Hutungamimiri hwevanhu whakatsiva sei Kristu semusoro wekereke.

Vafundisi vanowanzotonga mumakereke avo nemazwi avakabata pakutaura kwevamwe vatauri. Ichokwadi here ichi?

 

Mamwe emazwi avanobata aya anorwisa mamwe. Saka ungava nechokwadi sei kuti nderipi rakanaka?

Unokwanisa chete nenzira yekutsvaga kuti nderipi rinotsigirwa nemaGwaro.

Semuenzaniso:

80 Zvino, zvino, Jesu, Messiah akapinda muJerusarema, nekukunda, akatasva mbongoro chena pamusi wesvondo yePalm, musi wa 2 Kubvumbi, A.D 30. Jesu akapinda muJerusarema akatasva mbongoro pamusi weSvondo yePalm AD 30.

“Svondo rechimakumi manomwe raDanieri” mharidzo yemusi weSvondo 06 Nyamavhuvhu 1961.

Jesu akazorovererwa vhiki rakazotevera.

E-57 Asi kereke yekutanga chaiyo yakatangira kuJerusarema A.D. 33 pazuva rePentcositi. Ndiko kwatinofanira kudzokera ikoko. Ndichiri kuedza kudzokera ikoko. Asi tarirai Antikristu anofamba, kuedza kuvaita antikristu, apo Mweya waMwari chaiwo uchiedza kuvadzosera kukutenda kwepamavambo zvakare?

“Ruzha rwusina kugadzikika” mharidzo yakaparidzwa musi wa 14 Chikunguru 1962

Pentecositi yaive mazuva makumi mashanu kumashure kwekurovererwa kwaJesu.

Saka Calvari yakaitika muna 30 AD here kana kuti muna 33 AD? Kana ukatambira dzidziso imwechete unofanira kusiyana neimwe yacho.

Kugadzirisa nyaya iyi unofanira kuita uchishandisa mazuva emumaGwaro. Saka rimwechete remazuva aya ndiro richasara richienderana nemibvunzo uyu.

Kana kuti:
89 kwaive nemuporofita ainzi Mosesi. Rimwe zuva Mwari akamudana. Uye aizomusiya achienda pamusoro penyika, uye iye-iye waizofira pamusoro pebwe. Vatumwa vakamutora vakamuviga.

Paive neumwe murume, gondo, haaifanira kufa, akafamba achiyambuka Jorodhani, Mwari vakatumira ngoro yemoto panyika; muviri wenyama waaive akafuka ukawira pasi akakwira kudenga akawana mubairo unogara nekusingaperi.

Makore 800 akazotevera, pagomo refu pakaonekwa varume vaviri. Muviri waMosesi waive waora mazana emakore aive adarika, asi apa akaonekwa ari munhu zvekuti chero Petro, Jakobo naJohane vakamuona vakamuziva.

“Merkizedeki ndiani” mharidzo yemusi wa 21 kukadzi 1965

 

 

325 ... Mosesi haana kubvira a ... kwete, muviri wake waive wavigwa. Vatumwa vakanga vamutora; haana kufuka kusaora; haana kun'ora. Akanga ari rudzi chairwo rwaKristu. Akafa vatumwa vakamuviga kunyangwe Satani haazivi kwaakavigirwa, vakaedza kukakavadzana nengirozi Michaeri pamusoro pekuvigwa kwake ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Mwari vakamutora akakwira kudenga.

Mibvunzo nemhinduro dzepana vaHebheru 3 COD, mharidzo yemusi weSvondo 6 Gumiguru 1957

Hatikwanisi kuziva kuti muviri waMosesi wakaora here kana kuti kwete kubva pamazwi atakabata kubva pakutaura kwevanhu chete.

Saka mazwi atakabata ari oga haasi makiyi ekuti tive nechokwadi.

Kana kuti:

Kana ukatambira dzidziso usina kudzitsvagisisa une dambudziko guru nemitsara mina yakataurwa pedyo nekutanga kwemharidzo yeMbeu mhuka yakazoshandurwa kuita Nyoka.

Mitsara yakagadziriswa yakabudiswa zvinoonekwa.

2-2 Kereke yekutanga yemasangano anozvidaidza nemazita … Tinotarisa masikati ano mu “Madzibaba eNicene” nhoroondo yekereke yeNicene. Mumashure mekufa kwevapositora, ipapo kwakauya madzibaba eNicene, vakaenderera mberi kwemakore akati kuti , mazana matatu nemakumi maviri nemashanu emakore, vakapedzisira vauya ku-kuNicaea, kuFrance, (Nicaea iguta riri muAsia Minor riri kwakadziva kumadokero kweguta rePergamo) kwavaive nekanzuru huru yeNecene. Ikoko vakaita zvieraera izvo zvichiri nekereke yeCatholic nhasi uno izvo zvavakazopawo kune vemasangano vakabuda mairi.

2-3 Sekutaura kwandamboita mudzidziso mangwanani ano, nguva imwe neimwe yenguva dzemakereke kusvika apo, ipapo panguva yekereke yepaTesaronika, (hakuna inonzi nguva yekereke yepaTesaronika. Pakapera nguva yekereke Tiyatira, ndiko kwaive kupera kwenguva yerima) makore 1 500 enguva yerima, nguva yerima yakatora makore anosvika 900. Nguva yerima yakatanga nguva yakapoteredza 600 AD ikazopera makore akapoteredza 1 500 pakaratidzira Luther) paive pasina nguva imwe asi zvaakataura, “muchiri nezita rangu.” uye pane rumwe rutivi urwu, hapana vaive muna Kristu vaibuda nezita resangano: Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecosital. Asi asati avhara nguva iyi akati, “ndakaisa pamberi penyu musuwo wakazarurwa.” mazviona? Iyi ndiyo nguva yatinotenda kuti tiri kurarama mairi izvozvi, nguva yemusuwo wakazarurwa, pakati pekunopera kwenguva yekereke yeRaodikia.

2-4 Zvakare pane makore 325 akakwana kuti tisvike pakanzuru yeRaodikia.

