ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 06

ULuka ubeka ukugcizelela ukuthi uJesu nguMuntu Omkhulu kunabo bonke abantu.

ULuka uphinde asazise ukuthi kufanele sibenomqondo onjani ukuze sisebenzele uJesu.

 

7 yinani lokuqeda noma ukufeza. Kunezinsuku eziyi-7 evikini. UGenesise unezinsuku eziyi-7 eku ukuthi uNkulunkulu wadala impilo la emhlabeni. Lesi esona sizathu sethu sezinsuku eziyi-7 ezivikini. AmaFrench ngesikhathi seRevolution yawo yokungakholwa ngabo 1700s azama ukuba neviki elinezinsuku eziyi-10 kodwa ahluleka. Akekho oke waphumelela ekushintsheni izinsuku eziyi-7 ngeviki likaNkulunkulu.

6 inani lomuntu. Umuntu wadalwa ngelanga lesikhombisa.

Umuntu unesono empilweni yakhe ngalokho ushoda ngokufezeka. Zonke lezinto ezimbi ezikhona empilweni la emhlabeni zenziwa ukuba khona kwesono.

Ngakho-ke abantu badinga indlela entsha yokucabanga ukuze bakwazi ukumelana nale ndawo yezono.

ULuka uvula umbono omusha owokuthi uNkulunkulu uzophenduka kumaJuda aphendukele Kwabezizwe [Gentiles]. Kodwa labo Abazizwe kufanele bafunde ukucabanga ngendlela kaNkulunkulu. UNkulunkulu kufanele asihlanze ezonweni zethu bese ehlala phakathi kwezinhliziyo ukuze asilawule noma asiphathe. Ukuze sibe yingxenye yesithombe sakhe esikhulu, icebo Lakhe elifihlakele lensindiso, umhlaba ongaliboni.

ULuka unezici ezibonisa umkhondo eziningi ezifihlekile kwiVangeli lakhe ezimayelana nebandla laBezizwe.

Amabandla ayisikhombisa, asabalala iminyaka eyizinkulungwane ezimbili, yimfihlakalo enkulu engazange ibonwe ngamaJuda kwiTestamente Elidala.

Isahluko 6 siqala ngabafundi ababelambile bakha izikhwebu emasimini badla bazihlikihla ngezandla. AbaFarisi, ababe mzonda uJesu, bathatha lethuba ngokuthi babesebenza ngesabatha futhi baphula umthetho wamaJuda kaMose.

ULUKA 6:1 Kwathi ngesabatha wadabula amasimu; abafundi bakhe bakha izikhwebu, badla bezihlikihla ngezandla.

ULUKA 6:2 Kepha abathile babaFarisi bathi: "Nenzeleni lokho okungavunyelwe ngesabatha na?"

UJesu wababhekisa kwisigameko esingajwayelekile eBhayibheleni, lapho uDavide wayelambile bese wadla isinkwa sokubukwa [shewbread] endaweni engcwele, esasidliwa ngabapristi kuphela. UNkulunkulu zange amjezise uDavide ngokwenza lokhu.

ULUKA 6:3 UJesu ebaphendula wathi: "Anifundanga yini ngalokho akwenza uDavide mhla elambile yena nababe naye;

ULUKA 6:4 Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa zokubukwa ezingavunyelwe ukudliwa muntu, ngabapristi bodwa, wadla, wanika nabanye, na?"

UJesu wayeseke babambile abaFarisi ngalokhu. Babe ngafuni ukuvuma ukuthi kungani uNkulunkulu wakuvumela lokhu. Mhlampe babengazi ukuthi kungani uNkulunkulu akuvumela lokhu. Kulesimo, kwakufanele bavume ukuthi babengenandaba nokuthi uMbhalo usho ukuthini. Babe ngafuni nokwenza lokho.

Into eyenziwa nguDavide kwiTestamente Elidala yayi khombisa kuMesiya weTestamente Elisha.

Umprofethi ngamunye weTestamente Elidala wadlala indima kwinkonzo kaKristu, uMesiya.

Ngakho-ke uDavide wagcotshwa njenge nkosi ngumprofethi uSamuweli esase ngumfana kodwa zange akwazi ukuba yinkosi ngoba uSawuli inkosi kwakufanele abulawe kuqala.

UKristu wagcotshwa njenge Nkosi nguMoya oNgcwele owehla phezu Kwakhe, uma ephuma eJordani emva kokubhapathizwa ngumprofathi uJohane uMbhapathizi. Kodwa uzothatha umqhele wakhe wobuKhosi uma isitha, isilo, nomprofethi wamanga ephonswe echibini lomlilo emva kosuku olukhulu losizi [great tribulation]. Emva kwalokho uJesu uzophatha njenge Nkosi unaphakade.

Phakathi kwalezizehlakalo ezimbili uJesu unguMpristi Omkhulu ngohla lukaMelchizadek owenza insindiso yethu yenzeke.

Umpristi omkhulu u-Aroni wagezwa bese wagcotshwa ngamafutha ngumprofethi uMose.

U-EKSODUSI 40:12 Ulethe u-Aroni namadodana akhe emnyango wetende lokuhlangana, ubageze ngamanzi.

