Gore rakaonekwa muna 1963 haringaiti Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10

Zvakazarurwa 10:1 Zvino ndakavona mumwe mutumwa ane simba achiburuka kudenga, akapfeka gore; murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto.

 

Cloud_1963

 

Gore iri rakatorwa mufananidzo muchinhambwe chinoita mamaira 26 musi wa 28 Kukadzi 1963. Mvura yakapwa ichikwira kudenga haiwanzowanikwi muchinhambwe ichi saka makore haawanzoitiki muchinhambwe chimwechete ichi. Ndicho chakavanzika chikuru kana tichitaura nezvegore iri. Kuvanhu vazhinji zvaitaridzika kunge musoro waKristu wakatarisa panyika, nyangwe zvisiri nyore kuona pamufananidzo une ruvara pamamagazini anodaidzwa kuti Life. Asi kana mufananidzo une ruvara rutema neruchena wePhotostati ukatorwa pamufananidzo wepamusoro pebhuku, ipapo unowona mimvuri inoratidza chiso chemunhu. Pane kufanana kuripo pamifananidzo yePhotostati iyi nemufananidzo waJesu wakaitwa nevanyori apo aitaura nemutongi wechidiki aive akapfuma sezvawakanyorwa naHoffman, munyori wemifananidzo wekuGerman.

 

Christ_by_Heinrich_Hofmann

 

Gore iri raive rakareba mamaira aikwanisa kuita 27 kuenda mudenga. Kutenderera kwaro kwaive kwakaita segomba remamaira 150. saka raive Gore raionekwa. Raive rakareba. Hakuna jeti ringakwire mudenga rakadzikama pachinhambwe ichocho, sezvo mhepo yacho iri nhete zvakanyanya. Mvura inopwira ichipinda muekizozo yejeti haikwanisi kugadzana ichiita mutsetse wechiutsi kana gore (rinodaidzwa kuti “contrail”) kana jeti riri mudenga zvekuita makiromita 24 kusvika ku 27.

 

TwoClouds

 

Dzidzai mufananidzo uyu zvakanakisa.

Muchaona makore maviri.

Mufananidzo wakadzima wacho uri kuseri wakaitwa nechiutsi, nzira uye mvura yemuchamweya yeroketi rakaputika kuCalifornia maawa mana Gore iri risati ratorwa mifananidzo. Gore iri rakanyangarika zvishoma nezvishoma sezvo raive mudenga makanyanyisa kuti rionekwe kwenguva refu.

Gore guru racho raive rakakurisa, riri mudenga denga kupinda zvinofanira kuita gore ratinoona nguva dzose harina kubvira rapararira kana kufamba. Izvi zvaitaridza kuti raive gore rinoshamisa nekuti harina kuita zvinoita makore ese emuchadenga zviri mumurairo wechinhambwe chakareba wefizikisi.

Saka paive negore ramazuva ose kwoita gore rimweya rinoshamisa. Ese haama kutorwa mufananidzo achinzi aive pazasi pemamaira 26 kukwira mudenga. Saka Gore rinoshamisa iri haraimbova kuuya kwaShe, nekuti harina kubvira radzika kuuya pedyo nepanyika.

Vatumwa vanomwe vakashanyira hama Branham pavaivhima, dzimwe nguva pakati pa 5 na 10 Kurume , svondo kumashure kwekutorwa mifananidzo kweGore iri. Hama Branham vakafunga kuti vakaita Gore iri apo vaidzokera kudenga.

Asi Gore, nyangwe rakaitwa nevatumwa vanomwe, harina kutorwa mifananidzo pavakabva pane Hama Branham. Gore rakatorwa mifananidzo svondo rese vatumwa vasati vauya kwavari. Gore harina kutorwa mifananidzo zvakare apo vatumwa vaiuya kune Hama Branham nekuti gore harina kubvira raonekwa riri pasi pechinhamwe chinoita makiromita 43.

Gore muchinhambwe ichocho ndicho chakavanzika uye tsananguro iri nyore ndeyekuti raive gore remweya rinoshamisa, rakaitwa nevatumwa vanomwe. Asi vaive vasati panguva iyoyo, vazviratidza kuHama Branham. Vaingoita kuti varatidze nekuvakwezva kunzvimbo yavaizosangana navo, mumashure mesvondo. Saka vatumwa vanomwe vakaita Gore vaingove pachinhambwe chemamaira 27 (makiromita 43) uye havana kubvira vaonekwa vachidzikira kubva ipapo sezvo vakafamba vachibva kumadokero vachienda kuFlastaff uye kubva kuFlagstaff, kwavakatorwa mifananidzo naDokotera McDonald.

Gore harina kutangira paFlagstaff. Rakabva kumadokero, richienda kumabvazuva.

Vazhinji “vatendi veMharidzo (Massage)” vanoti Gore iri rakaitwa nevatumwa vakauya kune Hama Branham, vakavatora vakavaisa pakati pavo vakavaudza kuti vaende kunoparidzira masemoni ave kuzivikanwa zvino se “Zaruriro yeZvisimbiso Zvinomwe (Revelation of the Seven Seals)” ( zita rebhuku rakanyorwa masemoni iwayo). Vatumwa vanomwe vakabva vaenda ndipo pavanonzi vakazoita Gore iri apo vaienda.

Chinhu chechokwadi apa ndechekuti vatumwa vanomwe vakamushanyira vakamupa basa iri akanoparidza zaruriro yeZvisimbiso zvinomwe.

Fungidziro ndeyekuti vatumwa vanomwe vakaita Gore pavakabva vachikwira kudenga.

Hakuna munhu, kusanganisa Hama Branham, akaona vatumwa vachibva kwavari vachiita Gore mudenga.

Gore ratiri kutaura nezvaro rakatorwa mifananidzo svondo rese Hama Branhama vasati vaenda kunovhima kunzvimbo yemakomo eSunset.

Gore iri rakatorwa mifananidzo musi wa 28 Kukadzi 1963. Raiva zuva rimwechete nguva yekuvhima nguruve yejavelina isati yazarurwa musi wa 1 Kurume 1963 yaizosvika musi wa 10 Kurume 1963.

Musi wa 4 Kurume 1963 aive achiri kuparidza paHouston.

Hama Branham vaive kupi musi wa 28 Kukadzi 1963? Vaive vasiri kuvhima.

Vakakanganisa hurongwa hwavaive nahwo kuti vatyaire mazana emamaira kubva kuTucson kwavaigara vachienda kuHouston, Texas.

MUKURU MHARIDZO PAHOUSTON.TX MUVHURO_ 63-0304

1 Maita basa, hama. Maita basa hama Houstra.

Manheru akanaka, imi vepa Houston. Ndinoti uyu mukana wakanakisa kuti ndive pano. Ndanga ndakagara, ndichiteerera manheru ano kune umwe neumwe wevatauri ava.

1 Rimwe zuva ndaive nehurongwa hwekuita zvimwewo zvinhu, kune imwe nzvimbo, uye ndaiziva kuti vana ivavo vaive vakatarisana nerufu, ndakafunga, “Kana chimwe chinhu chikaitika kuvana ivavo, handingazviregerere, “nekusauya kuno kuzopa maonero angu nekuita zvose vandinokwanisa, kuti ndibatsire baba ava naamai ava, nevana ava, nekuita zvose zvandinogona kuponesa hupenyu hwavo.

MUKURU MHARIDZO PAHOUSTON.TX MUVHURO_ 63-0304

117 Nekutenda kwandiri nako muna Mwari, ndiko kusaka ndiri pano manheru ano. Ndicho chikonzero nei ndasiya kuita zvimwe zvinhu, ndikauya kuno. Ndichatyaira mazana emamaira manheru ano, kudzokera kuTucson Arizona, nekuti ndauya kuzoisa kutenda kwangu pamwechete nekwenyu...”

Hama Branham vakambosendeka kutanga kwerwendo rwavo rwekunovhima kuti vatange vaenda kuHouston kunoparidza musi wa 4 Kurume 1963. Vaifanira kutyaira vachidzoka kuzotanga rwendo rwavo rwekunovhima.

63-0623M KUMIRA PAMUPATA MHARIDZO PAJEFFERSONVILLE.IN V-6 N-7 SVONDO_
« 81 Hama Fred Sothmann, ndinoziva vari pano. Ndine chokwadi zvakare kuti Hama Norman vari panowo. Taive tamuka... ndaifanira kuenda kuHouston nekuda kwekuti mwanakomana mudiki uya aponeswe kubva pachigaro chemagetsi. Ndikadzokera ndikaenda kunovhima nedzimwe hama. Mangwanani iwayo, ndaive ndakamira ipapo ndichinonga tsine kana kuti zvinamira kubva pamudhebhe wangu. Kutinhira kwakaitika nenzira yakwakazvitaura nako. Ndizvo here, hama Fred? Ndika—ndinofanira kuva ndakasvetuka ndichibva pandaiva. Pamusoro pangu paive nevatumwa vaMwari vanouya nemashoko, kuti ndiuye pano kuzozivisa zvisimbiso izvi.

Saka kuvhima kwavo kwaifanira kuva kwakatanga musi wa 5 kana 6 Kurume, vhiki rese mushure mekutorwa kwakaitwa mifananidzo yegore.

Tarisai zvaakataura pamashure pemwedzi mumwechete mumashure mekunge Gore ratorwa mifananidzo.

CHISIMBISO CHECHINOMWE_ JEFF.IN SVONDO_ 63-0324E

560-1 {268} ….Tarisai, pane zvapupu zvekuita kutatu muno, kuti vhiki radarika (kana kudarika vhiki) ndaive kumusoro kumakomo, pedyo nekuMexco, nehama mbiri dzakagara pano, ndichinhonga tsine kubva pamakumbo emudhebhe wangu, kutinhira kwakaitika, kwaiita se, kwazunungutsira makomo pasi.

Mharidzo yemusi wa 24 Kurume. “Tati darikei vhiki” musi wa 24 Kurume usati wasvika haungaite musi wa 28 Kukadzi. Saka iri harisiro zuva chairo sezvo nguva yekuvhima yaivhara musi wa 10 Kurume, asi zvinoisa kushanya kwevatumwa vanomwe pamazuva anodarika vhiki Gore ratorwa mifananidzo.

Hama Branham havana kubvira vaona vatumwa vanomwe kubva pagore. Hapana chavaiziva nezveGore iri kusvikira pavakaratidzwa mufananidzo.

Kutaura kwake kwekutanga pamusoro peGore iri akakuita musi wa 23 Chikumi mwedzi inokwana kuita mina mumashure mekunge Gore raonekwa.

Hama Branham vakabva vafungidzira kuti pamwe raive raitwa nevatumwa vanomwe pavakabva kwavari.

Havana kubvira vaona vatumwa vachiita Gore.

63-0628M OH ISHE PAMHIDZAIZVE KAMWECHETE_ HOT.SPRINGS.AR V-20 N-10 CHISHANU

« 42 Vesainzi vakatora mifananidzo yaro, makazviona, zvikaenda mumapepa akasiyana siyana. Havana kuziva kuti chaive chii. Kune Gore rakarembera, mamaira anokwana kuita 26 mudenga. Ndiwo mamaira 15 kana 20 , pamusoro pepanowanikwa mvura yapwa ikakwira kudenga. Havazivi kuti rinoita nezvei. Vari kuedza kuita tsvagiridzo pamusoro paro. Uye apo, pasi paro, raive rakamira. Vatumwa vanomwe ivavo vakataura memazwi makuru, eZvisimbiso Zvinomwe, vakamira apo. Uye zvapupu, vatatu vedu, sezvapupu zvezvinhu zvakaporofitwa zvichitapwa, vanababa, Inguva Ipi Iyi? Avo variko vari kuedza kutsvagiridza. Ndicho chakavanzika kwavari.

63-0630M RWENDO (eksodo) RWECHITATU_ JEFFERSONVILLE.IN V-2 N-21 SVONDO_

275 Kuenda kuTucson; kunovaudza zvisati zvaitika. Kumira kuchamhembe kwetucson, zvapupu zvakamira naro, pakauya kutinhira, kwakazunungutsira makomo pasi, kunge achawira. Panguva imwechete iyi, denderedzwa rechiedza raive rakarembere mudenga, vesainzi pavakatora mufananidzo zvino. “Mamaira 26 mudenga,” kanokwana kupetwa kashanu pachinhambwe chinowanikwa guti kana chero chimwewo chinhu.Uye havana kukwanisa kuwana kuti rakakonzerwa nei.

Asi kutinhira uku kwakazoitika svondo rose mumashure mekunge Gore iri raonekwa.

63-0802 KUSHINGIRIRA_ CHICAGO.IL V-21 N-4 CHISHANU_

25 Ndakaona dombo richiwa kubva parutivi rwegomo, richikunguruka. Ndikatarisa mudenga kwaive nedenderedzwa jena pamusoro pangu, richitenderera. Kukauya vatumwa vanomwe, vakauya vachidzika pasi kubva mumhepo, vakandisimudza, vakati, “dzokera kumba kwako, kumabvazuva izvozvi, uye neZvisimbiso Zvinomwe. Nekuti, kune zvakavanzika zvinomwe, kuShoko rakazara zvichabuditswa pachena muzvakavanzika zvinomwe izvi.”

27 Uye unoziva, kwete panguva iyoyo, handina chandaiziva; asi makamera kubva munyika yose aitora mifananidzo yaizvozvo, apo Gore jena rakadzoka pasi, rikaenda mumapepanhau. Ndinofunga kuti bepa reChicago rakanyora nyaya iyi, ikatenderera. Magazini reLife rakaiita ... Izvozvo, tarirai, zvaive ipapo, sezvazvakataurwa chaizvo, ndakamira pasi paro, parakauya pasi rikaitika.

28 Iro riri kuuya, richigadzana.

Asi hama Branham vaive vasipo pakaonekwa Gore iri. Gore harina kubvira rauya pasi, rakafamba nematenga makiromita anokwana kuita 43 mudenga. Nekuti vatumwa vanomwe vakazviratidza kwavari panzvimbo iyoyo vakafungidzira kuti vakanoita gore pavakabva pavari. Hazvisiri izvo. Vatumwa vaingovakwezvera ikoko ivo vasati vaendako .

63-1110M MWEYA IRI MUHUSUNGWA NHASI UNO JEFFERSONVILLE.IN V-2 N-22 _SVONDO

129 Ko imi, kereke, mwedzi inoita mitanhatu kana misere yadarika pano, ndakamira pano, ndichiti, “ndizvo ZVANZI NAJEHOVA, kuti ndiri kuenda kuTucson, Arizona. Kuchaitika kutinhira, vatumwa vanomwe vachaonekwa.” Muchiri kurangarira here? [Ungano inoti “Amen”-Ed.] Kwete ... Mwari vakazviita kuti zvive chokwadi kusvikira magazini reLook ratora mifananidzo yazvo. PaMweya, zvakatanga zvaonekwa, zvikazoitika chaizvo saizvozvo, Vatumwa vanomwe, vakaunza kudzoswa kweMagwaro ese. Nekuti, zvakavanzika zveBhaibheri rese zviri muZvisimbiso Zvinomwe.

Hama Branham vakangomira panzvimbo iyi vhiki rimwechete mumashure mekunge Gore iri ratorwa mifananidzo.

