Luka o ala taba ya Jesu bjale ka Monna wa makgonthe -- Karolo ya mathomo“Sephedi sa boraro se be se na le sefahlego sa motho”

First published on the 16th of February 2019 — Last updated on the 5th of April 2019

Ebangedi ya Luka e re botša ka lehlakori la botho bja Jesu.

Se se a kareditšwe ke kgetho ya bophorisitente bja Amerika ka 2016: letela tša go se letelwe.

Mo hlokwa kholofelo yo a bitšwago “the Trump” ka tumelo o ôtlile mmamoratwa wa ba bantši mola e le molaleng gore dikgetho diswanetše go thopsa ke Hillary Clinton. Hillary o be a na le tšhelete ye ntši ye a bego a ka e šomiša gape o be a na le balatedi ba baetapele ba sehlopa sa gagwe le ditsebi tša dikgetho. Trump o ganne ke ba dikuranta le diphatlalatši gape le baetapele ba sehlopa sa gagwe,Trump o makaditše lefase ge a thopa.

Bjalo ke eng seo Modimo a lekago go re lemosa sona? Ke sešupo sa nako e fe se?

Phalafala yengwe ya trump le yona e ya go romela dimakatšo mo lefaseng.
I BATHESALONIKA 4:16 Gobane Morena yena mong o tlo fologa legodimong ka mokgoši, ka kgowa ya Morongwamogolo, ka phalafala ya Modimo; ke mo bao ba hwetšego go Kriste ba tlogo tsoga pele.

17 Gwa tlo latela rena ba re šetšego re phela, ra rotošetšwa marung gammogo le bona, ra yo gahlanetša Morena sebakeng sa godimo, ya tlo ba gona go yo ba le Morena go ya go ile.

“Phalafala” e bolela mabapi le nako ya tsogo ya bahu ba Badumedi go tloga go mengwaga ya dikete tše pedi [2000] tša histori ya kereke. Ka morago ga seo Badumedi ba ba phelago ba tlo fetoga mebeleng ye mefsa ye e sa hwego ye e tlo ganago go goga ke maatlakgogedi [gravity] gore baye ba kopane le Jesu moyeng. Badumedi ba lehono ba gogelwa fase ke ditumelo tše di sa kgonego go hlatselwa mo Bibeleng. Bonnyane ke bjona bo tshepago seo Bibele e se bolelago. Gape ba ba bolela gampe le go bahloya gore ba dira seo. Goya godimo a se thlago ya rena batho ba phelago, ebile e tlaba bonnyane bja rena ba re tla kgonago go dira seo.
I BAKORINTHE 15:52 E tlo ba ka bjakobjako bja panyagatee, ka moletšo wa phalafala ya bofelo; gobane e tlo lla, bahu ba tlo tsoga ba se sa tlo bola; mme rena re tlo fiwa lebopo le šele.

Tsogo le fetogo ya mmele e tloba ditiragalo tše pedi tša mafelelo pele Morena Jesu ae tla.

"Goeletšo” ke molaetša wa go swana le Johane Mokolobetši go tla go re ntšha mo ditumelong tša mehutahuta tša setšo le dithutobolo tša motho le go re dira gore se re se dumelago sebe mo mangwalong.

Morongwamogolo ke morongwa yo maatla go Kutollo karolo ya lesome [10] yo a tlang fase ebile o šomiša “lentšu” le maatla go tsoša bahu gotšwa lefaseng le le watleng mo ba bego ba bolokilwe.

Bjale “phalafala” e tloba nako ya fetogo ya mebele bjale ka ge “phalafala” e re biletša godimo Legodimomg go kopana le Jesu bjale ka ge Ae tla fase

Phalafala mo Lengwalong e be e le temošo ya ntwa [war].
I BAKORINTHE 14:8 Ge phalafala e sa lle ya gala, ke mang a tlogo tšwa dira?

Ntwa ya semoya. Dikereke/Diphuthego di rera bonnyane bja Bibele le bonnyane bja tumelo le setšo tše di dirilwego ke motho. Se a se kwagale ga botse. Re hloka go ba mo Mangwalong thwi.

Pele ga ge tsogo le phalafala di ka diragala, Modimo o romela seka sa tlhago, go swana le dikgetho tša Amerika (moetapela yo mofsa Donald Trump- sefane sa Trump ka se pedi ke Phalafala) go hwetša tlhoko ya rena le go re lemosa gore go tla gagwe la bobedi go diragala ka pela.

Bjale ke mang yo a e tokišetšago go tla ga Jesu la bobedi? A se ba bantšhi.

LUKA 18:8 ... Fela, morwamotho mohla a tlago a le re o tlo hwetša lefaseng go sa na le tumelo?

Bontšhi bja ba baratiwago ba be ba e kutlwa gore bona ba bolokegile mo di kerekeng tša bona ba tlo la hlegelwa gomme ba go sebe le tshepo le ba go hloyiwa le ba e lego gore mahlong a ba bangwe a se “badumedi” (goba basenyi) ba ba gananang le kereke tša bona ba tlo e thopa, semakatšong sa motho yo mongwe le o mongwe. Ba ba bitšwago batsebi ba kereke le baetapele ba kereke ba phošagetše go swana ka tsela yeo badudi ba go bala di kgetho e bego ba phošagetšwe ka gona.

Tsela yeo Modimo a naganago ka yona e tloga e fapana le tsela yeo rena batho re naganago ka gona.

Selo sa mohuta woo se ka kgonagala?

Ee, Jesu o ile a re lemoša gore seo se ka diragala.

He said
MATEO 22:2 Mmušo wa magodimo o swana le motho wa kgoši e a diretšego morwa wa gagwe monyanya wa lenyalo.

3 A roma bahlanka ba gagwe ba yo bitša balalediwa ba monyanya; mme ba gana go tla.

Modimo O bitša pele Badumedi ba ba phološitšwego gore batle selaleng sa lenyalo. Ba hwetša kgetho ya pele. Eupša a bana kgahlego. Ba nyaka boiketlo bja tshepo ya kereke tša bona tše di tsebiwago le setšo sa kereke ya bona. Kgare ye e senago sefapano. Go se dule ka Bibele fela, ka ge seo e le dilo tša kgale le segologolo.
MATEO 22:4 A buša a roma bahlanka ba bangwe, a re: Botšang balalediwa le re: Tsebang, dijo tša ka ke di lokišitše; dipholo tša ka le tše di nontšhitšwego tša ka di hlabilwe, go lokile tšohle; tlang monyanyeng wa lenyalo.

