IBhayibheli liyiDNA yeMpilo yaPhakadeI-DNA inamndla wokulawula impilo yemvelo ngoba iwulimi lwempilo yemvelo. IBhayibheli liwulimi leMpilo yaPhakade ngakho-ke kufanele lilawule izimpilo zethu zangokomoya.

First published on the 17th of December 2020 — Last updated on the 17th of December 2020

 

Kulesi sifundo sizozama ukubonisa ukuthi iBhayibheli i-DNA yethu yangokoMoya.

I-DNA ibizwa ngokuthi "ulimi lempilo" njengoba ilawula wonke amaseli* (living cell). Uma sivumela iBhayibheli lilawule izimpilo zethu , ngalokho-ke iZwi likaNkulunkulu liwu "Limi lweMpilo EyaPhakade".

 

 

KwiTestamente Elidala uNkulunkulu watshela uMose ukuthi akhe umphongolo ngomuthi omtholo, onamekwe ngegolide ngaphakathi nangaphandle. Umphongolo wawufana nebhokisi elenziwe ngamaplangwe*. Umphezulu womphongolo uNkulunkulu wawubiza ngokuthi isihlalo somusa. Amakherubi* amabili ayenziwe emile phezu komphongolo, egade isihlalo somusa.

Aye bhekene emehlweni. Ngalokho sithi ayevumela.

Phakathi kwakukhona uMoya Ongcwele kaNkulunkulu. Kulapho Wayekhuluma khona. Siyazi ukuthi namuhla uNkulunkulu ukhuluma kwiTestamente Lakhe Elidala kanye neTestamente Lakhe Elisha. La maTestamente omabili awumthombo weQiniso ongekhe wathola amaphutha khona.

Amakherubi* amabili phezu ngomphongolo wamaJuda, ngalokho amele iTestamente Elidala kanye nelisha.

 

 

U-EKSODUSI 25:17 "Uyakwenza isihlalo somusa ngegolide elicwengekileyo, ubude baso bube yizingalo ezimbili nenxenye, ububanzi baso bube yingalo nenxenye.

18 Uyakwenza amakherubi* amabili ngegolide, uwenze ngomsebenzi okhandiweyo ekugcineni kwesihlalo somusa nxazombili,

19 Ulenze elinye ikherubi* ekugcineni ngalapha nelinye ikherubi* ekugcineni ngalapha, nenze amakherubi ekugcineni nxazombili, abe kunye nesihlalo somusa.

20 Amakherubi* ayakwelula amaphiko awo ngaphezulu, amboze isihlalo somusa ngamaphiko awo, abhekane ngobuso; ubuso bamakherubi* buyakubheka isihlalo somusa.

21 Uyakusibeka isihlalo somusa phezu komphongolo, ufake emphongolweni ubufakazi engiyakukunika bona.

22 Ngiyakuhlangana nawe khona, ngikhilume nawe, ngiphezu kwesihlalo somusa emkhathini wamakherubi* amabili aphezu komphongolo wobufakazi, ngakho konke engiyakukuyala ngakho ukuba ubatshele abantwana bakwa-Israyeli.

Ngicela uqaphele:

UNkulunkulu wayekhuluma phakathi kwamakherubi* amabili.

Lokhu kugcizelela kwindawo lapho ihlanganisa iTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha.

Lokhu kuphakamisa umbuzo ohlaba umxhwele. Yini ehlanganisa amaTestamente amabili ahlukene kube yiBhayibheli elilodwa?

ITestamente Elidala laligcizelela ku-Israyeli wemvelo njenge sizwe, esasidumisa uNkulunkulu, futhi sasisindiswa yimisebenzi eyenziwa ngokuthobela umthetho, ehlangene nemihlatshelo yenyama kwiTabernakele* noma eThempeleni lokudumisa. Kwaku nakwe kakhulu uMhlaba oThenjisiwe (Promised Land) uwawunikwe u-Abrahama nguNkulunkulu. Balwa futhi banqoba izitha zabo ezingabantu (human enemies) ngezinkemba zemvelo. Babebazonda labo ababe babulala [babe zizonda izitha zabo]. Babe lwela ukuphumelela kwinto zasemhlabeni (material world) njengo mklomelo wokusebenzela uNkulunkulu.

Bese kuneTestamente Elisha langokoMoya (spiritual New Testamente) lapho isithembiso sethu nguMoya oNgcwele, bese futhi umhlaba wethu ukuthi siphile ngeZwi likaNkulunkulu elibhalwe eBhayibheleni. Lapha sisindiswa umuntu ngamunye ngomusa kaNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu asilondoloze futhi asisebenzise kwiNtando Yakhe kunokuthi thina silandele eyethu intando. Umbuso wangokwenyama (physical realm ) akusese yinto esigxile kuyo kakhulu, manje into esigxile kuyo kakhulu ukuBuya kwesiBili kukaJesu. Asinazo izitha ezingabantu ngoba silwa nesono kanye nemibuso, namandla ,nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini [bheka KWABASE-EFESU 6:12] hayi abantu. Inkemba yethu iZwi likaNkulunkulu. Siyabathanda labo abasibulalayo ngoba noma siyaphumelela noma siyahluleka la emhlabeni akuyona into ebalulekile kakhulu ezimpilweni zethu. Eyona nto ebalulekile ezimpilweni zethu ukuthi sisindiswe, siphile ngcwele futhi samukele ubhapathizo loMoya oNgcwele ukuze sithole indawo yethu kwintando noma kwicebo likaNkulunkulu. Le mpilo isilungiselela impilo engunaphakade.

