Kreste O senolwa Lentsweng la Hae (65-0822M)

1 Hare inamiseng dihlooho. Morena Jesu, Modisa wa mohlape, re nale molato ho Wena, Morena,rekeke ra kgona ho lefa molato oo ho Wena. Re ikutlwa rese balokelwang ke tshwarelo ya Hao. Rea kopa hore O re hlatswe dibe tsa rona. Re rapela hore o tiise tumelo ya rona.

Ba bangata baya kula mona, jwalo kaha rele mona re bona dimamina mona ho potoloha le naha mmoho le dikopo. Mme rea dumella hore re lebile pheletsong ya lefatshe lena, mme haufinyana letla feela hohang feela; mme re rata hore rebe re se re loketse nako eo. Ke lona le baka le etsang hore re bokane mona, ke ho lokisetsa nako eo. Ke boleletswe hore ho potoloha le naha ena ke kgokelo ya mehala, hotswa lebopong ho leba lebopong. Hohle moo Lentswe le utlwahalang teng, ha sehlopha seo selokele seo. Fodisa bakudi. Ke kopa hore Otla hlwekisa meya hotswa mademoneng ao. Re thuse ho lokisa Tabernakele ena.

3 Mme re O kopa hoya ka tsela ya Lenntswe la Hao, ha, as we have gathered nationwide now, feeling that we are a smke Moya O senole ho rona seo re batlang hose utlwa, empa batho bake batshwarelwe, hobane re lokela hoka etsa sena ka Jesu Kreste.

Re nehe dintho tsena, Morena, mme hare kwala tshebeletso ena re leba ka makgoro kaho fapana, hake re tshwane le baneng ba lebile Emmause, "Na pelo tsa rona ha diaka tsa tjhesa hare tsamaya le Yena?"

Jwale, Ntate, kea tseba hore le ha nkareng feela. Ho Bakreste bana ba ratehang, seo sekeke sa etsahala. Seo sekeke sa nthusa letho, hobane ketswa hona moo le nna. Re batho kaofela, rea bola, empa ha Moya wa Hao O buwe; ha Ake A nke Lentswe. Re lebeletse Yena, ka Lebitso la Jesu. Amen. (Leka dula fatshe)

6 Ke maketse; ke boleletse mofumahadi waka, haeba a mametse mane Tucson, ke ile ka nahana hore nkase hlole ke kgona ho sebetsa hape; mme ha keatla le diaparo. Mme ke ile ka botsa ngwetsi yaka hore na o aenne jase yaka na, "Ke eme mona kamora sefale ... Haba tsebe hore borikgwe ke bo bong le jase ke enngwe." Mme jwale, bo bong bo hae ... Empa Meda, o ile a aena hempeg, ka tsela e jwalo seke wa tshwenyeha. Ntho enngwe le enngwe e lokile.

7 Jwale, re nale kopo mona, eo ke moena waka ya ratehang ... Mme ke nahana hore ke Prescott, ke dumela jwalo, o hoketswe hona jwale, mane Prescott, Arizona. Ntate wa Kgaitsedi Mercier o bile tseleng feela ya hotla kopanong o tseleng, mme o ile a lebiswa kokelong ka baka la pelo, Moena Coggins. Mmoho le Moena Junior Jackson, ke nahana hore o sealemoyeng ha jwale Clarksville kapa New Albany, mme ntate wa hae o sepetlele, kea utlwisisa, ka bothata ba mofetshe wa letshwafo. Ka tsela ejwalo re hopola baena bao. Mme jwale, ho nale babang, emapa hare batle ho nka nako e etelele. Modimo o tseba ka bona bohle, ka tsela ejwalo hare rapeleng bohle.

8 Modimo ya ratehang, jwalo ka moratuwa, ya tsofetseng, monna ya maswebe matsohong, Moena Coggins, monna wa kgale tseleng ena, seka ha a robetse moalong wa sepetlele hoseng hona, o hlasetswe ke pelo, Modimo, pelo eo ya kgale e nale mathata. Kea rapela, Modimo, mothuse hlena. Fana ka seo. O rata bophelo jwalo ka rona bohle, mme o rata ho phela. Morena Modimo, fana ka seo. Re rapela naha yohle ka Lebitso la Jesu, hore O mofodise hona jwale. Re dumela hore Otla fana ka seo, hore atle atle kopanong.

9 Re rapella Moena Jackson, ntate wa hae ya ratehang, o nanarelwa ke lefu. Mme a tlisitse mora wa hae Junior, mme kea rapela, Ntate ya ratehang, hore Ota mofodisa. Kea tseba hore sena sebonahala eka ke ntho ekekng ya kgonahala. Meriana, ngaka, haba tsebe hore na baetse eng ka seo ... Empa hopola Moena Hall le yena, batho ngaka tse pele haholo (mona Louisville) -- are, "O nale dihota tse mmalwa ho phela," ka mofetshe wa sebete, mme oya phela kajeno (Seo ene ekaba lemo tse hlano tse fetileng) ka lebaka la mohau wa Hao. Ka tsela ejwalo kea rapela, hore fodisa Moena Jackson kajeno, Morena. Ha mohau wa hao obe le rona.

Mme sehlopha sena sa dimamina, masela ana a dikopo, Oba tseba kaofela, Ntate. Kea rapela hre Otla bafodisa ha jwale, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

11 Jwale, qala hoseng hona, kene kesa nahana hore etlaba sa hoqala Sontaha. Mme ere hape ha re paka ka sena, ketle fatshe. Moena Neville o ndumelletse ho buwa, mme rene re bolela hore sena seetsahale ha jwale, mme ebile ho tsebisa batho. Mme re nale maranrang ana mona, eleng, selokileng. Batho bate ba fihle bakeng tsa bona hantle le mahaeng a bona, dikereke, jwalo jwalo, le ho utlwa tshebeletso. Ke leboha seo.

12 Jwale, ke bona ho tletseng mona, ho bile le dikopo bekeng e fedieng ... ke dumela seo -- ke lebetse sehloho seo. Hore kene ke buwa ka melato kapa dikoloto. Mme lea tseba, hase lebaka lereng, ke hosa utlwisise ha batho ba bangata, eseng hore ho nale bothata, empa hosa utlwisise. Mme jwale, mme emong o boletse, "Na reka reka koloi?" kapa, "Ke lokela ho etsang ..." Jwale, seo hase seo Jesu aneng A buwa ka sona mona, kapa Bibele mona, ho boletswe jwalo, "O seke wa kolota motho." Seo ke molato o lokelang ho lefuwa. Balefe. Hao ... Seo ke hose kolote motho. Seo ha sebolele ... Hlena, re kolota dikhiro tsa rona, mehala, leha ekaba eng feela. Ntho tse ngata, rea e lefa. Mme melato ya kgale mona, e lefe. Lea bona? Jwale, o seke wa leba ka ntho e leketlang ho wenat.

13 Ke hopola ka nako enngwe kene ke kula haholo kele moshanyana. Ke ile katswa sepetlele ke kolota kete tse pedi tsa didolara. Mme hone ho nale lebenkele la meriana, Mong. Swaniger; mme kene ke mokolota magkolo a mararo a didolara. One asa ntsebe hohang feela, Mme monna eo ... ke ile ka leba ho yena. Kene ke sa motsebe, mme one a romela feela jwalo, o seke wa hana ho lefa seo; mme kare, "Kea o kolota." Mme kare ... Ke dumela, eseng Swaniger, ke Mong. Mason mane tlase Court Avenue le Spring. Mme kare, "Kea o kolota. Mme ke mpa ke fokola feela, empa ke leka ho phethisa seo. Jwale, haeba ke sakgone ..." Kene ke satswaba Mokreste; kare, "Ntho ya pele, Mong. Mason, jwalo kaha ele mosebetsi waka, Ke mokolota boshome. Ke lokela ho molefa boshome baka." Mme kare, "Ebe ntho e latelang ke dikolota tsaka." Kare, "Ntate waka oya kula, mme o nale ... Re bana ba leshome bao a lokelang hoba hlokomela." Empa kare, "Ketla ... Haeba kesa kgone ho lefa sente tse mashome a mabedi le bohlano molatong waka ... Haeba kesa kgone ho lefa sente tse mashome a mabedi le bohlano, ketlatla ke o bolelle. Ketla o bolella, 'Hake kgone kgetlong lena.'" Mme ke, ka thuso ya Modimo, ke ile ka kgona ho lefa molato oo. Lea bona? Empa seo ke sona seo kese bolelang. Lea bona?

14 Oseke ... Emong ore ... Oho, Bakreste ba bang baya etsa melato ya dikoloi, mme monna eo o ile atla mona ... Monna eo o ile a bolela seseng, "Ketla lefa. ke thola moputso ka Moqebelo," kapa ka nako enngwe, mme ha akaba a molefa. Mme beke tsa nna tsa feta jwalo, ha akaba a buwa letho. Mme a fihla bolela seseng mona; are ... Lea bona, sena se bontsha hape kereke. Sena sekgahlano le Kreste. Haeba osa kgone ho lefa, eya o mmolelle, ore, "Ke yona eo ke o kolotang yona, mme ketla lefa. Ke Mokreste, empa hakena yona ha jwale, ke nale ... ke kolota sena." Mme oya hopola, sena sep ke sebolelang, oya tseba, hao etsa seo. Ka tsela eo ke sona seo ... Ke leka hoka lokisa seo kaofela, leka ho lokisa dintho, hobane re tseba seseng mona, haufe le sebaka seo. Ka tsela ejwalo re lokela hoba balokileng. Hahotla hwa Morena hole haufe, re batla hobe ho lokile.

15 Jwale, re batla ho loka ka seo bakeng sa Konyana ha etla. Mme retla bua kamoo re tsebang ka teng, hobane re kopane. Ke nahana hore le tseba seo kaofea ha lona, le nale seo mona Indiana: hantle feela, ho lokile, maemo a matle a lehodimo, ha re soka reba le pula hotloha ka nako eo, ho lokile.

16 Jwale, ke rata ho bala Buka ya BaHeberu1 le hotswa Bukeng ya Mohal. Johanne 1. BaHeberu 1:1-3 le Mohal. Johanne 1:1 bakeng sa thero. Taba yaka ke ho bala Mangolo. Jwale, ha re bale BaHeberu 1:1:

Modimo, nakong tse fetileng ... o buile le bontata rona ka baporofeta, Empa matsatsing ana O buwa le rona ka Mora, eo A Moentseng Mojalefa wa tsohle, eo A bileng A entseng lefatshe ka Yena; Eo ereng leha Ane Ale Kganyeng, mme ... ale setshwantshong sa motho, mme a tshwere tsohle ka matla a Hae, eo ka Boyena A ile A sebaka sa dibe tsa rona, O dutse letsohong le letona la Mookamedi ya Moholo;

Ke palo e monate hakakang ena. Jwale, Mohal. Johanne 1:1:

Tshimolohong Lentswe lene lele teng, mme Lentswe lene lele ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo.

17 Jwale, mme mohlodithero hoseng hona: "Kreste O senolwa ka hare ho Lentsweng la Hae." Jwale, ha ketla qetela ka taba ena, hobane seo ... Hoka tseba seo re sebuwa ka taba ena, empa ke ntho etlang ho etsa hore maemo a tsitse, hobane re tsamaya maemong a thata haholo, metsing a phallang. Re sesa ka hare ho ona maemo ao. Mme ka nako enngwe, mme ke nahana hore ho jwalo feela, ho jwalo feela, hona hoya tshosa.

18 Kene ke buwa le moruti ya motjha le mosadi wa hae nakonyana e fetieng. Mme kaofela bane batshwenyehile ka maemo a lefatshe, lefatshe lohle. Kare, "Hopola, Satane otla ho wena." Hake kgathalle hore o hokae, Modimo ... O nale tokelo bakeng sa ntho ele nngwe feela. Ekang feela, motoba, o fofale,kapa o tshwarwe ke serame mme o dule setulong sa mabidi, kapa wa kopana hlooho? Lea bona? O nale motaba kaekae. O nale tokelo ya ho bula seo. Jwale, ke sebaka se bolokehileng kamehla.

19 Mme ho bona tsela eo re tshwenyehang ka yona ... Mme bekeng e fetileng ditheipe, ke nahana, dita senola dipatilweng, nakong eo dikotlo tsohle ha ddielwa fatshe ho bulweng ha Diterompeta, kapa, kapa hotswa ka hare ho Diterompeta, mme Diaduma tse Supileng ... Mme hotla ha Hae..

20 Batho maemong ao a bona, lefatshe lohle ... O badile sena kgweding e fetileng "Reader's Digest." Jwale hlokomela sehlooho; ke ka Billy Graham moevangedi e moholo. One a ile a kgathala haholo hoo a sakang a kgona hoka tshwara tshebeletso, mme o ile a leba Kliniking ya Mayo hoya lekolwa ke dingaka. Hone hose letho le phoso ka yena, empa ele hore ha a etse mosebetsi o lekaneng. Mme baile ba mmeha maemong ao: o ile a bolellwa hore a ikwetlise. O matha letsatsi le letsatsi. Mme ebe, ebe mongodi o bolela hore mahlale a pakile seo, hore ebe kajeno, bana ba banyane, mme bashemane bana ba banyane batsofala bale lemo tse mashome a mabedi. Mme haba fihla lemong tse mashome a mabedi a nang le metso e mehlano, ka nako tse ngata banana batswa sesading ha bale lemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano. Hake tsebe hore o tseba seo kapa jwang, empa matsatsi a mmalwa a fetileng Moya o Halalelang o buwa, ngwanana emonyane a dutse mona fatshe; ke sona hantle feela sebolela hore phoso ekae ho yena. Ke ile ka mosheba kgetlo labobedi, ka sheba hape, mme ke ile ka bona hore phoso ekae. Ka nahana, "Ho kasebe jwalo; ngwana o monyane haholo." Empa hone hole jwalo, menopause, emo tse mashome a mabedi, mashome a mabedi e boraro, ntho ekang eo. Lea bona?

21 Mme waka masohome a mane le metso e mehlano. Mosadi waka yena ha ale tse mashome a mararo le metso e mehlano. Jwale, keho leba fatshe mane mashomeng a mabedi le metso mehlano. Moloko ohle wa botho o bodile. Ka tsela ejwalo, haebe mmele wa motho senyeha ke dijo tseo re dijang, tshoho enngwe, o bodile, na seo hase bodise e disele tsa boko? Ebe jwale hare bone hore seterateng batho batsotse. Re bona kamoo ba mathang ka teng seterateng ka maele tse lekgolo le mashome a mabedi, ntho tse ding. Ditla jwalo ka sekgohola, lefatsheng, seng feela setjhaba sena, empa hohle mona, kelello e ile.

22 Mme hare bula ntho tseo, ha Modimo A ratile, Diterompeta tse Supileng ... Banna batla hlanya hanyane, ho fihlela eka ba bona thaba. Batla hlokofatsa basadi, jwalo ka ditsie ka meriri ya basadi, meriri e lektlang jwalo ka ya basadi, ka meno a matelele ekang a tau, ba loma jwalo ka diphepheng, jwalo jwalo, ho hlokofatsa lefatshe. Empa hahona letho leka etswang ka seo. O kena ho seo ka potlako. Lea bona? Tlhokofatso ...

23 Mme Sontaha sefetileng re potoloha jwalo ka kutlo tse hlano ... Ke ntho e nepahetseng, kutlo tse hlano. Ho tsela ele nngwe feela ya ho kena tabeng ena, keka kutlo tseo tse hlano: Lea bona, tatso, kutlo, ho nkgela, ho mamela; haho tsela enngwe ya hoka bopa mmele.

