Zvidzidzo zveBhaibheri

‘Hushumiri hwemabasa mashanu’ -- Izvi zvinorevei nhasi uno?

Gwara rakakosha kuzivisa chokwadi. Vapostora vakanyora Testamente Itsva, maprofita akanyora Testamente Yekare. Isu tinoda vadzidzisi vanokwanisa kusona kubatanidza Testamente yekare neTestamente Itsva pamwechete kuti chokwadi chiziviswe kuzuva redu nhasi.

“Mabwe asina kuvezwa uye pasina midziyo yedare”- nzira yakanakisa yekuvaka aritari

Micherechedzo iyi inorevei, uye chii chatingadzidze kubva pairi muhupenyu hwedu?

“Nekusingagumi” zvinoreva kuti kunze kwenguva – Saka nei nguva ichitanga uye nguva ichaguma rini?

666

Antikristu akakura nekubudirira sei pamakore 800 ekutanga

Kutadza kuri kurarama uye kwakasimba panyika

Bhaibheri ndiro DNA yeHupenyu Husingaperi

DNA inotonga hupenyu hwenyama nekuti ndiyo mutauro wehupenyu hwenyama. Bhaibheri ndiro mutauro wehupenyu husingaperi saka nekudaro rinofanira kutonga hupenyu hwedu pamweya.

Bhaibheri, chitendero chevachena, chakazivisa hunhapwa kuAfrica here? Kwete, kwete chero nepaduku pese

Bofu rakaona vanhu semiti yaifamba. Uyu mucherechedzo wechii?

Muti unoshandiswa semucherechedzo muBhaibheri rese. Kunzwisisa zvinoreva mucherechedzo uyu kunotibatsira kunzwisisa kuti Mwari anoshanda sei nezano rake mukati mehupenyu hwedu.

Chegumi

Ndiyani akati zvakaropafadzwa zvikuru kupa kukunda kugamuchira?

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 1 Genesisi:Chitsauko 1

Genesisi 1 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 2 Genesisi Chitsauko 2

Genesisi 2 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 3, Genesisi Chitsauko 3

Genesisi 3 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chatinonyatsoziva pamusoro pekutinhira kunomwe? Hapana zvizhinji

Vanhu vangazive sei zvakawanda pamusoro pezvinhu zvisina kana kunyorwa nezvazvo?

Chinangwa cheshoko rakauya nemutumwa wechinomwe

Chiratidzo chadanieri chechipiri chechikara chinowedzera tsanangudzo dzechiratidzo chemuhedeni.

Chiratidzo chaDanieri chechipiri chechikara chinotipa muono mukuru unotsanangura chiratidzo chake chekutanga chemuHedeni.

Chiratidzo Chechikara, totenda Roma neAmerica. Zvakazarurwa Chitsauko 13

Mwari akaisira zvakaipa muganhu, zvinoratidzwa nejecha remahombekombe egungwa, uye anoshandisa zvinhu zvinokonzereswa nechakaipa kuzadzisa hurongwa Hwake.

Chirayiro Chikamu 1

Chirayiro Chikamu 2

Chirayiro Chikamu 3

Columba akafa nguva yekereke yechina isati yatanga, saka angava sei Mutumwa kunguva iyoyo?

Columba akafa nguva yekereke yechina isati yatanga, saka angava sei Mutumwa kunguva iyoyo?

Danieri 12:10 – 13 - Vakachenjera vega ndivo vanonzwisisa

Mavara manomwe ari pamurarabungu anobatana kuita chiedza chichena. Tinocheneswa chete kana mwari azadzisa Zano rake kunguva nomwe dzemakereke.

Danieri 9:24-27 MaJuda vane nemakore 490 chete

Makore evaHedeni 483. Jesu ndiye aive nemakore manomwe ekupedzisira. Akavurawa mumashure memakore matatu nehafu. MaJuda achiri kukweretwa makore matatu nehafu naMwari.

