Chii chatinonyatsoziva pamusoro pekutinhira kunomwe? Hapana zvizhinji

Vanhu vangazive sei zvakawanda pamusoro pezvinhu zvisina kana kunyorwa nezvazvo?

 

Regai titange nezvinotaurwa neBhaibheri.

 

Zvakazarurwa 10:3 Wakadanidzira nenzwi guru seshumba inorira; iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kukabudisa manzwi ako.

4 Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora, ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti kwandiri: Zarira zvarebwa nokutinhira kunomwe, usazvinyore.

Zvakanzwikwa naJohane zvichitaurwa nekutinhira kunomwe hazvina kunyorwa muBhaibheri.

Saka kutinhira uku hakukwanisi kutaura chinhu chakanyorwa muBhaibheri asi kunofanira kubvumirana nezvese zviri muBhaibheri, mavhesi anodarika 31 100 ese.

Hakukwanisi kurwisa Shoko, Magwaro akanyorwa.

 

Zvakazarurwa 5:1 Zvino ndakavona muruvoko rwerudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe.

 

Gwaro risingatarisirwi pachidzidzo cheKutinhira kunomwe.

Kune zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri nezvimwe zvakavanzika zvisina kunyorwa zvakavigwa kubva kwatiri. Ndizvo zvinotsanangurwa zvichinzi zviri kunze kweBhuku. Sekunge zvakanyorwa pabepa rekuvhara Bhuku. Mune mamwe mazwi, haana kunyorwa pamapepa ari mubhuku sekuti muBhaibheri.

Zvakavanzika zvakanyorwa zvakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa kuna Zvakazarurwa chitsauko 6.

Zvakavanzika zvakanyorwa zvakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe zvinorehwa kuna Zvakazarurwa chitsauko 10 mavhesi 3-4 asi zvazvinotaura Johane akaudzwa kuti asazvinyore. Zvisimbiso zvinomwe zvisina kunyorwa izvi zviri kunze kweBhuku ndiko kutinhira kunomwe.

 

Zvakavanzika zvisina kunyorwa chii?


Mateo 24:36 Asi kana riri zuva iro nenguva iyo hakuna anozviziva, kunyangwe vatumwa vekudenga, kunyangwe mwanakomana asi Baba voga.

 

Saka kana muchifunga kuti munoziva, muri kukanganisa.

Zvakazarurwa 19:12 Meso ake akanga akaita somurazvo womoto; pamusoro wake pakanga pane korona zhinji; wakanga ane zita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu asi naiye bedzi.

 

Zvakare, hapana aiziva. Kana uchiziva zita Idzva, uri kutadza.

Nguva yeKuuya Kwake nezita Rake idzva hazvina kunyorwa muBhaibheri saka kutsvaga mumapepa aro akanyorwa hazvibatsiri. Hatingozivi zvakavanzika izvi.

Zvakazarurwa 8:1 Wakati azarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kukavapo kudenga kunenge kwehafu yenguva.

 

Kunyarara kukavapo. Edza nepaunogona napo. Haungaturikiri izvozvo. Ichi zvakare ndicho chimwe chakavanzika chisina kunyorwa.
Saka kutaura kwekutinhira kunomwe kusina kunyorwa kunosimbisa zvakavanzika zvisina kunyorwa.

Deoteronomio 29:29 Zvinhu zvakavanzwa ndezvaJehova Mwari wedu; asi zvinhu zvakaratidzwa pachena ndezvedu, isu nevana vedu nokusingaperi, kuti tiite mashoko ose omurayiro uyu.

 

Mwari anozivisa zvakavanzika zveshoko rake rakanyorwa kuvaporofita vake.


 

Zvakavanzika ndizvo zvakavanzwa zvaMwari zvisina kunyorwa. Mwari oga Ndiye anoita nezvezvinhu izvozvo.

Semuenzaniso, muTestamente Yekare, Mwari zita rake raizivikanwa zvakanyanya ndiJehova. Mutestamente Itsva Munhu akatora zita idzva rekuti Jesu.

Mutestamente Yekare, Zita raJesu harina kubvira rataurwa nezvaro. Mutestamente Itsva, zita Idzva raJesu parakaziviswa, zita sharu Jehova harina kuzotaurwazve.

Tarirai, Mwari pavanotora zita idzva, zita remunhu Jesu, aive asiri munhu kana muporofita akazivisa zita idzva iri kuna Maria naJosefa.

Kuuya kwaKristu kwekutanga, apo paaizoberekwa, hakuna kuziviswa kuna Maria kana Josefa nenhume yemunhu wenyama.

Muporofita Isaya akazivisa kuti mhandara ichabereka Mesiah. Asi zvimwe zvakakosha zvacho, kuti achabata mimba rini uye kuti zita rake semunhu richava ani hazvina kubvira zvazivikanwa nemunhu kana muporofita.

 

Ngatitarisei mazwi akabatwa akataurwa naWiliam Branham:

75 Zvino, Bhuku rakanyorwa, asi ipapo, rangarirai, raive rakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe. Zvisimbiso zvinomwe izvi zvaisazovhurwa (Zvakazarurwa 10) kusvikira Inzwi remutumwa wepanyika wekupedzisira, Zvakazarurwa 10:7. Mazviona here? “Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaporofita. Ndiyo, ndiyo nguva yatiri kurarama tiri.

76 Tese tinoziva kuti tiri kurarama Nguva yeRaodikia. Hakuchazove neimwe nguva yekereke kumashure kwayo. Haingazoveko. Saka tiri kurarama muNguva yeRaodikia. Zvisimbiso zvinomwe izvi zvaive zvakabata Bhuku, izvo zvakavanzika kuvanhu, zvinofanira kuziviswa nguva iyoyo. Ndizvo zvaakavimbisa. Zvino, hazvingave zvinhu zviri kunze kweShoko, nekuti hatigone kuwedzera kana kubvisa kubva paShoko. Rinofanirwa kuramba riri Shoko. Asi zaruriro iripo kuzivisa Chokwadi Charo, kuti chii, kuti rive rakakwanira neMagwaro ese. Mwari vanobva vaita kuti izvozvo zvive Chokwadi. Mazviona?

“Kukwira kudenga mukubwaira kweziso”, mharidzo musi weMugovera 04 Zvita 1965

 

 

83 Ndaingofunga kuti zvaive zvakasimbiswa kunze kweBhuku uye kuti chingaite chimwe chinhu chisina kunyorwa muBhuku, asi zvakazobuda zviri zvekuti zvinhu zvakaziviswa kwaari kuti asazviite. Hachisi chinhu chakanyorwa muBhuku... Chimwe chinhu chakavanzwa muBhuku.

“Kudya kweMweya pamwaka wakafanira”, mharidzo musi weSvondo manheru 18 Chikunguru 1965

 

Kana pasina humbowo hweBhaibheri, fungidziro dzevanhu dzakasimba hadzizivi pekugumira. Igomba risina muganhu kubva mariri munobuda chiutsi chinokanganisa chemazano uye fungidziro dzisingaperi. Tinoguma tane tsananguro dzevanhu pamusoro pemazwi akaparidzwa pachinzvimbo chekuyananisa Gwaro nemamwe Magwaro.

Zvakazarurwa 9:1 Zvino mutumwa wechishanu wakaridza, ndikavona nyeredzi, yakabva kudenga, yawira pasi, ikapiwa kiyi yegomba rakadzika-dzika.

2 Ikazarura gomba rakadzika-dzika, vutsi bwukakwira bwuchibva mugomba, sovutsi wevira guru; zuva nedenga zvikasvibiswa novutsi bwegomba.

 

Pope Mutsva anosarudzwa nechiratidzo chevutsi huchena. Asi ichi hachisi chinhu chakanaka. Mafungiro evanhu inyaka-nyaka.
Marudzi ese edzidziso akasiyana-siyana ekutinhira anovakwa kubva pakutenda kumwe kunoti

“Kutinhira Kunomwe kwakareva”.

Hakuna kwakataurwa mashoko aya nehama Branham.

Saka dzidziso dzekutinhira kunomwe dziri kuvakwa kubva pakutaura kusipo uku.

Kushanduka kwevanhu kubva kumakudo idzidziso zvakare yakavakwa kubva payanano yezvinhu isipo. Tsananguro yeBig Bang yekusika yakavakwa kubva pachinhu chisipo cherima nesimba rerima risipo.

Saka zvikuru sei, dzidziso yeKutinhira kuturikira kana kuti fungidziro dzevanhu pavanoedza kuita kuti hama Branham vataure chinhu chavasina kubvira vataura.

 

296-5 {122} Vaive nevaponesi venhema nguva yaJesu isati yauya. Mazviona? Vaive vagara vachingoita izvozvo. Ndiye Satani ari kuita chinhu chekukwikwidza kuitira kuti agumbure vanhu uye kutenda kwavo chinhu chaicho chisati chaitika. Ndizvo chete.

Gamarieri haana kutaura chinhu chimwechete ichi kumaJuda here zuva iroro? Akati, “hakuna here munhu akasimudzwa akaporofitwa kuti achava seuyu, akatora vanhu mazana mana kuenda kurenje, vakaparara,” nezvimwewo

“Chisimbiso chechina”, mharidzo musi weChina 21 Kurume 1963

Chimwe chinhu chisati chaitika, panofanira kuita mifungo yakaipa pamusoro pacho kuitira kuti paonekwe kuti unotevera mazano evanhu here. Izvi zvinoedza maitiro ako: unosarudza kuturikira kwakangwara here kana kuti Magwaro?

 

183-1 {40} Asi munoziva kuti zvinhu izvi zvose ndizvo zvinovhurira nzira yechinhu chaicho chiri kuuya kuzobvisa vanhu.

“Chisimbiso chechipiri”, mharidzo musi wechipiri 19 Kurume 1963
94 Asi zvino, asati Auya, kuchave nekukanganisika mumafungiro kwakanyanya, nekuti Satani achakandira hunyengeri hwese nepaanogona napo, tarirai, kuti avhariridze Chinhu chechokwadi.

“Jesu Kristu, mumwechete zuro nhasi nekusingaperi”, mharidzo musi weChipiri 4 Chikumi 1963

 

Mesiah wenhema akauya Jesu Kristu asati auya. “Kuturikirwa” kweKutinhira kunofanira kuitika Kutinhira kusati kwareva.

 

 

Ruka 18:8 ...Kunyangwe zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?

 

VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neShoko raMwari.

 

Jesu paachadzoka haangawani kutenda kunobva muBhaibheri kwakawanda.

Vanhu nhasi uno vanosiya dzidziso yehama Branham nekuziva kana kuti vanoshandisa kumwe kutaura kwakasarudzwa mukurwisa Bhaibheri kwakangwara. Hatiponeswe nekungwara.
Ngatiedzei kutsvaga mhinduro kumibvunzo mishoma mikuru yatiinayo:

Chii chaicho chatinoziva pamusoro peKutinhira kana tikasiya mirangariro yefungidziro?

Ruchengetedzo rwedu rwuri pakuyananisa Magwaro ese ari pamusoro penyaya imwe akapararira neBhaibheri rese.

 

Isaya 28:13 Saka shoko raJEHOVA richava kwavari, chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurairo, murayiro pamusoro pomurayiro, apa napapo zvishoma; kuti vaende, vawe nenhendeshure vavhunike, vabatwe nomusungo, vatapwe.

 

Hamukwanisi kuita dzidziso yenhema muchishandisa Bhaibheri. Pamagumo munosangana neGwaro rinorwisa dzidziso iyoyo.

 

 

Isaya 8:20 Dzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro! Kana vasingataure sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani.

 

Rwisana nezvinoreva Magwaro ugare uri murima.

Mubvunzo 1: Mungatiratidzewo here kwakawanikwa dzidziso yeKutinhira naDanieri?


 

E-42 Zvino, akaona Bhuku rakanamatidzwa pazvisimbiso zvinomwe. Uye apo... Danieri akaona zvimwechete izvi, uye Kutinhira pakwakareva manzwi ako Iye akati, “Usanyore.” Izvi zviri muMagwaro, asi zvichaziviswa mumazuva ekupedzisira. Tatove panguva iyoyo. Tatove paKadheshi zvino.

 

“Kutenda”, mharidzo musi weSvondo manheru 13 Zvita 1953
39 Sezvo Danieri akanzwa kutinhira kunomwe akarambidzwa kunyora; Johane akanzwa manzwi, Bhuku iri raive rakanamatidzwa, kunze kweBhuku kwaive kwakasimbiswa neZvisimbiso Zvinomwe; asi mumazuva ekuzarurwa kweZvisimbiso, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa. Mune mamwe mazwi, Mwari achazivikanwa kukereke yake, kwete muvanhu vatatu asi semunhu mumwechete. Zvakavanzika zvaMwari zvichaziviswa, kana izvi zvaziviswa zvese, zvino zvakavanzika zvinomwe zvinenge zvazarurwa kukereke; nekuti imomo, kereke inenge yorarama mukurudziro yeMweya Mutsvene, Iye achifamba achipinda nekubuda achiratidza zviratidzo zvake zvekuti mupenyu uye ari pakati pedu, anorarama pakati pedu, uye tiri kunamata Kristu mupenyu ari matiri.

“Nguva yeKereke yeEfeso”, mharidzo musi weMuvhuro 5 Zvita 1960

 

Kunze kweBhuku (zvakavanzika zvisina kunyorwa) kwakanamatidzwa neZvisimbiso (zvisina kunyorwa) zvinomwe zvinova Kutinhira kunomwe kusina kunyorwa.

Johane akanzwa Zvakarehwa nekutinhira kunomwe asi haana kubvira anyora zvakwakataura.

Kune Zvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa kuna Zvakazarurwa chitsauko 6. Izvi zvinovhurwa nezaruriro yemutumwa wechinomwe.

Saka kune zvikwata zviviri zveZvisimbiso zvinomwe. Zvisimbiso zvakanyorwa zvinozoziviswa uye Zvisimbiso zvisina kunyorwa (Kutinhira) kucharamba kuri chakavanzika kusvikira vakafa munaKristu vamuka parumuko.

Zvino vatsvene venguva yekereke yekutanga, nesuwo, tichanzwa izvi pamwechete.

Tinofanira kugara tichibvumirana nevatsvene vekereke yekutanga.

Danieri akaona nekunzwa Kutinhira. Akati kwaive chii?

Akati kwakataura kuti kudii?

Tsananguro yenyu yeKutinhira inofanira kufambirana nezvakataurwa naDanieri pamusoro peKutinhira.

“Kunze kweBhuku” zvinoreva kuti hazvina kunyorwa muBhuku asi kuti dzimwe dzenguva zvirimo zvakavigwa muBhuku.

“Kunze kweBhuku” zvinoreva zvakare kuti zvakaitika mumashure mekunge zviitiko zvese zvakaitika muBhuku zvaive zvapedziswa.

Edzai kutsvaga Kutinhira kunomwe muBhuku raDanieri. Haana kutiudza kuti kwaive chii uye kuti kwakataura kuti kudii. Saka nesuwo hatikwanisi kutaura kuti Kutinhira uku chii uye kuti kwakataura kutii.

 

Mubvunzo 2: Kereke yekutanga yaitenda kudzidziso yeKutinhira here?


 

Pauro nekereke yekutanga vakaparidza rutitivi rwamunoziva nekutaura nezvarwo here pamusoro pekutinhira?

Chinhu chimwechete chatinowana kukereke yekutanga ndezvakataurwa naJohane kuna Zvakazarurwa 10.

Izvi ndizvo zvega zvinozivikanwa nekereke yekutanga pamusoro peKutinhira.

 

Zvakazarurwa 10:3 Akadanidzira nenzwi guru seshumba inorira; iye akati adanidzira kutinhira kunomwe kukaburitsa manzwi ako.

4 Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora, ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti kwandiri; Zarira zvarebwa nokutinhira kunomwe, usazvinyora.

 

339-1 Zvakazarurwa 10:7

…Achave muromo waMwari uye IYE, SEZVAZVAKAREBWA KUNA MARAKI 4:6 ACHADZORERA MOYO YEVANA KUMADZIBABA AVO. Achadzosa vakasarudzwa vemazuva ekupedzisira ivo vachanzwa muporofita akatumwa achipa chokwadi chakakwana sezvazvaive naPauro. Achadzorera chokwadi chive sezvachaive kwavari. Ivavo vakasarudzwa mumazuva iwayo pamwe naye vachava ivo vanoratidzira Ishe vova muviri Wake vova inzwi Rake voita mabasa Ake. Hareruya! Munozviona here?

Kereke yeRaodhikia muBhuku Church Age chitsauko 9

 

Tinofanira kudzoserwa kuchokwadi chimwechete chaive nekereke yekutanga.

Havana kubvira vaita dzidziso yeKutinhira kunomwe.

 

252-1 {176} Zvino, tarirai, zvino, ndisu tiri pano panguva yekupedzisira. Eva wemweya, sezvakaita se-sa Eva wevaHebhuru akavimbiswa... Mwenga wevaHebhuru akavimbiswa kuti Shoko richadzoka, uye mwenga wemweya kubva paPentecositi, paakawira paNecaea, akavimbisa kuti pamazuva ekupedzisira Shoko richadzoka zvakare. Zvino monoti, … Apo... kana muchida rimwe Gwaro, torai kubva pano, Zvakazarurwa 10. Rinoti, “ Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, Zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa (Mazviona?) kudzorerwa kuShoko. Bhaibheri rinoti mutumwa uyu wenguva yekupedzisira achadzorera vanhu kukutenda kwepakutanga zvakare, pakutenda kwemadzibaba. Asi munofunga kuti vakazvigamuchira here? Kwete, hama. Mazuva ekupedzisira Achadzosera Shoko repakutanga zvakare, sezvaakataura kuna Maraki 4, asi izvo-izvo zvaakatsungirira.

“Chisimbiso cheChitatu”, mharidzo musi weChitatu 20 Kurume 1963

 

Hatisi kuzotambira mutumwa mutsva ane dzidziso itsva pamusoro pekutinhira.

Tiri kuzodzorerwa kune zvaitendwa nekereke yekutanga.

Tichagamuchira chokwadi chakanyorwa chimwechete nechaive nekereke yekutanga here?

Hatidi kugara nezvakaitwa nekereke yekutanga. Tinosarudza kufungidzira pamusoro pezvakavanzika zvisina kunyorwa zvekutinhira, zvisimbiso zvinomwe, zita idzva raMwari, Mwari ari kuuya rini nezvimwewo.

Saka tiri kurasikirwa nekudzidza zvakanyorwa.

Kuzivisa zvakavanzika zvakanyorwa zveShoko ndiyo mharidzo yemazuva edu.

 

 

130 Ndiwo mubvunzo pari zvino. Apa ndipo pandanga ndichida kusvika, Zvakazarurwa 10. tichasvikapo muchinguva chidiki, rimwe vhesi kubva muMagwaro. Akati, “Mumazuva eMharidzo yemutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa.” Uyu ndiwo mubvunzo, kana ukatevera mumutsara iwoyo munguva ino, zvichapedziswa here? Ndichawana Kutenda here?” Maraki 4 achazadziswa here panguva iyi, “Kudzosera kutenda kwevana, kukutenda kwemadzibaba avo, pakutanga, Shoko? Mazviona?

“Vakazodzwa paNguva Yekupedzisira”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 25 Chikunguru 1965

 

Mwari haadi tsananguro dzekungwara kwedu. Anoda kuti titende kune zvakatendwa nekereke yekutanga.

 

 

381-3 {394} Ndakagara ipapo, izwi rikati, “wakaunganidzirwa vanhu vako saJakobo aive akaunganidzirwa vanhu vake.”

Ndakati, “Mutungamiriri wese anofanira kutongerwa saizvozvo here?”
Akati, “Hongu.”

Ndakati, “Ko Pauro?

Akati, “achatongwawo nezvake.”

“Zvakanaka,” ndakati, “Kana ungano yake ikapinda, kana neyanguwo, ' nekuti ndakaparidza Shoko rimwe naye.” ndakati, “Akabapatidzwa nezita raJesu here, neniwo. Ndakaparidza...”

