Leru la 1963 eke ke yaeba Lengeloi la Tshenolo 10
Tshenolo 10:1 Mme ka bona Lengeloi le leng le theoha lehodimong, le apere leru: mme le rwetse mmokodi hlohong, mme sefahleho sa lona ene eka letsatsi, maoto a lona eka pilara tsa mollo:

 

 

Leru la 1963 Leru lena le ile la nkuwa ka khamera lele maele tse ka bang 26

ka 28 Hlakola 1963. Phoofodi ya metsi ha ekebe e fumanehe bophahamong bo bokalo. Sena ke sona seneng se makatsa ka Leru lena. Ho batho ba bangata ekare ke Kreste a shebile fatshe, leha ele hore sena hase ha bobebe oka se bonang ho senepe sa sebele se fumanehang ho Life magazine. Empa ha Seriti sa senepe se botsho le bosweu sene se nkuwa, ebe ke hona oka bonang sefahleho le mahlo. Sena setshwana le setshwantsho sa Jesu se neng se etswe ke mohlankana wa morui eleng Hoffman, motaki wa German.

 

Leru lene le kaba maele tse 27 bophahamo ba lona. Lele sebaka sa maele tse 150

ka bophara. Lena ene ele Leru le mohlolo. Hantle ntle lene le sekame. Haho sefofane seka fofang ka tsela ejwalo, jwalo kaha moya ole mosesane. Phofudi ya metsi etswang ho sefofane ekeke ya fihlela maemo a jwalo (a bitswang contrail) haeba jete efofa ho feta maele tse 17.

 

 

 

Hlahloba setshwantsho hantle ka hloko.

Tla bona maru a mabedi.

 

 

Lethothofa hole le moo (kaho dimo ho leo) na ebe Leru lene le entswe ke mosi, kapa phofudi ya Thor rocket e ileng ya thunywa hotswa California ka hora tse 4 pele ra ditshwantsho a nka senepe seo. Hanyane hanyane leru le thothofa lea nyamella kamora nako.

Ho sale Leru la maele tse 20 le lesweu, le phahame haholo hoo le kekeng la bonahala. Sena se bonahala ele Leru le mohlolo lesa kgoneng ho laolwa ke matla a mahlale ele altitude physics. Ka tsela ejwalo hone hole Leru le mohlolo le leru le tlwaelehileng.

Le sakang la nkuwa ke radinepe ka baka la bophahamo ba maele tse 26 bophahamo.

Hahole jwalo Leru le keke laeba hotla ha Jesu Kreste, hobane ha leaka la fihlela fatshe.

Mangeloi a Supileng a ile a etsela Moena Branham ha ane a tsoma, ka nako enngwe mahareng a 5 le 10 Hlakubele, ntho eka etsang beke kamora hore Leru le nkuwe senepe. Moena Branham o ile a nahana hore mangeloi ao a 7 ane a etsa Leru hobane ane ale sebakeng.

Empa Leru, leha lene le etswa ke mangeloi a 7, ha leaka la nkuwa senepe ke raditshwantsho kamorao hore Moena Branham a bone seo. Leru le ile la nkuwa senepe beke pele ho moo. Leru hape ha leaka la nkuwa ha Moena Branham a bona mangeloi hobane Leru lene lele maele tse ka bang 27 kapa kilometara tse 43.

Leru le phahameng ha kalo le hlalosa ntho ele nngwe feela, le entswe ke mangeloi a 7. Empa eseng nakong ya Moena Branham. Ane A bontsha feela hore atla kopana le yena moo, beke e latelang. Sebolelang mangeloi a 7 ane a etsa Leru la maele tse 27 (43 dikilometara) mme asaka a bonwa tlasa Flagstaff mme a tloha ho Flagstaff,

moo Ngaka McDonald awa nkileng senepe teng.

Leru lene le sa hlahe Flagstaff. Lene letswa Bophirima, le lebile Botjhabela.

Bongata ba “Badumedi ba Molaetsa” ba bolela ha Leru lene le etswa ke mangeloi a 7 a neng a tlile ho Moena Branham, a ile a mmolella hore a rere ka “Ditiiso tse Supileng tsa Tshenolo” (Mooko taba wa thero eo). Mangeloi a supileng ha a tsamaya a bonahala a etsa Leru leo.

Seo eleng nnete ke hore Mangeloi a 7 a ile atla a mmolella hore a rere ka Ditiiso tse Supileng tsa Tshenolo.

Jwale taba ya hore ke mangeloi a supileng etswa kae.

Haho lea mong, esita le moena Branham, a boneng ha Mangeloi ao a tsamaya a etsa Leru leo.

Leru lena le mohlolo le ile la bonahala beke pele Moena Branham a ilo tsoma mane thabeng ya Sunset.

Leru le nkuwe senepe ka 28 Hlakola 1963. Letsatsi pele ba ilo tsoma ka 1 Hlakubele 1963 ho fihlela ka 10 Hlakubele 1963.

Kala 4 Hlakubele 1963 one a rera mane Houston.

Moena Branham one ale kae ka 28 Hlakola 1963? One asa tsome.

O ile a diehisa leeto la hae kaho leba Tucson maele tse kabang lekgolo ho tloha Houston, Texas moo a naneng a dula teng.

A.BONNETE HOUSTON.TX MANTAHA_ 63-0304

 Kea leboha, moena. Kea leboha, Moena Houstra. Kgotsong phirimaneng ena, ho lona mona Houston. Ke lebohela monyetla ona, hoba mona phirimaneng ena Houston. Ese ele dilemo tse ngata ke bile mona. Mme ke nnile ka dula, ke mametse bareri mona. Mme ka tsatsi leleng, hake lokisetsa seseng mona, sebakeng seseng, mme kene ke tseba hantle feela hore bana bao ba shebane le lefu, ka nahana, “Hahoka etsahala seseng moo baneng bana, nkeke ka iteballa,” ka hore ke seke katla mona, ho thusa mme enwa le ntate enwa, mmoho le bana bao, leho etsa ka hohle kamoo nka kgonang ho thusa tabeng ena.

A.BONNETE_ HOUSTON.TX MANTAHA_ 63-0304

Mme tumelo yaka eo ke nang le yona ho Modimo, ke lona lebaka leo keleng mona ka lona phirimaneng ena. Ke lona lebaka le entseng hore ke seke ka etsa hohong hoo ke neng ke lokela ho hoetsa, mme katla mona. Ke ile ka lokela hoka kganna maele tse lekgolo hotla mona, ho kgutlela Tucson, Arizona, hobane ke tlile ka tumelo …”

Moena Branham o ile a tjhetjhisetsa leeto laho tsoma morao hore a ilo rera mane Houston ka la 4 Hlakubele 1963. Yaba o lokela ho kganna hore a kgutlele morao.

63-0623M HO EMA SEKGEONG_ JEFFERSONVILLE.MANE V-6 N-7 SONTAHA_

Moena Fred Sothmann, kea tseba hore o teng mona. Mme ke nale bonnete ba hore le Moena Norman oteng mona. One ale hodimo … kene ke lokela ho leba Houston hoya pholosa moshemane yane ya monyane wa setulo sa motlakase. Mme ebe ke kgutlela ho baena hoya tsoma le bona. Mme hoseng, kene ke eme ka hare ho moroborobo, kapa letjoi, borikgwe baka bohometswe maotong. Mme ho thuthuwa ho bile hantle feela ka tsela eo. Na seo ke nnete, Moena Fred? Mme ke lokela hore be ke ile ka tlolela hodimo. Mme ka hodimaka hole Lengeloi la Morena le tlisitse Molaetsa, hore ke manolle Ditiiso.

Ka tsela ejwalo ka lokela hoka qala ho tsoma kadi 5 le 6t tsa Hlakubele, beke kamorao hore Leru le nkuwe senepe.

Jwale re reng ka seo kamora kgwedi Leru le nkuwe senepe.

TIISO. YA. BOSUPA_ JEFF. KA SONTAHA_ 63-03-24HOSENG

Hlokomela, ho paki tse tharo tse dutseng mona, bekeng eo e fetileng (beke kamora moo) kene kele mane thabeng, pela Mexico, le baena babedi ba dutseng mona, rekga moroborobo – kapa re tlosa meutlwa ya ona leotong la borikgwe baka, mme haeba le ho qhoma ho hoholo, ekang, dithaba tsa sisinyeha.

Ererilwe ka 24 Hlakubele. “Beke kamora moo” pele ho 24 Hlakubele ekeke yaeba Hlakola. Sena hase tsamaelane le 10 Hlakubele, empa sebeha ketelo ya mangeloi a 7 beke kamora Leru. Moena Branham ha abona mangeloi a 7 ale sebopehoong sa Leru. One asa tsebe letho ka Leru ho fihlela Life magazine ephatlalatsa seo ka 17 Motsheanong 1963.

O buile ka Leru kadi 23 Phupjane kgwedi tse 4 kamora Leru. Moena Branham ebe o nahana hore ke ona mangeloi a7 ha ane a tloha ho yena. Ha akaba a bona Mangeloi a etsa Leru leo.

63-0628M OHO.MORENA.HANG.HAPE. HOT.SPRINGS.AR V-20 N-10 LABOHLANO_

 Jwale mahlale a nkile setshwantsho sa seo, le bone seo, seo se ile ho

Associated Press. Bane basa tsebe hore keng seo. Ho Leru le leketlileng moo,

maele tse-mashome a mabedi hoya hodimo. Seo ke maele tse leshome le metso e mehlano, kapa mashome a mabedi, ho feta phofodi. Haba tsebe hore seo keng, mme ba leka ho fuputsa seo. Mme moo, hantle feela moo, kene ke eme. Mme Mangeloi ao a supileng ka modumo wa Mantswe, a Ditiiso tse Supileng, ke eme moo. Mme paki, boraro ba rona, re bona sena jwalo ka boporofeta ho theipe, Bengahdi, Ke nako Mang ena?Mme ebe ke moo ba lekang ho batlisisa sena. Sena ke sephiri ho bona.

63-0630HOSENG HOTSWA.KGETLO.LABORARO_ JEFFERSONVILLE.IN V-2 N-21 SONTAHA_

Leba Tucson; bolele se etsahetseng. Ema leboya la Tucson, paki dieme moo, ha sena seetsahala ho thuthuwa, ho ileng ha sisinya thaba, hantle ntle. Mme ka nako ebatlileng etshwana le yona eo, sedika dikwe sa Kganya sa hlaha, ha mahlale a nka setshwantsho sena. “Maele tse kabang mashome a mabedi le tshelela hoya hodimo,” sebaka sekabang seo hantle feela. Mme haba kgone ho bona hore keng.

Empa ho thuthuwa hoo ho etsahetse beke kamora moo.

63-0802 MAMELLO_ CHICAGO.IL V-21 N-4 LABOHLANO_

Ke bone majwe a thetheha, a wela fatshe. Mme ke ile ka sheba hodimo, hone hole sedikadikwe se sesweu hodimo, ho potoloha. Mangeloi a supileng ke ana atla, a theohela fatshe, a mphahamisetsa hodimo, mme are, “Kgutlela hae, hola Botjhabela, hang feela, mme o manolle Ditiiso tse tse Supileng. Hobane ho diphiri tse ka hare ho tsona, diphiri tse supileng, hobane Lentswe kaofela le phethahala ka hare ho diphiri tseo tse supileng.”

 Mme lea tseba, eseng nakong eo, kene kesa tsebe; empa dicamera hotswa naheng ena yohle dine dinka ditshwantsho, jwalo ka Leru le lesweu le theohang, ba isa sena ho Associated Press. Ke nahana hore ke pampiri ya mane Chicago ba nale seo, ho potoloha. Life magazine enale seo …. Seo, oya bona, seo sene se lokile, hantle feela ka tsela eo, ke eme hantle ka tlasa seo.

 Mme ke lena moo letlang, ho theoha

Empa Moena Branham one ale siko ha Leru le nkuwa.

Leru ha leaka la theoha, le ile la fofa ka 43 km bophahamo. Hobane mangelo a 7 ha a moetela o nahanne hore a ile a etsa Leru ha a tloha ho yena. Seo ene ese lebaka. Mangeloi ane a hlokomedisa seo pele a fihla bakeng seo.

63-1110HO MEYA.E.TERONKO.HA.JWALE_ JEFFERSONVILLE.IN V-2 N-22

SONTAHA_

 Mme oreng ka wena, kereke, enang le kgwedi tse robedi mona, mme e eme mona ere, ebolela sena, “Seo ke HOITSWE KE MORENA, horer ke lebe mane Tucson, Arizona. Ho tlaba leho thuthuwa, mme Mangeloi a Supileng atla hlaha.” Lea hopola?  Haho le … Modimo O etsa sena ebe nnete ho fihlela Look magazine enka setshwantsho sa seo. Ponahatso ya Semoya, ponelo pele, hantle feela ka tsela eo, mangeloi a supileng, atlisa kopano ya Lengolo. Hobane, diphiri tsohle tsa Bibele dika hare ho Tiiso tse Supileng.

Moena Branham one a eme sebakeng seo kamora beke hore ho nkuwe senepe seo.

Haho senepe se ileng sa nkuwa kamora hore a utlwe ho thuthuwa hoo.

Batho ba phahamisa Moena Branham hofihlela dikhotu dinka sebaka sa Lengolo.

Ka nako eo haho motho ya ileng a sheba nako eo mangeloi a 7 a tlileng ho Moena Branham beke kamorao ho Leru.

Batho ba khouta ho fihlela baetsa thuto ka seo jwalo ”Leru le tlile moo Moena Branham aneng a eme seo ene ele hotla ha Morena. Ka tsela ejwalo Jesu ose a tlile.” Ntho eo kaofela keho hloka kutlwisiso.

