ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 05

ULuka uzindla kubizo lwabafundi nguJesu.

ULuka uhlezi esinikeza icala lobuntu lokusebenzela uNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu evela phakathi kwethu enguMuntu phakathi kwabantu, eyi-Inhloko enkulu yebandla.

Isifundo 1: UJesu uhlezi enza izinto ngokwehluka kunathi.


 

Sine ntando yethu yobuntu, ekuyiqanda elincane esingenza noma yini esithanda ukuyenza ezosijabulisa okwesikhashana. Umqondo wethu wokwazi [our conscious mind] usebenza kwichibi elincane, esizama njalo ukuligcina lizothile njenge ndawo yethu yokuziduduza.

Intando kaNkulunkulu isithombe esikhulu esingabonakali ngamehlo enyama, ingumfula womoya ogobhoza ngamandla amanzi aphilayo phakathi kwazo zonke izimo zaseMhlabeni, iqondiswe kwinzuzo yohlelo lensindiso kaNkulunkulu. Ngeke sikwazi ukungena kulombuso ngemiqondo yethu njengoba imicabango kaNkulunkulu ihluke kakhulu kunemicabango yethu. UNkulunkulu kufanele asidudule noma asiphoqe, njengoba senqaba njengoJona, kulombuso weNtando Yakhe ephelele ephazamisa indawo yethu yokuphola esiyithathela phezulu.

U-ISAYA 55:8 "Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo indlela zami," usho uJEHOVA.

UHEZEKELI 3:14 UMoya wayesengiphakamisa, wangisusa; ngahamba nginomunyu ngokufutheka komoya wami; isandla sikaJehova saba namandla phezu kwami.

UHezekeli, umprofethi omkhulu, ubengahlezi ekuthola kulula ukukhoza uNkulunkulu.

Ake sibone ukuthi uLuka uthini.

NGOKUKALUKA 5:2 Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle; abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha.

3 Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi, wabafundisa abantu esemkhunjini.

USimoni (obizwa ngoPetru) wayengekho emkhunjini, wayesolwandle ehlanza amanetha wakhe njengoba wayesenikezele, ukuthi kudala ezama ukudoba kodwa akatholanga lutho. Le kwakuyindawo engalungile ukuthi abekuyo njengoba uJesu wangena emkhunjini wakhe ongenalutho.

Ukuhlanza amanetha wakhe kwaku yinto engalungile ukuthi ayenze ngoba wayezophinde awasebenzise futhi.

UJesu uzothumela uSimoni emuva lapho awayedoba khona ngamandla wakhe wonke, kodwa azange athole lutho noma esezame ngakho konke. USimoni wayesenikezele engasafuni.

NGOKUKALUKA 5:5 USimoni waphendula wathi: Nkosi, "sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho; kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha."

Kwathi uma uSimoni engasenandaba ngoba washika ubusuku bonke ngokwakhe, zange athole lutho bese uJesu wakhetha ukumsebenzi lapho wayezizwa ngathi akasizi ngalutho [useless]. Bese sicabenge ukuthi uNkulunkulu ujabuliswa ngamakhono noma amathalente wethu.

NGOKUKAMATHEWU 6:33 Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina.

Umsebenzi wethu kufanele sithandaze ukuthi uNkulunkulu asifake kwiSithombe Sakhe eSikhulu [His Big Picture] futhi asenze sikwazi ukwenza izinto kwintando Yakhe. Bese Uzogcwalisela izinto esizidingayo ukuze sikwazi ukuphila. Kufanele silandele intando Yakhe, hayi intando yethu. Uma abafazi, imali noma udumo yimibangela yokuthi singamkhonzi, ngakho-ke silandela izintando zethu. Yebo thina singabantu silunge akakhulu ekuzitsheleni ukuthi sikhonza uNkulunkulu. Silutheka kalula ekucabangeni ukuthi uma uthola inzuzo eningi, usuke wenza intando kaNkulunkulu.

1 KUTHIMOTHEWU 6:5 Nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso, bethi ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo.

NGOKUKALUKA 5:3 Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi, wabafundisa abantu esemkhunjini.

Lokhu kwaku okuphambili. Emva kwesikhathi bangadobela inzuzo.

UJesu waqala wasebenzisa umkhumbi ukufundisa abantu.

NGOKUKALUKA 5:4 Kuthe esegcinile ukukhuluma, wathi kuSimoni: " Qhubeka ekujuleni, nehlise amanetha enu, nihambe."

