Mufundisi ndiye Musoro wekereke here?

Hutungamiriri hweKereke


Nzira inoshandiswa nekereke yeRoman Catholic ndeyekuita muprista anomira semusoro wekereke panzvimbo. Muprista anoudza vanhu, ungano kuti vanofanira kutenda mune zvipi uye kuti vararame sei. Muprista anotonga kuti ndiyani anokwanisa kana asingakwanisi kuparidza. Ndiye zvekare anotonga kuti mari yechegumi inoshandiswa sei. Saka sangano riri pasi pehutongi hwemunhu mumwechete uyu.

Vanhu vangoripo pakutora nekushandisa huchenjeri hwemuprista.

Zvino chikwata chevapurisita chinozovawo pasi pehutongi hwabhishopu.

Ichi chiumbwa chakakoshera kukura kwekereke. Ndicho chikonzero nei kereke yeCatholic iri bato gurusa rezvechitendero.

Makereke akabuda muCatholic anotevera Bhaibheri kana kuti zvinoitwa muchiCatholic, mai vemakereke vakabereka vese vemasangano. Kana sangano rakabuda muchiCatholic richida kukura, vanototevedzera nzira iyi yechiCatholic yekukudza kereke. Vemasangano vane nzira yedzidziso yakati siyanei neCatholic (nemamwe masangano zvakare) asi vese vanozotenderana pachinhu chimwechete chekupa masimba kumunhu mumwechete, anodaidzwa kuti mufundisi, ndiro zita remuprista kumasangano. Mufudzi (pasita kana mufundisi) ndiye musoro wekereke saka zvakadaro anotonga kereke. Zvakarongeka chose, asi zviri muMagwaro here?

 

Bhaibheri rinotii pamusoro pemufundisi kana mufudzi (pasita)?

Hakuna zvizhinji muTestamente Itsva. Izwi rekuti mufudzi rakataurwa kamwechete.

 

VaEfeso 4:11 Zvino akapa vamwe kuti vave vaapositora, vamwe vaporofita, vamwe vaEvangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi;

12 Kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira, nerokuvaka muviri waKristu.

Hushumiri hwevashumiri vashanu hunodiwa kuratidza vatendi nzira pakati pavo mufudzi akataurwa pechina.

Ichi hachisi chinzvimbo chepamusoro. Izvi zvingape mufudzi simba rekutonga kereke here? Kwete.

Munhu haakwanisi kuparidza asina kutenderwa nemufundisi. Mukasawirirana nemufundisi anovhara purupeti yake kuhushumiri ihwohwo. Saka mufundisi (pasita) anobata mabatiro akafanana neemupurisita wekuRoma, achitonga humwe hushumiri huna uhu. Mufundisi anotonga zvakare chegumi, saka kumwe kufunga kwakazvimiririra kunobva kune hushumiri huna kunodzipwa ipapa mune zvemari.

Samambo weCatholic Constantine akaisa masangano parutivi pake kuitira kuti vateerere iye zvekuti aikwanisa kuzovaita kuti vatevere hurongwa hwake, mufundisi anoisa parutivi rwake vane hushumiri hunobvumirana naye. Sangano rinokwanisa chete kuwana hushumiri hunotenderwa nemufundisi.

Saka vafundisi vakawanda vanozoita “kushumira kwemunhu-mumwe”. Munhu mumwechete anozvigona zvese: kuparidza, kudzidzisa kuvangera, kutonga kereke, kuisa kereke pasi pezvaanotenda, nezvimwewo. Sangano rinokohwa kubva pane zvaanozivisisa asi vanorasikirwawo pane zvaasingazivi uye pakutadza kwake.

 

3 Johane 1:9 Ndakanyorera kereke asi Diotrefe, unoda kuva mukuru pakati pavo, unotiramba isu.

10 Naizvozvo kana ndichivuya ndichayevudza mabasa ake aanoita kuti unotiitira makuhwa, namashoko akaipa; vuye haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.

Murume uyu, akatora basa rakakura kukunda raanofanira kuva naro, akatora nhaka yaMwari, akatonga boka akavaisira hutongi hwemunhu mumwechete pamusoro pavo.

Ndiyani anorambidza vanhu kukereke yake uye papurupeti pake nhasi? Mufundisi (pasita).

Ndiyani ane simba rese mukereke nhasi ? Mufundisi (pasita).

 

Mateo 23:2 Akati; Vanyori navaFarise vagere pachigaro chaMosesi.

VaFarise navanyori vakabatwa kubva pamuporofita Mosesi. Kune kubata kunosarudzika kunofanana nendangariro dzavo. Vafundisi nhasi uno vanonyanya kuparidza nezvavakabata vanhu vachitaura. “Muporofita akati izvo”, “muporofita akati izvo”, … Zvakabatwa zakasarudzika zvinofambirana nezvavanonzwisisa pazvakavanzika. Babironi yakavanzika. Havape humbowo hwekunzwisisa kwavo huchibva muMagwaro. Kunzwisisa kwavo kunobva pamazwi avakabata munhu achitaura.

Bvunza mubvunzo wekuti “Nei mufundisi achitonga sangano?” unobva wawana dziva remashoko akabatwa rinoyananisira kuti mufundisi ndiye musoro wekereke. Kwete dziva reMagwaro nekuti Bhaibheri rinoti Jesu ndiye musoro weKereke.

 

Vaefeso 5:23 … saKristu vo musoro wekereke:......

Mateo 23:6 Vanofarira zvigaro zvepamberi pamitambo, nezvigaro zvepamberi musinagoge.

“Zvigaro zvepamberi”. Zvivakwa zvingani zvemakereke echimanjemanje zvine zvigaro kumberi zvinogarwa nevanhu vakakosha? Vanhu vakakosha ava ndivanani? Kazhinji vafundisi vepanzimbo nevafundisi vanenge vashanya. Hakuna mushumiri anogarako kana asinganzwanani nemufundisi. Vafundisi havatambirani nevanovapikisa. Sezvakaitwa naPope Leo akaita zvese zvaaigona kubvisa Martin Luther. Munhu ari pamusoro anogara akanaka, munhu anopikisa anogara ari ndiye akaipa. Mafungiro aya anonzi chichechi-chechi (churchanity), muvengi mukuru wechiKristu.

 

Mateo 23:7 Nokukwaziswa padare, nokuidzwa Rabhi navanhu.

Kakawanda sei kaunonzwa kuchitaurwa kuti “Mufundisi?”

“Mufundisi wako ndiyani?” mubvunzo uyu unopikisana neBhaibheri ndiwo waunotanga kubvunzwa.

Kereke yekutanga haina kubvira yataura ichidaro.

 

Mateo 23:8 Asi imi musaidzwa Rabhi, nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe imi mose muri hama.

“Imi mose muri hama”. Tinofanira kuva takafanana. Mudzidzisi haadaidzwi kuti mudzidzisi Smith, asi kuti hama Smith. Asi vafundisi (mapasita) vanototi vadaidzwe kuti Mufundisi Smith. William Branham haana kuti ndidaidzei kuti muporofita Branham. Aifara nekunzi hama Branham. Tinofanira kudaidza vanhu kuti hama, kwete mamwe mazita anovaita vari pamusoro pedu neimwe nzira.