5 Balalediwa ba nyatša, ba tloga e mongwe a ya tšhemong ya gagwe, e mongwe a ya papatšong ya gagwe.

6 Ba bangwe ba swara bahlanka ba gagwe, ba ba kwera, ba ba bolaya.

Badumedi a bana kgahlego le gofa tshepo ya bona ya gotšwa mangwalong. Mangwalo ao ba sa kwešišego ba tlogela bare “ga a bohlokwa”. Badumedi ba hloya yo mongwe le yo mongwe yo a ba botšago gore kereke ya bona e phošagetše. Temana yengwe le yengwe ya Bibele ye e sa dumelego le tumelo ya bona bae kgomolela. Batho ba ba lekago go ba phošolla ba tlaišwa. Sehlopha se senge le se sengwe sa kereke se kgolwa gore bona ba nepagetše. Tshepo ya boiketlo bja lethabo go se ba se kgolwang eya rolotše gare ga dikereke. Sešupo sa monyako wa kereke/phuthego se re “Re kgopela go se tshwenywe, goba ...”
MATEO 22:8 Bjale ya bolela le bahlanka ba yona ya re: Monyanya wona o lokišitšwe; fela, balalediwa e be e se ba o swanelago. (Badumedi ba ba phološitšego ba ba kgethang Kereke, Badumedi ba ba phološitšego ba ba šegofatšitšego ka di katlego le lehumo, Badumedi ba ba phološitšego ba bohlokwa le ba ba tumilego, baetapele ba kereke.)

MATEO 22:9 Ke gona yang kua magahlanong a ditsela, le ba biletše monyanyeng. (ba ba ganago ba nyakang goba mo tatelong ya Bibele, ba ba hloilwego, ba ba senang kholofelo, ba ba sa tshepigo, le ba go diila)

MATEO 22:10 Mme bahlanka ba ya ditseleng, ba phutha ba ba ba hwetšago, ba babe (go swana le Trump) le ba botse (go swana le Pence. Leina la gwe le ra gore e kampa ke be modidi gore ke be mohumi. Diponto, disheleni, le dipeni):, ntlo ya monyanya ya tlala batho ba dutšego.

Bjalo Ebangedi ya Luka e tlo re botša seo re sa nyakego go sekwa.

Re hloka phetogo ge le gore re nyaka goba re itokišitše go tleng ga Morena. Go tla gagwe go ka sebe ka tsela yeo re naganago ka gona goba ka mo re letetšego.

Mo Testamenteng e Mpsha, Modimo o na le dibata tše nne goba diphedi tša go phela mo mathokong ga sedulo sagwe sa bogoši tše dibago bjale ka moleti goba molebeledi wa mmele wa Modimo, e lego Kereke/Phuthego.
BAEFESO 5:23 Gobane monna ke hlogo ya mosadi, bjalo ka ge Kriste e le yena hlogo ya phuthego, e le yena Mophološi wa mmele wa gagwe.

24 Bjalo ka ge phuthego e ekwa Kriste,

Mebele ya ba ba tsepang gore Jesu wa phološa ebile a phela a ekwa lentšu la gagwe, a bope mmele wa gwe wa moya, wo o tsebewago bjalo ka ngwetši tšagwe goba dikgarebe tše bohlale.

Se ke pelo ya Bodumedi. Go swanetše re phološwe ebile re latele se sengwadilego mo Bibelene.

KUTULLO 4:6 Mo pele ga sedulo sa bogoši go be go le bjalo ka bodiba bjo bo bonatšago boka legakabje.Mo gare ga sedulo le mo mathokong a sona go be go le diphedi tše nne tše di tletšego mahlo ka pele le ka morago.

7 Sephedi sa pele se be se swana le tau; sa bobedi se be se swana le namane; sa boraro se be se na le sefahlogo sa motho; sa bone se be se swana le lenong le le fofago.

Namane ke kgomo ye nnyane.

 

 

Go phela go le thata go swantšha pono ya moya ya Legodimong mahlong a lefase, Eupša Hesekiele o bone selo sa go swana mo go Testamente ye tala ga tekano ya mengwaga ye makgolo a tshelelago [600 years] pele ga puka ya Johane ya Kutullo.

HESEKIELE 1:10 Ge e le difahlogo tša tšona, se tee se be se swana le sa motho; sa ka thoko ya le letona e be e le sa tau; sa ka thoko ya la ntsogošo e be e le sa poo; sa ka thoko e nngwe e be e sa nong; tša realo bone bja tšona.

Nong ye e tlaba e fofa godimo ga bona.

Go Testamente ye Mpsha sedulo sa bogoši sa Modimo se mo Modimo a dulago mo pelong tša batswalwa bofsa bja banna le basadi.

Diphapoši tše nne tša pelo di šupa diphedi tše nne mo mathokong a sedulo sa bogoši sa Modimo.

 

 

Modimo o hlalošitše botšo bja Phuthego ya gagwe (mmele wa Kriste) go Puku ya Ditiro Tša Baapostola.

Phuthego ye e be e dumiša matšatšing a Testamente ye tala le nako tšeo, ebile ka go dira phošo ya gore ba be mo taolong ya motho, e thomile gogwa mengwageng ya lesuswi.

Luka ke wa boraro go di Ebangedi tše nne tše di šireletšago Puku ya “Ditiro Tša Baapostola tša Moya o Mokgethwa go diphuthego tša Jesu tša pele tša baapostola”.

Go le bjalo, Luka o emela sephedi sa boraro se se bonalago mathokong a sedulo sa bogoši sa mo Modimo, seo se nago le se fahlego sa monna.

Luka o emela Kriste bjale ka Monna wa go loka ebile o botša rena Badumedi gore go swanetše re dumele gore maetshwaro a rena batho le ditiro tša rena di ka kgona go thabiša Modimo le go oketša Mmušo wa gagwe mo lefaseng.

E be e le ka gobane Kriste o be a le ka phuthegong ya gagawe le go ba laola, go tla gore ba kgone go dira Puku ya Ditiro Tša Baapostola.

 

 

Di Ebangedi tše nne ke pelo ya Bibele bjale ka ge bophelo bja rena bja ka gare bo bota go bophelo le sehlabelo sa Jesu.

Mateu o emela Kriste bjale ka Kgoši go swana le Tau e lego kgoši ya dibata. Mareka o mmontšha bjale ka kgomo ye e sa lapego. Luka o re tsebiša Jesu bjale ka Monna wa makgonthe. Johane o bolela gore Jesu ke Modimo nameng ya motho.

Maadi a Gagawe a go hlatšwa a bohlokwa ka ge a tsentšha bophelo bja go sefele go Badumedi ba ka gare ga puku ya Ditiro Tša Baapostola. His cleansing Blood is critical as it pumps eternal life through the believers in the Book of Acts. This set the standard for how God wants His church to operate.

Di Ebangedi tše nne di re botša kamokgo re swanetšego go šireletša botšweletšo bja rena le Modimo gore re kgone go etwa pele ke Moya o Mokgethwa gomme re se laole ke ditsela tša motho. Satane o nyaka boetapele bja motho bo thibe se sepedisi sa Moya o Mokgethwa seo se re rutang go theletša se sengwadilego go lentšu la Modimo, e lego Bibele.

Ke Madi a Jesu fela ao a ka fago bophelo bjo bo sa felego sebakeng sa badumedi ba diphuthego tše šupa tše di sa swanego le mabaka a le gorego phuthego e ka tšwelela nakong tša mengwaga ya dikete tše pedi [2000 years] ya histori.