Mamiriyoni akachema, vose pamwechete, akati, “Tine zororo pana izvozvo.”

“Chisimbiso cheChishanu,” mharidzo musi weChishanu 22 Kurume 1963

 

Pakutongwa tichatongwa nerekuti takabvumirana zvakadii naPauro nekereke yekutanga. Kwete nekuti tsananguro dzedu pamusoro pekutinhira dzaive dzakadii.

 

83-1 “Wakavaidza ivo vanoti, tiri vaapositora, vasi ivo chaivo, ukavawana vari venhema.”

Umm, kutaura kwakapinza...

Vaive vapositora vakaunza Shoko rekutanga kuvanhu. Shoko rekutanga... VaEfeso ivavo vaiziva Shoko iroro semadzidzisirwo arakaitwa naPauro. Vaive vakazadzwa neMweya mutsvene kubva pakubatwa pamusoro paPauro. Vaitarisa vaporofita venhema ava mumaziso voti, “hamusi kutaura zvakataurwa naPauro. Saka, nekudaro, muri venhema.” Oh, zvapisa moyo wangu. Dzokerai kuShoko! Hamusimi munenge maedza muporofita, muapositora kana mufundisi, ISHOKO RINOVAEDZA.

Rimwe remazuva kuchauya muporofita kukereke yenguva yeRaodikia muchaziva kuti ndewechokwadi here akatumwa naMwari kana kuti kwete. Hongu muchaziva, nekuti kana ari waMwari ACHANGE ARI MUSHOKO IRORO SEZVARAKAPIWA KUNA PAURO NAMWARI. HAANGABVI KUSHOKO IRI KANA NEPADUKU ZVAPO, KWETE KANA NENHANHO IMWE.

Munguva iyoyo yekupedzisira, pachange paine maporofita enhema mazhinji anonyuka, tarisai muone kuti vanoramba vachikuudzai sei kuti kana musingatendi mavari nezvavanotaura, mucharasika; kana iye muporofita WEZUVA REKUPEDZISIRA akauya , kana ari ndiye muporofita iyeye, achange achichema kuti, “Dzokerai kuShoko kana kuti makarasika.” haavaki pazaruriro yake ega kana kuti kuturikira kwake ega, asi paShoko. Amen, Amen!

Nguva yekereke yeEfeso Bhuku reChurch Age chitsauko 3.

 

Kubva kune zvakabatwa paMharidzo takadzidza pamusoro perubapatidzo muzita raIshe Jesu Kristu. Tave kukwanisa kuratidza dzidziso iyoyo kubva muMagwaro tisina kutsvaga kune zvakataurwa.

 
Munokwanisa here kuratidza dzidziso yenyu yekutinhira kubva muMagwaro musina kuenda kune chero mazwi akabatwa?

 
Takamirira kukohwa. Mbeu ichakohwewa munguva yekereke yechinomwe yakafanana nembeu yakadyarwa panguva yekereke yekutanga.

Kana kereke yekutanga isina kuparidza dzidziso yekutinhira, hatifanirwi kuidzidzisawo. Kana kuti tinenge takatosiyana navo. Hatifaniri kuva tiri nani kana kuti takangwara kuvakunda. Tinofanira kudzoserwa kuva tiri saivo. Tinofairwa kutendeutsirwa kwavari. Saka tinenge tave kutenda mune zvavanotenda.

Hatifaniri kusiyana navo.

 

Mubvunzo 3: kutinhira kumwechete kwakareva kuna Zvakazarurwa chitsauko 6 kwaive chii?


 

Zvakazarurwa 6:1 Zvino ndakaona Gwaiana richizarura chimwe chazvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti nenzwi remutinhiro: Vuya uvone.

 

Saka kwakaitika kutinhira kumwechete pakavhurwa Chisimbiso chekutanga.

Kutinhira uku kwaive chii? Kwakareva rini?

Kunoyananiswa sei neKutinhira kunomwe kwekuna Zvakazarurwa chitsauko 10?

 

557-3 {245} … Chinoitika ndechekuti kutinhira kunomwe kwaakanzwa akarambidzwa kunyora, ndipo pane chakavanzika chekutinhira kunomwe kwakatevedzana kutinhira.

557-5 {249} Zvino, Nei? Ngatizvitsigirei. Nei? Ndicho chakavanzika chisina anoziva nezvacho...

“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

 

Kune kutinhira kunomwe kwakatevedzana kunaZvakazarurwa chitsauko 10.

Kwakabata chakavanzika chisina anoziva nezvacho.

Zvino kune kumwe kutinhira kumwechete kuna Zvakazarurwa 6 vhesi 1, pakavhurwa Chisimbiso chekutanga. Chii? Chii chatinoziva pamusoro pekutinhira kumwechete uku?

 

206 Anodiwa Mwari, panguva ino, ichave nguva yakaita seino pakuchave nekureva kwekutinhira rimwe zuva, Mwanakomana waMwari achaburuka kubva kudenga nekudanidzira kukuru, nenzwi reMutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachamutswa.

“Ndakanzwa asi zvino Ndaona”, mharidzo musi weSvondo manheru 27 Mbudzi 1965

 

Maive muna Mbudzi 1965, nguva refu mushure mekuziviswa kweZvisimbiso, akataura pamusoro pekutinhira kumwechete kwaive kuchazoitika. Kutinhira kumwechete kuchanoyanana nerumuko.

 

178 Rimwe zuva, kuchauya kutinhira kubva Kudenga, “Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka.”

“Kukwira kudenga mukubwaira kwezisi”, mharidzo musi weMugovera 4 Zvita 1965

 

Kaviri pavhiki, chinguvana vasati vafa, aireva kutinhira kwakavanzika kumwechete uku kuchauya.

Zvita ndiwo mwedzi waakafa. Aive achiri akatarisira kutinhira kumwechete kwaizozivisa rumuko.

 

225-6 {350} Mwari batsirai kusatenda kwedu. Kubvisei kwatiri, Ishe. Tinoda kugamuchira nyasha dzekukwira kudenga. Tinoda kugona kana kutinhira kwareva, kereke yotorwa kuenda kudenga, tinoda kuva takagadzirira kukugamuchira, Ishe.

“Chisimbiso cheChipiri”, mharidzo musi weChipiri manheru 19 Kurume 1963

 

Kutinhira kumwechete imwe nguva munguva inouya pachakwira kereke kudenga. Hatina kunzwisisa kwakakwana kuti kutinhira uku kunorevei. Asi kuchaitika saka tinofanira kuramba takatarisira kuchiitiko chakavanzika ichi.

 

44-3 Zvino, zvajeka here? Pakavhurwa chisimbiso chekutanga, chisimbiso chaive mukati meBhuku, zvakavanzika izvi zvaive zvarehwa : kururamisirwa, kuitwa vatsvene, kereke yeRoman Catholic, vemasangano, uye apo hondo dzavo duku nezvinhu zvinosiya zvisina kusunga zvakasimba muShoko raMwari, mutumwa wechinoomwe anouya ozviunganidza zvose ozvitsanangura. Mazviona? Opedzisa; kutinhira kunomwe kworeva. Johane otanga kunyora. Anoti, “usazvinyore asi zvizarire.” chisimbiso chekutanga chakabva chavhurwa chezvisimbiso zviri muBhuku; chakavhurwa nekutinhira.

“Ichi ndicho chiratidzo cheKuguma here, Baba?” mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

 

Kutinhira kumwechete kunoyananiswa nekuvhurwa kweChisimbiso chekutanga.

Fungai zvakanakisisa.

Kavha repamberi rebhuku reZvisimbiso rakanyorwa kuti “The Revelation of the Seven Seals”.

 

187-2 {73} Zvino, tarirai izvi. “Kana Mwari haangaiti chinhu,” akataura Amosi, “asina kuzivisa varanda vake ivo vaprofita,” tinoona kuti Ari kuitei, Ari kugadzirira kuita chimwe chinhu, chaari kuzivisa parizvino. Mwari ari kugadzirira kufamba pano mukutonga; ndinotenda kudaro. Ari kugadzirira kuita chimwe chinhu. Uye chinhu chimwechete chinoratidza: chokwadi tiri mumazuva ekupedzisira tiri kumagumo enguva, Nguva yeKereke yeRaodhikia. Nekuti zvinhu izvi zvaizoziviswa pamazuva ekupedzisira chete.

“Chisimbiso cheChipiri”, mharidzo musi weChipiri 19 Kurume 1963

 

Musakanganise zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso nekuvhurwa kwazvo chaiko kwakaitika kunaZvakazarurwa chitsauko 6 kunova mumashure mekunge kereke yatorwa kuenda kudenga kuna Zvakazarurwa chitsauko 4.

 

Zvakazarurwa 4:1 Shure kwaizvozvo, ndakatarira ndikavona mukova wakazarurwa kudenga; nenzwi rekutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni; richiti: Kwira pano, ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo.

2 Pakarepo ndakava mumweya: tarira chigaro chovushe chakagadzwa kudenga, nomumwe agere pachigaro.

 

71 Tinoona ipapo, mumashure mezvinhu izvi, akanzwa izwi raitaura naye, kuti... Chaive chii? Mweya waive wabva panyika. “Mumashure mezvinhu izvi,” inotanga vhesi rekutanga (yechitsauko 4). Mumashure meizvi ndakatarira, tarirai, mukova wakazarurwa kudenga:...Zvakazarurwa 4:1 mumashure mekunge kereke yaenda, musuwo wakazarurwa. Taive tadarika nemune izvi zvose tikaona kuti Kristu ndiye Musuwo. Uye Inzwi rimwechete raifamba pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndiro zvakare inzwi raakanzwa kudenga, richiti, “Kwira pano.” Johane akakwira kudenga. Zvinomiririra kereke ichikwira kudenga mukubwaira kweziso.

“Zvakazarurwa, chitsauko 4”, chikamu chechitatu, mharidzo musi weSvondo 8 Ndira 1961

 

92 Mumashure mezvinhu izvi... mushure mekuona nguva yekereke ... mushure mekuona nguva dzese dzemakereke dzichidarika

114 Nguva yekereke yaive yadarika, kuratidza kuti Mweya Wake waive waperera pano.

121 “Ndichakuratidza zvazvichave mumashure meizvi, mumashure menguva dzemakereke”

125 …Nekutorwa pakarepo kwaJohane mumashure menguva dzemakereke rwaive rudzi rwekukwira kudenga mukubwaira kweziso. Pakarepo mushure mekupera kwenguva yekereke, nguva ino yekereke yeRaodikia, kunouya kukwira kudenga. Kereke inokwira kudenga sezvakaita Johane kuenda pamberi paMwari.

“Zvakazarurwa chitsauko 4”, chikamu 1 mharidzo musi weMugovera 31 Zvita 1960

 

 

37 Muzvitsauko zvitatu zvekutanga zveBhuku raZvakazarurwa anozivisa zvese zvakaitika kuKereke. Kubva pachitsauko chechitatu kusvika ku19 zvaZvakazarurwa, hakuchaonekwe Kereke. Kereke inokwira kudenga muchitsauko 4 chaZvakazarurwa, yodzoka muchitsauko 19 chaZvakazarurwa

“Mutambo wehwamanda”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 19 Chikunguru 1964

 

167 Ngatidzokerei kuvhesi: Uye... tarirai, chigaro chovushe chakagadzwa kudenga... (vhesi 2) … nomumwe agere pachigaro. Batai “Chigaro chovushe” Aive agere pachigaro. Aive asisiri pasi muzvigadziko zvemwenje zvinomwe, panyika. Kukwira kudenga kwaive kwatouya. Aive ave mukubwinya, agere pachigaro chake chovushe. Ndinoda kuti muone pasi, tichaona kunyangwe muchitsauko 5; chaive chisiri chigaro chenyasha. Chaive chisisiri chigaro chenyasha zvachose; chaive chave chigaro chekutonga. Chaive chisisiri chigaro chenyasha. Chaive chigaro chekutonga nekuti moto nemheni nekutinhira zvaibva pachiri; paive pasisina; nyasha dzadarika, nguva yekereke yaive yapera. “akan'ora achiri akan'ora; akarurama achiri akarurama; mutsvene achiri mutsvene”, hakuchina chigaro chenyasha.

“Zvakazarurwa chitsauko 4”, chikamu 1, mharidzo musi weMugovera 31 Zvita 1960
70-5 {23} Zvino, zvino, tave kuenda kuchitsauko chechishanu. Zvino, ichi hachisi chisimbiso chechinomwe. “ Musiyano pakati peNguva dzeMakereke neZvisimbiso Zvinomwe.” Zvino kune chitsauko chechitanhatu ye... Kwaive nechitsauko chechina, chaZvakazarurwa, machiri chakaedza kuzivisa chimwe chinhu chichaitika mumashure mekunge Kereke yakwira kudenga: kuti Kereke inoenda kudenga muchitsauko 3 chaZvakazarurwa uye haidzoke kusvikira pachitsauko 19 chaZvakazarurwa.

“Musiyano uri pakati peNguva dzeMakereke Manomwe neZvisimbiso Zvinomwe”, mharidzo musi weSvondo 17 Kurume 1963

 

22 Asi Johane paakatarisa akaona “MUMWECHETE” pachigaro chovushe. Uye zvaive zvisiri kusvikira pana Zvakazarurwa 5:6-8 (Inotevera Zvakazarurwa 4:2-3 muzviitiko zvenguva) apo patinoona “Gwaiana” richitora Bhuku kubva “KWAARI” Agere pachigaro chovushe.

“Zvakazarurwa zvaJesu Kristu”, Bhuku reChurch Ages chitsauko 1

 

 

Saka Zvakazarurwa chitsauko 5 zvinhu zvakaitika mumashure mechitsauko 4. kana Nguva dzeMakereke dzakaitika mukati mechitsauko 2 ne 3, zvino kereke inokwira kudenga muchitsauko 4 pakupera kwenguva dzemakereke. Saka chitsauko 5, apo Gwaiana rinotora Bhuku, zvakazoitika kereke yakwira kudenga.

Zvisimbiso zvinomwe zakavhurika mumashure maizvozvo muchitsauko 6. zviitiko chaizvo zvemuchitsauko 5 nechitsauko 6 zvakaitika kudenga.

 

Zvakazarurwa 5:6 Zvino ndakatarira ndikavona pakati pechigaro chovushe nezvisikwa zvipenyu zvina, napakati pavakuru, Gwaiana rimire, rakaita sarakabaiwa, riinenyanga nomwe nameso manomwe, iri Mweya minomwe yaMwari, yakatumwa kunyika yose.

7 Iro rikavuya, rikatora bhuku muruvoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe.

8 Zvino rakati ratora buku, zvisikwa zvipenyu zvina naVakuru vanamakumi maviri navana vakawira pasi pamberi peGwaiana, mumwe nomumwe anorudimbwa nendiro dzendarama, dzakanga dzizere nezvinonhuwira, iri minyengetero yavatsvene.

9 Vakaimba rwiyo rutsva; vachiti: Ndimi makafanira kuti mutore Bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo; nokuti makabaiwa, mukatengera Mwari neropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose, nendimi dzose, navanhu vose, nendudzi dzose;

10 Mukavaitira Mwari wedu, kuti vave madzimambo navaPirisita, vabate vushe panyika.

 

500-3 {266} 23a Kuna Zvakazarurwa kubva pavhesi 5 kusvika ku 9, ndivanani ava vari kuwanikwa vachiimba apo Gwaiana rinotora Bhuku kubva ku-kubva ku-.. anotora bhuku.. Ava-Oh, Ava ndivo vatsvene vakakwira kudenga here? Kwete Zvakazarurwa 6... 5 na 9, kwete. Kana mukatarisa, ava havasivo vatsvene. Aive asati atora pfuma yake ipapo. Mazviona? Ava havasi vatsvene. Kana mukatarisa ava ndivo vakuru nechikara, vanoimba.

501-1 {270} Pane chinhu chisina kuita zvakanaka apa. Zvino, zvese izvi zviriko kwachiri. Pane-pane chinhu chiri kuitika. Mazviona? Pane chakakanganisika pane imwe nzvimbo. Munhu wese ari kunzwa zvakanaka here? Hapana arwara kana chimwe chinhu?

[Murume ari muungano anokumbira kuti hama Branham vaverenge Zvakazarurwa 5:9 Zvakare -Ed]

Zvino rakati ratora … Bhuku, zvipenyu zvina nevakuru vana nevamwe makumi maviri vakawira pasi pamberi peGwaiana, mumwe nemumwe wavo anorundimbwa, nendiro dzendarama, dzakanga dzizere nezvinonhuwira, iri minamato yavatsvene.

Vakaimba rwiyo rutsva, vachiti: ndimi makafanira kuti mutore bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo: nokuti ndimi-makabaiwa,... (zviri pano izvi. Zviri pano. Ndanga ndakanganisa ipapo. Mazviona?)... makatengera Mwari neropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose,...

501-2 {271} Ndizvo chaizvo. Zvino, munofungei naizvozvo? Oh, kana huvepo hweMweya Unoyera husipo pano, chii chiripo? Haangasiye … tarirai, ndangoverenga chikamu chekutanga chete chevhesi. Tarirai zvingori,- zvingori- kana kuti chimwe chinhu chakanyorwa pano, ndanga ndichiedza kudarika, ndichitarisa chiringazuva icho. Asi mamuona achindimisa ipapo here? Ngaakudzwe. Handina kuzoverenga chimwe chikamu chacho. Tarirai, ndasvika pano: “Uye...” tarisai apa. “vaka- vakaimba rwuyo rutsva,” ndikamira. Mazviona? Asi tarisai pano, “rwuyo rwavakaimba vachiti, makatengera Mwari noropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose, nendimi dzose, navanhu vose, nendudzi dzose”, Chokwadi ndivo. Maiwe, maiwe . Mazviona?

…Ndawana chimwe chinhu masikati ano ndaifanirwa kuchiwana kubva kuna Mwari. Asi anga achinyatsoziva kuti handingaiti kukanganisa ikoko akandidzosera kuti ndiverenge vhesi iroro.

502-2 {274} Ndango... Ndangonzwa kunge chimwe chinhu chandifamba chikati, “dzokera; dzokera.” Ndikafunga, “kudzokera chii? Mira parizvino utange kunamatira varwere? Chii- chii ichi? Chii chandaita? Pandangoti regai nditange kuita saizvozvo, mumwe munhu abva ati, “Verengai vhesi iri zvakare.' ndaverenga zvakare, apo panyasi pemubvunzo uno, zvanga zviripo (mazviona?) Zvakazarurwa 6. Tarirai, ndaverenga pekutanga; hazvina kuita kunge izvo pakutanga (mazviona?) “vakaimba rwuyo rutsva...” Asi pasi pano, tarisai kuti panei? Zvinotevera, zvichiuya pasi, “wakatidzikinura. Chokwadi aive mwenga, vatsvene vakakwira kudenga. Munga... Pano... zvirokwazvo, Gwaiana raive neBhuku muruvoko. Raive rabva paChigaro chevushe chenyasha zhinji. Mazviona?

“Mibvunzo nemhinduro pamusoro peZvisimbiso”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 24 Kurume 1963

 

Chiitiko chisingaitike nguva zhinji. Mwari vakavagadzirisa vari pakati pekuparidza. Saka chinhu ichi chakakosha. Ndapota batai izvi – mwenga ndiye anoimba akapoteredza chigaro chovushe kuna Zvakazarurwa chitsauko 5 kuti vakatengwa kubva kumarudzi ose nendimi dzese. Kuvhurwa chaiko kweZvisimbiso kunozoitika muchitsauko chinotevera, mumashure mekunge Mwenga atorwa akwira kudenga. Zvisimbiso zvozovhurwa muchitsauko 6.

Saka Zvisimbiso zvakavhurwa rini? Kana mava kudenga makapoteredza chigaro Chovushe mumashure mekutorwa mukubwaira kweziso mumashure mekumuka kwevakafa.

