Dombo ReMusoro Wekona Harisati Rauya

great-pyramid

Dombo Remusoro Wekona Harisati Rauya.

Piramidhi guru repa Gizeh rakashamisa vanhu vakawanda kwemwaka mizhinji serimwe rezvivakwa zvakurisa, zvakavakwa nehunyanzvi kupinda zvimwe zvivakwa zvese zvakambovakwa. Ipiramidhi rakasiyana nemamwe sezvo riri iro rega rine makamuri pamusoro penyika. Rimwe remakamuri aya, kamuri ramambo, rine guva risina chinhu kumiririra kumuka kuvakafa kwaJesu Kristu sechiratidzo cheKuuya kwake kwekutanga. Kozoita piramidhi guru (rakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa) harina dombo rekuvhara pamusoro paro. Pamusoro paro pane nzvimbo hombe yakapamhama. Zvinoita sekuti piramidhi iri rakarindira zvaro dombo remusoro waro. Piramidhi risina dombo rekuvhara pamusoro paro harina kukwanira. Dombo remusoro wekona riri kuuya chiratidzo chinoshamisa cheKuuya Kwechipiri kwaJesu Kristu. Saka piramidhi rinomiririra makore 2 000 enguva dzemakereke apo maKristu ose akararama kana kuti achiri kurarama pakati peKuuya Kwekutanga kana Kwechipiri kwaKristu.

Evangeri rakanyorwa paBwe?
Tarisai mazwi akabatwa kubva kumharidzo yemuna Mbudzi 1965 inova imwe yemharidzo dzekupedzisira dzeHama Branham.

NZVIMBO YAMWARI IMWE YATAKAPIWA YEKUNAMATIRA_ SHP.LA V-7 N-4 SUNDAY_ 65-1128M

256 Dzimwe nguva Dombo, Musoro Wekona uchadzoka, musoro wazvo zvose, wosvikotambira Mwenga Kwauri; wakatorwa nemukadzi kubva kumurume, chikamu chemurume.

Saka muna 1965 hama Branham vaive vachiri vakarindira Kuuya Kwemusoro wekona kunova Kuuya Kwechipiri kwaJesu Kristu.

NZVIMBO YAMWARI IMWE YATAKAPIWA YEKUNAMATIRA_ SHP.LA V-7 N-4 SUNDAY_ 65-1128M

262 VekwaLuther, pasi pekururamisirwa, tsoka, ndikazvisimudza saizvozvo; Wesle pasi pekuitwa vatsvene. VePentecositi pasi pemavoko, mabasa zviito nezvimwe zvakadaro, vaifanira kuva maCalvinisiti kana maAminian, kana vepamurawo. Asi zvino tinouya kumusoro , musoro wekona. “Nyasha! Nyasha!” musoro wekona wakachema.

263 Dombo remusoro wekona rakachema chii? “Nyasha!Nyasha!” Akapfuura rufu nekutukwa, achipinda munyika yehupenyu yaMwari mupenyu.

Kuuya kunouya uku kweDombo reMusoro wekona kunoyananiswa nenyasha. Saka nyasha dzingadai dzakadarika sei muna 1963?

PANE MURUME PANO ANOKWANISA KUBATIDZA CHIYEDZA_ JEFF.IN V-6 N-1 SUNDAY_ 63-1229M

170 Tarirai, paraienda mberi raikura richisimba nekusimba. Ndizvozvo nekuonekera kwacho, huwandu hushoma hwekereke ndihwo hwakakura kubva pakururamisirwa, kuitwa vatsvene, rubapatidzo rweMweya mutsvene, uyezve parizvino kuuya kwedombo remusoro wekona, ririkuzviumba pacharo. Hakuzova nemapato kumashure kweizvi. Haazoveko. Tarirai, hakuzovi, tarirai, tiri kumawere.

Pakupera kwa 1963 Hama Branham vaive vachiri kutaura pamusoro peDombo repamusoro wekona raizouya.

Asi kusanzwisisa kwakasimuka nekuti kune matombo maviri ekuita musoro wekona.

1. Kristu anouya seDombo guru remusoro wekona kuzopendera nguva yekereke yechinomwe pakuuya kwake kwehipiri.

Nguva dzemakereke manomwe dzakaita piramidhi guru rine kuuya kwaKristu semusoro wekona raro.

2. Zvino munhu mumwe nemumwe ane musoro wekona yake pachake apo Mweya Mutsvene unoburuka kuzosimbisa munhu iyeye kuti ave muHushe hwaMwari kupfurikidza rubapatidzorweMweya Mutsvene.

 

pyramid-ages 7-virtues

 

ZVAKAZARURWA 1:4 Johane kukereke nomwe dziri paAsia: Nyasha ngadzive nemi, norugare, zvinobva kunaiye uripo, wakanga aripo, nouchazovapo; nokunemweya minomwe iri pamberi pechigaro chake chovushe.

ZVAKAZARURWA 1:20 Zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawavona muruvoko rworudyi rwangu, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe; nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe.

VAEFESO 2:6 Akatimutsa pamwe naye, akatigarisa kudenga pamwechete naye, muna Kristu Jesu:

7 Kuti nenguva dzinovuya aratidze fuma huru huru yenyasha dzake pavunyoro hwake kwatiri muna Kristu Jesu.

Kune nguva dzinovuya. Makereke manomwe airehwa aive makereke aiveko panguva iyoyo, imwe neimwe yawo ine hunhu hwakafanana nenguva imwechete yaizofamba kereke munguva dzemakereke manomwe. Semuenzaniso kereke yechitanhatu Firadhefia (zvichireva rudo kuhama munaShe) ine mukova wakazaruka unova mufananidzo wenguva huru yemamishinari yakatevera dzidziso dzaJohn Wesley dzakanozarura masuo eruponeso kunyika dziri kure kure.

Mutendi wega wega, kwese nepese paaive mupenyu, akava chikamu chekereke yaMwari yemweya.

Kuzvarwa patsva kunoita munhu iyeye chikamu “chepiramidhi” riri kungokura rinozodarika nguva nemikana apo munhu mumwe nemumwe anozova dombo rinorarama mukereke yemuTestamente Itsva inova “imba yemweya” yakakura mukati memakore 2 000.

1 PETRO 2:4 Vuyai kwaari , iye Ibwe benyu, rakarashwa navanhu, asi rakasanangurwa naMwari, rinokosha.

5 Nemivo, samabwe mapenyu, muvakwe muve imba yoMweya, muve vuPrista vutsvene, kuti mubaire zvibairo zvoMweya, zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu.

Chinhu chinofadza kubva kunhoroondo: David Livingstone ndiye aive mumishinari akaita mbiri uye mushanyi akauya neEvangeri kuAfrica kuzoshandura vanhu vemuAfrica kuvaita mabwe anorarama eHushe hwaMwari.

Munhu mumwe nemumwe akava sei dombo rinorarama?

Tinoda nheyo dzekutenda.

MATEO 17:20 Akati kwavari: Nemhaka yokutenda kwenyu kuduku, zvirokwazvo ndinoti kwamuri; kana munokutenda, kwakaita setsanga yemastarda, mungati kugomo iri: Ibva pano, enda koko! Ringaenda; hakuna chinhu chingakukundai.

