Zvidzidzo

Taurai nesu

‘Hushumiri hwemabasa mashanu’ -- Izvi zvinorevei nhasi uno?

“Mabwe asina kuvezwa uye pasina midziyo yedare”- nzira yakanakisa yekuvaka aritari

Micherechedzo iyi inorevei, uye chii chatingadzidze kubva pairi muhupenyu hwedu?

Antikristu akakura nekubudirira sei pamakore 800 ekutanga

Kutadza kuri kurarama uye kwakasimba panyika

Bhaibheri ndiro DNA yeHupenyu Husingaperi

DNA inotonga hupenyu hwenyama nekuti ndiyo mutauro wehupenyu hwenyama. Bhaibheri ndiro mutauro wehupenyu husingaperi saka nekudaro rinofanira kutonga hupenyu hwedu pamweya.

Bofu rakaona vanhu semiti yaifamba. Uyu mucherechedzo wechii?

Chegumi

Ndiyani akati zvakaropafadzwa zvikuru kupa kukunda kugamuchira?

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 1 Genesisi:Chitsauko 1

Genesisi 1 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 2 Genesisi Chitsauko 2

Genesisi 2 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chakakanganisika mumunda weEdeni? Chikamu 3, Genesisi Chitsauko 3

Genesisi 3 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei

Chii chatinonyatsoziva pamusoro pekutinhira kunomwe? Hapana zvizhinji

Vanhu vangazive sei zvakawanda pamusoro pezvinhu zvisina kana kunyorwa nezvazvo?

Chinangwa cheshoko rakauya nemutumwa wechinomwe

Chiratidzo chadanieri chechipiri chechikara chinowedzera tsanangudzo dzechiratidzo chemuhedeni.

Chiratidzo chaDanieri chechipiri chechikara chinotipa muono mukuru unotsanangura chiratidzo chake chekutanga chemuHedeni.

Chiratidzo Chechikara, totenda Roma neAmerica. Zvakazarurwa Chitsauko 13

Mwari akaisira zvakaipa muganhu, zvinoratidzwa nejecha remahombekombe egungwa, uye anoshandisa zvinhu zvinokonzereswa nechakaipa kuzadzisa hurongwa Hwake.

Columba akafa nguva yekereke yechina isati yatanga, saka angava sei Mutumwa kunguva iyoyo?

Columba akafa nguva yekereke yechina isati yatanga, saka angava sei Mutumwa kunguva iyoyo?

Danieri akaona Chikara chine Nyanga gumi – marudzi gumi evatorwa akabatsira kuparadza Hushe hweRoma neKutangwa kweKereke yeRoman Catholic mumatongo mahwo.

Dombo ReMusoro Wekona Harisati Rauya

Vazhinji vanoti Gore rakaonekwa muna 1963 kwaive kuuya kweDombo reMusoro wekona sekunge ndiko kwaive kudzoka kwaJesu.

Gakava pamusoro pechivi chekutanga -- Hupombwe kana kuti muchero maapura?

Genesisi Chitsauko 1 – Mazuva mana ekutanga

Chii chatingadzidze pazvinhu zvenyama uye zvinhu zvemweya kubva pamazuva mana ekutanga, sekutsanangurwa kwazvakaita kuna Genesisi 1?

Gore rakaonekwa muna 1963 haringaiti Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10

Vatumwa vanomwe vachienda vari kumusoro kudenga vakaumba musoro havangavi mutumwa mumwechete achiuya nemakumbo maviri ...

Gore remubhaibheri

Muchidzidzo chino tichaona kuti gore remuBhaibheri rine mazuva 360 (nemwedzi gumi nemiviri yemazuva makumi matatu pamwedzi mumwechete).

Hakuna vanhu vanopinda muwanano zviri pamurairo, vorambana, vopinda mune dzimwe wanano

Kana mhiko yewanano iri pamurairo, hakuna chinhu chinonzi kurambana chinokwanisa kuiparadza, nekuti mhiko iyi inoti “Kusvika maparadzaniswa nerufu”.

Hama Branham havana kubvira vataura kuti “Izvozvi rangarirai kuti mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru” Kuturikirwa kwezvakataurwa KWENHEMA

Nhau dzenhema dzinotaurwa sechokwadi vanhu vodzibvuma zviri nyore kana vasina kutsvaga mudzi wadzo.

Hushumiri hwaJesu hwakatora nguva yakareba sei?

Hutungamimiri hwevanhu whakatsiva sei Kristu semusoro wekereke.

Vafundisi vanowanzotonga mumakereke avo nemazwi avakabata pakutaura kwevamwe vatauri. Ichokwadi here ichi?

Hutungamiri

Mambo Sauro ndiye mufananidzo wehutungamiri hwevanhu mukereke uye Mwari akahuvenga.

Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari

Mwari anoshandisa Israeri sechiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva. Haaiti izvi kwatiri maHedeni (marudzi asiri maJuda).

Jesu Ndiye Wakakwegura Pamazuva ake Anogara kare nakare nokusingaperi

Hakuna Magwaro anoti Wakakwegura anogara kare nakare nokusingaperi ndiMwari Baba.