 

 

164 …Hwamanda dzicharegwa kumaJuda, (hamuzvione here? Kwete ku, pakavhurwa Zvisimbiso, zvinonamatidzwa; nguva inogumiswa; Kereke inodanwa.

“Mutambo wehwamanda”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 19 Chikunguru 1964

 

Hama Branham vakapinda kuseri kwejira renguva vakadzoka nemuono wekuti chii chichaitika kana Zvisimbiso zvazarurwa munguva inouya.

Saka tine zaruriro (yekuvhurwa) kweZvisimbiso zvinomwe.

Munokwanisa kuzviverenga pakavha yebhuku reZvisimbiso zvinomwe.

Kavha rinoti “The Revelation of the Seven Seals”

Amosi 3 : 7 rinoti Ishe Jehova haangaite chinhu asina kuzivisa varanda vake ivo vaporofita.

 

Amosi 3:7 Zvirokwazvo Ishe Jehova haangaite chinhu, asina kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika zvake.

 

Mwari havaite chinhu kusvikira vazivisa kuti vachaita chii.

Mwari havangavhure Zvisimbiso zvinomwe kusvikira vatipa zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe.

Zvisimbiso zvinofanira kuvhurwa nezaruriro, inotipa muono wezviitiko zvichauya zvisati zvavhurwa pachokwadi.

Kana hama Branham vakavhura Zvisimbiso, saka zvakaziviswa rini vasati vazvivhura?

 

176 Chisimbiso chechinomwe hachisati chavhurwa, munozviziva. Ndiko Kuuya Kwake.

“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 19 Chikunguru 1964

 

Asi munzvimbo zhinji akataura kuti Zvisimbiso zvakavhurwa.

Tine Zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe.

Zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe ndeyekuti zvakavhurwa kuti tiziviswe kuti ndizvo zvakavanzika zveKuuya kwaKristu kweChipiri. Hakuna anoziva zvakavanzika izvi.

 

576-3 {394} Zvino, paive nechikonzero chekuti nei Mwari akasiya manzwi manomwe achitinhira, nekuti zvinofanira kuuya (mazviona?) nekuti... tinoona kuti Kristu, Gwaiana akatora Bhuku muruvoko rwake, achibva avhura Chisimbiso cheChinomwe. Asi munoona, ndicho chakavanzika. Hakuna anoziva asi zvinoenderana nezvaakataura : Hakuna achaziva kuuya Kwake; havangazivi zvakare pamusoro pechakavanzika chekutinhira kunomwe. Saka munoona, zvanoyanana pamwechete.

“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weMuvhuro 24 Kurume 1963

 

Saka hatizivi chiro pamusoro peChisimbiso Chechinomwe.

 

578-2 {407} Zvino, Mutumwa aive amire kuruboshwe kwangu, anodaro ari wekupedzisira, kana kuti Mutumwa wechinomwe, kana taivaverenga kubva kuruboshwe tichienda kurudyi, nekuti aive kuruboshe rwangu, ini ndakamutarisa ndakaringira kumadokero, iye achiuya kumabvazuva runova rutivi rweruboshwe, saka iyi inofanira kuva mharidzo yemutumwa wekupedzisira: zvinonzwika. Munorangarira kuti ndakati aive ne- nemusoro wake wakaduduka, nemapapiro ake akapinza, uye kuti akabhururuka akandinanga zvakadi. Zvino, ndicho Chisimbiso Chechinomwe. Chichiri chinhu chinobatika. Uye tiri... Hatizivi kuti chakaita sei parizvino, nekuti hachitenderwi kuti chivhurwe.

“chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weMuvhuro manheru 24 Kurume 1963

 
208 Gwaiana rakatora Bhuku raro apo, Chisimbiso cheChinomwe chaive chakukwanisa kuti chivhurwe, Chisimbiso cheChitanhatu. Rangarirai, akativanzira Chisimbiso chechinomwe. Haangazviiti. Pakamira Mutumwa, zuva nezuva, achichitaura, asi haana kuita izvi pane ichochi. Akati, “Kune ruyararo kudenga.” hakuna aiziva. Kwaive Kuuya kwaShe.

“Mweya iri Muhusungwa”, mharidzo musi weSvondo 10 Mbudzi 1963

 
347 Asi rangarirai, nguva yese iyi, Noa aive mungarava. Mwenga akavharirwa pamwe naKristu, munhu wekupedzisira aive adzikinurwa. Chisimbiso cheChitanhatu chaive chazviburitsa. Chisimbiso cheChinomwe chinoMudzosa panyika.

“Mweya iri Muhusungwa Parizvino”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 10 Mbudzi 1963

 

Chisimbiso cheChinomwe mharidzo yemusi wa25 Kurume 1963. Vamwe vatendi vanoti kuparidzwa kwakaitwa Chisimbiso cheChinomwe kwaive Kuuya kwaShe.
Chisimbiso cheChinomwe hachisati chavhurwa, munozviziva. Ndiko Kuuya Kwake.

“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo 19 Chikunguru 1964

Chisimbiso cheChinomwe hachisati chavhurwa, saka angadaro Akauya sei?

Vamwe vanoti Gore rakaonekwa kwaive Kuuya kwaShe, asi ipapo waive musi wa28 Kukadzi 1963.

Saka nderipi zuva chairo rekuuya kwaShe? Zuva rakaonekwa Gore kana kuti rekuparidzwa kweZvisimbiso Zvinomwe?

Nguva yekuvhima yaivhurwa musi wa1 Kurume 1963. hama Branham vakaparidza paHouston musi wa 4 Kurume. Vakabva kuti vaende kunovhima. Saka hama Branham vaive vasipo pamakomo eSunset pakadarika Gore. Gore iri harina kubvira ratorwa mifananidzo riri pasi pemamaira 27 mudenga. Saka haangave Jesu aidzoka panyika.

Vatendi vekuParusia vanotora Kuuya kwaShe seShongwe yemoto yakaonekwa pamusoro perwizi Ohio muna 1963 apo hama Branham vaibhabhatidza vanhu.

Mufananidzo weShongwe yeMoto yakaita hombodo pamusoro pemusoro wehama Branham yakatorwa mifananidzo kuChicago muna 1950 inokwanisa zvakare kuti inzi kwaive Kuuya kwaShe.

Saka mazuva ese anorwisana aya anotiudza kuti kuyananisa Kuuya kaShe nezviitiko zvakadarika hazvibatsiri.
Mwari havazozivisi chakavanzika chikuru cheKuuya kwaKristu kusvikira nguva chaiyo yekupedzisira.

 

Kana muchitenda kuti Zvisimbiso zvese zvakavhurwa, tarisai dambudziko ramuchasangana naro pachisimbiso cheChitanhatu.

 

433-1 {295} …NdiMosesi naEria, ' nekuti ndipo pane hushumiri hwavo huchidzoswa zvakare: vese vari vaviri. Oh, maiwe. Munozviona here izvi? Munoona kuti Chisimbiso cheChitanhatu chii? Ndivo vaporofita vaya.

Zvino, tarirai. Musarega zvichikudzipai, asi tarirai kuti chii chakazarura Chisimbiso ichocho: maporofita. Mazviona? Amen. Zvitorei. Oh, tiri kurarama munguva yegondo, hama, musoro uri mudenga pakati pemakore. Vanovhura chisimbiso Chechitanhatu. Vane simba rekuzviita. Amen. Ndicho Chisimbiso chenyu cheChitanhatu chichivhurwa. Mazviona?

“Chisimbiso cheChitanhatu”, mharidzo musi weMugovera 23 Kurume 1963

 

Maporofita maviri echiJuda anovhura chisimbiso chechitanhatu munguva yekutambudzika kukuru.

Kana Chisimbiso chechitanhatu chavhurwa pachaita kushanduka kwemamiriro ezvinhu kwakaipa.

 

432-5 {293} … Vachave vesimba pamusoro pemvura kudzishandura kuva ropa nekurova nyika nemadambudziko sekuda kwavo.

Chii ichi? Chii chingaunze zvese izvi kunze kweshoko? Vanokwanisa kuita mamiriro ezvinhu zvavanoda nawo. Izvi zviri pano. Ndivo vanounza Chisimbiso cheChitanhatu. Vanochifukunura vochivhura. Isimba raMwari kukwanisa kupindira mumamiriro ekunze. Tarirai, Chisimbiso cheChitanhatu, ndiko kushandurwa kwakazara kwemamiriro ezvinhu nekunze.

Mave kuzvinzwisisa here? Ndicho Chisimbiso chenyu. Ndiyani akachiita? Maporofita kune rumwe rutivi rusiri rwekukwira kudenga. Nesimba raMwari, Shoko raMwari, vanongoshandura mamiriro ezvinhu. Vanokwanisa kuita kudengenyeka kwenyika, kushandura mwedzi kuuita ruvara rweropa, zuva rinokwanisa kudzima kana kuita chero chinhu kubva pakuraira kwavo.

“Chisimbiso cheChitanhatu”, mharidzo musi weMugovera 23 Kurume 1963

 

Chisimbiso chechitanhatu chichaitika kune rumwe rutivi rwevanosara pakukwira kudenga. Kwete kukwira kudenga kusati kwaitika.

Maporofita echiJuda maviri ndivo vachachizadzisa.

Isu tingori nezaruriro yacho. Tinoziva kuti chisimbiso chechitanhatu chinotaura pamusoro pemaJuda munguva yekutambudzika kukuru. Asi hatinyatsozivi zvese zvichaitika munguva yekutambudzika.

 

440-8 {359} Inguva yeChisimbiso cheChitanhatu, ichauya nekukurumidza, kuti chivhurike, kana chikadaro, Oh, maiwe. Magumo... Mwenga anenge atopedza kukwira kudenga. Apedza... mambokadzi anenge apedza kuenda kunotora nzvimbo yake. Anenge aroorwa zvino naMambo, izvi zvichaitika. Vakasara vevaIsraeri vanosimbiswa vachigadzirira kuenda, mamiriro ezvinhu oregedzwa. Oh, nguva iyo.

“Chisimbiso cheChitanhatu”, mharidzo musi weMugovera 23Kurume 1963

 

Chisimbiso chechitanhatu chinovhurwa apo Mwenga anenge achiwanikwa kudenga.

Ari kuzivisa Chisimbiso chechitanhatu achiti chichavhurwa nekukasika. Imwe nguva munguva inouya.

 

536-4 {77} Zvino, cha-chitsauko 8 chinozivisa chete zviitikozve- zviitiko zveChisimbiso chechinomwe. Zvino, hapana chaziviswa muChisimbiso cheChinomwe. Zvino, hazvina chekuita nechitsauko chechinomwe chaZvakazarurwa. Kuziviswa kweChisimbiso cheChinomwe kwakanyarara. Dai ndaive nenguva (ndaiedza nzvimbo dzakati kuti.) kuti ndikuratidzei kubva kuna Genesisi chitsauko chechi 7 iyi – chisimbiso chechinomwe ichi pachinotaurwa nezvacho. Kubva pamavambo kuna Genesisi, chechinomwe ichi- chisimbiso ichi chakafamba kubvako.

Mucharangarira here mangwanani anhasi ndichitaura zvinhu izvi? Tarisisai manheru ano ndichizvitaura zvakare, munoona kuti patinosvika kuchisimbiso chechinomwe, anogura. Iye... Jesu Kristu, ari kutaura pachake, anotaura nezvenguva yekuguma Anosvika otaura pachisimbiso chechitanhatu; paanosvika pane chechinomwe, Anomirira ipapo. Zviripo izvo. Chinhu chikuru.

“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

 

Zvisimbiso zvitanhatu zvakaziviswa nekutiudza kuti zviratidzo zvazvo zvinomiririrei. Asi hakuna zviratidzo muChisimbiso chechinomwe. Saka hatina zaruriro pamusoro peChisimbiso chechinomwe.

 

 

271 Munotenda here kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira apo Mwanakomana weMunhu anofanira kuratidzirwa? Rinofanira kuva Shoko rese rakaunganidzwa kupfurikidza Luther, Wesley, Babhutisiti, nezvimwe zvakadaro, nePentecositi, vese vakaunganidza kuzaruriro yekuti zvaive zvakadii. Mutumwa wechinomwe uyu aivepo pakuvhura hushumiri hweZvisimbiso zvitanhatu. Zvese zvichaunganidzwa muMwanakomana weMunhu, mukuzara Kwake kwenguva kwasvika mukuzara kweShoko Rake, kuzivisa kuzara kweMuviri Wake. Ndiro Shoko, ipapo, ndiro Shoko rakataurwa rakaitwa kuti riratidzwe neShoko, kuzivisa Shoko.

“kuratidza Shoko Rake”, mharidzo musi weSvondo 16 Nyamavhuvhu 1964

 

Pano hama Branham vanotaura kuti hushumiri hwavo hwaive hwekuzivisa zvisimbiso zvitanhatu zvakanyorwa kwete Chisimbiso chechinomwe chisina kunyorwa.

 

 

142 Zviratidzo zvikuru zviri kumusoro kudenga, Vatumwa vachiuya muzvikwata! Vesainzi vachizvitarisira pasi, zvinotsanangura mwedzi isati yasvika. Zvaivepo. Izvo zvirimo mumamagazini. Zvakataurwa mwedzi yakati kuti zvisati zvaitika! Vatumwa vanomwe vanouya pasi, voti, “Zaruriro yakazara yeZvisimbiso zvitanhatu zvaMwari ichazarurwa.” Izvo zviripo sekutaura kwaakazviita, zvakataurwa zvisati zvaitika.

“Kurudziro”, mharidzo musi weMugovera manheru 3 Nyamavhuvhu 1963

 

Gore rakatorwa mifananidzo nevesainzi vaisakwanisa kuritsanangura nekuti raive mudenga zvakanyanya kusina mvura yakapwira ikakwira kudenga kuti iite gore.

Hama Branham vakataura Gore iri sechiratidzo chiri kumusoro Kudenga.

Kwete Kuuya kwaShe, asi chiratidzo cheKuuya kwaShe.

 

 

409-2 {124} … Zvino, tino... Ndinoda kuti muverenge neni sezvamunosiita. Fananidzai Magwaro echiitiko chikuru ichi chatichaona kuti chakavanzika chikuru ichi chaive pasi peChisimbiso cheChitanhatu muBhuku reDzikinuro.

Zvino, rangarirai, izvi ndizvo zvakavanzika zvakavigwa. Zvisimbiso zvitanhatu ibhuku guru kwazvo, Magwaro matanhatu akabatanidzwa pamwechete; uye anosunungura Bhuku rese reDzikinuro. Ndiko kudzikinurwa kwakaitwa pasi rese.

“Chisimbiso Chechitanhatu”, mharidzo musi weMugovera 23 Kurume 1963

 

Bhuku rese reDzikinuro rinoziviswa neZvisimbiso zvitanhatu zvakanyorwa.
Tinoponeswa nezvakanyorwa muBhaibheri.
Hama Branham vaifanira kuzivisa zvakavanzika zvakanyorwa kuti tive takagadzirira Kuuya kwaShe.
Kuzivisa chakavanzika cheZvisimbiso zvitanhatu zvakanyorwa kwakakwana here?

246 Pentecositi inoperera panguva yehwamanda yechinomwe, nekuti chinotevera Kuuya kwe.... Chisimbiso chechinomwe, nekuti chinotevera Kuuya kwaKristu kwakavanzika, uye, zvakare, Hwamanda inoreva kuvaJuda. Hwamanda dzavo nomwe dzinonzwikwa, uye, kana dzareva, dzinozivisa kwavari Mwanakomana waMwari ; muchiitiko chehafu yenguva. Rangarirai, hwamanda dzose dzinoreva muChisimbiso chechitanhatu ichi. Chisimbiso chechitanhatu chinopedzisa zvakavanzika, muchisimbiso chechitanhatu, Chechinomwe chisati chavhurwa.
“Mutambo wehwamanda”, mharidzo musi weSvondo 19 Chikunguru 1964

Kuzivisa Zvisimbiso zvitanhatu kwakakwana kuti tipedzise zvakavanzika zveShoko rakanyorwa.
Chisimbiso chechinomwe chisina kunyorwa chinofanirwa kusiirwa Mwari. Iye oga ndiye anokwanisa kuchizadzisa.

 

Mubvunzo 4: Kutinhira kwakareva mukati menguva yehushumiri hwehama Branham here?


38-2 (Capital S-e-a-l)… Zarira zvarehwa nekutinhira kunomwe, usazvinyora.
Zviri kunze. Kana Bhuku rikapera... Zvino, Haana kuti kumberi; akati kunze. Kana zvese zvaitwa zvapedziswa, kutinhira kunomwe uku ndiko kwega kunenge kwasara kwakanamatidzwa neBhuku, hakuna kuziviswa. Hakuna kana kunyorwa mubhuku.
… Zvisimbiso izvi zviri kunze kweBhuku, pamazuva enzwi remutumwa wechiomwe, zvakavanzika zvese zvakanyorwa mubhuku zvichapedziswa.
“Ichi ndicho chiratidzo chemagumo here, Baba?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Hama Branham vaizozivisa zvakavanzika “zvakanyorwa muBhuku”.
Zvakavanzika Zvake zvaive zvisiri zvezvakavanzika zviri kunze kweBhuku. Zvimwe zvakavanzika zvakanyorwa muBhuku. Zvimwe zvakavanzika hazvina kunyorwa muBhuku. Zvakavanzika izvi zvakavigwa muBhuku pasina chiratidzo chakajeka kana mufananidzo watingaturikire.
Kune tingangoti zvina zvezvakavanzika zvisina kunyorwa izvi:

Zvakavanzika izvi zvaive zvisiri chikamu chehushumiri hwehama Branham.
Tichataura chimwe nechimwe chezvinhu izvi pamberi muchidzidzi chino.
Hushumiri hwake hwaive husinei nezvakavanzika zvinomiririra guva yekutambudzika, kumaJuda, ndiro nomwe kana kuti hwamanda nomwe.

34 Zvino, Mutambo weHwamanda. Zvino, uku kwaive kuungana kwevaIsraeri, pavanoungana pamwechete, pamabiko ehwamanda.
35 Zvino, ndanga ndichidokwairira chimwe chinhu kuti-kuti nditaure pamusoro peHwamanda Nomwe muBhuku raZvakazarurwa. Uye parizvino tave kuzivisa izvi, muchinguvana, kuunza chikonzero chaicho chiri kuita kuti ndisataure rwendo rwuno, nekuti Mweya Mutsvene hauzondisiyi ndichitaura pamusoro pezvinhu izvi panguva ino. Ndinoziva kuti zvinganzwikwe sezvakaipa, dzimwe nguva, kuvanhu vakadzidza uye vanonzwisisa zvakanyanya, asi kuvaKristu zvakasiyana. Tinotevera hutungamiriri hweMweya, izvozvo chete.
“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo 19 Chikunguru 1964

 

44 Zvino kana ndichiuya pachikamu ichi pano, kana kuti kuparidza Hwamanda nomwe, ndakafunga, “Zvakanaka, handichaedzi kufunga chero chiro. Ndichangomirira nguva isvike ndoMurega azivise zvese Kwandiri.” Nezuro pandaive... Ndakapinda muimba ndichizvibvunza kuti nei... kana kuti, ndiregererei aive marumwezuro. Pandakapinda muimba, kuti ndiedze kunzwisisa, ipapo Mweya Mutsvene wakazarura izvi, kuti undionese chikonzero nei zvisingabatsiri kukereke parizvino, nekuti hazvina chekuita nekereke, zvachose.
“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 19 chikunguru 1964

 

Akaedza kuparidza “Mutambo weHwamanda” asi Mwari vakamuudza kuti zvakavanzika izvozvo zvaive zvisina chekuita nekereke yemaHedeni. Zvaimiririra maJuda akasara munguva yekutambudzika kukuru. Saka aisazoita zvidzidzo zvevhiki rese achidzidzisa Hwamanda nomwe kunyangwe aive aita izvi kuNguva dzeMakereke manomwe zvakare kuZvisimbiso zvinomwe nekuti zvakavanzika izvi zvinobata Mwenga wemuHedeni.
Kana muchifunga kuti munoziva zvakavanzika zvose, batai mazuva 2 300 akaporofitwa naDanieri. Ichi ndicho chakavanzika chaicho.
Hama Branham vanotsanangura zvakavanzika zvese zvinobatsira Mwenga kuti agadzirire kuti agokwira kudenga agonzvengana nenguva yekutambudzika kukuru.
Saka zvakavanzika zvenguva yekutambudzika hazvibate kumwenga nekuti haapindi munguva yekutambudzika.