VAHEBERU 11:6 Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza; nokuti unovuya kuna Mwari, unofanira kutenda kuti iye uripo vuye unopa vanomutsvaka mubairo wavo.

VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neshoko raMwari.

Zvino tinofanira kuwedzera zvimwe zviito zvinomwe zvakakosha pakutenda ikoko.

I PETRO 1:5 Zvino nemhaka iyi muchishingaira kwazvo wedzerai kunaka pakutenda kwenyu, napakunaka wedzerai kuziva.

6 Napakuziva kuzvidzora; napakuzvidzora kutsungirira; napakutsungirira kunamata Mwari.

7 Napakunamata Mwari kuda vatendi, napakuda vatendi rudo.

Saka zviito izvi zvinoita hunhu hwemunhu akarurama, zvinofanira kusimbiswa mumunhu mumwe nemumwe kupfurikidza rubapatidzorweMweya Mutsvene.

II VAKORINTE 1:22 Uyo wakatiisirawo chisimbiso, akatipa rubatso rwoMweya mumoyo medu.

VAEFESO 1:13 Muna Iye, nemi vo, makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo Evangeri yekuponeswa kwenyu; munaiye, wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa;

 

 

ICHI NDICHO CHIRATIDZO CHEKUGUMA HERE BABA_ JEFF.IN V-2 N-11 SUNDAY_ 62-1230E

47-1

Nguva ichaguma. Akati nguva yaguma. Chii chichaitika? Chii chinoitika? Zvingadai zvirizvo zviripo nhasi here, hama? Fungai zvakadzamisisa. Kana zvirizvo, piramidhi rakavharwa nekutinhira kunomwe. (kusabata zvakataurwa: piramidhi renguva dzemakereke manomwe rakavharwa nekuuya kweChipiri kwaKristu. Kutinhira kunomwe kusingazivikanwe , kwakabata chakavanzika cheKuuya Kwake)

Munorangarira here mharidzo yepiramidhi? Ndiro Dombo musoro wekona. Rinoitei? Mweya Mutsvene wavhara munhu mumwe nemumwe wakamusimbisa kana tawedzera kutenda, kururama, uye kunamata nezvimwe zvakadaro. Tinoramba tichiwedzera kwazviri kusvika tava nezvinhu zvinomwe, chinhu chechinomwe ndirwo rudo runova Mwari. (Kusabata zvakataurwa: hunhu whechinomwe hwakawedzerwa pakutenda). Ndiwo maitiro aanoita munhu mumwe nemumwe anomufukidza nekumusimbisa neMweya Mutsvene. (mazwi asina kubatwapaitaurwa: dombo musoro wekona unosimbisa hupenyu hwemumwe nemumwe munaMwari)

Saka kana zvakadaro, Ane nguva dzemakereke manomwe aAive nezvakavanzika zvawo zvinomwe zvakabviswa zvavakarwisa kuti vazvidzose, zvino dombo rinova musoro rave kuuya kuzova musoro wekereke. (Mazwi asina kubatwa paitaurwa: Kuuya Kwechipiri kumapeto kwenguva yekereke yechinomwe kuzofukidza nekupendera nguva dzemakereke manomwe)

Kutinhira kunoreva izvozvo here, hama dzangu? Baba, ndipo patiri here?

 

 

KUGADZWA_ JEFF.IN SUNDAY_ 62-1104E

E-21 Mucharangarira chidzidzo chemangwanani ano here? Kunaka kwose uku kunofanira kuva kwavapo kare musoro wekona usati wauya pamusoro paro. Oh, mungadanidzire, mungaimbe, mungataure nendimi, nekutamba kwazvo-hazvina chekuita nawo, kusvikira zvinhu izvi zvakataurwa nemaGwaro zvasimbiswa mauri ... Mweya mutsvene unokusimbisa pachezvako. Zvino unenge wava mwanakomana kana mwanasikana.

Mazwi asina kubatwa paitaurwa: Uyu ndiMweya Mutsvene, Musoro wekona unosimbisa munhu wega wega munaMwari.

MAZITA EKUMHURA MWARI_ JEFF.IN V-3 N-21 SUNDAY_ 62-1104M

22-3 Zvino, tarirai, kutenda, zvinhu zvishanu izvi ... ndaive nechidimbu chechoko pano, asi ndinofunga kuti haana kubvira achiburitsa. Asi zvinhhu zvishanu zvamunoona zvichidzika neapa zvinoita izvi pamwechete. Mweya Mutsvene ndiwo wakaita kereke yepaEfeso. Mweya Mutsvene ndiwo wakabereka kereke yepa Smirna. Mweya Mutsvene ndiwo wakapa kereke paPergamo, neTiyatira paNguva yeRima. Mweya Mutsvene ndiwo wakavka Mwenga iyeye, vakasarudzwa ivavo vakaburitswa kubva mumapato nemasangano kubuda munguva dzese saizvozvo. Kune wakasarudzwa, mwenga waJesu Kristu akagadzirirwa akadanwa neMweya Mutsvene, vakadanwa. NdiMweya Mutsvene munguva ino, nguva iya, nenguva iya, iya, iya, zvichienda zvakadaro kusvika kumusoro: KuMweya Mutsvene. (Mazwi asina kubva pamashoko akabatwa: piramidhi guru renguva dzemakereke manomwerinoda musoro wekona waro kuti rizadziswe.)

Asi zvino, semumwe nemumwe wedu, kunaka uku nezvinhu izvi (kuziva nokuzvidzora) – zvinowedzerwa pakutenda kwedu, zvino kana musoro wekona wazouya, Mweya Mutsvene unozvinamira pamwechete; Kune rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Ndicho chikonzero nei hwava hupfupi nhasi uno (Mazwi asina kubatwa pakataurwa: munhu mumwe nemumwe ane musoro wake wekona waanoona kubata nekushanda kwawo ari pana Mwari apo Mweya Mutsvene unosimbisa kunaka mumunhu iyeye. Chekutanga munhu mumwe nemumwe anofanira kuzvinatsa pamberi paMwari. Zvino pakupera kwenguva yekereke yechinomwe, kana vanhu vese mumwe nemumwe vafukidzwa nerubapatidzo rweMweya Mutsvene, Mwari anozofukidza nhoroondo yese yekereke neKuuya Kwake Kwechipiri).

MAZITA OKUMHURA MWARI._ JEFF.IN V-3 N-21 SUNDAY_ 62-1104M

11-1 Chekutanga: panheyo, ndiko kutenda. Chechipiri, wedzera pakutenda kwako, kunaka; pakunaka,uzivo; kubva pakuziva, kuzvidzora; kubva pakuzvidzora, kutsungirira; pakutsungirira, kunamata; kubva pakumamata, kuda vatendi; kubva pakuda vatendi; kunouya rudo runova musoro wekona: zvinhu izvi zvose zviri zvinomwe.

(Mazwi asina kubatwa paitaurwa: Kutenda ndiko nheyo. Kunaka kutanhatu kunowedzerwapo kozoita kwechinomwe, kana kwawedzerwa, ndiko rudo runova musoro wekona pamutendi.)

Nguva dzemakereke manomwe (mazviona?), nenyeredzi nomwe dzemakereke manomwe, zvose zvinobatanidzwa neMweya Mutsvene.