Hapana mufananidzo wakatorwa paakanzwa kutinhira paakazoona vatumwa vanomwe vachiuya kwaari kubva kumadokero.

Vanhu vakasimudzira Hama Branham zvekuti zvavakataura zvakabatwa zvakasvika pakutora nzvimbo yeMagwaro.

Saka panguva iyoyo hapana vakatarisisa zviitiko izvi nemazuva nenguva dzazvakaitika kuti vatumwa vanomwe vakauya kune hama Branham vhiki kana kudarika mumashure mekunge Gore iri ratorwa mifananidzo. Vanhu vanobatirira pamashoko akataurwa kana achikwanisa kuvapa chikonzero chekuvaka chinhu chinovafadza kana dzidziso yavanoda ivo sekuti “Gore rakadzika kuuya paive pakamira hama B ranham uye ndiko kwaive kuuya kwaMwari. Saka Jesu akatouya.” dzidziso iyoyo yese inobva pakusanzwisisa kukuru.

63-1110E UYO ARI MAURI. PAJEFFERSONVILLE V-6 N-12 SVONDO_
15 Zvino, hanzvadzi yangu iri pano, Billy abva kundiratidza izvozvi, vakaita zvakanaka kwazvo kuenda kunotora magazini reLife, mufananidzo uyu, vakaukudza, wevatumwa vanomwe, vakati utorwe uunzwe kwandiri. Ndiwo mufananidzo wacho. Kana muchikwanisa kuona apa, paraive rakuenda, richikwira kudenga, apo vatumwa vakanga vasvitsa Shoko ravo, raive mumufananidzo wepiramidhi; sezvandakakutaurirai, mwedzi mitatu zvisati zvaitika, nzira chaiyo yazvaizova. Ndizvo here?

Hama Branham vakafunga kuti vatumwa vakaita Gore iri pavaidzokera kudenga.

Asi Gore, nyangwe raive rakaitwa nevatumwa vanomwe, harina kutorwa mifananidzo pakabva vatumwa kune Hama Branham. Gore rakatorwa mifananidzo vhiki rese vatumwa vasati vamushanyira. Gore harina kutorwa mifananidzo paidzika vatumwa kuuya kune Hama Branham nekuti Gore iri harina kubvira raonekwa pachinhambwe chiri pasi pemakiromita 43.

Ndapota nditenderei ndidzokorore izvi: Gore pachinhambwe chakadaro mudenga ndicho chakavanzika uye tsananguro yakareruka pazviri ndeyekuti raive gore rinoshamisa munana chawo, rakaitwa nevatumwa vanomwe. Asi vaive vasati vazviratidza kune Hama Branham panguva iyoyo. Vaingokwezva chete kugadzirira nzvimbo yavaizosangana navo, vhiki rimwechete raizotevera. Saka vatumwa vanomwe vakaita Gore iri vangogara vari pachinhambwe chemamaira 27 mudenga ( makiromita 43) uye havana kubvira vaonekwa vachidzika chero zvishoma zvazvo pavaifamba vachidarika nemuchadenga kubva kumadokero vachienda kuFlagstaff uye vachibva kuFlagstaff, uko kwavakatorerwa mifananidzo naDokotera McDonald.

Gore iri harina kutangira paFlagstaff. Rakabva kumadokero, richienda kumabvazuva.

Saka Gore iri rinoedza kuti kutenda kwako kuri papi. Kana kutenda kwako kuri pamazwi akabatwa paitaurwa, une dambudziko guru kwazvo kana mazwi akabatwa aya asingaenderane nezvakaitika chaizvo. Hama Branham vaive vasiko kwakaonekwa Gore.

Kana kutenda kwako kuchibva kuMagwaro Gore iri rinova chiratidzo cheMwanakomana weMunhu,

(Jesu) ari mudenga.

Gore, zvikuru sei, rinogona kuva chiratidzo cheMwanakomana weMunhu ari mudenga.

Kuzadziswa kweGwaro Mateo 24 vhesi 30.

MATEO 24:30 Ipapo chiratidzo cheMwanakomana wemunhu chichawonekwa kudenga. Zvino marudzi ose achachema achiona Mwanakomana womunhu achivuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru.

Gore rakafamba nenzvimbo yaizosangana Hama Branham nevatumwa vanomwe. Hushumiri hwavo hwaive hwekuzoratidza chakavanzika cheShoko rakanyorwa. Johane Mubapatidzi akaratidza Kristu semunhu achifamba pakati pedu. Hama Branham vaizoratidza Kristu seShoko achifamba nemapeji eBhaibheri.

Rimwe Gwaro rinokwanisa kureva Gore iri.

Joel  2:30Ndicharatidza zvishamiso kudenga napanyika, zvinoti; Ropa nomoto, neshongwe dzoutsi.

 

“Shongwe Dzoutsi”. Izvi zvinosimbisa avo vanoti Gore rakaitwa nechiutsi cheroketi raive raputika. Makore chaiwo atinoziva anoitwa nemvura yakapwira ikagadzana kudenga. Roketi reDeita II, (rinova “nemusanganiswa” wemafuta akaita mvura Thor roketi rine mapropera akabatana akawedzerwa), rakasimudzwa kubva kubesi remauto reVandenberg kuCalifornia mamaira anodarika 500 kubva ipapo rikaputika pachinhambwe chemakiromita 42 panguva isingasviki kumaawa mana Gore iri risati ratorwa mifananidzo. Asi izvi zvaizokonzeresa denderedzwa rimwechete rine chiutsi chakabva pakutsva kwekuputika uku, sezvo pasina kumwe kuputika kwakazivikanwa kunze kweuku. Ichi chaive chiutsi chine simba chakaita gore rakadzima rechipiri here?

Nekuti rakaputika nekukasika, paive nemafuta akaita mvura akawanda akakonzeresa chiutsi chakanyanya, moto uye mvura yaive yapwa zvaikwanisa kuita denderedzwa rechiutsi raioneka segore panzvimbo yakaputikira roketi.

Mumwe wezvesainzi anoziva, Dr James McDonald, akatora mifananidzo mikuru yeGore iri akati paive pasina tsananguro yezvinhu zvatinoziva kana zvatinoona pamusoro pegore iri pane humbowo hwese hwaaive nahwo ipapo. Aive aine mifananidzo 85 yeGore iri yakatorwa kubva panzvimbo 35 dzakasiyana dzemuArizona nemuNew Mexico.

Fungidziro yake yaive yakanyanya nekuti mifananidzo mizhinji yairatidza makore maviri.

Ichi chinoramba chiri chinhu chinokatyamadza kwazvo. Nei kwaive neGore guru rainyatsoonekwa uye rimwewo gore mamaira aikwana kuita 20 nechekumadokero kweGore guru iri? Ese aive ari chinhambwe chakada kufanana tichikwira mudenga, makiromita 43. chinhambwe chimwechete neroketi rakaputika.

 

TwoClouds

 

Rimwe gore raive risiri kuonekwa zvakanaka racho raive riri diki raionekwa pamufananidzo uri padenga apo. Rakaita denderedzwa guru zishoma nezvishoma rakabva raenda rikabva ratsakatika nekufamba kwaraiita nedenga. Izvi ndizvo zvinoita chiutsi pachinhambwe chiri mudenga zvakadaro. Saka gore duku raive rakaitwa nechiutsi chakabva paroketi rakaputika. Asi gore guru rakaramba riri nechimiro charo richifamba richipfuura nemuArizona neNew Mexico raimbova chii?

Denderedzwa reGore rechipiri raive chakavanzika. Chii chakaita denderedzwa reGore rechipiri kana denderedzwa regore rekutanga rakaitwa nechiutsi cheroketi rakaputika? Hakuna tsananguro yatigape isu vanhu nemaonero edu pamusoro pemakore aya ese nemaitikiro aakaita. Gore guru iri raive chishamiso rakaitwa nemapapiro evatumwa vanomwe.

EKISODO 3:2 Ipapo mutumwa waJehova akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi; akatarira akaona gwenzi richipfuta nomoto, asi rakanga risingatsvi.

3 Mosesi akati, Regai, nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko.

4 Zvino JEHOVA akati achiona kuti atsaukira kuti aone, Mwari akadana ari mukati megwenzi, akati; Mosesi, Mosesi! Iye akati, Ndiri pano hangu.

Mosesi akaona chiratidzo chaive chakasangana zvinhu zvatinoziva nekuona zvenyika ino uye zvemweya zvatisingagoni kutsanangura.

Gwenzi rinopfuta (zvinoitika tinozviziva) asi haritsvi (chishamiso). Chiratidzo chaive chakungomukweva kuti asvike padyo. Chiratidzo chaive chekuti Mwari vaida kutaura naye.

MARAKI 4:4 Rangarira murairo waMosesi muranda wangu, wandakamuraira paHorebhi, wavaIsiraeri, vose, izvo zvandakatema nezvandakaraira.

5 Tariai ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa risati rasvika.

Mwari vasati vavimbisa kuti Eria achauya, vakatanga vatiyeuchidza nezvaMosesi.

Gore guru, kunyangwe raishamisa (rakaitwa nemapapiro evatumwa vanomwe) rakayananiswa nechiutsi chekuputika chakaita rimwe gore rechipiri, ratinozviva kuti rakabva pane zvatinoona, denderedzwa diki regore. Nenzira imwechete huvepo hwaMwari hwaive muchishamiso cheMoto waive mugwenzi, mubatanidzwa uyu waingova chiratidzo chekuti Mwari vaizotaura nemuporofita wavo. Zvimwechetezvo, Gore guru rinoshamisa negore rakaitwa neciutsi raisanyatsoonekwa zvakanaka zvaingova chiratidzo chekutikwezva kuchinhu chekuti Mwari vaizopa Hama Branham basa rekuburitsa pachena zaruriro yezvisimbiso zvinomwe.

Makore maviri aya aikwanisa kuva nedenderedzwa rimwechete segore rakaitwa nechiutsi uye negore rakaitwa nemapapiro evatumwa vanomwe pamwechete. Saka Mwari vakaita Musoro waKristu mugore guru raionekwa zvakanakisa remapapiro evatumwa rakaitwa pedyo nedenderedzwa rechiutsi rakabva paroketi raive raputika, vakashandisa izvozvo sechiratidzo kuti panzvimbo imwechete iyoyo, mumakomo eSunset, aizopa basa kumuporofita anozivikanwa aizoburitsa pachema Kristu mumwe iyeye Akavanzwa muzvinyorwa zveBhaibheri. Chakavanzika chakadzama cheMagwaro chaizozivikanwa kubva pakuburitswa pachena kwezaruriro yezvisimbiso zvinomwe.

Roketi rakaputika raive chiratidzo chekuti kubata kwevanhu kune miganhu zvakadii kana vakaedza, sezvakaita masvingo eBaberi, aida kusvika kumatenga. Gore rinoshamisa ndicho chiratidzo chaKristu anova iye ega nzira yatingasvike nayo kudenga.

129 Hama dzangu, uku ndiko kuzadziswa kwaMaraki 4, Ruka 17, Johane 15 akawandisa, Zvakazarurwa 10, zviporofita zvizhinji zvatinokwanisa kuisa pazuva rimwechete iri. Zvakare muBhuku raMako naMateo, paakati zviratidzo nezvishamiso izvi zvichaonekwa kudenga, vanhu vachazvidaidza kuti masosi, masosi anobhururuka, anokwanisa kutsakatika nesimba nekukasika kwekufunga, ruzivo runokwanisa kupindira. Anokwanisa kubvira anokwaisa zve kutaura anokwanisa kuita chero chinhu chaanoda. Shongwe huru yeMoto, “mumwechete zuro, nhasi, nekusingaperi.” nezviratidzo zvichiuya panyika, piramidhi rechiutsi richikwira kudenga, kudenga denga kusina hunyoro kusina chinhu, mamaira 30 mudenga. Zvakaporofitwa gore nehafu zvisati zvaitika, kuti zvichange zvakadaro. Mukatendeudza mufananidzo munoona kuti Ndiyani akatarisa pasi.

“Zviitiko zvemazuva ano zvakajekeswa nechiporofita chakaitwa” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 65-08-01 manheru

64 Asi makaona here Zvisimbiso Zvinomwe zvisati zvavhurwa, Chiedza chikuru chinoshamisa chisati charatidzwa kudenda pamusoro pe Tucson, Flagstaff, taivepi? ….. Asi paawa rechinomwe, mutumwa wechinomwe, ndipo pachapedziswa zvisimbiso izvi zvese. Mazviona here? Mutumwa wechinomwe wepanyika , tarirai, mutumwa uyu waaitaura nezvake aive ari panyika. Mutumwa zvinoreva kuti “ngirozi”. Uyezve, mumashure maizvozvo, akaona umwe mutumwa achiuya pasi, kwete mutumwa wepanyika aive apiwa shoko pano, asi (umwe) mutumwa mukuru akabva kudenga nemurarabungu pamusoro wake akatsika panyika nemugungwa, akapika nouyo anorarama nokusingaperi peri, “Nguva haizovipo.” mazviona here? Asi asati atanga kutaura pamusoro pezvisimbiso zvinomwe kuti azviburitse pachena, zvaakaratidza zvinoshamisa, akatanga kuzviratidza kudenga.

Mutumwa mukuru anouya mushure mekunge mutumwa wechinomwe apedzisa zvakavanzika.

65 Zuva iroro vakatora mifananidzo munyika yese yekumaodzanyemba kweUnited States neMexco. Iriko izvozvi iri mumagazini reLife, chichiri chakavanzika kwavari. Asi akazvitaura kudenga asati azviita panyika. Anogaroita saizvozvo. Anotanga kuratidza chiratidzo chake mudenga.

“Sharomi” Mharidzo paSierra Vista, Arizona musi weSvondo 64-01-12 Volume 13 Number 5

Mwari vanotanga kuratidza zviratidzo zvavo kudenga.

Kana Gore raive ndiro chiratidzo cheMwanakomana weMunhu mudenga, zvino musakanganisike pachiratidzo nekuzadziswa kwaZvakazarurwa 10.

HUYAI NDITEVEREI TUCSON.AZ MUGOVERA_63-0601

13 Kana ndichiuya, chinhu chimwe, chaive chiratidzo, chekuti ndaive ndimire pamusoro peTucson pamusoro pano pandakanzwa kutinhira. Hama Fred vaive pano pazvakaitika. Vakabva vatora mifananidzo iyoyo, munoziva, mudenga. Asi handina kufunga zvakanyanya nezvazvo, kana kuzviona. Saka zvakatanga kundifadza neimwe nzira, rimwe zuva. Hama Norman, baba vaNorma vari pano ava, vakanditaurira, vakati, “Mazviona here izvi.”

14 Pandakatarisa, ipapo paiva nevatumwa sezvavanenge vari, varipo pamufananidzo iwoyo. Mazviona here? Ndakatarira kuti ndione kuti aive rini, yaive nguva, imwechete, zuva rimwe kana maviri ndisati, kana kuti zuva kana maviri ndabva kugomo ikoko. Ndakatarira kuti kwaive kupi. “kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweFlagstaff, kana Presott, inova nyasi kweFlagstaff,” Ndiko kwataive chaiko, tarirai, ikoko chaiko.

Vachitaura nezvegore munaChikumi 1963 Hama Branham vanobvuma kuti vaive vasipo pakatorwa gore iri mifananidzo.