235-1 {39} –Mutumwa wechinomwe, pamazuva enzwi rake, zvakavanzika zvaMwari zvese zvichapedziswa nenzwi rake. Mumashure mekunge zvaziviswa, Mutumwa achauya kubva kudenga, aiva Kristu (Zvino rangarirai, mutumwa uyu ari panyika, mutumwa). Kunouya Kristu (Munomuona muchitsauko 10 chaZvakazarurwa.) Anoisa tsoka imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, murarabungu uri pamusoro wake, maziso ake uye, se-netsoka seshongwe dzomoto nezvimwe zvakadaro, anosimudza ruvoko rwake opika naiye anorarama nokusingaperi-peri pachigaro chovushe, kuti nguva haizovipo.
235-4 {42} Paachapika kupika uku, kutinhira kunomwe kuchareva manzwi ako,
236-1 {46} Oenderera mberi achiti, mumazuva kutinhira kusati kwareva, zvakavanzika zvese zvichaziviswa.
“Chisimbiso cheChitatu”, mharidzo musi weChitatu 20 Kurume 1963

 

Mutumwa anouya mushure mekuziviswa kwezvakavanzika.
Kutinhira kunomwe kusati kwareva, zvakavanzika zvinoziviswa.

Gore rinoonekwa mudenga pamusoro pemakomo eSunset Zvisimbiso zvisati zvaziviswa.
Uyu haasi Mutumwa mukuru.
Paive nemakore maviri akaitika pamwechete mushure mekuputika kweroketi kuCalifornia. Gore rakaitwa nechiutsi chekuputika kweroketi rakauya mumashure meGore rinoshamisa rakaitwa nevatumwa vanomwe. Gore rechiutsi raive makiromita angangoite 20 mumashure pavakaenda pamusoro pemakomo eSunset. Pakarepo gore rechiutsi rakapararira asi Gore rinoshamisa rakaramba riripo richionekwa.
Gore rinoshamisa harina kubvira radzika kusvika pamamaira ari pasi pemamaira 27 mudenga. Aive asiri mutumwa mumwechete aiuya, vaive vatumwa vanomwe vaienda.
Hama Branham vaive vasipo musi wa28 Kukadzi saka havana kuona Gore iri, nekuti nguva yekuvhima yaizovhurwa zuva raitevera musi wa1 Kurume. Pane mharidzo yaakaparidza zvakare musi wa 4 kurume kuHouston. Mumashure maizvozvo ndipo pavakazoenda kunovhima.

283-5 {35} Mumashure mekupedziswa kweZvisimbiso zvinomwe, tinoona kuna Zvakazarurwa 10 kwaive nekutinhira kunomwe kwakavanzika
“Chisimbiso cheChina”, Mharidzo musi weChina 21 Kurume 1963

 

44-3 Parizvino, zvakunzwisisika here? Pakavhurwa chisimbiso chekutanga, zvisimbiso zvaive mukati meBhuku, zvakavanzika izvi zvakarehwa: kururamisirwa, kunatswa, kereke yeRoman Catholic, veMasangano, uye apo hondo dzavo duku nezvimwe pazvakasiirira zvimwe zvinhu zvisina kusungwa muShoko raMwari, mutumwa wechinomwe akauya akazviunganidza zvese akazvitsanangura. Mazviona? Zvinobva zvapedziswa; kutinhira kunomwe koreva.
“Ichi ndicho chiratidzo chemagumo here, Baba?”, mharidzo musi weSvondo 30 Zvita 1962

 

285-1 {45} Asi tinoona kuti muBhuku raZvakazarurwa pamazuva enzwi remutumwa wechinomwe. Zvakavanzika, zvakavanzika zvacho zvese, zvinofanirwa kunge zvaziviswa panguva iyoyo (zvino ndiye Zvakazarurwa 10:1-7), kuti zvinofanirwa kuziviswa maererano nenguva iyoyo- nguva iyoyo yaakazvizivisa.
Ipapo, Kutinhira kunomwe kwakabva kwareva manzwi ako, Johane aive oda kunyora... kuti... Johane aiziva kuti chaive chii, asi haana kunyora nezvazvo, ' nekuti akarambidzwa kuzvinyora. Ndicho chakavanzika chizere. Hachisi kana muzviratidzo kana mune chinhu chimwechete. Tinongoziva chete kuti – kwakatinhira; ndizvo chete.
“Chisimbiso cheChina”, mharidzo musi wa 21 Kurume 1963

 

 

72 … Tinopinda muBhaibheri toratidzwa kuti kunokwanisa kuita – a -a inzwi remutumwa wechinomwe. Uye pamazuva enzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvese zvichaziviswa. Kozouya kutinhira kunomwe kwakavanzika.
“Kumira Pamupata”, mharidzo musi weSvondo 23 Chikumi 1963

 

 

283-5 {35} Kana Zvisimbiso zvapedziswa, tinoona kuna Zvakazarurwa 10 kwaive neKutinhira kunomwe kwakavanzika paive papihwa Johane basa rekunyora izvozvo akarambidzwa kuzvinyora. Panguva yekutinhira uku, tinoona Kristu, kana kuti Mutumwa mukuru anouya nemurarabungu oisa tsoka yake panyika neimwe mugungwa achipika kuti nguva haizovapo.
“Chisimbiso cheChina”, mharidzo musi weChina 21 Kurume 1963

 

Haana kuuya kuzozivisa zvakavanzika.
Onai, musi wa 28 Kukadzi Gore guru remuna 1963 rakatorwa mifananidzo raive zuva rimemwechete nguva yekuvhima isati yazarurwa. Saka hama Branham vaive vasati vaenda kunovhima pakatorwa mifananidzo yeGore. Nguva yekuvhima yakavhurwa musi wa 1 Kurume. Imwe nguva mumashure mezuva iri, vatumwa vanomwe vakazviratidza kuhama Branham vakavapa basa rekuzivisa zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe. Nguva yekuvhima yakavharwa musi wa10 Kurume. Mushure mevhiki rimwechete, kutanga musi wa 17 Kurume, basa iri rakazadziswa mukati mevhiki rimwechete remisangano yezvidzidzo. Mumashure maizvozvo kwemakore matatu zaruriro yezvakavanzika zvemuMagwaro yakaratidzwa. Zaruriro dzese idzi dzakazogumira mugore ra1965 pakufa kwehama Branham. Saka zvakavanzika zvakanyorwa kuti zvitigadzirire kuti tigogona kukwira kudenga zvakapedziswa. Saka Kutinhira kunomwe kwaizoreva imwe nguva mumashure megore 1965 saka Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 aizouya chete mumashure megore 1965 apo Mharidzo yaive yapedziswa.
Mutumwa haasi kuuya kuzozivisa zvakavanzika.
Mutumwa Mukuru anouya neBhuku rakazarurwa zvichireva kuti mumashure mekuziviswa kwezvakavanzika. Saka Gore harisi Mutumwa mukuru.
Gore raive nevatumwa vanomwe vaienda. Aive asiri Mutumwa mumwechete aiuya.
Gore rakaenda zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe zvisati zvaziviswa.

46- … Vamwe vatumwa vaive nhume, vanhu venyika. Asi Mutumwa uyu... asi Uyu haasi wenyika ino;
Anouya kubva kudenga, nekuti zvakavanzika zvese zvakapedziswa.
Kana zvakavanzika zvapedziswa, Mutumwa anoti, “Nguva haichazovipo zve,” Kutinhira kunomwe kunobva kwareva Manzwi ako.
“Hama, ichi ndicho chiratidzo chemagumo here?”, mharidzo musi weSvondo 30 Zvita 1962

Anouya nekuti zvakavanzika zvakapedziswa.

245 Asi, rangarirai, kana zvichinanga mumumvuri werufu, “Ndini rumuko neHupenyu; Ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mutumwa Mukuru auya pasi akabaira hoko iyoyo, ipapo. “Nguva haizovipo.”
“Kana Mutumwa iyeye, wekuna Zvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pak, Anopika, “Nguva haizovapo zve.”
Kana nguva iyi yasvika, muchamutswa kubva kuvakafa.
Apo vamwe vose vanosara vari pakadaro apo, imi muchapinda mukati.
“Sharomi,” mharidzo musi weSvondo 19 Ndira 1964

 

Mutumwa, Kristu mumufananidzo weMutumwa, anouya kuzomutsa vakafa. Anomira pamusoro penyika negungwa apo pakavigwa vakafa mukati menguva dzese dzakadarika. Uku ndiko kukunda kwake pamusoro perufu, muvengi wekupedzisira. Kudzvova kweShumba, Mambo weHupenyu.
Mutumwa haauye kuzozivisa zvakavanzika. Izvi zvakaitwa kare nemutumwa wechinomwe.
Mharidzo inofanira kuuya rumuko rusati rwaitika, kuti itigadzirire kuti titende zvinhu zvimwechete zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga. Tinokwanisa chete kuzovaona kana tichitenda zvavakatenda mazviri. Mbeu ichakohwewa pamagumo inofanira kufanana kumbeu yakadyarwa pakutanga. Haina inosaririra.

37-3 Tarirai, Zvakazarurwa 5:1 teererai kune izvi zvino. Zvino ndakaona muruvoko rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati... (yaive yakanyorwa mukati)... nekunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe
Pano pane zakanyorwa mukati meBhuku, asi kunze kwayo kwaive nezvisimbiso zvinomwe zvaive zvisina kunyorwa muBhuku. Zvino, uyu muzaruriri aitaura: Johane. Zvino rangarirai, zvaive zvisina kunyorwa muBhuku. “Nemazuva enzwi remutumwa wechinomwe zvakavanzika zvese zvakanyorwa mukati zvinofanirwa kupedziswa.” zvinofanira kuitika mumazuva iwayo. Zvino, muri kuona zvandinoreva here? Muri kunzwisisa here?
Parizvino ndiyo nguva yekuti manzwi manomwe ekuna Zvakazarurwa 10 aziviswe.
Kana Bhuku rapedziswa, kunenge kwasara chinhu chimwechete, ndiwo manzwi manomwe akavanzika ekutinhira akanyorwa kunze kweBhuku akarambidzwa Johane kumanyora.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo 30 Zvita 1962

Mutumwa wechinomwe anopedzisa zvakavanzika zvakanyorwa.
Kunewo zvisimbiso zvinomwe zvisina kunyorwa (Kutinhira kunomwe)
Chekutanga Mharidzo yemutumwa wechinomwe- Kuuya kwaKristu kukereke yake seShoko rakaziviswa, kuti ritidzosere kudzidziso yekereke yekutanga.
Kana Bhuku rapedziswa. Kana zvakavanzika zvakanyorwa zvaziviswa, Kristu anouya seMutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 kuzomutsa vakafa.
Kutinhira kunomwe kuchareva manzwi ako kugadzirira kereke yese, vapenyu nevachamutswa, kuti vagone kuona Kuuya kwaKristu kwechipiri mumuviri wake.
Zvino mwenga anozotorwa kuti anosangana naye kumakore.

39-4 Bhaibheri rinotaura pano kuti ichohi chichave chimwe chezvakavanzika chichange chichiziviswa. Vemasangano, mhombwe vari kuita hupombwe pamweya, vari kutungamirira vanhu nemukombe wavo wekutadza nebwone vachitevera dzidziso dzevanhu, vachivakweva kubva patsime rizere neropa, panoerera simba raMwari Mutsvene zvakasununguka kuti varatidzire Jesu Kristu.
Kana izvi zviri chokwadi, Mwari achazvitsigira; akatozvitsigira; achaenderera mberi achidaro. Asi pazvichazadziswa, Shoko rinenge rapedziswa.
Zvino, kune chinhu chimwechete chasara. Ndiko kutinhira kunomwe kwatisingazivi; uye hakungave kwakaitikira pasina. Mwari havaitiri zvinhu kuti vangotamba chete. Tinotamba nekuita zvinhu zvisina maturo, kwete Mwari. Chinhu chese naMwari “ndihongu nakwete.” haangonyengedze osiya zvakadaro. Haana dambe. Anoreva zvaanenge ataura, uye haataure chinhu chisina zvachinoreva.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo 30 Zvita 1962

Kana Shoko rapedziswa ipapo zvakavanzika zvinenge zvaziviswa. Mushure mezvo kunenge kwasara chinhu chimwechete, Kutinhira kunomwe.

9 Tinoudzwa, kuna Zvakazarurwa 10, kuti kuchava nemutumwa mumazuva ekupedzisira, achaunganidza zviduku zvese zvakasaririra ozviisa pamwechete. Ipapo zvakavanzika zvaMwari zvinopedziswa, pamazuva enzwi remutumwa uyu, anova mutumwa wenyika ino. Zvino Mumwe anouya kubva Kudenga, neruoko rwake mudenga, murarabungu pamusoro wake, achipika kuti nguva haizovipo; Mutumwa achipika. Kana tichiona kuti chinhu ichi chiri kuitika, Oh, tinofanira kutenda zvakadii.
“kurudziro”, mharidzo musi weMugovera 12 Ndira 1963

 

Kana zvakavanzika zvapedziswa, Mumwe anouya kubva Kudenga -Mutumwa.

130 Zvino umwe munhu akati, “Zvakanaka, Zvisimbiso zvinomwe, pano, hama Branham, zvichaziviswa mumazuva ekupedzisira, chakavanzika chikuru tinoswedera sei pedyo naMwari?” Kwete hama hazvingadaro.
131 “Aninani angabvise Shoko rimwe kubva kuBhaibheri, kana kuwedzera kwariri, nzvimbo yake inotorwa, Bhuku reUpenyu.” Zvazviri izaruriro pane zvakasiirirwa kumashure uko, kuzviunza. Zvakanyorwa kare pano. Zviri muno. Kuzivisa zvakanyorwa kare. Mazviona? Nekuti hamukwanisi kuwedzera chinhu kwariri, kana Kubvisa kana Shoko rimwechete kwariri.
“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo 19 chikunguru 1964

Zvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa kuna Zvakazarurwa chitsauko 6, pazvinoziviswa nevatumwa vanomwe, zvinovhura nekuzivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri.
Havazivisi zvakavanzika zvisina kunyorwa.
Kana kuzivisa zvese zviri pamusoro penguva yekutambudzika. Izvozvo zvinorevera maJuda.
Vanozivisa zvakavanzika zvakanyorwa zvakaitirwa kereke, zvakaraswa nekereke mumashure mekereke yekutanga. Kumashure kwenguva yerima vamutsiridzi vaikwanisa kunzwisisa zvimwe zvakavanzika zvakaita seruponeso, hutsvene, kuparidzira, simba rePentecositi nezvimwewo. Asi vaisakwanisa kubatanidza nekunzwisisa zvimwe zvakavanzika zvakavigwa muMagwaro zvakaita sekuti chivi chakatanga sei, kuti Jesu ndiye Mwari Wemasimba ose, zviratidzo zvizhinji zvekuna Zvakazarurwa, kuti Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiyani nezvimwewo. Izvi ndizvo zvakavanzika zvakasiirirwa kuzivikanwa nevamutsiridzi vemakereke emasangano.

E-24 Tinoona nguva ichienda kumagumo. Nekukasika takatarisira kuMutumwa achaisa tsoka yake panyika imwe mugungwa, osimudza ruvoko rwake achipika naMwari anogara nokusingaperi-peri kuti nguva haizovako zve. Anoti panguva iyoyo zvakavanzika zvaMwari zvinopedziswa. Takunzwisisa here zvino, Baba, hushumiri hwaMwari hwakavanzwa muhutatu hwakaziviswa kwatiri. Tinonzwisisa, uye tave kutarisira Kutinhira kwakavanzika kunobva kudenga, kuBhuku raZvakazarurwa , kwakazarirwa kunze kweBhuku.
“Chiratidzo chakanakisa”, mharidzo musi weSvondo 24 Chikunguru 1962

 

39-3 Zvino, paanotanga kunzwikwa, zvakavanzika zvinobva zvapedziswa. Zvino, batai ipapo. Ipapo inenge yava nguva yemazwi manomwe akazarirwa ekuna Zvakazarurwa 10 kuti aziviswe. Muri kupanzwisisa here? Kana zvakavanzika zvese zvebhuku zvapedziswa, Bhaibheri rinotaura pano kuti achapedzisa zvakavanzika.
“hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962
51-5 Handizivi. Ndiyo here- ndiyo here nguva? Zvakav- zvakavanzika zvakapedziswa here? Kutaura kwemutumwa wechinomwe kwapera here? Ndiko here chaiko kutinhira kunomwe kuri kugadzirira kureva chimwe chinhu chekuti ungano duku yaakaunganidza pamwe ichagamuchira kutenda kwekukwira kudenga mukubwaira kweziso kuti iende kudenga paanouya; nekuti tichashandurwa nekukasika sekuuya kunoita vatumwa ivavo: mukanguvana, mukubwaira kweziso, tichatorwa kuti tikwire kudenga neavo varere kuti tisangane naShe kumakore.
“hama Ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962
74-1 {39} Zvino, tinoziva kuti Bhuku reDzikinuro hakuna achazonyatsorinzwisisa: rakasiirirwa kupfuura nemukati menguva nhanhatu dzemakereke, asi pakupedzisira, pamazuva enzwi remutumwa wechinomwe zvakavanzika zvake, anosunganidza zvese zvakasara zvakasununguka zvakasiirirwa nevakadarika.
Zvakavanzika zvinouya [mazwi asina kubatwa paitaurwa] kubva kuna Mwari seShoko raMwari zvozivisa zvakavanzika zvese zvaMwari. Zvino kuzara kwehuMwari nezvimwe zvese zvinobva zvagadziriswa. Zvakavanzika zvese: mbeu yenyoka nezvimwe zvizhinji zvinoda kuziviswa.
74-2 {40} Pamazuva enzwi munguva yekereke yechinomwe, nguva yekupedzisira yekereke, zvese zvakasiirirwa mukati menguva dzese dzekereke dzakadarika, zvichasungwa pamwechete zvopedziswa. Uye kana zvisimbiso zvazarurwa zvakavanzika zvaziviswa, ndipo panouya [mazwi asina kubatwa pakataurwa -kuuya 2] Mutumwa mukuru, Nhume, Kristu, achiisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa nemurarabungu pamusoro pake.

Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya uku. {mazwi asina kubatwa pakataurwa: kuuya kupi kwacho? Kuuya kwekutanga 1 zvakavanzika kana kuuya kwechipiri 2 Mutumwa]
“Musiyano uri pakati peNguva nomwe dzeMakereke neZvisimbiso Zvinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 17 Kurume 1963

Asi akataura pamusoro pekuuya kuviri.

Kuuya kwezvakavanzika uye kuuya kweMutumwa.

