Antikristu akakura nekubudirira sei pamakore 800 ekutanga

Ndezvipi zvatinonyatsoziva panyaya iyi? Mhinduro huru kwazvo dzichauya mupfungwa dzenyu pakuti ndiyani uye chii chinonzi antikristu. Chinyorwa ichi chichanatsurudza pfungwa dzenyu nekutenda kwenyu kuti muve pachidanho chiri nani pakunzwisisa chikamu ichi.

1 Johane 2:18 Vanana, inguva yekupedzisira, sezvamakanzwa kuti antikristu unouya, naizvozvo vana antikristu vazhinji vavepo ndizvo zvinotizivisa kuti yave nguva yekupedzisira.

19 Vakabva kwatiri asi vakanga vasati vari vedu, nokuti dai vaiva vedu, vangadai vaigara nesu; asi vakabva kuti vaonekwe kuti havasi vedu.

Antikristu akanga ariko kubvira pakereke yekutanga. Vaive chikamu chekereke asi vakabva kuti vanotevere zvavaida kutenda mazviri ivo saka vakabva vaita sangano kana kereke inopikisa kereke chaiyo. SaJudas aitevera Kristu kusvikira paakatsaudzwa, panyaya yake rwaive rudo rwemari. Saka kereke yakapfuma yakava nzira yakanaka yekukura kwekutenda kwakarasika, antikristu. Nhasi maKristu ari kushingirira kuva akapfuma oshandisa hupfumi uhwu sechapupu chemakomborero aMwari. Asi kereke yekutanga yakapa zvose zvayaiva nazvo kuti vakwanise kunamata. Zvinoita kuti titange kufunga!

Mabasa avaapostora 2:44 Navaitenda vose vakave pamwechete, vakati zvinhu zvose ndezvavose.

45 Vakatengesa pfuma yavo yose, nenhumbi vakagovana navose mumwe nemumwe paaishaiwa napo.

Zvichida maitiro edu ekubudirira pakuzviunganidzira zvinhu haana kutonaka zvachose.

Mateo 19:24 Ndinoti kwamuri zve, Kamera ringarerukirwa kupinda paburi redunho, kumufumi kupinda muvushe hwaMwari.

Musazoti hatina kuyambirwa.
"Vanaantikristu" vazhinji vanotaura pamusoro pekukanganisa kuzhinji. Antikristu ane makore anosvika 2 000 uye haasi munhu asi muitiro wechitendero "chechiKristu" chisingaite zvinotaurwa neBhaibheri (sezvo Kristu ari ndiye Shoko) asi chararama makore anosvika 2 000 kuva ndicho chakurisa pazvitendero zvose zvemakereke uye chakapfumisa kupinda zvose. Judas aive "mudzidzi " waKristu aive achiitira kuita mari. Maitiro aya pakutenda ndiwo anoiswa musoro kana mutungamiri ari munhu semukuru. Antikristu zvinokwanisa kureva maitiro ekuita munhu musoro, mutungamiri. Naziism zvinokwanisa kureva tsika yemaNazi aitungamirira German kana kumusoro, mutungamiri wavo, Adolf Hitler.

Chii chingatibatsira kubva muBhaibheri kuti tione kuti ndiyani tsime rekutadza kweanti-Bhaibheri?

Ngatibvunzei muporofita mukuru Danieri.

Danieri 9:26 Zvino kana vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzapera, wakazodzwa uchabviswa ukasara usine chinhu; vanhu vemuchinda, unozouya, (Antikristu) vachaparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchauya nekukukurwa, kurwa kuchavapo kusvikira pakuguma; kuparadzwa kwakatemwa.
Temberi yemaJuda yaiyevedza asi yakavakwa nemaoko avanhu. Chivakwa chakavakwa nevanhu ichi hachina kukwanisa kuvadzivirira kubva pakuparadzwa paruvoko rwemaRoma muna 70 A D mushure mekunge varamba Jesu muna 33 AD. Tsika dzedu dzakavakwa nekuiswa nevanhu hadzingatirwiri kubva mukutambudzika kana tikaramba chokwadi chemuBhaibheri.

Vaefeso 2:2 Izvo zvamaifamba mukati mazvo Kare, netsika dzenyika ino nenzira dzomuchinda wesimba redenga, dzomweya unobata zvino muvana vokusateerera.

Kune machinda maviri atinonyanya kutarisana nawo, Messiah Muchinda, (Mwari akazvishandura kuita munhu kupfurikidza Jesu) naSatani anoda kuva mumunhu wenguva yekupedzisira ova mutungamiriri wesangano sezvaakaita panaJudas.

Johane 13:27 Iye akati agamuchira chimedu, Satani akapinda maari. Ipapo Jesu akati kwaari zvaunoita ita uchikurumidza.

Pamazuva ekupedzisira Satani achapinda muvanhu. (mutungamiri musoro wechitendero cheantikristu) kumuita kuti ave mukuru achazotonga nyika panguva duku-duku yekutambudzika.
Asi panofanirwa kuva pari nechitendero chakaita nguva chichiumbwa kwemakore 2 000 akadarika enguva yekupedzisira chozoita mukuru wacho anozotora hushe.
Mukuru uyu achazova Antikristu wekupedzisira "muchinda achauya". Saka ava vanhu ndivanaani? Vachamuunza mukutonga? Vanhu vakaparadza Temberi yemaJuda. Vaiva maRoma. MaJuda akarwa hondo nemaRoma kwemakore matatu pahondo yemuna 66 AD. Muna 66 AD vakakunda maRoma aive nehutungamiri hwakaneta. MaRoma akazotumira varwi vakasimba vakatungamirirwa nemukuru wemauto Vespasian nemwanakomana wake Titus. Akabva atanga kutonga rutivi irworwo rwenyika zvisina tsitsi. Pakafa mutungamiri wenyika Nero muna 68 AD mukuru wemauto ekuroma aifanirwa kumisa hondo sezvo aida kupiwa mvumo namambo mutsva kuti aenderere mberi nekurwa. Asi vatungamiri vemauto vatatu Galba, Ortho naVitallius umwe neumwe akatora chinzvimbo kwekanguvana. Vespasian aive akamirira kuudzwa kuti aenderere mberi saka hondo nemaJuda yakambomiswa. Mauto aVespasian akabva amuita mambo saka akabva adzokera kuRoma muna 70 AD kunotora chinzvimbo akabva audza mwana wake Titus kuti aida kukunda kwekukasika kunobva kwaparadza maJuda kukudza mbiri yake kuRoma semukundi uye vakabva vauraya maJuda 1 100 000. Pavaiparadza Jerusarema Temberi yakabva yabatira moto. Midziyo yendarama yemuTemberi yakatsva ikanyunguduka ichierera nemumikana iri pakati pemabwe akavakiswa Temberi. MaRoma akabvisa dombo rimwe nerimwe kuti vakwanise kutora ndarama. Alexander the Great akabva apamba maPersia, vaive ndivo hushe hukuru hwekutanga pasi rose, nemauto 50 000 pamakore asingadariki mana. MaRoma aive atumira mauto 80 000 kuIsiraeri, yaingove kanzvimbo kasina musoro muRoma hondo yacho ikatora makore aisvika mana. Izvi zvakaita kuti Roma ive chiseko chepasi rose. Vakabva vatsamwira maJuda, vakauraya maJuda aisvika 1 100 000 vakapisira Temberi pasi nekuti vaida kuvadzidzisa chidzidzo. Varanda vechiJuda vaisvika kuzviuru vakaendeswa kuRoma kunovaka nzvimbo yakakosha huru vachishandisa hupfumi hwakabiwa naTitus kubva kuTemberi yemaJuda . Nzvimbo inokosha iyi yaizoshandiswa kuva nzvimbo yaizourayirwa maKristu nezvikara pasi pehutongi hwaNero.

Saka maRoma akaparadza Jerusarema neTemberi saka ndivo vanhu vemuchinda achauya antikristu achauya antikristu.

Ngatitsvagei imwe tsananguro kubva kuna Danieri.

Danieri 7:25 Uchataura mashoko okumhura Wokumusoro-soro uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo, ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe tsananguro nedzimwe nguva, nehafu yenguva.

Nguva ndidzo dzatinotarisa nekuyera pachiringazuva (nguva dzezuva) kana idzo dzatinoverenga pakarenda. (nguva dzemwedzi kana dzegore). Chatinoti chidyo nhasi (chinonzi mass kuRoman Catholic Church) chaive chiitiko chakaitwa naJesu nevadzidzi vake apo vakanga vapedza kuita mabiko echingwa chisina mbiriso chekupemberera passover. Izvi zvakaitika husiku hwekupedzisira gwayana rechibairo risati rabaiwa. Jesu akaita izvi husiku asi veRoman Catholic Church vakashandura nguva idzi kuzviita mangwanani. Vakabuda muRoman Catholic vakatevedzerawo nguva idzi nanhasi vanoita chirairo mangwanani.

1 Vakorinte 11:23 Nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho ndakakupaiwo, kuti ishe Jesu novusiku hwaakapandukirwa wakatora chingwa.

Mutambo wechirairo wakaitwa husiku asi vekereke yeRoma vanotofara kupemberera chavanoti Mass mangwanani. VeMasangano vakatevedzerawo nguva idzi vanotopemberera chirairo mangwanani. Izvi zvinoita kuti vapemberere (Lord's breakfast) kudya kwemangwanani.

Johane 13:2 Zvino vakati voraira, Diabhorosi atoisa mumoyo maJudasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni, kuti amupandukire.

Kwaive kumashure kwekudya kwemanheru apo Jesu akaita chirairo nekugezesa tsoka. (Makristu mazhinji akasiya kugezesa tsoka.)
Nguva dzaiitwa mhemberero idzi dzakashandurwa kubva husiku kuiswa pamangwanani. MaKristu anotambira izvi nekuti anoti hapana musiyano. Saka kereke yeRoman Catholic yakashandura nguva imwe yeChirairo nekugezesa (Mass) kubva husiku kuenda pamangwanani. Zvichireva kuti vakashandura nguva dzepazuva dzekuita izvi.

Tikafunga mafungiro evanhu, ekushandura nguva dzezuva kuita kwaantikristu. Chinangwa chedu ndechekutevera tsoka dzaJesu kwete kushandura zvaakaita tichiita zvatinoda kana zvinotiitira.

ChiKristu chinoda kuti tive zvibairo kwete kuti tive nerusununguko rwekuita zvinotiitira. Nekuda kweizvi kugeza kwetsoka kwakasiiwa nemakereke mazhinji nekuti hazvifambirane nezvido zvavo.

Zvino Roman Catholic yakashandura zuva nemwedzi. Hakuna anoziva zuva nemwedzi wakaberekwa Jesu. Mwari haafadzwi nemabhavhudhe. Mabhavhudhe maviri chete akataurwa muBhaibheri. NdeaHerodi naFaraoh vose pamazuva aya vaiuraya vanhu. Isu vanhu tinokoshesa mabhavhudhe tobva taona kunge tinoitira Mwari zvakanaka nekuitira Jesu bhavhudhe. MaRoman Catholic akatora zuva ratisingazivi, akariita zuva rekuzvarwa kwaJesu, 25 Zvita. Hatina humbowo kubva mubhaibheri kuti Jesu akazvarwa musi wa 25 Zvita. Asi maRoma vakashandura nemwedzi wakazvarwa Jesu watisingazivi kuuita Zvita. Easter raive zuva ratinokwanisa kuziva. Mwedzi wakazara wekutanga paunobuda uri pakati paKurume naKukadzi. Zuva iri rinokwanisa kuva chero zuva pavhiki zvakare rinoshanduka pagore rega-rega ndiyo nzira yaishandiswa nemaJudas kuverenga kuti vasvike pazuva ravo repasiova. Asi maRoma vakashandura kuriita Chishanu gore rega-rega. Zvisinei nekuti Chishanu ichi chiri kure sei nemwedzi wakazara (full moon) Vanokoshesa chishanu, kuitira kuti vave nemabiko ayA kupera kwevhiki uko vanenge vasina zvekuita zvakawanda pachinzvimbo chekuzviita panenge mwedzi wagara. Sezvinei vemasangano vakatevedzerazve tsika yeRoman Catholic iyi.

Catholic Encyclopaedia.
Gwaro rekutanga tanga rakanyorwa apo zuva rekuzvarwa kwaKristu kwaipembererwa musi wa25 Zvita. KuRoma, rainzi Chronography muna 354 AD (karenda rePhilocalian regore ra 354) raiti 25 Zvita raive zuva rekuzvarwa kwamwari asingakundiki wezuva uye zuva rakazvarwa Jesu Kristu. Gwaro iri raive rakanangana nekarenda raiverenga mazuva ekusvika kunana 336 AD (Herman Wegman, chinamato chechiKristu kuMabvazuva nekuMadokero, muNew York: kushambadza kwePueblo 1985, 103). Chronography raive gwaro rekereke yeRoma rainyorwa zvapupu zvemitambo yese pagore.

Mugore 350 AD zvinoita sekuti Bhishopu weRoma, Julius, akagamuchira 25 Zvita nekuti raive ratove nembiri kare kumapegani vachipembera zuva rakazvarwa mwari wavo wezuva (sun god) saka maRoma akashandura zuva kaviri, pana 25 Zvita vakashandura kuriita zuva ratisingazivi kuriita zuva ratave kuti tinoziva nhasi, zuva ratave kuti rakazvarwa Jesu. PaEaster vakashandura zuva ratinoziva rinogara mwedzi wakazara kuriita chishanu chero chisina kugara mwedzi wakazara. Kashoma kuti Chishanu nekugara kwemwedzi zvienderane. Karenda rinotitarira nguva kwemazuva kana nguva yakati rebei.

Ndiyani akashandura karenda? Roma yakashandura karenda muna 46 BC pamazuva aJulius Caesar muRoma aive nembiri akawedzera mazuva 90 pakarenda kuti rifambirane nemwaka. Gore rechina rega-rega aiwedzera zuva rimwechete pana kukadzi kuti rive leap year .kunyangwe zvaiita kunge chaizvo, Julius karenda raive rakawanda nemazuva Matatu saka rakazoenda richirasana nemwaka wegore zvishoma nezvishoma.

Saka muna 1582 Pope weRoman Catholic Gregory 13 (akatarira kuuraiwa kwevanhu 50 000 vaiva vapikisi kuita kweCatholic) akabvisa mazuva gumi pakarenda kuti ridzoke pakufambirana nemwaka. Zvakaita kuti gore rive pfupi zvishoma nezvishoma. Pope Gregory akabvisa leap year pasenturi itsva yega-yega yaisakwanisa kugovaniswa na 400 pasingasari chinhu kunze. Saka 1600 raive neripi ye asi 1700 raive risina ne 18 00 ne 1900. 2 000 raive leap year. Saka nanhasi tichiri kushandisa karenda raGrgory. Rakangokanganisika nezuva rimwechete pamakore 2800 ega-ega saka nanhasi tinokwanisa kuti rakanaka .
Izvi zvinoita kuti pave nehukama pakati pemapegani ekuRoma enguva yaJulius Caesar nemaKristu ekuRoman Catholic. Zvikwata zvose zvekuRoma izvi zvakabata base guru pakushandura karenda kuti rifambirane nemwaka.

