Mazera emadzitateguru

Ichi chidzidzo “chebasa retsvagurudzo” chakanaka. Nekutarisa pavhesi reBhaibheri rakapiwa unokwanisa kuwana mazera emadzitateguru, akaita saAdamu, Noa, kana Abhurahama.

Tinowana zvinhu zvakakosha zvakawanda kupfurikidza kutarisa pagirafu iri, semuenzaniso

Pano tine girafu rine zvakakosha zvatingade kuziva zvese.

 

Year bornYear diedAge when child bornAge when diedScripture(s)
Adhamu0930130930Gen 5:3, 5
Seti1301042105912Gen 5:6, 8
Enoshi235114090905Gen 5:9, 11
Kenani325123570910Gen 5:12, 14
Maharareri395129065895Gen 5:15, 17
Jaredhi4601422162962Gen 5:18, 20
Enoki62298765365Gen 5:21, 23. Haana kufa asi akakwira kudenga ari mupenyu
Methusera6871656187969Gen 5:25, 27
Rameki8741651182777Gen 5:28, 31
Noa10562006502950Gen 5:32, 9:29, 11:10
Shemu15582158100600Gen 11:10, 11
Aripakishadhi1658209635438Gen 11:12, 13
Shera1693212630433Gen 11:14, 15
Ebheru1723218734464Gen 11:16, 17
Peregi1757199630239Gen 11:18, 19
Rehu1787202632239Gen 11:20, 21
Serugu1819204930230Gen 11:22, 23
Nahori1849199729148Gen 11:24, 25
Tera18782083130205Gen 11:26, 32, 12:4, Mabasa 7:4
Abhurahamu20082183100175Gen 21:5, 25:7
Isaka2108228860180Gen 25:26, 35:28
Jacobho2168231591147Gen 41:29, 30, 46, 45:6, 47:28
Josefa2259236933.5110Gen 41:50, 48:5, 50:26


 
ages-of-the-patriachs