Modimo wa Mongwaha ona o kgopo (65-0801M)

1 [Moena Neville oa bua, mme o bala seo seneng se bua ke lekgotla la kereke la ditjhelete Labohlano mantsibua, Phupjane 30, 1965, ka lebanta "Lebanta Lekala la kgwebo." Sena sene sengodilwe ke Moena Branham. Qeto ya lekgotla Labohlano, Phupjane 30, 1965 Moena Neville obolela sena: ... ka taba eo e builweng kopanong mane Tabernakeleng Labohlano mantsibua. Re bala etlo ena, ho mosadi emong le emong, hoka latela sena, o batla ho tgseba mnaikutlo a lekgotla, moruti, le baruti bakopaneng, ke badile sena hoseng hona. Emong le emong one a bua seo eleng maikutlo a hae. Sena sene seama madikone le moruti le mothusi wa hae: Ditheipe thero tsa Moruti William Branham hore dietswe ke Fred Sothmann hofihlela a boleletswe ke boto. Ho fihlela ha jwale hare nkele efeng kapa efeng theipe ntle le tseo. Ditheipe tsena di Bokarabelong ba Fred Sothmann ntle le tumello. Ntho ya bonedi: Haho motho ya lokelang ho tshwara dikopano, ho rekisa ditheipe kapa dibuka, dingolwa, ho fana ka dikarete tsa ho rapellwa, kapa ho rekisa eng kapa eng feela, ha ditsejwe ke moruti wa kereke ena. Baetsa sena ntle le tumello. Ntho ya boraro: Modimo ha a romele motho hohang feela n tle le moruti wa hae, Moruti William Branham hohle bakeng sa tshebeletso. Mabaka bakeng sa tharollo ena ke ana: Ho utlwahala hore ho teng bareri batswang ka hare hoi naha, ho kena ditshebeletsong, bare bakopane le tshebeletso ena. Baleka ho etsetsa batho dibuka le maqhetswana, baromela masela a rapeletsweng, seo eseng nnete. Reka leboha haeba hole motho eo o motsebang ya etsang seo. Sena se badilwe leho etswa ke moruti, Moruti William Branham, le moruti ya sebetsang le yena, Moruti Orman Neville, le boto ya madikone. Modimo Ale hlohonolofatse. Sena ... - Mong]

2 Tsohle dilokile, dumela feela;
Dumela feela, dumela feela,
Tsohle dilokile, dumela feela.
Hare inamiseng dihlooho. Ntate ya ratehang ya Lehodimong, re thabela hre rea ya dumea hoseng hona. Sena sephetheha ka Madi A Mora wa Hao Jesu, hore retle re kgona hoba banka karolo le Yena mohaung rele bara le baradi ba Hao, re lokafatswa ka ho Yena. Mme jwale Moya o Halalelang O tiisa seo pelong tsa rona.

3 Re thabela monyetla oo haotla pelong tsa rona, lehlompho eo, ho bonahatsa sena ka dipina, bopaki, ho bala Dipesalema, ho bala Lengolo, re lebeletse Moya o Halalelang hore senolela Lentse la hora ena. Fana ka seo, Morena. Ha seo se re tswele molemo. Mme ere ha retswa moahaong ona, mme re tshwane le bale baneng ba leba Emmause, "Na pelo tsa rona ha diyaka tsa tjhesa ka hare na." Fana ka ntho tsena, Modimo Osa Lekanyweng, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen. (Leka dula.)

4 Mme kgotsong hoseng hona, metswalle mona Tabernakeleng le ditjhabeng ho pota, hohle hotswa kwana lebopong le ka botjhabela, bophirima, le botjhabela ka kgokelo ya mehala. Ho monate hoba mona Indiana: leha hole maru, ho phodile, hantle feela. Tabernakele etletse ho potoloha ebota . Re lebeletse ketelo ya Modimo hoseng hona. Modimo O le file letsatsi le letle kajeno. Mme ke letsatsi le etle, leo re lefilweng ke Modimo. Hase lebaka hore maemo a lehodimo areng, ke letsatsi le letle haholo. Re thabetse hotla mona,leho bontsha lefatshe hore re dumela hakae ho Jesu Kreste. Ebile re thabela monyetla oo Are neileng ona.

5 Kajeno re ... ke ile ka neiwa metsotso emmalwa feela, mme ke boetse ke nale ntho tse mmalwa tseo ke batlang ho bua ka tsona. Mme enngwe ya tsona, tsebiso eo ke ileng ka bua ka tsona. Mme ho nale enngwe ya tsona, ledikona hotswa mane Arizona, eeng Moena Collins, moena ya tshepahalang. Mme ha antse ale siko, bona, yaba boto ekgetha Moena Charlie Cox ho naka sebaka sa hae ha antse ale siko. Mme Moena Charlie Cox o kgethilwe ka molao hoba trastee, kapa ledikona la kereke ha MoenaCollins ale siko.

6 Mme ntho enngwe hape ... ke batla hore hape, ke rata ho le leboha baena, hobane masiu a mmalwa a fetileng, ka mpho tse molemo, matshwao. Ho dijo tse ngata tse teng mona. Mme nna le mosadi waka, nna le lapa laka, re thabela seo. Ka nako enngwe ke lebala tsohle. Ho potlakuwe haholo. Mohopolo waka o nakong tseo. Oka nahana feela hore seo seetsang ho batho, eseng feela hotswa kerekeng mona, empa ho potoloha lefatshe. Lea bona? Mme seo se mpoloka maemong ana ka nako tsohle.

7 Ka nako tse ding re hlohonolofatsa masea, tshebeletso ya kolobetso, mme jwalo jwalo. Seo se setle. Ke lakatsa eka nka kgona ho etsa seo, empa seo sefetohie -- hakena nako kohang feela. Ke lokela hoka boloka nako, bakeng sa molaetsa ona. Lea tseba hore Bibele e boletseng ho baapostola, kapa baapostola, kapa, ka hare ho Bibele ho boletswe, "Eya, le mpatlele hara lona banna balokileng, batshepahalang, batletseng ka Moya o Halalelang, bakgone ho lokisa mabaka a mang." Mme ke ile ka bolella Billy ... O boletse, "O tlile hlohonolofatsa ngwana, ntate?" Kare, "Oho, hlena." Lea bona? Haeba re nale ba bangata, mme seo ke nnete; ketla hlohonolofatsa masea. Ka tsela ejwalo nkeke ka lebala seo.

8 Jwale ... Empa re batla ho leleboha hotswa botebong ba pelo tsa rona, mosadi, nna, le lelapa. Batho bare tlisetsa dijo tsa makotikoti, dinawa, mahapu, ditholwana, oho, distroberie. Monahano wa seo feela, tlisang seo. Moena le kgaitsedi baile bare tlisetsa kalakuni. Ke ntse keja seo lekajeno. Mme ke ile ka ... Oho, mme ke lokela ho e lokisa pele ke tloha, ke nahna jwalo. Ka tselaejwalo hake tsebe, otla tsamaya le rona. Mme ka tsela ejwalo -- re thabela seo.

9 Ke tseba batho ba heso. Ba bang ba bona hake batsebe hohang feela. Batlabe ba emetse seo. Mme ka tsela eo ke thabela seo. Mme kea tseba hape; ke nale -- ke bone tse ngata, mme ho boetse ho nale tse ngata. Ke nahana hore ho na ke nnete, empa ke mong feela. Lea bona? Ho ... Hake fihlele sohle. Ke etsa sohle.

10 Ka tsela ejwalo Modimo Abe le lona. Ke nale bonnete ba hore otlaba le lona; Eo ke Jesu Kreste, mme Akaba seo. Ke Yena feela Ya senang hoswa, mme hape O dula ale teng; ka tsea ejwalo rea Mohloka. Mme hape O teng, O tseba tlhoko tsa rona, seo re sehokang. Ke laela emong lemong ... Ke potlakile haholo hoseng hona, mme ketla fihlela bohle. Mme haeba seo kese tlotseng, Modimo ya leng teng Otla lehlohonolofatsa.

11 Hake tseba ho bala hantle. Sheba feela hore na lea kgona ... Ke tsebiso ya bohlokwa. Mme ke nahana Billy Paul o lokela hore ebe ke yena ya ngotseng seo, jwale ... O tshwama le nna. Hake tsebe le ho bala mongolo waka. Mme ka tsela ejwalo ke etsa seseng. Mme ha leka bona moo ke ngotseng -- mona ... O nahana hore otla utlwisisa seo? Ke tshwama le naledi e tshelang borokgo, kaofela ... [Moena Branham o bala ditsebiso- Mong]

12 "Moena Adair -- Adair wa Arkansas otla bonana le Moruti Pearry Green kamorao kereke honajwale." Ho lokile.

13 Jwale, ntho enngwe eo ke batlang ho etsebisa mona ke tshebeletso ya phodiso. Re tlolo rapella bakudi, mme ka tsela ejwalo -- ke tshepa hore le tlaba mona.

14 Mme re dumedisa bohle ka Lebitso la Morena Jesu, Modimo O tla lehlohonolofatsa. Ba bang balona le teng tsheareng lena. Hodimo mane New York ke motsheare wa mantsibua, mme mane ntle Arizona, lebopong leka bophirima, ke hora ya bosupa. Ka tsela ejwalo ke ... Mme re hantle haholo mona mahareng. Modimo A lehlohonolofatse bohle.

15 Jwale, sena mohlomong ... Ke nkile seo pelong yaka, mme haele mona ka hare ho auditoriamo ... Mme baile bare neha tumellano; re ka nna raba le tshebeletso ele nngwe feela, empa re lokela ho rapella bakudi. Hake ... Eo ke tshebeletso yaka. Ke lokela ho etsa seo Moya o Halalelang o mpolellang sona. Ka tsela ejwalo ke ile ka hana, hobane ke batla ho mamela Moya o Halalelang feela. Lea bona? Ka tsela ejwalo ka nahana hore re ka nna ra fetwa ke letsatsi le leng mane Tabernakeleng. Mme ho phodile hoseng hona. Morena ore lokiseditse sena, ka tsela ejwalo rea leboha.

16 Jwale, ho etsa sena, ke tlile dinkgong tse supileng, tsa ho qetela, mme kamora moo tse supileng diterompeta, le diaduma tse supileng tsa Buka ya Tshenolo, dikopana mmoho le Ditiiso tse Supileng, Kereke tse Supileng tsa Mongwahakgolo. Ka tsela ejwalo rene resa kgone ho kena ka phapusing eo, ke tshepa hore retla fihlela seo, re tlaba le sebaka bakeng sa tseo, kapa mane Louisville, New Albany, kapa re behe tente, ka tsela ejwalo retla ema ha Modimo A ratile.

17 Empa ho sena jwale, hoka kenya batho sena seo ke sedumelang, horeng ena re phelang ho yona. Mme ka sena, hase ho kgetha motho ya itseng, ditlwaelo, leha ekaba eng feela; ke Lentswe la Modimo seo. Mme Sontaha sefetileng re ile fumana tshollelo ya Moya Lentsweng la Hae. Ho jwalo feela, mme ke hloile ho dula nako etelele ha kaalo; empa leha hole jwalo, hare tsebe hore na hotla etsahalang. Mme re lokela ho etsa sena; ke batla ho etsa sena, kapa, jwalo kaha Paulose a bua, "Hake soka ke thibela hore o kopane le makgotla a Modimo." Jesu O boletse hore ha A patele barutuwa letho. Mme jwalo kaha ke boletse, re sebetsa ka thata ho fihlela sena, mme ka nako tse ding ke hloleha ho etsa mosebetsi wa Modimo, jwalo ka moreri. Empa ke nale batho ba mmalwa bakeng sa sena, bao ke ba lebohang, bareri bohle ba baena.

18 Jwale, hake leke hoka ipolokela baena. Haeba seo seka fihlela kereke ena jwalo ka sehlekehlekeng, dibaka tsa dipalesa, ka ntle, dialemoya, ka dibeseng, makoloi, jwalo jwalo, koloi tsa moya, o lokela hoka bona seo. Mme tshebeletso enngwe le enngwe, mme bongata botlile ka pitso, jwalo jwalo, haho tsela eo baka potang kateng. Mme re hloka phapusi bakeng sa motho emong le emong. Mme batlise molaetsa wa bohlokwa, hore re dule re lokolohile bakeng sa hore re utlwe leha pene e sebetsa, dipampiri, dinoutsu, le Bibele, jwalo jwalo ho ngolwa dinoutsu. Empa ka tsela ena ke nahana hore retla kgutlela morao. Mme retla dihloka.

19 Mme haeba re tlile mona ka nako eka, kapa tsatsi leleng, kapa moreri emong feela, ho leka ho tlisa molaetsa ho baena, moloko o shwang ona, hobane nako ya ho kwala ese ele haufe haholo, jwalo kaha ke bua, kee tlabe kee moikaketse ka tsela ejwalo hake le kgahlano le Lentswe la Modimo, kapa seseng setlisang Lentswe, kapa ntho ejwalo. Nka thabela feela hoba mona, moreri wa Kreste. Ke nale seseng mona sa bohlokwa haholo, eseng ho bonwa feela, empa ho hopola hore ha ke shwa hosane, hosane etlabe ele thato ya Modimo.

20 Jwale, ke batla hore ho nale seseng setlang hoetsahala. Ke tseba seo. Ba bangata le tseba Moena Junior Jackson o tlile ho nna pele re leba mane Arizona ka toro ya hae? E makatsang ... Ke ba bakae ba hopolang seo? Mme Modimo O ile A re neha tlhaloso ya yona, mme ho ile hwa etsahalang. Jwale, osatswa ba le enngwe toro, ntho enngwe.

21 Mme ntho enngwe e makatsang, monna eo one a nale mona atswa mane Oregon. Ha antsebe hantle empa o bile le yona toro yona eo, yona eo ya Junior Jackson, mme o ile a mpolella yona. Hake tsebe tlhaloso ya teng; ke ntse ke lebeletse Morena. Empa kea tseba hore seo setla etsahala ha Morena a batla. Hopola sena. HOITSWE KE MORENA, ke ntho enngwe etswang ho Modimo. Hake tsebe feela hore keng seo, ho bua nnete feela, seo se etsahala. Hantle feela, hoya ka toro ena ya banna bana ...

22 Emong wa bona ke ... O ekanna yaba ke MoBaptist, MoPresbyterian; o lokela hoba mona hoseng hona. Hake tsebe. One ale mona ka tsatsi leleng; hake tsebe monna eo. Empa o mpoleletse yona ka dikgapa. Mme e ile ya motshosa. O ile a tloha Oregon ho hlahisa sena. Moena Jackson o tlile ka tsela eo. Mme basa tsebane, dikete tsa dimaele ka ho fapana, mme tore tsena ditshwana. Ka tsela ejwalo Moya o Halalelang o hlalosa sena. Hake tsebe hore nka hlalosetsa banna bana eng. Empa kea tseba hore Modimo O lokisa seseng mona, mme seo etlaba kgalalelo ka pela bona.

23 Jwale, molaetsa hoseng hona, ke batla ho bala Bukeng ya Bakgalate. Hake rere ... Ke thuto ya Sekolo sa Sontaha. Mme jwale, lona banna baemeng leboteng, mme emong o batla ho fapanya seo, hare duleng fatshe, jwale, hao ntshwenye; hantle feela. Haeba bomme ngwana a llela seseng, lebang ka bapusing ya bana.

24 Mme jwale, le fumane pene tsa lona, Bibele, mme -- le itukisetse Mangolo ao re tlilong ho a bala. Hake batle le ikutlwe eka le tlanngwe. Hake batle hore le ikutlwele eka ... Ke batla le fumane hore le tlamehile. Mme le ka nna la hanana le seo, eleng ntho e lokileng, empa ke bua le setjhaba hoseng hona, ele hore batho badumele Molaetsa wa Morena Jesu wa hora ena, hoka tseba hore ho etsahalng Manglong horeng ena.

25 Sontaha sefetileng re buile ka "Batlotsitsweng Matsatsing a Hoqetala." Mme haeba lele bamamedi ba ditheipe, leka ho fumana theipe eo, eseng hore re batla ho rekisa ditheipe; seo hase maikemisetso a rona. Ke leano la ho fihlisa Molaetsa. Lea bona, lea bona? Haeba o nale sebapala ditheipe, fumana sehlopha sa batho mme le mamele seo, mamela hantle.

26 "Batlotsitsweng ... " O utlwa batho baema mme bare, "Oho, Bibele ere, 'Matsatsing a hoqetela hotla hlaha baporofeta ba bohata.'" (Hantle feela.) Mme seo ho etsahalang? Seo selokela ho etsuwa. Phirimaneng ena ke batla ho bua ka sena, ha Modimo A ratile, ya "Modimo O Itshenola Lentsweng la Hae," ha jwang leihlo le keke laeba moo tsebe eleng teng. Lea bona? Jwalo ka ho ngola Bibele yohle, mme yohle Bibele e bonahatsa Jesu Kreste. Ka tsela ejwalo ke batla ho bua jwalo phirimaneng eo, Modimo ha A ratile. Mme jwale, hahose jwalo, ka nako etlang ...