5 USimoni waphendula wathi: Nkosi "sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho; kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha."

USimoni wamthobela uJesu, noma lokho wayekhusho kwaku ngahambiselani nemicabango yakhe. Wayengumdobi oqotho kodwa manje kwakufanele enze into angayiqondi kahle ngoba wazama ngokusemandleni akhe kodwa zange athole lutho. Ngokwakhe wayengasafuni ukudoba ngalelo langa waze wageza namanetha, kodwa ukuthobela iZwi likaNkulunkulu kuyakuba nomvuzo.

6 Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze aqgabuka amanetha abo.

Ukulandela iZwi likaNkulunkulu kwaletha impumelelo. Impumelelo enkulu angakaze abe nayo phambilini.

NGOKUKALUKA 5:7 Babaqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze, bababambise. Beza-ke, bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yathi ayizike.

8 Kuthe uSimoni Petru ekubona lokho, waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu, wathi:"Suka kimi, Nkosi ngokuba ngingumuntu oyisoni."

Le mpumelelo engaka engakholakali yayingena lutho eyihlanganisa neziphiwo noma amatalente kaSimoni, kodwa yamshiya nomuzwa wokuzibona eyisoni phambi kobuso buka Jesu.

I KWABASEKORINTE 1:28 Nezinto eziphansi zezwe nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho, ukuba achithe ezikhona,

29 Ukuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu.

Uma nina nawe singangena ebukhoneni nasentandweni kaNkulunkulu, ngeke sifise ukuzidumisa. Ebusweni wempumelelo enkulu sisazozibona njengezoni. Masifaniswa noJesu, asiyilutho. Asikho isizathu sokuthi asisisebenzise. Kungo musa Wakhe uma esikhetha. Ngalokho-ke ayikho into esichoma ngayo.

Inkinga enkulu kaNkulunkulu ukuthi uma ebusisa umuntu, lowo muntu uqala ukucabanga ukuthi uyinto enkulu kuna banye abantu.

NGOKUKALUKA 5:9 Ngokuba ubehlelwa (Simoni) ngukwesaba, yena kanye nabo bonke ababe naye, ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile,

USimoni wamangaliswa nguJesu ukuthi wamsebenzisa ukufeza impumelelo enkulu kangaka. Kanjalo nabo bonke ababe naye. Lesi simo samhlaba umxhwele uJesu. Amadoda amathathu azange acabange ukuthi ayizinto, ngoba uSimoni wazizwa engafanelekanga. Babe mangaliswe ukuthi uNkulunkulu wabasebenzisa. Ngenxa yesimo sokuzithoba phambi kwale mpumelelo enkulu kangaka, uJesu wabakhetha.

Ngalokho-ke isimo esilungile kuNkulunkulu ukuthatha uJesu njenga yonke into, bese sizithatha njengeze leze masiqhathaniswa Naye.

Empumelelweni yabo zange baziqhathanise nabanye abantu ngoba nguJesu owakwenza konke, hayi bona. Ukuqhathanisa amaKristu yibala elibi kakhulu eVangelini.

NGOKUKALUKA 5:10 Kanjalo-ke noJakobe noJohane amadodana kaZebedewu ababesebenzisana noSimoni. UJesu wathi kuSimoni: "Ungesabi; kusukela manje uzakubamba abantu.

Babe ngabadobi abafundisiwe, kodwa lamathalente ayengeke esasiza ngoba manje babe zofundiselwa into engcono kakhulu, okwaku wukuthu badobe abangakholwa babalethe kuJesu.

11 Sebeyilethile imikhumbi emhlabathini bashiya konke, bamlandela.

Unyathelo lokuqala abalenza ukuthi balahle lonke uthando lwezinto zasemhlabeni.

Baloba kakhulu ukudlula zonke izikhathi.

Lapha abazokwenza mali ezobenza babeyizigwili, kodwa bavele bahambela kude kunayo bashiya konke. Lokhu kwaku ngesilona iVangeli lenzuzo.

Umlandeli wangempela kaJesu akana thando lokusebenzela uNkulunkulu ukuze azuze izinto zasemhlabeni.

NGOKUKAMATHEWU 6:24 "Akakho ongakhonza amakhosi amabili. Ngokuba uyakuzonda enye, athande enye, noma abambelele kwenye, adelele enye. Ningekhonza uNkulunkulu noMamona*.

