Ho Leka ho Etsetsa Modimo Tshebeletso Empa Ese Thato ya Hae (65-0718M)

1 Ha retswe resa eme ka maoto bakeng sa thapelo. Ha re inamiseng dihlooho. Morena,re thabela hoba mona tshebeletsong ena hoseng hona. Mme re rapela hore Otla tlosa diphooso tsa rona hoseng hona. Ho re bontsha tsela eo retlang ho tsamaya ka yona, le ho re nea lerato, re kgone ho latela tsela ka sohle le pelo tsa ronat, hore retle re fumanehe tsatsing leo Morena, re sena sekodi, hobane re dumela, Morena, hore Otla hlaha haufenyana.

2 Re bona ponahatso tsa hotla ha Hae ka dinako tsohle. Mme ka thabo nako le nako. Jwalo ka Abraham wa kgale ka lesea la tshepiso, leho bona ponahatso tseo ditheohela lefatsheng, ebe rea fumana hore nako ese e fihlile Mme jwale, re bona seo se etsahala hape. Jesu Ore boleletse hore tseo ditla etsahala, mme nako ya pholoso ya rona e haufe: nako e mahlonoko, hose utlwane ha ditjhaba, tshisinyeho tsa lefatshe, ho duma ha lewatle, pelo tsa banna diotlwa ke tshabo.

3 Mme re hlokomela hore re horeng eo batho basa tsebeng hore na baka etsang, mme dintwa diatla, ho bonahala jwalo. Ke ntho etsahbehang haholo. Lefatshe le ranthana, boramahlale bathothomela ke seo ... Re bona Bibele e bua ka ntho tsena. Ebe, Morena, re thuse hoseng hona, hobane eka nna yaba motsotso wa ho qetela.Hobane re kopa sena Lebitsong la Jesu. Amen. (Leka dula.)

4 Ke thabela hoba teng mona Tabernakeleng ena hoseng hona. Mme re kopa tshwarelo ka baka la hore hake ka hare ho phapuse re dutse fatshe le lona. Mme sebaka sena setletse haholo, mme re eme hohle mona ... Lona batho baka ntle moo, leka utlwa sena sealemoyeng, Ke lebetse ... [Moena Neville o belella Moena Branham hore maqhubu ase a sebetsa - Mong] ... 55 hoisa ho 57. Lona batho baka ntle moo, na lekgona ho utlwa sena 55 hoisa ho 57 hale bulela sealemoya.

5 Ha jwalo re lekiled ... Kene ke kgutla, kapa, ke -- hoka bua ka Dinkgo tse Supileng pele; hobane dimahareng a Diterompeta. Mme kene ke lebolella -- hane ke ilo rera ka Diterompeta tse supileng, hore ketla tlisa seo le Dikotlo. Mme ka nahana hore ke nako entle haholo ena; ke satswa kwanaAfrika; amme bana ha basoka bafumana nako ya ho leba phomolong. Moshemane waka e monyane Joseph, o nale bothata ba ho bala -- o hloka dibeke tse mmalwa bakeng sa hoka tshwarella. Ke nnete o atlehile dithutong, empa eseng hantle haholo, ka tsela e jwalo re ile ra moboloka monaTucson hore -- hane ke ntse kele kwana Afrika, hore anne a kgone ho tswella pele ka ho ithuta. Mme re kgone ho kgutla. Mme ke nahana, bana bahloka phomolo, ketlaba le kopano hoka rera ka sena. Empa re nale mona, re nale oditoriamo ya sekolo mona.

6 Mme ke ile ka tseba hore mona Tabernakeleng hone hosa lekana bakeng sa batho -- hane ke nale molaetsa ona; ka baka leoe, re ile ra lokela hoka -- etsa ka tsela enngwe hore le felle. Mme ho nale hore -- matsatsi a leshome re rera sena, ka tsela ejwalo, ketla etsa tshebeletso tse pedi ka Sontaha: Sontaha sena, le selatelang, le selatelang seo, tshebeletso tse pedi, hore ... Mme ha reaka ra phatlalatsa seo. Mme ebe, mme haeba le utlwa hore tshebeletso etla qala ka la mashome a mabedi a metso e robedi moo oditoriamong ya sekolo, haeba Modimo A dumella seo, ka tsela e jwalo, haeba le nale metswalle e nang le dimothele, ke -- ketla tlohela seo (Lea bona?), hobane ke -- hore batle ba -- rekeke raba le bonnete; tbakase fumane -- oditoriamo ya sekolo.

7 Mme jwale, ke batla ho bua ka Sontaha hoseng. Mme Sontaha thapama ke rapelle bakudi. Mme re tshepa hore Modimo Otla tshepahala bakeng sa bakudi. Hake tsebe hore na Billy otla kgona ho lehlokomela, ke nahana, otla lefa dikarete tsa ho rapellwa, kapa tsela ya ho laola tshebeletso eo. Empa retla leka ka hohle hore bekeng tse tharo tse tlang re rapelle bohle, haeba ke thato ya Modimo.

8 Mme ebe, hoba le nako ya dipotso, ho nale motho ya ratang ho bona seo se etsahala. Mme retla etsa seo ... Ke nako e kae ya dipotso eo, hare boneng matsoho. Wow. K e mang ya sabatleng seo?

9 Ebe, re ... Ho tlaba thata , ka dikopo tse rometsweng -- dineheng Billy, mme ho tloha moo ketla dibona. Mme jwale, otla hlalosa seo, ke nahana jwalo, karete tsa ho rapellwa, haho hlokahala.

10 Ke baena ba bakae ba baruti hoseng hona baleng teng? Ha re soka reba le monyetla ... Hake nahane ... Na le ile la hlokomela emong wa bona? Ke ba bakae baleng teng? Leka phahamisa matsoho, kapa emang ka maoto. Hake re bone hore na ke ba bakae bateng mona ka hare ho kopano ena. Ka tsela e jwalo ho lokile, ho lokile. Re leboha Modimo ka banna bao. Eka ekabe re nale nako ya ho batsebisa, empa rea ba bona -- Modimo Oya batseba tshebeletsong tsa bona; mme re rapela hore Modimo Otla bahlohonolofatsa. Ntle le pelaelo tshebeletsong ena: Moena Junior Jackson, le nna ke nahana, Moena Don Ruddell. Mme kgaso ena etla hantle feela ka hare ho kereke. Mme ka -- hape hodimo mane New York le dikereke ka ho fapana jwalo.

11 Ke thabela ho bona Moena Richard Blair a dutse mona. Ke satswa utlwa hore Modimo O etsa ntho tse kgolo moo ho bona. Ka tsatsi le leng, hoya kamoo ke utlwang ka teng (Ekanna yaba ke phoso, Moena Blair; haeba, ke nepile), one a sebetsa, a kenya thapo tsa motlakase koloing ya monna emong, ke nahana jwalo. (Ke badile lengolo) Mme baile bakgutlisa seseng; leha hole jwalo, seo se matha hantle feela le metsi -- moshemane e monyane wa monna eo koloi e hulwang eleng ya hae, moshemane emonyane wa hae, thakanyana le lenyane), mme seo se ile sa bolaya moshemane. Mme mpa ya hae e ile ya ruruwa ... Re tseba phallo ya motlakase, seo -- haeshwa ke sona seo se etsahalang. Mahlo a manyane atswa; meno a lomahana.

12 Seo se ile sa ama baena hampe haholo. Moena Blair o ile a nahana hore aka mphumana hore ketle ke rapele, empa a hopola hore ene ele seo feela "Moo ba babedi kopaneng ka Lebitso Laka, ketlaba teng hara bona" Mme ntate o ile a eboha monwana a leka ho bula molomo wa moshanyana. Mme bakgumama ho rapela, mme a phela hape, mme yaba o ...

13 Na seo ene ele nnete, Moena Blair? Emong wa baena batshepahalang mona ... Oho, moshemane emonyane mona. Ka tsela e jwalo, re leboha Morena. Ke ntho entle eo. Rene reka lakatsa ha leka ema ka maoto a hao, moshemane. Jwale, re leboha Morena ya ratehang. Na eo ke ntate wa moshemane? Na o ntate? Ho lokile. Mme Moena Richard Blair ke enwa. Modimo wa rona aka etsa eng kapa eng feela. Hantle feela, monghadi. O tshepisitse seo. Re phela Boteng ba Hae, thabo, Ntate ya Lehodimong. Mme tsohle dilokile hare dumela feela.

14 Na rea hlokomela hore na seo se etsang, se etsang maphelong a lona? Hpo pholosa bophelo ba moshemane enwa. Jwale, Modimo O nale bahlanka ba Hae ba Boreneng -- Moena Blair le ba babang baile barapella moshemane maemong ao. Hantle feela, ha eng kapa eng e etsahala, hopola, le bana ba Modimo. "Moo ba babedi kapa ba bararo bakopaneng ka Lebitso laka, Ke teng hara bona." Mme hape ho ngodilwe: "O teng ka nako tsa mathata." Mme haeba hone ho nale mathata, moshemane eo a robetgse moo a nale phallo ya motlakase ... Ka tsela e jwalo re leboha Modimo ka sena -- ka ntho tsena tseo a dientseng.

15 Modimo A hlohonolofatse baena bao. Ka nako ya tlhoko; mme re mo lebella mme re etsa setswalle le Yena. Re tseba sena: Haeba re fumana mohau ho Modimo, reka kopa eng kapa eng, jwalo kaha oka etsa ho motswalle wa hao; mme oya thusa nakong ya mathata.

16 Ke kopane le kgatsedi ya Moena John Martin seterateng maobane. Kene ke ... Motho emong one a ile a nkemisa setserateng ka letsoho. Hake tswa hae, lea tseba, lea bona batho bana ba emiusang matsoho. Mme mosadi enwa, kea tseba baile ba mpitsa emong a tjhaisitswe ke koloi ka mora, mme a lemala mokokotlo. One a lokela ho holofala bophelo bohle ba hae. O teng ka kopanong ena hoseng hona Boteng ba Modimo. Kene ke bua le yena ka phapusing ena; ke batla ho morapella hape, mme o ile are ... O teng mona kaekae. Ke nahana hore ha aya kgona ho kena. Empa mona. Hantle feela mona, dutse hantle mona ka hare ho rona. Hantle feela. Na oka ema motsotso feela, kgaitsedi, batho bao baka etsa sena ... Ke enwa mosadi eo ngaka ene e boletse hore aka sehlole a tsamaya hape bophelong ba hae, ka mokokotlo o lemetseng; mme ke enwa moo a emeng teng ha jwale, a fodile. Lea tseba hore Bibele ere, "Mme ha bakaba ba kgona ho bolela letho, hobane monna eo one a eme hara bona." Hantle feela. Ngwana ke enwa o tsoha bafung,moadi ke enwa ya neng a robehile mokokotlo, o eme hantle mona hara rona. Ho entswe feela ka tsela eo. Ka tsela e jwalo ene ele yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Ho bokwe Lebitso la Morena. Re lokela ho thabela hoba Boteng b a Hae hore A re thuse ka nako tsa mathata. Re thabela ho bona Moena Vayle, Moena Martin, ba bangata baleng teng hoseng hona. Mme Modimo A lehlohonolofatse baena.

17 Jwale, ke ... kea tseba hore mona hahoya phola hantle, empa leha hole jwalo, hane ke tloha mane Tucson tsatsi le leng mona, ene ele lekgolo a mane kapa a mahlano; hara bosiu ene ele mashome a robong a nang le metso e meraro, seo sene se utlwahala selokile. Mme mane Parker bare ene ele lekgolo ka Labohlano. Mme oka nahana feela ho jwang. 'Hobane moo ke lehwatata.

