Ketapele (65-1031)

1 [Sehlopha sa bana se bina Mphe Evangedi ya Kgale - Mong] Haeba ele loketse le nna e ntoketse.

[Moena ore, “Jwale bao neha mpho ya bona”- Mong] Hlena, seo se setle ha kakang. [Bana baneha Moena Branham mpho] Kea leboha. [Kgaitsedi ore, “Ke mpho enyane feela eo, Moena Branham, bana ba bolokile dipeni le dinekele tsa bona. Mme ...] Kea leboha. Kea leboha, moena waka e monyane. Kea leboha, bana. Ke leboha ke tiile, haholo, haholo. Modimo A lehlohonolofatse.

Lea tseba, Jesu o boletse, “Ka tsela eo le entseng ho bana, le tshwana leha le entse ho Nna.” Le banna le basadi ba hosane. Haeba hotlaba le hosane, letlaba bona.

4 [Karolo esa sebetseng lebanteng. Sehlopha sebina pina - Mong] Ke dumela hore nka rera hora tse nne, kamora tseo tsohle. Kene kese ke nahana hore kese ke kgathetse. Haho makatse ha lona bana ba banyane le bina ha monate hakana, le bashemane le bina hakana, banana le bashemane ba banyane mamelang tsela eo boause le boaubuti ba lona ba binang ka teng, le bomma lona, dibine tse ratehang. Seo se setle haholo. Ke mang ngwanana eo e monyane ya neng a qala pina eo, hase wena ngwanana eo ke ileng ka kopana le yena mona hukung? O fela o nale lentswe le monate haholo, kaofela ha lona. Lona le ... ke dumela haele pina e monate eo nkileng ka e utlwa, e hona mona. Le feela le ikwetlisa ka nako tsohle? [Moena ore, “Tjhe. Ke tsela eo re binang ka yona mona."] K tsela e jwalo, kea le bolella, lona- lona le hlohonolofaditswe ka pina e mmino.

5 Ke rata mmino o monate, ke mpa ke rata feela mmino o monate. Ke boletse kamehla hore hake fihla Lehodimong ke batla ho leba moo ho binwang teng, ke mamele. Hake kgone ho tenwa ke mmino.

Lea tseba, mmino o fana ka kgothatso. Le tseba seo, haho jwalo? Masole, haba leba ntweng, na le tseba seo base etsang? Ba bapala mmino le ho bina le ona, hobane oa bakgothatsa. Mme le rona hare leba ntweng, rea bina, mme re fumane ho kgothala.

Kea leboha methaka ka mpho eo le mphileng yona. Mme e ... Mofumahadi Branham, lehotswa ho Rebekah, le Joseph, le Sara, kaofela ha rona, rea le leboha haholo. Ho boima hoka bolela. Ho thata hore oka a bolella mathaka ana, "Tjhe bolokang dipeni tsa lona. Hake batle ho nka seo. Lea tseba hore ke ikutlwa ka mokgwa o jwang, hake batle ho nka seo. Mme leha hole jwalo ke ile ka molebella mme ka fumana hore hodima mpho eo ho nale molato didolara tse leshome kareteng ya teng mona. Ka nahana, "Na nka nka seo?" "Nka etsa sena jwang?"

8 Empa ka hopola palenyana enngwe eo ke batlang hore o e mamele. Ka tsatsi le leng hone ho nale mosadi wa mohlolohadi, one a nale bana ba bangata, mohlomong yena ... ntata bona one a inehile naha. Mme one a nale peni tse pedi feela. Mme a theoha jwalo ka seterata, ka tsatsi le leng ... Mme ene ele nako ya boshome batjhelete, dipeni feela jwalo kaha le entse feela, mme a tshela seo ka hare ho mmanki wa Modimo. Mme Jesu O ne A eme moo, A molebeletse. Mme kene ke ipotsa, "Kene ketla etsang hane ke eme moo le nna?" Kene ketla matha le nna kere, "Tjhe, kgaitsedi, o seke wa etsa seo. Re-re hare, haele hantle hare e hloke hakalo. O e hlokela bana ba hao." Lea bona? Jwale, kene nkeke ka modumella ho etsa seo. Empa Jesu O ile A molesa ho etsa seo. Lea bona. O ile A molesa hoka etsa seo. Hobaneng? O ile A tseba hore ho lehlohonolo banehelang ho nale baamohelang. O tsebile hore otla etsa eng bakeng sa hae, lea bona.

Ka tsela e jwalo kea le leboha mathaka a manyane, ka pelo yaka yohle.

9 Ke batla ho leboha emong le emong wa lona, ka nako ena ya kopanelo, Moena Leo le Gene. Ena haele hantle ke tshebeletso ya matsatsi a mararo, bakeng saka. Esita le ntle mane thoteng, leha ke rata hotswa jwalo kaha ke tsoma, ke fumana ka tsela enngwe kapa jwang feela, ke le lebelle mme ke utlwe ha le bua le nna. Jwale ke bile le monyetla tsheareng lena hoka etela malapa a lona. Ao ke soka kea bona, ke kena leka hare ho ona, ketla bitsa seo mahae, hoo ke boneng moloko o mongata ha kana, batho bahlwekileng le setjhaba se nepahetseng, se hlomphang Kreste ka tsela e tjena le Evangedi. Hake soka ke bona sena kae kapa kae. Mme le semollotse hantle tseleng e nepahetseng, tswellang pele mme Modimo O tlaba le lona. Mme ke lokela ho bona ba bang ba lona. Ke bone, ka tsatsi le leng, dikgaitsedi, kene kesa batsebe leho batseba, hobane seo ke neng kese bona ene ele mahlo le dinko feela, ka tlasa dikatiba tseo tsa bona. Mme jwale ke dumela hake le tseba betere ha jwale, ka baka la Moena Leo le Gene, baileng ba mpotisa dibaka tsena tsa lona ho etela malapa a lona, leho tshwara bana ka matsoho, le baporofeta bana le baporofeta ba basadi ba nako etlang.

10 Lea tseba, Jesu O rata bana. Le tseba seo, O feela A etsa seo. Mme hone ho nale moshemane e monyane, ka tsatsi le leng, ya neng a bitswa Moshe, retla bua ka yena kamora sebakanyana. Mme one a lokile haholo ... Na lea tseba se ileng sa moetsa seo, hore ebe moshemane ya lokileng? O ne a nale mme ya lokilenng a ileng a mohodisa. Lea bona, ke lona lebaka leo. O ne a ile a moruta ka Morena. Le lona banana le bashemane ba banyane le nale bomme baka mokgwa o jwalo le bona, bale rutang ka Morena. Seo se nkgopotsa taba eo.

Na lea tseba, Molao wa pele ka hare ho Bibele, Molao wa pele wa tshepiso, ka tshepiso? Mohlomong ho thata hoka utlwisisa Melao ena. Molao wa pele, ke oreng, "Le seke laba le medimo e meng ntle ho Yena."Empa Molao O moholo ... Mme ke molao wa pele o nang le tshepiso kaho ona, lea bona, ke ho bana. Na lene le tseba taba eo? Lea bona, O boletse, "Bana hlomphang batswadi ba lona, hore matsatsi a lona atle a eketsehe lefatsheng, leo lenewang ke Jehova Modimo wa hao." Ho hlompha batswadi ba hao keho etsa sena seo lese etsang, seo seka lefa lemo tse ngatanyana lefatsheng mona, leo Morena Modimo A le neileng lona, ho Mosebeletsa.

Ke tshepa, kajeno, ke lebeletse sehlopha sa bareri le dibine le baevangedi ba nako etlang, haeba ho kaba le letsatsi le tlang kamora lena la rona.

13 Mme ho nale ntho ele nngwe feela hodimo mona, o bolaya motho ka ho loka feela eseng se seng, keja ho fihlela seke sa kgone hoja hape, mme hake soka ke tshwareha ha monate tjena. Hoja kene kele Lengeloi, ke theoha Lehodimong, ne nkeke ka tshwareha ha monate tjena. Ntho feela eo nka e bolelang ho lona, ke hore, "Kea leboha." Mme hao tswile lele mane Tucson, nkase kgone ho letshwara ka tsela ena eo le ntshwereng ka teng, hobane hake tsebe hore ke lokela hole tshwara jwang; hakena mokgwa wa ho etsa seo, empa ketla leka kamoo nka kgonang. Tlohong lona.

Moena le Kgaitsedi Shantz, ke tletse hoba leboha ka tsohle. Ke bile le monyetla wa ho letseba, le moradi wa lona e monyane, le mora wa lona, motsheareng ona wa mantsibua. Le hore lere etsetse monyetla ona wa hoba le lehae lena laho rapela ha jwale. Hone ho nale dintho tse etsahalang nakong ya Bibele, lea tsea seo, hoo Evangedi eneng ele ... kea tseba hore seo se utlwahala sesena molemo ha kalo. Rona, retla nahana hore seo hase re letho. Empa sena setshwana hantle leha Modimo ... ho Modimo, jwalo kaha ho bile mehleng ya pele.

15 Hopola, haebe hotlaba le dilemo tse ding tse ngata, batla lebella morao mme bare, "Hoja rene re phetse nakong eo ya Prescott! Hoja kene ke phetse feela ... " Lea bona? Jwale re phela nakong eo. Lea bona? Ebe jwale re phela nakong enngwe jwale re fihlileng pheletsong ya tsela, ebe re emetse moputso wa rona nakong eo Tsatsing le leholo.