Sephedi se sa boraro se emelago Ebangedi ya Luka go swanetše se hlalose dika tša Moya o Mokgethwa wo O šomago phuthegong ya Modimo nakong ya Mengwaga ya Mpshafatšo [Reformation Ages] go thoma ka 1517. Moya wa Modimo O šegofaditše ebile wa šomiša botlhale bja motho le thutamahlale ya Martin Luther kua Germany go boetša se “baloki ba swanetše ba phele ka tumelo”. Badumedi baile ba swanela ke go sokologa le gore ba phološwe gonna le gore ba tshepe go mašaledi a kgale le tibalelo. Bjale Modimo a thoma go tšwelela go boetša phuthego morago go Testamenta ye mpsha ka go šomiša botlhale bja motho le thutamahlale ya John Wesley kua England bjale ka ge a utulla dinnete tša bo kgethwa, lerato la ngwaneno, le di thuto tša Bodumedi. Se se agile fantiši ya mengwaga ye merero yeo e bego e sa ganetše bogolo bja mengwaga ya bokgone bja Motho modirong wa Modimo, go thome phuthegong ya pele. Eo e fedilego kabo 1906 ge botsogi bja Moya O Mokgethwa wa kolobetšo ya phenthekoste o thoma kua California ka Amarika.

Ngwaga wo o bone bohlale le thutamahlale ya motho ye e šegofaditšwego ke botlolo bja Modimo gore batle ba kgone go fetoša mangwalo a Baheberu le ya baEgerika, Bibele ya King James ya 1611.

Ye ke Bibele ye tee fela ye e senago tokelo ya molao gore e ka ngwalwa ke mang le mang wa goba le tokelo ya go e šomiša (copyright). Ka fao ke le Lentšu la Modimo. Tše dingwe di Bibele dina le tokelo ya molao (copyright) go šireletša pono ya mangwadi le mogolo wagwe. Ka fao ke mantšu a motho.

Go bolela ka “sefahlego sa bjale ka monna” e tliša hlokomelo ya “Hlogo”.

Taba ye ya hlogo ya Kereke ke tše dingwe tša mathata ka gare ga Kereke.

Bibele ya King James ke Lentšu la nnete la Modimo e le ka fao e le hlogo ebile ke yona fela tsela ya nnete ya mediro ya sedumedi. A ke mantšu a a boletšwego gotšwa molomong wa Modimo.

Bibele ya King James ke “ Seo go boletšego Morena”.

Dikgarebe tše bohlale le mabone a tšona a a laetetšwego Bibele ya King James ka gore a tle a kgone go phadimisa Lentšu la nnete, E lego Jesu Kriste. Ba tshepa seo Bibele e se bolelago fela.

Tsela yengwe ke gore go swanetše o dire kgetho ya Bibele gare ga di Bibele tša mengwalo ya go fapana tše di nego gona mo lefaseng, tše e lego gore di ya fapafapana tše bareng di phošolotšwe, se eno ba go hlakantša kwešišo.

Bo Kristeng bja nnete, re tshepa gore ke di temana tša Bibele fela tše e bago bo thomo bja tumelo ka ge se se bontša Jesu Kriste e le Hlogo ya Phuthego/Kereke. (Go tshepa kakanyo tše dingwe go dira motho o mongwe gore a be hlogo ya gago goba yaka.) Badumedi ba ba tshepang Bibele ye e ngwadilego fela, ba ipitša Bakriste.

A ba nyake leina le lengwe ka gobane mosadi ge a nyalwa o tšea go leina la monna wa gagwe fela.

BAEFESO 5:23 Gobane monna ke hlogo ya mosadi, bjalo ka ge Kriste e le yena hlogo ya phuthego, e le yena Mophološi wa mmele wa gagwe.

BAEFESO 5:24 Bjalo ka ge phuthego e ekwa Kriste, le basadi ba kwe banna ba bona dilong ka moka.

Phošo ya mathomo ya go dira ke ba fetogi ba bailego balwa le kereke ya Bakatholic e be e le go tšea tsela ya Bakatholic ya goba le monna bjale ka hlogo ya kereke. Se a sego mo mangwalong ebile se tswala “dikereke” tša mehutahuta.

Go latela hlogo ya motho bjale ka moruti, ke hlakahlakano fela. Go tloga bo fetogong, 30000 ya di Kereke tša mehutahuta le tša go se swane di ile tša tsoga. Moetapele wa motho o tlile le di tumelo tša go fapafapana tše di sa kwešišegigo . Lentšu la Modimo ke se re swanetšego go se latela fela.

Di “kerekeng” tša mehutahuta banna ba bangwe (moruti, moperisita, bishopo le ba bangwe) ke hlogo ya kereke le ba kereki ba e bitša ka leina la Kereke ya bona goba moetapele wa kereke ya bona – Molutharene, Momethodist, Mowesele, Mopentekoste, Motshepi wa molaetša, Moabrahamiye le ya mangwe maina.

Ba leka go emiša di Kereke gore di seke tšaya ka tsela ye ya hlogo tšentši tša mehutahuta, Luka o swantšha Jesu bjale ka Monna yo go swanetšego re mo latele.

Yena, ke Yena fela, a dumetšego goba Hlogo ya Kereke go swana ka ge yena Jesu e le sefahlego sa Modimo se se bonalago.

Se se swana fela le Moetapele wa Ameriaka, e lego sefahlego sa setšhaba sa Amerika.

Bjale Luka o utulla dilo tše bohlokwa gore rena batho go swanetše re gopole bjale ka ge re leka go latela moetapele wa rena wa Motho e lego Jesu Kriste. Ke Yena Modimo sebopegong sa motho.

Luka o lebelela botho bja Kriste, motho wa Monna

Ebangedi ya Johane e tlo lebelela go Modimo yo a bilego sebopegong sa mmele wa motho wa Kriste.

LUKA 1:76 Mme wena ngwanaka! Ba tlo re o Moporofeta wa Yogodimodimo; o tlo ba Moetapele wa fahlogo sa Morena, wa mo lokišetša tsela tšagwe.

Jesu ke sefahlego sa Modimo. Bjale Luka le yena o tsebiša Jesu bjale ka Monna.

Flaga ya Luka e bontša sefahlego sa Monna. Sefahlego sa Jesu Kriste. Jesu ke sefahlego sa motho sa Modimo.

Bjale ke ge Jesu e le yena fela Hlogo ya Kereke. Ba bitšwa baetapele ba re na ba kereke go swana le ge re kare ke mmele wa Kriste. Kriste ke Hlogo, re mmele wa gagwe. Ka moka tša mmele di laola ke hlogo.

Jesu ke o mong wa rona batho. Se seragore Modimo o tlile seemong sa rona go kgona go re bontšha gore re nagane ebile re phele bjang. Bjale ka batho, ga re a swanela go lebelela baetapele ba kereke tša rena (e lego batho ba ba senyegilego) eupša re le belele Jesu Kriste bjale ka pontšho e kgolo ye e bontšhago gore motho go swanetše a be bjang.