13 Umembathise u-Aroni izambatho ezingcwele, umgcobe, umngcwelise ukuba angikhonze esikhundleni sobupristi.

KUMAHEBERU 5:5 Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi : "UyiNdodana yami wena, namuhla ngikuzele,"

6 Njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi: "Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki."

UJesu wagezwa ngumprofethi uJohane uMbhapathizi kumfula wase Jordani futhi wagcotshwa nguMoya oNgcwele Mayephuma emanzini. Lokhu kwaqalisa ubuPristi Bakhe Obukhulu.

Ngoba uDavide wayedlala inkonzo kaKristu njenge Nkosi, ngalokho uDavide wayevumelekile ukuthi aphathe umsebenzi wabapristi phakathi kokugcotshwa njenge nkosi kanye futhi nokuhlala esihlalweni sobukhosi emva kweminyaka eminingi. Kunakho kone, uDavide wayedlala inkonzo kaKristu.

Ngokuthola [adopting] uJesu, uJosefa waletha uJesu kukuma kobukhosi bukaDavide futhi njengoba aziwa njenge Ndodana kaDavide, ngalokho unawo wonke amalungelo njengo Davide.

1 KAPETRU 1:10 Ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa obuzakuza kinina,

11 Bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo uMoya kaKristu owayekubo, efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona.

UMoya kaKristu wawu kuwo wonke umprofethi weTestamente Elidala, ukhombisa izibonakalo zenkonzo kaJesu. UDavide waye kokubili inkosi nomprofethi njengoba waprofetha ezinye iziprofetho.

Njenge sinye isibonelo, uJosefa wayethandwa nguyise u-Israyeli, kodwa wazondwa ngabafowabo. Wayeboshwe nezigebengu ezimbili zaseGibithe. Umphekizinkwa wafa bese umphathizitsha waphila.

UMuntu uJesu wayethandwa nguBaba uNkulunkulu kodwa ezondwa abakubo amaJuda. Wayeboshelwe esiphambanweni nezigebengu ezimbili, oku ukuthi esisodwa safa saya kwiHayidesi, bese esinye saya eparadisi*.

ULUKA 6:5 Wathi kubo: "INdodana yomuntu iyiNkosi neyesabatha".

Manje uJesu wenza ukwenza okukhulu. Bonke abaprofethi bakhombisa izibonakalo ezempilo kaKristu kodwa nosuku lwesabatha, elalimsulwa kumaJuda, kwaku ukwambulwa kwenkonzo kaKristu.

ISabatha lisho ukuthi phumula.

UGENESISE 2:3 UNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa, walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu, wayenza.

UNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa ngoba uNkulunkulu waphumula, hayi ngoba kwaku usuku lwesikhombisa.

Isigcizelelo sasi ngekho kusuku lwesikhombisa (uMgqibelo) kodwa kukuphumula.

Kodwa ukuphumula kanye ngeviki emsebenzini yabo yokwenza imali, kwaku ngasiyona into uNkulunkulu wayenayo emqondweni wakhe ngoba kwaku ngenzi amaJuda amantu abancono.

Ukuphumula kosuku lwesabatha kwakwenzelwe ukuphumula noma ukunqamula ukona nokungakholwa.

KUMABERU 4:9 Ngakho-ke kusabalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha.

KUMAHEBERU 4:10 Nguba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe.

Akusizi ukusebenza izinsuku eziyisithupha bese uyaphumula, bese uphinde emsebenzi futhi.

Lokho akusiyikho okwenziwa nguNkulunkulu. Wasebenza bese futhi Waqeda ukudala kwakhe emva kwalokho waphumula, zange aphinde abuyele kwimisebenzi yakhe yokudala futhi ngoba wayeyiqedile.

Isithupha sikhuluma ngesono. 666 indoda yesono. Ukusebenza izinsuku eziyisithupha kuwuphawu lwemisebenzi yethu yezono. UPetru wayenesibiba kwisono.

IZENZO 2:38 UPetru wayesethi: "Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele".

IGazi likaJesu lisihlanza kwizono zethu. Ngaleso sikhathi uMoya oNgcwele, Ukuphila okuseGazini Lakhe, ungena ezinhliziyweni zethu ukuzosilawula bese uthathe zonke izifiso zethu zokona. Ubhapathizo loMoya oNgcwele lubeka uJesu ekulawuleni izimpilo zethu bese siyanqamula kwimisebenzi yezono ebesijwayele ukuyenza.

Ngalokho ukusu lwesabatha lamaJuda (elinga zange labenza abantu abancono) beku yisithunzi soBhapathizo lukaMoya oNgcwele osenza abantu abancono, ngoba uJesu kuleso sikhathi uba yiNkosi yezimpilo zethu, futhi uhlala ngaphathi kwethu ukuze Akwazi ukusenza senze yonke into afuna siyenze kwiTestamente Elisha.

KUMAHEBERU 10:1 Ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo,

Njengoba waphila inkonzo Yakhe emhlabeni kwizimpilo zabaprofethi beTestamente Elidala.

Ngalokho usuku lwesabatha lwaluzoshintsha ekubani usuku evikini, bese lube ubhapathizo loMoya oNgcwele lapho uNkulunkulu ezokhuthaza ibandla laBezizwe [Gentile church] lilandele iplani lensindiso Yakhe sonke isikhathi sokushintsha kwezimo zamabandla ayisikhombisa [seven church ages].

Uma sithatha isinqumo sokunikela Kuye intando yethu njengo mhlabelo esingawenza, bese simcele ukuthi athathe konke bese futhi alonde izimpilo zethu ngentando Yakhe. Ngalokho uyiNkosi yesabatha, ekuwukuphumula kwethu kwisono nokungakholwa.

