ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 10

UJesu wangeza abangamashumi ayisikhombisa kwiqembu lakhe. Ebathumele ngababili.

Kuhlezi kunomsebanzi omningi okumele wenziwe. Ubuvila akubona ukulunga [virtue] bomKristu.

ULUKA 10:1 Emva kwalokho iNkosi yamisa abanye abangamashumi ayisikhombisa, yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona.

2 Yathi kubo: "Ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi ziyingcosana; ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo.

3 Hambani; bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi.

4 Ningapathi sikhwama, nayika, nazicathulo, ningabingeleli muntu endleleni.

5 Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi: "Ukuthula makube kule ndlu.

7 Hlalani kuleyo ndlu, nidle, niphuze abanipha khona; ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Ningangenisi ezindlini ngezindlu.

Abafundi bahamba bempofu. Ukuvangela [evangelism] kwaku ngadingi imali. Babe ngangenisi ezindlini ngezindlu. Babe shumayela futhi baphulukise kwimizi [cities] futhi banqatshwe [rejected] kweminye imizi.

UNkulunkulu uzokwahlulela lemizi eyanqaba[rejected] iqiniso.

 

 

ULUKA 10:17 Babuya-ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula, bathi: "Nkosi, namademoni ayasithobela ngegama lakho."

18 Wathi kubo: "Ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi.

AmaKristu ahlezi ehlatshwa ngumxhwele ngamandla emvelo [supernatural power].

UJesu wabakhumbuza ukuthi waxosha uSathane eZulwini ekuqaleni. Ngalokho Unamandla ngaphezu koSathane.

ULUKA 10:19 Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezulu kwamandla onke esitha; anisoze noniwa lutho.

20 Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini."

UJesu wanika abafundi bakhe amandla wakhe okuwukuthi kuhle. Kodwa impumelelo yethu ilotshwe eZulwini lapho ingeke ibonwe, hayi la emhlabeni phakathi kwezinto esingazibona.

Khumbula, ukuthi uJuda naye wayenamandla wakhe, kodwa angeke amsize ngalutho ekugcineni ngoba wakhetha ukugijimisa imali.

ULUKA 10:21 Ngasona leso sikhathi wathokoza ngoMoya oNgcwele, wathi: "Ngiyakubonga, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane; yebo, Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo.

Ubuhlakani babantu ngeke kuveza imfihlakalo yoMbhalo [Scripture]. Imnyaka emngini eNyuvesi nase sikolweni seBhayibheli ngeke kuchaze iqiniso. Uhlelo ngalunye lunezindawo zalo zokuqeqesha [training centres] ezifundisa izifundiso ezahlukahlukene [different doctrines] mawuqhathanisa namanye amahlelo. Ngakho-ke oluphi uhlelo olune qiniso langempela? Noma iyiphi?

UNkulunkulu uveza iqiniso Lakho kubantu abanga jwayelekanga.

Kufanele sithandazele ukuthi amehlo wethu agcotshwe [eye salve]. Kungenjalo ngeke silibone iqiniso langempela.

 

 

ULuka uchaza amaphoyinti amabili wokuziphatha kwabantu:

Hlale uzilungisele ukusiza noma ngubani odinga usizo, kodwa khumbula ukuthi imisebenzi yomhawu ayibalulekanga ukudlula iZwi likaNkulunkulu.

UJesu wakhuluma ngomfanekiso womSamariya olungileyo owaba nesihawu kwindoda eshayiwe futhi ehlubulwe izingubo zayo owayengesiyena owohlanga lwakhe, bese wasebenzisa imali yakhe ukukhokhela indawo yokuhlala kanye nawayekudinga ukuze aphole.

Lo kwaku ngumakhelwane olungileyo ngoba wayenake uhlanga olunye-uhlanga labanga [human race]. Zonke izinto ezisehlukanise ngebala, isizwe, uhlanga, uhlobo etc. ziphelela emoyeni uma umuntu edinga usizo.

 

 

Edolobhaneni [village] kwaku nosisi ababili. Omunye wasiza abafundi ukuthi badle, omunye walalela iZwi likaNkulunkulu.

UMariya wahlala ezinyaweni zikaJesu walalela izimfundiso Zakhe.

UMartha wasebenzisa isikhathi sakhe ngokuphakela abafundi futhi egeza izintsha. Bese wakhononda ngokuthi uMariya wayengamsizi ngomsebenzi obonakalayo.

Kubantu kubukeka engathi uMartha waye ngumuntu ongcono, njengoba wayekhuthalele ukusuthisa izisu zabanye abantu. Lo ngumsebenzi obalulekile kakhulu. Abantu ngeke baphile uma bengadli.

Kodwa bazophinde balambe futhi. UJesu wathi kungcono ukuthi omunye ahlale athule asuthise umphefumulo wakhe ngeZwi likaNkulunkulu. Ngalokho uyakuba neqiniso leBhayibheli ongakwazi ukulidlulisela kwabanye abantu. Iqiniso loMbhalo elaphakade. Ungathathelwa ukudla kwakho izigebengu, kodwa iZwi likaNkulunkulu emqondweni wakho alisoze lathathwa muntu kuwe.

 

 

ULUKA 10:41 Kepha iNkosi yampendula yathi: "Marta, Marta, unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi.

42 Kodwa inye into edingekile; uMariya ukhethile isabelo esihle angayikwaphucwa sona."