Lapha kwiTestamente Elidala kukhulunywa ngamakherubi* amabili aphezu komphongolo, amele iTestamente Elisha kanye neTestamente Elidala avumelanayo. Njengoba iTestamente Elidala liyisithunzi seTestamente Elisha. UbuKristu (christianity) iyona yodwa inkolo elandela iblueprint* yenkolo edlule, ekuyiTestamente Elidala lamaJuda. ITestamente Elisha lingokufeza iTestamente Elidala [ The New Testament its the fulfiment of Old Testament].

UNkulunkulu ukhuluma nathi kuphela uma senza iTestamente Elisha kanye neTestamente Elidla zivumelane.

Okuza phakathi kwala maTestamente amabili, ngamaVangeli amane asitshela ngempilo kaJesu Kristu.

Ngalokho-ke inkonzo kaJesu iza ngaphakathi kwalamaTestamente amabili, bese futhi iyawahlanganisa, iTestamente Elisha kanye neTestamente Elidala.

Sijwayele ukuthatha amaVangeli amane njenge ngxenye yeTestamente Elisha, okuwuthi kulungile.

Kodwa ngokombono womuntu [human viewpoint] kuthi sonke, ngamunye ngamunye uyilungu lebandla lobuKristu, kanti futhi ibandla liqala kwincwadi ye-ZENZO, ekuyiZenzo zoMoya oNgcwele ebandleni.

Kukwi ncwadi yeZenzo kuphela lapho Abafundi babekwazi abakwenzayo.

Ngesikhathi senkonzo kaJesu, echazwa amaVangeli amane, abafundi babemlandela ngaphandle kokwazi ukuthi kwakwenzakalani.

Ngesikhathi samaVangeli amane nguJesu kuphela owayazi ukuthi kwakwe nzakalani.

Ngalokho-ke amaVangeli amane ayinhliziyo yeBhayibheli. Kwinkzonzo kaJesu yilapho uNkulunkulu ekhuluma nathi khona.

Akekho noyedwa ongakhuluma nathi ngendlela uJesu akhuluma ngayo nathi. UnguNkulunkulu, futhi Mkhulu. IZwi lakhe liphelele. Impilo Yakhe yodwa engakwazi ukuthunga iTestamente Elisha kanye neTestamente Elidala ndawonye.

ITestamente Elidala lalibheke phambili kuKristu. ITestamente Elisha libheka emuva kwinkonzo Yakhe.

 

 

Ngakho-ke uma sizindla ngomlando wamaJuda, uphelela kwincwadi kaMalaki ngomyaka 397 BC. emva kwalokho balahlekelwa yindawo ngoba babe ngenaye umprofethi ozobalondoloza, abangcine kwicebo likaNkulunkulu.

Umlando weBandla uqala kwincwadi yeZenzo, lapho abafundi bamukela khona uMoya ongcwele, bese baqala basebenza. Kulapho kuphela abaqala khona ukuqonda icebo elisha likaNkulunkulu.

Phakathi kukaMalaki kanye nencwadi yeZenzo kunendawo lapho abantu babengakwazi ukuzisiza, noma bazisindise ngezenzo zabo. Yilapho kwafika khona uJesu njengeqabunga elihlaza (green leaf) elifika kumhlaba ongamili lutho. Ngalokho-ke inkonzo kaJesu kuphela ekwazi ukuhlanganisa lamaTestamente amabili ahlukene, ndawonye.

UPawulu wayenguchwepheshe futhi enekhono ekwakheni amathende. UNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi athunge iTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha ndawonye ngaphandle kokuthi aphikisane.

Ipuzzle* ukuthi, kungani uNkulunkulu esebenzise amaVangeli amane ukuhlanganisa iTestamente Elisha kanye neTestamente Elidala?

 

 

Asivumele lomuqa omnyama ogoqekile okwisandla sokunxele umele iTestamente Elidala.

Asivumele lomuqa omnyama ogoqekile osesandleni sokunene umele iTestqamente Elisha.

Ngakho-ke lemibala emine, ixhumanisa amaVangeli amane, ihlanganisa iTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha ndawonye.

Leli ulimi lweMpilo yaPhakade.