Manje ababhali nabaFarisi bazama ukumbamba futhi. Babe zombeka icala lokusebenza ngesabatha noma ngabe Wayephilisa abagulayo.

AmaJuda zange alibone iphoyinti. Ukungasebenzi ngoMgqibelo kwaku wuphawu lokungenzi imisebenzi yabo yezono. AmaJuda kwiTestamente Elidala babengakwazi ukususa ukunxanelwa kwesono. Iyodwa indlela yokususa ukunxanela isono, ukuvumela uJesu ukuthi ahlale phakathi kwezinhliziyo zethu bese futhi asilawule, esikubiza ngobhapathizo loMoya oNgcwele. Kuleso sikhathi asisenzi imisebenzi yethu, njengoba imisebenzi yethu ilawulwa Nguye manje. Yilapho kuphela esingakwazi ukungena ensindisweni yemfihlakalo kaNkulunkulu njengoba esihola futhi esilonda.emihleni yonke yokuphila kwethu. Lokhu kungenzeka kuphela kwiTestamente Elisha ekunge laBezizwe [Gentiles] ngesikhathi samabandla ayisikhombisa.

ULUKA 6:6 Kwathi-ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni*, wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene.

7 Ababhali nabaFarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha, ukuze bathole ukumbeka icala.

8 Kepha wazazi izizindlo zabo wathi kuyo indoda esandla sishwabene: "Sukuma, ume phakathi." wasukuma-ke, wema.

9 UJesu wathi kubo: "Ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala, na?"

10 Esebaqalazile bonke wathi kuye: "Yelula isandla sakho." Wenza njalo-ke saze saphiliswa isandla sakhe.

Lokhu kwenza abaFarisi ukuthi bahlanye. UJesu wenza into abangakwazi ukuyenza. Ngeke bakwazi ukulinganisa amandla wakhe. Wabenza ukuthi babephansi, kanye futhi ngokuzigqaja kwabo babefuna ukuziphindisela. Kodwa uJesu akenzanga lutho. Ukhulume amazwi kuphela.

Enye into eyenza abaFarisi ukuthi bahlanye ukuthi lokhu kwakwenziwa ngabapristi babo njalo ngesabatha mabehola inkonzo. Abapristi kwakufanele bakhulume kakhulu. Kodwa uNkulunkulu wabavumela abapristi ukuthi benze lokhu. UJesu wenza okwenziwa ngabaPristi.

Ngaphezu kwalokho abapristi babesebenza ngesabatha mabebasa umlilo bebulala izilwane njengoba babenikela umhlabelo bashisa nempepho. Kwakufanele baheshe imihlatshelo inqume ukungayi phezulu noma phansi kanye futhi nemihlatshelo ethe mpo kwenqumayo ekungu phawu lwesiphambano. Kwakufanele baqobe inyama yezilwane, bese bayisuse kuma-altere bagcine indawo ihlanzekile. Ngakho-ke abapristi bebesebenza kanzima ngesabatha.

Ngomthetho, abaFarisi babe ngakwazi ukuphikisana nalokho okwakwenzi ngabapristi kanye namazwi akhulunywa kuJesu.

ULUKA 6:11 Base bagcwala ukuhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu.

Kodwa inkinga yangempela ukuthi abaFarisi benza uhlelo olwaluthobela imithetho yomuntu. Babengafuni iZwi likaNkulunkulu langempela ngoba lalehluke kakhulu kulokhu babekujwayele. Bebamkela into evumelana nalokho ababe kholelwa kukho. Babe ngashintshi. Babe nganxaneli ukwamkela into encono kule ababe nayo.

Ngakho-ke makufanele bafunde kuJesu, Owayazi kakhulu ukudlula bona, bakhetha ukumbulala njengoba Waziveza kubo ukuthi uphakeme kunabo. Babe ngaku jabulelanga lokho ngenxa yokuzigqaja.

I-inertia isho ukuthi siqhubeka nokwenza into esiyijwayele. Asifuni ukushintsha.

Leli iphutha elikhulu labantu kwezenkolo. Namuhla sifuna amasiko webandla, hayi iBhayibheli. Yingakho sikholwa ukuthi izazi zasempumalanga zangena esitebeleni kodwa ekubeni zangena endlini.

Kodwa siyalithanda isiko lokunikana izipho ukudlula ukuthanda okulotshiwe kwiZwi likaNkulunkulu.

 

 

ULUKA 6:12 Kwathi ngalezo zinsuku waphuma waya entabeni ukuyokhuleka; wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu.

UJesu manje kwakufanele ahlanganise iqembu ndawonye. Ubuholi bokuhola abantu babunzima yingakho wakhuleka ubusuku bonke. Le kwaku yinto eyayinzima kakhulu ukuthi akayenze mawubheka ubude bomkhuleko Wakhe, ebonisa umsebenzi wobuholi bebandla. Ngubani ongasetshenziswa nguNkulunkulu ongeke aziphakamise ngempumelelo ayinikezwe nguNkulunkulu? Ngubani ongathenjwa nguNkulunkulu ukuhola abanye kwintando ephelele kaNkulunkulu, uma ubuthakathaka bethu obukhulu ukuthi asikunaki ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngokwehluka kunathi. Njenga bantu siqale sithembele kithi nakumatalente wethu kanye futhi nase kuthobeleni kwintando yabantu., njengo kwenza kuka-Aaroni uma akha ithole elibunjiwe ngoba lokha kwamenza ukuthi adume. Intando yomuntu iyisitha sentando kaNkulunkulu. Eyona ntando yomuntu ekahle yintando efile.