Danieri 9:27 – Sungano yakasimbiswa kwete kuitwa

Sungano yakasimbiswa haigoni kuputswa. Kristu akasimbisa sungano yakaitwa naMwari kuna Abrama.

Danieri akaona Chikara chine Nyanga gumi – marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma neKutangwa kweKereke yeRoman Catholic mumatongo mahwo.

Danieri Chitsauko 2. Tsoka dzedare nevhu

Danieri Chitsauko 8:1-12 Gondobwe neNhongo

Danieri Chitsauko 8:13-27 Kubva panaIsaka kusvika panaJesu. Nekusimuka kweChikara

Dombo ReMusoro Wekona Harisati Rauya

Vazhinji vanoti Gore rakaonekwa muna 1963 kwaive kuuya kweDombo reMusoro wekona sekunge ndiko kwaive kudzoka kwaJesu.

Gakava pamusoro pechivi chekutanga -- Hupombwe kana kuti muchero maapura?

Kuramba tsananguro yekuti chivi chekutanga chaive kudya muchero unotemhwa mumuti

Genesisi Chitsauko 1 – Mazuva mana ekutanga

Chii chatingadzidze pazvinhu zvenyama uye zvinhu zvemweya kubva pamazuva mana ekutanga, sekutsanangurwa kwazvakaita kuna Genesisi 1?

Gore rakaonekwa muna 1963 haringaiti Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10

Vatumwa vanomwe vachienda vari kumusoro kudenga vakaumba musoro havangavi mutumwa mumwechete achiuya nemakumbo maviri ...

Gore remubhaibheri

Muchidzidzo chino tichaona kuti gore remuBhaibheri rine mazuva 360 (nemwedzi gumi nemiviri yemazuva makumi matatu pamwedzi mumwechete).

Hakuna vanhu vanopinda muwanano zviri pamurairo, vorambana, vopinda mune dzimwe wanano

Kana mhiko yewanano iri pamurairo, hakuna chinhu chinonzi kurambana chinokwanisa kuiparadza, nekuti mhiko iyi inoti “Kusvika maparadzaniswa nerufu”.

Hama Branham havana kubvira vataura kuti “Izvozvi rangarirai kuti mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru” Kuturikirwa kwezvakataurwa KWENHEMA

Nhau dzenhema dzinotaurwa sechokwadi vanhu vodzibvuma zviri nyore kana vasina kutsvaga mudzi wadzo.

Hushumiri hwaJesu hwakatora nguva yakareba sei?

Jesu akagurirwa panzira pakati pevhiki, mumashure mehushumiri hwemakore matatu nehafu.

Hutungamimiri hwevanhu whakatsiva sei Kristu semusoro wekereke.

Vafundisi vanowanzotonga mumakereke avo nemazwi avakabata pakutaura kwevamwe vatauri. Ichokwadi here ichi?

Hutungamiri

Mambo Sauro ndiye mufananidzo wehutungamiri hwevanhu mukereke uye Mwari akahuvenga.

Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari

Mwari anoshandisa Israeri sechiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva. Haaiti izvi kwatiri maHedeni (marudzi asiri maJuda).

Jesu akati, “Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu”. Kutenda kwenguva Itsva.

Jesu Ndiye Wakakwegura Pamazuva ake Anogara kare nakare nokusingaperi

Hakuna Magwaro anoti Wakakwegura anogara kare nakare nokusingaperi ndiMwari Baba.

Jesu pamahombekombe erwizi, Mweya Mutsvene seNjiva, neNzwi kubva Kudenga -- ITiriniti here?

Jesu pamahombekombe erwizi. Mweya Mutsvene unoburuka. Mwari Baba vanotaura kubva kuDenga. Angava sei Mwari mumwechete?