Ngomnyaka ka 1953 ososayensi ababili uFrancis Crick kanye noJames Watson bavula istructure* seDNA molecule* ehlala phakathi kwamaseli wayo yonke into ephilayo. [( Imolecule* ingama-Athomu amaningi ahlanganiswe ndawonye)]. Le DNA ibizwa ngokuthi "ulimi lwempilo yemvelo" ngoba itshela wonke amaseli ukuthi azakha kanjani, nokuthi asebenza kanjani.

Akesibheke icezu elincane leDNA, ekuwu limi lwempilo yemvelo.

 

 

I-DNA inama strands* amabili (amelwe yilemiqa emnyama egoqekile emibili), le egoqanayo. Ahlanganiswa izixhumanisi ezine ezibizwa ngama "bases*" abizwa ngabo A,T,G kanye no C. U-A no T bahlanga bodwa. Bese futhi u-G no C bahlangana bodwa nabo.

Ngakho-ke lokhu kusifundisani ngeBhayibheli, "ulimi lweMpilo yaPhakade" ?

Lamastrands* amade amnyama, amele iTestamente Elidala neTestamente Elisha. Ayagoqana ngoba enye yethembele [depend] kwenye kanye nayo ithembele kulenye. ITestamente Elidala laprofetha ngoku zokwenzaka kwiTestamente Elisha. ITestamente Elisha lakufakaza konke ukwakukhulunywa ngakho kwiTestamente Elidala. ITestamente Elidala lenza isithunzi sokuthi iTestament Elisha alifeze.

Isibonelo, kwiTestamente Elidala kwakufanele bawugeze umhlatshelo phambi kokuthi bawunikele.

Ngalokho-ke uJesu kwakufanele agezwe, njengoba WayenguMhlatshelo omkhulu. UJohane uMbhapathizi wakufeza lokhu ngoku bhapathiza uJesu. UJohane wayegeza uMhlatshelo phambi kokuthi bawunikele ezonweni zethu eCalvary*.

2 IZIKRONIKE 4:6 Wenza imicengezi eyishumi, wabeke eyisihlanu ngokwesokunene neyisihlanu ngokwesekhohlo ukuhlambela kuyo; okweminikelo yokushiswa babekugezela kuyo, kepha ulwandle lwalungolokuhlambela abapristi*.

KwiTestamente Elidala umpristi* omkhulu u-Aroni kwakufanele agezwe bese futhi agcotshwe ngamafutha.

ULEVITIKUSI 8:6 UMose waletha u-Aroni namadodana akhe, wabageza ngamanzi.

ULEVITIKUSI 8:12 Waletha amafutha okugcoba ekhanda lika-Aroni, wamgcoba kuba angcweliswe.

UJohane uMbhapathizi wageza uJesu kubhapathizo Lwakhe lwamanzi kumfula waseJordane* bese uMoya oNgcwele wamgcoba njengoba wayephuma emanzini.

NGOKUKAJOHANE 1:29 Ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi: "Bheka, iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe.

30 Nguye ebengisho ngaye, ngathi: 'Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami.

31 Nami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngabhapathiza ngamanzi".

32 UJohane wafakaza wathi: "Ngibonile uMoya ehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe.

Ngalokho-ke uJesu , njengoMpristi Omkhulu weTestamente Elisha kwakufanele agezwe emanzi bese agcotshwe nguMoya.

Amafutha kwiTestamente Elidala ayemele uMoya oNgcwele.

ITestamente Elidala liphelela kuMalaki, ngomnyaka ka397 BC. Emva kwalokho amaJuda ayengasenaye umprofethi uzobalondoloza, ukuze kufike uJohane uMbhapathizi.

Ngalokho, emva komprofethi uMalaki, amaJuda baqala ukulahlekelwa iziyalelo.

ITestamente Elisha liqala kwincwadi yeZenzo. AmaVangeli amane ayizixhumanisi links) phakathi kweTestamente Elisha kanye neLidala. Empeleni , nguJesu kuphela owayazi ukuthi kwenzakalani ngesikhathi senkonzo yakhe. Abafundi babemlandela nje, babengazi nokuthi kwenzakalani.

Singathi, ngesikhathi senkonzo kaJesu, abafundi babethola kancane kancane izinkomba ndlela zeqiniso.

Ukusuka kuMalaki ukuya kwincwadi yeZenzo kwakuyizinkathi lapho abantu babe thanda ukushaya indiva kakhulu, ngalokho-ke abantu babengazi ukuthi kwenzakalani kwizinto zangokoMoya (spiritual realm). Ngesikhathi salesikhawu (during this interval), uJesu wangena esithombeni, ukuzokwenza lokho okungenziwa Nguye kuphela, okuwukuthi akhokhe inani lezono zethu bese wenza Isivumelwa Esisha ( New Covenant).