16 Jwale re tlilo bula Lentswe la Modimo re bale. Emapa pele re etsa seo, hare bueng le Yena nakonyana.

Jesu Ya ratehang, hake kgone hoka hlalosa maikutlo aka le kamohelo ho Moena Mercier, le Moena Goad, mmoho le batho bana ba lokileng batletseng mona le bana ba bona, leho loka ha bona hoo baho bontshiseng esale ho qaleng re fihla mona. Kamohelo eka hodimo ho eng kapa eng e ileng ya bonahala ho feta kamoo re neng re lebeletse ka teng. Mme rea tseba hore bane ba lokile mme bale tshwaro e ntle haholo ho rona. Empa rene resa tsebe hore re tlile ho amohelwa ka tsela e tjena hohang feela. Mme, Morena, kea rapela hore kamehla Boteng ba Hao bobe le rona ka nako tsohle le dikampong tsa batho bana, Moya o Halalelang otla batlatsa ka seo kamehla pelo tsa bona, mme O banehe Bophelo Bosafeleng. Mme ha reke re, thaba kajeno re thabele, Letsatsi la bosafeleng ba eo re Mosebeletsang ka lerato, leho Moneha tlotliso yohle dinthong tsena. Ho fihlela nako eo, Morena, eba le botshepehi ho Yena leho Lentswe la Hae. Ka Lebitso la Jesu rea rapela. Amen.

18 Jwale, ke bile le lona hoseng hona ke le tshwareletse sebaka se se telele, ketla leka ho etsa hore tshebeletso ena ebe kgutshwane haholo motsheare tjena, leho bua ka tsela e kabang kgutshwane bakeng sa bathwana bana, mme ba baholo batla utlwisisa sena, le bona.

Ke rata ho bala Le-Lengolo mona, le fumanehang ho Mohalaleldi Mareka, mme ke rata ho bala Kgaolo ya 17 temana ya 10 ya Mohalaledi Mareka, karolwana feela.

Yare ha tswellapele ka tsela, yaba hotla emong a momathela, mme a kgumama a mokopa, are, Morena ya Lokileng, na nka etsang hore ke fumane Bophelo Bosafeleng?

Yaba Jesu ore ho yena, Hobaneng hao o mpitsa ya lokileng? O mong feela ya lokileng, mme eo ke Modimo.

Na o tseba molao, O seke wa feba, O seke wa bolaya, O seke wa utswa, O seke waba paki ya leshano, O seke wa qhekanyetsa, Hlompha mmao le ntatao.

Mme yena a araba are ho yena, Morena, tseo kaofela ha tsona ke dientse, leho diphetha, ho tloha bonyaneng baka.

Yaba Jesu ha a molebella a morata, thaka lena le lenyane, mme are ho yena, O hloka ntho ele nngwe feela, ikele tseleng ya hao, o rekise ka tsohle tseo o nang le tsona, mme o arolele bafutsana, mme otlaba le leruo lehodimong, mme o ntatele, o jare sefapano sa hao, mme o ntatele.

Mme one a swabisitswe ke polelo eo, mme a tsamaya ka maswabi, hobane one a nale tse ngata dintho.

20 Jwale ho bana, leho batho ba baholo kaofela, ke batla ho kgutsufatsa Molaetsa ona kamoo nka kgonang ka teng, leho potlaka kamoo nka kgonang ka teng. Mme ke batla ho nka mohlodi thero ona, “Ntatele.”mme ke batla hore ke bitse Molaetsa ona, “Ketapele.” Latela, mme ho lokela hoba le emong ya etellang pele; “Ketapele, mme o "Ntatele." Ba batjha, batho, ke ...

Hopola seo, bohato bofeng kapa bofeng boo mang kapa mang ya kileng a bohata hore etellapele. Batswadi ba lona batseba, seo junior kapa ngwanana e monyane a ileng a bohata, mme ha asa hopola seo. Empa ho nale motho ya ileng a o etsa hore o hate bohato bapele. Ke hopola Billy Paul ha ane a etsa kgato ya hae ya pele. Joseph le bohle kaofela ha bona, ha bane ba etsa bohato bapele.

22 Hangata eba mme ya rutang ngwana ho nka bohato bapele, hobane o dula ale ha ntate a dula ale mosebetsing, a leka hoka fata bophelo. Empa, seo, banka bohato bapele. Eba ka phirimane ha a fihla hae, ntate, o dula are, “Oho ntate,” are, “Johny le Mary.” moshemane e monyane le moradi, “Bakgona ho tsamaya! Tloho o tlilo sheba.!” Bohato bapele feela, mme o lokela hoka itshwarella ka monwana wa mme wa hae, hobane a santse a fokola, leho leba ka nqena le nqena, lea tseba, mme a wele fatshe hape. Ka tsela e jwalo o lokela hoka itshwarella ka letsoho la mme wa hao, hoka nka kgato ya pele.

Jwale, ho nale motho ya o thusitseng, hao ne o nka kgato ya pele bophelong bona, ho nale ya tlang ho o etellapele. Lea bona, hantle feela. Ke batla hore le hopole seo. Kgato ya hao ya pele, ho nale ya ileng ao etellapele. Le kgato ya hao yaho qetela hotla nne hobe ka mokgwa o jwalo le teng.

24 Re lokela ho etellwapele. Lea tseba, Modimo O re tshwantsha le mohlape wa dinku. Na lene le tseba hore dinku hadi tsebe hoka iketellapele? Etla lahleha, haeka leka ho etsa jwalo. E dula e hloka moetapele ka dinako tsohle. Mme ka nako tse ... Modisa o lokela hoka etellapele dinku. Seo ene ele nakong tsane tsa Morena Jesu. Yena ene ele Modisa ya Molemo ya dietellangpele.

Emapa kajeno, lea bona, re phela letsatsing le leng hape, ntho enngwe le enngwe e fetohile mme e sothuwe. Na lea tseba hore ke monna ofeng ya lokelang hoka etellapele mohlape kajeno? Podi. Na letseba moo podi eo e lebisang mohlape oo teng? Hantle feela moo diileng ho hlajwa teng. Dinku tsena tse nyane tsona haditsebe letho moo diang teng, ka tsela e jwalo dipodi dileba ka pene ho tsona, mane moo diileng ho hlajwa teng, mme ebe dipodi ditlolela ka nqane tsona, mme ebe dinku tsona diwela kahare dibolawe. Lea bona, podi, ke moetapele ya fosahetseng.

Empa Jesu, Modisa ya Molemo Ya etellang pele mohlape wa dinku, O diisa Bophelong ka letsoho la Hae. Lea bona, empa ho lokela hore hobe le motho ya dietellangpele nku tsena.

27 Ntho ya pele ke lerato la bomme, ebe lentswe la ntate. Kamora hore mme aofe kgato ya pele, mme ebe o sheba ntate wa hao, kaofela ha rona ho bile jwalo feela, hobane bohlale, hobane ke yena hloho ya ntlo. Mme kamehla o ... Eseng hore o bohlale ho feta, empa lebaka ke hore o entswe moetapele wa lapa leo, ka tsela e jwalo re latela seo ntate areng rese etse. Ha are, “Jwale, mora, nenka rata hore o etse ntho e itseng,”jwale ebe rea momamela ka baka la bohlale ba hae. Empa mamela, lea bona, o ithutile tse ngata mme re lokela hoka momamela, hoka bona hore na o ithutile eng na, mme ebe re ithuela sena, hotswa ho seo ase rutuweng. Ore bolella kamehla, “Seke wa leba moo wa etsa sena, hobane ke ile ka etsa seo. Ntate waka one a ile a mpolella hore kese etse seo, empa ke ile ka etsa seo, mme seo se ile sa mpeha maemong ana aka, ntho empe e ileng ya etsahala bakeng saka.”Ka tsela e jwalo, lea bona, hahole jwalo ... Ebe ore, ntate, ore bolella tsela eo re lokelang hoba ka yona, le tsela eo re lokelang ho tsamaisa dintho ka yona.

28 Kamora hore mme are etellepele, ho fihlela nako eo re lokelang hoba le bohlale, le kutlwisiso, hotswa ho ntate, mme ebe re fumana se seng. Mme re fumane moetapele emong hape, mme eo ke mosuwe, mosuwe wa sekolong ya lokileng. A leke ho ofa thuto leho o ahela bokamoso, bophelong, bakeng sa sebaka, sa hore o kgone hoka bala Bibele ya hao leho bala dipina, hoka ithuta ka Modimo leho bala, wena ka bowena, lea bona. Mme ebe, ntho enngwe hape, mohlomong obe le kgwebo, mme hobe le motho ya o ngollang lengolo, mme kapa ntate, motho emong a ngole lengolo, o ingolle lengolo wena ka bowena, o kase kgone ho lebala. Lea bona? Ka tsela e jwalo mosuwe, o nale wena, mme ao etellepele hoka ithuta ho bala leho ngola. Mme ke ntho entle haholo eo mosuwe ya lokileng haholo, hoka le ruta ntho e lokileng. Jwale kamora ho fumana seo, wena kamora hore o siye mosuwe wa hao, mosuwe emong kamora emong, ho tloha praemare, grateng ya pele, ho fihlela sekolong se phahameng leho leba Kholejeng. Mme ebe hao tloha kholejeng, mme ebe mesuwe e qetile ka wena jwale. Lea bona?

29 Jwale, mme o o rutile ho tsamaya, lea bona. Ntate ao o ruta hoba bohlale le hoba mohlankana ya lokileng, le tsela eo o lokelang ho itshwara ka yona. Mosuwe o ofile thuto, tsela ya ho bala leho ngola. Jwale otswa thutong ya ntate, o tswa thutong ya mme, otswa thutong ya mosuwe, jwale ho lokela hore hobe le motho e mong ya nkang ho tloha mona. Jwale o lokela hoka tseba hore o batla mang ao etellepele ho tloha mona? [Ngwana ore, “Jesu.” - Mong] Hantle feela. Jesu O lokela hoka nka maemo jwale. Jwale, eo ke karabo entle haholo eo, hantle feela. Jesu O nka sebaka seo ho tloha mona.