Jesu, Gwaiana rePaseka, akafa musi weChina – kwete musi weChishanu

JOBO 33:23-26 Tinoda nhume, mushanduri kuti atirwire kubva kugomba

Johane Chitsauko 10. Kukundikana kweHutungamiri hwevanhu muchitendero

Mutungamiri wechiJuda akazivisa mutambo wemuTemberi waive usina chekuita neMurairo weTestamente Yekare. Izvi zvakaratidza kuti vatungamiri vaizoita zvakadii dzidziso dzisimo muMagwaro kuti vatungamirire vanhu kubva paShoko rechokwadi, kuti vasatevere Jesu pachokwadi.

Johane Chitsauko 01. Mwari anouya panyika. Mwari anogara kupi?

Mwari anogara muShoko rake. Kana akawana varume nevakadzi vanoteerera Magwaro ipapo anogara mumoyo yavo kuti azadzise zvinoziviswa neBhaibheri kunguva yavo kana chidanho chekereke yechokwadi.

Johane Chitsauko 02. Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama yakazadziswa munaKristu yaive yei?

Zviitiko munyika yedu yatigere micherechedzo yechokwadi chemweya chakadzama chiri kuziviswa.

Johane Chitsauko 03. Vanhu vese havana kukwanira kana tasvika pakukunda chivi

Davidi ega ndiye akagona kukunda Goriati. Jesu ega ndiye anogona kukunda rufu, chivi, neguva.

Johane Chitsauko 04. Chiratidzo chaMessiasi chakaratidzwa kuvaSamaria

Jesu akafamba muSamaria. Ikoko akaratidza kukoshesa kwake nguva dzemakereke dzaizouya.

Johane Chitsauko 05. Vanotenda vanosarudza Vatungamiri Vezvitendero panzvimbo peShoko raMwari

Vatendi vakatapwa mumakereke avo nekuda kwekutya vatungamiri vezvitendero zvavo. Vanoramba Shoko raMwari kuti vagare vakachengetedzeka mumakereke avo.

Johane Chitsauko 06. Jesu ndiye ega Tsime reHupenyu Husingagumi

Vatungamiri veRoma vakaunza rufu. Jesu ndiye Chingwa cheHupenyu zvinomuita kuti ave iye ega Tsime reHupenyu Husingagumi.

Johane Chitsauko 07. Mvura yeHupenyu kubva paMuchinjikwa

Johane Chitsauko 08:1-20. Chidzidzo chakadzama pakukundikana kweMurairo

Vatungamiri vezvitendero vakaedza kutapa Jesu neMurairo waMosesi. Kuedza kwavo kwakabva kwazivisa kutadza kwaMosesi, uye kukundikana kukuru kweMurairo pakushandura vanhu kuti vave vakanaka uye vari nani pahunhu hwavo.

Johane Chitsauko 08:21-59. Jesu ndiMwari

Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaida kuuraya Jesu nekuti aive chipingaidzo kuchimiro chechitendero chavo. Vakasarudza mari nekukudzwa kwetsika dzezvitendero zvavo dzakaitwa nevanhu pachinzvimbo chaMessiasi wavo.

Johane Chitsauko 09. Kutongwa – mapofu achaona, vanoona vachapofomara

VaFarise vakashingirira kuti varambe vachitungamirira maJuda, asi vaive mapofu aisaona chiedza chechokwadi chaJesu. Murume aive bofu akasvinudzwa meso ake naJesu, akaona kuti Jesu aive ani.

Johane mubapatidzi aive asizve aive asiri Eria

Jesu akataura kuti Johane Mubapatidzi aive Eria. Johane akati aive asiri. Tingayananise sei kutaura uku kwese?

Kisimusi

Tsika yeKisimusi yakabva kupi?

Kuda kwevanhu kwakatapwa munguva nekuda kwezvivi

Nguva chinhu chinoti netsei kunzwisisa. Kuda kwevanhu ndiko “muono muduku” unorasika. Bhaibheri ndiko kuda kwaMwari kunoona “Muono Mukuru” unoona zviri mberi neshure.

Kukanganisa kwakaitwa Mumharidzo “Vhiki raDanieri Rechimakumi Manomwe”. Ndapota ongororai Zvakataurwa zvakanaka.

