ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 12

Kwathi zibuthene izigidi zabantu. UJesu waba xwayisa ngabaholi bamabandla ababe ngabaholi kahle.

Sifunda ukuthi uJesu wayenga bazwisisi kahle abaholi bezenkolo.

NGOKUKALUKA 12:1 Kwathi sezibuthene izigidi waqala ukukhuluma, ikakhulu kubafundi bakhe, ethi: "Xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa.

Ubu-hypocrisy* ukuzenzisa. Abashumayeli bazenza ngathi bashumayela okuvela eBhayibheleni, kodwa abaqinisekisi izinkolelo zabo eBhayibheleni. Bayabaphikisa labo abaqinisekisa izinkolelo zabo eMbhalweni. Abashumayeli ngaphandle bathi bathanda uNkulunkulu. Kodwa ngaphakathi bafundisa abantu izimfundiso ezenziwe ngabantu benze ngathi imibono yabo iZwi likaNkulunkulu.

NGOKUKAMATHEWU 15:8 'Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami;

9 Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso eziyimiyalo yabantu.'

Uma abantu bezenzela izinkolelo, kufana nokuthi bazimoshela isikhathi. "Ngeze" kusho ukuthi abanalo ithemba futhi bakholelwa kunoma yini engabalulekanga.

Abantu bashintsha " izwi lengelosi yesikhombisa" bathi "Izwi likaNkulunkulu". abantu bahlezi bonakalisa iqiniso [Humans endlessley corrupt the truth].

Abashumayeli abaningi besaba kabi ukuvuma ukuthi izazi zase mpumalanga zangena endlini. ILungu lebandla elithize elineminyeka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala (80 years old) lavuma ukuthi alikaze lizwe ukuthi izazi zasempumalanga zangena endlini. Futhi omunye welungu lalelo bandla wamchitha wathi akaye esihogweni umuntu owayemtshela ukuthi izazi zasempumalanga zangena endlini. Wayethi uthe uNkulunkulu amchithe noma amenqabe lowomuntu, eku wukuthi isono sakhe esikhulu kwaku ukuthi afunde ivesi eBhayibheleni. Uma ebuzwa ngaloludaba omunye umshumayeli owayeshumayela eJele, wamemeza wathi, "elami iBhayibheli lithi izazi zasempumalanga zangena esitebeleni ". Uma efundelwa lowoMbhalo ophuma kwelakhe iBhayibheli uthi bangena endlini, wavele waphuma ethukuthele kakhulu, zange abheke nasemuva.

Kungani abantu abaningi bengakuvumi lokukuvakasha kwezazi zasempumalanga zivakashela endlini? Bazama ukuthini ?

UShakespeare wayezothi, " kukhona into engalungile ebandleni [Something is rotten in the state of" the church].

NGOKUKALUKA 12:4 Kepha ngithi kinina bahlobo bami: Ningabesabi ababulala umzimba, bengenakwenza okunye emva kwalokho.

Amaphekula kanye nabezinkolo [terrorists and religious extremists] bangasibulala. Akubona abantu abalungile. Ukubulalwa kubi kakhulu, kodwa lokho akuyiphazamisi indawo lapho umphefumulo wakho uyophelela khona.

NGOKUKALUKA 12:5 Kodwa ngiyakunitshengisa eniyakumesaba: Mesabeni lowo othi esebulele, abe namandla okuphonsa esihogweni. Yebo, ngithi kini: Mesabeni lowo.

Kodwa abaholi bezenkolo [religious leaders] bakufundisa izimfundiso eziphikisana neBhayibheli. Alikho nelilodwa ivesi eBhayibheleni elithi "Trinity*", "[One God in three Persons*] UNkulunkulu oyedwa ebantwini abathathu", "[One-in-thre] Omunye kwabathathu", "[Three-in-one] Abathathu komunye", "[Second Person of the Godhead] Umuntu wesibili kubuNkulunkulu", "[God the Son] Nkulunkulu Ndodana", "[The pastor is the head of the church] Umfundisi yinhloko yebandla", "[The shepherd is the pastor] Umelusi ngumfundisi", "[The tithes belong to the pastor] Amashumi ngawo mfundisi", [Jesus was born on 25 December] UJesu wazalwa ngomhla ka 25 kuZibandlela", "[Celebrate the birth of the Lord] Gubha ukuzalwa kukaJesu", "[The wise men went into the stable to see the Baby Jesus]" Izazi zaseMpumalanga zengena esitebeleni* ukuyobona usana olunguJesu", "[it is okay for women to preach] Kulungile ukuthi abesifazane bashumayele", [Abortion is fine] ukubulawa kwamasana kulungile", "[Same sex marriage is okay] Umshado wobulili obufanayo bulungile", etc ..., etc.

