Isiraele ke seemanako sa ModimoModimo o šomiša Isiraele bjalo ka seemanako [stopwatch]. Ga a dire bjalo le rena bantle (ba e sego Bajuda).

First published on the 5th of August 2017 — Last updated on the 5th of April 2019

Ge Modimo a sa bale nako


Go tšwa mangwalong re kgona go bona gore Modimo o šomiša Isiraele bjale ka seemanako [stopwatch].

Re šomisa hlaloso ya seemanako ka ge re kgona go le kanya nako ka sona, mohlala, ge sebapadi se kitima phadišanong ya lebelo. Eupša re kgona go e misa seemanako,mohlala, ka nako ya go e tokisa lebelo. Nako ye e emišitšwego ga e be karolo ya lebelo.

Ge Modimo a šomiša Isiraele bjalo ka setšhaba, e bile ba mo amogela le go mo e la hloko bjale ka Modimo wa bona, Seemanako se a sepela. Eupša ge ba sa kwe e bile ba gana Modimo, Modimo o ba Ôtla ka go ba tloša nageng ya bona, goba ka go tlogela naga tše dingwe di ba gatelela, ka nako yeo seemanako sa Modimo se a emišwa, Modimo ga bale nako.

Go tšwa go se re e thuta gore Modimo o šomiša Isiraele le Kereke/Phuthego ka go fapana.

A re hlatseleng setatamente go tšwa mangwalong. Ka gobane re šoma ka nako, re tlo boledišana ka mothalonako [timeline], goba botelele bja nako, mo historing ya Isiraele bjale ka ge e laodišwa [described] mo mangwalong.
1 Dikgoši karolo ya bo tshela, re hwetša gore e tšere mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490] go tloga go Ekisodo go tšwa go Egipita boikgafo [dedication] bja Ntlokgethwa ye Salomo a e agilego.

1 Dikgoši 6:1 Salomo o thomile go aga Ngwako wa Morena ka ngwaga wa makgolo a mane le masome a sesawi wa ge go balwa nywaga go tla mola Baisiraele ba tšwele Egipita,ka ngwaga wa bone wa ge Salomo a buša Isiraele ka kgwedi ya Sifi, e lego ya bobedi.

2 Ngwako wo kgoši Salomo a o agetšego Morena, ...

38 … O o agile ka nywaga e šupago.

1 Dikgoši 7:48 Gomme Salomo o dirile le dilo tše dingwe tša Ngwako wa Morena, e lego aletare ya gauta, le sethalana sa gauta sa go bewa magobeaponwa,

49 le dihlomapone tše tlhano tša go bewa lehlakoreng la go le letona, le tše tlhano tša go bewa lehlakoreng la go la ntsogošo mo pele ga sekgethwakgethwa, e le tša gautatshekegi, di na le matšoba le dipone, le matlao a tšona a gauta.

50 Le megopo, le dihlaba, le mabeana a diorelo, ka moka di dirilwe ka gautatshekegi. Le mitswiri ya mejako, ya mejako wa sekgethwakgethweng, le ya mejako ya Ngwako o mokgethwa o mogolo e be e le ya gauta.

51 Mohla ba phethilego mediro ka moka ye kgoši Salomo a e diretšego Ngwako wa Morena, Salomo o hlaotše dilo tšohle tše Dafida tatagwe a di kgethetšego Morena, disilifera le digauta le dilo tše dingwe, a di tliša a di bea mo dipolokelong tša Ngwakong wa Morena.

Go tšwa go Ekisodo go fihla ge Salomo a thoma go aga Ntlokgethwa e be e le ngwaga ye makgolo a mane le masome seswai [480]. Ba tšere mengwaga e šupa go aga Ntlokgethwa. E ile ya tšeya nako go fetša go dira dibjana[vessels] tša Ntlokgethwa, pele ga ge Ntlokgethwa e be tšwa ka Modimo. E re fa mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490].

 

Eupša ge re nyakišiša botelele bja nako ye, re hwetša bothata, ge re le belela Mangwalo le go oketša tsebo ye re efilwego, re hwetša gore nako ye e be e le mengwaga ye makgolo a tshela le masome pedi nne[624] e sego mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490]!

