ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 04

UJesu wazila ukudla izinsuku ezingamashumi amane ehlane. Ngokomzimba ebuthakathaka, Wase elingwa nguSathane. Azange asebenzise amandla amakhu wasezulwini ukunqoba uSathane. Kwisilingo ngasinye Wayephendula ngokubhalwe kwiTestamente Elidala, "Kulotshiwe ukuthi ..."

NjengoMuntu, uJesu wamelana nezilingo ngokuhlala kwiZwi elilotshiwe likaNkulunkulu. Wazivikela ngalokhu kuphela.

UJesu uyisibonelo sethu esihlaba umxhwele, ngakho-ke thina singabantu kufanele senze okwenziwa nguye. Kufanele sikwazi okulotshiwe eBhayibheleni futhi sihlale nakho. Kufanene singasuki eZwini likaNkulunkulu elilotshiwe ukuze sivumelane nemibono yabantu kanye namasiko abo.

UJesu waya eNazaretha wangena esinagogeni*.

NGOKUKALUKA 4:17 Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi, wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi:

18 "UMoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo,

19 Nokumemezela umnyaka omuhle weNkosi."

Waphelela phakathi kwivesi lokugcina. Kungani?

Yilokhu u-Isaya awakusho kahle kahle:

U-ISAYA 61:2 Ngimemezele umnyaka womusa kaJehova, nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu, ngiduduze bonke abalilayo,

UJesu unikezele ukubona okusithekile [insight] okuqhamile. Ivesi lesibili [2] ku-Isaya libhekise kwizehlakalo ezimbili ezehlulwe yiminyaka eziyizinkulungwane ezimbili [2000 years].

"umnyaka womusa kaJehova" kubhekisele kukuBuya kukaJesu okoKuqala ukuzosisindisa.

"nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu" kubhekisele kusizi olukhulu [great tribulation] olulandelwa ukuBuya Kwakhe Kwesibili, uma ezothatha umlobokazi Wakhe [His Bride].

Ngalokho kufanele sifunde ukuqondisa kahle iZwi likaNkulunkulu. Kufanele sazi ukuthi uMbhalo ubhekisele kuphi.

2 KUTHIMOTHEWU 2:15 Khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esinganamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso.

Thatha esinye isibonelo:

NGOKUKAMATHEWU 17:10 Bambuza abafundi, bathi: "Pho, basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?"

11 Waphendula wathi: "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke.

Abafundi babona ukuthi uJesu wayenguMesiya. Kodwa babefuna ukwazi ukuthi kungani u-Eliya engafikanga phambi kokubuya kukaJesu kokuqala. Ngamanye amagama abafundi bayigeja inkonzo kaJohane uMbhapathizi ukuthi yayingani. Kufanele siqaphele. Umuntu ofana noJohane uMbhapathizi angafika kulezi nsuku zethu, futhi singaphuthwa kalula ukubaluleka kwenkonzo yakhe njengoba abafundi benza ngoJohane uMbhapathizi.

UJesu uphinde akhulume ngo-Eliya wekusasa [future] ozoza phambi kokubuya kukaJesu oKwesibili. Lo mprofethi uyakubuyisela thina amaKristu asindisiwe kwiVangeli [Gospel] eliphele, ekuyizimfundiso zebandla leTestamente Elisha ezalahleka ngemnyaka yobumnyama [Dark Ages].

Lo angeke abe nguJohane uMbhapathisi ngoba uJohane azange abuyisele lonke iVangeli. Inkonzo kaJohane kwaku ukuqala kweVangeli njengoba wazisa ubhapathizo lwamanzi kanye futhi nokukhombisa u-Isreyeli uMesiya.

NGOKUKAMARKU 1:1 Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu.

2 Njengokulotshwe kumprofethi u-Isaya ukuthi: "Bheka, ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho esiyakulungisa indlela yakho,"

Manjalo uJesu wadlulisela emuva kwinkonzo kaJohane uMbhapathizi okwathi ngalesosikhathi kwakukudala ingu mlando.

NGOKUKAMATHEWU 17:12 Kepha ngithi kini: U-Eliya sewafika; abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo. Kanjalo neNdodana yomuntu iyakuhlushwa yibo."

