u-Israyeli uyiwashi elibala isikhathi lika Nkulunkulu

UMA UNKULUNKULU ENGASIBALI ISIKHAYHI

Ukusuka kwimibhalo engcwele sibona ukuthi uNkulunkulu usebenzisa u-Israyeli njenge washi elibala isikhathi (stopwatch).

Sisebenzisa indlela yewashi elibala isikhathi ngoba singakwazi ukukala isikhathi ngalo,ngokwesibonelo umangabe umdlali ogijimayo egijima kumqhudelwano. Singakwazi ukulimisa iwashi elibala isikhathi, ngokwesibonelo ngesikhathi sokuzilolonga. Isikhathi esi "misiwe" asibalwa njengengxenya yomqhudelwano.

Umangabe uNkulunkulu usebenza no Israyeli njenge sizwe, futhi bemamkela, bemthobela njengo Nkulunkulu wabo, iwashi elibala isikhathi liyagijima. kodwa umangabe bengamthobeli futhi bemala uNkulunkulu, uyaba jezisa ngokuba susa embusweni wakhe noma abahlukanise, noma ezinye izizwe zibahlukumeze, iwashi elibala isikhathi lika Nkulunkulu limisiwe.Ngaleziy'khathi uNkulunkulu akasibali isikhathi.

Kulokhu siphinde sifunde isifundo esibalulekile sokuthi uNkulunkulu usebenza ngokwehluka no Israyeli kanye nakwi bandla.

Asichaze lezinkulumo ngokuphuma ebhayibheleni. Ngoba sisebenza ngesikhathi, sichaza izinkathi (timeline), noma isikhathi (time periods), ngomlando wakwa-Israyeli ngenjoba uchazwe ngayo eBhayibheleni.

 

Kwi ncwadi ya 1 Amakhosi isahluko 6, sithola ukuthi kuthathe iminyaka ewu-490 ukusuka ku Eksodusi ephuma eGibithe ukuya ekuzingcweliseni kwe thempeli elakhiwa ngu Solomoni.

1 Amakhosi 6:1 Kwathi ngomnyaka wamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe, ngomnyaka wesine wokubusa kukaSolomoni phezu kwabakwa-Israyeli , ngenyanga kaZivi eyinyanga yesibili, waqala ukwakha indlu kaJehova.

2 Indlu inkosi uSolomoni eyayakhela uJehova,...

38 ... Wayelokhu akha iminyaka eyisikhombisa.

1 Amakhosi 7:48 USolomoni wenza-ke zonke izinto ezazisendlini kaJehova: i-altare legolide, netafula legolide okwakukhona kulo izinkwa zokubukwa,

49 Nezinti zezibani zegolide elicwengekileyo eziyisihlanu ngakwesokunene neziyisihlanu ngakwesokhohlo phambi kwegumbi, nezimbali, nezibani, nezindlawu, ngegolide,

50 Nezindebe, nezizenze, nezitsha, nezinkezo, nemicengezi yomlilo, ngegolide elicwengekileyo, nezingibe zegolide zezivalo zendlu engaphakathi, indawo engcwelengcwele, nezivalo zendlu yethempeli.

51 Sekuphelile wonke umsebenzi inkosi uSolomoni eyawenzayo endlini kaJehova , uSolomoni wangenisa izinto uyise uDavide ayezingcwelisile, isiliva, negolide, nezitsha, wakubeka engcebeni yendlu kaJehova.

Ukusuka ku-Eksodusi ukuya ku Solomoni mayeqala ukwakha ithempeli kwaku yiminyaka engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili (480). Kubathathe iminyaka eyisikhombisa ukwakha ithempeli. Kwaphinda kwathatha isikhathi ukwakha izinto zonke (vessels) zethempeli, phambi kokuba ithempeli lingcweliswe kuNkulunkulu. Kusinika iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalolunye (490).