Zvino ndizvo zvazvinoda kuti uve muranda waKristu. Kristu anovaka kereke yake mukati menguva dzemakereke manomwe, Mwenga wake, Munhu, Mukadzi , kereke. Nguva dzemakereke manomwe dzinoita Mwenga: vamwe kubva munguva iyi, vamwe kubva munguva iyo, nevamwe kubva munguva iyo, pamwechete, vachiiumba sepiramidhi.

(Mazwi asina kubatwa paitaurwa: nguva dzemakereke manomwe dzinoita piramidhi guru rinoda musoro wekona unova Kuuya Kwechipiri kwaKristu.)

NZVIMBO YAMWARI IMWECHETE YATAKAPIWA YEKUNAMATIRA_ SHP.LA V-7 N-4 SUNDAY_ 65-1128M

217 Uye … Piramidhi riri idzo nheyo, dzinokwira kunosvika kumuzinda wamambo. Usati wasvika pachidziro chechinomwe, pane puranga rine kuzivisa ipapo, apo shoko rinobuda kuokuendesa kuna mambo. (Mutumwa Johane Mubapatidzi anozivisa vanhu kuna mambo), asi dombo remusoro rakarambwa. Asi havana kuziva, kuti dombo rakarashwa, kana chii chavaida kuridaidza , havazivi kuti riri papi, nekuti idombo rakarambwa. Asi ndiro dombo raizova musoro wechivakwa chese, raizoriita piramidhi kupfuura kumupera kwenguva dzemakereke manomwe. (Mazwi asina kubatwa paitaurwa: piramidhi guru renguva dzemakereke manomwe.)

Wedzera nyasha, wedzera izvi wedzera izvo, pane kuwedzera kunomwe, kwekupedzisira ndiye Kristu. Wedzera izvi parudo rwako, wedzera ngoni pangoni dzako, wedzera chimwe chinhu, kusvikira chasvika pana Kristu anova musoro, “ini ndiri musuwo.”

(Mazwi asina kubatwa paitaurwa: pane kuwedzera kunomwe ... kunaka kunomwe kunowedzerwa pamusoro pekutenda. Kunaka kwekupdzisira ndirwo rudo. Saka kune kunaka kuser pamwechete. Uku ndiko kunaka kunosangana pakuita munhu akarurama. Zvino Kristu, saMweya Mutsvene, ndiye Dombo rinova musoro wehupenyu hwemutendi iyeye. Kufukidza piramidhi rako rekunaka kunokuita dombo rinorarama papiramidhi guru rakavakwa mukati menguva dzemakereke manomwe.)

HUNHU HWEMUNHU AKARURAMA_ JEFF.IN V-2 N-18 SVONDO_ 62-1014M

51-3 Makambonzwa izvi here? Parizvino, regai ndikuudzei izvi, rambai muri zvamuri-- isai izvi kunzeve yamunonzwa nayo.mazviona? Cheni yakasimbisisa mayakanetera. Ndizvo here? Haina kusimba kudarika payakanetera. Zvisinei nekuti izvi zvakavakwa zvakasimba sei, zvakavakwa, kana paine pakaneta, ndipo papanoputsika napo. Uye hazvina kusimba kupfuura pakaneta pazvo.

Zvino, kana uine... kana uchiti une izvi, neizvi, kana izvi, neizvi; hauna izvi, ndipo paano putsika napo. Kana uine izvi, usina izvi, usina izvo, ndipo paanoputsika napo.une izvi usina izvo, panoputsika. Izvi usina izvo, panoputsika. Uine izvi usina izvo, panoputsika. Mazviona here? Haukwanisi-haugoni kuita izvi usina izvo. Saka kana uchizvipira hupenyu hwako zvizere, zvino Mweya Mutsvene unodururwa mauri kupfurikidza hunhu uhu. Ipapo iwe unobva wava Tabernakeri inorarama.

Ipapo vanhu vanokutarisa voti, “Uyu munhu ane hunhu, ruzivo, anotenda muShoko, anozvininipisa, anotsungirira, anehumwari, ane rudo kuhama munashe, ane rudo rweMweya Mutsvene, paanofamba achitenderera.” chii? Chiumbwa chinotariswa nevasingatendi voti, “Uyo muKristu. Uyo murume kana mukadzi anoziva zvaari kutaura nezvazvo. Hamusati maona munhu anetsitsi, akanaka, ane anehumwari.”

51-5 Wakasimbiswa. Chisimbiso chinoonekwa kumativi ose. Uchienda kana kuti uchidzoka, vanoona chisimbiso nenzira imwechete. Ndizvozvo. Mazviona here? Kana murume kana mukadzi aineizvi, Dombo reMusoro wekona rinouya romusimbisa muHushe hwaMwari hunova Mudzimu Unoyera. (Mashoko asina kubatwa paitaurwa: Dombo reMusoro wekona reMweya Mutsvene rinokusimbisa muHushe hwaMwari. Izvi zvinokuita dombo rinorarama mupiramidhi raMwari huru raari kuvaka mukati memakore 2 000 munguva dzemakereke manomwe.

Zvino Shoko,richibva pano, rinozviratidza kupfurikidza mumwe nemumwe wevanhu ava (Mazviona here?), roita munhu mumwe nemumwe uyu Tabernakeri yaMwari inorarama, mufananodzo unofamba wechiKristu.

VHIKI RECHIMAKUMI MANOMWE RADANIERI- JEFF. IN DA 89-141 SVONDO- 61-08-06

137 Zvino nekuti zvarongeka ... tarirai kuti izvi zvakarongwa sepiramidhi papi? Kusimuka kwevatsvene kunofamba kuchipinda mukubwinya. Mazvinzwisisa manje? Kristu Dombo Musoro Wekona, Dombo rakarambwa, Ziso rinoona zvese, achiuya sezvakataurwa neBhaibheri rinoti .... Zvino Danieri anoti akatarira nguva yevaHedeni iyi kusvikira Dombo risina kuvezwa nemavoko emunhu rauya kubva pagomo. Vaive vasina kubvira vaisa Dombo rekufukidza musoro wepiramidhi. Raive risina kuvezwa neruvoko rwemunhu. Rwaive ruvoko rwaMwari rwaive rwaveza Dombo. Mazviona here? Rakasvikoitei? Rakarova mufananidzo rikaputsanya kutsoka, rikauputsanya putsanya, kusara rava sehundi. Hareruya. Chii chakaitika panguva iyoyo, kuuya kwedombo? Kereke yakakwira kudenga mukubwinya pakukwira kudenga kwevatsvene, nekuti rakagumisa nguva yevaHedeni. Mwari akaigumisa, kuuya kwedombo iroro.

Panouya Dombo reMusoro weKona rikauya, nguva dzevaHedeni dzinenge dzaguma. Antikristu anobva atanga nguva yake yekutonga duku uye yakazadzwa nekuvuraya inotora makore matatu nehafu.

Dombo rakavonekwa naDanieri kwaive Kuuya kweChipiri kwaShe. Rakauya kuzoparadza mufananidzo wemuHedeni waive wakatsikirira Mwenga waKristu kubva Mambo Nero achitanga kuuraya maKristu makore akapoteredza 64 Ad. Rinouyawo kuzofukidza piramidhi guru revatendi rakavakwa naMwari mukati memakore 2 000 akadarika. NeDombo remusoro wekona riri panzvimbo, pamusoro pekereke yakamutswa kuvakafa (chikonzero nei Jesu asiri kuzotsika pasi acharamba ari mumhepo patichanosangana naye) Jesu otora vatsvene vake oenda navo kumakore.