Kulesosikhathi, ngenkathi uMoya oNgcwele wehla ngosuku lwePhentekoste, abafundi baqala lapho ukubona kahle icebo likaNkulunkulu, baqala banyakaza, emva kwalokho zange baphinde bayekele. Ngosuku lwePhentekoste abafundi baqala ukuqonda kahle ukuthi inkozo kaJesu ibingani sonke lesikhathi. Ngalokho baqala nokuthola kahle ukuthi kufanele benzeni ukuze bafakaze iVangeli.

Ngaleso sikhathi baqala ukubhala iTestamente Elisha ukuze sazi ekufanele sikukholwe, nesifanele ukukwenza.

Ngakho-ke kungani kukhona amaVangeli amane? Wonke akhuluma ngoJesu, kodwa elinye nelinye linikeza umbono owehlukene kancane kwamanye. Uyabona, kwiDNA molecule* le elawula impilo yemvelo, kufanele kube nezihlanganisi ezine ezizohlanganisa imiqala emibili.

Ngalokho-ke kuthatha amaVangeli amane ukuhlanganisa iTestamente Elisha kanye beLidala ndawonye.

Ahlanganiswa ngababili: UMathewu kanye noMarku. ULuka kanye noJohane. Kusitshelani lokhu?

UMathewu (unezahluko ezingama 28) bese uMarku (unezahluko eziyi 16) mawuzihlanganisa kuphuma izahluko ezingama 44.

ULuka (unezahluko ezinga 24) bese uJohane ( unezahluko ezingama 21) mawuzihlanganisa kuphuma izahluko ezingama 45.

Lawa awona amapheya acishe ukulingana ngobude ahlanganisa lemiqa emibili weTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha ndawonye. Njengoba lezihlanganisi ziphinda phindana, ngakhoke iqala ukubukeka ngathi umkhwelo. Ukugibela lesitebhisi kungasithatha kusise eZulwini.

 

 

Ngakho-ke njengoba siqhubeka nokufunda amaVangeli amane, sithola ukuthi aveza izixhumanisi eziningi phakathi kweTestamente Elidala kanye neTestamente Elisha. UJesu wenza futhi wafeza kakhulu okudlula lokhu esikubonayo. Kuhlezi kunokuningi ekufanele sikufunde.

Lokhu kusikhumbuza ngephupho elikaJakobe.

UGENESISE 28:12 Waphupha, bheka, nanko umkhwelo umiswe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelela ezulwini; nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka, zehla kuwo.

Akesibheke ukuthi iVangeli ngalinye ligxila kakhulu kuphi ngenkonzo kaJesu.

 

 


  1. UMathewu uchaza uJesu njenge Nkosi, iNdodana kaDavide.
  2.  UMarku uchaza uJesu njenge Sisebenzi. Nguye okwazi ukwenza umsebenzi, futhi Nguye kuphela Owazi akwenzayo.

Ngalokho-ke siyabona kahle ukuthi kungani uJesu ehlukile kunabanye abaholi. UyiNkosi yethu osiphethe futhi osihola ngesibonelo esihle, kodwa uyakwazi ukuzehlisa abeyisisebenzi sethu, asithwalele imithwalo yethu, sizokwazi ukuthi noma ngabe sibuthakathaka sikwazi ukumlandela.

3. ULuka uchaza uJesu njengo Muntu.

4. UJohane iVangeli elibanzi kakhulu. Lazisa uJesu njengo Nkulunkulu, uLizwi.

Bheka iVangeli likaLuka.

Abantu abaningi bampofu. Ngalokho-ke uJesu uyingxenye yaleningi elimpofu njengoba wazalelwa esitebeleni*. Waye ngena lutho. Kwakumele aboleke imbongolo ukuze athathe uhambo lwakhe lweSonto Lamahlavu (Palm Sunday). Kwakumele aboleke igumbi ukuze enze Isidlo sokugcina. Kwakumele abolekwe ithuna ukuze angcwatshwe. Wathweswa amacala angawenzanga. AmaJuda amemeza athi akhetha uBarabbusi* owayebulala abantu, Kunaye. Wayengenzanga lutho kodwa wabethelwa kabuhlungu. Wafela ukukhokhela izono zabantu ababe ngamthandi (yimina nawe). Siqale ukumthanda emva kokusifela, hayi ekuqaleni.

Bheka iVangeli likaJohane.

Ayikho imifanekiso (Parables) kwincwadi kaJohane. Umfanikiso (parable) isiboniso sasemhlabeni esibonisa iqiniso langokoMoya elibanzi. Umhlwayeli wahlwayela imbewu. Lokho kulula ukukuqonda. Ngakho-ke kufanele siqonde ukuthi iqiniso langokoMoya lokhuthi imbewu iZwi likaNkulunkulu ekumele likhule ezinhliziyweni zethu. Kodwa lomfanekiso uyasixwayisa ukuthi siqaphele. IBhayibheli alimgxeki umhlwayeli [( lo okhuluma nathi ngeZwi likaNkulunkulu angabe ekwazi ukukhuluma kahle noma engakwazi kahle)] kodwa igxeka umhlaba lo owamkela imbewu , omele izihliziyo zethu. Ngakho-ke uma awuthandi indlela umuntu akutshela ngayo ngoNkulunkulu, kunzima kuwe. Kulindelwe ukuthi usabele eZwini likaNkulunkulu noma ngabe abantu abakutshelanga ngayo ngendlela oyithandayo.