Sazi kanjani ukuthi senza intando kaNkulunkulu? Uma sifunda ukuzonda noma yini yasemhlabeni njenge sizathu sokusebenzela uNkulunkulu. UmKristu wangempela usebenzela uNkulunkulu kuqala, bese eyekelela konke kuNkulunkulu ukuthi amnikeze zonke izidingo zakhe. Sisebenzela uNkulunkulu ngoba siyamthanda futhi sifuna ukuba yingxenye yohlelo Lakhe olukhulu. Ukuthi siphumelele kangakanani la kulomhlaba udaba oluza kamuva.

Ukuzenza ngathi sisebenzela uNkulunkulu kodwa iy'njongo zethu ukuthi sizitholele inzuzo kusho ukuthi asenzi intando kaNkulunkulu.

Umuntu onochoko (isifo esibi kunazo zonke) weza kuJesu wathi uma ethanda, uJesu angamphilisa.

NGOKUKALUKA 5:13 Welula isandla sakhe, wamphatha, wathi: "Ngiyathanda; hlambuka." Masinyane uchoko lwasuka kuye.

ULuka, njengo dokotela, wahlabwa umxhelwe ngalesisimangaliso.

NGOKUKALUKA 5:14 Wamyala ukuba angatsheli muntu, wathi: "Kepha suka, uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho, njengalokho uMose akuyalayo, kube ngubufakazi kubo.

UJesu wamyalela ukuba angetsheli muntu.

Lokhu kusifundisa ukuthi abantu abaphiwe ngokomoya akufanelanga banxanelwe udumo noma ukwaziwa kumandla kaNkulunkulu la abanikeze wona. Udumo yinto engenzi okuhle kubantu. Okubi, abantu abaningi bathanda ukuzenza ngathi banamandla amakhulu. Kakhulu kazi mabe phumelele. Akufanelanga ukuthi kube njena. Kufanele singazibizeli ukunakwa.

NGOKULUKA 5:15 Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu. Zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifweni zazo.

Udumo lwalokuphila lwaheha abantu abaningi Kuye, ngalokho uJesu wayenga khululekanga ukuthi alandele intando kaNkulunkulu kunalokho wayephakathi kwabantu abaningi ababefuna ukuthi afeze izintando zabo. Udumo lwenza ukuthi uJesu alawule izifo nezidingo zesixuku. Kodwa uJesu kufanele alawule isehlakalo, hayi isixuku.

NGOKULUKA 5:16 Kepha yena wamonyukela ehlane, wakhuleka.

 

Isifundo 2: Monyuka kukunconywa abantu, wenze intando kaNkulunkulu.


 

Isinyathelo sesibili abasithatha abafundi, kwakufanele bafunde ukumonyuluka kukunconywa abantu njengoba kuholela ekuthini umuntu afeze izidingo zabantu abathanda udumo, kuno kulandela uNkulunkulu.

Abantu bazohlezi behlaba umxhwele amandla kaNkulunkulu, kodwa isitsha esiwumuntu lesi uNkulunkulu asisebenzisayo kufanele simonyuke kukunconywa ngabantu abathanda udumo kumuntu kuneZwi. Ihlane yindawo ethule nekude kakhulu kunabantu. Alukho udumo ehlane ngoba akunabantu. Ngakho-ke kufanele sifunde ukuphuma ekunconyweni ngabantu (njengoba thina singabantu sikuthanda) bese futhi sibesemthandazweni sicele uNkulunkulu asilonde. Ukuxhumana noNkulunkulu kuzohlezi kusikhumbuza ukuthi, Nguye owenza yonke into futhi Nguye ofanele udumo nokunconywa, hayi thina. Ukuthandaza kuNkulunkulu nokufunda iBhayibheli ithuba lethu eliphezulu lokuthola intando ephelele kaNkulunkulu yonyathelo olulandelayo ezimpilweni zethu.

Ukulalela ukunconywa okuvela ebantwini ngeke kusiholele endleleni yeqiniso.

Make umKristu waduma, imiphumela kuba ukuthi kufane aphendule izidingo nezifiso zesixuku, ukudlula ukuholwa uMoya oNgcwele.