2 Vakorinte 11:2 Nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kunaKristu semhandara yakachena.

Muporofita Pauro aida vatendi, kereke kuti ive mwenga waKristu. Saka mudzimai mufananidzo wekereke. Kuna Zvakazarurwa 17 tinoverenga nezvemukadzi (kereke) aive akatasva chikara chine simba chose. Chikara muMagwaro chinomiririra simba. Tinotaura nezvemifananidzo yezvemitambo kana kuti zvemafirimu (zvinhu zvatinokudza). Kana tasvika kune zvekunamata gamba Roman Catholic church ine gamba rechirume, Pope nerechikadzi, Mary.

Zvakazarurwa 17:3 Ipapo wakandiisa kurenje mumweya; ndikavona mukadzi akatasva chikara chitsvuku, chizere namazita okumhura Mwari, chinemisoro minomwe nenyanga gumi.

4 Mukadzi wakanga akapfeka nguvo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha, namaparera, nomuruvoko rwake makanga munomudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina yovupombwe bwake.

 

IMG_7181-Small

 

Pope Leo 12 mugore ra 1825 akagadzira medari yairatidza kereke yeRoma semudzimai.

(Mai vemakereke) vakabata mudziyo waimiririra mharidzo sezvo yaive newaini inomiririra kusimudzwa kwekuzarurirwa.

 

IMG_3560-Small
Mukadzi akagara panyika, akatambanudza ruoko rwake rune mudziyo. Kereke yeRoman Catholic yakabata mudziyo wayo wemharidzo kunyika kuti nyika izviwisire kukereke yeCatholic.

Zvakazarurwa 17:9 Ndipo panokufunga kune njere. Misoro minomwe ndiwo makomo manomwe anogarwa nomukadzi.

Zvakazarurwa 17:18 Mukadzi wawavona ndiro guta guru, rinobata vushe hwemadzimambo enyika.

Mukadzi mubhaibheri anomiririra kereke, asi apa mukadzi ari kunzi guta zvekare. Kune guta here rakavakirwa pamusoro pemakomo manomwe kana zvikomo, rinotongwa zvikuru nekereke yekuti vanhu vakafunga nezveguta, vanobva vangofunga nezvekereke inotongapo. Rome, guta rine mbiri repamakomo manomwe.

Zvakazarurwa 17:8 Chikara (musoro mutungamiri wechitendero) chawaona chaivapo hachichipo, (Mutungamiri achafa) chodo kukwira chichibva mugomba rakadzika-dzika (Hakuna nheyo dzeBhaibheri pachitendero cheRoman Catholic. Vanongotenda mutsika nemitemo inogadzirwa nevanhu se "Mass", Kisimusi, muti weKisimusi, rosary makadhinari, maarchbhishopu, Pope, Neni, zviumbwa mukereke, kunamata kuna Maria nevatsvene vakafa Trinity nezvimwe zvakawanda zvisimo muBhaibheri) kundoparadzwa; vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yovupenyu kubva pakusikwa kwenyika, vachashamiswa (nehupfumi hwekereke yeRoman Catholic nevateveri vayo vazhinji nekubata kwaPope pane zvematongerwo enyika pasi rose.) vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yovupenyu kubva pakusikwa kwenyika, kana vachiona chikara chawaona kuti chichavapo ( Pope achitonga) hachichavapo (Pope anofa kana kubva pachigaro) uye chichazovapo Pope mutsva achasarudzwa.

Izvi ndizvo zvinochengeta maitiro ekereke yeRoman Catholic. Nekuti vanokwanisa kusarudza mumwe Pope kana aivepo afa. Pope anomiririra mutsara wevatongi wakarebesa usingakwanisi kugurwa pasi rose. Vanhu vanoshamiswa kuti sei bato richikwanisa kurarama kwenguva refu richiramba richikwanisa kubudirira uye kuva nehupfumi munyika yatiri kurarama nhasi. VanaPope havaroori saka hapana kutyira kuti zvimwe mwanakomana asingakwanisi kubata zvakanaka angatungamirire kumashure kwababa vake. Kanzuru yemakadhanari ine kodzero dzekusarudza munhu angakwanise kutungamirira anenge aripo.

 

IMG_7178-Small
Zvakazarurwa 17:4 Mukadzi (kereke) akapfeka nguvo tsuku neshava (mabhishopu anopfeka nguvo tsvuku makadhinari anopfeka shava) akashonga ndarama nemabwe anokosha (kereke yakapfuma chose.) muruoko rwake makanga muri nemudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake (dzidziso yaari kudzidzisa kunyika. Waini iri mumudziyo inomiririra kukura kwemuono uri kupiwa vanhu kubva pamharidzo iyi. Maporofita aive "akaguta " apo vaidzadzarika pasi pehukuru hwekuzarurirwa kwerubhabhatidzo rweMweya Mutsvene papentekositi.)

Mabasa avapositora 2:13 Asi vamwe vakaseka, vachiti: vaguta vaini itsva

14 Zvino Petro amire navanegumi noumwe, akadaidzira, akaparidza kwavari achiti : Varume veJudea nemi mose mugere Jerusarema chinhu ichi ngachizivikanwe nemi muteerere mashoko angu.

15 Nekuti ava havana kubatwa, sezvamunofunga imi, zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva.

Zvakazarurwa 17:4 Mukadzi akanga akapfeka nguvo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha, namaparera, nomuruvoko rwake makange muri nomudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina yovupombwe hwake.

"Vupombwe" {pachikamu ichi hupombwe kuri kurehwa kurara nemurume usati wawanikwa} zvinoreva mukadzi anorara nevarume vakawanda. Kereke iyi haina kuroorana naKristu. Dai yaive mudzimai waKristu, ingadai iri nemhosva yehupobwe. Kereke iyi haiparidzi Bhaibheri asi iri kuzivisa vanhu tsika dzakaiswa nemunhu. Izwi rekuti "Kisimusi" harisi mubhaibheri chero zuva racho 25 Zvita. Christmas rakabva paizwi rekutu "Christ's mass" inova tsika yekereke yeRoman Catholic nekuti ndivo vakavamba kushandisa izwi rekuti "Mass" kutsanangura mitambo yavo.

Vazivi vekumabvazuva vakapinda mumba kwete muchidyiro chemhuka, vakaona Maria naJesu asi kwete Josefa.

Mateo 2:11 Vakapinda mumba vakawana mwana naMaria mai vake; vakawira pasi vakamunamata; vakasunungura pfuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.

Vakapa zvipo kuna Kristu, kwete kupanana pachavo. Catholic yakashandura nyaya yevazivi vekumabvazuva kuvaita kuti vanzi vakapinda muchidyiro chemhuka. Zvakabva zvagadzira zuva risimo muMagwaro kuti rinzi ndiro rakazvarwa Jesu 25 Zvita. Zuva iri raive rakatsudzwa kuti izuva rekuzvarwa kwamwari wezuva mugore ra 274 AD namambo wemaRoma Aurelian ainamata zuva. Kunze kwenguva iyi zuva iri raisazivikanwa. Muti weKisimusi wakatevedzerwa kubva kuvahedheni.

Jeremia 10:2 Zvanzi naJehovha: Regai kudzidza tsika dzemarudzi evanhu, musavhundutswa nezviratidzo zvekudenga; nokuti marudzi avanhu anovhundutswa nazvo.

3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo; nokuti umwe unotema muti mudondo, riri basa remaoko omunhu anoveza nedemo.

4 vanoushongedza nesirveri nendarama, vanourovera nembambo nenyundo, kuti urege kuzungunuka.

MaRoman Catholics akatevedzera tsika dzemahedheni pakuita Kisimusi (Jesu haana kuzvarwa munguva yechando nekuti vafudzi nehwai vaitooma nechando kana vakanotarira makwai panze husiku.) Vemasangano vakatevedzerawo kumaCatholics amai vemasangano.

Zvakazarurwa 17:5 Pahuma pake paive pakanyorwa zita rakavanzika iri ; BABIRONI, GUTA GURU, MAI VEMHOMBWE (Vemasangano vakabuda mukereke yeCatholic kuti vanamate Mwari vachitevera Bhaibheri, asi nekukasika vakabva vatanga kutevera tsika dzevanhu zvakare. Chero mukadzi anosangana nevarume vese vese imhombwe. Saka naivowo vemasangano vane mhosva. Vanoisavo mazano evanhu pamusoro peMagwaro. Saka vose vari mukumhurwa kumwechete.) NEVEZVINONYANGADZA ZVENYIKA.

ZVAKAZARURWA 17:6 Ipapo ndikaona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene, vuye neropa rezvapupu zvaJesu, ndikati ndichimuona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru.

Kereke yakapfuma kudai ingauraye sei maKristu akawanda zvakadaro. Madzimambo eRoma akauraya maKristu aisvika 3 miriyoni vasati varasikirwa nemasimba makore akatenderedza 476 AD pakatorwa masimba nemukuru wemauto wemababariani Odoacer. Pope weRoma, achikurudzirwa nezvinyorwa zvaAugustine wekuHippo, muchinda wevaurayi, akabva atanga kuuraya maKristu aisatenderana navo kusvika vanhu 68 miriyoni vauraiwa. Izvi zvaiva zvadarikira mwero. Kuita kwehunhu hwekudhakwa hwakanyanyisa.

Zvakazarurwa 13:3 Mumwe musoro wacho waive wakaita sewakakuvadzwa kusvika parufu, asi ganga, raifanira kuuraya, rakanga rapora; nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara.

Misoro minomwe pachikara (kana pasimba) yakamiririra zvikomo zvinomwe aive pakavakirwa Roma pakutanga. Chivakwa chikuru pachikomo chikuru chepamutariro chaive chakatsudzwa kuti chaizova chechigaro chehurumende machiri munova maizotemwa mirairo. Odoacer mutungamiri werudzi rwemaHeruri akabvisa Augustulus pachigaro akatonga iye pachinzvimbo chake. Asi kwete ari pachikomo chemutsetse mukuru. Saka chikomo ichi chakarasikirwa nesimba racho rekutonga nyika. Saka hushe hweRoma hwakabva hwapera. Zvichiratidzwa neronda rakaipisisa rakakonzereswa nemarudzi evatorwa pachikomo chikuru chaimbova chigaro chemasimba. Hushe hweRoma hwakapatsanurwa nemarudzi evatorwa aitapa nyika. MaCaesari eRoma haaizotonga zvekare.

Asi pakati pemarudzi evatorwa aya, Bhishopu weRoma akatanga kuva nesimba. Nei? Nekuti mambo Constantine aida kuenda kumabvazuva kunovaka Constantinople. Saka akapa hupfumi hwakawandisa kuna Bhishopu weRoma kuti agove muchinda wamambo ane simba muRoma apo mambo vaive vari kuConstantinople. Izvi zvakapa Bhishopu weRoma kuremekedzwa kukuru. Pamakore akapoteredza 311 mambo Constantine akatora pfuma yemhuri yemaLateran akaipa kuna Bhishopu Miltiades, muzinda weLeteran waive wakanakisisa pasi rose maererano nezvakataurwa nevamwe vanhu, vaiti usati wapiswa pazviitiko zvakasiyana-siyana ukazovakwazve chivakwa chichiriko nanhasi chichiri chakangonakisa zvekare. Pakaenda Constantine kumabvazuva kunovaka guta idzva reConstantinople, akasiya Bhishopu arine pfuma zhinji nesimba pane zvematongerwo enyika nekuti yaive shamwari yepedyo yamambo.

Pedyo nemuzinda weLateran pane Basirica (izwi rakanaka rakaiswa kureva kereke yakavakwa zvinoyevedza) Bhishopu weRoma akatevera Sylvester, akaivaka nemari yaakapiwa naConstantine yakaita kuti ave akapfuma zvikuru. Constantine mutungamiriri wezvematongerwo enyika akaunza kuwirirana naBhishopu weRoma. Constantine aivavarira kuva mutungamiriri wezvechitendero ari mukereke saka aida rutsigiro rwaBhishopu weRoma. Saka Constantine akazova mutungamiriri weRoma mune zvemweya uye zvematongerwo enyika. Muna 476 AD mambo weRoma Augustulus akabviswa pasimba nemukuru wemauto emaBabarian, Odoacer. MaBhishopu eRoma (anozvidaidza kuti maPope) akange ave kutarira kuruchengetedzo rwehushe hweRoma yekumabvazuva hwaigara muConstantinople.

(Inonzi Istanbul nhasi uno) pakakundikana mambo muConstantinople kudzivirira Italy vanaPope vakaita sungano nemadzimambo emaBabarian.
MaPope aizodza Nekugadza vatungamiri vemarudzi evatorwa semadzimambo emarudzi avo. Madzimambo aigadzwa aya aivimbisawo kuzochengetedza maPope nenzvimbo dzawo. Pakashandurwa marudzi evatorwa kuva maCatholics, Pope akabva ava mutungamiriri wavo zvakare. Hupenyu hwakange husina kugadzikika uye hwairaramiwa kwenguva duku hwemarudzi evatorwa hwakaita kuti vave nechikwereti chekugadzikika kwakange kwavepo, Ruzivo rwetekinoroji, nekuzvikudza kwemaRoma kwakavepo. Pasina nguva VanaPope vakatora simba mukutongwa kwenyika mutungamiri weRoma aive nezvinhu zvizhinji saka "ronda rakaipisisa rakabva rapora." Roma yechipegani yakabva yaparara mumatongo ayo mukamuka kereke yeRoman Catholic yakava chipegani chakabhabhatidzwa nekuti vakatora tsika nechinyakare chizhinji chaiitwa nemapegani vakazviisa muchiKristu kuitira kuti mapegani anzwe ari mumba kana akapinda mukereke.

Zvakazarurwa 13:6 Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari, nokumhura zita rake [Roman Catholic yakagadzira Tiriniti ikatsiva zita raJesu nemazita ezvinzvimbo zvekuti Baba ,Mwanakomana naMweya Mutsvene anova asiri mazita. Vemasangano vakatorawo izvi vanobhabhatidza muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene kunyangwe vasingakwanisi kukuudzai kuti zita "rimwechete"ra Baba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene nderekuti kudii. Nderekuti Jesu Kristu pachokwadi. Bvunza muKristu kuti zita raMwari nderekuti kudii, havangakwanise kupadaira nekuti vanoedza kufunga zita rimwechete ringashande kudaidza vanhu vatatu vanorishaiwa.] netabernakeri yake (Vanodaidza zvivakwa zvemuVatican zvinoyevedza kuti chigaro chaMwari pasi pano. Asi Mwari anoda kugara mukati memoyo yevanhu kwete muchivakwa.) naivo vanogara kudenga (Vanonamata kuvatsvene vakafa zvinova zvisina musoro nekutora Maria nevatsvene vakafa sevamiririri vavo kuna Mwari, imwe nzira yekunamata vadzimu).

