De Bijbel - Statenvertaling 1637

Oude Testament

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiel Daniel Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zephanja Haggaï Zacharia Maleachi

Nieuwe Testament

Mattheus Markus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Corinthiërs 2 Corinthiërs Galaten Epheziërs Philippenzen Colossenzen 1 Thessalonica 2 Thessalonica 1 Timotheus 2 Timotheus Titus Philemon Hebreën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring
“De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.” — 1 Corinthiërs 16:23