63-1110MANTS. YA LENG KA HO LONA._ JEFFERSONVILLE.IN V-6 N-12 SONTAHA_15

Jwale, kgaitsedi mona, Billy otswa mpontsha mona, one a lokela ho fumana Life magazine ena, setshwantsho sena, le ho thuthuwa, ha mangeloi ao a supileng, a ile a nkuwa mme a romelwa ho nna.Seo ke setshwantsho. Mme haoka hlokomela mona, jwalo kaha ane a tsamaya, akgutlela morao, ha Mangeloi ane a tlisa Molaetsa wa ona, ane ale sebopeho sa pyramide; jwalo kaha ke le boleletse, kgwedi tse tharo pele seo se etsahala, tsela eo seo setlang ho etsahala ka teng. Na seo ke nnete?

Moena Branham o nahanne eka Mangeloi a ile a etsa Leru nakong eo aneng a tsamaya ka yona.

Empa Leru, leha lene le etswa ke mangeloi 7, ha leaka la nkuwa senepe nakong ya Moena Branham. Leru le nkuwe pele ho moo. Leru hape ha leaka la nkuwa senepe ka nako ya Moena Branham hobane le bonwe kilomitara tse 43 tlase.

Ka kopo ndumelle hore ke phethe seo hape: Leru hoba bophahamo bo bokalo lea makatsa sena se bolela feela Matla asa lekanyweng, a etsa mangeloi a 7. Empa ha aya fihla nakong ya Moena Branham. Ane a lokisetsa ho kopana le yena feela ka nako eo, beke kamora moo. Ho bolelang hore mangeloi a 7 ane ale bophahamo ba maele tse 27 (43 kilometers) mme ha akaba a bonwa a theohela hodima Flagstaff mme a tloha hape Flagstaff, moo Ngaka McDonald a ileng a nka senepe teng.

Leru ha leahlaha Flagstaff. Lene letswa bophirima, le leba botjhabela.

Ka tsela eo Leru lena letla leka tumelo ya sebele. Haeba tumelo ya hao e itshetlehile hodima dikhoutu, onale bothata haeba khouto esa dumelane le mabaka. Moena Branham one ale siko moo ka nako eo ya Leru.

Haeba tumelo ya hao e itshetlehile hodima Lentswe eba Leru lena le bontsha Mora Modimo (Jesu) ale mahodimong.

Leru, hangata, le bontsha Mora Modimo Lehodimong.

Phethahalo ya Mattheu 24 temana 30.

MATTHEU 24:30 Mme ebe hotla hlaha Mora motho lehodimong: mme ditjhaba kaofela ditlaba bohlokong, mme batla bona Mora motho a theoha ka kgalalelo ya Hae.

Leru lene le leba moo Moena Branham aneng atla kopana le mangeloi a 7 teng. Tshebeletso ya hae ene ele ho senola Mora motho lefatsheng, kaho senola mehopolo leho senola diphiri. Johanne one a senola Jesu a tsamaya hara batho. Moena Branham one a Mosenola ka hare ho maqephe a Bibele.

Lengolo leleng leka bontshang ka Leru.

Joel 2:30 Mme ketla bontsha meeka lefatsheng, madi, le mollo, le pilara ya mosi

“Topallo ya mosi”. Sena se refa hore Leru ene ele Topallo ya Mosi mosi wa ntho enngwe kapa rokete. Maru a tlwaelehileng a etswa ke phofodi ya metsi. Eleng Delta II rocket, (eleng “ephewang” mokedikedi wa Thor kadi solid propellants), e ileng ya thunywa hotswa Vandenberg Air Force mane California, ka hodimo ho maele tse 500, mme ya thunywa bophahamo ba kilonitara tse 42 hora tse nne pele ho Leru. Empa sena seka hlahisa karolo ele nngwe ya leru, jwalo kaha ho ngodilwe. Sena sene sephahame haholo mosi oka etsang leru le fokolang.

Hobane etla thunya haufinyane, hone hole mosi o mongata bakeng sa seo, debris le phofodi dika etsa ntho ekang leru le yona.

Ramahlale emoholo, Ngaka James McDonald, ya ileng a nka setshwantsho sa Leru ore haho tlhaloso ya leru leo le makatsang. O ile a nka dinepe tse 85 leru lena ka mahlakore a fapaneng 35 dibakeng tse fapaneng mane Arizona le New Mexico.

Tlhaloso ya hae ene ele hore boraditshwantsho ba bang ba nkile tse fapaneng.

ena se dutse se makatsa le kajeno. Hobaneng hone hole Leru maele tse 20 bophirma ba Leru? Bobedi ane a tshwana, ka bophamo ba 43 dikilometara. Tekanyo ya hao thunya rokete.

Leru le fokolang lene lele lenyane ho nale le Leru le tlwaelehileng. Le ile la etsa reng mme yaba lea nyamela hape. Sena ebile mosi feela. Ka tsela ejwalo leru lena le lenyane ene ele ka baka la rockete eneng e qeta ho thunywa. Empa leru le neng lel kahodima Arizona le New Mexico lona hothweng ka lona?

Leru lena la bobedi ke le mohlolo. Keng se hlotseng Leru leo? Haho tlhaloso ya tlhaho eka hlalosang seo. Leru lena lene le entswe ke mapheo a mangeloi a supileng.

EXODA 3:2 Mme Lengeloi la Morena la itlhahisa ho yena ka Topallo ya Mollo: mme a tadima, mme, bona, sehlahla sa tuka, empa sesatjhe.

3 Mme Moshe are, ketla reteleha, leho bona ketsahalo ena emakatsang, hobaneng ha sehlahla setuka empa sesatjhe.

4 Mme ha Morena a bona hore o leba hoya teng, Modimo a bitsa ale ka hare ho sehlahla, mme are, Moshe, Moshe. Mme are, Ke nna enwa.

Moshes one a nale pono tse pedi ya tlhaho lea semoya.

Sehlahla setukang (tlhaho) empa se satjhe (semoya). Sena ene ele hoka hohela mahlo a hae. Letshwao le neng le bontsha hore Modimo O batla ho bua le yena.

MALAKIA 4:4 Hoplang molao wa Moshe mohlanka waka, oo ke ileng ka moneha ona mane Horebe bakeng sa Israele, maemo a kahlolo.

5 Bona, ketla romela Elia hose hoso fihle tsatsi leo le tshabehang la Jehova:

Pele Modimo a tshepisa hore Elia otltla, O hopotsa pele ka Moshe.

Leru, ntho ya semoya (le etswang ke mangeloi a 7) le tshwantshwa lela bobedi le neng lesa bonahale, tlhaho, leru le lenyane. Ka yona tsela eo e tshwanang leha Modimo Ale ka hare ho Topall ya mollo sehlahleng setukang, ena ke tsela eo Modimo Atlang ho e sebedisa ha A bua le Moporofeta enwa ea Hae. Hantle feela, Leru le leholo le lesa bonahaleng lene le bontsha feela hore Modimo Otlilo bua le Moena Branham ka taelo ya Ditiiso tse supileng.

Maru a mabedi ane a bontsha eka ke mosi wa rockete ane a entswe ke mangeloi a 7. Ka tsela ejwalo Modimo A etsa hlooho ya Kreste ka tsela emakatsang moo jwalo ka rockete, mme a bontsha moo sena setlang ho etsahala teng, thabeng ya Sunset, One A fana ka seo ka hare ho Bibele. Sephiri seseholo ene ele Manollo ya Ditiiso tse Supileng.

Ho thuthuwa ha rockete hone ho bontsha mohopolo wa motho hore oya fellwa,

like the tower of Babel, hoka fihlela ho Modimo. Leru le mohlolo leo ene ele ponahatso ele nngwe feela ya hore Kreste ke Yena feela tsela ya ho isa Lehodimong.

 Metswalle sena ke phetheho ya,ya Malakia 4, Mohalaledi Luka 17, Mohalaledi Johanne 15, oho, mangolo a mangata haholo, Tshenolo 10, le boporofeta bo bongata boka kopanywang le seo. Mme hape le Buka ya Mareka le Mattheu, moo areng hotla hlaha mehlolo sebakeng, ekang dikomiki tse fofang, dikomiki tse fofang, na seo seka qeta matla hoseng hona, boholale boka sisinyang seo. Aka ngola, Aka bua, Aka etsa seo a sebatlang. Topallo eKgolo ya Mollo, “Yena maobane, kajeno, le ka hosa feleng.” Mme le tse hlahang hape, dipyramide tsa mosiu dinyolohela sebakeng, hodimo moo hoseng letho leka fihlelang, maele tse ka bang mashome a mararo. Jwalo kaha ho ile ha nohuwa nakong e fetileng, hore ho tlaba ka tsela eo. Jwale thintsha setshwantsho ohlokomele hore ke mang ya lebeletseng lefatsheng.

“DINTHO TSA SEJWALE JWALE DIBONAHATSWA KA SEPOROFETO” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 65-08-01 Mantsibua

 Empa hlokomela pele ho Tiiso tse Supileng, pele ho mehlolo e meholo sebakeng maneTucson, Flagstaff, moo re neng rele teng? ….

Empa ka hora ya bosupa, lenqosa la bosupa, diphiri tsohle ditlabe disenotswe. Oya bona? Lenqosa la lefatsheng, oya bona, lengeloi lena leo a buang ka lona ke la lefatshe. Lengeloi le bolela “lenqosa.” Mme yaba, kamorsa seo, a bona lengeloi le leng le theohela fatshe, eseng lenqosa la pele empa lena le tshwere Molaetsa, empa le (le leng) Le Matlahadi, mme la beha leoto la lona lefatsheng, mme la ikana ka ya phelang ka nako tsohle, “Nako hae satlaba teng.” Oya bona? Empa pele Le ile la manolla Ditiiso tse Supileng, hoka bontsha mehlolo, O bontshitse Lehodimong pele.

Lengeloi letla kamora Lengeloi la lefatshe.

“Shalom” ererilweng mane Sierra Vista, Arizona ka Sontaha 64-01-12 Volume 13 Number 5

 Tsatsing leo ba neng ba nka senepe sa lona mane botjhabela ba United States le Mexico. Ke leo moo le leketlang teng ho Life Magazine, entse ele mohlolo ho bona le kajeno. Empa o bonahaditse sena lefatsheng. O etsa seo ka mehla. O bonahatsa mehlolo lehodimong.

Modimo o bontsha ponahatso tsa Hae pele sebakeng.

Haeba Leru leo ene ele ponahatso ya Mora Hae hotswa Lehodimong,

ebe rese etse phoso ka taba ya hore ene ele phethahalo eo Tshenolo 10.

TLOHO O NTATELE_ TUCSON.AZ MOQEBELO_ 63-0601

 Hane ketla, ntho enngwe, ene ele pono, hore kene ke eme ka hodimaTucson mane ha thuthuo enka sebaka. Hahole jwalo, Moena Fred one ale moo ha sena se nka sebaka. Mme baile ba nka senepe ka nako eo, oya tseba, hodimo mona sebakeng. Mme kene kesa nahane haholo ka seo, kene kesa hlokomele seo. Ka tsela eo seo se ile sa nkgahla leha hole jwalo, ka tsatsi le leng. Mme Moena Norman, ntate wa Norma mona, o ile a mpolella, are, “Na o hlokometse seo na?”

 Mme yare hake tadima, Mangeloi ane ale moo hantle feela a bonahala. Ane akaba, a dutse hantle feela setshwantshong. Oya bona? Ka tadima ho bona hore ene ekaba eng feela, mme ene ele nako, yona eo, hora ya bobedi pele, kapa kamora ho tloha moo. Ka tadima ke eo moo eleng teng. “Leboya botjhabela ba Flagstaff, kapa Prescott, eleng tlasa Flagstaff.” Hahole jwalo, ke hona moo sena seneng se etsahala teng, oya bona, hantle feela.

Ho bua ka Leru la Phupjane 1963 Moena Branham oya dumela hore one ale siko moo.

TLOHO O NTATELE_ TUCSON.AZ MOQEBELO_ 63-0601

“Bophahamo ba maele tse ka bang mashome a mabedi le metso etsheletseng.” Hobaneng, phofodi ekeke ya fihla moo,maele tse nne hoya hodimo, kapa tse hlano, phofodile, mofuta ofeng kapa ofeng feela, oya bona. Difofane difofa maele tse sekete le makgolo a robong. Seo keka hodima maru, oya bona. Mme sekete le makgolo a robong keka hodimo haholo. Sena mashome a mabedi le metso e tsheletseng hoya hodimo, maele tse mashome a mararo hoya ka lehlakoreng, ka sebopeho sa piramite, haoka sheba setshwantsho.

 Mme ka lehlakoreng le leng, jwalo kaha ke ile ka bolellwa, ke hlokomela, kantle,Lengeloi leo. Lene le eme moo, ka fuba setswileng, mapheo ale morao, le kena hantle feela, ka tsela yona eo. Hakea hlokomela hale … Ho bile le ntho tse ngata.

Lengeloi la Tshenolo 10 le theohela lefatshe ha Leru lena lona lene le nyoloha, lesa theohe.

Leru lene lele haufe le lefatshe, ene ekaba feela maele tse 26 moyeng.

Tshenolo 10:1 Leru lene le etsa hlooho, empa Lengeloi la Tshenolo 10 lene le apere leru. O apara diaparo mmeleng. Leru lene le sena mmele, ene ele hlooho feela.

Sefahleho sene se etswa ke letsatsi.

Hantle ntle sefahleho se lefifi sa ler, oka bona sena dinepeng.

Bataki ba bang baile ba ama sefahleho Lerung, empa seo ene ese senepe sa pele.

Maoto a Hae ane a tshwana le topallo ya mollo …. Haho maoto Lerung, ke hlooho feela.