HUYAI NDITEVEREI TUCSON.AZ MUGOVERA_ 63-0601

15 “Mamaira 26 mudenga.” Nei, mvura yapwira haikwanisi kukwira mudenga zvekudarika -kudarika mamaira mana, kana mashanu, hunyoro kana chero rudzi rwemwando kana makuti. Ndege dzinobhururuka kusvika kuzviuru gumi nezvinomwe. Kuti dzisvike pamusoro pemakore, mazviona. Uye zviuru gumi nezvinomwe zvingangoite mamaira mana kukwira mudenga. Aya mamaira 26 kukwira mudenga uye mamaira 30 kurifukidza, muchimiro chepiramidhi, kana makambotarisa mufananidzo uyu.

16 Kurutivi rweruoko rwerudyi, sekukuudzai kwandaita, ndakaona, zvakanakisa, mutumwa iyeye. Aivepo, chipfuva chake chakabuda kunze, mapapiro akatambanudzwa, achiuya, sezvazvaive. Handina kubvira ndaona izvi pavakatanga .... Paive nezvinhu zvakawandisa.

Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 akauya pasi panyika asi Gore iri rakatorwa mifananidzo riri kudenga denga uye raitofamba kana kuti raienda, kwete kuuya.

Gore harina kubvira raswedera pasi, raingoonekwa pachinhambwe chemamaira 26 mudenga.

Zvakazarurwa 10:1 Zvino ndakavona mumwe mutumwa une simba achiburuka kudenga, akapfeka gore, murarabungu wakanga uri pamusoro wake, chiso chake chakanga chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto.

Gore iri rakaita musoro, asi mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 aive akashonga gore.

Munopfeka mbatya pamiviri yenyu. Gore harina muviri, rakangoita mufananidzo wemusoro.

Mutumwa aive nemurarabungu pamusoro wake. Murarabungu uri papi pamufananidzo chaiwo weGore iri?

Chiso chakaitwa neGore iri chaive chisina kujeka kunge zuva.

Chiso chaive muGore chaive chakadzima, unokwanisa kuchiona mumifananidzo mishoma.

Vamwe vanoita zvekunyora mifananidzo vakabata mufananidzo uyu kubva paGore, asi hazvisizvo zvakatorwa mumifananidzo chaizvo.

Tsoka dzake sembiru dzomoto .... Paive pasina tsoka paGore iri, waingove musoro chete.

Paingove nechikamu chimwechete chaive chakajeka chaikwanisa kumiririra shongwe yemoto chaive chiedza chakajeka pazasi pechiso. Hapana zviedza zviviri zvakajeka (tsoka mbiri).

Mutumwa akauya “akashonga gore”, haana kuuya “ari gore”.

Mutumwa aive nemurarabungu pamusoro pemusoro wake. Murarabungu uyu uri papi paGore iri?

Saka Gore iri harienderani nezvakatsanangurwa kuna Zvakazarurwa 10:1.

Zvakazarurwa 10:2 Wakanga wakabata bhuku duku yakazarurwa muruvoko rwake, akaisa rutsoka rwake rworudyi pamusoro pegungwa, nororuboshe pamusoro penyika.

Gore iri rakaita musoro chete. Hapana ruvoko. Hapana bhuku.

Gore rakatorwa mifananidzo musi wa 28 kukadzi 1963 zuva rimwechete kuvhurwa kwenguva yekuvhima nguruve yejavelina isati yatanga musi wa 1 Kurume 1963.

Imwe nguva mumashure mekuvhurwa kwenguva yekuvhima, vatumwa vanomwe vakauya kune Hama Branham vakavapa basa rekuzarura zvisimbiso zvinomwe

Gore iri rakatorwa mifananidzo hama Branham vasati vaenda kunovhima. Saka rakatorwa mifananidzo vatumwa vanomwe vasati vazviratidza kwavari.

Saka bhuku raive risina kuvhurwa panguva yakatorwa mifananidzo yeGore muna Kukadzi. Vatumwa vanomwe vakazouya kuzomupa zaruriro yekuvhurwa kwezvisimbiso zvinomwe izvo zvaizoburitsa pachena zvakavanzika zvakadzama kuti bhuku rizarurwe (Bhaibheri). Husiku hwega hwega mukati mevhiki rechitatu iri muna Kurume, pavaiparidza zvisimbiso zvinomwe, mumwe wevatumwa aiuya Kwavari achivaratidza zvakavanzika zvechimwechete chezvisimbiso. Asi mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 akauya pasi mumashure mekunge zvisimbiso zvaburitswa pachena.

Mutumwa haana kuuya kuzovhura Bhuku. Akauya pasi mushure mekunge bhuku ravhurwa, nekuti aive akabata bhuku rakavhurwa mumavoko ake.

Bhuku raive richiri rakavharwa neZvisimbiso zvinomwe pakatorwa mifananidzo yeGore.

Hama Branham vakazotanga kuburitsa pachena kuvhurwa kwezvisimbiso zvinomwe kuna Zvakazarurwa 6 kwapera masvondo maviri pamisangano yakatora Svondo yakatanga musi wa 17 Kurume 1963.

KUMIRA PAMUPATA JEFF.IN V-6 N-7 SVONDO_ 63-0623M

82 Zvino, ndaisaziva panguva iyoyo, kuti vaitora mifananidzo yaizvozvo, vesainzi , apo vatumwa vaiuya pasi kubva Kudenga, kuunza shoko.

(Apa Hama Branham vaifunga kuti Gore raive vatumwa vanomwe vaiuya panyika kuzosangana navo, asi ivo vakasvika panzvimbo yavakasangana nevatumwa mazuva akawanda mushure mekunge Gore ratofamba raenda.)

Gore harina kubvira ratorwa mifananidzo richidzika panyika, rakaramba riri pachinhambwe charo mudenga sezvakaratidzwa nemifananidzo yese.

Munorangarira here, ndakati mumwe aive parutivi rwerudyi rwechikwata chevatumwa aive, nerudzi rwe, chipfuva chake chakaduduka nemapapiro. Mucharangarira ndichitaura kudaro here, imi mese? [ungano inoti “Amen.” -Ed.] uye kuti ndakamutarisa sei? Aive akasiyana nevamwe vese. Handina kuziva kuti vaitora mifananidzo yezvose izvi,' nekuti pakarepo ndakamhanyira kumabvazuva. Asi pandakadzokera kumba kuTucson, zvaive zvazara mumapepa aive awonekwa nenyika yese, kana kuzara muMexico, nenzvimbo dzekumavirira, ndofunga zvese nekuno. Nyaya iyi yaive mupepanhau reAssociated. Vangani vakaona, “Gore rinoshamisa mudenga”? Munoona maoko. Magazini reLife rakatorawo nyaya iyi. Ndine chinyorwa chacho pano mangwanani ano, mumagazini reLife, kuti ndikuratidzei. Iri riri pano, nguva imwechete yandaive uko. Muri kuona here piramidhi reGore? “Ndaive ndakamira pazasi paro. Apo, muri kuona here mutumwa akasiyana nevamwe kurutivi rweruoko rwerudyi? Tarirai papiro rake rakatesva mariona here? Zvakataurwa chaizvo. Zviri mumaziso meMexico nekumwe kwese kwakatorerwa mifananidzo. Anoita zveSainzi uyu ari kuedza kuita tsvagurudzo pamusoro pemufananidzo uyu, kuti akwanise kuziva, pamusoro pevanhu vane mufananidzo uyu. Ari kuudzidza.

“Gore rinoshamisa riri mudenga”. Dr MacDonald vezvesainzi, vakarondedzera Gore iri sechishamiso. Pepanhau reAssociated harina kupa zvikonzero zvake. Chikonzero chake chaingove chekuti paive nemakore maviri pamifananidzo uye aive asina tsananguro pamusoro pawo.

Gore rakatorwa mifananidzo rikaenda hama Branham vasati vaenda kunovhima.

Asi vanofungidzira kuti Gore rakatorwa mifananidzo vari ikoko.

Vaive vasangana nevatumwa vanomwe zvinoshamisa, saka vakayananisa zviitiko zviviri izvi. Uku kwaingove kufungidzira, mwedzi yakati kuti mushure mechiitiko ichi. Hapana akatarisa mazuva kuti aive asingayanani.

Vanhu havana mvumo yekutenda kumazwi akataurwa neHama Branham kunze kwekunge aongororwa aonekwa achienderana nezvakanyorwa muMagwaro.

VAHEBHURU Chitsauko 2.1 JEFF.IN HEB SVONDO_ 57-0825

38 MuTestamente yekare, “kana mazwi aive ataurwa nevatumwa aive ari echokwadi,” zvaizova zvakanaka zvakadaro. MuTestamente Yekare, mazwi emuporofita asati anzi apupurwe, aifanirwa kuongororwa nekutsigirwa. Vaive vasina kuregedzeka pazviri, sezvatiri nhasi uno.

Saka vanhu vakasimudza Hama Branham vanofanira kuuya panyika. Havana kururama vanototadzawo (nekuti dai vainzi havatadzi izvozvo zvinovaite umwe Pope).

62-1007 KIYI YEMUSUWO PAJEFFERSONVILLE.IN V-12 N-6 SVONDO_
27 ….Ndizvo zvinoita kuti zvinhu zvimire zvisiri izvo, mazviona. Izvozvo, vanoti dzimwe hama kumusoro uko vanoti ndakavatuma ikoko, uye vari kuparidza kuti varume vanofanira kusiya vakadzi vavo vatsvage vadiwa vavo vepamweya, uye kuti-ini handitombotadzi. Kuti hakuna chinhu...uye, Oh, zvimwe zvezvinhu zvakaipisisa zvamusati mambonzwa. Vanhu vari muhushumiri vakabva vazvibata, vari kundinyorera tsamba nezvazvo, kuti ndakavatumirako uye vari kukonzeresa kukanganisika kukuru muvanhu ....

Musamuedze asina zvivi. Kana akakanganisa, zvitambirei muende mberi. Vanhu venyama vanotadza.

Eria akavimbiswa kuti achauya kuzotidzosera kukereke yekutanga nechiKristu chekuTestamente Itsva.

Aiva mazuva ekuti makereke aisatongwa nevafundisi sezvo shoko rinoti “pasita” rinoonekwa kamwechete muTestamente Itsva.

Vanhu vanoti haasiriiye muporofita wenguva yekupedzisira nekuti akakanganisa pamusoro peGore kuti rakaitwa nevatumwa vanomwe pavakabva kwaari.

Anova mutumwa wenguva yekupedzisira chete kana akatidzosera kuMagwaro, zvisinei nekukanganisa kupi kwaangaite. Johane Mubapatidzi akakangaanisa pamusoro paJesu, asi izvozvo hazvina kubvisa hushumiri hwake semuporofita mukuru. Zvakatonyengera vadzidzi vake nekuti vakaramba vachitevera iye pachinzvimbo chekuti vatevere Jesu wavaive vanongedzerwa kwaari naJohane seMunhu aifamba pakati pevanhu.

Hatiteveri hama Branham, tinotevera Jesu wavakanongedzera achifamba nemapeji eShoko Rake.

JOHANE 1:35 Ava mangwana zve Johane wakanga amire nevadzidzi vake vaviri;

36 Akatarisa jesu achifamba akati, Tarirai, Gwaiana raMwari!

37 Ivavo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu.

Vakasiya kuva vadzidzi vaJohane paakavanongedzera kuna Jesu. Ndicho chaive chinangwa chaJohane, kuratidza vanhu Jesu.

Johane akazokanganisa. Vaya vakasara vari vadzidzi vaJohane vakaita zvakare kukanganisa kumwechete uku.

MATEO 11:2 Zvino Johane, ari mutorongo, wakanga anzwa mabasa aKristu, akatuma shoko navadzidzi vake, vaviri.

3 Achiti kwaari, Ko ndimi uya wakanga achinzi anovuya here kana tichakatarira mumwe?

4 Jesu akapindura akati kwavari, Endai mundovudza Johane zvamunonzwa nezvamunovona,

5 Zvokuti mapofu anosvinudzwa, zvirema zvinofamba, vamaperembudzi vanonatswa, vematsi vanonzwa, vakafa vanomutswa navarombo vanoparidzirwa Evangeri.

Johane aive achiri muporofita zvisinei nekukanganisa kwaakaita. Dai vadzidzi vake vakatevera Jesu, vangadai vasina kuita chitadzo chimwechete nechakaitwa naJohane. Hama Branham vakauya kuzotidzosera kuBhaibheri.

MATEO 17:11 Akapindura, akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.

12 Asi ndinoti kwamuri: Eria wakatosvika, asi havana kumuziva, ....

13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti wakavavudza zvaJohane Mubapatidzi.

Johane akauya saEria kuzozivisa Testamente Itsva umwe Eria anofanira kuuya kuzotidzosera kuTestamente Itsva. Takabatwa neTiriniti, zuva reKisimusi, makereke anotongwa nemapasita nezvimwe zvakadaro. Apo pega hama Branham pavanotaura Magwaro ndipo pavaiita hushumiri hwavo. Pavaitaura pazvinhu zvakaita seGore, kwaive kuona kwavo ivo kwenyama uye zvenyika ino, hurongwa hwekereke nezvimwewo. Izvozvo zvaive zvisiri chikamu chehushumiri hwavo. Kana vakakanganisa, tingatii. Tese tinokanganisa.

Mutemo wacho wakareruka: kana zvaakataura zvichikwanisa kutsigirwa neMagwaro, tendai mazviri.

Kana akataura zvimwe zvisimo muMagwaro, siyanai nazvo.

Tevera hama Branham uite chitadzo chimwechete chakaitwa nevadzidzi vaJohane kunova kudzokorora kutadza kwaJohane.

Tinofanira Kutevera Jesu, kwete hama Branham. Kana akakanganisa pamusoro peGore, nekufungidzira kuti rakaitwa nevatumwa vanomwe pavakauya kwavari, hazvirevi kuti haachisiri muporofita.

Kana ukatevera hama Bramham, une dambudziko guru.

Kana akataura pamusoro peGore, unofanira kutsigira kutaura ikoko neBhaibheri. Gwaro rimwechete rinoenderana neGore nderekuti Chiratidzo cheMwanakomana weMunhu ari kudenga. Hakuna Gwaro rinoti Gore Kuuya kweChipiri kwaJesu.

Kana uchinzwisisa hushumiri hwehama Branham unowana kuona kwakadzama muBhaibheri kuti akauya kuzotinongedzerera Magwaro.

Munonzwisisa Magwaro zvakadii?

Nei madzitateguru ekuna Mateo Chitsauko 1 ari mashoma nemazera 13 kubva kumadzitateguru ekuna Ruka Chitsauko 3?

Nei madzitateguru akataurwa nezvawo kuna Mateo nekuna Ruka chete? Nei madzitateguru aya akasiyana kumashure kwaDavidi? Nei tichida madzitateguru maviri? Nei akataurwa kuChitsauko chekutanga chaMateo neChitsauko chechitatu chaRuka?

Nei Jesu akanyora muguruva nechigumwe chake paakabvunzwa nezvemukadzi akatorwa muhupombwe? Akanyora muguruva kaviri, nei?

Nei munana waJesu wekutanga wakaitika pamuchato?

Apo Maria akakumbira waini, Nei Jesu akati, “amai, yangu nguva ichigere kusvika”?

Saka munofunga kuti munoziva zvakavanzika zvese.

