ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 11

ULuka usho umkhuleko odume kakhulu.

ULUKA 11:2 Wayesethi kubo: "Nxa nikhuleka, anothi: " 'Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho; mawufike umbuso Wakho; mayenziwe intando Yakho emhlabeni njengasezulwini;

3 Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla;

4 Usithethelele izono zethu, ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi; ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi.' "

ULuka wethula uKristu njengo Muntu.

ULuka uyema la ngaphambi kokuthi kuphele umkhululeko kaNkulunkulu ngokuba lengxenye yokuqala ibhekise kithi thina bantu. Sifuna ukuthi uNkulunkulu ezulwini aqinisekise ukuthi okwenzeka la emhlabeni kuhambelana nokwenzeka ezulwini. (Hayi intando yethu engalunganga). UNkulunkulu kufanele asiphe ukudla nokuthi asixolele (ekufanele sikwenze ukuthi sixolele abanye) bese futhi sicela ukuthi uNkulunkulu angasingenisi ekulingweni (lapho siyamkela ukuthi sibuthakathaka siwela kalula ekulingweni). Ngakho-ke lomthandazo ugcizelela ukwethembela kwethu kuNkulunkulu.

ULuka uphatha udaba lwabantu. Ingxenye yokugcina yomthandazo, le eshiywa uLuka, isebenza kuNkulunkulu kuphela njengoba kuNguye unombuso namandla, nenkazimulo kuze kube phakade. (Icebo likaNkulunkulu elaphakade [eternity], akusilona elezinto zamanje lezi esithandazelayo).

ULuka uloba ngoJesu enguMuntu, bese futhi eloba nangokuthi thina bantu kufanele sifane Naye kanjani.

Senza kanjani ukuze imithandazo yethu ibe ephumelelayo?

UJesu wathi kufanele sibe siphelelwe yithemba [desperate] masiyo cela into kuNkulunkulu.

ULUKA 11:9 "Ngithi kini: Celani, niyakuphiwa; funani, niyakufumana; ngqongqothani; niyakuvulelwa.

10 Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uyakuvulelwa.

13 Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uzakubapha abacela kuye uMoya oNgcwele ? "

UNkulunkulu uphendula imithandazo ngendlela elungile. Okusho ukuthi uma Engawuphenduli umthandazo lo esiwucelile, besicela into engalungile ebeyizo silimaza ukuhamba kwesikhathi.

Kufanele sibenokwethemba okuphelele kwisinqumo Sakhe sokuthi uYiphendula kanjani imithandazo yethu.

ULuka manje ubhekene nenkinga enkulu yabantu, lapho sivumela imimoya engalungile ukuthi isingene.

UJesu wakhetha umuntu owayeyisimungulu, engakwazi ukukhuluma.

UJesu wakhipha idemoni kulowo muntu owayeyisimungulu waqala wakwazi ukukhuluma, bamangala abantu kodwa abanye kubo bathi uJesu ukhipha amademoni ngoBelzebule umbusi wamademoni.

ULUKA 11:14 Wakhipha idemoni, laliyisimungulu; kwathi seliphumile idemoni, wakhuluma oyisimungulu; abantu bamangala.

17 Kepha yena eyazi imicabango yabo wathi kubo: "Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, indlu idilike phezu kwendlu.

18 NoSathane, uma ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? lokhu nithi ngikhipha amademoni ngoBelzebule.

Uma uSathane ekhipha amademoni wakhe, ngalokho umbuso wakhe wehlukene ngeke ukwazi ukuzimela.

UJesu wathi Unamandla ukwedlula uSathane ngalokho-ke ungaphezulu kakhulu kuSathane. Ngakho-ke uJesu ngeke abe nguSathane noma uBelzebule ngoba Unamandla kakhulu kuno Sathane.

Kuhlangothi olungalunganga, amademoni athobela uSathane. Ngakho-ke ukuba sohlangothini olulungile, thina bantu kufanele sizinikele futhi sithobele uJesu.