Ho sebaka sele seng feela seka tjhabelwang ke letsatsi ke maotong. Ho mahlakore a mabedi a letsatsi (maoto a mabedi).

Lengeloi le theoha “le apere leru”, Hale theohe “jwalo ka leru”.

Lengeloi le apere mookodi. Okae mookodi moo?

Sena sebolela hore hase Lengeloi la Tshenolo 10:1.

Tshenolo 10:2 Mme lene le tshwere Buka letsohong la lona le letona: mme la beha leoto la lona lewatleng, le leng lefatsheng,

Leru le etsa feela hlooho. Haho letsoho. Haho Buka.

Leru le hatisitswe ka 28 Hlakola 1963. Lena ene ene ele letsatsi pele ho ho tsoma ha dikolobe tsa javelina ka 1 Hlakubele 1963.

Kamora nako ya ho tsoma, mangeloi a supileng a tlile ho Moena Branham mme a moneha tselo ya Ditiiso tse Supileng.

Leru le nkilwe senepe pele Moena Branham a ilo tsoma. Ho bolelang hore le bile teng pele ho Mangeloi a supileng.

Ho bolelang hore buka ene esoka e bulwa nakong eo Leru le neng le bonahala ka Hlakola. Mangeloi a supileng a tlile kamora sena ho bolelang sephiri se tibileng haholo sa buka (Bibele). Bosiung bo bong le bobong, nakong bekeng ya boraro ya Hlakubele, ha ane a rera ka tiiso ka nngwe, lengeloi lene letla ho manolla tiiso eo ka sephiri sayona.

Empa Lengeloi la Tshenolo 10 le tlile kamora ho manollo ya ditiiso. Lengeloi lene le satla bula Buka. Letlile kamora hore Buka ebulwe, hobane le tshwere Buka letsohong la lona.

Buka ene entse ekwahetswe ka Ditiiso tse Supileng hane Leru le eba teng.

Moena Branham o qadile ho manolla Ditiiso tse Supileng tsa Tshenolo 6 kamora nako ya beke ka 17 Hlakubele 1963.

HO EMA SEKGEONG JEFF.IN V-6 N-7 SONTAHA_ 63-0623HOSENG

Mme jwale, now, kene kesa tsebe nako, hore bane ba nka ditshwantsho, boramahlale, ha Mangeloi ane a theoha Lehodimong, to bring the Message.

(Mona Moena Branham o nahana hore Leru ene ele Mangeloi a 7 aneng a theoha lehodimong, empa a fihlile kamora matsatsi a supileng, nako kamora hore Leru le tlohe.)

Leru ha leaka la nkuwa nakong eo le neng le theoha, le ile la dula mo ho fihlela le nku dinepe.

Mme oya hopola, ke ile kare leneng lele ka letsohong le letona la leo, ene eka, Sefuba sa Lona, le mapheo a Lona. Lea hopola ke bolela seo, kaofela ha lona? [Phutheo ere, “Amen.”–Ed.] Mme jwale hlokomela? Lene lesa tshwane le amang. Mme kene kesa tsebe hore ba nka dinepe tsa lona, hobane hang feela ke ile ka leba Botjhabela. Empa ke kgutlela hae Tucson, ke leo moo leneng lele teng mme le tletse dipampiring, kapa mahareng a Mexico, le Western States, ke nahana hore ke pampiri ya Courier moo. Ene ele Kopano ya Boraditaba. Ke ba bakae ba boneng seo, “Leru le makatsang sebakeng”? O bona matsoho. Mme jwale Life magazine e ile ya nka seo. Mme ke nale karolo ya seo hoseng hona, ho Life magazine, hoka bontsha seo. Jwale ke sena moo seleng teng, ka yona tsela eo. Oya bona ke piramiti ya Leru? Kene ke eme hantle feela tlase moo. Mme moo, o bona Lengeloi lesa tshwaneng le amang moo? Na o bona lepheo la lona? Hantle feela hoya kamoo ke buileng ka teng. Mme ke leo le bonahala Mexico le dibakeng tse fapaneng. Jwale, boramahlale ba lekile hoka fumana karabo ka sena, hore na hoka, le batho ba neng ba nka setshwantsho. O bala seo.

“Leru le mohlolo sebakeng”. Ngaka MacDonald, ramahlale, o hlalosa leru ele le mohlolo. Associted Press ha eyaka ya fana ka tlhaloso.Lebaka la hae ebile taba ya hore ene ele maru a mabedi.

Leru la pele le ile la nkuwa pele ho moo Moena Branham a ilo tsoma.

Empa o nahanne hore Leru le nkuwe ale moo. O bile le taba ya semoya ka mangeloi a 7, ka tsela eo o ile a kopanya ntho tsena tse pedi. Sena ebile monahano feela, dikgwedi kamora moo. Mme haho motho ya ileng a hlahloba taba ena.

Batho ha bana tokelo ya ho dumela dikhouto tsa Moena Branham ho fihlela ba hlahloba mabaka ka Lengolo.

BAHEBERU.KGAOLO.YA BOBEDI.1_ JEFF.HOLA HEB SONTAHA_ 57-0825HOSENG

Mme jwale, Selekaneng sa Kgale, “haeba–haeba puo ya mangeloi,” ka tsela e nepahetseng. Selekaneng sa Kgale, pele moporofeta ane aka tiiswa, hone ho hlahlojwa seo a neng a sebolela. Bane basa lokolle seo, jwalo ka rona kajeno.

Ka tsela ejwalo batho bane ba tshepa Moena Branham mba lokela ho theohela tlase lefatsheng. Hase hore oka hodimo (jwalo ka Mopapa).

Aka etsa diphoso jwalo ka bohle.

62-1007 SENOTLOLO SA MONYAKO_ JEFFERSONVILLE.IN V-12 N-6 SONTAHA

 … Ke sona seferekanyang, oya bona. Seo, ba bolela hore ho nale baena moo baileng batla bare ke baromile, barera hore ke boletse hore batho bahlale batho ba dulang le bona hore ba iphumanele bao eleng ba bona ba sebele, mme seo – ekare hake nke hantle. Seo hase letho … Mme, oho, tse ding tsa dintho tse mpe. Tseo dibuilweng kopanong ya baruti, mme ba ngolletse lebgolo ka taba eo, hore ke romela pherekano hara bona.

Oseke wa etsa pherekano. Haeba a entse phoso, aamohela seo mme o qhobehe hoya pele. Batho baetsa diphoso.

Elia o ile a tshepisetswa Selekaneng se Setjha bakeng sa ho busetsa dintho madulong.

Nakong eo dikereke dine disa buswe ke baruti jwalo kaha lentswe “moruti” le hlahella hang feela Selekaneng se Setjha.

Batho ba ikutlwela hore ene ese Moporofeta hobane o ile a etsa phoso ka Leru.

Ke moporofeta wa nako tsa ho qetela ha are kgutlisetsa Lentsweng,hosa kgathaletselehe diphoso tsa hae. Johanne Mokolobetsi o ile a etsa phoso ka Jesu, empa seo ha seaka sa hlakola tshebeletso ya hae. Seo se ile sa lahlehisa balatedi ba Johanne baile banna ba latela yena ho nale Jesu eo aneng aba bontsha Yena.

Hare latele Moena Branham, re latela Jesu eo are bontshitseng Yena ele Lentswe.

JOHANNE 1:35 Letsatsi le latelang leo Johanne a eme, le barutuwa ba hae ba babedi;

36 Mme a sheba Jesu ha a tsamaya, are, Bonang ke Konyana ya Modimo!

37  Mme barutuwa bana ba babedi ba bua ka seo, mme ba latela Jesu.

Baile ba makala ha Johanne aba bontsha Jesu. Seo ene ele mosebetsi wa Johanne, ho bontsha batho Jesu.

Yaba Johanne o etsa phsose. Bao ba ileng ba sala le Johanne banna bapheta phoso eo.

MATTHEU 11:2 Jwale ha Johanne ha a utlwile ale teronkong ka mesebetsi ya Kreste, a romela barutuwa ba hae ba babedi,

3 Mme bare ho yena, na One Ore Atle na, kapa re batle emong?

4 Jesu aba araba are, tsamayang le bontshe Johanne ntho tseo le diboneng le tseo le diutlwileng:

5 Difofu dia bona, diritsa dia tsamaya, balepera baya fola, ditholo dia utlwa, bafu batsoha bafung, mme bafutsana bafumana Evangedi.

Johanne ene entse ele moporofeta, hosa kgathaletsehe diphoso tsa hae. Haeba balatedi ba Jesu, bakeke baetsa pgoso tsa Johanne. Moena Branham o tlile hore busetsa ho Bibele.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu oya ba araba are, Elia o lokela hotla, ho busetsa dintho setlwaeding.

12 Empa kere ho loba, Elia o tlile, mme haba ya motseba, …

13 Yaba barutuwa ba Hae ba utlwisisa hore one a bua ka Johanne Mokolobetsi.

Johanne o tlile jwalo ka Elia ho bonahatsa Selekaneng se Setjha Elia hore kgutlisetsa ho Selekane se Setjha. Re eme borarong, matsatsing a Kresemese, kerekeng tse laolwang ke baruti jwalo jwalo. Ha Moena Branham a hlalosa seo eleng mohopolo wa hae ka Lengeloi bakeng sa tshebeletso ya hae. Haeba a bua ka teba ekang Leru, taba tsa hae ka dipolotiki, molao wa kereke jwalo jwalo. ebe seo hase tshebeletso ya hae. Haeba a etsa diphoso, jwale ebe ho etsahalang. Kaofela re etsa diphoso.

Molao o bobebe: haeba seo a sebolelang seka tiiswa ke Lengolo, sedumele.

Haeba a bua seseng seka thoko seke wa senka, lesa seo.

Latela Moena Branham mme otla etsa diphoso tse entsweng ke barutuwa ba Johanne.

Re lokela ho latela Jesu, eseng Moena Branham. Haeba a etsa diphoso ka Leru, kaho nahana hore mangeloi ane a etsa Leru, seo hase bolele hore hase moporofeta.

Haeba o latela Moena Branham, etlaba o nale mathata.

Haeba a buile ka Leru, o lokela ho hlahloba seo ka Bibele. Se tiisang Leru ke Mora wa motho; Lehodimong. Haho moo Lengolong ho bolelwang ka hore Leru ke hotla labobedi ha Jesu.

Haeba o utlwisisa taba ya Moena Branham le tshebeletso ya hae o teba ka hare ho Bibele o lokela hore kgutlisitsa Lentsweng.

Otla utlwisisa Lentswe jwang?

Hobaneng ramahlale Matthe kgaolo 1 enale meloko e 13 ka tlase ho ramahlale Luka kgaolo 3?

Hobaneng ha meloko e hlaloswa feela ho Mattheu le Luka? Hobaneng ho nale meloko efapaneng ya Davida? Hobaneng re hloka meloko? Hobaneng ha ehlahella ho Mattheu le kgaolo ya 3 ya Luka?

Hobaneng ja Jesu a ile a ngola ka monwana kahlolong ya mosadi wa sehlola? Mme o ile a ngola lehlabatheng, hobaneng?

Hobaneng mohlolo wa hae wa pele ene ele lenyalong?

Hobaneng, ha Maria a kopa veine, a ile are “Mosadi, hora yaka hae soka e fihla”?

Ka tsela ejwalo o nahana hore o tseba diphiri.

Tsena ke qaleho ya seo Tshenolo 10:7 a qetileng diphiri ka yona.

Kreste haesale antse ale teng ka hare ho kereke.

TSHENOLO 1:13 Mme mahareng a dikandelara tse supileng hone hole ya kang Mora motho, a apere kobo e telele e fihlang maotong, a ikgahlile ka senyepa sa kgauda.

Mahareng a kereke tse 7 Kreste A tlilo senola Buka ya Tshenolo.

Maqosa a 7 ao Moena Branham eleng emong wa ona, empa ele feela dinaledi letsohong la Hae.

Johanne Mokolobetsi ebile wa pele hoka bona Jesu ele Motho atsamaya hara batho ka nama.

Moena Branham o lokela hore bontsha Jesu ha A tsamaya hara maqephe a Lengelo.

Johanne Mokolobetsi o itse ka Jesu

JOHANNE 3:30 Olokela ho phahamiswa, empa nna ke ikokobetse

Molaetsa ke ho tlotlisa Jesu, eseng Moena Branham.

JOHANNE 1:35 Letsatsi le hlahlamang Johanne a ema moo, le barutuwa ba hae ba babedi;

36 Mme a bona Jesu a tsamaya mene, are, bonang Konyana ya Modimo!

37 Mme barutuwa ba hae ba babedi ba moutlwa, mme ba latela Jesu.

Ntho ekgolo ya molaetsa ke hore re latele Jesu eo eleng Lentswe.

MALAKIA 4:5 Bonang, Ketla romela Elia moporofeta pele ho letsatsi le tshabehang leo la Jehova:

6 Mme otla busetsa dipelo tsa bana ho bontata bona, le dipelo tsa bontate ho bana ba bona, hore ke tle ke timetse lefatshe.

Wa morarao Elia o lokela hoka kgutlisetsa bana ho Bibele bakeng sa Selekane se Setjha kerekeng ya Diketso.

Molaetsa hao motjha. Keho busetsa kerekeng ya pele.

MATTHEU 17:11 Yaba Jesu oya araba ore ho bona, Elia o lokela hotla, ho busetsa  ntho tsohle maemong a teng.

Hase molaetsa o motjha. Ho busetsa mangolong.

Ka tsela ejwalo hare lokele hoka dumela thuto eo kereke ya kgale eneng e edumela.

Re ka nna raba le tse ngata dikakanyo ka ntho tse ngata.