27 Jwale, ka Bukeng ya Bakgalate le Buka ya II Bakorinthe 4:1-6 le Bakgalate 1:1-4 ke lakatsa ho bala mona. Jwale, ho Bakgalate 1:1-4:

Paulose, le moapostola, ... (Hlokomelang ho reka. "MoApostala" e bolela "ya romilweng.") ... Paulose, moapostola, (eseng wa batho, eseng ka motho, empa ... Jesu Kreste, le Modimo Ntate, ya motsositseng bafung;) Le baena bohle ba nang le nna, ho dikere tse Galatia: Le newe mohau ke Modimo Ntate, mme hotswa ho Morena Jesu Kreste, Ya Inehetseng bakeng sa dibe tsa rona, hore ntsha lefatsheng lena le kgopo, hoya ka thato ya Modimo ... Ntate wa rona: Le newe mohao ka nako tsohle. Amen.

28 Jwale, ho Buka ya II Bakorinthe kgaolo ya 4, mme re tlilo bala temana 1 hoisa 6.
Jwale seka hare nale tshebeletso ena, jwalo kaha re fumane mohau, hare tepelle; Empa re fumane dipatilweng, hare tsamaye kaho tepela, leho tshwareng lengolo; empa re tsamaya ka ho tshepa Modimo. Empa jwalo kaha ipatilwe Evangedi, epatetswe balahlehi: (Haeba seo sesa tlise boitsebelo, I hake tsebe hore seo setlabe sebolela eng.) Eleng bao modimo wa lefatshe lena aba foufaditseng, hore kganya ya Kreste, eo eleng setshwantsho sa Modimo, le seke la bakganyetsa. (Jwalo kaha ho bile mane Edene: batgliswa pele ho fihlela ama sefate.) Hobane hare timele, Empa Morena Jesu Kreste; ... eo rele bahlanka ba Hae. Hobane Modimo, ya laetseng hore kganya e tshabele lefatshe, o entse hore etjhabe pelong tsa rona, eleng ho fana ka kganya ya sefahleho sa Modimo eleng Jesu Jesu Kreste. (Amen. Jwale bala Lentswe.)

29 Jwale, sehloho saka hoseng hona "Modimo Wa Mongwaha ona O kgopo." Jwalo kaha re badile Lengolong, modimo wa lefatshe lena lekgopo ... Jwale, molaetsa ona o bontsha Modimo wa mongwaha ona o kgopo, mme sena se kena hantle feela mongwaheng oa o kgopo. Mme re dumela ha Bibele enale karabo ya ntho engwe le enngwe ka hare ho Bibele bakeng sa modumedi wa jwale. Ke dumela hore ntho enngwe le enngwe e ngodilweng, jwale seo sehloka feela botoloki ba Moya o Halalelang. Hake dumele ha monna ofeng kapa ofeng lefatsheng a nale botoloki ba Lentswe. Modimo ha a hloke motho ho etsa seo. Yena ke toloko ya Hae. O boletse hore Otla etsa seo, mme O fela A etsa seo.

30 Jwalo kaha ke boletse ka nako tse ngata, O boletse, "Morwetsana otla emola." ONe a buwa ka molomo wa moporofeta. Mme hofeela ho bile jwalo. Hone hose motho yaka tolokang seo. Tshimolohong O boletse sena, "Lesedi ha lebe teng." mme hwa feela haeba jwalo. Haho motho ya lokelang ho toloka seo. O boletse hore matsatsing a hoqetea Ota tshollela hodima nama yohle, mme O feela A entse seo. Seo hase hloke botoloki. O boletse hore sena setla etsahala. Seo hase hloke botoloki. Sese setolokilwe. Lea bona?

31 Jwale, hlokomela hare ntse re bala Lengolo, modimo wa mongwaha ona. Sena seka bonahala se makatsa, ntho emakatsang nakong ena ya mohau, ha Modimo A nka batho bakeng sa Lebitso la Hae, seo, Monyaduwa wa Hae, mongwaha ona o kgopo. Batho bao Modimo O beileng Lebitso la Hae hodima bona, ka mohau, o bitswang o kgopo. Jwale re tiisa seo ka Lentswe la Hae.

32 Sena sea matsa haho jwalo, mongwaha oo ke nako eo Modimo A bitsa Monyaduwa wa Hae. Na o ile wa hlokomela? O boletse hore motho eseng, kereke. Hobaneng? Leha hole jwalo o bitswa kereke, empa O bitswa motho. Jwale, kereke entswe ka mekga e fapaneng. Empa Modimo O bitsa motho ka bonngwe mona. Ha akaba are, "Ketla bitsa Methodist, Baptist, Pentecostal"; O itse Otla bitsa batho, hobaneng? Lebitso la Hae (Lea bona?), motho. Emong hotswa Methodist, emong Baptist, emong Lutheran, emong Catholic (Lea bona?), empa ha A bitse sehlopha sa batho, empa motho Lebitsong la Hae, ba amohelang Lebitso la Hae, batlamellwang Lebitsong, bayang lenyalong la Hae ho nyalana le Yena, hoba karolo ya Hae (Lea bona?) kaho tsejwa pele. Jwalo feela kaha monna a kgetha mosadi ya moratang, o tlotseditswe Lebitso la Hae, ka tsela ejwalo feela, Monyaduwa wa Kreste o tlotsitswe ke Modimo hoba karolo ya Mmele wa Hae. Lea bona? Oho, Mangolo a ruile tsohle, ka manotsi.

33 Hlokomela, eseng hore emong ore, motho emong o ile are, empa seo Modimo A sekgethileng pele lefatshe le qala, mme O bitsa ba Hae matsatsing A ho qetela: eseng mokgatlo, motho ka Lebitso la Hae. Mme seo A seetsang mongwaheng ona o kgopo, wa thetso. Beke efedileng, ho Mattheu 24 ene ele mongwaha wa thetso. Mengwaha yohle hotswa Edene ho theoha jwalo, haho soka hoba le mongwaha wa thetso jwalo ka ona releng ho ona. Baporofeta ba bohata jwalo jwalo, haeba hone hoka etsahala, bane batla thetsa le bona Bakgethwa. Lea bona?

34 Jwale, mohatsela, tlwaelo, kereke ka thuto tsa batho ka theology, mme seo sekeke sa thetsa Bakgethwa. Empa sena ekare ke ntho ya nneye. Jwale seo o lokeang ke ho seetsa ke ho siya lentswe le leng feela. Tshepiso ya mongwaha ona, nako entle haholo ... Bakreste hohle mona, Hlokomelang hora eo re phelang ho yona. Ngala seo fatshe, mme bala, o mamele hantle haholo.

35 Seo Modimo A sebolelang ho batho ba Hae Mongwaheng ona? ebaka ke lena, ke ho leka zseo, Monyaduwa wa Hae. Ke ho ... Ha A bonahatswa, a lekwa, ho tiiswa, ke Satane ... Jwalo kaha ho bile pele, ho tlaba jwalo le nakong ya hoqetela.

36 Jwalo ka peo haele mobung, mme e hlahella, bophelo kaho yona. Empa eqetella ele peo yona eo hape. Mme ka yona tsela eo jwalo ka tshimong ya Edene, ke yona tsela eo ho tlaba ka yona matsatsing a hoqetela. Jwalo kaha Evangedi e ile ya kgatlofatswa mane Nicaea, Roma, e ile ya fella ele mokgatlo. Jwalo ka Peo haenale matshwao a yona, mehlolo, mme Kreste ya phelang ka hare ho yona, efella hantle fela ho Malakia 4 mme ekgutlele morao hape.

37 Re fumana jwale ho ke mongwaha wa Satane e lakatsa hoba jwalo ka Eva, thobane ke mosadi. Mme otla lekwa ka Lentswe la Hae, Monyaduwa, jwalo ka monyaduwa wa Adama A ile a lekwa ka Lentswe. Mme monyaduwa wa Adama one a dumela karolo yohle ya Lentswe, empa a ferekana (Ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. ea bona?) -- empa a fosa tshepiso ele nngwe feela, sefahleho le sefahleho. Mme jwale, batho ba bitswang ka Lebitso la Hae, hantle feela, ke Monyaduwa. O lokela hotla kopana le seo hape, eseng ka nnete ya mokgatlo, empa lentswe.

38 Hobane tshimolohong ka hare ho Bibele one a phela ka Lentswe la Modimo. Hofosa hanngwe feela Lentswe yaba ke ho mema Satane ka hare ho motho eleng serpente ... Satane ka hare ho motho o ile a buwa le Eva, mme yaba o fetolela Lentswe ho yena, mme a lahleha. Lea bona? Lentswe kaofela.

39 Mahareng a Bibele Jesu Ore, "Monna ha a phele ka bohobe feela, empa leka Lentswe le leng le leng," ha Ane A lekwa ke Satane. Jwale, Modimo Are bolella mona hore matsatsing ana a hoqetela modimo wa lefatshe lena otla hlahella, mang kapa mang ya tlang eketsa mona, karolo ya hae etla tloswa Bukeng ya Bophelo. Modimo Abe le Mohau bakeng sa rona. Mme re seke ra tsamaya jwalo ka hempe tse tiileng, difuba ditswile, hlooho diphahame, rele bo matseba tsohle, hobane le rona pele rene resa mamele. Ha rona ka mohau, le lereko, le maikutlo hoya ho Modimo, re ikokobetse teroneng ya mohau.

40 Hoya makatsa jwale, jwale, kamora makgolo a leshome le metso e robong la dilemo Evangedi e rerwa, mme jwale, seo ke mokgwa wa lefatshe, ho jwalo feela le diabolose feela -- ha ane ale mona. Mokgwa wa lefatshe o kgohlahetse hofeta. Lefatshe le ya seretseng. Na le tseba seo. Modimo O tiisa Lentswe la hae ka nako tsohle.

41 Maobane ke eme mona ... Ke tshepa hore thaka leo le lenyane ... Akeke. Ketlatla le mosadi waka, le Mof. Wood, Moena Roy Roberson o teng mona, Moena Wood, retla emisa mane Youngstown Shopping Center ho fumana pakete eo Kgaitsedi Wood anang le yona. Mme hare ntse re eme moo, thaka le lenyane la itsebisa, ntho e makatsang. Monna emong a ema are batswa, ekare Alabama ... Ke dumela haele Georgia, hobane ke ile ka mmotsa hore na o tseba Moena Welch Evans. Mme a bua metsotswana emmalwa. Mme yare hake batla ho betseha, thaka lena la nsheba. Ha thaka lena le letjha le furalla ho tsamaya le mora wa hae, monna enwa emotjha a ntebella; are, "Ke batla ho buwa ntho ele nngwe feela."
Kare, "Are you a believer, are you a Christian?"
Said, "No, sir." He said ...

42 "Ke nale ... " Nkeke ka kgona ho bolela seo ase boletseng, empa ekare ke tsela eo a boletseng ka teng. Kene ke mmotsa ka tsela ya Lengeloi la Modimo. Mme o ile are ka lona, empa ha a soka aba a kena kereke, ena. Kare, "Na o dumela seo?" Are, "Hantle feela, monghadi." Are, "Kene ke shebile seseng." Are, "Batho ba mpoleletse ka menahano ya bona, mme ke ile ka utlwa hore ka monahano wa mane California hore etla kgaohana ka lehare e kgephohe." Mme are, "Eitse hake sheba mane pampireng, yaba ke kgolwa seo." O ile are, "Ke yatla hosane (eleng kajeno) kgetglo la pele."

43 Kare, "Modimo ao hlohonolofatse, mora," mme ka qalella ho motshwara ka letsoh. Are, "E, monghadi." Are, "Ke lahlehile jwalo ka Lentswe lena tahleho." Are, "Ke jwalo ka tjhelete e lahlehileng, ke lahlehile." Kare, "Empa hao lokele ho lahleha ka tsela ejwalo; ho nale seseng m,ona seka o fumanang hang feela hao batla ho fumaneha." Are, "Ke se ke lokile." Kare, "Na oka inamisa hlooho ya hao?" Are, "Hake dihlong." Eseng seo feela, empa a kgumama kapela batho. Batho setrerateng ba moshebile, ka rapela moo a neha pelo ya hae Morena.

44 Moetsadibe ke enwa moo atlang, a kgutlela ho Modimo. O potetse ka hlakoreng la koloi a shwele empa o kgutla a phela. Kare, "Metsi atla bulwa haofenyane mona."

Ho teng sediba setletseng madimi,
A phallang lehlakoreng la Emanuele;

Moo baetsadibe bahlatsuwang teng,

Bahlweka tlhweko;
Kare, "Ema o kolobetswe Lebitsong la Morena Jesu Kreste, ka bitsa Lebitso la Morena. Modimo O tla tlatsa bophelo ba hao ka Moya o Halalelang, mme ao nehe ntho tseo tse kgolo, mme ao etse hore o bone."

45 Seo keng? Lefatshe le leba ho klaemete. Hobaneng? Moya wa ho hloka molao, tahleho, tumelo ya mahlale, efetohile sehlaha sa nonyana tse ditshila, jwalo kaha Bibele ebolela. Hare baleng seo,
Tshenolo 18. Jwalo kaha re qadile feela, re fumana Tshenolo 18:1-5. Ke nahana hore ke yona.

Mme kamora tseba ka bona hotswa lehodimong Lengeloi, le nang le matla a maholo; mme lefatshe la aparelwa ke kganya ya lona. Mme la hweletsa ka lentswe le phahameng, ... (Jwale, batho ba nale ditoro ... ) ... lare, o wele Babylona emoholo, o wele, mme o fetohile lehaha la mademona, mme o tshwere moya mong le o mong, ... lehaha la dinonyana tse ditshila. Hobane lefatshe lohle le nwele veina ya madi a hae ... (kereke) ... bootswa, mme marena a lefatshe a febile le yena, mme dintho tsa efatshe dikopane le yena. Mme ka utlwa lentswe le leng hotswa lehodimong lere, lere, Etswang hara bona, tjhaba saka, tletle le seke la ama dibe tsa hae, ... hore kotlo e seke ya lefihlela. HObane dibe tsa hae difihlile mmusong, mme Modimo ... hopola bokgopo.

46 Ena ke tlhokomediso ekakang. Sena sere kgutlisetsa hantle morao ho Tshenolo
3:14, ho kereke ya mongwahakgolo wa Laodisea, haena molao, bodumedi ba sebele, empa haena molao. "Hobane, o morui, hao hloke letho, kganthe o tsotse o feela, o madi mabe, o sefofu, mme hao tseba." Hantle feela hoya ka Mangolo nakong ena, eseng nakong ya Mangolo a Daniele, eseng mengwaheng ya Noahe, empa mongwaha ona o kgopo.

47 Hlokomela mona. O tsotse. Hareke re tebe mona le wena. Kea tseba hore retla hanana kae kae, empa hareke re keneng ka phapusing ya ho aparela bakeng sa basadi ba Bakreste ka meaparo emebe.

48 Basadi, ketla bolela sena, mme ke rata hore o mamele. Mme banna le basadi, le kanna la hanana le sena, empa ke ikutlwa hore ke lokela ho etsa sena. Na lene le tseba, mosadi emong le emong ya aparang ka tgsela eo ke lehlanya? Na lea tseba o, o dumela seo kapa jwang, ke sefebe? Leha aka ema kapele ho Modimo are ha a soka a febela monna wa hae, seo ekaba nnete, empa entse ele letekatse. Jesu o boletse, "Leha ekaba ke mang feela ya shebang mosadi ka ho molatsa ose a mofebile." Mme mohlomong mosadi eo ...

49 Lea bona, o tsotse, Bibele ere, mme hao tsebe. Ho nale Moya o motlotsitseng bakeng seo, moya w abofebe. Bokantle ba hae, mmele wa hae, nama ya hae, hoka etsahala hore ebe o hlwekile. Ekanna yaba ha asoka a rfohaka Modimo -- mohlomong ke nnete seo, empa moya wa hae ke wa bohlola. O foufaditswee ke feshene; o apara ka tsela ejwalo hore abe a bonahale banneng.

50 Tsatsing lela Moena Wood le nna hane re palame sekepe. Kene ke lokela hoka kena ka hare ho noa ke tloha ntlong ho leba ntlong. Mme hohle moo oneng o leba teng, wsehlopha sena sa batho, ba bitswang "kinis" kapa seseng feela ... Seo ke maswabi. Mosadi ya felletseng aka seetse seo hohang feela. O tshwaeditswe ke moya wa bofebe. Jwale, oka lokisa seo le Modimo, mosadi, hobane ka tsatsi le leng otla fumana nnete.

51 Oka etsa seo jwang, mosadi, hoka tseba feela hore mmele wa hao o tlisa kgohedi, sebe, diabolose atsamaya seterateng ka tsatsi eo?Hola bara ba Modimo ene entse ele bara ba Modimo, lona banna lele bara ba Modimo, one atla etsa diaparo kaba a seke ao dumella ho tsamaya ole ka mokgwa o jwalo. Hantle feela. Moshemane haene ele mora wa Modimo, one akeke a nyala ntho ejwalo. Lea bona? Ore, "O etsa ... " Tjhe, ke bolela nnete. Mme ka tsatsi leleng otla kopana le sena. O feela, bohlola, hao tsebe.