A re o ketšeng nako ye ngwe le ye ngwe ka botelele bja yona:

Leeto la lešokeng:

E be e le ngwaga e masome a mane go tšwa go Ekisodo moo Baisiraele ba ilego ba gakanega lešokeng pele ba tsena lefaseng leo ba le tshepišitšwego [promised land].

Numeri 14:33 Barwa ba lena, bona ba tlo fetša nywaga e masome a mane e le badiši mo lešokeng ba rwele kotlo ya tlhanogo ya lena, go fihla ge ditoto tša lena di feletše sa ruri mo lešokeng.

Ditiro Tša Baapostola13:16 Paulo a ema, a emiša seatla, a re: Banna ba Isiraele, le lena le boifago Modimo, kwang.

17 Modimo wa setšhaba se o kgethile botatawešo, a tla a godiša setšhaba mola se falaletše nageng ya Egipita; a ba a se ntšha moo a emišitše letsogo.

18 A fetša nywaga e masome a mane a ba rwele a ba fepa lešokeng.

Naga ye e tshepišitšwego [The promised land]:

Go ba tšere ngwaga e masome a mane go fenya lefase leo ba le tshepišitšwego. Go feleng ga se go bontšhitšwe ka lehu la moeta pele wa bona Jeshua. Ka mo rago ga se, ba e tile pele ke baahlodi ba go fapafapana.

Joshua o be a ka ba a na le mengwaga e masome a mararo ka nako ya Ekisodo:

Ngwaga o o ka hlalosago dilo tše e ka ba mengwaga e masome a mararo. Eupša re ka ba re phošitše ka mengwaga ye lesome. O be a ka ba a na le mengwaga e masome a mabedi, goba ye masome a mane. (re re mengwaga e masome a mararo re tseba gore re ka ba re phošitše ka mengwaga ye lesome go ya godimo goba fase [±10 years]).

Ka morago ga mengwaga ye masome a mane leganateng, o be a ka ba a na le mengwaga e masome šupa ge a tsena nageng ye e tshepišitšwego, e bile a hlahla Baisiraele.

O be a na le mengwaga ye lekgolo le lesome [110] ge a e hwa.

Baahlodi 2:8 Joshua morwa wa Nuni mohlanka wa Morena o hwile a na le nywaga e lekgolo le le nago le lesome.

9 Ba mmolokile …

Se se iša nneteng ya gore o hlahlile Baisiraele go lekana mengwaga e masome a mane gare ga phenyo ya naga ye tshepišitšwego. (mengwaga ye lekgolo le lesome [110 years] ntšha mengwaga ye lesome šupa[70 years]e gofa mengwaga ye masome a mane [40 years], kgonegalo ya molato ka mengwaga ye lesome go ya godimo goba fase).

Ba hlahla ke mehutahuta ya baahlodi:

Ka morago ga lehu la Joshua, Baisiraele baile ba hlahla ke Baahlodi tekano ya mengwaga e makgolo a mane le masome hlano [450].

Ditiro Tša Baapostola 13:16 Paulo a ema, a emiša seatla, a re: Banna ba Isiraele, le lena le boifago Modimo, kwang.

20 Mabakeng a a tlilego a ba nea Baahodi; gwa feta nywaga e makgolo a mane a nago le masome a mahlano, gwa tsebo tsoga Samuele moporofeta.

Saulo e le kgoši:

Ka morago ga baahlodi, Isiraele e bile le kgoši ya bona ya mathomo. Kgoši Saulo o bušitše mengwaga e masome a mane.

Ditiro Tša Baapostola 13:16 Paulo a ema, a emiša seatla, a re: Banna ba Isiraele, le lena le boifago Modimo, kwang.

21 Ya ba gona ba kgopetšego kgoši.Modimo a ba nea Saulo morwa wa Kisi, monna wa moloko wa Benyamini; gwa feta nywaga e masome a mane.

Dafida e le kgoši:

Ka morago ga kgoši Saulo, Dafida o bušitše mengwaga e masome a mane le seripagare.

2 Samuele 5:3 Bagolo ka moka ba Isiraele ba tla Heburone go kgoši. Kgoši Dafida a dira kgwerano le bona ba le moo pele ga Morena; ba tloša Dafida ba mmea kgoši ya Isiraele.