Mutumwa mukuru achauya chete kana Zvisimbiso zvavhurwa uye zvakavanzika zvapedza kuziviswa.
Kristu asati auya pasi seMutumwa mukuru kuzomutsa vatsvene vakafa, Kristu anofanira kutanga auya seShoko rakaziviswa.
Mutumwa mukuru haauye pasi kuzopa basa rekuzivisa Zvisimbiso.
Vatumwa vanomwe vakaita izvozvo muna Kurume 1963 – kwete Mutumwa mumwechete.
Mutumwa mukuru haauye seGore. Gore rakatorwa mifananidzo richienda musi wa 28 Kukadzi 1963 zuva rimwechete mazuva ekuvhima asati avhurwa musi wa 1 Kurume. Imwe nguva kutanga kwaKurume, pavaive vachivhima, vatumwa vanomwe vakauya kwaari kuzomupa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvakayorwa kuna Zvakazarurwa chitsauko 6.
Hama Branham vakatanga kuzivisa Zvisimbiso muna Kurume 1963 kubva musi wa 17-25.
Zaruriro iyoyo yakavhura muono mukuru muMagwaro wakagonesa hama Branham kuzivisa zvimwe zvakavanzika zvakawanda zvaive zvakanyorwa muBhaibheri. Zaruriro yezvakavanzika zvakanyorwa yakaenderera mberi kusvika muna Zvita 1965 pakatorwa hama Branham naMwari kuenda kumusha kudenga.
Saka Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 aizokwanisa kuuya imwe nguva mumashure megore 1965 apo zvakavanzika zvaive zvapedziswa.
Rangarirai, Mutumwa mukuru anouya Zvisimbiso zvavhurwa uye zvaziviswa.
Pakuuya kupi kwacho (kuuya kwezvakavanzika here kana kuuya kweMutumwa) panenge mutumwa wechinomwe anenge ari panyika?

Verengai ndima inotevera:

75-1 {47} Anodzoka muchitsauko 10 mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvese zvipedziswe, Zvisimbiso zvivhurwe, achitaura kuti nguva haizovipo. Anoti, “mumazuva enzwi remutumwa wechiomwe, zvakavanzika zvinopedziswa yova nguva yekuonekwa kweMutumwa. Tave padyo, peyo chaipo. Ndizvo chaizvo.
“musiyano uri paNguva Nomwe dzeMakereke neZvisimbiso zvinomwe”, mharidzo musi weSvondo 17 Kurume 1963

Mutumwa mukuru anouya chete kana zvakavanzika zvapedziswa

Mharidzo iyi yakaparidzwa mavhiki anokwana kuita maviri nehafu mumashure mekunge Gore ratorwa mifananidzo hama Branham vari kuti “nguva yekuti Mutumwa mukuru aonekwe”.
Saka vaisareva Kuti Gore ndiro rive Mutumwa mukuru. Gore raive mune zvakadarika.
Akati “Tave pedyo”. Ari kutarisira Mutumwa aizoonekwa nekukasika.
Saka Gore raive risiri Mutumwa.
Saka Mutumwa aive asati aonekwa pakaziviswa Zvisimbiso nehama Branham.
Mutumwa anouya pasi kana zvakavanzika zvapedziswa.
Mutumwa wechinomwe anofanira kuva panyika panouya zvakavanzika zvinova Kristu muShoko rakaziviswa.
Kana achinge atsanangura zvakavanzika zvinodiwa nemwenga kuti agadzirire kukwira kudenga ndipo Mutumwa anova Kristu mumufananidzo weMutumwa, anouya pasi.
Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 achauyirei pasi? Kuzomutsa vakafa kubva kumakuva.
Rumuko chiitiko chichaitika munguva inouya. Hazvina kuitika musi wa 28 Kukadzi 1963 pakaonekwa Gore.

E-7 Tiri kuenda mumupanda une rima, mupanda werufu. Munhu wese anoupinda. Nguva dzese panorova hana dzedu, tinenge tafamba nhano imwe tichiswedera. Rimwe zuva, ndichapindawo mumupanda iwoyo. Pandichasvika pakurova kwehana kwekupedzisira, handidi kupinda ndiri gwara; ndinoda kuzviputira mukururama Kwake; ndokufuka ndichipinda mumupanda iwoyo, kuti ndimuzive musimba rake rekumuka kuvakafa. Uye pano... Panodanidzira Mutumwa, neInzwi guru, hwamanda padzinonzwikwa, ndinoda kubuda kubva pakati pevakafa.
“Tarisiro”, mharidzo musi weChitatu 5 Kubvumbi 1950

Hama Branham vaive vakatarisira mutumwa uyu kuti auye amutse vanhu kubva kuvakafa. Iyi yaive ichiri nguva yekutanga kwehushumiri whavo muna 1950.

 
262 Tese tine kukunda. Takarwa mukukunda kuzhinji. Kukunda kukuru kuri kuuya nekukasika. Nekukasika. Zuva redu rekukunda kwakazara riri kuuya nekukasika, apo Mwanakomana waMwari achazarura matenga, odanidzira nenzwi guru reMutumwa mukuru, achauyazve. Makuva achazarurwa, vakafa vachafamba vachibudamo.
“Zuva reKukunda”, mharidzo musi weSvondo 21 Kubvumbi 1963

Muna 1963, mwedzi inokwana miviri Gore ratotorwa mifananidzo richienda, hama Branham vaive vachiri vakatarisira kuti mutumwa auye pasi kuzoita rumuko. (Kristu mumufananidzo weMutumwa, anodaidzwa zvakare kuti Mutumwa mukuru, Mutumwa weKutanga.)

 

130 Zvinhu zvitatu zvinoitika. Kudanidzira.... Kudanidzira, Inzwi, hwamanda, zvinofanira kuitika Jesu asati aonekwa. Zvino, kudanidzira... Jesu anoita zvese zviri zvitatu achibva kudenga.
Kudanidzira, chii kudanidzira? Imharidzo anodana, kutanga, Iye Chingwa cheUpenyu chinorarama achidaidza Mwenga.
141 Chinhu chekutanga chinouya, paanotanga kuburuka kubva Kudenga, kunoita kudanidzira. Chii? Ishoko, kuunganidza vanhu pamwechete.
152 Zvino, ndicho chinhu chekutanga, kureva. Chinhu chekutanga iHwamanda uye... kana kuti inzwi... Kudanidzira; zvino izwi; kozouya hwamanda.
Kudanidzira: shoko richigadzirira vanhu kuti vasangane naShe.
Chechipiri izwi rekumutsa vakafa: Inzwi rimwechete, iroro, Inzwi guru kuna Johane 11 :38- 44 rakadaidza Razaro kuti abude muguva.
Kuunganidza Mwenga; zvino kumutswa kwevakafa, mazviona; kuti vagokwira kudenga Naye. Zvino tarisai zvinhu zvitatu zvinoitika. Chii chinotevera? Hwamanda. Inzwi... Kudanidzira; inzwi; hwamanda.
153 Zvino, chinhu chechitatu, ihwamanda. Iyo, inogara, pamutambo wehwamanda, inodaidza vanhu kumutambo. Chinenge chave chirairo cheChikomba, Chirairo cheGwaiana neMwenga, mumakore. Mazviona?
154 Chinhu chekutanga chinouya iShoko, richiunganidza mwenga pamwechete. Chinotevera kumutswa kweMwenga akarara; va-vaya vakafa, mukati menguva dzakadarika, vanotorwa pamwechete. Nehwamanda, mutambo mudenga, mumakore. Nei, ndizvo zvinoitika, hama.
“Kukwira kudenga mukubwaira kweziso”, mharidzo musi weMugovera 4 Zvita 1965

Muna Zvita 1965, mwedzi wavakafa, hama Branham vaive vachiri vakatarisira kumutswa kwevakafa. Kutenda kwavo hakuna kushandurwa kusvikira pakupera kwehushumiri hwavo.

 

Mubvunzo 5: Hukama hupi huri pakati peKutinhira kunomwe neZvisimbiso zvinomwe?


324-1 Zviri munguva yekupedzisira kuti Kutinhira kunomwe kwaKristu kuchauya. Zvakazarurwa 10:3-4, “Akadanidzira nenzwi guru, seshumba inorira, iye wakati adanidzira, kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako.
Zvino kutinhira kunomwe kwakati kwareva, ndakanga ndonyora ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti kwandiri: Zarira zvarebwa nokutinhira kunomwe usazvinyore.”
Chii chaive mukutunhira uku chisina anoziva. Asi tinoda kuziva. Uye zvichada muporofita kuti tive nezaruriro yacho nekuti Mwari haana imwe nzira yekuunza zaruriro yeMagwaro ake kunze kwekushandisa muporofita. Shoko rakagara richiuya nemuporofita izvi zvicharamba zvakadaro.
“Nguva yeKereke yeRaodhikia”, Bhuku reChurch Ages chitsauko 9 rakaburitswa muna 1965

Bhuku reChurch Ages rakanyorwa rikabuditswa pedyo nekumagumo kwehushumiri hwake. Vaive vasati vaziva kuti “chii chaive mukutinhira uku”. “Hakuna anoziva”.
Semuporofita aifanira kuva nezaruriro yekutinhira asi asingazivi kuti chii chaive makuri, nekuti kutinhira ndizvo zvakavanzika zvisina kunyorwa.
Zvinhu zvakadai zvingagoneka sei?

1161-Q-395 395 Kutinhira kunomwe kunoenderana nezvakavanzika zvinomwe kwakaziviswa here? Zvakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe, asi-asi hakuzivikanwe kwatiri sekutinhira here?
Kwete, kwakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe; ndizvo zvaimiririrwa nekutinhira. Kwaizozivisa... kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako kukashaiwa akakwanisa kuziva kuti kwakatii... Johane aiziva kuti kwakatii, asi akarambidzwa kuzvinyora. Akati, “Asi mutumwa wechinomwe, mumazuva enzwi rake, zvakavanzika zvinomwe zvekutinhira kunomwe zvichaziviswa.” mutumwa wechinomwe mutumwa kukereke yechinomwe. Mazviona?
Mibvunzo nemhinduro 4 COD, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Nyamavhuvhu 1964

Kuti tiwane zaruriro yekutinhira, tinofanira kuona kuti akatii nezvako paaiparidza zvisimbiso zvinomwe.
Iri ndiro gwara rakakosha.
Hama Branham vakazivisa kuti kutinhira kwaive pamusoro pei.
Kuti kuchaita nezvei. Kuti basa rako nderei. Kwete zvakwakataura.
Akazivisa basa rekutinhira muzvisimbiso zvinomwe, asi haana kubvira atiudza kuti kwakatii sekuti , zvaive mumazwi ako.
Ndiyo nzira yatingawane nayo zaruriro yekutinhira (basa rako nderei) asi kunongoramba kuri chakvanzika uye tinoramba tisingazivi kuti kwakatii, hatina ruzivo rwezvakwakataura.

72-1 {29} Bhuku rezvisimbiso zvinomwe iri rinoziviswa panguva yeKutinhira Kunomwe kwekuna Zvakazarurwa 10.
72-4 {32} Zarira zvinhu izvozvo zvarebwa nekutinhira kunomwe, usazvinyore. Zvino, ndizvo zvatisingazivi. Izvi zvichazoziviswa; hazvisi muMagwaro Matsvene, zvakataurwa nekutinhira.
Musiyano uripakati peNguva dzeMakereke manomwe neZvisimbiso zvinomwe”, mharidzo musi wa 19 Kurume 1963

Zvisimbiso zvitanhatu pazvisimbiso zvinomwe ndizvo zvakanyorwa muBhaibheri saka zvinokwanisa kuziviswa.
Zvakataurwa nekutinhira hazvina kunyorwa muBhaibheri saka hazvikwanisi kuziviswa.
Uyu ndiwo musiyano mukuru pakati peKutinhira kunomwe neZvisimbiso zvinomwe.
Asi Chisimbiso chechinomwe hachinawo kunyorwa muBhaibheri. Runyararo rwuzere. Hapana kusiiwa gwara ratingaronde.
Saka pane kuyanana pakati pechisimbiso chechinomwe chisina kunyorwa neKutinhira kunomwe kusina kunyorwa.

75-3 {49} Zvakazarirwa neZvisimbiso zvinomwe.
Zvino, ndiwo musiyano wazvo kubva paKutinhira kunomwe.
Musiyano uripakati peNguva nomwe dzeMakereke neZvisimbiso zvinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 17 Kurume 1963

Kutinhira kusina kunyorwa hakusi Zvisimbiso zvinomwe asi chinangwa chekutinhira chinoziviswa muZvisimbiso zvinomwe.
Asi chinoramba chiri chakavanzika: zvakarehwa neKutinhira.
Chisimbiso chechinomwe chinoramba chiri chakavanzika (runyararo) nekuti chinoreva chakavanzika chikuru chiri muMagwaro chinova Kuuya kweChipiri kwaShe. Hatina chatinoziva pamusoro pechakavanzika ichi. Saka kana pasinawo chatinoziva pamusoro pezvakarehwa neKutinhira, saka Kutinhira kunofanira kuva kuchidyidzana neKuuya kwaShe. Chinangwa cheKutinhira chinodyidzana nekuuya kwaShe.

36-1 Bhuku rakanyorwa mukati rakapedziswa, apo izvi- apo zvakavanzika izvi zvese zvapedza kutaurwa.
Zvino, regai ndiverenge zvakare, kuti muve nechokwadi. Zvino, tarirai.
Nemazuva enzwi remutumwa wechinomwe, …. (mutumwa wekupedzisira) kana vodo kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa...
Zvino, chakavanzika chaMwari chii... chimwechete chacho? Pauro akati kuna 1 Timotio 3 ndotenda ndiro vhesi racho, akati “ Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chekunamata chikuru kwazvo....Iye Mwari wakaratidzwa panyama.” takava naye, tikamuona, achigamuchirwa mukubwinya. Zvakapupurwa nevatumwa, zvikaonekwa pano pasi. Aive Mwari.
Chokwadi, ndicho chakavanzika chikuru, asi chakazadziswa: Baba, Mwanakomana, neMudzimu unoyera, havasi vanaMwari vatatu, asi mumwechete mumabasa kana zvinzvimbo zvitatu. Baba pasi paMosesi, Mwanakomana pasi paKristu, Mudzimu unoera pasi pemabasa: mabasa matatu aMwari Mumwe, kwete vaMwari vatatu.
Zvakavanzika zvapedziswa zvino. Bhaibheri rinoti zvinofanira kupedziswa.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Hama Branham vakazivisa zvakavanzika zvakanyorwa, “Bhuku yakanyorwa mukati”.
Zvakavanzika zvakanyorwa ndizvo zvatinoda kuti tigadzirire Kuuya kwaShe kwechipiri.
Akazivisa zvakavanzika zvekuzara kweHuMwari muna Kristu panyama.

36-7 Bhuku rakanyorwa rinopedziswa panofa mutumwa uyu. Zvino, ndapota nzwisisai izvi. Apo mutumwa wechinomwe apedza mharidzo yake, chakavanzika chekuzara kweHuMwari muna Kristu, chakavanzika chembeu yenyoka, nezvimwe zvakavanzika zvese zvezvinhu izvi, mwanakomana nekusingaperi, sezvavanotaura nezvazvo. Angava sei Mwanakomana nekusingaperi, apo hupenyu husingagumi hautangi uye haugumi? Uye mwanakomana munhu akaitwa. Zvingave nematuro sei?
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Akazivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri zvakaita sekuzara kwehuMwari muna Kristu panyama, mbeu yenyoka. Zvakavanzika zvakashungurudza vamutsiridzi kuti vazvizive.

37-2 Tarirai, Bhuku rakanyorwa... Kana mutumwa uyu akapedza hushumiri hwese hwakasiirwa panzira mukurwa kwese kwavakarwa, Luther akarwa, Wesley nayewo akarwa, nevePentecositi vakarwa, asi kune ari kuuya, ndizvo zvinotaura Bhaibheri, kuti mumazuva enzvi rake, zvakavanzika zvese … Humwechete hweZita raJesu hunoenderera . Tiriniti yakaenderera mberi pakuti ndizvo zvinoreva Baba, Mwanakomana, nemudzimu unoyera, sezvavakaita pakanzuru yeNicaea; chinhu chimwe. Vese vaive vachitadza. Asi parizvino, pakati penzira, muMagwaro ndimo muzere chokwadi. Muri kuona kuti tiri papi? Mutumwa waShe...
“hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

37-3 Tarirai, Zvakazarurwa 5:1. Teererai izvi zvino.
Zvino ndakavona muruvoko rwerudyi rwaiye wakanga agere pachigaro chovushe bhuku yakanyorwa mukati... (Zvakanyorwa zvaive mukati.)... nekunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe.
Zvino pane zvinyorwa mukati meBhuku, asi kunze kwayo kune zvisimbiso zvinomwe zvaive zvisina kunyorwa mukati meBhuku. Zvino, uyu ndiye muzaruriri aitaura: Johane. Zvino rangarirai, zvaive zvisina kunyorwa muBhuku. “Uye mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe zvakavanzika izvi zvose zvakanyorwa muBhuku zinofanira kupedziswa.” zvinofanira kuitwa pazuva iroro. Zvino, muri kuona here zvandinoreva? Muri kunditevera here?
Ipapo inenge yave nguva yekuti manzwi manomwe ekuna Zvakazarurwa 10 aziviswe.
Kana Bhuku rapedziswa, kunenge kwasara chinhu chimwechete, ndiwo manzwi manomwe akavanzika ekutinhira akanyorwa kunze kweBhuku akarambidzwa Johane kunyorwa.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Muporofita akazivisa zvakanyorwa mukati meBhuku, kwete zvisimbiso zvinomwe zviri kunze kweBhuku zvisina kunyorwa muBhuku.
Zvisimbiso zvinomwe zviri kunze kweBhuku ndiko kutinhira kunomwe.

40-3 Uye kutinhira kunomwe muzvakazarurwa zvaJesu Kristu, ndizvo zvakavanzika. Bhaibheri hariti here izvi ndizvo zvakazarurwa zvaJesu Kristu? Nei kune zvimwe zvakavanzika zvakavigwa pamusoro pazvo. Chii. Kutinhira kunomwe kunazvo. Nekuti Johane aive oda kunyora, inzwi rikabva kudenga, rikati, “Usazvinyora. Asi zvizarire. Zviise kunze kweBhuku.” zvinofanira kuziviswa. Ndizvo zvakavanzika.
Zvino, tinopedzisa zvinhu izvi neMweya Mutsvene. Takazviudzwa kuti aive asiri maepuru; raive bonde. Takazviudzwa zvinhu izvi... hakuna anokwanisa kumira pamberi pazvo. Handisati ndaona muparidzi anobvumirana nazvo hupenyu hwangu hwese. Asi ndakavabvunza.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo 30 Zvita 1962

Zvakazarurwa zvaJesu Kristu muBhuku rekupedzisira muBhaibheri. MuBhuku raZvakazarurwa kunoonekwa kutinhira kunomwe muchitsauko 10. kwakabata chakavanzika cheKuuya kwaShe.
Ichi ndicho chakavanzika chatisingazivi.

284-5 {42} Iyi ndiyo nzira yakaenda neNguva dzemakereke , Zvisimbiso nezvimwe zvese. Kana munhu akafunga kuti anoziva zvakarehwa nekutinhira uku, kana zvisingaenderane neBhaibheri rese, panenge pane chakaipa ipapo.
“Chisimbiso chechina”, mharidzo musi weChina 21 Kurume 1963.

Kutinhira kwakabata chakavanzika chakavigwa chatinofanira kuziva. Zvinofanira kuzobvumirana neimwe nzira nezvakanyorwa muBhaibheri kunyangwe iko kutinhira kwacho kusina kunyorwa pachako.
Semuenzaniso, Kana uchifunga kuti Kutinhira ndiko mabasa manomwe ekubata kwemunhu wakarurama, zvino chiratidzo cheKutinhira chakanyorwa muBhuku raPetro. Saka hachingave chiratidzo chaicho. Asi pachanyatsotinhira Kutinhira kwakavanzika uku, hakungarwisi zvakanyorwa naPetro.

Mubvunzo 6: HamaBranham vakazivisa zvakataurwa neKutinhira kunomwe here?