52 "Oho, ke iya ikana ha ke soka ke febela monna waka." Monna wa hao one atla o ahlola ka seo hoja one a bona seo. Empa Modimo Otla o ahlola ka seo, eseng ka mmele wa hao ka seka hare, empa ka moya wa hao, motho wa ka hare.

53 Bokantle ba motho bo laolwa ke dikutlo tse tsheletseng, kapa tse hlano, mohlomong. Monna wa ka hare o laolwa ke seo: Maikutlo, lerato, jwalo jwalo. Monna wa kantle: pono, tatso, kutlo, ho nkgela, maikutlo. Empa moya oka hare ke soulo, mme o laolwa ke ntho ele nngwe feela: hoya ka thato ya hao. Oka amohela seo diabolose ase bolelang kapa seo Modimo A sebolelang. Mme seo setla bolela seo moya oleng sona. Haeba ele moya wa Modimo, otla utlwa Modimo, mme okeke wa nka letho la lefatshe lena. Jesu o boletse, "Haeba o rata lefatshe lena le tsa lona, ke hobane lerato la Modimo ha leo ho wena." Satane o othetsitse. "Mme motho ha aphele ka bohobe feela ophela le ka Mantswee a tswang molomong wa Modimo."

54 Hlokomela. Jwale, re fumana hore o feela, o madmabe, mme o feela. Mme lefatshe le bonahala lele maemong ana ... Haho ngwaha o mong o kileng waba ka tsela ena; lekgale, empa pele ho tshenyeho. Mme Jesu O bolela sena. Retla fihla tabeng eo.

55 Na Modimo O lahlehetswe ke taolo, kapa A dumella emong feela ho laola? Kea ipotsa. Karabo ya nnete ke ... Ka tsebo yaka, ho teng meya emmedi e sebetsang nakong ena. Jwale, hoka sebe le efetang e mmedi, hlooho tse pedi. Emong wa Yona ke Moya o Halalelang o sebetsang; omong wa diabolose, mme ke matsatsi a thetso ana. Jwale, ke tlilo beha mohopolo waka mona, molaetseng kaofela.

56 Meya emmedi, omong Moya o Halalelang wa Modimo, o mong wa thetso. Batho ba lefatshe jwale baetsa kgetho. Moya o Halalelang O bitsa Monyaduwa wa Kreste. O etsa sena kaho senola Lentswe la Hae, ho bontsha hore ke Kreste. Haeba monwana o lokela hoka tsamaisa mongwaha ona, monwana otla tsamaya. Haeba leoto le lokela hoka tsamaya, leoto letla tsamaya. Haeba leihlo le batla ho tsamaya, leihlo letla bona. Lea bona? Moya wa Modimo, jwalo kaha a fetoha hoba setshwantsho sa Modimo ... Mongwaha oo re phelang ho ona, Moya o Halalelang o senola Lentswe ha jwale. Mme Moya o Halalelang o etsa seo, ka tsela ejwao batho ba dumelang Modimo O bakgetha ka hare ho moferefere. Moya wa diabolose mona o kgetha kereke ya hae ka moferefere, jwalo kamehla, kaho fetola Lentswe la Modimo. Oya bona seo sekgutlela hape morao kwana? Hotswa Edene, ke seo hape.

57 Jwale, moraohoya ka mengwaha kwana; osa sane, sela, kapa seseng. Hoetsahetseng ka mekgatlo? E omelletse. Moya o ntse o sutha, jwalo jwalo. Mme seo senyolla peo.

58 O bona meleko etswella jwalo ka bobedi. Hlokomela, ose -- ose -- ose -- ose lebale seo jwale. Jwalo kaha Johanne, I Johanne 4:5 hoisa 6 (haebe le batla ho kenya seo fatshe), o baneile "tmoya wa pherekano." Eva ha akaba atloha feela are, "Haake dumele ho Modimo." Tjhe, o dumetse pherekano.

59 Satane ha akaba a hlahella, "Oho hlena, seo hase hape Lentswe la Modimo." O ile a dumela hore seo ke Lentswe la Modimo, empa a leka ho letoloka, eleng seo Modimo Ase boletseng hantle feela a seke a seetsa. Sena se etsang? Seo seetsa pherekano ekgolo. Jwale, haeba le batla ho bala seo, II Bathesalonika 2:11. Jwalo kaha ke tlilo qotsa Lengolo mona, mme re kase kgone ho abala kaofela ha ona. Le leng la ona, ketla o neha lona ...

60 Seo sebonahala semakatsa, reka ngola seo hore rete re bale.

61 Ho tlisa moferefere o moholo, jwalo kaha Bibele eboletse(II Bathesalonike), tsela eo monna enwa wa moferefere atlatla ka yona, ho ipontsha jwalo ka Modimo; dumela seo feela otlabe o ahlotswe. Ke yona ntho e ileng ya etsahala ka Eva, fana ka ... Ha akaba a mmolella hore Lengolo ha lealoka, empa oba file hore badumele leshano.

62 Moya wa pherekano wa diabolose, diabolose o tlisa pherekano. Hose mamele eng? Bana ba semamele? Jwalo ka Eva qalong: Lentswe la nnete la Modimo. Hantle feela. Jwale, haeba o batla ho fumana seo, hare phetle, Baefese 2, motsotso feela, ho molemo hore re emise motsotso feela. Baefese 2:1 hoya ho 2:

Mme seo seo tsoseletsa, baneng bashwele dibeng: Moo nakong tse fetileng re neng re tsamaya hoya ka lefatshe, hoya ka tsela ya batho, moya o sebakeng wa pherekano o sebetsang ho bana ba ho sedumele: (See? Bana ba hose mamele ...)

63 Mme antikreste o qala moo hose mameleng, seo etlaba hlooho ya antikreste? Batla thetseha ka tsela ejwalo. Jwale thetso ekaba ha kakang ho ngwana hotswa ho motswadi? Mme are, "Moya wa pherekano e qala ka tsela eo," hose mamele Lentswe.

64 Hlokomela. Jwale, ke batla ho dula hodima sena, bana ba hose mamele, ngwana. Na lene le tseba seo, wena, qalo ya hao, nka bonahatsa seo ka Lentswe la Modimo, motho emong le emong mona, one a phela kaho ntataemoholo. Mme ntataemoholo ... O peo ya ntataomoholo, yaba ntatao, mme yaba wena. O tseba seo? Bibele ere, ke dumela haele Baheberu 7, hore Melkisedeke ... Ha Abrahama atswa bolaya marena, Abrahama o lefile Melkisedeke boshome. Mme Paulose are mona, Levi, ya tholang boshome, one a ... O lefile boshome, hobane one ale thekeng la Abrahama ha ane a kopana le Melkisedeke. Ka tsela ejwalo Abrahama entse seo, jwale re fumana hore Levi one ale ho Abrahama eo eneng ele ntataemoholo. Abrahama a tswala Isaka; Isaka atswala Jakobo; Jakobo atswala bahalaledi: Levi ... Jwale, ebe, ponahatso ya sebele, ponelopele.

65 Jwale, ke batla ho teba haholo ka Lebone lena la phirimana leo Modimo A boletseng hore letlatla.

66 Mme hlokomela, monna, sebata sene setla hlaha lefatsheng setlang ho thetsa bohle baleng siko Bukeng ya Bophelo ya Konyana, ehlabilweng pele lefatshe le thewa. Monahanong wa Modimo ... Modimo, Moya o moholo, pele tshimoloho eba teng, Ene ele Modimo. Na one o tseba hore one ole ho Yena? Haeba ole Mokreste ha jwale, one ole ho Yena ka nako eo. Mme haeba seo sele jwalo, BoModimo bohle boho Jesu Kreste ka nama.

67 Mme Jesu Ashwa sefapanong, ke ile kashwa le Yena, hobane kene kele ho Yena; hobane ene ele botla bohle ba Lentswe, kaho tseba hore retla hahella haufenyana. Mme rene rele mane Calvary le Yena. Re ile ra leba le Yena mane lebitleng, mme ra tsoha le Yena, mme jwale re ile le Yena ka Moya setulong sa mohau, mme re dutse le Yena Mahodimong Kreste Jesu, kamehla.

68 Hobane jwalo ka germ ya tlhaho hae theolwa, hotswa ho ntate, ho leba ho ntate, ho ntate, ho ntate, ho jwalo feela leka ho Kreste. Ke lona lebaka leo Modimo A ileng a sebedisa moya wa Elia ka makgetlo a mahlano. Sena keng?Ke ho nehelana.

69 Jwalo feela ka tlhaho ya hao ene ele ho nehelana le ntatao, ho jwalo feela ka Moya wa Modimo tlhahong. Mme ha Bomodimo bone bole kaho Jesu Kreste, ka hare ho Yena Modimo A etsa hore ke lefelle dibe tsaka. Yaba o ntsosa bafung hape. Mme ha jwale re dutse le Yena Mahodimo na. Oho, ha feela oka dumela seo Modimo A seboletseng. Haeba osa dula le Yena, haona yena. Mme haeba o dutse le Yena moo, mme haba dumele, mme o tshaba ho tloha, hao yaka wa etsa seo. Ho bolela Bibele, ha ere Modimo O bopile Faro, hore ebe Faro. Judas Iscariote o hodisitswe ele wa tahleho.

71 Jwale, hlokomela tsela eo a tlang ka yona. Jwale, re hlokomela hore lefatshe ele ile la latola Lentswe la Modimo hoka amohela Barnabase. Jwale, haeba o batla Lengolo, ke Matthew 27:15 to 23. Keng se entseng sena? Ke maemo afeng a ileng a etsa sena? Jwale, nahana ka seo. Ha kereke ene e ikopanya, banna ba halalelang, tsela eo baneng banahala hore baka teng mahlong a batho, bathakgisa Jesu mme bare, "Re keke ra buswa ke monna enwa." Mme Jesu ene ele Botlalo bohle ba Lentswe la Modimo; I Johanne 1 ehlalosa seo. Mme bare, "Re keke ra dumella hore Lentswe la Modimo hore le re buse." Leha hole jwalo ene ele Lentswe la Modimo, empa mahlo a bona ane a ale hoseseng. Hobane ene ele karabo eotlolohileng. Jwale, kaofela re dumela seo, hobane re sheba setlang ho etsahala. Empa haeba lefatshe leka etsa seo ha jwale, mongwaheng ona o kgopo, sena sene sekabe se etsahetse nakong eo, batla etsa seo hape,hobane ke lona Lentswe leo la mengwaha yohle. Batla etsa seo hape. Haho seo baka seetsang hohang feela. Ke bana ba ho semamele, ba neilwe pherekano ekgolo.

72 Hlokomela, ha kereke esa amohele Jesu, Lentswe la mongwaha, hobaneng? Baile batoloka ka tsela ejwalo. Empa bane ba nahana hore ke Lentswe, hobane Modimo O entse hore hobe ka tsela ejwalo, O entse seo. Mme are ho bona, "Batlisisang Mangolo a hora ena, mme haeba kesa lokele seo etsang sena, se Ntumeleng." Bare, "Re dumela Moshe."

73 Are, "Haeba le dumela Moshe, lene leka Ndumela, hobane Moshe O buile ka Nna." Mme hone ho sa lokisetswa seo. Modimo Yena eo baporofeta ba buileng ka Yena Moetsi wa Lehodimo Ashwa sefapanong, leha hole jwalo bane bantse basa dumele sena. Lea bona? ENe ese mofuta wa Hae. Bane ese Lengolo, mme ene ele badumedi. Empa ene ese Lengolo bona, hobane ekabe baile bafumana hore ke Mang.

74 Hlokomela tsela eo Mangolo A kopanang ka teng mongwaheng ona. Hlokomela. Mme haeba lefatshe lesa batle Lentswe, baile ba amohea mmolai, Barnabase. Keng se ileng sa etsa seo? Seo se ile sa thabisa Satane, modimo wa mongwaha ona, bane bale moo aneng aba batla teng. Jwale, mamela. Hobane Satane haho moo akileng a bitswa modimo teng ntle le mongwaheng ona. Eseng ka nako ya Noahe.

75 Eseng ka nako ya Moshe, wa Elia, empa ona ... Oho, ose fose seo. Ke modimo wa dimilione tsa mongwaha ona, mme haba tsebe seo. Empa haLengolo leke lehlalose sena, mme ha re bone, mme lea tseba. Dumella Mangolo, jwalo kaha A senolwa hara rona ele Yena, "Haoya lokela hoka dula le mosadi enwa. O entseng ka lemo tse leshome tseo o balehileng le mosadi wa monna enwa?" O etsang? Ho senola, ho tanola Satane eo a tlamileng motho, kapa monna wa mosadi elwa, kapa dibe tseo o dientseng, ntho tseo o dientseng. Sena seetsang? Ho motanyolla.

76 Ngaka dinka sefosahetseng. Haba kgone hohang feela. Hare kgone ho bolela seo. Empa ebe, Moya O Halalelang o hlahella, mme o senola sena, o motanyola. Lea bona? Ke sona seo Lentswe leleng sona. Lesedi le kganya lefifing. Mme hao kena phapusing e lefifi, sena sebonahala sele sa nnete. Sehlopha se seetsahalng, mme hale tsebe hore keng seo, kgantsha lebona. Kapele, dikokonyana, maphele, ke bana balefifi. Mme ha kganya ehlaha, dia balehay. "Batswile hara rona, hobane ene ese barona," Bibele e boletse. Lea bona? Bakeke baphela Kganyeng ya lefatshe, hobane Modimo O rometse Kganya bakeng sa bana ba Hae, hore batle bakgopehe lefifing, empa baka tsamaya kganyeng ya Jesu Kreste, Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Amen.

77 Hlokomela, Satane ya bitswang modimo wa mongwaha ona. Ene ele maikemisetso a hae ho tshwana le Modimo ho qaleng. Hare baleng seo. Retla nka nako ena. Hare yeng morao ... Ha re bone; ke ngotse, Isaia 14. Ha re lebeng ho Isaia 14 motsotswana fela seo Modimo a seentseng -- seo Satane ase entseng: Isaia 14:12 le 14. Hlokomela.

O wele jwang hotswa lehodimong, O Lucifere, mora mafube! o leleketswe jwang lefatsheng, mothetsa ditjhaba! Hobane o itse pelong ya hao, ketla myolohela lehodimong, kahodimo ho dinaledi tsa Modimo: ... (Bara ba Modimo, jwale) ... mme ketla dua hodima thaba ya Modimo, lehlakoreng la leboya:

Ene ele maikemisetso a Satane ho rapelwa jwalo ka Modimo. O nkile karolo ya boraro ya Lehodimo, a nyolohela ka hodima dinaledi, mme a barerela, mme athetsa karolo tse pedi borarong. Le bona seo? Ho lokile. Hlokomela, seo ke maikemisetso a hae. Mme jwale o ikemiseditse ho etsa seo, a ruta monyaduwa ka thuto (Lea bona?), kaofela bangodisitswe ka leshano, mekgatlo emeholo, mme leka tsebo, le theology, botle, bohlale, thuto, ho thetsa lefatshe lohle ka tsebo (Ke seo a seentseng), sohle se lebile ho antikreste, eleng ya seng a beilwe vicare ya Modimo lefatsheng, monyaduwa wa mahlale, baapere hantle, leka thuto.

78 Ene ele modumedi jwalo ka yena, ka botoloki ba Lentswe la Modimo jwalo kaha a entse ho Eva, mme jwalo feela ka Kaine mora wa hae.

79 Jwale, ore, "mora wa Satane?" Mpontshe sebaka ka hare ho Bibele moo Kaine a ileng a bitswa mora wa Adama. Bibele ere ene ele mora timelo: peo ya sepente. Tjhe, tsohle dipepeneng, moena.

80 Piramete e kupulotswe mme sephiri se utulotswe. Hlokomelang seo atlang ho seetsa, menahano ya hae. One a nahana hore Modimo O tsamaya botleng. O entse seo ho rona. Sebe ha sea qala tshimong ya Edene; seqadile lehodimong ha Lucifera, mora mafube, a ipohatsa ka botle pela Mikaele. Mme one a nahana hore Modimo O tsamaya botleng.

81 Mme hlokomela Kaine. One asa batle sehlabelo sa madi. Yaba o tlisa sehlabelo sa ditholwana aletareng. Bodumedi bo boholo, one a lokela hore ebe o entse jwalo ka Abele, afana ka sehlabelo, kaho rapela Modimo, kaho mamela, empa kante ho tshenolo. Mme lefatshe ho tloha tshimolohong, leano la Modimo. Empa Modimo A senola seo ka tshenolo seo A seboletseng: eseng bodumedi, eseng aletareng, eseng leloko la kereke, eseng ho etsa sehlabelo, eseng tshebeletso, empa ka tshenolo, Modimo O ile a bontsha hore mme wa hae hore mmae ha akaba aja apole eo a neng a enewa ke noha,
empa thobalano le Satane sebopehong sa sebata, eseng noha, empa ebohlale, hotswa hohle, setshwantsho sa motho, peo eo feela. Jwale, mahale a leka ho bonahatsa sena. Mme bakeke ba mofumana, empa lesapo lefeng kapa lefeng. Empa Bibele ehlalosa sena sele jwalo.