Uma singekho Naye njengoba efeza intando kaNkulunkulu, ngakho-ke imizamo yethu iyobe iyize, noma ngabe siqonde okuhle, njengoba imizamo yethu izohlukanisa lokhu uNkulunkulu azama ukukuhlanganisa.

 

 

Uma idemoni likhishiwe kumuntu kufanele lowo muntu amkhonze futhi amthobele uNkulunkulu ngokuzimisela okukhulu. Uma lowo muntu uyalivumela idemoni ukuthi libuye futhi, ngakho-ke lelo demoni libuya namanye amademoni ayisikhombisa.

Kungani ayisikhombisa?

ULUKA 11:24 Nxa umoya ongcolile ephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezomileyo efuna ukuphumula; engakufumani uthi: 'Ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo.'

Uma ngabe umuntu ethola iqiniso kwimnyaka yebandla lokugcina lokuthi kunomprofethi wezikhathi zokugcina ozosibuyisela emuva emBhalweni wezimfundiso zebandla leTestamente Elisha, ngakho-ke umoya wamahlelo [denominational spirit] uyamshiya njengoba izinkolelo zamahlelo zingakwazi ukuhlala noMbhalo [sripture].

Ngo kwesibonelo, ngeke uthole uMbhalo othi izazi zasempumalanga [wise men] zangena esitebeleni*. (Zangena endlini). Awukho futhi uMbhalo othi bathobela usana. (Waye ngumntwana). IBhayibheli alikaze lisitshele ukuthi sikhumbule ukuzalwa Kwakhe. Umhla ka 25 kuZibandlela [December] awukho eMbhalweni. UKhisimusi igama ongeke ulithole eBhayibheleni. Isihlahla sokhisimusi asihlangene nesitebele* Akazalelwa ukuso. (Igama u"Santa" uma ususa u"n" umbeka ekugcineni, kuba ngu" Satan".) Ngakho-ke uma umuntu efuna ukuhlala noMbhalo, ngeke akhululeke kwizimfundiso zamahlelo [denominational devotions] njengo Khisimusi.

ULUKA 11:25 Uyafika-ke, ayifumane ishaneliwe, ihlotshisiwe.

Umuntu oshiya phansi amasiko enziwe ngabantu wamahlelo [denominational man-made traditions], bese abe yiKholwa leBhayibheli, uyamkelwa bese futhi angcweliswe, futhi ufunda ukuqonda nokwazi ngobuNkulunkulu [Godhead], ubhapathizo lwamanzi, iminyaka yamabandla, isono sokuqala etc. Ngokusebenzisa amavesi eBhayibheli kuphela.

Okubungu ukuthi, uMbhalo uyalahlwa ngabantu ngoba balandela abanfundisi babo hayi iBhayibheli. Bakholwa imisho abayizwa ngabefundisi babo bese bangabheki eBhayibheleni ukuthi lento abayishoyo ingabe iyiqiniso loMbhalo yini. Ngalokho-ke umuntu uqala ukufunda "konke" imidumo eyisikhombisa [seven thunders] ukuthi yathini, negama elisha likaJesu. Baphinde bafunde nangokuthi uJesu wabuya noma wavela njengefu elikhulu ngo 1963 ngaphezu kwogwadule iFlagstaff, e-America. Le-fu elalingama- 42 kilometers phezulu emoyeni, lithathwa ngathi Ingelosi enamandla ye-Sambulo Isahluko 10 eyehla ezulwini yembethe ifu yama olwandle kanye nasemhlabathini. UWilliam Branham kwakufanele abe phansi kwalo lefu mhla lishuthwa, noma ngabe isizini zokuzingela (isikhathi sonyaka) sasingakafiki, kodwa wayengekho lapho ngalelo langa.

Abalandeli bakhe bahlanga-hlanganisa imisho yakhe [they scrambled up his quotes], balahla uMbhalo bese bafundisa abantu izinto zabo. Bayathukuthela kakhulu uma ungavumelani nabo futhi ubanikeza amavesi eBhayibheli aphikisana nezinkolelo zabo. Kodwa uWilliam Branham yena uqobo wenza imisho eminingi ephikisana nazo lezonkolelo zabo.