 

Kodwa masihlolisisa (investigating) kahle lezinkathi, sithola inkinga. Uma sihamba ngokwemibhalo engcwele (the rest of scripture),futhi sihlanganisa yonke imininingwane (information) esiyithola ebhayibheleni, sithola ukuthi kahle kahle lezinkathi kwaku yiminyaka engama-624, hayi engama-490!

Masizihlanganise lezinkathi zodwa:

Uhambo lwasehlane:

Kwaku yiminyaka engamashumi amane (40 years) ukusuka ku-Eksodusi lapho u-Israyeli engumelusi ehlane phambi kokuthi bangene kumhlaba abawu thenjisiwe.

UNumeri 14:33 Abantwana benu bayakuba ngabelusi ehlane iminyaka engamashumi amane, bathwale ukuphinga kwenu, izidumbu zenu zize ziqedwe ehlane.

Izenzo 13:16 Wayesesukuma uPawulu, waqhweba ngesandla, wathi: "Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu lalelani:

17 UNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wabakhetha obaba, wabaphakamisa abantu bengabafokazi ezweni laseGibithe; wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo.

18 Wababekezelela ehlane kungathi iminyaka engamashumi amane.

Umhlaba abawuthenjisiwe:

Kwathatha iminyaka engamashumi amane ukuze bafike futhi baphathe umhlaba abawuthenjisiwe. Ukuphela kwa lezinkathi kumakwa ngokufa komholi wabo uJoshuwa.Emva kwalokhu baholwa abahluleli abahlukahlukene.

UJoshuwa waye neminyaka elinganiselwa kwe ngamashumi amathathu ngesikhathi sika-Eksodusi:

Iminyaka engaqondana nayo yonke lento esikhuluma ngayo, engamashumi amathathu.kodwa singanga lungi kahle ngeminyaka eyishumi noma yikanjani. mhlasimbe wayeneminyaka engamashumi amabili (20), noma engamashumi amane (40). (We say 30 years, with an error margin of ±10 years).

Emva kweminyaka engamashumi amane ehlane (desert), wayeneminyaka engashumi ayisikhombisa ngenkathi engena ezweni ababelithenjisiwe, wahola u-Israyeli.

Wafa eneminyaka eyikhulu neshumi (110 years).

Abahluleli 2:8 UJoshuwa indodana kaNuni, inceku kaJEHOVA, wafa eneminyaka eyikhulu neshumi.

9 Bammbela emkhawulweni ...

Lokhu kuhola ek'thenini kokuthi uhole u-Israyeli iminyaka engamashumi amane ngesikhathi sokunqoba ukufika ezweni ababelithenjisiwe. [110 years minus 70 years gives 40 years, with a possible error of ±10 years]

Baholwa abahluleli abahlukahlukene:

Emva kokufa kukaJoshuwa, u-Israyeli waholwa abahlaleli abahlukahlukene iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisihlanu (450 yeminyaka).

Izenzo 13:16 Wayesesukuma uPawulu, waqhweba ngesandla, wathi: "Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu, lalelani:

20 Kwadlula kungathi iminyaka engamakhulu amane namashumi ayisishlanu. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi.

USawulu abe yinkosi:

Emva kwabahlaleli, u-Israyeli waba nenkosi yokuqala. INkosi uSawulu ubuse iminyaka engamashumi amane.

Izenzo 13:16 Wayesesukuma uPawulu, waqhweba ngesandla, wathi: "Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu, lalelani:

21 Kusukela lapho bacela inkosi; uNkulunkulu wabanika uSawulu indodana kaKisi, umntu wesizwe sakwaBenjamini, iminyaka engamashumi amane.

UDavide abe yinkosi:

Emva kwenkosi uSawulu, uDavide wabusa njengenkaosi iminyaka engamashumi amane nezinyanga eziyisithupha (40½ yeminyaka).