(yaive kanzuru yeNecene muna 325 AD)

“Mbeu yemhuka yakazoshandurwa kuita Nyoka” mharidzo yemusi weSvondo 28 Gunyana 1958

Paive nekanzuru yeRaodikia asi yaivepo kubva muna 363-364 AD. Vakashandura zuva reSabata vakaribvisa kubva paMugovera kuriisa pamusi weSvondo vakabvisa Bhuku raZvakazarurwa kubva muBhaibheri. Chingaite chokwadi nekuti Zvakazarurwa chaputa 17 inotaura zvinoda kufanana neizvi.

105 ... kwakabva kwauya vaNikoraiti vaida kuita mubatanidzwa. Vakasarudzwa vakapinda mauri. Izvi zvakaitika pa Necaea, Rome, apo pavakaita musagano wekanzuru yeNecene. Vakaitei apa? Vakaronga kereke, ikabva yatanga kuuraya maKristu. Zvino panguva yekereke yakazotevera, yakapotsa, chiKristu nenzira yerubhabhatidzo rweMweya Mutsvene yakatsvaira vose.

“Vhiki rechimakumi matanhatu raDanieri” yakaparidzwa husiku hweSvondo 06 Nyamavhuvhu 1961

Nicaea iguta riri muAsia Minor. Harizi muRome. Asi kanzuru yeNecene yaishandiswa namambo Constantine kuti asvitse masimba munezvematongerwo enyika kuna bishopu wekuRoma Sylvester. Uku kwaive kurasisa kubata kwezvematongerwo enyika kweseneti yeRoma yaive yakawanda mapegani aida kuti Constantine abve. Paakazviita muKristu, Constantine akatora hutungamiriri mukereke. Aifunga kuti aive ane mukana wakakura wekumanikidza kereke kuti iite sekuda kwake pane kuedza kuita kuti maseneta echipegani amuteerere.

Constantine aive apa bishopu wekuRoma muzinda weLateran kuRoma uyo waive muzinda wakanakisa muEurope mese uyezve nechipo chemari zhinji. Izvi zvakapa bishopu weRoma kukudzwa kukuru akabva amuita munhu wake anomuteerera wekumadokero apo iye Constantine akatamira kumabvazuva kuguta reConstantinople.

Nekuva muKristu, Constantine akakwanisa kutora pfuma yese yaive mumatemberi emapegani. Kereke yaive yasangana nekurwiswa kunokwana kagumi kwakasimba saka yaive isisina zvivakwa zvekereke zvaipinda vazhinji. Saka vaive vadzvanyirirwa nekuuraiwa kukuru. Nekumisa kuuraiwa uye kuvapa pfuma, akaita kuti maKristu ave kurutivi rwake. Apa aive ave kukwanisa kuvatonga.

Kanzuru yeNecene yakaita wanano yekereke nenyika nemutungamiri wezvematongerwo enyika aive ari pachigaro. Kukwidziridzwa mukereke kwakasimbisa kunatswa kwezvematongerwo enyika. Constantine akaisa simba pamabishopu ekuRoma rakavasiya vachitenda kuTiriniti semufananidzo wekereke unozivikanwa. Chigaro chaSatani chaive muzinda weLateran uko kutadza kwaive kwatanga kugadzirwa nekuparadzirwa nabhishopu weRoma nechido chekuva pamusoro nemasimba uye kuda kuva musoro wekereke yeUniversal.

Saka usangoteedzere kuti “Nicaea, Rome” sezvo mutsara uyu hauna zvaunokubatsira. Dzidza nhoroondo uedze kuona kuti Hama Branham vaiedza kuti kudii.

Tinofanirawo kutarisisa dzidziso yakataurwa tichifananidza nenhoroondo kana tichida kudzidza Chokwadi.

Kana ukangodzokorora dzidziso, usina kunzwisisa, wakangofanana neshiri yeparoti.

2 Timotio 4:2 Paridza Shoko; ramba uchidaro nenguva yakafanira, kunyange isakafanira , raira tuka ranga nomoyo murefu zvikuru nokudzidzisa.
Deuteronomio 17:6 Nokupupura kwezvapupu zviviri kana zvitatu iye unofanira kufa, ngaaurawe; nokupupura kwechapupu chimwe ngaarege kuurawa.
Deuteronomio 19:15 Chapupu chimwe hachifaniri kupupurira munhu pachinhu chakaipa chipi nechipi, kana chivi chipi nechipi chaakatadza; shoko rinofanira kusimbiswa nezvapupu zviviri kana zvitatu

Kunyanya kana wakabata mazwi kudzidziso mbiri dzichitaura zvinhu zviviri zvakasiyana pamusoro pechinhu chimwechete.
Kubata mazwi kunokupa gwara asi unofanira kutsvaga gwara iroro kubva muBhaibheri woripasisa nemaGwaro.
Izvi zvinotipa pfungwa yekupatsanura makore 2 000 echiedza cheShoko kuchiisa munguva nomwe dzatinokwanisa kudaidza kuti “Nguva dzeMakereke.”

Imwe mhando. Kana mbeu yekoroni ikadyarwa (munguva yekereke yekutanga nevaapositora gumi nevaviri) inotanga kufa (munguva yerima) ikakura kupfuura zvidanho zvakasiyana zvemashizha (vamutsiridzi), mbuyu dzakafuridza hurume hwembeu munda wese (nguva yemamishinari) kukaita chibereko chakaita sembeu yekutanga (Pentecositi, inotaridzika zvakanaka muchikamu chezvesimba asi ichirasikirwa nechikamu chechokwadi chekutanga chekereke yemuTestamente Itsva: kutora chidyo husiku , kugeza tsoka, izwi “Tiriniti” harina kubvira rataurwa nekereke yekutanga muBhaibheri, kubhabhatidza muzita raJesu Kristu nezvimwe zvakadaro) ipapo mbeu yakadyarwa inobva yatanga kukura mukati mehura dzikaibva muzuva rakajeka. Mbeu yekupedzisira yakakohwewa yakafanana nembeu yekutanga yakadyarwa. Saka nhasi, tinofanira kutora kereke yekutanga yeBhuku raMabasa avapositora torarama naro todzokera pane zvakaitwa pakereke yekutanga yemuTestamente Itsva pakutenda uye panzira dzatinoita nadzo zvinhu.
2 Vakorinte 13:1 Iyi inguva yechitatu, yandinovuya kwamuri. Mumiromo mezvapupu zviviri kana zvitatu mashoko ose achasimbiswa.
Musangobata mazwi akataurwa. Tsvagai kuti anotsigirwa nemaGwaro api.
Tarirai kuti mitemo yakapiwa maHedeni naJakobo muApositora yaive mishoma zakadii.