Na Moena Branham o manollotse Ditiiso tse 7 Seals kapa ho senola ha Ditiiso tse 7?

AMOS 3:7 Ruri haho Modimo ha a etse letho, bhaese ho senola diphiri tsa hae ho baporofeta.

Haeba Moena Branhama manollotse Ditiiso tse 7, eba ke kae moo a ileng a disenola?

Moena Branham one a lokela ho manolla ditiiso ho rona. Kamora ho senola Ditiiso. Ke neng moo a ileng a senola Ditiiso? Ho Tshenolo Kgaolo ya 6 etlang kamora Tshenolo Kgaolo 4 ha kereke e tshwaseha ho Jesu.

Ditiiso ha dimanollwe Monyaduwa a sale lefatsheng. Dimanollwa ha Monyaduwa ale pela terone Tshenolo Kgaolo ya 5.

TSHENOLO 4:1 kamora tsena ka sheba, mme, bona, lemati lene le bustwe lehodimong: mme lentswe la pele leo ke le utlwileng ene eka la terompeta; lereng, nyolohela kwano, mme ketla o bontsha tse tlang ho etsahala.

TSHENOLO.KGAOLO.YA BONE.1_ JEFF.HOLA ROJC 551-584 MOQEBELO_ 60-1231

 Oho, hlokomela, Johanne, hang feela ha qeta ho nkuwa bakeng sa kereke, ene eka tlhwibilo. Hang feela kamora tsena kerekeng ya mongwaha, kereke ena ya mongwaha-kgolo wa Laodisea, ebe hotla tlhwibilo. Kererke enyoloha jwalo ka Johanne hoya boteng ba Modimo. Oho, seo se kgothatsa moya waka. Ho nkuwa, tlhwibilong ya kereke. Mme ebe ese ere … Sebaka sena, Buka ya Tshenolo e ile ya ngolwa (Oya bona?), pheletsong ya Mongwaha-kgolo.

Tshenolo Kgaolo ya bone 4 ebontsha ha Johanne a nkelwa Lehodimong, setshwantsho sa Monyaduwa ha nkelwa hae.

DIPOTSO.LE.DIKARABO.KA.DITIISO_ JEFF.IN SONTAHA_ 63-0324HOSENG

 Ho Tsenolo 5 ho isa ho 9, ke bo-bomang bana ba fumanehang ba bina pela terona ha Konyana e Manolla Buka… enka buka… Na–Oho, na ke bahalaledi bahwibitsweng? Tjhe, Tshenolo 6… 5 le 9, kapa, tjhe. Haeba o hlokomela, bana hase bahalaledi. Ha a soka a nka sa hae ka nako eo. Oya bona? Bana hase ba bahalaledi. Haeba oka hlokomela, ke baholo le sebata, mme baya bina.

….

Ho nale seseng sephoso moo.

Hantle feela. Jwale, o nahanang ka seo? Oho, haeba boteng ba Moya o Halalelang bole teng mona, keng seo? Akeke… Oya bona, ke badile feela temana eo. Oya bona, empa–ele–kapa seseng sephoso mona, mme kene ke leka ho kenella, ka tadima nako eo. Empa lea bona ha a nkgina? Ha a bokwe. Ha nkaba ka bala ka hlakoreng leo. Oya bona, ke fihlile mona: “mme …” Sheba mona. “Mme ba–ba bina pina entjha,” mme ka emisa. Oya bona? Empa sheba mona, “pina eo ba e binang,

ereng, Ore lopolotse merabeng yoohle, dipuong tsohle, le ditjhabeng tsohle.”Hantle feela, ke bona bao.

Ka tsela eo Monyaduwa o teroneng hoya ka Kgaolo 5, pele ditiiso dimanollwa. Re mpa re nale tshenolo feela. Ntho boholo dietsahala Lehodimong.

22-1 TSHENOLO.YA. JESU.KRESTE – KEREKE.YA MONGWAHA.BUKA CPT.1

… Empa ha Johanne a sheba abona “ALEMONG” ya dutseng hodima terone. Empa ene ese pele ho Thsenolo 5:6-8 (e latelang Tshenolo 4:2-3 ka nako esa tshwaneng) moo re bonang “Konyana” enka buka ho tloha ho “yena” Ya dutseng teroneng, jwalo kaha ho bolela Tshenolo 4:2-3 le 9-10. Sena keng? Ke sephiri sa “MODIMO ALE MONG.”

Tshenolo Kgaolo 5 etla kamora Tshenolo 4 ka nako ele nngwe. Ha feele ele Kgaolo 5 ditiiso di manollwa ho 6.

Buka ya Ditiiso tse Supileng e tsejwa ka “Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng

 

Ditiiso tse Supileng” direrilwe mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

Jwale, ke lokela ho emisa mona. Oya bona? Ke lokela hoka bolela seseng. Oya bona? Ka tsela ejwalo hopola, Ditiiso tse Supileng, lebaka la hore dimanollwe (Oya bona?), lebaka le entseng hore tiiso ya bosupa e seke ya manollwa, haho motho ya lokela ho tseba ka yona. …

Hlokomela. Hlokomela jwale, pheletsong ya molaetsa, Tiiso ena. Kamora tsohle, O–o *manollotse tiiso tse tsheletseng, empa ha are letho ka ya Bosupa*. *Eleng Tiiso ya tshio tsa ho qetela, e qala neng, etlaba ntho ya sebele sepjiri hoya ka Bibele.*Pele re tseba seo… Mme hopola, Tshenolo 10:1, 7 (1-7, kgaolo 10:1-7) pheletsong ya ditiiso, diphiri tsohle tsa Modimo ditla senolwa. Re pheletsong, manollo ya Ditiiso tse Supileng.

 

Tiiso ya Bosupa ha eyaka ya manollwa. Ke sephiri.

“Meya eteronkong ha jwale” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-11-10 Hoseng

*Tiiso ya bosupa etla Mokgutlisetsa lefatsheng*.

 

 

“Mokete wa diterompeta” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha mhoseng 64-07-19

Tiiso ya bosupa hae soka e manollwa ha jwale, oya tseba. Seo keho kgutla ha Hae. Ha akaba a manolla Tiiso ya Bosupa.

 

Tiiso ya bosupa hae soka e manollwa ha jwale. Esa ntsane ele sephiri.

Ha rena manollo ya Tiiso ya Bosupa. Haho yaka tolokang seo.

TIISO.YA.BONE_ JEFF.KA LABONE_ 63-0321

 Ho lokile. Mme hopola, Judase o ile a nka sebaka jwalo ka ramatlotlo. Ho jwalo ka kereke matsatsing ana. Kereke ya Catholic (jwalo kaha re bone maobane) balefisa novenase,bakeng sa thapelo, mme balefiswa ntho enngwe le enngwe. Ke moradi o futsa mmae kereke ya Catholic, eleng MaProtestanta … Ntho ena yohle keka tjhelete. Ke hona moo a weleng teng Judase, o wele hona moo, mme ke hona moo MaProtestanta a weleng teng.

Hlokomela … Mokalli wa pere e putswa, mokalli wa hoqetela. O tseleng ya ho qetela. Jwale, seo hase sa tsatsi la rona. Seo setla theoha jwalo. Ke manollo ya Tiiso. ‘Hobane, oya bona, Kereke ese e ile ha sena se etsahala.

Tiiso ya bone e nale mantswe a mabedi.

TSHENOLO 6:7 Mme ha a manolla tiiso ya bone, ka utlwa lentswe le kang la sebata, lre tloho otlo bona.

Temana ena e tsamaelana le tiiso ya bosupa

TSHENOLO 6:8 Mme ka sheba, mme ka bona pere e putswa: mme ya ekalletseng a bitswa Lefu, mme dihele di molatela. Mme a newa matla hore a kgone ho busa karolo ya bone ya lefatshe ka lefu, ho bolaya ka sabole, leka tlala, le ka lefu, le sebata sa lefatshe.

Temana ena e amana haholo le Mahlomola a maholo.

Moena Branham o manollotse tiiso ya bone karolo ya pele eseng ya bobedi hobane hare tsebe hore na antikreste ke mang. Kapa ha asoka a nka sebaka. Mokalli o etsa sena ha Kereke ese e nketswe hae. Ka tsela eo esale sephiri. Karolo ya bobedi ya Tiiso ya bone esale sephiri.

Tiiso ya bohlano etsebahala hanyane le yona. Etsamaelana le Bajude ka nako ya tlhorido ya bona. Tshotlo ya Bajude re tsebile haholo ka yona. Taba eo hae soka e etsahala ha jwale mme re tseba hanyane ka yona.

TSHENOLO 6:9 Mme hae bula Tiiso ya Bohlano, ka bona tlasa aletare meya ya bahlabilweng ka baka la Modimo, le bopaki ba bona:

Bajuda ba ile ba bolawa ka lemo tse kete tse pedi nakong ya kereke.

TSHENOLO 6:10 Mme ba hoeletsa ka mantswe a phahamileng, bare, Ho fihlela neng, Oho Morena, ya halalelang le wa nnete, kahlolo ya hao etla re hlatswa ho fihlela neng lefatsheng?

Bajude baile ba bona Monyaduwa Lehodimong. Jwale ba batla ho theohela tlase ho itefeletsa. Bajude ba batla phetetso, leihlo ka leihle. Leino ka leino. Molao wa Moshe.

TSHENOLO 6:11 Mme ba newa emong le emong kobo etshweu; mme ba bolellwa emong le emong wa bona, hore ba phomole nakong eo, ho fihlela bahalaledi ba bang le baena ba bona, hore ba bolawe, hotle ho phethahale.

Bajude ba lokela hoka emela mahlomola a maholo. Bajude ba 144 000 ba lokela hoka amohela Jesu mme ebe baya bolawa. Etlaba moo Armageddone etlang.

Tiiso ya botshelela etla manollwa ha baporofeta ba babedi ba Bajude base baqetile.

TIISO.YA.BOTSHELELA_ JEFF.KA MOQEBELO_ 63-0323

 … Hoka fetola metsi hore ebe madi le dikotlo lefatsheng. Seo keng? Keng seka setlisang sena lefatsheng Lentswe? Baka etsa sena sohle ka tlhaho. Ke sena moo seleng ha jwale. Ba lokela hoka tlisa Tiiso ya botshelela. Bapata sena le ho sesenola. Ke matla a Modimo hoka etsa seo tlhahong. Oya bona, Tiiso ya Botshelela, ho ferekanya tlhaho. Na le fumana seo ha jwale? Tiiso ya hao ke eo. Ke mang ya etsang seo? Ke baporofeta ka nqane ya tlhwibilo. Ka matla a Modimo, Lentswe la Modimo, baferekanya tlhaho. Baka romela difefo, kgwedi ebe fubedu, letsatsi le dikele hoya ka taelo ya bona. Amen.

Tiiso ya bosupa ke hotla ha Morena. Ke Leru, leo le ileng la bonwa kgwediu pele ho Manollo ya Ditiiso, seo ekeke yaeba hotla ha Morena.

Tiiso ya bosupa e rerilwe ka 24 Hlakubele 1963. Leru le nkilwe ka 28 Hlakola 1963. Ka tsela eo ke ntho tse pedi tse fapaneng eka sebe hotla ha Morena? Hantle feela.

Nakong ya Leru buka ene esa kwetswe.

Lengeloi la Tshenolo 10 le tlile feela kamora hore buka ebulwe.

Leru le bonwe pele buka e bulwa.

Sena se etsahetse mane thabeng ya Sunset hola Tucson. Sena ekaba maele tse 200

ho tloha lewatleng. Leru lene lele maele tse 26 ka bophahamo. Haho le leng le tlasa maele tse 26 aka behang leoto la hae lefatsheng maele tse kabang 200.

Sefahleho sa Leru sene se tshekane. Ka tsela ejwalo hoka hlokomedisa motho ya kakaletseng, eseng motho ya emeng ka maoto a hae. Leru lene le etsa sefahleho feela, eseng mmele wa motho.

Leru le nkilwe senepe le tsamaya, eseng le theoha.

“Benghadi na lena ke Letshwao la Nako ya ho qetela?” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 62-12-30 Mantsibua Volume 2 Number 11

… Mangeloi ene ele manqosa, banna le basadi lefatsheng. Empa Lengeloi lena… Empa lena lene lesa theohe; Lene le theoha lehodimong, hobane diphiri kaofela difedile. Mme ha diphiri difedile, Lengeloi lere, “Nako efedile,” mme diaduma tsa tse supileng tsa utlwahala.

 

Lengeloi lene le satla ho manolla buka. Le tlile hobane ene ese e butswe.

“Tiiso ya pele” ererilweng mane Jeffersonville ka Mantaha _ 63-03-18

 Ere ke bale seo hape. Seo se utlwahala hantle ho nna; ke–ke rata ho bala seo.… Yaba ke bona hape Lengeloi le matlahadi le theoha, le apere leru:… mookodi… hloohong ya lona, mme sefahleho sele jwalo… ka letsatsi, mme maotoa lona eka pilara ya mollo: Jwale re bona ntho tsena ele jwalo ka Kreste, re bona ntho yona eo, ene ele Kreste. Mme rea tseba hore kamehla Kreste ke Lenqosa la Kereke enngwe le enngwe ya Mongwaha kgolo. Ho lokile. O bitswa Pillara ya Mollo, Lengeloi la selekane.

Mme o nale buka enyane letsohong la: … (Jwale, Tiiso e manollotswe. Rea dimanolla ha jwale;

 

Moena Branham one a manolla Ditiiso ka Hlakubele 1963.

Empa Buka ya Tshenolo 10 kamora hore Leru. Ka tsela eo ekeke yaeba ntho ele nngwe.