Izvi zvinhu zvakakosha zvatinofanira kuziva kana Zvakazarurwa 10:7 yapedzisa zvakavanzika zvaMwari.

Kristu akagara ari mukereke Make.

Zvakazarurwa 1:13 Napakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafanana noMwanakomana womunhu, akafuka nguvo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachifuva nebhanire rendarama.

Kristu ari pakati penguva dzemakereke manomwe ndiye akatariswa zvakanyanya neBhuku raZvakazarurwa.

Vatumwa vanomwe, hama Branham vari mumwe wavo, vangori nyeredzi dziri kurutivi rweruvoko rwake rwerudyi.

Johane Mubapatidzi aive paKuuya Kwekutanga kuti anongedzere Jesu seMunhu aifamba pakati pevanhu.

Hama Branham vaizonongedzerera isu kuna Jesu apo anofamba nemapeji eBhaibheri Shoko raMwari.

Johane Mubapatidzi akati pamusoro paJesu

JOHANE 3:30 Iye anofanira kukura, asi ini ndinofanira kudukupiswa.

Shoko iri nderekukudza Jesu, kwete hama Branham.

JOHANE 1:35 Ava mangwana zve Johane wakanga amire navadzidzi vake vaviri;

36 Akatarisisa Jesu achifamba, akati; Tarirai Gwaiana raMwari!

37 Ivavo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu.

Chinangwa chemharidzo ndechekuti titevere Jesu anova Shoko raMwari.

MARAKI 4:5 Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.

6 Iye achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana, nemwoyo yavana kuna madzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka.

Eria wenguva yekupedzisira anofanira kutsanangurira vanhu zvinoreva Bhaibheri izvozvo zvotidzosera kukereke yepakutanga yemadzibaba eTestamente Itsva.

Mharidzo hachisi chinhu chitsva zvachose. Kuvandudzwa kwedu kune zvaitenda kereke yekutanga.

MATEO 17:11 Akapindura, akati; Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.

Haisi mharidzo itsva. Kutidzosera kuMagwaro.

Saka hatifanirwi kutenda kudzidziso isina kutendwa mairi nekereke yekutanga. Tinokwanisa kuva neruzivo rwakawanda asi dzidziso inoramba iri imwechete.

Hama Branham vakavhura Zvisimbiso zvinomwe here kana kuti vakazivisa kuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe?

AMOSI 3:7 Zvirokwazvo, Ishe JEHOVA haangaiti chinhu , asina kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika zvake.

Kana hama Branham vakavhura Zvisimbiso zvinomwe, zvinene zvakaziviswa riini?

Hama Branham vaifanira kuzivisa kuvhurwa kwezvisimbiso kwatiri. Kumashure kwezaruriro chete ndiko kwazvaizovhurwa. Zvisimbiso zvakavhurwa riini? Kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6 inouya kumashure kweChitsauko 4 apo kereke inokwira kudenga kunosangana naJesu.

zvisimbiso hazvivhuriki kana Mwenga achiri panyika. Zvinovhurwa apo Mwenga anenge apoteredza chigaro chehushe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 5.

ZVAKAZARURWA 4:1 Shure kwaizvozvo, ndikavona mukova wakazarurwa kudenga; nenzwi rekutanga randakanzwa rakaita serehwamanda richitaura neni; richiti: Kwira pano, ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo.

ZVAKAZARURWA Chitsauko 4 :1_ JEFF.IN ROJC 551-584 MUGOVERA_ 60-1231

125 Oh, tarirai, Johane, zvaakatorwa pakarepo mushure menguva yekereke, rwaive rudzi rwekukwira kudenga kwekereke. Pakarepo mushure mekupera kwenguva yekereke, nguva ino yekereke yeRaodikia, kunouya kukwira kudenga . Kereke inokwira kudenga sezvakaita Johane pamberi paMwari. Oh, zvinotenderedza mweya wangu. Kukwira kudenga, pakutorwa kwekereke. Rinoti, ..... Nzvimbo ino, Bhuku raZvakazarurwa rakanyorwa (Mazviona here?) kumagumo kwenguva yekereke.

Zvakazarurwa Chitsauko 4 inoona Johane achikwira kudenga, kufanana nekukwira kudenga kweMwenga.

MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PEZVISIMBISO_ JEFF.IN SVONDO_ 63-0324M

500-3 {266} 23a. Kuna Zvakazarurwa vhesi 5 kusvika kuna 9, ndivanani avo vaiimba- kuimba apo Gwaiana rakatora bhuku kubva mu .... rakatora bhuku .... Ndivo-Oh, ndivo here vatsvene vakakwira kudenga mukubwaira kweziso? Kwete, Zvakazarurwa 6 ... 5 na 9, kwete. Kana mukatarisa, ava haavasi vatsvene. Aive asati atora pfuma yake ipapo. Mazviona here? Ava havasi vatsvene. Kana mukatarisa, ndivo vakuru nechikara vaiimba.

….

501-1 {270} Pane zvisina kuita zvakanaka apa.

501-2 {271} Ndizvo chaizvo. Zvino, munofungei pamusoro paizvozvo? Oh, kana huvepo hweMudzimu unoyera husipo chii chinenge chiripo? Haangasiyi ... tarisai, ndangoverenga chikamu chekutanga chevhesi. Tarirai, chingori- chingori- kana chimwe chinhu chakanyora pano, uye ndanga ndichiedza kudarika, ndakatarisa pachiringazuva ichi. Asi maMuona achindimisa pana izvozvo? Ngaakudzwe. Handina kuverenga chimwe chikamu chacho. Tarisai ndasvika apa, “uye ....” tarisai pano. “uye vaka- uye vakaimba rwuyo rwutsva,” ndikamira. Mazviona here? Asi tarisai pano: “Rwuyo rwavakaimba, vachiti, Makatidzikinura kubva kumhaka dzose ndimi nemarudzi ose.” chokwadi ndivo.

Saka Mwenga aive akwira kudenga akapoteredza chigaro chovushe kuChitsauko 5, zvisimbiso zvisati zvavhurwa. Tingori nezaruriro yekuvhurwa kwazvo. Chiitiko chaicho chakaitika kudenga.

22-1 ZARURIRO YAJESU KRISTU– CHURCH.AGE.BOOK CPT.1

….Asi Johane paakatarisa akaona “MUMWECHETE” pachigaro chevushe. Uye zvaive zvisati zvasvika kuna Zvakazarurwa 5:6-8 (inotevera Zvakazarurwa 4:2-3 pazviitiko zvenguva) ipapo tinoona “Gwaiana” richitora Bhuku kubva “KWAARI” agere pachigaro chevushe, sezvakataurwa kuna Zvakazarurwa 4:2-3 na 9-10. chii ichocho? Ndicho chakavanzika “CHAMWARI UMWECHETE.”

Zvakazarurwa 5 inotevera Zvakazarurwa 4 muzviitiko zvenguva. Mumashure meChitsauko 5 ndipo panozovhurwa zvisimbiso kuChitsauko 6.

Bhuku rezvisimbiso zvinomwe rinodaidzwa kuti “The Revelation of the Seven Seals”

564-2 {301} Zvino, ndi- zviri nani ndimirire pano. Mazviona here? Ndiri kunzwa kuti ndisataure zvizhinji nezvazvo. Mazviona? Saka chingorangarirai, Chisimbiso chechinomwe, chikonzero nei chisina kuvhurwa (mazviona?), chikonzero nei chisina kuratidzwa hakuna anofanira kuziva nezvacho ....

Munoona tarisai zino, kumharidzo yenguva yekupedzisira, chisimbiso ichi. Kumashure kwazvose, Akazivisa zvisimbiso zvitanhatu zvose, asi hapana chakataurwa pamusoro peChisimbiso chechinomwe. Chisimbiso chenguva yekupedzisira, pachinotanga, chichava chakavanzika chakazara zvichienderana nezvinotaurwa neBhaibheri. Tisati taziva, … rangarirai, Zvakazarurwa 10: 1,7 (1,7 Chitsauko 10:1-7) kumapeto kwemharidzo yemutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvose zvichazivikanwa. Tiri munguva yekupedzisira, kuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe.

Chisimbiso Chechinomwe” Mharidzo pa Jeffersonville musi weSvondo 63-03-24 Manheru

Chisimbiso chechinomwe hachina kubvira chaziviswa. Ndicho chakavanzikka chakazara.

347 …

Chisimbiso cheChinomwe chinomudzosa panyika.

“Mweya iri Muhusungwa nhasi uno” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-11-10 Mangwanani

176 Chisimbiso Chechinomwe hachisati chavhurwa pari zvino, munozviziva. Ndiko Kuuya Kwake. Haazozivisi chakavanzika cheChisimbiso chechinomwe.

“Mutambo weHwamanda” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo mangwanani 64-07-19

Chisimbiso chechinomwe hachisati chavhurwa. Chichiri chakavanzika chizere.

Hatina zaruriro yeChisimbiso chechinomwe sezvo ndicho runyararo rwuzere. Hakuna anokwanisa kuturikira runyararo.

CHISIMBISO CHECHINA JEFF.IN CHINA_ 63-0321

306-6 {193} Zvakanaka. Rangarirai, Judas akatora chinzvimbo chemubati wemari akawisirwa pasi nemari. Ndizvo zviri mukereke nhasi uno. Kereke yeCatholic (sezvatakaona manheru adarika) vaichinjira manovena, vachichinjira minamato, vaichinjira zvinhu zvose. Zvakangoda kufanana- zvinhu zvimwechete nevanasikana veCatholic, vemasangano... zvinhu zvose zvakaputirwa mumari. Ndipo pakawira Judhasi, ndipo pari kuwirawo vemasangano.

Tarirai.... akatasva bhiza rakachenuruka paanoonekwa akatasva, pakutasva kwake kwekupedzisira. Ari pakupedzisira kwane izvozvi. Izvozvi, hazvisi pazuva redu. Zvichange zviri pasi. Ndicho Chisimbiso chiri kuporofitwa. 'Nekuti, tarisai, kereke yakapedza kuenda kudenga pazvakataurwa.

Chisimbiso chechina chine mitsara miviri.

ZVAKAZARURWA 6:7 Wakati azarura chisimbiso chechina, ndikanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina richiti; Vuya uone.

Vhesi iri rinomiririra nguva yekereke yechinomwe.

ZVAKAZARURWA 6:8 Ndikatarira, ndikaona bhiza rakachenuruka; wakanga akaritasva , zita rake rufu; huye Hadhesi rakamutevera. Ivo vakapiwa simba pamusoro pechechina chenyika, kuti vavuraye nomunondo, nenzara norufu, nezvikara zvenyika.

Vhesi iri rinotaura nezvenguva yekutambudzika kukuru.

Hama Branham vakazivisa chikamu chekutanga chechisimbiso chechina kwete chikamu chechipiri sezvo hatizivi kuti mutasvi anova antikristu ndiyani. Kana kuti zvakatoitika here. Mutasvi wekupedzisira achauya chete kana kereke yaenda kudenga.

Saka chisimbiso chechinomwe chichiri chakavanzika.

Saka hafu yechipiri yechisimbiso chechina ichiri chakavanzika.

Chisimbiso chechishanu chinozivikanwa hafu yacho chete. Chinotaura nezvemaJuda mukati menguva dzemakereke tinochinzwisisa asi chinoenderera chichinopinda munguva yekutambudzika kukuru umo vanonouraiwa. MaJuda munguva yekutambudzika chinhu chatisingazivi zvakanyanya nezvacho. Chiitiko ichocho hachisati chaitika uye tine zaruriro shomanana nezvacho.

ZVAKAZARURWA 6:9 Wakati azarura chisimbiso chechishanu, ndikaona panyasi peartari mweya yavanhu vakanga vavurawa nekuda kweshoko raMwari, nokupupura kwavo kwavakapupura;

MaJuda akavuraiwa mukati memakore 2 000 enhoroondo yekereke.

ZVAKAZARURWA 6:10 Vakadana nenzwi guru vachiti; Tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nekuvatsiva ropa redu kusvikira riniko?

MaJuda ari kudenga anoona Mwenga achikwira kudenga. Zvino vanoda kuenda panyika kunotsiva zvavakaitwa.

MaJuda achida kutsiva. Ziso kuziso. Zino kuzino. Murairo waMosesi.

ZVAKAZARURWA 6:11 Ipapo mumwe nomumwe wavo wakapiwa nguvo chena, vakavudzwa kuti vambozorora chinguva chiduku, kusvikira vamwe varanda pamwe navo nehama dzavo, dzaifanira kuurawa saivo, varinganiswa vose.

MaJuda anofanira kumirira kusvikira nguva yekutambudzika kukuru yapera. MaJuda 144 000 vanofanira kugamuchira Jesu vovuraiwa. Ipapo ndipo panozouya Amagedhoni.

Chisimbiso chechitanhatu chinokwanisa chete kuvhurwa nemaporofita maviri echiJuda munguva yekutambudzika.

CHISIMBISO CHECHITANHATU_ JEFF.IN MUGOVERA_ 63-0323

432-5 {293}

... Vave nesimba pamusoro pemvura kuti vaishandure ive ropa nokurova nyika namadambudziko ose nenguva dzose dzavanoda.

Chii ichi? Chii chingaunze zvinhu izvi kunze kweShoko? Vanokwanisa kuita zvinhu sekuda kwavo. Zviri pano. Ndivo vanounza Chisimbiso chechitanhatu. Vanochifukunura vochivhura. Isimba raMwari kukwanisa kuita zvavanoda nemamiriro ezvinhu munyika. Tarirai, chisimbiso chechitanhatu, ndiko kuunzwa kwematambudziko nekushandurwa kwezvinhu munyika.

Mazvinzwisisa here zvino? Ichi Chisimbiso chako. Ndiani akachiita? Maporofita kune rumwe rutivi rwekukwira kudenga. Nesimba raMwari, Shoko raMwari, vanotuka mamiriro ekunze. Vanokwanisa kutumira kudengenyeka kwenyika, kushandura mwedzi kuva seropa, zuva rinokwanisa kuora chero chinhu zvichibva pakutaura kwavo. Amen.

Chisimbiso chechinomwe ndiko kuuya kwaShe. Saka Gore, rakaonekwa mwedzi mumwechete Chisimbiso chechinomwe chisati chaparidzwa, haringavi kuuya kwaShe.

Chisimbiso chechinomwe Chakaparidzwa musi wa24 Kurume 1963. Gore rakatorwa mifananidzo musi wa 28 Kukadzi 1963. Saka ndechipi pazviitiko izvi chingave kuuya kwaShe? Pachokwadi hapana.

Panguva yeGore bhuku raive richiri rakavharwa.

Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 anouya panyika kana bhuku ravhurwa.

Gore rakaonekwa zaruriro yebhuku isati yavhurwa.

Chiitiko ichi chakaitika kumakomo eTucson mamaira anokwana kuita 200 kubva kugungwa. Gore raive mamaira 26 kuenda mudenga. Hakuna ari mamaira 26 mudenga anokwanisa kuisa tsoka yake munyika imwe tsoka yake mugungwa riri chinhambwe chemamaira 200.

Chiso chiri mumakore chakapesana nekumuganhu wenyika. Saka Gore rinomiririra munhu akarara pasi asina kusangana nepasi, asina kumira akasvika panyika. Gore rakaita musoro chete, kwete muviri wemunhu.