82 Hlokomela seo thaka lena le seentseng. Thaka lena, letla dula tempeleng ya Modimo, sena ke, kereke, ho itshenola jwalo ka Modimo. Jwale, haeba o batla ho bala, seo ke II Bathesalonike 2:3 hoya 4 le Tshenolo 13:4, 11 le 12, sebuilweng ke baporofeta babedi, eleng Johanne le Paulose, seo atlang hoba sona matsatsing a hoqetela. Jwale ... O bala sena, hobane sengodilwe mona, empa ho boloka nako.

83 Matsatsi ao re phelang ho ona jwale ke a boletsweng ka hare ho Bibele, letsatsi leo monna, letsatsi la motho. Lena hase letsatsi la Modimo. Modimo hase modimo wa lefatshe lana; ho bolela Bibele hore hase yena; Ke Modimo wa lehodimo. Empa lena hase letsatsi la Hae; lena ke letsatsi leo A lekgethileng. Ho molemo o phele kajeno oshwe; kgetha Modimo mme o phele; mme Modimo Oya phela. Mme Lentswe la Hae lea senoha ha jwale.

84 Hlokomela, letsatsi la motho. Haebe o batla ho ngola seo, kene ke ilo bala, empa I Bakorinthe 4:1-5, ntshwarele; I Bakorinthe 4:1 hoisa 5, ene ele Paulose letsatsi lena la motho.se a buwa ka letsatsi la motho Letsatsi ... "Letsatsi leo eleng letsatsi la motho?" otlare. Ke letsatsi le bontshang ka tsatsi lena ha jwale. Sheba seo bokomonise boleng sona. Emong o leka hoisa emong kweding.

85 Ba leka ho leba ho Modimo lehodimong. Lea bona? Empa sheba baqhala dimilione, le dibillione, le ditrillione tsa didollara. Empa ha bafihla moo haba thole letho. Hoe tsahalang moo haba thole letho? Hake kgathalle letho. Ke batla hofeta kgwedi ka potlako, o nne o nyolohele hodimo feela. Ke batla ho hama, ka tsela etshweu, leba, tswelapele feela. Hantle feela.

86 Mme lefatshe le taolong ya Satane; mme motho o thabela tsatsi lena, eseng ka Lentswe la Modimo, empa ka tsebo eo a nang le yona. Jwale, nahana; seo ha setebe. Mme ete ere hao bapala sena, ka sena ema o nahane hanyane. Mesebetsi ya hae eka hodimo ho Lentswe la Modimo. Bohlale ba Satane boo a ileng a boneha Eva tshimolohong ... Jwale, mamela, sefetwe ke sena. Bohlale ba Satane bo bonahala thorisdong ho monna teroneng kahodimo ho Lentswe la Modimo. Kefreke tsa rona dibonahatsa -- diseminare, dikolo tsa thuto, tse rutehikeng hi feta Lentswe la Modimo, banahana. Mme moo, Ngaka Semang mang, le moruti Mang mang, professa Mang mang o tseba ho feta, ya bitswang, hotswa ho Satane, nnete kahodimo ho tlhahiso eo. Mme batho balatela seo. Lea bona?

87 Mahlale a leka kahohle hoka bonahatsa hore Lentswe la Modimo le phoso ... Nahana ka seo. Yena, ya hae, seo ke, bohlale ba motho theoloji, ho leka ho hlalosa Lentswe la Modimo nakong eo Jesu aleng lefatsheng. Jesus said, "Baikaketsi, meetlo ya lona (Seo ke botoloki) bankile Lentswe la Modimo lefeela." Mme ke yona ntho eo kajeno. Seo hase bolele letho.

88 Hlokomela, bona, batho, otla iphahamisa. Hase II Bathesaloke bareng? Matla ao a monna eo atla itlhahisa ka hare ho kereke, batho batla dumela mokgatlong ho nale ho Modimo, mme Lentswe la Modimo, batla dumela mekgatlo ho nale Lentswe la Modimo, ya iphahamisitseng kahodimo ho tsohle tgse ipitsang Modimo. Mme ho Modimo Ole Mong feela; mme eo ke Lentswe. Mme tsohele tse ipitsang Modimo ... Ka tsela ekang Modimo, o dutse ka hare ho kereke ya Modimo, pho bontsha hore ke Modimo, hobane o nale batho ba mosebeletsang. Modimo ke Lentswe. Mme otla iphamisa jwalo ka Modimo. Mme ho Modimo Ole mong feela, mme ke Modimo wa Lentswe. Lea bona? Mme tsohle tse ipitsang ka Modimo ... Modimo wa nako ena oya iphahamisa ka nnete, o bonahaditswe ke Lentswe la Modimo (Eo ke Mohal. Johanne 1. Lea bona?) - ka hodimo ho medimo yohle, o dutse tempeleng ya Modimo (Sheba); mme oya tlotliswa. Oho, dumella batho, Modimo, bona thetso. O roriswa ke ditjhaba tsohle. Jwale, na le bona Modimo wa nako ena?

89 Jwale hlokomela, hare bone ha a itshenola. O bolela hore oba etsetsa lefatshe le betere ho nale lena. Kaho kopanya mekgatlo, ditlwaelo, bohlale, le mahlale, jwalo jwalo, o etsa lefatshe hore lebe betere ho nale tshepiso ya Modimo. Lea tseba, o entse hore lefatshe le etse sebe hona le pele.

90 Hlokomela. Na o ile a etsa seo? O entse hore sebe ebe ntho e molaong. O entse hore whiskey e nowe hoya ka molao, ho tsuba sakerete. Mme ebe, hore basadi ebe maloko a kereke ka meriri e mekgutshwane. Jwale, ha ake a eme hanyane.

91 Akanna a tena borikgwe bo bokgutshwane, marikgwe, mme a nna aba leloko la kereke tsa mekgatlo, eleng sekgahlano hantle feela le Lentswe a Modimo. O bolela hore seo selokile. Na le bona seo aleng sona? "Mosadi o kenwe keng?" Hantle feela jwalo ka tholwana e boletsweng hore le seke la eja; ke sona seo eleng sona. Modimo O boletse seo, empa o entse seo.

92 Mme oya morata, mme o moratela soe. O hloile Modimo. Diketso dibolela seo. O bolela hore o rata Modimo, empa o rata Satane. O rata Modimo wa feshene, modimo wa lefatshe lena, modingwana wa mosadi wa Hollywood. Mme oya morata, empa o hloile Lentswe la Modimo, leo eleng Modimo ka sebele. Ho beha seo ele molao: "Ka hare ho dikereke ese ele molaong. Basadi ba rona baka etsa sena, seo, kapa sane."EMpa boteng ba Modimo bopaka seo.

93 Lea bona, ke modimo wa botle wa lefatshe lena; hantle feela. O batla ho bonahala ale motle, mme ke modimo wa botle ho tloha hoqaleng. Aka fihlela seo ka mahlale a mongwaha ona, kapa, wa bobe. O entswe botle.

94 Hlokomela, seo hase hloke tlhokomediso, tshimolohong Setha le bana ba hae bane basena mahlale. Jwale, retla buwa ka mahlale metsotso emmalwa. Haeba ke bolela sena, ntshwarele ho iphapanyeng hwaka, empa sehlopha sena sa baiphapanyi, sohle seo Lentswe la Modimo le sebolelang. Lea bona? Hantgle feela. Seo ha sehlokahale. Hlokomelang seo, bana ba Seth'a habaka ba kena mahlaleng. Ene ele badisa, balemi, le jwalo jwalo. Empa bana ba Kaine ba entse seo. Hobaneng? Tshusumetso ya ntate, diabolose. Kaine, tshusmetso ya ntatae, diabolosi, mme ke peo ho theoha jwalo ...

95 Hlokomela peo ya Modimo ka nako tsohle, mme o shebe tsohle moo diqadileng teng kajeno. Bakreste, Bakreste basebele haba hloke bonnete. Tjhe, motsotso feea pele re kena tgabeng eo. Empa Kaine o nale mokgwa wa ntatae, diabolosi, o tletse tsebo, botle, le mahlale, jwalo jwalo. Bana ba Kaine bane ba nale mahlale; barutehile. Ene ele baletsi badiletsa tsa mmino (jwalo kabo Elvis Presley le babang batshwarang mekete ka Meqebelo mantsibua), baahi ba meaho e meholo, ho etsa hore basadi balakatse, jwalo ka diabolose a penta basadi, mme bakuta meriri ya bona, le ho tena marikgwe a makgutshwane. Ba ... Empa ele bakeng sa ho lakatsa hwa hae. Seo setebile haholo, empa ha kena tsea ya ho bolela sena.

96 Jwale, rea tseba hore Satane o tseba Evangedi ya mahlale. O rerile seo mane Edene, eseng Modimo, Satane o entse seo, tswelepele ya mahlale. Mahlale le tsqwelepele ketsa evangedi ya Satane. Sheba moo seo se re isang teng. Lea bona?

97 Hlokomela, o rerile mane Edene ho mang? Ho mosadi wa Adama, mme o ile a dumela seo. O ile a mothetsa ka hoba le dipotso Lentsweng la Modimo. Hlokomela seo oneng oka sedumela. O lokela hore ebe o ile are, "Sena hase mahlale hore o shwele kerekeng ena e halalelang," kapa, "Otla dula o rutehile kahosafeleng hoisa lefung. Hake kgathale hore na Lentswe la Modimo lereng, hahona lebaka hohang feela."

98 Oho, moshebe kajeno. "Modimo ke Modimo O lokileng. O kerekeng ya Hae e halalelang. Hobaneng, okeke wa shwa hohang feela." Empa Modimo O boletse hore otla shwa; ho fedile. Mmone kajeno? "Oho, ke leloko la kereke. Seo hase lebaka, kapa sena, seo, kapa sane. Etlo kerekreng feela. Kuta moriri, seo ke matlakala feela. Tena marikgwe a makgutshwane, mme o ipenta, mme o leba motantshong, le biri hanyane mane, seo sekeke sa o utlwisa bohloko. Hantle nte, ke lakatsa eka bana bane baka fumana sena, hore na baya ruteha kapa jwang." Ke eo moo aleng teng, modimo wa mongwaha ona, o kgopo.

99 "Modimo O lokile." Ke utlwile seo haholo. Modimo wa toka. Hase ntatao moholo hao setloholo sa hae; Ke Modimo wa toka. O ile a tiisa mane Edene ka bana ba Hae. O tshela mola oo wa mohau. Ntho enngwe le enngwe jwalo feela.

100 Mme hlokomela, orera ka mahlale, ntle moo, thuto, evangedi ya tswelopele ya Eva, le Adama le monyaduwa wa hae. Mme oatlehile le ho monyaduwa wa Kreste, kereke ya wa bobedi Adama, ka tsona phehisano tseo. Hantle feela.

101 "Oho, seo hase sa Modimo. Modimo O lokile hoka etsa seo. Hobaneng, ha feela ontse o eba kerekeng. Ha feela o dumela ... " Diabolose le yena oya dumela, eseng baiketsise, haela hantlentle o dumela seo, mme ha aya dumela. "Hao dumela ... " O bolella Monyaduwa wa Adama wa bobedi seo a seboleletseng wa pele, jwalo ka seo, "Jwale, Phodiso e halalelang, haho ntho ekang eo. Reka tiisa seo. Seo ha sesoka se tiiswa. Mme kolobetso ena ya Lebitso la Jesu, jwale, hao hlokomele seo ka tgaolo ya kereke," ore. "Re lokisitse seo mane Nicaea, Roma," ha meya e meraro e ditshia hane etswa hanong la drakone, moporofeta wa bohata, jwalo jwalo. "Redumela hore ho nale medimo e meraro." Oho, bakeng sa Modimo.

102 Eo ke tsela ya bohedene. O seke wa leka watla pela Modimo ka seo, o leka ho ema boteng ba Hae.

103 "Oho, seo hase etse phapang leha o kolobeditswe ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Seo se etsa phapang kae?" Seo se etsa phapang ekakang feela, ho fihlela Paulose a bolella sehlopha sa MaBaptist hore bakolobetswe hape Lebitsong la Jesus Kreste pele bafumana Moya o Halalelang, mme seo sa etsa hape hore baapostola bao ba hweletse are, "Leha ele Lengeloi le theohang Lehodimong le bolela enngwe Evangedi, le newe anathema." Hantle feela seo se etsa phapang. Oho, hlena.

104 "Haho ntho ebitswang kolobetso ya Moya o Halalelang matsatsing ana. Ke yona feela tsela ya baapostola. Seo sefitile. Ntho ekang baporofeta? Haho tsebahale hohang feela. Mehlolo? Seo ha setsamaelane lle mahlale. Malakia 4? Seo ene ele sa nako enngwe. Johanne 14:12? Oho, Jesu one asa bolele seo. Luka 17:30? Oho, seo ene ele monahano feela. (Lea bona?) Seo setolokwa hampe. Ene ese ntho ya sebele." Ke pherekano feela, ha Modimo A theoha ho paka seo. Ha ane a bolela hore Jesu maobane, kajeno, le kaho safeleng, O pakile seo. Hase lebaka leo; Modimo O tiisa Lentswe la Hae. O bletse hore matsatsing a hoqetela: "Ho tlaba le Lesedi ka phirimane." Mme ho nale Lesedi bakeng sa nako ena.

105 Letsatsi leo le tjhabang botjhabela ke lona leo ledikela bophirima. Moporofeta o boletse, "Mme leo etlaba letsatsi le eseng ngene leha ele bosiu."Ke mathata; maru a kgurumeditse letsatsi. Empa ore, "Lesedi letlaba teng ka nako ya phirimane." Mora Yena eo, Ke Alpha le Omega. Mora Yena eo A ileng a hlaha botjhabela O tshepisitswe ho hlaha bophirima hape. Hake tsebe hore na bahlalosa ka tsela efeng feela; Modimo O toloka Lentswe la Hae. O tisitse seo. Ena ke nako ya phirimane.

106 Hoitswe, empa o ile a wela ho seo. Monyaduwa wa Kreste le Yena o wetse lerabeng leo la thero ya hae, ho hlahisa Lentswe la Modimo.

107 Jwale, bareri leha ekaba le kae naheng, le kanna la hanana le sena; hake lehate direthe. Ke leka feela ... Ke bua le sehlopha saka feela. Lea bona, lea bona? Ke mpa ke leka ho hlalosa seo feela ... Haeba le batla ho fumana sena, nka thabela ho utlwa sena. Mme otla utlwa sena. Lea bona? Epa ke leka hoba bolella sena -- seo ba seboneng leho ba bontsha sena, Modimo A tiisa sena hore ke nnete. Lea bona? Ena ke hora. Ha A hloke toloko. Tsebo ya hao ya lefatshe ... O ka nna waba le B.A., D.D., A.D., leha ele eng feela; seo hase bolele letho. Modimo Oya itoloka. O tshepisitse seo, mme seo ke sena moo seleng.

108 Empa tsebo ya seminare, thero ya mekgatlo, seo seentse hore ho latelwe pagane hoisa ho papal. Na lea bona moo a lebang teng? O dumela seo. O dumela tsebo ya hae.

109 Ho jwalo feela ... Hlokomela, sheba. Banyaduwa ke bobedi ba mamela tsebo ya Satane. Monyaduwa wa Adama o dumela Satane ho nale Lentswe la Modimo, mme Monyaduwa o dumela tsebo ya Satane bohlale ba hae ho nale Lentswe la Modimo. Mme hlokomela, Eva tlhahong o bolaile setjhaba sohle. Monyaduwa wa tlhaho ... Adama monna wa tlhaho, monyaduwa wa hae, pele a fihlela mosadi wa hae, a bolaya moloko ohle. Mahlale kapa eng feela, re shwa ka tsela ele nngwe, hobane Modimo O boletse jwalo. Leha ekaba oho e halalelang Edene, kapa kereke ehalalelang, kapa mokgatlo o halalelang, leha ekaba keng feela, otlashwa ka baka la ho sedumele Nnete e bonahaditsweng. Seo setlosa wena ho Modimo tsatsing lena. Eseng lentswe kaofela: le leng feela lentswe. Leha ekaba mang ya eketsang, ke tsatsi leo o shwang ka lona.

110 Hlokomela. Monyaduwa wa Adam'a o ile a hlola hore setjhaba kaofela seshwe, moloko wa motho, mme Monyaduwa wa Adama wa Bobedi, Monyaduwa ya beheleditsweng wa Kreste, o bolaile kereke yohle, ho nka letshwao la sebata ka mahlale, tsebo, mekgatlo e meholo. "Re maBaptists"; "Re maPresbyterian." "Re maPentecostals,"jwalo jwalo. "Re nale sena, re nale meaho emengata. Re bonwee ke -- re bonwe ke mmuso; re potoloha lefatshe,"mme ntho tsohle tse jwalo. "Mme ratoropo ya lokileng ... Ratoropo wa motse o ile atla ho rona." Leha, "Mopresidente o ile atla le yena le rona, mme ratla mmoho le rona, ka, kapa seseng." Lefatshe lohle le tlasa tshusumetso ya hae, lefu la mokgatlo, kereke yohle. O shwele.