4 Ke ge Dafida a na le nywaga e masome a mararo, mehleng yeo ge a tšea bogoši; a buša a fetša nywaga e masome a mane.

5 Nywaga e šupago le kgwedi tše di selelago ke tša ge a le Heburone. A fetša nywaga e masome a mararo le metšo e meraro a buša Juda le Isiraele ka moka a le Jerusalema.

Hlokomela gore mengwaga ye masome a mane le seripagare [40½ years] (mengwaga ye šupa le seripagare [7½ years] +[hla ka nntša] le mengwaga ye masome tharo tharo [33 years]) mo temaneng ya bo hlano e tšweletša goba mengwaga ye masome a mane [40 years] mo temaneng ya bone. Se se re laetša gore matšatši a a ka ba a tšwile ka seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year].

Salomo o thomile go aga Ntlokgethwa ka ngwaga wa bone wo a be go a buša ka wona:

Ka mo rago ga Dafida, Salomo o bile kgoši.

1 Dikgoši 1:29 Kgoši ya ena ya re: Ka bophelo bja Morena e a phološitšego moya wa ka mo dikotsing ka moka,

30 lehono ke tlo dira se ke go enetšego sona ka Morena Modimo wa Isiraele ka re: Salomo morwa wa gago ke yena a tlogo ntatela bogošing, e a tlogo dula sedulong sa ka bakeng sa ka.

Ga bjale re ôketša mengwaga e meraro goba ye mene pele Salomo a thoma go aga projeke ya Ntlokgethwa.

1 Dikgoši 6:1 Salomo o thomile go aga Ngwako wa Morena ka ngwaga wa makgolo a mane le masome a seswai wa ge go balwa nywaga go tloga mola Baisiraele ba tšwele Egipita, ka ngwaga wa bone wa ge Salomo a buša Isiraele ka kgwedi ya Sifi, e lego ya bobedi.

2 Ngwako wo kgoši Salomo a o agetšego Morena, …

Tlaleletšo ya botelele bja nako:

Mo ke kakaretšo ya botelele bja nako:

TiragaloMengwagaMolato[Error] tekano[limit]Tšhupetšo

Ka lešokeng

Mengwaga ye masome a mane [40 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]

Numeri 14:33

Ditiro Tša Baapostola 13:18

Go fenya le lafase le tshepišitšwego

Mengwaga ye masome a mane [40 years]

Mengwaga ye lesome go ya godimo goba fase [±10 years]

Ditemana di Ekisodo, Numeri, Joshua, le Baahlodi

Ba bušwa ke Baahlodi

Mengwaga ye makgolo a mane le masome hlano [450 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]

Ditiro Tša Baapostola 13:20

Go bušwa ga SauloMengwaga ye masome a mane [40 years]Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]Ditiro Tša Baapostola 13:21
Go bušwa ga Dafida40½ yearsSeripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]2 Samuele 4:4, 5

Ngwaga wa bone wa Salomo

Mengwaga ye meraro le seripagare [3½ years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]

1 Dikgoši 6:1

Go fihla boikgafo [dedication] bja NtlokgethwaMengwaga ye lesome [10 years]Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase [±½ year]1 Dikgoši 6 le 7
Mengwaga ye makgolo a tshela le masome pedi nne [624 years]Mengwaga ye lesome tharo go ya godimo goba fase [±13 years]


 

 

Re na le nako tše pedi tše feleletŝego tša go fapana ka botelele bja nako ya go swana histori. Palo ka e tee e refa mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490] (ka ngwaga ka o tee go ya godimo goba fase), ye ngwe palelo e refa mengwaga ye makgolo a tshela le masome pedi nne [624] (ka mengwaga ye lesome tharo go ya godimo goba fase).

Se se bonagala bjalo ka taba e kgolo ye e sa e tsamayisanego le [contradiction] Bibele!

Re ka e hlaloša bjang phapano ye?
Hlaloso ye e hwetšagala ge re amogela gore Modimo ga bale nako ge Isiraele e le bathopša, goba ge ba bušwa ke naga tše dingwe, goba go phatlalatšwa (sebakanyana sa bjale). Go hlatsela se, re le belela nako go botelele bja nako ye Isiraele e be e bušwa ke naga tše dingwe:

Ba hlankela Kuŝani-Rišathaimi Chushanrishathaim, kgoši ya Mesopotamia, tekano ya mengwaga ye seswai:

Baisiraele ba hlankela Bobaali, Modimo a ba tlogela ba hlankela Mesopotamia tekano ya mengwaga e seswai, go fihla Modimo a tsoša Othiniele gore a ba phološe.