Zvakazarurwa 9:2 Ikazarura gomba rakadzika-dzika, vutsi hukakwira huchibva mugomba, sevutsi hwevira guru, zuva nedenga zvikasvibiswa nevutsi hwegomba.

3 Muvutsi makabuda mhashu (zvichimiririra madhimoni anoparadza) dzikavuya panyika; dzikapiwa simba sesimba rezvinyavada zvenyika. Gomba regehena rakazarurwa mweya wemadhimoni ukauya panyika.

Gomba regehena rikavhurwa mweya yakaipa inobva yasimuka nekufamba panyika. Panosarudzwa Pope, kutsarwa kwake kunozadziswa nechiutsi. Makadhinari anovharirwa muchipinda vopisira hutsi hutema kana pasina zvavakwanisa kuwirirana, asi kana vawirirana kuti vasarudza Pope mutsva vanopisa hutsi huchena.

Zvakazarurwa 9:11 Dzakanga dzinamambo wadzo, ari mutumwa wegomba rakadzika-dzika, zita rake nechiHeburu ndiAbadoni, nechiGiriki zita rake ndiAporioni.

Madhimoni ana mambo wawo anova mutumwa (kana mutumwa) wegomba rakadzika-dzika. Mambo anopfeka korona. Pope anopfeka korona yakapetwa rutatu yendarama yakanaka achizviita mambo wedenga, pasi nechitendero chake. Jesu akapfeka korona yeminzwa. Izwi rekuti Pope, "korona iri pahutatu", "Pugatori ", "kadhinari", "kusarudza neutsi" nezvimwewo zvavanokoshesa hazvimo muBhaibheri. Zvatinofanira kutenda zvinofanirwa kubva muBhaibheri kana tikasatenda Bhaibheri tinozotenda zvinobva mugomba rakadzika-dzika.

Hazvina kuitika kusvikira pasenturi yechisere ( 700 – 800 AD) kuti kereke yeRoma yakatora simba pamusoro pemakereke aMwari ese kupfurikidza kutsiviwa kwaPetro nemabhishopu. Izvi zvaiitwa negwaro rakaitwa zvechitsotsi raidzaidzwa kuti “Donation of Constantine”. Rakatanga kuburitswa makore akapoteredza 752 AD, masenturi mana mumashure mekufa kwaConstantine (337AD). Riine zita ramambo wesenturi yechina raive rakaiswa zvechitsotsi, Constantine the Great. Raive nekutanga kwenhorondo yekutsiviwa kwemapositora ndiro rakatanga kutaura zita rekuti vicarius filii dei.

Kunyangwe musinganyatsogoni kutaura chiLatin tichatora mutsra umwechete wechilatin chegwaro “Donation of Constantine”. Pepa iri rakatenderwa nekanzuru yekereke, rikapasiswa nemutemo weRoman Cathoic Canon naGratian, rikashambadzwa naPope Gregory XIII; (Pope akashandura karenda) rikadzidziswa nemudzidzi si uye munhu aiita nezvenhorondo Lucius Ferraris, akazoburitsa pachena kuti raive gwaro rechitsotsi.
“Ut sicut Beatus Petrus in terris Vicarius Filii Dei fuit constitutus, ita et Pontifices eius successores in terris principatus potestatem amplius, quam terrenae imperialis nostrae serenitatis mansuetudo haber videtur”

Lucius Ferraris, Prompta Biblietheca, (edition of 1890), art, “Papa,” II, Vol. VI, p. 43.

Kuturikirwa kwacho kunoti:

Kududzirwa kwazvo kunoti: Sezvo Petro akaropafadzwa achionekwa seakasarudzwa kuva muPurisita pachinzvimbo cheMwanakomana waMwari panyika saka maPontiff anoonekwa sevamiririri vemukuru mumwechete wemaApostora uyu vanofanirwa kuwana kubva kwatiri nekuzvinhu zvatiinazvo simba rehukuru uye tsitsi dzehushe hwakagadzikika hune runyararo hwepanyika ino.

Christopher. B. Coleman, the Treatise of Lorenzo Valla pakupa kwakaitwa naConstantine, p. 13.

Dai Constantine aive, toti, akanyora gwaro iroro zvingadaro zvisingape simba rekukwidziridza mabhishopu ekereke imwechete pamusoro pemamwe; asi gwaro rechitsotsi iri rakava “chombo” chekushandisa dzidziso yekutonga kwemaPope nekusatadza kwavo kupfurikidza Petro.

Pope anoti Petro ane makiyi edenga saka munofanirwa kumufadza.
Zvaunoitira maPope unenge uchiitira Petro. MaPope anowana ruremekedzo nekuda kwekukwidziridza Petro kuti ndiye muApostora mukuru voti ndivo vakamutsiva. Petro pachake haana kubvira ati ndiye Pope uye haana kubvira atorwa moyo nehupfumi kana nenyika zvakaita kuti kugova nekereke yeRoman Catholic. Chinhu ichi chekuti murume mumwechete Petro, nezvinotaurwa izvi kuti Petro aive Pachinzvimbo chaKristu (Vicarius Filii Dei) zvinozarura zvimwe zvingangodai zvichikwanisika.

"Vicarius urbis Romae" zvinoreva kuti panzvimbo peguta reRoma.

Iri izita raipiwa mumiririri wemutungamiri wenyika yeRoma paanenge asipo.

VekuLatin vanoshandisa mavara kana vachida kutaura manhamba.

PANZVIMBO PE     MWANAKOMANA     WAMWARI
IN PLACE OF           THE SON                      OF GOD
VICARIVS                 FILII                              DEI (Latin vanoshandisa V pachinzvimbo cha U)

51100 15                    15011                              5001 (D=500 C=100 L=50 V=5 I=1)

Manhamba ese aya tikamasanganisa anoburitsa 666 inomiririra chiverengo chechikara.
Saka ndiro zita raipiwa Petro kukereke yeRoma (Petro haana kubvira azvidaidza nezita iri) rinonongedza kereke yeRoman Catholic neMagwaro.

Zvakazarurwa 13:18 Ndipo panokuchenjera. Unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.

A "score" zvinoreva 20. "Threescore" means 3 x 20 = 60. Chiverengo chechikara ndechemunhu. Kereke yeRomana Catholic yakan'oresa mabasa emuApostora Petro zvekuti mabatiro avo ese, nhasi anofambirana nechiverengo chechikara.

Petro pachake hatingamupomere zvose izvi nekuti haana kubvira aita zvese izvi kana kusvaga mbiri.

Petro akambova muApostora mukereke isiri yemaJuda here, akambova muApostora kuvaHedeni here? Kwete. Magwaro anonyatsotsanangura zvakanaka panyaya iyi tichadzidza zvakati wandei panyaya yehupositora hwake.

Vagaratiya 2:7 Asi ivo vakati vaona kuti ini ndakapiwa Evangeri kunavasina-kudzingiswa, saPetro kunavakadzingiswa.

8 (Nokuti iye akapa Petro simba rokuva muApostora kunavakadzingiswa ndiye wakapawo ini simba rokuva muApostora kuvahedeni).
9 Vakati vaona nyasha dzandakanga ndapiwa, Jakobo, naKefasi, naJohane - avo vainzi mbiru - vakatibata isu tose naBarnabasi, namavoko erudyi okuyanana,kuti isu tiende kuvahedheni, {ivo kuna [Petro Jakobo na Johane ] vakadzingiswa;} [maJuda] Vagaratiya 2:7-9, Douay

Kubva kuWikipedia, the free encyclopedia

Pepin ( kana kuti Pippin) (akafa musi wa 24 Gunyana (768) aidaidzwa kuti Younger, aive mambo wekutanga wemaFranks (752-768) vaive verudzi rwemaCarolingian. Muna 741 iye nemukoma wake vakatsiva baba vavo, Charles Martel, sameya wemuzinda uye mutongi wehushe mukati menguva yekupadukirana kwemarudzi. Mumashure mekusiya basa kwaCarloman (747). Pepin akawana mvumo yaPope Zachary kuti abvise vaive vasaririra vemadzimambo ehushe hwemaMerovingian, Childeric III, akabva atora chigaro cheHushe (752).

(Pepin aida rutsigiro rwaPope kuti ave mutungamiriri werudzi rwevatorwa maFranks.
Pope aida Pepin kuti amubvisire marudzi evatorwa emaLombards aikanganisa kugadzikika muItaly.) Basa guru rakaitwa na Pepin samambo rekutanga raive rekuenda kuhondo namambo wemaLombards Aistulf, akanga atandavarira munyika yeRoma. Nekukunda kukuru Akamanikidza mambo wemaLombards kuti adzose nhumbi dzaakanga apamba kukereke Akazivisa kuti maPope ndivo vaive varidzi veRevenna nePentapolis (maguta mashanu) ndiko kwavanoti kupa kwaPepin, apo maguta emaPope akaparurwa ndipo pakatangawo kutonga (zvematongerwo enyika) kwenguva diki kwemaPope. Peppin akabatsira Pope kuitira kuti Petro agomubvumira kupinda denga.

Kereke yeCatholic yakawana kanzvimbo kenyika kaifamba kubva kuRoma kupfuura nemuItaly, kanodaidzwa kachinzi nyika dzechipope.

Pope akagadza Pepin mambo werudzi rwevatorwa maFranks muna 752 AD zvese nemwanakomana wake Carlemagne muna 800 AD (akave mambo werudzi rwevatorwa akaita mbiri) Saka Pope akabva ava mugadziri wemadzimambo mumarudzi evatorwa.
Pakashanduka marudzi evatorwa kuita maCatholics, Pope akabva ava mukuru wavo pamweya zvekare. Pope aive ave kutovaka zvekare simba raive rarasikira Caesar wekuRoma.

Zvakazarurwa 17:2 Madzimambo enyika akaita hupombwe nayo, nevanogara panyika vakabatwa newaini yehupombwe hwayo.
MaPope akawana simba nekuremekedzwa kukuru akatanga kuita nhaurirano nemadzimambo nevatungamiriri vepasi Rose.

Mateo 16:16 Ipapo Simon Petro akapindura akati: Ndimi Kristu Mwanakomana waMwari mupenyu.

Pavadzidzi vose Petro ndiye ega aive nekuzarurirwa kwekuti Jesu aive ani.
Jesu akati: Ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu (ruvare rwezaruriro yekuti Jesu aive ani) Ndichavaka kereke yangu, Masuwo ehadhesi haangaikundi. [Mateo 16:18]

Pope akashandura izvi, akati Petro ndiye aive ruvare. Petro mumwechete aizoramba Jesu rutatu.

Mateo 26: 33 Zvino Petro akapindura, akati kwaari; kana vose vakagumburwa kwamuri, ini handingatongogumburwi.

34 Jesu akati kwaari zvirokwazvo ndinoti kwauri, husiku hunojongwe risati rarira, uchandiramba katatu.

Peter (Petros muchiGiriki) zvinoreva kuti dombo kana hurungudo.

Vagaratiya 2:11 Zvino kefasi akati asvika antiokia ndakamudzivisa pachena nokuti akanga ane mhosva

12 Nokuti vamwe vakange vabva kuna Jakobo, vasati vasvika, iye waidya navahedheni; asi vakati vasvika iye wakadzoka, akazviravura, achitya vakadzingiswa.

Saka Petro aida kuti vaHedeni vararame mumurawu wemaJuda. Pauro akagadzirisa Petro nekuburitsa pachena kuti aive asiri mupositora mukuru sezvinotaurwa kukereke ye Roman Catholic. Akanga ari nemharidzo iyi yakakanganisika asi iye haana kuva akanyengereka neavo vaida kuti ave Pope wekutanga.

Marko 1:29 Pakarepo vakati vachibva musinagoge. Vakapinda mumba maSimoni naAndrea, Jakobo naJohane vanavo.

30 Mai vemukadzi waSimoni vaive varere vachirwara nefiviri, pakarepo vakamuudza izvozvo.

Marko 3:16 Akatumidza Simoni zita rinonzi Petro.

Saka Simoni Petro aive nemudzimai. Saka akanga asiri Pope Wekutanga sezvo maRoman Catholic vasingatenderi kubva kumaPrista kusvika kumaPope kuroora.

1 Timotio 4:1 Ndinokupupurira kwazvo pamberi paMwari, naKristu Jesu, iye uchatonga vapenyu nevakafa, pakuvonekwa kwake nevushe hwake;

3 vacharamba kutendera dzidziso yakanaka.

saka dzidziso yekuti maprista nemaPope haaroori haibvi muBhaibheri.

Mateo 16:19 Ndichakupa kiyi dzovushe hwokudenga, chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika, chichasungwa kudenga nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika, chichasunungurwa kudenga.

Pazuva rekudururwa kwemweya Mutsvene, Petro akasunga rubhabhatidzo rwaJohane Mubhabhatidzi kuti rwaisazogara kwenguva refu. Johane akangobhabhatidza kuti vanhu vatendeuke haana kutaura zita reMuponesi, Gwayana rechibairo Uyo Ropa rake rakaita kuti vakwanise kuregererwa zvivi.

Mabasa avaApostora 2:38 Petro akati kwavari; Tendevukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, (Humbowo hwekuti tinoziva kuti Mwari ndiyani uye kuti hatinyengedzwi nezvatinonyeperwa nevanhu. Paruvare urwu, pane kuzarurirwa kuti Jesu ndiyani. NdiMwari Baba, Ndiye Mweya Mutsvene Mukuru unorarama mukati meMurume Jesu Kristu. SaBaba, Mwari aive pamusoro pevanhu vake maJuda. SeMwanakomana, Mwari akafamba panyika ari Mumurume Jesu aive Emmanuere. Mwari anesu. SeMweya Mutsvene Mwari akadzoka kuzogara mumoyo yevanhu vake. Kereke.) kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya mutsvene

Saka kereke yekutanga yakaponeswa nekutendeuka nekusukwa neRopa reGwayana. Vaiziva zvekare kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndiye Muzita raBaba Mwanakomana naMweya mutsvene. Rubhabhatidzo urwu rwunosunungura kunzwisisa kwedu kuti Mwari ndiyani. Jehovha wekuTestamente tsaru Ndiye Jesu Kristu kuTestamente Idzva.

Kana Petro aive ndiye Pope wekutanga sezvavanotaura aisakanganisa, saka onai kuti aibhabhatidza nezita raJesuKristu. Nei vanoti vakamutsiva maPope akawanda, vasina kuita sezvaakaita vanobhabhatidza muzita raBaba Mwanakomana neMweya Mutsvene, chero vasingakwanisi kutidaira kuti Zita racho chairo ndiyani.

