ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 08

UJesu ushumayela ngemifanekiso kwisixuku esikhulu esivela emizini ngemizi.

ULUKA 8:5 "Kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu yakhe. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni; yanyathelwa, izinyoni zezulu zayidla, zayiqeda."

ULUKA 8:11 "Umfanekiso yilokhu-ke: Imbewu iyizwi likaNkulunkulu."

IBhayibheli imbewu etshalwa ezinhliziyweni zabantu bese iyakhula.

USathane uthatha noma yini esihlaba umxhwele ngeBhayibheli. ISayensi yenza lokho nge Big Bang Theory kanye ne-Evolution. Bathi iBhayibheli indaba yabantu abaphansi [a story for primitive people], hayi iqiniso. Abantu, bafuna ukuthathwa njengezihlakani, bakholwa kuleliphutha bese balahle uNkulunkulu. Ngakho-ke bathanda kakhulu ukubukwa futhi nokuthathelwa phezulu. Lokhu kuzobenza ukuthi balahlekelwe ulwazi lokuphila impilo yaphakade.

ULUKA 8:6 Enye yawela edwaleni; kuthe imila, yabuna, ngokuba ingenamswakama.

Isitshalo esingekho emhlabathini onzulu, asina zimpande. Ngakho-ke abantu abangenalo ulwazi olunzulu ngeBhayibheli abakwazi ukumelana nezilingo. Inkinga Ekhona: Ukwenza izinto eziningi nokunqena ukufunda iBhayibheli.

ULUKA 8:7 Enye yawela phakathi kwameva, kwaze kwathi ameva asemila kanye nayo, ayiminyanisa.

Abantu baminyaniswe izinto kanye nengcebo yalomhlaba, bese bangalethi izithelo ekupheleleni [perfection].

Inkinga Ekhona: Ukuzinaka wena kanye nokunaka izinto eziza kalula kulomhlaba. Ukungasebenzeli into ezohlala isikhathi eside.

ULUKA 8:8 Enye yawela emhlabathini omuhle; kuthe imila, yathela ngekhulu.

Ekusho lokhu wamemeza wathi: "Onezindlebe zokuzwa makezwe."

Abantu ngenhliziyo emhlophe kanye nethembekile, uma ulizwile izwi, ligcine, bese uletha izithelo zomonde.

 

 

"Onezindlebe zokuzwa makezwe."

 

 

Lesi iseluleko esinikezwa kuyo yonke imnyaka yamabandla, sonke isikhathi semnyaka eyizinkulungwane ezimbili zomlando webandla Labezizwe. Noma yini eyahlukahlukene kodwa ukulalela iBhayibheli isikhiya sempilo yaphakade.

ISAMBULO 2:7 Onendlebe makezwe lokho okushiwo uMoya emabandleni.

ULUKA 8:9 Abafundi bakhe bambuza ukuthi ungaba yini lowo mfanekiso na?

UJesu washumayela lomfanekiso kubantu abaningi kodwa abafundi bakhe kuphela ababuza ukuthi usho ukuthini.

ULUKA 8:10 Wathi-ke: "Niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu, kepha abanye bakuphiwa ngemifanekiso ukuba bebona bangaboni, bezwa bangaqondi.

Ibhayibheli libhalwe ngendlela ethize ukuze labo abafisa ukwazi okufihlekileyo futhi nabafuna kanzima izimpendulo bazoliqonda. Labo abezwa ngathi kunamaphutha eBhayibheleni, noma ezinye izindawo zeBhayibheli azibalulekanga, ngeke bangene emuva kwesihenqo semfihlakalo efihla iqiniso kulaba ababheka kodwa benganakile.

 

 

ULUKA 8:16 Akakho othi esokhela isibani, asimboze ngesitsha nokuba asibeke phansi kombhede, kepha usifaka othini, ukuze abangenayo babone ukukhanya.

IBhayibheli lingukukhanya futhi konke ukukhanya kuhle futhi kubalulekile. Ungazami ukufihla noma yikuphi ukukhanya kweBhayibheli. Ayikho indawo engabalulekanga. Uma ivesi leBhayibheli liphikisana nenkolelo yakho, ngalokho nguwe orongo (ongalungile). Uma ungakwazi ukuchaza ivesi leBhayibheli, ungakufihli ukunganaki kwakho. Buza kwabanye. Khumbula, iqiniso alikho esontweni lakho kuphela. Nabanye banga kwazi ukukufundisa.

ULUKA 8:18 Ngakho-ke anobheka ukuba nizwa kanjani; ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa; kepha lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho athi unakho.