Baahlodi 3:7 Ya re ge Baisiraele ba dira tše di bego di befela Morena, mme ba lebala Morena Modimo wa bona , ba hlankela Bobaali le Asitarothe,

8 Bogale bja Morena bja tukela Baisiraele, a ba lahlela diatleng tša Kuŝani-Rišathaimi, kgoši ya Mesopotamia, ba fetša nywaga e seswai ba loba Kušani-Rišathaimi.

Ba hlankela Egilone kgoši ya Moaba tekano ya mengwaga ye lesome seswai:

Baisiraele ba hlankela Bobaali, Modimo a ba tlogela ba hlankela Mesopotamia tekano ya mengwaga ye seswai, go fihla Modimo a tsoša Ehudi gore a ba phološe.

Baahlodi 3:12 Fela, Baisiraele ba boela ba dira tše go befela Morena; Morena a fa Egilone kgoši ya Moaba maatla a buša Baisiraele, ka gobane ba dira tŝe di bego di befela Morena.

14 Baisiraele ba ba ba fetša nywaga e lesome le metšo e seswai ba loba Egilone kgoŝi ya Moaba.

Ba gatelelwa ke Jabini, kgoši ya Bakanana, go le kana mengwaga e masome a mabedi:

Baisiraele ba dirile dibe, Modimo a ba tlogela gore ba gatelelwe ke Bakanana tekano ya mengwaga e masome a mabedi, go fihla Modimo a tsoša Debora le Baraka gore a ba Phološe.

Baahlodi 4:1 Ehudi ge a hwile, Baisiraele ba boetša medirong ya go befela Morena.

2 Morena a ba lahlela diatleng tša Jabini kgoši ya Bakanana e a bego a buša Hatsora. Molaodi wa dira tša gagwe e be e le Sisera e aa bego a agile Harosethe-Gojima.

3 Baisiraele ba hlabela Morena mokgoši, ka gobane Jabini o be a na le dikoloi tše makgolo a selelago tša tshipi; a fetša nywaga e masome a mabedi a hlakiša Baisiraele.

Ba hlankela Bamidiani mengwaga e šupa:

Baisiraele ba dirile, Modimo a ba tlogela ba hlankela Bamidiani tekano ya mengwaga e šupa, go fihla Modimo a tsoša Gideoni gore a ba phološe.

Baahlodi 6:1 Baisiraele ba boela ba dira tše di befelago Morena; Morena a ba gafela diatleng tŝa Bamidiani nywaga e šupago.

Ba gatelelwa ke Bafilisita tekano ya mengwaga e masome seswai:

Baisiraele ba hlankela Bobaali le medingwana ya go fapafapana, Modimo a ba tlogela gore ba gatelelwe ke Bafilisita mengwaga e lesome seswai, go fihla Modimo a tsoša Jefeta gore a ba phološe.

Baahlodi 10:6 Gomme Baisiraele ba boela ba dira tše di bego di befela Morena, ba hlankela bobaali le Asiterothe le medimo ya Basiria le ya Basidoni le ya Bamoaba le ya Baamoni le ya Bafilisita, ba tlogela Morena ba se mo direle.

7 Ke mo Baisiraele ba tuketšwego ke bogale bja Morena, a ba lahlela diatleng tša Bafilisita le baamoni.

8 Gwa fela nywaga e lesome le metšo e seswai bona bao ba hlakiša Baisiraele le ba mošola wa Jorodane nageng ya Baamoni e lego ya Geleada; ba ba tlaiša ngwaga wohle.

Ba hlanketše Bafilisita tekano ya mengwaga e masome a mane:

Baisiraele ba dirile dibe, Modimo a ba tlogela ba hlankela Bafilisita mengwaga ye masome a mane, go fihla Modimo a tsoša Simisone gore a ba phološe.

Baahlodi 13:1 Baisiraele ga ba ka ba lesa go dira tše di befetšego Morena; Morena a ba gafela diateng tša Bafilisita nywaga e masome a mane.

