Kinh Thánh - Kinh Thánh Tiếng Việt

Di chúc cũ

Saùng-theá Kyù Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù Leâ-vi Kyù Daân-soá Kyù Phuïc-truyeàn Luaät-leä Kyù Gioâ-sueâ Caùc Quan Xeùt Ru-tô 1 Sa-mu-eân 2 Sa-mu-eân 1 Caùc Vua 2 Caùc Vua 1 Söû-kyù 2 Söû-kyù EÂ-xô-ra Neâ-heâ-mi EÂ-xô-teâ Gioùp Thi-thieân Chaâm-ngoân Truyeàân Ñaïo Nhaõ Ca EÂ-sai Gieâ-reâ-mi Ca-thöông EÂ-xeâ-chi-eân Ña-ni-eân OÂ-seâ Gioâ-eân A-moát AÙp-ñia Gioâ-na Mi-cheâ Na-hum Ha-ba-cuùc Soâ-phoâ-ni A-gheâ Xa-cha-ri Ma-la-chi

Di chúc mới

Ma-thi-ô Maùc Lu-ca Giaêng Coâng-vuï caùc Söù-ñoà Roâ-ma 1 Coâ-rinh-toâ 2 Coâ-rinh-toâ Ga-la-ti EÂ-pheâ-soâ Phi-líp Coâ-loâ-se 1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 1 Ti-moâ-theâ 2 Ti-moâ-theâ Tít Phi-leâ-moân Heâ-bô-rô Gia-cô 1 Phi-e-rô 2 Phi-e-rô 1 Giaêng 2 Giaêng 3 Giaêng Giu-ñe Khaûi-huyeàn
“Nguyền xin ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ ở với anh em!” — 1 Coâ-rinh-toâ 16:23