13 Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhapathizi.

Ukuqondisa kahle iZwi likaNkulunkulu.

UJesu waqale wakhuluma ngo-Eliya wekusasa [future Elijah] ozoza phambi koKubuya kukaJesu oKwesibili.

Manjalo Wabhekisela kuJohane uMbhapathizi oweza phambi koKubuya kukaJesu okoKuqala.

Izinkonzo ezimbili ezehlukene emoyeni nasemandleni ka-Eliya, zehlukaniswe yimnyaka eyizinkulungwane ezimbili [2000 years].

 

UMALAKI 4:5 "Bhekani, ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi, lungakafiki usuku lukaJEHOVA olukhulu nolwesabekayo.

"usuku lukaJehova" usuku olukhulu losizi [great tribulation].

6 Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyose kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise, funa ngifike, ngishaye izwe ngesiqalekiso."

Ukuqondisa kahle iZwi. Kufanele kube nezinkonzo ezimbili ezehlukile. UNkulunkulu uphendula kuphela izinkolelo ezingalungile [wrong beliefs] kwizinkolelo ezilungile [to the good beliefs that are correct].

Okokuqala inkonzo ezophendula obaba abangalungile kubantwana abalungile.

Manjalo enye inkonzo ezophendula abantwana abangalungile kobaba abalungile.

Kwenzeka kanjani lokhu?

Abantwana abalungile kwaku ngoJesu nabafundi ababeneqiniso.

UJohane waphendula obaba babo bamaJuda abangalungile kubantwana babo abalungile, uJesu nabafundi.

Emva kokuhamba kukaJesu, abafundi bakhula baba obaba bamaphostoli abalungile bebandla lokuqala [early church].

Ngaleso sikhathi ibandla lalahlekelwa yiqiniso kwimnyaka yobumnyama [Dark Ages].

Kumahlelo kanye nokungewona amahlelo [denominational and non-denominational] angaphezu kwezinkulungwane ezingamashu amathathu (30000) zamabandla akhona namuhla, singabantwana abangalungile abafanele baphendukele kwizinkolelo zeTestamente Elisha ezobaba bamaphostoli ababe ngabafundi bakaJesu, noPawuli ethatha indawo kaJuda Iskariyothe.

Sidanga u-Eliya ukubuyisela iqiniso leBhayibheli kwimnyaka yethu engaqondiswanga yamahlelo [denominational age].

Phakathi kwabo Eliya ababili abavela phambi koKubuya kukaJesu okoKuqala noKwesibili, ibandla bekufanele lidlule phakathi kwezigaba eziyisikhombisa (Ukukhanya okumhlompe kuphulwe kwaba yimibala eyisikhombisa kuthingo lwenkosikazi) [white light is broken up into seven dominant colours in a rainbow]. Ngesikhathi salemnyaka ibandla liyoba ngabeZizwe [Gentile].

Ibandla laqala ngamaJuda [Jewish converts] amaningi, kodwa lakhula laba yibandla labeZizwe [Gentile church].

Ukugcizelela leliphoyinti, uLuka, othanda abezizwe, wacaphuna ukuthi uJesu wayebhekisele kwizehlakalo ezimbili zeTestamente Elidala lapho uNkulunkulu asebenzisa abezizwe kwicebo Lakhe elikhulu.

NGOKUKALUKA 4:25 Kepha ngempela ngithi kini: kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke;

26 Kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona, kuphela eSarepita laseSidoni kowesifazane omngumfelokazi

U-Elias yisiGreeke segama u-Elijah [okungu Eliya ngesizulu]. I-Sidoni kwaku yindawo yabeZizwe [Gentile territory].

NGOKUKALUKA 4:27 Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisha umprofethi; kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya."

Eliseus yisiGreeke segama u-Elisha. I-Siriya kwaku yindawo yabeZizwe.

Ngakho-ke bobabili u-Eliya no-Elisha (ababe nomoya ophinda-phindiwe ka-Eliya) babehlangene nabeZizwe. Ngalokho akusithusi ukuthola u-Eliya, oza phambi kosizi olukhulu [great tribulation], ungumprofethi wabaZizwe kwizikhathi zokugcina kwibandla labeZizwe.