2 Samuweli 5:3 Kwase kufika onke amalunga akwa-Israyeli enkosini eHebroni; inkosi uDavide yenza isivumelwano nawo eHebroni phambi kukaJEHOVA; amgcoba uDavide abe yinkosi kwa-Israyeli.

4 UDavide wayeneminyaka engamashumi amathathu ekuqaleni kwakhe ukubusa; wabusa iminyaka engamashumi amane.

5 EHebroni wabusa kwaJuda iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha; eJerusalemawabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu kwa-Israyeli wonke nakwaJuda.

Phawula ukuthi i-40½ yeminyaka (7½ yeminyaka + 33 yeminyaka) evesini lesihlanu uhambela ku-40 yeminyaka evesini lesine. Lokhu kusitshengisa ukuthi zonke lezi zinsuku zingaphuma ngo ±½ wonyaka.

uSolomoni waqala ukwakha ithempeli ngonyaka wesine ekubuseni kwakhe:

Emva kukaDavide, uSolomini waba yinkosi.

1 Amakhosi 1:29 Inkosi yafungiswa ngokuthi: "kuphila kukaJehova ohlengile umphefumulo wami ekuhluphekeni kwami konke,

30 Njengalokho ngafunga kuwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngathi:USolomoni indodana yakho uyakuba yinkosi emva kwami, ahlale esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami, ngiyakwenza njalo impela namuhla."

Manje sihlanganisa u 3 noma u 4 weminyaka phambi kokuthi uSolomoni aqale ukwakha ithempeli.

1 Amakhosi 6:1 Kwathi ngonyaka wamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili, emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibithe, ngonyaka wesine wokubusa kukaSolomoni phezu kwabakwa-Israyeli, ngenyanga kaZivi eyinyanga yesibili, waqala ukwakha indlu kaJEHOVA.

2 Indlu inkosi uSolomoni eyayakhela uJEHOVA, ...

Sihlanganisa izinkathi:

Nasi isifinqo sezinkathi zesikhathi:

UmcimbiIminyakaUmkhawulo wephuthaInkomba

Ehlane

40 yeminyaka

±½ yonyaka

Numeri 14:33

Izenzo 13:18

Ukunqoba umhlaba abawuthengiswa

40 yeminyaka

±10 yeminyaka

Amazwi aku-Eksodusi, Numeri, Joshuwa,nakwaBahluleli

Baholwa abahluleli

450 yeminyaka

±½ yonyaka

Izenzo 13:20

Ukuholwa kukaSawule40 yeminyaka±½ yonyakaIzenzo 13:21
Ukuhola kukaDavide40½ yeminyaka±½ yonyaka2 Samuweli 4:4, 5

Unyaka wesine kaSolomoni

3½ yeminyaka

±½ yonyaka

1 Amakhosi 6:1

Kuze kufike ukunikezelwa kweThempeli10 yeminyaka±½ yonyaka1 Amakhosi 6 & 7
624 yeminyaka±13 yeminyaka


 

 

Sinezikhathi ezimbili ezihlukene zesikhathi esifanayo emlandweni. Isibalo esisodwa sinikeza u-490 yeminyaka (±1 wonyaka), esinye isibalo sinikeza u-624 yeminyaka (±13 yeminyaka).

Lokhu kubukeka njengo kuphikisana okukhulu eBhayibheleni.

Singawuchaza kanjani lomehluko?

Ingcazelo iyatholakala uma samukela ukuthi uNkulunkulu akasibali isikhathi lapho u-Israyeli e-dingisiwe, noma ebuswa ezinye izizwe noma behlakazekile ( njengesikhashana samanje). Ukufakazela, sibuka zonke izikhathi ngalesi sikhathi lapho u-Israyeli ebuswa ezinye izizwe:

Bakhonza uKushani Rishatayimi iminyaka eyisishiyagalombili:

U-Israyeli ukhonze uBali, uNkulunkulu wabayekela bakhonza abakwa-Aramu Naharayimi iminyaka eyisishiyagalombili, uNkulunkulu waze wabavusela u-Otheniyeli ukuthi abasindise.

