William Branham ene ese Modimo nameng empa moetsadibe ya kolobeditsweng ka Moya o Halalelang
Modimo O bonahetse nameng jwalo ka Jesu Kreste.

Hoka fihlela seo Jesu O ile A lokelwa ho tswalwa ke morwetsana. Ha A le lemo tse pedi banna ba bohlale ba ile batla Morapela. Ha Ale lemo tse leshome le metso emmedi O ile A makatsa baetapele ba Bajude ka mantswe a bohlale.

Jesu ha Aka A etsa sebe. Ha aka a qala leshano. Ha aka a etsa diphoso. Ha Aka A baka. Ha Akaba a beha ditaba disa nepahala.

Ha Aka A nyala hoka etsa thobalano bakeng sa hoba le bana.

Jesu O ile A hlatsuwa mane nokeng yaJordane ke moporofeta ya ileng a Mmona ele Konyana Modisa ya molemo. Haho motho yaka tlatsang kgeo tseo tse pedi.

O ile A inehela ho baqosi ba Hae hore ba Mmolae. Yare ha A shwa, letsatsi le ile la hana ho tjhaba. Ha Ashwa ho ile haeba le sisinyeho ekgolo ya lefatshe. Ha Akaba Ashwa feela jwalo ka motho mang le mang, hobane O ile A sebedisa mmele wa Hae oneng o sena sebe bakeng sa tlhatsuo ya dibe. Empa ha akaba akgona ho dula matsatsi a mararo A shwele.

O ile A theohela diheleng hoya lwana le Satane bakeng sa dinotlolo.

Balatedi ba Hae ba ile ba Mokhouta ka makgetlo 19 a fapaneng. Haele hantla ha Ha Aka A bua haholo. Tshebeletso ya Hae ebile feela lemo tse tharo.

Otswalletswe setaleng. One A sena letho leo Aka Ikgantshanga ka lona. O ile A lokela ho adima sekepe, pokola, le phapusi eka hodimo, le lebitla. O ile A shwla hara dinokwane.

Lehahole jwalo calendara eneng ebolela ka tswalo efatshe ya Hae.

Jwalo ka Monna ya neng A iketsa Modimo, Modimo A tsamaya ka nama.

 

 

William Branham one a sena letho le tshwanang le seo.

BAKOLOSE 1:19 Hobane sena sene sethabisa Ntate hoka dula ka botlalo kaho Yena;

JOHANNE 3:34 Hobane ha Ane A bua mantswe: hobane Modimo One A Moneile Moya ka tekanyo.

35 Ntate O ratile Mora, mme A lesa tsohle matsohong A Hae.

Ke Monna Jesu ya nang le Botlolo bohle ba Moya. One A nale Moya ka botlalo.
BAKOLOSE 2:9 Hobane Bomodimo bohle bodutse ho yena ka nama.

65-0725M Batl;otsitsweng nakong ya Bofeelo

Jwale, ke rata hore le tsebe sena, lona ba mametseng theipe ena. Leka nahana hore kajeno kene ke bua ka nna, hore ke nna ya bolelang Molaetsa ona. Hake na karolo hohang tabeng ena, ke mpa kele lentswe feela. Mme, lentswe laka, esita le tsela yaka ya kahlolo; ke mpa ke batla hoba mmoledi feela. Empa ke thato ya Ntate e etsang hore ke etse sena, ka tjantjello.

Ene ese nna ya ileng a hlaha mane nokeng; kene ke eme moo feela ha Ane A hlahella moo. (1933)

Hase nna ya etsang mehlolo ena; ke mpa feela ke eme pela Hae.

Kene ke mpa feela kele lentswe leo A le sebedisang, haele nnete. Ene ese seo kese tsebang; kene mpa ke inehetse ho yena feela, mme a bua ka nna. Ene ese nna, ene ese lengeloi la bosupa, oho, tjhe; ene ele ponahatso feela ya Mora motho. Ene ese lengeloi, lenqosa la Hae;ene ele sephiri sa Bomodimo se senoha. Hase motho; ke Modimo. Lengeloi hase Mora Motho; ene ele lenqosa la Mora motho.

Moena Branham one a nale karolo ya Moya. Ha ana botlalo ba Moya. Hlokomela.

“Ke mpa ke eme pela Hae ha A etsa ntho tsena”.

Botlalo ba Bomodimo bone bole siko ka ho yena. Botlalo bone bole haufi le yena, bosebedisa lentswe la hae feela.

“Tiiso ya bosupa ene ese Mora wa Motho”.