Kukura kweMunhu Wakarurama

Kune kumwe kududzirwa here kweNguva, Dzimwe Nguva, neHafu yeNguva? Zvinongoreva kuti makore matatu nehafu chete here?

Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri

Chidzidzo chipfupi chenhorondo.

Kushambidza tsoka – kunofuratirwa nemakereke asi kuine chirevo chakadzama

Kushambidza tsoka kunotizivisa muono wakadzama munhorondo yekereke uye chinzvimbo chedu chatiri munguva yekereke yechinomwe.

Kushandura zvatinokoshesa tichikoshesa chiedza

Kuronga kereke makanangana naWilliam Branham nehukuru hwehushumiri hwake zvinoreva kunyengerwa kwekereke nemweya waantikristu. Kukosha kunofanira kuiswa panaIshe Jesu Kristu neShoko rake.

Kuti “Kufamba muMweya” zvinoreveri?

Hatigoni kufamba muMweya kunze kwekunge tichiziva ndangariro dzaKristu. Tinowana ruzivo urwu kubva muMagwaro.

Kuvonekwa kwaKristu HAKUSI Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10

Tinofanira kugadzirira Kuuya kwaJesu Kristu kweChipiri kupfurikidza kukwanisa kumuona achiratidzwa muShoko rake, tisati tamuona achionekwa seShoko.

Kuzara kwovuMwari kunotsanangurwa chikamu 1

Tinofanira kuziva kuti Mwari ndiyani.

Kuzvarwa Patsva

Larkin akakurudzira vazhinji kuti vaite fungidziro isiriiyo yekuti Nguva yeKutambudzika kukuru ichave makore manomwe

Ruremekedzo runopihwa Larkin nekuda kwedzidzo yake rwakabatsira kusimbisa pfungwa yakapararira yekuti nguva yeKutambudzika ichave makore manomwe, asi hakuna Magwaro anotsigira izvi.

MaKristu akaponeswa ese anokwira Kudenga panouya Ishe mukubwaira kweziso here (Repucha)?

Mapisarema 88 Kushaiwa Tariro. Chii chinoitika kana shungu dzikatonga pamusoro pe Kutenda

Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva Dzemakereke Manomwe

Makore 2 000 enhorondo yechiKristu akapatsanurwa mumakereke manomwe zvichienderana naMateo chaputa 13.

Mateo Chitsauko 24 inonzwisiswa muzvirevo zvekuna Zvakazarurwa chaputa 6

Mweya waMwari unoratidzwa muzvipenyu zvina zvinorarama, chimwe nechimwe chichimiririra hunhu hweMweya waMwari waanoshandisa kutungamira kereke muzvikamu zvina zvakasiyana.

Mazera emadzitateguru

Ichi chidzidzo “chebasa retsvagurudzo” rakanakisa kuti tiwane mazera emadzitateguru, semuenzaniso Adamu, Noa kana Abrahama.

Mereniyamu Chikamu 1 - Nhanganyaya, Mwenga

Nhanganyaya. Mwenga, Antikristu neKereke.

Mereniyamu chikamu 2 – Nhanganyaya, MaJuda

Mereniyamu Chikamu 3 – Tichadamuviri wakadii kuti tigareko?

Mereniyamu Chikamu 4: Chiratidzo chaEzekieri

Mhashu neHuchi - Chokwadi chine mubairo asi hachina mbiri

Tinodzidzei kubva pachikafu chaidyiwa naJohane mubapatidzi? Mhashu nehuchi hwebundo zvinomborevei?

Mibvunzo yeBhaibheri iri kufuratirwa nemakereke, Chikamu 1

Testamente yekare inowana chirevo chakadzama kubva muTestamente Itsva. Bhaibheri rese nderechokwadi. Harizvirwisi.

Mibvunzo yemuBhaibheri iri kufuratirwa nemakereke. Chikamu 2

Mabhuku mana eEvangeri haarwisane sezvo achitsanangura Kristu kubva pakuonekwa kwake ari Mambo, Muranda, Munhu, uye Mwari.