Mabasa avaPositora 15:13 Zvino vakati vanyarara, Jacobo akapindura, akati: Varume, hama, nditererei.

14 Simeoni wakarondedzera mutangire waMwari kumutsa vahedheni, kuti atore kwavari vanhu vezita rake.

20 Asi tivanyore kuti varege zvakashatiswa nezvifananidzo, novupombwe, nezvakadzipwa, neropa.

Tito 1:5 Ndakakusiya paKrete nemhaka iyi, kuti upedzise kugadzira izvo zvakanga zvasara, nokugadza vakuru mumaguta ose, sezvandakakurairai;
Kereke yekutanga yakaparidza Chokwadi nenzira yevanhu vaitenderera vachishumira uye vachidzidzisa.

Vaidzidza Chokwadi kubva kuvapositora, asi vapositora vaisavatonga uye havana kubvira vavarambidza kuparidza. Vatariri vepanzvimbo ndivo vaifambisa basa ipapo.

Tinofanira kuenderera mberi nemuenzaniso uyu nhasi uno.
26 asi ndinotenda musimba guru pamusoro pesangano riri panzvimbo. Hongu. Regai sangano rimwe nerimwe rizvimiririre, risarudze mufundisi waro, madhikoni aro, chero ani zvake waringade rizvisarudzire. Zvino, nenzira iyoyo, munhu ari imomo haana bhishopu pamusoro pake. Mweya Mutsvene unoda kureva chimwe chinhu kuchechi iyoyo, havafaniri kubvunza chero munhu kuti vangaite ichi kana icho here. Munhu mumwe nemumwe akatarisana neMweya Mutsvene.

Ndiratidzei neBhaibheri kuti chii chikuru, muBhaibheri, chinokunda mutariri kuchechi yepanzimbo?

Ndizvozvo, hongu, baba runyararo mukereke panzvimbo, chechi yegayega mairi. Iye zvino hukama, hwakanakisa. Makereke ose anofanira kuva muhukama saizvozvo, pamwechete. Asi kubatana nerunyararo mukereke yepanzvimbo!

“Vahebhuru Chaputa 5 ne 6”, mharidzo yemusi wa 8 Gunyana 1957

 

276 ... Chaunga, chese, chine simba rese. Haasi…Mudhikoni angori mupurisa muno mukereke, kuitira kuti muve makarongeka nezvimwewo. Asi kana zvasvika pamitemo, kereke yese inofanira kutaura. Kereke ino yakavakwa pamasimba ekereke yepanzvimbo. Saka zvakadaro, handina chekutaura pakubvisa mufundisi uyu kana kumutsiva. Ndini muridzi wechinhu; Chinopiwa kukereke. Imi mose ndimi kereke. Imi vanhu ndimi munotonga. Ndimi chechi, pachenyu.

289 Uye kana sangano rikasarudza, “Ndiregererei, rikamusiya achienderera mberi,” ndiyo nzira yazvinofanira kumira nazvo. Mazviona? Izvozvo, haisi nzira yakaringana kufambisa nayo kereke here? Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri. Hatina bhishopu kana ovhasiya nebhodhi nezvimwe zvakadaro, zvinofambisa izvi zvova nesimba zhinji. Hapana ane simba pano kunze kweMweya Mutsvene. Ndizvo chaizvo. Ndiye anofambisa zvinhu. Saka tinomutora seruzhinji rwevanhu, nenzira inofamba nevanhu.

“Vahebheru chaputa 7” mharidzo yemusi weSvondo 22 Gunyana 1957

Hurongwa hwevanhu huzhinji, kwete mazano amufundisi, ndihwo hurongwa hwaMwari.

Chokwadi vafundisi vanokwanisa kuedza mhanza yavo nekukurudzira vanhu kuti vabvumirane nemazano amufundisi. Uhwu hurongwa hwamufundisi, kwete hurongwa hwaMwari. Hakuna zvakanyorwa muTestamente Itsva pamusoro pamufundisi achitonga kereke.

11-6 Raive risiri zano raMwari kubva pakutanga. Haana kubvira atumira umwechete wavo kunoshumira. Aivatumira kukamuri yepamusoro kunorindira kusvikira Mweya Mutsvene wauya pamusoro pavo kuti vave vashumiri vaMwari vakasarudzika. Asi kukudza zvinhu, kuunza kereke kuthiyoroji, pachinzvimbo chekusiya Mweya Mutsvene kuti utungamirire kereke, vanoita maBhishopu, maovhasiya, apo Mweya Mutsvene ndiwo mutungamiriri chaiye waMwari anotungamirira kereke. Asi vanokurisa kereke nenzira yavanokurisa huku, kana zvavanoita mbongoro, sezvavanoita zvimwe zvinhu zvese: ....

“ Kumhura kwekumiririra ”, mharidzo yemusi wa 13 Mbudzi 1960

 

186 Martin Luther akabuda, kuzobatidza, kuzopa kereke yechokwadi umwe mukana; Wesley; achinopinda muPentecositi; uye umwe neumwe wavo achidzokera kunopinda mukufunga kwavaNicoraiti kwekuronga nemaovhasiya, nezvimwe zvese, ...

“ Kereke yePergamo”, mharidzo yemusi wa 7 Zvita 1960

Vanhu vagara vanoda kuronga kereke yaMwari.

Kwagara kune vanhu vanoda kuva vatungamiriri vachipa mirairo pakuita chirongwa chinovawanisa ivo.

197-2 Mucharangarira here kuti ndakataura munguva yevaEfeso kuti shoko, Nicoraiti, rinobva pamazw maviri echiGiriki. Nikao zvinoreva kupamba, naLao zvinoreva Laity (chaunga) Nicoraiti zvinoreva “kupamba chaunga” (conquer the Laity). Saka zvino nei chiri chinhu chakaipa? Zvakaipa nekuti Mwari haana kubvira aisa kereke yake mumaoko mehutungamiriri hwakasarudzwa hunofambisa zvinhu nenzira yezvematongerwo enyika. Akaisa kereke yake mumaoko mevanhu vakazodzwa, vakazadzwa neMweya, vanhu vanorarama neShoko vanotugamirira vanhu kupfurikidza kuvapa kudya kweShoko.