Ka hare ho motho ke moya. Mme o nale kutlo tse hlano: Nahana ka seo, leho nahana, le leratoi, maikutlo, jwalo jwalo. Ho lokile.

Jwale, okeke wa nahana ka mmele wa hao; o nahana ka kelello. Mme moo ke hona moo feela bongata ba Bakreste bofellang teng. Mme bakgona ho etsa seo, jwalo ka tshimo ya poone, baka kgona ho hlohonolofatswa ka ona Moya oo O Halalelang. Empa ka hare ke maemo a mang, puso ya boraro, ke moya; mme seo selokisitswe ke Modimo. Ke hona moo ya sebele jeme eleng teng, ke ka hare moo.

Mme hopola, hoja hone hoka kgonahala ho bula moo, pelo ka hare, ho epela, ene etla fothola mofoka le koro, hase lebaka ka sekantle, maikutlo feela.

27 Kajeno batho baferekane haholo ke Moya o Halalelang. Satane eka kgona ho iketsa Lengeloi la kgany, empa hale kgone ho hlahisa entswe, lentswe ka Lentswe. Ke hona moo a neng a hlolela mane Tshimung ya Edene; ke hona moo aneng a hlolehe teng. Ke hona moo ... Theipe batlotsuweng nakong ya hoqetela ... Baka tlotsuwa ka Moya, ho buwa ka diteme, ho tantsha, ho hweletsa, ho rera Evangedi, mme entse ele diabolosi. Keka hare. Jwale, hopola, Jesu o boletse mona. "Bohle bao Ntate a nneileng bona, batla ho Nna. Haho ya katlang ho Nna haese Ntate ya Moromelang." Jwale, re kene tabeng ena, baholo, bontata rona moholoholo, ho buwa ka nama. Ke sona seo releng sona, ka tlhaho. Ka nako tse ding ngwana oya tswalwa. A futse ntate, 'hobane haho motho ya buileng ka hlooho e kgubedu, kapa mme wa hae. Empa hoka kgutlela morao jwalo, otla fumana motho ya hlooho e kgubedu.Ke peo e theoha jwalo, mme sena setloha morao kwana. Jwalo ka Ba-Heberu 7 ere, Melkisedeke ... Abrahama o ile a lefa boshome ha atswa hlasela ditjhaba. Mme Levi, ya ileng a fumana boshome, o bolefile, hobane one ale thekeng la Melkisedeke kapa thekeng la Abrahama, hantle jwalo, ha akopana le Melkisedeke.

28 Jwale, ntho yona eo: Haeba Mora waa Modimo, mme haeba kele Mora wa Modimo, kapa moradi wa, rene re nale Modimo ho tloha tshimolohong. Mme ha Jesu eba botlalo ba Modimo, ebe rene rele karolo ya Hae, maemong a karolo. Ha A thakgiswa, rene rele mmeleng wa Hae. Ha A tsoha bafung, re tsohile le Yena. Mme jwale, jwao kaha re tsebilwe le yena, re dutse le Yena nqalong tse phahameng Lehodimong le Kreste Jesu. Oya bona?

Hobane Yena ... Rona, haeba rele bara le baradi ba Modimo, re bana ba Modimo; ebe re karolo ya Modimo. Ebe re nale Bophelo Bosafeleng. Mme Modimo ke Yena Bophelo Bosafeleng. Ebe rene rele ho Yena pele lefatshe le thewa. Mme ha Jesu A fetoha Lentsswe, ebe re karolo ya Hae. Amen. Ke wena eo moo oleng teng. Mme ha seo sele jwalo, haho Diabolosi yaka tsebang sena, haho matla, aka etsang sena. Seo kese tlamang moya. Oka tlotsuwa ka moya hona moo, mme takotso, mme o etse ntho tsena tsohle,empa hao itlamella Lentsweng, oka setlohe mona. Seo seta etsa hore obe le bonnete entsweng la Modimo. Ntle ho moo, rhase lebaka hore ho etsahalang, ontse o lahlehie.

30 Mongwaha wa kereke ya Laodisea, efeela, efoufetse, esoto, empa haetsebe ... Lea bona, haeya tlotswa, etlotsuwe ka Moya wa sebele. Oya bona Moya o Halalelang o wela hodima moya wa motho, empa moya wa hae ke karolo feela. Lentswe leo. Lea bona? Mme ho ... hake kgathale hioore o rera hakae, o etsa sena ka makgetlo a make, mme o rata hakae ... Ke karolo enngwe ya moya. Oka rata ka mmele wa hao; o rata ka moya wa hao. Seo ke karolo enngwe. Mme oka rata esita le Modimo, leha hole jwaalo hobe hose monate. Oka leleka madimona, mme wa nna wa rera, le ntho tseo tse ding, seo sebe sentse sesa loka. Jesu O boletse; are tsatsi leo letla fihla. Ho fella jwalo feela.

Lentswe lene lele teng tshimolohong, mme Lentswe lene lele ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe la tsamaya hara rona, ...

31 Hokomela. Ke tlilo buwa feela Bibele, Kreste O senolwa Lentswe la Hae. Moo ke nkang qeto ena. Motho emong ya haufe (eka nna yaba o dutse mona hoseng hona) ... ke nale setshwantsho seleketlang mona ha jwale, ke hlooho ya Hofmann ya Krste engodilweng ho Beatitudes. Mme hantle feela moo oka etsang seo o hloka karolo moriri feela, baile ba tiisa haholonyana. Ke eo moo A leng teng, A dfutse Lentsweng la Hae, A shebile kantle: Kreste Botleng. Motho emong, leha ekaba ke mang feela, kea o eboha bakeng sa seo. Mme ho nale motho ya ileng a tlisa seo hantle feela ahaka seo kantorong yaka, ho Elia a oroha ka koloi ya mollo. Re thabela ntho tsena. Nakong tse ngata, sehlopha se seholo, ha kena nako ya ho buwa ka sena, empa ke bona sena, moena, kgaitsedi. Ke tseba seo. Modimo O tseba seo.

Jwale, ke tlilo buwa ka taba ena "Kreste O senolwa ka hare ho Lentswe la Hae." Botle bo bokalo ba Kreste, A eme hantle feela moo. Jwalo ka ... Ke hona mo ke ileng ka nahana ka seo.

33 Jwale, Kreste le Lentswe la Hae ke ntho ele nngwe feela. Lea bona? Bare, "Ene ele jwang Bibele ..." Batho bare ... Kene ke palame le monna emong nakong e fetileng. O ile are, "Nahana ka seo. Re mona lefatsheng lena, tsela eo holeng ka teng, re tseba hore re pholositswe feela ka tsela ya Bajuda hoya ka Bibele." Kare, "Monghadi, hake tsebe hore nka bolela seo jwang, hake dumele tsela eo ya Bajuda." Kare ...

O boletse, "Ka tsela ejwalo, oya rapela ... O rapellang? Ke botsa semang mang ho itseng; mme hakea fumana karabo ya seo." Kare, "O rapela hampe. O seke wa rapela ho fetola mohopolo wa Modimo; re lokela ho rapella hore mehopolo ya rona ho fetoha. Mohopolo wa Modimo hao lokele hoka fetolwa. (Lea bona, lea bona?) Hantle feela." Ka bolela jwalo, "Eseng seo o serapellang ..."

35 Ke tseba moshemane emonyane wa Katoliki -- one a rapella mmae hore a fole. Mme o ile ashwa mmae, mme o ile a lahlela buka ya thapelo mollong. Retla bona seo, lea bona ... hake sebedise buka ya thapelo, empa leha hole jwalo ... Oya bona, o nkile tsela esele. O leka ho bolella Modimo hore A etseng. Thapelo e lokela hoba ka tsela ena, "Morena, fetola mohopolowaka hoka Lekana Lentsweng la Hao," eseng o fetohe, hohang feela, "Hake fetole mohopolo waka; O fetola mohopolo waka (Lea bona?) O fetole mohopolo waka hoya ka thato ya Hao, thato ya hao e ngodilweng mona ka hare ho Buka ena. Mme Morena, O seke wa ntesa ho fihlela mohopolo waka o lekana le Lentswe la Hao. Mme ebe ha mohopolo waka ose ole jwalo ka wa Hao, ebe ketla dumela seka hare ka mona. Mme O boletse mona hore re lokela hoba jwalo, mme ke a O rata, Morena. Tsohle disebetsa mmoho."

36 Kene ke dua le motswalle bekeng ena. Ke ile ka mmotsa tse ding tsa dipotso ... Re ile ra dula mmoho tafoleng ka Bibele. Re buwa ka lerato; motho emong are ho nna; o ile are, "Ke nahana hore o antikreste." Kare, "Haeba seo sethabisa Morena, ke sona seo ke batlang hoba sona. Ke rata feela hoba seo A batla hoba seo A ratang hore kebe sona. Kea Morata. Mme haeba A lokela ho ntahlela ka hare ho dihele, kentse ke Morata, haeba ke tsamaya ka tsela eo le kajeno." O ile a ntebella ka ho makala.

Ke ile ka bona bohlano ba bona moo, banna ba batjha, basadi ba batjha, balokileng. Ke tseba kamoo bashemane bana ba ratang basadi ba bona ka teng, mme ke ile kare ho bona; kare, "Ke ena tsela ya ho lekola seo. Haeba mosadi wa hao pele le nyalana ... Jwale, kgutlela morao, ore lenyalong lena, one o nahan ka lenyalo. One osa nyala, empa one o nahana ka seo. Mme oya tsoha, mme oya tsamaya o buwa le kgarebe ya hao le lokisa ditaba, mme ore, 'Oya tseba, ke lorile re nyalane, mme re nale bana, mme re phela ha monate, mme re emetse hotla hwa Morena le tsohle." Mme ebe, ngwanana enwa ore ho wena, 'Oya tseba, ke rata monna emong ho nale wena. Nka thaba ha kenale monna emong.'Hotswa botebong ba pelo ya hao oka kgona hore, 'Modimo Abe le wena, moratuwa. Tsamaya le monna eo.' Jwale, jwale, hlokomea hore, monna emong le emong kapa mosadi emong le emong. Lea bona? Ka tsela e jwalo, haeba lerato la hao ele la nnete otla etsa seo, hobane o thabela seo. Keng seo ... Oya tseba hore oka mofumana; oka phela le yena, etlaba mosadi wa hao, otla o nyala, empa akeke a thaba. Aka thaba ... Mme ebe, haeba o morata, ebe o rata ho thaba. Ka tsela ejwalo, ha feela ele thato ya Modimo, ha thato ya Modimo ephethehe leha ekaba hole jwang. Ke thabela hoka etsa seo feela se Mothabisang. Ka tsela ejwalo, lebella lebaka la hao, otla tseba hore o trata Modimo kapa jwang." Hotla etsahalang ha Akare, "O ntshebeleditse, empa ketla o lahla?" "Leha hole jwalo Kea o rata."

38 Ka tsela ejwalo, ha kereke ene ekaba jwalo feela, ene ekeke ya leka ho tlosa bolo ya maoto. One Atla thibela seo (Lea bona?), ha lebaka la sebele. Eseng ho leka, "Hlokomela, ke nale seo jwalo, Nna-nna ... Enwa ke nna; sena ..." Lea bona, Modimo Akeke A sebedisa monna ya jwalo. Ho nale boiketsise bo bongata mona, mme eo ke Satane; mme batho bakeke ba bona seo. Baleka ho beha molato ho emong. Ha Modimo Ake A tsose monna. Lea bona, lea bona?

39 Jwale, lerato la sebele, "Hase lebaka maemo aka, Morena, ha nka kgona ho kenya lentswe bakeng sa seo, ere ke etse seo." Lea bona? Ke sona setlang ho etsahala ka mosadi wa hao. Haeba o morata (Lea bona?), hase lerato la Fileo, seo ke Agapao, lerato a sebele. Mme haebe aka phea ha monate kae kae ... Haoya nyala ha jwale, 'hobane, okeke ...

40 Ka tsela ejwalo, batho ba mamelang theipe. Ba bang ba etsa seo, are, "Hobaneng, hara"Lenyalo le Tlhalo" o boletse sena le sane." ke boletse sena ka makgetlo: ditheipe tsena feela ... Ke bua le phutheo, moena. Ha kena boikarabelo ka seo Modimo A sebolellang modisa; ke nale boikarabelo hore na dijo ke difeng. Sena ke sa Tabernakele ena feela. Lea bona? Jwale, haebe batho ba batla hoka mamela theipe ena, ho tloha ho bona. Empa ke kopa Modimo ka seo. Ke sebe sa bona seo. Emong O ngotse mme are, "Ka tsela ejwalo, ke entse sejwalo. Ore sebe sa rona ..." Hakea bolela seo. Kare, "Etsang sena: ke batho bao feela, batho mona ka hare ho Tabernakele, mohlape waka." Jwale, haeba Modimo A batla ho etsa seo ... O fumana tshenolo bakeng sa seo hotswa ho Modimo. Ketla etsa ntho ekang yona eo. Empa molaetsa ona bakeng sa kereke.

41 Hlokomela. Jwale, rea kgutla; re nale seseng mona. Seseng selokela hoka tiisa seo; ka mantswe a mang, ke kgetho ya teng. Mme emong le emong o lokela hoka fumana seo.

Ke ile ka rera ka seo nakong efetileng, hantle feela, sebaka seo eleng lentswe la hoqetela. Jwalo ka emphayara papading, ha a bolela hore ke ntlha ejwalo feela, ke sona seo eleng nnete. Hase lebaka hore o bona sena ka tsea ejwang, molaola papadi ha are ke ntlhae. Ore, "Ke ... Ene ese ntlha. Etswella ... Ke bone ..." Hake kgathalle hore keng, ha are, "Ntlha," ho jwalo feela, mme ho fella moo, ke so ...

O dula a nepile kamehla. Mme kganya ya tsela ke yona eo. Ha feela ere, "Leba," Ke ... Ore, "Hahole jwalo, ke potlakile, ke nale ..."Tjhe, tjhe, ere, "O eme ha mathaka amang a tswella pele." Lea bona? Ke kgetho.

44 Jwale, ho lokela hoba le kgetho ho seo o seetsang. Ho lokela hoba le kgetho bakeng sa mosadi wa hao. O lokela ahoba le mosadi eo o mokgethang.

Jwale, ho lokela hobale nako ya kgetho ya koloi ya hao, ke qeto efeng eo o lokelang ho e etsa. Na ekaba ke Ford, Chevy, Plymouth, koloi etswang ntle, leha ekaba keng feela, o nale kgetho. Mme ke ho phela jwalo ka Mokreste; ho lokela hoba le kgetho.

46 Jwale, ha motho are, aya ho motho emong are motho emong, "Ka tsela ejwalo, o lokela hoka kolobetswa," mme thaka lena lere lekgale ... Mohlomong ... Kereke enngwe hae kolobetse, difafatsa feela ... Ke nahana, mohlala, Methodists, kolobetso eya kotjwa; ke utlwisisa jwalo. Kapa mohlomong Catholiki, baya fafatsa.

Jwale ebe, ebe o utlwa babang bakolobetswa ka hare ho metsi, ka tsela eo, one asa utlwisise; o hotse ele MoCatholic, O leba ho moreri are, "Ntate, ke lokela hoka kolobetswa. kereke ereng ka seo?" "Hobaneng, sena sebolela hoka kolobetswa." Jwale, seo ke qeto ya kereke, ho fella moo. Pherekano e fedile. Kereke e boletse jwalo, mme ke phetho seo.

48 Ho etsahalang ha -- moena wa Baptist a utlwa hore re dumela ho inelweng, otlare, "Ke dumela hore," -- Lebitsong la Jesu Kreste. Jwale, leloko lena letla leba ho moruti, "Moruti, ke utlwa hothwe ho inelwa ke kolobetso, empa ka Lebitso la Jesu Kreste."