Migove miviri yehushumiri hwaErisha inomiririrei?

Erisha aive mucherechedzo wehushumiri huviri hune simba hwaizouya. Hwekutanga hwaizoonekwa munguva yekereke yekupedzisira kukereke yevaHedeni uye hwechipiri hwaizoonekwa munguva yeKutambudzika kukuru kumaJuda 144 000.

MuBhaibheri hamuna muHedheni ‘anotsiva’ William Branham

Mufananidzo wadanieri wemuhedeni unoratidza zvakaitika nezvichaitika muhupenyu hwedu.

Zvakaporofitwa naDanieri zvinotipa gwara kana nzira inofanirwa kuteverwa nenhoroondo yevaHedheni (Gentiles).

Mufundisi ndiye Musoro wekereke here?

Hutungamimiri hwekereke

Mukadzi anozodza Jesu muEvangeri

Mune zviitiko zvitatu zvakasiyana zvemukadzi anozodza Jesu muEvangeri. Musiyano wazvo unorevei?

Mumashure memazuva 2300 Nzvimbo Tsvene Ichanatswa

Muporofita anofanira kuva akarurama asina chipomerwa here?

Mwari ega ndiye akarurama. Kana muchida kuti maprofita ave asina zvipomerwa zvachose, makabviswa kubva kuchokwadi cheMagwaro. Uye hapana musiyano kuti maprofita “makuru” here kana kuti “maduku”.

MuTestamente Yekare, Marudzi aigara muNyika yeChipikirwa akabviswa zvine hutsinye nemaJuda -- Nekuda kwei?

Chivi chakaparadza Paradhiso yaMwari. Saka Mwari akavenga chivi. Mwari anoda mutadzi akatendeuka asi kutonga kwekutsamwa kwaMwari kunodiwa kuti kunatse nyika isina kutendeuka.

Muviri, Moyo neMweya -- Izvi zvinorevei?

Muviri wenyu wenyama unoyanana nenyika yedu yatigere yezvinhu zvinobatika nekuonekwa. Mweya wenyu wowadzana nenzvimbo dzemweya dzepamusoro. Asi mukati mazvo zvese mune mweya wemukati kana moyo – nzvimbo yedzoreredzo, mukati memukati. Mweya wemukati kana moyo unotonga mweya, mweya wotonga muviri.

Mvura yekutanga nemvura yekupedzisira zvinomiririra chii?

Bhaibheri rinoti makereke ese munguva yeRaodikia mapofu, asi haazvizivi. Saka tinowana sei chinhu chikuru chatinofanira kunangana nacho? Kugara nezvakanyorwa muBhaibheri.

Mwari aive kupi Jesu paakamudaidza ari pamuchinjikwa achiti, ‘Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?’

Chakavanzika chekunamata chikuru kwazvo, Mwari wakaratidzwa pamuviri.

Mwari akati, “Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu”. Mwari akaita vanhu vaviri, murume nemukadzi

Mwari neimwe nzira akabatanidza mweya unoshamisa nehunhu hwemunhu.

Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo, saka ruvoko rwavo rwerudyi chii?

Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo. Saka vakararama mukati meMunhu akarurama Jesu, Mwanakomana waMwari, kuti tione kuti Mwari aizova akaita sei dai aive munhu.

Mweya wemukati kana moyo unorara – Kune chinhu chakadaro here?

Nei Jesu akanyora pasi kaviri apo maJuda aida kutaka mukadzi nemabwe?

Murairo wakakundikana kuita kuti maJuda vaite vanhu vari nani. Saka Jesu ainongedzera nzira yekuenderera mberi nayo. Inobva paGorogota nzvimbo yemarangwanda.

Nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake? Aitiudza kuti kudii?

Kune zvinhu zviduku-duku zvakawanda zvakataurwa nekuitwa naJesu zvatinotarisira pasi tichiti hazvina kukosha. Kereke yeRaodikia ibofu, asi haizivi kuti ibofu.