Moya wa Kreste jwalo ka Mora wa Motho one o eme pela William Branham eo eneng ele mora motho, mme o bua ka yena. Kreste A Itshenola ka moporofeta, empa botlalo bohle ba Kreste bone bole pela hae.

Moena Branham ene ele mora motho ya neng a senola Mora Motho ya leng pela Moena Branham.

 

 

I BAKORINTHE 12:11 Empa tsohle tsena disebetsa ka Moya ole mong, o arotswe ka tsela tse ngata.

“Hangata” ka ka Segerike ke “meros”. Dictionare ere “meros” ebolela karolo, hantle feela, tekanyong, ho fihlela ho tse itseng degree, jwalo ka karolo, tse itseng, a bonngwe.

Moya ka mong ke karolo e itseng ya Modimo.

Kreste, a tsamaya hara dikandelara, ka leano la lemo tsena tse 2000 tsa pale ya kereke. Moena Branham ene empa ele feela naledi letsohong le letona la hae, jwalo ka Martin Luther le John Wesley ene ele feela dinaledi letsohong le letona la hae. Bane ba nale tokelo ya molaetsa wa nako tsa bona. Seo ene ele karolo feela ya Moya wa Modimo ho bona.
TSHENOLO 1:13 Mme mahareng a dikandelara tse supileng hone hole ya kang Mora Motho,

Jesu one ale mahareng a dikandelara ka lemo tse 2 000 tsa pale ya kereke.
TSHENOLO 1:16 Mme letsohong la Hae le letona hole naledi tse supileng:

Mona re bona kopano mahareng a Jesu le William Branham. Moena Branham ompa ale letsohong le letona la Hae, mme naledi elokela hoba letsohong le letona.

 

Moena Branham o nale Moya o Moholo hofeta kamoo oka nahanang ka teng, empa le teng ele tekanyo feela.

Paulose, naledi ya pele letsohong le letona la Hae, one a nale matla le yena.

DIKETSO 14:10 Are ka lentswe le phahameng, Ema ka maoto a hao. Mme a ema a tsamaya.

11 Mme yare ha batho ba bona se etswang ke Paulose, baphahamisa mantswe a bona, ke moya wa Lycaonia, Medimo etlile ho batho.

Seo sea iphetha kajeno. Badumedi ba Molaetsa bare ba fihletse maemo a William Branham -- Baetsisa William Branham.

13 Yaba moprista wa Jupiter, ya neng ale kapela motse, a tlisa pholo le maqhaka, mme a batla ho etsa sehlabelo e setjhaba.

14 Seo e itseng ha baapostola ba bona seo, Barnabas le Paulose, haba se utlwa, bahahola diaparo tsa bona, mme ba mathela ho setjhaba, bahoeletsa,

15 Mme bare, Benghadi, hobaneng ha le etsa sena? Le rona re batho jwalo ka lona, mme re rera hore le kgutlele ho Modimo, ya entseng mahodimo, le lefatshe, le lewatle, le tsohle tse ho lona:

Haho Paulose leha ele William Branham eneng ele Mmopi. Ka tsela eo ekeke yaeba Modimo.

 

55-0608 ABRAHAMA

Ka tsela ejwalo O hara batho phirimaneng ena. Ke ba bakae badumelang sena? Modimo A lehlohonolofatse. Hantle feela, lea tseba hore ke bua kang, ke emetse seseng mona. Ketla le bolella hore keng seo. Ke motho enwa hantle mona, Lengeloi la Morena. Hantle feela, Topallo ya Mollo ya Modimo. Ke mpa ke itshwanela le lona, motho, ... moetsadibe ya tswetsweng, ya bolokuweng ka mohau, jwalo ka lona.

… Jwale, boteng ba Hae bo mona. Jwale, Lebitsong la Jesu Kreste Mora wa Modimo ke nka moya omong le omong tlasa taolo yaka.

 

 

57-0613 HO NYORELWA BOPHELO

Jwale, ore, "O shebang, Moena Branham?" Ke eme ke lebeletse Moya o Halalelang. Ke ba bakae ba ileng ba bona seo? Hare boneng matsoho. Hantle feela, ke nahana kaofela ha lona. Seo se mona kae kae. Pillara ya Mollo, Monka dinepe wa American Photographer Association o ile anka setshwantsho sa seo. Mme seo ke tokelo tsa Washington, DC, ntho feela ele nngwe e ileng ya nkwa setshwantsho ele Matla A Maholohadi. Bona seo mane Washington hore na seo hase nnete na. Se ile sa hlahlojwa a ka George J. Lacy, hlooho ya FBI, menwana le kgatiso. Seo ke nnete.

