ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 03

UJohane uMbhapathizi wayeyisigijimi sikaJesu.

Imbandela eyayiphakathi kwamaJuda ngesikhathi sokubuya kukaJesu okokuqala yayifana nemibandela ephakathi kwamaKristu asindisiwe ekubuyeni kukaJesu okwesibili.

Ngakho-ke uLuka usho udaba uJohane uMbhapathizi awaliphatha, njengoba luqondana nesikhathi sethu.

NGOKUKALUKA 3:7 Ngakho-ke wathi (UJohane umbhapathizi) ezixukwini ezaziphumela ukubhapathizwa nguye: "Nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na?

UJohane wahlambalaza amaJuda enkolo. Wawababiza ngenzalo yezinyoka. Lezi zinyoka zinesihlungu emilonyeni yazo. Isihlungu yinkolelo ephikisana noMbhalo weBhayibheli. Babengamthandi uNkulunkulu, babesaba ihayidesi. Kuyabonakala ezimpilweni zabo njengoba bengabonisi izithelo ezifanele ukuphenduka. Babecanga ukuthi baphephile njengoba bevela ku-Abrahama. Lolu uphawu lokuziqhenya. UJohane uyabexwayisa ngokuthi uNkulunkulu uyabachitha abathandwayo bese avuse abangathandwa muntu, abakhohlakele nabanezinhliziyo ezimbi, abangenalo ithuba lokungena ezulwini. Sinesimo esifanayo namuhla. AmaKristu asindisiwe azizwa ephephile emabandleni wawo, noma kunamabandla ayizigidi ahlukahlukene ngezinkolelo zawo ezingafani.

ULuka ukhuluma ngoJohane esho ukuthi uma uNkulunkulu esebenza ngabantu, uyabachitha laba abathandwayo kanye nalaba abazizwa ngathi baphakeme kunabo bonke abantu. Uvusa labo abangenalo ithemba lokunqoba nabachithiwe isizwe. (Isibonelo: uMongamweli uTrump wayengafunwa muntu lalingekho ithemba lokuthi uzonqoba kodwa wanqoba, bese uHillary Clinton owayethandwa kakhulu zange anqobe kukhetho lomongameli eMelika ngonyaka ka-2016. Lokho akumenzi ukuthi abe ngumuntu omuhle uTrump. UNkulunkulu uzosebenzisa abanezinhliziyo ezimbi nabakhohlakele uma efuna noma ethanda.)

NGOKUKALUKA 3:8 Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini: 'Sinobaba u-Abrahama;' ngokuthi ngithi kini:UNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulwa matshe.

NGOKUKALUKA 3:9 Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi; ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphonswe emlilweni."

Uma ngabe asizami ukufinyelela kwizinga likaNkulunkulu, ngakho-ke noma sisindisiwe sizoya kusizi olukhulu [great tribulation]. AmaKristu asindisiwe, lawa athanda ukuzanelisa nokuzikhukhumeza bacabanga ukuthi bayakubizwa nguNkulunkulu ngaphandle kokuthi bafunde iZwi Lakhe iBhayibheli. Bazogcina besosizini olukhulu, ngenkathi uNkulunkulu edonsa laba abangafunwa nabalahliwe kwinsindiso Yakhe.

NGOKUKAMATHEWU 17:11 "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke.

Lokhu kubhalwe enkathini ezayo. UJohane uMbhapathizi weza njengo-Eliya, kodwa uJohane wayesefile ngalesikhathi uJesu ekhuluma lokhu. UJohane akabuyiselanga lutho. Waphendula uMthetho phansi naphezulu ngokwazisa ubhapathizo lwamanzi nokwazisa uMesiya (Ogcotshiweyo). Namuhla amaKristu ayasindiswa kodwa aphinde axakaniseke ngezinkolele ezingafani. Sidinga umuntu ozosibuyisela kwizinkolelo zebandla leTestamente Elisha. Uma ngabe sihluleka ukwenza lokho, noma ngabe sisindiswe kumlilo wehayidesi, kodwa sizophonswa kumlilo wosizi olukhulu oluzayo (great tribulation).