Jesu pamahombekombe erwizi, Mweya Mutsvene seNjiva, neNzwi kubva Kudenga -- ITiriniti here?

Johane Chitsauko 1. Mwari anouya panyika. Mwari anogara kupi?

Mwari anogara muShoko rake. Kana akawana varume nevakadzi vanoteerera Magwaro ipapo anogara mumoyo yavo kuti azadzise zvinoziviswa neBhaibheri kunguva yavo kana chidanho chekereke yechokwadi.

Johane Chitsauko 2. Sungano yakaitwa naMwari kuna Abrahama yakazadziswa munaKristu yaive yei?

Zviitiko munyika yedu yatigere micherechedzo yechokwadi chemweya chakadzama chiri kuziviswa.

Johane Chitsauko 3. Vanhu vese havana kukwanira kana tasvika pakukunda chivi

Davidi ega ndiye akagona kukunda Goriati. Jesu ega ndiye anogona kukunda rufu, chivi, neguva.

Johane Chitsauko 4. Chiratidzo chaMessiasi chakaratidzwa kuvaSamaria

Johane Chitsauko 5. Vanotenda vanosarudza Vatungamiri Vezvitendero panzvimbo peShoko raMwari

Johane Chitsauko 6. Jesu ndiye ega Tsime reHupenyu Husingagumi

Johane Chitsauko 7. Mvura yeHupenyu kubva paMuchinjikwa

Johane mubapatidzi aive asizve aive asiri Eria

Jesu akataura kuti Johane Mubapatidzi aive Eria. Johane akati aive asiri. Tingayananise sei kutaura uku kwese?

Kisimusi

Tsika yeKisimusi yakabva kupi?

Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri

Kushambidza tsoka – kunofuratirwa nemakereke asi kuine chirevo chakadzama

Kushandura zvatinokoshesa tichikoshesa chiedza

Kuronga kereke makanangana naWilliam Branham nehukuru hwehushumiri hwake zvinoreva kunyengerwa kwekereke nemweya waantikristu. Kukosha kunofanira kuiswa panaIshe Jesu Kristu neShoko rake.

Kuti “Kufamba muMweya” zvinoreveri?

Kuvonekwa kwaKristu HAKUSI Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10

Tinofanira kugadzirira Kuuya kwaJesu Kristu kweChipiri kupfurikidza kukwanisa kumuona achiratidzwa muShoko rake, tisati tamuona achionekwa seShoko.

Kuzara kwovuMwari kunotsanangurwa chikamu 1

Tinofanira kuziva kuti Mwari ndiyani.

Kuzvarwa Patsva

Larkin akakurudzira vazhinji kuti vaite fungidziro isiriiyo yekuti Nguva yeKutambudzika kukuru ichave makore manomwe

Ruremekedzo runopihwa Larkin nekuda kwedzidzo yake rwakabatsira kusimbisa pfungwa yakapararira yekuti nguva yeKutambudzika ichave makore manomwe, asi hakuna Magwaro anotsigira izvi.

Mateo Chitsauko 13 inotsanangura Nguva Dzemakereke Manomwe

Makore 2 000 enhorondo yechiKristu akapatsanurwa mumakereke manomwe zvichienderana naMateo chaputa 13.

Mateo Chitsauko 24 inonzwisiswa muzvirevo zvekuna Zvakazarurwa chaputa 6

Mweya waMwari unoratidzwa muzvipenyu zvina zvinorarama, chimwe nechimwe chichimiririra hunhu hweMweya waMwari waanoshandisa kutungamira kereke muzvikamu zvina zvakasiyana.

Mazera emadzitateguru

Ichi chidzidzo “chebasa retsvagurudzo” rakanakisa kuti tiwane mazera emadzitateguru, semuenzaniso Adamu, Noa kana Abrahama.

Mhashu neHuchi - Chokwadi chine mubairo asi hachina mbiri

Tinodzidzei kubva pachikafu chaidyiwa naJohane mubapatidzi? Mhashu nehuchi hwebundo zvinomborevei?

Migove miviri yehushumiri hwaErisha inomiririrei?

Erisha aive mucherechedzo wehushumiri huviri hune simba hwaizouya. Hwekutanga hwaizoonekwa munguva yekereke yekupedzisira kukereke yevaHedeni uye hwechipiri hwaizoonekwa munguva yeKutambudzika kukuru kumaJuda 144 000.

Mufananidzo wadanieri wemuhedeni unoratidza zvakaitika nezvichaitika muhupenyu hwedu.

Zvakaporofitwa naDanieri zvinotipa gwara kana nzira inofanirwa kuteverwa nenhoroondo yevaHedheni (Gentiles).

Mufundisi ndiye Musoro wekereke here?

Hutungamimiri hwekereke

Mukadzi anozodza Jesu muEvangeri

Muporofita anofanira kuva akarurama asina chipomerwa here?

Mwari ega ndiye akarurama. Kana muchida kuti maprofita ave asina zvipomerwa zvachose, makabviswa kubva kuchokwadi cheMagwaro. Uye hapana musiyano kuti maprofita “makuru” here kana kuti “maduku”.