Haana kupatsanura vanhu nekuvaisa muzvikwata kuitira kuti zvikwata zvevanhu izvi zvitungamirirwe nechipurisita chitsvene.

Ichokwadi kuti hutungamirii hunofanira kuva hutsvene, asi zvakadaro chaunga chose chinofanira kuva chitsvene.

Tichienda mberi, hakuna nzvimbo muShoko apo maPurisiti kana vashumiri kana vamwe vanomira pakati paMwari nemunhu, kana nzvimbo yavanopatsanurwa mukunamata Mwari. Mwari anoda kuti vose vamunamate vamubatire pamwechete.

ChiNicoraiti chinoparadza kuita uku pachinzvimbo chinobva chapatsanura vashumiri kubva kuvanhu zvoita kuti vatungamiri vawandise pachinzvimbo chevaranda.

Dzidziso iyi yakatanga sekutamba mukereke yekutanga. Zvinobuda sekuti dambudziko rinobuda pamashoko maviri: 'maeredha' (presbyters) 'nemaovhasiya' (mabhishopu).

Kunyangwe Shoko richiti mune maeredha akawanda musangano rimwe, vamwe vakatanga (Iginatius pakati pavo) kudzidzisa kuti pfungwa yabhishopu yaive yakakosha kana iine simba kana nekutonga pamusoro pemaeredha.

Zvino chokwadi panyaya iyi izwi rekuti “eredha” rinotaridza kuti munhu wacho ndiyani, apo izwi rekuti “bhishopu” rinotaura chinzvimbo chake. Eredha ndiye munhu. Bhishopu ndicho chinzvimbo chemunhu uyu. 'Eredha' ragara uye richaramba richireva zera remunhu rekuberekwa kwake muna Mwari. Ndieredha, kwete nekuti akasarudzwa kana kuti akagadzwa nezvimwewo, asi nekuti AKWEGURA, ati kurei pakuberekwa kwake, adzidza zvizhinji, kwete vechidiki, vanovimbika nekuda kwezvavasangana nazvo, uye moyo murefu pakumira kwavo muchKristu.

Asi kwete, bhishopu haagari pachiporofita chaPauro, asi vanoenda pakubata kwaPauro panguva yaakadaidza maeredha kubva kuvaEfeso kuenda kuMireto kuna Mabasa 20. Pavhesi 17 rinoti; Zvino iye ari paMireto, akatumira Efeso kundodana vakuru vekereke. Uye pavhesi 28 vakadaidzwa kuti vatariri (mabhishopu). Mabhishopu aya, hatirambe vane pfungwa dzezvematongerwo enyika uye vanoda masimba kwazvo) pachinzvimbo Pauro akapa zvazvinoreva kuti 'vatariri' vaive pamusoro pemaeredha pakuti vaingova nesimba pamusoro pesangano ravaibata vari chete.

Kwavari bhishopu aive uya ane simba rakatambanudzwa pamusoro pemaeredha mazhinji panzvimbo.

Chinhu ichi chisiri mumagwaro kana munhoroondo, asi chero munhu wechinzvimbo chaPolycarp aivimba nemubatanidzwa wakadai.

Saka, chakatanga sechiitiko chedambe, mukereke yekutanga chakaita dzidziso huru zvaichiri nhasi uno. Mabhishopu achiri kuti ane simba rekutonga vanhu vachiita zvavanoda navo, vachivaisa pavanoda musangano. Izvi zvinoramba hutungamiri hweMweya mutsvene Unoti “Nditsaurirei Bharnabas naSauro kubate basa randakavadanira”. Uku kuramba Shoko nekuramba Kristu.

“Nguva yekereke yePergamo”, Bhuku renguva dzemakereke Chaputa 5

 

 

“MaGwaro anoratidza kuti maive nemaeredha akawanda muchechi imwe neimwe”. Iyi ndiyo yaive kiyi yekereke yekutanga.

Hakuna murume asina kuroora aitungamirira zvinhu. Chikwata chemaeredha ndicho chaitarira kufamba kwezvinhu.

Izvi zvaidzivisa zvachose hutungamiri hwemunhu mumwe hwaizosimuka nekuuya kwekereke yeRoman Catholic.

Nhasi uno vemakereke akabuda muCatholic vanosarudzawo “hutungamiri hwemunhu mumwechete”.
Mateo 20:25 Asi Jesu akavadanira kwaari, akati; Munoziva kuti machinda avahedheni anovamanikidza, navakuru vavo vanoratidza simba navo.

26 Pakati penyu ngazvirege kuva kudaro; asi ani nani anoda kuva mukuru pakati penyu, ngaave mushumiri wenyu.

27 Ani nani unoda kuva mukuru pakati penyu, ngaave muranda wenyu.

28 Zvakaita seMwanakomana womunhu asina kuuya kuzoshumirwa, asi kushumira, nokupa vupenyu hwake ruve rudzikinuro rwavazhinji.

Izwi rekuti “mushumiri” rinoreva kuti muranda kwete mufundisi kana mukuru anotonga.

 

370-2 Zvinorwadza kuti muzambiringa wechokwadi waitobatwawo nedzidziso iyi. Naizvozvo hadina kubvira ndati muzambiringa wechokwadi waikurudzira tsika yevaNikoraiti kuti ive dzidziso. Aive kure kubva pavari. Asi kakonye kamwe ikako kerufu kakaramba kachidya muzambiringa wechokwadi kachifunga kuti uchawira pasi.

Kunyangwe mukati mekereke yechokwadi, vanhu vakadaidzwa naMwari kuti vatariri vaitora chinzvimbo ichocho kuti chireve zvinoti pfuurei pakuva vabati vepanzvimbo chete.

Kushaiwa kunzwisisa zvakadzama kutaura kwaPauro kuri muchechi nhasi uno. Nekuti Pauro akati; “vakarumbidza Mwari ari mandiri”. Zvisinei nesimba raive naPauro, akaramba akaita kuti vanhu vatarire kuna Mwari anova nemasimba ose.