Okunye okwalandela ukuthi abantu babezama ukufika kuJesu bengenandaba nesixuku esasimzungezile. Futhi lokhu kwakungesiyona inhloso yakhe yodumo. Abantu abaningi ababe mzungezile babe nezidingo ezincane, kwathi lo muntu oyedwa owayedinga usizo lwakhe okwangempela wayengakwazi ukufikelela kuJesu owayese gumbini. Baze bagibela phezu kwendlu bamehlisa ophahleni kanye nohlaka ukuze bakwazi ukumngenisa ngaphakathi phambi kukaJesu.

NGOKUKALUKA 5:18 Bheka-ke, nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe.

19 Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kukaJesu.

20 Ebona ukukholwa kwawo wathi: "Mngane, uthethelelwe izono zakho."

Isifundo esisifundile ukuthi kufanele sizame ngayo yonke indlela ukuthi silethe abantu kuJesu. Nguyena yedwa osindisisayo futhi nophilisayo. Umsebenzi wethu ukuthi silethe abantu ebukhoneni Bakhe.

Ukugula yimiphumela yesono. Uma ngabe bekungekkho sono ngabe akukho ukugula. UNkulunkulu yedwa ongaxolela isono. UJesu usibonisa ukuthi Waye nguNkulunkulu enyameni. UJesu wamxolela izono zakhe bese ukufa kwakhe kohlangothi kwaphela. Ukuphela kokugula kwakhe kwakubonakala futhi kuwubufakazi bokuthi izono zakhe zashabalala.

Kodwa lesisimangaliso sinencazelo ejulile.

Umuntu olunyonga uyasinda. Ukumehlisa ngaphandle kokumwisa, kuzodinga noma amadoda amane, umntu ngamunye ebambe ikhona ngalinye lengubo noma uhlaka lapho awaye lele khona. Lo muntu wayengakwazi ukwenza lutho. Ngakho-ke nathi singabantu asikwazi ukwenza lutho kwizono zethu nokungakholwa. AmaVangeli amane elikaMathewu, Marku, Luka, nelikaJohane, uma ngabe sikholelwa kwinto akushoyo, kusinikeza ingubo yangokoMoya noma uhlaka (esizoyibiza ngokuthi umqondo noma isisekelo sokholo lwethu) esingasehlisa ebukhoneni bukaJesu Kristu.

Isono sethu esikhulu ukungakholwa. Lesi sono sixolelwa kuphela ebukhoneni bukaJesu, Oku ngLizwi likaNkulunkulu. Njengoba siqala ukukholwa kakhulu iBhayibheli, ngakho-ke nokungakholwa kwethu kuyancipha nezono zethu ziyashabalala. Ngalokho-ke kufanele siqale sihambe ngokubhalwe eBhayibheleni.

 

 

UJesu ngalesosikhathi wabiza umthelisi ukuthi amlandele. Igama lakhe nguLevi. Abatheli babe ngadumile kakhulu. Kubukeka ngathi uLuka wayesemvikela ngokumbiza ngegama lakhe uLevi. Kamuva wayesaziwa ngelinye igama lakhe uMathewu, futhi waduma njengombhali weVangeli lokuqala, Ngokumbiza ngoLevi, mhlampe uLuka wayezama ukumvikela ekumhlambalazekeni ngemuva lakhe awayaziwa ngalo, njengoba abantu abaningi babe cabanga ukuthi uLevi kwaku ngomunye umuntu.

ULuka ubonakala njengomuntu lapha, ekuzameni kwakhe ukuvikela umngani wakhe weVangeli. Ubonisa ubuntu nobubele. Isikhumbuzo kithi ukuthi kufanele sibheke okuhle kubantu, hayi ukuthi sibheke amaphutha wabo abawenza kudala abasebaze baphenduka kuwo.

NGOKUKALUKA 5:27 Emva kwalokho waphuma, wabona umthelisi, igama lakhe nguLevi, ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye: "Ngilandele."

28 Washiya konke, wasukuma, wamlandela.

29 ULevi wamenzela isidlo esikhulu endlini yakhe; kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababehlezi nabo ekudleni.

Umthelisi owaye thelisa kuze kuphele yonke into ebantwini, manje wayeka konke walandela uJesu. Ukulandela uJesu kwenza abantu yayekele ukuthanda imali.

Ukunezelela, manje wenza isidlo esikhulu futhi wasebenzisa imali ebantwini. Lokhu kukhombisa ushintsho lwesimo sakhe emalini. Ukhetha uNkulunkulu kuno Mamona. Lokhu kwenziwa nguJesu. Ushintsha izimpilo zabantu.