Gore rakatorwa mufananidzo richienda, kwete kuuya pasi.

46-…

Vamwe vatumwa vaive vatakuri veshoko, vanhu vepasi. Asi Mutumwa uyu.... Asi uyu haana kubva pasi;

Akauya pasi kubva kudenga, nekuti zvakavanzika zvese zvakapedziswa.

Kana zvakavanzika zvikapedziswa, mutumwa akati “Nguva ichaguma” kutinhira kunomwe kukataura mazwi ako.

“Hama ichi ndicho chiratidzo chemagumo here?” mharidzo paJeffersonville Svondo 62-12-30 manheru

Volume 2 Number 11

Mutumwa haana kuburuka pasi kuzovhura bhuku. Akaburuka nekuti raive rakatovhurwa kare.

146-3 {196} Regai ndipaverenge zvakare. Zvinondidakadza kwazvo; ndi-ndinoda kuzviverenga.

... Ndakaona umwe mutumwa mukuru achibva kudenga, akapfeka gore: … murarabungu... pamusoro pemusoro wake, chiso chake chaive … zuva, netsoka dzake sembiru dzemoto:

Zvino takaona chinhu chimwe ichi, chaive Kristu. Tinoziva kuti Kristu ndiye Mutumwa kukereke. Zvakanaka. Anodaidzwa kuti Shongwe yeMoto, Mutumwa wesungano nezvimwe wo.

Aive nebhuku duku rakavhurwa muruvoko rwake: ... (Zvino, Zvisimbiso zvaive zvapedza kuputswa. Tiri kuzviputsa izvozvi.

“Chisimbiso chekutanga” mharidzo pa Jeffersonville musi weMuvhuro_ 63-03-18

Hama Branham vaizivisa Zvisimbiso mukati meSvondo rekuparidzira muna Kurume 1963.

Asi bhuku rakavhurwa kuna Zvakazarurwa 10 rakaonekwa mushure mekunge Zvisimbiso zvaziviswa. Saka hazvikwanisi kuva zvakazadziswa neGore rakaonekwa mwedzi mumwechete wadarika.

Zvakazarurwa 10:3 Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira; iye wakati adanidzira , kutinhira kunomwe kukabudisa mazwi ako.

 

Hakuna pakanzi nehama Branham “kutinhira kunomwe kwakatinhira”.

Kana uchitenda izvozvo, wakazviitira dzidziso iyoyo.

Vatumwa vanomwe vakatora hama Branham pakati pavo vakataura navo. Hapana umwe akavanzwa.

Vakamupa basa rekuparidza zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe.

Mutumwa mumwechete aizomushanyira husiku humwechete mukati menguva dzemisangano kuitira kuti amuzivise kuti chisimbiso chimwe nechimwe chaive chei.

Hapana kutinhira kunomwe kwakabudisa mazwi ako pakatorwa mifananidzo yeGore.

Gore rakatorwa mifananidzo zuva rimwechete nguva yekuvhima isati yatanga musi wa 1 Kurume 1963, kwete pakauya vatumwa vanomwe kune hama Branham yaive yava imwe nguva mumashure mekunge nguva yekuvhima yatanga kare.

Mapisarema 106:19 Vakaita mhuru paHoreb, vakanamata mufananidzo wakaumbwa.

 

Nekuva pedyo naMwari pagomo reHorebhi (rinonzi gomo reSinai) pakapiwa Mosesi gumi remitemo akatungamirira ekisodo yekutanga yemajuda achibva muIjipita hazvina kubatsira maJuda. Vakawanda vakatadza kunyangwe vaive pedyo kwazvo naMosesi.

Vatendi venguva yekupedzisira vanokwanisa kurasikawo zviri nyore sezvo hama Branham vanotitungamirira kuti tidzokere kuMagwaro kuEkisodo yechitatu yeMwenga achibva mumasangano emaKristu. Tinofanira kungwarira kwazvo zvatinotenda mazviri.

Kutsanangura nekuturikira mazwi akabatwa haisi nzira inotisvitsa paChokwadi.

Kubata mazwi pasina Magwaro, dzingori nhoroondo.

Vatumwa vanomwe vaizomupa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe saka nekudaro kuzivisa zvakavanzika zviri muBhuku (Bhaibheri) zvinodiwa nemwenga kuitira kuti agadzirire kuuya kwaShe.

Haana kuzivisa zvakavanzika zvese. Hatisati takwanisa kunyatsonzwisisa Danieri Chitsauko 11. hatizivi kuti mazuva 2 300 ari kuna Danieri anomirirei, nzvimbo tsvene isati yanatswa. Hama Branham vakaudzwa kuti vasaparidze pamusoro pehwamanda nomwe.

Vakazivisa zvakavanzika zvese zvinodiwa nemwenga wemugiriki kuti azvigadzirire paKuuya kwaShe.

Izvi zvinomuita kuti akwane pakuva mutumwa wechinomwe wekuna Zvakazarurwa 10 Vhesi 7.

“Sharomi” mharidzo paSiera Vista, Arizona musi weSvondo 64-01-12 Volume 13 Number 5

Mwari vanotanga varatidza zviratidzo zvavo mudenga.

Kana Gore raive chiratidzo cheMwanakomana wemunhu mudenga, zvino, musakanganise chiratidzo kubva pakuzadziswa kwacho kuna Zvakazarurwa 10.

Zvakazarurwa 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo- kuridza, Zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.

 

Tepi rekodha yakagadzirwa mukati mehondo yepasi rese yechipiri kuti vatambire shoko kubva kuvasori kuAmerica. Yakazobvumidzwa kuruzhinji mushure mekunge hondo yapera. Muna 1947 hama Branham vakava muparidzi wekutanga kutapa mharidzo yavo pawairesi. Saka tine izwi ravo patepi. Tiri kurarama pamazuva ezwi ravo, kunyangwe vasisipo kuti tivawone. Kubva patepi ravo (parivino zvava mumabhuku zvakare) tinokwanisa kudzidza zvakavanzika zvaMwari. Mwari vakava Munhu vakatora zita remunhu Jesu Kristu . Jesu Kristu ndiye kuzara kwehuMwari. Tinofanira kubhabhatidzwa Muzita raShe Jesu Kristu. Aya ndiwo mavambo ekunzwisisa kuzara kwehuMwari.

Kuzivisa Zvisimbiso kunobatsira kuburitsa pachena zvakavanzika zvizhinji zviri muBhaibheri zvaisanzwisiswa nevaparidzi nevamutsiridzi venguva dzemakereke dzakadarika.

Zvakazarurwa 10:3 Akadanidzira nezwi guru seshumba, inorira, iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukaburitsa manzwi ako.

 

Kutaura kuviri kwakayananiswa nekutinhira kunomwe.

“Kudanidzira nenzwi guru” uye “iye wakati adanidzira”.

Kutaura kuviri uku kwese kunoyanana nerumuko.

Johane 11:43 Wakati areva izvozvo, akadanidzira nenzwi guru, akati; Razaro buda.

 

“Akadanidzira nezwi guru” zvaive zvakaringana nekumutsa munhu mumwe, Razaro, kubva kuvakafa.

Mateo 27:46 Nenguva inenge yepfumbamwe Jesu akadana nenzwi guru, achiti; Eri, Eri, ramasabakatani! Ndokuti Mwari wangu Mwari wangu mandisiireiko?

50 Zvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru akabuditsa mweya wake.

51 Ipapo tarira chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi. Nyika ikadengenyeka mabwe akatsemuka.

52 Mabwiro akazaruka nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa.

 

“Akadana nenzwi guru” uye “akadanidzira” zvaive zvakaringana pakumutsa kubva kuvakafa vatsvene vazhinji vekuTestamente Yekare.

Saka, panouya Mutumwa pasi kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, chinangwa chake ndechekuita rumuko rweTestamente Itsva.

Kumutswa kwevatsvene vakafa mukati memakore 2 000 enhoroondo yekereke.

Vatsvene vose vemuTestamente Itsva vamwe vakavigwa munyika kana mugunwa. Vakafa nekupiswa vachifamba madota avo akakandwa munzizi dzinovaendesa kugugwa.

Mutumwa mukuru anouya pasi kuzoita rumuko rwevatsvene veTestamente Itsva.

Kana vamutswa, ipapo kutinhira kunomwe kuchaita kuti manzwi ako akavanzika anzwikwe kugadzira mwenga anenge achirarama, miviri yavo inofanira kushandurwa, uye mwenga anenge amutswa kuti vagokwira kudenga pamwechete kunosangana naShe mumakore.

Kutinhira kuripo kutigadzirira tese kuti tigone kufamba tichikwira kumakore.

Jesu ega ndiye akakwanisa kufamba pamusoro pemvura mumuviri wake wenyama.

Hatikwanisa kana kuedza izvovo. Asi pamagumo, tichafamba mumhepo kunosangana naShe. Kutinhira ndiko kune makiyi aizvozvo. Achatinhira kumwenga wese. Saka nguva yechinomwe nenguva yekutanga vachazvinzwa vese pamwechete.

Tinofanira kuvandudzwa kuva sevekereke yekutanga. Hatisi kuzoziva zvakavanzika zvisina kunyorwa zvavasina kubvira vaziva kusvikira vamutswa ipapo tinozodzidza zvakavanzika izvozvo pamwe navo.

245 Asi, rangarirai, kana zvikaenda mumumvuri werufu, “ndini rumuko nehupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru akauya pasi zvipenyu zvikaramba zviripo, ipapo, “nguva haizovipi zve.”

” kana Mutumwa, wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, aisa tsoka yake imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pemusoro wake, Anopika, “nguva haizovipo zve.”

Kana nguva yasvika, muchamuka pakati pevakafa.

Apo vamwe vese vachange vari pakadaro apo, muchapinda mukati.

“Sharomi” Mharidzo pa Phoenix Az musi weMugovera 64-01-19 Volume 22 Number 1

Zvakakosha: Mutumwa anouya pasi kuzomutsa vakafa. Iri izwi remutumwa mukuru.

I Vatesaronika 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa muna Kristu vachatanga kumuka.

17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzese.

 

Zvakazarurwa 10:4 Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora, ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti kwandiri: Zarira zvarebwa nekutinhira kunomwe, usazvinyore.

 

38-2 (“Capital S-e-a-l” Chisimbiso chikuru)... Zarira zvarehwa nekutinhira kunomwe, usazvinyore.

Zviri kurutivi rwekumashure. Kana bhuku rapera …. Zvino, hapana kunzi kumberi kwebhuku; akati kuseri kwebhuku. Kana zvese zvapera, zvino inzwi rekutinhira kunomwe ndicho chega chinhu chichiri chakanamatira pabhuku, harina kuziviswa. Hazvina kana kunyorwa mubhuku.

… Zvisimbiso izvi zviri kuseri kwebhuku, uye panguva yekuti mutumwa wechinomwe ari kunzwikwa, zvakavanzika zvese zvakanyorwa mubhuku zvichazadziswa

“Ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?” mharidzo Svondo manheru 30 Zvita 1962

Hama Branham vakauya kuzozivisa zvakavanzika zvakanyorwa mubhuku.

Zvakanyorwa kuseri kweBhuku zvinoreva kuti hazvina kunyorwa pakati pemapeji eBhuku. Zvakavanzwa imomo nenzira yekuti hatigoni kuzvinzwisisa.

II Timotio 4:2 Paridza shoko;

 

Tinofanira kuparidza zvakanyorwa muShoko. Hama Bhranham vakazivisa zvakavanzika zvakanyorwa muShoko. Kwete zvakavanzika zvisina kunyorwa.

Ndezvipi zvakakavanzika zvisina kunyorwa zvicharamba zvakavanzwa.

Zita Idzva raJesu. Ari kuuya rini? Chisimbiso chechinomwe. Kutinhira kunomwe kwakati kudii.

Zvakavanzika hazvisi chikamu chehushumiri hwehama Branham.

Zvakazarurwa 10:5 Ipapo mutumwa uya wandakawona amire pamusoro pegungwa napamusoro penyika, wakasimudzira ruvoko rwake rwerudyi kudenga, akapika naiye uri mupenyu nokusimgaperi-peri, wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo, kuti nguva haingazovipo.

 

Nguva inotiita kuti tichembere. Nguva inopera apo muviri wako unokura unoshandurwa kuva muviri usingavori usingashanduke kana kukura. Ipapo nguva haizorina chekubata pauri nokuti unozorarama nokusingaperi usingachemberi.

I Vakorinte 15:50 Zvino, hama dzangu, ndinoreva ndichiti, Nyama neropa hazvingagari nhaka yovushe hwaMwari; nokuvora hakungagari nhaka yokusavora.

 

Muchange musina ropa mumuviri menyu.

Mweya Mutsvene uchange uchifamba mutsinga dzeyu.

Ndicho chikonzero musingazochemberi kana kurwara. Dzvanyai kumusoro kwechigunwe chenyu. Kunotsvuka. Kana muvuri wenyu washandurwa, munenge musisina ropa saka kumusoro kwechigunwe chenyu hakuzotsvuke. Munenge makwanira kunzwa kutinhira kunomwe nekuti ipapo ndipo pamunenge makukwanisa kukwira kudenga kunosangana naShe mumakore.

I Vakorinte 15:52 Pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa mukusavora, nesu tichashandurwa.

53 Nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora; nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa.

 

130 Zvinhu zvitatu zvinoitika. Inzwi ... Kudanidzira, Inzwi, hwamanda, zvinofanira kuitika Jesu asati avonekwa. Zvino, Kudanidzira ... Jesu anoita zvose zvitatu achi- achi- achi- achikwira kudenga.

Kudanidzira, chii kudanidzira? Ishoko riri kutaurwa, chekutanga, chingwa chevupenyu chichiunza Mwenga.

141 Chinhu chekutanga chinovuya, kana akatanga kuuya kubva kudenga, kune kudanidzira. Chii ichocho? Ishoko, kuti vanhu vave pamwechete

152 Ichi, chinhu chekutanga, kutinhira. Chinhu chekutanga ihwamanda uye … inzwi ... kudanidzira; kozoita inzwi; kozouya hwamanda.

Kudanidzira: Shoko rekuti vanhu vagadzirire.

Chechipiri inzwi rekumutsa kuvakafa: Inzwi rimwechete, iro, Inzwi guru kuna Johane 11:38-44 rakadaidza Razaro kubva muguva.

Kuunganidza mwenga pamwechete; uye kumutswa kwevakafa, tarirai; kukwira pamwe Nacho. Tarirai zvinhu zvitatu zvinoitika. Chinotevera chii? Ihwamanda. Inzwi ... Kudanidzira; Inzwi; hwamanda.

153 Chinhu chechitatu, ihwamanda. Iyo, nguva dzose, pamabiko ehwamanda, inodaidzwa kuti vanhu vemabiko. Kunenge kuri kudya kwehusiku kweMwenga, Kudya kwehusiku kweGwaiana neMwenga kudenga. Mazviona here?

154 Chinhu chekutanga chinouya paShoko Rake, kuunganidza mwenga pamwechete. Chinotevera kumutsa kuvakafa Mwenga akavata; vakafa, mumashure kusanganisa mune dzimwe nguva dzemakereke, vanokwira kudenga pamwechete. Hwamanda, Mabiko kudenga, kumakore. Nei, ndizvo zvichaitika, hama.