"Hahole jwalo," otla re, "jwale, hare boneng. Hobaneng, mona buka ere re kolobetswe Lebitsong la Ntate, Mora, Moya o Halalelang." Ha kereke ele ya nnete ere, ho felletse jwalo. Hase lebaka hore hothweng; seo ke taelo.

50 Hahole jwalo, mokgatlo ohle wa tumelo. Empa ho nna le babang re dumela hore ba lebisa batho ho Kreste, mme ka Kreste, Bibele ke Nnete. Hase lebaka ... 'Hobane Modimo O itse, "Ha mantswe a motho ebe leshano, mme Aka ebe Nnete." Mme ke dumela hore Bibele ke Qeto ya Modimo. Hase lebaka hore motho oreng, Ke qeto. Bibele hase buka feela. Tjhe, monghadi. Hase buka feela, dipalo feela. Bibele hase buka feela, nthong tse ngata jwalo jwalo. Tjhe, monghadi! Hase Buka feela. Tjhe, monghadi, haho jwalo. Kapa buka ya dipale, kapa leha ele buka ya theology, hobane ke tshenolo yaJesu Kreste. Jwale, haeba o bala jwalo ka nna, lona ba nang le dipampiri tsa lona, ho tshwaya jwalo, seo ke Tshenolo 1:1-3 ke ... Bibele ke tshenolo ya Jesu Kreste.

51 Hare baleng seo ha re nale nako. Ke dumela ... Ha rena tsela ya ho bala seo. Ha Morena A soka atla, hobaneng, retla leka hoba fumana ...

Tshenolo ya Jesu Kreste, eo Modimo O Moneileng yona, hoka bontsha bahlanka ba Hae setlang ho etsahala; mme a rometse ... ka lengeloi la Hae ho Johanne: Ya pakileng ka Lentswe la Morena, mme ... bopaki ba Jesu Kreste, le tsohle tseo A diboneng. Ho lehlohonolo ya balang, le bao ba mamelang, le ho boloka sengodilweng ka hare: hobane nako ya tsona e haufe.

52 Ka tsela e jwalo Bibele ke tshenolo efelletseng ya Jesu Kreste, mme ene engotswe ke baporofeta, Baheberu 1:1, "Ho ...Modimo, nakong tse fetileng o buile le bontata rona ka baporofeta, matsatsing ana a ho qetela O buwa ka Mora, Jesu Kreste," ya neng ele moporofeta, mmoho. Jesu ene ele Malakia; Jesu ene ele Jeremiah, Isaiah, Elijah. Kaofela bane, ka hare ho Yena. Mme kaofela, mme ke ka hare, ho Yena: Mantswe, bopaki ba Lentswe. Jwale hase buka ya mekgwa feela, ya taba tsa sebele, hase buka dipale, kapa ya theology. Hase seo. Empa ke tshenolo ya Jesu Kreste: Modimo Nameng. Ke sona seo. Bibele ke Lentswe, mme Modimo Nameng. Modimo kaho ... Modimo ke Lentswe, kapa, mme Jesu ele nama, ke tshenolo ya Modimo, Lentswe, le bonahaditswe nameng. Mme ke lona Lebaka ele Mora nameng. Ke karolo ya Modimo. Lea utlwisisa?

53 Jwale, Hase ... Karolo ya mmele wa Modimo, haholo jwalo ka Mora. Mora ... Jwale ka Catholic e ebeha, Mora ya safeleng (mme dikereke tse ngata), lentswe hale etse le moelelo hohang feela. Lea bona? Haho moya safeleng, hobane mora o tswetswe. Mme Lentswe "bosafeleng" ... Hoka sebe ... Ekaba Mora, empa ekeke yaba Mora ya safeleng. Tjhe, monghadi. Eka sebe Mora ya safeeng.

Jwale, empa Yena ke Mora, jwale Lentswe le neng lele ho Jeremiah, ho Moshe ... Mme Mantswe ao kaofela, jwalo kaha A boletse, "E buwa ka Nna." Thsenolo kaofela ya Lentswe, mme Modimo A ka etsa seo. Ke lona lebaka leneng le etsa hore a bitswe "Mora," ke lona lebaka le etsang hore A bitswe, "Ntate." Hobaneng, seo sebobebe, ha feela oka dumella Modimo ho kenya seo ditsebeng tsa hao. Lea bona? Modimo A senolwa ele Nama (Hlokomela) -- A senolwa ke Lentswe ele nama. Eo Mohal. Johanne 1:14: "Mme le ile la etswa Nama."

55 Jwale, hokomela Bibele ena. Amang A ona, "Oho, ka tsela ejwalo, ho etswa sena; Seo se etsahetse." Empa ere ke o bolelle seseng mona; hake re kene paleng ya Bibele re bone moo etswang teng. Mme engotswe ke batho ba mashome a mane ba fapaneng. Banna ba mashome a mane Bibele ka lemo tse seketse le makgolo a tsheletseng kaho arohana, bahlalosa setlang ho etsahala, mme le lemo tse ngata ho feta moo. Mme haho phoso ka hare Buka tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng. Oho, hlena. Haho mongodi ya ka tsela ya ho nepeha. Eseng le a mong feela. Hopola, lemo tse sekete le makgolo a tsheletseng ka karohano, Bibele engodilwe, hotswa ho Moshe hoya lefung la Johanne Sehlekehlekng sa Patmos: lemo tse sekete le makgolo a tsheletseng ka karohano. Mme engodilwe ke batho bafapaneng. Emong one asa tsebe emong, mme bane ba sena lona jwalo ka Lentswe. Ba bang ba saka ba nona le lona Lentswe. mpa ba lengotse, mme bane badumela ele boporofeta, ebe boporofeta bokopana, emong le emong ka pono ya hae.

56 Sheba mona Peterose, ya tsebisitseng ka tsatsi la Pentekonta, "Bakang mme le kolonetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe." Paulose one asoka a utlwa ka seo. O ile a leba mane Arabia ka lemo tse tharo hoya ithuta ka Selekane sa Kgale kamora Topallo ya Mollo e ileng ya buwa le yena tseleng, yare, "Saule, o Ntlhorisetsang?" Akaba phoso jwang? Ha akaba a tsebisa kereke. Mme kamora lemo tse leshome le metso e mene a bolella Peterose, one a rera ntho yona eo, lentswe ka lentswe. Seo ke Monyaduwa wa Bibele. Ha mantswe a motho ebe leshano. Sena ... Haho eketswe. Haho eketswe ka hare ho Bibele. Tjhe, monghadi. Ena ke tshenolo e felletseng. Phetho.

57 Jwalo ka Ditiiso tse Supileng. Ditiiso tse Supileng ... Ba bang bare ho nna. "Ke bao moo baleng teng ... Modimo Otla buwa le wena, Moena Branham, ha ditiiso disenoha ditla re bolella, tsela eo re ..."

Kare, "Tjhe, monghadi. Ho ka sebe jwalo, hobane Bibele, Ditiiso tse Supileng yona, dipatile Diphiri. Dine dingodilwe, empa bane basa utlwisise se etsahalang." Hlokomela tsela eo ba neng ba kolobetsa ka Lebitso la Jesu. ea bona? Hone hose jwalo: Lebitso la Morena Jesu Kreste. Lea bona? Ntho tseo tsohle, hone hole ... 'Hobane ho nale ba bangata bo Jesu ... Ke nale metswalle e mmalwa lefatsheng lena bao eleng boJesu, metswalle yaka ya baruti. Haho jwalo; ke Morena Jesu Kreste. Haho moqapi ya tshwanang le Modimo

59 Jwale, hake re bone feela tsela eo Bibele engodilweng ka teng. Jwale, mohlala, hotswa ho ... Hokaba jwang hane reka nka dibuka tsa meriana tse kabang mashome a tsheletseng le tshelela, dingodilwe ke dikolo tse fapaneng,ka lemo tse kabang lekgolo le mashome a tsheletseng le tshelela tse fapaneng? O ipotsa hore na ho etsahalang? Ha George Washington, mopresidente wa rona ... Lemo tse dikete tse pedi tse fapaneng mona. Ho etsahalang mona ... Hake re tswelepele hape; seo ke mahlale.

Hone hoka etsahalang ha ka lemo tse kete tse pedi kaho fapana ho etsahala seo? Ramahlale wa MoFora lemong tse lekgolo tse fetileng, kaho theta bolo, lebelo le makatsa la dimaele tse mashome a mararo, mme taba ena ya lokisa sena. O nahana hore mahlale ane aka lokisa seo? Na tswelopele ya rona ejwang, yare ha batheosa ka seterata, maele tse lekgolo ka hora? Lea bona? Empa ka mahlale ho bonahala ka seo, maele tse mahome a mahlano ho feta, ntho eka phahamisang lefatshe, ho wela fatshe hotswa sebakeng.

61 Tjhe, haho tsela ya ho tswelapele ka tsela e jwalo, hose lentswe le leng hotswa ka hare ho Bibele kaho thulana. Haho tsela ya hore boporofeta boka thulana. Bonepahetse hantle, mme ha emong a porofeta, moporofeta o tswelapele ka boporofeta. Sena se ile sa bonahala. Lea bona, lea bona, lea bona? Ka tsela ejwalo Bibele ke Lentswe la Modimo lefelletseng.

62 Jwale, hofeta seo re nang le sona. Okeke wa lokisa sena. Okeke wa nepa sena lehanyane. Jwale, lea tseba, nakong tse fetileng Bibele ere hone hole Mangeloi a mane a emeng kgutlong tse nne tsa lefatshe, hoka sebe jwalo; lefatshe lene lele tjhitja. Empa Bibele ere "Kgutlo tse nne." Ka tsela ejwalo, obone bekeng tse pedi (Beke tse tharo ho tloha jwale), karolo e itseng ka hare ho pampire; bafumane hore hantle feela lefatshe le kgutlo tse nne. Ke babakae ba boneng seo? Hantle feela. Lea bona? Ke rata ho etsa dikhopi tsa dintho tsena.

63 Otla fumana ka tsatsi leleng hore lefatshe ha lena lemo tse millione tse leshome le metso e mehlano; bathinyathinya nqa ele nngwe kamehla. Hantle feela. Otla fumana sena ka hare ho lefatshe, hao fofele bakeng seseng; ontse ole mona, ompa ole sebakeng seseng feela. Hantle feela ka hare ho phapusi ena. Hempe engwe le enngwe, mose, leha ekaba keng feela, ele ka hare hantle feela sebakeng sena, ho potoloha lefatshe. Nako le nako ha mahlo a hao, sohle seo sengodilwe mona. Sheba, televisione etla tiisa seo.

64 Hao tswalwa, Modimo O etsa rekoto ya hao. Hake ... O kenya seo ho rekoto, hake etse lerata le lengata, lea tseba; ngwana o lla jwalo ho fihlela aba a hola. Ebe lerata lea qala. O qala a bua dintho tseo qetelong atla lokela hoka diaraba. Mme ha bophelo bo bofela, rekoto eo eteng ka hare ho laeborare ya Modimo ... Jwale, sekena ka hare ho karolo ya kahlolo? Sena sekgutlela hantle ho wena ka nako eo: Motsamao omong le omong o etsang, monahano. Na le bona seo? Jwale, na o bona seo Modimo ...

65 Ke eme mona ka bosiu bobong, mme ho nale monna sefaleng, ya molelele, ya lefahla, ya motle, ya matla. Mme atswa ... Modimo O ile A mmolella ka lelapa la hae lohle. Mme o ile atsamaya a dula fatshe. Kamora sebakanyana hatla monna emong hape, a shebile fatshen. Kene ke sa kgone hoka thusa seo, mme ka sheba monna enwa hape; mme ene ese ese yena, hobane seseng. Mme monna enwa,kene kese kesa mofumane. Ka lebella thoko, hone hose motho pelaka. Kare, "Mme monna eo one a dutse kamora dikgaretene moo." Mme moena wa rona mona atla tshebeletsong, ya motelele, ya lefahla, monna ya ratehang ka tsela ejwalo. Mme one a itshetlehile moo, a rapela, mme one a lokela ho shwa kamora kgwedi tse tharo. One a lokela ho fumana dieta tse ntjha. Mosadi wa hae one a batla dieta ytse ntjha. Are, "Tjhe, hake kgone ho difumana, 'hobane hake no phela hoka dirwala." One ashwa. Mme ke dutse moo (Lea bona?), maemong ao ... Hallelujah. Mme Modimo A nyolohela moo hantle feela, "One a dula moo," maemo ao aleng ho ona. Oya bona hore ke bolelang?

66 Jwale, hlokomela. Mme haho Lengolo le nang le phoso. Jesu, Lentswe la Modimo, le senolo dipelo tsa batho. Lentswe le matla haholo, le bohale lea sea, Baheberu 4:12: "Lentswe la Modimo le seha le bohale, le matla ho leseha ho feta sabole e leoditsweng ka mahlakoreng a mabedi, le senola Mehopolo." Lea bona? Le kena ka hare ho mehopolo, mme leatswa, le ho senola. Keng "ho senola?" "Le tsebisa, ho senola." Ke sona seo Le seetsang. Kajeno rere, "Kereke ya Catholic ke kereke ya Modimo, Baptists, Methodists, Pentecostal, Tabernacle." Seo ke phoso. Lentswe ke tshenolo, ya Modimo ka Lentswe.

67 Tjhe, rekeke ra tswella pele ka dimedics, hara boramahlale, bafapaneng. Haeba Einstein anale feela hlokomela seo, kopo ya teng ya nama, jwalo kaha a badile molao, one a lokela hore bolella seseng mona. Hane ke utlwa sena ka sepakapak, ya kopantseng mahareng, oka etsa lefatshe, a etsa ntho enngwe le enngwe kja matla ateng. Lea bona? O bone seo.

68 Na o bona ntho tsena tse nyane sepakapakeng mona se bitswang "disaucera," jwalo jwalo. Batho ba bona seo ... Hahole jwalo, re lokela ho tlohela seo sele jwalo feela. "Tsela eo batho bana balahleha?" ore. O seke wa utlwa letho setswang ho bona; dieme moo, mme ha diyo moo. Ke yona tsela eo etlang ka teng tlhwibilo. Enngwe ya tsona ewela fatshe, mme ona osa bonahaleng. Mme etla pateha, meriri, kapa masapo a sale. Etlaba nako ya phetoho, ho tloha sebakeng ... Re bona seetsahalang mona, mme Pentagona e ipotsa ka kganya ena, khganya emakatsang, mme sohle seo ba seboneng sebakeng. Le bone ba nale seo mona Jeffersonville bekeng ena jwalo jwalo, ba bone kganya e makatsang. Oho, haba tsebe hore na seo keng. Empa mamela, bana ba banyane, seo setla phahama nakong etlang (Lea bona, lea bona?); setshwenyehe.

69 Lea hopola, Jesu o boletse, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma ..." Ho ile hwa etsahalang pele ho tshenyeho ya Sodoma? Modimo O ile A theohela tlase le Mangeloi, mme ele ho tlisa kahlolo. Are, "Ke utlwile dillo, tse kgolo, mme Ke theohile hoka utlwa hore ke nnete kapa jwang." Na seo ke nnete ? Hlokomela, eo Ya ileng a sala le Abrahama one A kgona ho bala pelo ya Saraha kamora Hae. Jwale, o shebe ho potoloha otla hlokomela(Lea bona?); hlokomela hore na ho etsahalang, ntho yona eo kajeno. Ke hlahlobo. Kamora nako kereke, ha nka ema sebakeng, batla feela hang feela. Habano tseba hore ho etsahalng. Emong otla tsamaya. Lea bona? Emong otlaya ntlong ya moruti, mme otla theohela tlase moo; mme o nahana hore oya tseba, habayo moo. Hobane Enoko, Modimo O ile a monka, mme ha kaba a fumanwa. O theohetse tlase hoka fuputsa ...