Sikulungele yini ukubuya kweNkosi uJesu okwesibili singamaKristu? UNkulunkulu ufuna ukuthi sibuyele kwibandla lokuqala leTestamente Elisha. Sesibuyele kangakanani kuleyo ndlela? Kunzima ukuthi abantu baqinisekise izinkolelo zabo eBhayibheleni kuphela. Ukunganaki uMbhalo sekuyinto ejwayelekile. Into abayithandayo ukuhlezi besemasontweni ngesonto kodwa bengalifundi noma bengalilandeli iBhayibheli, bajabuliswa ukulinganisa abafundisi babo nokusho abakushoyo hayi okushiwo yiBhayibheli. Isithelo sokwazi iBhayibheli silahlekile. Ukuze singanaki uMbhalo yingoba siyazikhukhumeza kakhulu. Sisindisiwe yingakho sicabanga ukuthi asidingi ukukwazi okushiwo yiBhayibheli. Emva kwako konke, sihlezi siya emasontweni ethu esiwathandayo, futhi abafundisi nabaholi bamabandla ethu bayalifunda iBhayibhele. Ngakho-ke sizikhohlisa ngokuthi siphephile ngokwazi kancane ngokubhalwe eBhayibheleni. Kodwa uSizi olukhulu luyeza, kufanele sazi konke okwenzakayo ukuze sikwazi ukuligwema.

Ukwethula uKristu njengoMuntu, uLuka usho iseluleko uJohane uMbhapathizi asinika amanye amadoda.

NGOKUKALUKA 3:10 Izixuku zambuza zathi: "Pho, sizakwenzani na?

11 Waphendula, wathi kubo: "Onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo; naye onokudla enze njalo." (Yiba nobubele)

12 Kwafika nabathelisi (abaqoqi bentela) ukuba babhapathizwe, bathi kuye: "Mfundisi, sizakwenzani na?

13 Wathi kubo: "Ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo." (Ungabi ngungoqo ngemali. Ungaze ungethembeki ngemali)

14 Namabutho ambuza athi: "Thina-ke sizakwenzani na?" Wathi kuwo: "Ningamuki muntu lutho ngendluzula, ningamxabeleli: yaneliswani yizinkokhelo zenu." (Ungabi nonya. Simama kodwa ulunge, ujabule ukuthi uyasebenza futhi ungafuni iholo eliningi.)

ULuka unake kakhulu izinto ephatha abantu, futhi ubona ubuthakathaka bethu obukhulu singabantu obuhlanganiselana nokunganaki nokuba ongoqo nezinto. Cishe yonke imbuzo yamaJuda yayihlanganiselene nemali nezimpahla. Lokhu kusase yinto ekhona kumaKristu namuhla. ULuka usho isibiba sikaJohane. Yipha abampofu. Phila kalula ngomholo wakho. Uma ungumuntu odumile yiba nomusa futhi ulunge. Ulapho ukuthi uzosiza hayi ukuzohlukumeza abantu, futhi hayi ukuthi ozobayisigwili.

NGOKUKALUKA 3:19 Kepha uHerode umtetrarki,* esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerode.

20 Wenezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni.

UMshando nesehlukaniso (idivosi) ziyi, futhi zazihlezi ziyinkinga ebantwini.

UMALAKI 2:16 "Ngokuba ngiyakuzonda ukwahlukana," usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

"Ukwehlukana" kusho ukuthi idivosi. UNkulunkulu uyakuzonda ukwehlukana.

NGOKUKAMATHEWU 19:6 Ngakho abasebabili, kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu, umuntu makangakwahlukanisi.

Akekho umuntu ongahlukanisa indonda nomfazi abashadile ngokomthetho. Isethembiso somshado ukuthi sizohlulwa ukufa.