Ukulandela uJesu kushintsha izimpilo zethu. Ngendlela esishintshe ngayo impilo yakho isitshela ukuthi ufikelela kuphi mawulandela uJesu. Sisase nomhaha njenga sekuqaleni phambi kokuthi sihlangane naye?

NGOKUKALUKA 5:30 AbaFarisi nababhali bakhonona kubafundi bakhe, bathi: "Yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na?

31 Waphendula uJesu, wathi kubo: "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa.

32 Kangizelanga ukubiza abalungeleyo kodwa izoni ukuba ziphenduke.

AmaKristu ayashesha ukulahla laba abangaphumi emasontweni abo, kakhulu kazi uma abanye abantu abayizoni noma abangavumelani nayo.

Kodwa abagulayo badinga usizo. Nezoni nazo zidinga usizo. Nalaba abangatholanga imfundiso ekahle nabo badinga usizo. Kufanele sihlezi sikhona, ukusiza noma ngubani odinga usizo.

Ngalokho sifunda ukuthi ubuKristu iqembu elinake inzuzo yabanye abantu abangesiwona amaKristu.

NGOKUKALUKA 5:36 Wabatshela nomfanekiso wokuthi: "Akakho odabula isiziba engutsheni entsha, asibekele engutsheni endala; uma enza lokho, uyayona entsha, futhi isiziba sentsha asizuzwana nendala.

AMAHUBO 104:2 Ogqoka ukukhanya njengengubo:

Asibaboni kahle abantu. Esikubona kakhulu izingubo abazigqokile. UNkulunkulu uzigqokise ngokukhanya kweZwi Lakhe okumele iZwi Lakhe noma umyalezo abantu abangawuboni.

Masiqala sizwa iZwi likaNkulunkulu ukuthi lithini, sizoqala sibone uNkulunkulu kakhulu.

1 KAJOHANE 1:5 Nanti izwi esalizwa kuye, sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye.

UNkulunkulu ungukukhanya, futhi Uziveza ngokubhalwe eBhayibheleni.

1 KUTHIMOTHEWU 6:16 Yena yedwa onokungafi, ehlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho;

Siqhubeka nokubheka embhalweni, silindele uNkulunkulu ukuthi asibonisa "ukukhanya" futhi siqonde kakhulu ngeBhayibheli.

Ngalesikhathi uMartin Luther ngo 1517 eveza ukuthi abalungile bayokuphila ngokholo, loku kukhanya kwahlukanisa amasiko ebandla leRomani leKatholika angahambelani neBhayibheli. Lemibono yabo yakudala yayingahambelani nokulungiswa ngokukholwa. Ngalokho uLuther kwakufanele ahlukane nabo njengoba babengavumelani naye. Noma inini uma uNkulnkulu esivezela ukukhanya okusha lamabandla akhona awalifuni, bancamela ukuvikela imibono yabo yakudala engalungile, umnyakazo omusha kufanele uqale.

NGOKUKALUKA 5:37 Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala funa iwayini elisha liqhumise izimvaba, lichitheke lona, nezimvaba zonakale.

Iwayini limele isambulo. Ukubuya kweziphiwo zangokoMoya ngenkonzo yePentekoste* ngesikhathi sama 1900s, hayi into lamasonto ajwayelekile angamelana nayo. Lamasonto wayefuna izinduna zabantu, nezamasiko, nezinto ezenziwe ngabantu [these churches wanted the security of human order, tradition, and man-made controls]. Inkululeko yoMoya yayi ngahambelani nemithetho ebekwe abantu emasontweni amasiko. IPentekoste* kwakufanele ihlukane namasonto amasiko.

NGOKUKALUKA 5:38 Kodwa iwayini elisha limelwe ukuthelwa ezimvabeni ezintsha.

Amakholwa wamaPentekoste* kwakufanele aphume kumasonto amasiko futhi aqale umnyakazo omusha ukuze akwazi ukulandela uMoya oNgcwele.

NGOKUKALUKA 5:39 Akakho othi ephuze iwayini elidala, afune elisha, ngokuba uthi elidala limnandi.

Umnyakazo wePentekoste* wawuhlaba umxhwele ekusebenziseni iziphiwo zoMoya oNgcwele. Bazisa umbono wobhapathizo loMoya oNgcwele, okwaku yisitebhu esihle kakhulu ekubuyiseleni ibandla kwibandla leTestamente Elisha labaphostoli.