Asi vashumiri vakasarudzwa vakagara vakatarisira pakupindira kweMweya Mutsvene UYEZVE HWEMUNHU, saka vakapa rukudzo parwaisakodzera, tinozoona kuti kereke yakaonekwa kupfurikidza kukoshesa vanhu.

Nekusimbiswa kwetsika yavaNikoraiti - kutsiva vaapositora - vashumiri vakagadzwa - vafundisi vakasarudzwa nevanhu nezvimwe zvakadaro., yaingova nhanho imwe pakubudirira kwekereke yenhema. Nhanho yepiri “pakudzika midzi kwaSatani” yaive yava pabudiriro huru kwazvo.

“Kutarisa kuNguva dzakadarika” Bhuku reNguva dzeMakereke chaputa 10

 

Vanhu havakwanisi kugara panzvimbo dzavo dzavakapiwa. Vanhu vanoda kuva vakakosha voparadzira kutonga kwavo pamusoro pevakavapoteredza. Iyi ndiyo tsika huru yaunowana kwese kune vemasangano akabuda muCatholic uye muCatholic macho.

89 Zvino, “Hondo dzose,” sezvandati, “dzinorwirwa mutemo wekutenda kwechokwadi.” Zvino, kana muine hondo duku muchechi, unofanira kuva uri mutemo chaiwo. Munofanira kurwira chinhu chakanaka. Uye munhu mumwe nemumwe mukereke anofanira kuita izvi ....

90 Musarege chero chinhu chichidzosera kereke iyi shure. Kana ikadzokera, mune mhosva, mumwe nemumwe wenyu. Uye imi, mumakereke enyu akasiyana siyana, kana pane chakanganisika mukereke, mune mhosva nekuti ndimi vatariri vekereke iyoyo. Hazvisi mumaoko amufundisi. Hazvisi mumaoko ebhodhi remadhikoni. Zviri kwamuri imi vanhu mumwe nemumwe wenyu, kuti muende kune hama yenyu munaShe muedze kugadzirisa...

“VaHebheru Chaputa 7” mharidzo yemusi wa 15 Gunyana 1957

Simba pamweya rinogara mumunhu umwe neumwe musangano ravo panzvimbo. Kereke yakaitwa nevanhu vanosangana pamisangano yekuti vanamate pamwechete. Munhu mumwe nemumwe, kana achinge akura mukutenda, ane basa rekutarira kuti sangano riri kufamba nechokwadi.

167 Hapana chiri pamusoro muBhaibheri, kana mukereke, kupinda maeredha mukereke. Ikereke ine runyararo, uye Mweya mutsvene unoshanda nenzira yaunoda. Unogara mukati mevanhu vawo.

Asi tine umwe mukuru, mumwe mutariri wazvose aripo, anotiudza zvekuita. Saka kana zvisingaenderani nezvavanofunga, kana zvakafanana naizvozvo, ipapo, “havazvitambiri. Hazvisi zvaMwari”. Veduwe ! Chinhu chakaipa sei ichi! Tapinda mukukanganisa makadii! Hazvishamisi kuti nei tiri pano tichichemera kununurwa. Mumatenga muzere nesimba rePentcositi, asi hatikwanisi kusvika pariri. Ndizvo chaizvo. Nekuti takaramba kukura KwaMwari. Ndizvoka.

169 Zaruriro yaKristu, “Pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuvo eHadhesi haangaikundi.” Ndiye mukuru. Shoko raMwari ndiro guru kwaari. “ nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi Baba vangu vari kumusoro kudenga. Pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu”. Maona? Mukuru chaiye.

“Mukuru ”, mharidzo yemusi wa 27 Ndira 1963

Mutendi akura ndieredha muungano yaari, zvisinei nekukura kana kuva duku kwaro. Hakuna hutungamiri huri pamusoro, kana chipurisita chevanhu chiri pamusoro pake. Izvi zvakakosha. Vanhu vanokwanisa kuva nehushumiri whakasiyana siyana asi hazvingavaisi pamusoro pevamwe vanhu. Tese takafanana. Tingori nemabasa akasiyana. Maeredha anochengeta mabasa mukereke sechikwata. Huchenjeri hwavo huri pamwechete huri nani pane ruzivo rwemunhu mumwechete.

1 Petro 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vupurisita hwamambo, rudzi rwutsvene. Vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima kuti muvuye muchiedza chake chinoshamisa.

Izvi zvakakosha. Mutendi mumwe nemumwe chikamu chevupurisita hwaMerekizedeki. Hapana ari pamusoro pako, kunze kwemuPurisita mukuuru Jesu Kristu.

Chipurisita cheChiAron chemapurisita anogara nekumira pakati pevanhu naMwari chakabviswa. Usaedze kutsiva chipurisita chaAron nehushumiri hwevashumiri vashanu. Usaedza kukudza munhu pamusoro pako. Unofanira chete kutarisa kuMunhu, Jesu Kristu.

1 Timotio 2:5 Nokuti kunongova naMwari mumwechete, nomurevereri mumwechete vo, pakati paMwari navanhu ndiye munhu Kristu Jesu.

Jesu ega ndiye amire pamusoro pako. Hakuna umwe munhu. Hakuna humwe hushumiri. Mushumiri muranda. Vabati vashanu vehushumiri vangori varanda vekukubatsira kuti uwane nzvimbo yako muna Kristu. Varanda kwete vakuru.

E-74 Shoko rinotii? … “Kuchave nemabhishopu epamusoro, kana chero simba richizotaurwa, ndivo vacharitaura ...” kwete kwete.

“Avo vanova vanakomana vaMwari vachatungamirirwa naMwari”. Zvakanaka. Rinotii nekuporeswa neMweya Mutsvene? “Wakaroverwa kuzvivi zvedu; nemavanga ake takaporeswa.” Ibasa rakapedziswa.

Ko kana chero munhu achida ruponeso? Ndiani angamupa? Bhishopu here? Kadhinari here? Kwete. Kwete. Pope weRoma haana zvaanoita nezvazvo. Archbhihopu weCanterbury haana chekuita nezvazvo. Hapana kana mumwe wavo, chero umwechete ane chekuita nezvazvo. Ndiwe pachako, nekutenda kwako wega pabasa rakapedziswa paCalvari. Ndiro Bhaibheri. Ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri.