Pillara ya Mollo haufi le yena, ka hodima hlooho ya hae, eseng ka hare ho yena.

58-0503 MOFUMAHADI WA SHEBA

Seo se hantle feela kahodima mosadi elwa. Ekare o bona Kganya eo, Kganya hodima mosadi. Seo ke Moya o Halalelang ka sebopeho sa Kganya.

Jwale, ema, monyefudi, oseke wa nahana hore hase Moya o Halalelang. Oneng o kopane le Paulose tseleng ya Damaseka?

Moya one ole ka hodima mosadi eo, eseng Moena Branham.

58-0521 BONA KE EME MONYAKO KEA KOKOTA

Jwale, haeba bantse ba utlwa lentswe laka, mahareng aka le monna enwa ho kena Kganya. Ene ele Modimo mahareng a Moena Branham.

Moya mahareng a Moena Branham le monna eo.

59-0815 JWALO KAHA NTSU E OKAOKELA SEHLAHA SA YONA

Damaseka, mme o ile a wela fatshe. Mme yare ha Paulose a sheba hodimo, ene ele eng seneng sele moo? Pillara ya Mollo. Na ho jwalo? Mme Lentswe la utlwahala, lare, "Saule, Saule, o ntlhorisetsang na."

Pillara ya Mollo ene ele ka hodima kereke.

59-1219 DIPOTSO LE DIKARABO KA MOYA O HALALELANG

Seo ene ele ponahatso ya Moya o Halalelang? Jwalo ka moya, moya o mohlolo. Yaba bahlokomela seseng. Maleme a mollo hodima emong le emong, ba kabang lekgolo le mashome a mabedi, mme a fihla a dula hodima emong le emong. Seo ene ele eng? Seo ene eleng? Topallo ya Mollo, eleng Modimo ka Boyena A Ikarotse bakeng sa batho ba Hae, Atla bathong ba Hae. Jesu One A nale tsohle; One A sa lekanywe; empa rona rea lekanyetswa (Na lea bona seo kese bolelang?), hobane re bana baho tholwa. Bophelo ba Hae—Bophelo ba Hae Bosafeleng. Jwale, ho etsahalang? Yaba batlatswa ka Moya o Halalelang.

Moya wa arola “ho fella moo” hodima emong le emong. Rona, mmoho le Moena Branham, re fumana Moya wa karolelano. Ke Jesu feela ya nang le Ona ohle'.

60-0716 HO TLOHA KA NAKO EO

Mosadi waka, kgwedi tse tsheletseng tse fetileng, one a qala ho ebona kgetlo la pele. One ale nokeng ha sena se etsahala. Ha kgatiso eo ya Senyesemane eqala ebua le lefatshe Associated Press: "Kganya eMohlolo Ehlaha hodima Moreri wa Baptist wa Mona Kolobetsa." Baeme moo ... E ile ya bua; batho ba ile ba utlwa sena. Dikete di ile tsa bona sena—makgolo a mahlano a phutheho — mane nokeng ya Ohio River ... Sena sene sele dipampiring, masedinyana; re nale lona. Re le fumane ho Associated Press, Canada enale lona, ho potoloha naha ena. "Kganya Emohlolo ..."
Jwale, lefatshe la mahlale le nkile seo senepe. Jwale, ka makgetlo a mane kapa a mahlano.

 

 

62-0120 MODIMO OSA FETOHENG O SEBETSANG KA TSELA EMOHLOLO

"Ore o emetseng, Moena Branham?"

Emong le emong mona, ntle le pelaelo, ke bile mane Phoenix ka makgetlo, ke bone seo, ke rerile molaetsa okang ona.

Empa, ke Kganya.

Ba nale setshwantsho sa teng. Leha ele, bongata ba lona, le bone Kganya eo. Haho jwalo? Le nale senepe le tse ding. Kae, Semane Washington, D.C.

One a emetse Kganya ho senola mehopolo.

62-0712 RETLA BONA JESU

Jwale, haeba ele ... Ke emetse tlolo. Mme haeba esatle, ketla beha mosadi enwa matsoho feela, ke morapelle, mme ke tswelle pele. Hake tsebe. Nka sebolele letho. Sena sea dikoloha, kapa kea dikoloha, ke emetse seo. Hantle feela.

 

 

62-0122 TIISO YA TAELO

Jwale, kgutsang. Lere, "O emetseng, Moena Branham?" Ke emetse Yena. Hake tsebe mosadi enwa. Haeba asa ntlotse, nkase etse seo. Ke phetho.