Luka o be a le ngaka.

BAKOLOSE 4:14 Le dumedišwa ke Luka ngaka, moratiwa, le Dema

Ngaka ke motho yo a nepagetšego go swantšha monna. Luka o rata ba ga bantle ka gobane kereke ke mmele wa Kriste yo e lego yena fela Hlogo ya kereke. Bontšhi bja mmele wa kereke godimo ga diphuthego tše šupa di be didirilwe ka ga bantle.

Bjale Modimo o kgethile Luka o e bego a na le kwelobohloko go ba ga bantle gore a ngwalle kereke ya bantle. Luka o ngwadile le buka ya Ditiro Tša Baapostola. Bontšhi bja bofelo go buka ya Ditiro Tša Baapostola e ngwadile kudu ke Petro, moapostola wa ga bantle, bjale ka ge a aga fantiši ya kereke ya ga bantle nakong ya mengwaga ya merero ya gagwe ye meraro.

Luka ke buku ye telele yago di feta kamoka mo go Testamente ye mpsha ye e bontšhago nako ye telele, go nyaka go lekana le mengwaga ye dikete tše pedi [2000 years], ye e lego gore e tlo tswalela ke diphuthego tše šupa tša ba ga bantle.

BAGALATIA 2:8 Gobane e a dirilego ka maatla ka Petro, yena a ba Moapostola wa ba lebollo [Bajuda], ke yena a dirilego ka maatla ka nna [Paulo] ke le gare ga bantle.

Petro o be a le moapostola wa ga banlte. Ebile Luka o be a le motsamaisi wa gagwe wa go tshepagala bjale ka ge ba be ba sepela gare ga bantle. Bjale Luka o be a phela ao okwa moya o maatla wo o lokilego go ga bantle.

II TIMOTHEO 4:11 E a nago le nna ke Luka a nnoši.

Mona Petro o fetola bo tumelo bja Luka go mešomo ya merero ya ga bantle.

Go lebelana le Kriste bjale ka Monna, Luka o gatelela matswalo a Johane le Jesu. Monna o mong le o mong o thoma bjale ka ngwana. Luka, bjalo ka ngaka, o ngwala botswalo le di poneketšo tša go e thuma.

Manaba a Ebangedi ba ripile bophele bja Johana ka bo kopana, le bophelo bja Jesu le ba bangwe ba bantšhi ba di kereke tša pele.

Bontšhi bja banna ba ba hlokofalang pele ba tšofala, ba phela diemo tše pedi, sa mathomo e le ngwana, sa bobedi e le tata.

Barutiwa ba Jesu le bona ba fitile go diemo tše tše pedi. Bjale ka masogana, ba be ba le bana go botatago bona ba bajuda ba ba bego ba swere molao. Bjale ka bana ba be ba hloka go rutwa ke Jesu. Kamorago gamo Jesu a tsamaile, barutiwa ba gagwe ba gotše ebile baba bo tata go kereke tša pele tše di bego di ba tseba bjale ka maapostola.

LUKA 1:17 Mme o tlo ba etapele ka moya wa Eliya le ka matla a gagwe, gore dipelo tša botatagobana a di sokollele go bana ba bona, le baganyetši a ba sokollele bohlaleng bja baloki, e be go lokišetša Morena setšhaba se se itlhamilego.

Lefoko le le bontšha kamogo Johane mokolobetše a bego a bontšhitšwe seporofetong sa Maleaki.

“Dipelo” tša bo tata di be di ragore bajuda ba robagane go di phuthego [denominations] tše hlano tše di sa tswaneng. Di tumelo tše pedi tše kgolo e be e le ya bafarisei ba ba bego ba laola diphuthego [synagogues], le ya basadutsei ba e bego ba sweri Ntlokgethwa. Gape go be gona le bahlanka ba Herode (ba ba bego ba le di polotikini le kgoši Herode), baZealots (ba ba bego ba na le lerato la go bolaya manaba a bona), le baEssenes ba ba aroganeng lešokeng bjale ka ge e šupile ke Testamente ya kgale matlakaleng a šupa a Qumran tše di kgomanego ka gare ga mekoti [cave] kgaufsi le lewatle la lehu[dead sea] gare ga mengwaga ya 1946 le 1947. Gare ga 1949 le 1956 a mangwe matlakala a go lekana 930 a ile a kgomanega lefelong la Qumran, a a bego a fatogile, gomme gobe go le a lešome pedi a a bego a le seemong se bonagalang. Bopaki bjo e be e le bjo bo netafaletšego bjo be kgomaneng ke dipalo tša kgale [archaeological] tše bontšhang kamokgo Testamenta ye tala ye e lego bohlokwa ka gona le go nepagatša ya histori ya bajuda

Se se re gopotša diroto [basket] tše šupa tša marathana le diroto tše lesome pedi tša marathana tše šetšeng ge Jesu a fepa banna ba dikete tše tlhano le banna ba dikete tše nne.

Ntlokgethwa ya bajuda go be go na le dihlomapone tše šupa le dinkgwaponwa tše lesome pedi tše di emelang diphuthego tše šupang tša Testamente ye mpsha le meloko ye lešome pedi ya Baisiraele gotšwa go Testamente ye tala. Bajuda le phuthego ke lebelelo ya Modimo mo Lefaseng.

1947 e be e le ngwaga woo United Nations ba kgethilego ke bontšhi bja divote tše pedi gore bafe bajuda le gae la bona la Isiraele.Russia ka fase ga le hloyo la bajuda la Stalin, kapela ba kgetha go ema le bajuda tekano ya dikgwedi tše lesome seswai.

Ka 1948 Isiraele e be e le gona ba thoma go ke bitša setšhaba go tloga ba sa le ba senya ke Baroma ka 135 AD. baArabi ba napa ba hlasela Baisiraele.

Ka 1949 ba fenya dira tše tlhano tša Arabi ba ba bego ba emetšwe ke di naga ya Arabi tše šupang gore ba tiiše le gae la bona go Isiraele.

Ka 1956 ba fenya gape Egepita go ntwa yengwe kua Sinai, gape ba fenya baArabi ntweng ya matšatši a a tshelelang ka 1967.

Go mo molaleng gore Modimo o be a boyela go Baisiraele. Matlakala a Qumran a hwetšitšwe ka nako yeo Baisiraele babe ba e tiiša bjale ka naga kamorago ga mengwaga ye 1800.

Ka 1946 lengeloi le ile la e ponagatša go William Branham kua Amerika, se sentšhitšego semakatšo sa boruti mphong yago fodiša le ya pono ka tsela ye e sa tlwaelegago, gomme se se ile sa tliša tsogo ye kgolo gare ga Bapentekoste mengwageng ya 1950s le 1960s. Nakong ya mengwaga ya 1960s gobe gona le dinako tšedingwe moo Oral Roberts Association ba bego ba koleka dilete ka e tee ya tšhelete ya karolo ya lesome e tšeyetšwego lefaseng la go selaole.