NGOKUKALUKA 4:28 Bonke ababesesinagogeni* bagcwala ulaka bekuzwa lokho.

29 Basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo, ukuze bamkhalakathelisele phansi.

30 Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka.

Lokhu kujwayelekile kubantu. AmaJuda ayecabanga ukuthi ayesondelene kakhulu noNkulunkulu. Uma ezwa ukuthi uNkulunkulu ozothanda abeZizwe, amaJuda athukuthela kakhulu agcwala ulaka futhi afuna nokubulala uJesu. Lapho ke uNkulunkulu wayephendukela kude kulabo ababecanga ukuthi bathandwa kakhulu (amaJuda) eya kulaba ababengafunwa ngamaJuda abeZizwe.

Ibandla linenkinga eyodwa namuhla. AmaKristu athukutheliswa isiphakamiso sokuthi uJesu ungaphandle kwebandla (ngoba sicabanga ukuthi simhlaba umxhwele) futhi uphendukela kumaJuda la awamisela umhlaba wabo awabathemisa wona. AmaKristu asindisiwe ajabulele ukuhlala kumabandla abo amahlelo nokungesiwona amahlelo baze abafuni nokulalela umuntu obatshela ukuthi abalungile [wrong]. Kepha wonke lamabandla awavumelani. Ngalokho kunamaphutha amaningi kumahlelo ebandla.

Njengo dokotela, uLuka wabhala phansi ukuphola okuyisimangaliso [miraculous healing].

NGOKUKALUKA 4:38 Wasuka (uJesu) esinagogeni*, wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu; bamnxusa ngaye.

39 Wamengama, wakhuza umkhuhlane; wona wamyeka; wasuka masinyane, wabakhonza.

Lapha uLuka uphoyinta iphutha lekusasa lesonto laMakhatholika aseRoma. USimoni Petru wayenomfazi. Isonto laMaKhatholika aseRoma lithi waye "nguPhapha wokuqala" [first Pope]. Kodwa kungani oPhapha babo bengashadi? Lokhu kusobala ukuthi ukuphikisana okukhona kwizinkolelo zabo.

UPetru, uma ngabe waye nguPhapha wokuqala, wabhapathizwa egameni likaJesu Kristu. AMakhatholika azishaya [claim] ngokuthi bonke oPhapha akwenzeki baberongo, ngakho bonke oPhapha kufanele bavumelane.

Ngakho-ke bonke oPhapha kufanele babhapathizwe ngendlela efanayo noPetru.

IZENZO 2:38 UPetru wayesethi: "Phendukani, yilowo nalowo abhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele.

39 Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza."

40 Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi: "Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo."

Kungani oPhapha banamuhla bengabhapathizwa njengo "Phapha wokuqala", uPetru?

Eyethu iphinde ibe "yisizukulwana esiphambeneyo" esikholelwa kuzo zonke lezinkolelo ezingajwayelekile nezingekho eBhayibheleni.

UJesu wanikeza uPetru izikhiya zaseZulwini, uPetru wawuvula umnyango waseZulwini ngokusitshela ukuthi siphenduke, futhi sibhapathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono zethu, nokukwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Lomthetho usebenza kubo bonke laba ababizwa nguNkulunkulu. Asinalo ilungelo lokuwushintsha.

Munye uNkulunkulu. Unezihloko ezintathu: uYise, neNdodana noMoya oNgcwele. Kodwa igama likaNkulunkulu lobuntu nguJesu Kristu.

ITestamente Elisha liqale ngoMoya kaNkulunkulu wazibonakalisa kumzimba womuntu uJesu.

KWABASEKOLOSE 2:9 Ngokuba kuhlala kuya ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu;

1 KUTHIMOTHEWU 3:16 Kuvunyiwe ukuthi inkulu imifihlikalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi: Owabonakaliswa enyameni,

Kwathi uma uNkulunkulu ethatha iGama Lakhe elisha lomuntu uJesu Kristu, iBhayibheli zange liphinde kwiTestamente Elisha libhekisele kuNkulunkulu ngamagama Wakhe ajwayelekile wakwiTestamente Elida uJehova noma Yahweh.

Ngalokho-ke uJesu weTestamente Elisha nguJehova weTestamente Elidala.