“Mwari vanochengeta zvaakavimbisa”, mharidzo yemusi wa 15 Ndira 1957

 

 

E-10 … Unokwanisa kuva usati waponeswa kusvikira paunotenda kuti Jesu akakufira iwe, womugamuchira saIshe nemuponesi wako. Mushumiri wese muno anokwanisa kuisa ruoko pamusoro pemurwere onamata kubva zvino kusvika husiku hwekuswera mangwana. Hapana chinhu chinoitika kwauri kana usati watenda zvawakaitirwa naMwari. Saka hazvisi muvashumiri, kana mune umwe wedu, asi zviri mumumwe nemumwe nekutenda kwake pabasa rakapedzwa pamuchinjikwa paCalvari.

“Usatya, Ndini”, mharidzo yemusi wa 14 Kubvumbi 1961

Kutenda kwako kuri pakati pako naJesu. Hapana munhu ari pakati penyu.

 

93-2 Asi tarira zvakaitika kumashure ikoko.

Muzambiringa wenhema waisimba uye waidzidzisa kuti kutonga kwemunhu kwakanaka. Waidzidzisa kuti kereke yaifanira kutongwa. Wakadzidzisa kutonga vanhu, asi pachinzvimbo chekuzviita nenzira yaMwari, vakatora masimba vakaunganidza masimba emweya ose muaoko mavo vakabuda nechipurisita chitsvene vakamira pakati paMwari nevanhu. Vakadzokera kumashure kutsika yaAaron. Vakava AntiKristu nekuti vakashandisa kuenda kwake pakati vakakuita kwavo. Mwari akavenga izvozvo. VaEfeso vakazvivenga uye chero umwe mutendi wechokwadi anotozvivengawo.

Tinofanira kuva takapofomadzwa kuti tisaone chinhu ichi mukati menguva dzese dzemakereke parizvino zvatonyanyisa. Zvazvaive, waive mubatanidzwa. Waipatsanura vanhu. Vanhu vaMwari vanofanira kuva vamwe. NeMweya MUMWE VOSE vakabhabhatidzwa mumuviri muwe uye munhu WESE anofanira kufamba muMweya Mutsvene uye VOSE vanofanira kubata pamwe vachinamata Mwari. Asi vanhu vaida kukudzwa, saka vakabva vatora masimba, mabhishopu akabva aita maarchibhishopu, nekuisa zvinzvimbo vakadarikira Shoko raMwari vakabva vadzidzisa dzidziso yavo. Vakaita kuti vanhu vateerere ivo kusvikira yakauya nguva yekuti nzira yavo yekunamata Mwari yaive isisina kufanana zvachose neyaishandiswa nekereke yekutanga kumashure kwePentecositi. Kuita uku kwaive kutanga kwekutsiviwa kwemapositora. Kubva pakutsiva mapositora yaive nhanho imwe iri nyore kuti munhu ave “nhengo yekereke” senzira yekubatira nyasha. Izwi rakadzikisirwa kuva pasina. AntiKristu nemweya wake aitotonga kereke.

“Nguva yeKereke yeVaEfeso”, Church Age Book Chapter 3

Vakaita kuti vanhu vavateerere kusvikira nguva yakauya yekuti nzira yavo yekunamata yaive isisina kufanana neyemazuva ekutanga mumashure mePentecositi.”

Kereke yekutanga haina kunge yakavimba nematepi rekodha kuti vaparidze.

Kana tichiteerera matepi chete hatisi kuita zvakaitwa nekereke yekutanga kumashure kwePentecositi.

296-1 Asi vanhu vakabata here chokwadi ichi? Vakakoshesa here Munhu Wake aive nesimba pamusoro pekereke yake? Ndinoti “Kwete”. Nekuti munguva yega yega kereke yaitongwa nechikwata chevatungamiri- vechipurisita - kutsiviwa kwevapositora- kuvhara musuwo wengoni neyasha kune uyo achava, pachinzvimbo pekukoshesa rudo uye kubata kwekereke vakakurudzira kuda pfuma vachidya pairi nekuiparadza. Vashumiri vakasarudzwa ava vanogara muhutefetefe apo kereke isina pfuma inogara ichirarama nekubatirirwa. Hapana Nguva imwechete yemakereke yakaita zvakasiyana neizvi. Imwe neimwe yaizvibatanidza nemapato voisa hurumende pamusoro pevanhu vopa kereke kuhurumende iyoyo. Musarege vanhu vachisimuka, saka vaidzikisirwa zvakanyanya kana kudzingirwa kunze. Sangano rimwe nerimwe rine mweya mumwechete uyu. Sangano rimwe nerimwe rinopika kuti rine kiyi yehutungamiriri hwekereke. Sangano rega rega rinoti rinovhura misuwo. Asi hachisi chokwadi. NdiJesu uye Jesu, ega. Anoisa nhengo mumuviri.

Anovagadza nehushumiri hwavo.

Anoisa zvipo kuti zvishandiswe. Anotarira kereke nekuitungamirira. Ndiwo mudziyo wake wakakosha hapana umwe.

“Nguva yeKereke yeFiradhefia”, Church Age Book Chaputa 8

Ndangariro dzamufundisi kazhinji dzinoti “munhu wese anotevera kureva kwangu”.

Sekusimuka kunoita vafundisi kunotonga kereke dzavo, vamwe vafundisi vanosimukawo kutonga vamwe vafundisi vane masimba mashoma. Nguva dzese pane kuita kwekuti mumwe anoita simba rekuudza vamwe zvekuita.

Mweya uyu unopererepi? Kumunhu anokwanisa kutonga munhu wese achivaudza zvavanokwanisa nezvavasingakwanisi kuita.

Kutonga ndiyo kiyi yekutonga.