18 Mme jwale, Sontaha tsena tse tharo ... Kajeno, tsa leshome le metso e mehlano, ke dumela, hore ho jwalo, tsa leshome le metso e tshelela? Leshome le metso e mehlano, haho jwalo? [Dikarabo, "Tsa leshome le metso robedi" - Mong] Leshome le metso e robedi. Tsa leshome le metso e robedi -- la pele Pudungwane. Ho jwalo? [Emong oya araba, a fana ka letsatsi le nepahetseng- - Mong] Pudungwane ... la mashome a mabedi le metso e mehlano leshome le metso e robedi, mashome a mabedi le metso e mehlano -- la pele, ho tlaba le tshebeletso mane Tabernakeleng. Haho jwalo, lea tseba, le seke la iketla, hobane (Lea bona?), hare kgone hoka fumana seseng teng ka hare mona, lea tseba, mme ho ntse ho senyeha ho feta. Kgutlang haeba leka kgona.

19 Mme batshwara matlotlo ke bana. Ke lokela hore kamehla ke hane ha ba mmema. Ka tsela e jwalo ke nahana hore ke bakope hore ba fane ka tente eo, mme, lea tseba, hoi kena mona moo ho bapallwang kolofo kapa pakeng. Mme ke utlwa ekare otla etsa seo. Ho nale pono bakeng sa seo. Mme ke nahana hore lebaka bakeng sena ... Jwale, lea tseba, nakong tse ngata sena sea etsahala, empa lea tseba, eo eka nna yaba ke Modimo (Lea bona?) ho hatella ntho tsena. Ha a bolela, Otla feela A etse seo.

20 Masiu a mmalwa a fetileng -- ntho eka etsang kgwedi mane Africa ... Mohlomong bongata ba lona le nale theipe eo (kapa lona phutheo le nale yona theipe eo) ya "Kgetho ya Monyaduwa," e rerilwe mane California. Metsotso ya ho qetela ya theipe eo, hake sa hopola hore kene kele teng na. Empa Moya wa Modimo O ile wa theoha ka matla a maholo. Kene ke ile ka bakgalema tsela eo baphelang ka yona, mme kamora hore Evangedi e rerwe. Mme hang feela Moya o Halalelang ware, "Capernaume (Lea bona?), motse oo O bitswang ka Mangeloi (Ke Los Angeles), o theohile lehodimong, empa o isitswe diheleng." Lea bona? Mme kamora moo hone ho fedile hohang feela, hobaneng, kene kele kantle. Mme moena Mosley le Billy bane ba nale nna, mme bare, hare kgutleleng morao re shebe, mme fatshe mona kaofela ene ele batho ba llang, baruti ba llang.

21 Mme ke ile ka leba ho sheba Lengolo; kare, "Ho nale seszeng mona ka Bibele." Mme ene ele Jesu a kgalema Capernaume, metse yohle eo a ileng a etela. Hobaneng ha bolela ka, "Capernaume, o theohile Lehodimong, mme o isitswe diheleng."Ore, "Hobane hoja mosebetsi one o entswe mane Sodoma le Gomorra ene e entswe ho wena, ekabe esa ntse e eme le kajeno." Mme ka nako eo Sodoma le Gomorra dine dile botebong ba lewatle. Mme kamora seo feela, maohlomong lemo tse makgolo a mmalwa Jesu A porofeta, Capernaume,lebopo le leng leo A ileng A le etela, tshisinyeho ya lefatshe e ile ya elahlela lewatleng. Lea tseba, eno ene ele karabo e thwi ho California, leho Los Angeles.

22 Mme ebe Tucson ka tsatsi le leng,ha nka kgutlela morao, tshisinyeho ekgolo ya lefatshe. Mme ebe boramahlale. Seo sene se ngodilwe masedinyaneng, hore tshisinyeho ya lefatshe e arohantse Dihlekehleke tsa Aleutia -- ho tloha Alaska leho potoloha Dihlekehleke tsa Aleutia, mmaele tse ka bang makgolo a mabedi, ho kgutla mane San Diego,ho leba Los Angeles,le hotswa San Diego. Mme seo se sentse ditswe tse mmalwa. Matlo a wele. Matlo a baeti awele. Mme boramahlale ba maketse feela tjena -- baile ba botswa, bare, "Ka tsela e jwalo, aka nna awa ka tsatsi le leng?"

23 O ile are, "Na ho jwalo? Hotla feela hobe jwalo." Mme o ile a sebedisa mantswe a boramahlale lava ... TKe sona sehlotseng tshisinyeho mona San Diego le tlase mane; ebile ka tsela ejwalo feela. Mme jwale, tsohle diqalella howa ha jwale. Mme jwale, ke ho lokolla ditswe tse mmalwa feela. Bane ba sa kgone honka tse ding tsa dintho, le ho latela ho petsoha hoo, leho etsa seot, lea bona moo releng teng. Mme seo selokisa tse ngata, mohlomong ditswe tse pedi kapa tse tharo -- tsatsing le leng hape, hantle feela kamora hore boporofeta bofete.

24 Mme ya neng a botsa ramahlale dipotso, "Ka tsela e jwalo, hoka sebe ebe ke sa mongwaha ona."
O boletse, "Hoka etsahala lemong tse hlano tse tlang, empa ona otlawa."

25 Mof. Simpson, hake nahane hore o nale rona mona kajeno; kapa ... Ke bona Moena Fred a dutse mona, empa hake tsebe moo Mof. Simpson aleng teng. O ile a bale seporofeto seo ke neng ke seporofitile ka 1935 kapa ntho enngwe e tshwanang le eo, mme are: "Nako eyatla (Ho ngodilwe bukeng mona kae kae) hore lewatle letla bula tsela lefelleng." Lebella feela setlang ho etsahala. Dikwere tseo dikete dika wela hara lava hlakoreng la lefatshe, hotla shwa dimillione ka nako ele nngwe. Mme seo setla etsa hore maqhubu awe ...

26 Hopola, leqhubu hara Lewatle la Salton ke lekgolo kapa makgolo a mabedi ho leba lewatleng. Metsi ao atla ho fihlela Tucson ha atswa moo. Mme lewatle letla leba lefelleng.
Ditjhaba dia arohana;
Israel oa tsoha,
Ponahatso tseo moporofeta a buileng ka tsona dia bonahala;
Matsatsi a Baditjhaba a badilwe,
Ka ho tshabeha ho hoholo
Kgutlang, Oho qalanang, ka bolona.
Re pheletsong ya nako. Jwale, Morena a leruise mahlohonolo. Hake qadile ke lebala nako. Retla tepella -- ho leba kapotlako bosafeleng.

27 Mme jwale, ho Mohal. Mareka 7 temana ya 7, ho tglisa sena ho IDikorenike 13. Hoka etsa molaetsa ka Mareka 7:7:

... bantshebeletsa lefeela, haba rutana dithuto tsa batho.

28 Jwale, hake tsebe letho ntle ho Molaetsa oo Modimo A mphileng ona, ke sona feela seo nka buang ka sona. Mme jwale, ke tlilo bua ka taba eo ke nahanang hore ke taba e lokileng haholo. Mme phirimaneng ena ke rata ho bua ka, Nama ka nako ya Selemo, ha Modimo A rata -- "Dijo ta Semoya ka nako ya Selemo," le tsela eo oka difumanang ka teng. Jwale, mme hoseng hona: "Ho leka ho Etsetsa Modimo Tshebeletso Empa Ese Thato Ya Modimo."

29 Modimo Oya Halalela. Mme re bona mona seo Davida aneng a seetsa ho I Dikorenike 13. Mme maikemisetso a hae ane ale matle. Empa Modimo ha A sebetse hoya ka maikemisetso. Tsela enngwe ya ho sebeletsa Modimo; ke tsela ya ho etsa thato ya Hae. Mme Modimo, ka hobane A Halalela; O etsa ka tsela eo ... O tseba tsela ya ho etsa dintho. Mme O etsa hore ke ikutlwe hantle. Mme seo selokela hore o ikutlwe hantle le wena, mme ke nale bonnete ba hore ho jwalo. Hobane emong otla rata ha sena seetsahala, mme emong ka tsela ela, mme emong ka yane ...

30 Empa ntho enngwe hape ka Modimo, Ha A soka a re siya, jwale, ntle le ho tseba Nnete. Akase re ahlole ka ntho eo re sa etsebeng, mme A etse hore re kgotjwe ke yona. Hase Modimo ya jwalo. Ke Modimo ya buang Lentswe mme A lebelle hore bana ba Hae bale dumele. Mme ka tsela e jwalo, O tseba se re loketseng, le ho etsa seo, le tsela eo seo se lokelang ho etswa ka teng. Re nale mehopolo ya rona, empa Yena O tseba seo.

31 Mme ebe, ebe O re bolella setlang ho etsahala le tsela e lokelwang ho latelwa, mme ebe re kgotjwa ke seo -- mme re lokiswe ho kgotjweng, kapa ho etsa seseng; emong le emong oya lokafatswa. Empa ho tsela ele nngwe feela ya toka.

32 Mme seseng, Davida mona, re bopna mona hore one a batla ho etsa selokileng hoya ka yena. One a sena monahano o mobe hohang feela, empa ntlo -- kapa areka ya Morena -- batho; mme one a batla ho ekgutlisetsa ntlong ya Modimo, ka tsela e jwalo batho ba kopana le Modimo haba batla seseng.

33 Ho nale ho etsa seo feela, rona ... Hokaba jwang ha Moena Blair le ntata moshanyana emonyane, "Ka tsela e jwalo, hahoya loka, ngwana a lemala, a shwa. Ke nahana jwalo, ntho feela e ileng ya etsahala"? Empa balebile ho Modimo ka potlako.

34 HOne hotla etsahalang mosadi enwa emonyane mona, mosebeletsi wa Evangedi, masiung a mmalwa a fetileng, ha ane a qhoma mokokotlo ... Ngaka e rile, "Otla holofala bophelo ba hae kaofela." Hone hotla etsahalang -- ha ane akare, "Jwale, moratuwa, retla bona hore ho etsahalang." Empa ka potlako baetsa seseng; ba leba ho Modimo. Mme ke ntho tse kae ka hare ho Bibele tseo reka di lebisa ho batho ba nang le mathata, leba ho Modimo.

35 Ka tsela e jwalo, matsatsing ao bane ba nale sebaka sele seng seo baneng ba kopana le Modimo ho sona, mme ene ele ka tlasa madi. Seo ene ele sona feela sebaka: tlasa Madi. Sebaka sa mohau hoka sebeletsa. Mme Modimo O nale sebaka se ikgethileng, tsela eo balokelang ho tsamaya ka yona -- ka seo, mme one asa amohele seseng hohang feela. Ntlo ho seo hone hose letho, ene ele sona feela.

36 Haufinyana ke ile ka rera molaetsa (Bongata botseba ka seo), sebaka seo Modimo A sekgethileng ho Mosebeletsa, sebaka seo A itseng, "Ketla beha Lebitso laKa." Ha feela reka fumana Kereke eo A beileng Lebitso la Hae, etlaba rfe thotse sebaka. O boletse, "Nkase hlohonolofatse dikgoro, dikgoro feela tseo ke beileng Lebitso laKa teng. Ketla beha seo sebakeng, mme le lokela ho kopana le Nna teng; me ke hona moo ke tlang ho kopana le lona teng." Mme re fumana hore moo ke hona moo A ileng A beha Lebitso la Hae. Mme ke hona moo feela re lokelang ho Mosebeletsa; mme Lebitso la Hae ene ele Jesu Kreste. Lebitso la Modimo ke Jesu Kreste.

37 Jesu O boletse, "Ketla ka Lebitso la Ntate."Mora emong le emong Otla ka lebitso la ntatae. Mme le Yena O tlile ka Lebitso la Ntate. Mme haho Lebitso le leng lefatsheng haese leo, leha reka ipitsa Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ, leha hoka etswang; mme ho sebaka sele seng seo re kopanang teng, mme keha rele ho Jesu Kreste: sebaka seo feela. Mme ntho tse ding hase tsona. Ke batla ho le bontsha seseng mona. Jwale, ke thuto ya Sekolo sa Sontaha ena. Mme ke nale Mangolo a pakang seo. Mme ke tshepa hore seo setla le thusa, jwalo kaha tsohle dietsahala ka lebaka.

38 Jwale, re fumana hore Modimo mona, empa Davida, leha ane a hlohonolofaditswe ke Modimo, one a nahana hore aka etsetsa Modimo molemo. Mme ha anka tsela e nepahetseng.