Futhi eyona ndlela yokuthi sithole intando kaNkulunkulu kungomkhuleko nokuthobela iZwi Lakhe.

Kodwa izimpendulo esizithola kuNkulunkulu zizohluka kakhulu kulokhu esikulindele. Kufanele singakhulekeli intando yethu ngoba angeke ikwazi ukusinikeza into yaphakade. Kufanele sife kithina. Namuhla abantu bajabuliswa ukushutha izithombe [selfies], nokunganaki kanye nokuzigqaja. Lokhu asikuyona indawo ekahle yokuthi sibekuyo.

ULUKA 6:16 Kwathi sekusile, wababiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abayishumi nambili, waqamba ngokuthi abaphostoli.

Inkinga yethu enkulu namuhla, ukwazi ukuthi uJesu ukhethe bani.

Ibandla lokuqala lalingeke limkhethe uSawulu owayebulala amaKristu ebandla, njengo muntu ozongena endaweni kaJuda. Kwathi uma uJesu enyukela eZulwini, abaphostoli bakhetha uMathiya ukuthi athathe isikhundla sikaJuda, kodwa iBhayibheli zange liphindile likhulume ngaye futhi. UNkulunkulu wakhetha uSawulu, wametha igama elithi Pawulu. UPawulu waba ngumKristu omkhulu kumabandla ayisikhombisa [seven church ages] ngoba waloba into engange 29% yeTestamente Elisha, ekuwukuthi iningi kune yabanye bonke. Okubaluleke kakhulu, wonke amaKristu amakhulu aweminyaka elandelayo kufanele avumelane noPawulu, uma ethi izimfundiso [doctrines] zabo zilungile.

Ngakho-ke ukusukela ekuqaleni, ngesikhathi amaKristu amakhulu, abafundi, bekhetha umholi womuntu benza into engalungile.

Kungani? UNkulunkulu engacabangi njengathi abantu.

Ngakho-ke, inkinga enkulu esinayo kubuholi bomoya [spiritual leadership] bebandla ukuthi abantu, abangayazi intando kaNkulunkulu, baqhubeka nokukhetha abaholi babantu. Ibandla leRoman Katholika lachitha [excommunicated] uMartin Luther, indela lesilisa [monk] labo elikhulu. Babe ngeke bamkhethe njengo mholi wabo.

Sibonakala ngathi asifuni ukunikela izinkinga zobuholi kuNkulunkulu. Sithanda kakhulu impela ukubambelela kubandla wethu wabantu. Yingakho ibandla lingaphumeleli, kanye futhi eLawodiyeka, umnyaka webandla lokugcina, iNhloko yangempela yebandla ekunguJesu, ime ngaphandle kwebandla. Singacabanga nje kuphela ukuthi ucabangani ngalabaholi babantu abaphakathi ebandleni, bezenza inhloko yebandla. Abaholi laba abamenqaba, iZwi likaNkulunkulu.

ULUKA 6:14 USimoni owamqamba ngokuthi nguPetru, no-Andreya umfowabo, noJakobe, noJohane, noFifiliphu, noBartholomewu,

15 noMathewu, noTomase, noJakobe ka-Alfewu, noSimoni othiwa isishisekeli,

16 noJuda kaJakobe, noJuda Iskariyothe owaba ngumkhapheli.

Nasi isexwayiso kithi sonke. Wayekuphi umkhapheli omkhulu owazihlaza kumlando wonke webandla? Lapha phakathi kwabaholi bebandla.

Kwaku yini eyamwisa? Imali.

Abaholi abayizigwili. Lokhu yikona okuyinkinga emabandleni amaningi. Kwenye indlela ibukeke iyinhle kakhulu, ukuthi uNkulunkulu unikeza labantu imiklomelo yokuthembeka kwezinkonzo zabo. Kodwa kunezinkolelo eziningi emabandleni sizokwazi kanjani ukuthi obani abaholi abathembekile. Zonke izinhlobonhlobo ezahlukene zabantu zibonakala ngathi ziyaphumelela. Kodwa nezinye izinkolo [religions] zinabaholi abayizigwili. Kunabantu abangakholwa [atheists] kodwa bayizigwili. Ngakho-ke ukubayisigwili akusho ukuthi kungoba uthembekile kuNkulunkulu.

Bangaphi abafundisi abahlala kwizindlu ezibiza kakhulu? Bangaphi abaholi bamabandla abashayela izimoto ezibiza kakhulu? Abana ma-akhawunti amakhulu ebhange? Abacaphulelana ngale "bhizinisi lomndeni" namakhosikazi wabo noma amadodana noma abafowabo noma abakubo njengabe bafundisi abancane noma abasizi? Kubalulekile kubo ukuthi bagcine imali emndenini. "Ibandla" selaba yibhizinesi elikhulu.

Ngakho-ke izinto azishintshanga emva kweminyaka engu 2000. Lapho uJesu wathukuthela kakhulu khona, yilapho wathola abantu bethengisa eThempeleni nabashitshelana izimali. Labantu babenza imali ngenkolo. Bheka, ukuthi mangaphi amabandla amakhulu nacebile namuhla, phambi kokuthi ishabalaliswe yonke into kusuku losizi olukhulu [great tribulation].