Kusvikira Constantine amisa kuuraiwa kwemaKristu muna 312 AD, maKristu aisanganirana mudzimba kuti vanamata, nzvimbo dzakavhurika dzemapani kana dzakahwanda vachiitira kuuraiwa kukuru kwaive kwaiswa pamisoro yavo. Dai vaisangana muzvivakwa zveruzhinji zvaive nyore kuti vabatwe. Tertullian (160-228AD) akanyora kuti “Tiri kubatwa, tichivhimwa, tisingafungidziri pamisagano yedu yatinoita muchivande”. Kuuraiwa kukuru kwakavaita kuti varambe vari mugwara chairo. Mumashure megore 312 AD, zvivakwa zvemakereke zvakasimudzwa nemupurisita aitungamirira sangano, mabasirika (nzimbo dzekunamatira dzakanakisa) akavakwa kupa dzimwe nzvimbo kukosha kukuru uye kunamata kwavo kwakaita kunge kupemberera kwaitevedzera mhemberero dzaiitwa mumizinda yemadzimambo. Kunamata Mwari kwakagadzirwa kuita kunamata madzimambo. Chichechi-chechi chakatsiva chiKristu. Nyika yaitongwa nemusoro unova munhu, mambo. Saka kereke yaifanira kutongwa nemunhu ari musoro wayo. Kereke yakatora muenzaniso wezvematongerwo enyika kuti uve mukati mayo. Vatungamiri vemumakereke vakasimudzwa kuva pamusoro pevanhu mukereke vakabata nekutonga pamusoro pavo.

 

Tarirai kuti Bhaibheri rinotii pamusoro pekereke yechitatu iyi.

 

Zvakazarurwa 2:12 Nyorerai mutumwa wekereke iri paPergamo...

13 Ndinoziva mabasa ako vuye kuti, paunogara , ndipo pane chigaro chevushe chaSatani:...

15 Nokudaro unavamwe vo, vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti, chinhu chandinovenga.

Zvivakwa zvemakereke zvakazarurira misuwo yazvo kuvanhu vazhinji vanorongwa nekutongwa nemunhu mumwechete.

“Nico” zvinoreva kuti kupamba. “Laity” zvinoreva vanhu vakaungana. Mwari vanovenga chipurisita chechiAaroni, kunyanya hutongi hwemunhu mumwechete hunosimudzira munhu kuva pamusoro pesangano otonga nekuronga nekurongonora sangano kusvikira vose vatevera hurongwa hwemutungamiri wavo.

“Chigaro chaSatani”. Kumhurwa kwakaipa. Iyi inzira imwe yakabudirira kwazvo apo Satani anotora kereke kunyangwe zvazvo vanhu vanenge vachitenda kuti vari kubatira Mwari.

Testamente yekare yakataura nezvemufudzi kuna Jeremia chete, hakuna zvakanaka zvakawanda zvakataurwa pamusoro pake.

 

Jeremia 3:15 Ndichakupai vafudzi vanofadza moyo wangu, vachakufudzai nezivo nenjere.

Izvi zvakanaka. Vafudzi vanokwanisa kuve vashumiri vanobata zvakanaka kana vakaziva nzvimbo dzavo.

 

Jeremia 17:16 Kana ndirini, handina kukurumidza kusakuteverai semufudzi, handina kushuva zuva renjodzi, imi munoziva; zvakabuda mumuromo mangu zvakanga zviri pamberi penyu.

Uyu mutsara unonzwisisika. Zvakabuda mumuromo make zvaive zvechokwadi. Izvi zvakanaka.

Asi kuva mufudzi hakuna kumuita kuti atevere Mwari. Uye ainonoka kubva pakuva mufudzi kuti atevere Mwari pachokwadi. Zvaive zvakaipa.

Asi kumwe kutaura kwake kwose kwaive kwekutuka pamusoro pevafudzi. Havasi ivo munhu umwechete ane kukudzwa anofungirwa kuti ndiye ari kurarama pakati pemasangano avo.

 

Jeremia 2:8 Vapurisita havana kuti: Jehova uripiko? Vaifambisa mirairo vakanga vasingandizivi, vafudzi vaindidarikira, vaporofita vaiporofitira Baari, vachitevera zvinhu zvisingabatsiri.

 

“Vafudzi vaindidarikira”

Jeremia 10:21 Nokuti vafudzi vave vasine njere, havana kubvunza JEHOVA; naizvozvo havana kuzofara, namapoka avo ose akapararira.

Vafudzi vave vanozvikudza havachabvunza Jehova. Chinangwa chavo chave chekuzviwanira uye kukosha kwavo. Chero munhu anokakavara anofanira kudzingwa. Vatendi vanoda kutevera Magwaro vanofanira kupararira. Saka sangano iroro harigadzirisike. Kuzvipira kukutadza, sangano rese rinoenda kunguva yekutambudzika kukuru.

 

Jeremia 12:10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemizambiringa, vakaita mugove wangu unodikanwa rive renje risine chinhu.

Tinofanira kutsigira kutenda kwedu neMagwaro. Nekuti mufudzi asarudza kuturikira zvakavanzika zvisiri muBhaibheri seKutinhira kunomwe, zita itsva raJesu nezvimwewo. Vakaita kuti vanhu vaturike kutenda kwavo mumazwi akasarudzwa muMagwaro. Chokwadi hachichatariswi kubva paMagwaro. Vanhu vanongotevedzera mazwi avakabata akataurwa. Nzvimbo yechapupu cheMagwaro padzidziso inosiiwa isina chinhu. Vanhu veMharidzo havachakwanisa kutsigira dzidziso dzavo neMagwaro.

 

Jeremia 22:22 Mhepo ichaparadza vafudzi vako vose, nevadikani vako vachatapwa; zvirokwazvo nenguva iyo uchanyadziswa, nokukanganiswa nokuda kwezvakaipa zvako zvose.

“Mhepo...” Nekuturikira mamwe mazwi akabata kuti areve zvinhu zvisina kubvira zvatarwa nehama Branham, vafundisi vakava nhava dzizere mhepo.

Hama Branham havana kubvira vati “Kutinhira kunomwe kwakareva” asi vafundisi vanoshandisa mutsara uyu senheyo dzekutenda kwavo kwakavanzika.

Hama Branham havana kubvira vati Gore remuna 1963 kwaive kuuya kwaMwari. Rakatorwa mifananidzo richienda kwete richiuya.

Rakatorwa mifananidzo yaro musi wa 28 Kukadzi 1963. kungaite sei kuuya kwaMwari kana achiti pazvisimbiso, chisimbiso chechinomwe ndicho chinomudzosa panyika. Chisimbiso chechinomwe chaakazoparidza musi wa 24 kurume 1963. Saka nderipi zuva raive Kuuya Kwake?

 

347 Chisimbiso cheChinomwe ndicho chinomudzosa panyika.

“Mweya iri Muhusungwa Parizvino”, mharidzo yemusi weSvondo 10 Mbudzi 1963

Iye akabva ati chisimbiso chechinomwe hachina kubvira chavhurwa.