Mwari akapa vanhu hushumiri hwekudzidzisa nekuparidza mukereke yekutanga. Akaita zvimwezvo nhasi uno. Kereke yekutanga ndiyo yatinodzidza pairi. Hapana anofamira kumisa munhu kuparidza kana kudzidzisa. Hapana anokwanisa kutora kodzero yavo yekutevera hutungamiri hweMweya waMwari. Zvisinei Pope anayo mvumo yekumisa chero munhu kuparidza kana asingafadzwi naye. Pope ane simba rinoshamisa iri. Hapana wekumasangano akabuda muRoma anofanira kuzviita Pope.
Vafundisi vanotonga pavanopedza kusawirirana nekuzviita vane masimba “ekuripira ropa”. Uyu mutsara usimo mumaGwaro. Hama Branham havana kubvira vazviita. Kana mutendi akadzokera shure orarama hupenyu hwake zvinonyangadza zvinotokanganisa chero nyika, vanokwanisa kupiwa kune wakaipa kuti vaparadzwe nyama. Munhu ane mhosva anobva arwara zvakanyanya zvino Mwari vanobva vazotora mweya wake wakaponeswa kana kuti anotendeuka opora. Kana izvi zvisina kuitika, mufundisi anotora simba raasina. Zvakadaro hakuna mufundisi muTestamente Itsva akaita izvi.

Vafundisi vanoshandisa nzira iyi kukunda vanhu vasingatenderane nedzidziso yavo. Izvi zvinongovaita kuti vangove vadzvanyiriri pamweya. Uyu ndiwo mweya mumwechete wakaita kuti vana Pope vabvise vanhu vasingawirirane nedzidziso dzavo musangano ravo.

Zvimwe zvinhu hazvifi zvakashanduka.

Izwi rekuti “mufudzi” rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva.

Kuna vaEfeso rakataurwa pechina pahushumiri hushanu. Hachisi chinzvimbo chepamusoro-soro.

Nhasi uno vafudzi vanotonga makereke avo. Simba risina kubva mumaGwaro iri vakariwana kupi?

Hushumiri hwemufudzi hwakataurwa kamwe muTestamente Itsva asi iyezvino vave kutonga kereke.

Pane chimwe chinhu chisisiri panzvimbo.

267-1 {280} Kana vaya vavanoti vatsvene vavo vakaita zaruriro yekuti kune munhu asiri kutenderana nekereke yeRoma anenge achifanira kufa semupikisi wechitendero... Izvozvo zvinovagarisa pedyo navo. Mukomana, akaenda akanodeura ropa.

“Chisimbiso chechitatu”, mharidzo yemusi wa 20 Kurume 1963.

Augustine, nguva yakapoteredza gore ra 400, akasarudza kuti kubvisa vanhu vaisatenderana nekereke yeCatholic yaive nzira yakanaka yekuita nayo zvinhu . Kwapera makore anosvika 50 kubva apa Pope Leo akaita mutemo wekuuraya vanenge vabuda muchiCatholic . Iye zvino vafundisi vakutorawo tsika imwechete iyi.

220-3 Thomas Aquinas na Alverus Pelagius vakataura vakati: “Pope, kune avo vanomuona neziso reMweya ndiye, kwete munhu asi Mwari . Hakuna miganhu pamusoro pesimba rake. Anokwanisa kuita chinhu chakanaka aanokwanisa kubvisa kodzero pane chero munhu paanofungira kuita sekudaro. Kupikisa simba guru iri kunoita kuti akubvise kubva pakuwana ruponeso. Vavengi vekereke iyi ndevaya vanopikisa chitendero chekereke iyi vasingadi kuteerera nekutevedzera zvinodiwa imomo.”

“Nguva yeKereke yeTiyatira”, Church Age Book Chaputa 6

Munhu anotenderwa kudzidzisa kana kuparidza kana achinzwa zvichibva kuna Mwari kuti aite sekudaro.

VanaPope vakamisa vaparidzi vakawanda makore akadarika. Sezvo mweya weCatholic uchipararira, musazoshamiswa muchiona vatungamiri vemasangano vachitanga kubvisa kodzero dzekuparidza kana kudzidzisa kuvanhu.

Saka tinofanira kutevera mufananidzo waLuther paakapisa murairo waPope wekuti amire kuparidza.

E-57 Iyezvino ndichabvuma kuti kereke yeCatholic, makereke emasangano akatangira muRoma. Masangano akatangira kuRoma, saka ndiko kwaari kudzokera, mai mhombwe vakwegura, nevanasikana vavo. Ichokwadi . Ichadzokera ikoko.

“kureva kusina kugadzikika”, mharidzo musi weMugovera 14 Chikunguru 1962

Hakuna vemasangano vakabuda muCatholic vanofanira kudzokera pakuita zvinhu nzira yechiCatholic. Ndiani angade kuva mwanasikana wemhombwe?
MABASA AVAPOSITORA 17:10 Pakarepo hama dzikatuma Pauro naSirasi Berea vusiku. Ivo vakati vachisvikapo, vakapinda musinagoge ravaJuda.

11 Ava vakanga vakanaka kukunda vaTesaronika, vakagamuchira shoko nomwoyo wose, vachinzvera maGwaro zuva rimwe nerimwe, kana zvinhu izvozvo zviri izvo.

Vakatendeuka pakutanga havana kungotenda zvakataurwa naPauro. Vainzvera maGwaro kuti vaone kuti zvaienderana nemaGwaro here.

Tinofanira kuenderera mberi nemufananidzo uyu nhasi.

227 ... Tendai mumharidzo dzose. Tendai izvozvo. Kana zvisiri, kana zvisina kunyorwa muBhaibheri, zvino musatenda mazviri.

“Uyo ari mauri”, mharidzo yemusi wa 10 Mbudzi

 

 

38 ... MuTestamente Yekare, izwi remuporofita risati rashanda, raifanira kutarisiswa nekuwana chapupu. Vaive vasina kuzviregerera, sezvatiri nhasi.

“VaHebhuru chaputa 2”, mharidzo yemusi wa 25 Nyamavhuvhu 1957.

 

 

267-3 {281} Dai Mutumwa waMwari iyeye akandiudza chimwe chinhu chisiri mumaGwaro, ndaisatenda mazviri.

“Chisimbiso chechitatu”, mharidzo yemusi wa 20 Kurume 1963

 

 

105-4 ... Iyezvino, zvinhu zvose zvandataura izvi, kana zvisingaenderane neBhaibheri, kana kutaura zvakataurwa neShoko raMwari, zvakaipa. Hazvisizvo zvekutevera.