Kodwa uJohane akanayo imifanekiso, ngakho akulula kahle ukuqonda. Usinikeza iqiniso njengoba linjalo [(sivele singalinaki ngoba asiliqondi)]. Isiboniso: baletha owesifazane owayebanjwe ephinga, babefuna ukumbulala, uJesu wavele wakhothama waloba nomunywe phansi. Wayezama ukusitshela into ebanzi kakhulu, kodwa sivalekile ukuthi siyibone. uJesu wabanikeza impendulo ethi "Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe". Bavele bamyekela lo owesifazane. Ngakho-ke umhlangano wonke kufanele uphele kodwa hayi, ngoba Ubhala okwesibini. Unethemba lokuthi siziqonda ulwazi olubanzi lweqiniso. Njengoba sithi lokuloba phansi akubalulekanga.

Ngesikhathi ososayensi bethola i-DNA bakwazi ukuqonda 3% yayo ukuthi isebenza kanjani. Le enye i-97% babengayiqondi ukuthi isebenza kanjani, ngalokho bavele bathi i-DNA engenamsebenzi . Sizama ukwenza lokho ngeBhayibheli. Into umangabe ishiwo noma yenziwa esingayiqondi noma esingavumelani nayo sivele siyishaye indiva.

Kodwa namuhla ososayensi abasazithembi. Baqala ukusola sengathi lo 97% weDNA bebethi awusebenzi yiwo osigcina siphila, futhi yiwo otshela u 3% ukuthi wenzeni.

Ngakho-ke qaphela umbhalo owuzibayo weBhayibheli, lo ongawufundi. Ubaluleke kakhulu ukudlula ukucabanga kwakho.

UJOHANE 8:4 Bathi kuye : "Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe eseqotsheni lokuphinga.

5 Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho, wena uthini na? "

6 Bakusho lokho bemlinga, ukuze babe nokummangalela. Kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini.

7 Wathi besambuza njalo, walulama, wathi kubo: "Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe."

8 Waphinda wakhothama, waloba emhlabathini.

9 Bathi ukuzwa lokho, belahlwa yizinhliziyo zabo baphuma ngabanye , beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina, uJesu wasala yedwa; nowesifazane wayemi khona.

Kwi Vangeli likaJohane uJesu uchazwa njengo Nkulunkulu. Ngoba vele unguNkulunkulu, uJesu ulindele ukuthi sazi futhi siqonde iqiniso elibanzi.

UNkulunkulu akuyena uNkulunkulu wabantu abanganaki kanye nowabantwana besikolo kuphela. Uma sicabanga ukuthi sazi kangcono ukuyala abanye abantu, ngalokho-ke uNkulunkulu wethemba ukuthi sizokwazi ukuqonda iqiniso kanye nentando Yakhe kahle.

Emva kwakho konke, ukuhlakanipha kanye nokwazi izipho zokuqala zoMoya.

1 KWABASEKORINTE 12:7 Kepha yilowo nalowo uphiwa ukubonakalisa uMoya kube ngokokusiza.

8 Ngokuba omunye uphiwa ngoMoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo Moya,

9 Omunye ukukholwa kuye lowo Moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye uMoya munye,

10 Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye okuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi,omunye ukuhumusha izilimi.

1 KWABASEKORINTE 12:28 UNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi , bese kuba yiziphiwo zomusa zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi.

29 Bonke bangabaphostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangebenza imisebenzi yamandla na?

30 Bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumsha na?

31 Kepha zondelelani iziphiwo ezinkhulu. Kanti senginikhombisa indlela eyona eyinhle kakhulu.

Uma sifuna iziphowo ezinkulu, azikho ezibhalwe phambi kokwazi ukuthi iZwi lisho kuthini kanye nokuhlakanipha kokuxhumanisa amavesi ahlukahlukene weZwi endaweni eyodwa, ivese isambulo.

Khumbula ngenkathi uNkulunkulu ebuza uJobe. Wayethembe ukuthi uJobe uzobe ekwazi lokho azombuza khona.

UJOBE 38:1 UJehova wayesemphendula uJobe esesikhwishikhwishini, ethi:

2 "Ngubani lo owenza mnyama isiluleko ngamanzi angenalwazi na?

3 Bopha izinkalo zakho njengendoda; ngizakukubuza, wena ungazise,

4 Wawukuphi, lapho ngasekela umhlaba, na? Ngitshele, uma ukwazi ukuqonda.

5 Ngubani owanquma izilinganiso zawo, ngokuba uyakwazi phela! Ngubani owelula umucu wokulinganisa phezu kwawo na?

6 Izisekelo zawo zabekwa phezu kwani na? Ngubani owabeka itshe lawo legumbi,

7 lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanyekanye, nawo wonke amadodana kaNkulunkulu ajabula na?