Ba gatelelwa ke Bafilisita tekano ya mengwaga e masome a mabedi:

Baisiraele ga baka ba ôbamela Modimo, Modimo a ba tlogela ba gatelelwa ke Bafilisita mengwaga e masome a mabedi, go fihla Modimo a tsoša Samuele gore a ba phološe

1 Samuele 7:2 Polokelo ya dula gona moo Kiryathe-Jearima, matšatši a atafala, ya ba nywaga e masome a mabedi. Setšhaba ka moka sa Isiraele sa lla se llela Morena.

3 Ke mo Samuele a boletšego le bohle ba setšhaba sa Isiraele, a re: Ge le rata go boela go Morena ka dipelo tša lena ka moka, gona tlošang medimo e šele e lego mo go lena, Boasiterothe;gomme dipelo tša lena di dule di lebile Morena, le hlankele yena a nnoši; ke mo a tlogo le namolela diatleng tša Bafilisita.

Go tlaleletša mengwaga ye:

Ye ke kakaretšo ya nako tše Baisiraele ba bušwa ke naga tše dingwe:

 

TiragaloMengwagaMolato[Error] tekano[limit]Tšhupetšo

Chushanrishathaim (Mesopotamia)

Mengwaga ye seswai [8 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]

Baahlodi 3:8

Egilone (Moaba)

Mengwaga ye lesome seswai [18 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]

Baahlodi 3:14

Jabini (Kanana)

Mengwaga ye masome a mabedi [20 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]

Baahlodi 4:3

BamidianiMengwaga ye šupa [7 years]Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]Baahlodi 6:1
BafilisitaMengwa ye lesome seswai [18 years]Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]Baahlodi 10:8

Bafilisita

Mengwaga ye masome a mane [40 years]

Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]

Baahlodi 13:1

BafilisitaMengwaga ye masome a mabedi [20 years]Seripagare sa ngwaga go ya godimo goba fase[±½ year]1 Samuele 7:2
Mengwaga ye lekgolo tharo tee [131 years]Mengwaga ye meraro le seripagare go ya godimo goba fase [±3½ years]


 

 

Ge la bjale re tšea botelele bja nako ye ka moka, re ntšha nako ye Baisiraele bjalo ka setšhaba se se bego se gatelelwa goba go hlankela naga tše dingwe, re ba kgauswi le mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490] ye e ngwetšego go 1 Dikgoši 6, e bile e ka gare ga tekano ya melato!

Mengwaga ye makgolo a tshela le masome pedi nne [624 years] (mengwaga ye lesome tharo [13 years] go ya godimo goba fase) –[ntšha] mengwaga ye lekgolo tharo tee [131 years] (mengwaga ye meraro le seripagare [3½ years] go ya godimo goba fase) ≈ Mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490 years].

Go bonala e ke Modimo o emiša seemanako sa gagwe ge Baisiraele ba se lefelong leo ba swanetšego goba go lona. Ka pela ge ba le maemong a lokilego, O tšwela pele ka mothalonako wa gagwe.

Hlokomela gore leeto la lešokeng ga le akaretšiwa “go emišwa ganyane” ga nako, ka gobane Modimo o sa šomišana le Isiraele kua lešokeng; O utulla molao wa gagwe go bona, go utulla Ntlokgethwa, bjalobjalo[etc]. Gape e be ba sa “gatelelwe” goba gona go hlankela ke naga tše dingwe.
Mo palong ye re bona botelele bja seemanako sa Modimo sa mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490]. Go ka ba le nako mo seemanakong sa Modimo se tla “se e mešitšwe gannyane”, nako ka moka e e filwego Isiraele ke mengwaga ye makgolo a mane le masome senyane [490].

Go tšwa go dithuto tše go bonala Modimo a na le tsela ye a e šomišago go Baisiraele. Re bona mohlala o mongwe wa botelele bja nako go Daniele karolo 9. Ga ntši e bolela ka beke tše masome šupa tša Daniele [Daniel’s 70 weeks]. ge go le bjalo seemanako sa Modimo se “e mešitšwe ga nnyane” tekano ya go le kana mengwaga e dikete tše pedi [2000] ge mola naga ya Bajuda e phatlaletše.
Thuto ye bo hlokwa go tšwa go se ke gore Modimo o šomišana le Baisiraele (setšhaba sa Bajuda) ka tsela ye e sa swanego le Bantle. Mangwalong re bona gore Modimo o šomiša Isiraele le Bajuda ka tsela ye itšego, Bantle o šomiša “kwagalego” le mantšu a ka kakaretšo.