111 Ore, "O sireleditse maemo." Jesu o boletse "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe, moo meya e supileng e ileng ya bolokeha, ho tlaba jwalo le naong ya Mora motho. Nakong ya Lota moo A ileng a ntshuwa Sodoma, tsatsing leo ... " Jwale, ho nale seo ka nako tsohle, hopola, ho tlaba jwalo le nakong eo MOra motho a bonahatswang. Sheba -- moo re phelang teng.

112 Jwale, O entse hore lefatshe lohle le amohele maemo a mahlale a Satane lebitsong la kereke, ketapele ka thuto, maemo a mahlale ka projeke. Ke leka ho lebontsha maemo a modimo wa lefatshe lena. Ha yena, jwalo ka Eva, ka taba ya Lentswe la Modimo ... One a lokela hore ebe o ile a nka Lentswe la Modimo, empa o ile a etsang ho nale seo? Ho nale ho tsamaya tlasa tataiso ya Moya o Halalelang, a dumella mahlale hoka moetellapele. Ho nale ho boloka tsela ya Moya o Halalelang, ho nale ho tsosa bafu nakong ena, a dumella Satane ka tlasa baruti ba mahlale hoka sebedisa nako ena eseng hoya ka Lentswe la Modimo la nako ena. Mme o ile a dumella seo.

113 Ha Bibele e bolela, "Ntho tseo kee dietsang, le lona letla dietsa," Jesu o boletse ... "Eyang ka lefatshe lohle le ba bolelle Evangedi." Re ntse rele mmopo wa Hae. "Mehlolo etla tsamaya le bona ke ena." O hana ntho enngwe le enngwe. O hana matla ohle, ha ane a latola Bibele bakeng sa seo, moo baruti, ntate ya halalelang, ka tsela ejwalo, mo bobishopo, arekabishopo, nakong ya mapresbyterian, baokamedi, jwalo jwalo, bakentse botoloki ba bona.

114 Mme Modimo O ba tlohetse bashwele jwalo ka hora ya leshome le metso e mmedi. Mme sesetseng matsatsing ana moo ke ena ba bua ka dipuo, mme bahweletsa, mme ba nale sebopeho sa boradipedi empa ba latotse matla a jona. Ba bolelle kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste, batsheha sefahlehong. Empa seo ... Modimo O feela a etsa seo, a tiisa Lentswe la Hae.

115 Hlokomela. Sefate seo Satane a ileng a etsa hore Eva a nke karolo ho sona ene ele sa tsebo ya botle le bobe. Ene ele sefate sekopaneng. Jwale, sheba moo re phelang teng. Ha ane a bitsa Monyaduwa, o nale kereke e bolelang hore e etsa hantle mme e etsa bobe. Sefate sekopaneng ... Oho, ore, "Ba nale dikopano. Bathusa ka -- sena. Mme Sefapano se Sefubedu se etsa sena, dikolo tsena, ba ... " Sheba mona. Oho, lentswe le le leng feela; ke sona feela seo o lokelang ho seshwela,hase lebaka hore o rutehile hakae, o lokile ha kae. Jesu O boletse, "Tomoso e kokomosa hlama yohle." Tomoso enyane. Ho faposa lentswe le lenyane Lentseng la Modimo o senya sohle. Ho etsahalang ka matso le maoto? Lea bona? Hone hotla etsahalang ka seo? Tomoso enyane. ERe mohlomong, "O tseba jwang hore sena ke nnete?" Modimo O tiisitse seo. O bonahaditse seo. O boletse seo mona ka hare ho Lentswe, mme A tiisa seo. Ke yona tsela eo holeng ka teng. O hona feela lentswe le lenyane ke lefu feela. Ho etsahetse jwalo ka mengwaha yohle, lefu la semoya, lefu setjhabeng.

116 Hlokomela Satane ka mahlale nakong ya Noahe ka kutlwisiso ya bona. Bibele e bolela maene ho diprovebia, "O seke wa itshetleha tsebong ya hao feela." Mme, "Ha mantswe a motho ebe leshano, mme a Modimo ebe nnete." Empa Satane tsebo eqadile mane tshimong ya Edene, batho baitshetleha tsebong ya bona fela. Mme lea tseba, hoya ka mesebetsi ya Max Factor a neng a nale yona kgale kwana, o ile a nka mosadi morao kwana, seo se ile sa etsahore motho, kapa, ho wela sebeng. Hantle feela. O ... Mosadi one a phethehile, ale motle.

117 Jwale hlokomela, o nke mosadi feela seterateng moo. Pale tse ngata tseo ke dibadileng; hao soka o utlwa seo, hobane pele ho lentswe. Pearl O'Brien, ke ba bakae ba ileng ba utlwa ka yena? Hantle feela, One a lokela hoba mosadi emotle. Hobaneng, haho ngwana ya kenang sekolo sa ntlong nakong ya jwale, empa tsela eo a neng ale mote ka yona. Hobaneng seo? Botle ba basadi nakong ena ya jwale. Bakutile meriri ya bona. Bakenya mese emenyane. Marikgwe a makgutshwane, dibikini, leha ekaba ba bitsa seo eng feela, ho bona. Bay ipenta, le ho etsa jwalo, ntho tsena tsohle, ho etsa seseng moo. Lea bona? Ka tsebo ya mahlale, bafumana sena. Na lene le tseba hore tjhele engata e senywa nthong tsa ho iketsa hore obe motle, mane United States, ka makgetlo a mabedi kapa a mararo, ho nale ho senya tjhelete dijong? Ho tiisa seo (Hantle feela), nthong tsa ho iketsa botle.

118 Hlokomela, bara ba Modimo ba bona, hore baradi ba batho ba batle, hore ba batle. Sena sa etsa hore bara ba Modimo balahlehe, mme banka basadi ho bona. Mme sena satlisa bohlola, jwalo kajeno hantle fela, jwalo ka mane Sodoma, hantle feela kajeno, banna bakajeno le basadi ba kajeno bafetola dintho. Haeba basa rate basadi bana, ba leba ho Reno, Nevada, mme baya nyalana mme kamora metsotso eleshome le metso e mehlano batla hlalana hape. Mme basadi ba batle mme haho tsela ya ho balatola, mme seo keng?

119 Diabolose. Lea bona, Satane ontse ale motle. Hlokomela, hlokomela. Sebe sa bona ha seaka sa tshwarelwa. Botle boo, ngwaha wa mahlalel a senya morero wa Modimo, mongwaha o motle. Jesu O boletse hore nakong ya hotla hwa Mora motho. Hantle feela?

120 Hlokomela. Jesu o boletse, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe, bho tlaba jwalo nakong ya Mora motho ha Atla." Ha bane baleka ho nyala ... Jwale, hlokomela, bara ba Modimo baile banyala basadi ho bona, mme Modimo wa sitswa ho batshwarela ka seo. Jwalo ka nakoing ya Balaame thuto ya hae, bohlale, basadi ba Moabe ka mahlale mahlo a ditshila a bona, ka dipente, diperfumu tse theko e hodimo, hoka hophela bara ba Modimo, hotla ho bona, le, "Ha re nyalane, hobane batho." Seo ene ele leshano. Ene ele phihlelo ya leshano ya Satane hoka hapa bara ba Modimo ka basadi. Ebikle leshano bakeng sa Balaame, moporofeta wa bohata, ho leka ho porofeta Moshe bakeng sa nakong ya hae, ore, "Ka tsela ejwalo, re dumela Modimo ole mong. Re nehea ka monehelo ole mong. Re nale mahlabelo ale mang feela. Re etsa sohle ka tsela ele nngwe feela." Sena se atametse ho sene seka thetsa le Bakgethwa hane ele ntho eka etsahalang. Lea bona? Tswang hara bona tjhaba saka. Le seke la kopana le yena.

121 Hlokomela, ene ele tsela yane Kaine a ileng a etsa nakong ya hae. Jwale, Modimo Akeke a toloka Lentswe la Hae. Hlokomela ... [Karolo esa sebetseng ho theipe- Mong] ... Modimo, tsebo ya mahlale ya qhala sohle? Modimo Otla etsa seo, ho leka ho etsa lefatshe lebe letsle? Sheba mona, Modimo O etsa hore baradi ba Hae babe batle le bona, aba apese jwalo ka dihlola? Eng? Modimo A etse seo? Bofeela, bafeela bana MaLaodisea, basebeletsa Modimo ka seo, ka thuto, ka tshila tsena, le ka botle ... "Tswang hara bona tjhaba saka." ho bolela Bibele, "Le seke la nka karolo ho yena letle le seke la nka kahlolo ya hae." Ka tsatsi le leng Modimo Otla nesa sefako sa sebabole bakeng sa hae hoya ka Lentswe la Hae, le melao ya Hae. Ka tsela ejwalo, ntho tse kang eo, hoka senola seo, Otla hlola tshepiso ya Hae. Modimo hase sethoto; Ke mohlodi wa mahlale ohle. Jwale ntho tsena tsohle ditswa hokae? Ho Satane, mme entse ele Satane. Mme kereke e dumela seo.

122 Jwale, lea bona, basadi, ke leka ka hohle ho le bontsha Lentswe la Modimo. Bibele e boletsa ka mosadi ya kutang hlooho, o hlompholla monna wa hae. Mme monna wa hae ke hlooho ya hae. Ka tsela e jwalo o hlompholla monna wa hae le Modimo.

123 Jwale, sena sebontsha mekgwa ya kereke jwale. Sena sebontsha boemo bateng ha jwale. Ke maemo a Satane ka tsebo ekgolo, tsebo ekgolo. O tseba haholo. Hase lebaka hore Lentswe lereng, o nale toloko ya Lona (Lea bona?), toloko ya nako ena eo re phelang ho yona.

124 Hlokomela kereke tsa mekgatlo, World Council of Churches (Lea bona?), mokgatlo o moholohadi, hore lefatshe le mosebeletse, sebata, tlasa lebitso la Bokreste. Na one oka rata ho utlwa seo ho Bibele? Tshenolo 13:6 le 8. Keya jwale Babele.

125 Na hao hopole kamoo Nimrode, moikaketsi emoholo, a aha metse e meholo? Babble le Babele ke ntho ele nngwe. Ke ho fetlola mabitso feela. Ke -- Roma le Babylona. Mme seo sa tlisa kaofela Babylona, mme seo sa tlisa World Council of Churches, eleng setla etsa hore a tsebahale. Mme a kgone ho nka letshwao la sebata, hobane ... Empa bao bakgethilweng bakeke bathetswa.

126 Sena sekgahlano le Lentswe ha kakang. Ha ana le emong, haho soka ho etsahala seo, haho soka ho etsahala seo. Ke batla hore o mpontshe tsela eo moporofeta a kileng a hlaha ka hare ho kereke hoya ka mengwaha. O mpontshe ka hare ho lona moo Modimo A kileng A hlohonolofatsa seo -- kammora hloholofatsa seo. O ile A leba shelofong le hoshwa asa tsebe le maemo a Kreste.

127 Jwale, ke hlooho ya teng. Sena sekgahlano. Ikarole ho Eva, bana ba Kganya yaka Phirimana. Satane, modimo wa mongwaha ona, ka hoja sefate sekopaneng ... Hlokomela. Satane ka tsela ya hae hoka etsa hore batho baje sefate sa tsebo ya botle le bobe, ore o aha kopano ekgolo bakeng sa kereke le tsebong, kopano kapa hlalefo ekgoloya Bokreste. Empa mohlatswana wa Kreste o monyane, Monyaduwa, hake kgathalle tsebo ya hae.

128 O motlosa ho seo. Sena keng? Jwale, hare buwe ka Yena? O emetse lemo tse millioe tsa boithabiso kamora lenyalo (Hantle feela) jwalo ka Monyadi wa Lentswe le Monyaduwa wa Hae.

129 Tsebo ya tswelopele, mme wa sebele Mokreste ha A kene moo. Tswelopele haho moo e o lebisang teng. Tswelopele ke ka tsebo feela. Re tseba seo. Mme tsebo etswa mane Edene, ka thero ya hae mane Edene, mme tsebo e tlisa lefu. Na seo ke nnete? Keng se ileng sa hlola lefu mane Edene? Tsebo. Ka tsela e jwalo, eka sebe Modimo monga tseo, seo ke sa diabolose. Whew, na seo ene ele selokileng. Tsebo, mahlale, thuto, ke moferefere.kaofela seo ke sa diabolose. Kea tseba ke tlilo fumana mangolo ka seo. Ke baemetse.

130 Hlokomela seo. Lea bona? Sheba hore ho etsahetseng. Re hokae ha jwale? Re ithutile ka seo ka mahlale. Ore, "Ho etsahalng ka Modimo, o nahana hore O iphapantse?" Oho, tjhe. Modimo O nale tswelopele ya Hae. Lena ke lefatshe la Satane; o nale mahlale a lefatshe ha jwale. Empa Modimo O nale tswelopele ya Hae. Ekeke yaba ka tsela ejwalo; hopola seo feela. Ekeke yaba tswelopele eo re nanag le yona kajeno. Tjhe, tjhe. Ho tlaba jwalo ka tsela eo A e entseng. Hobane modimo wa lefatshe lena otla fediswa.

131 Tsebo ya nako ena ekeke ya fapana hobane, Satane, mofetuledi wa lefatshe lena ya fetolang Lentswe la Modimo tshimong ya Edene. Hobane motho wa lefatshe lena hoya ka Diporovea 3:5, le seke la itshetleha hodima tsebo ya hae ... Balokela hoba le modimo wa bona, hobane ke batho, leha hole jwalo ba bolela seo. Jwalo ka batho, badula ele batho jwalo ... Hane re fihla mona re fumane MaIndia leha bane ba rapela ditshwantsho, le letsatsi, le tsohle. Jwalo ka batho, balokela hoba le modimo. Ka tsela ejwalo bohlale bona. Tsebo e fetoha modimo wa lefatshe lena, mekgatlo, mahlale, ba nale sebopeho sa borapedi, empa balatotse matla ajona.

132 Hlokomela,Modimo O etsa hore baetse seo ba batlang ho seetsa. Balakatsa nama. MMe o ba nehela seo. "Ba batla ho apara dibikini, haba diapare. (Lea bona?) Haeba ba batla ho etsa seo, haba etse seo. Haho phoso; baleba kerekeng. Mme wa bona eme ele Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian (Lea bona?), balese feela." Eo ke Modimo wa lefatshe lena. Botle, bohlale, saense, hae hloke tumelo. Haho hlokahale hore ho bonahale eng feela. Ke tsebo e tiisitsweng. "Hobaneng, re kereke ekgolo motseng mona." Tsebo ya bona ... "Moruti wa rona o nale D.D., Ph.D." Lea bona? Hare hloke tumelo, re dula hodima tsebo fela. Haba dule hohle feela ha ba nale tsebo feela. Mme ho nale leihlo le leholo le letsho moo, empa le shebe feela. Batsheha ka Lentswe la Modimo, ba bua seleng kgahlano le lona. Oho, re phela mongwaheng ofeng. Na le bona modimo wa mongwaha ona na?

133 Hlokomela, empa Modimo O emetse nako ena ya BaAmorite e felle. Le seke la tshwenyeha; Otlabe A se a lokisitse Moshe wa Hae. Hotlaba le nako ya hotswa ka leleng la matsatsi. Ho tlaba le
Moshe ya tlang hontsha batho, ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho bontata bona. Seo setla etsahaa leleng la matsatsi ana. Ba ... Lere, "Ka tsela ejwalo, sheba tsela eo ho sebetswang ka yona." Hantle feela, ditshila tsa BaAmorite ditla amohelwa.

134 Seo setla etsahala haufinyana, balese basenyane. Tswelopele, tsebo e senyehileng ya Lentswe la Modimo. Dinehelo tsohle. Satane ka kereke ya hae le thuto ya hae.

135 Ho nale mekga emmedi ya setjhaba hoya ka Selekane se Sakgale: bana ba Modimo le bana ba emobe. Na lene le tseba seo? O batla Lengolo bakeng sa seo? I Johanne 3:10, haeba o batla Lengolo leo. Ke bala seo ha jwale, a ngola seo. Ho lokile. Ho lokile.

136 Ho Bafese 2:2 ba bitswa bana ba hose mamele, jwalo ka Eva, hose mamele Modimo. Bana ba mamelang le basa mameleng hase ntho ele nngwe. Monyaduwa wa Kreste Aka kopana jwang le bona? Ha jwang Lentswe le sothilweng le lesa sothwang la kopana? Sehlola le motho ya hlwekileng? Seo sekeke sa etsahala. Ha bana kopanelo hohang feela. Tswang hara bona. Seo kesa DIabolose; ke letshwao la sebata, ke hona moo ho iwang teng, kgatlo kaofela; hake kgathale hore ke bo mang. Ho nka Modimo, eseng mokgatlo, ke batho ba nkang Lebitso la Hae. Mokgatlo O fumana nnete, seo senka motho hoka bona Modimo, le ho sheba Lentswee la Hae, leho le dumela, lehoba leloko la mokgatlo, empa bakeng sa Modimo, eseng bohlale ba bishopo kapa ba motho. Hantle feela.