Abahluleli 3:7 Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJEHOVA, bamkhohlwa uJEHOVA uNkulunkulu wabo, bakhonza oBali no Ashitaroti.

8 Ngalokho intukuthelo kaJEHOVA yavuthela u-Israyeli, wathengisa ngabo esandleni sikaKushani Rishatayimi inkosi yase-Aramu Naharayimi; abantwana bakwa-Israyeli bamkhonza uKushani Rishatayimi iminyaka eyisishiyagalombili.

Bakhonza u-Egiloni inkosi yakwaMowabi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili:

U-Israyeli wakhonza uBali, uNkulunkulu wabayekela bakhonza abakwa-Aramu Naharayimi iminyaka eyisishiyagalombili, uNkulunkulu waze wabavusela u-Ehudi ukuthi abasindise.

Abahluleli 3:12 Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJEHOVA; uJEHOVA wamnika u-Egiloni inkosi yakwaMowabi amandla phezu kuka-Israyeli, lokhu benze okubi emehlweni kaJEHOVA.

14 Abantwana bakwa-Israyeli bamkhonza u-Egiloni inkosi yakwaMowabi iminyaka eyisishiyagalombili.

Bacindezelwa nguJabini, inkosi yase Khanani, iminyaka engamashumi amabili:

U-Israyeli wenza okubi, uNkulunkulu wasebacindezelisa ngoKhanani iminyaka engamashumi amabili, uNkulunkulu waze wabavusela uDebora kanye no Baraki.

Abahluleli 4:1 Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJEHOVA, esefile u-Ehudi.

2 uJEHOVA wathengisa ngabo esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani, owabusa eHasori, onduna yempi yakhe yayinguSisera owahlala eHarosheti labezizwe.

3 Abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJEHOVA, ngokuba wayenezinqola ezingamakhulu ayisishiyagalolunye zensimbi; wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engamashumi amabili.

Bakhonza uMidiyani iminyaka eyisikhombisa:

U-Israyeli babuye benza okubi futhi, uNkulunkulu wabayekela bakhonza abakwaMidiyani iminyaka eyisikhombisa, uNkulunkulu waze wabavusela uGideyoni ukuthi azobasindisa.

Abahluleli 6:1 Kepha abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJEHOVA; uJEHOVA wabanikela esandleni sakwaMidiyani iminyaka eyikhombisa.

Bacindezelwa abaseFilisti iminyaka eyishumi nesishiyagalombili:

U-Israyeli wakhonza uBali nabobonke abanye onkulunkulu bamanga, uNkulunkulu wabayekela bacindezelwa abaseFilisti iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, uNkulunkulu waze wavusa uJefta ukuthi azobasindisa.

Abahluleli 10:6 Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJEHOVA, babakhonza oBali, no-Ashitaroti, nawonkulunkulu baseAramu, nawonkulunkulu baseSidoni, nawonkulunkulu bakwaMawabi, nawonkulunkulu babantwana bakwa-Amoni, nawonkulunkulu bamaFilisti, bamshiya uJEHOVA, kabamkhonza.

7 Intukuthelo kaJEHOVA yamvuthela u-Israyeli, wathengisa ngabo esandleni samaFilisti nasesandleni sabantwana bakwa-Amoni.

8 Bakhathaza, bacindezela abantwana bakwa-Israyeli ngalowo mnyaka; iminyaka eyishumi nesishiyagalombili babacindezela bonke abantwana bakwa-Israyeli ababengapheya kweJordani ezweni lama-Amori elilkwaGileyadi.

Bakhonza amaFilisti iminyaka engamashumi amane:

U-Israyeli wenza okubi, uNkulunkulu wabayekela bakhonza abaseFilisti iminyaka engamashumi amane, uNkulunkulu waze wabavusela uSamsoni ukuthi azobasindisa.