Asi "kusunga nekusunungura" kwakanzi naPope kuva nesimba rekuregerera kana kusaregerera munhu, zvakashandiswa nemaPope pakunyengera vanhu pakutsvaga kwavo rutsigiro panguva “dzepakati" [middle ages.]

Mateo 16:22 Petro akaenda naye vari vega, akatanga kumuraira akati; Mwari ngaakunzwirei ngoni, Ishe! Hamungaitirwi izvozvo.
Ishe Hamungaitirwi izvozvo.

Nekunge apiwa kiyi Petro akabva atanga kutokanganisa kuudza Jesu zvakadaro.

23 Asi akatendevuka akati kuna Petro; Ibva shure kwangu, Satani! Uri chigumbuso kwandiri nekuti haurangariri zvinhu zvaMwari, asi zvinhu zvavanhu.

Mutsara wakajeka, kiyi haina kutadzisa mifungo yaPetro kuti isava nehuSatani. Saka ko maPope anoti ane simba raPetro.

Tsika dzechipositora dzinoti sezvo maPope achiti akatsiva Petro saka nekudaro vanokwanisa kuregerera zvivi kana kusaregerera munhu yese inenge iri sarudzo yavo.
Pope Boniface 1 (418-22) anoti hurumende nemapato ekereke yeUniversal, yakasiirwa Petro naKristu yakazodarikira kune akamutsiva, Bhishopu weRoma, uye zvaive zvatemwa naPope zvaisazodzokera shure. Boniface akapika kuti hakuna kana mumwe, anokwanisa kutyora murawu wavo anozoramba ari muKristu kana kuva netariro yekuwana ruponeso.

(Ko Pauro akagadzirisa Petro?)
Pope Gelasius 1 (492-96) akava wekutanga kudaidza Pope kuti Vicarius ( Panzvimbo) Petri (vicar of Peter) (Panzvimbo paPetro akamugadzirisa)
kana kuti Vicarius(pachinzvimbo) Christi (panzvimbo yaKristu)
"Vicarius Petri" zvinoreva kuti panzvimbo paPetro. Pope mumiririri WaPetro panyika.

2 Vatesaronika 2:4 Iye, unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari, kana zvinonamatwa; nokudaro kuti unogara mutembere yaMwari (guta rakanaka rakapfuma reVatican)achizviita Mwari.
(Kukwanisa kuregerera zvivi kana kusaregerera sezvo Pope achikwanisa kusunga kana kusunungura zvivi.)

Bhishopu wekereke yeRoma, kumazuva ehushe hweNyika yeRoma aive mumiririri wemutungamiriri wenyika apo aive asiko kuRoma.
Saka Bhishopu weRoma aive "Vicarius urbis Roma" (pachinzvimbo cheguta reRoma)
Pakatyisidzirwa guta reRoma nemarudzi evatorwa, Bishopu weRoma akasimuka akava mutungamiri nemumiririri wayo kumukuru weItaly.

Pope akabva azviti ndiye mumiririri waPetro, Vicarius Petri.
Pope akati zvakare Petro aive mumiririri waKristu. Vicarius Filii Dei.
Kudanwa uku kwakangoshanda panaPetro, hapana humbovo hune chokwani kuti kuna Pope akambokushandisa. Asi Petro haana kubvira ati anoda kudaidzwa uku.

Saka Vicarius Filii Dei (666) panzvimbo peMwanakomana waMwari sezvinokwanisa kuratidzwa humbowo, rakangoshandisirwa murume mumwechete nemaRoman Catholics, Petro.

Petro haangapihwe chero mhosva panyaya iyi sekuti haana kubvira ati anoda kudaidzwa nemazita aya.

Ikereke yeRoman Catholic yakaedza kuita huwori nekusimudza chinzvimbo chaPetro.
Nebuchadinezari akavaka chimufananidzo chaDanieri saka Danieri aisazopfugama kumufananidzo wake. Danieri zvakare aisafanirwa kupiwa mhosva pamusoro pekuvakwa kwechiumbwa ichi.
Johane akawira pasi kaviri kuti anamate ngirozi yaive muprofita.

Zvakazarurwa 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Akati kwandiri: Rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwechete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu; namata Mwari, nokutikupupura kwaJesu ndiwo mweya wekuprofita.

Zvakazarurwa 22:8 Ini Johane ndini ndakanzwa, ndikavona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvo.

9 Akati kwandiri rega kudaro; ndiri muranda pamwechete newe, nehama dzako, vaprofita navanochengeta mashoko ebhuku iyi; namata Mwari.

Zviri nyore kwatiri vanhu kuti tikwidziridze munhu watinoti mutsvene tomunamata.

Zvakazarurwa 13:18 Ndipo panokuchenjera unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.

Petro haana kubvira ati anoda kudaidzwa nezita iri. Uye haana kupa simba kuna Bhishopu chero mumwechete. Petro paaiudza vakuru vekereke mabatirwo ebasa mukereke akanyorera kuvakuru vekereke, kwete kumaBhishopu.

1 Petro 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu, ini mukuru pamwechete navo nechapupu chamadambudziko aKristu, nomugovani navo wokubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti;

2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomoyo unoda, nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwekukarira pfuma yakaipa. (kwete kuitira kupfuma.)

3 Musingaiti nesimba nezvamakagoverwa, (Pope anosimudzirwa) asi muve vatungamiriri veboka.

Saka Petro haana kubvumirana nemunhu mumwechete anotonga kereke.

Vana Pope vaida mupurisita kuti atonge kereke. Pope paanotonga muprista, anenge achitotonga kereke. VeMasangano vakatorawo tsika iyi kuRoma vakaisa munhu pakuvatungamirira, mufundisi ndiye anotonga kereke.
Mwari aida chikwata chevakuru kuti vatungamirire kereke. Pauro akanyorera kumaRoma akavakwazisa pahuwandu hwavo nemazita asi haana kubvira ataura zita raPetro.

Hakuna humbowo munhoroondo hwekuti Petro akambosvika kuRoma.

Pauro aitaura kuti vanhu vanofanirwa kusarudza vanhu vakurira mukereke vechikuru vakaroora pachinzvimbo chekubata kereke, saka Eredha ndiye Bhishopu mutariri wekereke. Saka vanofanirwa kuroora izvi hazvitenderwe nekereke yeRoman Catholic.

Tito 1:5 Ndakakusiya paKrete nemhaka iyi, kuti upedzise kugadzira izvo zvakange zvasara, nokugadza vakuru mumaguta ose sezvandakakuraira.

6 Kana kunomunhu asina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwe chete, una vana vanotenda, vasingapiwi mhosva yokuti havazvidzori, kana kuti havateereri.

7 Nokuti mutariri unofanira kuva munhu asina chaangapomerwa, somuchengeti weimba yaMwari, asingakurumidzi kutsamwa, asingadi waini, asingarwi asingakariri pfuma yakaipa.

Saka bhishopu munhu asina zvipomerwa. Mukuru (eredha) munhu mutariri kana Bhishopu izita rechigaro. Vatariri kana vachitaurwa nezvavo vanotaurwa kazhinji vakawanda kwate mumwe mumwe.

Petro aive mupositora kumaJuda.

Muturikiri "interpreter" rakabva pashoko rekuti "Petr roma" zvinoreva kuti muturikiri mukuru. Mapegani aitenda kuti muturikiri mukuru uyu aizovaturikirira zvaidiwa naMwari kwavari. MaBabariani paakasvika kuRoma zvaiva nyore kuvaita kuti vatende kuti vatende kuti "petr roma" muturikiri mukuru aive muapostora Petro wekuRoma. Saka Catholicism yakavakika nekuda kwezita raPetro. Asi Jesu akadaidza Petro kuti Satani kureva kuti zvose zvingaitwe kupfurikidza nezita raPetro hazvina chokwadi kubva pakutanga.

Petro haana kubvira ada kuva Pope. Aive akaroora uye akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Aiparidza kutendeuka, akamboti; "Siriveri nendarama handinazvo" pachinzvimbo akaporesa aipemha.

Mabasa avaApostora 3:6 Asi Petro Akati sirveri nendarama handinazvo; asi chandinacho ndinokupa; nezita raJesu weNazareta chifamba.

VanaPope vakapfuma uye ndivo vakakudza "zita raBaba Mwanakomana naMweya mutsvene" se "zita" ra Mwari. Mazita ezvinzvimbo zvitatu angava sei zita rimwechete. Vakaita tiriniti apo Jesu akazokwaniswa pechipiriri pakuzara kwevuMwari. Pauro akaita zvinopikisa izvi. Akaisa hukuru hwese hwaMwari muna Jesu.

Vakorose 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari pamuvuri.

Mateo 23:9 Musaidza munhu ari panyika baba venyu, nokuti mumwechete ndibaba venyu, ivo vari kudenga.
Mapurisita ekuCatholic vanomadaidza kuti "father " (Fata) baba.
Pope rakabva paizwi rechiTariyana rekuti "papas" zvichireva kuti "father" baba.

1 Vakorinte 11:4 Murume mumwe nomumwe, unonyengetera kana kuprofita musoro wake wakafukidzwa unoninipisa musoro wake.

Makamboona here musoro waPope usina kufukidzwa? Anogara paruzhinji akapfeka chinofukidza musoro kana asina korona.
Nei? Pontifex Maximus kana kuti Pontiff aive mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi aigara musoro wake wakafukidzwa kuitira mabasa ake ehuprista. Saka Pope akatora chinzvimbo ichi saka anofanirwa kugara musoro wake wakafukidzwa.

 

Caesar
Muprista mukuru wekutanga weRoma Augustus aive Pontiff akafukidza musoro wake.

Chifananidzo chaAugustus aive Pontifex Maximus kana kuti Pontiff (muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi) chinomuratidza nechimwe chikamu chemusoro wake wakafukidzwa.

 

 

pope
Pope wemazuva ano anogara nekanguwani kadiki kekugadzikira pamusoro wake kuti aufukidze.

Korona yavanoti "tripple crown" inopfekwa naPope. Jesu akapfeka korona yeminzwa. Zvakavanzika zveBabironi yekare (yaive muvengi waMwari wekutanga pashure pemvura yaNoah, panguva yaNimrod uyo aipikisa Mwari) zvakaenda kuPergamo yakazotapwa naLycimacus. Aive umwe wevakuru vemauto ekumaHedeni, akapatsanura hushe hwepasi rose hwakanga hwavakwa naAlexander kuhuita nyika ina pashure perufu rwaAlexander. Muhushe hwake hwePergamo ndimo maigara zvakaipa zvezvakavanzika zveBabironi. Saka hushe hwePergamo nezvakavanzika zveBabironi zvakazopiwa kuRoma muna 133 BC pakafa mambo Atillus III muPergamo kwaaitonga. Akasiira hushe hwake hwePergamo kuRoma pawiri yake sezvo aive asina mwana. Saka aida kudzivirira hondo pakati pevanhu vake achinge afa. Pergamo yaive yakapfuma saka ndimo makatangira kupfuma kweRoma zvakaita kuti vanhu vekuRoma vave nehuwori.

Darius muMedi paakapamba Babironi mupurisita wezvakavanzika zveBabironi akatiza akanohwanda nazvo kuPergamo.

Zvakazarurwa 2:12 Nyorera mutumwa wekereke iri paPergamo uti: Zvanzi naiye unomunondo unopinza, unocheka kwose:

13 Ndinoziva paunogara, ndipo pane chigaro cheushe chaSatani; wakabatisisa zita rangu, ukasaramba kutenda kwangu kunyangwe pamazuva aAntipas, chapupu changu, munhu wangu akatendeka, wakavurawa pakati penyuapo panogara Satani.

Pergamo yaitove nzvimbo yekuresva kukuru kuti igodaidzwa kuti igodaidzwa kuti "chigaro chaSatani”.

Nimrod ndiye akaunza kukanganisa kukuru pashure pemvura yaNoah akavaka hushe nemuzinda weBaberi. Saka apa kukanganisa kwaive kwabva kuBabironi kwaenda kuPergamo kukazoenda kuRoma.

Hushe hweRoma hwakatora zita remapegani rekuti Pontiff. Constantine akave mambo muna 312 AD akaita kuti chitendero chechiKristu chibvumirwe munyika. Madzimambo kunyangwe nemaKristu akasiya zita rekuti Pontiff richienderera mberi. Muna 378 AD Theodosius, muKristu, akaitwa mambo akabva aramba chinzvimbo chechihedeni ichi. Rakazotorwa zvekare nemaPope eRoma nekuti zita rekuti Pontiff raivabatsira kuti vave nesimba uye kutonga pamusoro pevanhu vemarudzi evatorwa vaive vaparadza hushe hweRoma. Saka Pope akava mutungamiri wezvakavanzika zveBabironi, Roman Catholic Church ikava Babironi yakavanzika.

Zvakazarurwa 9:2 Ikazarura gomba rakadzika-dzika, hutsi hukakwira huchibva mugomba, sovutsi hwevira guru; zuva nedenga zvikasvibiswa nevutsi hwegomba.

3 Muvutsi mukabuda mhasu dzikavuya panyika, dzikapiwa simba sesimba rezvinyavada zvenyika.

4 Dzikavudzwa kuti dzirege kutadzira vuswa hwenyika, kana miti yose asi, vanhu bedzi vasine chisimbiso chaMwari pahuma dzavo.

Mhashu dzatinoziva dzinodya huswa nembesa . Ndizvo zvinoita kuti dzive dzinoparadza. Idzi hadzisi mhashu dzatinoziva, idzi dzinomiririra madhimoni anoparadza. Makamboona here mumabhuku evana vasina chavanoziva kutyisa kunoita zvinenge zvichinzi madhimoni anoparadza? Kuvapo kweizvi kunoratidza kuti gomba regehena rakatozarurwa kumazuva edu. Madhimoni akazarurirwa kwatiri. Tarirai materorist emajihad haana tsitsi kana moyo paanenge achiuraya nekutapa vasine mhosva.

Zvakazarurwa 9:11 Dzakanga dzina mambo wadzo, ari mutumwa wegomba rakadzika-dzika, zita rake nechihebhuru ndiAbadoni, Zita rake nechiGiriki ndiAporioni.

Mambo vanopfeka korona. Pope anopfeka korona yavanoti "tripple crown."

Zvakazarurwa 17:5 Pahuma pake paive pakanyorwa zita rakavanzika iri: BABIRONI, GUTA GURU, MAIVEMHOMBWE NAVEZVINONYANGADZA ZVENYIKA.

Kereke yeRoman Catholic ndiyo mai vemakereke. Masangano akabuda mukereke yeRoman Catholic saka ndiwo vanasikana vekereke iyi.

Muporofita Ezekieri 16:44 Tarira mumwe nomumwe unobata neshumo, uchabata neshumo iyi pamusoro pako, achiti: sezvakaita mai ndizvo zvakaita mwanasikana wavo.