ULUKA 6:17 Khona wehla nabo, wema endaweni eyithafa kanye nesixuku esikhulu sabafundi bakhe noquqaba lwabantu abavela kulo lonke laseJudiya, naseJerusalema, nangaselwandle lwaseTire neSidoni,

18 Ababezile ukumuzwa nokuphulukiswa ezifweni zabo; nababekhathazwa ngawomoya abangcolileyo baphulukiswa.

19 Isixuku sonke safuna ukumthinta, ngokuba kuye kwaphuma amandla abaphilisa bonke.

UJesu, njengo Muntu, wayekujabulela ukuphilisa abantu ezifweni zabo zonke eziyizinhlobonhlobo.

Konke lokhu kwakufuneka, kodwa kusisiza okwesikhashana. Ukuphiliswa into enkulu, kodwa ukuba nempilo [healthy] ngeke kusise eZulwini.

Ngalokho-ke uJesu waqala wabheka into ebaluleke kakhulu. Ukufundisa iqiniso. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba kuhlangana nensindiso kaNkulunkulu kanye nempilo engunaPhakade.

Lokhu uJesu azokusho okulandelayo kuhluke kakhulu kwindlela thina bantu esibheka ngayo izinto.

Uma umuntu uJesu ekhuluma, thina singabantu sizwa ngendlela ehlukile kakhulu sibuye sibe nemibono ehlukile.

ULUKA 6:20 Wayesephakamisela amehlo akhe ngabafundi bakhe, wathi: "Nibusisiwe nina bampofu, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowenu.

AmaKristu aqhubeka nokuthandaza bezama ukuthola imali. UNkulunkulu uthi kuncono ukuthi ubempofu.

Okwa kuphambili kakhulu kuNkulunkulu kulentshumayelo kwaku ngabampofu, njengoba ehlabwa ngumxhwele ngampofu kunabayizigwili. Abantu abampofu bathembele kuNkulunkulu njengoba bengenamali ngakho-ke banathuba amacane okuphuma kwintando kaNkulunkulu. Kwindlela encane abampofu banamathuba amancane wezinto zasemhlabeni nobumnandi, kodwa uNkulunkulu ucabanga kwindlela ende. Kuyobe kunabantu abaningi abampofu eZulwini kunabayizigwili, ngoba ububha bunciphise amanani amathuba ezinqumo ezingalungile ebezi ngathathwa abampofu.

ULUKA 6:21 Nibusisiwe nina balambileyo kalokhu, ngokuba niyakusuthiswa. Nibusisiwe nina bakhalayo kalokhu, ngokuba niyakuhleka.

Akukho lakuthiwa khona ebhayibheleni uJesu wahleka. Ivesi elifishane kunawo wonke amavesi eBhayibheleni lithi, "UJesu wakhala izinyembezi".

Lesi sitatimende sisitshela ukuthi loMhlaba ugcwele ubunzima, amahla ngenyuka, Ubuhlungu nezimyembezi.

Ukudla kubalulekile, kodwa okwesikhashana. Kuyashesha ukuphela futhi kufanele uthenge okunye futhi. Siyabazwela labo abanokudla okuncane, kodwa uJesu uthi babusisekile. Kodwa thina asiyiboni ngaleyo ndlela. Ngalokho kufanele sishintshe indlela esibona ngayo. Ukuhlupheka kulempilo kusenza sibheke kakhulu kwizinto zokukholwa, kuno kuthi sinake izinto zasemhlabeni esizofa sizishiye.

Sizenza ngathi sijabulile umasihleka, kodwa lokhu ukujabula okwesikhashana. Ukuhleka kuza kalula ngempumelelo yomuntu, kodwa ukuhleka akukwazi ukumelena nokungaphumeleli noma nenhlekelele.

Kodwa kukhona injabulo yampela. Ngicela ukhumbule ukuthi indebe ephethe injabulo yethu yampelela kufanele ibazwe ngombese wobuhlungu [sorrow]. Ubunzulu bobuhlungu esibuzwile, benza ukuthi sihlangabezane nokujabulula kakhulu. Ukudabuka nobuhlungu benza izimilo zethu, njengoba zihlangana nezidingo kanye nenhlupheko yabanye abantu abaningi. Ubunzima nokunganqobi yimbazo nesando ezishaya izindawo ezibuthakathaka ezimilweni zethu [characters], bese isinikeza amandla kwizimilo zethu ukuthi sikwazi ukumelana nezivivinyo ezilahlelwa yimpilo no nguSathane kithi.

ULUKA 6:22 Nibusisiwe, nxa abantu benizonda nanxa benicwasa, benithuka, belilahla igama lenu ngokungathi libi ngenxa yeNdodana yoMuntu.

Uma uhlala neBhayibheli ibandla ngeke likufune. Uma bengakwazi ukukuphikisa ngoMbhalo, bazodlala ngegama lakho bakwenze uzizwe ungamukelekanga. Bazokucwasa, bakuzonde ngesineke benze isiqiniseko sokuthi bayakukhipha ebandleni labo.

ULUKA 6:23 "Thokozani ngalolo suku suku, nigxume; ngokuba bhekani, umvuzo wena mkhulu ezulwini; ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi".