30 Jwale le bona thaka lena le lenyane leo re buang ka lona, le bitswa morui ya monyane ya busang. Jwale, thaka lena, one a ile a laelwa hantle feela. Jwale, mme wa hae one a ile a molaela hore a tsamaye kamokgwa o jwang. Mme, lea bona, ene ele motho e motjha leha hole ka tsela e jwalo, one a qeta hotswa sekolong mohlomong, mme motjha ya tsebahalang haholo. Mme a ile a fumana le kwetliso entle haholo, mme mohlomong a tsamaya hantle tseleng tsa hae, jwalo jwalo, hya kamoo mmae a morutileng ka teng.

Mme ene e bile ele monna ya atlehileng haholo bophelong, hape, hobane, ene ele mmusi wa morui. Mme ene ele monna ya motjha feela, mohlomong ale lemo tse ka bang leshome le metso e robedi, asatswa sekolong, mme a bile a ruile haholo. Jwale, lea bona, one a fumane mosuwe ya lokileng a ileng a moruta ho tsamaya hantle bophelong. Mme a bile a bile le ntate, ya ileng a moruta hantle feela, ho fihlela e eba mohlankana eo a neng ale yena nakong eo mme a bile a nale tjhelete, one a bile a entse tjhelete e ngata haholo. One a lokela hore ebe ene ele ... Ene ele mmusi, leha ane ale lemong tseo, a atlehile haholo. Lea bona? Mme jwale onale mosuwe ya morutang, ka dintho tse lokileng, tsela eo a lokelang hoba ka yona. O ne a nale thuto ya hae.

Mme mosuwe emong ya neng a nale yena mohlankana enwa, seo se itshetlehile ho tsela eo o hodisitsweng ka yona, empa thaka lena lene le nale thuto ya bodumedi yaka tlung.

33 Jwale, bana ba bang, na lene le tseba hore ho nale bana ba bangata bao basa rutuang thuto ya bodumedi mahaeng a bona? Bontate le bomme ba bona ke batho basa reng letho, bainwellang, batsuba, balwana, mme bamathaka, bamathisana, hara bosiu, le dintho tse jwalo, mme basa phehele bana bashemane ba banyane le banana, le dintho tse jwalo. Na hale thabele hoba le batswadi ba Bakreste ntate le mme? Jwale, hao nale bana, hangata hao rate hoba mme le ntate batshwanang le batswadi ba lona? Na lea bona? Jwale, seo se setle haholo.

34 Jwale, monna enwa e monyane one a nale, thuto ya bodumedi. Lea bona, ene e phahame haholo ho nale tsena tse ding, hobane bane ba sena thuto ya bodumedi. Empa monna enwa e monyane one a nale thuto ya bodumedi, hobane, lea bona, hobane o boletse hore o boloka Melao haesale ele moshemane.

Jwale kaofela ha lona le nale mesuwe ya thuto ya bodumedi, le lona, emong le emong wa lona. Le lona banana le bashemane balemong tsabo leshome, le nale mesuwe ya thuto ya bodumedi, bomme le bontate ba lona mona ka hare ho kampo ena, ba nale sohle seo ... sohle seo lekase nahanang, hoka kgoneha, hore le kaba banna le basadi balokileng haholo, basebeletsang Modimo.

Hobane, hopola, o tlilo shwa ka tsatsi le leng, kapa o fetolelwe hoka leba Lehodimong. Mme haeba oka shwa pele A kgutla, letla hlwebilwa pele. Na lene le tseba seo? Na lene le tseba hore bao bashweleng ... Haeba mme le ntate bashwa pele ho wena, mme Jesu Asa tle pele ho moloko ona wa rona, na lene le tseba sena, mme le ntate, batlatla pele, bahalaleladitswe, pele ho wena? Lea bona? Terompeta ya Modimo etla lla pele, mme bashwetseng ho Kreste batla tsoha pele, mme rona baphelang retla raka bashweleng. Retla fetolwa ka tsela e jwalo feela. Re lokela hoka hopola, ntho ya bohlokwa bophelong. Lea utlwisisa jwale? Ke sona sa bohlokwa bophelong, seo re lokelang hose etsa.

37 Jwale, bodumedi feela bokase sebetse hohang feela. Lea bona, mmusi enwa e monyane mona, o ile a re, “Morena ya lokileng ... ” Jwale hopola, pele ke ile ka bolela seo. One a ile arutwa ho tsamaya ho lokeng, one a nale thuto entle haholo. One a ile a rutwa haholo ka kgwebo. Mme one a ruile haholo, mme a boetse ele mmusi, mme anale bodumedi. Empa one a nale bothata bobong, boo re nang le bona kaofela ha rona, Bophelo Bosafeleng. Bodumedi habo re nehele tiiso ya Bophelo Bosafeleng. Bodumedi, ke seitshereletso feela, empa ha bore nehe Bophelo Bosafeleng. Leha hole jwalo, leha ene ele hore yena one a ile a rutwa ke basuwe bamaemo a hodimo haholo bakileng baba teng, leha hole jwalo hone ho nale se seng seo a neng ase hloka bophelong ba hae. Monna enwa emotjha one a tseba seo ase hlokang, hobane o ile a bolela, “Morena ya lokileng, na nka etsang hoka rua Bophelo Bosafeleng?”

Jwale, wena, o dumela hore Jesu ke Modimo, haho jwalo? One A tsebile mohopolo wa mohlankana enwa, ka tsela e jwalo Are, "Bolaka Melao."O ile a kgutlela hantle feela tumelong ya hae, hoka bona hore na otla reng ka tumelo ya hae. Yaba ore jwale, ka mantswe a mang, "Boloka tumelo ya hao."

O ile are, "Ke ile ka etsa sena, ho tloha ke sale moshemane emonyane." moshemane ya monyane jwalo ka lona, "Mme le ntate, moprista waka, baile ba nthuta tumelo. Empa kea tseba, ka tumelo yaka, hore ke ntse ke sena Bophelo Bosafeleng." Lea bona?

40 Ekanna yaba o lokile haholo. O sa utswe. O sa tsube. O sa qale leshano. Leseke la qalla bomme le bontate mashano. Leseke la bolela mashano ano a pele feela, hobane, haola bua ha nngwe, mme ebe ese eba molebe, lea bona. Ka tsela e jwalo hale a lokela ho etsa seo. Le seke la bolela leshano leha ele ha nngwe feela.

Na lene le tseba hore mmele ha o ya etsetswa hore o qale leshano? Lea tseba, ba nale ntho e hlahlobang seo ha jwale, e mona mohopolong wa hae. Bakenya ntho e nyane feela ho potoloha letheka la hao mona, mme enngwe bae behe ho potoloha hloho ya hao, mme ebe o ya bonahala, oka bua ntho eo o batlang ho e bua. "Ke qadile leshano ka sane, empa nkase bue seo ho bona batla lokela hore badumele hore ke bua nnete." Mme ore ...

Batlare ho wena, "Na o bile sebakeng se itseng, jwalo ka na o ile wa dula mola hodima trailara ya Moena Shantz, nakong eo Moena Branham a rerang ka yona, Sontaha motsheare ka tsatsi le itseng?"

Mme ore, "Tjhe, monghadi, ha nkaba ka dula moo. Tjhe, monghadi."

Na lea tseba hore ntho eo e shebang leshano bathong etla reng? "Ho jwalo, monghadi, o feela o entse seo. Ho jwalo, monghadi, o entse seo."

Ore, "Hakea etsa seo."

Ebe ere, "O entse seo."

Hobaneng? Hobane leshano ke ntho e tshabehang haholo, hoo le fihlang le ama mohopolo kaofela, hao qala mashano. Whewu! Ntho e makatsang jwalo ka eo, leka o etsa hore o tshwarwe ke mala, la etsa hore o tshwarwe ke fungase, le ka o bolaya. Mme ebe leshano ke ntho e mpe haholo, hobane, lea bona, hao lokele ho qala leshano, ho utswa, hoka etsa enngwe ya dintho tsena.

45 Jwale, monna enwa e monyane one a nale ... one a saka a qala leshano, ha akaba a utswa, one a nale letswalo la seo a sehlokang, Bophelo Bosafeleng. K atsela e jwalo are, "Nka etsa jwang hoka fumana seo?"

Ka tsela e jwalo Jesu mona o bontsha hore tumelo feela ekeke ya o thusa kapa ho o neha seo. Ka tsela e jwalo a kgutlisetsa hantle ho yena, mme are, "Boloka Melao."

Mme are, "Morena, ke entse seo esale ke le monyane, kapa moshemane e monyane, kele thaka le lenyane, ke ile ka etsa sena." Empa o tsebile hore ha ana Bophelo Bosafeleng. Ka tsela e jwalo are, "Haeba otla kena Bophelong, Bophelong Bosafelang, o lokela o loke, ka tsela e jwalo tsamaya o rekise ... "

Lea bona, jwale, ho lokile hoba le tjhelete, hoba morui. Le hoba mmusi, seo sohle se lokile. Empa, ke tsela eo o bang ka yona kamora seo, lea bona.

O ile are, "Eya o rekise ka seo o nang le sona, mme o nehelane ka sona ho bafumanehi, ho batho bao ba senang letho, mme ebe o yatla, o Ntatele, mme o tlaba le lefa Lehodimong." Empa motjha enwa one a nale tjhelete e ngata haholo hoo aneng asa tsebe hore otla etsang ka yona. Jwale,lea bona, one a tsebahala haholo, monna eo e monyane tsela eo a neng a tsebahala ka yona.