Ngalokho akekho umntu ongehlukana nomuntu amshadile bese aphinde ashade omunye umuntu lo amshadile esaphila ngoba isethembiso sisamile nizohlulwa ukufa.

NGOKUKAMARKU 10:11 Wathi kubo: "Yilowo nalowo olahla umkakhe, aganwe ngomunye, uyaphinga kuye.

NGOKUKAMARKU 10:12 Naye, uma elahla indoda yakhe, agane enye, uyaphinga."

Ukwehlukana (idivosi) nokuthi uphinde ushade futhi akulungile.

Kodwa umfazi kufanele abe yintombi uma eshada. Uma ngabe uye wafeba [fornication] engeka shadi, bese futhi angasho kumuntu ofuna ukumshada, ngakho-ke isithembiso sakhe somshado singamanga ngoba asimhlanganisi nendoda. Uma esethola ukuthi akaseyona intombi, uma ethanda angehlukana naye masinyane, unalo ilungelo lokushanda intombi njengoba lesa "sithembiso" [vow] ayesenzile nalo ebemshadile sasingekho emthethweni-kwaku yisethembiso samanga. Lokhu akusebenzi ekuphingeni [adultery] ngoba babeshade ngoko mthetho futhi umshado osemthethweni isithembiso sakhona ngu-"sizohlulwa ukufa". Isethembiso somshado sithi "ebuhleni nasebubini" .Ukuphinga kusho ukuthi ukungathembeki ekuyisimo "esibi" kakhulu. Kodwa lokhu akushintshi lutho isithembiso sisamile, noma ngabe oshadene naye akathembekile. Akhekho umuntu ongashada bese ahlukane nomuntu ashadene naye ngenxa yokuphinga.

NGOKUKAMATHEWU 5:32 Kepha mina ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kengengenxa yokuphinga (ukuya ocansini ungekashadi) umenza aphinge, noganwa ngolahliweyo uyaphinga.

UHerode inkosi yahlukanisa umfowabo nomkakhe, bese wase eshada umka mfowabo. Lokhu ukwehlukanisa nokuphinde ushade futhi. UJohane uMbhapathizi wamkhuza uHerode. Bese uHerode wamvalela etilongweni ngokushumayela iqiniso.

Kungani uLuka washo loludaba? Yingoba ukwehlukana (idivosi) noku phinde ushade futhi kuzoba isono esukhulu kwizikhathi zokhubuya kukaJesu okwesibili. Amabandla ayaluvumela loludaba, bayahlukanisa (idivosi) baphinde bashadise abantu abake bashada.

Abashadene bangahlukana (divosa) uma ngabe befuna, kodwa kufanele bahlale bangasashadi futhi.

Amadoda nabafazi banokukhanuka okungapheli, kokuphula izinga likaNkulunkulu ngomshado.

UNelson Rockefeller ngonyaka ka 1962 wahlukana (wadivosa) umkakhe bese waphinde washada futhi ngonyaka ka 1963. Loludaba wamenza ukuthi angalunqobi ukhetho lokuba ngumongameli, abafazi abaningi abashadile zange bamvotele. Waze kwaba izikhathi ezintathu, kodwa zange anqobe. Abase-Melika ngaleso sikhathi babesakubona ukuthi umshado owabantu abasigcina izethembiso zabo.

Kodwa ngonyaka ka 1980 uRonald Reagan waba ngumongameli, ekubeni ehlukene noma edivosile nomkakhe waphinda washada omunye umfazi.

Ngonyaka ka 2016 uDonald Trump, washada kathathu bese futhi wadivosa kabili, waba ngumongabeli.

Uma ngabe uJohane uMbhapathizi wavela kulezikhathi abese ekhuza abantu ngalokhu okwenziwa amabandla okungekho eMbhalweni, bebe zomvalela etilongweni futhi ngengomuntu ozobe ephikisana nalokhu.