 

568-2 {335} “Izvi zvichave rini hama Branham?” handikwanisi kukuudzai. Handizivi... ...Chimwechete chezvakavanzika cheChisimbiso ichocho, chikonzero nei chisina kuziviswa, kwaive Kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako, uyo izvo zvakanakisa, nekuti hakuna chinoziva nezvako; zvaive zvisina kubvira zvanyorwa. Saka tiri panguva yekupedzisira; tasvika.
“Chsimbiso chechinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Ndapota zvidzorei. Hatina chatinoziva pamusoro peChisimbiso chechinomwe, chinova chakavanzika chikuru chekuuya kwaKristu, uye hatina chatinoziva pamusoro pezvakataurwa neKutinhira kunomwe.
Chero chaunofunga kuti kwakataura, uri kungofungidzira nekuti hakuna kana humbowo muzvinyorwa.
Asi tinogona kuwana yanano. Kutinhira kunomwe neZvisimbiso zvinomwe zvese hazvina kunyorwa. Saka zvakabatanidza pamwe panhu. Kutinhira kunomwe kwakareva neimwe nzira, mumashure mekumuka kuvakafa, kuti kutigadzirire kuti kereke ikwire kudenga paKuuya kwechipiri kwaShe. Chisimbiso chechinomwe chinoyanana neKuuya kweChipiri.

557-5 {249} Ndicho chakavanzika chisina anoziva nezvacho. Johane akarambidzwa kunyora, kunyangwe, kunyangwe kunyora chiro nezvazvo. Nei? Ichi ndicho chikonzero nei paive pasina chaiitika pazviitiko zvese zvekudenga; zvaizozivisa chakavanzika. Mazviona here zvino? Kana chiri chinhu chikurusa chinofanira kusanganisirwapo, nekuti chinofanira kuitika, asi kana Kutinhhira kunomwe...
… Kutinhira kunomwe kwakatevedzana, kwakareva.... kukaita motsi, piri, tatu, ina, shanu, tanhatu nomwe, zvakatevedzana. Asi kudenga hakuna kuzvinyora. Kudenga hakuzivi nezvako, kwete chimwe chinhu, nekuti hakuna chiri kuitikako. Inguva yakanyarara. Chaive chakakura zvekuti chakaitwa chakavanzika kuvatumwa zvakare. Zvino, nei?
Kana Satani akaziva nezvazvo, anokwanisa kukanganisa zvinhu zvakanyanya. Kune chinhu chimwe chaasingazivi. Zvino, anokwanisa kuturikira chero chaada, kana kuitisa chero rudzi rwechipo (ndinovimba kuti muri kudzidza.), asi haakwanisi kuziva izvi. Hazvina kana kunyorwa muShoko. Ndicho chakavanzika chizere. Vatumwa, zvinhu zvese zvakanyarara. Dai vakaita chero chinhu zvingadai zvakaendesa chimwe chinhu chakakosha, saka vakangonyarara, runyararo; zvinhu zvese zvikamira.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Paitaurwa nezveKutinhira, Johane aive akayarara. Vese vaive Kudenga vakaona chisimbiso chechinomwe chichivhurwa, vakanyarara.
Ngatiiteiwo pano panyika zvavakaita Kudenga. Kuvhara miromo yedu.
Kana uchiziva mhinduro wozivisa chakavanzika kune chero munhu, unokonzeresa kuipa kukuru. Saka chengetai zvamunoziva mumoyo menyu.

575-6 {392} Makaona here paakabvunzwa nemaJuda izvozvo? Munoziva kana tikafananidza maGwaro pano naMateo 24 nezvisimbiso zvitanhatu, chisimbiso chechinomwe chakasiiwa chisina kutaurwa; nekuti (Muri kuzviona here?), Kristu akati Mwari voga ndivo vanoziva, kwete chero vatumwa. Hazvishamisi, zvaive zvisina kana kunyorwa. Mazviona, vakanyarara; hakuna chakaiitika ipapo. Vatumwa havazvizivi;
Hakuna anoziva kuti achauya riini. Asi kuchave ne... kuchave nemanzwi manomwe ekutinhira achazivisa zaruriro huru panguva iyoyo.
Saka ndinotenda kuti, kwatiri... kana tisingazivi, uye ti-ti- hazvingazivikanwi kusvika nguva iyoyo, asi zvichaziviswa pazuva iro, panguva yazvinofanira kuziviswa. Saka chinhu chinoda kuitwa nesu kuva takavimbika pamberi paMwari tovabatira, toita zvese zvatinoziva kuti tiite, torarama hupenyu hwemaKristu hwakanaka.
Inzwai zvino, tinoona kuti Chisimbiso cheChitanhatu chakavhurwa kwatiri; takachiona, uye tinoziva kuti chisimbiso chechinomwe hachikwanisi kuvhurwa kuruzhinji kusvikira nguva yacho yakwana.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Vamwe vanoti kuti ruzhinji hazvisanganisi Mwenga waKristu.

208 Gwaiana rakatora Bhuku raro apo, Chisimbiso chechinomwe chaive chakwanira kuti chivhurwe, Chisimbiso cheChitanhatu. Rangarirai, akativanzira Chisimbiso cheChinomwe. Haaikwanisa kuzviita. Apo Mutumwa akamira, zuva nezuva, achinditaurira, asi ipapo haana kukwanisa kundiudza pane ichocho. Akati “kune runyararo Kudenga.” Hakuna anoziva. Kwaive kuuya kwaShe.
“Mweya iri muhusungwa parizvino”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 10 Mbudzi 1963

 

557-5 {249} Ndicho chakavanzika chisina anoziva.
“Chisimbiso chechinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963
Kuti ruzhinji zvinosanganisa isu tese nevamwe vanhu vese.

 

568-2 {335} “Zvinhu izvi zvichava rini hama Branham?” handikwanisi kukuudzai. Handizivi... Chimwe chezvakavanzika cheChisimbiso ichocho, chikonzero nei chisina kuziviswa, kwaive kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako, izvi zviripo zvakanakisa, nekuti hakuna anoziva chinhu pamusoro pacho; chaive chisina kubvira chanyorwa. Saka tave panguva yekuguma; tasvika.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Ruzhinji runosanganisira hama Branham pachavo.

577-1 {400} Zvino, kana kaseti iri rikawira muruvoko rwemumwe munhu kumwe kunhu, musaedze kuita chero rudzi rwekuita “chindezvedu” kubva pariri. Chinhu chimwe chamungaite, munoenderera mberi muchibatira Mwari, nekuti chakavanzika chikuru ichi chikuru kwazvo zvekuti Mwari haana kusiya Johane kuti anyore nezvacho. Kutinhira kwakareva, asi Aka... nekuziva kuti... achitivimbisa kuti hichavhurwa, asi kusvika panguva ino hachina kuvhurwa.
“Chisimbiso chechinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

564-2 {301} Saka rangarirai, Chisimbiso cheChinomwe, chikonzero nei chisina kuvhurwa(Mazviona?) chikonzero nei chisina kuziviswa, hakuna anofanira kuziva nezvacho....
Munoona . Tarirai zvino, kupera kwemharidzo ino, Chisimbiso chino. Ano-Anozivisa zvisimbiso zvitanhatu zvese, asi hapana chinotaurwa nezvecheChinomwe. NeChisimbiso chenguva yekuguma, pachinotanga, chichange chiri chakavanzika chikuru maererano neBhaibheri.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Ndapota batai izvi, Chisimbiso cheChinomwe hachina kuvhurwa.
Zaruriro yakaitwa nehama Branham pamusoro pechisimbiso chechinomwe ndeyekuti ndicho chakavanzika chinoyanana neKuuya kwechipiri kwaKristu. Tinoziva kuti chisimbiso chechinomwe chakamiririra chii (Kuuya kwechipiri) asi hapana chatinoziva nezvacho nekuti hatikwanisi kuturikira runyararo rwuzere.

576-3 {394} Zvino, kune chimwe chikonzero nei Mwari vakasiya manzwi manomwe aya achitinhira, nekuti zvinofanira kuuya (Mazviona?), nekuti.. tinoona kuti Kristu, Gwaiana akatora e-e Bhuku muruvoko rwake, akavhura Chisimbiso chechinomwe. Asi munoona, ndicho chakavanzika chakavanzirwa isu. Hakuna anoziva nezvacho. Asi chi- chinoenderana nezvaakataura: hakuna anoziva Kuuya Kwake; havangazivewo pamusoro pechakavanzika cheKutinhira kunomwe uku. Saka munoona, zvakakochekerana pamwechete.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

Pakavhurwa Chisimbiso cheChinomwe, kwaive kuzivisa kuti chaive chakavanzika chizere chisina kana mumwe anoziva nezvacho. Saka, mukuita kumwe chakavhurika kuti chizivise kuti chinoyanana neKuuya kwechipiri. Mune mamwe mazwi, tave kuziva kuti chakamiririrei.
Asi zvakadaro, hachina kuvhurika nekuti hatina chatinoziva pamusoro pechakavanzika chatakavanzirwa ichi.

568-2 {335} “Zvinhu izvi zvichave rini hama Branham?” handikwanisi kukuudzai. Handizivi... … Chimwe chezvakavanzika cheChisimbiso ichocho, chikonzero nei chisina kuziviswa, kwaive kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako, izvo zviripo zvakanakisa, nekuti hakuna chinoziva chinhu nezvazvo, haana kana kunyorwa. Saka tiri panguva yekuguma; tasvika.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

576-3 {394} Kusvika ipapo tine kunzwisisa pamusoro pacho nhasi, nekuti zvimwe zvacho zvese zvakazarurwa, asi ichi hachina kuzarurwa. Asi ndigere mukamuri yangu, ndakanzwa izvi- kana kuti handina kunzwa, ndoti, asi ndikaona chichizarurwa kusvika kukutinhira kunomwe. Zvino, ndipo patinokwanisa kusvika ipapo. Zvino ndinovimba kuti mumwe nemumwe wenyu achabatira Mwari, nekuita icho chakanaka, nekumuda hupenyu hwenyu hwese nekumubatira, Mwari ndivo vanozoita zvimwe zvese.
“Chisimbiso chechinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Hatingazivi zvinorehwa nekutinhira kunomwe kusvikira kwareva.
Zaruriro yeChisimbiso chechinomwe ndeyekuti chinovhurika kuti chizivise kuti ndicho chakavanzika chizere. Chinoyanana neKuuya kwaShe.
Hama Branham havana kubvira vanzwa kureva kweKutinhira kunomwe. Vakakuona muchiratidzo, asi havana kubvira vanzwa zvakwakataura.

567-1 {322} … Zvino, chii chakavanzika chikuru chirere pasi peChisimbiso ichi, handizivi. Handichizivi. Handingafungidzire kuti chii. Handingachitsananguri, kuti chii uye kuti chakatii. Asi ndinoziva kuti kwaive iko kutinhira kunomwe kwaireva kuri pedyo nepedyo, kuchitinhira nguva nomwe dzakasiyana, chikazaruka kuve chimwe chinhu chandakakwanisa kuona.
Pandakaona izvi, ndakatarisa kuti ndiwane tsanangudzo yaibhururuka ichienda nekoko, handina kukwanisa kuiziva. Ndizvo chaizvo, hama. Mazviona? Nguva haisati yakwana kuti zviitike, asi zvave kuda kusvika kunguva iyoyo. Mazviona? Zviri kuswedera. Saka chinhu chekuti imi muite ndechekuti murangarire kuti ndakataura nemi muZita raShe: gadzirirai, nekuti hamuzivi nguva ingaitike chimwe chinhu.
“Chisimbiso chechinomwe”, mharidzo yemusi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Tsanangudzo yeKutinhira kunomwe yaive isinganzwisisike nekuti yaive mururimi rwusingazivikanwe. Zviri pachena kuti Mwari vaive vasingadi kuti tizive zvakarehwa nekutinhira. Pakuchanyatsoreva ndipo patichaziva.
Parizvino tiri kure nekuziva kwedu. Ungatsanangure sei rurimi rusigazivikanwe?

563-5 {299}…”Uku kuchave kukwevewa kwetatu, haungakuudzi chero munhu.”
MuSabino Canyoni, akadaro, “Uku kukwevewa kwetatu.” kune zvinhu zvikuru zvitatu zvinoenda nako, chimwe chacho chazarurwa nhasi, kana nezuro , chimwe chacho chazarurwa nhasi, uye kune chinhu chimwechete chandisingakwanisi kutsanangura nekuti chiri mururimi rwusina anoruziva. Asi ndanga ndimire ndakanangana nacho, uku ndiko kukwevewa kwetatu kuri kuuya. Uye Mweya Mutsvene waMwari ...Oh, maiwe. Ndicho chikonzero nei denga rese ranga rakanyararwa.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

Hama Branham vakaona kutinhira kunomwe kuchireva asi kureva uku kwakatsanangurwa nerurimi rusingazivikanwe. Zvimwe zvinhu zviviri zvinoitika pamwe nekutinhira uku asi havana kubvira vatiudza kuti zvaive zvii. Saka nhambo ino tiri kuresa nekuziva. Fungidziro hadzizorape kusaziva kwedu.

106 Chakavanzika chikuru chaMwari chekuti sei, ndicho chatakavanzirwa. Akachiita chakavanzika. Hakuna anoziva chiro nezvacho. Chero vatumwa havachinzwisisi. Onai, haana kubvira achizivisa. Ndicho chikonzero nei, muchakavanzika chedu chechinomwe, pakavhurwa Chisimbiso chechinomwe, kwakava nerunyararo. Jesu, paaive panyika, vaida kuziva kuti achadzoka rini. Akati, “hazvi... Kunyangwe iye Mwanakomana pachake haazivi kuti izvi zvichava rini.” Onai, Mwari anozvizivira izvi pachake. Ndicho chakavanzika. Ndicho chikonzero nei kwaive nerunyararo Kudenga kwehafu yenguva, Kutinhira kunomwe kuchibva kwareva manzwi ako, Johane akabva arambidzwa kunyora, tarisai, Kuuya kwaShe. Ndicho chinhu chimwechete chaasina kuzivisa, kuti achauya sei, uye kuti achauya rini. Chinhu chakanaka kuti Haana kutaura. Kwete.
“Kristu Chakavanzika chaMwari Chakaziviswa”, mharidzo musi weSvondo 28 Chikunguru 19

567-3 {325}… Handizivi kuti ndiyani acha- kuti chii chichaitika. Handizivi. Ndinongoziva kuti kutinhira kunomwe ikoko ndiko kune chakavanzika ichi, kuti kudenga kwakanyararwa. Munhu wese anzwisisa here?
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Pano tinowana Gwara remubvunzo 6. chinangwa chekutinhira ndechei?
Kwakabata chakavanzika chekuti Mwari vanouya rini.

576-7 {398} … Asi munoona, aviga zaruriro yeChisimbiso cheChinomwe ichi. Uye pano Chisimbiso cheChinomwe, paanochivhura, anochiviga zvakare. Mazviona? Saka tinoona kuti ndicho chakavanzika chikuru, nekudaro, nguva haisati yakwana kuti zvakavanzika izvi zvizivikanwe, nekudaro, tiri pano zvimwe zvacho zvese zvichazivikanwa panguva chaiyo ichaonekwa Jesu panyika zvakare achiuya kuzotora Mwenga wake, kana chero chimwe chinhu chichaitika nguva iyoyo.
Zvino kusvikira nguva iyoyo, ngatingonamatei tirarame hupenyu hwakafanira maKristu, takatarisira kuuya Kwake.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

555-6 {229} Tinofanira kurangarira kuti chisimbiso chechinomwe ichi ndiko kuguma kwenguva kuzvinhu zvese. Ndizvo chaizvo. Zvinhu zvakanyorwa muBhuku rezvisimbiso zvinomwe (zvikanamatidzwa nehurongwa hwedzikinuro kubva nheyo dzenyika dzisati dzavepo), kusvika kumagumo kwazvo. Ndiko kumagumo. Ndiko kuguma kwenyika ine madambudziko. Ndiko kuguma kwendiro. Ndiko kupera kwenyika. Ndiko... ndiko zvakare kupera kwenguva. Nguva haizovapo zve. Nekuti Bhaibheri rinotaura kudaro.
… Zvakazarurwa... chitsauko 10 ku-kubva pavhesi 1 kusvika ku 7 . Nguva ichapera. Mutumwa akati, “Nguva haichazovipo zve,” ipapo mumazuva ekuitika kwechinhu chikuru ichi. Zvinhu zvese zvinopera munguva iyi, kupera kwe- kwe- kumagumo kweChisimbiso cheChinomwe ichi.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10 achauya munguva inouya. Saka mutumwa uyu haasi Gore rakatorwa mifananidzo mavhiki anodarika matatu adarika.
” Mumazuva ekuitika kwechinhu chikuru ichi.” hama Branham vakatarisira Kuuya kweMutumwa uyu munguva yaitevera.

556-2 {233} Tarisai, kupera kwenguva yekereke. Kupera kwe-kweChisimbiso chechinomwe. Kupera kweHwamanda. Kupera kwendiro, uye kupedziswa kwekugadzirira kuuya kwemereniyamu; zviri muchisimbiso chechinomwe.
Zvakafanana nekusimudza roketi kuti riende mudenga, roketi iroro roputika pano, roenda mudenga roputika futi. Rinoburitsa nyeredzi dzemoto. Imwechete yenyeredzi idzodzo inoputika yoitawo dzayo nyeredzi dzemoto; uye imwe yenyeredzi idzi yoputika zvakare, yoburitsa nyeredzi shanu mairi (Mazviona?) inobva yapera. Ndicho chisimbiso chechinomwe; chinongopedzisa nguva kunyika yose. Chinopedzisa nguva kune zvese. Zvinoreva nguva yeicho. Chinogumisa nguva kune ichi. Chinogumisa nguva... Zvinhu zvese zvinongoperera paChisimbiso chechinomwe.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

Zviitiko zvenyika hazvina kuguma muna 1963. zvichaguma munguva yekutambudzika kukuru.

556-4 {236} Zvino, izvi Achazviita sei? Ndizvo zvatisingazivi, handizvo here? Hatizivi. Yave nguva yezvinhu zvese izvi, uye kuuya kwemereniyamu.
Tarisai, kuvhurwa kweChisimbiso ichi kwaive kwakakura kwazvo zvekuti kudenga kwakazadzwa nerunyararo kwehafu yenguva. Zvino, chikuru here? Chii? Chakanyaradza :denga. Kwaive kusina chakapfakanyika kwehafu yenguva.
Zvino, hafu yenguva haingave yakareba kana uri mumufaro, asi kana uri pakati pemumvuri werufu nehupenyu, zvinoita semwaka. Chaive chinhu chikuru, Jesu haana kubvira ataura nezvacho: kana mumwechete wavo. Johane haana kubvira anyora nezvacho. Kwete, akarambidzwa kunyora nezvacho. Tarisai, kune... Akango... Haana kunyora, asi rwaingova runyararo.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Tinofanira kutevera muenzaniso wavo.
Tinoziva kuti zvakavanzika zvisina kunyorwa zvinomiririra chii asi hatizivi kuti zvinotaura nezvei.
Hatizivi kuti Kutinhhira kunomwe kwakareva kutii.
Hatizivi zita idzva raShe.
Hatizivi kuti anouya riini.

564-2 {301} Zvino, ndi-regai ndimirire zvangu pano. Mazviona? Ndinongo- ndinongonzwa kuti ndisataure zvakawanda nezvazvo. Mazviona? Saka chingorangarirai, Chisimbiso cheChinomwe, chikonzero nei chisina kuvhurwa (Mazviona?), chikonzero nei chisina kuziviswa, hakuna anofanira kuziva nezvacho...
Tarisai. Tarisai zvino, kumharidzo yenguva yekuguma, Chisimbiso ichi. Mumashure mezvose, Ano-Anozivisa zvisimbiso zvitanhatu zvese, asi haatauri chinhu pamusoro pecheChinomwe. NeChisimbiso chenguva yekupedzisira, pachinotanga, chichange chiri chakavanzika chakazara maererano neBhaibheri. Tisati taziva izvi... Rangarirai, Zvakazarurwa 10:1,7 (1-7, chitsauko 10:1-7) kumagumo kwenzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvese zvichazivikanwa. Tave panguva yekuguma, kuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo 24 Kurume 1963

Zvisimbiso zvitanhatu zvakanyorwa zvakaziviswa asi chechinomwe hachina kunyorwa mumaGwaro saka hama Branham, kana mumwe munhu, haangachizivisi. Munhu angazivisa sei chinhu chisina kunyorwa?
Mwari vakazivisa sei chakavanzika chikuru chekuuya kwaKristu? Kupfurikidza kutumira vatumwa vatsvene, Zita idzva raMwari pamunhu rakaziviswa.
Vanhu havana kuzivisa izvi kuna Josefa naMaria.