Abahlaleli 13:1 Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJEHOVA; uJEHOVA wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamashumi amane.

Bacindezelwa abaseFilisti iminyaka engamashumi amabili.

U-Israyeli akazange amthobele uNkulunkulu, uNkulunkulu wabayekela bacindezelwa abaseFilisti iminyaka engamashumi amabili,uNkulunkulu waze wavusa uSamuweli ukuthi azobasindisa.

1 Samuweli 7:2 Kwathi kusukela osukwini umphongolo owahlala ngalo eKiriyati Jeharimi, kwaba yisikhathi eside, ngokuba saba yiminyaka engamashumi amabili; yonke indlu yakwa-Israyeli yakhalela uJEHOVA.

3 USamuweli wakhuluma kuyo yonke indlu ka-Israyeli, wathi: "Uma nibuyela kuJEHOVA ngayo yonke inhliziyo yenu, susani kini onkulunkulu babezizwe no-Ashitaroti, nibhekise izinhliziyo zenu kuJEHOVA, nimkhonze yena yedwa; uyakunophula esandleni samaFilisti."

Sihlanganisa leminyaka:

Nalufinqo lwezinkathi, ngales'khathi u-Israyeli ebuswa ezinye izizwe:

UmcimbiIminyakaUmkhawulo wephuthaInkomba

Chushanrishathaim (Mesopotamia)

8 yeminyaka

±½ yonyaka

Abahluleli 3:8

Eglon (Moab)

18 yeminyaka

±½ yonyaka

Abahluleli 3:14

Jabin (Canaan)

20 yeminyaka

±½ yonyaka

Abahluleli 4:3

Midiyani7 yeminyaka±½ yonyakaAbahluleli 6:1
Filisti18 yeminyaka±½ yonyakaAbahluleli 10:8

Filisti

40 yeminyaka

±½ yonyaka

Abahluleli 13:1

Filisti20 yeminyaka±½ yonyaka1 Samuweli 7:2
131 yeminyaka±3½ yeminyaka


 

 

Lapho manje isikhathi esiphelele salesi sikhathi, futhi sichitha isikhathi esivela kuso u-Israyeli njengesizwe noma sigcinwe kwezinye izizwe, siseduze kakhulu neminyaka engu-490 ebhalwe ngama 1 Amakhosi 6, futhi nakanjani ngaphakathi kwemingcele yephutha!

624 years (±13 years) – 131 years (±3½ years) ≈ 490 years

Kubonakala engathi uNkulunkulu uyalisa iwashi lakhe elibala iasikhathi (stopwatch) uma ngabe u-Israyeli ekhekho endaweni ekumele abekuyona. Kepha uma ebuyela endaweni ekahle futhi, uyaziqhubekisa izinkathi (timeline) zakhe.

 

Khumbula ukuthi uhambo lwase hlane alufakangwa esikhathini "esimisiwe", ngoba uNkulunkulu waye sasebenza ngabakwa-Israyeli ehlane; ebabonisa(revealing) umthetho wakhe, ebabonisa (revealing) ne thempeli, etc.

 

Kulesisifundo sithola isikhathi kwiwashi elibala isikathi (stopwatch) likaNkulunkulu leminyaka engamakhulu amane namashumi asishiyagalolunye (490).

Kusuka ezifundweni zethu kubonakala ukuthi lokhu kuyisibonelo esiphezulu lapho uNkulunkulu esebenza no-Israyeli. Sibona esinye isibonelo seminyaka engama-490 yesikhathi esithile kuDaniyeli isahluko 9. Lokhu kuvame ukubhekwa njengamaviki angu-70 kaDaniyeli. Kuleso simo iwashi elibala isikhathi likaNkulunkulu selokhu " sekhefu" cishe iminyaka engaba ngu-2000 ngenkathi isizwe samaJuda sichithwa.