Modimo o bafile thušo ye kgolo ye e sa tlwayelang moo phuthegong ya Pentekostal matšatšing a.

Phuthego ye e bego e se le ya ba Pentekoste le yona e bile le tšwelopelo ye kgolo mo gareng ga ebangedi [evangelism] nakong ye le Billy Graham, ka o tee wa bagolo ba ebangedi, lewatle le tlaleletša.

Bjalo Modimo o be a tsoša dimpho le ba Pentekoste le dithuto tša Bibele tša William Branham kua Amerika ka tsela ye e sa tlwaelago.

Ka nako ka e tee Modimo o be a tiiša gape Isiraele bjale ka setšhaba ka naledi e šupang ya Dafida e lego folaga ya naga ya kgale ya go di feta kamoka mo lefaseng.

Eupša mafellong ka di 1950s, moetapele wa Amerika e lego Eisenhowers o ile a palelwa [failed] ke dipuku tšagwe tša molao, ka phošo a romela baeletše ba mašole ba lekanang 700 go South Vietnam gore ba ye ba gane taba yago swara ditlabakelo go North Vietnam gore bokaone ba sebe le dikgetho tša mahala tša Vietnam kamoka gore ba se kgethe go taba ya kopano [unity]. Gomme Moetapele Kennedy, mokatholik, a iiša taba ye phošitšeng ya Eisenhowers ka go romela baeletše ba lekanang 15000 go South Vietnam ka dinakong tša pele ka di 1960s gore ba ye ba eme le moetapele wa katholik wa bo menemene e lego Diem wa South Vietnam. Eupša ge tumelo le di politiki di hlakana di tliša macabre (go emela lehu) go bina ga lehu bjale ka ga maekemešetšo a go loka a hliša lehu le le sa ekemišetšago le botshenyi. Dilo di ile tša ba bothata kudu ge moetapele Johnson a dirile phošo ye kgolo kago dira ntwa gore e be ye kgolo ka 1965 ebile ba kgale ba re go mengwaga ye lesome tlhano ye e sa tlang go be go le mengwaga ye Amerika e likilego go ke ipolaya. Mašole a Amerika ba be ba lwele ka bohlale e bile ba soke ba lahlagelwa ke ntwa, eupša baetapele ba ba bararo ba tlišitše molao wa ntwa wo o sa kwešišegego le wa kanyakanya, bjale ba sentše ntwa ka di kakanyo tša bona tša go se kwagale.

Moetapele Nixon ka bohlale a kgona go arogiša Amerika go Vietnam gomme ka 1980 Amerika ya thoma go ba kaone, eupša diphuthego tša Pentekoste go bonagala gore tumelo ya bona ga e sa swana le ye di bego di na leyona mengwageng ya masomepedi ye e fetilego. Lefase la diphuthego la tšwelapele ka go sepela ka fase ga tumelo ya go lekana ya baetapele ba ba sa tsebego gore ba dira eng go fihla ka 2016 go be go na le 30000 ya diphuthego tša go fapafapana le tše e bego e se diphuthego. Tsebo ya Bibele ya bodumedi bja nnete e ile ya thiba ke ka mokgwo re naganago gore “kerekana” e bjang. Ka go e tirela melao le dithuto tša motho tša go se tsebagale mo kerekeng di thibile “tshepo ya go tshepa Lentšu le le ngwadileng la Modimo”. Jesu o ntšhitšwe mo kerekeng ya rena. O ema mo ntle ga monyako wa kereke a kokote. Batho kamo gare ga kereke bona bana le taba ya gore ba tsebjwe le gore ba amogele ke baetapele ba kereke.

KUTULLO 3:14 Motseta wa phuthego ya Laoditšea mo ngwalele o re:

20 O tsebe gore ke eme mojako, ke a opaopa. Ge motho a ekwa lentšu la ka a bula mojako, ke tlo tsena go yena ka lalela nae, yena a lalela le nna.

Ka matšatši a Johana Mokolobetši tumelo ya baJuda le yona ile ya senyega, eupša ya senyega labokaone go dikereke tša lekgono. Luka o šomiša “dipelo” bjale ka bontši, a e be e le mathata ao Johane a bego a swanetše go lebelana le wona. seo se bontšha di kgethologano tšeo di bego di le gona go bo tata ba baJuda.

LUKA 1:17 Mme o (Johane Mokolobetše) tlo ba etapele ka moya wa Eliya le ka matla a gagwe, gore dipelo tša botatagobana a di sokollele go bana ba bona,

Di hlopha tše ka moka di be dina le tsela ya tšona ya kwešišo ya Melao ya Moshe. Sehlopha se sengwe le se sengwe ba be ba ipotša gore ba nepile, eupša ba be ba phošitše.

Sehlopha se sengwe le se sengwe sa tumelo ba be ba ipotša ebile bae tšiyela godimo, bjale gobe gona le tsela ka e tee ya gore Johane a tharolle taba ye,Johane o e tharollotše ka go ba bitša bana ba dinoga. Johane o ahlodile setšhaba ka moka sa Bajuda ba ba bego ba tlile gokwa ge a rera, banna le basadi.

LUKA 3:7 Johane a bolela le mašaba a a tšwetšego go kolobetšwa ke yena, a re: Lena matswinyana a dinoga, ke mang a le rutilego go tlo phonyokga bogale bjo bo tlago?

Noga e na le leleme la go etša foroko. Lehlakore le lengwe ke nnete le lengwe ke maaka. Diphuthego tša lekgono di rera nnete ye e sa felelang (Jesu O hwetše dibe tša rena) ba rere le maakanyana. (molaetša), bare Jesu o belegilwe ka di 25 tša December, e bile bare gobe gona le mothlare wo o kgabišitšwego wa go sepelelana le leshaka. Di kgopolo tše kamoka a digo mo mangwalong a makgethwa. Ba bohlale ba ile ngwakong ba hwetša ngwana. Ba be ba sa etele Lesea ka leshakeng. Bjale ke kae gape mo dikereke tša rena di phošagalang? Eupša a se gantšhi o ka bona motho a ganana le lentšu leo le senego gona mo lentšwing le le kgethwa e lego “Kheresemose” goba “Christ’s mass” kamokgo bakatholiki ba bego ba e bitša nakong tša bo 350 AD, ka gobane o kitimiša ditaba tše di sa reng ke selo bjale le ka di Kereke.

MATEO 2:11 Ba (Babohlale) tsena ngwakong, ba hwetša ngwana le Maria mmagwe,

(a gona mo go bolelwago ka Josefa. Ba bohlale ba be ba le banna ba Moya. Modimo, tatagobona wa Moya, O ba gapile bošego tekanong ya mengwaga ye mebedi ka Moya wa gagwe o Mokgethwa wo O bego O le bjale ka Naledi. Se e lego gore se bone ke bona ba bohlale fela. Ke kamokgwa wo Modimo a dirileng bonnete bja gore Josefa monna yo a bego a lebelelwa bjale ka “tata” wa Jesu wa motho gore a se be gona ge ba gapi ba Moya O Mokgethwa e lego ba bohlale ba fihla go tla lotšha Tatagobona wa magodimong wo a bego a le bjale ka ngwana).