Ngalesikhathi umuntu ekholelwa kuzinkolelo eziningi ezahlukahlukeni, ezingakwazi ukuqinisekiswa ngokuhlanganisa uMbhalo noMbhalo, mumbi [worse] kakhulu ukudlula ngenkathi esemahlelweni [denominations]. UWilliam Branham wakukhuthaza kakhulu ukuthi inkonzo yakhe kwaku ukusibuyisela emuva kwibandla leTestamente Elisha, futhi zonke lezi nkolelo zazingekho kwibandla lokuqala. Kwaku ngekho bandla leTestamente Elisha elaliholwa ngumfundisi [pastor], noma ngabe waye-charismatic*, competent*, noma angaba muhle kanjani.

ULUKA 11:26 Khona abesehamba, azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale lapho, ukugcina kwalowo muntu kube kubi kunokwakuqala.

Kune thuba lokuthi umKristu wamahlelo [denominational Christian] angafunda iqiniso kwizimfundiso zikaWilliam Branham. Kodwa, emva kokuphuma kumahlelo kanye nokufunda elinye iqiniso eBhayibheleni, umuntu uyakhohliseka ekucabangeni ukuthi leyo misho emincane yiqiniso. Ngalokho bashiya iBhayibheli okwesibili, makufanele bazi kancono, balandela imisho [quotes] njenge qiniso lokuthi "bakuma-Message". (Noma yini lokho ekushoyo). Emva kokwamkela lelophutha kwimiqondo yabo yangokomoya, baba namathuba amancane wokuthola iqiniso leBhayibheli futhi.

Ngakho-ke kwenzeke kanjani ukuthi "amakholwa wamaMessage" ahlukane ngezinkolelo zawo eziphikisanayo?

Ngoba kunemimoya emibi yokulahlekisana ephuma kwimnyaka yamabandla ayisikhombisa [seven church ages] ekhishiwe kulo mnyaka wokugcina esiphila kuwo.

Imimoya eyisikhombisa ibonisa umoya olahlekisanayo ophuma kwimnyaka yamabandla ahlukahlukene ayisikhombisa.

Uma uphuma kwizinkonzo zamahlelo ubuyiselwa ebandleni leTestamente Elisha, ngakho-ke ungavumeli imimoya yamahlelo ikungene futhi. Amahlelo awaqinisekisi izimfundiso zowo ngokuhlanganisa amavesi eBhayibheli ngendlela yokuthi kungabikho ukuphikisana.

Amasonto aholwa abefundisi kanye nezimfundiso zanamuhla ezakhelwe kwimisho, lokho konke kwakungekho ngesikhathi sebandla leTestamente Elisha.

Uma ungakwazi ukuqinisekisa izinkololelo zakho ngeBhayibheli kuphela, lokho kusho ukuthi ukholelwa kwizinkolelo ezenziwe ngabantu ezivula umnyango wemimoya yokulahleka ezawo wonke amabandla ayisikhombisa. Le mimoya ikude kakhulu ukuthi mina nawe singakwazi ukuyilawula. NguJesu kuphela, Izwi, ongakwazi ukuyikhipha ezimpilweni zethu.

Amaqembu wama "Message", njenga mahlelo, abasalandeli uMbhalo (iBhayibheli) kuphela. Kodwa amaqembu wama"Message" ayikho into abangaphika ngayo. Ngoba kwasekuqaleni bafundiswa ukukholwa njengebandla elisha [early church] elilandela uMbhalo ngokweqiniso.

Ngalokho-ke uma umuntu eqhubeka nokuhlala kwinkolo yakhe yebandla lama"Message", ngeke avume umuntu mayezama ukumlungisa embonisa ukulandela uMbhalo.

Ngokuphikisana neqiniso leBhayibheli uyazisusa wena ngokwakho kuNkulunkulu.