137 Bana ba hose mamele. Le leng la matsatsi ana, le leng la matsatsi ana, mongwaha o mobe, mongwaha ona wa lefifi, dinaetetlapa, metantsho, empa ele maloko a kereke. Ho lokile ka modimo wa bona. Haba kgalemellwe seo; haho sebatshwenyang. "Hobaneng osa bakgaleme haba kuta meriri ya bona," mosadi ore. "O seke wa utlwisa maikutlo aka bohloko." Ha a sana letswalo o nale dithofola tsa noha. Hantle feela. Eseng jwalo. Ha a tsebe hore letswalo keng. O tshwarehile hoo a seng asa tsebe letho. Hantle feela.

138 A tsamaya hohle mona ha Lentswe la Modimo lere, lere, "Hobaneng ke nako ya kgale kwana. O seke wa leba moo, empa ele lerata feela." Haba tsebe letho jwalo ka LeHottentote le tseba ka modimo wa Egepeta. Hantle feela. Seo ke nnete. Ba nale sebopeho sa borapedi empa ba latotse mata a jona; ba jwalo ba balehe; hobane bakgukgunela malapeng a basadi bafokolang, "Oho, moratuwa, o nahana hore ho lokile hoka etsa sena. Oho, moratuwa, ke nahana ka monnamoholo eo wa moreri tlase mane, haeba o ... "Oho o shebahala ole motle ka kikini eo ya hao," kapa leha ekaba o e bitsang feela. "Wena -- haeba o etsa sena, seo, le sane ... Hobaneng sikarete seo se senyane hase bolae hohang feela. O leloko la kereke, mme o mokgatlong jwalo ka mang le mang feela."O seke wa dumela leshano leo hbohang feela. O ya o thetsa. Hantle feela. Eya, monghadi.

139 Ho lokile ho modimo wa bona. Oho, o nahana hore seo ke nnete. Mme ba morata haholo ka seo. Hlena, bapheisana le wena. Batla ema hantle feela le seo. Hantle feela, Satane o ile a ema hantle fehleho le sefahleho le Jesu Lentswe ela Modimo, mme a leka hore ho ngodilwe. Mme ke eo moo a neng a le teng, Lentswe la Modimo le bonahaditsweng. Are, "Tloha ho nna, Satane." Tloha mme le wena o etse seo.

140 Jwalo ka thaka le itseng honna, lare, "Jwale, haeba o dumela Moya o Halalelang ke hantle seo," are, "jwale, nketse hore ke foufale." Eo ene ele moreri, a, "Nketse kebe sefofu." Are, "Paulose o ile a foufatsa monna emong ka tsatsi le leng. Kare, "Monghadi, nka o foufatsa jwang hobane o se eole sefofu? Nka o bolaya jwang hobane ose o shwele." Are, "Nna, mahlo aka ke mashome a mabedi mashome a mabedi." Kare, "Karolo ya hao ya tlhaho, empa ontse o fofutse." "Haho kgonahale. Bibele hae bolele ntho tsena. Re bua moo Bibele e buang mme re thola moo e tholang."

141 Kare, "Ho lokile, ha Elijah ale mane tlase Dothane (Leabona?), tho tlile sesole sohle sa Syria, mme mohlanka wa hae atla ho yena, are, 'Oho, ntate,' are. 'ntate,' are, Syria sere potapotile.' Elija a phumua mahlo a hae are, tsoha, mme are, 'Ba nang le rona ba bangata ho feta bao.' Are, 'Hake bone motho mona.' Are, 'Modimo bula mahlo a hae.' Jwale, one a fofetse, mme o ile a sheba monnamoholo eo wa moporofeta; mme thaba ene e tetse Mangeloi, ka koloi tsa mollo, le pere tsa mollo. Mme atswela nte moo, mme ebe Bibele ese erere one a foufetse. Foufetse kang? Ho yena. O ile atswa, are, 'Na le batla Elijah?' 'Hantle tjena, re batla yena.' Are, 'Tlohong kwano, keta le isa ho yena.' Elijaha aba lebisa hocElijaha. Foufetse ... " Kare, "Oya tseba ke tlilo reng? Hantle feela ka ntate waka; tloha ho nnna." Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

142 Hlokomela. Bana ba hose mamele. Ba hose mamele Modimo. "Oho," bare, "Re dumela Bibele." Sefate sekopantsweng (Lea bona?); bakenya tsebo hanyane, sefate sa Satane, sekopantsweng. Lea bona, o ile a nka sefate seo ho Satane, botle le bobe. "Oho, re dumela Lentswe, hantle feela,empa eseng kaofela." Eva one a dumela Lentswe le yena, empa a dumella Satane ka sefate sa hae sefetoletsweng. Ke sona seo. "Leha ekaba keng feela ho sona ... " Ke Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng.

143 Hlokomela. Hantle feela. Mongwaha ona o lefifi o kgopo, ke wa kereke. Modimo wa bona, baya morata, kamoo baetsang. Ha bana kahlolo ho bona; haho sebatshwenyang ka kereke. Balaame o nahanne ntho eo ka kereke. "Ha re kopane; rea tshwana." Ene ele ntho ya ho qetela. Modimo ha a leballe leshano.

144 Hopola, ene ele sebe sesa lebalweng ka makgetlo a mararo ka hare ho Bible ho motho mang kapa mang ya eketsang ka hare ho Lentswe la Modimo, le bonahaditsweng ele Nnete: Mane tshimong ya Edene (hantgle feela?) -- mane tshimong ya Edene ho eketsa hone ho tlisitse lefu; ha Balaame ane a eketsa ka tsohle. Ba ... Modimo ha akaba a tshwarela Israele ka seo. Emong le emong wa bona o ile a fella lefelleng, ntle le ba bararo baileng ba bantshwa. Emong le emong ... Jesu O boletse, "Bashwele kaofela." Seo ke karohano esafeleng. Baile bohle, ha baka batshwarelwa. Ke sebe sesa tshwarelweng, ha akaba a batshwarela. Oho, hlena, tswang ho bona, bana ba Lesedi la Phirimana.

145 Lea bona jwale batho ba jwale, bodumedi, mongwaha ona o kgopo? Ke emobe ya nkang sefate seo sa botle le bobe ho sekenya moo (Hlokomela.), ho tlisa kereke ho kopano ya dikereke ( Seo ke ... ),bote ba kereke ya hae ka dikgrate, tsa Ph.D's., hotswa ho Church of Christ, le Ph.D's., hotswa ho Baptist, Presbyterian, Pentecostals, hoba kopanyan kaofela ka dikgrate, ho kansele ya kopano, "Re kaofela." Bakeke ba tshwarelwa. Mokgatlo ... Ho apara letshwao la sefuba tshireletso. Re kgathetse reatswa mona. Balehang, bana, balehang ntho eo. Lea bona? Botle ba lenyalo la moruo, bakentse letshwao, marukgo a makgutshwane (Hantle feela), ho apara jwalo ka lefatshe, botle, dipente, mokgwa o motle wa diabolose hoka hapa bara ba Modimo. Hantle feela. Seo ke ...

146 Are, "Ho kuta moriri, seo se kena kae?" Moena, hare eme hanyane. Ke utlwa feela boteng. Re lokela hore rebe rele ntle moo. Mamela. Moriri ho mosadi ke kano ya BoNazare. Moriri ho Samsone ene ele kano ya BoNazareta. Mme ha mosadi a kuta moriri o hana hano ya BoNazare Monyaduwa wa Kreste, hobane moo, seo ke ntho enngwe, o senya ntho enngwe le enngwe.

147 Hantle feela. MoNazare "ke leleng la mabaka leo." Na seo ke nnete? Samsone one a beilwe bakeng sa lebaka le mongwaha oo; ka tsela ejwalo, one a nale moriri o molelele. Mosadi eo eleng ngwana wa Modimo, o lokela ho hodisa moriri wa hae. Haeba a kuta, hake kgathale hore na bina hakae, oya bina, o khwaereng,o buwa ka dipuo hakae, roya hodimo le fatshe, le dintho tsohle tseo, o shwele. Seo ke HOITSWE KE MORENA, Lentswe la Modimo ho: I Bakorinthe 14. Lea bona? O latotse BoNazare ba mongwaha ona. O etsa seo. Jwale, ho madimabe wena, mosadi, kapa mofumahadi.

148 Sena setshwasa bara ba Modimo Jesu o boletse, "Jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe (basadi baba batle mme bara ba Modimo ba banka) mme ho tlaba jwalo ha Mora motho akgutla." Mme Modimo wa bona o nahana hore o bohlale, mme hantle feela, ka mahlale.

149 Tsebo, feshene ya Hollywood ka mabenkele a bona feela (Hantle feela), kaofela mona, lea tseba, mme ... Yena, kereke ena, e rata seo. Oho, hlena. "Ketla le nehana mehlala ka sena, ke Methodist. Ke
Presbyterian. Moruti wa rona o tseba seo." O nale tsebo e felletseng ya Modimo. Lea bona?

150 Yena, kereke, e rapela feela; o rata seo. Jwalo kaha a batla. Akeke yaeba leloko la seo, moena, kapa batshwana le wa jwale Jezebele, 'hobane ke tlhaho ya hae. Ha jwang ekaba tlhaho ya hae ... "Ke mang ya nkang karolo eo?" Hoja one ole maoto a mahlano ka botelele, okeke waeba maoto a tsheletseng hohang feela. Jwale ka motjhini o otlollang wa Booth Clibborn ...

151 Jwale mamela, banna, sehlopha sa bi Ricky, haeba ole monna ya tswetsweng, etsa jwalo ka monna. Tsena dileketsa sefahlehong sa hae, hobaneng, dinoha tse lahlehileng, ho etsahalang ka lona? Modimo waka Otla ahlola setjhaba sena ka mollo ka tsatsi le leng. Otla diela sena mpeng ya lewatle. Ho timela. Lefatshe lohle letla timela. Hora ya kahlolo e fihlile

152 Leshano la bodumedi, batho bathetsuwe, batho haba sa tseba hore na ba wela botoneng kapa botsheadi, basadi le bona jwalo feela. Baema ka diofarolo tsa banna, kapa marikgwe a makgutshwane, kapa diaparo jwalo jwalo, batsoka mmele ya bona, mme a ipitsa Mokreste. Hase mosadi, kapa Mokreste. Ke sehlola sa seterateng sa Satane, tshusumetso ya Satane hoka romela bara ba Modimo diheleng ho tiisa Lentswe la Modimo Jesu Kreste o boletse. Kene ke sa ikemisetsa ho bolela sena, empa O boletse seo. Lea bona moo sena sehlahang teng ha jwale, sefate se kopaneng?

153 Ere, "Ho etsahalang ka marikgwe," kapa leha ekaba le bitsa seo eng feela, pedal-pushers, kapa eng feela? Bibele mosadi ha a lokele ho tena diaparo tsa banna,ke manyala pela Modimo. Seo ke HOTSWE KE BIBELE. Mme mosadi a kuta ho hlompholla monna wa hae. Mme esita.. Ke sebe hoka kuta moriri, Bibele ebolela seo, ha a rapela asa rwala, mme yena ...

154 Oho, ore, "Ke rata katiba." O moikaketse. Ruta mosadi ka seo Bibele ere o neilwe hore ebe tshireletso ya hae, eseng hlooho eo. Seo ke Bibele. Hase molato waka; ke molato feela kaho le bolella nnete. O leke ho tshepahala, jwalo kaha Bibele e boletse, ho tshwara Lentswe la Modimo kapa jwalo ka sehlopha sa BoRickettas.

155 Ke nale letswe le kgopo mona; ke nale Elvis hona le ho ngola bokgopo; ke ntho yona eo. Ha ha ha ha ha ha. Lentswe "Elvis" le bolela "katse," ha lentswe "Ricky" le bolela "roto." Ha ore "Ricky emonyane" o bolela "tweba enyane." O mmitsa eng, ke sona seo aleng sona. Bana ba hao ba bitsitse seot, fetoha kapele bakeng sa Evangedi. O seke wa rfehella ngwana wa hao ... Hao soka o utlwa lentswe leo ka hare ho Bibele kapa mongwaheng o mong. Ke lebitso la mongwaha ona. Ke dikatse tse fetolang, moo.

156 Di-millione tseo tsa didolara tsa didisc jockies le bana batsamayang moo ... Haba kgone le ho leba feela tshebeletsong, baletsa "boom-de-boom." Oho, batla moo ntlong, mme wa etsa ... Bashemane ba leka ho penta ntlo, rare, "Tlosang ntho eo mona. Haeba lesa kgone ho sebetsa kantle ho yona, lesang mosebetsi oo. Sena senketsa hore ke kopane hlooho. Re lokela ho etsa sena bakeng sa Modimo.

157 Hare batle mofuta oo wa boogie-woogie wa matsatsi a ho qetela mona." Kare, "Kwalang mosebetsi oo." Hlokomela, bodumedi leha hole jwalo, oho hantle feela, leba kerekeng ba bina yona ntho eo boogie-woogie. Ha.

158 Hape hlokomela, Monyaduwa wa Lentswe wa Kreste ho hlaha wa Satane le yena ka nako eo. O qadile kwana mme oya hlahella ha jwale, hlooho ya moruo. Mme kereke enyane ya hlaha, Monyaduwa e monyane wa Kreste wa Lentswe, oya hlahella, hobane o tlile ho kopana le Monna wa hae. Kamehla, jwale ntho enngwe le enngwe e lokela ho kopana. Koro, tsohle mmoho ho tloha ho qaleng, jwalo ka Kaine le Abele. Monyaduwa wa Lentswe nameng a bonahala. Lea bona re leba hokae?

159 Mme Satane otla etsitsa Monyaduwa ka antikreste, tsebo e itseng, mme a mmeha teroneng, mme mehlolo yohle hodima hae. Mme ebe Kreste Oyatla, mme bobedi ba hlahela ka nako yona eo. Mme mmuso wa hae wa bonahala. Otla fediswa, mme Kreset, Lentswe la Modimo ... Ke mosadi ofeng eo eleng karolo ya sena. Haba babedi; omong. Mme Monyaduwa, kereke ya Lentswe, bao ba bitsitsweng ka Lebitso la Hae batla kopanela ho Jesu Kreste. Mme mmuso wa hae otla fediswa, mme Kreste Otla nka terone ya Davida ho busa lemo tse sekete, mme kereke ya Modimo ntle ho letheba. Hantle feela.

160 Hlokomela, moriri o molelele, MoNazare wa kano ya Lentswe. Ke leka ho etsa setshwantsho sa Monyaduwa wa Kreste. Re sheba moo antikreste aleng teng, ka bodumedi leka tsohle, mahlale. Jwale, Monyaduwa ya ikokobeditseng wa Lentswe, leha ele ka eng feela; ke motho ka bonngwe. Ke tshepa leho nahana hore ke sehlopha se mmametseng ntho dika mananeo, mamela hantle. Mme ke tshepa hore bohle ba mona re maloko a Monyaduwa. Ke tshepa leho ... Ho tlaba jwalo, bohle ba tlotsitsweng, hibane seo ke tlhaho. Ba ... Lea bona, Lentswe le hlokomela Lentswe. Ha le kgone hoka hlokomela mokgatlo le tse ding. Le tseba betere hofeta moo; hobane ke Lentswe. Lea bona? Ha lekgone ho hlokomela letho ... ehola hale kopane le koro. Leqala ele lehola; le kotula lehola. Mme lehola ekek laeba koro, leha ele hore lekolobiswa ke tlhohonolofatso. Lea bona? Empa ke koro, jwalo kaha re boletse feela.

161 Moriri wa hae o molelele, kano ya BoNazare e bontsha hore o ikanne ho Modimo. Tshepiso ya sebele e leketla ho yena, a iponahatsa ho Yena ka Baheberu 13:8: Jesu Kreste, yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Hobane ke karolo ya Monyaduwa wa Lentswe, ka botshepehi ho Yena ...

162 Jwale, sheba. Ha mosadi a leba ntle mme a nyetswe, mme aba le kamano tsa thobalano le monna emong, mme a kgutlela ho monna wa hae, o lokela ho moleleka. Hantle feela? O lokela ho tshepahala ho yena, hobane ke kano ho yena. Mme Monyaduwa wa Kreste o entse kano ho Kreste, mme Yena ke Lentswe. Mme eseng ka hlakore leleng, mme mosadi ha a lokela hoba le monna emong. Ha a lokela hoka etsa matshwao a mang, eseng dikamano ho yena, hobane yena ke Monyadi wa hae. Ha re batle sefate sekopaneng, mekgatlo ya lona. Tshepahala ho Kreste, Lentswe. Otla bonahatsa seo hore ke nnete.

163 Tjhe, monghadi. Eseng leha ele maikutlo feela, o sebe leloko la seseng, kapa hoba feela diphakeng tsa emong, kapa ho bua ka tsela e itseng, ka tsela ejwalo, o mamela feela Lentswe: "Nku tsaka diutlwa Lentswe laka; osele yena hadi, momamele ... " Lentswe la Hae keng? Monna emong le emong lentswe la hae ke la hae, mmee ke sona soe, Bibele. Haho lokelwe hoka eketsa ho lona, dula Lentsweng. Osele, le seke la latela mekgatlo.

164 Jwalo kaha ele karolo ya Monyaduwa, ka botshepei ho yena, a lebeletse Lenyalo, kopano, eseng kopanong ya mekgatlo, empa lehodimong, mokete wa lenyalo. O neilwe (Sena ke sa kereke ya rona.) ele ...