Tshenolo 10:3 Mme la hoeletsa ka lentswe le phahamileng, jwalo kaha tau e rura: mme hale hoeleditse, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Haho moo Moena Branham areng “Diaduma tse Supileng dise diutlwahetse”. Haeba o dumela seo, ose o entse thuto ya hao eka thoko.

Mangeloi a supileng ane a tlile ho Moena Branham mahareng ho bua le yena. Haho motho ya ileng awa utlwa. A moeile taelo ya Ditiiso tse Supileng. Lengeloi ka leng lene le moetela mantsibua bakeng sa tiiso ka nngwe. Haho Diaduma tse ileng tsa utlwaha ka nako ya Leru. Leru haele hantle ntle le ile la nkuwa pele ho 1 Hlakubele 1963 pele ho nako ya ho tsoma, eseng ha mangeloi a supileng a tlile ho Moena Branham eleng se etsahetseng nakwana kamorao hoya tsoma.

Dipesaleme 106:19 Baile baetsa namane mane Horebe, mme barapela setshwantsho.

Hoba haufi le Modimo Horebe (ebitswa hape ka hore ke thaba ya Sinai) moo Moshe a ileng a fumana Molao hotsweng ha la pele bakeng sa Bajude kamoro hotswa Egepeta leha seo sesaka sa thusa baJude. Bongata bo nnile ba lahleha leha bane ba nale Moshe.

Bongata ba Badumedi ba Molaetsa wa ho qetela baetsa phoso jwalo kaha Moena Branham Molaetsa wa hae o lokela hore kgutlisetsa Lentswe hotsweng laboraro ha Monyaduwa ho kerekent ya Bakreste. Re lokela hoba sedi ho seo re sedumelang.

Ho toloka tse ding tsa dikhoutu hase hangata se re isang nneteng.

Ho khouta, ntle Lengolo, ho tshwana hantle le theology.

Taelo ya mangeloi a supileng ene ele hore a manolle Ditiiso tse Supileng tse ka hare ho Lentswe (Bibele) ele hore Monyaduwa atle a itukise.

Ha aka a hlahisa diphiri. Re ntse resa tsebe hore Daniele Kgaolo 11. Re dutse resa tsebe hore matsatsi 2300 a Daniele pele ho tlhatsuo a bolelang. Moena Branham o ile a bolellwa hore a seke a rera ka diterompeta tse supileng. O ile a senola sephiri sa hore Monyaduwa o lokela hoba ka tsela ejwang pele ho hotla ha Morena.

Sena se moetsa hore ebe Lengeloi la Tshenolo 10 temana 7.

“Shalom” ererilweng mane Sierra Vista, Arizona ka Sontaha 64-01-12 Volume 13 Numoro ya 5

Modimo O bontsha pele ponahatso tsa Hae sebakeng.

Haeba Leru ene ele ponahatso ya Mora Motho Lehodimong, etlabe o seke wa fapanya ponahatso le pheletso ka Tshenolo 10.

Tshenolo 10:7 Empa nakong ya lentswe la Lengeloi la bosupa, ha le utlwahala, etlaba diphiri tsa tsohle tsa Modimo disenotswe, jwalo kaha a ile a bolella bahlanka ba Hae baporofeta.

Ena tape recordara e ile ya etswa nakong ya Ntwa ya 2 ya Lefatshe e ile ya fihlela molaetsa wa radio ho dihlwela Europe. E ile ya fumaneha setjhabeng kamora moo. Ka 1947 Moena Branham ebile moreri wa pele wa ho etsa ditheipe. Eleng lona lebaka le etsang hore rebe le lentswe le rona ho theipe. Re phela nakong ya Lentswe, esita leha a tsamaile. Hotswa ho ditheipe (le fetoletswe dibukeng) re ntse re ithuta Lentswe la Modimo. Modimo O ile a fetoha motho eleng Jesu Kreste. Jesu Kreste ke botlalo ba Modimo. Re lokela hoka kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. TSena ke kutlwisiso ya Lentswe la Modimo.

Tshenolo ya Ditiiso ke sephiri seleng ka hare ho Bibele seo bareri le ditsebi tsa peleng di ileng tsa hloleha hoka fumana seo.

Tshenolo 10:3 La hoeletsa ka Lentswe le leholo, jwalo kaha tau e rura: mme yare ha lerora, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona.

Ho ntho tse pedi tse lebaneng le diaduma tse supileng.

“tsa utlwahatsa mantswe a tsona” le “a hoa ka lentswe”.

Bobedi ntho tsena dilebisa tsohong.

Johanne 11:43 Mme ha a se a buile, a hoa ka lentswe le phahameng, Lazaro, tswa moo.

“a hweletsa ka lentswe le phahameng” hantle ntle keho tsosa motho ya robetseng,

Lazaro, bafung.

Mattheu 27:46 Mme nako haese e lebile horeng ya borobong Jesu a hweletsa, are, Eli, Eli, lama sabachthani? ele hore haho fetolelwa, Modimo waka, Modimo waka, o ntahletseng na?

Mattheu 27:50 Jesu, ha a hweleditse jwalo hapeka lentswe le phahameng, a nehela moya.

51 Mme, bonang, lesira la tempele la hahowa ka lehare; le lefatshe la thothomela, mafika a petsoha;

52 le mabitla a buleha; mme bahalaledi ba shweleng kgale batsoha,

“La hoeletsa ka lentswe le phahamileng” le “ha le hoeleditse” le ile la tsosa Bahalaledi ba Selekane sa Kgale.

Ka tsela eo, ha Lengeloi lene le theoha ho Tshenolo Kgaolo 10, lebaka la lona ene ele ho tsosa bahalaledi ba Selekane sa Kgale.

Tsoso ya bahalaledi lemong tse 2000 tsa histori ya kereke.

Bahalaledi ba Selekane sa Kgale bohle hotswa mabitleng le lewatleng. Bahalaledi bohle baneng ba ile ba epelwa baphela ka baka la Evangedi.

Lengeloi lena le matla le ile la tsosa bona.

Hang ha base ba tsohile, ebe diaduma tse supileng di utlwahatsa mantswe a tsona, mmele ya bona ya fetoha, le Monyaduwa ya tsohileng bakopana sebakeng.

Diaduma tse supileng dire lokisetsa ho tsamaya sebakeng.

Ke Jesu feela ya neng aka kgona ho tsamaya hodima metsi ka moya.

Rekeke ra kgona ho etsa seo rona. Leha hole jwalo, qetellong, re lokela ho tsamaya sebakeng hoka kopana le Yena. Diaduma ditshwere dinotlolo bakeng sa seo. Ditla utlwahala bakeng sa Monyaduwa. Eleng nakong ya Kereke.

Re lokela hoka kgutlisetswa botjheng hape. Re keke ra tseba diphiri tsa tsona hofihlela batsoha.

“Shalom” ererilweng mane Phoenix Az ka Sontaha 64-01-19 Volume 22 Numoro 1

Empa, hopola,haole makgatheng a lefu, “Ke nna tsoho le Bophelo; ketla motsosa.” Mme ha Taelo ekgolo ehlaha, ebe, “nako hae satlaba teng”.

” Ha Ngeloi leo la, Tshenolo 10, le beha leoto leleng lefatsheng le leng lewatleng, ka mmokodi hodima Hlooho ya Lona, Le Ikana, “nako hae satlaba teng.”

Ha nako eo ese e fihlile, otla tsoha hara bashweleng.

Ha bana ba bang ba robetse moo, otla kena wena.

 

Lebaka: Lengeloi le theoha hotla etsa mosebetsi wa tsoho. Lena ke lentswe la Arekangeloi.

I Bathesalonike 4:16 Hobane Morena ka Boyena otla theoha, ka lentswe la Arekangeloi, le mabotho a Modimo:*mme bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele:

17 Ebe basaleng lefatsheng batla kopana le Yena sebakeng ka Leru, hoka kopana le Morena sebakeng: mme re tlabha ka tsela eo le Morena.

Tshenolo 10:4 Mme ha mangeloi a supileng a utlwahatsa mantswe a ona, kene kere kea ngola: mme ka utlwa lentswe lere ho nna o seke wa ngola taba tseo, kwala sebolelwang ke Diaduma tse Supileng tseo, oseke wa dingola.

“Monghadi na lena ke Letshwao la pheletso, na?” ererilweng ka Sontaha mantsibuya 30 Tshitwe 1962

(Ekgolo T-i-i-s-o) … Kwahela sebolelwang ke Diaduma tseo tse Supileng, oseke wa dingola. Dika ntle. Ha buka ephethilwe … Jwale, Ha akaba a bolela hore ka pele; O boletse hore eka ntle. Mme haese e phetheile, ebe diaduma tsena tse supileng ke ntho feela entseng ekwahetswe ka hare ho Buka, hae soka emanollwa. Ebile ha dia ngolwa ka hare ho Buka .… Ditiiso tsena dingodilwe kantle ho buka, mme nakong ya lentswe la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tse ngodilweng ka hare ho Buka diphethilwe.

 

Moena Branham o tlile ho senola diphiri tse ka hare ho Buka.

Tse ngotsweng kantle ho bolela hore ha dika hare ho Buka. Dipatilwe moo hore re seke rta ditseba.

II Timothea 4:2 Rera Lentswe;

Re lokela hoka rera se ngodilweng ka hare ho Lentswe. Moena Branham o senotse diphiri tse ka hare ho Buka. Eseng tse sa ngolwang.Tsesa ngolwang didula ele diphiri?

Lebitso le letjha la Jesu. Ha Atla? Tiiso ya Bosupa. Diaduma tse supileng dibolelang.

Diphiri tsena kaofela tshebeletsong ya Moena Branham.

Tshenolo 10:5 Mme Lengeloi leo ke leboneng le beile leoto la lona lewatleng le leng lefatsheng, mme la ikana ka ya phelang, ya entseng mahodimo, le tsohle tse ho lona, le lefatshe, le tsohle tse ho lona, le lewatle, le tsohle tse ho lona, la ikana lare nako hae satla hlola eba teng:

Nako ya mengwaha. Nako efela ha motho a tsofala mme a kena mmeleng wa semoya. Ebe nako haena kamano le seo.

I Bakorinthe 15:50 Jwale ke bolela sena, baena, hore nama le madi dikeke tsa rua Mmuso wa Mahodimo; leha ele ho bolang.

Okeke waba le madi mmeleng o motjha.

Moya o Halalelang otla matha hara methapo ya hao.

Ke lona lebaka leo okekeng wa kula ka lona. Hatella monwana wa hao. O fetoha hoba mofubedu. Ha mmele wa hao o tsofala, okeke waeba le madi monwaneng wa hao. Mme ebe ose o loketse diaduma tse supileng mme otla nkelwa sebakeng.

1 Bakorinthe 15:52 Hang feela, kaho panya ha leihlo, ha terompeta ya ho qetela hae lla: hobane terompeta yona etla lla, mme bafu batla tsoha, mme retla fetoha.

53 Hobane hona ho bolang, hotla apara hosa boleng.

 

“Tlhwibilo” ererilweng mane Yuma ka Sontaha 65-12-04 Volume 5 Nomoro 14

 Ntho tse tharo dietsahetse. Lentswe … Mohoo, lentswe, la terompeta, le llile pele hotleng ha Jesu. Jwale, mohoo … Jesu O entse tseo tsohle ha Ane a theoha.

Mohoo, mohoo keng? Ke Molaetsa otswang, pele, Bohobe ba bophelo botla bakeng sa Monyaduwa.

Ntho ya pele, one a theoha Lehodimong, mohoo wa utlwahala. Seo keng? Ke Molaetsa,ore batho ba bokane

 Jwale, ntho ya pele, ke mohoo. Ntho ya pele ke terompeta … kapa lentswe … Mohoo; mme ebe lentswe; mme ebe terompeta.

Mohoo: molaetsa o lokisang batho.

Lentswe la bobedi ke tsoho: lentswe lona leo, hore, lentswe le hoang la Mohalaledi Johanne 11:38-44, le bitsitseng Lazaru hotswa bafung.

Ho lokisa Monyaduwa; leho tsosa bafu, oya bona; hoka tshwaseha sebakeng. Jwale hlokmela se etsahalang. Ho etsahalang hape? Ene ele terompeta. Lentswe … Mohoo; lentswe; terompeta.

Jwale, ntho ya boraro, ke terompeta. Eleng, kamehla, mane moketeng wa diterompeta, dibiletsa batho moketeng. Mme oo etlaba Mokete wa Lenyalo la Konyana le Monyaduwa, Dijong tsa mantsibua tsa Konyana le Monyaduwa, sebakeng. Oya bona?

 Ntho ya pele etlang ho Molaetsa wa Hae, keho bokeletsa Monyaduwa. Ntho elatelang ke tsoso ya Monyaduwa ya robetseng bafung; bao ba shweleng, mengwaheng ya kgale, o tshwaseha mmoho. Mme ebe terompeta, Mokete wa Mahodimo, sebakeng. Hobaneng, ke sona seo se etsahalang, metswalle.

 

Ka tsela ejwalo, jwalo kaha diterompeta dibitsa Monyaduwa, tsena tse pedi

diterompeta (kapa baporofeta) ba biletsa Bajude ho Israele.

Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 mantsibua

Re lokela ho hopola *hore Tiiso ya Bosupa ke pheletso ya dintho.* Hantle feela. Ntho tse ngotsweng ka hare ho Buka ya Ditiiso tse Supileng (eo esale ekwalwa ka leano la Modimo pele lefatshe le thewa), ke pheletso ya dintho. Ke pheletso; ke pheletso ya ho hula ka thata. Ke pheletso ya tshotleho. Ke pheletso ya tsohle. Ka hare kamoo ke pheletso ya tsohle. Ke pheletso ya dinkgo. Ke pheletso ya lefatshe. Ke … Ebile ke pheletso ya nako. Nako efedile; ho bolela Bibele.