Saka Masangano sekereke yeRoman Catholic vanosarudza hutungamiri hwemunhu nemitemo yevanhu.
Mufananidzo waDanieri wemuHedeni unotanga nemusoro wendarama, hwaive hushe hweBabironi huri pasi pashe Nebuchardinezari. Saka zvakavanzika zvechitendero chavo zvakagadzwa muPergamo pashure pekuparadzwa kweBabironi nema Median nemaPersian (chipfuva nemaoko) nemaGiriki (dumbu nechivuno) zvakazosvika mugore ra 133 BC sechikamu chehushe hweRoma uko kwekupedzisira Julius Caesar akazotenga nzira yake yekuva Pontiff kana kuti Pontifex Maximus. Zita iri rakararama muhushe hweRoma kusvikira razorambwa naTheodosius paakaita mambo mugore ra 378 AD. Aizviti muKristu akaramba kuva mambo ari muprista mukuru wechipegani.

N guva dzakatenderedza nguva yaPope Leo (kuma 450 AD) Pontifex Maximus kana kuti Pontifex Pontiff rakashandiswa zvakare kumaPope sezvo raivapa kuremekedzwa kukuru pakati pemaBabarian aive oparadza hushe hweRoma. Tikadzokera kumufananidzo waDanieri wemuHedeni, makumbo edare aireva Roma yechipegani, yakamedza zvakavanzika zveBabironi, ikava chidimbu chedare, (Babironi yakavanzika, kereke yeRoman Catholic) yaive yakasanganiswa nevhu (maKristu anotenda kuBhaibheri) patsoka dzemufananidzo (zvinomiririra makore 2 000 enhoroondo yekereke) kusvikira dombo (Kuuya Kwechipiri kwaKristu) rarova tsoka dzemufananidzo kupedzisa kuita kwedu kwenyika ino.
Mepu yeItaly inechimiro chakaita segumbo, kwoita chitsuwa cheSicily chakamira pachinzvimbo chekuda kunorova tsoka yegumbo. Pajogirafu ndiyo nzvimbo inoenderana nechifananidzo chakaonekwa naDanieri.

 

map-italy

 

Mweya weRoman Catholic ndewekukudza munhu kumuita mutungamiri mukuru voita kuti vanhu vamutevere nekuita zvaanoda zvisiri muBhaibheri.

Zuva reKisimusi, 25 Zvita, muti weKisimusi, maIsita egi, hutungamiri hwemunhu mukereke nezvimwe. Vanhu vanosarudza kuita zvinodiwa nevanhu kukunda zvinodiwa neMagwaro. Asi Catholicism yakagara irinemunhu semutungamiriri wayo, mupurisita achitonga kereke, kwoita makadhinari kwozoita Pope. Triniti yaitendwa zvikuru nemapegani. Yakava tsika yekutenda mairi yakaita mbiri pakati pemapegan vakabva vaitora kuiita chitendero chavo, Pope akabva aita kuti chiCatholic chive chichitambirika zvikuru kumarudzi evatorwa. Pamhemberero dzavo dzeMass (dzinodaidzwa kunzi "Chirairo" kuMasangano) maprista ega ndiwo anonwa waini. Vanhu vanozodya chingwa chakatenderera chavasingaguru "wafa" (kuIjipita wofa yakatenderera iyi vanoiona semufananidzo wamwari wavo wezuva Ra or Ammon Ra) asi Jesu paChirairo chekupedzisira akagura chingwa.

Muna 133 BC hushe hweRoma hwaive husina kukura zvakanyanya. Hunomiririrwa neruvara rwegirini pamepu.

 

IMG_5384-Small1
Atallus III mambo we Pergamo kuAsia Minor akabva afa akapa hushe hwake kuRoma zvakaita kuti hushe hweRoma huve hwakakura kwazvo uye hwakapfuma kwazvo sezvo nzvimbo iyi yaive nehupfumi.

Zvakazarurwa 12:3 Ipapo kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi: Tarira shato huru tsvuku, ine misoro minomwe, nenyanga dzinegumi, napamisoro yayo korona nomwe.

4 Rumhinda (rumhinda "muswe" pachiratidzo inyaya kana nhema dzaakavaudza kuti avanyengedze) rwayo rwukakweva chetatu chenyeredzi dzekudenga, ndokudzikandira pasi panyika; (pane marudzi avanhu matatu, maJuda, maHedeni nemaSamaria ari pakati nepakati pemaJuda nemaHedeni chikamu chimwe pazvitatu chinomiririra maJuda Satani achibva ashandisa Roma kuuraya Mesiah zvakakonzeresera maJuda kwehupenyu hwavo hwese sezvo vakabvumira nekuroverera Jesu kuti aurawe vakabva vadzimwa mubhuku youpenyu) shato ikamira pamberi pomukadzi wakanga ozvara, (Roma yakapinda muPalestina muna 63BC kuti iitape) kuti iparadze mwana wake kana azvara (Herodi akatuma vanhu kuti vauraye vana vakomana kuti vabvise Jesu) ...

Mumashure mekunge hushe hwePergamo hwaiswa kuhushe hweRoma Pompey, mukuru wemauto ekuRoma akabuda kunotapa kumabvirazuva akapfuura nemuPontus, Cilicia (nhasi uno iTurkey) neSyria (inobatanidzira Palestine). Mumakore matatu kubva muna 60 BC kusvika muna 63 BC ndipo pakatorwa Palestine neRoma. Chikara (Roma) ndipo pachaiedza kuuraya Jesu paakazvarwa. Julius Caesar akagadzwa kuva Pontifex Maximus (muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi) muna 63 BC vakazokunda Pompey vakatapa Egipita akazova murume anotonga ari ega achidzvanyirira maRoma.

 

IMG_5393-Small
Mukuru weuto Pompey ndiye akawedzera nzvimbo dzine ruvara rwutsvuku pamepu yeRoma. Pagore 63 BC Roma yakanga yatora Palestine, kanguvana Jesu asati azvarwa ikoko. Mweya weRoma wakagara uri wekuti panenge pari nemunhu anotungamira, kunyangwe kereke iri panzvimbo. Caesar akabatsirwa naHerodi, saka kudzosera zvakanaka zvaakaitirwa, akabva aita Herodi mambo wemaJuda.

Herodi akaitwa mambo wemaJuda naCaesari. Saka aive akatozadzwa nekutya Messiah akanga azozvarwa ari mambo wemaJuda. Nekunzwa kuva ari panjodzi akabva ava nesimba rekuda kuuraya Jesu nekuti aiva chikanganiso kuhumambo hwake.

Mateo 2:16 Zvino Herodi wakati waona kuti anyengerwa navachenjeri, akatsamwa kwazvo kwazvo kwazvo; akatuma vanhu kuti vandouraye vana vose vari muBetrehema napanyika yose yakapoteredza, vaiva namakore maviri navaduku kwavari, iri nguva yaakanzwisisa kuvachenjeri.

Zvakavanzika zveBabironi zvakatanga kuenda kuPergamo zvikazoenda kuRoma.

Julius Caesar (JC) akazova Pontiff muna 63 BC.

Danieri 7:7 Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina, yaityisa nokuvhundusa ine simba guru kwazvo; yakanga ina meno makuru ovutare; ikapedza, nokuvhuna-vhuna, nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo, iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira yakanga iine nyanga gumi.

 

IMG_7169-Small
Danieri 7:8 Ndikacherekedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe, ruri ruduku, dzimwe nyanga nhatu pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo; ndikaona kuti parunyanga urwo pakanga pari nameso omunhu, nomuromo wakange uchitaura zvinhu zvikuru. (Ruzivo netsika dzevanhu zvisiri muMagwaro).

 

IMG_7166-Small
Pakafa Theodosius muna 395 AD akakamura hushe hwake muzvikamu zviviri akagovanisa vanakomana vake vaviri. Roma guta guru raive kuchidimbu chekumadokero. Constantinople ndiro raivewo guta guru kumabvazuva. Saka izvi zvinotsanangura makumbo maviri pamufananidzo waDanieri.

Kusagadzikika muChina kwakaita kuti vazhinji vatize. Vakasanganidzana nemaHani avo vakazosairirwa kumadokero kunze kweAsia kusvikira vazosanganidzanawo nehushe hweRoma. Apa ndipo pakazotangira kuparara kweRoma chaiko sezvo marudzi aiuya aya akaona kuti aikwanisa kurwisa akawana nyika uye pfuma.

Attla akava mambo wemaHani muna 433 AD zvaakatanga kuita kwaive kubatanidza vanhu vake kuti vave mhuri imwe nechinangwa chekuumba hondo yaityisa yaive isati yakamboonekwa muAsia.

Akarwisa hushe hweRoma muna 441 AD akaenderera mberi nekuparadza uye kurwa kusvikira afa muna 453 AD. Makore gumi nematatu aakaita achirwa akanetesa hushe hweRoma. MaHani akafudzirawo marudzi echiGerimani kunopinda muRoma marudzi aya akabva asarudza kurwisa Roma sezvo vakambotiza maHani asati auya.

Mamwe marudzi mazhinji evatorwa akazorwisawo Roma vachida mari chekudya uye ivhu. Kumashure kwemaHani kwaizova nerudzi pakati pemarudzi mazhinji rwaizoparadza hushe hweRoma. Rwaisazoparadza hushe hweRoma chete asi rwaizobata basa guru pakuvhura nzira yekusimuka kwekereke yeRoman Catholic.

Danieri akaona hushe hweRoma sechikara chine ukasha zvikuru. Hwaive nemusoro mumwechete nenyanga gumi. Nyanga gumi dzaimiririra marudzi evatorwa gumi Aizoparadza hushe hweRoma, obva abata basa guru pakumuka kwekereka yeRoman Catholic, yaimiririrwa nenyanga duku yaizobuda mushure mekuparara kwenyanga nhatu.

MaHeruli rwaive rudzi rwaitungamirirwa naOrdoacer rwakarwisa Roma muna 476 AD asi vaive maArian vaisatenda kuTiriniti.

MaOstrogoth, maHeruli uye maVandari vaive vasingatendi kuTiriniti. Mambo muConstantinople akakumbira Theodoric muOstrogoth kuti abvise maHeruli. Izvi akazviita pakati pemakore 489 na 493 AD paakauraya Ordoacer. MaHeruli akabva panzimbo akaenda, nyanga yekutanga yakanga isisipo. Rudzi rwaisatenda muTiriniti rwakanga rwabviswa nekuti rwaitadzisa Pope kuti Pope aparidze tiriniti sekuda kwake.

 

Heruli
Saka rudzi rwusingatendi tiriniti rwekutanga rwakange rwabviswa, nyanga yekutanga yakange yadzurwa nemidzi. Asi maOstrogoth aivewo asingatendi kuTiriniti semaVandari kuNorth Africa.

Pakafa Theodoric muOstrogoth, hushe hweRoma hwaida kubvisa maOstrogoth ese aisatenda Tiriniti. Aisakwanisa kunanga kunorwisa Italy sezvo paive nemakomo mazhinji pakati penzira yekuenda ikoko, seAmerica muhondo yepasi rose yechipiri akatumira mukuru weuto Belusarius kubva kuConstantinople kuti anotanga arwisa North Africa achibva ikoko ozorwisa Italy. Belusarius akasvika kuNorth Africa, kwaakakunda maVandals pakati pa 533 na 534 AD.

 

vandals
Mukuru weuto Belusarius aifanirwa kutanga apedza kurwisa North Africa yaaizoshandisa semuzinda wekubvira achirwisa maOstrogoth ekuItaly achishandisa zvikepe. Mukuita izvi akaparadza maVandals aivewo asingatendi kuTiriniti saka nyanga yechipiri yakange yadzurwa kureva kuti Pope aive ava mutungamiriri muchitendero muItaly.

Belusarius akazotyaira zvikepe kuti aende kunorwisa maOstrogoth aipikisa Tiriniti kuItaly.

 

Ostrogoths
Saka akarwisa maOstrogoth kwemakore makumi maviri muItaly kubva muna 535 kusvikira 554 AD kuti vabvise Vapikisi veTiriniti kuti Pope anyatsova nesimba pamusoro peItaly.

Kuparadzwa kweNorth Africa neItaly kwakabudirira kwakaitwa naBelisarius. Akanyatsobvisa vose maVandari nemaOstrogoth. Saka marudzi emaBabarian aipikisa Tiriniti akanga abviswa. Dzidziso yeTiriniti yaizoparidzwa naPope pasina vanopikisa.

MaLombards akabva arwisa Italy. Hushe uhu hwakange hwaneta kwazvo muConstantinople zvekuti vaisakwanisa kuvamisa.

Pope akaenda kumaFrank akavavimbisa kutu aizoita Pippin mambo kana vachinge vavabatsira kurwisa maLombard. Pippin akaita izvi, nekupa nyika yakapoteredza Roma kunaPope, aifunga kuti ari kuitira St Petro zvakanaka. Saka Pope akabva ava nesimba mune zvematongerwo enyika pane chimwe chikamu cheItaly. Saka nyanga nhatu dzaipikisa Tiriniti (marudzi evatorwa) akanga adzurwa nemidzi (aparadzwa zvechokwadi) kuvhurira nyanga duku mukana (kereke yeCatholic) kuti isimuke kuva nesimba rekukurudzira munhu wese, kusanganisa vemasangano, kuti kune Tiriniti uye pamusoro pevanhu vose panofanirwa kuva nemunhu mumwe anotonga kereke.

Kanyanga kaduku kanomiririra hushe huduku pamuyero. Vatican ndiyo nyika duku pasi rose inoyera 1 sikweya kiromita iri nevanhu vasingadarike 1 000 vanogaramo.

Sistine chapero iri muVatican ndiyo chapero ine mbiri pasi rese, tototenda hunyanzvi hwezvekupenda huna Michelangelo. Zvesa izvi muzita re "ati" , pfungwa yakaiswa parokwe rinonjenjemera uye pakushama zvinoratidza kurudziro yemweya wemaGiriki unotsanangurwa pachiratidzo chaDanieri, sezvo maGiriki anokoshesa zviumbwa zvinenge zvakashama, kereke yeRoman Catholic inenge izere nezviumbwa .

Revitiko 26:1 Musazviitire zvifananidzo, kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa kana shongwa yebwe musaisa ibwe rinomufananidzo munyika kuti mupfugamirepo nokuti ndini Jehovah Mwari wenyu.

Kanzuru yeNicea yakagara pasi namambo Constantine mugore ra 325 AD achizviita mukuru wekereke. Akapa simba zhinji nemari kuna bhishopu wekuRoma kuti aite bhishop munhu wake ane simba zhinji muRome, iye constantine aigara ku Constantinople. Pamusangano wekanzuru iyi Tiriniti (izwi risiri mumagwaro) yakaitwa dzidziso yaizodzidziswa mukereke kwemazuva ose. Kanzuru yakasarudza zvekare zuva rekuzoita Easter raisazofanana nerepassover yemaJuda.