 

176 Chisimbiso chechinomwe hachisati chazarurwa, munozviziva. Ndiko Kuuya Kwake .

“Mutambo weHwamanda” mharidzo yemusi weSvondo 19 chikunguru 1964

Kana chisimbiso chechinomwe chikasazarurwa, Jesu anenge asina kuuya pazuva iroro.

 

177 Nhasi ndiri kuno kuYuma, Arizona. Hareruya! Ndiri kuonekwa usiku huno, muhotera ino, nechikwata chevanhu vanotenda chinhu chimwechete neni. “Uye zvino tigere pamwechete munzvimbo dzedenga munaKristu Jesu.” Hareruya! Ndakatarira kuuya kwake mukubwinya, mamwe emazuva aya. Ndichizivikanwa naye!

“Mudziyo waMwari wakazivikamwa” mharidzo yemusi weMugovera 5 Zvita 1964

Kumberi mberi mushure mekunge azarura zvisimbiso, aive achiri kutarisira kuuya kwaJesu Kristu.

 

Jeremia 23:1 Vane nhamo vafudzi vanoparadza nekuparadzira makwai amafuro angu! Ndizvo zvinotara JEHOVA.

2 Naizvozvo zvanzi naJEHOVA, Mwari waIsraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu, Makaparadzira makwai angu , mukaadzinga , mukasaatarira; tarirai ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvamabasa enyu ndizvo zvinotaura JEHOVA.

Nekuparidza kuona kwavo kwakasiyana-siyana uye kutsanangura mazwi avakabata achitaurwa, vafundisi vari kurasisa nekukanganisa masangano vachiita kuti vanhu vavake kutenda kwavo vasingatevere Magwaro. Mazwi akabatwa akasarudzika ndiwo ega aunoda. Mafungiro ake pamazwi akasarudzwa aakabata vamwe vatauri vachitaura ndicho chokwadi. Mufundisi anoona vanhu vake (mutsara usimo muMagwaro). Asizve mufundisi umwe anosiyana neumwe sezvo Shoko ragurwa-gurwa kupinda mumapato akasiyana-siyana. Saka ndeupi mufundisi uye ripi Shoko riri rechokwadi? Kukura kwesangano ndiko kunonzi umbowo hwechokwadi chinoparidzwamo. Nekuona maonero aya Catholic ndiyo ine chokwadi chakanyanya nekuti ndiyo ine vanhu vazhinji kupinda mamwe masangano ese.

Asi chero munhu ane shungu dzekudzidza chokwadi achifananidza Gwaro neGwaro vanomudzingira kure.

Vafundisi havashanyiri vakadzingwa ava . Havavadi mumasangano avo.

Saka imwe nzira ndeipi?

Vanhu vanoti mufundisi ndiye mufudzi wemaKwai asi hakuna Gwaro rinotaura kudaro.

 

Jeremia 23:2 Naizvozvo zvanzi naJEHOVA, Mwari waIsraeri, pamusoro pavafudzi (mapasita) vanofudza vanhu vangu, Makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, mukasaatarira, tarirai, ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvemabasa enyu ndizvo zvinotaura JEHOVA.

3 Ndichaunganidza vakasara vemakwai angu kunyika dzose kwandakanga ndaadzingira, ndichaadzosera kumafuro awo, achaberekana nokuwanda.

4 Ndichaagadzirira vafudzi (mashepadhi) vanoafudza; haangazotyi kana kuvhunduswa, hakuna nerimwe ringashaikwa ndizvo zvinotaura JEHOVA.

Mwari anotuka vafundisi vanopa makwai avo kudya kusiriiko. Asizve anoti achapa vafudzi vachapa vanhu kudya kwakanaka. Vanhu 'havangazotyi chiro'. Havazovi varanda kana vakaramba kuva ivo. Hakuna akadzingwa angazoda kuti ropa ridzoswe kuzoripira iye oga, (mutsara usimo muMagwaro).

Mwari akabvisa vafundisi (pasita) akaisa vafudzi (shepherds). Vanhu ava ndivanaani?

Vachave vashoma.

 

Ruka 18:7 Ko zvino Mwari haangaruramisiri vasanangurwa vake, vanodanidzira kwaari vusiku namasikati, kunyangwe achinonoka pamusoro pavo here?

8 Ndinoti kwamuri: uchakurumidza kuvaruramisira. Asi kunyangwe zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?

Vafudzi vanogaroenda muShoko. Saka vafudzi vakaendeswa kumwana Jesu nengirozi.

 

Mapisarema 23:1 JEHOVA ndiye mufudzi wangu: Hapana chandingashaiwa.

Mufudzi chaiye ndiJesu ega.

Johane 10:11 Ndini mufudzi wakanaka; mufudzi wakanaka unorashira makwai ake vupenyu hwake.

Johane 10:2 Asi unopinda napamukova, ndiye mufudzi wamakwai.

Musuwo wekuenda kudenga ndiJesu anova iye Shoko. Munofanira kuparidza Shoko chete. Kana mukawana chokwadi kupfurikidza kutarisa muBhaibheri kuti rinotii zvino munenge muchitendeutsira vanhu kuBhaibheri rinova musuwo wega wekuenda kudenga. Uye chamakanangana nacho muBhaibheri kuvimba kwenyu muna Jesu Kristu.

 

Johane 10:5 Asi mweni haangatongomuteveri, asi anomutiza; nokuti haazivi izwi ravaeni.

Kutsanangura kwevanhu hakukwanisi kubatanidza Gwaro neGwaro. Munowana mazano enyu kubva mukubata mazwi anotaurwa navanhu. Asizve munofanira kuronda mazano aya muBhaibheri. Kana mukatadza kutsigira mazano enyu neBhaibheri, musingaende kumazwi akataurwa amakabata, zvino munenge musingazivi zvamuri kutaura nezvazvo. Zvino mutendi wazvokwadi, anoda kuvaka kutenda paShoko rakanyorwa, haangakuteverei imi nemazano enyu.

Jesu akasiya vapositora vachitarira kereke. Vaapositora vakazosiya aniwo achitarira kereke?

Vakuru kwete munhu mumwechete.

Mupositora Pauro akataura nevakuru paEfeso vakatanga kereke yekutanga iyo inova muenzaniso unofanira kuteverwa nekereke yekupedzisira. Izvi zviri pedyo nepakutanga kweTestamente Itsva.

 

Mabasa avapositora 20:17 Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke.

28 Zvichenjererei imi, neboka rose ramakaitwa vatariri varo neMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari, yaakatenga neropa rake.

Vakuru ndivo vaizopa boka chokudya. Hahusi hushumiri hwemunhu mumwechete.

Vakuri ndivo vatariri vekereke yaMwari pane chero boka.

Mupositora Petro akataura chinhu chimwe chete ichi pedyo nepakupera kweTestamente Itsva.