8 Ngubani owavalela ulwandle ngezicabha, lapha lwabhoboka kungathi lwaphuma esiswini?

Le imibuzo eminingi futhi enzima.

Ngaphambi kwaleso sikhathi uJobe waye cabanga ukuthi uhlakaniphile. Uma umqhathanisa nabanye wayehlakaniphile vele. Kodwa ngoko mbono kaNkulunkulu uJobe wayengahlakaniphanga kangako.

UNkulunkulu akajabulanga ngendlela esenza ngakhona uma singanaki uMbhalo.

Ulwazi lwethu lwemvelo luqhumile, futhi sifnda kanzima ukumelana nalo.

Sifunda [learn] okuningi futhi kufanele sikhohlwe okunye esikufundile [unlearn] masiya sikhula ngolwazi, bese futhi kufanele sifunde kabusha [relearn] ukuze sibe nolwazi olusha kanye memibono emisha. Kodwa ukunganaki kwethu endaweni yokuthi siqonde uMbhalo [Scripture] kubonakala ngathi akupheli. Siyenqena ukubheka [search] uMbhalo. Siyizimpumputhe ekuboneni izincazelo ezibanzi. Sikholelwa ekutheni yonke imibono yezenkolo esinayo, iqiniso. Uma sibhekene noMbhalo esingakwazi ukuwuchaza , akukaze kwasifikela ukuthi kukhona imibono yethu esiyifundile engalungile ekufanele siyikhohlwe [unlearn] khona sizofunda kabusha iqiniso [relearn the truth]. Siyesaba ukwamkela ukuthi sidinga ukulungiswa, ngakho-ke sivele sishaye-indiva uMbhalo ukuze singawuchazi.

UJesu wabakhuza abafundi ngoba zange bahlanganise ukubaluleka kwamanani weziqabelo zezimvuthu kanye nezinsalela abazihlanganisa emva kokuthi afunze isixuku. Babona ngathi inani leziqabelo alibalulekanga. Kepha wabeka ukubaluleka okubanzi kwinani leziqabelo namaqoma.

NGOKUKA MATHEWU 16:8 Kepha ekwazi lokho uJesu wathi: "Nina bokukholwa okuncane, yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningenazinkwa na?

9 Anikaqondi yini, futhi anizikhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabutha iziqabelo ezingaki na?

10 Nezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangaki na?

Ngakho uma sibhekene noJesu njengoNkulunkulu, Ulindele ukuthi sazi iqiniso elibanzi ngeBhayibheli.

Akwanele ukwazi ukuthi bathatha iziqabelo eziyisikhombisa kanye neziyishumi nambili. Ufuna sazi ukuthi kungani lamanani ayefakiwe.

Akwanele ukwazi ukuthi uDavide wabaleka inkosi uSawule bese wadla izinkwa zokubukwa ezazivumelekile ukuthi zidliwe abapristi kuphela. Kufanele sazi ukuthi kungani uNkulunkulu wamvula ukuthi azidle. Ngenkathi inkosi elungile ibambe impepho, eyayivumelekile ukuthi ibanjwe ngabapristi kuphela, uNkulunkulu waphathisa inkosi elungile ngesifo sochoko.

 

AmaVangeli kaLuka noJohane ahlanganiswa womabili ndawonye.

UJesu unguMuntu aphinde abenguNkulunkulu. Kithi bantu lokhu kubonakala engathi kunzima. UNkulunkulu wabanguMuntu. Lo Muntu kwaku nguNkulunkulu enyameni, u-Emanuweli, uNkulunkulu unathi. Ingqondo yethu yobuntu ayikwazi ukukwamkela lokhu, kokuthi indoda (umuntu) angabanguNkulunkulu. Sibona ngathi ngeke kukwazi ukwenzeka. Kodwa uNkulunkulu uthanda ukwenza izinto ezingenzeki zenzeke. Ayikho into angakwazi ukuyenza.

NGOKUKA MATHEWU 1:23 "Bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana; bayakuyiqamba igama lokuthi u-Emanuweli," okungukuthi ngokuhunyushwa "uNkulunkulu unathi".

KWABASEKOLOSE 2:8 Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kungenjengokuka Kristu.

9 Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu;

Lokhu kudida ingqondo yabantu kodwa uNkulunkulu kuphela ongaba nguMuntu futhi ongahlanganisa iTestamente Elisha kanye nelidala ndawonye. Ukukhoka inani lesono kanye futhi nokufeza zonke iziprofetho zeTestamente Elidala kwaku ngaphuzu kwamandla kwanoma yimuphi umuntu. Akukho ndoda emlandweni eyayingakwenza lokhu. Kodwa leNdoda ekhethekile kwamele kube nguNkulunkulu uqobo Lwakhe.