Asi kereke inorarama inoda kushandurwa kuti ipihwe muviri usingafe uye isingavori izvi zvisati zvaitika.

 

capstone

 

Muna Chikumi 1963 anotaura pamusoro pekufukidzwa kwepiramidhi munguva inouya (Kuuya Kwechipiri kwaJesu) parinouya zvakare.

MISANGANO- TUCSON.AZ MUGOVERA 63-0608

260 Regai moto uyu uuye kumoto uyu, uyu, mumashure mechinguva, muchaona, uchafambisa iwoyo. Wakauya nemuna Luther, Wesley, nePentecositi. Muchaona kuti, piramidhi richapfigwa, rimwe remazuva anouya.

261 Munoziva kuti ranga risati rambopfigwa, piramidhi riri kumashure kwedhora renyu. “Chisimbiso chikuru,” chinoti. Isu MuAmerica, ichi ndicho chisimbiso cheAmerica kurutivi urwu. Nei chichiti, “Chisimbiso chikuru,” chakaitwa naEnoki? Haisisiri dzidziso yepiramidhi zvino, ‘ nekuti handitende muzvinhu zvakadaro. Asi havana kubvira vapfiga piramidhi. Nei? Dombo reMusoro wekona rakarambwa. Asi richauya zvakare, rimwe zuva. Mwari ngaakudzwe!

262 Tarirai, mupiramidhi iroro, ndakambosvikako. Rakavakwa zvakanakisa ibwe pamusoro pebwe kusvikira pakuti hautokwanisi kupfekera kana chisvo. Asi hapana dhaka pakati pemabwe aya. Akangorongwa zvakanaka pamwechete akaitwa kunge dombo rimwechete.

263 Kana kereke iyoyo yakwaniswa mumufananidzo waJesu Kristu wakanakisa, achauya, achamutsa vatsvene vese paachauya, oenda navo. Kereke yaMwari anorarama ichakwira kudenga.

Kuuya kweMusoro weKona kuchabereka rumuko uye kukwira kudenga kweMwenga waKristu.

Kune avo vanoti Dombo reMusoro wekona rakauya, vachiri kutsvagei pano panyika?

Vakatopesana neKuuya kwaShe. Uye nei rumuko rusati rwaitika?

Kana vachiti rumuko rwakaitika zvino mashoko avo akangofanana negomarara.

II TIMOTIO 2:16 Nzvenga kutaura kusine hanya naMwari; nokuti vacharamba vachingonyanya pakusanamata Mwari.

17 Neshoko ravo richanyenga seronda; pakati pavo kunaHimenayo naFireto;

18 Ivo vakarashika pazvokwadi, vachiti, kumuka kwavakafa kwatopfuvura, vachikanganisa kutenda kwavamwe.

Gomarara (rinodaidzwa kuti ronda muBhaibheri) isero remumuviri rinokura zvisingaperi, risina miganhu rinopedzisira rauraya munhu. Kutaura kuti Mwari akatouya kutenda zvisimo muBhaibheri. Kusatevera Magwaro ndiko kuva negomarara pamweya kwakazara.

Kutaura kuti rumuko rwakaitika rukadarika ndiro gomarara rakaipisisa. Kuvimba nehupfumi ndiro rimwe gomarara rakaipa zvakare. Steve Jobs, akatanga kambani yemakomputa eApple, akavaka kambani iyi kuita bhizimisi gurusa panyika. Kuita mari zhinji kwaakaita hakuna kusara kuchireva kuti zvinhu pakati pake naMwari zvaive zvakanaka. Akafa nechirwere chegomarara.

JAKOBO 5:3 Ndarama yenyu nesirveri yenyu zvine ngura; ngura yazvo ichakupupurirai zvakaipa, ichapedza nyama yenyu somoto. Makazvichengetera fuma pamazuva okupedzisira.

JOERE 1:4 Zvakasiiwa nomuteteni, zvakadyiwa nemhashu; zvakasiiwa nemhashu, zvakadyiwa negwatakwata; zvakasiiwa negwatakwata zvakadyiwa nemupedzachose.

Zvipenyu izvi mucherechedzo wevavengi vaMwari.

Gwatakwata chipuka chakavanzika. Hakuna anonyatsoziva kuti chii. Izvi zvinoratidza chakavanzika chekun’oresa Shoko raMwari chinouya nenzira dzakasiyana siyana chinobata vanhu vasingafungiri. Munguva yekupedzisira yeRaodikia Mwari anoti tiri mapofu. Hatirarame nemagwaro saka nekudaro, saEva, tinonyengerwa nedzidziso dzakachenjera dzisina tsigiro yeBhaibheri. Babironi yakavanzika yakatumira ngura pakati pedu. Saka chenjerai kana munhu akakuudzai kuti rumuko rwakadarika. Muchenjere chero imwe dzidziso yamusingagoni kutsigira neMagwaro.

JOERE 2:25 Ndichakudzoserai zve makore amakadyirwa nemhashu, negwatakwata, nomupedzachose, nomuteteni, iyo hondo yangu huru yandakatuma pakati penyu.

Asi Mwenga wechokwadi achadzoserwa. Akasunungurwa kubva pakubata kwegwatakwata. Asina kunyangadzwa nedzidziso dzisimo muBhaibheri. Asina kutenda kwekuti rumuko rwakaitika kare.

Nei zvakakosha kuti tizive pamusoro pegomarara (raidaidzwa kuti ronda mumazuva eBhaibheri)? Nekuti ndicho chimwe chezviratidzo zvenguva yedu.

KUBVUMIRWA.2_ JEFF.IN AD.2 CHITATU_ 60-0518

47 Rakavakwa richikwira mudenga kusvika pane chimwe chidanho. Dombo remusoro harina kuwanikwa. Havana kubvira vaisa dombo remusoro pamusoro pepiramidhi. Handizivi kuti munozviziva here kana kuti kwete. Piramidhi guru rekuEgipita, harina kubvira rava nedombo repamusoro paro. Nei? Dombo repamusoro rakarambwa; Kristu, Dombo repamusoro (Mazviona?), rakarambwa.

Asi patinokura kubva panguva yaLuther, nguva yeBaptist, nguva yeMethodist, nguva yePentecositi, tava panguva yeDombo rekufukidza musoro zvino (Mazviona?), takamira takarindira Dombo repamusoro kuti rigadzwe; chivakwa chedu chakapera. Hamuna kuverenga muMagwaro here, “Dombo rakarashwa.” Nekuti, tinoona kuti zvaireva patemberi yaSoromoni. “Asi Dombo rakarashwa nevavaki ndiro rakazova musoro wekona.” Asi ndirikutaura izvi kuti muve nemufananidzo wakazara. (Mazwi asina kubatwa paitaurwa: piramidhi guru rekuEgipita chiratidzo chepiramidhi raMwari remweya guru raakavaka pamakore 2 000 mukati menguva dzemakereke manomwe.)