70 Tswelopele, tsela eo Enoko a ileng a fetolwa ka teng, mokgwa oo hantle oo Israele a ileng a kena ka hare ho areka ... Hantle feela ... Lentswe la Modimo, esita le Sakgale le Sesetjha Selekane ka lehare feela. Hantle feela. Selekane sa Kgale karolo ehalofo ya sona, le Sesetjha halofo. Dikopantswe mmoho, o nale tshenolo ya Jesu Kreste. Moporofeta a rera moo; mona Oka hare ho Motho. Lea bona? Karolo tse pedi mona bonngwe.

71 Jwale, hare nke haholo. Jwale, hopola, Selekane sa Kgale hasea phetheha ntle ho Sesetjha. Mme Sesetjha hasea phetheha ntle ho Sakgale. Ke lona lebaka leo kereng, haofo tse pedi: ho etsa ntho etletseng. Hobane moporofeta o itse, "Otlaba moo; Otlaba moo; Otlaba moo. Batla moetsa sena; batla Moetsa sena." Mme ke enwa moo aleng, "One ale mona;One ale mona. Mme baile ba Moetsa sena, mme baile ba Moetsa sena." Ke ile ka rera masiu a mabedi.

72 Jwale, ihoka bala Mangolo ... Paulose o boleletse Timothy, "Bala Mangolo, hantle feela Lentswe la Modimo Le Halalelang." Ho nale o lokela tse tharo. Ho sebedisa Lentswe la Modimo O lokela ho etsa tsena tse tharo. Jwale, hare bale Lengolo metsotso e mmalwa feela mona: Ntho tse tharo tseo osa lokelang ho dietsa ... hohle mona naheng mona, etsa hore moo o dutseng eba le pene. Hao lokela ho etsa sena. Re le bolella kamehla hore le etseng; jwale, ke tlilo le bolella hore le etseng.

Jwale, o seke wa toloka ka phoso Lentswe. Ore, "Ka tsela e jwalo, ke dumela hore le bolela." Sena sebolela. Ha lehloke toloko. Mme o seke wa beha Lentswe moo lesa lokelang hoba teng. Mme o seke wa leka ho qaLA Lentswe. Mme haeba retla etsa sena, sena selahlela kantle la Bibele pherekanong.

74 Hlokomela. Ho toloka ka phoso Jesu bo Modimong ba Hae ka dikga tse tharo. Hoka toloka Jesu Kreste ele Lentswe, Otla Moetsa Motho Ale mong, kapa Otla Moetsa Motho wa Bobedi Bo Modimong. Mme ka tsela ejwalo, otla ferekanya Lengolo. Haho moo otla leba teng. Ka tsela ejwalo o seke wa leka ho e toloka.

Mme hahole ntho tse ding, o kenya botoloki ba hao, mme o kopanya sena ka nako e nepahetseng, o etsa phos hape.

76 Haeba emong a toloka Jesu Kreste ka hare ho Bibele hore hase Modimo, mme a Moetsa wa boraro Bomodimong, kapa, modimo ale mong ka hare ho boraro, sena seferekanya Lentswe lohle Bibele. Setla roba melao, "O seke waba le Modimo emong." Ho lokile. Moloko ohle wa Bakreste barapela Modimo O fapoaneng. Oya bona hore otlabe o nale mofuta ofeng wa Bibele? Ke yona tsela eo Bajuda baitseng: bare, "Ke ofeng eo eleng Modimo wa lona?" Lea bona? Jwale lea bona, okeke wa toloka Lentswe ka phoso Bibele, hobane Jesu Kreste ke toloko ya Bibele ponahatso ya Mmele. Haebe ke mongwaha wa letsoho, elokela hoba letsoho; ekeke yaeba hlooho. Haeba ke ngwaha wa Lentswe, ebe, ekasebe mongwaha wa leoto. Lea bona? Mme jwale, re mongwaheng wa leihlo. Mme jwale, haufe le Yena. Bona, boporofeta ...

77 Lea bona, ho qala motheong, mongwaheng wa pele wa kereke Peo, Peo e phetehehile. Ebe o theoha jwalo ho fihla leotong, Luther, o tlile jwalo le Wesley, ebe ho fihla ho Pentecostals, dipuo le leme. Lea bona? Jwale, hase mahlong, boporofeta, ba Malakia 4 jwalo jwalo. Mme jwale, haho letho le setseng jwale, empa Yena ka sebele a kene, 'hobane ke ntho ya hoqetela moo. Ho latelang ke bohlale, mme ha rena bohlale ba rona; ke ba Hae. Lea bona? Harena mahlo ao eleng a rona. Motho aka bona seo jwang? Akase etse seo; Ke Modimo ka sebele. Lea bona, sena sea kopana ... Mme O laotse Mmele ka nako tsohel. Mmele wa Kreste O senoha ho Monyaduwa, jwalo ka Adama a entse ho tloha ho qaleng kapa kamoo a bileng ka teng Adama, kapa, kapa tshimolohong.

78 Hantle feela, Modimo ... Sena setlabeha Bibele yohle pherekanong, ho roba molao, ho etsa modimo, modimo wa pagane boraro. Seo setla senya Bibele yohle, ka tsela ejwalo seke wa ferekanya Bibele. Jwale, eba ntho enngwe feela.

Ha Lengolo Bibele e nale sona seo, o lokela hoka rekisa ka seo. Mme hoka ebeha ka tsela enngwe e itseng, oka Moetsa Modimo wa mongwaha ole mong, mme ho latelang ebe wa pale: Ho etsa hosa lokang.

Ka tsela ejwalo hao lokele hoka etsa seo kapa ho ferekanya. Ke Modimo wa nako tsohle. Haeba haeba kajeno ele Modimo wa histori, hone ho etsahalang morao moo, na hase Yena kajeno, oreng ka BaHeberu 13:8? Lea bona? Ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Jwale, lea bona ho etsahalang, le hore ho etsahetseng. Hose ho etsahetse. O Moetsa hore A latole Lentswe la Hae.

81 Hoka ferekanya Lengolo, oka etsa hore mmele wa Hae o ferekane, leoto moo le lokelang hoba teng. Hoya tshwana ... Ka mantswe amang, oka nna waba le Jesu A ruta molaetsa wa Moshe. okaba le thuto ya Wesley nakong ya mongwaha wa Luther. Oka nna waba jwale, mongwaheng wa rona thuto ya Pentecost, molaetsa wa Pentecostal. Na o hlokomela pherekano eo? Pentecost ese e bontshitse mmala wa yona. Luther o bontshitse wa hae: ba leba mekgatlong; ya shwella hona moo. Mongwaha wa ema hang feela; wa leba pele.

Hlokomela, hang feela baba mokgatlo, seo sea shwa. Jwale, sheba feea haeba ke nnete seo. Sheba morao maqephe a kopano ena. Haba etsa mokgatlo baya shwa; hone hose letho hodima seo. Ebe barapela lefatshe. Eba mokgatlo, mme mekgatlo, le mekgatlo, le pherekano. Sehlopha sa bo Rickys ka dintho tsa bona, ho enta mehopolo, kapa, hara seo feela. Mme ho ile hwa etsahalang? Seo eba tshenyeho. Ho leba hantle feela tseleng ya modimo wa lefatshe lena moo batlang ho beha Satane sehlohlolong, kaho nahana hore ke baetapele ba phahameng.

83 Ke ile ka o bolella nakong efetileng; ke bolela seo hape; tswelopele matsatsing ana e kgahlano le Lentswe la Modimo. Tswelopele e kgahlano le Lentswe a Modimo. Thuto e hole haholo ka maele le Yena. Mahlale a maele tse milipne ka bohole. Mahlale le thuto ke ntho kgahlano le Modimo (Lea bona?) ka thuto ya theoloji, mme dikolo, phapusi tsa mahlale, jwalo jwalo. Anale tsa yona. Ho etsahalang ka pono ya bekeng e fedileng moo monna aneng a hoeletsa a bona mahlale a qhala seseng moo. Baile bafetoha, mme ka sheba hodimo, mme a tswella jwalo. Hotla kganna jwalo.

84 Hlokomela. Oho, ntho tsela o lokela, ho lokela hoba jwalo. Jwale hlokomela, okeke ... Jesu o tlile a rera thero ya Noahe. Ha Akaba Atla a rera thero ya Moshe, kapa Moshe ha akaba a rera ... Lea bona, oseke wa rera ka tsela enngwe Lengolo. Sena selokela hoba nakong. Jwale, okeke ... Ha monna eo, John Wesley, atla, kapa monna ya moholo Luther ... Ha Luther atla ka mlaetsa wa tokafatso ... Jwale, ha ... Eo ene ele ... Luther monna ya moholo. O ile a ntsha kereke ka hare ho lefifi, mme a bolela tokafatso ka tumelo. Mme ha a entse seo, baile baaha hodima seo; mme seo sashwa. Bophela batswela pele ka kutu, hantle ho leba ho mongwaha wa Wesley ka mofoka. Hotswa ho Luther mahlaku a shweleng, eneng ele Zwingli, le Calvin, mme kaofela ho lebeng ho Tokafatso.

85 Yaba hotla Wesley, mongwaha o mong hape wa mofoka. Wesley, le Atterbury, mme kaofela ha bona bao bohle, le John le moena wa hae, mme kaofela ha bona banna bao ba baholo baile bakopana. Baetsa mokgatlo; mme seo seashwa. Yaba batlile jwalo hantle feela, mme batswa ho fumana, ene ele mofoka: Pentecost. Empa kamora tseo tsohle, hatswa lekala. Mme o hlokomela, hangata ... Ke nahana hore lemo tse tharo kapa tse nne kamora Luther, kereke ya Lutheran e ile yaeba mokgatlo. Nakwana kamora Wesley, e ile ya etsa mokgatlo.

86 Tucson re nale progama ya kereke ya Wesley kapa Methodist eile ya hlaha. Mme e ile ya hlaha mona America, bongata bo ile bahlaha, bare batla tlisa motho hotswa England mona, mme seo kaofela se ile sa etswa drama. Ke bone seo seetsahala hantle feela. Moo yaba seo seashwa.

Hahole jwalo, hwatswa Pentecostal, bahowe bakgale, ba nale neo ya ho buwa ka diteme. Yaba ba bitsa seo ponahatso ya Moya o Halalelang. Yaba bafetoha mokgatlo. Emong otla etsa sena, mme emong sane. Mme ba nale mekgwa ya bona. Seo se ile sa etsang? Emong le emong wa bona a tsamaya asa senola letho, jwalo feela kaha ho etsahetse ka mofoka. Ba nale bonngwe, bobedi, boraro, mme Kereke ya Modimo, le tsohle tse ding, disenoha, senoha, senoha. Empa jwale, hoya ka tlhaho mona, oka seke wa etsa letho ntle le thuto.

88 Motswalle wa lelapa mane Kentucky osatswaba le ngwana nakong e fetileng, mme wa teng one ale djong tsa motsheare. Mme one a thusa ho pheha. Kene ke buwa. Ke nahana hore mme o ile a ikutlwa ale dihlong, o ile a matha ho nka lesea la hae, mme a qala a jesa thaka leo. Kare, "Oya tseba, seo ke tlhaho feela." Oya bona? Jwale, okeke ... Bane basa fumane hore thaka leo le llelang. Jwale, oka nahana hore buka ena ya dipalonyana, mme a dula mona, mme are, "Ke rata hore o rute ngwana waka theology, mora. Jwale, hake batle a hole jwalo ka bana ba bang mona motseng; ofapane le babang. Jwale, hare batla ho jeswa, o letse tloloko ena mona." Oseke wa sebetsa. Tjhe, seo hase sebetse. Jwale hao sheba tlhaho ...

89 Jwale, re bona sena mongwaha le mongwaha,ho fihlela mongaheng wa ho qetela. Mofoka wa sutha, mme re nae lemo tse leshome le metso e mehlano jwale, re leba lemong sabo mashome a mabedi jwale, lemo tsa ditjhabatjhaba, mme hoseng hona ho phatlala le naha (Lea bona?), haho mokgatlo. Okeke waba mokgatlo. Haho setlang ho etsahala ha jwale. Lea bona jwale? Taba ka molaetsa wa matsatsing na, bohle bathabileng ka taba Mora matsatsing ana. Lea bona? Oka kgetha molaetsa, mme o dumelle Mora hoba ao fepe (Lea bona?), sena seo etsa Mokreste wa sebele. Na ea bona seo kese bolelang? Modimo O tlo lata kereke ya Hae, mme re lokela hoba Bakreste badumelang sena. Koro e loketse kotulo. Ho lokile.

90 Tse tharo tsena ho lokela, ho lokela: Hadi lokele hoka tolokwa ka phoso, ho tolokwa ka phso kapa ho fetolwa. Sena se lokela hoba hantle feela kamoo Modimo A ratang ka teng. Ho lefatshe ke Buka ya mehlolo. Batho badumela hore ke Buka ya diphiri. Ka tsatsi le leng kene ke tsamaya le monna emong ya moholo mona motseng, ya tshwereng boemo bo boholo bodumeding , mme o ile are, "Ke ile ka leka ho bala Buka ya Tshenolo ka phirimane enngwe." Are, "Johanne one a lokela hore o ile aja karolo ekgolo ya pepere e babang." Lea bona, Buka ya diphiri, empa modumedi wa sebele, ke tshenolo ya Modimo nakong ya jwale.

91 O ile are, "Mantswe aka ke Moya hape ke Bophelo." Jesu o boletse. Hape, "Lentswe ke Peo ejalwang." Rea tseba hore seo ke nnete. Ke Modimo ka tsela ya Lentswe, mme haho yaka Letolokang ntle le Yena feela. Mohopolo wa motho oka tsela enngwe. Mohopolonyana o fokolang wa motho oka toloka Modimo ka tsea ejwang, rekeke ra toloka mohopolo wa Modimo.

Mme o hlokomela sena, ke Yena feela yaka tolokang sena, mme Yena ke toloko ya Hae ka Boyena. Haere "Mehleng ya kgale kwana." Modimo O itshenotse ka baporofeta. Lea bona?

93 Mme hlokomela. Ho bao A senola sena ho bona ... Mme O ikentse ka hare ho Bka ya Hae. Oho, hlena. Aka Ipata,hantle feela ka hare ho Lengolo, otla sheba sena ka nako tsohle mme okeke wa fumana letho, o shebe bophelo bohle okeke wa fumana letho. O Ipata hantle moo.

Jwale, kakopo, hohle, ere sena sekenelle, hore Modimo Oya Ipata, hore ho nale ratheology kapa sekolo lefatsheng seka Mofumanag. Mme leha hole jwalo O teng mona. Ore, "Na seo ke nnete, Moena Branham?" Oreng ka Bafarisi le Basadusi? Ha jwang mongwaha ka bonngwe? O entse seo. Hantle feela. O entse seo ka mengaha yohle. Jwale, reka sheba seo. Hare nahane ka matsatsi a Noahe, botle, bohlale, tsela eo A Ipatang ka teng; matsatsing a Moshe tsela eo A ileng A Ipata ka teng; matsatsing a Elia A Ipata; matsatsing a Jesu A Ipata. "One Ale lefatsheng, mme le entswe ke Yena, mme lefatshe ha leaka la Motseba. O tile ho bahabo; empa ha leaka la Motseba." Lea bona? Oya Ipata bakeng sa ba bohale, ba bohlale ba lefatshe lena.