… Tshenolo … – Kgaolo ya 10 temana 1 ho isa ya7. Nako eya feela. Lengeloi lengeloi le boletse, “Nako hae saleyo,” matsatsing ao sena se etsahalang. Ntho enngwe le enngwe efeletswe ke nako, nako eya feela ka nako ya Tiiso ya Bosupa.

 

“Ha ntho ena ekgolo e etsahala”. Moena Branham o bua ka Lengeloi nakong etlang. Empa Leru le ile la nkuwa senepe beke pele ho moo.

Ka tsela ejwalo Leru hase Lengeloi leo.

“Borokgo Mahareng a Kereke tse Supileng tsa Mongwaha le Ditiiso tse Supileng” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-17 Mantsibua.

Sena sekwala Tiiso ya Bosupa.

Jwale, ke yona*phapang hotswa ho Diaduma tse Supileng.

 

Diaduma tse Supileng hase Ditiiso tse Supileng.

“Dipotso le dikarabo volume 4” Molao wa kereke, Taelo, Thuto ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 64-08-30 Mantsibua

 Na dise disenotswe diaduma tse supileng tseo eleng diphiri tse supileng na? Na disenotswe ka nako ya Ditiiso, empa leha hole jwalo – empa disa tsebahale ho rona na? Tjhe, dine di Manollwe Ditiisong tse Supileng; eleng diaduma dileng sona.

 

Sena ke tsela ya teng hantle. Diaduma tse Supileng difapane le Ditiiso tse Supileng.

Empa dine disenotswe ho Ditiiso tse Supileng. Ha akaba a bolela seo dineng dibua ka sona. Seo edutse ele sephiri.

O senotse “seo Diaduma eneng ele sona”.

Ka mantswe a mang, seo dineng diseetsa. Mosebetsi wa tsona feela.

“Tiiso ya Pele” ererilweng mane Jeffersonville ka Mamntaha 63-03-18

 Mme yaba ho hlaha diaduma tse supileng tseo eleng sephiri. Hantle feela. Mme ke dumela seo diaduma tseo ditla senolwa nakong ya ho qetela bakeng sa Monyaduwa; hobane seo re nang le sona ha jwale, re keke ra kgona ho etsa seo. Ho nale seseng moo seo re lokelang ho se elellwa moo; re keke raba ra kgona hoba le ntho enngwe. Re lokela hoba le tumelo e lekaneng hore ere phahamise lefatsheng, mme retla fumana seo kamora nakwana, Modimo ha a ratile, re fumane moo ho ngodilweng.

“Tiiso ya Pele” ererilweng mane Jeffersonville ka Mantaha 63-03-18

Diaduma tse Supileng tsa tshenolo … Mohlomong aka ho bontsha Monyaduwa hoka itukisa.

 

Jesu o tsamaile hodima metsi. Kamora tsoho a nyolohela lehodimong.

Re lokela ho tsamaya re nyolohela ho yena hodimo. Ke sona seo diaduma dilokelang ho seetsa ho rona.

“Benghadi na lena ke Letshwao nako ya bofelo na ?” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 62-12-30 Mantsibua Volume 2 Nomoro 11

 Emong le emong wa lona, hlwekisang pelo tsa lona. Lahlang tsohle,

morwalo ohle. Tlosang seo ho lona. Se dumelleng letho hoka le siitisa. Le setshabe letho. Haho hlokahale hore hobe ka tsela eo. Haeba Jesu Atla, ke ntho – eo lefatshe lohle leneng le elabalabela. Ke ntho e lokelang hoka robua ha jwale, hobane ho kgutla ha hae ke ntho enngwe eo, etlaba ntho entle haholo eo. Ha seo se etsahala *tshenolo ya diaduma tse supileng etla senolwa ho kereke, hore ho etsahalang,* hake tsebe. Ketswa bolela seo ke seboneng feela.

 

Diaduma ditla re bolella hore re tsamaye jwang. Moyeng sebakeng. Eleng ntho ethata haholo hoka phethahala.

“Kgulo ya Boraro” ererilweng mane Jeffersonville ka Laboraro 63-03-20

 Jwale, eleng lona lebaka le etsang hore kajeno ho hlokahalang tsoseletso … Re nale tsoseletso tsa mekgatlo; hare soka reba le esisinyang seo. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe. Tjhe, monghadi. Hare nahane ka ditsoseletso. Ha re soka re etsa seo. Oho, dikereke di nale dimilione tsa dimilione tsa maloko, empa tsoseletso haeyo. Tjhe, tjhe. Monyaduwa ha soka a thola tsoseletso. Oya bona? Haho soka hoeba le tsoseletso moo, haho seo seka tsoseletsang Monyaduwa*. Oya bona? Re sheba seo. Seo setla nka diaduma tseo tse supileng tseo eleng sephiri hoka etsa seo. Otla romela seo. O tshepisitse. Jwale, jwale, hlokomela. Jwale, one a shwele.

 

Diaduma ditla fapana le seo re nahanang ka sona.

“Tiiso ya Bobedi” ererilweng mane Jeffersonville ka Labobedi 63-03-19

 Modimo, thusa hose dumeleng ha rona. Tlosa seo ho rona, Morena. Re hloka tumelo ya ho hlwibila. Re batla ho sebedisa diphiri tsa Hao, ha Kereke e nkuwa, re batla hore rebe re loketse seo, Morena

“Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

 Na o hlokometse hore Bajude ba ile ba mokopa eng? Oya tseba hare bapisa Lengolo mona le Mattheu 24 le Ditiiso tse Supileng, Tiiso ya Bosupa e ile ya siiwa ntle; hobane (Oya bona?), O boletse hore ke Yena feela ya tsebang seo, esita le Mangeloi ha a tsebe seo. Haho makatse, seo se saka sa ngolwa. Oya bona, baile ba potlaka; haho se ileng etsahala. Mangeloi ha a tsebe seo; haho ya tsebang hore Otla neng. Empa ho tlaba le … Ho tlaba le mantswe a supileng a diaduma tseo lefatsheng. Ka tsela ejwalo ke dumela, ho rona mona… Haeba re sa tsebe seo, mme re ha seno tsebahala ho fihlela nako eo, empa tsatsing leo seo setla senolwa, ka hora eo seo se lokelang ho etsahala. Seo re lokelang ho seetsa feela rona, re lokela ho etsa seo re lokelang ho seetsa, ke ho phela feela bophelo bo lokileng ba Bokreste.

 

Re tsebiswa feela ka nako ya ho qetela.

“Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

 Hake tsebe hore hotla etsahalang. Hake tsebe. Hake tsebemdiaduma tseo ditshwere diphiri, eleng lona lebaka le entseng hore lehodimo le kgutse. Emong le emong o utlwisisa seo?

 

Moena Branham ha akaba a tseba se neng se etsahala ka nako ya Morena hotla ha Morena. Ka tsela ejwalo hare tsebe seo.

“Benghadi na ebe Lena ke Letshwao la bofelo ?” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 62-12-30 Mantsibua Volume 2 Nomoro 11

 Ka tsela ejwalo se ileng sa etsahala diadumeng tseo tse supileng haho motho ya tsebileng ka sona, eleng lona lebaka sephiri ka diaduma tseo se ile sa patwa.

Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

Jwale, hobaneng? Hare tiise sena. Hobaneng? Ke sephiri seo hoseng motho ya tsebang ka sona

 

Diaduma tse Supileng ke sephiri.

Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

 … Jwale, jwale, o hlokometso ho manollong ya Tiiso ya Bosupa, le yona ke sephiri. Ena leha nka rata ho bua ka yona, seo ke sephiri sa Diaduma tse Supileng. Diaduma tse Supileng disenola diphiri. Etlaba hantle feela hotleng ha Kreste, hobane Kreste o boletse hore haho motho ya tlang ho tseba seo.

 

Diaduma tse Supileng ditshwere hotla labobedi ha Kreste. Ka tsela ejwalo sena se lokela hoba sephiri. Ka tsela ejwalo haho tsela ya hore reka tseba seo.

51-5 Sontaha ke tlile mona hotla bua, mme ke ile ka leka ka hohle hoka baleha sena. Mantaha one ose o fihlile. Mme o mona ha jwale. Mme hake tsebe seo; hake tsebe, benghadi. Ke batla ho tshepahala ho lona ka hobane lele baena baka.

Hake tsebe. Na ebe ke nako? Na diphiri diphethahetse? Na modumo ofedile? Na ebe diaduma ditla bokollela sehlotshwana seo se senyane pele a fihla; hobane retla fetoha hang feela jwalo kaha Mangeloi ao a ile atla na: ka motsotso feela, hang ka ho panya ha leihlo, mme ebe batla nkelwa sebakeng le bao ba robetseng ho kopana le Yena sebakeng.

Diaduma tse Supileng dilokela hore kopanya le Morena. Seo seka etsahala feela ka mmele osele eseng ona.

I Bathesalonike 4:16 Hobane Morena ka boyena otla theoha ka mohoo o moholo, ka Lentswe la Arekangeloi, ka tlholo ya Modimo: mme bafu bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele:

I Bathesalonike 4:17 Ebe rona baphelang retla nkelwa sebakeng marung, ho kopana le Morena: hore retle rebe le Yena kamehla.

Tshenolo 10:7 Empa mohla Lentswe la Lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa Lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe disenotswe, jwalo kaha a boleletse baporofeta ba hae.

“Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Mantaha 63-03-24 Mantsibua

 … Jwale, jwale, na o hlokometse hore ha Tiiso ya Bosupa e manollwa, eba ka mekga e meraro. Ena eo ke nang le yona etla bua, seo ke sephiri sa diaduma tse supileng. Diaduma tse supileng ke sephiri sa Lehjodimo. Ditla tlisa hotla ha Morena, hobane Kreste o boletse hore haho leamong ya tseba seo.

O rera ka Tiiso ya Bosupa empa o hlalosa ka diaduma nakong etlang. Dine disoka di utlwahala ka nako eo

“Tiiso ya Pele” ererilweng mane Jeffersonville ka Mantaha 63-03-18

 Mme Jesu, Lebitso la Hae lefatsheng eleng Mopholosi, Jesu. Ha Ane ale lefatsheng, ene ele Mopholosi; seo ke nnete. Empa ha ane a hlola lefu le dihele, mme o dihlotse, mme a nyolohela hodimo, A fumana Lebitso le letjha. Ke lona lebaka le etsang hore bahweletse ha kana empa ba seke ba thola letho; letla senolwa ke diaduma. Oya bona?

Mmeleng ona wa nama o hloka tshwarelo ya dibe letsatsi le letsatsi.

DIKETSO 4:12 Haho pholoso ka tsela enngwe: hobane haho Lebitso le neilweng batho tlasa kgwedi le letsatsi, leo baka pholoswang ka lona.

O tshwarelwa feela ka Lebitso la Jesu Kreste. Hao ntse ole mmeleng ona, yhaho lebitso leo oka bolokehang ka lona. Otsholotse madi a Hae mme ke Jesu.

Tshenolo 19:12 Mahlo a Hae ane aka malakabe a mollo, mme hloohong ya hae hone hole meqhaka emengata; mme hone hole lebitso le ngodilweng teng, leo hoseng mtho ya le tsebang, ntle ho yena feela.

Semakatsang. Re keke ra tseba Lebitso leo re ntse rele mona mmeleng wa nama o hlokang Mopholosi, Jesu Kreste. Lebitso lena leka senolwa feela ka tlhwibilo. Nakong eo re tlabe re sa hloke Mopholosi.

“Tiiso ya bone” ererilweng mane Jeffersonville ka Labone 63-03-21

Jwale, re moutlwile maobane atla ka sabole hoka bolaya. Re boela re fumana hape hore one a bolawa ka Sabole, Sabole eo eleng Lentswe. Lentswe la Modimo, le bohale, sabole eleoditsweng ka mahlakore a mabedi e ile ya mmolaya, e ile ya mohatella. Ema feela ho fihlela diaduma tseo tse supileng diutlwahala sehlopheng seo sebe seamohela seo. Seo setla seha. Mme ba atamela lehodimo; ba kwala sena le sane, leha ekaba keng feela eo ba ebatlang. Ha A bokwe.

Diaduma tse Supileng ditla llela Bajude le bona. Ela o kwala lehodimo ka nako ya mahlomola a maholo. Moshe le Elia baferekanya tlhaho.

Mokete wa Diterompeta” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 64-07-19 Hoseng Volume-3 Nomoro-16

 Jwale, ha Evangedi e kgutlela ho Bajude? Ha nako ya Baditjhaba efedile. Evangedi etla kgutlela ho Bajude. Oho, hoja kene nka kgona ho le bolella setlang ho etsahala nakong ya rona. Ho nale ntho ekgolo etlang ho etsahala hore isa ho Tshenolo 11 hoka nka paki tseo tse pedi, baporofeta bao ba babedi, Moshe le Elia, bakgutlisetsa Evangedi ho Bajude. Rese re loketse seo. Ntho enngwe le enngwe e maemong a lokileng. Jwalo ka molaetsa wa Bajude o tlile Baditjhabeng, ha jwalo feela le wa Baditjhaba otla kgutlela ho Bajude, mme ebe Tlhwibilo eya fihla.“

 Kgaolo tse tharo tsa Tshenolo dihlalosa tse tlang ho etsahala ka hare ho kereke. Ebe, ho tloha ho ya 3 ho fihlela ya 19 tsa Tshenolo, Kereke haesa bonahala moo. Kereke efihlela kgaolong ya 4 ya Tshenolo, mme eboele ekgutle hape Kgaolong ya 19 ya Tshenolo, Monyadi le Monyaduwa, mmoho, bakgutlela lefatsheng hape. Mme ebe ho tloha Kgaolong ya 19 hoisa ho ya 22, kaofela keka Lemokete. Nakong ya Kgaolo ya 4 hoisa hoya 19, Modimo O sebetsa ka Israele.