165 O neilwe Tshenolo ya Ditiiso tse Supileng tsa ka hare ho Bibele. Yena -- o bona tsela ya mothetsi, sena se atamelane hoo a neng aka thetsa le Bakgethwa hoja ene ele ntho eka etsahalang; O bona seo. Yena ... Bona meya ena e atamelaneng? Na lehlokomela seo? Bodumedi ka bonngwe, Kaine le Abele, meya etla hape dihlohong tsa bona hape, entse ele ntho eo moo eqadileng teng: emong a rapela ka botle, leka tsebo, ka thuto, mme leka mahlale, mekgwa; mme emong ka tshenolo ya Lentswe la Modimo. Bobedi baeme moo hoseng hoo. Hante feela.

166 Tshenolo ya Lentswe ha ena hore kea tseba. Mokreste wa sebele ... Bare, "Onale digrate tsa thuto?" Hae bolele jwalo. "Ke dumela lentswe la Hae." Lea bona? Haho bolele hore kea tseba, hao bolele thuto. Hase wa mokgatlo o itseng, mokgatlo ofeng kapa ofeng feela, tsebo, keya Kreste. Ke Mosadi wa Hae, eseng mosadi kereke; ke sehlola. Ke dihlola mma hae ke seotswa, mme bakopana mmoho ho etsa seo. Mme mosadi eo wa hae, a bolela hore ke wa Hae empa ele leloko la mokgatlo o itseng. Matlakala akang ao. O leloko la Kreste.

167 Empa mosadi ya tshepehang, ya phelang ka tumelo, Monyaduwa, motho mona, mane, mona, a ile kae kae, kereke enngwe, mokgatlo o itseng, leha ekaba keng feela, kapa seseng ...
dumela Lentswe la Modimo, boikokobetso, ba eme ka lerato. O lebeletse seo. Ke karolo ya Lentswe, mme o tadimile ka Lentswe. Baena, na hale bone seo? Ke tshepa ha seo sene sesa lokela hoba koo. Mmele o emetse seo, seo eleng Lentswe, le emetse bophelo, eleng Moya, hoka tiisa sena. Ke sona seo a seemetseng. Haho bophelo bobong ntle ho bona. Akeke atla bophelong hohang feela, leha hole jwalo o utlwa seo, mme o tseba seetsahalang; yaba seo sea etsahala, yaba oya tsoha. Modimo ore, "Hahobe," mme A hlaha hang feela.

168 Bana ba hose mamele ... "Hose mamele" ho bolela "bahlaha." Ke shebile sehlalosa mantswe. Bohlaha, bohlaha kgahlano leng? Tshenolo ya Lentswe la Modimo. Jwalo ka Kaine o bile kgahlano le tshenolo eneng etla ka Abele, e bonahatsa Modimo ... Mme Kaine o bile kgahlano le Lentswe aba a bolaya ngwanabo. Bafarase ka tsebo ya bona ya mokgatlo, bakgetha dihlotsa tsa banna, ba bakgahlano le Lentswe le senotsweng, Jesu Kreste, mme ba Mmolaya. Hantle feela? Ke sona seo bana ba hose mamele baleng sona, ba bakgahlano le Lentswe. Jwale, lea bona moo releng teng ha jwale? "Oho, matsatsi a mehlolo a fetile. Jesu Kreste hase yena kajeno ... Hahona ntho e bitswang kolobetso ya Moya o Halalelang. Ntho tseo tsohle ke matlakala." Lea bona? Hoba kgahlano, haba ba bue habedi, ho buwa ha nngwe. Ke phetho; seo ke hoba kgahlano. Haba kgone, "Ha lena mahlo; ha lena ditsebe." o lokela ho nka Mmele ohle, Lentswe lohle. Lea bona? Moya o Halalelang o tlile ho yena, "Le seke laba karolo ya kotlo tsa hae ," ha batsheha Lentswe la Modimo la nako ena. Hobane Modimo ha a songwe. Hopola; otla fumana seo. O seke wa tshwenyeha. Otla fumana seo. Bibele ho Bafese 4:30, ha lebatla ho ngola seo fatshe, Bafese 4:30 are, "Modimo ha A sonngwe. Seo motho a sejalang, otla sekotula." Bakase some, mme batshehisa, mme ba bolela dintho tsena tsohle, mme baphonyoha. Jwalo ka bohobe hodima metsi, ho fihlela bofetoha.

169 Ke monyaduwa wa diabolosi, baratang sebe ka nako ena. Oho, hlena, ka mahlale a nako ena (Re tlilo kwala kamora metsotso e mmalwa. Ketla emisa, hobane hake kgone ho tswwellapele. Lea bona?) -- o bolela hore o aha meaho e meholo lefatsheng lena. O bolela horre o nale tswelepele ekgolo, o ahile kereke tse kgolo, dikhollje, dikolo, dipetlele, dilaeborari, ntho tsa nakwana bakeng sa motho eseng ka Lentswe la Modimo. O entse seo. O bonahaditse seo. Mme batho balatetse seo. Eya, monghadi. Dikolo, mekgatlo, meetlo, batho baapareng betere, batho bafepuwang hantle ... nka mpa ka folla bohobe ho nale hoja kgoho e hadikilweng kese Lentsweng la Modimo.

170 Lea hopola, hora e atametse ya ho kwala ho nka letshwao. Oka hare kapa oka ntle ho lona. Mme Otlatla jwalo ka leshodu la bosiu. Seo setla o tshwasa hantle ole mona, le wena moo. Haho tsela ya hotswa hara bona; o le nkile o lenkile. Tswa hara bona. Lengeloi letla theoha lehodimong ka sefahleho sekganyang ho sisinya lefatshe, "Tswa hara Babylona, hobane o wele. Leseke wa nka karolo ya seo, Batho baka." Tswa ho yena. Tswa ho yena. Na harea bala seo nakong efetileng? Mme Lengeloi lenqosa (Lea bona?) le theoha. Hlokomela, Moya o Halalelang, "Tswang hara bona le seke la ama sisila."

171 Jwale, o ahille dintho tsena tsohle. O ahie kereke tse kgolo. O ahile dikholleje, dikolo, anka batho ka thuto ebetere, mme barutwa ka tsebo, ho tloha Lentsweng la Modimo. Na ha lebone tsena tsohle? Na le bona seo kereke? Hotswa sebakeng, ha lebona seo, "Amen." Mme bohle ba bona moo re emeng teng. Lea bona? O entse seo. O ... ke modimo wa lefatshe lena, mme o ahile dikholeje. O ahile diuniversiti. O ahile dipetele. O ahile dilaeborare. O bopile tsena tsohle bakeng sa ho thusa motho, hoka mothetsa hotswa Lentsweng la Modimo. Mme keng seneng seba susumetsa ho etsa seo? Kereke yohle e wetswe ke lefu, hobane Modimo O buile hore otla batjhesa lelakabeng la mollo. Tswang ho yena, tjhaba saka. O seke wa thswaseha moo. Tswa kapele kamoo oka kgonang. Ka tsebo ya mahlale, o kgonne ho etsa sena (Jwale, hlokomela sena) ntle ho Lentswe la Modimo.

172 Modimo ha a re tlotsetsa hore reye dikolong. Ha akaba a etsa seo. Ha akaba are re etse dipetlele. Dilokile. Ha akaba are re etse dilaeborari. Tjhe, monghadi. Ha akaba a etsa seo. O boletse, "Rerang Evangedi." Mme Evangedi ea hlahella, ho bonahatsa matla a Moya o Halalelang. Paulose o boletse, "Evangedi e tlile ho rona, eseng ka mantswe, empa ka ponahatso ya Moya o Halalelang." Paulose ore, "Hakeatla ho lona ka mantswe a maholo a bongaka, empa ka matla le ponahatso ya Moya o Halalelang, hore tumelo ya lona e seke yaba ho bohlalel ba motho wa lefatshe lena, empa matleng a tsoho ya Jesu Kreste; hobane Oya phela, Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng." Modimo A re dumela sena, mme Modimo A bonahatse sena.

173 O entse hore le seke la bona tshenolo ya Modimo le mpe le bone dikolo, dilaeborari, thuto, dipetlele, le jwalo jwalo. Lea bona? O letlositse ho tsona. O toloka jwalo kaha a entse ho Faro, ho leka hore a seke a bona Kganya Phirimana ya Modimo, e bonahaditsweng le ho tiiswa. o leka tsebo, le dikolo, ka batho barutehileng betere, le mekgwa, jwalo jwalo, ho thibela batho hore ba bone seo. Ntho enngwe le enngwe, hore o seke wa sheba ho Jesu Kreste. O tseba jwang hore ke Jesu Kreste? Yena ke Lentswe, mme ke Lentswe la nako ena. Mme mongwaha ona o tlaba ka tsela eo, mme ke sena seetsahala. Lea bona, lea bona? O leka hore le seke la bona seo. Otla beha lebitso le lebe hoya kamoo a ratang ka teng. Lea bona? Otlare ke bathethei. O ile a bitsa Jesu Beelzebube. Mme haeba a ile a bitsa Monga sebaka Beelzebube, ha kae barutuwa ba Hae? Lea bona, lea bona?

174 Ho leka ho tlosa nneteng ya Lentswe, eseng ... Lea bona, o toloka seo, o bolela hore lere. Modimo O boletse, "Ketla romela Elia Malakia 4." Seo hase hloke hore seka tolokwa; O entse seo. O boletse, "Mme jwalo kaha ho bile nakong ya Lota, lefatshe letlaba maemong a Sodoma; mme nakong ya ponahatso ya Mora Motho." Re nale bohle baikaketsi, empa re nale ntho ya sebele hape. Lea bona? O boletse hore Otla etsa seo. O boletse hore antikreste otlatla hoo aka thetsa le Bakgethwa hola ke ntho eneng eka etswa. Empa ore, "Moleseng. Ha anne a tswellepele jwalo. Kahlolo ya bona ese e badilwe." Hobaneng? Lentswe le tiisa seo. Lea bona? Haotla Lentsweng, "Seo setla etswa ka tsela ena, hore ... Oho, hake dumele peong ya sepente; hake dumele sena, sane, le tse ding." Esokang e senolwa. Lea bona? Lekgale. Oho, moena, sheba moo releng ... Re se re tlilo kwala, hobane ke hora ya leshome le metso e mmedi.

175 Hlokomela, o leka hore le seke la bona Kganya ya Phirimana. Ke ... Seo sebolelang? Ke nako ya hotswa, mme Modimo O tlela Yena, hantle feela jwalo kaha Lentswe le bolela. Lea bona?

176 Jwale hlokomela, ke rata ho lebotsa potso mona, hantse re ... Ke hora ya leshome le metso e mmedi, le metsotso emehlano, mme retla tswella mantsibueng ana. Na le bona modimo wa lefatshe lena? Na le dumela seo? Lea bona hore ho etsahalang, kereke, bohlale, mahlale? Leafatshe lohle le ho sena (Lea bona?) mekgatlo. Lere, "Ke Mokreste. Owa mokgatlo ofeng?" Hahole jwalo, ha kele leloko la mokgatlo wa hao, hake dumele hore ke Mokreste. Jwale, seo ke Lentswe le leholo, empa hantle feela. Ke tseba seo ka mahlale feela, mme Bokreste hase kopanelo. Ya diabolose, enngwe kea ya Modimo. Seseng le seseng se latolang Lentswe la Modimo, boloka seo sele jwalo. Lea bona?

177 Tjhe, monghadi. Bibele e bitsa Bakreste hore batswe hara seotswa, sefate sa tsebo ya botle le bobe. Hantle feela. Na ho nale motho yaka buang hampe ka sepetlele? Tjhe, monghadi. Liborare? Tjhe, monghadi. Thuto? Tjhe, monghadi. Empa, lea bona, ba baneha seo ntle ho Lentswe. Na o hlokomela thetso eo? Ho baneha kereke ntle ho Lentswe, tshebeletso hodima tshebeletso, Modimo A dutse teroneng ya Hae. Bibele eboletse pele. Jwale, haeba ole leloko la mokgatlo oo.. Ho teng emmedi lefatsheng mona kajeno, ho bile jwalo kamehla, mme ho tlaba jwalo hofihlela Jesu atla, mme omong wa teng otla senywa. Jwale, o ho omong wa yona.

178 Eba leloko la omong ha jwale, o mong otswalwa ho ona. Omong o tswalwa ho ona; o lokela hoba leloko la ona. Na nka hana hore ke nale sephaka? Ha jwalo feela leha nkeke ka kgona ho hana hore ke nale nama. Haeba kele karolo ya Modimo,ke karolo ya William Branham, ke ka hare ho dikarolo, mme karolo ka nngwe yaka, mme karolo ka nngwe ya mmele e lokela hoka kena moo, moya o kene, leka bophelo. Mehopolo ha jwalo le yona. Haeba mehopolo yaka ejwalo le yona, ebe moya wa Modimo ha A phele ka hare ho nna hohang feela. Hantle feela. Nkase hane leha ele karolo efeng feela.

179 O leloko la mmele oo. O lokela hoba jwalo feela, ho lokela hoba jwalo feela. Ke mmele wa Modimo kapa seseng, eleng mmele wa Satane ka kereke. Mme lefatshe lena lohle, ke lokela hoba karolo ya kereke e itseng; erapela modimo o mong. O lokela ho rorisa modimo wa lefatshe lena; o itshetlehile hodima tsebo; o itshetlehile hodima sena, kapa, seseng feela, kapa o itshetlehe hodima Lentswe la Modimo, ho sheba hale nka sebaka. Kereke ya sebele ya Modimo,

o hlokomela e leba ho lemo tse milione,

ha Modimo A hlohonolofatsa Monyaduwa wa Hae.

Oho, pelo yaka e tletse ka tlhwibilo,

jwalo kaha ke eme ke letile ka tebello,

Hobane Modimo wa rona oyatla ha jwale.

Oho, Modimo wa rona oyatla hape.

Satane otla tlangwa lemo tse sekete;

Re keke ra hlola reba le moleki hape,

kamora moo Jesu otla kgutlela lefatsheng hape.

180 Oho, batho ba United States, moo molaetsa ona o fihlelang, balehelang tsebo, mahlale ao re phelang ka ona. Balehelang Lentsweng la Modimo. Wena, ke, haho yaka tsebang seo; haho yaka tiisang O boletse hore Otla etsa seo matsatsing a ho qetela. Mme matsatsing a hoqetela modimo wa lefatshe lena otla tlatsa batho ka tsebo haholo feela ka sefate sekopaneng, a ntse a fana ka seo ho batho. Mme ke mona moo atlang teng, a tswella pele, mekgatlo ho tloha Mengwaheng e Lefifi hoisa Mengwaheng e Lefifi, kaofela ho leba ho motho ya matlahadi, Satane, ya itseng, "Ketlaba kahodima Bara ba Modimo. Mme batla mmamela." Mme ketla dula jwalo ka Modimo, mme bara ba Modimo batla mamela seo.

181 Hobaneng, mora wa Modimo ore, "Ka tsela ejwalo, mosadi waka, akase ... O lokile ... " Tswellapele, leba feela. Lea bona, orey, "Ka tsela ejwalo, o itse ho bara ba Modimo." Hante feela, monghadi. Monna, leha ele mang feela, o entswe ka setshwantsho sa Modimo, mme mosadi ke karolo ya monna, eseng ya Modimo. Hantle feela. Ha bara ba Modimo ba bona hore baradi ba batho ba batle, tbainkela basadi. "Mme jwalo kaha ho bile nakong ya Noahe hotlaba jwalo le nakong ya hotla ha Mora motho." Jwale, sheba, hao batla maemo a kereke, sheba mosadi (Lea bona, lea bona?), hobane ke kereke. Bona seetsahalang. Lea bona? Mme ona ke mongwaha wa sehlola ...

182 Sheba, haho soka hoba le okgopo, o ditshila, tlase, mtse o bofebe jwalo ka Nazaretha, mme hona moo hatswa morwetsana wa Modimo. Na ntho entle ekatswa Nazaretha? Mme hotswa mongwaheng ona o kgopo, moo Modimo wa mongwaha ona o kgopo, hotswa mongwaheng oo, Modimo O kgtha batho bakeng sa Lebitso la Hae. Leha re nyatsuwa, ka Tsatsi le leng Modimo Otla tlisa bakgehwa ba Hae hekeng;

Mme seo etlaba ntho entle haholo.

Ebe retla bina, mme re hweletse, mme re hobele.

Konyana etla omisa dikeledi tsa rona.

Retlaba le beke ya ho amohelwa hae.

Lemo tsa pele tse dikete tse leshome. (Hantle feela)

Batho ba bohlokwa bakeng sa Hae,

mme ba bitswa Monyaduwa wa Hae. (Na seo ke nnete?)

Leha re hlouwe mona,

Ka tsatsi leleng Modimo Otla tlisa seo monyako; (Mane ho exoda)

Mme seo ke sona sa bohlokwa ho nna.