95 Ore, "Hahole jwalo, enwa ke Ngaka, ntate mang mang Ngaka." Hake kgathalle hore ke mang; Modimo O ipatetse yena, mme otla Itshenola hoba nyatsehang (Lea bona?), bana ba Modimo, peo e kgethilweng kaho tsejwa pele.

Nahana. Modimo O moholo, A dutse Lentsweng la Hae, A foufaditse ba bohlale, barutehi ba mongwaha, mme haba bone seo. Ba nahana hore ke ntho feela eo. Moshebeng lona MaPentecostale (Huh?), Baptists, Methodists, Presbyterian: O , and showing all kinds of things, even putting it in the papers, and things like that, yet they don't see it. Senohile hantle powaneng.

Oho, Modimo wa rona, omoholo ha kakang, A Itshenola ho mang kapa mang. "Oho," ore, "Moena Jones kapa Moena Mang-le-mang, ke monna ya moholo. Ot." Oh, otla bona seo. O senoa seo ho mang kapa mang. Harere, "Mosadi ha a bone seo, mme ke mosadi wa Mokreste." O itshenola ho bao A batlang ho Itshenola ho bona. Lea bona? "Ka tsela ejwalo, moruti waka ke monna ya moholo." Hantle feela, empa O itshenola hobao A ratang ho Itshenola ho bona. Jwale, bona seo se senotsweng, ebe otla utlwisisa.

98 Jwale, hlokomela ebe, sena se etsa Buka ya Modimo eseng ya motho. Haebe ene ele motho ... Jwale, hare shebe ha ane a itshenola. Hlokomela tsela eo sena se senohang ka teng. Hlokomela batho ba phelang jwang matsatsing ana, mohlala Abrahama. O ile a bitswa ntata tumelo. Hlokomela hore ... Na o nahana hore Abrahama one aka ngola Buka ka boi ba hae? O nahana hore one aka ngola kaho qala leshano hwa hae hore are Sara ke kgaitsedi ya hae? One aka ngola ka mesebetsi ya hae? Hantle, lehoka.

Oreng ka Jakobo ka thetso ya hae, wa mothetsi Jakobo? Na monna ya kang eo, MoHeberu a ngola ka moena wa hae wa MoHeberu hore ka ho yena ya neng a bitswa Israele, na aka ngolla setjhaba ka thetso ya hae? Ho Jakobo ho hlahile bahalaledi; bahalaledi batlile ka mefuta e mengata. Mme motheo wa ditjhaba tsohle, leholeka haho jwalo, monghadi.

100 Oreng ka monna yaka ngollang marena a maholo, jwalo ka Davida ka bohlola ba hae? Na BaJude baka ngola ka bohlola ba morena wa bona. Oho, re nale pale tse kang tseo George Washington ha aka a bua leshano, ntho tse kang eo. Reka bitsa tseo ka histori, empa monna ena eo Bibele e mmitsang Davida sehlola, mme ene ele morena wa Israele, sehlola seo eneng ele mora ... Jesu Mora wa Davida, Lejwe la Mantlha, mme ntate wa Hae wa nama ene ele sehlola. BaJude ha bakaba bangola Buka ejwalo. Na motho aka ngola ka yena na? Lehoka.

101 Ha jwang setjhaba sa Israele (Otseba kamoo baneng bale motlotlo ka teng) -- motlotlo ka setjhaba sa Israele, baileng ba ngola ka bohlola, bangola ka hoba kgahlano le Modimo, ka ditshila, ditshila tseo baneng ba dietsa, dingodilwe ka hare ho Buka? Bane batla dipata. Ba bontshe ntho tse ntle feela. Empa ena Bibele ehlalosa ka hlakore le phoso la bona. Ke ... Mang kapa mang o tseba ka BaJude hore bakeke ba ngola ka bona bohlola ba bona, ho sebeletsa ditshwantsho, ho hloleha, le ntho tsohle tseo ba nang le tsona. Bane bakeke ba ngola ka seo. Oho, tjhe. Jwale ke mang ya ngotseng ka tsona? Bibele e boletse ho BaHeberu 1:1: "Modimo nako tse fetileng O buile ka baporofeta." Ka tsela ejwalo ene ese baporofeta. Ene ese nama. Modimo, eseng baporofeta nako ng tse fetileng, empa, "Nakong tse fetileng o buile ka baporofeta." Ke nale Lengolo mona. Hake tsebe hore keng; Hake tsebe hore jwale nka reng. Ha ngata ke lebisa ho lona, ke shebile Lengolo mona. Ketla lesheba motsotswana feela; ntshwarele. Ke II Timothea 3:16. Ke hopola seo, empa ntshwareleng. Ketla emisa motsotswana feela.

102 "Modimo nakong tse fetileng o buile le bontata rona ka baporofeta." Jwale, II Timothea 3 -- 3:16. Hare bone hore le reng 3:16.

Mangolo ohle ... (hantle feela) ... a buduletswe ... (Baporofeta? Tjhe. budulwetswe kang?) ... Modimo, mme aya laya, ho kgaema, leho lokisa, ho laya ka toka. Hore monna wa Modimo A loke, ho lokisa mesebetsi e lokileng.

Jwale ho lokile, Mangolo ohle a buduletswe. Jesu ha Ale lefatsheng mona O boletse hore mahodimo le lefatshe ditla feta. O boletse hore Lengolo le lokela hoka lokiswa. Ka tsela ejwalo, Buka ena haeya ngolwa ke motho; ke Buka e ngotsweng ke Modimo.

104 Jwale, rea tseba hore Modimo O ngotse sena ka monahano bakeng sa kereke, baka sa Hae, baporofeta ba Hae, mme ka hohle. Kho itsebele pele baporofeta ba Hae. Mme ha Mongwaha oo ose o fihlile, o dumeletse baporofeta ba hae ka seo eleng Bibele ka Yena. Jwale, Modimo O ngodile Bibele A sebedisa baporofeta, hobane ke tsela eo A sebetsang ka yona. Jwale lea bona, hase Lentswe ... Jwale lea bona, ke Lentswe la Modimo eseng lentswe la motho.

105 Modimo ke Motho. Modimo Aka buwa. Modimo Aka buwa. Modimo Aka ngola. One Asa tlangwe ke letho hoka etsa seo, empa ke tsela eo A sebetsang dintho ka teng. One Asa lokele ho etsa seo, empa a kgetha hoka sebetsa ka tsela enngwe. Jwale, ore, "Modimo O ngotse ka monwana wa Hae, monwana wa Hae wa semoya, Melao e Leshome. Ka tsela ejwalo O kgona hongola hape." Lea bona? Empa O kgethile hoka ngola ka baporofeta (Lea bona?), hobane ke tsela ya Hae eo, Lentswe la Hae, O Itlhahisa ho bona, A etsa karolo enngwe le enngwe ka Yena. Lea bona? O kgona ho ngola ka monwana wa Hae. O ile a ngola maboteng a Babylona, "O beilwe sekaleng." O ngodoile sena ka monwana wa Hae.

106 Modimo O tseba ho buwa. Na le dumela ha Modimo A tseba ho buwa? O ile A buwa le Moshe sehlahleng se tukang mane thabeng. Na le dumela seo? Hantle feela, monghadi. O ile A buwa le Johanne ka sebopeho sa leeba. Na le dumela seo? Are, "Enwa ke Mora waKa eo Ke kgahliswang ke Yena ." O ile A buwa le Yena. O ile A buwa le Jesu Thabeng ya Phetoho ale teng Peterose, Jakobo, le Johanne. O tseba ho buwak; Hase semumu. Modimo O tgseba ho buwa. Ka tsela ejwalo O ile a buwa le Jesu Thabeng ya Phetoho. Mme A buwa le Jesu ka pela matshwele tshwele, ha batho bare, "Ke diaduma." Empa ene ele Modimo A buwa le Jesu. Mme Mattheu, kaofela, Mareka, Luka, le Johanne ke Jesu ya buwang. Ke Modimo. Ka tsela ejwalo Modimo O tseba ho buwa.

107 O ngodile ho dima lehlabathe ka tsatsi le leng. O ile a buwa; O reriled; O porofitile ka puonama tsa hae; Modimo A apere nama a tsamaya hara rona: Modimo A senotswe nameng. Haeba a kgona ho ngola, ho buwa, na akeke a bolelella babang hore baetseng? Aka etsa seo. Aka kgona ho buwa le bona ka molomo. Aka ngola le ho bontsha hore O batla ho etsuwe eng. O ile A etsa seo. Ka tsela e jwalo Modimo O buile le bona ka baporofeta. Mme O boletse sena, hore haho jota le enngwe etlang howa, mme ebe esa hlahelle. Ebe etla feta, hobane hae bonahale, mme eke ke ya feta. Empa Lentswe ka bolona. "Jota" ebolela "lentswe le lenyane."

108 "Tittle" ebolela "letshwao le lenyane." Eseng le ho honyane hoka bonahalang, ponahatso enyane, eng kapa eng e etsang horfe Lentswe lehlolehe. Lekeke la hloleha, hobane ke Modimo, Modimo A Iponahatsa nameng. Hobane ke Modimo pamiring, maemong a moporofeta, a Iponahatsa nameng. Jwale, lebaka leo Jesu Ane A kare, "Ba buwang le lona, le babitsa medimo, ba buwang ka Lentswe la Modimo," are; "mme ene ele medimo." Baporofeta bao bane batlisa Lentswe la Modimo, ebe ene ele medimo. Ene ele Lentswe la Modimo le buwa ka bona.

109 Ekaba ... Bane bahlahisa jwalo ka batoloki feela. Jwale, ha leka fumana seo, ho II Peterose 1 temana 20 le 21. Ho lokile. 'Hobane sena ... Moo Modimo ... Haho toloko; O etsa botoloki ba Hae. Modimo Oya Itoloka, ebe O senola ho mang kapa mang ya Moratang, A Ipatele bana ba bang. Ha A Itshenole ho mang kapa mang, Ntle leha Yena A batla. Mme ha A ... mme O hlahisa sena sohle ka Mangolo; ka tsela ejwalo, ntho ena kaofela ha yona eya tsebahala; keho lebella feela hore ntho ena e etsahale. Tjhe. Ho bona feela mmele o fetoha Monyaduwa. Hantle feela.

Ke dumela seo, jwalo ka Abrahama ya ienga bitsa ntho tse siko jwalo kaha dile teng. Ebile hape, Lentswe lena le senola pelo tsa batho: Baheberu 4:12. Le senola diphiri tsa dipelo.

111 Baporofeta ha ngata bane basa tsebe hore na bangoa eng kapa ba buwa eng, kapa bakabe ba saka batseba letho, ha bane ba utlwisisa. Lea bona? Empa Bibele ere bane ba tsamaiswa ke Moya o Halalelang: oba tsamisa. Ha Moya o Halalelang, O tsamaisa. Motho ... Modimo nakong tsa kgale One A bolela ka baporofeta ka tshusumetso ya Moya o Halalelang. Ke lona lebaka ka nako tse ngata, batho bane ba bolela sena. Moporofeta O lokela hoka tsamaiswa ke Moya wa Modimo. Lea bona? O lokela hoka hlola pusong ya Moqapi. Lea bona? Moporofeta mongodi, o dula a nale pene ka dinako tsohle, kopanelo le Moqapi, eo eleng Modimo, hoka ngola eng kapa eng eo Moqapi A ebolelang. Lea bona? Ho bontsha tsela ya ho phela ... Bophelo bofapaneng le batho ba bang ...

112 Jwale, ke lona lebaka le etsang hore a dule a lebeletse Modimo, eseng monahano wa motho, ke mongwaha ofeng ona, hore kereke e nahanang, le hore mebuso e nahanang; le monahano wa Modimo. O bonahatsa monahano wa Modimo feela, hobane "lentswe" ke "monahano o bonahatswang." Le lokela hoba lese le tseba sena ha jwale? Monahano o bonahaditsweng, moporofeta o dula a emetse Modimo. Mme Modimo O senola mohopolo wa Hae ho yena, o bonahatsa seo ka entswe: HOITSWE KE MORENA (Lea bona?), eseng "Hoitswe, ke moporofeta, HOITSWE KE MORENA." Lea bona? Kaofela.

Ke lona lebaka le etsang batsebe mengwahakgolo ya dikereke, ele ho etsahala nakong rona. Ke mang ya tlang ho tsamaya ka mokgwa o jwang, "HOITSWE KE MORENA, se itseng le seitseng setla etsahala"? Hloho ya hao etla kgaolwa. Kereke etla o bolaya haoka etsa seo. Empa baporofeta bana bane bale sebete. Hobaneng? Bane batsamaiswa ke Moya o Halalelang (Lea bona?), mme bane bale sebete haholo. Mme baile bangola Lentswe lesa foseng Lena.

114 Ho teng ba bangata balekileng hoka etsisa baporofeta, jwalo ka baprista. Mme baile baetsang? Basenya tsohle; ke sona seo baileng base etsa. Bane basa kgone hoka etsa seo, 'hobane Modimo O kgetha motho hpoya ka mongwaha, A kgethe le molaetsa wa nako eo, esita le hlaho ya motho eo, aka etsa seo jwang ... Ka hlaho ya motho emong, One Aka foufatsa mahlo a motho. Mantswee ao motho a wa buwang, tsela eo a sebetsang ka yona, aka foufatsa ba bang. Lea bona? O apesa motho ka tsela ya hae, tlaho, maikemisetso, le ntho tsohle, jwalo kaha feela a batla, o kgetha batho hantle ka tsela eo A batlang feela. Ha ba bang bantse baemetse seo, mme A molebella, mme are, "Leha hole jwalo ha keno kgona ... Ho nale ... ke-hake kgone ..." Lea bona, bane bafoutse.

115 Jesu O tlile ka tsela eo, A apere nama empa ele Modimo, hobane A ile A tswallwa setaleng, eseng sebakeng setummeng, ho tswalwa, a bitswa lefesandlebe ... Lea bona? Tsohle tseo A neng A tsona, le tsela eo A ileng Aba Mora wa mmetli, le tsela eo Aneng Asa ruteha ka teng, ho lefatshe, bohlale ba lefatshe lena, seo sene sesa Mokgathatse le hanyane. Haho le bobong bohlale ba lefatshe lena,thuto, kapa eng feela, One A sena taba le seo, hobaneng, Yena ke Modino. Setla thulana. Ha Ane Aka leka hoya diseminareng, keng seo ... Hobaneng, hone hokeke, hone hokeke ha kopana hohang feela, hobane ene ele Modimo. Ka tsela ejwalo thuto, sekolo, diseminari, dikgahlano le kutlwisiso. Thuto ekgahano le Lentswe la Modimo. Ntho enngwe le enngwe etswa ho Modimo. Hake utlwa motho ele Ngaka ka , Ph.D., L.L.Q, seo sehole le Modimo. Lea bona? O ithuta seo feela. Hantle.

116 Hlokomela batsamaiswa ke Moya o Halalelang. Jwale, seo hase rute motho lehoka. Sheba Paulose. Hake nahane hore hone hole monna ya bohlale jwallo ka eo Paulose, eo eneng ele Saule wa Tarsus. One a rutehile tlasa Gamaliele, m osuwe emoholo waka nako eo, ya moholo, wa sebele MoHeberu, wa wa mokgatlo wa Farase; mme Paulose one ale tlasa hae. One a tseba tumelo ena ekgolo ya Sejuda; empa ha atla kerekeng, are, "Ha nkaba katla ka thuto ya batho, hobane hola, ebe o tshepa seo. Empa ke tlile ka matla a Moya o Halalelang, hore lebe le tumelo ho Modimo." Ke wena eo. Hantle feela.

