ULuka wethula uJesu njengo Muntu ophelele -- Isahluko 02

ULuka bekufanele abeke uJesu njengo Muntu opheleleyo. Ngakho-ke uchaza zonke izinto ebeke hlangabezana nazo njengo muntu.

Into abantu abanendaba nayo kakhulu kulezinsuku yingcebo kanti futhi ngalokhu sabelana ngokungalingani. Ngonyka ka-2015 iMelika ibe ne 42% yomnotho womhlaba kanye futhi ne-China ibine 11%. Amazwe ayishumi anothile emhlabeni ano 84% yomnotho womhlaba. Kunamzwe angama-200 emhlabeni jikelele.

Amazwe ampofu angama-40 ane 1% yomnotho womhlaba.

Ngalokho amazwe ayi-150 kufanele ahlulelane ngo 15% womnotho womhlaba, ilizwe ngalinye lithola 1 we 10 [one tenth] yephesenti.

EMelika elinothile, 80% yabantu bane 15% yomnotho. Ngakho-ke kunabantu abaningi abampofu emhlabeni jikelele. Abantu abampofu abajabulile ngalabantu abambalwa kodwa abanothile, ngoba bagcina sebe phethe laba abampofu futhi bababuse. Ukhetho lomongameli eMelika lidle imali eyizi-7000 zama-dollar [7000 million dollars]. Akekho umuntu ompofu onganqoba lolukhetho.

Inkinga enkulu esinayo la emhlabeni ukungabi nabulungiswa nokungaphathwa ngokulingana okwenziwa abanothile kwabampofu.

ULuka udlulisa lokhu kwabampofu ekuyibo abaningi kakhulu. UJesu nguMuntu wabo. UJosefa, owamthola [adopted Him], kanye noMariya babengelutho. UJosefa noMariya babekholiwe kodwa babengazi ukuthi Ogcotshiweyo [Mesiya] kufanele azalelwe eBetlehema. Ngakho-ke uNkulunkulu wabakhipha eGalile emzini waseNasaretha ngokuthi u-Kesari Awugustu athi kubalwe izwe lonke.

NGOKUKALUKA 2:1 Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Awugustu sokuba kubalwe izwe lonke.

UJosefa indoda empofu (ehluphekile), kwakufanele bathathe uhambo olungamaKhilomitha ayi-140 ukusuka eNazaretha ukuya eBetlehema. Umkakhe owayekhulelwe futhi esekusele kancane ukuthi abelethe evikini. Kwakufanele agibele imbongolo engakhululani futhi nehamba kancane. Uhambo luzothatha iviki. Bazofika yini eBetlehema phambi kokuzalwa kukaJesu? Lowo mcabango wabakhathaza indlela yonke. Ngakho-ke isikhathi esibi sokuthi uMariya athathe uhambo. Imbongolo kufanele ithwale ukudla kweviki, nezingubo zokulala endleni, kanye futhi namathulusi kaJosefa wokusebenza njengoba waye ngumbazi (emva kweminyaka emibili izazi zasempumalanga zafika eBetlehema, umndeni usase lapho. UJosefa kwakufanele asebenze lapho eBetlehema ukuze abondle). Asikho isikhala sezingubo zokuqgoka zengane, umbhede wengane, etc.

Kungani bethatha loluhambo olungakhululani? ukuze bakhokhe intela (ukubalwa).

Kunzima ukucabanga isizathu esibi kangaka. Sonke asikuthandi ukukhokha intela [taxes].

Kwafufanele bahambe kancane ngenxa yesimo sikaMariya. Abantu ababe hamba beshesha babadlula ukuze bafike eBetlehemba indawo yezihambi igcwele. Bathola indawo esitebeleni esinukayo nesinga hlanzekanga.

Izitebele yizindawo ezingcole kakhulu, kugcwele umquba wemfuyo. Akunuki kahle. Ingane yazalelwa khona. Emkhombeni, omanzi ngamathe wezinkomo kanye nezinkabi ebezidla ukudla kwazo, kwaku ngumbhede Wakhe. Ekupheleni kwempilo Yakhe, abantu bazomthimisela ngamathe futhi. Kungani? Ngoba uyiSinkwa soKuphila. Ngeke sikwazi ukudla isinkwa singasihlafunwanga futhi singagcwalanga amathe.

NGOKUKALUKA 2:7 Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi.

Babengena ndawo. Babengafunwa. Ekuqaleni kwempilo Yakhe, uJesu wayengaphandle kwenkolo yomphakathi wamaJuda. Kwizikhathi zokugcina ume ngaphandle komnyango webandla lamaKristu.