Kodwa ukufundiswa kweBhayibheli kwaku yiphoyinti elibuthakathaka.

Kwimigomo yokuqonda izinto ezifana nokuprofetha kanye neminyaka eyizi nkulungwane ezimbili zomlando webandla, yensusa yesono, babezifanela nje nalawa amanye amasonto angasiwona wePentekoste*. Insusa yesono kanye futhi neNcwadi yeSambulo yayichazwe yibo ngendlela eyodwa njengalawa amasonto athembele kubafundisi abafana noScofield noLarkin abaphablisha phambi ko 1925.

Cabanga nje ukuthi ngabe sikuphi uma ngabe ulwazi lweSayensi yethu lahlala kwizinga elalikuyo ngo1925? Ngabe sekuthiwa asinaki. Ngakho-ke kuyafana nolwazi lwethu lweBhayibheli.

Ekubonakalisweni koMoya, amaPentekoste* andizela phezu kunamanye amasonto ngamaphiko awo wokhozi. Kodwa makuziwa ekuqondeni imfihlakalo yeBHayibheli, amaPentekoste* ayefana namanye amasonto babesho into efanayo. Ukubona kwabo kwaku ngamelwanga ukubona kokhozi.

AmaPentekoste* anamaphiko wokhozi kodwa anokubona kukapholi. Upholi ulinganisa into eshiwo omunye umuntu.

Inkulumo abathanda ukuyisho, ukuze bavale ukushaya indiva kwizinto abangazitholi kahle eBhayibheleni bathi " akubalulekanga".

Leli akulona iqiniso elimsulwa. Bazama ukuthi "Angazi lutho. Futhi angifuni nokwazi".

AmaPentekoste azange akwazi ukucacisa ukuthi kungani uNkulunkulu engazange atshele u-Adamu no-Eva ukuthi baphenduke. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu mayefika endaweni, Uqala abize izoni ukuthi ziphenduke. Uthumela isijeziso uma ngabe bayawunqaba umusa wakhe. UJona watshela bonke abantu base Nineve ukuthi baphenduke. Mabephekuka, uNkulunkulu wabaxolela. Ngalokho-ke kungani uNkulunkulu engazange atshele u-Adamu no-Eva ukuthi baphenduke?

AmaPentekoste awakwazanga ukuchaza ukuthi kungani uNkulunkulu wafuna igazi lesilwane ukuze axolele lesasono esaqala ngokuthi u-Eva adle izithelo zomuthi ophakathi ensimini.

Babe ngakwazi ukuchaza ukuthi kungani u-Eva wajeziswa ngokukhulelwa kaningi. Ngaphandle kwakho konke, wayetsheliwe ukuthi azale ande agcwalise umhlaba, futhi ngalokho kubonakala ngathi kuzomele abe nabantwana abaningi. Noma kukhona esikudlulile?

Babe ngakwazi ukucacisa ukuthi kungani u-Eva wajeziswa ngobuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakhe ngoba edle isithelo.

UGENESISE 3:17 Wayesethi ku-Adamu: "Njengokuba ulalele izwi lomkakho, wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho.

UNkulunkulu wasebenzisa igama "njengokuba" uma ekhuluma no-Adamu nenyoka [serpenti] bese wabacacisela ukuthi yini le abayenzile engalunganga. Ngalokho-ke wabajezisa. Kodwa uNkulunkulu azange amcacisele u-Eva ukuthi yini le ayenzile engalunganga. Akaze wasebenzisa igama "njengokuba" uma ekhuluma naye. Uvele watshela isijeziso ngaphandle kokumnikeza isizathu sesijeziso sakhe. AmaPentekoste awakwazi ukucacisa lokhu.

[Umhumushi: Njengo mhumushi, ngezinye izikhathi kunzima ukushintsha amagama wesiNgisi uwasitshele esiZulwini. Ngoba kunamagama esiNgisi esingenawo esiZulwini. Njenge gama i-serpent. EsiNgisini kukhona i-serpent kanye ne-snake, lezo zinto zombili zihlukile. Siyakubona lokhu kwincwadi ka-Genesise isahluko 3. Kwi Bhayibheli lesiZulu kubhalwe ukuthi inyoka. kodwa siyazi ukuthi inyoka yi-snake ngesiNgisi. Kwi Bhayibheli lesiNgisi akubhalwanga ukuthi i-snake kuthiwe yi-Serpent. Siyazi sonke ukuthi amaBhayibheli ezilimi zasekhaya ahunyushwe kwiBhayibheli lesiNgisi. Inyoka ne-serpent zehluke kanje, i-serpent yayikwazi ukuqonda, ukukhuluma, iyemilenze. UNkulunkulu wayiqalekisa ukuze ibe yinyoka [snake]. Emva kwesiqalekiso yaphenduka yaba yinyoka (lokhu sikubona ku-Genesise 3:14-15). Inyoka ayikwazi ukukhuluma, ayinamilenze, ihamba ngesisu futhi ayikwazi nokuqonda. (A serpent was an animal and a snake is a reptile)].