 

Isifundo esibalulekile kulokhu ukuthi uNkulunkulu usebenza ngokwehluka no-Israyeli (the Jews nation) kanye nabezizwe (Gentiles).Emibhalweni engcwele (scripture) sithola ukuthi uNkulunkulu usebenza no-Israyeli namaJuda (Jews) ngokucacile (specifics), kanye nabezizwe (Gentiles)" ngokungabonisi kahle (vague general terms)".

Masibone izinye iy'bonelo:

 

UNkulunkulu wanika imiyalelo ecacile kumaJuda kwiTestamente Elidala okumayelena nokuchazwa kanye nokutshelwa izinsuku zamafisti, nendlela yokuma kwethempeli, nokuthi kufanele babenesisindo esingakanani, nokudla ekufanele bakudle, nini na kuphi, kanye nendlela ekumele bamdumise ngayo, nenani labantu, nomlando ophelele, etc.

Uma uNkulunkulu esebenza ngebandla kwiTestamente Elisha, sithola ukuthi akukho zinsuku, nezikhathi, asichazelwanga ngezinsuku zamafisti, nangethempeli, nangohlanga, akukho mlando, etc.

Kungakwethusa ukuthola lokhu, kodwa usuku lukaKhisimusi (christmas day), noma ele(Easter), akukho ndawo ebhayibheleni lapho echaza khona ukuthi kufanele siwachine njengesikhumbuzo lamasuku (they are not specified as feast days for the christians)!

KuLuka 21:24 ...Bayakuwa bedliwa yinkemba, bathunjelwe ezizweni zonke; iJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, kuze kugwcaliseke izikhathi zabezizwe.

Kwathi abafundi bebuza uJesu ngosuku, wathi kubo akusikho okwabo ukuthi bazi.( Kahle kahle babembuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi iwashi elibala isikhathi "limile".)

Izenzo 1:6 Khona labo ababebuthene bambuza bathi: "Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?"

7 Wathi kubo: "Akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu, ...

Ungacabanga ukuthi kufanele sibungaze umthendeleko njalo ngesonto. kodwa lokho akukho enwadini engcwele.(we again only have a "vague" time given in description of "as often as".

1 KwabaseKorinte 11:26 Ngokuba njalo, nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike.

UPawulu uchaza izikhathi ezizayo:

Kwabase-Efesu 2:7 Kuze kuthi izikhathi ezizayo...

Kwabase-Efesu 3:5 Bengayaziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye, ...

Eyona ndawo ebalulekile ebonisa ukuthi uNkulunkulu usebenza ngokwehluka no-Israyeli kanye nebandla itholakala kwiSambulo. uJohane utshelwe ukuthi alinganise ithempeli likaNkulunkulu (alilinganise ngezikali zamaJuda), ngaphandle kwegceke elinikezwe izizwe, angalilinganisi.

ISAMBULO 11:1 Nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa: Sukuma, ulinganise ithempeli likaNkulunkulu, ne-altare, nabakhulekayo kulo.

2 Kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi, ngokuba linikwe izizwe ...

KWISAMBULO 7 Abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane babekwa. Ngoba leli inani eliqondile , laba kufanele kube ngamaJuda! (Ofakazi bakaJehova kanye namanye amabandla bathi laba ngamaKristi.kodwa lokho akungeni kwi phetheni likaNkulunkulu).

 

Ukusuka kumehluko wendlela yokuthi uNkulunkulu usebenza namaJuda (Israyeli) kanye nebandla, kubuye kucace ukuthi ibandla alisoze langena esikhundleni sika-Israyeli.

Umangabe asiwuboni lomehluko, asisoze sakuthola ukuthi u-Israyeli uyiwashi elibala isikhathi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwalombono, angeke sikuthole okukhunywa incwadi engcwele kanye nemprofetho kahle.