 

1 Petro 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwechete navo, nechapupu chamadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti;

2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwekukarira fuma yakaipa;

3 Musingaiti nesimba nezvamakagoverwa asi muve vatungamiriri veboka.

4 Kana mufudzi mukuru achizoonekwa, muchawana korona yokubwinya isingasvavi.

5 Saizvozvo imi vaduku, muzviise pasi pavakuru, nemi mese pfekai kuzvininipisa mumwe kuno mumwe, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.

Petro akavakwazisa semukuru iye pachake pamwechete navo, kwete semupositora.

Mapositora gumi nevaviri vaizofa nguva yavo yakwana saka vakuru ndivo vaizotora basa rekutarira kereke kubva kwavari.

Vakuru vaifanira kutarira kereke … uye kwete nekuda kwemari.

Vhesi 2 harina kubuditsa mufundisi achitora mari yese yechegumi. Vakuru vakatora basa rese rekutarira kereke vakaita mabasa ekufambiswa kwemari pamwe nezvimwe zvese zvaiitika mukereke. Harisi basa remunhu mumwechete.

Vhesi 3 rinopikisa mufundisi anotonga sangano.

Hakuna munhu anova ishe pamusoro pevanhu vaMwari.

Vhesi 4 rinotaura nezvemufudzi mukuru, Jesu, anotonga kereke. Saka vakuru vanokwanisa chete kuudza vanhu zviri muMagwaro nekuti ndizvo zvega zvinonongedzera vanhu kumuFudzi mukuru.

Vhesi 5 “Mose kuzvininipisa mumwe kunomumwe”. Iyi ndiyo yaive kiyi yekereke yekutanga. Vakuru vese vaive vakaenzana. Hakuna mukuru aive ishe. Hakuna mukuru mumwe aive pamusoro pevamwe. Vaifambisa kereke sechikwata.

 

Pauro akavayambira

Mabasa avapositora 20:29 Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka.

30 Vuye napakati penyu pamene pachamuka varume, vachataura zvinopesanisa, kuti vatsaure vadzidzi vavatevere.

Tarirai nzira iyi “kutsaura vadzidzi vavatevere” kukwidziridza hutungamiri hwevanhu kuti kereke itevere. Munhu mumwechete ndiye anozoita zvinhu vamwe vese vozvininipisa pamazano ake. Zvakakosha pakuvaka sangano guru asi Mwari anoti mapere. Romulus naRemus vaive mapatya akayamwiswa nebere raamai ndipo mufundisi Romulus vakabva vabvisa munhu mumwechete aive akaenzana naye, mumwe wake Remus.

Mushure mekuita izvi paive pasisina aipikisa hutungamiriri hwake parwendo rwake rwekuvaka Roma. Garirai kure nemweya uyu. Musatevere munhu. Musatende muzvinhu zvisingatsigirwi neMagwaro.

Vashumiri vashanu vakataurwa havasivo voga vakuru mukereke. Vanhu vanoti kune humwe hupurisita hutsva hunonzi hushumiri hushanu hunotungamirira kereke.

Chiprista chechokwadi chaMerekizedeki chine mutendi wese chinochengetedza kuenzana kwemunhu wese.

Muri chikamu chehuprista sevamwe vanhu vese.

 

1 Petro 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa,vuPurisita hwamambo, rudzi rutsvene,

Hakuna munhu ari pakati pako naJesu. Vakuru vangori mifananidzo yakanongedzera kuna Jesu. Haunganamate mufananidzo mumugwagwa. Unotenda mufananidzo unokuonesa kwekuenda asi woenderera mberi kuMunhu Jesu kunova kuri kunongedzerwa nemufananidzo.

Hushumiri hwevashumiri vashanu vangori vakuru vanoparidza. Kune vamwe vakuru vanowanikwa pakufambisa zvinhu mukereke. Asi vese vakuru. Umwe neumwe ane basa rake asi basa haringaite kuti mumwe akoshe kana kuti atadze kukosha.

 

109 Ndichakunamatirai parizvino. Ndichaisa maoko pamusoro penyu. Ndichakumbira hama dzinoshumira, kuti muone kuti handisini ndoga. Handisi ndoga. Chero mushumiri ane kodzero dzekunamatira vanorwara. Chero mushumiri anonamata kana akatumwa naMwari, ane kutenda kuna Mwari maari, Mwari anonzwa munamato wake sekunzwa kwaanoita vamwe vanhu vose. Vanokwanisa kutadza kuita minana nezvimwewo. Havaite.... Hazviitike itike. Ichokwadi. Asi hazviiti munhu anoita izvi akakosha kupinda vamwe vanhu.

“Nzira Tichidzokera” mharidzo yemusi weChishanu 23 Mbudzi 1962.

 

1 Petro 5:5 Naizvozvo imi vaduku, muzviise pasi pavakuru, nemi mose pfekai kuzvininipisa mumwe kunomumwe, nokuti Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.

Tese tiri varanda kuno mumwe nomumwe wedu. Tese tinotongwa neMagwaro. Chero munhu awana Gwaro rakanaka kushandisa pakugadzirisa imwe nyaya, tese tinobva tazvininipisa kuGwaro iroro. Ndiyo nzira yatingagadzirisane nayo.

Hakuna vanonzi vanoziva zvose.

 

1 Timotio 5:17 Vakuru vanobata kereke zvakanaka ngavanzi vanofanira kukudzwa kaviri, zvikuru avo vanobata paShoko napakudzidzisa.

Vamwe vakuru vanobata paShoko nepakudzidzisa. Ndivo vehushumiri hushanu. Asi kune vamwe vakuru pamwechete navo vasiri vaparidzi asi vane basa guru kufambisa zvinhu mukereke.

Musanganiswa wevakuru vanoparidza nevasingaparidzi vanobata kereke pamwechete.

Pauro akavaratidza kuti kereke inobatwa sei.

 

1 Vakorinte 12:28 Mwari vakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, rwechipiri vaporofita, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vemabasa esimba tevere zvipo zvekuporesa, navabatsiri navabati, namarudzi mazhinji endimi.

Aya ndiwo mapoka akakosha pakufamba kwekereke. Tarirai, vafudzi (mapasita) havana kubvira vataurwa nezvavo.

Vapositora ndivo vekutanga. Vakadzidziswa naJesu vachibva vapa mirairo uye nzira yekutanga kwekereke yekutanga paTestamente Itsva. Mapositora ekutanga gumi nevaviri vaive nesimba gurusa. Mamwewo mapositora kana mamishinari vanofanira kuzvininipisa kune dzidziso yemapositora aya. Chokwadi ichi chaizorasika mukati menguva dzemakereke. Mwari kazhinji aishandisa chipo chechiporofita kutungamirira vanhu vake panguva dzakasiyana-siyana mukati menguva dzemakereke asi hushumiri hukuru hwechiporofita ndihwo hwaPauro Petro naJohane vakanyora chiporofita cheTestamente Itsva kozoita chiporofita chenguva yekupedzisira chaEria uyo achauya kuzotendeutsira vana (isu) kumadzibaba edu (mapositora ekutanga).

 

247-3 Saka iye (Luther) aisakwanisa kutungamirira kereke kudzokera kuchokwadi sezvaigonekwa nemupositora Pauro aive zvose mupositora nemuporofita.