Zvino, muBhaibheri, tiri kurarama mumazuva ekupedzisira, pamusoro pepiramidhi, hove dzakapesaniswa dzepanguva yeCancer pazviratidzo zvezodiac, panguva yekuuya kweLeo Shumba, paDombo rekufukidza kona, uye pamazuva ekuonekwa kwevanakomana vaMwari muBhaibheri. Mazviona? Muri kuona here kuti tiri papi? Titori panguva yekuguma chaiyo.

Anorevei neZodiac, nguva yecancer, hove dzakapesana, Leo?

Tinoona zuva richifamba rakacheka nyika. Husiku tinoona nyeredzi dzinoita kuseri kwenzira yezuva. Vanhu vekuBabironi vakapatsanura nyeredzi idzi kuva zvikwata gumi nezviviri vakazviita zvichibva mupfungwa dzavo kuti zvimiririre zvinhu zvinorarama. Zita rekuti Zodiac rinoreva kuti “denderedzwa rezvinhu zvinorarama.” asi pazvinhu zvavo zvese zvakachenjera izvi, Libra zvinova Zvikero hazvikwani muchikwata chazvo.

 

zodiac

 

Zvisinei vaishandisa zvikwata zvenyeredzi izvi kuudza vanhu zvehupenyu hwavo kana zvichavawira. Izvi zvose manyepo. Ndapota musafe makatenda mazviri. Kushopera hakusi kwaMwari. Aires gondohwe rehwai chiratidzo chenguva yepfumvudza kurutivi rwekumawodzanyemba, asi matsutso kurutivi rwekuchamhembe. Saka havangava vanogona vose. Kumawodzanyemba chirimo chinoonekwa semufananidzo weLeo chiri chiratidzo chenguva yechirimo kuchamhembe.

Mapatya anoberekwa nemunhu mumwechete akasiyana nekanguva kaduku duku vanogona kuita hupenyu hwakasiyana zvakanyanya.

Vanoshopera vekuChina vakasiyana nevekunyika dzekumadokero.

Mukaenda kuvanhu vakasiyana vanoshopera vanokuudzai zvinhu zvakasiyana. Nyika inotenderera (zvinozivikanwa muchirungu nekunzi precession of the equinoxes) saka mumakore 2 000 ega ega zuva rinopinda mune chimwe chiratidzo cheZodiac. KuBabironi, makore anoda kukwana 4 000 adarika, njere dzavo dzakachenjera dzakatanga horosikopu uye kushopera kunobva panyeredzi dzeZodiac. Aires gondohwe rehwai chaive chiratidzo chavo chenguva yepfumvudza. Asi nenguva yaKristu nyika yaive yafamba zvekuti Pisces Hove dzaive chiratidzo chenguva yepfumvudza. Makore akatenderedza 2 000 AD, anova makore mashoma adarika, nyika yakafamba kupinda muAquarius mudziyo wekutakurira mvura sechiratidzo chenguva yepfumvudza. Saka parizvino zviratidzo zvese zveZodiac zvakabva panzvimbo yazvo yekutanga nezvinzvimbo zviviri. Saka hazvichisina chiremera pakushopera.

Ironically, the Water Carrier Aquarius is pictured as pouring the water out. There must be a reason for this. Zvakadaro, mudziyo wekutakurira mvura unoratidzwa uchideura mvura pasi. Panofanira kuva nechikonzero pamusoro pazvo.

Chinangwa chaicho chenyeredzi dzeZodiac chaive chekutsanangura nhorondo (nyaya yake) (History” His story) yaJesu kubva paKuuya kwake kwekutanga, achiberekwa nemhandara (Virgo), kusvikira paKuuya kwake kweChipiri paanouya ari Leo Shumba yerudzi rwaJuda. Uyu ndiwo musoro wenyaya umwechete une piramidhi guru. Pedyo nepiramidhi pane Sphinx inova chivezwa chegomba reshumba cheshumba ine musoro wemunhukadzi. Iri igwara rekuti Zodiac inotangira kupi ichiperera kupi: inotanga nemukadzi (Virgo) yogumira pashumba (Leo).

 

MAPISAREMA 19:1 Kumutungamiri wokuimba. Pisarema raDavidi. Kudenga-denga kunoparidzira kubwinya kwaMwari; vuye denga rinoratidza basa ramavoko ake.

2 Musi umwe unotaurira umwe musi, vuye vusiku vumwe vunopupurira vumwe vusiku njere.

3 Hapana-kutaura, kana mashoko; inzwi rako harinzwiki.

4 Rwonzi rwokuyera rwazvo rwakasvika kunyika yose, namashoko azvo kumugumo wenyika. Wakagadzirira zuva tente mukati mazvo.

5 Iro rakafanana nechikomba chinobuda mumba macho, Rinofara semhare kumhanya nenzira yaro.

6 Kubuda kwaro kunobva pamugumo wedenga, kupota kwaro kunosvika pakuguma kwarozve; hakuna-chinhu chakavanzirwa kupisa kwaro.

Saka zuva rinomiririra Kristu Chikomba akauya pakutanga kuzosunungura Mwenga wake achimutungamirira kudarika munguva nomwe dzemakereke asati adzoka ari Mambo, Shumba yaJuda, kuzotora Mwenga wake.

Akaberekwa nemhandara (Virgo), akapimwa (Libra Zvikero) pakati pemhondi Baraba nemaJuda. Vaifanira kupima pakati peMunhu weHupenyu husingagumi nemunhu werufu. Vakasarudza rufu.

Akafa pamuchinjiko kuti atarisane nerumborera rwakaipa rwerufu runomiririrwa neChinyavada. Scorpio.

Kereke yekutanga yakabva yava panjodzi neMurume wemunondo “Bowman” (Sagittarius), mutasvi wemabhiza muChisimbiso Chekutanga pabhiza jena rekunyengera. MaKristu akabva azobva paShoko reBhaibheri rakanyorwa sezvo Efeso zvichireva kuti “kuvarairwa” munguva iyi yakadai vakadzikira hwaro hwavo vakatendera mbudzi “Goats” (Capricorn) kuti dziuye dzitungamire hwai. Munguva yekereke yechipiri maBhishopu vakasimudzirwa zvisiri muMagwaro kuti vave mutungamiri mumwe wekereke muguta rega rega. Hutungamiri hwevanhu hwakapindira hukatonga pakupedzisira, sezvazvakaita pana Augustus, Bhishopu wekuHippo, ikabva yaita nzira yekutsanangura nayo mukuru wekereke.

However this was not true of the early church. Zvisinei izvi zvaive zvisiri chokwadi pamusoro pekereke yekutanga.

VAFIRIPI 1:1 Petro naTimotio varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari paFiripi, navatariri navaranda vekereke.

Pakutanga guta rimwe raive nevatariri vazhinji sezvo paive pasina musiyano pakati pevakuru nevatariri muTestamente Itsva.

Asi Mbudzi (Capricorn) dzifanira kutora hutungamiri hwevanhu murudo rwavo rwekutonga. Paikura kereke, zvinzvimbo nezvigaro zvisimo muMagwaro zvakatangawo kukura: Archibhishopu, Kadhinari, Pope.

Ungano imwe neimwe yaifanira kuva nemunhu aiitungamirira. Izvi zvakaita kuti kutonga makereke epasi rese kuve nyore. Chavaingofanira kuita chete kutonga mutungamiri saka sangano rese raizovawo pasi pavo.