50 One a-a-a loketse hantle bophelo, hoya kamoo mmae le ntatae baneng ba molokiseditse ka teng, le baprista le ba bang jwalo, empa leha hole jwalo one a tseba hore se teng seo ase hlokang. Jwale ke bua le batho ba baholo. One,one a tseba hore ho nale seo ase hlokang mona. One a sena Bophelo Bosafeleng. O tsebile seo. Lea bona?

Bodumedi bokase hlahise Bophelo Bosafeleng. Boetsa, maikutlo, o ikutlwa o tshohile, mme o utlwe se seng. Lea bona? Ho lla, ho lokile, ho hweletsa ho lokile, leh hole jwalo seo hase sona, lea bona. O kopane le Bophelo Bosafeleng.

Ore, "Jwale, ke bile feela Mobaptist, Momethodist, kapa Mopresbaterian, kapa Mopentakonta." Seo entse ese letho.

Motjha enwa, le yena one a le jwalo, one a ile a ruta bodumeding ba nako eo, empa leha hole jwalo one a ntse a sena hoka ba le Bophelo Bosafeleng, ka tsela e jwalo one a batla ho tseba hore a etse jwang. One a ile a laelwa hantle feela, ho fihlela ho Sena. Empa ha ane a kgohlwa ka Sona, empa a hana hoka nka qeto ka Sona hore a tataisetswe Bophelong Bosafeleng, kapa hona ho etellwa pele. Baetapele ba hae bane ba morutile hoo a neng a hana ho lesa thuto eo ya bona. Lea bona?

54 Jwale, seo ke se seng se jwalo ka seo Moena Branham a se bolelang. Tse ding tsa dintho sitebile haholo bakeng sa lona, lea bona.

Thuto e lokile haholo, o lokela ho leba sekolong le ho ithuta. Lea bona, seo se setle haholo, empa seo se keke sa o pholosa hohang feela. Hoba le tjhelete e ngata, seo se setle haholo, oka hodisa bana ba hao, hoba neha tsohle le diaparo. Jwalo kaha mme le ntate wa hao basebeditse ka thata bakeng sa hao. Seo se setle haholo, leha hole jwalo seo sekeke sa o pholosa hohang feela. Lea bona? Kapa, leka kena ka hare ho laboratori wa ithuta ho kopanya dintho tseo tse fapaneng leho dikopanya, kapa hona ho arohanya diathomo, leha ekaba ke eng feela, kapa wa kena ka hare ho rokete wa leba kgweding, empa seo se kase o thuse letho kapa ho o pholosa.

56 O lokela hoka shebana le ntho ele nngwe feela, Bophelo Bosafeleng, mme ho A le Mong feela yaka o nehang Seo. Mme Akase kgone ho o neha Seo. Ntate wa hao akase o nehe Seo. Moruti wa hao akase o nehe Seo. Moetapele wa hao mona akase o nehe Seo. Bohle ba fumanang Bophelo Bosafeleng ba lokela hotla ho Jesu Kreste. Ke Yena feela yaka nehanang ka Seo.

Mosuwe wa hao aka o neha thuto, aka o ruta, o lokela hoka ithuta seo. Mme-mme wa hao aka o ruta ho tsamaya, hobane o lokela hoka tsamaya. Ntate wa hao aka o ruta ho ba rakgwebo wa makgonthe, kapa eng, o lokela ho ithuta seo. Empa ke Jesu feela Yaka o nehang Bophelo Bosafeleng. Lea bona?

Moprista wa hao, moetapele wa hao, jwalo jwalo, aka o ruta bodumedi, oka ithuta Molaetsa oo re o lekang ho o ruta, leha hole jwalo seo se keke sa o neha Bophelo Bosafeleng. O lokela ho amohela Motho, Jesu Kreste. Le utlwisisa seo, kaofela ha lona? Le lokela ho amohela Motho Jesu Kreste, hokaba le Bophelo Bosafeleng. Jwale, empa ka nako enngwe baetapele ba bang ba fumana tshusumetso hoo resa kgoneng ho fumana hore re etse eng ha nako eo e fihla.

59 Jwale, ke ntho e tshabehang ha ka kang hoka latola ketelopele ya Bophelo Bosafeleng, hobane, seo ke Bophelo bokekeng bafela. Jwale, thuto, entle haholo, ke yona ere thusang mona. Kgwebo, e lokile. Tjhelete, e lokile. Eba ngwanana le moshemane balokileng, seo se lokile. Empa, lea bona, empa ha bophelo bona bofedile mona, ke phetho. Le utlwisisa seo? Lona batho babaholo le utlwisisa seo? [Phutheo ere, "Amen." - Mong] Lea bona, ke phetho seo. Empa re lokela ho amohela Jesu Kreste, bakeng sa Bophelo Bosafeleng. Ke Jesu feela yaka kgonang ho lebisa moo ho Seo.

Leha, lea bona, mohlankana enwa one a fumana tsena tsohle sekolong, ka batswadi ba hae, one a ka fumana sohle, ketapele ya Moya o Halalelang, hobane Jesu o boletse, "Tloho, o Ntatele."

61 Haele lona banana basatswang hotswa sekolong, le kgonne ho atleha hantle sekolong, mme ba bang ba lona, haufenyana, le lona bashemane ba banyane, boetapele bobang bole teng moo ke Jesu Kreste, hobane ke bona feela Boetapele botlang ho le isa Bophelong Bosafeleng. Jwale, Boetapele bona bokgohla mang kapa mang feela, mme emong le emong o fuwa monyetla wa ho kgetha.

Mme ke se seng seseholo seo re nang le sona bophelong, keho kgetha. Ka tsatsi le leng ... Lea tseba, ntate le mme, baile bakgetha hoba le moshemane ya monyane ya motle haholo le ngwanana, jwalo ka lona bohle.

Yaba, wena-wena oba le tokelo, kamora nakwana, yahoka kgetha hore o ithuta hotswa ho mosuwe, kapa jwang. Mosuwe aka o ruta, empa oka-okaba moshemane e monyane feela, oka nna wase rutehe, e monyane, ngwanana yasa lokang, akase mamele hohang feela. Lea bona, le nale tokelo yaho etsa seo, leha ole monyane.

Mme are, "N o fumane 'A' repotong ya hao ya sekolo?"

"Tjhe, ke feitse" Lea bona, jwale oka ...

Mme are, "Jwale o lokela hoka bala." Mme o lokela hoka etsa seo ka nako yona eo, tswellang ho bala jwalo kaha mme ale boleletse, jwalo kaha ntate ale boleletse. Lea bona, le lokela ho bala.

Empa lebaka ke hore le nale kgetho, leka etsa seo kapa hose etse seo. Lere, "Hake batle ho etsa seo." Lea bona, le nale khetho.

66 Kamora nakwana, oba le kgetho ya ngwanana eo otlang ho monyala, le moshemane eo o batlang ho nyalwa ke yena.

O nale kgetho hohle bophelong bona. Mme ebe oba le kgetho, hape, ya hore o batla ho phela na kamora bophelo bona, kapa ho loka feela, kapa motho ya hlomphehang, naledi ya dibaesekopo, kapa setantshi, kapa se seng feela.

Lebella feela banana bana mona ka mantswe ao a monate, nakong e fetileng, habane ba bina mona. Ngwana eo o lokela ho lokisa lentswe la hae, etla sebini sa opera ka tsatsi le leng, kapa sebini. Ke mametse lentswe la moshemane enwa mona, bashemane bana, lekanna la tshwana le Elvis Presley, le rekise ka tokelo tsa lona tsa tswalo. Lea bona, hale batle seo. Lea bona, ke talente eo Modimo A le neileng yona, mme le lokela hoka kgetha ka yona, moo le batlang ho e sebedisa teng, hobane Modimo, kapa o ilo e sebedisa bakeng sa Diabolose. Lea bona?

69 Moena Leo mona, moena wa hao, o nale talente, ya hotla etellapele batho. Jwale lebaka ke hore na otla etsang ka yona? Na otla kena kgwebong hoba millionere, kapa otla mona ho batho ba batlang ho kopana mmoho ho jwalo ka lona bana? Lea bona, le lokela ho kgetha hore le tlilo etsa eng ka taba eo.

Emong le emong wa rona o lokela ho etsa kgetho. Mme etle e botswe ho rona. Empa bohle re kgohlwa ka ntho ena ele nngwe feela, "Re tlilo etsa eng ka Bophelo Bosafeleng? Boo retlang hobe phela kamora moo, kapa jwang?" Mme ebe re lokela hotla ho Jesu, hoka fumana Seo. Monyetla wa ho kgetha, ke sona seo Modimo are neileng sona. Ha A hatelle hore re kgethe se itseng, empa taba ke hore wena o lokela ho etsa kgetho ya hao ka bowena.

71 Jwale hare lateleng sena feela, batswadi kaofela ha rona jwale, metsotswana e mmalwa feela, le bana, mmoho. Hare lateleng thaka lena le letjha, le kgetho eo a ileng a enka, leho bona hore e ile ya mofellisa hokae.

Jwale, banana bana ba nang le mantswe a monate, le bashemane bana ba nang le mantswe a monate. Jwale mohlomong leatla mona ho bina ka mantswe ana a monte. Jwale tsebang ntho ele nngwe feela, eo oka e etsang, hlena, ekanna yaba ka tsatsi le leng onka, "Ke ... "

O ya tseba moshemane enwa ya bitswang Elvis Presley? Le utlwile ditheipe tsaka. Le ile la utlwa tsela eo kesa nyatseng moshemane eo ka teng, empa moshemane eo o bile le monyetla oo le lona le nang le ona. Lea bona, mme o ile a etsang yena ... O ile a fumana hore o kgona ho bina. Mme hlokomela seo a ileng a se etsa, ntho yona eo e ileng ya etswa ke Judas Iskariot, o ile a rekisa Jesu. Jesu o ile A neha moshemane eo lentswe le monate haholo. Mme yena o ile a etsa eng? O ile a retoloha mme ale neha Diabolose. Lea bona, o ne a lokela ho fihla pheletsong ya tsela. Lea bona? O ile A hana ho tsamaya le Jesu.