Kukwi Vangeli likaJohane lapho uTomase ethi "Nkosi yami, Nkulunkulu wami".

UNkulunkulu ulindele ukuthi sibone iqiniso elibanzi langokomoya.

UJOHANE 20:28 UTomase waphendula, wathi kuye: "Nkosi yami, Nkulunkulu wami!"

Nokukhanya kwemvelo kuziphatha ngokufana "ngendlela engakholwakali". Ososayensi ngomnyaka ka wama 1800s bathi ukukhanya kuziphatha njengamaza njengoba esabalala yonke indawo ukusuka kumthombo. Njengo kuphonsa itshe emanzini amile. Amaza aphuma aye kuzo zonke izinkomba ndlela. Kodwa ngesikhathi semnyaka yama 1900s u-Einstein wathola ukuthi ukukhanya kungakwzi futhi ukuthi kuziphathe njenge zinhlayiya, njengo kuthi bekuyinto encane eya endaweni eyodwa ngesikhathi.

Ngakho-ke lokhu kubonakala kunzima ukwenzeka. Ingahamba kanjani kwizinkomba ndlela zonke iphinde ihambe ngendlela eyodwa.

Asikwazi ukukuqonda lokhu, kodwa okweMvelo akupheleli kwesikwazi ukukuqonda kuphela, kunezinto eziningi esingakwzi ukuziqonda kodwa lokho akusho kuthi azikwazi ukwenzeka.

Iqiniso ukuthi, ukukhanya kungaziphatha ngandlela zombili njengamaza kuphinde kuziphathe njengezinhlayiya. Ngakho-ke kufanele samkele leloqiniso.

Indlela eyodwa yokusebenzisa lokhu, ukuthi ungacabangi ngakho kokubili ngesikhathi esisodwa.

Uma senza umsebenzi wokulinga [experiment] ukubonisa ukuthi ukukhanya kuyinhlayiya [particle], ngalokho asicabangi ngakho njengamaza kulowo msebenzi wokuhlola. Ngesikhathi somunye umsebenzi wokulinga ukuthi ukukhanya kuziphatha kanjani njengamaza, asikucabangi njengezinhlayiya ngalesikhathi senza lomsebenzi wokulinga wamaza [wave].

UJesu unguKukhanya kwezwe.

UJOHANE 8:12 Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi; "Mina ngingukukhanya kwezwe; ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila."

Ngakho uJesu wenza okungenzeki ngoba uziphatha njengoNkulunkulu kanye noMuntu.

Zama ukuthi ungamboni njengoNkulunkulu kanye noMuntu ngesikhathi esisodwa.

Ngenkathi ehamba emanzini futhi enza isinkwa bese futhi wavuka kwabafileyo, mbheke njengoNkulunkulu ungabuzi ukuthi uMuntu angayenza kanjani lento.

Ngenkathi bentwenza phezu kwamanzi, waphathwa ubuthongo walala, udla isinkwa bese futhi wafa mcabange ngengo Muntu ungabuzi ukuthi uNkulunkulu angakwenza kanjani lokhu.

UnguNkulunkulu aphinde abe nguMuntu noma singakuqondi ukuthi kwenzeka kanjani lokhu. UJesu akabanjwa ukungaqondi kwethu ukuthi enze Akwazi ukukweza.

UJobe ubeyingaqondi imfihlakalo yakudala le uNkulunkulu bekembuza ngayo. Kodwa ukungazi lutho kukaJobe zange kuvimbe uNkulunkulu ukuthi adale umhlaba.

Ngakho-ke oluphi uphawu esingaluhlanganisa nalesinkonzo zikaJesu ezibukeka ngathi ziyaphikisana?

 

 

Kithi, inkosi akusona isisebenzi. UMuntu akuyena uNkulunkulu.

Ngalokho-ke ingabe ikhona indlela enophawu olulula engalezinkonzo ezimbili, engakhuluma nangamuphi na umuntu ngaphandle koJesu?

Emele iNkosi njenge nkosi yezilwane, Ingonyama. UJesu uyiNgonyama kaJuda.

Ngalokho-ke, noma uSathane angavuka azenze isilwane esikhulu esesabekayo lesi esafunda ngaso kwisiprofetho, uJesu wethu uzohlala eyiNkosi yazo zonke izilwane (ezimbi nezinhle) futhi uzozinqoba zonke lezozilwane.

Emele isisebenzi, njenge nkunzi yenkomo. Isaka elisindayo emhlaneni wakho lizokusinda uze uyoguqa ngamadolo uma uzama ukulithwala. Kodwa beka lowomthwalo enkunzini, izowuthwala sengathi ayithwalanga lutho . UJesu uzosithwalela imithwalo yethu.

UMuntu ophelele ufana nathi. Wathwala imithwalo yethu, wezwa ubuhlungu, wahlukumezeka. Ngakho Uyasiqonda. UnguMmeli wethu owasimela waze wathatha amacala ethu wawathwala ukuze asikhulule ezonzweni.