Saka munguva yekereke yechipiri yeSmyrna (marwadzo nerufu) vakuru veRoma vakarwadzisa maKristu zvakanyanya. Izvi zvakabatsira kereke kuti irambe iri paMagwaro sezvo tariro dzavo munyika dzaive dzaparadzwa. Vanouraya nekutengesa nyama vanoshandisa mbudzi kuti dzitungamirire hwai kupinda muimba yavanodziuraira. Iyi inodaidzwa kuti mbudzi yaJuda. Mbudzi iyi inozotiza nekagwara kaduku kari padyo nemukova weimba yekuuraira iyi. Hwai dzinobva dzatevera semapofu nekusaziva dzichipinda murufu rwadzo. MaKristu mamiriyoni matatu akafa mukurwadziswa kunokwana kagumi kwakaitwa maKristu.

Mumwe wevaurayi vakuru vemaKristu aive mambo Aurelian uyo mugore 274 AD akaita 25 Zvita zuva rekuzvarwa kwaMwari wezuva.

Munguva yekereke yechitatu yeAquarius inomiririrwa neMudziyo unotakura Mvura vakarasa Mvura yeShoko

(mucherechedzo uyu unoratidzwa semunhu achirasa mvura kubva mumudziyo) pakanzuru yeNecaea kereke yakatora tsika nezvitendero zvakaitwa nevanhu zvakaita seTiriniti uye simba munezvematongerwo enyika pasi pemutungamiriri wehushe hweRoma Constantine. Saka nekudaro vakuru vemakereke vakadeura Mvura dzeShoko pavakarasa Bhaibheri kuti vatendere chipegani kuti chisununguke mukereke uye mukukarira kwavo simba rekutonga uye kutora pfuma yevanhu nezita rechitendero asi vachitsvedza kupinda munzira yezvematongerwo enyika.

Mumakore akapoteredza 350 AD Bhishopu weRoma akatendera kuti 25 Zvita rive zuva rakaberekwa Mwanakomana waMwari. Rakabva razivikanwa sezuva reKirisimasi. Nhasi rinodaidzwa kuti Kisimusi. (Tinokugamuchirai kuchiKristu chechipegani). Nguva yekereke yechitatu inodaidzwa kuti Pegamosi. Zvinoreva kuti “Wanano yakazara”. Raivewo guta guru renzvimbo iyoyo. ChiKristu chakawanana nechipegani (hunyengeri hwebhiza jena) nezvematongerwo enyika (bhiza dzvuku nyota-yeropa). Parizvino nekuti kereke yeRoma ine masimba ezvematongerwo enyika inokwanisa kushandisa mauto kuparadza hupikisi hwese uye vanoimukira kuuraiwa kwevanoipikisa kwakabva kwatanga. Huwandu hwevanhu vakafa ava hwakaramba huchikura kusvika kumamiriyoni 68 mumakore 1200 kuurayana kusina maturo uku kusati kwamiswa.

Hove (Pisces) chaive chiratidzo chechiKristu pakutanga pachaive chakavanda, chichibatira Mwari mukumanikidzika apo kunze mauto eRoma nevasori vaivavhima kuti vavakandire mugomba reshumba. Hove dzakapesana dzinotuhwina dzichienda mativi akasiyana pazviratidzo zveZodiac dzinomiririra Nguva yeRoma munguva yekereke yechina apo pakutanga kwayo Chokwadi chakatsvairwa chikabviswa apo kereke yeRoma yakatora nzira yakaipa ichitungamirirwa naPope asi zvishoma nezvishoma zvinhu zvakatanga kushanduka vanhu vari pasi pevanhu vakaita saJohn Hus vakava nerudo rwekuziva Kristu seMuponesi pachinzvimbo chekuvimba netsika dzemukereke. Zvinhu zvakabva vatanga kushanduka. Vanhu vakatanga kuzvifungira. Kereke yakatsikirirwa yakatanga kutuhwina ichienda nerumwe rutivi. Hupikisi kukereke yeRoma hwakatanga kukura.

Iyi yaive Nguva yeRima yeTiyatira (Mukadzi anotonga) apo kereke yeRoma yakatonga muEurope. Kuuraiwa kwakaipisisa kweavo vaipikisa kereke yeRoma kwakaenderera mberi.

Kwakabva kwauya Gondohwe rehwai (Aires) nguva yerumutsiridzo rwaLuther yakarovanisa misoro nekereke yeRoman Catholic. Izvi zvakarwadza kereke yeRoma zvakanyanya. Luther aive akashinga kwazvo ainemusoro wakaoma. Nguva yekereke yechishanu yaive Sardisi, zvichireva kuti vakapunyuka. Vakapunyuka chiCatholic vachinowana ruponeso munaKristu. Pakupedzisira, makore akapoteredza 1600, kuuraiwa kwemavapikisi mune zvechitendero nemauto eRoman Catholic kwakamiswa. Europe, South America, maMoor kuSpain nemaJuda vakapunyuka kubva mukuuraiwa kukuru kwezvechitendero uku.

Izvi zvakateverwa nerudo kuhama munaShe (Phiradefia) nehutsvene hwenguva huru yekereke yechitanhatu yemamishinari yemusuwo wakazarurwa wekuparidzira inomiririrwa neNzombe (Taurus).

Zvino, chinguvana mumashure megore 1900 AD kwakauya mapatya (Gemini) munguva yekereke yechinomwe: Pentecositi yakatanga nguva iyi muporofita kunguva yekereke yekupedzisira akasvika kumakore ana 1960. Kuita uku kwaive kuchiyanana zvakanyanya muzvikamu zvesimba remweya unoshamisa asi maprofita ega ndiwo aikwanisa kuratidzira zvese mweya unoshamisa uye kuzivisa zvakavanzika zveShoko rakanyorwa muBhaibheri.

Saka parizvino tava munguva yeCancer yeGakanje. Gomarara (Cancer) chirwere chinotyisa chiri kunetsa panguva yedu. Inomiririrwa negakanje rinorarama zvese panyika uye mumvura pachasvikira Mutumwa wekunaZvakazarurwa chitsauko 10 achipika kuti nguva haizovipo zve. Gakanje rinofamba nemativi aro. Izvi zvinokonzerwa nekuti musuwo uri kuvharika saka tasara nemukana muduku-duku wekupinda nawo. Saka tinofanira kufamba nemativi (zvakasiyana nezvinoita vanhu munyika). Asiwo rinekubata kwakapinza kuviri kuti ribatirire paMweya uye Shoko raMwari kuti risasiye zvichienda. Munguva ino yekuti maShoko anotaurwa nevanhu atsiva Shoko Bhaibheri, ivai nechokwadi chekuti makabatirira paShoko musarisiye chero zvidii. Magakanje akasimba pakufamba kwawo. Zvakare ane dehenya rakasimba. Anokwanisa kukunda marwadzo mazhinji uye hupikisi huzhinji.

Zvakazarurwa 10. Mutumwa anomira panyika nepagungwa. Mumahombekombe megungwa ndimo munokwanisa kubhapatidzirwa vanhu. Saka rubhapatidzo muzita raShe Jesu Kristu ndiyo nyaya huru munguva yekereke yekupedzisira.

Zvino, pakupedzisira kunouya Leo: Shumba yerudzi rwaJuda kuzotora Mwenga wake. Takamirira Musoro weKona.