UGENESISE 3:16 Wathi kowesifazane: "Ngizakukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho; uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho; yona iyakukubusa.

Bheka. Alikho igama elithi "njengokuba" kulo musho.

Kungani njenge sijeziso ukuthi ukunxanela kwakhe kube sendodeni yakhe? Ngempela ukunxanela komuphi namuphi owesifazane kusendodeni yakhe ayithandayo.

Namuhla, abafazi bebandla bayanqaba ukuthobela amadoda abo. Ngakho-ke abayithandi indima yokuthobela amadoda abo, abayinikezwe nguNkulunkulu. Abafazi besikhathi sama "selfie" abahlabwa ngumxhwele kwiZwi likaNkulunkulu. Bafuna ukulingana njenge lungelo labo. "uLawodikeya" usho ukuthi "amalungelo abantu". Leli ibandla lokugcina eliphuphuthekile.

Bheka. Uma uNkulunkulu ekhuluma nesilwane, inyoka serpenti, Ucacise isizathu sesijeziso ngokuthi "ngengokuba".

UGENESISE 3:14 UJehova uNkulunkulu wathi enyokeni (serpenti): "Njengokuba usukwenzile lokho, uqalekisiwe phakathi kwezilwane zonke nangaphakathi kwazo zonke izilwane zasendle; uzakuhamba ngesisu sakho, udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho".

UNkulunkulu washintsha iserpenti wayenza inyoka. Iserpenti* kwaku yisilwane, "ukuxhumana okwalahleka" phakathi kwenkawu nomuntu. Iserpenti yayikwazi ukubeka isizathu, futhi ikwazi ukukhuluma nokuqonda. Inyoka ayikwazi ukwenza lokhu.

Ngakho-ke uNkulunkulu wacacisa isijeziso Awayesinika indoda kanye nesilwane, kodwa hayi kowesifazane.

Umuntu wesifazane wayebalwe ngaphansi kwesilwane kwimigomo yakhe yokuqonda ukuthi wenzani. Yingakho abantu besifazane bengezwani nokufaniswa nezilwane ezifana nenkomo noma inja.

Bobabili u-Adamu no-Eva badla izithelo. Kungani uNkulunkulu wamcacisela u-Adamu okubi akwenzile, kodwa uNkulunkulu angamcaciseli u-Eva okubi akwenzile?

AmaPentekoste* awakwazi ukucacisa lokhu.

Ngakho-ke amaPentekoste* babe bahle kakhulu ngeziphiwo zoMoya kanye nokuvuselela ubhapathizo loMoya oNgcwele. Kodwa basehluleka njenga manye amasonto, ukuphendula imibuzo emayelana nesono sokuqala kanye nezinye izihloko, kakhulu kazi ezihlanganiselene neminyaka eyizinkulungwane ezimbili zomlando webandla.

Ngalokho iwayini labo elisha lali ngahlabi umxhwele emigomeni yokubonisa imfihlakalo yoMbhalo.

IPentekoste, umnyakazo omkhulu wangokoMoya, kwaku ukulungiselela ibanga lemfundiso yenkozo yokugcina (imvula edlulile noma imvula yemfundiso) ezovula imfihlakalo yezwi likaNKulunkulu phambi kokuthi athumemele imvula okugcinwe ngayo noma imvula yangesikhathi sokuvuna.

IPentekoste* yahluleka ukukhipha umprofethi wezinsuku zokugcina ukuzosivezela imfihlakalo kaNkulunkulu.

Umprofethi ongasithatha asibuyisele emuva kwizimfundiso zebandla leTestamente Elisha. Asivuselele izimfundiso ezindala kanye nezambulo zabapostoli bokuqala. Eyona ndlela engasinikeza izimpendulo kulemibuzo.