Mateo 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.

21 Iye uchazvara Mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo.

Ruka 1:26 Nomwedzi wechitanhatu mutumwa Gaburieri wakatumwa naMwari kuguta reGarirea, rinonzi Nazareta,

30 Ipapo mutumwa akati kwaari: Usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari.
31 Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi JESU.

575-4 {390} …Zvino, zvino, muri kuona here pakuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe ichi, chiri muhushumiri hutatu. Uhu hwandiri nahwo-huchataura uye hwataura, kuti hushumiri hweKutinhira kunomwe. Kutinhira kunomwe kudenga kuchazivisa chakavanzika ichi. Zvichave pakuuya kwaKristu, nekuti Kristu wakati hakuna anoziva musi nenguva yekuuya kwake.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo manheru emusi wa 24 Kurume 1963

Kuvhurwa kweChisimbiso chechinomwe hushumiri hutatu.
Chimwe chehushumiri hutatu uhu Kutinhira kunomwe kwatisina chatinoziva nezvako.
Hatizivi kuti zvimwe zvikamu zviviri zvehushumiri hutatu chii.
Saka ngatisaedzai kubatanidza zvakavanzika kuti tizvizive zvichibva panjere dzevanhu.
Eva akabatanidza akaona kuti angaunze sei hupenyu panyika kupfurikidza bonde, akakanya matope atiri nanhasi uno.
Sara akabatanidza akawana kuti Abrahama angaita sei mwana naHagai, akakanya mamwe matope. Zvakaunza Ishimaeri nemaArabhu vanokonzeresa hondo pamusoro pezvemafuta uye kudonhedza mari kunyika dze Middle East. Materorisiti ejihad anouraya, vakazadzwa neruvengo, ndizvo zvibereko zvezano iroro.
Yave nguva yekuti isu vanhu tisiye kuita zvinhu nenjere dzedu.
Hatichada mamwe matope zvakare.
Saka ndapota, hakusisina kuedza kubatanidza kuti titi kutinhira kwakareva kutii.
Zvisiirei kuna Mwari. Haadi rubatsiro rwedu.

557-3 {245) Chakaitika ndechekuti kutinhira kunomwe ikoko kwaakanzwa kuchireva akarambidzwa kunyora, ndipo pane chakavanzika kuseri kwekutinhira kwakatevedzana kwakareva ikoko.
557-5 {249}Zvino,nei? Ngatizvitsigirei. Nei? Ndicho chakavanzika chisina anoziva nezvacho.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

Saka hatizivi zvakarehwa nekutinhira, asi tinogona kuziva basa rako.
Kuchapa Mwenga kutenda kwekuitira kuti agone kukwira kudenga.
Kana kutinhira kwakareva kare, nei kukwira kudenga kusati kwaitika.

169 Akatambanudza tsvimbo yake, kubva pakureva kwaMwari, akati, “Matatya ngaazadze nyika”, matatya akauya kusvika vamaunganidza, matutu, nzimbo dzese dzikanhuhwa, zvingaite nhanho makumi mana kana mashanu kukwira mudenga, kwematatya. Aive mumakabhati ma-maFarao. Aive mu...mumachira, waiwana matatya mazana mashanu arimo, pasi pemubhedha, mumapako. Kwese kwavaienda kwaive nematatya, matatya, matatya. Akabvepi? Mwari Musiki vane mutsa. Zvavanovimbisa vanoita saizvozvo!
170 Akati kuchava nemuono wakaipa pamusoro penyika. “mhashu dzine bvudzi kunge remunhukadzi, “bvudzi refu, kuzovhima vakadzi vanogera misoro yavo. “meno seeshumba; vumborera pamiswe yadzo, sezvinyavada; dziine simba rekukuvadza vanhu, kwemwedzi.” Mirai zvenyu tisvike pakuvhurwa kwehosha nezvisimbiso, iko Kutinhira kunomwe, tarisai zvichaitika. Oh, hama, svikai Gosheni muchine nguva yekusvika kuGosheni. Musatarire kunze uku.
“Asi havana kuziva”, mharidzo musi weSvondo 15 Nyamavhuvhu 1965

Muna 1965, hama Branham vaive vachiri vakatarisira kuparidza Kutinhira.
Pano vakakuyananisa nehosha dzichadururwa munguva yekutambudzika.
Vakati, “Zvisimbiso” asi vaive vatoparidza zvisimbiso kare. Vaireva ndiro here?
Ndiro nomwe dzinodururwa munguva yekutambudzika kukuru here?

19 Makaseti esvondo rakadarika, ndinofunga kudaro, anokuzivisai zvinhu zvakavanzika zvatichataura kumunhu mumwe nemumwe kana tikawana mukana unotitendera, kuvhurwa kwehosha dzekupedzisira dzichadururwa panyika, Ndiro idzodzo, ndingati, kudururwa kwendiro, uye Kutinhira kunomwe, nezvinoonekwa zvakarema zvinowira nyika. Munhu zvino, nevanhu nhasi, vari muchimiro chakaoma; pasi rese!
“Kristu anoziviswa muShoko rake”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 22 Nyamavhuvhu 1965

Pano vanoyananisa Kutinhira neNdiro nehosha dzinodururwa panguva yekutambudzika kukuru. Maive muna 1965 asi vaive vachiri kuda kuparidza Ndiro neKutinhira kunomwe. Aive achiri kuzviona munguva yaizouya.

16 Zvino, mukuita izvi, ndauya pano nechinangwa chekudzidzisa Ndiro dzekupedzisira, Ndiro nomwe dzekupedzisira, neHwamanda nomwe dzekupedzisira, neKutinhira kunomwe kwekupedzisira, zvemuBhuku raZvakazarurwa, tichizvisunganidza pamwechete panguva ino yatiri kurarama; kutevera kuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe, Nguva yeKereke yeChinomwe. Saka hatina kuwana mukana wekuzviita. Saka ndi-ndinovimba kuti, nekukasika nepandingagone napo, ticha... tichatsvaga nzvimbo yakaringana kune izvozvo, pano kana kuLouisville, new Albany, kana kuisa tende, kuti tinogona kugara kusvika chero nguva yatatenderwa naMwari.”
“Mwari wenguva ino yakaipa”, mharidzo musi weSvondo mangwanani 1 Nyamavhuvhu 1965

Muna 1965 vaive vachiri kushingirira kuda kuparidza Kutinhira kunomwe uye vachikuyananisa nezviitikko zvenguva yekutambudzika.


Mubvunzo 7: Hama Branham vakazivisa here basa reKutinhira kunomwe?


 

1161-Q-395 395 Kutinhira kunomwe kunoenderana nezvakavanzika zvinomwe kwakaziviswa kare here? Kwakaziviswa muZvisimbiso zvinomwe here, asi kuchiri- kuchiri zvakavanzika kwatiri sekutinhira here?
Kwete, kwakaziviswa muzvisimbiso zvinomwe; ndizvo zvaimiririra kutinhira. Kwaizozivisa.... Kutinhira kunomwe kwakareva manzwi ako kukashaiwa akaziva kuti kwakatii... Johane aiziva kuti kwakatii, asi akarambidzwa kunyora zvakwakareva. Akati, “Asi mutumwa wechinomwe, mumazuva enzwi rake, zvakavanzika zvinomwe zvekutinhira kunomwe zvichaziviswa.” Mutumwa wechinomwe ndiye nhume kukereke yenguva yechinomwe. Mazviona?
“mibvunzo neMhinduro 4 COD, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Nyamavhuvhu 1964

Verengai Bhuku reZvisimbiso zvinomwe rese. Hapana nzvimbo imwechete mariri apo hama Branham vanotiudza kuti Kutinhira kunomwe kwakataura kutii.
Asi muChisimbiso chechinomwe akazivisa kuti Kutinhira kwaimiririrei. Mune mamwe manzwi, akatiudza chinangwa chako, basa rako muhurongwa hwaMwari.

142-1 {166} Asi fungai zvino akanyora izvi, asi paakatanga kunyora Kutinhira kunomwe, akati, “usanyora izvi.” akanga apihwa basa rekunyora zvese zvaaive aona nekunzwa. Asi pakatinhira kutinhira kunomwe uku kuna Zvakazarurwa 10 , akati, “Usanyora zvarehwa nekutinhira.” zvakavanzika. Hatizivi kuti chaive chii nanhasi; asi mafungiro angu zvichaziviswa. Uye kana zvikaziviswa, zvichapa kutenda kunyasha dzekukwira kudenga mukubwaira kweziso kuitira kuti kereke ikwire kudenga. Tichadarika nemune zvese zvatinoziva nezvazvo; mumabasa ese atakaona nezvimwe zvese. Takaona zvakavanzika zvaMwari. Takaona kuuya kwe-kwekuunganidzwa pamwechete kweMwenga mumazuva ekupedzisira, asi zve mune chimwe chinhu mukati umo chatisingakwanisi kuzvijekesera nezvacho. Kune chimwe chinhu zvakare. Asi ndinorangarira panotanga kuuya zvakavanzika.... Mwari vakati, “Zvibate parizvino. Chimbomira. Ndichazvizivisa pazuva iro. Usazvinyore zvachose, Johane, 'nekuti vachadzedzereka pamusoro pazvo. Chingo- chingozvirega. (Mazviona?) Asi ndichazvizivisa pazuva iro pazvinenge zvofanira kuzivikanwa.”
“Chisimbiso chekutanga”, mharidzo musi wemuvhuro manheru 18 Kurume 1963

327 Zvino mutumwa uyu wekuna Maraki 4 nekuna Zvakazarurwa 10:7 achaita zvinhu zviviri. Chekutanga: maererano nekuna Maraki 4 achatendeutsira moyo yevana kuna madzibaba avo. Chechipiri: Achazivisa zvakavanzika zveKutinhira kunomwe kuna Zvakazarurwa 10 dzinova zaruriro dziri muZvisimbiso. Chichava ichochi 'chokwadi muzvakavanzika' chichatendeutsira pachokwadi moyo yevana kumadzibaba avo epaPentecositi. Saizvozvo.
Nguva yeKereke yeRaodhikia- Bhuku reChurch Ages chitsauko 9
Chinangwa chekutinhira kunomwe ndechekutidzosa kukereke yekutanga. Tinokwanisa chete kubatana nemadzibaba epaPentecositi mumashure mukumutswa kwavo kuvakafa. Vachave vari mumiviri mitsva isu tinofanira kuvavo nemiviri inenge yashandurwa. Ipapo ndipo panenge pave kushanda kutinhira nekuti Ishe havazouye kusvikira vakafa vamutswa uye miviri yedu yashandurwa.
Saka ngatitarisei muzvisimbiso zvinomwe kuti tiwane zaruriro yekuti kutinhira kuri pamusoro pei sekuti kuchaitei, basa rako nderei.

557-5 {249} Ndicho chakavanzika chisina anoziva nezvacho. Johane akarambidzwa kunyora nezvako, kunyangwe, kunyangwe kunyora vara zvaro nezvazvo. Nei? Ndicho chikonzero nei kwaive kusina chaiitika- chaiitika kudenga; zvaizokanganisa zvikaburitsa pachena chakavanzika. Makukwanisa kuzviona here ? Kana chiri chikuru kudai chinofanira kusanganisirwa, nekuti zvinofanira kuitika, asi kana kutinhira kunomwe...
Zvino, tarisisai, pakauya vatumwa vanomwe kuzoridza hwamanda dzavo, kwaive nekutinhira kumwechete. Israeri payaive yakaungana, kwaive nehwamanda imwe. Nguva paichaguma, hwamanda yekupedzisira... Kutinhira kumwechete, asi pano tine kutinhira kunomwe kwakatevedzana: motsi, piri, tatu, ina, shanu, tanhatu, nomwe, kuverenga kwakanakisa. Kutinhira kunomwe kwakatevedzana. Hakuna kutaura... kwakaita chete-chete kuti motsi, piri, tatu, ina, shanu, tanhatu, nomwe kwakatevedzana. Asi matenga haana kunyora izvozvo. Matenga haaikwanisa kuzviziva, kwete chimwe chiro, nekuti hakuna chakaitika. Yaive nguva yakanyarara. Chaive chinhu chikuru kwazvo kusvikira pakuitwa chakavanzika kunyangwe kuvatumwa. Zvino, nei?
Kana Satani akakwanisa kuziva chinhu nezvacho, aizoita kukanganisa kukuru. Hakuna chinhu chaasingazivi. Zvino, anokwanisa kutsanangura chero chinhu chaanoda, kana kuita chero rudzi rwezvipo (ndovimba muri kudzidza.), asi haafaniri kuziva ichi. Hachina kana kunyorwa muBhaibheri. Ndicho chakavanzika chizere. Vatumwa, zvese zvakanyarara. Dai vakapfakanyika vangadai vakazivisa chimwe chinhu, saka vakangonyarara, kunyarara kukuru; zvinhu zvese zvikamira.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 Kurume 1963

 

Ndicho chakavanzika chakakoshesesa.
Hakuna mukuru wemauto anozivisa zano rake rekurwisa muvengi kusvika nguva yehondo yakwana.

322-4 {314} Ane pakanyorwa “Hupenyu”, akatasva bhiza jena, pano pane murume ane masimba matatu akasanganiswa, anonzi rufu, ari kuunganidza vanhu vake vepanyika, uye Kristu achiunganidza vanhu vake vekakodzerana nedenga, vatsvene.
Ane rufu rwakanyorwa paari; Kristu akanyorwa Hupenyu paari. Vari pamwe naye vane mabhiza machena zvakare, vanodaidzwa kuti “vakasarudzwa nheyo dzenyika dzisati dzavepo”, (Amen.) Ivavo vakatendeka kuShoko. Amen. Whewoo. Ndazvida izvi. Vakadanwa vakasarudzwa nheyo dzenyika dzisati dzavepo, uyezve vakatendeka kuShoko nekusarudzwa kwavo, vese vakazadzwa newaini nemafuta matsva vachitasva pamwe, vachiuya kuzosangana Naye. Vanoziva kuti Kutinhira ndiko kuchavapa chinhu ichocho 'nekukasika. Maziona?
“Chisimbiso chechina”, mharidzo musi weChina manheru 21 Kurume 1963

Kutinhira kuchigere kuitika, kuchapa chimwe chinhu kune vakasarudzwa kuti vagone kusangana naShe.
Tarisai zviri munguva inouya. Kuchareva chakavanzika munguva inouya.

567-3 {325} Handizivi kuti ndiyani acha- kuti chii chichaitika. Handizivi. Ndinongoziva kuti kutinhira kunomwe ikoko ndiko kwakabata chakavanzika, chekuti denga rakanyaradzwa. Munhu wese anzwisisa here?
“Chisimbiso chechinomwe”, mharidzo yemusi weSvondo 24 Kurume 1963

575-6 {392} Makatarisisa here apo maJuda vakamubvunza izvozvo? Munoziva kana tikafananidza Gwaro pano naMateo 24 neZvisimbiso zvitanhatu, Chisimbiso cheChinomwe chakasiiwa; nekuti(muri kuona?), Kristu akati Mwari voga ndivo vanoziva, kwete kunyangwe Ngirozi. Hazvishamisi, zvaive zvisina kana kunyorwa. Muri kuona, kwakanyararwa; hakuna chakaitika ipapo. Vatumwa havazivi; hakuna anoziva musi nenguva yekuuya kwake. Asi kuchave... Kuchave nemanzwi manomwe ekutinhira achazivisa chakavanzika chikuru panguva iyoyo.
Saka ndinotenda, kwatiri isu tino... Kana tisingazvizivi, uye tino-tino -hazvizozivikanwe kusvika panguva iyoyo, asi zvichaziviswa pazuva iroro, panguva yazvakafanira kuziviswa. Saka chinhu chatingaite isu kuvimbika pamberi paMwari tomubatira, toita zvese zvatinoziva kuti zvinoitwa sei, torarama hupenyu hwakafanira maKristu.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 24 kurume 1963

Zvakare Kutinhira kuri kutaurwa nezvako kuri munguva ichauya.
Kuchaitei? Kuchazivisa kuti Mwari vari kuuya rini. Izvi zvichangoitika nguva yekupedzisira pedzisira kuitira kuti Satani asakanganise hurongwa hwaMwari.

142-3 {171} Asi Zvino Gwaiana riri kuratidza Johane chimiro che-che- che-Gwaro rakaita sekereke, kukereke (munoziva) kuti onyorei. Anongomuratidza, anoti,”zvino usataura izvi, kuti chii. Usazviite, Johane, akati, “Zvino izvi ndizvo zvazviri.” Zvino, muChisimbiso cheChinomwe ichi, usa- usaenderere mberi kutaura nezvacho, nekuti kana ndikaudza Johane izvozvo, mukati menguva dzese dzemakereke hurongwa hwaizogurirwa panzira hokanganisa: ndicho chakavanzika.”mazviona? Aingoda ku...
Kuuya Kwake... Akati, Ha-ha hakuna achaziva kuti ndichauya rini; Asi ndiri kuuya.” mazviona, mazvionaka? Ndizvo chete. Hazvina basa neni kuti ndizive kuti rini, ndinofanira kuva ndakagadzirira. Mazviona? Saka...
“Chisimbiso chekutanga”, mharidzo musi weMuvhuro 18 Kurume 1963

Hatina basa kunyangwe nekuedza kuziva kuti Ari kuuya rini. Chingosiyai zvakadaro.
Zvakafanana nezuva rekufa kwako. Zviri nani kuti usazive.

253-2 {182} Zvino, ndicho chikonzero chiriko nhasi kuti ti-tinofanira kuva nerumutsiridzo... Tine rumutsiridzo rwemumasangano; asi hatina kubvira tara nekusanganiswa kwakakwana. Kwete, kwete, kwete, kwete hama. Musafunge kuti takawana rumutsiridzo. Hatisati. Oh, vane mamiriyoni memamiriyoni enhengo dzekereke, asi hakuna rumutsviridzo, kwese hakuna. Kwete, kwete.
Mwe-Mwenga haasati awana rumutsiridzo nanhasi, mazviona? Hakuna kubvira kwava nerumutsiridzo, hakuna kuzviratidza kwaMwari kuti asanganise Mwenga nazvino. Mazviona? Tiri kurutsvaga. Zvichatora kutinhira kunomwe kuti Mwenga amutswe zvakare. Achakutumira. Akavimbisa. Zvino, zvino, tarirai. Mwenga aive akafa.
“Chisimbiso cheChitatu”, mharidzo musi weChitatu 20 Kurume 1963

225-6 {350}Mwari, batsirai kusatenda kwedu. Kubvisei kwatiri, Ishe. Tinoda kugamuchira nyasha dzekukwira kudenga. Tinoda kukwanisa apo kutinhira kunomwe kwakavanzika pakunoreva, Kereke yotorwa kuenda kudenga, tinoda kuva takagadzirira kugamuchira izvozvo, Ishe.
“Chisimbiso chechipiri” mharidzo musi weChipiri 19 Kurume 1963
155-2 {259} Kutinhira kunomwe kwekuna Zvakazarurwa... Angaratidze Mwenga here kuti tingagadzirire sei kuti tive nekutenda kweshanduko.
“Chisimbiso chekutanga”, mharidzo musi wa 18 Kurume 1963

Jesu akafamba pamusoro pemvura. Mumashure mekumuka kwake akafamba mumhepo. Tinofanira kuzofamba tichikirwa nemumhepo kunosangana naye. Ndizvo zviri kuda kuzadziswa nekutinhira.