74 Jwale moshemane enwa e motjha mona, mmusi enwa e motjha, o ile a etsa ntho e tshwanang leyona eo hape. Hake re latele tsela ya hae re bone hore re fella hokae. Haho pelaelo, ka tsela eo eneng ele motho ya moholo ka teng, ele motho e motjha ya lokileng, ka moriri o motsho o kamilweng hantle ka lehlakoreng, ka diaparo tse ntle. Banana bane ba nahana, “Hei o motle oya kgahleha mohlankana enwa!" Oho, bane baetsa seo. Mohlomong one a tsoka letsoho bakeng sa bona, mme bale kgutlise le bona, le dintho tse kang eo.

One a nahana hore mohlomong ke thaka le leholo yena, motho, lea bona, hobane ane a rateha, one a bile ale motjha haholo. One a sa lebelle tlase mola pheletsong ya tsela. One a lebella feela mona moo aleng teng. "Ke motjha. Kea rateha. Ke morui. Nka reka eng kapa eng eo ke batlang ho e reka. Nka nka banana, le, moshemane, ba nthata kaofela ha bona. Mme baya tseba hore ke monna ya moholo." Mme, bona, one a nale seo sohle. One a ile a latela ditaelo tsa ntatae, le dintho tse ding tsohle. "Mme ke monna ya nang le bodumedi ka tsela enngwe e makatsang. Ke leba kerekeng." Mme jwale one a kgona ho latela seo, lea bona, lea bona, one a tsebahala haholo, a ruile, a tsebahala haholo. Mme, mme one a ...

76 Jwalo kaha hole jwalo le kajeno, jwalo kaha o nale monyetla wa hoba naledi ya dimovi, lea bona, ntho enngwe e jwalo ka eo. Bongata ba bana kajeno, o bua le bona, batseba haholo ka dinaledi tsena tsa dibaesekopo ho nale kamoo baka tsebang ka Jesu. Lea bona? Mme, lea bona, lona-lona bana le ithuta ka Jesu. Moo badutseng teng fatshe teng ba bapala, tse ding tsa dipapadi tsa bona ke dinaledi tsena, kapa tse ding, batseba ka dibapadi tseo kaofela, kaofela ha tsona. Batseba betere ka seo ho nale tse ding dintho haholo ntho Eo. O ba bolella ka Bibele, haba tsebe letho ka Bibele. Lea bona, seo keho etsa kgetho e fosahetseng. Jwale, ba bang ba dibini barekisa ka talente eo Modimo A ba neileng yona, bakeng sa botumo.

77 Mme ebe re mobona mafelong a bophelo. Hare molatele nakwana hoya pele. Na lea tseba hore Bibele ereng ka thaka lena? O ile a atleha ho feta. Ka tsela e jwalo, ka nako enngwe katleho hae bolele hore ose o fihlile moo o yang teng kapa ke kgetho entle. Na lea tseba hore o ile a etsang? O ile a ikela a fihla a etsa menate, mme a etsa mekete e meholo, mme a senya tjhelete e ngata haholo le dintho tse ding, ho banana le tse ding. Mme yaba o ya nyala mohlomong hoba le lelapa. Mme-mme- mme anna a atelwa ke tsohle hoo a ileng aba a aha meaho e meholo le tse ding tsa dintho. Mme are, "Lea bona, ha nkaba ka latela Jesu, mme bona ke atlehile ha ka kang!" Lea bona?

Leka utlwa batho bare, mme ke nale seo, "Ho lokile, shebang, O nhlohonolofaditse." Seo hase bolele hore ke sona seo sohle. Lea bona?

Kamora nako mediko ya hae ya tlala hoo a bileng are, hobaneng, leha hole jwalo, "Moya waka phomola. Ke nale tjhelete e ngata le katleho e kgolo! Mme ke monna ya tumileng haholo! Ke leloko la ditlelapa tsena tsohle. Mme ke nale leruo la lefatshe lena matsohong aka. Ke nale naha tse kgolo le tjhelete tse ngata, mme, hobaneng, hlena, bohle baya nthata, motho ya lokileng hoba le yena."

81 Jwale ho ile ha etsahalang? Jwale hone ho nale mokopi e mong ya neng, a sotlehile haholo wa Mokreste ya neng a dula hekeng ya hae. Mme ere haba tlilo ...

Hodimo mane Jerusalema, hodimo mola, bane bajella hodima tafole ya bona ka tlung ya bona. Mme mafoforetsane a ne a wela fatshe, mme karolo tsa nama, jwalo jwalo, diwela fatshe. Mme basa diphahamise, hobane hohle mane Jerusalema, motse wa kgale, hone hole ...

Na ho lokile hoka le tshehisa hanyane mona? Ke ditsheisa. Lea tseba hore seo ke eng? Ditshintshi tse dulang dijong, ditshintshi nameng, ditshintshi hodima botoro, tshintshi tsena tse kgolo, ditshintshi hohle mona. Dikenella seterata, marulelong jwalo, dikenella jwalo ho fihlela hodimo moo.

Jwale batho bana hodimo mola, bane banyolosetsa hodimo moo. Mme bane baja, mme badiele sena fatshe, mme haba qetile bafiele seo. Mme ebe dintja, mane seterateng, dija mafoforetsane ao. Mme a lese Mokreste enwa wa kgale ya futsanehileng hore a dule a ja dintho tseo mane seterateng hotswa betheng ya hae, kapa tafoleng ya hae.

Mme kamora moo a ba, kamora sebakanyana, o ile a tlala diso, mme o ile a hloka seo aka sebehang disong tseo tsa hae. Lebitso la hae ene ele Lazaro. Mme dintja dine ditla dileke diso tseo tsa hae dileka hore di mofodise.

86 Jwale, lea tseba, kamora sebakanyana, monna enwa wa morui, ha abona, one a tseba hore o nale tjhelete ya hoka reka meriana, ha ane a kula, a nale ngaka tsena tsa mefuta. Empa, lea tseba, ka nako tse ding dingaka hadi kgone hore thusa, meriana e kase kgone hore thusa, haho letho leo leka re thusang; rele mohaung wa Modimo. Mme a fihla pheletsong ya tsela ya hae, ngaka disa kgone ho mothusa, dinese disa kgone ho mothusa, meriana ha jwalo le yona, ho fihlela a eshwa. Mme ha moya wa hae otswa nameng, lea bona, o ile wa siya ditjhelete kaofela ha tsona tseo eleng tsa hae, thuto ya hae, ntho enngwe le enngwe eo a neng a e fumane, le botumo ba hae. Baile ba moetsetsa phupu e kgolo haholo, mohlomong le folaga ya teng, mme-mme meira wa motse one a le teng, le bona, moreri atla a fihla are, “ngwanabo rona mona o lebile Kgalalelong,” ntho tse kang tseo.

Empa Bibele ere, seo, “A phahamisa mahlo a hae ale diheleng, mahlokong, mme a bona mose ola mane, a bona mokopi elwa ya neng a robetse moo, lemating la hae, ale Lehodimong. Mme a lla, 'Romela Lazaro tlase mona ka metsi. Kea tjha mona moo keleng teng.' Are, 'Oho, eseng jwalo. Lea bona, o ile wa ba lekgetho empe bophelong'”

88 Lea bona, ha a fihla pheletsong ya tsela, hotswa ka hare ho bophelo bona! O ne a ile a etellwapele ke bodumedi. One a etellwapele ke thuto ya hae. O ne a etellwapele ke tshusumetso ya katleho ya hae. Empa, lea bona, one a sa tshwara letho letsohong la hae, ntho tseo diile tsa fella moo. Lea utlwisisa, lea utlwisisa mathaka a manyane? Lona batho ba baholo. Seo keleng ... Lea bona, one a sena letho leka motshwarang. Tjhelete ya hae ha eya kgona ho motshwara. Metswalle ya hae ha eya kgona ho motshwara. Meriana haekaba ya kgona. Moprista wa hae, bodumedi ba hae, ha boaka ba motshwara. Ka tsela e jwalo, hone ho nale ntho ele nngwe feela eo a neng a lokela hoka e etsa. Hobane one a ile a hana ho amohela Jesu, Bophelo Bosafeleng. Ka tsela e jwalo one a lokela ho etsa eng? Ho teba tlase lefung, diheleng. O ile a etsa phoso e ka kang ha ane a hana ho tsamaya le Jesu, hoka etellwapele ke Jesu. O ile a hana ho etsa seo.

Bongata ba batho ba batjha baetsa seo le bona phoso e jwalo, kajeno, ba hana hoka etellwapele ke Morena Jesu. Jwale rea bona hore ke ntho e boima jwang hoka hana ho amohela Bophelo Bosafeleng leho etellwapele ke Jesu, Boetapele, ha ane a bolela, "Ntatele."

90 Oya hlokomela motho enwa ya ratehang e monyane a bolelang ka teng letsheareng lena? Hao qeta sekolong o hloka Moetapele e mong, empa eo haebe Jesu. Mme Jesu ke Bibele. Na le dumela seo? Enwa ke Jesu Bophelo le Melao ya Hae, bakeng sa rona, maemong a diletere. Ka tsela e jwalo re lokela hoka sheba ho sena bakeng sa ho bona. O na ke mongolo o phethahetseng. Ona ke mmapa oo Are boleletseng ka ona ho o latela, ho qala Bophelo Bosafeleng.

Jwale re fumana hore thaka lena le lenyane lene le lahlehile.