Nei Jesu ari nemadzitateguru mumadzinza maviri?

Konia akagumisa hushe hwerudzi rwaSoromoni. Maria aive werudzi rwaDavidi Mwanakomana wake Jesu akava mwana waJosefa wekurera. Saka Jesu akadarika kutukwa kwaKonia nevakabva paari.

Nei kaive kaBhuku “kaduku” kakadyiwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10?

Apa kukosha kuri pavanhu vashoma. Vasina kukosha zvachose kuti vaonekwe kana kuzivikanwa. Asi vanonzwisisa mavhesi maduku ari muBhaibheri anofuratirwa nemakereke, anotarisirwa pasi, uye anorwiswa nekuti vemumakereke havagoni kumanzwisisa.

Nei mapoka eMharidzo mazhinji akananga kunguva yeKutambudzika pachinzvimbo chekuChirayiro cheMuchato?

Makanangepi?

Nei Trump akakunda paSarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2016?

Pachinzvimbo chekutarisa kuti nei Trump akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica nezvikonzero zvedu zvenyama, ngatitarisei kuti tingadzidzei munezvemweya.

Nguva dzakatanga rini? Nguva dzinoguma rini?

Nguva dzemakereke - Efeso, Nguva yekereke yekutanga, 33AD - 170 AD

Efeso inomoririra nguva yekereke yekutanga yaive yakanakisa padzese, yakatangwa nemapostora – kereke yeTestamente Itsva yatinofanira kudzokera kwairi tese.

Nguva dzemakereke - Pergamosi, Nguva yeChitatu, 312 AD - 606 AD

Nguva dzemaKereke - Tiatira, Nguva yeChina 606 -1520AD

Nguva dzemakereke – Sardisi, Nguva yeChishanu 1520 AD - 1750 AD

Nguva dzeMakereke – Smirna, Nguva yeChipiri, 170 AD – 312 AD

Nguva dzeMakereke – Zvakazarurwa Chitsauko 1 – Kereke yakatopfuura Nguva Nomwe dzeMakereke here?

Nheyo dzekutanga dzeWanano Yekutanga kuna Genesisi. Yakaparadzwa nechivi nekuti Satani akavenga Wanano.

Wanano inofanira kutevera nzira yakaitwa naMwari pakutanga mumunda weEdeni.

Nhorondo pfupi yeBhuku raZvakazarurwa. Chitsauko 1-13

Zvakakosha kwazvo kunzwisisa Bhuku iri zvakanaka kana muchida kuzviwanira ruzivo rweChokwadi. Satani akavenga Bhuku raZvakazarurwa nekuti rinozivisa zvakaipa zvakawandisa zvaakagona kuisa mukereke.

Rubhapatidzo rwemvura

Rubhapatidzo chiratidzo chekufa, kuvigwa nekumuka kuvakafa.

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka, chikamu 1 -- Chitsauko 1-5

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu”.

Ruka, chikamu 2 -- Chitsauko 6-12

Tichienderera mberi nechidzidzo chaRuka. Tinodzidza zvidzidzo zvakakosha kuti tinofanira kurarama sei mumazuva ano.. Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita.

Ruka, chikamu 3 -- Chitsauko 13-19

Chikamu chechitatu muEvangeri raRuka- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii?

Sabata Mugovera here, kana kuti Rubapatidzo rweMweya Mutsvene?

Sabata mucherechedzo wekunze wezororo repavhiki here, kana kuti mucherechedzo wemukati werubapatidzo rweMweya Mutsvene runotiita kuti tizorore kubva kumabasa edu ezvivi uye ekusatenda?

Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Chikamu 1

Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Chikamu 2

Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Zvinogona kudaro. Asi hakuna vhesi reBhaibheri rinoprofita izvi.

Tinoziva zvakavanzika zvese here? Chikamu 1: Zvakavanzika 11 zvisina kubvira zvataurwa nehama Branham kuti vanoziva nezvazvo.