“Nguva yeKereke yeSardisi”, bhuku re Church Age chaputa 7

Tine Shoko rakanyorwa nevapositora. Tine Shoko rakataurwa nemuporofita wenguva yekupedzisira. Tinowana mazano edu kana zaruriro dzedu kubva kuShoko rakataurwa. Zvino tinofanira kutsigira mazano iwayo neshoko rakanyorwa rine simba rese nekuti ndiro rakavapo pakutanga.

Ndipo panokundikana kereke. Vanowana zaruriro kubva kumazwi akataurwa asi havatsigiri neMagwaro.

Ndicho chikonzero nei kudzidzisa iri nhanho yechitatu.

Kudzidzisa kunokoshesa Magwaro. Kudzosera mazwi akataurwa kumaGwaro.

 

227 … Bvuma Mharidzo yese yawanzwa. Ibvume. Kana isina, kana isina kunyorwa muBhaibheri, zvino usabvumirane nayo.

“Uyo Ari Mauri”, mharidzo yemusi weSvondo 10 Mbudzi 1963

 

267-3 {281} Dai mutumwa waShe akandiudza zvinhu zvisiri muMagwaro, ndaisabvumirana naye.

“Chisimbiso chechitatu”, mharidzo yemusi weChitatu 20 Kurume 1963

 

38 …Mutestamente Yekare, shoko remuporofita risati ratenderwa kushandiswa, raifanira kunzverwa rotsigirwa. Vakanga vasina kureruka panyaya iyi sezvatiri nhasi.

39 Chingobuda wongonoita chero manzwiro, kana chero chimwe chinhu, “Oh kukudzwa kwese kuna Mwari, ndizvozvo!” Uri kurasika.

Bhaibheri rinoti, mumazuva ekupedzisira, Satani achanyengedza chiKristu, padyo padyo, kusvikira zvanyengedzawo vakasanangurwa chaivo kana zvichibvira.” Ichokwadi. Saka, tofanira kuzviedza.

40 Vaizviedza sei pamazuva avo? Ku Urimi Tumimi. Nguvo yepachipfuva chaAaroni, yaive nemabwe iwayo mairi; ekabhunakeri, dhaimani, jasipiri, rubhisi, safiri. Matombo ese anomiririra marudzi avaIsiraeri gumi nemaviri aya aive muguvo yepachipfuva chaAaroni. Saka paiporofita vaporofita, chiedza ichocho chinoera chaipenyera pamusoro pacho, Mwari akati “Ndicho chokwadi” Asi zvisinei nekuti chaiita kunge chokwadi zvakadii, kana zvairamba kupenyera ipapo , chaive chisiri chokwadi. Saka Urimi Tumimi yakaenda nechipurisita ichocho.

41 Asi Bhaibheri iri ndiro Urimi Tumimi raMwari nhasi. Kana vaporofita vakaporofita, zvinofanira kupenyerana neBhaibheri.

“Vahebheru Chaputa 2”, mharidzo yemusi weSvondo 25 Nyamavhuvhu 1957

 

106 Mudzidzisi munhu akakosha. Anogara pasi pekuzodzwa kweMweya uye anokwanira kutora Shoko oriisa pamwe neMweya Mutsvene, uyo, mufundisi kana muevangeri haangaenzaniswe naye.

“Mwari haadaidzi munhu Kuzotongwa asina kubvira aMuyambira”, mharidzo yemusi weChitatu 24 Chikunguru 1963

Mudzidzisi anowana zaruriro yake kana kunzwisisa kwake kubva mukubata mazwi evatauri. Oisa mazano aya muMagwaro omabatanidza neMagwaro kuti atsigire pfungwa iyi kubva muBhaibheri sezvazvakanyorwa. Hakuna mazwi akabatwa anodiwa pakuburitsa chinhu pachena. Bhaibheri rega ndiro rinodiwa pakuita izvi. Humwe hushumiri hahukwanisi kuenzaniswa pasimba iri rekugona kuyananisa Magwaro.

Asi kana mazwi akabatwa achikwanisa kuratidzwa kubva muMagwaro ipapo zaruriro iyi inokwanisa kuitwa yechokwadi. Ndiko kukosha kwekudzidzisa. Dai vafudzi (mapasita) vaisazvikudzi kwazvo pakubvuma kudzidza kubva kune mudzidzisi . “Rubatsiro” kereke haifambiswi nemunhu mumwe. Vanhu vose vanofanira kusanganiswa. Chero munhu anokwanisa kubatsira akawana chinhu chakakosha chekuita. Hushumiri uhu kukokwa kwevanhu kuti vasvike vawane zvekuita.

“Hutongi” hunoreva vakuru (vaparidzi nevasiri vaparidzi) vanotonga kereke.

 

172 Asi chii chakaitika? Balaam akabudirira pakunetesa Isiraeri. Akaitei? Akanetesa misasa yavo. Mwari akamurega achienda kunonetesa misasa yavo zvikasvibisa misasa yose. Kana dzimwe dzidziso dzikatanga, dzisiri chokwadi chemuBhaibheri, dzinosvibisa musasa wose. Mumwe munhu akasimuka nepfungwa itsva, saKorah, akati ' Zvino, ichi, icho, nechimwewo, uye ndine rimwe zano,” zvinosvibisa musasa wose. Uye ndizvo zvakaitwa musasa wekereke yese nhasi. Ichokwadi.

173 Achidzidzisa sezvaakaita, achinetesa musasa wese kuitira Kadesh-barnea, Shoko richidzikisirwa. Pavakasvika kuna Kadesh-barnea, vachinetesa musasa. Vakadzoka. Vakanga vanyatsotevera.....

Rangarirai, vaive vadya kudya kwevatumwa. Vaive neShoko raMwari, husiku hwega hwega, vakazviratidza. Vakadya chikafu. Vakamwa kubva paibwe. Vakaita zvese vakaona minana. Vakatarira Mosesi, vakaona shoko rake, vakaona zvaakaporofita, zvese.

Pekupedzisira pavakateerera mudzidzisi wenhema uyu, akauya pakati pavo akadzidzisa manyepo, akanetesa musasa, akabudirira naizvozvo.

Angadai akavaka chivakwa chinokosha mamiriyoni. Angadai aine masangano makuru. Angadai akawedzera zvuru nezviuru, nekuita mabasa makuru, nemabasa akanakisa, uye aive muporofita. Zvakanaka, asi, kana zvisiri zveShoko raMwari, garirai kure nazvo.

Mwari haashanduri mafungiro ake. Gara neShoko rake, nekuti ndiro richabuda pakupedzisira, Shoko, Shoko rimwe nerimwe. “Ani nani achabvisa shoko rimwe kubva kwariri, kana kuwedzera shoko rimwe kwariri!” Rinofanira kurarama sezvariri, Iro Shoko.