Ngalokho-ke uhla lwemisho engekho eBhayibheleni luyakhula, kanti yiyo eyithambo lomhlane "webandla lanamuhla" [modern "churchianity"].

Uma ushona (ufa) ukholwa ukuthi amaphutha amaningi wabantu yiqiniso, ngalokho-ke likuphi ikusasa lomphefumulo wakho ? Kungani kukude kakhulu kulokhu uPawulu kanye nabaPostoli abakufundisa? Abakaze benza lemisho.

Ngubani ofundisa wonke lamaphutha? Abaholi bethu bamabandla. Banganga kubulali ngokomzimba wenyama ngoba bangabantu abalungile abathi basifundisa okushiwo yiBhayibheli. Kodwa bafaka umphefumulo wakho kubungozi besihogo, oku ngukuthi yikho okubi kakhulu.

UNkulunkulu wazi konke ngathi futhi Uyakwazi ukusinakekela, noma ngabe umhlaba webandla ungasifuni.

NGOKUKALUKA 12:7 Kodwa nezinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Maningesabi; nidlula imizwilili eminingi.

Singakwazi ukumela uMbhalo ebusweni bamasiko wamabandla? Sinesibindi ngokwanele ukuthi sikwazi ukubuza imibuzo kubaholi bamabandla wethu ?

NGOKUKALUKA 12:8 Futhi ngithi kini: Yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu neNdodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu;

Uma abaholi bamabandla wethu besibuka kabi futhi uma amalungu amabandla wethu esiphatha kabi ngoba singavumelani nabaholi , silahla ithemba, sivele sivumelane nemibono yabo noma sibona ikuthi iphutha na?

NGOKUKALUKA 12:9 Kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu.

10 Nalowo okhuluma izwi elibi ngeNdodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha ohlambalaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa.

Uma uMoya oNgcwele uveza iqiniso loMbhalo , amalungu ebandla kanye nabaholi bayawasola lawo maKristu ukuthi bangabo sathane, ukuze bakhusele amasiko wamabandla wawo, ngalokho-ke beqa umuqa.

NGOKUKALUKA 12:11 "Kepha nxa beniqhubela emasinagogeni*, nakubabusi, nakuzo iziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthini, nokuba niyakukhulumani,

12 Ngokuba uMoya oNgcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume."

Iqiniso lizohlezi liphikiswa futhi bazame ngadlela yonke ukulibulala. Ngakho-ke qaphela, impilo ekhululekile yebandla lapho ufuna ukujabulisa umfundisi futhi uvume yonke into ayishoyo, akusiyikho ukubonakala kokukholelwa iqiniso.

NGOKUKALUKA 12:15 Wayesethi kubo: "Bhekani, nixwaye ukuhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe."

Namuhla sibona ukubonakala kwesibusibo sikaNkulunkulu njengo ngcebo. Lokhu into esilahlekisa kakhulu. Ungahambi ngaleyo ndlela.

Ukulungele na ukulandela uNkulunkulu noma ngabe kufanele ulahlekelwe yikho konke?

NGOKUKALUKA 12:16 Wabalandisa umfanekiso, wathi: "Izwe lomuntu othile onothile lathela kahle.

Ngakho-ke indoda enothile kakhulu yahlela [plan] ukukwa amabheni [barns] wokubeka ukudla konke. Wayenayo imali eyozomgcina iminyaka eminingi. Manje angahlala akhululeke adle, aphuze, adakwe. Kodwa washona ngalobo busuku, wazenza isilima.

NGOKUKALUKA 12:21 "Kunjalo kozibekela ingcebo enganothile kuNkulunkulu."

Iqiniso ingcebo kaNkulunkulu. Kholwa futhi ulandele iqiniso uzothola indlu eZulwini. Leyo ingcebo yangempela. Thobela iZwi likaNkulunkulu kunokuthi ugcwalise umphefumulo wakho ngomona kanye nokuthi ucebe.

NGOKUKAMATHEWU 19:24 Futhi ngithi kini: Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.

Uma yanda imali yakho oyitholayo, kubanzima kakhulu kuwe ukuthi uyongena eZulwini.