Kholwa, ufunde bese futhi ukhulume [discuss] ngeBhayibheli, uNkulunkulu uzoveza okuningi kuwe. Nqamula lomqondo wokuthi "akulungile" noma "akubalulekanga" maduze uzokwazi ukulahla lenkolelo yokungaqondi bese uthola entsha yokuqonda iBhayibheli.

ULUKA 8:21 Kepha waphendula, wathi kubo: "Umame nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu, balenze."

Ukuzwa kanye futhi nokwenza okulotshwe eBhayibheleni eyona ndlela esiholela ekubeni nobudlelwane obusondelene noJesu.

 

 

Manje kuza isiqephu esobuntu. Ngenkathi bezintwezela ngokuthula elwandle, abafundi bangamnaka uJesu njengoba babe ngaMdingi, ngakho-ke Walala. Kodwa kwathi izinto mazingahambi kahle, ngokushesha bamfuna.

ULUKA 8:22 Kwathi-ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini, yena kanye nabafundi bakhe, wathi kubo: "Asiwele siye ngaphesheya kolwandle." Basuka-ke.

23 Kuthe besahamba ngomkhumbi, walala ubuthongo; kwehlela-ke isivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi, babesengozini.

24 Base besondela, bamvusa bathi: "Nkosi, Nkosi, safa." Wavuka-ke, wakhuza umoya nokugubha kwamanzi. Kwanqamuka, kwathula kwathi du.

25 Wayesethi kubo: "Kuphi ukukholwa kwenu na?" Besaba; bamangala, bathi omunye komunye: "Ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi, kumlalele?"

Isifundo: Sithandazela izikhathi ezimnandi, kodwa azisenzeli lutho njengoba sintantela kude kunoJesu mangabe konke kusihambela kahle. Senza konke okusemandleni ethu ukubalekela izikhathi ezimbi, kepha uma izinto zingahambi kahle simkhonza kahle kakhulu.

Ekuphumeleleni sihlwanyela imbewu yokwahluleka ngokungadingi uJesu. Ekwahlulekeni sihlwanyela imbewu yokuphumelela ngokubona ukwethembela [dependence] kwethu Kuye.

 

 

Ezweni lamaGerasa kwaku khona indoda enqunu, enamademoni amaningi. Yayi hlala emathuneni, endaweni yabafileyo. Amademoni ancenga ukungena emhlambini wezingulube. USathane waye se-serpenti* (enyokeni) e-Edene. Manje amademoni wakhe ayefuna ukuhlala ezingulubeni. Amademoni ayakujabulela ukuhlala ezilwaneni, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuhlala ezinhliziyweni zabantu.

ULUKA 8:32 Kwakukhona lapho umhlambi wezingulube eziningi ziklabile entabeni; amncenga ukuba awavumele angene kuzo; wawavumela.

33 Aphuma-ke amademoni kuye umuntu, angena ezingulubeni, umhlambi wagulukudela eweni, waphonseka elwandle, waminza.

Izingulube zasezi namademoni bese zancamela ukuziminzisa elwandle.

ULUKA 8:34 Kwathi ababezalusa bebona okwenzekileyo, babaleka, bakubika emzini nasemaphandleni.

UNkulunkulu wenza isimangaliso. Kodwa balahlekelwa imali njengoba babelahlekelwe izingulube zabo. Ngoba balahlekelwa imali babaleka. Abantu abakwazi ukumelana nokulahlekelwa imali, noma ngabe uNkulunkulu elawula izehlakalo noma okwenzekayo. Bangancamela ukubaleka ebukhoneni bukaJesu. Lokhu kubonisa uthando lwethu lwemali. Kwabaningi, uthando lwethu lwemali lukhulu kunothando lwethu lukaNkulunkulu.

ULUKA 8:35 Khona baphuma ukuyobona okwenzekileyo, bafika kuJesu, bamfumanisa umuntu okuphume kuye amademoni ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu embethe, esangulukile; bashaywa luvolo.

Amademoni amkhumula waba nqunu. Mayeqeda ukukhululeka kumademoni into yokuqala awayenza ukuqgoka izimpahla futhi. Ngakho-ke ngubani okhumula abantu besifazane bamanje? Kusibonisa ukuthi abantu abanqunu abekho emqondweni wabo okahle.

ULUKA 8:37 Abantu bonke bakulelo zwe lamaGerasa bamcela ukuba amuke kubo, ngokuba babephethwe ngukwesaba okukhulu; yena wayesengena emkhunjini, waphindela emuva.

Ngokuba balahlekelwa imali ngesikhathi izingulube zabo ziminza, amaJuda wayengafuni lutho elizoba hlanganisa noJesu. Babefuna inkolo engena mhlatshelo.