39 Re hlokomela, Modimo O senola Lentswe la Hae ka tsela ya Hae. Jwale, ha jwang Martin Luther ane aka tseba ka Molaetsa wa matsatsing ana? Ha jwang MaPresbyteriane ... Ha jwang Martin -- kapa kereke ya Catholicene eka tseba molaetsa wa Martin Luther? Ha jwang John Wesley an e aka tseba wa molaetsa wa Luther? Ha jwang Wesley ane aka tseba molaetsa wa Pentecostal? Kapa ha jwang MaPentecostale ane aka tseba Molaetsa wa jwale? Lea bona? O senola ka nako ya teng, hobane ke Peo; mme haentse e hola eya Itshenola.

40 Jwalo ka motjheso wa letsatsi. Hae fetoha hoba sootho, hotswa mobung, peo, ebe e lahla mahlaku ke motjheso wa letsatsi. Tsatsi le tjhesang le butswisa peo. Ka tsela e jwalo o etsa letsatsi ka mokgwa o jwalo bakeng sa Lentswe. O potoloha kereke, bakgethilweng ka ho tsejwa pele, Monyaduwa, hoka kopana ka tsela eo baholang ka teng.

41 Esita le tlhaho eya re bontsha le kajeno, jwalo kaha re bona, enyella mobung; mongolo o leboteng. Re bona maemo a kereke. Re bona boemo boo Monyaduwa aleng ho bona. Mme rea tseba hore ke nako. Ke nako ethabisang haholo eo. Ke yona nako eo baporofeta baneng bae llela ena.

42 Jwale, O senola seo ka nako ya teng. Martin Luther o badile yona Bibele ena eo re nang le yona. Wesley le yena Bibele Martin Luther a ebadileng. Pentecostale e badile yona Bibele eo re e badileng. Jesu O badile yona Bibele eo Bafarasi ba ebadileng, empa baile ba ... Bane baleka hore Peo e butswe, bahlolehile hoka bona hora eo.

43 Jwale, Davida o ile a etsa ntho yona eo mona. Modimo O senola Lentswe la Hae mona. Modimo O kgetha ho le senolela mang eo A Moratang. O ile A kgetha seo pele lefatshe le thewa. Mesebetsi ya Hae e tsejwa ke Yena, a Ipatile ka hare ho Monna; A itshenola ho eo A batlang ho itshenola ho Yena. Ke nako eo ekgethilweng ke Yena, Motho eo A mokgethileng. Ha Akaba A kgetha mpokgatlo kapa ho hong feela; ke motho ya kgethilweng. O etsa sena ha jwang ...

44 Ke mang ya kareng ho Yena, "Jwale, Morena, O entse phoso kaho beha tshebeletso ena ho monna enwa. Monna enwa ha a dumele jwalo kaha re dumela." Ke mang ya tlang ho mmolella seo? Seo sebatla motho ya batlileng a lekana le Yena. O tseba seo A seetsang. O tseba hore o kgetha mang, o etsang hape neng. Hase lebaka hore na o nale thuto difeng tsa sekolong, Modimo o tseba hore na ke mang ya lokelwang ke seo, kapa nako9 eo a lokelang ho etsa seo ka yona.

45 Mme seo ene ele nnete, Mokreste wa sebele, wa nnete, ya dumelang ho Modimo, o emela hore Modimo A etse ntho tsena. Ema ho seo ose bileditsweng. Hao utlwa pitso, eba le bonnete hore seo setswa ho Modimo. Eba le bonnete hore seo selokile. Eba le bonnete ba seo. Bibele ere, "Baemelang Morena batla ntjhafatsa matla a bona. Batla fofa jwalo ka ntsu. Ba mathe basa kgathale. Batsamye, ba sefele matla."

46 Hlokomela Davida, morena wa Israele, a tlotsuwe. Samuele o ile a tshela oli hodima hae, mme one a kgethilwe ke Modimo hoba morena wa Israele. Mme Davida aba le tshenolo ya hae hore a kgutlise areka ya Morena motseng wa Davida.

47 Jwale, haho phoso, empa lea bona, Davida o ile ka tsela e fosahetseng. Jwale, hone ho bonahala jwalo ka tshenolo, monna emoholo ya kgethilweng ke Modimo (Morena e moholo ya kileng a phela fatsheng lena ntle ho Kreste, ke nahana jwalo, hase Davida, hobane Kreste ke Mora wa Davida) ... Jwale, monna emong ya moholo, ya satswa ho tlotsuwa, atswa Boteng ba Modimo, aba le tshenolo hoka etsaa seseng bakeng sa Modimo, empa tshenolo eo ene esa loka. Jwale, ke ntho ekgolo eo. Etla sebetsana le taba eo: "Ho Leka Ho Etsetsa Modimo Tshebeletso Ese Thato Ya Modimo."

48 Hlokomela, Davida o bile le tshenolo. Mme hlokomela, ene ese moporofeta Nathanaele ya bileng le tshenolo eo; ene ele morena Davida. Ha akaba a botsa moporofeta Nathanaele. Ha akaba a botsa Nathanaele. Empa o bone ho I Dikoronike, o ile a kopana le lebotho le lengata le baetapele ba ona. Ha akaba a botsa Nathanaele. O kopane le batho feela, o ile a kopana le baprista le borabibele, bangodi le boratheoloji. Davida o kopane pele le bona, are, "Haeba ele -- thato ya Modimo, hare lateng areka ya selekane ya Modimo motseng, mme re botse Modimo ka seo pele."

49 Baile bare mehleng ya Saule ba botsa Modimo -- ka areka, Urime -- Urime Thummime; baile ba leba teng.

50 Mme Davida are, "Jwale, hare kgutleleng ho Modimo, kaofela ha rona. Hare kgutleleng nthong ya nnete. Hare lateng areka (re itlise Boteng ba Modimo, ka mantswe amang, re itlise motseng). Ha re tshwareng tsoseletso. Hare kgutliseng seo." Empa aba le Tshenolo, eneng e bonahala hantle, empa ene ese thato ya Modimo.

51 Ho nale ho botsa mohlodi oo aneng a lokela hoka o botsa, o ile a kopana le baetapele ba mabotho, hobane ene ele morena, mme o ile a latela mohopolo wa hae feela, hore baetapele ba mabotho le ... Yaba o kena feela mohopolong wa hae: baprista, bangodi, le dikete tsa baetapele ba mabotho, baetapele ba mabotho ba makgolo, mme o ile a kopana le bona, "Na sena ene ele thato ya Morena?" Mme baile bare ho jwalo. Empa, lea bona, o ile a hloleha hoka botsa mohlodi oo Modimo Ao sebedisang kamehla yohle (Lea bona?); o hlolehile ho etsa seo.

52 Jwale, maikemisetso ane ale matle haholo. Mokgwa le ona. Bothata mona, mme -- ho tlisa tsoseletso motseng, ho kgutlisetsa batho ho Modimo. Empa ha akaba a botsa Modimo ka seo. Lea bona?

53 Esita le batho bohle le baprista -- bane bare morena o hantle ha a etsa seo. Bane bahloka areka motseng. Jwale, bane bahloka Boteng ba Modimo hara bona. Bane bahloka tsoseletso. Empa Modimo One Asa tshepisa ho senola Lentswe la Hae ka nako eo. One A saka A senola seo. Modimo ha A fetohe lehanyane. Ha aya tshepisa ho etsa seo.

54 Hase lebaka hore maikemisetso a jwang, le se susumetsang seo, le ntho tse nepahetseng, le tsela eo batho ba batlang seo ka teng, mme re bona tlhokeho ya seo, ho teng thato ya Modimo ho seo na. Ke sona seo ke batlang ho sekenya ha jwale ho lona. Hobane ke batla ho etsa sena hore letle le sebone -- haeba Moya Ole ka ho lona. Mme ke lona lebaka le etsang hore ke nne ke etse seo mona. Ke sa nke nako ya lona batho bahoketseng ka mohala, empa ke rata ho bona seo. Ha le fellwa ke nako, ebe le fumana theipe. Hore moo ...

55 Hase lebaka hore seo sehlokahala ha kae, hakae batho badumellana le seo, hore seo ke nnete hakae, ho ntho ele nngwe feela epakang seo: Ke thato eo ya Modimo? Jwale, Modimo ha Asoka A tshepisa ho senola diphiri tsa Hae ho marena, Otla senola diphiri tsa Hae ho batho ba Hae.

56 Jwalo ka nakong ya Mikia, mora Imla, jwalo kaha re tsamaya, eseng mongolo, empa nako enngwe ya ho tlisa sena ho wena, wena ka sebele, ka tsela e jwalo seke wa lahlehelwa ke sena ... Hone hole nakong ya Mikia ... Ene ele mofutsana, atswa lapelng la bofutsana. Empa Akabe, morena wa Israele, jwalo ka setjhaba seleng tlasa Modimo, one a nale sekolo sa kgetho, baporofeta ka kgetho, mme one a nale makgolo a mane sekolong sa hae. Mme ene ele banna ba baholo haholo.

57 Ene ese feela baporofeta ba bohata. Ene ele baporofeta ba BaHeberu, banna ba nnete. Mme baile bakopana le Morena ka banna bana. Mme baile baporofeta. Empa, lea bona, ha ntho ya sebele e hlahella, bane batswile thatong ya Modimo.

58 Ho Josafate a theosa hotswa Jerusalema ho kopana le morena -- morena Akabe, mme baile bakenya diaparo tsa bona, mme baema -- mathuleng, mme batlisa baporofeta. Ntho ya pele Akabe are, "Re nale sebaka mane Ramothe-gileade eo eleng ya rona." Jwale, seo KE HOITSWE KE MORENA; Joshua a arola batho bana, empa Bafilista bane ba hapile seba seo. Mme are, "MOna bana ba rona balokela ho bala taba ena, mme ha rena naha e lekaneng bakeng sa hoka jala; mme sera sa rona, Bafilista, bafepa bana ba rona, bahedene, hotswa mobung oo Jehova Modimo A re neileng ona." Seo ke nnete.

59 Mme are, "Ke rona bana, tjhaba sa Modimo, re dutse mona re hloka; mme dira tsa rona difepa bana ba rona hotswa Egepeta ." Seo seka phahamisa bora theoloji, haho jwalo? O boletse, "Na reka nyoloha ho hapa naha eo?" Josafate are, "Hantle feela, ketla le tlisetsa seo. Re baenas. Lona le Juda, mme nna ke Jerusalema (kapa kwana le kwana? ke dumela ... Tjhe, hantle feela eo, ke nahana hore eo ke Joshafate ...) Leha hole jwalo, Josafate ene ele monna ya lokileng, morena, monna ya lokileng ya tshabang Modimo. Akabe ene ele modumedi ya fofo. Ka tsela e jwalo baile batheohela tlase mane, mme Josafate are, "Mamela, hare botseng Morena pele. Re lokela hoba le bonnete ba sena." (Lea bona, if David would've done what Jehoshaphat did ...) He said, "Shouldn't we do this?" And quickly, being mme Israele, Akabe are, "Hantle feela. Ke nale Baporofeta ba makgolo amane ba BaHeberu jwalo ka rona, baporofeta ba BaHeberu ba mokgatlo wa rona. Mme ketla ba botsa. Ke baporofeta."

60 Jwale, lea bona, sena ... Ore, "Sena sea nkgopa, Moena Branham. Moporofeta?" Oho, yeah. Hone hole emong nakong ya Jeremiah a ileng are batlaba tlase mo nako ya lemo tse pedi. Morena A bolela Jeremiah, mashome a supileng. Kenya jolo molaleng wa hae, mme moporofeta a roba joko eo, Anania. empa ho ile ha etsahalang ka yena. Oho, yeah. O lokela hoka dula Lentsweng. Ka tsela e jwalo moporofeta enwa, a porofeta, mme are, "Nyoloha; Morena Onale wena."