Zvakazarurwa 13:2 Chikara ichi chandakavona, chakange chakaita sengwe; netsoka dzacho sedzebere nemuromo wacho semuromo weshumba shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo chovushe, namasimba makuru.

Muzinda weLateran wakapiwa bhishopu weRoma namambo Constantine nanhasi ndiwo uchiri chigaro chaPope wekereke yeRoman Catholic. Mumuzinda umu chibvumirano chakanyoreranwa pasi naMussolini mudzvanyiriri weItaly, muna 1929 Vatican yakaitwa nyika yakazvimiririra nechidimbu chimwechete chenyika chiri kunze kweVatican chinonzi muzinda weLateran neweBasilica. Ngatiitei pfupikiso nekukasika pamusoro pekusimuka kwekurudziro yekereke yeRoman Catholic yakaita kuti ive munhandare dzepasi rose.

Kureva kwekuti Pope ndiye anotonga kereke kwakatanga kuitwa naPope Leo wekutanga pamakore a 440-461 asi zvakatozotanga kunyatsoita saizvozvo panguva yaInnocent III kumakore akatenderedza 1200 AD achizviti akatsiva Petro saka aive akafanirwa nesimba guru raaizvipa.

Pakazoita kukakavadzana pakati pezvinangwa zvezvematongerwo enyika zvaPope uye basa rake rekuva mutariri wekereke, chitendero chemweya. Zvakaoma kuda wekwako sezvaunozviita kana uchida kupamba nzvimbo yake.

Kuvaka simba raPope guru, musangano mukuru une nyanzvi waifanirwa kuva panzvimbo. Kumakore a 500 AD pakakura kuita kwake mune zvematongerwo enyika uye zvechitendero kuti zvinyatsomupe rukudzo munyika, bhishopu weRoma akabva ati anoda kudaidzwa nezita rine mukurumbira rekuti "Baba" raishandiswa nevakuru vemakereke asi apa akaita kuti rive rake ega mukereke.

Izvi hazvina kuzonyatsobudirira sezvo muna 1075 Gregory VII akasimbisa kuti kwaingove naPope mumwe chete.

Zviitiko zvizhinji zvakasvitsa pakusimika kweRoma zvaive setsaona kana kuti zvaiitika vasingafungiri uye Pope aisakwanisa kuzvishandura zvaive zviitiko zvaibatsira mune mamwe mamiriro ezvinhu.

Pakava nekurwira kurarama kukuru sezvo shanduko yakaitika yaive chiratidzo chekereke yeRoman Catholic. Nekukura kwakazoramba kuchiita zvinhu vakazozvitsanangura vachiti ishanduko dzemaitikiro ezvinhu dzaivayananisa naSt Petro.

kereke yeRoma yaikasika kubvumirana nehushe wheRoma iri pasi pamambo wayo. Marongerwo ehutongi hwenyika hwaitevedzereka zviri nyore. (Tsika dzavaNikoraiti, kupa munhu mutsvene rukudzo, runozosimudza munhu iyeye kusvika pakutanga kunamatwa kwake. Apa kwaive kunamata Caesar apo mambo akaonekwa samwari. Pakaitwa mitambo yekusimudzira simba remutongi. Zvakaoma nhasi kuti tifunge mutambo kana mhemberero dzinoitwa kupinda "mass " yepamusoro-soro inoitwa paareka yepamusoro-soro yekuVatican. Kereke yeRoma yakakasika kutora tsika yechipegani kuitira kuti mapegani ave akatambirika mukereke uye kuitira pfungwa yekutsivana pachipositora, apo vakaedza kuronda madzitateguru avo vachinosvika pana Petro, zvakabva zvavapa kuremekedzwa kusina anokwikwidza.)

Roma yakazoenderana nemaitirwo aiitwa zvematongerwo enyika ku Germani mumashure mekupera kwehushe hwenyika yeRoma muna 479 AD, uye nedzinyika dzakazosimuka kunana 1400. Nhasi uno iri kuenderana nezvechimanje-manje zviripo zviri kuitika kuAsia Africa uye kuSouth America. Saka toti Roma inoita zvese kuti irarame.

Muna 325 AD Roma yaive isina chimiro chikuru ichi.

ChiPope chakatanga apo bhishopu weRoma akadarika paifanirwa kugumira Bishopu uye akadarika pakagumira bhishopu wekutanga weRoma pasimba .

Simba iri rakaparadza maHeruli aipikisa tiriniti aitonga Rome. Pakati pemakore 533-554 AD, mutungamiri weuto umwechete iyeye Belisarius akaparadza maVandari kumusoro kweAfrika uye maOstrogoth kuItaly.

Marudzi Matatu emaArian aya aisabvumirana neTiriniti. Izvi zvakabva zvabvisa hupikisi mune zvemweya kuRoma.

Kubva muna 600-700 AD zvakaita sekuti budiriro yemuMediterranean yaive yakuwira pasi, ichikwevera kereke pachinzvimbo chekuti yaisara isina mari. Izvi zvakakonzereswa nehondo yakaitwa naBelusarius. Vamwe venhoroondo vanoti akauraya vanhu vanosvika 15 miriyoni muhondo dzake nzara nezvirwere zvikatevera zvikaurayawo vamwe 85 miriyoni. Chiitiko chakaoma kudai ichi ndicho chakazounza Nguva yeRima. Europe yakatonhora ikaita rima uye tsvina kwenguva refu isati yakwanisa kuita zvakanaka.

Dambudziko reNguva yeRima parakavasvikira, maPope akatanga kusimuka kuva nesimba muEurope.
Panguva yekushungurudzika ya 1929, kupererwa nemari kwakatyisa munhu wese asi ndiyo nguva zvakare yakawana Vatican kuzvitonga kuva nyika yakazvimiririra pachibvumirano naMussolini. Kwaive zvakare kuonekwa kweRoman Catholicism seguta rakazvimiririra. (nyanga duku pachiratidzo chaDanieri) Nyika yakaita dambudziko rekupererwa nemari, chiratidzo chekupererwa munezvemweya kupfurikidza kutambira hutungamiri hweRoman. Kereke yeRoma payakasimuka nekusimba, nguva yekunganganisa ikoko inonzi Nguva yeRima (dark Ages). Saka Roma iripo pakuendesa nyika murima.

Kereke yeRoma inoziva kuti ingararame sei kunyangwe kwayakavambwa zvaive zvehwaku-mukwaku, kereke yeRoma yakamira nekushaiwa chokwadi asi nemusanganiswa wezvakaipa uye zvishoma zvakanaka.

Paive nemaKristu pakati pemaJuda muna 49 AD. Pauro akavashanyira pakati pa 61-63 A D pari kushaikwa chete humbowo hwakakwana asi vanonzi vakazomuuraya kunana 67 AD.

Rome yakapiswa muna 64 AD. Nero akapomera maKristu nemaJuda akabva atanga kutongera rufu maJuda nemaKristu (zvaakafunga kuti zvaibvisa majuda) zvakaita kuti kereke iparare.

kumakore a 36 AD Junia naAndironika (vaRoma 16:7) vakaenda neShoko kuRoma.

Kusanzwisisana pakati pemaJuda kwakakonzeresa kudzingwa kwemaJuda vari pasi paClaudius kwemakore 13 kusvikira muna 54 AD.

Makereke ekutanga aive maungano madiki nekudaro hukuru maive musina asi vaionana vakafanana.

Kumakore a 100 AD mupositora aive asara Johane akabva azofa. Kukanganisa kwevanhu kukatanga kupinda mukereke. Mumashure ma 150 AD maKristu akatanga kurwira zvinzvimbo mukereke zita rekuti bhishopu raive risisiri remutariri (eredha) mukereke raive ramirira mukuru wekereke chete.
Pfungwa iyi yakatangira kumabvirazuva uko vanhu vaida kuti mutungamiri ndiye avafungire. Hippolitus ndiye akaunza zano iri muRoma vachangodarika 200 AD.

Saka zano iri raiti munhu mumwechete ndiye bhishopu weguta rese. Saka guta rese raive pasi pemunhu mumwe mune zvechitendero.

Vafiripi 1:1 Pauro naTimotio varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari paFiripi navatariri navaranda vekereke.

Pauro akakwazisa mabhishopu (pahuzhinji ) eguta reFiripi navatariri. Ndivo vaive vatariri (maeredha).

kuma 220 AD Callistus akauya nepfungwa yekuti Petro ndiye aive bhishopu weguta wekutanga weRoma. Petro aive asina kubvira amboenda kuRoma. Akanyora ari kuBabironi kwaaishandira pakati pemaJuda aive atapwa naNebuchadinezari akaenda navo kuBabironi.

Muna 240 AD kwakaburitswa nyaya yainzi Petro akabata Clement pamusoro sabishopu weRoma akamupa chigaro chake cheruzivo pamusoro pehurukuro neMagwaro. Hakuna nhorondo inotaura izvi.

Mapoka evanhu vanotenda mune zvakasiyana akavepo. Vanhu vakatanga kuita pfungwa dzinopikisa zvainzi vatende mazviri. Ruzhinji rwakatanga kushuvira kuva nemutungamiri (wavaizodaidza kuti bhishopu vamupa chinzvimbo chepamusoro) kuti achengetedze chokwadi.

Mabhishopu emaguta aisangana kuSynod kunotsvaga nekumisikidza chavaiti chokwadi. Guta rega-rega raifanirwa kuva naBhishopu. Asi purovinzi yeRoma yaive nemaguta mazhinji. Saka aizovawo mukuru wemaBishopu aya ndiyani? Meturoporiteni chinzvimbo chitsva chakatevedzerwa kubva kuhushe hweRoma munhu aizopiwa chinzvimbo ichi aizova mutariri wemabhishopu mupurovhinzi yeRoma.

Muna 200 AD Tertullian wekuCarthage akati kutsiva mutungamiri kwechipositora kunoreva kuti makereke akatangwa nemuapostora ndiwo ega ane chokwadi. Jerusarema, Antioch, Alexandria, Ephesus, Smirna, Firipi Tesaronika Corinte neRoma dzinokodzera.

Makereke mana chete pamakereke aya ndiwo akazova nemukurumbira. Roma, Jerusarema Antioch neAlexandria.

Mamwe emakereke akazongotsakatika panzvimbo nekufamba kwenguva.

Pakazovakwa Constantinople, kereke yeConstantinople yakazovawo membiri.

Roma ndiyo yega kereke yechipostori kurutivi rwekumadokero kwehushe hweRoma.

Saka iyi ndiyo kereke yeRoma nekuti yakange isina imwe yaikwikwidza kurutivi rwayo rwenyika.

 

East-west-empire1
Tertullian akati "Petro ane kiyi dzedenga saka ndiye muapostora wekutanga".
Izvi zvakazokura akava muapostora mukuru} vakamusimudzazve kuva muchinda wevapositora.

Hakuna zvinyorwa zvenhoroondo zvinoratidza kuti Petro akambosvika kuRoma, asi kereke yeRoma inotaura izvi kasingaperi zvekuti chero veMasangano vanototenderanawo nekuti Petro akasvika kuRoma.

Kunana 200 AD Victor, bhishopu weRoma, akaedza kuudza Asia Minor kuti Easter inopembererwa sei.

Callistus, bhishopu weRoma muna 220 AD akadaidza simba raPetro kuti aparidze mharidzo yekupinda denga kune mamwe makereke ose.

Stephan bhishopu weRoma mugore ra 254 akati aizogara chigaro chaPetro (cathedral petri) asi kereke yaive isati yanyatsosimba.

Kodzero dzemaPope hadzina kwadzaivasvitsa kusvikira bhishopu weRoma Damasus (366-84) na Leo (440-61) varume ava vakaita kuti simba revatungamiri vekereke yeRoma rikure.

Mambo Decius (249-251) akatangazve kutongera maKristu rufu izvo zvakaenderera mberi kusvikira muna 331. Roma yakatemwa nerakagomara panguva iyi. Bhishopu Xystus nevaimutevera vakauraiwa.

Aurelian, (270-275 AD) uyo akaita 25 Zvita zuva rakaberekwa mwari wezuva "sun god", aive mutongi wekereke aive nehutsinye, mutsika yake yekuedza kuparadza chiKristu pakati pa 300 na 311 AD, kwakaita kuti vazhinji vasiye zvavaitenda apo maKristu mazhinji kusanganisa Pope Marcellinus vakati havasisina chavanotenda machiri.

Kubatana kwakauya nezvipingaidzo zvaibva kunze kwakavandudza kuita kwaPope sekuti Roma yakava nemoyo munyoro kwazvo kupfurikidza kupa rubatsiro nemari kune hama dzaive dzasangana nekurwadziswa pakutongwa.

Jerusarema yaive kereke iri pamusoro, iri pasi pemupositora Jakobo. Asi Jakobo akazouraiwa muna 62 AD Jerusarema yakaparara muna 70 AD naTitus zvakawedzera kukudzwa kweRoma yakanga yasara isisina mukwikwidzi. Asi makore mazhinji aizotevera Jerusarema yaizomuka kubva mumadota, yotozosimuka kuti ive nechiremera. Asi parizvino Roma ndiyo yaive nechiremera.

Roma ndiyo yaive guta guru. Kerekewo yaive nemikana yekuwana uye kuita zvinhu nehurumende kunyanya nemaKristu. Roma yaikwanisa kutaurirana nevari pakutonga vachiitirawo mamwe makereke. Roma yakazviunganidzira pfuma ikazoishandisa kubatsira mamwe makereke.

Roma yakauraya maKristu iri pasi paNero, Dacius naValerian zvakawedzerawo kuremekedzwa kwayo.

Kusvika kumakore ekunge tisati tasvika kuna 200 AD bhishopu weRoma airemekedzwa asi aingovewo bhishopu pakati peamwe mabhishopu.

Kereke yaive nemikana yekubudirira asi yakava nechikamu chakaneta nezvatinotenda zvakasiyana-siyana uye zvinoitwa zvakasiyana-siyana.

Aipa zvipo kukereke kuitira kuti isimukewo.

Akavaka Basilica huru kwazvo (kereke yakanakisa) pamusoro penzvimbo yavaidaidza kuti dumba raPetro muVatican. Saka kwaitove kuratidzira kuti vanhu vabvume kuti Petro akambosvika kuRoma.

Makore akatenderedza 311-312 AD akapa muzinda weLateran kuna bhishopu Miltiades. Izvi zvakabva zvakanganisa chinzvimbo chemapope.

Muna 314-335 AD Sylvester akatanga kuvaka chivakwa chikuru cheLateran Basilica muna 314 AD pedyo nemuzinda mutsva waPope. Muzinda weLateran wakazova chigaro chakatsudzwa chabhishopu weRoma.

Kereke yeRoma yakatanga kuzviunganidzira zvidimbu zvenyika.