Tshenolo 10 ekenyeletsa Bajude jwalo ka karolo mahareng a kgaolo ya 4 le 19.

Diaduma diutlwahala ho Baditjhaba le Bajude.

Eleng lona lebaka letlang ho etsa hore dutlwahale feela pheletsong ya Baditjhaba hoya ho Israele le baporofeta babedi ba hae. Ke feela hoya pheletsong ya tsohle.

“Kreste Sephiri sa Modimo se senotsweng” ererilweng mane Jeffersonville ka

Sontaha 63-07-28 Volume 3 Nomoro 7

106 Sephiri sa Modimo, ke sephiri. O seboloka ele sephri. Haho ya tsebang ka seo. Esita le Mangeloi ha a tsebe letho ka seo. Oya bona, Ha aya senola seo. Ke lona lebaka leo, tlasa diphiri tse supileng tsa Modimo, ha tiiso ya bosupa emanollwa, ho bile le kgutso ekgolo.

Jesu, ha ale lefatsheng, ba batlile ho tseba hore otla kgutla neng. O ile are, “Hase … Esita le Mora motho ha atsebe.” Oya bona, Modimo O entse sena ka boyena. Ke sephiri. Mme eleng lona lebaka leo ho bileng le kgutso nako ya halofo ya hora, ha diaduma diutlwahala, mme Johanne o boleletswe hore a seke a ngola seo, oya bona, Hotla ha Morena. Ke enngwe ya dintho tseo atlang ho disenola, hore Otlatla ka tsela efeng, mme ha Atla. Ke ntho entle hore A seke atla. Tjhe.

Haeba Mangeloi asa tsebe hore otla neng, ebe mangeloi ao a supileng a tlileng ho Moena Branham ane asa kgone ho senola sephiri seo le ona.

Tiiso ya Bosupa” preached at Jeffersonville on Sunday 63-03-24 Evening

Jwale, ho nale lebaka leo Modimo A entseng hore diaduma tseo diutlwahale, hobane hone ho lokela (Oya bona?), hobanne … Re fumana hore Kreste, Konyana o tshwere Buka letsohong la Hae, mme O ile A manolla Ditiso tseo tse Supileng. Empa oya bona, ke sephiri se patilweng. Haho ya tsebang ka seo. Empa sena se tsamaelana hantle feela le seo A seboletseng: haho ya tlang tseba nako ya Hae eo atlang ka yona; hape haba tsebe hore diaduma tse supileng dibolelang. Oya bona, tsena dikopana mmoho.

“Tiiso ya Bosupa” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-24 Mantsibua

 Seo etlaba neng, Moena Branham? ”Nka seo bolelle. Hake tsebe …. Se seng sa diphiri, lebaka le etsang hore ebe ha dia senolwa,ene ele mantswe a diaduma tse supileng, mme ke seo hantle feela moo, hobane haho letho le tsebang ka seo; hobane ha sea ngolwa. Ka tsela ejwalo re pheletsong; re mona ha jwale.

“Tshusumetso” ererilweng mane Phoenix Az ka Sontaha 63-01-12

Re boleletswe mona, ho Tshenolo 10, hore ho tlaba le lenqosa pheletsong, letlang ho bokeletsa tsohle. Mme ebe dipphiri tsa Modimo ditlabe diphethahetse, lentsweng la Lengeloi la bosupa, eleng lengeloi la lefatsheng. Le leng lene letswa Lehdimong, ka matsoho a lona ale hodimo, mookodi hlohong ya lona, mme le ikana hore nako hae satlaba teng; le Lengeloi le nkang kano. Mme ha re bona tsena dietsahala, oho, re lokela hoba sedi.

 

Lengeloi le leholo la Tshenolo 10 le theohile feela ha lengeloi la lefatshe la Tshenolo 10 -7 le qetile ho rera. Moena Branham o qeteletse ho rera ka Tshitwe 1965. Lengeloi la Tshenolo 10 le katla kamora 1965.

“Shalom” ererilweng mane Phoenix Az ka Sontaha 64-01-19 Volume 22 Nomoro 1

 Empa, hopola, haeba le kena moriting wa lefu, “Ke Nna tsoho le Bophelo; ketla motsosa hape.” Mme ha ba laodi ba baholo batla, ebe, “nako hae saleyo.

” Ha Lengeloi leo, la Tshenolo 10, le beha leoto la lona lewatleng, ka mmokodi hloohong ya lona, Lea Ikana, “nako hae sale yo.”

Ha nako etla, otla tsoha hara bashweleng.

Ha bohle barobetse moo, otla kena.

Lebaka: Lengeloi letla ho tlisa tsoho ya bafu. Lena ke lentswe la Arekangeloi.

 

Lengeloi, Kreste sebopehong sa Lengeloi, a tlilo etsa mosebetsi wa tsoho ya bafu. O eme hodima lewatle le lefatshe moo bashweleng ka dilemo lemo. Sena ke tlholo hodima lefu, sera sa ho qetela.

Ho puruma ha Tau, Morena wa Bophelo.

Lengeloi ha leatla senola diphiri. Tse seng disenotswe ke lengelo la 7.

Molaetsa o tlela tsoho, hore lokisetsa tsoho jwalo ka kereke ya pele ya diketso. Retla bona sena feela ha re dumela.

Peo e kotulwang etshwana hantle feela le eileng ya jalwa.

Haena tse fetang tseo.

“Bengahadi na ebe lena ke Letshwao la nako ya Hoqetela?” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 62-12-30 Mantsibua Volume 2 Nomoro 11

37-3 Hlokomela, Tshenolo 5:1. Mamela jwale.

Mme ka bona letsohong le letona la ya dutseng teroneng buka engodilweng … (Ka hare.) ... le kantle,ekwahetswe ka ditiiso tse supileng.

Jwale, ho ngodilwe ka hare ho Buka, empa kantle ho ditiiso tse supileng tseo dineng dile siko ka hare ho Buka. Jwale, ke tshenolo e buang: Johanne. Jwale, hopola, hone ho ngodilwe ka hare ho Buka. “Mme nakong ya lentswe la lengeloi la bosupa diphiri ditlabe diphethahetse.” Ka nako eo ho tlabe ho phethahetse. Jwale, na lea bona seo ke sebolelang? Na lea fumana?

Ebe ke nako ya lentswe la Tshenolo 10 hoka senolwa.

Ha hose ho fedile ka Buka, ho ntho ele nngwe feela e setseng, mme ke sephiri sa diaduma tse supileng ttse neng dingodilwe ka hare ho Buka eo Johanne a ileng a hanelwa ho engola.

 

“Borokgo Mahareng a Kereke tse Supileng le Ditiiso tse Supileng” ererilwengmane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-17 Mantsibua.

 Mme jwale, re tseba sena ka Buka ya Topollo ekeke ya utlwisiswa ke motho: sena se bonahetse hara Kereke tse Supileng tsa Mongwaha, empa pheletsong, ha Lengeloi la bosupa le bonahatsa diphiri, otlamahanya tsohle mmoho, mme diphiri diatla [ntle leho khouta: Hotla la 1] ho theoha jwalo ho fihlela letla senola Bomodimo ho fihlela diphiri tsohle tsa Bomodimo disenoha. Ebe taba ya Bomodimo kaofela eya feela. Diphiri kaofela ha tsona: peo ya seka-motho eya senoha.

Ha Lentswe la Lengeloi la Kereke ya Bosupa le utlwahala, mongwaha wa kereke wa ho qetela, ntho tsohle tse neng disa utlwahale bakeng sa kereke tsena ditla fana ka kelello nakong eo, ditlaba mmoho. Mme ha Ditiiso di manollwa le diphiri tse supileng tsa teng, ho theosa jwalo [hose khoute: Hotla la 2] Lengeloi, Lenqosa, Kreste, a beha leoto la Hae lewatleng le lefatsheng.

Jwale hopola, lengeloi lena ke la lefatsheng ka nako eo.

[hose khoute: eleng hotla ha hae? Hotla 1 – sephiri sa hotla la 2 – Lengeloi]

 

 

Empa o bua ka ntho tse pedi mona. Sephiri sa hotla ha Hae ebe

ka ho bua ha Lengeloi. Lengeloi letla kamora Ditiiso dimanolotswe.

“Borokgo mahareng a Dikereke tse Supileng le Ditiiso tse Supileng” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-17 Mantsibua.

Jwale, lengeloi lena la bosupa le lefatsheng nakong ya hotla ha Hae.  (bonngweng)

 

Hlokomela, lengeloi la bosupa le lefatsheng le leng leatla, eseng bobedi.

Moena Branham o lokela hoba lefatsheng ha tsena dietsahala. Mosebetsi wa hae o lokela hoka feletsa diphiri tse lefatsheng.

Tshenolo 10:7 Empa mohlang lentswe la lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, jwalo kaha a laetse bahlanka ba Hae baporofeta.

 

Sena setla etsa hore Lengeloi le theohe. Hoseng jwalo atlaba mabedi lefatsheng.

Pele Kreste a theoha jwalo ka lengeloi hoka etsa tsoho, Kreste O lokela hotla pele.

Lengeloi hale theohe pele hotla etsa tsoho pele ho Ditiiso.

Mangeloi a Supile a Hlakubele 1963– eseng Lengeloi.

Lengeloi ha letle jwalo ka Leru. Leru le nkuwe senepe ha Letsamaya. Ka Hlakola 28 1963 pele ho Hlakubele 1 nakong ya ho tsoma. Ka nako enngwe mane hoya ho Hlakubele, ha ane antse a tsoma, ele hore mangeloi a supileng ane a theohela ho yena hoka moneha taelo ya Ditiiso tse Supileng tsa Tshenolo 6.

Moena Branham o qadile ho manolla Ditiiso ho tloha ka Hlakubele 17 -25, 1963.

Tshenolo eo e kenella ka botebo tabeng ya Moena Branham hoka manolla diphiri tse ding tsa Bibele. Tshenolo ena e ile ya tswella jwalo ho fihlela kaTshitwe 1965 ha Morena a monkela hae.

Ka tsela ejwalo Lengeloi la Tshenolo 10 le katla feela kamora 1965 ha diphiri difedile.

Hopola, Lengeloi letla feela ha Ditiiso di manollotswe.

Nakong eo (nakong ya hotla ha lengeloi la diphiri) lengeloi la bosupa ke lona?

Bala temana e latelang:

“Borokgo mahareng a Dikereke tse Supileng le Ditiiso tse Supileng” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-03-17 Mantsibua.

 Mme ke lena lekgutla ho kgaolo ya 10 kamora ho hotla ha hae, diphiri tsohle tsa Modimo ditlabe difedile, mme Ditiiso dilokela hoka manollwa, leho hlalosa hore nako haesa leo. Mme ore, “Ha Lengeloi la bosupa le utlwahatsa lentswe la lona, ebe diphiri difedile hore lengeloi le leng letle. Re atametse haholo, kae kae. Hantle feela.

Lengeloi leo letla kamora diphiri

Lebaka: Lengeloi ha letle ho senola diphiri. Letla dise difedile.

“Mme ebe ke nako ya Lengeloi”.

Thero eo e rerilwe kamora beke Leru le fetile mme Moena Branham ore “nako ya hore Lengeloi le hlahe”. Hantle ntle one asa bolele ka Lengeloi la Leru. Leru lene lese le fetile.

Ore “Re atametse haholo”. O lebeletse hore Lengeloi le hlahe.

Ka tsela ejwalo Leru ene ese Lengeloi.

Lengeloi lene le soka le hlaha ho Moena Branham manollong ya Ditiiso.

Lengeloi letla feela ha diphiri dise di senotswe.

Lengeloi la bosupa le lokela hoba lefatsheng ha diphiri disenolwa ho bolelang hore Kreste sebopehong sa Lentswe.

Kamora hore a manolle diphiri ebe ele hore Kreste, Oya theoha ka sebopeho sa lengeloi.

Hobaneng ha Kreste a lokela hotheoha? Ho tsosa bafu.

Tsoho eo eleng nako etlang. Haeya etsahala ka Hlokola 28th 1963 ha Leru lene le bonahala.

Dithoothelo e rerilweng New York Laboraro 50-04-05

Re leba monyakong o lefifi, kgrong ya lefu. Emong le emong o lokela ho kena moo. Mme nako le nako ha pelo tsa rona diotla, re atamela haholo feela. Ka tsatsi le leng, Ketla kena kamoo. Mme ha pelo yaka e otla kgetlo la ho qetela, hake batle hoba lekwala; ke batla ho iphuthela ka yena; mme ke ikwahele ka Yena, ho Motseba matleng a tsoho ya Hae. Mme haba … Lengeloi la hoeletsa, ka lentswe, terompeta ya lla, ke batla hotswa bafung.

Moena Branham one a lebeletse Lengeloi lena hotla tsosa bafu. Ene ele ka nako e hole kwana ka 1950.

“Benghadi na Lena ke Letshwao la Qetelo?” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha Mantsibua 62-12-30 Volume 2 Nomoro 11

 Hlokomela, Tshenolo 5:1. Mamela jwale.

Mme ka bona Ya dutseng teroneng buka engodilweng ka hare… (Mongolo one ole ka hare.) ... leka ntle, ekwahetswe ka Ditiiso tse Supileng.