61 Mme emong wa bona, ke dumela ha ... ke lebetse lebitso la hae ha jwale, yaka hodimo, Tsedekia, ke dumela, are -- mme a kenya naka tse pedi tsa tshepe, "HOITSWE KE MORENA, ka sena (Jwale, bonnete ba motho) letla sututsa dira tsa lona ho fihlela lebopong; le neilwe seo." Hake dumele hane ele moikaketsi. Ke dumela hane ele monna ya lokileng. Ke dumela kaofela ha bona baporofeta.

62 Ore, "Baporofeta?" Yeah. Hopola, monna eo ya neng a rera ho bolaya Jesu Kreste O ile A porofeta, hobane ene ele ofise ya hae eo. Ene ele moprista e moholo ka nako eo, mme a le ofising, moya wa Modimo O ile watla ho yena. Mme seo hase bolele hore one a pholositswe kapa seseng. Mme o ile a porofeta (Caiafase), hobane ene ele ofisi ya hae eo.

63 Mme baporofeta bana, ele baporofeta baofisi, baporofeta, mme Moya wa Modimo wa theohela hodima bona, banna ba nang le neo ya Moya.

64 Ke fumana hore ke bua le mashome a robong a nang le metso e robong ya MaPentecostals, empa banna ... Ka nako tse ngata monna, Modimo o sebetsana le bona, abafe dineo, mme batho ba mathele ho motho enwa. Haeba basa romelwa ke Modimo hantle, ebe Modimo Otla etsa hore motho a buwe seseng thato ya Hae, hobane batho ba rata ho ba mamela.

65 Ke batla ho tshwasa morutinyana enwa waka ka taba ena. Mane hara difate hoseng haholo, are, "Tsamaya o ilo bolella Moena Neville." Ketla ho wena, na hakea etsa seo, Moena Neville?

66 Bohle, "Moena Neville, a porofeta hodimaka. Bolela sena le sane." Lea bona? Letla moutlwa a bolela ntho tse kekeng tsa etsahala hohang feela. Bao baemelang ho utlwa seo Modimo A sebolelang ... Lea bona?

67 Ka tsela ena batho bana bane batla ka mohopolo wa bona feela, "Seo ke sa rona." Empa lea bona, habaka ba batla Lentsweng thato ya Modimo. Yaba Mikia oya theoha, mme o bile le pono. A hlahloba pele. Lea hlokomela? Are, "Emang. Mpheng kajeno. Ke ilo batla, mme mohlomong hosane nka le araba." One asa potlaka ho araba, "HOITSWE KE MORENA," jwalo kaho dumellana le baporofeta babang; oitse, "Ketla bua feela seo Modimo A seboletseng."Mme rea fumana hore na tsatsi le hlahlamang Modimo One A itseng.

68 Mme sene sele kgahlano hohang feela le sena. Sekolo kaofela, sene sele kgahlano le seo. Mme ebile ekare emog wa bona o ile a nyoloha mme a mojwabela sefahlehong. Empa re bona, o ile a ema. Yare ha a etsa seo, a lekanya boporofeta ba hae, pono ya hae, le sengodilweng Lentsweng, mme ene ele Lentswe hantle feela.

69 Ha motho are ke nale pono Lebitsong la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, seo ke kgahlano le Lentswe la Modimo. Hone hose le among ya neng a nale nnte. Ha bane bare, "Oho, rettla ema ... " mme sena, sane, mme le sela, jwalo jwalo, seo ke kgahlano le Lentswe.

70 Ha bare haba dumele peo ya sepente, seo ke kgahlano le Lentswe. Tsena tsohle, ke kgahlano le Lentswe. Seo selokela hoba hantle le Lentswe la nako eo.

71 Jwale, hoja Davida one a ile a etsa seo. Areka ene etla, empa eseng ka nako tsohle. Hone hose sebaka sa yona hohang feela. Hlokomela. Jwale, ha bane batswa hoya lata areka, kaofela ha bona baile bare ke hantle haho etsweng seo, "Ke ntho e nepahetseng, Davida. Ho bokwe Modimo. Re hloka tsoseletso." Eo etlang ho lokela hoba tsoseletso ya nnete ya Pentecostal kajeno: Baptists, Presbyterian. "Davida, o morena. Lona kaofela ... Moetapele Mang mang, le Majoro Mang mang, le moGenerale Mang mang batla bakopanong eo. Hobaneng, bare ke ntho feela eo e lokelang ho etsuwa, Davida. O tshwere naha yohle." Ke lona lebaka matsatsing ana. Hake batle naha. Ke batla Modimo, haeba ho nale seseng.

72 Davida one a nale baetapele bohle ba hae. One a nale sesole se seholo sekwetlisitsweng. One a nale mokgatlo o moholo o kwetlisitsweng, ka bo ratheoloji, badumellana le yena. Ha jwalo feela le Akabe, le ba bang Lengolong mona; empa one a sena Modimo nakong eo, hobane ene ese thato ya Modimo. Ke tshepa hore sena setla teba.

73 Hlokomela. Bane baile baetsa kahohle kamoo bodumedi bo buang ka teng. Bane balokela -- ho beha dintho phatlalatseng: "Tsoseletso ekgolo, areka ene elokela ho kgutla. Re tliloba le tsoseletso e kgolo.
Retlolo etsa sena."

74 Hlokomela, o rometse dibine. Batho ka diharepa, ditrompeta, mme bane baentse kahohle kamoo baka kgonang ka teng; empa bane basa lokela ho etsa seo. Kaekae baphetha seo, na le rona hare etse seo? Baile banka dibine kaofela. Dibapadi tsa diharepa, baletsi ba ditrompeta, basadi, le banna, mang kapa mang; ya neng ale yteng moo, tumelong tsena tsohle.

75 Hake batle ho bolela sena, empa ke lokela ho bua sena: sena ke batho ba mekgahlo kajeno, Pentecostal kaofela, bakena ba bina kaofela.

76 Hlokomela, Davida a hweletsa ka lentswe la hae, mme a hlodia, mme a tolela hodimo le tlase, mme ka maikutlo ohle a mekgatlo ka ho fapana; leha hole jwalo hone hosa kgonehe hohang feela. Tsela ya hae, mabaka a hae, letsohle dine dinepahetse; empa o ile a nka tsela esele. Lea bona? O ile a etsa tsela tsohle tsa bodumedi: a hweletsa, a bina, a nale dibine tse ikgethileng, bahweletsi baikgethileng, le tsohle. Bane bahobela semoyeng. Bane baetsa sena ka botshepehi bo boholo.

77 Sena setshwana hantle le tsoseletso ya nako ya rona. Bane ba batla ho hlolela lefatshe ho Krestge. Haho ntho ekang. Ekgolohadi, tsoseletso ya lefatshe, ntho tse kgolo tse etsahalang, hoja one oka hlokomela feela, nako tseo difetile. O madimabe. Empa batswella ho aha ditsoseletso, mekgatlo, le tsohle; empa tholwana ditshwana le tsa nako ya Davida; ha diaka tsa sebetsa.

78 Re ilo etsa tsoseletso. Ekgolo -- ka baevangedi ba baholo, bare ba nale mashome a mararo a dikete tsa meya ka beke tse tharo; mme kamora selemo hao kgutlela moo, haba kgone le ho fumana feela, mashome a mararo. Ho nale sephoso moo. Seol keng, ke sona seo a ileng a seetsa Davida. Baetapele ba baholo, banna ba baholo, bareri ba baholo, dikolo tse kgolo, batshwereng ba baholo, empa leha hole jwalo bahlolehile hoka fumana Lentswe la Modimo la nako eo. Okeke waja dijo tse itseng ka nako eseng ya tsona ya selemo.

79 Jwale, hare boneng se etsahalang. Leha bona -- bodumedi ba bona bone bole botle, maikemisetso ale matle, tsoseletso ele kgolo, mmino ole monate, ho hobela jwalo le hona, mohoo wa bona one ole matla, mmino wa bona jwalo feela le ona; mme bane ba nale areka ya bona. Molemo wa areka ke ofeng ha Modimo Ale siko? Ke lebokose feela la lepolanka, majwea mmalwa feela.Ho jwalo feela ka selallo, le kolobetso. Molemo wa kolobetso ke ofeng ntle pako? Ho thusang -- hoja selallo ole moikaketsi, haeba osa phele bophelo ba bohalaledi? Ho nka karolo ho seo, ho bontsha hore phoso eteng moo.

80 Jwale, ha tsohle dietsahala ... Ha re boneng ha tsohgle dietsahala ka nako ya Modimo le Lentswe la nako eo. Bongata boitse ho nna, "Hobaneng osatle mona ho tshwara dikopano? Hahole jwalo, rea o mema. Saena mona, hore, kapa sela." Ema hanyane.

81 Ekanna yaba le batla seo, empa Modimo Oreng? Batho ba bangata baitse ho nna ... ke nale sememo, ke nale dipotso le karabo, dipotso tsa nama jwalo, kene ke emetse selemo kaofela ha sona. Emang hanyane. Ketla tseba jwang pele Modimo A mpolella hore kereng? Lea bona? Re lokela ho ema hanyane. Ke lona lebaka le entseng hore kere, "Ngolang seo fatshe; ere ke bone hore Yena oreng." Lea bona? Emang hanyane. "Baemelang Morena bantjhafala kamehla." Na ho jwalo?

82 Hlokomela, ba botsitse moporista ka tsatsi leo, boratheoloji, mekgatlo. Mme hlokomelang, kaho etsa jwalo, hoka botsa phutho, ho botsa batho, baile baetsa phoso ekgolo. Hlokomela. Areka ene ele Lentswe. Rea tseba hore seo ke nnete, hobane areka ke Kreste, mme Kreste ke Lentswe. Lea bona? Areka kapa Lentswe lene le lokela hotla pele, letlotsuwe, maemong a teng. Oho, o seke wa fetwa ke sena, kereke.

83 Tsohle dine dilokile, mme tsohle dibonahala dilokile, jwalo ka tsoseletso ekgolo etlang; empa ka baka la ho botsa batho ... Baile ba botsa moprista, baetapele, bo ratheoloji, dibini, mme bakopanywa kaofela, le lebotho le leholo la sesole, mme ka tsela ejwalo -- setjhaba se seholo; tsohle dine ditsamaya ka theko; empa haba kaba ba botsa Modimo. Ka tsela ejwalo Akabe; le babang jwalo feela. Motsotso o nepahetseng.

84 Jwale, sefetwe ke sena. Bahlolehile hoka fumana sena, hobane ba saka ba botsa pele. Mme ka ho etsa seo (Hlokomela), ho leba ho moprista, ho leba ho bo ratheoloji, le sesoleng, lehosa botse lenqosa la Modimo la hora, Nathane, baile baetsa phoso. Baile baleba ho lata Areka ka koloi, ka koloi entjha (kapa mokgatlo o motjha) eseng hoya kamoo Modimo Are neileng ka teng, tlotsuo ho leba pele. Ene elokelwa hoka jarwa ke BaLevi. Empa oya bona, hao qala ho hata ka leoto le sele, molebe ke diphoso.

85 Haebe tholwana ene e lokela hoka nepa, one oka nepa sekete sa tsona ditswe tseo, ho toha ditsweng tse nne kapa tse hlano. O qala ka leoto le sele. Oho, Modimo, re rute hore re qala ka leoto lesele, ke hora ekgolo ya tsoseletso ena, le ebitswang jwalo.

86 Mme Modimo o buile ka seo. Baprista le baholo bane baile ba botswa; mekgatlo yha botswa. "Ka tsela ejwao, na rekaba le sena le sane? Ke dumela ha re kaba le seitseng ... " Seke wa kopanya bohle mona. Fumana feela Lentswe la Modimo.

87 Ebe re fumana feea seo baneng ba batla ho seetsa, baile ba etsang? Ba nnile batswella jwalo ka tsela eo leha ese seo Lentswe le thato ya Modimo. Ntho eo eshwele ya kgale ka dilemo, tsea ya kgale e omelletseng.