117 Ba bangata baikaketsi, empa basentse ntho enngwe le enngwe. Hone hole teng emong nakong ya Jesu, a lahlehisa lekgolo la batho. Mme lea tseba hore Lengolo le bolelang ka taba ena, o lekile ho etsa seo pele. Mme ba bang ba lekile hoka iketsa Yena, mme kaofela ha bona bane bale ka tsela ena, hore, le babang. Mme hotla tsoha boKreste ba bangata matsatsing a hoqetela, baporofeta ba bohata, mme ba bontsha meeka le mehlolo. Re fumane tsohle tseo. Lea bona? Empa seo sebontsha hore sa nnete. Empa seo seetsa eka ho betere, hobane Kreste wa sebele, eseng wa maiketsetso.

118 Jwale, jwale, re hlokomela hore Modimo ka baporofeta ba Hae. Hore batlise Lentswe la Hae, ka melomo ya baporofeta. Mme hlokomela, oya tseba, Moshe o boletse, haeba o batla ho bala ...

Ho Exoda kgaolo 4th temana 10 le 12, Moshe o itse Modimo O buile le Yena. Modimo O buile le motho, mme O boletse ... "Ke lehweleya." Moshe; "Hakea loka; nkase kgone hoya."
O ile a bolela, "Ke mang ya etsang hore batho ba buwang, ke Mang ya etsang hore batho ebe dimumu? Ke mang ya etsang hore a bone, kapa ke mang ya etsang hore a utlwe? Na haho jwalo, Morena?" O itse, "Letlaba molong wa hao." Lea bona? Jwale ...

Mme Jeremiah o itse, haeba oka bala Jeremiah 1:6, Jeremiah ore, "Modimo O kentse mantswe molomong waka." Lea bona? O buwa le baporofeta hoka buwa le baporofeta, o lokea hoka laola mantswe a hae. O nale tsela ya ho laola Mantswe a Hae, na lea tseba. Hantle feela, monghadi.

121 Jwale lea bona, Bibele ke Lentswe la Modimo, eseng la motho. Moshe o boletse, "Modimo o boletse le nna ka Lentswe la Hae, mme ke Moutlwile. Yaba ke ngola fatshe." Jeremiah o boletse le yena, "Kene kesa buwe hohang, mme ntho ya pele hao sheba, pounama tsaka tsa sisinyeha, mme ka-ka qala ho ngola." Modimo o buwa ka dipounama, mme ebe hoya phetheha jwalo kaha a boletse. Daniele, Isaiah, jwalo jwalo, baporofeta bana kaofela baya tshwana.

123 Lea tseba, Selekane sa Kgale sona feela, ke ho feta dikete tse pedi moo baporofeta bareng HOITSWE KE MORENA. Jwale, ha monna are HOITSWE KE MORENA, HASE MOTHO YA BUWANG. Haeba, hase moporofeta, ke moikaketsi (Lea bona?); 'hobane seo sekeke sa etsahala. Monyetla ole mong hodima sekete (Lea bona?) baka nahana ka seo. Empa haeba ke HOITSWE KE MORENA, Morena O boletse. Haeba nkare, "Hoitswe ke Orman Neville ..." Moena are, "Hoitswe ke Mong. Mann ..." Haeba nkare, "Hoitswe ke Moena Vayle," hotswa ho baena babang, mang kapa mang wa lona, Ke buwa le lona. Haeba ke nale nnete ketla buwa seo feela. Mme baporofeta bana bohle baitse, "Hase nna. Hake tsebe letho nna, empa HOITSWE KE MORENA." Ka tsela ena Bibele ke HOITSWE KE MORENA ka baporofeta.

124 Hlokomela. Bankile Moya wa Kreste bakeng sa bona. Ho buwa kaho bonnete, ba boletse seo seneng setla etsahala ka nako e telele, baema, ba behafatshe, batsamaya ka moya; hoo baileng baba batshwana le Yena. Mme ba badi bane batla balababe batshwane le Yena. Na lea hopola ha Eunoch ane a bala Isaiah 53:1, ka "One a -- Ipelesitse malwetswe a rona, O itjarisitse makgopo a rona, kgotso ya rona ene e Mowetse hodimo, ka metopa ya Hae rea fola?" Eunuch o ile are ho Filipi, "Na moporofeta o buwa le mang, le yena kapa ka Monna emong?" Lea bona? Moporofeta oya buwa ka boyena.

125 Sheba Davida a lla semoyeng, "Modimo waka, modimo waka, o ntahletseng na? Masapo aka a ntebeletse (ho nna, Davida). Baphuntse matsoho aka (Davida). Baphuntse maoto aka, empa Okeke wa tlohela moya waKa diheleng, leha ele ho tlohela Ya Halalelang wa Hao hoka bona ho bola," leha Davida ane a buwa ka yena ele ya Halalelang. Ene ele Mora wa Davida, e lokisitsweng, peo ya semoya ethehela tlase lefatsheng. Leha Davida ene ele kutu, ka hare kamoo hone hole karolo ya koro. O fumana seo na? Ka tsela ejwalo Bibele hase lentswe la motho, leha ele ho ngolwa ke motho, a lea tliswa ke motho, kapa ho senolwa ke motho. Ke tshenpolo ya Modimo ka Boyena, Toloko ya Hae ka Boyena. Kreste A Itshenola ka Boyena.

126 Sheba Kreste A eme moo kamora Davida. Davida one asa kgone leho nahana ha jwale. Mohopolo wa Hae O tswile ho yena, jwalo kaha ho bile. Mme one a leketla sefapanong, jwalo ka seemahale seleketlile moo sefapanong, "Modimo waka, Modimo waka, Ontahletseng na? Masapo ohle aka, A ntebelletse. Baphuntse matsoho aka le maoto aka. Ba Mphuntse lehlakoreng laka." Lea bona? "Hobaneng Ole hole le Nna? Dipholo tsohle tsa Bashane dilebeletse; dine disisinya dihlooho tsa tsona, dire, 'O tshepile hore Modimo Otla lopolla; jwale, hake re bone hore na Otla mothusa na,'" -- a buwa mantswe ona ao. Jwale oya bona hore ke bolelang, Modimo ha A bonahala lefatsheng, O boletse mantswe a Davida. Na le fumana seo? Ka tsela ejwalo lea bona, Hase mantswe a motho, ke Lentswe la Modimo. Ke Modimo kaho Davida. Ene ese Davida; one asa tsebe seo a sebolelang, le hore o hokae, mme a lebeletse muru oo otjhang, a buwa le Modimo ka Boyena. Are, "Rola meqhatatso ya hao. Tulo eo oleng ho yona eya Halalela." Nka nahana feela hore Moshe o ile a ikutlwa jwang,a nahana, "Ho etsahalang? Ho etsahalang? Seo ene ele eng feela?" Are, "Theohela tlase manen Egepeta; ketla leba le wena." O ile are, "Seo ke nnete ho nna, ke lokela ho leba teng." O ile anka mosadi le bana, le ngwana wahae, ntshwarele, mme a nka lere la hae letsohong, mme a theohela Egepeta ho lopolla bana ba Iseraele. Lea bona? Modimo A buwa le yena ka moporofeta.

127 Lea bona, bona hantle feela ... eseng baporofeta; ene ele Modimo, hobane ke moporofeta ka boyena, bane bakeke ba bolela ntho tseo ka bo bona. "Ke mang ya dumetseng mantswe a rona?" Isaiah ore. Lea bona? "Ke mang ya dumetseng polelo tsa rona? Letsoho la Modimo le senotswe ho mang? O tla hola jwalo ka namane ..." Mme ha jwang jwalo ... "O Ipelesitse malwetse a rona, o ile a hlokofaletswa makgopo a rona, O tlisitse kgotso Yena; ka metopa ya Hae rea fola." Re fodile morao moo, ho Isaiah, lemo tse makgolo a robedi pele ho Kreste. Lea bona? "Ka metopa ya hae rea fola (lekgathe le fetile) rese re fodile." Oho, hlena, Lentswe la Modimo le nepahetse. Le tshepeng, baheso; Ke Yona feela ntho eka re thusang.

128 Mantswe a mang ohle, hake kgathale a hokae, atgswa ho mang, mokgatlong ofeng, kapa ho monna ofeng, ha re iphapanyeng ona, sohle sekgahlano le Lentswe la Modimo. Haeba o batla ho ngolo Lengolo leo ke lena, BaGalate 1:8. Lea bona? Paulose ore, "Leha Lengeloi lereng letswa lehodimong leka fihla ka Evangedi enngwe ntle e enaeo re seng re e utlwile, lebe thohako." Ka mantswe a mang, haeba lengeloi lere letswa lehodimo, lekganya, le lokela hoka ema ... Moshemane, Seo setla loma tsatsing leo, na haho noba ka tsela ejwalo? Lengeloi le kganyang, le ema, mme le buwa seseng sekgahlano le Lentswe, otlare, "Satane, tloha ho nna." Hantle feela. Haeba ele bishopo, leha ekaba keng feela, le seke la mokgolwa ntle le Bibele, lentswe ka lentswe. Molebelle, otla o jara le Bibelejwale. O tla o isa bakeng seseng. Hao bona Bibele ebolela ho hong o tlola seo lebella hantle. Lea bona, ke tsela eo Eva a ile a etsa.

O tlile a bolela tsohle. "Ka tsela ejwalo, Modimo O tseba seo. Hantle feela, Eva. Amen, re dumela seo hantle feela." "Ka tsela eo, Modimo O boletse." "Amen, re dumela mmoho."
"Modimo O boletse sena." "Re dumela seo, hantle feela." "Hahole jwalo, empa Modimo O boletse hore retla shwa." "Jwale, lea tseba, Ke Modimo O lokileng." Ha Akaba Are O tla tseba. "Hantle fee ..." Oho, hlena. Ke enwa. Ha aka thetsa kamokgwa o jwalo, mme Bibele eboletse matsatsing a ho qetela otla thetsa le bakgethwa hola ene ele ntho eka etswang, re lokela hoba mona, metswalle. Jwale, thuto ena e nyane ya Sekolo sa Sontaha, lea tseba,pelong tsa rona, hoka bona ... Re lokela hoka mamela hantle feela.

130 Hlokomela, rekeke; hare lokele, ho mamela mantswe a motho. Ha re kgathalle botle, ke thuto ekae. Bibele ho Diprovebea e beha mabaka. Lea bona? Jwale, mona karolong ya bobedi ... Ntho ya pele ke mohopolo wa hao, tatso, kutlo, ho nkgela, kutlo ya ditsebe; mme seo seka ameha. Ka hare mmele, ele moya, mabaka, monahano, jwalo jwalo. Re lokela hoka lahla tsohle. Okeke wa fana ka mabaka, ore, "Jwale, ema, haeba Modimo A lokile ..." Mme re boleletswe ka tsela e jwalo. "Haeba ee Modimo ya lokileng, ebe o lokela hoka etsa seo, leha kesa bone seo ka hare ho Bibele ka ho loka, leha nkaba ya lokileng, ketla bolokeha." Otla lahleha.

"Haeba ke leba kerekeng ke tshepile hore hotla loka, ke ..." Ontse o lahlehile. "Ho teng tsela ekang elokile ho motho, pheletsong ke tahleho. Lea bona? Okeke wa bolokeha; otabe o lahlehile. Lea bona, lea bona? Ho lokela hore ebe monna wa ka hare ya lokisang.

132 "Ka tsela ejwalo, ke buwa ka diteme, Moena Branham. Ka tsela ejwalo, ore o seke wa dumela ditemeng, Moena Branham?" Hantle feela. "Ka tsela ejwalo, ke hoeleditse, na hale dumele seo?" Hantle feela, monghadi. "Ke phela bophelo ba Bokreste, na hale dumele seo?" Hantle feela, monghadi. Leha hole jwalo haho bolele hore o bolokehile. O motho ya lokileng, ya hlwekileng, ya tshepehang, ya halalelang, motho ya lokileng; bane bale jwalo baprista, badumedi, kaho lokafatswa, tbane batlepetswa ka majwe Kahlolo ya lefu ka majwe hoya ka Bibele.

133 Ke sona se etsahalang ka hare ho naha ena. Lebaka le etsang hore hobe le makala a mangata a tsamayang feela lefatsheng lena, the penalties are not strong enmoputso wa kahloo eo hao ya phahama hahoholo. Ha monna ane a tshwarwa a balehile le mosadi wa monna emong, one a behwa kantle ho otse mme a faolwe hona moo. Seo ke nnete. Motho ha a tshwarwa a entse hohong hosa lokang tseleng, a jahile, o fumana emo tse robedi kapa tse leshome; polao ya maikemisetso. Lea bona? Obeha kahlolo, o tsamaya hanyane. Ha senokwane seseng sa boradipolotiki seka fihla mona, mme afeta, mme are, "Hahole jwalo, one anwa, one asa bolele ..." Mme one aka bolaya, mosadi, bana bohle ba senang molato, mme a dumella Ricky a phonyohe ka seo, tse ke dipolitiki. Seo ke lefatshe; diabolosi.

134 Modimo O boletse ha monna atshwarwa ka bohlola le mosadi, bobedi batlepetswe ka majwe. Ho fella moo. Lea bona? Haone o rwalla ka tsatsi la Sabbatha, "One a lokela hoka tlepetswa ka majwe." Bane baphela ka seo. Mme jwale, lea bona, harena melao eo kajeno, empa Mokreste, kerekeng o tseba hore, molao wa Modimo Oka hare pelong ya hao. Lea bona? O lokela hoka lakatsa seo. Ke ka hare mona. O batla ho boloka molao ka hohle. Hase lebaka hore ho jwang, o batla hoba ... Haeba Modimo A batla hoba e mmate wa monyako, A bata wena obe seo, o thabela hoba seo. Hase lebaka hore o eng wena, o batle hoba seo. Lea bona? Leha ele eng feela eo Modimo A batlang hore obe sona, ke seo obatang hoba sona, hobane ke Modimo. Jwale, ke hona moo o fumanang seo teng, basebele, lerato la Modimo.

135 Jwale, re fumana hore ha lengeloi leka rera enngwe ntle ho eka hare ho Bibele, le newe thohako. Haho yaka etsang seo; ho lokela hoba hantle feela ka tsela eo holeng ka teng.

Mme hape re bala, Tshenolo 22:18 le 19: "Ha motho aka eketsa hodima sena, Modimo Otlosa karolo ya hae Bukeng ya Bophelo." Hantle feela. Modimo Otlosa karolo, hoba ministara, leha ekaba keng feela, lebitso la hae le mantswe a hae angodilwe Bukeng ya Bophelo, Modimo O boletse, "Ketla tlosa seo feela (Hantle feela)haeba abatla ho etsa seo." Ke tsela eo Modimo A boulellang Lentswe la Hae ka teng. Lea bona? Okeke wa eketsa kapa ho fokotsa; o seke wa eketsa kapa wa tlosa, hobane Modimo Otla tlosa. Mme O qetile. Lea bona? Okeke wa eketsa kapa ho fokotsa. Hantle feela ...

137 Hase hloke botoloki, hobane Bibele re Modimo ke toloko ya Bibele. "Hae hloke botoloki bobong," ho bolela Peterose. Ho lokile. Mme Lengolo lohle lea Halalela, Ka kgalalelo le behuwe hantle; mme tshenolo yohle ya Jesu Kreste, Selekane se Setjha le Kgale, moo ho bolelwang hotla hwa Hae, hore Otla etsang, le hore Otla etsang nakong etlang.