Jabuliswa yilokuchithwa. Ukukhulunywa kahle emabandleni akusi wuphawu olulungile. Labantu ababe jabulele uJesu ngeSonto lamaSundu kwaku yibo kanye abambethelela ngoLwesihlanu olulandelayo.

Khumbula lokhu. Uma uxoshwa ebandleni, eyona ndlela ongathola ngayo uJesu kumnyaka wokugcina noma wesikhombisa webandla [last seven church age]. Ngoba ume ngaphandle komnyango webandla.

La mavesi alandelayo ayaphikisana nevangeli lokuba yizigwili [prosperity gospel]. Lento yamaKristu yokuthanda ubucebi into uNkulunkulu angakhulumi kahle ngayo kwibandla lokugcina noma elesikhombisa.

ISAMBULO 3:17 Ngokuba uthi: 'Ngicebile, ...

Ubucebi kuhlezi kuyinto amaKristu ayifunayo baze bayithandazele.

ULUKA 6:24 "Kepha maye kinina bacebileyo, ngokuba niyamukele induduzo yenu!

Ukuwa kukaJuda-Imali. Ubucebi buvula iminyango yenhlanhla nenjabulo [privilege and pleasure]. Lokhu kukhuphula izinga lokuzigqaja. Masithenga kakhulu, sifuna izinto esingazidingi eziningi, bese siqale ukunga kujabuleli lokhu esikuthengayo.

Osomabhiliyoni abacebile o-Alfred Krupp, John D Rockefeller, kanye no-Aristotle Onassis baphila bephefumula imali, kodwa baqedela izimpilo zabo ephupheni elibi kakhulu lomzwangedwa nesizungu [In a nightmare of barren loneliness].

ULUKA 6: 25 Maye kinina abasuthayo kalokhu, ngokuba niyakulamba! Maye kinina bahlekayo kalokhu, ngokuba niyakulila, nikhale!

Ibandla liwiswa ukuthi. Nginokudla futhi Ngijabulile. Umqondo oshibhe kakhulu lowo. Ukuzigqaja kuhamba phambili futhi kuholela empilweni eyize.

ULUKA 6:26 Maye kinina, nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani, ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi bamanga!

Udumo nokuthandwa ngabantu. Njengoba abantu befuna ukuthandwa ngabantu kakhulu, nokuthi benze okuzojabulisa abalandeli babo. Ukuduma nokuthandwa ngabantu kakhulu kwashabalalisa umculi omkhulu wase-Italy uMario Lanza, umlingisi wamafilimu okhangayo kakhulu uMarilyn Monroe, nomculu omkhulu we-rock-n-roll u-Elvis Presley, njengoba umnotho wabo nodumo lwabaholela ezweni lokuphukelwa yizinhliziyo nokufa besase bancane.

Isibhinqo sempilo ukuthi abantu basebenza kanzima ukuba ngososaziwayo, bese bagqoke izibuko ezimnyama bebalekela ukungabonwa.

Manje uJesu ugcizelela ukudingeka kwesibindi nokuba namandla aqotho.

Ungalwi ngedlela umhlaba olwa ngakhona. Zilungiselele ukwehlulwa uma ngabe kufanele uhlulwe.

Uma ngabe uNkulunkulu ulawula impilo yakho, ngalokho-ke konke okwenzeka kuwena kwenzeka ngesizathu. Ngisho nokuhlaselwa yizitha zakho kuyingxenye yohlelo [plan] lukaNkulunkulu.

ULUKA 6:27 "Kepha ngithi kini enizwayo: Thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo,

28 Nibusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanidumazayo.

29 Okushaya esihlathini, mnike nesinye; nokwaphuca ingubo, ungamnqabeli nebhantshi.

UDavide walwa nomkhonto kaGoliyati ngendwayimana. Ungaboze ulwe nesitha ngesikhali saso. Yenza into ephambene nalokhu azokwenza ngoba uzobe engakulindele lokho. Uma ekuzonda, mthande. Uma ekuthuka, mthandazele. Uma ekushaya, ungamshayi nawe. Uma entshontsha into eyodwa, mnikeze enye futhi. UNkulunkulu akakunikezi umklomelo noma akuncome ngontshontshelwe kona, kodwa uthola amaphoyinti kuNkulunkulu ngoba uphisane ngento yesibili.

Ukupha kujabulisa uNkulunkulu, hayi ukuthatha.

Lokhu akusingu mqondo noma ilojiki yabantu! Ungakwazi ukwenza lokhu uma uNkulunkulu ekuwe. Isivivinyo esinzima njengalesi sibonisa ukuthi uNkulunkulu unathi na. Isidumbu asilwi uma sikhatshwa. Uma silwa, asikakafi emzimbeni.

ULUKA 6:30 Muphe yilowo nalowo ocela kuwe; nokwaphuca okwakho, ungabuyi ukubuze kuye.

31 Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo.

Zilungiselele ukupha abantu. Bese ungabonga kuNkulunkulu ukuthi unento ongaphisana ngayo.

Uma abantu bekwaphuca izinto zakho ngalokho zilungiselele ukulahlekelwa. Bheka, akuzona izinto zakho kahle kahle. Izinto zikaNkulunkulu. UNkulunkulu usiboleke zona okwesikhashana, futhi manje uzinikeza omunye umuntu. Lesi isivivinyo esikahle sokubona ukuthi ufile emzimbeni [dead to self], uma ungathukutheli ngokulahlekelwa izinto zasemhlabeni. Kahle kahle sinezinto eziningi esingazidingi. Ukuphisana ngezinto kusenza sifunde ukusebenzisa izinto esinazo.