Ngakho-ke sizike kude kakhulu ezintweni ezingekho eMbhalweni, futhi sicabanga ukuthi uNkulunkulu akanandaba. Kodwa Unayo.

NGOKUKALUKA 3:20 Wenezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni.

21 Kwathi bebhapathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhapathiziwe, ekhuleka, izulu lavuleka.

22 UMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe; kwavela izwi ezulwini, lithi: "Wena uyiNdodana yami ethandekayo; ngithokozile ngawe."

La sibona into ebalulekile kakhulu.

ULuka usitshela kakhulu ngoJohane uMbhapathizi noku shumayela kwakhe. Kodwa masekufika kuvuthondaba lwenkonzo kaJohane, ubhapathizo lukaJesu, ngaleso sikhathi uLuka akalisho igama likaJohane nakancane. Ngoba? Eqhathaniswa noJesu, igama likaJohane alifike ezingeni lokuthi kukhulunywe ngalo.

Kepha uJohane wayengomunye wabaprofethi abakhulu. Umprofethi owazisa uMesiya.

ULuka akasakhulumi ngezehlakalo ngokulandelana kwazo. Ukhuluma ngoJohane evalelwe etilongweni. Bese futhi wabuyela kwisikhathi sobhapathizo lukaJesu lapho engasasho igama likaJohane.

Ngakho-ke usitshela ini uLuka? Thina njenga bantu sinesimiso ngoba uJesu wasifela kodwa asibalulekanga. Konke esikwenzela uNkulunkulu, Angasebenzisa amatshe achithe abantu, ukuthi enze umsebenzi ofanayo uma ngabe Efuna. Ngakho-ke akekho phakathi kwethu ofanele azizwe ngathi ungcono kunomunye noma ubalulekile kunabo bonke abantu.

AmaKristu amaningi namuhla afuna ukuthandwa yiwo wonke umuntu.

Kodwa, iqiniso lempilo ebekwa nguLuka mawuyifanisa nekaJesu thina siyiqanda [zero].

Abelusi abezwa izingilosi zicula udumo lukaNkulunkulu ngesikhathi uJesu ezalwa, babe ngabalulekanga kakhulu ukuze babizwe ngamagama. Ngesikhathi uJesu ebhapathizwa, umprofethi omkhulu wesikhathi sakhe, uJohane umbhapathizi zange abizwe ngegama.

Ebukhoneni beNdoda uJesu, wonke umuntu akababulekanga.

Kwi-digital information age sinamanani amabili, 1 kanye no- 0.

Lamanani amabili ayisisekelo salo lonke ulwazi oluzula emhlabeni wethu.

UJesu ungu namba 1, bese wonke umuntu mawumqhathanisa naye ungu 0.

ULuka ufuna lokhu kube yisisekelo sethu sonke kulwazi lwangokoMoya.

1 KWABASEKORINTE 15:31 ..., ngiyafa mihla yonke.

UPawulu, umphostoli omkhulu webandla lokuqala wayefa mihla yonke. Lesi kwaku yisikhiya sakhe sempumelelo.

Uma ngabe siba ngamaqanda [0] emuva kukaJesu, Yena ephambili njenge Nhloko, ngalokho wonke lamaqanda anezezelwayo akhuphula inani. isibonelo 1 000 000 anenali elikhululu kune 100.

Kufanele singaluthathi uphawu lwesibalo sesilo eku ngu 666.

Iqanda [zero] elona nani elingeke lakwazi ukubalwa. Ukunenezela iqanda akwenzi noma iliphi inani lifikelele ku 666.

Ngalokho njengoba inyanga ibonakalisa ukukhanya kwelanga, kufanele sibonakalise ukuthi " kulotshiwe..." eBhayibheleni. Imbono yethu ifanelwe yiqanda [zero]. Okulotshiwe kuphela ekufanele kubale njengo 1.