Ke sona se Moetsang ebe Yena maobane, kajeno, le kahosafelng. Lea bona? Jwalo kaha BaHeberu moo Paulose a ngotseng, Ke Modimo, Jesu Kreste maobane wa Selekane sa Kgale. Ke Jesu Kreste maobane, bonahetse nameng, mme Ke Jesu Kreste semoyeng (Lea bona, lea bona?), maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Mme O etsa hore Lentswe la Hae le bolele seo A sebolelang. Oya phela. One A phela Selekaneng sa Kgale, sebonaditswe.

139 Ke rata hoka bontsha seseng. Hlokomela. Ha Jesu O bonahaditswe Selekaneng sa Kgale ... Jwale, lona bareri ntle moo, oka phehisana ka sena, o etsa eng kapa eng eo o e ratang, empa ke bua ka seo ose utlwang. Lea bona? Ha Jesu Ane A bonahatswa Selekaneng sa Kgale, ka Sebopeho sa Melkisedeke, eseng ka boprista, empa sa Motho, Monna ... Na le bona seo?

Hobane Monna enwa one asa tshwalwa, One Ale Lekgathe letlang kahoo One A sena Ntate, leha ele mme. Ene ele Modimo eha hole jwalo. Ene ele Monna Morena wa Salema, sebolelang hore Morena wa Kgotso. Lea bona? Ene ele Melkisedeke. Ha Ana ntate le mme, qalo ya matsatsi. Lea bona? Ene ele Jesu lekgathe letlang. Na oka etsa seo? Ho lokile.

141 Ebe O ile A etswa nama Jesu Kreste ka Boyena, A tswetswe ke Maria. O tlile ka sebopeho seo hore Atle Ashwe a lebe Lehodimong. Jwale, matsatsing ana O Iponahaditse hantle ka Moya. Lea bona? Hobane jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma, ho tlaba jwalo leho tleng ha Mora motho. Jwale, sheba Sodoma, hone hole jwang, ho ile hwa etsahalang, mme Jesu Kreste A bonahatswa ka Mmele Kereke ya Hae (Lea bona?), re etsa ntho yona eo hape, mosebetsi ona oo, ntho eo A ileng A etsa ka dinako tsohle, ha A fetohe, Rabosafeleng. Lea bona? Lefatsheng mona kajeno, O Iponahaditse nameng, mmeleng oo Aneng A o bitsa, mme O entse seo ka nama, mme nameng lefatsheng lena. Mme A etsa ntho yona eo, hobane Modimo O buile ka baporofeta, matsatsing a hoqetela ka Mora wa Hae Jesu Kreste (Lea bona?), mora a senolwa matsatsing ana a hoqetela, Modimo O bonahetse nameng, A dutse moo pele ho tshenyeho ya Sodoma, lefatshe la Baditjhaba. Na le bona seo? Ho nale ponahatso tse tharo.

142 Jwale, ntho ya pele e etsahalang, keha a Iponahatsa ka sebopeho sa Motho, Jesu Kreste, Monyaduwa ho kgutlen hwa Hae Jesu, sena se bontsha ha A tlile ha raro lefatsheng, A bolawa, A thakgiswa, A tsoha bafung, A bonahatswa ka Mmele, eleng Monyaduwa wa Hae, Mosadi. Na lefumana seo? Ke karolo ya Mmele wa Hae. Mosadi le monna mmohho, ho fihlela; tsela yona eo; balokela ho etsa seo. Ke moo he. Lea bona? Ba bonahatswa hantle ka tsea eo. Ke karolo ya Hae, hobane otswa ho Yena. Mme Monyaduwa kajeno ke karolo ya Hae, eleng sonan hantle seo A seetsang hona jwale, Monyaduwa, Mofumahadi, Morena le Mofumahadi. Ho lokile. Reba kamora nako. Ho lokile.

143 Kaofela ha Yona Bibele ke tshenolo ya Jesu Kreste, A Iponahatsa. O ile A itsebahatsa nakong ya Luther, kereke, leoto, tlhafu, jwalo kaha A ile A etsa nakong ya Morena Nebuchadnezzar. O ya hopola tsela eo a ileng a lora ka teng. Seo setloha hloohong. Lea bona? Jwale, Setloha maotong ho nyoloha jwalo. Lea bona? Mmusong wa Babylona O bontsha mane Selekaneng sa Kgale, O bonahatse a theoha ho tloha hloohong, ho fihlela eba Modimo ho tloha hloohong hoya maotong. Jwale, mona Selekaneng se Setjha O qala hape ho nyoloha ho tloha maoytong ho leba hlohong, hlooho ya Hae ya kgauda ekenywa moqhaka. Lea bona? Sheba, o leka ho tlosa seo? Lea bona, Modimo One A le tshimolohong; me A theoha jwalo hoya ka hlooho ho leba BoModimong ba Hae, a nyolosa jwalo, lesea sejelong, A hloile, A latolwa, A nyatsuwa, lebitso le lebe, mme sohle sene sele moo. Yaba oya nyoloha jwalo (Lea bona?), mme ho tloha maotong O aha Kereke, Monyaduwa, akgutla, mokokotlong, mme jwale ho nyolosetsa Lejweng la Hlooho, moo ekopanang hoba Mmele wa Jesu Kreste.

144 Modimo O senola sohle hoya ka Mongwaha jwalo. Jwale, hare eme re shebe moo a lebang.

Jwale, Modimo Oa Itshenola nakong ya phirimana. Hare bone jwale. Re bona ... Ke nale feela sehlopha sa Mangolo mona, jwalo kaha o bona kea ngotse fatshe, empa re nale feela nako ya metsotso e leshoe le metso e mehano kapa emmedi. Ke batla hotswa, mme hake hweshetse hoseng hona. Ka nako enngwe ntho tsena tsa moya dietsa hore ke hweshetse haholo, ka tsela eo Moena Neville asa ... Ha ona letho phirimaneng ena? [Moena Branham o buwa le Moena Neville -- Mong]

Ka tsela ejwalo, ha -- ho lokile, I ... Haeba ho lokile, ke nale seseng mona. Ke fumane pakana ya sekarete, ka tsatsi leleng, thoteng mane, ke ie ka fumana molaetsa hotswa sekareteng seo, Modimo ha A ratile. Lea bona? Ka tsela ejwalo ke nale sehlopha sena sa Mangolo mona, mme hake batle ho sebetsa kamora nako. Pakete ya sekarete ebuwa ... Ho lokile.

147 Kene ke qala mane hlatheng, mme keha ke fumana pakete ya sekarete. Mme ke ile ka efeta fela, ka nahana, "Ka tsela ejwalo, ho motho kapele ho nna." Mme seseng sare ho nna, "Kgutla o nke lebokose leo." Ka nahana, "Ke phahamise lebokose la sekarete, eseng nna." Soeseng sare ho nna, "Kgutlela morao o nke lebokose leo." Mme ke ile ka theohela moo; hone ho nale lebokose leo la kgale moo, mme ka bolela seseng. Ketla lebolella seseng phirimaneng ena, Modimo ha A ratile. Ho lokile.

148 Jwale, retlo buwa ka Kganya ya Phirimane ha Modimo A ratile hanyane feela. Bibele e lekanya hore hotlatla nako ka nako ya ho kwala, moo ka phirimana hotlang hoba le Kganya. Re tseba bohle ka seo, haho jwalo? Re -- rona batlwaetseng molaetsa wa Morena Jesu, re dumela hore ho tlaba le Kganya eo. Mme phirimaneng ena ... Hantle feela, Kganya ekgolo ke Jesu ka Boyena ha A senoha lefatsheng lena, kapa mahodimong, Anka Monyaduwa wa Hae, mme lemo tse millione dinka sebaka.

149 Empa re nale nako ethata hore batho ba nke seo. Jwale, ke mpa ke emetse nako kapa etsatsi feela moo letlang ho phomola hotswa mesebetsing ya lona, mme re bua ka dikotlo tsena, mme re bua ka beke tse tharo kapa tse mmalwa, mme re tlisa seo mmoho, ha Morena A ratile re tlisa seo. Re bone ha tseo ditla ka diaduma, ebe re fumana moo banna bao ba loring ka sona; mme sephetheha. Lea bona? Letla hlokomela ha seo sebonahala, seaduma seo setheoha sebakeng. Jwale ... Hantle feela, sehlopha sena sa lona kaofela, lea tseba hore seo sebolelang. Lea bona? Mme ... Empa hare emeleng nako eo (Lea bona?) bakeng sa seo ... Jwale ... Mme etlaba nakong etlang.

150 Jwale ... Ka tsela ejwalo re tlilo bona Mangolo ana. Jwale, Kganya ya phirimana ... Jwale, re hlokomela hore ke Yona Kganya eo, hobane haho tsatsi leleng hose leleng mantsibuya. Ke letsatsi lona leo; letsatsi lona leo motsheare, hoseng le mantsibuya. Jwale, ebolela ka letsatsi hape, letsatsi letlang hoba, oho, la -- maswabi, letsatsi lefifetseng, ekeke yaba letsatsi leleng hape. Lea bona, ke tsela ya kaho ya Mmele.

151 Ha Ane Ale mona lefatsheng, Yena ene ele Mora, Sebopeho sa Hae. Yaba Oya bolawa. Kereke ya nka sebaka sa Hae, mme Akena Mengwaheng e Lefifi, mme A aha motheo wa hotla hwa Hae. Jwale pono etswa hokae? Hodima hlooho. Lea bona pono ya, Nebuchadnezzare? Lea bona ho theosa jwalo ka Madi mengwaheng ya Baditjhaba. Ho bonahatswa Yena. Empa hlokomela jwalo ho theosa, ho theosa jwalo, hoya fihla tlase kwana (Lea bona?), ho theoha jwalo; ho kgutlela morao kwana, ho nyoloha, kereke e kgutla ho tloha maotong, ea nyoloha. Jwale, ke nako ya hlooho ena.

152 Jwale, hlokomela Kganya ... Hao bone ka matsoho a hao, empa entse ele karolo ya mmele wa hao. Hao, yet it can hear. You bone ka ditsebe tsa hao, ka dinko, leha hole jwalo o nkgela ka tsona. Hao bone ka dipounama tsa hao, empa o bua ka tsona. Lea bona? Ke mongwaha wa Pentecostal. Empa jwale, ke nako ya leihlo, ho bona. Lea bona? Jwale, haho ntho etsamayang jwalo ka leihlo. Na ho jwalo? Ntho elatelang ke bohlale, eleng Kreste ka Boyena, Ya laolang mmele kaofela ha ona: haho ntho etsamayang ka hodima eo. Lea bona? Ntho enngwe le enngwe e ya tsamaya. Lea bona? Tsamaisa maoto a hao, mesifa ya hao ya maoto, tsamaisa tsohle, tsamaisa tsebe tsa hao, dinko tsa hao, molomo wa hao, jwalo jwalo, empa kamora mahlo, haho letho le tsamayang. Eleng lona lebaka le etsang hore motho abe le lefahla, ke hobane(Lea bona?) haho boikwetliso boka etsang hore moriri o tsamaye, lehata. Lea bona?Mme haho tsela ya hoka etsa hore hobe e madi hodimo moo. Madi ha ano pompa moo (Lea bona?), ha ano nyolohea moo, 'hobane mothapo wa madi haoyo. Mme jwale, re fumana hore karolo ya teng(Lea bona?) ... Hahgo letho kahodima mahlo.

153 Jwale, hare fumaneng. Ho tlaba le Kganya hara mpa ya motsheare? Ka phirimane. Kganya e rometswe hobaneng? Hore o bone hore o hokae (Hantle feela?), lea bona hore re hokae jwale. Ho tlaba le Kganya ka phirimana.

Jwale, re kopanya sena le Malakia 4. O tshepisitse Kganya ka phirimane. Lea bona? "Bona, Kea romela Elijah moporofeta, otla kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona, le pelo tsa bontate ho bana ba bona (Na seo ke nnete?), pele ketlo otla lefatshe."

Jwale hare shebe, hare shebe Johanne -- kapa Mohalaledi. Luka 17:30 mme re bone hore Jesu aporofeta, are, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma, hotlaba jwalo le ..." Jwale, hopola. Hlokomela. Ena ke nako eo Mora motho a lokelang ho senolwa ka yona. Jwale, Mora motho O ile A senolwa nakonyana moo, pele Sodoma etjheswa. Jwale, Monna eo ene ele Elohim. Ene ele Modimo, mme Jesu ke Modimo. Mme Modimo O ile A senoha moo hoka buwa le Abrahama patlisisong ya kahlolo, nakwana feela moo. Mora motho O ile A senolwa, Mora motho, Elohim. Na le utlwisisa seo, kereke? Mora motho, Elohim, O ile A senolwa nakwana feela, fhoseng ho latelang yaba mollo. Neng? Pele letsatsi le tjhaba hape. Ka tsela ejwalo haho mokgatlo otlang hosala; hape haho tsela ya ho tswelapele; hobane ditlhase ditlolela hodimo. Tsoseetso e fedie setjhabeng. Haho satla hlola hoba le tsoseletso, tsoseletso tse kgolo le fielang. Tjhaba sena sekeke sa e fumana. Lekaba le kopano ya bohlale, empa ke bolela tsoseletso ya semoya.Rese re bone tsohle. Ke tshepa hore o fumana seo kese bolelang. Ke tshepa hore o fumana seo. Lea bona? Ho fedile.

156 Moreri ya lokileng nakong efetileng, o itse, "Moena Branham, ha nkaba feela le thabo ya Morena pelong yaka ..." Kare, "Mora, tsoseletso e fedile." Lea bona? Jwale, ntho enngwe le enngwe e beilwe hodima sekepe. Maqhubu a maholo a tshabo, empa rea tseba hantle feela hore rea re lebile lebopong. Lea bona? Re lebile lebopong. Dula feela ole hantle wena. Dula Lentsweng; dula le Modimo. Hase lebaka o ikutlwa jwang, leha ele eng feela, dula Lentsweng. Ha leke le iketle. Ha le bona maru ao a maholo hore potoloha, le sefefo setla, le diatomic bomo, ntho enngwe le enngwe e etsahala; empa rona re lokela hantle feela ebe ntho e re lokisang ke Lentswe. Modimo O boletse hore etlaba mona; retla dula hantgle ho seo. Yeah. Retla nyolosa hantle re lebe hodimo. Hantle, hantle feela. Baya teba re teng moo le rona ; empa bakeke bare teba le rona. Ore kenya lebitleng; re tlatswa. Ke seo moo seleng teng. Haho lefatshe leka re isang fatshe. Retla hatikela emong le emong wa bona, Morena wa rona e Moholo Mokaptene oya bitsa hlakoreng lela.
Re tlameletswe ho Jesu,
Difefo tsa lefatshe dika betsa;
Ke tlameletswe ho Jesu,
Hake tshabe moya kapa maqhubu;

157 Leha ekaba eng feela, haetle, leha ekaba eng feela, etla etsang, hae etse phapang hohang feela; re tlameletswe ho Jesu. Ha nka phela, ketla leba hantle feela kgalalelong ho Modimo. Ha keshwa, ketla shwela kgalalelong ho Modimo. Leha ... Feela kgalalelong ho Modimo. Ha seo sefedile, hake sa batla ho dula hohang feela. Ke rata hoya moo moputso waka A mpehetseng ona, eseng seo ke se sebeleditseng, empa seo A ntheketseng ona, A mphileng ona ka mohau.