JESAYA 9:6 Gobane re tswaletšwe ngwana, re neilwe morwa, yo pušo e lego legetleng la gagwe. Leina la gagwe ke: Matete, Moeletši, Modimo yo maatla, Tate wa go sa felego, Kgoši ya kagišo.

Banna ba ba be ba se le bohlale ka baka la go rutwa. Eupša ka lebaka la gore ba be ba tsoma go hwetša Jesu. A wena o bohlale?

Gona le mogopolo wo o tšhošago – Johane o bitšitše ditšhaba tša diphuthego tša go fapana tša Bajuda “di noga”. Ge Johane a ka ba a boletše matšatšing a rena, go bonala gore o be a tlaba a beile molato go dikereke tša bo rena tša go fapa fapana ebile o be a tlare “phafogang le sokologeng”. Kamorago ga mowe, dikereke tša rena kamoka di ipotšitše gore tšona di nepagetše. Eupša go molaleng gore ka dikereke tše dintši bjale tša go fapana, ka moka ga tšona di ka se nepagale. Monagano wo tšhošang ke gore dikereke tša rena ka moka di kaba di phošitše. Gopola gore gobe go sena dihlopa tše nepagetšego nakong ya matšatši a Johane.

MALEAKI 4:5 Tsebang gore nna ke tlo roma Eliya moporofeta, a tlo tla go lena, go sešo gwa fihla tšatši leo le legolo le le šiišago la Morena.

6 Yena o tlo sokolla dipelo tša botatagobana gore ba boele go bana ba bona, le pelo tša bana gore di boele go botatabo, gore ke se tlo tla ka otla lefase ka le lahla moka.

Eliya moporofeta yo a tshepisitšwego ke Maleaki (mengwaga ye e fetilego ya go lekana 400) gore a lokiše batho botleng bja Morena bja mathomo. “Pelo” ya botatagobona ke ka e tee ebile e bolela ka tšwelopele ya merero ya Johane Mokolobetše ka gobane Bajuda ba a ba retološitšego go Jesu ba be ba tshepa gore Jesu ke yena Hlogo ya kereke a le noši. Bajuda baa kamoka ba kgale ba rile ge ba retologile ba direla (rapela) Jesu a le noši ka pelo ka e tee ye e kopanego. Ba tlogetše diphuthego tša Bajuda tša mehutahuta tša beakanyo ya Bafarisei, Basadutsei, goya go ile ebile ba ba Badumedi ba ba tshepago gape ba latela dithuto tša Bibele tša Testamente ye Mpsha.

Luka bjale ka ngaka, o bolela gore ke Johane Mokolobetše yo a tla phethagatšago seporofeta sa mathomo se se sa felelang sa Maleaki. Johane Mokolobetši o botšitše botata ba Bajuda ba ba bego ba nagana gore ba tshwere Molao wa gore ke baganetše ge ba gana Motlotšwa [Messiah] wa bona ka go se sokolle bana ba bona, moloko wa baswa wa Jesu le barutiwa ba Gagwe. Bana ba ba be ba na le bohlale le nnete ye e bego e le mahlong a Modimo.

Bjale barutiwa baile ba gola ba ba botata ba apostola go kereke tša pele ebile ba ngwala Testamente ye Mpsha.

Phuthego e ile yagwa tumelong ya Testamente ye Mpsha mengwageng ya lefsifsi gomme go swanetše ba lokišwe mengwaga ya go lekana lekgolo lego feta [centuries], go thoma ka mo eletše yo mogolo Martin Luther ka ngwaga wa 1517, le go tšwelapele goya go segoeledi se makatšago John Wesley yo agilego tsela ya merero ka mengwaga ya bo 1800s. Kamorago ga seo tsošo ya Bapentekoste kua Azusa Street e lego ka gare ga Los Angela ya thoma, California ebile gwa ba mo go thomago tshepidišo ya Bapentekoste. Dihlopha tša go se tshwane dibe di šoma ka fase ga lokollo ya Moya O Mokgethwa. E thomile ka kopano ka di 9 tša April ka 1906, gomme ya tšwela pele go fihla ka 1915. Ka ngwaga wa 1917 tsamayo ya Pentekoste ile ya arogana goba phuthego ya sediri sa motho [man-made] kafase ga taolo ya motho gomme ya lahla serithi sa yona. Ka wona ngwaga o we dipolitiki tša diresource ba lwelwe le Russia ka fase ga Lenin gomme Modimo a thoma go tsoša tsela ya bobe ye elego gore le lengwe la matšatši e tlo sotla babodikela gore ba ganne boetapele bja Modimo ka Moya wa gagwe le Lentšu la gagwe ka baka la gore ba beile boetapele bja motho le ditumelo tša motho legatong la gagwe (Modimo). Ka tsela ya go swana Modimo O tsositše Babiloni go sotla Bajuda ka mengwaga ya 606 BC (pele ga Kriste) ka ge ba ganne Lentšu la gagwe le ngwadilwego. Bjale ka 1919 go fihla 1920 Modimo O rometše malwetši a flu a Spanish a Bill Gates a rego a bolaile batho ba tekano ya 65 millioni ebile ba 20 millioni ba hwile Ntweng ya Mathomo ya Lefase [first World War] mathomong ga ngwaga wa 1914 go fihla ngwaga wa 1918. Motho o patetši kudu ka go gana boetapele bja Moya O Mokgethwa ka ge baratile boetapele bja motho.

MALEAKI 4:6 Yena o tlo sokolla dipelo tša botatagobana gore ba boele go bana ba bona, le pelo tša bana gore di boele go botatabo, gore ke se tlo tla ka otla lefase ka le lahla moka.

O mongwe modiro wa Eliya o porofetšwe go rena nakong ya bofelo. pele ga Tlaišego e kgolo, mo rena bjale ka bana ba ba nnyane [young children] ba re belegilego ka mengwaga ya 1900 kamorago ga barutiwa goba baapostola ba pele, re tloiswa morago go Testamente ye Mpsha ya dithuto tša botata ba baapostola. Go dira modiro wa nako ye ya bofelo gore e kwagale, mahlolakotsi [curse] a tlotla mo lefaseng go bontšha mahlolakotsi a makgolo a tlogo diragala Tlaišong e kgolo. Mahlolakotsi ke selo seo se diegago ebile se nyamalele ka pela. Mohlolakotsi ya a be a le bomo ye ilego ya gwela Hiroshima le Nagasaki ka 1945 le di diego tša bona radioactivity tše dirilego tsenyego kamorago ga dipalego tša bomo ya mathomo. Seo e be e le temošo ya mathomo ya gore go swanetše re be lebelelong la moporofeta, yo a tswanago le Johane Mokolobetše, yo a tla re lokišang go tla ga Jesu la bobedi ka go re iša morago dithutong tša nnete tša apostola go Testamente ye Mpsha. Ge re ka se retologe morago go tumelo ya Testamente ye Mpsha ya botata ba apostola, gwara gore dibomo tše ntšhi tša Barashia[Russia] di tlo gwela mo Tlaišonge kgolo. Se ke bofelo bja bofelo bja Amerika ka ge e gana moporofeta wa bofelo bja nako. Lebelela Russia, kgoši ya Leboa [north].