Umthetho wegolide ukuphatha abantu, abenza kahle noma abenza kabi, ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo.

 

 

Ukuphatha kahle abantu abakuphatha kahle, akusho lutho lokho.

ULUKA 6:32 Uma nithanda abanithandayo, ninakubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zithanda abazithandayo.

33 Ngakho uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, ninakubongwa kuni na? Ngokuba nezoni zenza khona lokho.

Ukwenza kahle kubantu abenza kahle kuwe akusona isivivinyo.

Ungabaphatha kahle abantu abakuphatha kabi? Le eyona ndlela elungile yokuziphatha kwabantu.

ULUKA 6:34 Uma nitsheleka labo enithemba ukwamukela kubo, ninakubongwa kuni na? Nezoni zitsheleka izoni ukuba zamukele okungakho.

Uma sisiza abantu ukuthi nathi basisize ngelinye ilanga, ngalokho siziphatha njenga bantu basemhlabeni.

Ngakho-ke lokho asinikezi umvuzo kuNkulunkulu ngoba yinto eyenziwa emhlabeni. Futhi abantu bayenza ukuthi nabo bazuze ngelinye ilanga.

 

 

Ngalokho kulandela ifilosofi enzima ekuthi siyamkele thina bantu:

Ukuthanda izitha zakho futhi wenze okuhle kuzo. Tshelekisa ngezinto ungathembi ukuthi izobuya. Xolela yonke into eyenzeka kuwe ngoba uNkulunkulu uyivumele ngesizathu. Yiba nomusa kwabenza kabi.

Ninga ngaboni ngaso linye nomuntu kodwa ungamehluleli. Konke abakwenzile, uNkulunkulu ubefuna kwenzeke. UNkulunkulu uyabasebenzisa ukuthi asenze sikhule amandla. Siyakudinga ukuphikiswa uma sifuna ukuhluma.

Uhlale unobubele. Kubusisiwe ukupha kunokwamkela.

ULUKA 6:35 Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke, ningadikibali; nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana boPhezukonke, ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi.

ULUKA 6:36 Yibani nesihawu, njengokuba uYihlo unesihawu.

Uma abantu bekwenza kabi kodwa wena ubenza kahle, lokho akusiyindlela ejwayelekile abantu abaziphatha ngayo, futhi ibonisa ukuthi uNkulunkulu uphethe impilo yakho. Abantu bayathanda ukuphindisela kodwa uNkulunkulu uthanda umusa.

ULUKA 6:37 Ningahluleli, khona anisoze nahlulelwa; ningalahli, khona anisoze nalahlwa; thethelelani, khona niyakuthethelelwa.

ULUKA 6:38 Yiphani, khona niyakuphiwa, bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esigxushiweyo, esigqishiweyo, esichichimayo; ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso.

Ungahluleli abantu ngoba bangashintsha empilweni. Asazi nokuthi yini eyenza lezo zimi ezaholela kwizenzo ezingalungile. Mhlampe uNkulunkulu uzisebenzisa ukusibumba. Mhlampe sikwiphoyinti elithize emlandweni wohlelo lukaNkulunkulu, uma lezozinto zenzeka ngesizathu. Ngakho-ke ungalahli isoni kodwa lindela ukuxolela. Khumbula ukuthi nathi asiphelelanga [not perfect] futhi siyakudinga ukuxolelwa.

Hlale ukulindele ukuphisana ukuze uNkulunkulu akusebenzise njenge ndlela Angafikelela ngayo kwabanye abantu.

 

 

ULUKA 6:39 Wabatshela nomfanekiso wokuthi: "Impumputhe ingahola impumputhe na? Aziyikukhalakathela emgodini zombili na?

Ungasheshe ulandele iseluleko somuntu. Izinto ezenzeka namuhla zihlangahlangene ukuthi sikwazi ukuhlela ukuthi singaphila kanjani.

Ngalokho-ke kufanele silandele okushiwo yiBhayibheli. Owethu umgodi namuhla kulomhlaba, usizi olukhulu oluzayo [great tribulation].

ULUKA 6:40 Umfundi kaphezu komfundisi; kepha yilowo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe.

UJesu, uMfundisi, wabhekana nobuhlungu obunzima kanye nokuhlupheka kanye nokungaphathwa kahle. Asikho ngaphezu Kwakhe, ngakho-ke asikwazi ukubalekela adlula kuko, enzela thina.

ULUKA 6:41 "Ubhekelani ucezwana olusesweni lomfowenu, kanti ugongolo olukwelakho awuliboni na?

ULUKA 6:42 Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi: 'Mfowethu, ake ngikhiphe ucezwana olusesweni lakho,' wena ungaboni ugongolo olukwelakho iso, na? Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo olukwelakho iso, yikhona uyakubonisisa ukukhipha ucezwana olusesweni lomfowenu.

Sibona amaphutha ethu kwabanye abantu. Esingakwenzi kahle thina siyakufihla, kodwa ave sithanda ukukukhipha uma sikubona kwabanye abantu. Uma ngikukhomba, ngineminwe emithathu ekhombe kimi.