158 Ka tsela ejwalo re bona Kganya ya phirimana. Mme seo sere etsetsang, haeba o nale mahlo aho bona seo ho potoloha. Keng Kganya ya phirimana? Kganya etla ho senola seseng. Na seo ke nnete? Haeba ho nale seseng mona seo ose utlwang, mme o utlwisisa hore ho etsahalang lefifing, kgantsha lebone. Ke ho senola. Eng Malakia 4 o etsang? Lea bona? Etsa ntho yona eo. Keng seneng se manolla Ditiiso tse Supileng? Mekgatlo ena yohle e sokola ka eng ... Ke ho senola, Ho ntsha. Haeba o sena mahlo, ebe ke ho senola eng? Ho lokela hoba le mahlo hoka senola seo. Na seo ke nnete? Setla senola Malakia 4, senola Mohal. Luka 17:30, Mohal. Johanne 14:12, hape le Johanne 15:24; 16:13, leho senola Tshenolo 10:1-7, manollo ya Ditiiso tse Supileng le Mangeloi a Supileng le melaetsa ya ona, ho bula, seo setla senolwa ke Kganya ya phirimana.

159 Jwale, ha sefofu ... Nakong ya mongwaha wa Laodisea batho bane baetsang? Bale feela (Na bajwalo?), foufetse. THuso ke efeng ya monna ya foufetseng? Ha sefofu seetella sefofu pele, na haba kgesemele bale babedi? Feela, foufetse, empa haba tsebe. Esita le ntho tsa semoya diile, ntho tsa semoya le tsa nameng. Lea bona? Baikgantshi, maemo a hodimo, barata menate ho nale Modimo, banyatsang nnete, baquse baleshano, basa tshepahaleng, banyatsang balokileng, banang le sebopeho sa borapedi (Matla a tshenolo, haba dumele seo. Lea bona?) ... Haba dumele nthong tse kang tseo baporofeta, mme jwale ... Haba dumele seo. Badumela hore Malakia 4 elokela hoba kereke kapa mokgatlo o iutseng. Ha ane atla pele ene ele monna. Ha atla labobedi ka karolo tse pedi, ene ele monna. Ha ane ale ka Johanne Mokolobetsi, ene ele monna. Lea bona? Matsatsing a hoqetela ha Kganya ya phirimana ekganya, mahlo atla buleha mme otla bona moo o yang teng. Mmele ose o entswe, o eme ka maoto, oya sisinyeha, o tsamaiswa ke Moya o Halalelang. Keng? Ona Ola oneng o tsamaisa baporofeta ba Bibele, Moya o Halalelang ona oo o tsamaisa Mmele, o tlatsuwe ka Moya o Halalelang, o kena ka hare ho Mmele, ka dipuo, le batho.

160 Mosadi emonyane mona, hase wa mekgatlo (mokgatlo ona) -- ke wa mokgatlo ona. Ho teng moo atswang teng, mme o tlile hoseng hona, o nale setshwantsho mona. One a tlilo seneha mora waka, one a maketse haholo. Keya ipotsa hore o ile a utlwa ka sena kapa jwang. Hake tsebe. Onale setshwantsho sa Lengeloi lena le neng le manolla Ditiiso tse Supileng le Dikereke. Ha sena seetsahala, are, "Sheba morao mane" mme o ile a bona seo sebakeng ka toro. Mme a bona emong ka aparo tse tshweu atla kapele. Are sheba, are, "Moena Branham, ene ele wena." Mme o hwanthela moo, are, "Kamora hao ele mefuta yohle ka difolaga tsa bona, Georgia, Alabama, dibaka kaho fapana, batla pele Hlooho moo Kreste Aneng A senolwa ka pono. OhO, hallelujah. Re matsatsing a hoqetela, horeng tsa ho qetela.

161 Na lea Mmona ka hare ho Lentswe la Hae? Oho, kereke ya Modimo O phelang, emang ka maoto a lona; Modumeleng ka tsohle tse kaho lona. Itshwarelleng ka Lebidi le leng ka hare ho Lebidi; le seke la lesa hale tsamaya. Monahano ohle oo le nang le ona, haoke O laolwe ke Matla, hobane Modimo O dutse hantle feela ka hare ho Lentswe la Hae ka nako ya Kganya ya phirimane, Abontsha Lesrdi.

162 Bofofu ba mankgane, oka atamela Kganyeng, mankgane aka foufala hoo akekeng a fofa. Sello sa morubisi, bosiu kaofela, le ntho tse kang eo, maphele, e dintho tse ding, ha dibone motsheare. Hadi tsebe hore keng. Hadi bone. Mme ha Kganya ya phirimane etla. Dithswantsho tsohle, hohle moo reayang teng, ka Bibele, setshwantshong sa Mel -- moo Daniele a boneng -- mme morena wa nako eo, kaofela ba bone, mme ntho tsohle, emong le emong, sebopeho sohle, motsamao ohle, sebaka seseng le seseng Mmeleng. Haho tshisinyeho enngwe. Hone hole tshisinyeho hohle, lerato, Wesley. Hone hole tshisinyeho ya motheo, Luther. Lerato ... Haho soka hoba le ekgolo. Seo se ile sa ruta motsamao wa Wesley, baile baromela dimissionari hohle lefatsheng. motsamao o moholo o kileng wa etsahala ngwaheng oo. Yaba hotla mongwaha wa Pentecostal; yaba otla ka ntho tse mmalwa tse fapaneng, mongwaha wa Pentecostal wa dipuo, dinko, jwalo jwalo. Jwale, ke mahlo. O hlokelang mahlo, kapa Kganya, hoja hone hose mahlo. Mahlo o bona ka ona, mme yaba hotlang, A manolla Ditiiso tse Aupileng A senola Kganya ya ka phirimane, diphiri tsohle tsa senoha hoya ka Tshenolo 10:1-7. Ke rona bana re ka hare ho Lentswe, mme Le senotswe ho rona ka Jesu. Yaba jwale ke Lentswe la

Modimo.

163 Mme O laela, hore re tsamaye mmoho le Moqapi wa lona, hobane le senotswe, "Oho, Morena, seo se amana jwang le nna? Haeba ke lokela ho leba tshimong ke ilo rera Evangdi, kapa ke lebe hae? Hase lebaka hore na sena keng. Haeba ho lokela hore ebe mosadi ya lokileng ...

Haeba ho lokela hoba mme ... Haeba ke lokela ho etsa sena, sane, kapa sela, leha ele eng feela ... Haeba ke lokela hoba molemi ... kapa ... Leha ele eng feela, Morena, eo ke e etse?" Na hase sona seo Saule aneng a sebolela tlase mola, "Morena, O batla ke etseng?" One ale tseleng hoya nqosa kereke, empa alla, "O rata hore ke etseng?" ha Kganya ehlaha Topallo ya Mollo, "O rata hore ke etseng?"

Ke nahana ho kwala, mme kere, "Morena, O rata hore ke etseng? Ha ke bona Lengolo le bonahala hantle feela, Morena, O rata hore ke etseng?"

166 Ha re inamise dihlooho. Ke rata emong le emong a ipatle pelong ya hae, "Morena, O rata ke etseng?" Mme batho ba Hao batletse naha ena ka mehala, le inamise dihlooho lere, "Morena, O rata hore ke etseng, ho hlokomela hore ke hora ya hoqetela, hantle feela kapela rona, e senolwa hantle feela. O rata hore ke etseng?"

167 Modimo ya ratehang, nakong eo bantseng ba ipotsang potso eo le nna, ho Wena: O rata hore ke etseng, Morena, jwalo kaha ke bona hore nako entse efeta. Mme kea rapela hore o nthuse, Morena, ho phela jwalo tsatsi le letsatsi, mme sena seballwe kapa ho etswa tlotlisong ya Hao. Kea rapela ho potoloha ditjhaba tsena, le bao baleng teng mona ka hare ho tabernakele, jwalo kaha re ntse re batlisisa pelo tsa rona, "Morena, O rata hake o etsetsang? Ke etseng, Morena, hoka sebeletsa Mmuso wa Hao." Fana ka seo, Modimo. Lekola dipelo tsa rona; haeba hole phoso maphelong a rona, Morena, boikgohomoso, mokgwa ofeng kapa ofeng feela, O Modimo, re hlatswe ka Madi A Mora wa Hao, Jesu Kreste, Ya Ileng A amohela lefu la Hae ka boikokobetso. Mme A lokafatswa hara rona ka sena, re amohela sena ka thabo le rona. Ntate, rea O leboha ka tsatsi lena, seo re sedumelang rea se amohela, hoka tseba hore sena ke Molaetsa wa Hao. Eseng wa batho bafapaneng, empa ho leka hoba jwalo ka Jesu Kreste eo eleng mohlala wa rona ...

168 Modimo ya ratehang, mona ke dimamina, ho teng batho bakulang hohle mona. Mme le nna ka bonna, Morena, mme ke kgathetse hoseng hona. Kea rapela hore otla re thusa, Modimo ya ratehang. Re shebile matla a Hao. Wena O matla a rona. O thusitse ba bangata, Modimo ya ratehang. Tsatsi le leng, ke nahana mane hara moru, ke tsamaya le Moena Banks Wood, hane ngaka dire ... Pelo ya hae enale mathata hoo akekeng a tsamaya sebaka se setelele. Hoka tseba hore ke tsebile seo ha rele mane thabeng, "Ke lokela hoka fumana tau eo. Ke lokela hoka fumana tau eo." Mme ke eme moo Tucson mane Furr's Cafeteria, mme ke bona diphahlo tsa hae mmoho moo, mahlo a hae a kgathetse, kare, "Modimo, haeba o bontshitse ka tau, hantle feela Oka bontsha ka Moena Wood."

Mme jwale seo setla, "Beha matsoho a Hao hodima hae." Mme ke enwa moo aleng teng, morao, Moena Banks hape, ale matla, a matha a theossa le thaba. Rea O leboha, Modimo ya ratehang. Ontse Ole Modimo Elwa Ya bileng le Moena Wood. Kea tseba hore O ya morata, hobane ke mohlanka wa Hao, ya tshepahalang, ya nang le bonnete.

170 Mme kea rapela, Modimo ya ratehang, hore O sebetsane le rona ka bonngwe, Ore tshwarele dibe, fodisa malwetse mmeleng ya rona. Re etse hore re tshwane le Wena ka matsatsi ohle, Morena, ho fihlela reba maemong A Jesu Kreste. Fana ka seo, Morena. Ke tshepa hore O lekole pelo tsa rona. Re kopa tlhohonolofatso ya Hao, Lebitsong la Jesu.

171 Mme hare inamisitse dihlooho, na ho nale emong mona ka mohala kapa ho potoloha ditjhaba ya ratang, ha le ntse le rapela jwalo, hlooho diiname, phahamisa letsoho ho Morena. Ke phetho seo oka se etsang; ho tletse hoseng hona. Phahamisa letsoho la hao feela, ore, "Modimo, nketse ke tshwane le Jesu; ke batla ho tshwana le Jesu." Modimo Ao hlohonolofatse. Ho potoloha le ditjhaba, matsoho hohle, jwalo feela. Mme ke phahamisitse le aka. "Ke batla ho tshwana le Yena. Mpatlisise, Morena, mme O fumane bobe ka hare ho nna; bontshe. Ke batla ..." Eng ... Re bile mona ka nako e telele, leha hole jwalo re tlilo etsa sena, ka borui, bofutsana, motjha, leqheku ...

172 Ke eme mona maobane polasing, ho nale lelapa, monna emong eo ke ileng ka moatametsa ho Morena kgale kwana, atla, mosadi wa hae, le bana basupileng kapa barobedi, yena, nthwana enngwe, a leka ho sebetsa, dolara tse mmalwa ka kgwedi. Mme ba modumella hoka dula mokhukhung o monyane moo, mme a nale miosadi wa hae moo, mme ase a tlilo pepa; mme a nale se seholo, selepe a ratha ka sona, mme ngwana a leketlile lehlakoreng mme a hula patsi, a ratha patsi hore atle a etse jeme ya diberi tse ntsho hore mariha a seke a lapa ... Hlena, ka moutlwela bohloko, mme Moena Wood le nna ra leba moo ka lori ya rona, mme ra leba moo, mme ra morathela patsi, mme ra etlisa ho yena. Mosadi ya nang le teboho, mme a eme moo. Ke ile ka mo utlwela bohloko, mme ra nna ra tswellapele hoba rapella.

173 Mme ngwana wa bona aba sethwathwa. Re ile raya rapella ngwana, mme Modimo A mofodisa. Mme ka tsatsi le leng monna wa hae aba le hernia. Mme a ... kene ke buwa le yena. One a tsuba, bobedi ba bona. One a sebedisa kwae bobedi ba bona: jwalo ka batho bathabeng. Mme kene ke dula ke buwa le bona ka seo. Maobane hake leba moo motsheare, ke enwa moo atlang le teng ka matsoho a hae a mabedi, are, "Moena Billy, ke monna ya fetohileng." Are, "Ke tsubile sekarete sa hoqetela, mme ke lehalkoreng la Morena." Are, "Ke tsubile sa hoqetela le nna." Oho, jala peo eo, "Modimo Otla nosetsa ... Ke nosetsa bosiu le motsheare, pele A ntsha seo letsohong la hao."

174 Oho, Modimo eba le mohau, kea rapela, mme ore nehe takatso tsa pelo tsa rona, hobane pelong tsa rona re batla ho O sebeletsa. Jwale, Ntate, kaofela ba ka hare ho matsoho A Hao, hohle. Ke bana ba Hao; eba le bona ka mohau, Morena, eseng kahloloh, empa ka mohau, re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen.

175 Na lea Morata? Ka pelo tsohle tsa lona ... Jwale, lona ba nang le dimamina. Mme jwale, tshebetso ya rona, ke nahana hore eqale pele ho nako, ka hora ya bosupa. Moena Neville otla hlalosa seo, kamora sebakanyana, hare qala. Mme ho nale kolobetso hoseng hona? Metsi ase a lokile bakeng sa emong ya tlilong ho kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste, hobaneng, hantle feela, metsi a lokile bakeng sa kolobetso.

176 Re lebohela seo Baena ba bareri. Ke bona Moena ... Kopano etsamile jwang, hantle, Moena Parnell? le Moena Martin, oho babangata mona, Moena Lee Vayle ... Oho, baruti ke bana mona. Rethabela hoba le lona mona, re kopanetse Lentsweng.

Mohlomong hare dumellane ka ntho tsena. O seke wa ipotsa. Lea bona? Ntho ele nngwe feela, o lokela hoka e nahana. Seo o mpolellang sona ketla seisa hloohong. Haeba moreri a nka theipe, are, "Ka tsela ejwalo, hake dumellane le se ..." Ho lokile, moena, o modisa wa mohlape o mong, o o neha leha ele eng feela. Ke leka ka tsela tsohle hoka kopanya, hobane nku e batla dijo tsa nku. Hantle feela, "Nku tsaka diutlwa Lentswe laka." Mme ke sona seo ... Re phela ka Lentswe letswang molomong ... Eseng hohle ... Eseng feela, empa Lentswe letswang molomong wa Modimo. Ke sona seo re lokelang ho phela ka sona.

178 Ha re emeng ka maoto. Ha re ntse re inamisitse dihloho ... Moena Neville, o nale seseng seo o batlang ho sebolela? Moena Mann? Ho lokile. Emong le emong o ikutlwa a lokile, ha rere, "Amen!" [Phutheo eya araba, "Amen!" -- Mong] Jwale, hare inamise dihlooho. Ke tlilo kopa Moena Lee Vayle haeba akatla mona. Haeba oka kena mona, Moena Vayle, haeba oka ... Moena Vayle ke moena wa rona mona, mongodi wa Dibuka. Mme O lokisa Buka ya "Mengwaha E Supileng ya Dikereke"mme a sebetsana le Ditiiso tse Supileng. Mme re tshepa hore re tlaba le tsona haufenyana mona. Ho lokile. Moena Lee Vayle, Modimo Ao hlohonolofatse.