Motho ya tletseng ka Moya. Moya wa tlolo hodima motho.

II MARENA 2:15 Mme yare ha bara ba baporofeta ba ilo hlwela Jericho ba mmona, bare, Moya wa Elia o entse sena ho Elisha. Mme ba moatamela, mme ba mokgumamela.

Kamehla le mehla ho nale Moya ona ohlahisang Elia.

LUKA3:15 Mme yare ha batho bantse ba lebeletse,mme batho ba maketse ke Johanne, hore na ebe ke Kreste, kapa tjhe;

JOHANNE 1:19 Mme sena ke pale ya Johanne, ha baprista ba Bajude le Balefi hotswa Jerusalema ba mmotsa, Omang?

20 Mme a paka are, mme a seke a hana; empa apaka, hake Kreste.

Johanne o latotse hore ke Kreste, sebolelang motlotsuwa. Empa ene ese Kreste.

Johanne ene ele mora motho, kapa moporofeta, eseng mora motho.

Sena ke phoso hoka hanela moporofeta ya re bontshitseng Bibele.

TSHENOLO 22:8 Mm nna Johanne ke bone ntho tsena, mme ka diutlwa. Mme ha ke diutlwile mme ke dibone, ka wela maoto a Hae ho mosebeletsa. (Moena Branham le yena ke lengeloi, la bosupa).

9 Yaba ore ho nna, oseke wa etsa seo: hobane ke mosebeletsi le wena, wa baena ba hao baporofeta, leba bolelang buka ena: sebeletsa Modim.

Johanne haele hantle o entse sena habedi. One a hana mohlolo ona wa batho bana.

TSHENOLO 19:10 Mme ka wela maotong a hae ho morapela. Mme are ho nna, se etse seo: Ke mosebetsi mmoho, le moena ya pakang ka Jesu: kgumamela Modimo: hobane bopaki ba Jesu ke Moya wa baporofeta.

Kea kopa seke wa wela lerabeng lena. Haho motho ya kabang Modimo, kapa ho lekana le Modimo. Modimo O tswetswe ke morwetsana, one asa hloke ho sokoloha, mme ha aka a dula leha ele matsatsi a mararo lebitleng. Moena Branham ha aka a qala kapa ho qetella ka tsela eo.

KEREKE YA MONGWAHA KGAOLO 7

Jwalo kaha Modimo Ona O itlahisa ka tsela eo, hape O Itlhahisa ka tsela tse ngata ho motho.

O bolela feela kaho iponahatsa ha (Modimo) ho Jesu, eseng emong.

KEREKE YA MONGWAHA KGAOLO 10

Mme ka tsatsi le leng moya wa boiketsiso otla itlhahisa jwalo ka Modimo ho monna ya etellang World Council of Churches, jwalo kaha re boletse. Mme ka dikgauda tsa hae (hopola Judas a tshwere mokotlana wa hae) otla laola lefatshe lena lohle,

Antikreste otlaba le ponahatso ya Diabolosi, jwalo ka Judas.

64-0830E DIPOTSO LE DIKARABO.4

Moena Branham, kgaitsedi o tlile Tabernakeleng o tsamaile maele tse ka bang makgolo a robedi, ore o dumela hore o Jesu Kreste ka setshwantsho. Ka kopo bua ka sena. One a sena mamello mme a bolella ba bang ka taba ena.

Ho lokile kgaitsedi. Jwale, haele hantle kgaitsedi o fositse. Hake Jesu Kreste; ke mosebeletsi wa Hae. Re ile ra kena tabeng ena ka makgetlo a mangata.

Moena Branham ene ele feela mosebeletsi wa Jesu.

60-0305 SEKE WA TSHABA KE NNA

… Empa Simon, moraka, kene kesa batle hore o lebale sena: O lokela hoka tseba Messia ka Mangolo Ao A wa ngotseng. Oseke wa tlohela Mangolo, mora waka. Mme Moshe, moetapele wa rona, ore bolelletse hore Messia otlaba ka tsela efeng. Hobane ho ngodilwe, 'Morena, Modimo wa rona, Otla tsosa moporofeta ya kang wena.' Mme ha Messia enwa Atla, etlaba moporofeta wa Modimo. Otla fapana le baporofeta ba bang. Etlaba Moporofeta wa Modimo. Empa letla Motseba, Simone, hobane etlaba Moporofeta eo, mme otla etsa meeka le mehlolo ya boporofeta.'