88 E ile ya omella kgale kwana nakong ya Morena Jesu. Bane basa tsebe seo. O itse,
"Hola lene le tsebaMoshe, ekabe le nna le ntseba, hobane Moshe o boletse hore Ke yatla."Are, "Bontata rona bajele nama naha thote."

89 Are, "Kaofela ha bona ba shwele," Difofu, O ba bitsitse jwalo: Bafarise, baetapele ba badumedi. "Nte leha leka dumela hore ke Nna, letla shwa dibeng tsa lona." Empa ha baka baetsa seo. Bane bale tseleng tsa bona. Bane balokela hoba le tsela tsa bona.

90 Ke tsea eo Davida a ileng a etsa ka yona. One a entse ka tsela ya Hae, mme o ile are, "Lea tseba hore ketla etsang? Rea tsamaya." One a nale tshenoo. "Rea tsamaya ha jwale, ka tsela e jwalo re nale tsela entjha. Matsatsi a mehlolo a fetile, ka tsea e jwalo retla iketsa mokgatlo. Retla iketsetsa kolohana." Boporofeta bofosahetseng. O lokela ho kgutlela ho Modimo.

91 Baile ba beha seo hodima mahetla a Balife, mme seo sene. Areka, Lentswe, hase hoka etsa mokgatlo o motjha, hodima monahano wa batho ba bang, empa ka hare ho dipelo. Lentswe la Modimo hase ho etsa mokgatlo o itseng; Ke ho tshwara pelo ya motho ho fihlela Abe A Itshenolo ho yena. Mme ha A itshenotse hoya ka Lentswe, ebe seo ke Modimo. Haeba hose jwalo, haho jwalo. Mme ebe, Lentswe ...

92 Hantle feela, Mofarasi one are, "Ke mang ya re boleletseng hore rekeke ra etsa sena? Moshes ore neile melao ena." Empa o boletse hape Moshe are ... Satane o boletse, "Hobaneng haho ngodilwe, otla re neha ... " "Mme ho boetse ho ngodilwe," ho bolela Jesu. Selemo, nako ... "Hane le tsebile Moshe ... Lene le qosa: Moshe. Hoja lene le tsebile Moshe, le kabe le ntseba le Nna," O boletse, "hobane Moshe o ngodile ka Nna: 'Modimo otla tsosa moporofeta ya jwalo ka nna; Yena letla Momamela.'" Hola bane batsebile Moshe ekabe baile ba Motseba.

93 Jwale, hantle, mamela. Seke wa lahlehelwa ke sena. Lea bona, ntho ya pele o ile a botsa baprista, bahole, sesole, phutheho kaofela, le baahelane, baile bahloleha ho etsa seo. Ha baka ba botsa Modimo, mme kaho etsa seo, base hlokomele hore ke nako mang eo baleng ho yona ...

94 Oho, moena, mamela. Re phela nakong efeng na? Ke ngwahakgolo ofeng ona? Ke hora efeng eo relleng ho yona? Hase nako ya tsohle tseo badibuang. Tseo difetile kaofela. Ke nako ya kahlolo ena. Oka bona ha seo seetsahala. Oya hopola hodima efika thabeng? Hora ya kahlolo. O hopola tshenoo ya Monyaduwa? Ka mehato ya Hae. Seke wa hata ka thoko.

95 Hlokomela, hodima mahetla a moprista ... Mme Davida le ba motsebileng hantle, empa seo keng? Moprista one a lokela hore o ile a tseba hofeta. Bangodi, boratheoloji, hobane Lengolo lene le bolela hore baseke baetsa seo.

96 Mme kajeno haba batla ho etsa seo, "Oho, Jesu Kreste yena maobane, kajeno, le kahosafeleng; seo ke mohopolo feela; seo ke sena, sane, kapa seseng," bahlolehile hoka bona Lentswe. "Oho, seo ene ele sa maobane."

97 Davida o boletse, "Oho, ka tsela e jwalo, ema motsotswana. Hodima mahetla a baprsta, ene ele nakong ya Moshe ha bane batswa. Hantle feela, rona, re beha seo hodima kolowana kajeno. Ke nale tshenolo ka seo. Moprista are, "Amen, Davida." Lea bona? Batshwaeditswe ke mokgwa wa bona wa dikopano, ke sona seileng sa kgothometsa banna bana. Habaka ba botsa motho ya nepahetseng. Habaka baetsa seo hante; hahole jwalo, bakena mathateng. Yeah.

98 Ke tshabela ntho tse ngata kajeno ... Ha mosuwe emoholo, wa Pentecostale modumedi emoholo wa mane Chicago ... Kene ke lokela hoka kopana le Business Men, empa ka nahana ho leba Afrika ka nako eo; empa pele ke qala. Mme baile bakgetha bohlale bo boholo baPentecostal, mme o ile a nyoloha mme aba bolella hore seo kesa Modimo, mme a bolela hore bohle baya kgutla; esita le kereke ya Catholic etla kgutlela moo elokelang teng, ho bua ka diteme jwalo jwalo. Mme kahosa tsebe hore ke leano la diabolose.

99 Mme monna eo ke neng kesa motsebe ... Ka nako enngwe o jaa peo. Hao tgsebe setlang ho etsahala. Empa mopresidente wa Full Gospel Business Men, hang feela ha sebui seo se sehoo sedula fatshe, o ile are, "Hakea dumellwa hoka bua kgahlano le sebui sena seseholo, empa hase tsela eo Moena Branham a boletseng hotla etsahaa. Empa o boletse hore seo setla tlisa letshwao la sebata." O ile are, "Empa Moena Branham ha atsebe seo a sebolelang.
Are, "Rea dumela -- hore oya tseba." Lea bona?

100 Mme mane Chicago bane ba botsitse hore ke ba bakae ba batlang hore kete ke fane ka pono yaka? Baile baqalella ho hweletsa. Lea bona, o jala peo. Hao tsebe setang ho etsahala. Tswella o jale feela.

101 Ha hora eo efihla ... Jwalo ka Thomase, ene ebikle wa ho qetela hoka bona Morena, empa one a lokela hoka Mmona. Lea bona? Ha sena seetsahala, oho, Thomase o kene, empa o bile kamora nako.

102 Jwale, haba bona ntho tsena bare HOITSWE KE MORENA DITLA etsahala, mme bare, "Re qhatsetseng le rona Oli." Lea bona?

103 Empa jwale;, hlokomela tshusumetso. Banna ba bang ba baholo bakena. Lese le ile la bautlwa Mang mang kae kae, wa rona emoholo ... O seke wa etsa seo. Ho nale emoholo yatlang moo. Ho nale ale Mong feela ya Moholo, mme eo ke Modimo. Re baena, dikgaitsedi. Hake kgathale leha ekaba o nae baena ba bahlano feela ka kerekeng, seo hase o etse hore obe monyane hofeta; empa seo se o etsa moena (Lea bona?), haeba ole moena wa Lentswe.

104 Hake kgathale, jwang, haoya fumana ntho ele. Modimo ha ana bana ba banyane le bana ba baholo. O nale bana kaofela, mme kaofea baya lekana. Hlokomela, Modimo ka boYena o hlaha sebakeng senyatsehang. Jwale, ke mang ya moholo ho nale emong? Onka ... Hane A tlile ho nka sebaka sa moprista, empa mosebeletsi jwalo kaha ane A entse, maoto a bapostola ba Hae ... Jwale, ke mang ya moholo?

105 Emp tshusumetso, ya banna bana. Bane basa utlwisise. Bane ba nahana hore ho nale ntyho entjha etlang ho etsahala (Tjhe), seseng seo Modimo Asakang Are setla etsahala. Baie ka tsea esele. Ke sona seo -- seqadile kgale kwana, mokgatlo ka bonngwe ka ntho tsa ona; omong ka tsane, tsela, le babang.

106 Omong le omong ka wa bona Davida. Omong le omng ka sane, sela, kapa seseng. Lea bona hore ho etsahalang? Ntho yona eo le mona: Ntho yona eo. Tshusumetso ... Lentswe la mongwaha-kgolo, ho leka ho iphapanya nako ya teng.

107 Hlokomela, mahetleng a Balefi ene ele tsela ekgethilweng ke Modimo bakeng sa ntho tseo. Beha Areka mahetleng a Balefi. Ntho enngwe eka thoko hase yona. Seo ase boletseng, ke sona seo aneng a sebolela. Modimo ha A fetohe. Ke lona lebaka leo, dula Lentsweng la Hae. Ke nale Lengolo mona -- la -- I Dikoronike 15:15, haeba o batla ho lengola fatshe.

108 Hlokomela, jwale hlokomela, ho tse latelang ... Jwale, ke batla o -- lokisa mohopolo wa hao.

109 Ho boloka molao wa Modimo, ho etsa selokileng bakeng sa Modimo, ho etsa -- etsetsa Modimo tshebeletso ka tsela e nepahetseng, ho tse hano tseo o lokelang ho dietsa (Lea bona?), hantle.

110 Jwale, Davida one a etsetsa Modimo tshebeletso. One a etsa tsohle hoya kamoo a tsebang ka teng, ntle leho tloha ho Modimo. Lea bona? One a etsa tsohle hantle, ntho e lokileng bakeng sa batho, bakeng sa kereke.

111 Empa tseo tse hlano hake dibe teng; ke batla ho hopola tsena. Hase lebaka hore tsena ke dietsa hantle jwang, ho etsetsa Modimo tshebeletso, tsena -- tse hlano dilokela hoba teng: Pele, ebe nako ya seo.

112 Hola ene ekaba -- hore ... Moshe ane akatla, are, "Reta etsa areka mme re sese hodima Nile jwalo ka Noahe a entse"? Nakong ya Noahe ene ele nako ya areka, empa eseng jwale.

113 Hoka etsahalang Jesu ane akatla, are, "Jwale, ketla le bolella hore na keng setlang ho etsahala. Hare lenbeng thabeng jwalo ka Moshe ho etsa molao"? Lea bona? Uh, uh. Yena ene ele Molao. Lea bona? O lokela hoba nakong ya Hae. Ho lokela hore ebe mongwaha-kgolo wa Hae. ea fumana? Elokela hoba nako ya Hae, mongwaha-kgolo wa Hae, nako le mongwaha, hantle feela hoya kamoo Lentswe a Hae le buileng. Ho lokela hoba jwalo ...

114 Hake kgathalle hore na sena sebolelwa hamonate ka tsela e jwang, mme seo selokela hoba jwalo, kapa hobe jwalo; seo selokelwa hoetsa hoya ka Lentswe la hora eo; mme ke lokela ho bua ka Lentswe leo hase lebaka hore hale kgahise hakae.

115 Hake kgathalle hore na maitshwaro a jwang. Ho teng morena Davida ale moholo jwalo ka bohle. Ene ele morena wa szetjhaba. Empa one a nale tsela ya hae ya hoetsa dintho, mme one a ile aba bolella ka tsela eo ho lokelwang ho etsa dintho ka teng. Empa o ile a hloleha.

116 Ho lokela hore dintho dietswe ka tsela ya Lentswe la Hae la hora eo, hoya ka nako ya Hae, hoya ka -- programa ya Hae; mme ho lokela hore hobe ka tsela ya Hae ka motho ya kgethilweng ke Yena.

117 Moshe o lekile ho etsa ka tsela ya hae. "A nka bohelo ba motho emong." Empa Modimo A kgetha Moshe ho etsa seo. Bongata ba bona ... Paulose o lekile ho iketsetsa, le ba bangata. Empa ho lokela hoba ka tsela eo Yena A ekgethileng. Mme seo selokela hotla ka Moporofeta.

118 Lentswe la Hae le lokela hotla ka Moporofeta wa Hae: Amose 3:7, "Modimo ha A etse letho ntle ho senolela bahanka ba Hae baporofeta." Ya bone.

119 Mme moporofeta o lokela ho hlahiswa ke Lentswe la Hae. Ke tseo tse hlano tse lokelang hoetsahala. It's got to be that way: His time; His season (when He said it would be); and the man that He chose, and it must come to the prophet; and the prophet must be a vindicated prophet. We find out many of them in the Bible it come to the prophets and it wasn't a-vindicated. Our Prophet is Jesus Christ.