“Mukubwaira kweziso ” Mharidzo paYuma musi weMugovera 65-12-04 Volume 5 Number 14

Saka, apo hwamanda inounganidza Mwenga kuti aende kumabiko emuchato, hwamanda mbiri (kana maporofita) vanodaidza maJuda kuti adzoke kuIsiraeri.

555-6 {229}

Tinofanira kurangarira kuti Chisimbiso Chechinomwe ndiko kuguma kwenguva kuzvinhu zvose. Ndizvozvo chaizvo. Zvinhu zvakanyorwa mubhuku Seven Seal (kusimbiswa kwehurongwa hwedzikinuro nheyo dzenyika dzisati dzavepo), kusvika kumapeto acho. Ndiko kumapeto; ndiwo magumo enyika inemadambudziko. Ndiwo magumo emamiriro ekunze anorwadza. Ndiko kuguma kwezvinhu zvese. Ipapo ndipo pane kuguma kwehwamanda. Ndiko kuguma kwezvizodzo. Ndiko kuguma kwenyika. Ndiko … ndiko kugumawo kwenguva. Nguva inopera; Bhaibheri rinotaura kudaro.

...Zvakazarurwa ...Chitsauko 10 uye- vhesi rechi 7. nguva inopera. Mutumwa akati, “nguva haichazovipo,” kana izvozvo- pamazuva ekuitika kwezvinhu zvikuru izvi. Zvese zvinopera munguva, kuguma kwe- kwe- pakuguma kweChisimbiso chechinomwe ichi.

“Chisimbiso Chechinomwe” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 Manheru

“Mumazuva achaitika zvinhu zvikuru izvi”. Hama Branham vanotaura nezveMutumwa uyu mune zvichaitika. Asi Gore raive ratorwa mifananidzo mwedzi waive wadarika.

Saka Gore iri raive risiri Mutumwa iyeye.

75-3 {49} Zvakasimbiswa neZvisimbiso Zvinomwe.

Zvino, izvi zvakasiyana kubva paKutinhira Kunomwe.

“Musiyano uripakati peNguva dzeMakereke Manomwe neZvisimbiso Zvinomwe” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-17 Manheru.

Kutinhira kunomwe hakusi iko Zvisimbiso zvinomwe.

1161-Q-395

395. Kutinhira kunomwe kunoenderana nezvakavanzika zvinomwe kwakaziviswa here? Zvakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe here, asi -asi hazvisati zviri zvisingazvikanwe kwatiri sekutinhira kunomwe here?

Kwete, zvakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe; izvozvo ndizvo zvaimiririra kutinhira.

“Mibvunzo nemhinduro” Conduct, Order, Doctrine Mharidzo pa Jeffersonville Svondo 64-08-30 manheru

Ichi ndicho chinhu chikuru.

Kutinhira kunomwe kwakasiyana neZvisimbiso zvinomwe.

Asi kwakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe.

Haana kuzivisa zvakwakataura. Izvozvo zvichiri zvakavanzika.

Akazivisa kuti “kutinhira kwaive kwakamiririrei”.

Mune mamwe mazwi, kuti kunomirirei. Kuti basa rako nechinangwa chako ndechei.

128-2 {75} Uyezve kuchauya kutinhira kunomwe kwakavanzika kusina kubvira kwanyorwa zvachose. Ndizvo chaizvo. Uye ndinotenda kuti kupfurikidza kutinhira kunomwe ikoko kuchaziviswa mumazuva ekupedzisira kuitira kuti Mwenga agadzirwe kukutenda kwekukwira kudenga mukubwaira kweziso; nekuti zvatiinazvo nhasi uno, hatizokwanisi kuzviita. Tine chinhu chatinofanira kuwedzera; hati- hatina kutenda muruponeso rweMweya Mutsvene chairwo. Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kuti tigoshandurwa mukubwaira kweziso uye tigotorwa kubva panyika ino tikwire kudenga, tinozowana izvozvo muchinguvana, nekuda kwaShe, tinowana pazvakanyorwa.

“Chisimbiso chekutanga” Mharidzo paJeffersonville musi weMuvhuro 63-03-18

155-2 {259} Kutinhira kunomwe kweZaruriro ... Dai Aratidza Mwenga kuti angagadzirire sei kuitira kutenda kwekushandurwa.

“Chisimbiso chekutanga” Mharidzo paJeffersonville musi weMuvhuro 63-03-18

Jesu akafamba pamusoro pemvura. Mushure mekumuka kwake kuvakafa akafamba mumhepo achikwira kudenga. Tinofanira kuzofamba tichikwira kudenga kunosangana naye. Ndizvo zvinofanirwa kuzogoneswa nekutinhira kunomwe.

53-2 Mumwe nemumwe wenyu natsai mwoyo yenyu. Bvisai Zvose, mitoro yese. Zvibvisei panzira yenyu. Musatendere chero chinhu kukutadzisai. Musatya. Hapana chinotyisa. Kana Jesu achiuya, ndiyo- ndiyo nguva nguva yaiungudza nekuchemerwa nepasi rese. Kana chiri chinhu chave kuitika zvino, ku- kuuya kutsva kwechipo chitsva chechimwe chinhu, zvichange zvakanakisa. Kana yave nguva yekuuya kuti zaruriro yekutinhira kunomwe iziviswe kukereke, kuti ingaende sei, handizivi. Ndangotaura zvandakaona.

“Hama ichi ndicho chiratidzo chemagumo here?” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 62-12-30 manheru

Volume 2 Number 11

Kutinhira kuchatiudza kuti toenda sei. Kuti tofamba sei mumakore. Ndicho chimwe chinhu chisingagoneki nesimba redu tega.

253-2 {182} Zvino, ndicho chikonzero chekuti- rumutsiridzo rwatinofanira kuva narwo... Tine rumutsiridzo rwemasangano; tine kusanganiswa chaiko. Kwete, kwete, kwete, kwete, baba. Musafunge kuti tine mutsiridzo. Hatina. Oh, vane mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni enhengo dzekereke, asi hakuna mutsiridzo chero kupi zvako. Kwete, kwete.

Mwenga haasati awana mutsiridzo. Mazviona here? Hakuna kunge kuine mutsiridzo, kusina kubata kwaMwari kuti asanganise mwenga. Mazviona here? Tiri kurutsvaga. Zvichatora kutinhira kuya kunomwe kwatisingazivi kuti kutimutse zvakare. Achakutumira. Akavimbisa. Zvino, Zvino, tarirai. Zvino aive mwenga aive afa.

“Chisimbiso chechitatu” Mharidzo paJeffersonville musi weChitatu 63-03-20

Kutinhira kuchave kwakasiyana kwazvo nezvatinotarisira.

225-6 {350} Mwari tibatsirei pakusatenda kwedu. Kubvisei kwatiri, Ishe. Tinoda kugamuchira nyasha dzekuuya kudenga. Tinoda kukwanisa kana kutinhira kwakavanzika kwatinhira panyika, Kereke yokwira kudenga, tinoda kuva takagadzirira kukugamuchira, Ishe.

“Chisimbiso chechipiri” Mharidzo paJeffersonville musi weChipiri 63-03-19

575-6 {392} Makaona here paakabvunzwa izvozvo nemaJuda? Munoziva kana tikafananidza Magwaro pano naMateo Chitsauko 24 neZvisimbiso zvitanhatu, Chisimbiso chechinomwe chakasiiwa; nekuti (Muri kuzviona here? Kristu akati Mwari Baba voga ndivo vanoziva, kwete kunyangwe vatumwa. Hazvishamise, nei zvisina kubvira zvanyorwa nezvazvo. Tarirai, vakanyarara; hapana chakaitika ipapo. Vatumwa havazvizivi; hakuna anoziva kuti Anouya rini. Asi kuchave ... kuchave nemanzwi manomwe ekutinhira achazivisa zaruriro huru panguva iyoyo.

Saka ndinotenda, kunesu tino... Kana tisingazvizivi, uye ti-ti hazvizoziviswi kusvikira panguva iyoyo, asi zvichaziviswa zuva iroro, panguva yazvakafanira kuziviswa nayo. Saka kwatiri tinofanira kukwanira pamberi paMwari tomubatira, toita zvese zatinoziva kuti zvinoitwa, torarama hupenyu hwakafanira maKristu.

“Chisimbiso chechinomwe” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 Manheru

Tichaziviswa chete panguva yekupedzisira.

567-3 {325} Handizivi kuti nani- uye chii chichaitika. Handizivi. Ndinongoziva kuti kutinhira kunomwe kwakabata chakavanzika ichocho, kuti kudenga kwakanyarara. Tese tanzwisisa here?

“Chisimbiso chechinomwe” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 Manheru

Hama Branham vaive vasingazivi kuti chii chaizoitika panguva yekuuya kwaMwari. Saka nesuwo hatizivi.

557-3 {245

Chinoitika ndechekuti kutinhira kunomwe kwaakanzwa kuchitinhira akarambidzwa kunyora zvaakanzwa, ndicho chakavanzika chiri mukutinhira kunomwe kwakatevedzana kwakatinhira.

557-5 {249} Zvino, nei? Ngatizvitsigirei. Nei? Ndicho chakavanzika chisina anoziva nezvacho

“Zvisimbiso zvinomwe” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 manheru

Kutinhira kunomwe ndiko kwakavanzika zvizere.

575-4 {390} …

Zvino, zvino, maona here pakuvhurwa kweChisimbiso Chechinomwe, kurimo zvakare muhushumiri hutatu, ichi chandaka- chandichataura uye chandakambotaura, kuti ndicho chakavanzika chekutinhira kunomwe. Kutinhira kunomwe kudenga kuchaburitsa pachena chakavanzika ichi. Zvichange zviri pakuuya kwaKristu, nekuti Kristu akati hakuna anoziva kuti achauya riini.

Chisimbiso chechinomwe” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 manheru

Kutinhira kunomwe kwakabata chakavanzika chekuuya kwaKristu kwechipiri. Ichi chinofanira kuva chakavanzika zvachose. Saka hatikwanisi kuziva kuti kutinhira kuchatii.

51-5 Svondo ndichauya pano kuzotaura, uye nda-ndakaedza kuzvizunza pazviri nekutaura. Muvhuro zvaive pano zvakare. Zviri pano izvozvi. Handizivi; handizivi madzibaba. Ndiri kungokuudzai chokwadi sehama dzangu. Handizivi.

Ndiyo- ndiyo here nguva? Mushumiri – nehushumiri zvapera here? Kutinhira kwapera here? Ndiko here kutinhira kunomwe kuri kugadzirira kutinhira kuti kutaure chimwe chinhu kuti ungano duku yaakaunganidza pamwechete igamuchire kutenda kwekuenda kudenga mukubwaira kweziso paanouya; nekuti tichashandurwa nekukasika sekuuya kunoita vatumwa ivavo: muchinguvana, mukubwaira kweziso, tichatorwa kuti tikwire kudenga pamwechete pamwe neavo vavete kunosangana naShe mumakore.

“Baba ichi ndicho chiratidzo chemagumo here?” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 62-12-30 manheru

Volume 2 Number 11

Kutinhira kunomwe kunodiwa kuti tikwanise kukwira kudenga kunosangana naMwari. Izvi zvinoitika chete kana wava nemuviri mutsva.

I Vatesaronika 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka;

17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo, mumakore, kuti tichingamidze Ishe nudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose.

Zvakazarurwa Chitsauko 10:7 Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.

 

575-4

Zvino, zvino, maona here pakuvhurwa kweChisimbiso Chechinomwe, zviri muhushumiri hutatu zvakare. Ichi chandiinacho- ndichataura uye ndakambotaura, kuti ndicho chakavanzika chekutinhira kunomwe. Kutinhira kunomwe mudenga kuchaburitsa pachena chakavanzika. Zvichange zviri pakuuya kwaKristu, nekuti Kristu akati hakuna anoziva zuva rekudzoka kwake.

“Chisimbiso chechinomwe” mharidzo paJeffersonville musi weMuvhuro 63-03-24 manheru

Ari kuparidza chisimbiso chechinomwe asi anotaura nezvekutinhira muzvinhu zvichaitika. Kutinhira kwaive kusati kwaitika panguva iyoyo.

158-3 {283} Uye Jesu, Zita rake panyika raiva Mudzikinuri, Jesu. Paaive panyika, aive Mudzikinuri; ichokwadi. Asi paakakunda rufu nehadhesi, akazvikurira, akakwira kudenga, akagamuchira Zita idzva. Ndicho chikonzero vachiita zavanoita vasina chavanowana; richaziviswa pakutinhira kunomwe. Mazviona here?

“Chisimbiso chekutanga” mharidzo paJeffersonville musi weMuvhuro 63-03-18

Mumuviri uno wenyama tinoda kuregererwa kuzvivi mazuva ose.

MABASA 4:12 Nokuti hakuna kuponeswa kunomumwe; nokuti hakunerimwe zita pasi pedenga, rakapiwa pakati pavanhu ratingaponeswa naro.

Tinokwanisa chete kuwana kuregererwa kuzvivi muZita raJesu Kristu. Kana tiri mumuviri uno, hatingazozivi zita rake idzva nekuti zita rake idzva iroro haringatidzikinuri. Akadeura Ropa rake paaive achiri nezita rekuti Jesu.

Zvakazarurwa 19:12 Meso ake akanga akaita semurazvo womoto; pamusoro wake pakange pane korona zhinji; wakanga ane zita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi.

 

Zvinokatyamadza. Hatizozivi zita raka idzva kana tichiri mumuviri wenyama uyu unoda Muponesi Jesu Kristu . Zita iri rinozoziviswa chete pakukwira kudenga kwevatsvene kana tafuka kusavora, muviri mutsva. Nguva iyoyo hatizodi Muponesi.

304-1 {179} Zvino, tinaye achiuya husiku hwekupedzisira kuzouraya nemunondo wake. Tinonzwa kuti anouraiwawo neMunondo zvakare, munondo weShoko. Shoko raMwari, rinopinza, munondo unocheka nekwese unomuuraya uchimuwisira pasi. Mirirai kusvikira kutinhira kunomwe kwataura inzwi rako kuungano inokwanisa kutora Shoko raMwari voriisa apo. Richachekerera nekugura. Vanokwanisa kuvhara matenga; vanokwanisa kugumisa ichi kana kuita icho. Zvese zavanoda kuita. Ngaakudzwe.

“Chisimbiso chechina” mharidzo paJeffersonville musi weChina 63-03-21

Kutinhira kunomwe kuchanzwikwawo kumaJuda. Eria anovhara matenga kumisa mvura mukati menguva yekutambudzika. Mosesi naEria vanoita zvavanoda nemamiriro kunze nguva yavanoda.

36-5 Zvino, Evangeri richadzokera rini kuvaJuda? Kana mazuva emaGiriki adarika. Evangeri rinenge rakukwanisa kudzokera kumaJuda. Oh, kana ndichikwanisa kukuudzai chimwe chinhu chichaitika pazuva redu rino. Chinhu chikuru ichi chave kuda kuitika chinopfuurira kusvika kuna Zvakazarurwa Chitsauko 11 chotora zvapupu zviviri izvi, maporofita maviri, Mosesi naEria, achidzosera Evangeri kumaJuda. Takagadzirira izvozvo. Zvinhu zvese zviri mugwara. Sezvo maJuda akaunza mharidzo kumaGiriki, zvakadaro maGiriki acharidzosera kumaJuda, kukwira kudenga kwotevera.