ULUKA 8:38 Kepha indoda okuphume kuyo amademoni yamnxusa ukuba ibe naye; kodwa wayimukisa ethi:

39 Buyela ekhaya, ulande ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona. Wamuka elanda emzini wonke ngokuthi kungakanani abekwenzele nguye uJesu.

Ngokuvamile uJesu wayetshela abantu ukuthi bathule bangasho lutho ngezimangaliso Zakhe. Lokho kwasiza ukunqanda isixuku singangeni endlaleni Yakhe njengoba wayehamba yonke indawo. UJesu wayengadingi muntu ukuthi amemezele ukuthi ukwazi ukwenzani. Ubukhona Bakhe kwaku yisikhangiso noma isaziso esikhulu. Izimangaliso Zakhe zazihlezi zimahala, yilokhu okwakhanga abantu abaningi ababefuna ukumsebenzisa ukuze bazuze [selfish benefits] kwisimangaliso, kodwa ababe ngenalo uthando lweqiniso.

IVangeli lobucebi [prosperity Gospel] likhuthaza abantu ukuthi basebenzise uNkulunkulu ukukhuphula ingcebo yabo, kodwa abanalo uthando lweqiniso lweBhayibheli.

Kodwa ngoba isixuku samtshela ukuthi Makahambe, washiya lendoda wayeyiphilisile njenge sithunywa sevangeli ukuthi afakaze yonke indawo ngokuthi abantu babephuthwa yini ngoku mxosha.

Ngesengezo, lesi simangaliso sabadla abantu imali. Ngakho-ke ukulandela uJesu kwaku ngekho mahala. Kungafuna ukudela noma umhlabelo. Ngakho-ke labo kuphela ababezimisele ukulikhokhela ivangeli, kuno kuthi bazuze kulo, bazomamukela make buya. Laba babengaba landeli abangcono kakhulu.

ULUKA 8:40 Kepha ekubuyeni kwakhe uJesu isixuku samthakazela; ngokuba bonke babembhekile.

 

 

ULuka njengo dokotela ubeke okwenzeka, lapho owesifazane waphelelwa imali ezama ebubini ukuthola usizo kwizinyanga.

ULUKA 8:43 Owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili, esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho, engenakuphulukiswa muntu,

44 Weza ngasemuva, wathinta umphetho wengubo yakhe; kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe.

Ngoku thinta umphetho wengubo Yakhe noma Wayengazange ambone kwakwanele ukuthi amphilise.

Lo owesifazane umele ibandla elithola amandla wangokoMoya ngokuxhumana noJesu Kristu.

Uma sima emuva kwaJesu bese simlandele, Uzosisiza njengoba wasiza lo owesifazane.

 

 

UJayiru kwaku ngumphathi wesinagoge wancenga uJesu ukuba angene endlini yakhe ukuzophilisa indodakazi yakhe.

Bathola izindaba zokuthi usifile.

ULUKA 8:50 Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi: "Ungesabi, kholwa kuphela; izakusindisa.

51 Esefikile endlini kavumanga ukuba kungene muntu naye, kuphela oPetro, noJohane, noJakobe, noyise wentombazana, nonina.

52 Babekhala bonke beyililela; kepha wathi: "Ningakhali; ayifile, kodwa ilele."

53 Bamhleka usulu, bazi ukuthi ifile.

Ukulila kwabo kwaku wukuzenzisa njengoba umuntu olilela umuntu ofile ngeke ahleke usulu omunye umuntu.

ULUKA 8:54 Kepha yena wayibamba ngesandla, wamemeza wathi: "Ntombazana, vuka!"

55 Wabuyela umoya wayo, yavuka khona lapho; wayala ukuba inikwe ukudla.

56 Abazali bayo bethuka; wabayala ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo.

Lo kukuvuswa kwabafileyo kwaku mangaza, kepha uJesu azange akhangise ngezimangaliso Zakhe. Abantu bayathanda ukufuna udumo nokukhangisa impumelelo yabo.

Lo kuvuswa kwalentombazane encane kwaku ngeke kulethe ukubaluleka ku-Israyeli. Kuwu phawu lokuvuswa kwebandla Labezizwe elincane [young Gentile church] ezimfundisweni ezifile zepaganism* ngesikhathi sebandla lokuqala. Lelo bandla lizofunzwa inyama enamandla emele izimfundiso zeqiniso zeTestamente Elisha.

Kodwa amaJuda wayengakholelwa ukuthi uNkulunkulu uzophendukela kwaBezizwe.

Ngalokho-ke uJesu waye ngafuni ukuthi lezindaba zisabalala phakathi kwamaJuda njengoba bengeke bamkele ukubaluleka kwazo, kakhulu kazi njengoba amajuda ezonqaba [reject] uJesu.