183 Ke tliloba leqheku; mme matsatsi aka aya kgutsufala; mahlo antse a fifala; mme bophelo baka boya bontse bokgutsufala; hake tshabe lefifi, hoban ke batla ho buwa sena le Paulose, "Ke Motseba matleng a tsoho." Hase lebaka hore ke patwa hokae feela,haeba ke kgangwa ke lewatle, kapa ke tjheswa ka sebabole, kapa ke jewa ke ditau, Otla bitsa lebitso laka, mme ketla buwa. Amen. Hare rapeleng. Haeba ka hare mona ho nale, kapa ntle moo hara setjjhaba, sehlopheng sa lona ka hare ho kereke, haeba hole teng, oho, haba o qose, ere ke kope jwalo ka moreri wa Evangedi, ere ke o kope ka Lebitso la Jesu Kreste, baleha bohale ba mongwaha ona o kgopo. O seke wa sebeletsa modimo wa mongwaha ona o kgopo. Oho, keya o tseba ore, "Ho lokile; ba lokile."

184 Hantle feela, sefate se kopaneng, okeke wa kopanya sefate sekopaneng le Lentswe la Modimo. Ke Lentswe le lokelwang ke ho dumelwa, eseng tsebo. Ha o utlwisise sena; amohela sena. O bolela hore seo ke nnete, mme phela ka lona. Ke phetho seo ale kopang hore le seetse. Haeba hole teng mona hara lona (Re keke ra kgona ho etsa althakholo mona, hobane haho sebaka), empa moyeng, mohaleng, haeba hole teng batho mona, basa ...

185 Oho, basadi, ke letshwere hampe hoseng hona; eseng nna, ke mpa feela ke qotsitse Lentswe. Ka merir e mekgutshwane, le apere diphahlo tsa kgale, baapere hantgle feela, na hale bone seo ... Ekanna yaba o hlwekile, kgaitsedi, hahotla mmeleng wa hao, na hale b one hore na moya o moo ke ofeng? Na Modimo ha akgone hoka etsa baradi ba Hae ba be batle bakeng sa bara ba Hae? Na aka etsa seo, kgaitsedi? Ipotse potso eo. Tjhe, eseng ka dimilione tse leshome; o seke wa beha seo ho Modimo.

186 Moena, na Modimo O le neile moya wa lefatshe lena hoo leseng lesa bona hore le phoso? Na ole foufaditse hoo le seng lesa bone letho, mekgatlo, mekgwa, jwalo jwalo, hae kgone hoka bonahatsa sena? Na mosebetsi wa hao, na monga hao, mosadi wa hao, bana ba hao, kereke ya hao, kapa seseng feela, ho o arola Lentsweng la Modimo, eleng ya mothapo wa Bophelo? Baleha seo, moena. Ke lerata ka lerato la Modimo. Hake hlomphe leha ele mang feela wa lona, hohang feela. Hoja ke saka ka lehlompha. Hake bue sena hobane ke lenyatsa; ke lebone -- ba bua ntho tsena hobane ke Lentswe la Modimo. Mme jwalo ka mohlanka wa Modimo pelong ke lokela ho buwa ntho tsena, ke lebolella sena. Mohlomong lene le keke la tseba hoja ha kea le bolella. Na leka baleha kajeno? Jwale, hohle naheng inamisang dihlooho.

187 Modimo ya ratehang, kapelaka ke disakatuku. Batho baya kula, ke beha matsoho hodima tsona, hore Wena o bafodise. Mme ke tshepa, Morena, phirimaneng ena ho tlaba le tshebeletso e monate, matla a Modimo. Ka meeka le mehlolo, ka tsela ejwalo, lea bona hore na ho etsahalang. Kea rapela, Modimo O ratehang, fana ka karolo tse pedi phirimaneng ena. Ke rapela ka tshepo, Morena, hobane ke baka la Lerato leo ke nang le lona ho Wena. Fana ka seo, Modimo ya ratehang.

188 Mme bohle ho pota naha, ho nale bababi le bakudi, ba lokela ho tsamaya phirimaneng ena, baka sebe mona, kapa ntle mola moo baleng teng, kea rapela, Bafodise. Jwale, Morena, ka phodiso ekgolo, haeba o bafodisa, TB, emonia, kapa seseng feela, batla nne bakule, haho pelaelo, haeba baphela ha lelele, hobane mmele ona o tlasa sebe, sa thohako. Ako lokole phodiso e Halalelang, phodiso ya moya, eleng ho etsa sebupuwa sesetjha, hotswa lefung ho leba Bophelong, mme re emetse tabernakele ya kgale ya phodiso ya moya. Fana ka seo, Morena.

189 Mohlomong ba balehele tsena tsohle. Modimo, mane mekgatlong ke fumane baena ba sebele, mme ketla bolela jwang seo Morena? Seo sea ntshwenya, empa hape Ore, "Haho motho yaka tlang ho Nna, hase leba hore mang feela, leha ele ho loka, boikokobetso, botle, haese Ntate ya mobitsang.

190 Bohle bao Ntate A nneileng bona, batla ho nna." Mme, Morena, ke ikutlwa ke tlameha hoka buwa Nnete, mme eseng jwalo ka Paulose are, le tshware Lentswe ka bohlweki, motswako wa mekgatlo, motswako o motle wa diabolose, empa bula pelo ya hao bakeng sa Moya o Halalelang. Fana ka seo, Modimo. Boloka bohle.

191 Jwale, ka hlooho tse inameng, eseng nna, nkase bolele ka tsela etjena, "Seo hase etse phapang hophang feela," hase etse phapang. Kea lerata, mme hake dumele ele hore ke thata haholo, jwalo kaha Paulose a boletse, "Ke rata hoka ehlahisa, mme ke fetotse mokgwa." Hase taba ya hore hao barate;o baratilke bohle. Eseng jwalo ka Jesu A ile a bakgalema. Lea bona? "Ntate, batshwarele; haba tsebe seo base etsang." Ho nahana, motho o batla ho loka, mme ho leka hoba ya lokileng, le ho bona diabolose ... Ke yena eo aleng kgahlano le seo. Batho bafoufetse. Setjhaba sena setjha ka sena, hoka bona seetsahalang, ana aho qetela ... Hobaneng resa lwanele seo? Lena ke lebopo leka bophirima, ho leba bophirima.

192 Jwale, sebe se mpeng ya lefatshe, mme oya teba. Sebaka mane Los Angeles le Hollywood diteba hora e hora, haho tsela ya ho emisa seo. Hantle feela, re mona. Nako tse ngata ha re utlwa thero. Haeba le tseba seo ... Jwale, o seke wa sheba motho emong, empa hao tseba ka hare ho pelo ya hao ... kea o kopa; hake tsebe pelo ya hao, 'hoka senola seo. Empa hotswa pelong ya hao oya itseba wena, na oka phahamisa letsoho la hao, ore, ho Yena, "Morena, nthuse." O Modimo, hotswa kerekeng ena e tletseng, maboteng ka hare le kantle, hantle matsoho akabang lekgolo, mohlomong makgolo a mabedi. Ke leboha botshepei bahao.

193 Jesu Ya ratehang, seke wa etsa hore leha ele ya mong hoka lahleha. Jwalo ka mohlanka wa Hao, ya emeng mahareng a bafu le baphelang, ke basupa ka monwana, nakase bapholose, Morena, empa ba batlaho pholoswa. Mme, Ntate, jwalo kaha ke boletse ka nako tse fetileng, letsatsi le tjhaba hoseng, mme le dikele tlasa lefatshe, le butswisa peo ya koro, bakeng sa dijo hore re phele. Empa, Oho Modimo, Ore, "Ho bao batshabang Lebitso la Hae." Ha Mora wa ho loka, Lentswe la Modimo, A tjhabe dipelong tsa bona, mme mahlasedi a tjhabe dipelong tsa bona, mme aba tlise hhorre ebe bana ba Modimo bara le baradi. Ke ba Hao, Morena. Lebitsong la Jesu Kreste, bobedi mona moyeng, ke bahahisa jwalo bakeng sa poloko. Amen.

194 Ho fihlela moya waka o fumana ... (Hokae? Hoya hHao aletara.)
Phomolo (Ka tumelo ke bona mose moo ke lebang teng.)
Pela sefapano, (Ke hona moo Lentswe le leketlang teng.)

... sefapano,
Ebe thabo yaka ...
Ho fihlela moya waka o hlwebitsweng o fumana phomolo.
Jesu, mpoloke (Seo se ileng sa mothakgisa. Hake batle tsa lefatshe lena; mpehe ke thakgisitswe.)
Moo holeng sediba selokileng;
Selokolohile -- molatswana wa phodiso,
O lepella phuleng ya Calvare.
Sefapanong, sefapanong,
Ebe thabo yaka (Hare phahamiseng matsoho) ...
Ho fihlela moya waka o phomola ...
"Ke utlwa Mopholosi wame." Tshwara emong ka letsoho, mme ore "Modimo Ao hlohonolofatse, Mokreste." [Moena Branham o buwa le mmino - Mong] "Ke utlwa Mopholosi wame." Na le utlwa boteng ba Hae? Ntle moo maqhubung a mehala, letla tshwarana ka matsoho mme lere, "Modimo Ao hlohonolofatse, Mokreste."

195 Lea tseba, ho nale letamo ntle moo. O nka batho ba nang le Lebitso la Hae. Haeba o soka o kolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, ho teng letamo, ho teng diaparo, ho teng banna baemetseng seo. O katla hao amohetse Morena Jesu mme o dumela hore ke Mopholosi.

196 Hopola, haho soka hoba le motho ka hare ho Bibele, kapa nakong ya kereke ya Katholike, ya kileng a kolobetswa ka tsela enngwe ntle ho Lebitso la Jesu Kreste. Okeke wa fumana moo ho kolobeditsweng ka Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ke tlwaelo feela ya Katholike eseng Bibele.

197 Hane ke botswa dipotso ke moprista emong, ke ile ka mmotsa. Are, "Seo ke nnete, empa rona re kereke. Reka fetola eng kapa eng feela. Boitlamo ka hare ho kereke. Modimo Oka harfe ho Kereke ya Hae."

198 Kare, "Modimo Oka Lentsweng la Hae. Mme haeba kereke ... " Kare, "Modimo ke Lentswe. Mme haeba kereke ele kgahlano le Lentswe, ebe hake dumele seo." Ke tlohela hore mantswe a motho ebe mashano, leha ele mopriesta, mopapa, leha ekaba keng feela, mme mantswe a Modimo ebe Nnete. Mme Paulose o entse hore motho emong le emong, hase lebaka hore o kolobeditswe jwang, haeba A saka a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, hore atle a kolobetswe hape.

199 Mme kamora moo bafumane Moya o Halalelang, Peterose o boletse, "Na relka hanela kolobetgso kamora hore re bone Moya o Halalelang (Diketso 10:49) -- re bone Moya o Halalelang o ... " Mme o ile waba laela hore, "Pele batloha sebakeng seo, leha bafumane Moya o Halalelang, tohhong le kolobetswe Lebitsong la Jesu Kreste," hobane Peterose o gfane ka senotlolo sa Mmuso ... Are, "Leha ekaba keng eo le etlamang lefatsheng ena, ketla etlama lehodimong." Mme senotlolo se etsang? Senotlolla seseng, sephiri.

200 Mme ha Jesu A boletse, "Le bakolobetse Lebitsong la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang," a dutse moo le sefofu sa mosedumele ... Hlokomela. Hobaneng ha Peterose ane a bolela mantswe ao? One a lokela ho etsa seo. Ha motho a kolobetswa ka leemedi Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ha aya kolobetswa hohang feela; ha ana lebitso. Ntate hase lebitso; Mora hase lebitso, Moya o Halalelang hase Lebitso. Moya o Halalelang ekare, motho. Ke seo Moya o Halalelang oleng sona. Ntate ke leemedi; la Ntate. Mora ke leemedi; ke mora. Motho ke leemedi; mme ke motho. Empa Lebitso laka ke William Branham. Mme Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang ke Morena Jesu Kreste. Jesu ore, "Ke tlile ka Lebitso la Ntate?" Lebitso la Ntate ke mang? Mora emong le emong otla ka lebitso la ntatae, Mme Lebitso la Ntate ke Jesu Kreste. Lea bona? Na le bona seo kese bolelang?

201 Hakere ho wena kena motseng o ilo lata seitseng ka lebitso la ratoropo, ke babakae batlang ho tseba lebitso la ratoropo? Motswalle waka ya rateng, Rich Vissing. Ka tsela ejwalo, hao lebe moo ka lebitso la ratoropo. Ore, "Ka lebitso la Richard Vissing." Lona batho ba mona Jeffersonville lea motseba. Ke lona lebaka leo a boletseng ka Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ka ho Yena ho nale Bohle, botlao ba Bomodimo ka Nama. O boletse, "Bakolobetse ka Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang."

202 Peterose a eme moo ka Tshenolo ya ho aha kereke, eo aneng ale karolo ya yona, are, "Bakang emong le emong a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste." Mme leka mohla ... Senotlolo sa toba Lehodimong. "Haho Lebitso leleng tlasa kgwedi le letsatsi leo baka bolokehang ka lona."

203 Hobaneng ha re kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste? Tshwarelong ya dibe. "Mang kapa mang eo dibe tsa hae ditshwaretsweng, ho bona ditshwaretswe." Lea bona? Empa hao bona osa lokela ho kolobetswa, o seke wa etsa seo. Hobane re etsa seo feela, ke lona lebaka le etsang hore re etse seo. Lea bona? Na le fumana seo?
Ke utlwa Mopholosi wa me (Lentswe) a mpitsa (O bitsitse jwalo lefung)
Ke utlwa ("Na oka seshwe le Nna, hore Otle o tsohe le nna?") Mopholosi,
Ke utlwa Mopholosi wame, (Lefatshe letla reng?)
"Nka sefapano o Ntatele, Ntatele."
(Jwale, haeba o kile ... ) Moo A yang (Yena ke Lentswe.) nna (Ho teng letamo.)
Ruri moo A mpiletsang teng kea dumela kea Molatela,
Moo A mpiletsang teng,
Ketla leba le Yena, ka nako tsohle.
Hare inamiseng dihlooho.

204 Modimo O ratehang, letamo lese le lokile. Jwale, bua le dipelo, Morena. Ha bake ba utlwe ha Kreste A bua le bona mme ba Molatele. "Ketla leba le Yena tshimong. Ke lebe le Yena etamong. Ketla nka Lebitso la Hae. Ke batla hoba emong wa batho ba bitsang Lebitso la Hae. Ketla dumela Lebitso la Hae. Ketla latela. Nkase latele lefatshe. Ketla bonahatsa Monyaduwa wa sebele. Nkase siye leha ele karolo efeng feela ya Lentswe. Kopo tsohle, ketlaba Monyaduwa wa sebele. Ntho tsohle tseo a dibatlang ho nna, seo ketla seetsa. Haeba monna waka a batla hore ke hodise moriri waka ketla etsa seo, keta etsa seo. Haeba a batla hore ke tlose makeup, ketla etsa seo. Haeba a mpolella hore seo ke moya wa diabolose, ho feela hoba jwalo, ke lahle aparo tsena tse etsang hore batho ba lakatse thobalano, ketla etsa seo; ke lokela ho dintsha. Hake kgathale hore motho oreng; ke lokela ho dintsha. Haeba a batla hore ketswe sehlopheng seo ke tsamayang le sona, bo mosedumele, ketla etsa seo. Leha eba ke fumana bohobe ho seo, O tshepisitse hore akeke a ntesela; ketla etsa seo. Ke leba le yena ka dinako tsohle. Haeba a batla hore ke kolobetswe, ketla etsa seo." Mme, Morena, O tshepisistse seo Lentsweng la Hao mona. Motho emong le emong mona, Morena, ka mamello, ka boikokobetso, Lebitsong la Jesu kea rapela. Amen.

205 O leloko la Modimo. Ha Modimo Oke o nke mantsqwe ana a manyane o etse hore ebe mantswe a nnete, eo ke thapelo yaka. Letamo lese le lokile ha jwale. Mang kapa mang, baruti batla hlalosa seo hamorao. Emong ake a bake mme a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste, tloho hantle feela kapele. Sohle. Tsohle dilokile. Sohle seo oka seetsang hore o fumane sena, re mona bakeng sa seo. Modimo Ao hlohonolofatse. Jwale, hare emeng ka maoto. Jwale, pina enyane ya rona, "Keya Morata, Keya Morata, Hobane A nthatile." Hare bineng, bohle jwale.

Ke ... (Hare phahamiseng matsoho re bine) Keya Morata,
Hobane A nthatile pele,
Mme A reka pholoso yaka
Sefateng sa Kalvare.
Ka dihloho tse inameng, hare humeng sena bakeng sa Hae. [Moena
Branham o qala ho hama leho rapela- Mong]
... ke ya Morata, ...
O Modimo Ntate, eba le mohau bathonf bana, Morena. Re tiise bakeng sa sena. Nthuse, Oho Modimo, nthuse. Ke utlwa hole teng seseng moo ntle, Ntate. Nthuse, Oho Modimo, hoka tseba Nnete. Hlohonolofatsa batho bana, Modimo O ratehang. Baetelle pele ka thalo ka Lebitso la Jesu. Jwale, hantse re inamisitse dihlooho jwalo, ketla kopa moruti mona, Moena Neville, moena wa rona ya ratehang, hotla kapele hore etella pele kolobetsong. Nka nna ka tsebisa seo; ke nahana hore letamo le lokile.