“Zvakazarurwa zvaJesu Kristu” – Church Age Book Chapter 1

37 Zvitsauko zvitatu zvekutanga zvebhuku raZvakazarurwa zvinozivisa zviitiko zvese kukereke. Kubva paChitsauko 3 kusvika paChitsauko 19 chaZvakazarurwa, Mwenga nechikomba, pamwechete, vachiuya panyika. Kubva paChitsauko 19 kusvika paChitsauko chekupedzisira Chitsauko 22 munguva yeMereniyamu nezvichange zviri mumakore achaitevera. Mukati meChitsauko yechi4 kusvika yechi 19 Mwari anenge achishanda nevaIsiraeri.

“Mutambo weHwamanda” Mharidzo paJeffersonville Svondo 64-07-19 Mangwanani

Volume-3 Number-16

Zvakazarurwa 10 inosanganisa maJuda zvakare nekuti iri pakati peChitsauko 4 ne 19.

Kutinhira kunomwe kuchataura kwese kumaJuda nekumaGiriki.

Saka kuchanzwikwa chete pakupedzisira nekuti ndipo pachakwira maGiriki kudenga Evangeri richidzokera kumaJuda nemaporofita avo maviri. Kumapeto kwega ndiko kune kusangana pakati peIsiraeri nekereke.

106 Chakavanzika chikuru chaMwari chekuti nei, chiri chinhu chakavanzika. Akachichengeta chiri chakavanzika. Hakuna munhu akaziva zezvacho. Kunyangwe vatumwa havana kuziva nezvacho. Tarirai, Haana kuzvizivisa. Ndicho chikonzero nei, pasi pechakavanzika chechinomwe, apo chisimbiso chechinomwe chakazarurwa, kwakava nerunyararo. Jesu, paaive panyika, vaida kuziva kuti aizouya rini. Akati kwavari, “Hazvi ... Kunyangwe Mwanakomana Pachake haazivi kuti zvichave rini.” Tarirai, Mwari aiziva izvi Iye oga. Ndicho chakavanzika. Ndicho chikonzero nei kwakava nerunyararo kudenga nguva inoita hafu yeawa yese, kutinhira kunomwe kukataura manzwi ako, Johane akarambidzwa kunyora nezvawo, tarirai, kuuya kwaShe. Chinhu chimwe ichocho chaasina kuzivisa kusvikira zvino, kuti achauya sei, uye kuti achauya rini. Chinhu chakanaka kuti haana kuzvizivisa. Kwete.

“Kristu Chakavanzika chaMwari chakaziviswa” mharidzo paJeffersonville Svondo 63-07-28

Volume 3 Number 7

Kana vatumwa vasinganzwisisi kuuya kwaShe, saka vatumwa vanomwe vakashanyira hama Branham havaikwanisa kuzivisawo chakavanzika ichi.

576-3 {394}Zvino, pave nechinangwa nei Mwari akasiya kutinhira kunomwe uku kuchitinhira, nekuti zvinofanira kuzouya. (Mazviona here?), nekuti ... Tinoona kuti Kristu, Gwaiana akatora Bhuku muruvoko rwake, akavhura Chisimbiso Chechinomwe. Asi munoona, ndicho chakavanzika chakavanzwa. Hakuna anochiziva. Asi zviri kufambirana nezvaakataura. Hakuna angazive kuuya kwake; hakunawo angazozive pamusoro pechakavanzika chekutinhira kunomwe. Saka maona, zvakakochekerana, zvinofambidzana.

Chisimbiso chechinomwe ” mharidzo paJeffersonville Svondo 63-03-24 manheru

568-2 {335} “Zvichave rinhi hama Branham?” handikwanisi kukuudzai. Handizivi ... Chimwe chezvakavanzika zveChisimbiso, chikonzero nei zvisina kuziviswa, zvaive kutinhira kunomwe kwakadzvova mazwi ako, zviripo apo zvakanakisa, nekuti hakuna chinoziva chero chinhu nezvazvo; hazvina kubvira zvanyorwa. Saka tave munguva yekuguma. Tatosvika.

“Chisimbiso Chechinomwe” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 manheru

Tinoudzwa, kuna Zvakazarurwa 10, kuti kuchava nemutumwa mumazuva ekupedzisira, achaunganidza zvese zvekumupendero ozviunza pamwechete. Ipapo zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, pakunzwikwa kwemutumwa, mutumwa pasi. Zvino mumwe anouya kubva kudenga, mavoko ake ari mudenga, murarabungu uri pamusoro pemusoro wake, achipika kuti nguva haizovapozve; mutumwa achipika. Kana tichiona kuti chinhu ichi chiri kuitika chokwadi, Oh, tinofanira kuva nekuvimbika kwakadii.

“Kurudziro” Mharidzo paPhoenix Az musi weSvondo 63-01-12

Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa 10 anouya pasi kana mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10-7 apedza kuparidza kwake. Hama Branham vakapedza kuparidza muna Zvita 1965. mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 aizouya imwe nguva mumashure megore 1965.

245 Asi, rangarirai, kana zvichienderera kusvika mumumvuri werufu, “Ndini rumuko nehupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Kana mutungamiriri mukuru auya pasi oisa hoko pasi, zvino “nguva haichazovipo.”

” Kana Mutumwa, wekuna Zvakazarurwa 10 aisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa, murarabungu uri pamusoro pemusoro wake, Anopika, “ Nguva haizovapozve.”

Kana nguva iyi yasvika, muchamutswa kubva pakati pevakafa.

Apo vamwe vese varere uko, munopinda mukati.

“Sharomi” mharidzo paPhoenix Az musi weSvondo 64-01-19 Volume 22 Number 1

Zvakakosha: Mutumwa anouya pasi kuzomutsa vakafa. Ndiro inzwi remutumwa mukuru.

 

 

Mutumwa, Kristu ari mutumwa, anouya pasi kuzomutsa vakafa. Anomira panyika pamwechete nemugungwa apo vakafa vakavigwapo mukati menguva dzese dzemakereke. Uku ndiko kukunda kwake pamusoro peRufu, muvengi wekupedzisira.

Kudzvova kweShumba, Shumba yerudzi rwaJuda.

Mutumwa haauyi kuzozivisa zvakavanzika. Izvozvo zvakaitwa kare nemutumwa wechinomwe.

Mharidzo inofanira kuuya vakafa vasati vamutswa, kuzotigadzirira kurumuko kuitira kuti titende mune zvakatendwa nekereke yekutanga. Tinozovaona chete kana tikatenda mune zvavaitenda.

Mbeu ichakohwewa mumagumo yakafanana nembeu yakadyarwa pakutanga.

Hakuna dzinosaririra.

37-3 Tarirai, Zvakazarurwa 5:1. Teererai zvino.

Zvino ndakavona muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati … (runyoro rwaive nemukati) … nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe.

Zvino, pane zvakanyorwa mukati meBhuku, asi kumashure kwayo kwaive neZvisimbiso zvinomwe zvaive kunze zvisina kunyorwa muBhuku. Zvino, uyu ndiye muzaruriri aitaura: Johane. Zvino, rangarirai, zvaive zvisina kunyorwa muBhuku. “Mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe zvisimbiso zvese zvakanyorwa mukati meBhuku zvinofanira kupedziswa.” zvinofanira kuitwa mumazuva iwayo. Zvino, muri kuona zvandiri kureva here? Muri mugwara rimwe neni here?

Yave nguva yemanzwi manomwe ekuna Zvakazarurwa 10 kuti aziviswe.

Kana Bhuku rapedziswa, kuchave nechinhu chimwechete chinenge chasara, ndiwo mazwi ekutinhira kunomwe akavanzika akanyorwa kunze kweBhuku akarambidzwa Johane kunyora nezvawo.

“Baba ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?” mharidzo paJeffersonville Svondo 62-12-30 manheru

Volume 2 Number 11

74-1 {39} Zvino, tinoziva kuti Bhuku iri redzikinuro harizosviki pakunzwisiswa zvakazara: rakafamba kupfuura nguva nhanhatu dzemakereke, asi pamagumo, apo mutumwa wechinomwe anotanga kutaura hushumiri , anosunga zvose zvakaregedzeka, zvakasiirirwa nevamwe vatanhatu vakadarika

Zvakavanzika zvakauya [mashoko asina kubatwa paitaurwa: Chakauya 1] pasi kubva kuna Mwari seShoko raMwari rikazivisa zvakazarurwa zvose zvaMwari. Kuzara kwehuMwari nezvimwe zvese zvakaziviswa. Zvakavanzika zvose: Mbeu yenyoka nezvimwe zvizhinji zvichaziviswa.

74-2 {40} Pakunzwikwa kwenguva nomwe dzemakereke, nguva yekereke yekupedzisira, zvese zvakasara zvisina kusungwa zvakasimba mukati menguva dzemakereke, zvichasungwa zvosimbiswa pamwechete. Uye kana zvisimbiso zvaputswa zvakavanzika zvaratidzwa, ndipo panouya [mazwi asina kubatwa paitaurwa: Kuuya 2] Mutumwa, Mutumwa, Kristu, Achiisa tsoka yake panyika nemugungwa murarabungu uri pamusoro pemusoro Wake.

Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu ari panyika panguva yekuuya kwake.

[Mazwi asina kubatwa pakataurwa : kuuya kupi kwacho? Kuuya 1- zvakavanzika kana kuuya 2 Mutumwa.]

“Musiyano uri pakati peNguva Nomwe dzeMakereke neZvisimbiso Zvinomwe” mharidzo paJeffersonville Svondo 63-03-17 manheru.

Asi akataura pamusoro pekuuya kuviri. Kuuya kwezvakavanzika uyezve kuuya kweMutumwa. Mutumwa anouya chete kana zvisimbiso zvaputswa zvakavanzika zvapedza kuziviswa.

Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu anenge ari panyika panguva yekuuya kwake. (pahumwechete).

“Musiyano uri pakati peNguva Nomwe dzeMakereke neZvisimbiso Zvinomwe ”mharidzo paJeffersonville Svondo 63-03-17 manheru.

Tarisai, mutumwa wechinomwe achave panyika kuitira kuuya kumwechete, kwete kwese kuviri.

Hama Branham vanofanira kuva vari panyika panguva inodzika zvakavanzika. Hushumiri hwavo hwaive hwekupedzisa kuzivisa zvakavanzika zvaMwari.

Zvakazarurwa 10:7 Asi mumazuva enzwi romutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita.

 

Saka achange asiri panyika apo Mutumwa anouya pasi. Nekuti anozova panyika pakuuya kwese kuri kuviri.

Kristu asati auya seMutumwa kuzomutsa vakafa kubva kurufu, Kristu anofanira kutanga auya seShoko rakaziviswa.

Mutumwa haauye kuzopa basa rekuzivisa Zvisimbiso.

Vatumwa vanomwe vakaita izvozvo muna Kurume 1963 - kwete Mutumwa mumwechete.

Mutumwa haauye ari Gore. Gore rakatorwa mifananidzo richienda musi wa 28 Kukadzi 1963 zuva rimwechete nguva yekuvhima isati yavhurwa musi wa1 Kurume. Imwe nguva kutanga kwaKurume, vachivhima, vatumwa vanomwe vakavashanyira kuzovapa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa zvekuna Zvakazarurwa Chitsauko 6.

Hama Branham vakazotanga kuzivisa Zvisimbiso mukati memazuva emuna Kurume 17 -25 1963.

Zvakazarurwa zvakavhura muono wakadzama muMagwaro wakagonesa hama Branham kuzivisa zvimwe zvakavanzika zvizhinji zvakanyorwa muBhaibheri. Zvakazarurwa zvezvakavanzika zvakanyorwa zvakaenderera mberi kusvikira muna Zvita 1965 pavakazotorwa kuenda kumusha naMwari.

Saka Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 anokwanisa kuzouya imwe nguva mumashure megore 1965 kana zvakavanzika zvapedziswa.

Rangarirai, Mutumwa anouya chete pasi kana Zvisimbiso zvaputswa kana kuziviswa.

Pakuuya kupi kwacho (kuuya kwezvakavanzika kana kuuya kweMutumwa) pachange mutumwa wechinomwe ari panyika?

Verengai ndima inotevera:

75-1 {47}Pano anodzika muChitsauko yechi 10 mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvese zvipedziswe, zvisimbiso zvichaputswa, zvoratidza kuti nguva haichipo. Uye iye akati, “kana mutumwa wechinomwe akatanga kutaura, ipapo zvakavanzika zvinofanira kupedziswa yova nguva yeMutumwa kuti aonekwe. Tave pedyo, pedyo naipapo. Ndizvo chaizvo.

“Musiyano uri pakati peNguva dzeMakereke Manomwe neZvisimbiso zvinomwe” Mharidzo pa Jeffersonville Svondo 63-03-17 Manheru.

Mutumwa anozouya chete kana zvakavanzika zvapedziswa

Zvakakosha: Mutumwa haasi kuuya kuzozivisa zvakavanzika. Anouya pasi kana zvapedziswa.

“Uye nguva yekuti Mutumwa aonekwe”.

Mharidzo ino yakaparidzwa mavhiki anokwana kuita maviri nehafu mumashure mekunge Gore ratorwa mifananidzo Hama Branham vari kuti “Nguva yeMutumwa kuti aonekwe”. Pachokwadi aisarevera Gore seMutumwa. Gore raive rava mune zvakadarika.

Akati “tava padyo”. Akatarisira Mutumwa ari kuzoonekwa nekukurumidza.

Saka Gore raive risiri Iye Mutumwa.

Mutumwa aive asati aonekwa Hama Branham pavakazivisa Zvisimbiso.

Mutumwa anouya pasi chete kana zvakavanzika zvaziviswa.

Mutumwa wechinomwe anofanira kuva panyika apo zvakavanzika zvinoburuka sekuti Kristu mumufananidzo weShoko rakaziviswa.

Apo anenge apedza kutsanangura zvakavanzika zvinodiwa nemwenga kuti agadzirire kuenda kwake kudenga ndipo Mutumwa sekuti Kristu mumufananidzo weMutumwa, anouya pasi.

Nei Mutumwa uyu achiuya pasi? Kuzomutsa vakafa kubva kurufu.

Rumuko chiitiko chichaitika munguva inouya. Hazvina kuitika musi wa 28 Kukadzi 1963 pakaonekwa gore.

E-7 Tiri kuenda kumupata werima, mupata werufu. Munhu wese anopinda nemupata iwoyo. Nguva dzese dzinorova hana dzedu, tinenge tichienda nhano imwe tichiswedera. Rimwe zuva, ndichapinda mumupata iwoyo. Kana ndikasvika pakurova kwehana kwekupedzisira, handidi kupinda pamupata iwoyo ndiri gwara; ndinoda kuzviputira mukururama Kwake; ndokufuka ndopinda mumupata iwoyo, ndomuziva musimba rekumuka kwake. Apo vano ... Mutumwa paanodanidzira, neNzwi, hwamanda ikarira, ndinoda kubuda kubva pakati pevakafa.

“Tariro” mharidzo paNew York musi weChitatu 50-04-05

Hama Branham vaitarisira kuti Mutumwa uyu auye pasi kuzomutsa vakafa. Kwaive kuchiri kumazuva ekutanga ehushumiri hwake kunana 1950.