Muna 325 AD kuburitsa mari yakawanda kwakarongwa naConstantine kuti vagadze bhishopu weRoma kuti ave mambo, mutungamiri wekumadokero.

Constantine aive mambo ane hutsinye uye akaipa, akangwara. Aida kuti chitendero chimire nehurumende yake. Zvaizovhariridzirwa nechimiro chehushe hwake.

Aisazosiyawo kereke iri yega. Aizoifukidzirawo paaikwanisa. Akaisa zano rake pakaitwa musangano nekanzuru yeNicaea muna 325 AD kugadzirisa dambudziko revaipikisa Tiriniti rekuzara kwevuMwari.

Kusawirirana panezvechitendero kwakabvarura jira raifukidzira nyika. Madzimambo akatanga kumhanyira kune chero divi raizokwanisa kugadzirisa chimiro chezvinhu panzvimbo. Roma, inototenda kuremekedzwa kwaiitwa Petro, kwaive kuchionekwa zvikuru.

Kumapegani "Petr Rom" zvichireva "muturikiri mukuru" wezvaidiwa namwari ainzi ndiPetro wekuRoma uyo akaziviswa akabata zvikuru kumahedheni.

Muna 378 AD mambo Gratian akatsigira chinzvimbo chaPontifex Maximus, muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi.

Muna 379 AD mambo Theodosius akasiya chinzvimbo chaPontiff maximus, muprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi.

Muna 380 AD Theodosius nemamwe madzimambo maviri akasarudza bhishopu weRoma kuti aive muchengetedzi wechokwadi. Vateveri vabhishopu weRoma ndivo chete vaive maKristu echiCatholic echokwadi.

Muna 391 AD akarambidza zvimwe zvitendero zvose, chiKristu chikava chitendero chega chaibvumidzwa.

Akabva asimbisa kuti pane zvechitendero kereke ndiyo yaitungamirira nyika. Muna (527-65) Justinian akabvisa maPope maviri achigadza mumwe murume aisakodzera zvachose ainzi Pelagius kuti ave Pope.

Muna 395 hushe hwakaganhurwa napakati sezvo vanakomana vaTheodosius vaitonga umwe neumwe chikamu chake chenyika.

Muna 286 Deocletian akabvisa chigaro chehurumende kubva kuRome kuendesa kuMilan. Kereke kuMilan ikasimuka zvaishamisa.

Muna 402 chigaro chakaendeswazve kuRavenna. Roma yakabva yanyura kuva pachinhano cheguta reprovhinzi ikabva yapa rutivi rwekumawodzanyemba kweItaly kuti rwutarirwe neMilan. Constantinople ndiyo yaivewo guta rekumabvazuva guru raipikisa mune zvechitendero.

Damasus I (366-84) akatangawo kumwe kuita kwakaenderera mberi kusvika kuna Gregory I (590-604) akabvumira kukosha kwaPope. Akati Pope ndiye mukuru wekereke.

Muna 381 pamusangano wekanzuru wechipiri muConstantinople, Constantinople yakagadzwa pamusoro peAntioch neAlexandria. Pope Damasus wekuRoma haana kukokwa akazovapindura muna 392 AD akati chinzvimbo cheRoma chepamusoro haichipihwe nekanzuru asi naKristu kupfurikidza nesimba raakapa kunaPetro.

Damasus akapa Roma zita rekuti mupositora hona. Aidaidza mamwe mabhishopu kuti vanakomana pachinzvimbo chekuti hama munaShe. Akashandisa huwandu hwezwi rekuti mambo, achizvireva iye achiti "isu" na "ta".

Zvishuviro zvabhishopu wekuConstantinople zvakaita kuti vanhu vape mhosva kukukudzwa kwanaPope.

Pana 400 Siricius akanga ave kuzvidaidza kuti Pope.

Innocent I (401-17) akati "Sarudzo dzinenge dzaitwa naPope dzinobata nekushanda pasi rese".

Boniface I (418-22) akati kereke yeRoman Catholic ndiyo musoro dzimwe dzese ndiwo muviri. Bhishopu anofanirwa kuzviwisira kukuzvidzora kwake.

Muna 431 kanzuru yeEfeso yakaramba kutaura kweRoma kwekuti Pope ndiye aive musoro wekutenda kwese.

Kwakabva kwauya shanduko huru muzviitiko.

Leo I (440-461) akava ndiye wekutanga kutora chinzvimbo chekuti Pontifex Maximus mukereke. Kuti chinzvimbo ichi chakapinda sei mukereke, zvinoita sezvisinganzwisisiki. Asi chakapinda nekuti Pope achiri kunzi Pontiff chero nanhasi.

Anoti Petro ndiye muchinda wevapositora uye muchinda wekereke anotonga vose avo vanotevera Kristu. Kereke ibato rinotongwa naPope akamiririra Petro.

Leo anotiwo Pope mumiririri waSt Petro saka nekudaro ane masimba makuru.

"Kurapika kwekereke yeUniversal kunofanirwa kubva kune mamwe mativi ese asi kuchizoperera pachigaro chaPetro " (mumuzinda weLateran).

Muna 445 Valentinian III akati; "Zvatemwa muRoma zvinofanirwa kuva murairo kune vose".

Pope ndiye ari pamusoro kumadokero nehutongi husingapikiswi. asi akazodzikisirwa kumabvazuva muConstantinople mavanoti vanotungamirira kereke.

kupikisana kwevanhu kumabvazuva kunoreva kuti vamwe vaikwanisa kuenda kurutivi rweRoma zvichibva pakuda kuita zvinofadza ivo uye nekuda kuva nesimba pamusoro pemakereke epanyika.

Kuchibva kwapinda marudzi evatorwa.

Kumadokero maGerimani akachovhera maHani muhushe hweRoma. Roma yakange yakanganiswa naAlaric muna 410 AD. Muna 442 Spain neNorth Africa dzaitongwa nemaVisigoth nemaVandari. Chimisikidzo chemakereke chakawira pasi.

Mabhishopu akamboramba hupindiri hwemaPope makore makumi maviri akati apfuura vakazvipira kuenda kuRoma kunotsvaga rubatsiro uye rutsigiro. Leo akabva ati ndiye akabatsira kereke yeUniversal. Mambo akabatanidza kuita kwake kuti adzikisire chero avo vaida kuti vasimbise hushe hwaive panjodzi yekuwira pasi.

Muna 452 Pope Leo, akakumbira Attila muHani kuti aregere kurwisa Roma. Attila akarega. Zvakawedzera kukudzwa kwaPope. Chikonzero chake chekurega kurwisa chaive chekuti divi iri reItaly raive nechikafu chishoma uye hurwere hwakanyanya. Asi mbiri yakava kuna Leo.

Muna 455 Pope Leo akaedza kukumbira maVandari kuti asarwise Roma. Asi ivo vakasakadza guta vakaba chigadziko chemwenje chaive chabiwawo naTitus paakaparadza temberi yemaJuda.

Odoacer muHeruli akatonga Roma kubva muna 476-493 akabva auraiwa vakamutsiva naTheodoric muOstrogoth. Theodoric akabva apa Pope Gelasius ruchengetedzo rwavaida.

MaBurgundy nemaFrank akabva aparadza Gaul (France nhasi uno).

Hutongi hwaPope kumadokero hwakadzoreka kuenda pakati nepakati uye kuchamhembe kweItaly saka vaizoda ruchengetedzo kubva kuhushe hwekumabvazuva kwaitonga Constantinople. Syria iri neguta reAntioch neEgypt neguta reAlexandria dzakasimuka kuva dzakakosha sekuti ndidzo dzaive dzave kuwanisa chekudya. Jerusarema yakavakwa zvekare ikava kereke yaitonga zvekare, Roma yakadzokera pasi.

Muna 533 Justinian akatanga dzokororo yekuparadza hupikisi hweTiriniti, marudzi evatorwa aisatenda Tiriniti (Arianism) .

MaMosiremu ndivo vakaponesa Roma, vakapamba Syria muna 640 uye Egypt muna 642 neNorth Africa. Mamosiremu akabvisawo vaikanganisa Roma vakaita se Antioch, Jerusarema, Alexandria neCarthage. MaLombards akabva arwisa kumawodzanyemba kweItaly muna 568. Mambo weConstantinople akanga ave nedambudziko guru kumadokero. Pope Stephan II (752-57) akabva aenda kunokumbira rubatsiro kuna mambo wemaFrank ainzi Pippin nekuti mambo aisakwanisa kubatsira.

Gregory I (590-601)akaendera maLombards pamasuwo eRoma. Akashandura maAnglo-saxon muEngland. Akapindura bhishopu weConstantinople kuti hakuna kana mumwe wevakuru (mabhishopu emaguta makuru) anoita zvose ari nesimba pamusoro pekereke. Aive murume akasimba aibatsira vanoshupika nekutonga nzvimbo dzemaPope zvisina chipomero. Izvi zvakapa kukwidziridzwa kwekuremekedzwa kwanaPope. Mamwe maPope havana kubvumirana naGregory kuti hakuna mutungamiri wezvose mukereke.

Kurwisana pachavo mukubata mabasa kwakatanga muItaly nekutyisa kwekupamba kwemaLombards, kereke yeRoma yaizopa mvura nechokudya kuvarombo. Zvinhu mukereke zvakava zvakarongeka, kereke yeRoma ikava nesimba mune zvemiganhu yenyika. Gregory akasimbisa guta reRoma, aitenga mbesa kuSicily muna 591-93 akatenga zvose zvaive nemaLombards. Akabva atanga kubhadhara mauto aive panzvimbo vaitarira kwaari semutungamiri. Akashandura maLombards aive maArian kuva maCatholic kupanduka kwavo kwaive kwapedzwa muna 680 AD maVisigoth aive muSpain akabva asiyawo kuva maArian.

Kupatsanurana kwemakereke kumabvazuva kwakadziva kumadokero kwakatanga apo mambo wekumabvazuva Leo III muna 726 akarwisa kunamatwa kwezvifananidzo. Pope weRoma akaramba akasimba nerutsigiro rwake rwekunamatwa kwezvifananidzo.

Maguta makuru eIlliria, Sicily uye kuchamhembe kweItaly (nzvimbo dzinovimba neRoma kunobva hupfumi hwayo) akabviswa kuRoma nemutungamiri we Constantinople. Roma yakanga yatoraurwa kubviswa muhushe. Yakanga isisiri kereke huru yehushe zvachose. MaLombard akabva azoenderera mberi zvekare kumashure kwemakore makumi mashanu.

Roma, yatoraurwa kare uye yasara nenzvimbo diki-diki yakamanikidzwa kutaurirana neimwe yenyika dzevatorwa vekumadokero, maFranks. Stephen II (752-57) akadaidza Pippin mambo wemaFrank akamukumbira hafu yechidimbu chechekumusoro kweItaly. Nyika yemaPope yakazvarwa muna 756 apo Pippin akakurira maLombards akapa Pope chidimbu chenyika. Akawana chouviri kubva kuma Frank asi akakundikana panhaurirano nehushe hwekumabvazuva hweConstantinople. Saka apa maRoma ave kutarisira kubva kumarudzi evatorwa ekumadokero.

Saka kumanikidzika kwemamiriro ezvinhu kwakabatsira pazviitiko zvakakonzeresa kusimuka kwekereke yeRoma.

Constantine nekushandisa kuzivikanwa nemari akaita kuti kereke iende nekurudziro yehushe hwekumabvazuva. Kupa mari kuna Bhishopu wekuRoma kwakaita kuti bhishopu aite zvese zvaaida. Asi zvakapawo bhishopu wekuRoma kukudzwa kukuru mumaziso evanhu.

Kubva panguva yaGregory I hushe hweRoma hwakararama pakati pekumanikidzika, vachiedza kukwikwidza neConstantinople.

Pakadarika 754 yakatendeukira kumadokero. Semumiririri waPetro uye mukuru wekereke yakava nekuremekedzwa mumarudzi evatorwa. Munzvimbo itsva yevatorwa yakawana simba rayaida.

Mambo wemaFranks aida Pope kuti amugadze izvo zvaizoita kuti ave ari pachinzvimbo zviri pamutemo. Pope aidawo ruchengetedzo rwemauto kubva kumaFrank avo vaive vakasimba kupinda mamwe marudzi ese aive munharaunda iyoyo. Hwakava hukama hwaipa cheuviri kumativi ese.

Saka antikristu akasimuka kupfurikidza hutungamiri hwevanhu hwaikwiridzirwa nekutuka zvainyatsotsanangurwa neBhaibheri tisingatauri kufarira kuva munezvematongerwo enyika nerudo rwekuva netwunhu. Kuzviwanira nekubhadharisa nenyika tichiwana nzvimbo huru nepatinogona napo kudziwana.

Kereke yeRoma yakasarudza kuisa mazano emunhu pamusoro peaMwari. Tsika dzavaNikoraiti (Nico zvinoreva kupamba, saka zvinoreva kupamba laity, vanhuwo zvavo vari mukereke) izvi zvinoitika chete nekusimudzira munhu watinoti mutsvene toita kuti vanhu vazvipe kwaari senzira yekuti vave pakanaka naMwari. Zvinotanga nemazano nekuita kunoparidzwa kotambirwa senzira yekunamata, zvishoma-nezvishoma yotova dzidziso yepakereke ipapo inotofanirwa kuteverwa nekutendwa. Mazano aya anobva ava mutemo wekereke. Anobva aonekwa akakosha kukunda zvinotaurwa neBhaibheri wese anoda kuapikisa anobva ava panjodzi.

Zvakazarurwa 2:6 Asi chinhu ichi unacho, kuti unovenga mabasa avaNikoraiti, andinovenga neniwo.

Kereke yakaona mabasa asiri muMagwaro aya achipinda mukereke.

Ignatius muKristu pakereke yekutanga kumakore a 70 AD kusvika 110 AD akazviita bhishopu weAntioch muSyria akatambirwa saizvozvo.

Wikipedia
Mutsamba idzi Ignatius anoratidza kuti ndiye akatanga kupikisa “mabhishopu akawanda” mukereke yepanzvimbo. Anotsanangura hushumuri hutatu hwevakuru vatariri nevaranda mukereke yega-yega. Mukuona kwaIgnatius' izwi rekuti mutariri rinomiririra munhu mumwechete mukereke anosimudzirwa pamusoro pevakuru anogara pachinzvimbo chaMwari pachake.

“Regai mutariri agare pachinzvimbo chaMwari, vamwe vakuru votora chinzvimbo mukanzuru yemapositora, uye murege varanda... vabate hushumiri hwaJesu Kristu”. (Epistle to the Magnesians 6.1).

Pano pane humbowo hwakazara hwekutanga hwekusimudzwa kwemunhu kuiswa pamusoro pevanhu mukereke.