“Izwi rakataurwa ndiro Mbeu Yekutanga ”, mharidzo yemusi wa 18 Kurume 1962

 

 

63 ... Handina basa nekuti ndiye ani; mumwe munhuwo zvake, ini kana umwewo, “Kana akataura asingaenderane nemurairo kana nevaporofita, hapana chiedza maari.” Mazviona? Ndizvo zvakarehwa neBhaibheri. “regai shoko remunhu wese rive renhema, rangu rive rechokwadi,” zvisinei nekuti ndiani.

“Vakazodzwa panguva yekupedzisira”, mharidzo yemusi wa 25 Chikunguru 1965

 

 

446-5 {401} ... Tiri pedyo chose nezvinhu, chero humbwende, kana kufungidzira, kana kuti kutenda kunogumira panzira. Ndinofanira kuzviona pekutanga. Kana ndazviona, zvinofanira kuva muShoko zvakare. Saka kusvika parinhasi, nenyasha dzaMwari, zvakanakisa.... ndakabva nazvo kubvira kare kusvikira zvino; munozviziva, zvakangogadzirwa pamwechete zvakanakisa.

Zvinofanira kudaro, ZVANZI NAJEHOVA,' hazvisi zvekuti nekuti ndinozviziva ini, asi Shoko raMwari ndiro ZVANZI NAJEHOVA. Saka heri Izwi richitora zvaakandipa richizvigadzira pamwechete richikuratidzai, kuti imi muzive kuti ZVANZI NAJEHOVA. Mazviona?

“Chisimbiso chechitanhatu”, mharidzo yemusi wa 23 Kurume 1963

 

 

Hama Branham vaikwaisa kutora chiratidzo chavakaona vochifananidza nemaGwaro kuti vave nechokwadi chekuti chiratidzo chavakaona chaive mumaGwaro.

21 ... Kana mumwe munhu akasangana nechinhu chiduku chaaratidzwa naMwari, uye hachisangane neBhaibheri kubva kunaGenesisi kusvika kuna Zvakazarurwa, chinova dzidziso, yatisingazotambiri. Mazviona? Zvinofanira kubva muBhaibheri. Uye hazvingovapo nekuda kwezaruriro yeumwe munhu. Kana zaruriro ichifambirana neShoko, zvakanaka.

“Rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene”, mharidzo yemusi wa 28 Gunyana 1958

 

 

Mazwi atinobata kana vamwe vachitaura anotipa nzira . Usati watenda kumazwi aya, enda kuBhaibheri uone kuti ungawane chapupu muBhaibheri here uchishandisa zvakanyorwa chete. Kana usingakwanise kuwana chapupu muBhaibheri, zvino woziva kuti uri kurasika.

Kereke yeRoma yakaita hutongi huri pasi pehutungamiriri hwemunhu wenyama. Mupurisita anotonga ungano kana sangano. Mupurisita anobva ava musoro weungano iyoyo. Mapurisita ane kubata kukuru ndiwo anozoita mabhishopu ozotonga mamwe mapurisita. Vatariri maovhasiya anoreva kuti munhu mumwechete anokwanisa kutonga masangano anodarika rimwechete. Saka mutsetse wevatongi unobva waumbwa kusvikira munhu mumwechete, Pope, asvika pakutonga bato rezvechitendero iri rese. Kusawirirana pakutaura kwese kwainyaradzwa nechisimba. Kudzinga vanhu zvachose kwaibvisawo vanoda kuzobuda mukereke. Mari yaidirwa mubato iri paRome, yaiita kuti ive yakapfuma uye ine simba zvikuru. Uyu ndiwo muzambiringa wenhema.

Jesu ega ndiye Musoro wekereke, inodaidzwa kuti muviri wake. Hakuna munhu akafuka nyama inoora iyi, kana mufundisi anotora nzvimbo iyi.

VAEFESO 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saka Kristu vo, musoro wekereke, Iye amene ndiye muponesi womuviri.

Musoro wemuviri ndiwo zvakare muponesi wemuviri. Hakuna munhu wenyama anokwanisa kuponesa kereke, Jesu chete.

VaKorose 1:18 Ndiye Musoro womuviri, ndiyo kereke; ndiye wokutanga dangwe revakamuka kuvakafa; kuti iye ave mukuru pazvinhu zvose.

Musoro wekereke ndiwo dangwe kuvakamuka kuvakafa. Jesu ndiye chete akafa akamuka kubva muguva akafuka muviri mutsva usingazofi zvakare.

Hakuna umwe munhu angati anokwanisa kuita izvi.

Jesu anokwanisa kuva nekutonga. Asi variko vanhu vanoda kutonga saka vachati ndivo misoro yekereke. Vamwe vafundisi vanozvipa chinzvimbo ichi kuti vazvisimudzire pamusoro pechaunga. Asi Testamente Itsva haina payakamboti mufudzi ndiye musoro wekereke.

Musafe makakanganwa chinhu chikuru ichi.

Jesu chete ndiye musoro wechechi.

Nhengo yega yega yemuviri yakabatanidzwa nemusoro kupfurikidza tsinga. Saka musoro unobva watonga nhengo yega yega. Jesu ega ndiye anofanira kutonga hupenyu hwako nekuti ndiye ega anoziva kuti hurongwa hwake pamusoro pako ndehwei. Vamwe vanokwanisa kukuratidza nzira , asi iye ega ndiye anokutonga.

Zvese zvaunotenda zvinofanira kuva muBhaibheri.

Kereke yekutanga ndiyo mufananidzo waunofanira kufanana nawo. Usava wakasiyana nekereke yekutanga.

Zvese zvaunofunga kuti wadzidza kubva pamazwi akataurwa nemunhu, iva nechokwadi chekuti unokwanisa kuapupurira neBhaibheri.

E-57 Asi kereke yekutanga yakatangira kuJerusarema, A.D. 33 , pazuva rePentcositi. Ndiko kwatinofanira kudzokera. Neniwo ndiri kuedza kudzokera ikoko.

Asi tarirai kuti antikristu anofamba, uchiedza kuita vanantikristu, kana Mweya waMwari chaiwo uchiedza kuvadzokera pakutenda kwechokwadi kwekutanga?

“kureva kusina kugadzikia”, mharidzo yemusi wa 14 Chikunguru 1962

 

 

Edza kurarama nekutenda kwekereke yekutanga hamuzorasiki zvakanyanya.