…. Kea tseba meeka ya hae ene efeta ya mporofeta, ka tsela eo Yena ene ele Modimo Moporofeta.

Emong le emong wa manqosa one ale letsohong le letona la Jesu. Haho lea mong wa baporofeta bana ya kileng a fepa batho ba 5 000 hotswa maqeng a manyane a 7 a dijo tsa moshanyana wa sekolo'. Haho lea mong wa bona ya kileng a tsamaya hodima metsi. Haho ya tswetsweng ke morwetsana. Haho ya tsohileng bafung kamora matsatsi a 3 . Haho lea mong wa bona ya nyolohetseng Lehodimo ka mmele wa nama. Jesu, ha Ane A Iponahatsa ele lenqosa o entse seo, one a lokela ho hlaha ale ka tsela eo.

Moena Branham One A bala mehopolo, seo eneng ele ponahatso ya Messia. Empa one asa kgone hoka hlalosa Dinkgo le Terompeta tse 7 . O boletse ka Diaduma tse 7 leka Tiiso ya 7 hore ke sephiri.
63-0324E TIISO YA BOSUPA
... mme ha A manolla Tiiso ya bosupa. Empa oya bona, ke sephiri. Haho ya tsebang ka sona. Empa ... hang feela a bolela sena: haho ya tsebang nako ya hotla ha Hae; haba tsebe hape le sephiri sa Diaduma tse supileng. Oya bona, sena sekopana mmoho.

One Aka manollo Tiiso ya bosupa hobane ekgahlano le tlhaho, empa kea baporofeta ba babedi ba Israele ke bona baka manollang Tiiso ya botshelela jwalo kaha Moena Branham ha aka a otla lefatshe.

 

 

Ka tsela ejwalo tshebeletso ya hae ene ele matla, empa ene e lekantswe. Jesu One A etsa sefetang sa moporofeta.

Moporofeta aka etsa karolo e itseng ya seo Jesu Aneng A seetsa. Moporofeta o etsa selekaneng nako ya hae. Jesu O tsamaile hara dikandelara tse supileng, mengwaha ena esupileng kaofela.

61-0611 TSHENOLO KGAOLO YA BOHLANO.1

Ke ile ka utlwa ka seo mengwaha emmalwa efetileng mme ka nahana hore seo ke motlae. Mme ke ile ka kopana le baena ba mmalwa (bao kesa boneng le emong wa bona hoseng hona), ba babedi kapa babararo leetong, mme bare ho nna, "Moena Branham, na hase wena Messia ya tlotseditsweng, Kreste na?"

Mme ka beha matsoho aka mahetleng a baena, kapa, kaofela ha bona, mme kare, "Baena, leha nka leka kamatla hoba Kreste, nkeke ka rata hore le bolele taba eo. Mme haeba hoka bolelwa taba ejwalo ka nna, ketla lesa tshebeletso ena hoba le letswalo le kgutsitseng, mme lona ba bolelang ka tsela eo letlaba molato wa moya omong le omong; lea bona, bakeng sa hore le entse hore ke tlohele mosebetsi ona." Mme ke ile ka nahana hore seo sefelletse moo.

Mme ke utlwile seo ka makgetlo a mmalwa. Empa haho jwalo. Mme ka tsatsi le leng mane Canada o ile a mpontsha tekete eo a neng a ekentse ka mokotlaneng wa hae, ereng "William Branham ke Morena wa rona," kolobetsang Lebitsong la William Branham. Mme hanyane ... emotle ... Hoja ene ele sera, kene ketla tseba hore empa ele motlae feela. Empa kea ratehang, moena ya bolelang hore ke Jesu Kreste.

… Mme hodimo moo, mme le batho baratehang, mme ba bona phoso eo, … Ha kese ke ile, batla reng? "Ke eo, hantle feela ke seo" mme o bile le tshusumetso eo ho batho, lea bona hore seo setlaba kae, ketla fetoha antikreste. Mme nna nkase bone seo!

… Mme leha batho baka mptsa moporofeta wa nako tsohle, … empa haho tliwa tabeng ya tlolo "Motlotsuwa wa Kreste," kapa seseng, seo se sengata haholo ho nna. Ka tsela eo ne nkeke ka emela seo.

… Masiu a mmalwa a fetileng, hoetsa bonnete, ke bile le ketelo ya Morena. Mme ke bone... noha etshehla le botsho, mme kea obolella, e itshwarelletse leotong laka. Empa madi ane a nonne hoo eneng esa mphihlelle. Mme ka sheba fatshe, mme ke hona moo ke neng kele teng pele. Mme ka nka sethunya saka ka thunya ntho ena, mme ka otla hantle mahareng a ntho ena.