Bana ba botšiša dipotšitšo tša go gana go fela go fihla batswadi ba tenega ka gobane a ba tsebe dikarabo ebile ba tšwafa go di lebelela ka bo bona, bjale ba tšhabela dipotšišo tša bana ka go ba botša gore seo ba se botšišago a se na mokgola. Gomme bana ba feletša ba lahlile kgahlego.

Badumedi ba lekgono a ba sa nyaka go tseba ka Bibele. Ba botšiše goreng Jesu a ngwadile ka monwana wa gagwe fase ge a be a kgopetšwe go thuma mosadi ka lebje gomme a ba na kgahlego. Bona ka bo bona a ba tsebe ebile a ba nyake go nyakološa. Ba e tswara bjale ka motswadi yo mongwe le o mongwe. Ba re ae bohlokwa goba ae na mokgola.

Ke ka ge Badumedi ba lekgono e se le bana ba ba nyakago go tseba ba ba tla retologago go botatabona ba apostola ba ba ngwadilego Testamente ye Mpsha.

Ge o botšišwa potšo ye kereke ya gago e sa kgonego go e araba, go swanetše o tle botšiše gomme o nyakološe kantle ga kereke ya gago. Ge o thoma gotšwa ka gare ga kereke ya gago, o na le monyetla wa go kgomana Jesu, Lentšu la nnete, ka gobane Jesu o ema kantle ga monyako wa kereke.

Luka bjale ka ngaka, o ngwala dikagare tša Maria le Elisabetha gotšwa mathomong.

Maria o okametše ke moriti wa Moyamokgethwa ebile a belega Jesu ge Elisabetha a be a na le dikgwedi tše tshela a ithwele ka Johane.

LUKA 1:35 Morongwa a fetola a re: Moyamokgethwa o tlo theogela go wene mme matla a Yogodimodimo a tlo go okamela wa moriti; ke ka baka leo e a tlo go belegwa ke wene a tlo go bitšwa Morwa-Modimo.

LUKA 1:36 Gomme o tsebe; Elisabetha motswalo wa gago le yena o imile morwa botšofading bja gagwe; mme kgwedi ye go yena e šetše e le ya go selela; ke yena eo ba bego ba re ke moopa.

Maria bjale a e tela Elisabetha ebile a yo dula le yena. Ka dikgwedi tše tsela, lesea le šireletša ke meetse ka gare ga mpa [the foetus is surrounded by a protective layer of water] Bjale Maria o tlišitše Lentšu la Modimo (Jesu) go moporofeta wa Modimo, e lego Johane, ge a be a sale metsing a dimpeng tša mmagwe.

Maria a re:

LUKA 1:52 O tekola ba dioka ditulong, a godiša babotlana.

53 Ba ba lapilego o ba hoša ka tše botse; bahumi a gomiša ba timilwe.

Luka, ge a kwagatša taba ya Jesu bjale ka Monna,o bile le monagano wa tlalelo [stress] gore Modimo O tlo šoma bjang le banna.

Modimo O godiša banna ba go sebe bohloka gomme a iše fase banna ba bohlokwa.

Bjale Modimo O šomišana le batho ka tsela ye e fapanago le ka mokgowe rena re naganago.

Banna ba bahumi bane le tšhelete ebile ba kgona go reka kgomotšo mo lefaseng eupša moya wa bona aona selo ka lebaka leo a bane madulo a mantši Legodimong. Modimo A ka ba lahla gore a se ba meme Legodimong.

LUKA 1:56 Maria a dula moo le Elisabetha a nyako fetša dikgwedi tše tharo; a tsebo boela gae.

Johane o be a ka belegwa ge meetse a mpa a palega. Bjale a ka sebe a saba ka gare ga meetse. Bjale Lentšu le mo siile ge Maria a tlogile. Ka morago ga mengwaga ye masome tharo Moporofeta Johane o boetše meetsing, eupša nako ye o be a le meetsing a Jorodane, a kolobetša batho. Go swana le mathomong Jesu a tla go yena Johane. Lentšu la Modimo le phela letla go moporofeta yo a lego ka gare ga meetse. Se se šupa gore moporofeta wa nnete o dula ka gare ga meetse a Lentšu.

BAEFESO 5:26 a e (Kriste) dira e kgethwa, a e hlatswa ka tlhatso ya meetse a nago le lentšu,

Modiro wa moporofeta ke go re ruta Lentšu la Modimo. Go tshepa le go kwa Lentšu le le ngwadilwego go re kgontšha gore re hlatswe ditiro tša rena.

Ge Maria a boetše go Josefa gore a monyale, o be a na le dikgwedi tše tharo a ithomile.

Ka fao go bile molaleng bathong ka moka gore Josefa o be a se le tatago Jesu. Ke ka fao Maria a phetšego ka molato wa gore o bile le ngwana wa go tswalwa ka bootswa. Bobedi bja Jesu le Maria baile ba swanela ke go kgotlelela dipolelo tše.

Ge ba ngangišana le Jesu, baJuda ba rile a ba tswalwa ka bootswa.

JOHANE 8:41 … Bjale ba re: Ga ra tswalwa ka bootswa; re na le Tatawešo, ke Modimo.

Ka gore bjalo ba be ba re Jesu o tswetše ka bootswa.

Bjale Luka o bonatša gore ge monna a tshepa, amogela dipuo le melato ye ba mo pharago ka yona ya maaka. Tše ke tše dingwe tša go sita bjale ka modumedi.

Bjale Johane Mokolobetše a tswalwa.

LUKA 1:59 Ka tšatši la seswai ba tla go bolotša ngwana, ba mo rea leina la Tsakaria tatagwe.

60 Mmagwe a gana a re: Aowa; o tlo bitšwa Johane.

Bjale ka ngaka Luka o ile a lebelela dikagare tša pholotšho ya Johane. Bajuda ba nyakile go mmitša ka leina la Tsakaria (leina la tatagwe) bjale ka ge ba be ba lebeletše gore o tla latela sepelo ya tatagwe a be moruti. Eupša seo go be go se le thato ya Modimo. Lesea le le be le ya goba lesogana le le tlagananago le meloko ya botatagwe ya Bajuda O be a tlo fetoša meloko ya kgale ya botatagwe go meloko ye menyanne ya banagobona. Ke kafao lesea le le hloka leina la go fapana le la tatagoyena

Bjale Luka o kwagatša taba ya gore ge monna a nyaka go hlankela le go direla Modimo, go swanetše a e kemišetše go ganana le ditsela tša batswadi bagwe ge ba sa latele Mangwalo. Nnete e bohlokwa go feta moloko.