Tinoziva zvakavanzika zvese here? Chikamu 2: Zvimwe Zvakavanzika 6 zvisina kubvira zvataurwa nehama Branham kuti vanoziva.

Tiriniti yakapinda sei mukereke muna 325 AD pakanzuru yeNicaea

Tiriniti inopatsanura Mwari kumuita Vanhu vatatu zvosika matambudziko mazhinji akaita serekuti Zita raMwari nderekuti kudii.

Vafundisi (maPasita) havana kubvira vatungamirira kereke yekutanga

Kereke yekutanga yakaparadzirwa kuita mapoka maduku maduku nekuda kwekuuraiwa kwevatendi. Boka repanzvimbo pega pega raitungamirirwa nevatariri vepanzvimbo kana vakuru. Kwaive kusina hudzvanyiriri hwemunhu mumwechete pamusoro pekereke.

VAHEBERU 1:1 kuti Nguva dzakare Zvinorevei?

Vakadzi vaMosesi vaviri vane chirevo kana dudziro yakadzama

Evangeri rinorambwa nemaJuda roenda kuvaHedeni. Kereke yevaHedeni inopatsanurwa kuita Mwenga waKristu uye kereke yakaponeswa inopinda munguva yeKutambudzika, inozivikanwa nekunzi vasikana mapenzi kana vakapusa. Pamagumo enguva dzemakereke, Evangeri rinodzokera kumaJuda.

Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe

Musoro wenyaya unotangira kuna Genesisi. Mwari akabva ashandisa nzira imwechete iyi inodzokororwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muBhaibheri, kusvikira yatambanudzwa nekuzadziswa kunaZvakazarurwa.

Vhakisini rehutachiwana HARISI Chiratidzo chechikara

Kana mukasatora chiratidzo chechikara munourayiwa. Hakuna munhu akaramba kubaiwa vhakisini akambouraiwa neumwe munhu

Wanano neKurambana Chikamu 2

Mhiko dzewanano isungano dzikoshesei.

Willam Branham ndiye here Muprofita weNguva yeKupedzisira kuvaHedheni?

William Branham aive ASIRI Mwari airatidzwa panyama, asi mutadzi akatendeuka akabapatidzwa neMweya Mutsvene

Mweya waantikristu unoda kwazvo kusimudzira munhu anoshandiswa nemweya kusvikira munhu iyeye atanga kudaidzwa kuti Mwari.

Zano raMwari reKutanga muEdeni raive rei?

Eva akatadzei?

Zvakaprofitwa naDanieri naJohane mushandirapamwe

Danieri akaronda mweya waantikristu wemuBabironi muTestamente Yekare. Johane akarondawo akabata muzvezve wawo muTestamente Itsva.

Zvakazarurwa 5:7 Akavuya akatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe. Vanhu Vaviri?

Jesu aive nemabasa maviri akakosha ekuita – Musiki neMudzikinuri. Zvinogoneka sei kuti munhu mumwechete aite izvi zvose zviri zviviri?

Zvakazarurwa 7 – Kubuda Munguva yeKutambudzika, maJuda 144,000 neVasikana mapenzi

Zvakazarurwa Chitsauko 17 inotiudza isu maKristu patinotadza

Chidzidzo chakadzama muna Zvakazarurwa 17

Zvatakatemerwa uye Zvatinoda kuita

Zviitiko zvenguva inouya, zvakaprofitwa muMagwaro, Chikamu 1

Zviitiko zvenguva inouya, Zvakaprofitwa muMagwaro, Chikamu 2

Zviratidzo zvenyeredzi zveZodiac HAZVISI “Zvekushopera nyeredzi dzenyu” nezvichakuwirai. Zvinotaura pamusoro paKristu nekereke yake

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 1

Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- kunzwisisa kuzara kwehuMwari.

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 2

Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- Nguva dzeMakereke.

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 3

Fananidzai Isaya 40 - 66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- VaHeberu kusvika kuna Zvakazarurwa.

“Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemwi.” — 1 VaKorinte 16:23