MIBVUNZO.NEMHINDURO.PANA.GENESISI_ JEFF.IN COD- Chitatu- 53-0729

16-35 Zvino, tarirai izvi zvino. Zvakanakisa ... Zvino, akaita zuva. Zvino chinhu chekutanga chaunoziva, chinhu chikuru chakadonha kubva pariri, chairema kunge, kunge nyika ino, chakati “doo ...” Zvino pano, Mwanakomana waMwari, akachitarisa. Akachisiya chichidonha kwemakore zana emamiriyoni akachimisa. Chimwe chikabhururuka, akachisiya chichibhururuka- chichidonha kwemamiriyoni emakore, akachimisa zvakare. Zvino, takamira, takachitarisa chichirarama.

Zvino, ane chimwe chinhu mupfungwa dzake. Arikuitei? Ari kunyora Bhaibheri rake rekutanga. Bhaibheri rekutanga rakaonekwa nevanhu raive idzo nyeredzi, zodiac. Rakanakisa... rakadaro ... rinotaura zvimwechete neBhaibheri riri pano iri. Rinotanga, chekutanga paZodiac imhandara. Ndizvo here? Chekupedzisira cheZodiac chii? Leo, Shumba. Ndiko kuuya kwekutanga kwaJesu; akauya kupfurikidza mhandara; pechipiri, anouya ari Shumba yerudzi rwaJuda. Mazviona? Akazvinyora zvese, Nguva yeCancer (Mazwi asina kubatwa paitaurwa: nguva inouya nguva yeLeo isati yasvika, saka inguva yedu yatiri nhasi uno) nezvimwe zvese zvichidaro. Zvino akazviisa zvese muchadenga akazvigadza zvakadaro, zvese izvi, zvidimbu zvenyika, kana zuva rakagara mudenga umo.

 

 

KUTENDERA.4_ JEFF.IN AD.PT.4 SUNDAY_ 60-0522E

20 Vangani vakambodzidza pamusoro pemapiramidhi? Ndofunga mukadzi mumwechete pano asimudza ruvoko rwake. Zvakanaka.

Mwari akanyora maBhaibheri matatu. Rimwechete rawo ndiyo Zodiac muchadenga. Ndiro Bhaibheri rekutanga. Munhu aizotarisa mudenga oziva kuti Mwari ndewepamusoro-soro. Teverai Zodiac; makambodzidza nezvayo here? Inopa nguva imwe neimwe, kunyangwe nguva yeCancer. Inopa mavambo, kuzvarwa- kuzvarwa kwaKristu. Chii mucherechedzo wekutanga muZodiac? Mhandara. Chii mucherechedzo wekupedzisira? Leo shumba. Kuuya kweKutanga nekweChipiri kwaKristu, zvese zvakanyorwa po.

Zvino Bhaibheri rechipiri rakanyorwa, raive padombo, rinodaidzwa kuti piramidhi. Mwari akanyora papiramidhi. Kana mukaadzidza, mukatarisa nhorondo yakare nehondo dzacho, kuti zvakavakwa sei nguva yekuparadza isati yasvika.

 

 

SHAROMI_ SIERRA.VISTA.AZ V-13 N-5 SVONDO_ 64-0112

66 Uye kunyangwe paZodiac. Handisi kudzokera pakudzidzisa Zodiac, asi ndiri kukuratidzai kuti denga rakazviita. MuZodiac tinoona kuti, muzvikwata zvenyeredzi, kuti akataura Bhaibheri rese muzvikwata zvenyeredzi dzeZodiac. Tinoona ipapo kuti akatanga, chinhu chekutangisisa paZodiac iMhandara, uye chinhu chekupedzisira iLeo Shumba; zvichiratidza kuti Jesu aizotanga kuuya kupfurikidza Mhandara, ozouya pechipiri ari Shumba yerudzi rwaJuda. Mazviona here? Anoenda nepahove dzakapesana mumashure mezvo. Nguva yeCancer, yatiri kurarama tiri izvozvi. “Matenga ese akamutaura”, Bhaibheri rinodaro.

 

 

ZVIMBO YAMWARI IMWECHETE YATAKAPIWA YEKUNAMATIRA- SHP.LA V-7N-4 SVONDO- 65-1128M

216 Asi Bhaibheri rekutanga raive ranyorwa, raive rakanyorwa muchadenga, ndiro zo ... [nzvimbo isinganzwiki pakaseti-Ed] Makazviona here? Zvakatanga nemhandara mucherechedzo wekutanga muZodiac. Chinhu chekupedzisira iLeo Shumba. Akatanga kuuya kupfurikidza Mhandara, paachadzoka achauya ari Shumba yerudzi rwaJuda. Izvi zvisati zvaitika, inenge iri nguva yeCancer, hove dzakapesana, nedzimwe ngvuva dzose. Kana tikawana nguva yekuzvitarisa; yatiri nayo, patabenakeri.

(Mazwi asina kubatwa paitaurwa: Saka, sezvo rumuko rusati rwaitika, Kristu Dombo remusoro wekona haasati auya.)

262 Tese tine kukunda. Takarwa kurwa kuzhinji. Kukunda kukuru kuri kuuya nekukasika, kwava pedyo kusvika. Zuva redu rekukunda rakazara (V-day) riri kuuya nekukasika, apo Mwanakomana waMwari achazarura matenga, achichema nenzwi reMutumwa mukuru, ipapo achadzoka zvakare. Achipika kuti nguva haizovipo zve.

“Zuva rekukunda” mharidzo paSierra Vista, Arizona musi weSvondo 63-04-21

Mwedzi miviri mumashure mekuvonekwa kweGore guru uye mwedzi mumwechete mumashure mekudzidziswa kweChisimbiso chechinomwe, Hama Branham vaive vachiri vakatarisira kuti vakafa vachamutswa. Dombo reMusoro wekona haringauye kusvikira vakafa vatanga vamutswa.

 

 

CHISIMBISO CHEPASIKA- PHOENIX.AZ V-2N-6 MUGOVERA 65-04 10

11 Ndinokuvudzai, moyo wangu une mufaro. Sekunge ... Kana mukaona chinhu chakadaro, Hama Shores, munonzwa kuti kubata kwenyu hakuna kuendera pasina zvino. Mazviona, makaedza. Ndinovimba kuti Mwari anodzokorora zvakare, kwete nekuti-nekuti tiri kuenda ko, asi nekuti takatarisira Kuuya kwaShe.

Muna 1965 hama Branham vaive vachiri vakatarisira Kuuya kwaShe.

 

 

KUBATANIDZWA KUSINGAONEKWI KWEMWENGA WAKRISTU- SHP.LA V2N15 CHINA 65-1125

22 Zvino tichashandisa izvi sekunge tiri kuita zvidzidzo zvevana zvemusi weSvondo. Asi hazvina chazvakanangana nacho, kana munhu, kana chero chinhu; asi kukereke, muviri waKristu watiri kuedza kutungamiririra kupinda mukudzamisa pfungwa uye zvinangwa zvepamusoro-soro, kuti itende kuti Kuuya kwaKristu kwaswedera. Tinotenda izvozvo. Zvikuru sei, zvava makore makumi maviri pedyo kukunda nguva yandakatanga kuuya paShreveport. Oh, zvakawanda zvaitika kubva panguva iyoyo! Zvino tatarisira kuuya kwaShe, munguva yedu. Handisi kutarisira rumutsiridzo panguva yedu. Ndakatarisira kuuya kwaShe, munguva yedu.