Umlando wamakomanisi [communism] waveza ukuthi uma umkomanisi esuka kakhulu kwizimfundiso zika Lenin, yilapho bemkhonza futhi bemenza isithixo sabo uLenin.

Lokho kungashiwo nakumabandla wama "Message". Uma besuka kakhulu kwizimfundiso zikaWilliam Branham ezokusibuyisela kwibandla leTestamente Elisha, baqala ukumdumisa kakhulu uWilliam Branham futhi baphakamisa imisho yakhe noma bayilinganise neBhayibheli.

 

 

ULuka manje uthi umndeni esizalelwe kuwo awusinikezi usizo.

ULUKA 11:27 Kwathi esakhuluma lokhu, owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi, wathi kuye: "Sibusisiwe isisu esakuthwalayo namabele owancelayo."

Owesifazane wathi uMariya wayebusisiwe ukuthi abe neNdodana enjena. Lokhu kusho ukuthi umndeni kaJesu (noma umprofethi) wawuzosizakala kakhulu.

ULUKA 11:28 Kepha yena wathi: " Yebo, kodwa kakhulu babusisiwe abalizwa izwi likaNkulunkulu, balilondoloze."

UJesu wathi, "hayi qha, neze. Akukho kusizakala kwangokomoya ngenxa yokuzala".

Ababusiswe ngempela yilabo abalalela amavesi eBhayibheli bese bahlale nawo. Labo abaphila impilo elandela uMbhalo weBhayibheli, abashumayela okusuka eMbhalweni, abangaphikisani noMbhalo.

UJesu wathi ukuvuswa Kwakhe kwabafileyo olona phawu esizonikwa lona kulomhlaba omubi.

Lesi sehlakalo esona esiqopha umlando omkhulu oke wenzeka. Ukufa yisitha sethu sokugcina. Akekho umholi wezenkolo [religious leader] oke wakushaya ukufa ngovuka ethuneni. Le sehlakalo sizohluka.

Ayikho enye inkolo [religion] engaqhudelana nalesehlakalo. Uma aboni bengakunaki ukuvuka futhi bengajabuliswa yikho, ngalokho alukho olunye uphawu oluzohlala kubo.

ULUKA 11:31 Inkosikazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye namadoda alesi sizukulwane, iwalahle; ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni; bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni.

Inkosikazi yaseSheba kwakufanele yeqe igwadule i-Sahara ekulangazeleleni ukuzwa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu lokho awayekunikeze uSolomoni. Wazama kanzima ukuthola iqiniso.

Ngakho-ke kufanele sizame kangakanani ukuthola iqiniso le-Zwi likaNkulunkulu. Ukuhlala unethezeke ebandleni (esontweni) lapho kungekho muntu ovumelekile ukuthi aphikisane [disagree] akuyona indlela enzima noma esabisayo ukuthi uthole iqiniso leli uJesu athi lizobakhona.

ULUKA 11:32 Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane, asilahle; ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona; bhekani, lapha kukhona okukhulu kunoJona.

INineve kwaku ngenye yezindawo ezenza ububi kakhulu ezike zabakhona la emhlabeni. Kepha labo bantu baphenduka.

Babe thandaza isithixo senhlanzi u-Dagon*. Inhanzi enkulu yagwinya uJona izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, emva kwalokho yamhlanzela emhlabathini owomileyo. Ama-pagani* [pagans] ahlabwa ngumxhwele. UJona wagwinywa izinsuku ezintathu bazitshela ukuthi ufile. Ngokwethuka ama-pagani* abukela isithixo sabo senhlanzi, sibonakala okokuqala nokokugcina, sibhukudela emhlabeni bese sahlanza. Zange banake umhlanzo, babe jabulele umprofethi ophuma emlonyeni wesithixo sabo senhlanzi. Lokhu kwakufana nokuvuswa kwabafileyo [resurrection]. Amapagani* ayengakaze ayibone into enjena phambilini. Noma baphinde bayibone. Ngakho-ke bamlalela uJona. Izindaba zemimangaliso zagcwala umhlaba waseNineve, ngalokho balalela bese futhi baphenduka. Lo mprofethi "ovusiwe" wahola imvuselelo enkulu yeTestamente Elidala, lapho amapagani* ayizi-120 000 aphenduka.