Isibalo sesilo ukwesula [brainwashing] ingqondo ngezimfundiso eziyimiyalo yabantu kanye futhi namasiko nembono engalotshwanga noma engabhalwanga eBhayibheleni.

Uhla lukaLuka lwemvelaphi nokhokho [bloodline] bakaJesu, iNdoda eqotho, luqala ngo-Adamu* okwakuyindoda yokuqala eqotho.

Kodwa u-Adamu* wona, ekusho ukuthi uJesu njenge Ndoda eqotho, hayi ukuthi kwakufanele aphile impilo eqotho kuphela, kodwa kwakufanele alungise inhlikinhliki ka-Adamu* le ayenza ensimini yase-Edene, futhi wasihlenga sonke esonweni.

UJesu kwaku ngeyona indoda kaJosefa. UMariya wakuqinisekisa lokhu ngokushada uJosefa uma enezinyanga ezintathu ekhulelwe. UJosefa waye semgqeni wobukhosi bukaDavide njengoba wayeyisizukulwana sikaSolomoni, indodana kaDavide.

Kodwa lomugqa wanqamulwa izono zenkosi uJekoniya (owayephinde abizwe ngoKhoniya).

UJEREMIYA 22:24 "Kuphila kwami," usho uJehova, "noma uKhoniya indodana kaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda, ebe yindandatho esandleni sami sokunene, nokho bengiyakuhluthula khona,

UJEREMIYA 22:28 Lo muntu uKhoniya uyisitha esidelelweyo nesaphukileyo na? Uyindebe okungekho kuyo intokozo na? Uzwitshelweni yena nenzalo yakhe, balahlelwa ezweni abangalaziyo, na?

UJEREMIYA 22:30 Usho kanje uJEHOVA, uthi: "Lobani lo muntu ukuthi akanamntwana,umuntu ongayikuba nampumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide akayikuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda.

UNkulunkulu wathembisa ukuthi akekho namunye wesizukulwana sakhe oyakuhla esihlalweni sobukhosi. Ngalokho uJosefa zange abe yinkosi njengesizukulwana sikaKhoniya.

ULuka ucosha lenkinga yabantu. Kanjani ukuthi u Jesu abe yinkosi yamaJuda uma ngabe imvelaphi noma izizukulwana [descendants] zikaSolomoni zinqanyuliwe yinkosi uKhoniya? Lokhu kugcizelela ukuthi uLuka athole okhokho bakaMariya ukusuka kuDavide ngendodana yakhe endala uNathani.

NGOKUKALUKA 3:23 Yena uJesu, ukuqala kwakhe, wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu, eyindodana, njekokushiwo kaJosefa ka-Eli.

U-Eli waku nguyise kaMariya. Ngoba uJosefa washada noMariya futhi wathola [adopted] uJesu, wonke umuntu ucabangela ukuthi uJesu wayeyindodana kaJosefa.

NGOKUKALUKA 3:31 KaMeleya kaMena kaMathata kaNathamu kaDavide,

Lomugqa ukhululekile kwisiqalekiso sikaJekoniya njengoba uhlukene nomugqa kaSolomoni.

UJosefa kwakufanele athole [adopt] uJesu njenge ndodana yakhe. Lokhu kwenza ukuthi uJesu akwazi kuba yiNkosi (njenge ndodana etholiweyo kaJosefa) futhi Wayekhululekile kwisiqalekiso njengoba wazalwa eyindodana kaMariya futhi engesiyona indodana kaJosefa yegazi [biological son]. Indodana etholiwe inawo wonke amalungelo kanye nezibusiso zendodana yegazi.

Yingakho uMariya kwakufanele emalane nakho konke ukunyundelwa [slander] ngokuthi ukhulelwe engekashadi. Kwakufanele aqinisekise ukuthi uJesu kwaku ngesiyona indodana kaJosefa yegazi. Waye yindodana kaJosefa ayitholile [adopted son].