Mbudzi 1965. Imwe yemharidzo dzekupedzisira dzaakaparidza hama Branham vaive vachiri vakatarisira kuuya kweDombo reMusoro weKona, Kuuya kweChipiri kwaShe Jesu.

 

 

NDAKANZWA ASI ZVINO NDINOONA. SHREVEPORT.LA V7 N-3 MUGOVERA- 65- 1127 E

193 Zvino handina basa nekuti vanhu vari kuita zvipi mumasangano, toti “vakatarisira Kristu,” asi kuita kwavo kunoratidza kuti havana. Ndizvo chaizvo. Kuita kwenyu kunotaura zvinonzwika kukunda mashoko enyu. Zvavari kufunga nezvazvo ndiko kuwedzera nhengo dzesangano, asi kune vamwe vanhu, umwe pano umwe apo, vakarindira Kuuya kwaKristu. Vakatarisira ... zvakadaro. Ivavo chete ndivo vaachazviratidza kwavari, ivavo voga ndivo vachanzwisisa.

Imwechete yemharidzo dzake dzekupedzisira muna 1965. aitiyambira kuti avo chete vakatarisira Kuuya kwaShe ndivo vachanzwisisa.

 

 

ICHI NDICHO CHIRATIDZO CHEKUGUMA HERE BABA- JEFF.IN-V2-N-11 SVONDO 62-12 30 E

Nguva haizovipo zve. Anosvikozivisa kuguma kwenguva. Chii chinobva chaitika? Chii chinobva chaitika? Ndizvo zvazviri here nhasi, hama? Fungisisai. Kana zvakadaro, zvino piramidhi rakafukidzwa nekutinhira kunomwe.

 

 

Kana piramidhi renguva dzemakereke manomwe rikafukidzwa nguva inenge yaguma. Sezvo tese tichiri kurarama munguva zviri pachena kuti nguva haisati yaguma saka piramidhi harisati rafukidzwa nemusoro waro.

Dombo remusoro wekona richauya.

Hapana pakabvira pataurwa nehama Branham kuti “Kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako”.

Kana muchitenda mazviri, makazvigadzirira dzidziso iyoyo.

Bhuku reZvisimbiso Zvinomwe rinonzi “The Revelation of the Seven Seals” pakavha repamberi. Kuziviswa kunofanira kutanga kuzarurwa kweZvisimbiso kusati kwaitwa (kunoitika kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6 mumashure mekutorwa kwekereke kuenda kudenga kuna Zvakazarurwa Chitsauko 4).

Mwari anogarozivisa chinhu asati achiita.
AMOSI 3:7 Zvirokwazvo, Ishe JEHOVA haangaiti chinhu, asina-kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake.

 

 

564-2 {301} Zvino, regai ndimirire pano. Mazviona? Ndango- ndangonzwa ndakatariswa kuti ndisataure zvakawanda pamusoro peizvi. Mazviona? Saka rangarirai, Chisimbiso cheChinomwe, chikonzero nei chisina kuvhurwa (Mazviona?) chikonzero nei chisina kuziviswa, hakuna munhu anofanira kuziva nezvacho. ...

Mazviona. Honai zvino, kumharidzo yenguva yekupedzisira, Chisimbiso ichi. Mumashure mazvose, Ano-Anozivisa Zvisimboso zvinomwe zvese, asi hapana chinotaurwa pamusoro peChisimbiso cheChinomwe. NeChisimbiso chenguva yekupedzisira, pachinotanga, chichave chakavanzika chakazara sekutaurwa kwazvinotwa neBhaibheri. Tisati taziva izvozvo...Rangarirai, Zvakazarurwa 10:1,7 (1-7, Chitsauko 10:1-7) pakupedzisira kwemharidzo yemutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvose zvichange zvaziviswa. Tasvika panguva yekupezisira, pakuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe.

“Chisimbiso CheChinomwe” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-03-24 Manheru

347 …

Chisimbiso cheChinomwe chinomudzosa panyika.

“Mweya iri muhusungwa” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo 63-11-10 Mangwanani

176 Chisimbiso cheChinomwe hachisati chavhurwa, munozvisiva. Ndiko Kuuya kwake.

Haana kubvira azivisa chakavanzika cheChisimboso cheChinomwe.

“Mutambo weHwamanda” Mharidzo paJeffersonville musi weSvondo mangwanani 64-07-19

Chisimbiso chechinomwe hachisati chavhurwa. Chichiri chakavanzika chakazara. Kutinhira kunomwe hakusati kwareva manzwi ako. Saka Ishe Jesu havasati vauya.

Gore guru rakatorwa mifananidzo musi wa 28 Kukadzi 1963. Hama Branham vakaparidza Chisimboso chechinomwe musi wa 24 Kurume 1963. zviitiko izvi zvose zvinonzi Kuuya kwaShe Jesu asi zvakatosiyana pazvakaitika nemwedzi wese. Zviri pachena kuti pane chisina kuita zvakanaka sezvo Jesu haasi kuzouya kaviri paKuuya kwake kweChipiri.

 

 

MUTUMWA WEMANHERU- MESA.AZ V8 N-5 CHITATU 63- 0116

276 Chinhu chimwechete, Pauro akati, “Vose. ... Demasi akandiramba. Vanhu vose vakandirambira Shoko.” handitende kuti Demasi aienda kumabhawa nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Asi Demasi aida kuenda, Demasi aive mupfumi. Aida kuyanana nevanhu vane mbiri, saka aiendawo ikoko kwaiendwa nevamwe vose.

Pauro akati, “Vanhu vose vakandiramba.” Nei? Hushumiri hwake, aive akusvika pakufukidzwa kwahwo, akusvika kumagumo kwahwo.

Vanhu vakapfuma vanoda kufambidzana nevanhu vane mbiri. Iyi ndiyo nzira yatinopfukutwa nendarama. Pfuma inotiita kuti tisimbirire pazvinhu zvenyika ino nekuti pfuma ndiyo inoshandiswa kuzviunganidza.

Pfuma inotiita kuti tive nembiri.

Tarisai, kune rimwe dombo rekufukidza. Magumo ehushumiri hwemunhu.

Zvino kune dombo rinosimbisa hupenyu hwemunhu mumwe nemumwe muna Mwari, richitipa simba rekumuka kuvakafa.

 

 

MAKWIKWI __JEFF.IN V 10 N 7 MUVHURO _62-12 31

39 Zarurai Gore rino, Ishe, Manna yakavanzwa, Dombo riri pasi pedombo, kuti tione hurongwa hwaMwari. Fukidzai mapiramidhi ehupenyu hwedu Mwari; isai Dombo remusoro wekona, Jesu Kristu, pamusoro peumwe neumwe wedu. Dai simba renyu guru, uye makomborero enyu ayawo pamusoro pedu tese. Dai Moto wenyu weMweya unoyera wauya pamusoro pedu. Dai simba rerumuko rawonekwa pakati pedu. Mwari, tinokutendaiwo sei manheru ano. Tiri venyu. Tinozvipa kwamuri zvakazara, Ishe Jesu.