Uma ngabe lokhu kwakuyimpendulo yabo ehloniphekile kwindoda eyayigwinywe yinhlanzi izinsuku ezintathu, ngalokho-ke uJesu ulindele ukuthi laba abangakholwa bahlatshwe ngumxhwele kakhulu ngokuvuka Kwakhe kwabafile ethuneni, lapho awayeshone khona ngoLwesine wavuka ngeSonto ezintatha. Lokhu kwaku ngokokuqala nokokugcina lapho umuntu ekufeza lokhu.

Asiludingi olunye uphawu ngaphandle kwalolu.

Uma Wazivusa Yena ngokwakhe kwabafileyo ngakho-ke ngeke abe nenkinga ngokuvusa thina kwabafileyo.

Uma asikukholwa lokuvuswa kukaKristu, kusho ukuthi sibabi [worse] kakhulu kuna bantu baseNineve abakholwa emva kokuthi uJona adlale "isithunzi" sokuvuswa [performed a "shadow" of the resurrection].

 

 

UJesu wasungula abantu ababe thukuthele ukuthi babe ngabaholi bezenkolo.

ULuka wenza iphuzu elibuhlungu. Abaholi bezenkolo bangabantu abalungile kakhulu. Banobubele, bayasizana futhi bayakwazi ukuheha. Kodwa umholi ngamunye wenza ibandla lakhe likholelwe ngendlela yakhe. Manje kunamahlelo ahlukahlukene angu 30 000 afundisa abantu ngezindlela zabo. Ngakho-ke abaholi bezenkolo bangabantu abahle kodwa angeke bakwazi ukukusiza umangabe ufuna iqiniso.

ULUKA 11:37 Esakhuluma, umFarisi wammema ukuba adle naye; wangena, wahlala ekudleni.

38 UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokuhlamba engekadli.

Abaholi bamabandla bagqoka kahle, futhi bashayela izimoto ezinhle kakhulu, bahlala nase zindlini ezihamba phambili kakhulu. Baveza okuhle kodwa. Umngaphandle wabo uyathandeka.

Kodwa uma ungaqala ukunakisisa kahle amasiko amahlelo abo kanye nezimfundiso abazifundisayo, aziphumi eMbhalweni. Ngalokho uJesu uyabanqaba.

ULUKA 11:39 Yayisithi iNkosi kuye: "Manje-ke nina baFarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi.

UJesu wathi abaholi bezenkolo abafana nabaFarisi abaziveza ngathi bakholwe kakhulu ngocucela phezulu nokuhambe beshumayelela ukuhlaba umxhwele, kodwa ngaphakathi bagcwele ukuphanga nokubi. Abavezi izinkolelo zebandla lokuqala. Babezosuswa ezihlalweni zabo ebandleni umangabe babe kwenzile lokho. Uke waluma i-apula elihle kathi ngaphakathi libolile?

Lokhu yilokhu uJesu akusho ngabaholi bezenkolo.

ULUKA 11:42 "Kodwa maye kinina baFarisi, ngokuba nithela okweshumi kwesinkuntshane, nokwentshungu, nokwemifino yonke, ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu! Benimelwe ukwenza lokhu, ningakuyeki nalokho.

Abaholi banaka kakhulu ukuthela okweshumi, kodwa abanalo uthando loMbhalo noma olokuqinisekisa ukuthi izinkolelo zabo ziphima eMbhalweni. Abantu bathanda uKhisimusi ngakho-ke nabefundisi bayawumela lomuhla nesihlahla soKhisimusi esingekho eMbhalweni ukuze bagcine udumo lwabo. Abasho nokusho ukuthi izazi zasempumalanga lezi ezaletha izipho ezintathu kuJesu zange zingene esitebeleni*. Zangena endlini emva kweminyaka emibili. Kodwa abantu bayazithanda izipho, ngakho-ke abefundisi bamahlelo bahlala bedumile ngokubeka izazi zasempumalanga esitebeleni*. Iqiniso alibalulekanga. Kodwa ukugcina abantu bejabule kubalulekile.

