2 Sámuel 10

1  Lõn pedig Azután, meghala az Ammon fiainak Királya, és uralkodék helyette Hánon, az õ fia.

2  És monda Dávid: Irgalmasságot teszek Hánonnal, Náhás Fiával, miképen az õ atyja is velem Irgalmasságot tett; és Hozzá külde Dávid, hogy vigasztalja õt Szolgái által atyja Halála felõl. Mikor Dávid Szolgái Ammon fiainak földére érkezének:

3  Mondának az Ammon fiainak vezérei Hánonnak, az õ uroknak: Vajjon becsüli-é Dávid ezzel elõtted a te Atyádat, hogy Hozzád Vigasztalókat küldött? Vajjon Dávid nem Inkább azért küldötte-é Hozzád Szolgáit, hogy a Várost megszemléljék és kikémleljék és teljesen Elpusztítsák.

4  Elfogatá azért Hánon a Dávid Szolgáit, és Szakáloknak felét Lenyiratá, és Ruháikat félben elmetszeté az alfelekig, és Elbocsátá õket.

5  A mint ezt Dávidnak Hírül Hozták, eleikbe külde, (mert ezek az emberek igen Meggyaláztattak) és ezt izené a Király: Maradjatok Jerikhóban mindaddig, Míg megnevekedik Szakálotok; és úgy jõjjetek haza.

6  Látván pedig az Ammon fiai, hogy gyûlöltekké lettek Dávid elõtt, követet küldének az Ammon fiai, és Felfogadák Siriában a Béth-Réhóbbelieket és ugyancsak Siriában a Czóbeusokat, Húszezer gyalogot, és Maakának Királyát ezer emberrel, és a Tóbbelieket, tizenkétezer embert.

7  A mint ezt Dávid Meghallá, elküldötte Joábot és a vitézeknek egész seregét.

8  Kivonulának az Ammon fiai is, és csatarendbe állottak a kapu Bejárata elõtt. A Siriabeli Czóbeusok, Réhóbbeliek, Tóbbeliek és Maaka magukban Valának a mezõn.

9  Látván pedig Joáb, hogy mind elõl, mind Hátul ellenség van õ ellene, Kiválogatá az Izráel népének Színét, és a Siriabeliek ellenében állítá fel.

10  A népnek Maradékát az õ öcscsének, Abisainak vezetésére Bízta, hogy Felállítsa azt Ammon fiainak ellenében.

11  És monda: Ha erõsebbek lesznek a Siriabeliek Nálamnál, nékem Segítségûl légy. Ha pedig az Ammon fiai Náladnál hatalmasabbak lesznek, elmegyek, hogy Megsegítselek.

12  Légy erõs és legyünk Bátrak a mi nemzetségünkért és a mi Istenünknek Városaiért; és az Úr cselekedjék úgy, a mint néki tetszik.

13  Elérkezék azért Joáb és az õ vele Való sereg a Siriabeliek ellen az ütközetre, és Megfutamodának õ elõtte.

14  Látván pedig az Ammon fiai, hogy megfutamodtak a Siriabeliek, Megfutamodának õk is Abisai elõtt, és Beszaladának a Városba; és megtére Joáb az Ammon Fiaitól és méne Jeruzsálembe.

15  Mikor pedig Látták a Siriabeliek, hogy megverettettek az Izráeliták által, ismét együvé gyülekezének.

16  És elkülde Hadadézer, és Elhozatá a Siriabelieket, a kik a vizen Túl Valának, és jövének Helámba; és Sobák, Hadadézernek fõvezére volt élükön.

17  Megizenék pedig Dávidnak, a ki egybegyûjté egész Izráelt, és általméne a Jordánon, és juta Hélámhoz: és sereget rendelének a Siriabeliek Dávid ellen, és megütközének vele.

18  De a Siriabeliek megfutamodtak Izráel elõtt, és Levága Dávid a Siriabeliek közûl Hétszáz szekerest és negyvenezer lovagot, Sobákot is, a seregnek fõvezérét megölé; és ugyanott meghala.

19  Mikor pedig Látták mindazok a Királyok, a kik Hadadézernek Szolgái Valának, hogy az Izráel által megverettek, békét kötöttek Izráellel és nékik Szolgálának; és nem merének többé a Siriabeliek kijõni az Ammon fiainak Segítségére.