“Mwari Akamboshandura Mafungiro Ake here Pamusoro peShoko Rake”, mharidzo yemusi weSvondo 18 Kubvumbi 1965

 

106 …Tiratidzei nzira yekufamba nayo. Tidzidzisei, Baba, Mwari. Tigamuchidzeiwo. Kana zvichirwa neShoko, tichaziva kuti mudzidzisi wenhema. Mweya Mutsvene ndiye mudzidzisi wedu. Akanyora Shoko, haangadzidzisi chimwe chinhu asi Shoko. Tinonamata kuti aite kuti rizviratidze husiku huno mumoyo yedu. Tipei, Mwari.

“Jehova Jireh 3″, mharidzo yemusi weMugovera 7 Chikunguru 1962

 

27 Ndicho chikonzero nei ndiine mudzidzisi weBhaibheri akaropafadzwa pamberi pangu, anoisa vanhu nezvinhu zvose paShoko raMwari. Ndiro Shoko raMwari.

“MaveneKutenda here Parizvino”, mharidzo yemusi weSvondo 17 Nyamavhuvhu 1952

 

9 Chinova.... chaive chiporofita cheTestamente Itsva chanhasi, muparidzi . “Anoporofita” zvinoreva “kuudza munhu zvichauya, kana kuudza munhu zvinhu zvehupenyu hwake.”

Nemamwe mazwi, kana ukadzidza Bhaibheri ukatanga kuudza vamwe.... Zvino ndiko kuti mudzidzisi. Mazviona? Asi “chiporofita” “kuudza munhu zviri mupfungwa dzake kana kuti kumuudza zvichauya”.

“Ndinoti Ndimi Muporofita”, mharidzo yemusi weSvondo 14 Chikunguru 1953

 

16 Ndinorangarira ndichigara gore nemwedzi mitanhatu muBhuku raZvakazarurwa mu-mu Tebernakeri muno. Ndizvo zvandinoda mukudzidzisa. Ndinongoda kudzizisa. Ndo-ndo Ndofunga zvakanakisa. Zvinopa hwaro uye zvinoita kuti kereke igadzikike.

Uye mukuparidza, parizvino, kune vanhu vari kuparidza. Vanokwanisa kunonga mazwi ane kurudziro, vomakusha munzvimbo zhinji. Ndiko kudiridza mbeu yadyarwa nemudzidzisi. Maona? Munofanira kudyara mbeu pakutanga, mozodiridzira. Kudiridzira kunobva pakuparidza Shoko.

Pane musiyano mukuru pakati pemudzidzisi nemuparidzi. Muri kuzviona? Zvipo zveMweya zviviri zvakasiyana zviri pamwechete, zviviri zvakasiyana. Ini ndinozvininipisa ndotaura izvi, handina chipo chimwechete pazviviri izvi.

“Nguva Nomwe dzemaKereke”, mharidzo yemusi weChitatu 12 May 1954

 

62 Iye zvino, tapedza ne Urimi Tumimi (Ekisodo 28:30), neimwe nzira, asi parizvino yave Urimi Tumimi yaMwari, Bhaibheri. Kana muporofita kana muroti, kana ani zvake, kana mudzidzisi, asina kuisa tsananguro yake pana ZVANZI NAJEHOVA, handibvumirani naye. Mazviona here? Munofanira kuva vakakwanira pane izvi, kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa. Kwete kubva panzvimbo imwechete, zvinofanira kuwanikwa muBhaibheri rese zvoyanana zvakanaka pamwechete. Hongu, baba. Zvinofanira kutaura zvakafanana nezvimwe zvese, zvosangana. Kana mukasadaro, munokwanisa kutora chinhu chimwechete moti chakanaka mopedzisira mave kuparidza chiCatholic kubva muBhaibheri. Asi zvinofanira kutaura zvakafanana kubva kunaGenesisi kusvika kuna Zvakazarurwa zvojekesa mufananidzo waunoona. Ndizvo chaizvo.

Uye Mweya mutsvene ndiwo unokuvakira mufananidzo uyu, kana ukamurega kuti auvake. Anokutungamirira kupinda muchiedza chese. Bhaibheri rinotaura kudaro. Jesu anozviita sekudaro.

“Chisimbiso chaMwari”, mharidzo yemusi weChishanu 14 Bambwe 1954

 

203-341 Munoti, “Ndizvozvo , kukudzwa kuna Mwari, Bhaibheri rinoti kana Mweya Mutsvene wauya haungadi chero mudzidzisi; ndiye mudzidzisi iye pachake.” Hama. Ungava muduku sei kudaro pakuverenga maGwa...Nei Mweya Mutsvene wakaisa vadzidzisi mukereke?

Unoti, “handifaniri kuva nemunhu anondidzidzisa; Mweya Mutsvene unondidzidzisa.” unodaro kupfurikidza nemudzidzisi. Ndiye anoisa vadzidzisi mukereke.

Akati, “vadzidzisi vose here, vapositora vose here, kana kuti zvipo zvese here zviripo pakuporesa? Mweya Mutsvene wakaisa zvose izvi mukereke; anozvishandisa zvose, uye chimwe nechimwe chinoshanda zvakarongeka.

“Mibvunzo neMhinduro”, mharidzo yemusi weMugovera 15 bambwe 1954

 

23 Nguva zhinji tinosudurudza Shoko raMwari, kunyanya nhasi. Tiri kuribvisa zvakanyanyisa. Tiri kubvisa zvinhu zvatisiri kufanira kunge tichibvisa.

Pamusoro pazvose kereke iripo kuti tiparidze Shoko. Kupupura kwakanaka, zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvatinoita zvakanaka, asi tinofanira kupa mharidzo nzvimbo yekutanga nekuti ndeyevatadzi, uye vanhu vakasangana neMweya Mutsvene zvakare.

Jesu akati, paakaedzwa naSatani, Akati, “Kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararame nechingwa chete, asi neShoko rinobva mumuromo maMwari.” mazviona? Mweya Mutsvene unodyisa Shoko raMwari. Mweya Mutsvene... Unotora shoko raMwari woriisa mumoyo mako. , wokuita kuti ukure pamasimba , muzvakanaka zvinobva muBhaibheri. Ndinozvida zakadaro.

Ndinoda kwazvo kugara ndichiteerera mudzidzisi weBhaibheri anotora Bhaibheri oritambanudza. Uye Mweya wetsitsi nekuzvideredza pamwe naro, paunodzika midzi muvhu rakanaka rakanyorova, rotanga kukuriramo.

“Hupenyu Hwakavanzwa muna Kristu.” mharidzo yemusi weChina 10 Mbudzi 1955

 

32 Mwari anogara paShoko rake. Ndiyo nzira inoshandiswa neMweya mutsvene kudzidzisa nayo mwana. Haangasiyi Shoko achiteera chero chimwe chinhu. Haangawedzeri kana kubvisa chero Shoko rimwechete kuMagwaro. Anorarama neShoko. Haafi akasiya Bhaibheri.

Kana Bhaibheri rakati, “Jesu anogara akadaro zuro , nhasi nekusingaperi,” Mweya Mutsvene unongozotaura zvimwechete izvozvo.

Vanhu vanozoti, “A kwete haungadzidzisi izvozvo. Haungabudiriri nazvo.”