Mme Moena are ... mme ka fetoha ho ethunya hlooho, mme are, "Oseke wa etsa seo, nka feela molamu lehlakoreng la hao." Mme hake nka molamu, yaba ekena ka hara metsi, ka hare ho bikinyana ya metsi.

Kare, "Hahole jwalo, ekeke ya hlola eloma hobane Moena o elokolotse (baena) seo ke setlang ho etsahala." Kare ka nama elemetse, hahole jwalo etla shwa."

Moena Branham o bone mosenene o kena ka metsing, eleng sebolelang ka dithuto, “tse hlatswitsweng ka hare ho metsi a Lentswe”. O ile a nahana hore etla shwa empa hae yaka.

Ene ele Moena wa Molaetsa a ileng a mmolella hore a bolae seo, ka tsela ejwalo ke baena ba Molaetsa batla dula batsosa sena. Ke thuto e ipatileng, eka hare ho dikhoutu.

Sena 'thuto ya molao' etsoswang ke baena ba Molaetsa. Ba bolela ha Moena Branham ele Modimo A Ipatile. Ena ke thuto ekotsi haholo. Ha mangeloi a 7 a etla ho Moena Branham ho molaela ho senola Ditiiso tse supileng, one a tsoma sebakeng se bitswang Sunset Peak (Lesedi laka phirimana le re isa thutong ya Paulose) le Rattlesnake Mesa (le thuto ya Satane ereng ene ele Modimo). O lokela hore o kgethe hore o leba kae ka sena.

61-0611 TSHENOLO KGAOLO YA BOHLANO.1

Mme ke fumane mangolo mane hae, le mehala hotswa Chicago le bakeng tse fapaneng, ke botswa hore na ke dumela tlwaelo eo na.

Mme ke fumana mangolo ao hang feela, le mehala hotswa bakeng tse fapaneng, ka tsela eo, ba bolela hore ke Kreste. Baena, sena hasea loka, sea tshosa, hasena Modimo kesa Satane! Oya bona? Lea bona, ke moena wa lona. Jwale, sena seka ntsha motho mosebetsing. Sena seka etsa hore motho ya ratang Modimo A balehe hohang ho Yena.

….ke moya, mme ke tshepa hore kajeno seo setla shwa mme ke tswele pele ka mosebetsi waka.

…Seo ke phoso! Hase nnete!" HOITSWE KE MORENA! "Ke phoso! Hake kene nthong eo!" Ke moena wa lona.

…Modimo, ha sera seneng sehlasela baena le dikgaitsedi... hake sefumane leqeba le bolayang; mme seshwe hang feela,

Jesu O ile A araba Are, "Na hotla etsahalang ha aka emela nako eo?" Ka tsela ha aka a...

Yaba hotswa thuto e itseng. Lea bona sena seqala ha bobebe jwang? Ho tswile thuto moo--ereng " Johanne one akeke ashwa hofihlela a bona hokgutla labobedi ha Jesu, kapa hotla labobedi." Ere Bibele ho bile le thuto ejwalo.

Ha jwang, Jesu Asaka a bolela soe. O Itse, "Hoka etsahalang ha seo seka etsahala?"

Jwale, O ile a nkelwa Lehodimong bakeng sa hotla hape, jwalo kaha a bone seo se etsahala.

Pono etshwana leho tadima lebanta la setshwantsho. Ekare o hona moo.

Ha Moena Branham a bona pulo ya Ditiiso ene eka o moo, one a bona bokamoso.

Empa hlokomela tsela eo barutuwa ba ileng bafetola taba ena ka teng. Ke hona moo re lokelang hoba sedi haholo.Haeba osa tsebe Mangolo, ebe o lokela hoka etsa histori.

MATTHEU 28:20 Hoba ruta ho mamella leho phetha molao: mme, bona, ke nale wena kamehla yohle, ho fihlela pheletsong ya lefatshe. Amen.

TSHENOLO 1:13 Mme mahareng a kandelara tse supileng hone hole ya kang Mora Motho, a apere seaparo se fihlang maotong, mme a itlamile ka senyepa sa line ya kgauda.

Kreste Ohlola kamehla ka hare ho kereke tse supileng tsa mongwaha.

 

 

JOHANNE 14:17 Esita le Moya wa Nnete; oo lefatshe le kekeng la othola, hobane ha le motsebe, leha ele ho Mmona: empa lona lea Motseba; hobane Oka hare ho lona, mme Otla dula ale ka hare ho lona.

