMoya weqiniso, uzakuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukukhuluma, anibikele okuzayo.

Ufakazi loMoya oNgcwele, ukuthi ukuholela kulo lonke iqiniso, futhi ukwenze ukholelwe kuko konke okubhaliwe eBhayibheleni.

UPetru wabopha ubhapathizo lukaJohane uMbhapathizi, wakhulula ubhapathizo olusha ngegama likaJESU KRISTU.

IZENZO 2:36 "Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni."

UPetru wabafundisa ngezihloko zikaJesu oyiNkosi aphinde abenguKristu, futhi wabatshela igama likaNkulunkulu nguJESU KRISTU.

IZENZO 2:38 UPetru wayesethui: " Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezoo zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele.

Wasikhulula nathi kwizono zethu ngokusaziza ipetheni yokuthi: phenduka, ubhapathizwe ngegama lika JESU KRISTU futhi samkele ubhapathizo loMoya oNgcwele.

IZENZO 8:12 Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu, babhapathizwa abesilisa nabesifazane.

13 Naye uSimoni wakholwa; wathi esebhapathiziwe, wanamathela kuFiliphu, wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo.

14 Kwathi ukuba abaphostoli baseJerusalema bezwe ukuthi iSamariya lilamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo oPetru noJohane;

15 Sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele uMoya oNgcwele,

16 (Ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo; kodwa babesabhapathiziwe egameni leNkosi uJesu kuphela.)

IZENZO 8:38 Wayala ukuba inqolo ime. Behlela emanzini bobabili, uFiliphu nomthenwa; wambhapathiza.

(Ukufafazwa akudingeki ukuthi bobabili bangene phansi emanzini.)

IZENZO 19:1 Kwathi u-Apholo eseKorinte, uPawulu wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasenhla, wafumana abafundi abathile,

2 Wathi: "Namamukela yini uMoya oNgcwele mhla nikholwayo na?" Bathi kuye: " Qhabo, asizwanga nokuzwa ukuthi kukhona uMoya oNgcwele."

3 Wathi: "Pho, nabhapathizelwa kukuphi na?" Base bethi: "Kukho ukubhapathiza kukaJohane."

(UPetu wazikhulula izikhiya zobhapathizo loMoya oNgcwele, oluzosibonisa lonke iqiniso, lokho kwaku wukuphenduka futhi ubhapathizwe ngegama likaJesu Kristu.)

4 UPawulu wayesethi:" UJohane wabhapathiza umbhapathizo wokuphendeka, ethi kubantu mabakholwe nguyena obezakuza emva kwakhe, kungukuthi uJesu.

(UPawulu wabatshela ukuthi ubhapathizo lukaPetru lwabopha ubhapathizo lukaJohane olwalwenziwa kakhulu. UPetru wasazisa igama loMsindisi wethu owasifela eKalvari.

Ngakho ke uma ungekabhapathizwa ngegama leNkosi yethu uJesu, kufanele uphinde ubhapathizwe.)

5 Bathi ukuzwa lokho, babhapathizwa egameni leNkosi UJesu.

IZENZO 10:44 Kwathi uPetru esakhuluma lawo mazwi, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi.

IZENZO 10:47 Ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhapathizwa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na?

48 Wayeseyala ukuba babhapathizwe egameni leNkosi. Base bemngcenga ukuba ahlale izinsuku ezithile.

(Noma ngabe unoMoya oNgcwele, kufanele ubhapathizwe egameni leNkosi.)

KWABASEFILIPI 2:11 Nezilimi zonke zivume ngokuthi UJESU KRISTU YINKOSI, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uYise.

UDUTERONOMI 6:4 "Yizwa, Israyeli: uJehova uNkulnkulu wethu, uJehova, munye;

UZAKARIYA 14:9 UJehova uyakuba yiNkosi emhlabeni wonke; ngalolo suku uJehova uyakuba munye, negama lanke libe linye.

NGOKUKAMARKU 12:29 UJesu waphendula wathi: "Owokuqala ngowokuthi: 'Yizwa, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi, yinye.

1 KWABASEKORINTE 8:6 Nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, neNkosi inye, uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye.

KWABASE-EFESU 4:5 Yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo;

KWABASEKOLOSE 3:17 Konke enikwenzayo, noma kungezwi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egamaeni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uYise ngaye.

UBhapathizo luyisenzo kanye nezwi lokholo. Ngakho ke kufanele kwenziwe egameni likaJESU.

KWABASEROMA 6:3 Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu uJesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na?

4 Ngakho sembelwe naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafile ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha.

5 Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka.

UBhapathizo uphawu lokufa nokungcwatshwa.

Singcwatshwa kanye, silele ngihlane, zivalwe wumhlaba ngengoba singakwazi ukuphefumula.

Ukulala ngomhlane ngaphansi kwamanzi, nakho asikwazi ukuphefumula. Uphawu olukhulu lokufa nokungcwatshwa.

Ngicela uqaphele ukuthi abekho abafundi bakaJesu ababhapathizwa ngegama likaYise neleNdodana noMoya oNgcwele.

Ngobani?

Ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu waba yindoda ukuze akwazi ukufela izono zethu. Igama lobuntu likaNkulunkulu uJESU CHRISTU.

Leso isikhiya sobhapathizo lwamanzi, olumele ukufa, ukungcwatshwa kanye nokuvuka kukaJESU.

KWABASE-EFESU 3:14 Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo ami kuYise, wenkosi yethu uJesu Kristu,

15 Eyethiwa ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni,

Kufanele sithathe igama likaJesu Kristu.

2 KWABASEKORINTE 11:2 Ngokuba ngiyanishisekela ngokunishisekela kukaNkulunkulu, ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe.

Umlobokazi kufanale athathe igama likaKristu. Lokhu kwenzeka nini? umangabe akwenzeki kukubhapathizwa, nini ke?

Umhlaba wabhapathizwa kanye, wavalwa amanzi ngesikhathi sikazamcolo.

Ngoba siyisandla esigcwele umhlabathi. Manje kufanele singene phansi kwamanzi wokubhapathizwa ukuze sithathe igama lendoda yethu, uJesuKristu.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23