A re le beleleng mehlala e mengwe:
Go Testamente ye Tala Modimo o file Bajuda ditaelo ka matšatši a go keteka, go le kanywa ga moago wa Ntlokgethwa, moimelo wa yona, se ba dumeletšwego go se ja, neng le kae le gore ba swanetše ba mo rapele bjang, palo ya batho, tatelano ye e feletšego, bjalobjalo[etc].

Ge Modimo a šomišana le Kereke/Phuthego ya Testamente ye Mpsha, re hwetša palomoka e nepagetšego ka bo nnyana bja matšatši le nako, a go na mo go bolelwago ka matšatši a go ketekwa, ga re a fiwa le di tekanyo tša Ntlokgethwa[tabernacle/Temple], a gona leloko le le itšego, goba go balwa ga tatelano, bjalobjalo[etc].

O ka makala go hwetša se, gore mo mangwalong a go na mo go bolelago ka letšatši la Krisimose, goba la Paseka bjale ka matšatši ao a ketekwago ke Badumedi!

Luka 21:24 … mme Jerusalema o tlo gatakelwa ke bantle, go be go phethege mabaka a bantle. — A gwa bolelwa gore go tlaba nako ye ka kang.

Ge barutiwa ba bo tšiša Jesu letšatši, Jesu o ba bo ditše gore a se ga bona gore ba tsebe. (Botse botse ba be ba bo tšiša Jesu gore go tlo tšeya nako ye ka kang gore seemanako se “ emišwe ganyane”).

Ditiro Tša Baapostola 1:6 A na le bona ka mokgwa woo, ba mmotšisa ba re: Morena! Mmušo wa Isiraele a o tlo o tsoša lebakeng leno?

7 Yena a re: Ga se taba ya lena go tseba mehla le mabaka …

O ka nagana gore go swanetšwe go ketekwe selalelo Sontaga ye ngwe le ye ngwe. Eupša seo a se mo mangwalong. Re na le nako e sa “kwagalego” e filwego e tlhaloša le “ga ntši le ga”.

1 Bakorinthe 11:26 Ke gona ka mehla ge le eja senkgwa se, le enwa senwelo se, le tsebatše lehu la Morena go fihla ge a etla.

Paulo o laodiša mengwaga ye e sa tlago:

Baefeso 2:7 E be e le gore mehleng e tlogo tla...

Baefeso 3:5 Ke thopa ye e bego e sešo ya tsebišwa bana ba batho...

Tše dingwe tše di makatšago tša go laetša gore Modimo o šomiša Isiraele le Kereke/Phuthego ka go se swane di humanega go Kutollo. Johane o botšwa gore a le kanye Ntlokgwthwa ya Modimo (go swana le tekanyo ya Bajuda), ntle le mo go filwego Bantle [Gentiles], o bo ditšwe gore a se ke a go le kanya.

Kutollo 11:1 Ka newa lehlaka le e kego ke lehlotlo; gwa thwe: Ema o ele Ntlokgethwa ya Modimo, le aletare, le ba ba rapelago mo go yona.

2 Ge e le lapa la ka ntle ga Ntlokgethwa o le lese, o se le ele, gobane le gafetšwe bantle; gobane ba tlo gataka motse o mokgethwa ka dikgwedi tše masome a mane a metšo e mebedi.

Go Kutollo ya bo šupa, dikete tše lekgolo le nago le masome a mane a metšo e mene [144 000] ba bo letšwe. Ka go bane nomoro ye ke ye e nepagetšego, ba e swanetše goba e le Bajuda! (Dihlatse tša Jehovah le dihlopa tše dingwe ba re ba ke ba dumedi. Eupša seo a se elelane le tsamayiso ya Modimo.
Go tšwa phapanong ya tsela ye Modimo a e šomišanago le BaJuda (Isiraele) le Kereke, gwa bonagala gore Kereke e ka se bewe sebakeng sa Isiraele.

Ge phapano ye re sa e bone, re ka se kušiše gore Isiraele ke seemanako sa Modimo. Ntle le tsebo ye, re ka se kušiše mangwalo le seporofeto ga botse.

“Kgaugelo ya Morena Jesu Kriste a e be le lena.” — 1 BaKorinthe 16:23