Bhaibheri rinoti, “Ndini Jehova ndinorapa hosha dzose.”

Munhu anoti, “ Haungatendi muna izvozvo.”

Mweya Mutsvene unoti, Amen . Zvakanaka.”

Mazviona? Ndizvo zvinoisa musiyano. “Oh, isu tiri maPresibheterio, tiri maPentacostal, isu tiri vemagungano, isu tiri izvi hatitende mune izvo.”

Nei usingatende mazviri? Nekuti uri kuteerera kuvanhu vanodzidzisa pachinzvimbo chekuteerera mudzidzisi waMwari, Mweya Mutsvene. Ndizvo chaizvo. Garai neShoko. Haangawedzere chiro kana kubvisa chiro pariri. Anogara nenzira yaakudzidzisa nayo. Ndiye mudzidzisi waMwari.

“Imi Inzwai Mwari”, mharidzo yemusi weSvondo 19 bambwe 1957

 

48 Iyezvino Mosesi, paakadaidzwa naMwari, aive akakwanira, muporofita akakwana. Kana Mwari akatuma munhu kunoita chero chinhu, anomurongedzera nezvese zvaanoda kuchiita. Kana Mwari akadaidza munhu kuti ave muparidzi, anoisa chimwe chinhu maari kuti aparidze nacho . Kana akadaidza munhu kuti ave mudzidzisi, anotoisa chinhu maari chekudzidzisa nacho. Kana akamudaidza kuti ave muporofita, anoisa chinhu maari kuti aone zviratidzo uye kuti ave muporofita. Mwari anorongedzera vanhu vake nguva dzose.

“Dzikinuro yakazara”, mharidzo yemusi weSvondo 12 Chikunguru 1959

 

18 Muporofita weTestamente Itsva ndiye muparidzi. Tese tinozviziva izvozvo. Mushumiri wese anoparidza muporofita, muporofita weTestamente Itsva, kana achiporofita, achiparidza, asingaedze kugadzirisa kuzviitira zita guru, kana kukudza sangano rake. Iro, raanofanira kuva murongi waro. Ini ndiri pano ndisina kana rimwechete, asi ndiri kuparidza sezvamunofanira kuva muchiita. Ndizvozvo chaizvo. Munhu wese anofanira kuva nemusha mukereke. Munofanira kuva nenzvimbo, kwete nzvimbo ingori nenhungo nembariro, asi kuva nenzvimbo yaunoenda kukereke, woidaidza kuti kereke yako, nzvimbo yaunopa chegumi chako,uye nzvimbo yaunobatsira kubata mabasa aMwari. Ita sarudzo yako, asi usafe wakabvisa mumwe munhu musangano nokuti haakodzeri kuva ari mukereke mako. Mazviona? kutambira mweya wake …..

“Kutambira Mweya”, mharidzo yemusi weChipiri 8 Kurume 1960

55 Ndiye mudzidzisi wekereke. Ndiye mumwechete. Regai Mweya Mutsvene ugare mukereke ugadzire nzira urimo. Ndipo pamuchakwanisa kuita misangano yechokwadi. Teererai mufundisi wenyu. Musamurege, chisiyei....Munoona, kana Satani asingakwanisi kukudzivisai kuona chinhu chaicho chaMwari, achakusairirai kumagumo kwakadzika nacho, saizvozvo. Achakuitai kuti muve vatendi vakasimba pakutenda kwavo. Hamufaniri kuve vanoedza kuva vatendi chaivo . Pane zvizhinji zvechokwadi chokwadi zvakasimba zviripo kuti muve vatendi vasingazunungutswi. Matenga ePentecositi akazara nazvo.

Asi teererai kumufudzi wenyu, munhu akatumwa naMwari, mudzidzisi achakuudzai zvekuita chaizvo, nekuti iye akazodzwa neMweya Mutsvene. Uye mutarirei achagara achiita zvinoringana neShoko. Ndizvo chaizvo zvinotaurwa neShoko, achataura zvakanaka neShoko. Uye Mwari acharopafadza Shoko iroro. Handina basa nekuti riri papi; acharikomborera nekuti akavimbisa kuti achadaro. Ndizvo chaizvo. Achagara.

“Muteererei mumunzwe”, mharidzo yemusi weChipiri 12 Chikunguru 1960

 

520-54 Kana mukamuona achiuya nekuzvikudza achienda achiti “Mwari vakandidaidza kuti ndiite izvi neizvo- kuti ndive mufundisi.” Mufundisi haangave munhu anozvikudza. Mufundisi munhu anozvideredza, nekuzvininipisa. Mazviona?

“Mwari akandidana kuti ndive mudzidzisi.” mutarirei kuti anoturikira sei Shoko. Mazviona? Anorisanganisa rese nezvimwe zvese, ipapo munogona kuona . Mazviona?

Asi zvakare, chinhu chekuita, chinzvimbo chako chinongozivikanwa chero unogona kuchiita kana kwete.

“Mibvunzo neMhinduro”, mharidzo yemusi weChina 12 Ndira 1961

 

520-57 Mwari paakandidana kuti ndive muevangeri, ndaida kuve mufundisi. Saka ndakafunga kuti kugarapano pamba kwaive kwakanaka. Mwari akandidaidza. Pakupedzisira vanhu vakaenda pamwechete. Hakuna mumwe wavo akasara muno usiku huno, zvekuti vakachema vakabuda mumugwagwa wa1717 . Mukadzi, Mai Hawkins vari apo, vakasangana neni vakati (chema panguva yekumanikidzwa, apo munhu mumana muno anokwanisa kubika mbodza yenyemba tobva tauya tese todya kubva padziri) akati “ndichatendera chete vana vangu kana wavaka terbeanekari”. Mazviona?

Kudanwa kwangu kwaive kwemuevangeri. Kuseni... ndakarara pane rino dombo repakona, kana tichikwanisa kupinda umu manheru anhasi, muchaona peji rakabuda muBhaibheri rangu paakanditi ndive muevangeri. Mazviona? Uye ndaisava mufudzi akabudirira, ndaisazofa ndakabudirira, nekuti ndaive ndisina moyo murefu nezvimwe zvaidiwa kuti ndive mufundisi (pasita). Mazviona? Saka naizvozvo, dai ndakaedza kuva mufundisi, ndingadai ndichiri kure samufudzi ari kuedza kuva muevangeri.

“Mibvunzo neMhinduro”, mharidzo yemusi wechina 12 Ndira 1961

 

172 Hapana nguva refu yadarika ndaitaura nemupurisita, akati, “nei uri mumwe mudzidzisi weBhaibheri.” Akati, “Iwe-iwe unongogara neBhaibheri.”