Kodwa iBhayibheli lingumhluleli weqiniso. Hayi imizwa nokuhala kwabantu abafuna izipho.

ULUKA 11:43 "Maye kinina baFarisi, ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogeni* nokubingelelwa ezigcawini zokuthengelana!

Abaholi bezenkolo bayazithanda izihlalo eziphambi emabandleni lapho khona bezobuka kahle ngabantu babanake khona bezohlala emiqondweni yabo labo bantu. Abefundisi bayathanda ukubonwa phakathi kwabantu, futhi abona bashumayeli ekufanele babuliswe ngesicoco [title] sabo sobufundisi. Ngeke ukwazi ukuthi "Ray", kufanele uthi "Mfundisi uRay".

UJesu waye ngajabulanga.

ULUKA 11:44 "Maye kinina, ngokuba nifana namathuna angasabonakaliyo, nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi!"

UJesu wathi abaholi bezenkolo bangamadoda afile bezihambela. Babe ngamathuna afihlekile. Babe hola abalandeli babo ekufeni kwabo. Uma ungahlali neBhayibheli, njengoba ibandla lokuqala lenza, ngalokho ubheke kusizi olukhulu oluzayo noma ngabe usindisiwe. Ukwamkela uJesu njengoMsindisi wakho kukusindisa kwiHayidesi*. Ukukhuleka, nokuthobela, nokukhonza uNkulunkulu ngoMoya nangeQiniso kuyadingeka ukusisindisa kusizi olukhulu oluzayo [great trubulation].

UJOHANE 4:24 UNkulunkulu unguMoya; abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso."

Umangabe uNkulunkulu ulivezile iqiniso le-Zwi Lakhe, abantu abanaso isizathu sokungalinaki. Ngaphandle kokuthi sithanda amasiko amabandla wethu ukudlula iBhayibheli.

Benza amathuna amahle benzela abaprofethi babo, kodwa yibo kanye ababulala labo baprofethi.

Abaholi bezenkolo babe ngafuni ukulahlekelwa amandla, nokulawula, nokuthi bakwazi ukuthola imali.

Babe ngalifuni iqiniso.

ULUKA 11:54 Bemqamekela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe.

Abaholi bezenkolo babefuna uJesu, uli-Zwi, efile.

Abaholi bezenkolo babe ngahambisani neZwi likaNkulunkulu.

Ngezinye izikhathi abaholi bamabandla banjenga bashayeli bamabhanoyi [pilot] abashayelela abantu ekufeni kwabo kuma Twin Towers ka 911. Abantu bahlala phansi ngokuthula bethembe ukuthi abashayeli bamabhanoyi bazoba beka ngokuphepha. Kanti bazovele bashone. Lesi kwaku yisexwayiso kithi sonke. AmaKristu akufanelanga athembelele kubefundisi ukuthi bazobabeka lapho abaya khona. Khumbula ukuthi izintombi eziyishumi zozela zalala zonke.

KWABASEFILIPI 2:12 Ngakho-ke, bathandiweyo bami, njengalokho nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela.

Kufanele sithobele izimfundiso zikaPawulu. Ukuphenduka kusisindisa esihogweni. Eziphi izinto eziyingozi ekufanele sisindiswe kuzo? Kufanele sisindiswe emaphutheni enziwa ngamabandla wethu. Amasiko kanye nezimfundiso zabefundisi bethu hayi ezeBhayibheli, yizo kanye ekufanele sisindiswe kuzo ngoba zizosiholela kusizi okukhulu [great tribulation].

Uma amaKristu engalungiselanga Ukubuya Kwesibili kukaJesu, ngalokho kuzoba nokufa ngesikhathi sosizi okukhulu [great tribulation].