91 Jwale hare nkeng se seng. Na leka rata, na le nale nakong sa hore reka nka mmusi emong wa morui ya motjha? Ho lokile, retla leka seo ha jwale. Ha re nkeng mmusi emong e motjha ya ileng a nka yona kgato e tshwanang le yona eo. Mme jwale rea bona hore moshemane eo o ile a leba hokae, ya ileng a phela bophelo bo monate haholo, empa a shwa a leba diheleng. Mona re tlilo bua ka moshemane ya ileng a etsa sona seo ha a bolellwa. Ene ele morui, e motjha, mme ene ele mmusi, mme, empa o ile a amohela ketapele ya Kreste, jwalo ka moshemane eo re ileng ra bua ka yena, re lokela hoka etsa seo hore are etellepele. O ile a amohela seo.

92 Lengolo bakeng sa sena, re le fumana, haeba o batla hole sheba kamora hore ke qete, lea bona, ho Baheberu, kgaolo ya 11, temana ya 23 hoya ho 29. Ere ke mpe ke e bale nna ka bonna. Na seo se lokile? Hale kgathalle hakesa, na seo seka etsa lebaka? Lea bona? Jwale re mpa re ... Retla bala sena feela, ebe lere, “Ke utlwile Moena Branham a bala ka hare ho Bibele." Lea bona? Ebe lea tseba hore seo se feela sele teng moo. Ene ese seo kese boletseng, ke seo Yena A se boletseng. Jwale le mamela mona, ka seo Bibele ese bolelang ka thaka lena le lokileng, lea bona. Jwale lebella.

Ka tumelo Moshe, ha ane a tswetswe, o ile a patwa ke batswadi ba hae, hobane bane ba bona hore ke ngwana ya lokileng, mme haba kaba ba tshwaba taelo ya morena.

Ka tumelo Moshe, ha a ... ase ale dilemong tsa ho hola, o ile a hana hoka bitswa mora wa moradi wa Faro" (mamla)

A mpa a kgotsofalla hoka tujwa le setjhaba sa Modimo, honale hoja menate dibe tsa nako eo;

Hoka mamella nyefolo bakeng sa Kreste ...

Morao kwana ka nakong tsa Moshe, ene ntse ele Kreste. Lea bona? Ke Yena feela ya nang le Bophelo Bosafeleng. Lea bona?

“A ikgethela hoka sotleha,” ho bitswa ya sa nkeng hantle, moreri ya thethehang, kapa se seng se tshwanang le seo. Lea bona?

A ikgethela ho thujwa ka baka la Kreste eleng se seholo ho feta maruo a Egepeta; bakeng sa tlhompho ya ... moputso.

95 Jwale lea tseba hore seo se bolelang? Seo se bolela, hore, one a tswetswe bofutsaneng Moshe, haholo. Ntate wa hae ene ele Amram. Mme wa hae ene ele Jakobetha. Mme bane ba feela bafutsanehile haholo, empa ene ele Bakreste. Bane ba sebetsa ka thata haholo. Bane bale bokgobeng. Bane ba lokela ho etsa ditene tsa mobu, le dintho tse kang tseo, bakeng sa morena ya tsofetseng. Lea tseba hore keng? Moradi wa morena eo o ile a theohela tlase moo, ka tsatsi le leng, nokeng moo mmae ...

Mme wa Moshe, Jakobetha, o ile a monka a mokenya ka hare ho serotho a mokenya nokeng. Mme dikwena dine diile tsa ja bana bohle, mme dine diba bolaya, ha bane ba lahlelwa nokeng. Empa o ile a molahlela hantle kamoo. Na lea tseba tsela eo a ileng a leleka dikwena tseo ho yena ka teng? O ile a etsa serotho sena se senyane bakeng sa hae, o ile a etsa seo ka boka. Na le a tseba hore seo ke eng. Seo ke pako. Ka tsela e jwalo 'motho wa kgale one a tla hlaha are, “Ao, Moheberu ya nonneng, ketla inkela yena!” Ha a moutlwa a bokolla ka tsela e jwalo. One a tla ya lebella moo. “Whew! Ke monko o mokakang oo!Huhu!” Lea bona? Lea bona, mme one a etellapele hoka pholosa lesea la hae. Ka tsela e jwalo o ile a tjhetjha ka santhau bakeng sa seo, ha a kaba a batla ho kena nthong tsa moo le hanyane.

Mme o ile a theohela tlase nokeng, ho kenella harenyana. Mme kgaitsedi ya hae enyane, ya neng a bitswa Meriama, o ile a molatela ho theosa le noka, a lebeletse seo ...

98 Yaba moradi wa Faro o theosetsa moo hoya molata, lea tseba, o ile a montsha moo. Lea tseba, kaofela ... Kaofela, bomme ba lona ba nahana hore le dintho tse ntle kahofetisisa lefatshe; lea bona, o lokela hoka etsa seo. Empa Bibele e bolela hore moshemane enwa o ne a fela a le motle haholo, mme e bile a bonahala a tshepeha haholo. Mme, oho, one a hweletsa a rahaka ka maoto a hae. O ne a hlolohetswe mmae, lea bona. Mme ka tsela e jwalo lea tseba hore ho ile hwa etsahalang? Mme Modimo A beha moradi wa Faro moo, moradi wa morena, ka tsela yohle ya lerato leo mme aka le nehang lesea la hae le lenyane. Pelo ya hae ya morata. Are, "Eo ke ngwana waka."

Empa, lea tseba, ene ele mosadi e monyane haholo. Lea bona, matsatsing ao bane ba sena dibotlolo bakeng sa seo, bakeng sa hore bana baje, batle bahole, ka tsela e jwalo bane ba lokela hoka fumana mme ya tlang, ho monyantsha, ya nang le ngwana e mong, mme aka kgonang ho mohodisa, leho mohlokomela.

Ka tsela e jwalo Meriama hona moo, are, "Ketla o fumanela mme."

"Ka tsela e jwalo o ka nna wa etsa seo."

Na lea tseba hore Meriama o ile a ya batla mang? Mme wa Moshe ka sebele. Hantle feela. Ho jwalo feela, o ile a fumana yena. Seo ke bohlale, haho jwalo? Mme baile baya mme balata Moshe ho motlisa ho mme wa hae. Mme are, "Ketla nka leho hodisa moshemane bakeng sa hao."

102 O ile are, "O ya tseba keng. Ketla o neha didolara tse tharo, ka beke bakeng sa seo, hoka hodisa ngwana eo waka. Mme o ka nna wa dula paleising." Na lea bona tsela eo Modimo A etsang ka teng hao Motshepa, lea bona, hao nale tumelo ya sebele. Ngwana eo ene ele moporofeta, lea bona, mme one a tseba.

103 Mme baile bakena moo baileng ba hodisa Moshe, mme, mmae, o ile a fumana didolara tse makgolo a mararo bakeng sa hae, ka beke, hoka hlokomela ntho enngwe le enngwe. Nahana ka seo feela!

Mme yaba, lea tseba, kamora nakwana, kamora ho etsa seo nakwana, Moshe a hola a qala ho tseba hongola le ho bala. Mme yaba oya mmolella, are, “Moshe, o tswetswe ole ngwana ya lokileng. Nna le ntatao re ile ra rapela. Modimo O ile a senola hore o moporofeta, mme o tlile ho lopolla setjhaba, matsatsing a tlang.”

105 Mme lea tseba, ha ase a hodile, mme o ile a fetoha eng? O ile a kgethelwa lelapeng la morena. Oho, hlena! One a sa lokela ho ...

Mme o ile a hlokomela tjhaba sa habo, mme bane ba sena diaparo. Ene ele Bakreste, mme bane ba lla. Mme bahlokomedi bane ba hobela metsofe eo ka sephedi, mme madi a phalla mekokotlong ya bona. Bomotswala ba hae le bomalome ba hae, bontatae le bommae, kaofela ha bona; bahobelwa ka sephadi, moo petseng ya seretse. Ka tsela e jwalo, empa Moshe, ka baka la hoba motho emong pelong ya hae, o ile a tseba hore ke tjhaba sa tshepiso sa Modimo. O ile a tseba seo.

Jwale, ntho e latelang a tlileng ho e etsa ene ele hoba morena. Ene etlaba morena hodima dintho tsohle, monna wa morui, hlena, ditjhelete kaofela tsa Egepeta. Egepeta lefatshe le laolang, ka nako eo. Empa, lebella, Bibele ere, “ o ile a ikgethela ho tujwa,” hoba modubi wa seretse moo ntle, Mokreste. Ha bane batshehisa ka bona, haba batsheha ba barahaka ka dieta. Ha bane baka bua se seng, bane baba bolaya. Lea bona? Empa Moshe a kgetha ho tsamaya le sehlopha seo ho nale hoba morena kapa ho bitswa mora wa morena.

Lebella seo! Lea bona, hobane a ile a bona pheletso! Hlokomela morui eo e monyane? Empa o ile a bona Jesu, jwalo kaha re Mobona ka pono, hobane bofeelo bose bole haufe haholo. Jwale, mme o ile a amohela boetapele ba Kreste, mme Moshe O ile a mamella hoka kgobua bakeng sa seo.

109 Lea tseba, ka nako tse ding lona bashemane ba banyane mane sekolong, bashemane ba banyane ba bua ntho tse mpe tseo ba batlang hore le dibolele. Lona banana ba banyabe, banana ba banyabe ba batle hore le bua seo base bolelang se sebe. Le hane lere, “Tjhe ke Mokreste.”

Bare, “Aha, lona makwala a maholo!” Lea tseba, tswellang jwalo pele.