ULUKA 6:43 Ngokuba akukho muthi omuhle othela isithelo esibi; futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle.

Ukusola, nokulahla, kanye futhi nokuhlulela abanye isithelo esibi futhi nokuzenza ngcono. Uma ngikahle njengoba ngisho, akufanelanga ngahlulele abanye njengababi.

ULUKA 6:44 Ngokuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo. Akukhiwa kambe amakhiwane emeveni, nezithelo zomvini azikhiwa ejikijolweni.

45 Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle yenhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyweni embi; ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo.

Isithunywa sevangeli somu-Irish uColumba wayehlezi egcizelela iqiniso elaliseMbhalweni. Kubalulekile ukutshela abantu okulungile. Khuluma nabo okusuka eBhayibheleni ngalokho ngeke sibe kude nokungalungi. Kodwa ukubatshela ngezimfundiso zabantu kanye nemibono yabantu, lokho kubi kakhulu.

ULUKA 6:46 "Ningibizelani ngokuthi: 'Nkosi Nkosi ,' ningakwenzi engikushoyo, na?

Wonke amaKristu abiza uJesu "Nkosi". Kodwa lokhu akunangcazelo uma bengalaleli Akushoyo eBhayibheleni. "Nkosi" usho ukuthi "nguMphathi Omkhulu" ofanele alalelwe ngokungabuzi imibuzo.

ULUKA 6:47 Yilowo nalowo oza kimi, ezwe amazwi ami, awenze, ngonikhombisa lowo ofana naye.

48 Ufana nomuntu owayakha indlu, wemba washonisa, wabeka isisekelo edwaleni. Ekufikeni kwesikhukhula umfula washaya leyo ndlu, kepha wawungenamandla kahle okuyinyakazisa, ngokuba yayakhiwe kahle.

Yakha izinkolelo zakho eBhayibheleni. Ngaloko ngeke ufanele uxolise emuva. Isikhukhula sokuphikisa ngeke sisuse uMbhalo owodwa. Kepha-ke izimo zasemhlabeni ziyashintsha, iBhayibheli akufanelanga lize lishintshe. Lingu mthetho ongadingi kushintshwa.

ULUKA 6:49 Kodwa ozwayo angenzi njengomuntu owakha indlu emhlabathini ingenasisekelo; umfula wayishaya, yawa masinyane; kwaba kukhulu ukudikibala kwaleyo ndlu.

Ososayensi abaningi abakholwa. Bathuthukisa i-Standard Model sePhysics kanye neBig Bang ukuchaza ukuthi indalo yonke [universe] ibekhona kanjani ngaphandle kokudinga uNkulunkulu. Kwaku ngumbono omuhle kabi phambi kokuthi bathole i-Dark Energy kanye ne-Dark Matter eyenza u-96% wendalo yonke [universe] futhi iyabonakala. Abanamqondo wokuthi yini le Emnyama [Dark stuff], noma isebenza kanjani, noma ivela kuphi. Ngakho-ke i-Standard Model sesi ngumhlahlandlela wolwazi [theory] obasiza ukuthi bachaze u-4% wendalo yonke, onganelisi neze. I-Big Bang ayisizi ngaluthu ngoba bathi yenza u-98% wotho[matter] (utho olubonakalayo ngu-4% kuphela wendalo yonke) kwindalo yonke ebonakalayo kwimizuzu emithathu yokuqala. Kodwa i-Big Bang ayishongo lutho ngo-96% wendalo yonke le emnyama.

Ngakho-ke lomhlahlandlela wolwazi we-Big Bang uwile futhi umoshekile njengoba abanye babameli bawo abafana nabo- Alan Guth kanye ne-Nobel prize winner uSteven Weinberg baziqhelisa kulomhlahlandlela wolwazi abake baba ngompetha kuwo.

Osophysisti* abakhulu, manje bafunana nezimpendulo ezahlukahlukene kodwa kuleminyaka engama-30 edlulile abatholanga ubufakazi obusha bemithetho emisha yephysics*. (Ama Higgs boson ngo 2013 baqinisa umbono owatholakala ngabo 1960s.) I-Sayensi ayina sisekelo ngoba yakhe into yayo emhlabathini oshintsha njalo mabethola izinto ezintsha eziphelisa lezi zakudala. Ososansi bazama umhlahlandlela wolwazi omusha okuthiwa i-String Theory kodwa abakazi ukuthi yini, noma bangakwazi ukwenza ama experimenti okuqinisekisa ukuthi yini. Ngakho-ke kugcwele o"mhlampe" abaningi.

ISayensi ayikwazi ukuchaza indalo yonke njengoba u-96% wendalo yonke unyamalele ebusweni bethu. I-Standard Model ayikaze yaqagula noma yini enjenge Dark Matter or Dark Energy. Ngakho-ke ekuchazeni umdabu wendalo yonke, ososayensi abangakholwa abekho endaweni ekahle. Kahle kahle abanawo umhlahlandlela wolwazi ongasitshela ukuthi kwaqala kanjani konke. Abanawo umhlahlandlela wolwazi wokusitshela ukuthi yini indalo yonke.

Uma uthembela kososayensi abangakholwa ukuthi bakunikeza iqiniso, uzophoxeka kakhulu uma uthola ukuthi yonke into yabo ishintsha njalo, ngengoba umhlahlahlandlela wolwazi wabo usebenza kwizinto ezincane ezikhona.