Wikipedia

Paive nezviitiko nedzidziso muAntiockia dzaaive apikisa achiti vapikisi vechitendero. Akafunga kuti kuva nemutariri mumwechete anotonga kereke uye anoti vanhu vamuteerere sekunge ndiye aive Jesu Kristu zvaizodzivirira kuparara kwekereke.

Ignatius akanyorera vaFiripi achiti, “Ngwarirai mabhishopu, vakuru, nevaranda ... musaite chiro kubva kuna bhishopu; chengetai miviri yenyu sekunge temberi yaMwari; chengetedzai kubatana; tizai kurwa; muite saJesu Kristu saiye anoita saBaba vake” (7.1-2).

Mutsamba yake kune vepaSmyrna akanyora achiti, “tizai kurwa sezvo kuchibereka kusarurama ... Hapana anofanira kuita chiro chine chekuita nekereke asina mvumo yabhishopu ... nenzira iyi zvinhu zvese zvamunoita zvinenge zvakanaka uye zviri pamutemo”(6-9).

Uyu wakanga usiri muono wakanaka mukutanga kwesenturi yechipiri, asi kwaive kuita kutsva mukereke. Kunyangwe Ignatius akataura naPolycarp “sabhishopu wekereke paSmyrna” (Mwadhi kuna Polycarp) Polycarp akangozvizivisa “saPolycarp vaive naye sevakuru” (Mwadhi kuvaFiripi).

Polycarp aingove mumwe wevatariri vakawanda; paive pasina mutungamiriri “mumwe” paFiripi. (Everett Ferguson, Early Christians Speak 175)

Ignatius haana kubvira ataura nezvemukuru muRoma, zvinotsigira humbowo kubva kuna Clement naHermas hwekuti kereke muRoma yaitongwa nevakuru vakawanda pakutanga kwesenturi yechipiri (Ferguson 174).

“Kuva nabhishopu mumwechete” kwakazopararira nemakereke, sezvakataurwa muzvinyorwa zvaIrenaeus naClement wekuAlexandria, asi hazvina kuramba zakadaro padyo nekuzopera kwesenturi.

Simba rabhishopu harina kuzodarika kubva pakereke yesangano repanzvimbo mumazuva aIgnatius. (Ferguson 175).

Makereke esenturi yekutanga aive akazvimiririra, imwe neimwe yaitungamirirwa nevakuru vakawanda (Mabasa Avapositora 11:30; 14:23; Titus 1:5) Testamente Itsva inovadaidza kuti “vakuru” kana “vatariri” vachishandisa mazita iwayo kutsanangura mabasa akasiyana siyana eavo vaotarira kana kutungamirira kereke yepanzvimbo (Mabasa Avapositora 20:17, 28; 1 Petro 5:1-3).

Saka Ignatius ndiye mumwe wevanhu vekutanga kuzivisa maitiro ehutungamiriri hwekereke hwaibva pamaitiro eTestamente Itsva.

Kusuduruka kubva paShoko uku, munhu mumwe achitarira kereke muguta, kwakapararira zvishoma nezvishoma muhushe hweRoma vachangoti budei mumakore ana 100 AD kusvikira zvatozotambirwa kuti kereke imwe neimwe inotongwa nabhishopu. Kumashure kwekanguvana hakuna akazomboona izvi zvisina kubva muMagwaro vakazongozvitambira asi vachitosiya zvakarehwa neBhaibheri.

Neimwe nzira,

Ignatius akanyorera vaFiripi achiti, “ngwarirai mabhishopu, vatariri nevaranda... musaite chinhu chakasiyana nechinodiwa nabhishopu” ... regai bhishopu agare panzvimbo yaMwari, ...

Saka Ignatius aiva nenzira yekuti munhu mumwechete, bhishopu aive nesimba pamusoro pemaKristu paFiripi (yakatumidzwa kubva pazita ra Philip baba vaAlexander vanova vakavaka guta iri.) Alexander aive mambo wekumadokero akaenda kumabvazuva kunopamba Persia akabva aunza munhu wese pakuzviwisira kuita zvido zvake. Ndiye akava murume wekumadokero akatanga kunamatwa kuitwa mwari. Izvi zvakatangira kumabvazuva ndokuzouya kumadokero. Akapamba vose akanamatwa kuita mwari, uhu hwakava hunhu hwemaPope ekuRoman catholic.

Achinyorera maKristu paFiripi, mwadhi yapauro inonzi Vafiripi.

Asi "mabhishopu" akataurwa naPauro pahuzhinji achinyorera vanhu ava vamwechete vaFiripi vari paguta reFiripi.

Vafiripi 1:1 Pauro naTimotio varanda vaKristu Jesu, vari pafiripi navatariri navaranda vekereke.

Saka nemutsara mumwechete Pauro akaputsa pfungwa yekuti munhu mumwe atonge, bhishopu akakwidziridzwa, sezvo zvakataurwa kuti paive (nevatariri) nemabhishopu anodarika mumwe paguta.

Kunyangwe vamwe vemasangano nhasi uno vanotenda kuti munhu wekutanga akatanga kereke paguta ndibhishopu weguta iroro uye vamwe vatendi vose vanofanirwa kuva vanhu vake. "Huyai kukereke kwedu " kudaidza kunoitwa nemaKristu mazhinji asi vanozosiya kamwe kamutsara kanobaya kekuti "mugoita vanhu vamufundisi wedu vanotevera zvaanoda uye zvaanenge atonga" .

Kunyangwe Ignatius akataura naPolycarp “sabhishopu wekereke yeSmyrna” (Mwadhi kuna Polycarp) Polycarp akangozvizivisa “saPolycarp neavo vaaive navo sevaranda” (Mwadhi kuvaFiripi).

Polycarp haana kuzvidaidza kuti bhishopu weSmyrna.

Polycarp aingove mumwe wevatariri vazhinji; kwaive kusina “mutariri mumwechete” paFiripi (Everett Ferguson, maKristu ekutanga achitaura 175)

Saka Polycarp aitevera Magwaro uye akateerera Pauro.

Ignatius akasiya zvinotaura Shoko rakarehwa naPauro akaita nzira yake yakarasika yemunhu mumwe aitonga kereke muguta iyo yaizova nzira yemakereke emaKristu mazhinji aizotevera.

Negore 200 AD zvaive zvatambirwa kuti guta raive nabhishopu aitonga aizviita musoro wekereke muguta iroro.

Zvakazarurwa 2:15 Nokudaro kunavamwe vo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti.

kuita kwevaNikoraiti pakereke yekutanga kwakabva kwava mharidzo yakaparurwa pakereke yechitatu. Iyi inogara iri nzira yatinoenda tichisiya yeBhaibheri tichitora iyo yatinokwanisa uye inotiitira yedu isu vanhu.

Nenguva yekereke yetatu iyo yakatanga apo Constantine akamisa kuuraya maKristu kunana 312 AD, mharidzo yemabhishopu aive pamusoro achitonga vanhu muguta yaive yatove chikamu chemitemo yekereke netsika yawaisakwanisa kupikisa.
Nekukura kwakaita kereke yeRoman Catholic, paive pave kufanirwa kuva nema archbhishopu (izwi risiri muBhaibheri) anotongawo bhishopu. Nevamwe vaMasangano akapanduka kubuda muRoman Catholic vanawo maarchbhishopu. Saka bopoma rekukanganisa rine simba kwazvo rekuunza ruzhinji rwunonamata pasi pehutongi hwemunhu. Maarchbhishopu anotongwawo nemakadhinari (izwi rechipegani) kwekupedzisira mukuru wevose ndiPope, kuItaly zvinoreva kuti baba "Pope" harisingori (shoko) risimo muBhaibheri asi rinomhura Shoko.

Mateo 23:9 Musaidza munhu ari panyika baba venyu, nokuti mumwechete ndiye Baba venyu, ivo vari kudenga.

Tina Baba vamwechete panyama ivo vakatibereka panyama. Asi hakuna ari baba venyu pamweya nekuti pamakazvarwa patsva makagamuchira Mweya mutsvene, hupenyi husingaperi muna Jesu Kristu, kwete kubva kune umwewo munhu zvake. Izvi zvinoita kuti Ave baba venyu pamweya uye kuti ave musoro wekereke.

VaEfeso 5:23 Nokuti murume musoro wemukadzi, saKristu vo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuviri.

Nhasi uno kereke inozviwisira pahudzvanyiriri hwemufundisi, hakuna anokwanisa kumubvunzawo kuti simba rake rinobvepi. Haribvi muBhaibheri sezvo shoko rekuti "pastor" mufudzi vazhinji vanomuti mufundisi rakataurwa kamwechete chete muTestamente Isva, pakutsanangurwa rakatozotaurwa pechina pamabasa mashanu.

VaEfeso 4:11 Zvino akapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita vamwe vaevangeri vamwe vafudzi navadzidzisi.

Mufudzi ane basa pakubatsira vanhu mukereke nematambudziko avo pachavo, nekukura kwavo pamweya. Havapo pakufambisa zvinhu mukereke kunge basa rese riri pakukudza kereke nderemunhu mumwechete.

Vadzidzisi vanofanirwa kudzidzisa mharidzo asi nhasi uno zvese zviri kuitwa nemufudzi.

Vafudzi havapo pakuudza kereke kuti iteerere ani kana kuti vadaidze ani mudzimba dzavo.

Mufudzi haapo pakusarudza avo vasingabvumirane nemaitiro aanoita zvinhu mukereke. Havapo pakuva nekutonga mukereke.

Aya aive maitiro aDeotrepha.

3 Johani 1:9 Ndakanyorera kereke; asi Diotrefe, unoda kuva mukuru pakati pavo unotiramba isu.

10 Naizvozvo kana ndichivuya, ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti anotiitira makuhwa namashoko akaipa; vuye, haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama vuye vakanga vachida havo unovadzivisa nokuvadzinga mukereke.

Ndiani anodzinga vanhu mukereke nhasi uno? Ndiani ane simba raakagadzwa nevanhu? Mufudzi (pastor).

Saka tsika yemaRoman Catholics yekupa hukuru kumunhu, mutungamiri wekereke akasimudzwa yakatopindawo kune veMasangano vakabuda mairi vachiti inokanganisa vakatakura kuresva ikoko vakaenda nako kunotanga mamwe makereke.

Mharidzo yetiriniti inoreva kuti hakuna zita rimwechete raMwari. Saka rubhabhatidzo havacharuiti muzita raJesu Kristu. Vemasangano vakatevedzerawo havabhabhatidzi muzita raJesu.

Mabasa avaApostora 2:38 Petro akati kwavari; Tendevukai umwe neumwe wenyu abhabhatidzwa nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene.

Mabasa avaApostora 8:12 Zvino vakati vatenda Firipo; waiparidza mashoko ovushe hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa varume navakadzi.

Firipi haana kubvira aparidza zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene.

Mabasa avaApostora 19:4 Zvino Pauro akati: Johane wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendevuka, achivudza vanhu kuti vatende kuna iye unozovuya shure kwake; iye Jesu.

Vakati vazvinzwa izvozvo, vakabapatidzwa muzita raShe Jesu.

VaRoma 6:3 Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake.

Mwanakomana ega ndiye akafa kwete Baba kana Mweya Mutsveno. Saka zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene rinei nechekuita nerubhabhatidzo, kunze kwekunge zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene riri Jesu Kristu.

Vakorose 3:17 Vuye zvamunoita, kana zviri zveshoko kana basa, itai nezita raShe Jesu, muchivonga Mwari baba venyu.

Rubhabhatidzo runofanirwa kuitwa muzita raJesu Kristu.

Hutungamiri hwevanhu vakakwidziridzwa hwakan'oresa kereke pakereke yekutanga asi zvikabva zvakurumbira ndihwo hutungamiri hunongozivikanwa nhasi uno.

Kereke yeRoman Catholic vakatora tsika iyi kumapegani vakaiisa muchitendero chavo kuitira kuti vazhinji vavatevere. Magwaro akabva azvidzwa mbiri huru hupfumi uye kuitazvinodiwa nevanhu zvakaita kuti vaite kunge vanonatsa.

Uyu ndiwo waive mweya weRoma yekare. Kuisa joko rekuzviwisira pamberi pemunhu pamapfudzi eavo vasina mhosva. Guta reRoma raive rakarongwa kuti vose kana vasanganiswa vaive vanhu vakadzvanyirirwa mukuita zvose zvaidiwa namambo. Kuvimbika pakuita zvinodiwa nemunhu mumwechete ndiyo yaive kiyi yekubudirira. Nesimba rakawandisa, chero munhu akarurama anotozotadza. Kuvimbika pakuita zvinodiwa nemunhu uye nechinyakare chekereke kunodzikisira hwaro hwehukama hwedu naJesu Kristu.

Chidzidzo ichi chabuditsa pachena kuita kukuru kumwechete kwaantikristu sekutanga kwakwakaita pakereke yekutanga yeRoman Catholic kukabva kwasvibisa kunyangwe vanasikana, Masangano akabuda mairi achiedza kuda kunoita zvakanaka vachibuda muchiCatholic. Tiri varanda vehutongi kana tsika dzevanhu here kana kuti takasununguka kunamata Mwari tichitevera zvinodiwa neBhaibheri.

Torai Bhaibheri serisina kukosha morega kuita zvarinotaura, nguva yekutambudzika yakakumirirai.
Kutambudzika kuchava mutsiridzo yemaKristu mazhinji, vakarara pavasikana vane gumi ivo vachapinda mukutambudzika ndivo vashanu vasikana vakarara vaya (sleeping virgins).

Mateo 24:21 Nokuti nenguva iyoyo kuchavapo kutambudzika kukuru, kusati kwakambovapo kwakadaro, kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino, uye hakuchazovapo.

Zvakazarurwa 2:22 Tarira, ndoda kumukandira panhovo navanoita hupombwe naye panhamo huru, kana vasingatendevuki pamabasa ake.

Zvakazarurwa 7:9 Shure kwaizvozvo ndakatarisa ndikaona vazhinji-zhinji vasingagoni kuverengwa nemunhu vakabva kundudzi dzose, namarudzi, navanhu nendimi, vamire pamberi pechigaro chevushe, napamberi peGwaiana, vakapfeka nguvo chena vakabata michindwe mumavoko avo.

Zvakazarurwa 7:13 Ipapo mumwe wavakuru wakapindura, akati kwandiri; ava vakapfeka nguvo chena ndivanaaniko? Vabvepiko?

14 Ndikati kwaari: Ishe wangu, imi munoziva. Akati kwandiri; Ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguvo dzavo vakadzichenesa muropa reGwaiana.

Zvido zvevanhu neshuviro dzavo zvinokonzereswa nekuda kutonga nekutungamirira vamwe zvasimba nekufamba kwenguva zvikava dzidziso dzinochengetedzwa nemapoka ane simba kwazvo. Zvavanotenda zvakasimuka kuva masvingo asina ukwiriko anochengetedza miganhu yemasangano achimira sezvipingaidzo kune avo vanenge vachivhurika pfungwa.