Lea bona, emang, lere, “Ke thabela hoba seo.” Lea bona? Hobane, lea bona, ke seo Moshe a ileng a seetsa. O ile a kgotsofalla hoka tujwa ho nale matlotlo a Egepeta. Jwale hake re molatele, re etellwa pele ke Kreste, mme re bone seo a ileng a se etsa.

112 Jwale, lea bona, monna enwa e motjha one a ruile haholo, monna wa ho qala e monyane, ha a kaba a batla Kreste. Ha a kaba a batla ketellopele ya Jesu. Mme ka tsela e jwalo re mofumana a tsebahala haholo, mohlomong ho fetoha sebapadi sa ditshwantsho, mme abe moholo ho tsohle, tseo aka dietsang, leho tsohle tseo a dibatlang. Empa yare ha a shwa, one a sena motho ya moetellang pele. Ka tsela e jwalo, thuto ya hae, eneng ele ntle haholo, tjhelete ya hae, eneng ele ntle, empa yare ha lefu letla, hone hose ho phethahetse, one a se asa kgone ho sebedisa le enngwe ya tseo. One a sa kgone hoka reka tsela ya hae ho leba Lehodimong. Mme ha akaba a kgona, ka thuto ya hae, ha a kaba a kgona hoya Lehodimong. Lea bona?

113 Empa monna enwa e motjha jwale, one a nale tsena tsohle. One a nale thuto, le yona. One a le bohlale. O ne a ile sekolong, mme mmae one a morutile, mme a bile a nale thuto e ntle. One ale bohlale haholo. Hlokomela tsela eo a neng ale bohlale ka yona. Empa, lea tseba ke eng, ka hodima bohlale boo, kahodima tsohle tseo a neng a nale tsona, bokgoni boo a neng a nale bona, o nnile are, “ Ketla lahla tsohle, ke latele Jesu.” Na lea tseba hore baile baetsang ka yena? Baile ba moleleka. O ile a fetoha lekgoba la seretse jwalo ka ba bang.

Empa ka tsatsi le leng ha a se a hodile, one a disitse dinku kwana lefelleng. Mme ho ile ha etsahalang? Mpolelleng lona ba bang hore ho ile hwa etsahalang? Seo ene ele eng? [Ngwan ore, “Ho ile haeba le sehlahla setjhang.” - Mong] Hantle feela, ho bile le sehlahla setjhang, mme seo se ile sa hohela mahlo a hae. O ile a lebella ho sona. Mme lea tseba ke eng?

Ho nale ho ruta bana, jwale bana baya ema baruta nna. [Moena Branham oya tsheha - Mong] Ka tsela e jwalo, moshemane enwa e monyane mona, o feela-o feela ale tseleng e nepahetseng. Ntatao ke mang moshemane? [Ngwana ore, “Monghadi Shantz.”] Monghadi Shantz ke ntatao. Moshemane eo o rutuwe haholo, haho jwalo? Mahlo a bona kaofela a lebeletse pele feela, balebeletse hoba kapele ho ba bang, lea bona.

116 Jwale lebella, o entse, sehlahla seo se ile sa mohohela, sene se tuka, mme are, “Ketla ya bona hore ho etsahalang moo.”

Modimo ware ho Moshe, “Rola meqhatatso ya hao, naha eo o emeng ho yona ea halalela. Ke o kgethile hore oye o lokolle tjhaba saka. Ketla o neha matla, otla otla lefatshe leo ka dikotlo, oka fetola metsi madi, oka tlisa ditshintshi le dinta. Haho letho letlang ho o ama. Ke kgetha wena.” Hobaneng? Hobane a ile a kgetha Kreste. Lea bona? Jwale le kgetha Kreste, mme le yena o kgetha lona. Lea bona? Jwale O ile a re, “Hao kgetha Nna, mme ke o kgethile hore o ilo kena mane Egepeta.”

Lebella seo a ileng a se etsa. O ile a etellapele millione tse pedi, millione tse pedi hore ditswe, batho ba hae, hoba isa lefatsheng la tshepiso. Mme jwale, o ile a latela. Re molatela hoya jwalo hara lefella; lona bana lekile la utlwa Moena Leo le Moena Gene, le bontate ba lona le bomme ba lona, hore na ho ile ha etsahalang mane lefelleng, tsela eo a ileng a theola bohobe lehodimong mme a fepa balapileng batho, le dintho tse ngata.

119 Jwale re fumana hore, ese ele monna e moholo, monna moholo, o nale lemo tse lekgolo le mashome a mabedi. Mme o phela mane lefelleng.

Mme batho haba kaba ba motshwara hantle hohang feela, leha hole jwalo. Lea bona, ka nako tse ding batho bao ba ipitsang Bakreste haba o tshware hantle hohang feela. Empa Jesu o dula ao tshwere hantle ka nako tsohle. Lea bona? Lea bona? Re fumana hore kamehla batho badula bale kgahlano le wena ka nako tsohle, empa o ile a nna a dula le bona, leha hole jwalo. Mme ene ele moetapele wa sebele, mme o nnile a dula le bona. Mme Mangeloi a Morena A ile a bua le yena. Na le kase rate seo hase etsahalal ho lona? Hahole jwalo etsa kgetho ha jwale, mme o amohele Jesu, mme otla etsa seo.

Jwale, ebe retla fumana, pheletsong ya tsela, oya tsofala. One a se asa kgone ho rera hape, mme lentswe la hae la theoha. Ka tsela e jwalo a hlohonolofatsa Joshua, mme a nyolosetsa hodimo thabeng, hoya shwela teng.

Na lea tseba hore ho ile a ha etsahalang ha a shwa? Hona moo, eng, ho ile ha etsahalang? [Moshemane ore, “O ile ashwa, mme a tsoswa hape bafung? - Mong] Hantle feela seo ke nnete. Hantle feela.

Jwale ore, “Seo se lebisa hokae?”

Jwale, motsotso feela, moshemane o bua nnete, lea bona. O ile a tsoswa bafung. Jwale, mme ... . Lea bona? Jwale lebella. O ile a tsoswa bafung. Hobaneng? Hobane, lemo tse makgolo a robedi hamorao, ke enwa moo aleng teng Palestina, a eme le Moetapele wa hae, Jesu, Yeo a ileng a mamella ho kgojwa ka baka la Lebitso la Hae ho nale matlotlo ohle a Egepeta. O ile a mamella ... Moetapele wa hae one a eme moo le yena. Lea tseba. O ile a biletswa ...

124 Ka hare ho Bibele, lea tsebahalang, ho bile le lefika le ileng la tsamaya le Iseraele. Ha Moshe ase a loketse hoshwa, o ile a palama hodima lefika lena. Mme lefika leo ene ele Jesu. Na lea hopola ha Jesu A ne a bua, mane ho Mohalaledi Johanne, kgaolo 6?

Ka tsela e jwalo, o ile a re, “Bontata lona baile baja manna mane lefellng!”

Are, are, “Ntate O ile a lefa manna ao.” O ile are, “ Ho feela hole jwalo, ba jele manna. Hantle feela. Mme bashwele, kaofela ha bona, hobane ha baka batswelapele, lea bona.” Are, “Kaofela ha bona, bashwele.” Empa Kere, “Nna ke Bohobe ba Bophelo botswang ho Modimo Lehodimong.

"Bontata rona banwele hotswa Lefikeng. Moshe o ile a otla Lefika leo,"mme kere, "mme metsi a ile atswa ho Lona."

Are, "Ke nna Lefika leo le neng le nale bona."

Mme lebellang, ha Moshe a eshwa, o ile a ema hodima Lefika. Na lea tseba se ileng sa etsahala? Bibele e bolela sena"Mangeloi" a ile atla molata.

Seo se fapane haholo ho nale monna elwa emong e monyane! Monna eo e monyane emong, lea bona, ha a shwa, o hlokile motho ya tlileng ho molata, ka tsela e jwalo o ile a theohela tlase lefifing, hara dihele, mme o ntse ale moo ha jwale.

129 Jwale yare ha Moshe atswa ka hare ho bophelo bona, ha a tsamaya, o ile a nka Moetapele. Mme wa hae o ile a molebisa ho Yena, ntate wa hae o ile a moruta hantle. Mme yare ha a fihla dilemong, tsa motho e motjha, yaba ore, "Ke bona Bophelo Bosafeleng, haeba ke leba tlase le bafutsana bana, bahlokofatswang, mme ke tsamaya le bona, hobane ke batho ba Modimo. Hake lokele hoka etsa seo. Nka nna kaba morena, empa hake batle hoba morena. Nka nna kaba le ditjhelete tsohle tsa Egepeta, hobane ke ditliloba tsaka. Hake dibatle. Ho molemo hoka tsamaya le Jesu," mme yare ha atswa ho bophelo bona. Mme yare ha atswa ka hare ho bophelo bona, ho bile le Moetapele enwa ya ileng a moetellapele a motshwara ka letsoho.

Na hale batle Moetapele eo? Kaofela hare batle Moetapele eo hoka re etellapele ka letsoho la Hae?

Lemo tse ka bang makgolo tse kamora, o ile a bonwa a nale Moetapele eo. O ile a moetellapele. O ile a etsa kgetho e ntle, ka botjha ba hae, mme ka tsela e jwalo Modimo O ile a amoamohela kgethong eo.

Lea tseba ke eng? Morui eo o diheleng, monna eo e motjha ya ileng a hana. Lea bona, hopolang jwale, one a nale thuto, one a nale bodumedi, one a tsamaya kereke, ene ele motho ya lokileng, empa o ile a hana Jesu. Lea bona?

133 Mme monna enwa e motjha, one a rutehile, a nale thuto, empa one a batla Jesu. Lea bona, Moshe one a kaba monna ya ruileng haholo ho feta monna enwa e motjha wa mmusi, hobane one a nale tjhelete ka boyena, mohlomong le masimu ka tsela e jwalo, mohlomong le dipolotoko ka tsela e jwalo, empa Moshe one a lokela hoba morena hodima lefatshe lohle. Mme onnile a bolela tseo tsohle.