Kufanele singabi nendaba nezinto zase mhlabeni. Ngaleyo ndlela sizibizela ithuna ngokushesha, futhi kanye nokuthi senze izinto esizaziyo ukuthi azivumelekanga ( njengo kunga khokhi amatax* wethu kanye nokutshontsha emsebenzini).

NGOKUKALUKA 12:22 Wayesethi kubafundi bakhe: "Ngakho-ke ngithi kini: Ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani."

30 Ngokuba konke lokho kufunwa ngabezizwe bomhlaba, kepha uYihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho.

Uma, njengo mKristu, isifiso sakho esikhulu ukuthi ukwazi ukuphila ube nemali eningi, ngalokho-ke uyafana nalaba abanga kholwa ngoba nabo yilokho abakufisa kakhulu.

NGOKUKALUKA 12:31 Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakunezelwa nina.

Into yokuqala ekufanele uyazi ukuBheka nokwazi uMbhalo futhi uThobele iZwi likaNkulunkulu. Lokhu kufanele kubeyinhloso yezimpilo zethu. Landela imiyalo Yakhe, noma ngabe awuyiqondi kahle, bese futhi unikele konke Kuye enze akufisayo. Ungakhalazi uma esusa izinto kuwe. Uyazi ukuthi yikuphi okukulungele ngoba wena awazi ukuthi yikuphi okuku lungele.

 

 

NGOKUKALUKA 12:32 Ungesabi mhlambi omncane; ngokuba kwathandeka kuYihlo ukuninika umbuso.

"Umhlambi omncane"- Kahle kahle kuzoba namaKristu amancane azosala endleleni yeqiniso. Ngakho-ke ungaqhathwa izixuku kanye nokuduma.

Umvuzo wethu omkhulu ukuthi siye endlini yaseZulwini. Ngeke sikwazi ukwenza noma yini ngaphandle koku landela nokuthobela uNkulunkulu, njengoba kunguye kuphela ozosinikeza lezozindlu. Ngakho-ke uma kufanele simlinde ukuthi asinikeze lomvuzo omkhulu, kungani singakwazi ukumethemba ukuthi uzosinikeza esikudingayo kulo mhlaba? Kungani sihlezi sigijimisa izinto ezithengwayo esicabanga ukuthi siyazidinga?

NGOKUKALUKA 12:34 Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu.

Inkinga yethu singabantu sibheke kakhulu kwizinto esizibonayo [physical things], hayi kwizinto zangokomoya esingaziboni. Sithanda izinto ezibonakalayo kodwa uma sivumela uNkulunkulu ukuthi ashintshe indlela yethu esicabanga ngayo, sizothola ukuthi isambulo esiphuma eBhayibheleni sibabuleke kakhulu kunayo yonke into ela Emhlabeni.

NGOKUKALUKA 12:35 Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe, nezibani zivutha.

2 USAMUWELI 20:8 ... UJowabe wayebhince isambatho sakhe sokulwa ayelokhu esigqoka; kusona lalikho ibhande* elinenkemba emgodleni wayo elaligaxwe okhalweni lwakhe, ....

Umgodla [girdle] wakuyindwangu egaxwa okhalweni lomuntu ukuthi liqinise ibhande lenkemba yakhe emgodleni.

KWABASE-EFESU 6:14 Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga,

Iqiniso lihambelana nempilo esezinkalweni [loins] zomuntu.

Kulomgodla weqiniso sigaxa inkemba yeZwi likaNkulunkulu, njengoba iZwi likaNkulunkulu kuyilo lodwa iqiniso esinalo.

KWABASE-EFESU 6:17 Namukele futhi isigqoko sensindiso, nenkemba kaMoya eyizwi likaNkulunkulu.

Ezinkalweni [loins] zethu kulapho impilo ivela khona.

Impilo engunaPhakade itholakala eBhayibheleni kuphela.

AMAHUBO 119:105 NUN. Izwi lakho liyisibane ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami.

U-ISAYA 8:20 Emthethweni-ke nasebufakazini! Impela leli zwi abalikhulumayo alinakho ukusa.

Okona kukhanya esinako iZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli.

2 KAPETRU 1:19 Sesinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu, enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse, ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu,

IBhayibheli okona kukhanya ukungasihola. Okunye lokhu ubumnyama nje.

Ukukhanya kwethu kukhanya kuphela masicaphuna kwiZwi likaNkulunkulu. Uma sitshela abantu okubhalwe eBhayibheleni.

NGOKUKALUKA 12:40 Nani manibe nilungile ngokuba iNdodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo.

Yonke into ngoKubuya kukaJesu oKwesibili izokwehluka kunakhu esikucabangayo.