120 Ka tsela e jwalo, hokomela. Lea bona, Modimo One Asa hlahisa dintho ka tsea ya Hae ho bona. Baile baamohela tsela ya Davida. Baie baamohela tsela ya Baprista. Tsela ya bangodi, boratheoloji, empa eseng tsela ya Modimo. Nathanaele one -- ene ele moporofeta wa nako eo. Hamorao Nathanaele aba bolella hore baetseng. Empa lea bona, baentse dintho ntle le ho botsa Nathanaele. Hore one atla reng ka seo Nathanaele hane a ile a botswa. Tshusumetso yohle, ntho ekgolo ka seo ... Mme, nna, ke nahana pina:

Hare tswelleng ka pelo tsa rona, nthuse, Morena,

pelo tsa rona dituke malakabe,

Ke ikokobetse (ho leba ho bohle) mme ke bitse feela Lebitso la Hao;

Nthuse hose itshetehe feela ho seo kese rutilweng,

Empa ke emee karabo hotswa ho Wena.

See? That's the way it is. Let me see it happen in the right way; then it's believed.

121 Jwale Davida, Modimo One A senola dintho ho bona ka Davida, leka baruti, leka batho, baetapele ba mabotho, diketete tsa baetapele ba mabotho, empa eseng ka Nathanaele ya neng a nale HOITSWE KE MORENA. Mme Modimo One A boletse hore ha Ano etsa letho nte leho bolella baporofeta. Na lea bona seetsahetseng? Bane baile baotlolla Lentswe, mme babeha areka koloaneng. Lea bona? Ka tsela ejwalo baile batsamaya ka tsela ya bona eseng ekgethilweng ke Modimo ... Mme ke sona seetsahalang kajeno, metswalle. Mme ke lona lebaka leetsang hore rebe le mathata a makana. Hose mamelle ho hokana, sebe se sengata, ho feta ... Kea lebolella; setjhaba sena seile, eseng sena feela, empa ditjhaba. Tjhaba tse kang England tsa mongwaha ona.

122 Ho theosa jwalo ho leba Mozambique, dimaele tse kabang makgolo amane le robedi, hara meru, bana ba mamela Elvis Presley, baisa hlooho tsa bona kwana le kwana ka hore -- leka ho hula dikete kete tsa dimaele ho leba Rhodesia ho fumana Elvis Presley. Leha hole jwalo bare, "Ke monna wa modumedi e moholo, yena, le Pat Boone kaofela ha bona."Hobaneng, ke Judase wa hora, mme haba tsebe seo. Mme ke karolo eo basa etsebeng. Badumela haba -- ba nepile. Na hase Jesu ya boletseng kerekeng ya mongwaha ya Laodisea, "O tsotse, madimabe, o soto, sefofu, mme hao tsebe seo"? Na hale tsebe seo.

123 Ka tsela e jwalo, bana baPentecostal mane tlase Afrika batsamaya bare, "Hobaneng, Elvis Presley, o bona hamonate haholo." Haho makatse ha Davida a entse seo le yena; nhase lebaka a ile a tlisa dibini, empa leha hole jwalo seo seile satlisa lefu ka hara tshebeetso. Bona moo releng teng kajeno, metswalle?

124 Mahetleng a baLevi ke tsela e nepahetseng ya Modimo eo, mme bae beha kapela kariki. Jwale, seo haseaka sa sebetsa. Bane basaka baetsa ka tsela e nepahetseng. Lea bona? Ka tsela e jwalo baile banka tsela e fosahetseng, mme ke sona seetsahalang ha jwale.

125 Ha banna, hase lebaka hore baikitlaetsa ha jwang, ho leka ho Moetsetsa tshebeletso ese thato ya Hae, etlaba moferefere. Modimo O beha tsela ya Hae. Motho, hase lebaka hore o tshepahetse jwang, o senya dintho.

126 Hantle jwalo ka Balaam was in Balaam's day. Modimo O ile a bolella Balaame, moporofeta eo ... Ene ele moporofeta, moporofeta Balaame. Ene ele moporofeta, mme Lentswe lene le tlile hantle ho yena, lare, "O seke wa leba moo. Bao ke bakgethwa baka; eo ke kgetho yaKa."

127 Mme Balaame one a ile ka boitshepo bo boholo, banna ba sesole, bareri, banna banang le tshusumetso; mme bare, "Ka tsela ejwalo, kea lebolella, morena otla ... " Lea bona, ha jwalo feela ka Davida, tsea ya kajeno, nka seseng le seseng, mme otla bona seo. Oya bona seo sere, "Amen." [Phutheo ea araba, "Amen."- - Mong] Lea bona, lea bona? Ka tsela e jwalo le ha jwale ... Empa -- tbaruti bare, mopris-moprista are, bangodi,boratheoloji bare, "Ke yona tsela eo dintho dilokelang hoba ka teng ha jwale."Empa haho jwalo. Mme sena setiisa seo.

128 Mme Modimo One A ile a bolella Balaame -- moporofeta pele -- Oile a mmolella, "O seke wa leba moo." Empa tshusumetso eneng ele teng banneng bao, e ile ya fetoha thohako ho nale tlhohonolofatso. Oho, hante feela, o ile a theohela tlase moo a ruta batho, are, "Jwale, sheba. Ema hanyane. Lea tseba hore keng?" Are, "Re Bamoabe. Lea hopola, Moradi wa Lota ke mofumahadi wa rona. Ke honoa moo re hlahang teng. Kaofela ha rona re madi ale mang.

129 Kaofela ha rona ... Re mekgatlo ole mong." Le seke la kopana le ntho eo. Tlohang tabeng eo. Lea bona? Ka tsela e jwalo are, "Rea tshwana. Hobaneng, batho ba lpona ke batho baka. Reka etsa kgokana phiri, reba le tsela ya moruo. Lea bona? Kaofela reka kopana mmoho." Mme Modimo A rohaka ntho eo.

130 Sebe seo haseaka sa tshwarelwa ho Israele. Se ile sa dula le bona nako e telele. Mme ha seaka sa tshwarelwa. Baile batimela lefelleng (Hantle feela), hobane ba saka banka tsela ya Modimo eo A elokiseditseng nako eo. Hlokomela, sena se ile saetsa hore Israele a shwelle lefelleng, mme Jesu o boletse, "Kaofela ha bona batimetse bashwele." Sheba feela moo Moshe morao moo, Joshua le Calebe tsela ya bona.

131 Hlokomela hape, ke enwa Davida, o entse eng. Mme ha A qeta ho etsa seo, o entse eng? Seo se ile sa etsa hore lefu e fihlele batho ba senang molato. Mme ke tshepa hore re ntse re hoketswe, mme ke rata lona ho pota naha. Ntho ena ya Davida o entse seo ntle le ho botsa Nathanaele le ho fumana Lentswe la Modimo, seo se ile sa tisa lefu bathong. Yeah, ke moo a isang letsoho la hae, seo ene ekaba ntho entle bakeng sa areka, etswa ka hara ntlo ena. Mme dipholo tsa thekesela, mme areka ene ewa.

132 Bane base baentse phoso ekgolo moo, phoso tse pedi. Ya pele, habaka ba botsa Nathanaele. Ntho enngwe eo baileng bae etsa, habaka ba botsa Lentswe la Modimo -- Samuele ene ele Lentswe la ka nako eo. Mme habaka ba botsa Lentswe la Morena hohang feela, mme haba etsa seo, baile baya kgahlano le Lentswe la Modimo. Mme mona monna enwa, ya neng a hlokometse seo ka nako eo; en ele bishopo, a nahana, "Ka tsela ejwalo, hake batle hore ke swabise Modimo." Ka tsea ejwalo a beha letsoho la hae hodima areka, ene ese MoLevi, mme yaba oya shwa. Ntho tse tharo ...

133 Jwale, sheba hantle mekgatlo nakong ya jwale. Lea bona? Baile ba hana ho etsa seo, bare ke thuto e fosahetseng. Lea bona? Sheba moo baneng bale teng. Hoya ka tsebo ya bona bane ba lokile ka seo baneng ba seetsa. Bane ba bitsa seo ho lahlehewa ke kelello, hane le iponahatsa hore lona ke Nnete. "Oho, ke sehlotswana sa batho ba mmalwa," bare; "hake tsebe hore ba bua kang."

134 Hantle feela; hare etse seo. Re etsa hoya ka entswe la Hae, mme O tseba seo A buang ka sona. Lea bona? Nkase hlalose seo, haho motho ya ka kgonang seo, empa Yena O kgona ho tiisa seo. Jwale, hlokomela. Nkela sena hloko hahotla tabeng ya Kreste, o batla hotla ka pelo ya hae yohle, seo sebolaya moya. Bongata ba batho ba kereke ya Catholic babatla hoba bakreste, leba ho Methodist, Baptist, Church of Christ, esita le Pentecostals (Lea bona?), aba batla hoba Bakreste, ba beha matsoho ho tsona, hoba maloko.

135 Mme ha Davida a bona dietsahala, seo e ile sa motsosa. Setsohe ese ele kamora nako, moena. O bone ha lefu lefihla le otla. Mpontshe diphetho. Ke hobaneng ha ditsoseletso tsena dikgutlisetsa batho dikerekeng? Hase letho haese feela sehlopha sabo mosedumele, re hloka maloko a mangata. Na setjhaba selokile?

136 Baitse batla ... Amerika, "Modimo A hlohonolofatse Amerika, ke setjhaba, ke naha ya Bakreste." E dimilione tsa dimaele hore ekaba seo.Hake e rapelle leho e rapella. Nka e rapella jwang, ekase bake hofihlela kahlolo ya Modimo e ewela, baya latola, ba kwaa mamati, baya ngaa? Ke e beha diatleng tsa Modimo. Mme etswella ho sutha, mme jwale etla tetebela. Hlokomela setlang ho etsahala.

137 Batho ba bangata ba tshepahalang ba batla hoetsa seo, kapa sehlopha se itseng, kapa tlwaelo e itseng, mme ebe bashwa semoyeng. Haho seo oka ba bolellang sona. Bathatafetse: "Hobaneng, bo bishopo bana, mme bare; sena sebolela sela." Oba bontsha hantle hore HOITSWE KE MORENA, "Empa moruti wa rona ... "Hake kgathale hore moruti o itseng, kapa nna kereng, kapa mang feela. Haebe seo sele kgahlano le Lentswe la nako eo, la hora, nako, Molaetsa, le jwalo jwalo, lebala ka seo. Tloha ho seo. Mme ke lokela hoya ema kapela kahlolo, na eatseba seo. Lentswe e leng le leng leo ke leboletseng, kaho tseba hobane kea tsofala ha jwale. Ketla ... Ekare ke tseba seseng, empa oya tseba. Ke latela feela seo A mpoleletseng sona.

138 Sheba kajeno tsoseletso tse hohle mona; ditiisitse seo. Mme Jesu o bopletse mona ho, Luka 7:7, "Bantshebeletsa lefeela (one a senya nako Davida ha atlisa areka. One a senya nako Akabe kaho kwetlisa baporofeta. One a senya nako Balaame kaho nka tjhelete), haba rutana thuto tsa batho"? Ke molao wa Modimo Oleng wa bohlokwa. Hase lebaka hore o ikemiseditse hakae ...

139 "Batho bana baikemiseditse." Ho utlwa hakana. "Baikemiseditse." Ka tsela ejwalo seo hase bolele letho. Jehovah Witness, Seventh Day Adventist, kaofela ha bona seterateng baetsa seo base etsang. Catholiki e eme hukung ekopa ka tsela e jwalo, taelo tse kang tseo, tse etsang dibilione tsa dibilione, empa bantse bakopa lekajenot: ka botshepehi, nte le pelaelo. Kereke diya leba -- bareri ka tsela e jwalo le bona, mme basebeletsi ba eme ka tshepo; empa ke areka entjha. Ke Areka ele nngwe feela eo re lokelang ho e sala morao; eo ke Lentswe la Modimo. Seseng sekgahlano le Areka, tloha ho sona; se koloing entjha mahetleng a Modimo. Hantle feela. Tloha nthong eo, seke wa amana le seo.