Mme lea tseba ke eng, bana? Hho sena Egepeta, mme haho sena lefa, hone hotla nne hobe le Moshe, hobane a ile a ba le kgetho e nepahetseng. Lea bona?O ile a kgetha ntho e nepahetseng hoka moetelapele.

Hahose ho sena dipiramite! Le badile ka dipiramite mane Egepeta? Le leng la matsatsi ana, ditlabe dile lerole feela, dile tlasa atomeki bomo. Kaofela maruo a lefatsehe, batho batla a lahlela moyeng, mme bahweletse, mme bare ke dintho tsa nama, mme bahweletse leho habea. Lea bona, ditla feta kaofela ha tsona.

Empa ba amohelang Jesu ho baetelapele, bakase shwe hohang feela. Banale Bophelo Bosafeleng. Leha baka shwa ka tlhaho, Jesu O tla batsosa hape.

137 O lokela ho etsa kgetho. Kgetho ya hao etla bontsha kapa ho paka seo oleng sona phelesong. Hopola, Jesu O kopa emhg le emong wa rona, “Ntatele hao batla Bophelo.” Lea bona, ketapele, “Ntatele. O tlaba le Bophelo Bosafeleng.” Mme ke nale bonnete, leho rona batho ba baholo, re fumana se seng hotswa mona le teng. Haeba o batla Bophelo, o lokela ho etsa seo le wena. Haeba o batla bodumedi, o lokela ho boamohela. Haeba o batla ... Seo o lokelang hose etsa, o lokela ho amohela seo, ke sona seo otlang hose fumana. Empa ho nna le wena, le bana bana ba banyane, hopola, kgohlo e hlahile kapa memo. Jesu o boletse, “Ntatele, mme obe le Bophelo Bosafeleng.” Ke sona seo re batlang hose etsa seo, haho jwalo?

Jwale ke babakae ba lona ba batlang ho latela Jesu ka nnete, mme lere, “Jwale, jwale, hake hodile hoo nka etsang qeto yaka ka bonna, mme ketla ... Hake kgathale hore ke nale tjhelete e kae, le hore ke futsanehile ha kae, ke batho ba bakae ba ntshehang, kapa se seng feela, ke batla ho latela Jesu. Ke batla ho etsa kgetho ya Moshe, eseng ya morui enwa e monyane”? Ke ba bakae ho lona mona baratang seo hantle feela? Na le feela le batla ho etsa seo?

139 Ke batla hore le eme hantle feela le nna. Ke rata hore le behe matsoho a lona a matsheadi dipelong tsa lona, a matona lea phahamise. Ke rata hore le kwale mahlo a lona ha jwale le inamise dihloho tsa lona, mme le bue mantswe ana kamorao ho nna. [Phutheo e pheta lentswe le leng le leng leo Moena Branham ale bolelang, thapelong e latelang - Mong]

Jesu ya ratehang, [“Jesu ya ratehang,”] ke nehela bophelo baka ho Wena. [“Ke nehela bopelpo baka ho Wena.”] Ke utlwile thero ena, [“Ke utlwile thero ena.”] moo bahlankana ba babedi baileng baetsa kgetho. [Moo bahlankana ba babedi baileng baetsa kgetho.”] Hake batle hoya ka tsela ya mmusi enwa e monyane ya ruileng. [Hake batle hoya ka tsela ya mmusi enwa e monyane ya ruileng.”] Empa ke rata hoka tsamaya ka tsela ya Moshe. [“Empa ke rata hoya ka tsela ya Moshe] Ke sale ngwana, ha jwale. [Ke sale ngwana ha jwale.”] Nketellepele, Jesu. [Nketellepele, Jesu.”] Hoya Bophelong Bosafeleng. [“ho isa Bophelong Bosafeleng.”] Amen. [“Amen]

Jwale leka inamisa hloho tsa lona.

141 Jesu ya ratehang, ka tsatsi le leng, ho tsamayeng ha Hao mona lefatsheng, baile batlisa bana ba banyane jwalo kaha ke buile letsheareng lena. Mme barutua baile bare. “Morena o kgathetse haholo. O ne a ile a rera hoseng hona. O ile a rera ka sena le sane, mme o kgathetse haholo. Seka Mokgathatsang.”

Empa, Jesu, O boletse, “Lesang bana batle ho Nna, hobane Mmuso wa Mahodimo ke wa bajwalo ka bona.”

Morena Modimo, kajeno amohela bashemane bana ba banyane mona le banana bana, sekolong sena sa ho loka, moo moena wa rona a nkileng leeto la lehwatata mona, hoka tlisa malapa ana a lakatsang ho ikarola le lefatshe le dintho tsa lona, hoka sebeletsa Wena feela. Mme jwale bana ba bona bateng mona, ba lebeletse malapa a batswadi bontate le bomme ba bona, jwalo kaha rele mehlala ho tsohle tseo re dietsang. Oho Modimo O Ratehang, Mmupi wa Lehodimo le wa lefatshe, laola maoto a rona, Morena, hore re seke ra etsa letho kapele ho bana ba banyane, setlang ho etsa tshitiso ho bona tseleng ha bantse bahola. Hobane ho boletswe, ho molemo hoka tlamella letlapa molalelng, mme o lahlelwa lewatleng, ho nale ho sitilwa bana ba banyane. O boletse jwalo, “Mangeloi a bona a dula ale pela Ntate Lehodimong.” Lengeloi le leholo, le Lengeloi la selekane, le lebella emong le emong wa meya ena.

Ha badutse mona tsatsing lena ka mahlo a bulehileng, bantse ba araba leho sheba dipotso, mme ba mametse dipale tsena tsa bana tsa Bibele, tsa hore mathaka ao a mabedi a ileng a etsa kgetho tsa bona, mme kaofela ha bona emong le emong a fana ka bophelo ba hae ho Wena. Oho Jehova Modimo, baetelepele, batshireletse. Bake bafumane Moetapele enwa e moholo, Jesu Kreste, eo atlang ho baetellapele ha mme le ntate mesuwe baqetile ka bona. Ha Wena o baetellepele hoya Bophelong Bosafeleng, jwalo ka O entse ka Moshe, jwalo kaha baikokobetsa, ba banyane, thapelo tsa bona dileba ho Wena. Ke O nerhela bona, Morena, jwalo ka mohlanka wa Hao, jwalo ka bokgabo ba korone ya Hao. Basebedise, Morena, tlotlisong ya Hao, mona lefatsheng. Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

145 Lona ba banyane, latelang, hoka ... Jwale le ikutlwa betere ka seo? Lea tseba hore Jesu O tla le etellapele leho tsamaisa. Na hale dumele seo? Mme Jesu O tlilo le etsa jwalo ka Moshe le Meriama, moporofeta wa mosadi le moporofeta, o tlilo etsa batho ba phahameng haholo ka lona.

Jwale, rona batho ba baholo, bao le Moamohetseng, na hare batle hore Are etellepele le rona? Ke rata hore A nketellepele, ho laola maoto aka, ho ntshwara ka letsoho. Lea bona? Ere leha ke fihla nokeng, ke-ke batla ho tshwara letsoho la Hae. Kaofela ha rona re batla seo, haho jwalo.

147 Jesu ya Ratehang, re etellepele, le rona, Ntate. Jwalo kaha re itukisetsa ho arohana. Ke lokela ho kgutlela Tucson. Ke lokela hoka lokisetsa dikopano moo. Modimo, ke nehelana ka sehlopha sena sa batho, Moena Leo le Moena Gene, le balatedi bohle mona, matsohong a Hao, hore otla bahlohonolofatsa leho barata, baleballe ditshito tsohle tsa bona, o fodisa mahloko ohle a bona, O ba boloka kamehla leratong le kopanelong, ebile o kgothatsa bohle batlang ho ... bakgathetseng. Ka nako tse ding Satane otlatla ho leka hoba kgelosa, batla lahlwa ke batho ba lefatshe lena, leke banna. Ka nako enngwe ke metswalle e haufe haholo le bona, e sita le selekaneng, re ntse re lahlwa. Empa re nale yale mong Eo re mokgethang, A kase re lahle kapa hore lesa.

Re etellepele, Morena, hoya Bophelong Bosafeleng. Re kopa hore eka O ka re nehela seo hore rebe mmoho kamehla nako tse ngata lefatsheng, mme re bua ka Wena leho bua le wena. Mme ka Letsatsi leo le leholo, ha lefatshe le nako difedile mme diile Bosafeleng, hake re kopane moo Mmusong, jwalo ka malapa asa thuwehang, leho phela mmoho kamorao ho moo kaho safeleng. Fana ka seo, Morena. Ho fihlela ka nako eo re dule jwalo ka lelapa lesakang la thueha, ho dula moo kahosa feleng. Fana ka seo, Morena. Ho fihlela ka nako eo, hake re sebetseng, re sebetse ka pelo tsohle tsa rona, ka matla ohle, ha letsatsi lesa tjhabile. Hobane re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

149 Modimo A hlohonolofatse emong le emong wa lona. [Karolo esa sebetseng lebanteng - Mong]

Ka ketelopele ya Hae, O tla o tshwara,

Ka dimatsoho a Hae otla o sikara;

Modimo A be le wena ho fihlela re kopana hape!

Ho fihlela re kopana hape!

Ho fihlela re kopana hape mapotong a Jesu;

Ho fihlela re kopana hape!ho fihlela re kopana! (Kea leboha, batho)

Modimo Abe le lona ho fihlela re kopana hape!

Modimo Abe le lo na.