ISAMBULO 10:7 Kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa, lapho isizakubetha icilongo, imfihlakalo kaNkulunkulu iyakube ifeziwe, njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofethi ngezindaba ezijabulisayo.

Masiqala ukuqonda uMbhalo kancono, sinamathuba amaningi wokugwema usuku olukhulu losizi [great tribulation]. Sizozilungiselela kancono ukubuya kweNkosi uJesu.

Namuhla, amasonto awafuni abantu abafundisa iBhayibheli. Bafuna ingcazelo yemisho kanye namasiko abantu.

Alikho isonto elifuna umfundisi weBhayibheli ozobatshela ukuthi abalunganga.

Akekho umuntu ofuna ukushintsha. Kodwa ushitsho into ekufanele siyenze.

NGOKUKAJOHANE 4:24 UNkulunkulu unguMoya; abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso.

IPentekoste* yavuselela ukukhuleka kuNkulunkulu ngomoya. Kodwa manje kufanele sifunde ukukhuleka kuNkulunkulu ngeqiniso, ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo ephuma eBhayibheleni.

Kodwa singakwazi ukuchaza uMbhalo ekukhanyeni kweminye imiBhalo exhumaniswe nawo. Yonke into efundiswa ngumprofethi wokugcina [end time prophet], kufanele sithathe zonke izambulo zakhe sizibuyisele eMbhalweni  siqinisekise ukuthi imbono iphuma emavesini eBhayibheli, hayi kwimisho yakhe.

Uma sikholwa imicaphuno noma imisho [quotes] ngoba esho njalo, ngalokho siya ekulahlekeni.

Iqiniso lokuthi uJesu, iZwi likaNkulunkulu, ungaphandle kwomnyango webandla, kusho ukuthi isambulo esikuma "Message churches" singaphansi kwemicaphuno nakwingcazelo yemisho, hayi eMbhalweni.

Akekho umuntu onama khanda amabili. Makuqala umfundisi eba yinhloko yebandla uJesu kufanele aphumele emnyango.

Ibhayibheli lithi ungaphandle kwebandla kulesikhathi samanje. Ngalokho wonke amasonto kanye nama "Message churches", asenkingeni enkulu " kanti kawazi" ukuthi le inkinga ngoba bacabanga ukuthi "kangiswele lutho" ngakho-ke abadingi kulungiswa. Abacabangi ukuthi badinga usizo. Baphuphuthekile abawaboni amacala abo.

ISAMBULO 3:14 Nakuyo ingelosi yebandla laseLawodikeya loba ukuthi:

17 Ngokuba uthi: 'Ngicebile, kangiswele lutho,' kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohamba ze;

ISAMBULO 3:20 Bheka, Ngimi ngasemnyango ngingqongqotha;

Isithombe esidabukisayo kakhulu eBhayibheleni.

Ibandla elikhululeke kakhulu, futhi neli ngenandaba neZwi ngoba libheke ukuphumelela ebucebini.

Ngaphandle kumi uJesu engamkelwanga. Wayengena ndawo kwindlu yezihambi ekuqaleni futhi akana ndawo ebandleni ekugcineni.

1 KWABASEKORINTE 16:22 Uma umuntu engayithandi iNkosi, makabe ngoqalekisiweyo. Woza, Nkosi!

“Maranatha” usho ukuthi “Woza, Nkosi”.

“Anathema” osho ukuthi “uboshwe ngaphansi kwesiqalekiso esikhulu” .

Isiqalekiso yilesi, esasibona senzeka eFukushima eJapani, Chernobyl e-Ukraine ngesikhathi kubhoma inuclear radiation, kanye futhi nama atomic bombs aseHiroshima naseNagasaki eJapani.

Uma singamthandi noma singamlandeli uJesu Ose Zwini likaNkulunkulu, ngalokho-ke uma ebuya amaKristu asindisiwe azokuya osizini olukhulu [great tribulation], okuwu suku olukhulu lweNkosi, siyoboshwa ngaphansi kwesiqalekiso esikhulu esama nuclear bombs. Uma lawama nuclear bombs eqala ukubhoma, impilo emhlabeni kuyoba yiHayidesi*.

2 KAPETRU 3:10 Kepha usuku lweNkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma; kuyakusha konke, kubhidlike; nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha.

Ngosuku losizi olukhulu, uma Ukufa neHayidesi* zithatha uhambo lwazo lokugcina. Awufuni ukuya lapho.