MuTestamente Yekare, Marudzi aigara muNyika yeChipikirwa akabviswa zvine hutsinye nemaJuda -- Nekuda kwei?

Muviri, Moyo neMweya -- Izvi zvinorevei?

Mvura yekutanga nemvura yekupedzisira zvinomiririra chii?

Bhaibheri rinoti makereke ese munguva yeRaodikia mapofu, asi haazvizivi. Saka tinowana sei chinhu chikuru chatinofanira kunangana nacho? Kugara nezvakanyorwa muBhaibheri.

Mwari aive kupi Jesu paakamudaidza ari pamuchinjikwa achiti, ‘Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?’

Mwari akati, “Ngatiitei munhu nemufananidzo wedu”. Mwari akaita vanhu vaviri, murume nemukadzi

Mwari neimwe nzira akabatanidza mweya unoshamisa nehunhu hwemunhu.

Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo, saka ruvoko rwavo rwerudyi chii?

Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo. Saka vakararama mukati meMunhu akarurama Jesu, Mwanakomana waMwari, kuti tione kuti Mwari aizova akaita sei dai aive munhu.

Nei Jesu akanyora pasi kaviri apo maJuda aida kutaka mukadzi nemabwe?

Nei Jesu akanyora pasi nemunwe wake? Aitiudza kuti kudii?

Nei Jesu ari nemadzitateguru mumadzinza maviri?

Konia akagumisa hushe hwerudzi rwaSoromoni. Maria aive werudzi rwaDavidi Mwanakomana wake Jesu akava mwana waJosefa wekurera. Saka Jesu akadarika kutukwa kwaKonia nevakabva paari.

Nei kaive kaBhuku “kaduku” kakadyiwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10?

Nei mapoka eMharidzo mazhinji akananga kunguva yeKutambudzika pachinzvimbo chekuChirayiro cheMuchato?

Nei Trump akakunda paSarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2016?

Pachinzvimbo chekutarisa kuti nei Trump akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica nezvikonzero zvedu zvenyama, ngatitarisei kuti tingadzidzei munezvemweya.

Nguva dzemakereke - Efeso, Nguva yekereke yekutanga, 33AD - 170 AD

Nheyo dzekutanga dzeWanano Yekutanga kuna Genesisi. Yakaparadzwa nechivi nekuti Satani akavenga Wanano.

Wanano inofanira kutevera nzira yakaitwa naMwari pakutanga mumunda weEdeni.

Nhorondo pfupi yeBhuku raZvakazarurwa. Chitsauko 1-13

Rubhapatidzo rwemvura

Rubhapatidzo chiratidzo chekufa, kuvigwa nekumuka kuvakafa.

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 01

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 04

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 06

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 13

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 14

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 15

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 17

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 18

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 19

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita

Ruka, chikamu 1 -- Chitsauko 1-5

“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu”.

Ruka, chikamu 2 -- Chitsauko 6-12

Tichienderera mberi nechidzidzo chaRuka. Tinodzidza zvidzidzo zvakakosha kuti tinofanira kurarama sei mumazuva ano.. Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita.

Ruka, chikamu 3 -- Chitsauko 13-19

Chikamu chechitatu muEvangeri raRuka- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii?

Sabata Mugovera here, kana kuti Rubapatidzo rweMweya Mutsvene?

Sabata mucherechedzo wekunze wezororo repavhiki here, kana kuti mucherechedzo wemukati werubapatidzo rweMweya Mutsvene runotiita kuti tizorore kubva kumabasa edu ezvivi uye ekusatenda?

Tiriniti yakapinda sei mukereke muna 325 AD pakanzuru yeNicaea

Tiriniti inopatsanura Mwari kumuita Vanhu vatatu zvosika matambudziko mazhinji akaita serekuti Zita raMwari nderekuti kudii.

Vafundisi (maPasita) havana kubvira vatungamirira kereke yekutanga

Vakadzi vaMosesi vaviri vane chirevo kana dudziro yakadzama

Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe

Musoro wenyaya unotangira kuna Genesisi. Mwari akabva ashandisa nzira imwechete iyi inodzokororwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muBhaibheri, kusvikira yatambanudzwa nekuzadziswa kunaZvakazarurwa.

Wanano neKurambana Chikamu 2

Mhiko dzewanano isungano dzikoshesei.

William Branham aive ASIRI Mwari airatidzwa panyama, asi mutadzi akatendeuka akabapatidzwa neMweya Mutsvene

Mweya waantikristu unoda kwazvo kusimudzira munhu anoshandiswa nemweya kusvikira munhu iyeye atanga kudaidzwa kuti Mwari.

Zano raMwari reKutanga muEdeni raive rei?

Zvakazarurwa 5:7 Akavuya akatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe. Vanhu Vaviri?

Zvakazarurwa Chitsauko 17 inotiudza isu maKristu patinotadza

Chidzidzo chakadzama muna Zvakazarurwa 17

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 1

Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- kunzwisisa kuzara kwehuMwari.

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 2

Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- Nguva dzeMakereke.

Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 3

Fananidzai Isaya 40 - 66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- VaHeberu kusvika kuna Zvakazarurwa.