BAKOLOSE 1:27 Eleng eo Modimo Atlang ho mmontsha monono wa sephiri sa Baditjhaba; eleng hore Kreste ka hare ho lona, tshepo ya kgalalelo:

Empa Mokreste ka mong onale karolo feela.

 

 

56-1207 DINEO

Jwale, re nale dineo ka sena, dikarolo. Empa Kreste ha A lekanywe. Re nale seo ka tekanyo. Emong o neile tsebo, emong bohlale.

Ka hare ho kereke ho teng ofisi tse hlano: Baapostola kapa dimissionari, enngwe ya tseo, bobedi ke ntho ele nngwe, lentswe "ya romilweng." Le moapostola, moporofeta, moruti, moevangedi, modisa, Modimo Oba beile ka hare ho kereke. Empa ka baka la hore emong etlaba moapostola, moporofeta akare, "Haoya lokelwa ke seo." Kapa modisa kapa moapostola. Empa kaofela keho phethahatsa mosebetsi wa Modimo.

Mme mmeleng o mong le omong o lokela hoba jwalo, ho I Bakorinthe 12, neo tse robong tsa moya. Disebetsa ka tsela tse sa tshwnaneng, empa ka Moya ona oo.

Jwale ... Empa ho Kreste ke botlalo bohle. Jwale, hao bona motho mona a porofeta, mme emong ele modisa, emong moevangedi emong moruti. Jwale, okare hao ho taba eo, hobane ke taba feela e lebileng ho Modimo. Kaofela e lebile ho Modimo, ke daemane eo ekgolo. Oseke wa lebala seo.

 

 

64-0304 BENGHADI RETLA BONA JESU

Ha Jesu Ale lefatsheng O boletse hore ke Mora Motho, yaba banyatsa taba eo. Are, "Hobaneng ha lenyatsa ha kere ke Mora wa Modimo, ha lebitsa bao Lentswe leba bitsitseng, 'medimo'?" Abrahama o ile a bitswa modimo, Elia ene modimo, Isaia ene ele modimo, hobane Modimo O tlile ho bona. Mme ene ele, karolo, ya medimo. Jesu O boletse sei. Are, "Leba bitsa 'medimo.'"

Jwale, lea bona, ha motho a tlotsuwa, jwalo ka Josefa, o eme sebakeng sa Kreste; ha Moshe ane a tlotsuwa, one a eme sebakeng sa Kreste; ha Davida ane a tlotsuwa, one a eme sebakeng sa Kreste. Kaofela sena selebisa ho Kreste, mme Yena ene ele botlalo kaofela. Lentswe lene le bonahatswa ka ho Yena. Ene ele ya phethehileng ya tlotsuweng. Bona bane ba nale dikarolwana feela; re nale seo le rona. Ene ele ya tlotsuweng. Leano la Modimo lene lele ho Yena.

Moena Branham one asena leano lohle. Modimo ha akaba a mmolella ka terompeta tse supileng leka nkgo tse supileng leha ele Matshwenyeho a maholo.

63-1115 LEFATSHE LEA RANTHANA

Mme Keresemeseng ena eqalang, O ile A romella lefatshe lohle sena, lea bona, Lentswe! Karolo ya Lentswe ka moporofeta, moporofeta o nale molaetsa wa mongwaha oo, mme oya tswella.

Moporofeta o nale Lentswe la nako eo.

63-0804E HO BITSA JESU SEBAKENG

Ka tsela ejwalo, ho tlaba le ya tlotsitsweng hara bohle baporofeta; hobane, moporofeta o nale karolo ya Modimo, empa Yena O nale botlalo bohle. Lea bona? Jwale, motho akaba le karolo eo. Yena O nale botlalo bohle, ka mmele.

 

 

63-0803B POKELLO

Hobane, Modimo Oka hare ho modumedi jwalo kaha A bile ho Kreste. Eseng ka botlalo bohle, empa jwalo kaha A bile jwalo, hobane ke mora wa Modimo jwalo ka Jesu Kreste.

Haho modumedi ya ka bang ka tsela eo.

63-1216 RE BONE NALEDI MME RE TLILO MOKGUMAMELA

Modimo, re rapella boteng ba Hao hara rona phirimaneng ena bakeng saho hlalosa pale ya Keresemese.

 

 

63-1201M BONNETE

Jwale, lea bona, hare batho ba arohaneng, re kopane, hobane emong le emong o nale karolo ya Modimo. Mme re lokela hoba mmoho, mme ebe moo Pillara ya Mollo etlang ho hlaha, ka botlalo bateng; ha Kereke enkelwa dibakeng tsa Lehodimo, ebe botlalo ba Modimo ka hare ho Kereke. Emong le emong ka karolo ya Modimo, ho kopana, ho tlisa Pillara ya Mollo hape.

