A Biblia

Ószövetség

1 Mózes 2 Mózes 3 Mózes 4 Mózes 5 Mózes Józsué Birák Ruth 1 Sámuel 2 Sámuel 1 Királyok 2 Királyok 1 Krónika 2 Krónika Ezsdrás Nehemiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor Énekek Éneke Ézsaiás Jeremiás Jeremiás sir Ezékiel Dániel Hóseás Jóel Ámos Abdiás Jónás Mikeás Náhum Habakuk Sofoniás Aggeus Zakariás Malakiás

Újszövetség

Máté Márk Lukács János Apostolok Rómaiakhoz 1 Korintusi 2 Korintusi Galatákhoz Efézusiakhoz Filippiekhez Kolosséiakhoz 1 Tesszalonika 2 Tesszalonika 1 Timóteushoz 2 Timóteushoz Titushoz Filemonhoz Zsidókhoz Jakab 1 Péter 2 Péter 1 János 2 János 3 János Júdás Jelenések
“Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!” — 1 Korintusi 16:23