Wayembesa ngezingubo zamasaka. Eyona ndwangu etholakala esitebeleni ngamasaka amadala, la asetshenziswa ukugoqa ijoka, ukuvikela intamo yenkabi ukuthi ingalinyazwa yijoka lenze isilonda. Inkunzi isebenza kanzima futhi ijuluke. Lezidwedwe ezigoqa ijoka zigcwala izithukuthuku zenkabi. Ngakho-ke uJesu wayegoqwe nezidwedwe ezigcwele izithukuthuku nezingcolile. Abelusi baphuthuma baya esitebeleni bengcolile futhi benezithukuthuku benjalo. Baba sekhaya ebusweni bakhe njengoba wayembeswe ngezindwangu ezingcolile kulesitebele esingcolile. UJesu wenza abampofu babe sekhaya, ngoba wazalwa empofu. Ziyabaleka izingane ezizalelwa kulezimo ezinje.

Ekupheleni kwempilo Yakhe kuzoba nezithukuthuku. Uzoba nezithukuthuku ezinjengamathonsi egazi, aconsela emhlabathini. Ngobani? U-Adamu wona futhi isijeziso sakhe kwaku ngukuthi uya kudla ngezithukuthuku zobuso bakhe. Ngakho-ke isithukuthuku somuntu kwakufanele sithinte igazi likaJesu ukuze lesisijeziso sihlengwe. Ngelinye ilanga, kumhlaba omusha, kuyobe kungasekho zithukuthuku ezenziwa ukusebenza kanzima.

ULuka ukubeke kahle ukuthu uNkulunkulu akacabangi ngendlela thina bantu esicabanga ngayo. Yingakho uNkulunkulu ejabuliswa yizinkolelo zamabandla wethu.

Kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini, lumdumisa uNkulunkulu, okokuqala kwenzeka lokhu kumlando wabantu la emhlabeni.

Kwenzeka kuphi lokhu? Ebhoda yamaRoman Empire ebizwa ngeFilistiya. Kuphi eFilistiya? Akuchazwanga. Endle elingaziwa elisedolobheni elincane ekuthiwa kuseBetlehema.

Ngobani ababukeli balento enkulu kangaka yemvelo?

Iqembu elincane labelusi abangafundanga, abangaziwa futhi abampofu. Endle bebengagezi njalo. Babenuka njengezimvu zabo. Asazi nokuthi babe ngobani. Amagama wabo zange abhalwe ngoba babe ngelutho, kwakungekho muntu owayengabazi. Babethukile kakhulu makwenzeka lokhu.

Ngakho-ke uLuka usitshela izinto ngoNkulunkulu njengomuntu. Wenza izinto ngendlela eyehlukile nengalindelekanga. Azange azinake izintandokazi (amaJuda asemaThempeleni nasemaSinagogeni) wayenake kakhulu abantu abampofu, ababesogola, bengabalulekanga, behlupheka futhi bengenamali. Abelusi babehlupheke kakhulu ukuthi bakwazi ukuthenga izipho, kodwa baba sekhaya mabefika esitebeleni esingcolile nesinukayo. UNkulunkulu wayezigqokise umzimba womuntu, kodwa indlela awazalwa ngayo yayingalindelekanga, ukuze abampofu naba ngabalulekanga bayijabulele.

USathane wayekhohliseke kakhulu. Wayecabanga ukuthi wazi kangcono ukuthi amoshe isikhathi esitebeleni esingcolile nabelusi abangaziwa. Wayecabanga ukuthi abelusi ababili abangaziwa abaya kuJosefa noMariya babengena kubaluleka kwicebo lingaNkulunkulu. Kuye, kwakusobala ukuthi lomdlalo wawu ngahlanganise lutho nokuzalwa kukaMesiya. Wayecabanga ukuthi uma kuzalwa uMesiya kuzobonakala ngokuthi abaholi bezenkolo emaThempeleni bajabule futhi badumise ukuze abone ukuthi kubalulekile. Azokwazi ukuthumela amadimoni wakhe ukuthi ayolwa naye. USathane wahlulwa isimo esithobeke kakhulu futhi nesilula esasisetshenziswa ngabantu abajwayelekile kakhulu umphakathi obabheka njengabantu abangabalulekanga.

UJesu, umntwana omkhulu kunabo bonke, wayehambisane esitebeleni neqembu labangelutho.

I-digital information age yamakhomputha namafoni avuselele izimpilo zethu. I-digital age ethembele emananini amabili, ku 1 (kunye) no 0 (iqanda).

Ukuzalwa kukaJesu, iZwi likaNkulunkulu elalu nalo lonke ulwazi lwangokoMoya esiludingayo, ukuvuselela umhlaba wonke. Ungu namba 1. Ngakho-ke ekuzalweni Kwakhe yonke into kwakufanele ibe yiqanda (0).

ULuka ugcizelela lobudlelwane bobuntu obuphakathi koJesu enguMuntu njengo 1 bese sonke thina abantu njengo 0.

Umhlaba osiphahlile ufuna ukuthi silinganise (ukuzimisela, amasiko amabandla ethu, abaholi bamabandla ethu, imndeni yethu, amasiko ethu, imali, udumo, abafazi) njengo namba 1 bese okushiwo yiBhayibheli njengo 0.

Naka ukuthi bancane abantu abazi iBhayibheli namuhla, nalaba abahamba isonto njalo.

NGOKUKALUKA 2:8 Kwakukhona abelusi kulelo zwe ababehlezi endle, belinda umhlambi wabo ebusuku.