 

 

57-0308 MODISA YA MOLEMO WA DINKU

Oho, sehlokwang ke Pentecost ke thuto ya sebele ya Bibele, thuto elokileng; ebe okeke wa kena kena tabeng tsena. Lea bona? Jesu Kreste ene ele Mora wa Modimo. One A nale Moya ntle ho tekano. Le dumela seo?Kaho Yena ho tsamaya Bomodimo bohle, empa Bomodimo bohle bone bole ho Kreste Jesu. Ene ele Botlalo ba Modimo ka Mmele. Mme Modimo One A tshetswe kaho Kreste ka Nama. Mme sohle seneng sele ho Modimo sene sele ho Kreste. Mme sohle seo Kreste Aleng sona, Ose tshetse ka hare ho Kereke

Kereke ka lefatshe lohle enale seo. Haho motho ya lemong feela ya nang le seo.

57-0804E BENGHADI RETLA BONA JESU

Sohle seo eneng ele Modimo, Ose tshetse kaho Kreste. Mme Kreste ene ele Modimo A bonahatswa lefatsheng. Mme tsohle tse neng dile ho Kreste, O ditshetse ka hare ho Kereke. Mme matla ohle a Modimo a ho Kreste, mme botlalo bohle ba Kreste O botshetse ka hare ho Kereke. Ke tsela eo batho ba lokelang hoba ka teng.

 

 

57-0804E BENGHADI RETLA BONA JESU

Botlalo bohle ba Modimo boka ho Kreste. Modimo One Ale kaho Kreste A boelana le batho. Re mpa rele mpho feela ya Modimo.

Ka tsela eo, Moya oneng ole kaho Jesu, one o tshwana le metsi lefatsheng. Mme neo tsa Moya tsa Jesu, ditshwana hantle feela lekgaba etletseng. Empa dichemical tsa lewatle kaofela, dika hara kgaba etletseng metsi; entse ele tsona chemical tseo, jwalo kaha ele tsona. Rona re lekanyeditswe; Yena O nale tsona ntle le tekanyo.

 

 

65-1128M SEBAKA. SEO MODIMO ASE KGETHILENG HO MOSEBELETSA

Lona le karolo ya dijene tsa Modimo, karolo ya Lentswe, karolo enngwe ya Lentswe la Modimo, re dutse mmoho, re bonahatswa ka Mmele wa Kreste, hobane haho tomoso ka hare ho lona. (Lea bona o bua kang, Moena Brown?) Haho tomoso hara lona, ke Lentswe feela, re dutse dibakeng tsa lehodimo, monyakong oo A beileng Lebitso la Hae: Kreste Jesu. Haho tomoso hare ha lona, sena setlisa botlalo ba Bomodimo hara lona. One Akeke a etsa seo mongwaheng wa Luther, eseng mongwaheng wa Wesley, eseng mongwaheng wa Pentecostal; empa ha Mora motho a bonahatswa, senolwa, a hlahiswa ka Kgalalelo ya Hae hara Kereke, ka meeka yona yane, a Itlhahisa jwalo ka Moporofeta wa Modimo. Oho! Ha A bokwe! Tshepiso ka Malakia 4, tshepiso ka Mangolo. Orapella kae? Ntlong ya Modimo, re dutse (ha jwale).

Ho kenya hanyane Bomodimo ho motho.

64-0320 MODIMO O IPONAHATSA KA MAEMO A HAE

Moporofeta o tshwana feela le karolwana. Kreste ene ele Botlalo ba Modimo.

 

 

64-0313 LENTSWE LA PONAHATSO

Messia ene ele eng? Messia One Ale ka hare ho Lentswe, ka botlalo. Ene ele botlalo ba Modimo. Baporofeta ene ele mabone a phatsimang. Empa kaho Yena ene ele botlalo, kaho Messia, hobane One A bonahatsa Modimo, ya entsweng Emmanuele, Modimo hara batho.

Haho motho yaka emang kapa ho kena eteng tsa Jesu.

Ho lekanya motho le Jesu ke tshenyo ya nako feela.
BAFILIPI 2:10 Lebitsong la Jesu mangole ohle atla kgumama, tse lehodimong, le tse lefatsheng, le tse ka tlase ho lefatshe;

William Branham o lokela ho kgumamela Jesu.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23