NGOKUKALUKA 12:42 Yayisithi iNkosi: "Ngumuphi-ke umphathi othembekileyo noqondileyo, inkosi yakhe eyakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho?"

"Inyama ngesikhathi sayo [meat in due season]". Ukwazi ukuthi sime kuphi kwicebo lanamuhla likaNkulunkulu. Sihlanganise izimfundo zika William Branham noMbhalo ukuze sibuyiseleke emuva kwizinkolelo zeTestamente Elisha. Sazi ukuthi uJesu, iZwi, yikho konke. Sihlale neZwi likaNkulunkulu elibhaliwe eBhayibheleni. Hayi ukuthi sihambe siqagela ngemisho.

NGOKUKALUKA 12:43 Ibusisiswe leyo nceku okuyakuthi inkosi yayo, nxa ifika, iyifumane yenze njalo.

44 Impela ngithi kini: Iyakuyibeka phezu kwakho konke enakho.

Ukuchaza ukuthi uWilliam Branham wayeshumayela okubhalwe embhalweni kuphela. Lelo icebo likaNkulunkulu lanamuhla. Kholwa okushiwo nguMbhalo (iBhayibheli).

NGOKUKALUKA 12:45 Kepha uma leyo nceku ithi enhliziyweni yayo: 'Inkosi yami ilibele ukufika, ' iqale ukushaya abafana namantombazana, idle, iphuze, idakwe,

47 Njalo-ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo ingalungiselanga, ingenzanga ngokwentando yayo, iyakushaywa imivimbo eminingi;

Abashumayeli "bamameseji*" ["Message"] balawula abantu ngemisho. Amabandla ayabethusela futhi angasa bakhulumisi labo abagcina uMbhalo. Abefundisi baya mamatheka kahle, kodwa baphatha ngomona. Akekho noyedwa umfundisi owaye phethe ibandla ngesikhathi seTestamente Elisha. Amasiko kanye nezimfundiso zabantu yizo izinto ezihola ibandla. Thobela noma.

Abashumayeli "bamameseji*" [Message] abaphila ngemisho kanye nokuchaza imisho, bazi kahle ukuthi kufanele sibuyiselwe eMbhalweni bazoshaywa kabuhlungu. Abaholi bamabandla abakunqaba ukubuyisela abantu kwiTestamente Elisha bazoyongena kusizi olukhulu.

NGOKUKALUKA 12:48 Kepha ebingazi yenza okufanele imivimbo, iyakushaywa eyingcosana; yilowo nalowo ophiwe okuningi, kuyakubizwa okuningi kuye; nophathiswe okuningi, bayakubiza kuye okungaphezulu kwalokho.

Labo bashumayeli bamabandla abangazi lutho bazojeziswa kancane. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu usivule amehlo, ngakho-ke uLindele okukhulu kithi. UNkulunkulu ufuna sibuyele kwibandla lokuqala leli elingazange lashumayela ngemidumo eyisikhombisa [Seven Thunders ], noma ngegama elisha likaJesu, abangakaze bathi iNkosi [Lord] yeza njenge-fu. Zange bakholwe ukuthi Ingelosi yeSambulo 10 yeza njenge-fu elikhulu ( elahla amakhilomitha angamashumi amane [42 kilometers] phezulu emoyeni). Ibandla lokuqala lalihlanganela ezindlini futhi babe ngenaye umfundisi ophethe ibandla. Ayikho indawo kwiTestamente Elisha ethi izishumi [tithes] zazikhokhwa ngumfundisi.

Ibandla lanamusha liqhubeka nokuba nemibono emisha njalo. Ngakho-ke kunzima ukuyilandela.

Ukubuyela kwiTestamente Elisha kulula kakhulu ngoba lawo mazinga ahlezi enjalo awashintshi, ayohlezi enjalo.

Ngakho-ke abashumayeli "bamameseji* [message]" bazobhekana nesijeziso esimnzima ngesikhathi sosizi olukhulu [great tribulation]. Bebazi kancono kodwa banqaba uMbhalo ngoba abantu befuna imisho [quotes and interpretation of quotes] nokwazi ukuthi ichaza ukuthini. Abantu bamamessage* babefuna ubuholi babantu. Njengo Aaroni eMount Sinai, umfundisi wanikeza abantu ithole legolide ebalahlekisa. Lenza abashumayeli babeyizigwili kodwa amakholwa wamaMessage* akude kakhulu ukuthi akholelwe kwinto amaKristu eTestamente Elisha ayekholelwa kuyo.