140 Tsoseletso tsa rona, dibiloone ka dibilione diipoletse. Mme hake kgowe hore ho tlaba le lekgolo la bona. Lea bona? Seo ha sebolele letho. Jwale sheba Lentswe la Tshepiso. Otla nahana hore lehlolehile, rea tseba hore ho jwalo. Tse ding tsa ditsoseletso tse kgolo dihlolehie. Dikereke dia tseba hore ho jwalo. Mang le mang o tseba seo. Ka tsela e jwalo, hobaneng hole jwalo? Hobaneng dihlolehile? Ke baka le nepahetseng; ene ele ho tlisa meya feela Boteng ba Modimo, tsoseletso tse kgolo.

141 Mme milione tsa batho disenya dimilione tsa didola bakeng sa ditsoseletso, mme kereke di leba mmoho, dauditoriumo tse kgolo, le dintho tse kgolo, ntho tse kgolo dia etsahala; hobaneng dihloleha? Ke hobane hare tsebe hora eo re phelang ho yona. Haho makatse ha Jesu A ile A lebella yaba Oya lla; dikeledi tsa theoha marameng a Hae, mme Are, "Jerusalema, oho, Jerusalema, Kene ke lekile hole bokella mmoho. Le bolaile baporofeta bao Ke neng ke barometse. Empa ha leaka la etsa seo. Empa jwale hora e fihlile."

142 Na ha le utlwe ha Moya o Halalelang o hweletsa na? "Oho, United States le lefatshe lohle, kene ke lakaditse ho e bokella mmoho, empa hale batle. Jwale, hora e fihlile. Modimo wa menate, modimo wa dtshila, wena modimo wa Sodoma le Gomorra, hara lona ... " Esita le bana ba banyane, ka mokuto wa dibeatles ka metako difahlehong, ho leka ho kgelosat. Basadi barona baile, mose ho tshwarelo. Banna ba rona bafetohile makwala, batsamaya ka marikgo a makgutshwane jwalo ka basadi, ka meriri e fihlang mahetleng, le ... Re Masodoma, mme mollo wa Modimo ore emetse.

143 Lea tseba hore Otla re bolaya, tsela eo Atlang ho refedisa ka yona? Tsela eo A etsang ka yona kamehla. Ha sehlola se etsa hohong hosa lokang, setlepetswa ka majwe.Baile banka majwe ho tlepetsa mosadi. Ke yona tsela eo Atlang ho bolaya Kereke. Bibele sefako setla theoha Lehodimong, setlaba dipondo tse lekgolo sele seng, mme setla bawela. Ke mang ya tlang ho Mothiba? Ke afeng mahlale atlang hore seo seetsahetse? Yona ntho a ileng A etsa ka areka ya nohe Noahe polokelong; Otla etsa seo hape ka Kereke ya Hae. Mme ka melao ya Hae, Otla tlepetsa makgolo kgolo a dihlola. Otla motlepetsa hore ashwe. Ke mang yatlang ho Mmolella hore Akase etse sefako?

144 Botsa emong feela hore seqala ka tsela efeng, mme o etse sedikadikwe, and goes back through a torrible picks up more and more and more till it gets to a certain weight, mme setlwa. Yena, Modimo, Eo sebaka sesa kgone leho Motshwara, Modimo, Ya entseng sepakapaka, Aka etsa ntho e etsa diponto tse makgolo. O boletse hore Otla etsa seo, mme Otla feela A etse seo. Ke mang ya tlang ho Mmolella hore A seke A etsa seo? Otla etsa seo, hobane O boletse hore Otla etsa seo.

145 Re matsatsing a ho qetela. Re eme pela kahlolo. Hobaneng? Baleka hoja manna a kgale a ileng a wela fatshe, kereke ya Pentecostal. Kereke ya Holiness e lekile lemong tse makgolo a mabedi, Luthere lemong tse makgolo a mararo, makgolo a mangata a dilemo a fetileng. Baleka hoja manna a kgale. Oho, moena, a bodile. A senyehile. Atla ... Anale (Jwalo kaha kene ke boletse) diboko ka ho ona, tshenyane. Atla o bolaya seke wa waja.

146 Fumana hore na Davida hoja bane baile ba botsa Bohobe ba Hora na. Hola bapriesta, le baporofeta, le bareri, boratheoloji, le dikolo, mekgato habane baile ba botsa , empa jwae seo ha setla bathusa. Ho fedile. Ha seno thusa. O ile. Ose a tshetse moedi wa tshwarelo ka lemo tse hlano, kahlolo, le mohau.

147 Hlokomela jwale, ho etsahalang? Na hoka etsuwa eng? Hoka etsuwa eng? Hake re botse moporofeta, Bibele, moo re kekeng ra fokotsa kapa ho eketsa ho yona. Haeba re etsa seo, Modimo ore ntsha bukeng ya Bophelo ya Konyana. Bibele ere ho Malakia 4 hotla etsahalang kajeno, Tshenolo 10, tsela eo Tiiso tse Supileng ditla kopanya badumedi ka teng. O boletse tsela eo tsena ditlang ho etsahala ka teng. Seo seka hara Bibele, HOITSWE KE MORENA. Modimo O qetile, O tiisitse seo ka tshenolo meeka, mehlolo sepakapakeng, le tse ding lemong tse mashome a mararo le bohano. O nahana hore ba mametse seo? Tjhe, bashwele. Bakentse matsoho a bona ka hare ho seseng seba bolayang. Tjhe, iseo se keke sa sebetsa, hape.

148 Ke yona ntho e ileng ya sebetsa ka Davida re bone. Oho, Modimo, re romele Davida yaka bonang hore re eme hokae, yaka shebang ntle mme a bona hore na re eme hokae -- kajeno. Modimo O boletse mona hantle feela.

149 Modimo O bolelletse Mikia; Mikia o ille a hlahloba taba tsa baporofeta ba makgolo kgolo bao. O ile a hlahloba pono ya hae e eme hokae. O ile a sheba pono ya hae ho bona hore o eme hokae. A lebella morao, mme a bona Elia a eme mona, are, "Akabe, dintja ditla leka madi a hao." Jwale, a bona hantle hoya kamoo Lentswe le bolelang ka teng, yaba o hlalosa seo; mme one a nepile. Hantle feela. Tjhe hase lebaka hore bohle bareng, o ile a dula Lentswe la nako eo.

150 Jwale, hare shebeng pono ya jwale. Na e aha dikereke? Na ke ntho entjha? Na ke ntho e nepahetseng e etsahalang kapa ke kahlolo? Sheba morao o bone hore na Tshepiso ereng, o bone hore re phela kae.

151 Ore, "Hahole jwalo, Modimo A bokwe, moena, ke bua nnete. Ke leloko la kereke. Ke nale lengolo le leholo la meetlo. Ke entse sena." Seo se lokile. Se lokile; hake kgahlano le seo. Ho jwalo feela leka Davida; ka tsela e jwalo le baprista ba nako eo; le boratheolji; empa seo sekgahlano le Lentswe.

152 Modimo O boletse hore na otla etsa jwang, tsela eo atang ho kgutlisetsa dintho madulong ka teng, seo Atlang ho seetsa hape. O ile A tshepisa ho busetsa dintho madulong. Hantle feela ka seo. Ho Joele 2:28 O tshepisitse ho busetsa: "Ketla busetsa, Ho bolela Morena, lemo tseo tse jelweng ke marutle." Ba nale ... Lea bona, ke diboko tsona tse. Ke maemo a fapaneng a dinako. Ha Bokatoliki boja sena, MaLuthere, Methodists, le Pentecostals, ho theoha jwalo, Are, "Ketla busetsa Kereke maemong a pele."

153 Hlokomela pono ka bosiu bobong. Hantle feela lehlakore la Monyaduwa. Kamora hore sehlola seo sefete, eoe ke tsela fela ya teng hantle, ba jaefela rock and roll, mme baipitsa kereke. Ore, "Ka tsela ejwalo, hare etse seo." Ke yona tsela eo Modimo A le bonang ka yona. Hase ka tsela eo O iponang ka yona wena. Haho motho ya iponang ale phoso. Ke feea hao itebella seiponeng sa Lentswe la Modimo, Seo seo bolella hore o nepile kapa jwang. Hola Davida ane a ile a a etsa seo, one atla ipona hore o phoso. Hoja Akabe ane a ile a etsa seo, kapa baporofeta ba bao, bane batla ipona diphoso.

154 Moporofeta ya bonahaditswe Akabe potla shwa mme madi a hae a nyekwe ke dintja. Mme boporofeta ba hae bone botla bonahala. Ebe oya tseba hore o nepile. Esita le Josafate one a lokela hore o ile a bona seo. Ha Mikia a bona pono eo, one asa tshwane le batho ba jwale, empa one a nale HOITSWE KE MORENA. Hantle feela.

155 Hlokomela, re tlisa ntho ena nakong ena. Hlokomela seo Davida aneng a leka ho seetsa hape. Ke nale sena se senyane mona. One a leka ho tlisa areka motseng wa Davida, mokgatlong wa hae.

156 Lebella tsela eo Morena a buileng ka yona pele: "Jwalo kaha Johanne Mokolobetsi A ile a romelwa pele ..." Moena, Assemblies aka emela seo, leha ele United, kaofela ha bona. Ba lokela hoba le seseng. Aha, bohle balokela hoba le seo. Lea bona? Hantle feela. Kaofea ha bona bane ba lokela hoka tlisa seo matlung a bona. Ba batla ho tlisa areka motseng wa Davida. Hobaneng?HOne hose sebaka sa yona. Ke lona lebaka leo o kekeng wa tlisa Molaetsa hara mekgatlo. Lentswe, Areka, Kreste,Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng, ponahatso eo kamehla, okeke wa tlisa seo hara mekgatlo. Bakase dumele seo, hobane haho sebaka sa Seo.

157 Hase Bibele ereng One ale kantle ho kereke Mongwaheng wa Laodisea a leka ho kena ka hare? Hone hose sebaka motseng wa Davida, hase lebaka hore na sebaka se sekae, le hore seo sene sele seholo ha kae, jwalo. Sene se ntse se sena sebaka; Ene e lokela hoka dula Jerusalema. Ke hona moo e ileng ya leba teng kamora hore moporofeta aba bolelle. Lea bona? Ka tsela e jwalo Davida one a lokela ho isa seo motseng wa hae. Hone hose sebaka se loketseng seo.

158 Kreste ke Areka, mme haba batle ho amohela seo. Kreste ke Lentswe. Bane bakeke baamohela seo. Bane ba batla ditlwaelo, mokgatlo wa bona,entjha areka, kapa -- koloi entjha ya ho ejara. Ba batla mokgatlo o ejare, entjha areka.

159 Hopola, Kreste Areka ya rona.Na lea dumela hore Kreste ke Lentswe? Ke lona Areka hahole jwalo. Na seo ke nnetet? Ho lokile. Kreste ha a jarwe ke kelello tsa bona. O sebetsana le motho ka bonngwe feela. Ha A soka a sebetsa ka sehlopha; motho ale mong. Ha ane are ... Haeba a boletse, Okgahlano le Lentswe, Amose 3:7. Mme haho tsela ya ho etsa seo hore ebe leshano. Tjhe, monghadi. Seo ke nnete. Empa lea bona, ba lekile ... Areka ekek ya jarwa ke mokgatlo; ho nale hlooho tse ngata mokgatlong. Lea bona? Seo sekeke sa bonahatswa. O tshepisitse ho etsa seo, mme akeke a etsa ka tsela enngwe lekgale. O boletse, ha Ane A tshepisa -- ha ane A tshepisa hoka etsa seo, ke lona lebaka le entseng hore A tshepise seo. (Le seke la nahan hore ke monahano seo. Ke utlwa seo. Lea bona?)