9 Ingelosi yeNkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yeNkosi yabakhanyisa nxazonke; besaba ngokwesaba okukhulu.

NGOKUKALUKA 2:13 Masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasuzulwini, ludumisa uNkulunkulu, luthi:

14 "Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye."

ULuka akalokothi akhulume ngezazi zasempumalanga. Zafika emva kweminyaka emibili, zathola umntwana hayi ingane encane. Izazi zasempumalanga zangena endlini, hayi esitebeleni. NguJesu noMariya ababekhona, hayi uJosefa.

NGOKUKAMATHEWU 2:11 Zase (izazi zasempumalanga) zingena endlini, zabona umntwana noMariya unina.

Izazi zazingeke zizizwe zisekhaya esitebeleni. Abelusi abagcwele izithukuthuku bazizwa besekhaya esitebeleni. Ngoba babe lijwayele iphunga lezilwane.

Ngakho-ke, uJesu njengo Muntu, wazalwa ehluphekile nasesimeni esithobeke kakhulu. Ngalokho ufanele abampofu, ekuyibona abaningi kakhulu la emhlabeni.

ULuka ushilo ukuthi Waya eThempeleni eneminyaka eyishumi nambili. Abapristi bamangala ngokuqonda Kwakhe.

UJosefa noMariya bamshiya, futhi kwakumele babuye emva kwezinsuku ezintathu ukuyomlanda eThempeleni.

NGOKUKALUKA 2:48 Bathi bembona, bamangala; unina wathi kuye: "Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka, uyihlo nami besikufuna silusizi."

49 Wathi kubo: "Kukanjani, beningifunelani na? Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukaBaba na?

Ezungezwe izihlakani zamaJuda ezingakholwa kukuzala kwentombi, uMariya wesaba wase ebiza uJosefa ngobaba kaJesu.

Impendulo yakhe yakulungisa lokhu. Wayibeka kahle.

"Kukanjani, beningifunelani na? wamkhuza kahle. wayengathi, "Umangabe beningifuna kungoba niye nahamba nangishiya azange nibheke ukuthi ngihamba nani na. Lokhu akukona ukuba ngumzali omuhle."

Isifundo ekufanele sisifunde sonke, ukuthi sivele sishiye uNkulunkulu kalula siqhubeke nezimpilo zethu ngezindlela ezingekho eBhayibheleni.

"Beningazi yini ukuthi kumelwe ukuba ngibe kokukaBaba na?" [such tact]. Wayengathi "Yin'ndaba, wethuswa yilamadoda ukuze wenze iphutha ngokuzalwa kwami yintombi."

Awaye zama ukukusho ukuthi uma uJosefa kwaku ngubaba wakhe kwakufanele abeseshabhu ukwenza umsebenzi wokuba ngumbazi. Kodwa umangabe uNkulunkulu kwaku ngubaba Wakhe, Wayezohlala eThempeleni likaNkulunkulu akhulume namapristi nabodokotela. Ngoba wahlala izinsuku ezintathu eThempeleni, uJesu wahlala endlini kaBaba Wakhe. Ngakho-ke uBaba Wakhe wangempela, uNkulunkulu, azange amshiye kulezozinsuku ezintathu njengo Josefa, owayengesiyena ubaba Wakhe wangempela.

Ngendlela uJesu awabeka ngayo impendulo yakhe wayefuna ukuthi abantu labo ababekhona bengakholelwa ukuthi wazalwa yintombi bakwazi lokho. Isizathu sabo kwakungukuthi uMariya wayesaba uchaza lesimo esingajwayelekanga. Ngakho-ke la sifunda ukuthi kuzoba nezikhathi lapho ekufanele simele iqiniso abantu abangalazi ngeBhayibheli, leli abaholi bamabandla abangahambisani nalo. Ingabe siyoba naso yini isibindi sokungavumelani nabo futhi sibatshele abangafuni ukukwazi?

UJesu wabeka impendulo ecacile, eyalungisa iphutha likaMariya ngokungayibeki obala ukuthi uyamlungisa. Wayemhlonipha uMariya. Lesi isibonelo esihle ebantwaneni abaphukisana nabazali, abangahloniphi, nabagxeka abazali.

NGOKUKALUKA 2:51 Wehla nabo, wafika eNazaretha, wabathobela. Kepha unina wawagcina onke lawa mazwi enhliziyweni yakhe.

ULuka usifundisa isifundo esibaluleleke kakhulu. Uma umuntu ufuna efuna ukwethula umyalelo kwabanye abantu kufanele naye aqale athobele imiyalelo. UJesu wadlula kuzo zonke lezi zigaba zokubayintsha, ngokuthobela uJosefa noMariya futhi zange angabahloniphi. Kwaze kwaba isibonelo esihle. Lokhu kwamenza ukuthi akwazi ukunika abantu imiyalelo mayesemdala eshiya ekhaya uJosefa noMariya.

KWABASEKOLOSE 3:20 Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke, ngokuba lokho kuyathandeka eNkosini.