Jwale, hone ho ngodilwe ka hare ho buka ena, empa bokantle hone hole

Ditiiso tse Supileng kantle ho Buka ena. Jwale, mosenodi enwa: Johanne. Jwale, hopola, dine dile siko ka hare ho Buka. “Mme mehleng ya lentswe la lengeloi la bosupa.” Dilokela hore hobe hose ho manollotswe tsohle. Jwale, lea bona seo ke sebolelang? Mme na le bona seo?

Ebe mantswe a supileng a Tshenolo 10 atla senoha.

Ha Buka ese e manollotswe, ho ntho ele nngwe feela e salletseng, mme ke diphiri tse supileng tsa diaduma tse neng dingodilwe ka hare ho Buka eo Johanne a ileng a hanelwa hoka dingola.

Tiiso ya Bone “l” ererilweng mane Jeffersonville ka Labone 63-03-21

Empa re boetse re fumana hore Bukeng ya Tshenolo nakong ya Lengeloi la bosupa, diphiri, tsohle, dilokela hore dibe disenotswe (Jwale Tshenolo 10:1-7), mme tseo dilokela hore dietsahale hoya ka nako. Ebe diaduma tse supileng diutlwahatsa mantswe a tsona, mme Johanne one are oya ngola … Ene ele … Johanne o tsebile hore na seo keng, empa ha aka a ngola seo, hobane o ile a hanelwa ho etsa seo. Seo ke sephiri se seholo. Hape ha seo le ka hare ho Buka. Ho llile feela diaduma; ke phetho seo.

Lebaka: diphiri tsohle dilokela hoka senolwa, ebe diaduma dia utlwahala

Lebaka: diaduma ke sephiri pele ho tsoho ya bafu

“Ho ema sekgeong” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-06-23 Hoseng Volume 6 Nomoro 7

 … mme ebe re kena ka hare ho Bibele mme ho bonahala Molaetsa wa Lengeloi la Bosupa. Mme lentsweng la lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tsa Modimo dilokela ho senolwa. Ebe hotla diaduma tse supileng.

Diaduma tse supileng ditla kamorao hore Moena Branham a senole diphiri.

“Tiiso ya Bone” ererilweng mane Jeffersonville ka Labone 63-03-21

Mme kamora moo Tiiso tse supileng ditlabe diphethahetse, re fumana ho Tshenolo 10 hone hole teng diphiri tsa diaduma tse supileng

“Tiiso ya Bone” ererilweng mane Jeffersonville ka Laboraro 63-03-20

lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsohle tsa Modimo dilokela hore dibe disenohile. Ebe kamora ho senolwa, Lengeloi le theoha Lehodimong, Leo eleng Kreste (Jwale hopola, lengeloi lena le lefatsheng, ke lenqosa). Kreste oya theoha (O Mobona kgaolong ya 10 Tshenolo.), le beha leoto la lona lewatleng le lefatsheng, mokodi hloohong ya lona, leka mahlo, maoto – eka sebopi sa mollo a theoha, le ikana ka ya dutseng teroneng, hore nako e fedile.

Kamora kano ena, diaduma tse supileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona,

Mme etswella pele ka hore, letsatsi pele ho diaduma tsena tse supieng, diphiri tsohle ditlabe disenotswe.

Tshenolo ya diphiri pele ho diaduma tse supileng.

“Tiiso ya Boraro” ererilweng mane Jeffersonville ka Mantaha 63-03-18

… Keng seo, hora eo etlile mme nako hae satlaba teng?

Lengeloi le se le ikemiseditse ho beha leoto lewatleng ka mookodi hloohong, ka maoto, mme lere, “Nako efedile.”

Lengeloi le ikemiseditse ho beha leoto lewatleng (nakong etlang). Empa Leru le hlahile matsatsi a 19 pele ho moot. Ka tsela ejwalo Leru hase Lengeloi.

Lengeloi “ka maoto” le se le ikemiseditse. Hone hose maoto Lerung, ke hlooho feela.

Ha Modimo A nka sebopeho sa motho, O nka Lebitso la motho, Jesu.

Ha Modimo A nka sebopeho sa lengeloi, O Ipitsa Lengeloi la Modimo Arekangeloi Mikaele.

Jwalo ka Jesu, Modimo ke Monna wa pele. Jwalo ka Mikaele, Modimo ke Lengeloi la pele.

Hare leke ho tiisa sena.

“Qaleho le pheletso ya Mongwaha wa Baditjhaba” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 55-01-09 Mantsibua

E-36 “Mme Mikaele otla ema, kgosana eo e kgolo.”*Mikaele ene ele Kreste, hantle feela,* Ya ileng a lwana le Diabolose. Satane le Mikaele ba ile ba lwana, ba ile ba lwantshana, ka tsela eo.

“Dipotso le Dikarabo 3” Boemo, Tokiso, Thuto ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 57-10-06 Mantsibuya

 Eleng, Moshes ene ese pheletso … Tjhe, mmele wa hae one o patilwe. Mangeloi a ile a monka; ha aka a lokisa seo; ha aka a senya. Ene ele Yena ka sebele. O ile ashwa, mme Mangeloi a mopata, mme esita le Diabolosi ha a tsebe moo aleng teng, mme o lekile ho lwana le Mikaele Arekangeloi. Ke seo Bibele ese bolelang. Modimo O monketse hae.

“Kreste Sephiri se Senotsweng” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 63-07-28 Volume 3 Nomoro 7

Hlokomela Lusifera, matsatsing aho qetela, o entse pele jwalo kamoo e sebetsang ka teng. O entseng Lusifera? Ntho ya pele eo Lusifera a entseng ho arohanya motho le Modimo, o batlile ho etsa mmuso wa hae, motho ya motjha, *mmuso wa Mikaele, seo Kreste Aneng ale teng.

Lusifera, qalong, seo aneng a sebatla ene ele ho busa, hantle feela, kaho laola, botle, bohlale, ho nale Mmuso wa Kreste. Na o nahana ka Lemo tse Sekete, le difofane? Oya bona? Oya bona seo Lusiferao etsang?

 

1 Bathessalonike 4:16 Hobane Morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohoo, ka lentswe la arekangeloi, le ka terompeta ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele.

 

“The Deity of Jesus Christ” preached at Jeffersonville on Sunday 49-12-25 Volume 20 Number 12

 Le seke la apara kobo ya kgale, empa le apare Kreste, Moya o Halalelang, ho potoloha, jwalo kaha Paul a entse, mme are, “Lefu, tsenene ya hao ekae? Lebitla, tlholo ya hao ekae?” O kena ka lesoba le letsho, mamela la Hae *lentswe la Arekangeloi, mme otla bitswa hotswa mabitleng*, ho kopana le baratuwa.

Lentswe la Arekangeloi le tsosa bafu.

“Letsatsi la Tlholo” ererilweng mane Sierra Vista, Arizona ka Sontaha 63-04-21

262 Re nale tlholo. Re lwanne ka tlholo. Mme tlholo ya rona, hantle feela ka tsela eo. Our ho phethehile haufinyana, ha Mora Modimo A hlaha sebakeng, mme A hoeletsa ka Lentswe la Arekangeloi, mme Otlatla. Mme mabitla atla buleha, mme bafu batla tsoha.

“Tebello” ererilweng mane New York ka Laboraro 50-04-05

 Rea re lebile mane mokoting o lefifi, lesoba la lefu. Emong le emong o leba moo. Mme pelo tsa rona dia otla, rea atamela. Tsatsi le leng, retla kena ka soba leo. Mme ha re leba ka soba leo, hake batle ho kena moo jwalo ka lekwala; ke batla ho ikapesa ka toka; ke batla ho ikapesa ka seo feela, ke batla ho Motseba tsohong ya Hae. Mme haba … Ha Lengeloi le hoeletsa, Lentswe, terompeta etla lla, ke batla ho tsoha bafung.

 

Juda 1:9 Leha Mikaele arekangeloi, ha ane a tseka setopo sa Moshe le Satane, ha akaba a moahlola, empa are, Morena ao kgalemele.

Moshe o nketswe Lehodimong. Mosebetsi wa hae, wa ho nkela batho Lehodimong, one o etswa ke Mikaele.

Oo ke mosebetsi wa Hae ho tsosa bafu.

TIISO.YA.BOHLANO_ JEFF. KA LABOHLANO_ 63-0322

 Jwale, jwale, Moshe one a shwele, empa atsoha, hobane ene ele ponahatso hantle ya Kreste. Oya bona? Haho motho ya tsebang moo a ileng a patwa teng. Mangeloi a ile a monka. Oya bona? One a nale Lengeloi pallbeara. Hobaneng? Haho motho wa nama ya ileng a tseba moo aleng teng. O ile a tsamaya jwalo feela; ke phetho. One a nale balebedi ba Mangeloi, hobane a ile a moisa moo ananeg a lokela hoya teng; haho motho ya tsebang moo. Esita le Satane one asa tseba; o ile a tseka le lengeloi. Hantle feela. One asa tsebe hore ho etsahetseng ka Moshe. “Ke bona a thothomela moo, mme a sheba naheng, abile a sheba le bana, ke mmona a thothomela, empa a ema hodima lefika, mme ene ele lekgetlo la ho qetela ba mmona.”Lefika. Lefika leo. Ere ke eme hodima Lefikaa kajeno. Hantle feela, monghadi.

 

Daniele 10:21 Empa ketla le bontsha se ngodilweng Lengolong nnete: mme ke moo haho le enngwe etshwereng ntho tsena, empa Mikaele Kgosana ya lona.

Ke Gabariele le Mikaele ba tsebang nnete.

Johanne 14:6 Jesu O boletse, Ke Nna tsela, nnete, le bophelo: haho motho ya katlang ho Ntate, haese ka nna.

Jesu Ore “Ke Nna tsela, le nnete le Bophelo”. Ka tsela ejwalo Yena ke nnete.

 

Mikaele akeke a tseba hofeta Jesu. Ka baka leo Jesu O lokela hoba Mikaele ha A nka sebopeho sa Lengeloi.

Daniele 12:1Mohla tsatsi leo Mikaele otla ema, Kgosana ekgolo bakeng sa bana ba Hae: mme ho tlaba le nako ya mathata, a sokang a bonwa haesale ho tloha ho qaleng: mme ka nako eo batho batla pholoha, emong le emong ya ngodilweng Bukeng.

Kgosana ekgolo ya Bajude ke Messia, Jesu.

Daniele 9:25 Tsebang mme le utlwisise, ho tloha ha jwale taelo etla hlaha hore ho ahuwe Jerusalema le Messia Kgosana etlaba veke tse mashome a supileng, ha raro le beke tse pedi: mmila ya teng etla ahuwa hape, le mabota a teng, esita le nako tseo tsa mathata.

Ka tsela ejwalo Mikaele ke Jesu sebopehong sa Lengeloi.

Ho lwantshana le sebe lefatsheng, Modimo O ile a nka sebopeho sa Monna

hara banna.

Ho lwaneng le sebe lehodimong, Modimo O a nka sebopeho sa Lengeloi hoka hlola Lusifera le mangeloi a hae. Mme qetellong, jwalo ka Lengeloi Mikaele, Modimo Otla leleka Satane moqosi maemong ahae *moqusi*. Jwalo ka Lengeloi otla tsosa bafu.

Jwalo ka Arekangeloi, Modimo O ile a sebetsa lefatsheng jwalo ka Jesu.

Tshenolo 12:7 Mme haeba le ntwa lehodimong: Mikaele le mangeloi a hae ba lwana le drakone; mme drakone le mangeloi a hae,

8 Mme ba seke bahlola; leha ele sebaka sa bona ha seaka sa fumanwa lehodimong.

9 Mme drakone ya lelekelwa ntle, noha eo, e bitswang Diabolose, le Satane, eleng mothetsi wa lefatshe: a lahlelwa lefatsheng, mme mangeloi a hae a mosala morao.

10 Mme ka utlwa lentswe hotswa lehodimong, Poloko etlile, le matla, le Mmuso wa Modimo, le matla a Kreste: hobane moqosi wa baena ba rona, eleng moqosi wa bona oka pela Modimo bosiu le motsheare.

“Dipotso le Dikarabo” ererilweng mane Jeffersonville ka Sontaha 59-06-28 Mantsibua Boemo, Taelo le Thuto

 Jwale, hare lebelleng Selekane se Setjha Luka 10:18, motsotso feela, mme bonang seo Jesu a seboletseng. Ho Buka ya Luka, lona ba nang le di Bibele, ba lekang ho fumana potso tsena,

Luka 10:18 Mme are, … (Jesu oa bua.) … Ke bone Satane a theoha lehodimong jwalo ka lehadima.

Oya bona, Satane ene ele arekangeloi ya Modimo. One a tsamaya lehodimong. Ene ele motho wa bohlokwa haholo kapela Modimo. Ene ele motshepuwa wa, Modimo, mme o ile a ikgohomosa.

“Tshenolo kgaolo 4_ 1” ererilweng mane Jeffersonville ka Moqebelo 60-12-31

 Lentswe lona leo la laela Johanne, “Nyolohela kwano,” Lentswe lona leo lare ho Johanne, “Nyolohela kwano,” ke lona Lentswe (Amen), le laelang kereke kajeno.

Hape, lona Lentswe leo la laela Johanne ho nyolohela kwano, ke lona Lentswe le ileng la laela Lazaru hotswa lebitleng, lona lentswe leo la arekangeloi*. Kreste ke lentswe la arekangeloi,* “lentswe la arekangeloi.” Oya bona? Oho, terompeta eleng Kreste e laetse Johanne ho nyolohela kwano, lentswe le laetseng Lazaru.

Tshenolo ya Jesu Kreste leqephe 551-584

Ho mantswe a mabedi nakong ena. Lentswe la Lengeloi la Bosupa le Lentswe la ho tsosa Bafu.

“The grace of our Lord Jesus Christ be with you.” — 1 Corinthians 16:23