53-2 Mumwe nemumwe wenyu, natsai moyo yenyu. Isai zvimwe zvese parutivi, zvinorema zvese. Zvibvisei munzira yenyu. Musarege chero chinhu chichikumanikidzai. Musatya. Hapana chekuti mutye nacho. Kana Jesu achiuya, I-inguva yaiungudza nekuchemerwa nepasi rose. Kana chiri chinhu chiri kuitika parizvino, ku-kuitira kuuya kutsva-kuuya kutsva kwechipo chitsva kana chimwe chinhu, zvichave zvakanaka. Kana iri nguva yekuuya ichaziviswa zaruriro yeKutinhira kukereke, kuti inoenda sei, handizivi. Ndakangotaura zvandakaona.
“hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Kutinhira kunomwe kuchazivisa kereke kuti inoenda sei kudenga kana Ishe vauya.

51-5 Musi weSvondo ndinouya pano kuzotaura, uye nda-ndakaedza kugovana nemi nekutaura. Musi weMuvhuro zvaivepo zvakare. Uye zviri pano izvozvi. Handizivi; handizivi, hama. Ndakavimbika kwamuri sehama dzangu. Handizivi.
Ndi- ndiyo nguva here? Hushu- hushumiri hwapera here? Kutinhira kwakapera here? Ndiko here kutinhira kunomwe kuri kugadzirira kureva chimwe chinhu chekuti ungano duku yaakaunganidza pamwe ichagamuchira kutenda kwekukwira kudenga kuti igokwira kudenga paanouya; nokuti tichashandurwa nekukasika panouya vatumwa: muchinguvana, mukubwaira kweziso, uye tinobva takwira kudenga pamwechete neavo vakarara kunosangana naShe mumakore.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekugua here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Zvakare anoyananisa Kutinhira nekushandurwa kwemiviri, nekutorwa kukwira kudenga kunosangana naShe mumakore. Minamato yevaKristu yakamutsa vakafa ikaporesa ndudzi dzose dzezvirwere.
Asi miviri yedu ichashandurwa se? Tichanofamba sei mumhepo?
Zvichada chimwe chinhu chitsva kubva kuna Mwari. Njere dzedu nemazano edu akangwara hazvingatisvitsi ipapo.

128-2 {75} Uyezve kunouya kutinhira kunomwe kwakavanzika kusina kubvira kwakanyorwa muBhaibheri. Ndizvo chaizvo. Ndinotenda kuti kupfurikidza kutinhira kunomwe kuchaziviswa muzuva rekupedzisira kuitira kuti mwenga ave nekutenda kwekukwira kudenga; nekuti nekutenda kwatinako nhasi, ha-hatingagoni kuzviita. Tine chinhu chatinofanira kuva nacho; ha-ha- hatikwanisi kuva nekutenda kwekuti tiporeswe hurwere nenyasha chaiko. Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana kuti tishandurwe muchinguvana tobva tatorwa kubva panyika, tinozoona kuti muchinguva chiduku, nekuda kwaShe, tinozoona pazvakanyorwa.
“Chisimbiso Chekutanga”, mharidzo musi weMuvhuro 18 Kurume 1963

Kutinhira kunomwe kuchapa mwenga kutenda kwakakwana kuti atorwe abve pano panyika.

Kukwira kudenga uku kuoyananiswa nekushandurwa kwedu kubva mumuviri watiinawo kupinda mumuviri mutsvene.
Zviitiko zvikuru izvi zvose zvinhu zvichaitika.
Hakusi kutaura kwakangwara kune vamwe vaparidzi kwekuparidzira mwenga.

304-1 {179} Zvino, takamunzwa manheru adarika achiuya nemunondo wake mukuru kuzouraya. Takanzwa kuti achauraiwa nemunondo zvakare, munondo weShoko. Shoko raMwari, rakapinza, rinocheka nekwese richamuuraya, kumuwisira pasi. Mirirai kusvikira kutinhira kunomwe kwareva manzwi ako kune ungano inokwanisa kutora Shoko raMwari yoriisa apo. Munondo uchacheka nekudimbura. Vanokwanisa kubva vavhara matenga; vanokwanisa kuvhara izvi kana kuita icho, chero chavanoda kuita. Ngaavongwe.
“Chisimbiso cheChina”, mharidzo musi weChina 21 Kurume 1963

 

Saka kutinhira kunomwe kuchaenda kumaporofita maviri kuIsraeri kuna Zvakazarurwa 11. Eria anovhara matenga. Ichave chikamu chekiyi kusimba ravo guru rinoshamisa.
Saka Kutinhira kunomwe kuchareva chete kumagumo kuti kutore mwenga akwire kudenga, ipapo zvinobva zvaenda kumaporofita maviri emaJuda.

36-5 Zvino, Shoko richadzokera rini kumaJuda? Kana mazuva e apera. Ivhangeri rinenge rodzokera kumaJuda. Oh, regai ndingokuudzai chimwe chinhu chave pedyo kuitika muzuva redu rino. Chinhu chikuru ichi chave pedyo kuitika chichadarikira kuna Zvakazarurwa 11 chotora zvapupu zviviri, iwo maporofita Mosesi naEria, vachidzosera Ivhangeri kumaJuda. Takagadzirira kuti zviitike. Zvinhu zvese zvakagadzirwa. Sekuunza kwakaita maJuda mharidzo ku, saizvozvo acharidzosera kwarakabva kumaJuda, kukwira kudenga kobva kwauya.
“Zvakazarurwa zvaJesu Kristu”- bhuku reChurch Ages chitsauko 1

Vese maJuda nemaHedeni vanosanganiswa neKutinhira kunomwe. Kutinhira hakungoreve kumwenga chete.

37 Muzvitsauko zvekutanga zvitatu zveBhuku raZvakazarurwa zvinozivisa zvese zvinoitika kukereke. Kubva pachitsauko chechitatu kusvika kuchitsauko 19 chaZvakazarurwa, hakuchaonekwe chiro pamusoro pekereke. Kereke inoenda kudenga muchitsauko chechina yaZvakazarurwa, inozodzoka muchitsauko 19 chaZvakazarurwa, Mwenga neChikomba, pamwechete, vanouya panyika. Kubva pachitsauko 19 kusvika pachitsauko chekupedzisira chitsauko 22, izvi zvese zviri muMereniyamu nezviri mumakore anoitevera.
Kubva muchitsauko 4 kusvika chitsauko 19 Mwari vari kushanda neIsraeri.
“Mutambo weHwamanda”, mharidzo musi weSvondo 19 Chikunguru 1964

Izvi zvakaoma kunzwisisa. Asi zvinotiyambira kuti zviitiko zviri kuchitsauko 10 zvinokwanisa kuva nechirevo kuIsiraeri zvakare.

72-1 {29} Bhuku rakazarirwa iri rinozivisa panguva inoreva Kutinhira kuNomwe kuna Zvakazarurwa 10. kana muri kuzvibata... ngatiendei kuna Zvakazarurwa 10 kwekanguvana, kuti muwane kunzwisisa tisati tatanga. Zvino, apa inguva yekupedzisira, saka teererai.
… Ndakaona mumwe mutumwa unesimba achiburuka kudenga, akapfeka gore: murarabungu wakanga uri pamusoro wake, ...
Kana mukatarira ndiye Kristu (Mazviona?) nekuti Ndiye muTestamente yekare aidaidzwa kuti Mutumwa weSungano, uye ari kuuya akanangana nemaJuda parizvino, nekuti kereke yapedzwa nayo. Mazviona? Zvakanaka.
… chiso chake.. chakanga chakaita sezuva: netsoka dzake sembiru dzomoto:
Mucharangarira here mutumwa uya kuna Zvakazarurwa 1? Chinhu chimwechete. Mutumwa inhume, Inhume kuvaIsiraeri. Mazviona? Kereke yakakwira kudenga. Mazviona? Zvino, kana kuti kuitwa kuti ikwire kudenga. Anouya kukereke yake.
“Musiyano uri pakati peNguva nomwe dzeMakereke neZvisimbiso zvinomwe”, mharidzo musi weSvondo manheru 19 Kurume 1963.

Tarisai kuti akareva Mutumwa umwe uyu nenzira mbiri sei.
Kereke iri kugadzirira kuti ikwire kudenga uye ari kuuya kukereke yake, Chikomba. Uyezve,
Kereke yakakwira kudenga Mutumwa ari kuuya kumaJuda.
Mutumwa mukuru neKutinhira kunomwe zvine chinhu chimwe chinobata kukereke nekumaJuda.
Nhambo ino izvi zviri kubva zvaoma kuti tizvinzwisise. Nguva haichipo apo vakafa munguva dzemakereke dzakadarika vanenge vamutswa uye mwenga anorarama anoshandurwa kuti afuke kusavora. Mumuviri mutsva nguva haizoreva chinhu pamuri. Asi nguva ichaenderera mberi kune vamwe vanhu vese. Hatikwanisi kunzwisisa zvakadzama zviitiko zvinofambidzana nemwenga anorarama kunze kwenguva. Tinonzwisisa chete nyika yatiri kurarama uye nyika imwechete iyi yakasungwa nenguva.
Asi, neimwe nzira, Kutinhira kunomwe neMutumwa (Mutumwa Mukuru anova Kristu mumufananidzo weMutumwa) vane hushumiri kune vese mwenga wemaHedeni uye vakasara vemaJuda. Vanoyananisa zvikwata zviviri izvi nenzira inoshamisa.
Mwari paakava munhu, Akatora zita rekuti Jesu. Semunhu akava nekuuya kutatu. Kuuya kwekutanga kwaive kwekuti aponese kereke Yake. Kuuya kwechipiri ndekwekuti atore kereke yake iri panjodzi aende nayo kuchirairo chemuchato kubva kukuparadza kuchatsvaira nyika ichipinda munguva yekutambudzika apo chikara chichatonga kwemakore matatu nehafu. Kuuya kwechitatu kudzoka kwaachaita nekereke yake kuzokunda chikara paAmagedhoni ogadza hutongi hwake kwemakore 1 000 pamusoro penyika, inozivikanzwa seDenga reKutanga. Chimiro chedenga mupasi kubva pakutadza kwaAdamu.
Asi Mwari vanokwanisawo kutora mufananidzo weMutumwa, uye paanopindira seMutumwa ipapo hakusi kumwe kwekuuya kutatu kwatareva. Sezvo akava Munhu mukuru kwazvo, anokwanisawo kuva Mutumwa mukuru. SeMutumwa anotora zita rekuti Mikaere. Chinzvimbo chake cheMutumwa mukuru chinomuita mutumwa wepamusoro pavose. Kupindira kwaMwari seMutumwa kunosanganisa zvese zvatinoona nezvinoitika zvatisingaone zvemweya. Saka isu vanhu hatigone kuona izvi kuti zvichaitika. Kupindira uku kunova kunoshamisa kwazvo nekuti kunouya kuzorasisa Satani.

158-3 {283} Uye Jesu, zita rake panyika raive Mudzikinuri, Jesu. Paaive panyika, aive Mudzikinuri; ichokwadi. Asi paakakunda rufu nehadhesi, akazvikurira, akakwira kudenga, akava nezita idzva. Ndicho chikonzero vanotsvagisisa nenzira yavanoita asi vasina chavanowana; richaziviswa mukutinhira. Mazviona?
“chisimbiso Chekutanga”, mharidzo musi weMuvhuro 18 Kurume 1963

 

Fungidziro dzakachenjera dzakaita kuti mazita mazhinji anzwikwe achipoterera mumakereke eMharidzo.
Kana Jesu aine zita idzva izvozvi, hamufaniri kuramba muchidaidza zita rake dzaru rekuti Jesu zvachose. Mwari pavakatora zita idzva rekuti Jesu kuTestamente Itsva, haana kubvira azotaurwa nezita rake sharu rekuti Jehova.
Asi hakuna rimwe zita pasi pedenga ratingaponeswa mariri, kunze kweZita Jesu. Saka tichamuziva neZita iroro kusvikira miviri yedu yashandurwa tisisade muponesi.
Kana mava mumuviri mutsva chete ndipo pamuchaziva zita raJesu idzva.

158-4 {284}Tarirai, chakavanzika. Ari kuuya, akatasva... panofanira kuva nechinhu chinoshandura kereke, munozviziva. Panofanira kuva nechimwe chinhu. Tarisai. Hakuna munhu anoziva asi iye oga. Zvino, tarisai, hakuna munhu aiziva asi iye oga.
“Chisimbiso Chekutanga”, mharidzo musi weMuvhuro 18 Kurume 1963

Kutinhira kuchazivisa Zita idzva raShe. Izvi zvinoyanana nekushandurwa kwekereke, tichipihwa muviri mutsva. Ipapo hatizodi muponesi nekuti dzikinuro inenge yazadziswa.
Hakuna munhu anoziva Zita idzva iri. Saka zvese zvamunofunga, muri kutadza.
Bhaibheri rinoti hakuna anoziva Zita idzva raJesu. Ndiro chimwe chezvakavanzika zvisina kunyorwa chinoyanana neKutinhira kusina kunyorwa.

Zvakazarurwa 19:12 Wakanga ane zita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi.

Hakuna munhu anoziva Zita idzva. Ndapota musawedzere pakukanganisika kwevanhu nekuedza kuritsvaga nekurizivisa. Mwari vachazivisa kana tapihwa miviri mitsva. Mumuviri uno uzere ropa tiri vatadzi vanoponeswa nenyasha saka tinoda muponesi. Tinoda Ropa raJesu. Mumuviri wenyu mutsva munenge musina ropa. Saka hamuzodi Muponesi akadeura ropa pamuchinjiko kuti muponeswe.
Zvino ipapo uchava nezita rako idzva richashandiswa kwauri. Ipapo ndipo pamunozozivawo Zita raJesu idzva.

1 VaKorinte 15:50 … Nyama neropa hazvingagare nhaka yehushe bwaMwari; nokuvora hakungagari nhaka yokusavora.

221-2 {321} Zvakazarurwa 19:11.
Ipapo ndakavona kudenga kwakazarurwa,... (Amen.) ...tarirai Bhiza jena; naiye akanga agere pamusoro paro wakanzi: Wakatendeka noWazvokwadi; unotonga nokurwa zvakarurama.
Meso ake akanga... akaita semurazvo womoto, pamusoro wake...korona zhinji;... (Oh, hama. Tarirai, akapedza kupiwa korona nevatsvene vake. Muri kuona?) … wakanga ane Zita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi. (munorangarira, ti-ti- hatikwanisi- hatizvizivi, mazviona? Kuti chii.)
Wakanga akapfeka... (Regai tione.) Wakanga akapfeka nguvo yakanyikwa muropa....Zita rake aive achinzi... (kwete “aive” asi akadaidzwa)... Shoko raMwari.
Nekuti Iye neShoko ndicho chinhu chimwe.
Shoko chinzvimbo. Musatsive chinzvimbo nezita. Ichi ndicho chinhu chakatadzikwa neTiriniti pazvinzvimbo zvitatu.
“Chisimbiso Chechipiri”, mharidzo musi weMuvhuro 19 Kurume 1963

Hatizivi Zita idzva.
Zita rake rinodaidzwa kuti Shoko raMwari. Zita rake harisi “Shoko raMwari”.

196 Wakanga ane zita rakanyorwa, risina kuzikanwa nemunhu, asi... naiye oga.
Wakanga akapfeka nguvo yakanyikwa muropa: Zita rake rinonzi Shoko raMwari... (Zvino rangarirai, Zita rake raive risiri Shoko raMwari, Zita rake raidaidzwa izvozvo.mazviona?)... Zita rake rinonzi Shoko raMwari.
“Chiratidzo chePatimosi”, mharidzo musi weSvondo 4 Zvita 1960

284 Ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu,.... rinova Jerusarema idzva, rinouya pasi... kana, guta raMwari wangu, rinonzi Jerusarema Idzva, rinouya kubva kuna Mwari... kubva kudenga kubva kuna Mwari wangu: uye ndichanyora pamusoro pake zita rangu idzva.
Regai ndizvisiye zvakadaro, handina here?
“Nguva yeKereke yeFiradhefia”, mharidzo musi weMugovera 10 Zvita 1960

Zanhi rakanaka tichiona kuti hakuna munhu anoziva Zita idzva raJesu.
Nei musingadi kusiyana neZita idzva zvakare?
Ipapo munozofambirana nedzidziso yehama Branham.

318-1“Ndichanyora Zita rangu IDZVA pamusoro pake.”
Zita Rangu Idzva. Zvese pazvichave zvitsva, achave neZita idzva Zita idzva iroro richave zita remwenga zvekare. Kuti Zita iri nderekutii, hakuna anofanira kuedza kufungidzira. Richave zaruriro yeMweya ichapihwa kupedzisa zvekuti hakuna achariramba. Zvakanaka kuti tizive kuti richave rakanakisa zvekuti kupinda zvatingafungire.
“Nguva yekereke yeFiradhefia”, Bhuku reChurch Age chitsauko 8

Zita idzva riri kure nepanogumira kufunga kwedu. Hamutombofaniri kuedza kufungidzira kana kuti kuribatanidza. Saka tinofanira kunosiya zvakadaro. Mafungiro edu evanhu akapihwa miganhu haakwanisi kuzadzisa chishamiso chezita idzva.

38-2 Tarisai paive nemazwi mukutinhira, kwete kudenga, panyika. Kutinhira hakuna kureva kuchibva kudenga; kwakareva kuchibva panyika.
“Hama ichi ndicho chiratidzo chekuguma here?”, mharidzo musi weSvondo manheru 30 Zvita 1962

Pano anoti kutinhira kwakareva kuchibva panyika.

575-4 {390}...
Zvino, zvino, makaona here pakuvhurwa kweChisimbiso cheChinomwe, zviri muhushumiri hutatu zvakare. Uhu hwandinahwo- huchataura uye hwakataura, kuti ndicho chakavanzika chekutinhira kunomwe. Kutinhira kunomwe kudenga kuchazivisa chakavanzika ichi. Zvichave pakuuya kwaKristu, nekuti Kristu akati hakuna anoziva musi nenguva yekuuya kwake.
“Chisimbiso cheChinomwe”, mharidzo musi weMuvhuro manheru 24 Kurume 1963

Pano vanoti Kutinhira kuri kudenga.

24 … Tinonzwisisa, zvino tatarisira kuuya kwekutinhira kwakavanzika ikoko kwakabva kudenga, mubhuku raZvakazarurwa, rakanamatidzwa kunze kwebhuku...
“Chiratidzo chikuru”, mharidzo musi wa 24 Kurume 1962

Kutinhira kunobva kudenga here kana panyika?
Saka tinonzwisisa zvakadii pamusoro peKutinhira?

Chinhu chatinofanira kungwarira chekupedzisira. Ndisu here tinofanira kuedza kuita kutinhira uku?

50 Satani haasi chinhu asi munyengeriwo zvake, anodzova nekushona, Kutinhira kwese kusina mheni. Asi ndinokuudzai, hama, simba rekupenya rekumuka kwaJesu rakaisa chokwadi chakakatyamadza mweya yakafira muzvinhu zvepasi rino kuti ipinde munzvimbo dzine hupenyu kuti vatende muna Mwari, vakamutora paShoko rake, vakadaidza zvinhu zvisiri, sezviri. Amen.
“Simba raSatani”, mharidzo musi weChitatu manheru 5 Gumiguru 1955

 

30 Izwi rakataura pekupedzisira. Ndiro rakava chinhu chekuguma.
Tine mhepo dzinomhanya, dzinotinhira, nekuita zvimwe zvese. Asi nguva yasvika zvino kuti Izwi raMwari ritaure. Uye anozviratidza kuti Ndiye. Aive iye Akatumira Kutinhira. Vakaenda nekutinhira pachinzvimbo chekuteerera Inzwi. Akatumira mhepo, vakatevera mhepo pachinzvimbo chekuteerera izwi.
“Wanzwa chii Eria”, maridzo musi weSvondo 12 Kubvumbi 1959

 

Tinofanira kutsungirira tichimirira nguva yaMwari. Kuedza kugadzira kutinhira kwedu kana kuedza kubatanidza kutinhira kunomwe kusati kwaitika, hazvikwanisi kubatsira hurongwa hwaMwari.