LUKA 14:26 (Jesu a re) Ge motho a etla go nna a sa hloye tatagwe le mmagwe le mosadi le bana le bana babo le dikgaetšedi, le bjona bophelo bja gagwe, a ka se ke a ba morutiwa wa ka.

LUKA 1:80 Gomme ngwana eo a gola, a dula mašokeng, gwa ba gwa tla letšatši la ge a tšweletše a bonwa ke Baisiraele.

Johane Mokolobetši o be a nyaka go tseba nnete, bjale go be go swanetše a gole lešokeng kgole le baetapele ba ditumelo tša matšatšing a gwe. Ba be ba tla molahla tseleng. Go be go swanetše a dule thoko le bona.

Johane a tsenela tumelo ya diphuthego tša matšatši yagwe. Ke ka fao Modimo a kgonnego go mo tshepa.

Eupša bana ba baJuda, ge ba gotše, ba be ba kgona go tsenela boperisita goba mošomong wa Modimo ka mengwaga ye masome tharo[30].

NUMERI 4:1 Morena o boletše le Moshe a re,

2 Hlaolang ba leloko la Kahathe mo go Balefi, ka meloko ya bona le ka mašika a bona.

3 Le thome ka ba nywaga e masome a mararo, le gome ka ba nywaga e masome a mahlano, e be bona ba go tsena sehlopha sa go swara modiro mo Ngwakong wa Kgwerano.

Boperisita bo tšerwi go ba moloko wa Lefi. Ba hlanketše (go direla) Modimo tekano ya masome a mabedi, go thoma go mengwaga ye masome tharo go fihla go masome tlhano. Bjale gwara gore Johane Mokolobetši le Jesu gobe ba swanetše go fihla go mengwaga ye masome tharo pele ba ka thoma mediro ya bona. Johane o be a feta Jesu ka dikgwedi tše tshelelago. Ge Jesu a fihla go mengwaga ye masometharo, Johane o be a setše a na le dikgwedi tše tshelelago a rera.

LUKA 3:21 Mehla yela ge batho ka moka ba kolobetšwa, le Jesu a kolobetšwa;

LUKA 3:23 Jesu mola a thoma modiro, o be a na le nywaga e masome a mararo.

Johane Mokolobetše, ge a fihlile go mengwaga ye masome tharo, o be a ka thoma kolobetšo ya tshokologo gore a kgone go temoša Bajuda gore Ntlokgethwa ya Boperisita e be e le kgole le go nepagala. Bajuda baile ba swanela go lemoga gore baetapele ba tumelo ya bona ba be ba sena bokgoni bja go ba lokiša go tla ga mathomo ga Kriste. Bajuda ba be ba dula diphuthegong goba Ntlongkgethwa, ebile ba nagana gore ba bolokegile. Seo e be e le tshepo ya maaka fela. Ba ganne Jesu, gomme gwa hwa dimilione tša baJuda ge madira a Roma[Roman army] ba be ba le ka fase ga Tito ba tshenya Ntlokgethwa ka AD 70.

Lentšu la go ngwadiwa la Modimo lentše le gana ke dikereke tša rena ka gobane Jesu O ema kantle ga monyako wa kereke. Re nagana gore re bolokegile mo dikerekeng tša rena tša go fapana tša go sebe le taolo le ditshepo tša bona tša go se swane ka baka la gore re phološitšwe. Tshepo ye ya maaka e tlo phšatlega ge tlaišo e kgolo e betha bjale o kare ke moya o mogologolo wa seMoya.

Ke ka ge Johane Mokolobetše o mongwe a nyakega go phuthego ya mafelelo ka gore baetepele ba phuthego ba ntšhitše Lentšu kantle ga Kereke. Moruti o tle bitša hlogo ya phuthego. A gona motho yo a ka bago le hlogo tše pedi, bjale a gona kamara ya gore Jesu a be gona. Ke ka fao baetapele ba rena ba phuthego ba ka se kgone go lekoša go tla ga Kriste la bobedi. (Lehono ba tsena kereke ba beya tumelo ya bona go tše motho anaganago gore wa di tseba le metlwae ya bona, ge ba kgopelwa gore ba bafe bo paki ka mangwalo, se ba kgonago ke go bolela se baetapele ba bona ba se boletšego goba se ba naganago gore moetapele wa bona o se boletse.)

Nnete ya go baba ke gore moloko o monnyane wa Johane Mokolobetši, Jesu le barutiwa bagwe ba be ba hlankela (direla) Modimo le ge le gore ba be ba le kantle ga melao ya ditumelo. Ba be ba satšwe diphuthegong tša baJuda ka letšatši lona lela. Ke bao fela ba kantle ga dihlopa tša ditumelo ba bego ba na le nnete.

[Re na le bothata bja go swana lehono. Modimo O swantšha diphuthego tša rena bjale ka difofu ebile a re: O eme kantle ga phuthego ya Laoditšea (Laoditšea e ra gore “ditukelo tša batho”) e lego phuthego ya mafelelo.]

KUTULLO 3:14 Motseta wa phuthego ya Laoditšea mo ngwalele o re:

17 Gobane o re: Ke mohumi, ke ruile! Ga ke hloke selo! -- mme ga o tsebe ge o le yo madimabe, ge o nyamiša, ge o le modiitšana, ge o le sefofu, ge o hlobotše.

20 O tsebe gore ke eme mojako, ke a opaopa. Ge motho a ekwa lentšu la ka a bula mojako, ke tlo tsena go yena ka lalela nae, yena a lalela le nna.

Gona le pontšho ye e se nago gona ya poloko[safety] ka bontšhi. Eupša baetapele ba dikereke a ba tsebe gore Modimo O dirang lehono ka ge bona ba tsamaya ditsela tša go fapana, go swana le banna ba difofu banyakela selo lefsifsing.

MATEO 15:14 Ba leseng. Ke difofu dihlahladifofu; gomme ge sefofu se hlahla sefofu, di tlo wela moleteng ka dipedi.

Hlokomela. Lefaseng la lehono “molete” o emela Tlaišo e kgolo. Sa go segiša ka Badumedi ba ba phološitšwego ba nagana gore baya godimo monyanyeng wa Lenyalo gomme ba tlo thle bona ba eya fase lehung la go baba go Tlaišo e kgolo.

Go tliile bjang gore re phošagetše?” ba tlo lla, go swana le ge diphapuši tša diradio le TV ka morago ga ge Trump a fentše dikgetho tša Amerika tša Boporesidente tša 2016.

Bibele e bitša diphuthego tša rena difofu, gomme rena re ke potša gore re ya bona. Nako e tla bolela gore ke mang o nepagetšego. Gomme ka maswabi e ka sebe rena.

“Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste a e be le lena.” — 1 BaKorinthe 16:23