37-3 Tarisai, Zvakazarurwa 5:1 teererai kwariri zvino.

Zvino ndikavona muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati … (runyoro rwaive mukati mebhuku) ... nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe.

Zvino, pane runyoro mukati meBhuku, asi kunze kwayo kune zvisimbiso zvinomwe kunze kwayo zvaive zvisina kunyorwa mukati meBhuku. Zvino, uyu ndiye muzaruriri aitaura: Johane. Zvino, rangarirai, zvaive zvisina kunyorwa mubhuku. “Uye mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe zvakavanzika izvi zvosezvakanyorwa mukati meBhuku zvinofanira kupedziswa.” zvinofanira kupedziswa mumazuva iwayo. Muri kuona here zvandinoreva? Muri kunditevera here?

Iyoyo ndiyo nguva yemanzwi manomwe ekuna Zvakazarurwa 10 kuti aziviswe.

Kana Bhuku rapedziswa, kune chinhu chimwe chinenge chasara, ndiwo manzwi manomwe akavanzika ekutinhira akanyorwa kunze kweBhuku Johane akarambidzwa kunyora nezvawo.

“Baba ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?” mharidzo paJeffersonville musi weSondo 62-12-30 manheru

Volume 2 Number 11

285-1 {45}

Asi tinoona ipapo kuti muBhhuku raZvakazarurwa pamharidzo yemutumwa wechinomwe, zvakavanzika, zvakavanzika zvaro zvese, zvinofanira kuva zvaziviswa nenguva iyoyo (Zvino ndiye Zvakazarurwa 10:1-7.) kuti zvinofanira kuziviswa zvichienderana nenguva iyoyo- panguva iyoyo yaAkazivisa.

Ipapo kutinhira kunomwe kwakataura manzwi ako, Johane aizonyora .... Zvika ... Johane aiziva zvaakataura, asi- asi haana kunyora nezvawo, 'nekuti akadziviswa kuzviyora. Ndizvo chaizvo pamwechete chakavanzika chikuru. Hachisi chero muchiratidzo kana chimwe chinhu. Tinongoziva kuti akatinhira; ndizvo chete.

“Cisimbiso chechina” mharidzo paJeffersonville musi weChina 63-03-21

Zvakakosha: zvakavanzika zvese zvinofanira kuziviswa kutanga, kutinhira kunomwe kwozotaura.

Zvakakosha: kutinhira kunomwe ndicho chakavanzika chinouya kumutswa kwevakafa kusati kwaitika.

72 ... Zvino tinoenda muBhaibheri toratidzwa kuti kucha-kuchave neMharidzo yemutumwa wechinomwe. Pakunzwikwa kweMharidzo yemutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvose zvaMwari zvichaitwa kuti zviziviswe. Kwozouya kutinhira kunomwe kwakavanzika.

“Kumira mumupata” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-06-23 mangwanani

volume 6 Number 7

Kutinhira kunomwe kunouya mushure mekunge hama Branham vazivisa zvakavanzika.

283-5 {35}

Mumashure mekunge Zvisimbiso Zvinomwe zvapedziswa, tinoona kuna Zvakazarurwa 10 kwakaita kutinhira kunomwe kwakavanzika.

“Chisimbiso Chechina” mharidzo paJeffersonville musi weChina 63-03-21

235-1 {39}

–mutumwa wechinomwe, kana atanga kunzwikwa, zvakavanzika zvaMwari zvese zvichapedziswa nekutaura kwake. Ipapo kumashure kwekunge zvaziviswa, Mutumwa anouya kubva kudenga, aimbovava Kristu (Rangarirai, mutumwa uyu ari panyika, mutumwa). Kristu anoburuka pasi (Munomuona muChitsauko 10 chaZvakazarurwa.) anoisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa, murarabungu uri pamusoro pemusoro wake, maziso ne, se-netsoka dzinenge mirazvo yomoto nezvimwewo, anosimudza ruvoko rwake opika naIye anorarama nekusingaperi-peri pachigaro chovushe, kuti nguva haizovipo zvakare.

235-4 {42} Kana apika, kutinhira kunomwe kunotaura inzwi rako,

236-1 {46}Anoenderera mberi otaura, muzuva rinouya kutinhira kunomwe kusati kwanzwikwa, zvakavanzika zvose zvinoziviswa.

“Chisimbiso Chechitatu” mharidzo paJeffersonville musi weChitatu 63-03-20

Kuziviswa kwezvakavanzika kunouya kutinhira kunomwe kusati kwanzwikwa.

1 38-1 {142}… Chii, kuti nguva yasvika kuti nguva haizovapo zvakare? Mutumwa agadzirira kuisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro wake, netsoka, otaura kuti, “Nguva yapera.”

“Chisimbiso chekutanga” mharidzo paJeffersonville musi weMuvhuro 63-03-18

Mutumwa agadzirira kuisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa (imwe nguva munguva inouya). Asi Gore rive raonekwa mazuva 19 mharidzo iyi isati yaitwa munguva yaive yadarika. Saka Gore harisiro Mutumwa.

Mutumwa “ane tsoka” agadzirira. Paive pasina tsoka paGore, waingova musoro chete.

Mwari paakatora mufananidzo wemunhu, akatorawo zita remunhu, Jesu. Mwari paachatora mufananidzo wemutumwa, anozvidaidza kuti Mutumwa waShe kana kuti Mutumwa mukuru. Otora zita remutumwa rekuti Mikaeri.

SaJesu, Mwari ndiye Munhu wekutanga. SaMikaeri, Mwari ndiye Mutumwa wekutanga.

Ngatizvitsigirei.

E-36 “Panguva iyoyo Mikaeri achamira, muchinda mukuru.” Mikaeri aive Kristu, pachokwadi, akarwa hondo dzevatumwa kudenga naSatan. Mikaeri naSatani vakarwa pamwechete, kana kuti vakarwisana, todaro.

“Kutanga nekupera kwekugoverwa kwevaGiriki ” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 55-01-09 manheru

325-718

Mosesi haana kubvira a ... Kwete, muviri wake hauna kuvigwa. Vatumwa vakamutora; haana kuvigwa ; haana kuvora. Aive mufananidzo wakazara waKristu. Akafa, vatumwa vakamutora, kunyangwe Satani haazivi kuti muviri wake uri kupi, akaedza kurwisana naMikaeri Mutumwa mukuru pamusoro pekuvigwa kwake. Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri. Mwari vakamutora mukubwaira kweziso.

“Mibvunzo nemhinduro 3 ” Conduct, Order, Doctrine mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 57-10-06 manheru

543 Tarirai Rusifa, mumazuva ekupedzisira, ari kuita sezvaakaita pakutanga. Rusifa akaitei? Chinhu chekutanga chakaitwa naRusifa chaive kuparadzanisa ruwadzano rwaMwari nemunhu, aida kuzvivakira hushe hukuru, hunoyevedza, hwakadzika midzi, hushe hukuru kukunda hwaMikaeri, hwaive naKristu.

545 Rusifa, pakutanga, chinangwa chake chaive chekuita chinhu chakajeja uye chakakura Kudenga kupinda chakaitwa naKristu, ndizvo here, nekudzika midzi, chakanakisa, chinoyevedza, kukunda hushe hwaKristu. Kufunga kwenyu muMereniyamu kuchave nekufamba kuri nyore, nendege here? Mazviona here? Mazviona here zviri kuitwa naRusifa?

“Kristu ndiye chakavanzika chaMwari chakaziviswa ” mharidzo paJeffersonville Svondo 63-07-28

Volume 3 Number 7

1 Vatesaronika 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa muna Kristu vachatanga kumuka.

 

143 Kwete kuedza kumonera nguvo sharu, asi kumonera nguvo yaKristu, Mudzimu Unoera, kuzviputira, sezvakaitwa naPauro, akati, “Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko? Iwe bwiro kukunda kwako kuripiko?” pinda mumupanda une rima iwoyo pakati peavo vakafa, teerera zvino Inzwi rake richataura, isu tichadaidzwa kuti tibude kubva pakati pevakafa, kunosanganiswa nevadiwa vedu zvakare.

“Chinzvimbo chaJesu Kristu” mharidzo paJeffersonville Svondo 49-12-25 Volume 20 Number 12

Inzwi remutumwa mukuru rinotimutsa kubva kuvakafa.

262 Tese tichawana kukunda. Takarwa mukukunda kuzhinji. Kukunda kukuru kuri kuuya nekukasika, padyo padyo. Zuva redu rekukunda kuzere riri kuuya nekukasika, apo Mwanakomana waMwari achazarura matenga, odanidzira Nenzwi remuMutumwa Mukuru, achadzoka zvakare. Makuva achazarurwa, vakafa vachamutswa vofamba vachibuda.

“Zuva rekukunda” Mharidzo pa Sierra Vista, Arizona musi weSvondo 63-04-21

E-7 Tiri kuenda mumupanda une rima, mupanda rufu. Munhu wese achaupinda. Nguva dzese panorova hana dzedu, tinofamba nhanho imwe tichiswedera. Rimwe zuva, ndichapinda mumupanda iwoyo. Pandichasvika pakurova kwehana kwekupedzisira, handidi kupindamo ndiri gwara; ndinoda kuzviputira nekururama kwake; ndokupfeka ndopinda mumupanda iwoyo, kumuziva musimba rekumuka kwake kuvakafa. Apo vano ... Mutumwa achadanidzira, Inzwi, hwamanda inonzwikwa, ndinoda kubuda kubva pakati pevakafa.

“Tarisiro” mharidzo paNew York musi weChitatu 50-04-05

Jude 1:9 Asi mikaeri, mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, akaita nharo naye pamusoro pemuviri waMosesi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati: Ishe ngaakuraire.

 

Mosesi waizotorwa kuenda kudenga. Basa iri, rekutora munhu akafa kuenda naye kudenga, rakaitwa nemutumwa mukuru Mikaeri.

Saka mutumwa mukuru ndiye anoita basa rekumutsa vakafa .

CHISIMBISO CHECHISHANU PAJEFF. CHISHANU 63-0322

374-3 {331} Mosesi akafa, asi akamuka, nekuti aive mufananidzo wakaringana waKristu. Mazviona here? Hakuna anoziva kuti akavigwa kupi. Vatumwa vakauya vakamutora. Mazviona? Vatumwa ndivo vakatakura chitunha chake. Nei? Hakuna munhu wenyama aikwanisa kunomuviga kwaaienda. Akangodarika nemumufananidzo; chete. Akava nevatumwa sevaperekedzi vemutumbi wake,' nekuti vakamuendesa kwaaifanira kuva ari; hakuna anoziva. Kunyangwe Satani haazivi. Akakakavadzana neMutumwa Mukuru. Ndizvo chaizvo. Haaizonzwisisa kuti chii chakaitika kuna Mosesi. Ndinomuona achidedera aripo, akatarira nyika, achitarisa kuvana nezvimwewo, ndinomuona achidedera, asi akakwira padombo, ndiyo nguva yandakapedzisira kumuona.”

Ndiro Dombo. Ndiro Dombo. Regai ndimire paDombo pamagumo enzira yangu. Hongu, baba.

“Chisimbiso chechishanu” mharidzo paJeffersonville musi weChishanu 63-03-22

Danieri 10:21 Asi ndichakuudza zvakanyorwa murugwaro rwechokwadi; asi hakuna anozvisimbisa kundorwa navana pamwechete neni, asi Mikaeri muchinda wenyu.

Gaburieri naMikaeri ndivo vaviri voga vaiziva chokwadi ichi.

Jesu akati, “ndini nzira chokwadi nehupenyu”. Saka ndiye Chokwadi.

Johane 14:6 Jesu akati kwaari: Ndini nzira, nezvokwadi, novupenyu; hapana munhu anovuya kuna Baba, asi nokwandiri.

 

Mikaeri haangazive zvizhinji kupinda Jesu. Saka Jesu anofanira kuva aive Mikaeri paakatora mufananidzo wemutumwa.

Danieri 12:1 Nenguva iyo Mikaeri achasimuka, iye muchinda mukuru anochengeta vana vavanhu vako; ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo; vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku.

 

Muchinda mukuru wemaJuda ndiye Wakazodzwa wavo, Jesu.

Danieri 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurairo wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvika kune wakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe; uye vhiki dzina makumi matanhatu nembiri dzichavapo dzokuvakwa kwaro, rine misika nemigwagwa, asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika.

 

Saka Mikaeri ndiye Jesu ari mumufananidzo wemutumwa.

Mukushungurudzika nechivi panyika, Mwari vakatora mufananidzo weMunhu pakati pevanhu.

Mukushungurudzika nechivi kudenga, Mwari vakatora mufananidzo wemutumwa mukuru kuti vakunde rusifa nevatumwa vake vakatadza. Kumagumo, Mutumwa mukuru Mikaeri, Mwari vachadzinga Satani kubva pachinzvimbo chake kudenga semupomeri. Semutumwa mukuru Mikaeri anouya panyika kuzomutsa vakafa.

Semutumwa mukuru, Mwari vanokwanisa kupindira muzviitiko zvenyika pasina kuuya kwemuviri waIshe Jesu.

Zvakazarurwa 12:7 Zvino kurwa kwakavako kudenga; Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa inavatumwa vayo.

8 Vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga.

9 Zvino shato huru ikakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiyaborosi, naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwechete nayo.

10 Ndikanzwa inzwi guru kudenga, richiti: Zvino ruponeso rwasvika, nesimba, novushe bwaMwari wedu, novumambo bwaKristu wake; nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi, wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati novusiku.

 

375-68 Zvino, handei kuTestamente Itsva kuna Ruka 10:18, kweminiti chete, tinoona kuti Jesu akati kudii. MuBhuku raRuka, imi vane maBhaibheri pano, ndiko kuedza kuti tisvike pamibvunzo iyi, Ruka 10:18

Akati kwavari: ... (Jesu achitaura) ... Ndakavona Satani achiwa kudenga semheni.

Tarirai, Satani ndiye aive mutumwa mukuru waMwari wekutanga. Aimbogara kudenga. Aimbova munhu mukurusa kudenga kunze kwaMwari. Aive munhu weparutivi rwaMwari pakuwadzana, akabva aipa moyo.

“Mibvunzo nemhinduro” mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 59-06-28 manheru

Conduct, Order and doctrine

151 Inzwi rimwechete rakaudza Johane, “Kwira pano,” Inzwi rimwechete rakati kuna Johane, “Kwira pano,” ndiro inzwi rimwechete richaudza kereke rimwe zuva (Amen.), kuudza kereke.

Inzwi rimwe rakaudza Johane kuti akwire kudenga, ndiro inzwi rakaudza Razaro paaive akafa kuti abude muguva, inzwi rimwechete remutumwa mukuru. Kristu ndiye inzwi remutumwa mukuru, “inzwi remutumwa mukuru.” mazviona? Oh, inzwi rehwamanda raKristu rakaudza Johane kuti auye kudenga, inzwi rimwechete rakaudzawo Razaro.

“Zvakazarurwa Chitsauko 4_ 1” mharidzo paJeffersonville musi wemugovera 60-12-31

Zvakazarurwa zvaJesu Kristu series pages 551-584

Kune manzwi maviri pazuva redu.

Inzwi remutumwa wechinomwe kuti atidzorere kukereke yekutanga yeTestamente Itsva nenzwi remutumwa mukuru kuti rigomutsa vakafa.