“Munyaradzi”, mharidzo yemusi weSvondo 1 Gumiguru 1961

 

185 Chii? Chine vadzidzisi vakatumwa naMwari kuti vagare neShoko kukereke chaiyo, vasingasudurudzwe zvisinei nekuti bato rati kudii; havana kuyanana naro. Vaporofita; vasingaiti kutenda, kunonzi, asi muporofita chaiye ane ZVANZI NAJEHOVA, anogara pana izvozvo nguva dzose. Ndizvo zvaakatumwa mukereke make. Ndizvo zvaakavimbisa kuti achaita. Kutenda muShoko; kwete tsika, kwete chinyakare asi Shoko... Uye nekuita izvi, anozviratidza mavari nekuzadzisa Shoko rake, achivaita kuti vararame hupenyu humwechete hwaakararama iye, kuhurarama zvakare, kuzadzisa shoko rake.

“Humwechete”, mharidzo yemusi weSvondo 11 kukadzi 1962

 

264-5 {263} Chidanho chekutanga, bhiza Jena (mazviona?), aingove mudzidzisi, mudzidzisi waAntikristu; aipikisa Shoko raMwari. Ungaguma sei waita antiKristu. Chero munhu anoramba kuti Shoko remuBhaibheri nderechokwadi muantikristu. Nekuti vanoramba Shoko.

“Chisimbiso chechitatu”, mharidzo yemusi weChitatu 20 kurume 1963

 

104 Asi, munoona, mukereke mune mufudzi, mufudzi iyeye munhu akakosha. Akavaka kusvika paanokwanisa - anokwanisa kurarama nekusanzwisisa kwevanhu. Anotakura zvinorema, ndiye dhonza remudanga iroro Munhu anokwanisa kugara pasi kana paine munhu akabatikana pamusoro peumwe munhu otaura nemhuri mbiri idzi (asingasarudzi rumwe rutivi) anovagadzirisa kusvika zvose zvadzokera pakunaka zvakare. Mazviona? Mufundisi anoziva kuti ogadzirisa sei zvinhu.

105 muevangeri munhu akakosha. Ndiye munhu anopisa sebhora remoto. Anomhanyira muguta onoparidzira shoko, obva ipapo oenda kumwe zvakare. Mazviona? Munhu akakosha.

106 mudzidzisi munhu akakosha. Anogara pasi pekuzodza kweMweya Mutsvene anogara pasi otora Shoko oriisa pamwechete nekuraira kweMweya Mutsvene, naizvozvo, mufundisi kana muevangeri haangakwikwidzi naye.

107 zvino, tinoona, mupositora munhu akakosha, ndiye “anogadzirisa kereke.” ndiye munhu akabva kuna Mwari kuti asvikoita kuti zvinhu zvimire zakanaka.

“Mwari haadaidzi munhu kuzoTongwa asina kutanga amuyambira”, mharidzo yemusi weChitatu 24 Chikunguru 1963

 

83-1 “ makavaedza vose vanozviti vapositora, ivo vasiri, mukawona vose vachireva nhema.”

Mutsara wakapinza. “makavaedza vanozviti vapositora.” hazvisi zvisakarurama here? Vanhu vakawanepi kodzero dzekuedza vanozviti vapositora? Uye vanovaedza sei? Ndazvida izvi.

Izvi zviri pano kuna VaGaratiya 1:8,

“ Asi kunyangwe isu, kana mutumwa unobva kudenga, akakuparidzirai Evangeri, inopesana neyatinokuparidzirai isu, ngaave wakatukwa.”

Vaive vapositora vakaunza Shoko rekutanga kuvanhu. Shoko rekutanga harishanduki, kwete donhwe kana mutswe waro. Pauro aiziva kuti vaive Mwari vaitaura kwaari saka akati, “Chero ndikauya ndikaedza kupa zaruriro yepiri, ndikaedza kuita shanduro imwechete duku kubva pane zvekutanga, regai ndipomerwe mhosva.” mazviona, Pauro aiziva kuti zaruriro yekutanga yaive yechokwadi. Mwari haangapi zaruriro yekutanga ozopazve yepiri pachinhu chimwechete. Kana akadaro, anenge ashandura pfungwa dzake. Anokwanisa kupa zaruriro owedzera zvimwe pamusoro payo, sezvaakaita mubindu reEden paakavimbisa mbeu kumukadzi, akazoita kuti mbeu iyi iuye kupfurikidza Aburahama, akati kumberi ichauya nemutsetse weropa muna Davidi. Asi yaive zaruriro imwechete. Yakangopa vanhu mukana wekuti vaidzidze vagoinzwisisa zvakanaka pavaiitambira.

Asi Shoko raMwari harishanduki. Mbeu yakauya sezvakanga zvavimbiswa. Halleluah. Tarirai kuti vapositora venhema ava vaiita sei. Vakauya neshoko ravo ivo. Vaefeso vaiziva Shoko sekudzidziswa kwarakaitwa naPauro. Vaive vakazadzwa neMweya Mutsvene kupfurikidza nekubatwa musoro naPauro. Vaitarira mapositora enhema mumaziso mavo voti, “ hamusi kutaura zvakataurwa naPauro. Saka zvakadaro , muri venhema.” oh, zvavesa moto mumoyo mangu. Kudzokera kushoko! Hausiwe unenge waedza mupositora, muporofita, mudzidzisi , ISHOKO RINOVAEDZA.

Rimwe remazuva aya kuchauya muporofita kunguva yekereke yeRaodikia uye muchaziva kana akatumwa kubva kuna Mwari kana kuti kwete. Hongu muchaziva, nekuti kana ari waMwari ACHANGE ARI MUSHOKO IRO SEKUPIWA KWARAKAITWA KUNA PAURO NAMWARI. HAANGABVI PASHOKO IRI NEPADUKU POSE, KWETE KANA NENHANHO IMWE. Munguva yekupedzisira iyi, apo kuchange kuine maporofita enhema akawanda anenge achinyuka, vatarire uone zvavacharamba vachikuudza kana usingatende mavari kana mune zvavanotaura, unenge wakarasika; asi kana MUPOROFITA WEZUVA REKUPEDZISIRA
akauya muchiedza, kana ari muporofita chaiye, achange achidaidzira, Dzokerai kuShoko Bhaibheri kana kuti makarasika. Haangavaki pazaruriro yakavanda kana tsanangudzo, asi pashoko. Amen, Amen!

Nguva yeKereke yeVaEfeso Bhuku Church Age Chaputa 3

 

247-3 Sezvandambotaura kare, nguva iyi yakadaidzwa nevenhoroondo, nguva yemutsiridzo. Ndizvo chaizvo. Ndizvo zvayaive. Yaifanira kuva yakadaro nekuti Martin Luther aive mumutsiridzi kwete muporofita. Zvino ndinoziva kuti mabhuku enhoroondo anomuti muporofita, hazvirevi kuti mabhhuku enhoroondo ndeechokwadi, nekuti hakuna humbowo hwekuti Martin Luther akaita muporofita wechokwadi waMwari mukutaura kweMagwaro. Aive mudzidzisi akanaka nekumwe kuzviratidza kweMweya kwakaonekwa muhupenyu hwake uye tinotenda Mwari naizvozvo. Saka aisakwanisa kutungamirira kereke kuti idzokere kuchokwadi chese sezvaigonekwa nemunhu akaita semupositora Pauro nekuti aive zvose mupositora nemuporofita.

Nguva yeKereke yeSardisi Bhuku Church Age Chaputa 7