Ngakho-ke uma sizisho izono zethu sicele intethelelo, Uyasixolela, siphume simsulwa ngenxa yegazi Lakhe elaphalala ukuze ageze izono zethu.

ISAMBULO 1:5 NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe.

1 KAJOHANE 2:1 Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinoMmeli kuYise, uJesu Kristu olungileyo;

Njengo Nkulunkulu, uJesu ufana nokhozi olundizayo. Uyandizela phezulu ukuze abone kahle, bese futhi abone nekusasa lethu ukuthi lisiphatheleni, ngalokho-ke uyazi ukuthi kufanele asihole kanjani. Iso lokhozi libona kakhulu kunelethu, libona yonke, nento encane engabonakali kwiso lomuntu. Ngalokho-ke ubona konke nesingakwazi ukukubona. Yingakho efuna ukusihola, hayi ukuthi ubona la esikhona manje kuphela, ubona nalapho siya khona. Ubona nendlela yaphakade. Sizofuna ukuzikhahlela ngelinye ilanga ngokuthi singamethembi.

Ngakho-ke manje sibona isithombe sikaJesu ekuwumbono kaJohane kwiSambulo Isahluko 4.

ISAMBULO 4:6 Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandlwe lwengilazi lufuna nekristalu*, nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva.

Amehlo akhuluma ngobuhlakani. Akwazi ukubona okwedlula [(amahlo asemuva)] futhi akwazi ukubona ikusasa [(amehlo angaphambili)].

ISAMBULO 4:7 Isidalwa sokuqala sasifana nengonyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo.

Inkonyane[calf] yinkunzi [ox] encane. UJesu washona emncane, wayeneminyaka engama 33. Kodwa leyo nkunzi encane yayinamandla anele ukuthi ingoni, inqobe Ukufa,neHayidesi* kanye neThuna.

 

 

Lesi izilwane ezilungile. Isilwane simele amandla ngoba isilwane sinamandla.

Lezi izinduna ezigade isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Ibandla lingaba ngumzimba kuphela uma uKristu ebayiNhloko.

Lelo bandla lizogadwa ilabonogada bese balivikele.

KWABASE-EFESU 5:23 Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla,

Ngiyakucela, ungathi umfundisi inhloko yebandla.

UJesu kuphela ongaba yiNhloko yethu, ngoba wenza izinto ezimbili ezibukeka zingenzeki. Uhlala ezulwini lapho ephethe ikusasa lethu ngezandla bese futhi uphinde ahlale ezinhliziyweni zethu lapha emhlabeni, ngesikhathi esisodwa ukuze asihole. Akekho umholi womuntu ongakwenza lokho.

Abaholi babantu bakwazi ukuphendula izinto ezenzeka manje. Abazi lutho ngokuzokwenzeka empilweni, abalazi ukuthi ikusasa ukuthi lisiphatheleni.

Akekho owayazi ukuthi udonga lwaseBerlin lwaluzowa ngo 1989 (lawa ngenxa yephutha). Akekho owayazi nge 9/11 ngesikhathi amaTwin Towers eshabalalilswa. Akekho owayazi ngempi yeGulf ezimbili. Akekho owayazi ukuthi kuzoba nempi eSyria.

Ngathi neBrexit yasithusa uma i-Engaland yavotela ukuphuma kwiNyonyana yase-Europe. Akekho owayazi ngayo ngaphambi kokuthi yenzeke. Asikwazi nokubona ukuthi ingenza muphi umonakalo. Singethemba ukuthi sizokwazi ukuzama icebo elisha ukuthi lizame ukwehlisa umonakalo masesibhekene nawo.

Ngalokho-ke emhlabeni lapho izinto zihlezi zishintsha njalo, angeke kulunge ukuthi sethembe imibono kanye nobuholi babaholi abangazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Bazifanela nathi esingazi lutho, benza amaphutha amaningi, abuye asifake enkingeni siyisizwe.

NGOKUKA MATHEWU 15:14 Bayekeni; bangabaholi abayizimpumputhe; kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili."

Ngakho-ke susa amehlo akho kubaholi babantu, emabandleni kanye nakwezopolitiki.

Abaholi abaningi banamuhla abalungile , abathembakali, futhi abazifezi izithembiso zabo, lokhu kusibonisa ukuthi angeke sikwazi ukubethemba. Ngakho-ke ngubani esingamethemba ?

UMholi oyedwa, nguJESU KRISTU.

Nikela ngenhliziyo yakho kuJesu futhi ukholwe bese ulandele iBhayibheli Lakhe. Uyena Mholi owazi kahle akwenzayo futhi owazi nekusasa ukuthi lisiphatheleni.

 

 

UMholi oyedwa vo ongawenzi amaphutha, nguJESU KRISTU.

Beka amahlo akho Kuye bese futhi uMlandele ngeZwi Lakhe, iBhayibheli.

 

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23