 

 

NGOKUKALAUKA 12:50 Kepha nginombhapathizo engizakubhapathizwa ngawo; ngikhathazekile kanjani, uze ufezeke.

UBhapathizo luwuphawu lokufa. UJesu wayethembekile waze wayofa. Ingabe singakwazi ukukwenza lokho yini?

NGOKUKALUKA 12:51 Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini: Qha, kepha kakhulu ukwahlukana.

Iqiniso leBhayibheli lenza ukwehlukana emindenini. Sinaso yini isibindi sokuphikisana nemindeni yethu?

NGOKUKALUKA 12:53 Bayakwahlukana, uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina; uninazala nomalokazana wakhe, umalokazana noninazala.

NGOKUKALUKA 12:54 Wayesethi nakuzo izixuku: "Nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga, masinyane nithi: "Iyeza imvula,' kube njalo.

Ngo 1963 ifu elikhulu ubude balo babu ngamakhilomitha angamashumi amane [42 kilometer], lapho kwakungekho kufuma okungenza amafu, lahamba iMelika lisuka entshonalanga eCalifornia libhekise eFlagstaff e-Arizona bese laya eNew Mexico.

Emuva kweviki izingelosi eziyisikhombisa zafika kuWilliam Branham zathi kuye ashumayele ngesambulo sokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa [seven seals]. Lezi zambulo zamenza ukuthi akwazi ukuqonda izimfihalakalo ezibanzi zeBhayibheli.

Loku kwakumele impi yangokomoya [spiritual warfare] njengoba amaphutha wamahlelo wayebonakala [as the denominational errors were exposed]. Umoya umele ubunzima kanye futhi nebandla lamahlelo lilwa nalo lokukuqonda kweBhayibheli.

Isambulo sokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa kwaku ukufafazwa kwamanzi womoya avela eZwini likaNkulunkulu, elamenza ukuthi abuyisele izimfundiso zangempela zebandla lokuqala eleTestamente Elisha.

Amanye amakholwa azozama ukubuyiselwa emuva kwinkolo yakwiTestamente Elisha. Abanye ngeke bazame.

NGOKUKALUKA 12:55 Futhi nxa kuphephetha iningizimu, nithi: 'Lizakubalela,' kube njalo.

UNingizimu lase-Israyeli igwadule iSinai elishisayo [Sinai desert]. Uma umoya uhelezela e-Israyeli usuka eNingizimu, udlula phezu kwegwadule elishisayo, bese lomoya ohelezayo ushise. Ngokomoya lokhu kume ukushisa kokubulawa kwabantu. Amabandla amenqaba [condemned] uWilliam Branham. Labo abathatha lezo zimfundiso bezibuyisela eMbhalweni bayenqatshwa [ are condemned] ngalabo abahamba phambili kwimisho yakhe, ngaphandle kokuzenzela imibono yabo ngokuhlanganisa amavesi eBhayibheli. Ekugcineni ngesikhathi sosizi olukhulu [great teibulation] kuzobulawa amaKristu lawa ayenga buyiselwanga emuva kwizinkolo zeTestamente Elisha.

NGOKUKALUKA 12:56 Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu; kepha yini ukuba ningachachisi lesi sikhathi na?

Kufanele sikwazi ukuchachisa izehlakalo ezenzakayo la emhlabeni lezi ezisibonisa ukuthi sise sikhathini sokugcina.

Siyahluleka ukuchachisa amaphawu wezikhathi [we struggle to discern the signs of the times]. Asikwazi nokulungisa amacala enkantolo ngoba asikwazi ukuvuma ukuthi asilunganga noma senza okubi.

NGOKUKALUKA 12:57 "Pho, yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na?

58 Ngokuba, nxa uya enkosini nomelene nawe, ncengisisa usesendleleni ukuba ukhululeke kuye, funa mhlawumbe akuhudulele kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonse etilongweni.

59 Ngithi kuwe: Awusoze waphuma khona, uze ukhokhe ifadingi* lokuphela."

UJesu ulila [laments] ngokungathandi kwabantu ukuthi bamkele noma bavume amaphutha abo. Asikwazi ukuvuma ukuthi asilunganga ngokwezimfundiso [we cannot admit that we are doctrinally wrong]. Asikuthandi ukuvuma ukuthi senze izinto ezingalunganga.

Ukuvikela amaphutha esona sizathu esihamba phambili esizokwenza ukuthi amaKristu asindisiwe abhekane noSizi Olukhulu [Great Tribulation].