160 Ka tsea ejwalo -- O ile a tshepisa seo, mme Akeke A etsa sefapaneng le seo. Lea bona? Empa ka Lentswe la Hae ho Amose 3:7, ke yona tsela eo atlang ho sebetsa seo ka teng. Mme ho lokela hoba jwalo-tsela eo a Itlhahisitseng ka yona. Jwale, le tseba seo AA se tshepisitseng phirimaneng ena, tsela eo A leng ka yona phirimaneng ena. Ke sona seo A seboletseng hoba sona: Otla manolla Tiiso tse tse Supileng, le seo Atlang ho seetsa; ho senola diphiri mona, hore kolobetso e senyehile jwang. Mme mona BOteng ba Hae. Mahlale A senotse seo. Mahodimo A pakile seo. Monna a eme mona, a shebile seetsahalang. Mme haho le sele seng sesa phethahalang. Ke wena eo. Hore o kgone h o bona kajeno.

161 Tsela, motho ka bonngwe a nang le ona -- Moya wa Modimo Oka hodimo ho yena, lea tseba hore sena ke nnete; hobane Moya wa Modimo Oka sete kgahlano le Lentswe la Hae. Oho tjhe, Otla tsamaya le lona hantle feela. Ore, "Ke nale Moya o Halalelang. Keya hweletsa; ke bua ka diteme. Ke hobela Semoyeng." Seo ha sebolele letho. Lea bona? Davidao ile a etsa sona seo le yena -- hantle feela ntho yona eo morao kwana. Baile ba bina bosiu kaofela, mme o ile a hobela ka hohle hoo a nang le hona; kaofela ha bona baile baetsa seo, mme bane baya ba lebile lefung hantle feela. Hantle feela. Seo hase bolele letho; ke Lentswe le nepahetseng, Lentswe la Morena. Bao ba emelang MOrena. Hantle feea, monghadi.

162 Lea bona, ba nang le Moya wa Modimo tseba Lentswe la hora eo, hlokomela, mme o lebelle ho fihlela nako eo, mme ebe bare, "Ke lona leo." Modimo ebe O senola seo ho bona.

163 Jwalo ka Nathanaele ... Filipe otswile a fumana Nathanaele, mme Nathanaele are, "Jwale, ema hanyane kea tseba hore seo ke tshepiso, empa ere ke bone." Mme ha a bona seo, are, "Ke Lona." Mosadi are, "Jwale, kea tseba, ke utlwile bongata ba boratheoloji. Ke entse sena e sane. Mme ke badile Bibele ka bonna, mme kea tseba hore Messia ha atlile otla re bolella ntho tsena, ka tsela e jwalo o lokela hore obe ole moporofeta."
Are, "Ke Yena."

164 Are, "Tlohong le tlilo bona, Monna, tsohle." O ile a ema hofihlela a bona Messia A Iponahatsa ka Lentswe. Yaba ore, "Ke sona sena seo re neng re seemetse ka diemo tsohle. Ha re soka reba le moporofeta le tse ding. Ke enwa moo Aleng, mme Yena ka Boyena O bolela seo. Jwale ... [Karolo esa sebetseng ho theipe - Mong] Tlohong letlo bona Monna ya mpoleletseng tseo ke dientseng." Empa baprista bane ba bata ho Mmolaya, mme baile baqetella baentse seo. Lea bona? Empa bakeke bakgona ho bolaya Moya wa Hae lekajeno. Hantle feela. Tjhe, bakase kgone ho ... O bile mona hoka re kenya ka hare, ka tsela e jwalo rea leboha.

165 Hlokomela tsela eo Modimo ALeng moholo ka yona, mesebetsi ya Hae emetle hakakng, na aka seke a hloleha. Jwae, Modimo O hlophisitse ntho tsena kaofela hoya ka tlhaho ya teng, mme akeke a hlola pherekano. Jwale, O tshepisitse seo Atlang ho seetsa qetellong ya ntho tsohle. Mme O ile Aba romela Molaetsa, mme Molaetsa ona one otla bonahatsa seo Elia aneng a nale sona, jwalo ka seo Elisha a neng a nale sona, jwalo kaha Johanne Mokolobetse aneng a nale sona. One atla fetola pelo tsa batho, eseng hoya ka mokgato, ho leba qalong, tsela ya baapostola bontata bona, ho leba Lentsweng. Tsela eo ntho tsena dileng ka teng. Tsela eo honeng ho utwahala hoya ka Lengeloi, Tshenolo 10: Mehleng ya Lentswe la Lengeloi la bosupa ha le utwahatsa lentswe la lona ...

166 Ho tlile jwang hore Methodist e utlwe sena, le Baptists, le Church of Christ, le Jehovah Witness, kaofela baetse seo? Diphiri ditla senolwa matsatsing a mangeloi a supileng -- Molaetsa wa Lengeloi la Bosupa, ha, eseng ha leqala ho etsa tsena, empa hale utlwahatsa Lentswe la lona. Lea bona? Eseng dilemo ho lokiswa, empa hale utlwahatsa Lentswe la lona, diphiri tsena ditla bonahatswa. Mme ha lese le le mona, kaho sebatsebe, mme lona batho ka bopaki. Mme Modimo A hlokomela seo -- ka tsela ejwalo hore lefatshe lebe le pelaelo -- baya ippotsa hore na ho etsahetseng.

167 Mane Tucson bahlokomela haholo, le ho ipotsa hore na ho etsahetseng. Seo keng? Bantse bakenya seo pampireng, "Na ho nale ya tsebang seseng na? Keng, sena seetsahetse ka tsela e jwang?" Haho phoka moo; haho moya moo, haho phufudi moo, maele tse ka bang mashome a mararo ho leba hodimo. Oho, hlena. "Ho tlaba le diponahatso hodimo. Mme ha tsena dietsahala, ho tlaba le tshisinyeho ya lefatshe, mme etlabe ele moo Mora Motho a hlahang." Eo ke (Luka) Mora Motho Oya Itshenola, Yen ka boYena. Mme hotlaba jwalo ka Sodoma le Gomorrah. Oho, hlena, baena, le seke la iphapanya ntho tsa semoya. Lea bona? Batlisisang Mangolo -- le nahana hore ho ona le nale Bophelo Bosafeleng, mme A paka ka Nna. A paka Nnete, ntho tsepo Modimo A dietsang horeng ena.

168 Mme jwale, hlokomela. Ba nang le Moya wa Modimo ba paka sena. Mme haba bona ntho tsena, badumela ntho tsena. Jesu O boletse, "Haho motho yaka tlang ho Nna ntle leha Ntate A motlisa, mme sohle seo Ntate A seromelang (Ke Lentswe), setlatla ho Nna -- batla ho Nna."

169 Ke bile thata haholo hoseng hona. Lea bona? Baemetse Morena, lebeletse; mme haba etsa seo, mme ba bona ponahatso eo, seo sehwekisa mehopolo ya bona, 'hobane ke tshepiso, mme ke Enwa O etsa sona seo hape. Mme ebe haho phapang moo. Modimo A bua; Lentswe la Hae le bua, mme MOya O tlisang seo o etsa seo Modimo A boletseng hore batla seetsa. Oho, mme re nale baikaketsi ba bangata. Mme retla nne rebe le ba bangata hape, banna batshepahalang, empa hlokoela hore na ho etsahaang. Batho batla kopanya matsoho, mme ebe- ebe baya thaba. Lea bona?

170 Hlokomela, haho mokgatlo kapa seseng sa motho setlang ho sebetsa. Baleka ho iketsetsa areka ya bona ... Modimo ha a soka a etsa mokgatlo. Akeke aba le mokgatlo. Mme ke ntho e entsweng ke motho. Mme ke ipotsa ka taba ya tsoseetso, hobane ekaba areka ya Methodist, ya Baptist, ya Presbyterian. Eng areka ya Kreste, Lentswe? Mme haeba Monyaduwa a lokela hoba Lentswe, mme ebe etlaba ke wa Kreste, karolo ya Monyaduwa, O lokela hoba Lentswe, Lentsweng eseng sa letsatsi la Hae, Lentswe la tsatsi lena kapa nako ena, hore O rometse Lentswe hoka lokisa Monyaduwa wa Hae. Ke tshepa hore retla bona seo. O seke wa fumana mohopolo omong ha jwale, mme o seke wa nka mohopolo wa motho emong. Nka Lentswe le bonahaditsweng mona, Bibele. ere ...

171 Modimo O tshepisitse hoka kgetha Monyaduwa wa nako ena. Na lene le tseba seo? O tshepisitse, Otlaetsa seo jwang, mme ka yona tsela eo A ileng kgetha Kreste feela, kgetha nako, ho kgetha le nako ya teng ... mme haho ytsela ya hore Aka fosa seo leha nyane feela, hobane ke karolo ya Lentswe. Akeke A kgetha Monyaduwa ka mekgatlo. Hobane ha Ayatla mekgatlong? Na One A tlile mokgatlong? Tjhe. Ba Molatotse. Ka tsela ejwalo, ke sona seo mekgatlo ese entseng; mme ha A kgetha ho kalla, na Akatla ka tsela enngwe? O tlisitse Kreste ka tsela e jwang? Ka Lentswe la Baporofeta. Na ho jwalo? Otla tloisa MOnyaduwa mmoho kapa ho mokopanya? Ka Lentswe la baporofeta. O ile A itlhahisa jwang hotleng ha Hae? Ka Moya wa Elijah lefellengs. Otla tsebahatsa Monyaduwa wa Hae ka tsela ejwang? O tshepisitse ho Malakia 4 pele a timetsa Sodoma.

172 Hopola, Sodoma pele etjha. Ho jwalo? Hahole jwalo, lefatshe lena letltjha. Jesu o boletse jwalo. Mme etlaba nako yona eo -- Jwalo ka Luka 17 temana 30 ere: Ho tlaba jwalo ka nakong ya Sodoma le Gomorrah, Mora motho ha A senolwa. Mme ebe hotla etsahala seo? Hoya ka Malakia Otla tjhesa lefatshe hang hape, mme balokileng mengwaheng ya millione batla tsamaya hodima molora wa bakgopo. Na ho jwalo? Lea bona? Ka tsela e jwamo re pheletsong ya nako. Re dutse monyako re emetse Yena.

173 Hlokomela, Modimo O tshepisitse hore Otla kgetha Monyaduwa hape. O boletse seo ka baporofeta ba Hae. Moporofeta o boletse, a dutse mabopong a Jordane, "Bonang ... "
Baitse, "O Messiah, na ho jwalo?"
Are, "Tjhe, hake Messiah."
"O lokela hoba Messiah."

174 "Empa hake Yena, empa O eme hara lona. Mme dieta tsa Hae, hake lokele hoka diokolla. Ha A tlile, a iponahatsa ... " MMe kajeno O eme hara rona ka motho Moya o Halalelang, A Iponahatsa ka seo, A kena ka kerekeng, A Itsebahatsa; hobane Monyaduwa, le Monyadi, batla tshwana, A Itsebahanya. Mme ka tsatsi le leng letla bona hore Ya neng A Iponahatsa hara lona, Otla hlahella. Ebe wena le Yena lea tshwana. Le kopantswe ke Lentswe, mme Lentswe le boela tshimolohong. "Mme ka tsatsi leo letla tseba hore Keka ho Ntate, le Ntate oka ho Nna, Nna ka ho lona, le lona ka ho Nna." Hallelujah. Re dumela seo. Hallelujah. Ke thabela hoka bona seo ka ho rona, eseng maikutlo amang a itseng, ho bina, ho tlolaka, le ho hobela, empa ka Lentswee la Hae (Amen) Oya itsebahatsa.

175 Sheba baile batlisa areka, Modimo A leba ka hare ho Topallo ya Mollo. Amen. Ene ele Davida a tlolela hodimo a bile a hweletsa. Ene ele dibine le baprista baneng bankile karolo moo. Empa ha Modimo A bonahatsa areka ho Yena, pele baka nka areka, ke ena Topallo ya Mollo, hante feela ka hodima dikerebume, Sebaka sa ho phomola sa Modimo, Topallo ya Mollo. Mme kgalalelo ya Modimo ene e dula moo ho fihlela moruti a fihla. Amen. Ekwala mahlo a boratheoloji ho fihla ho Monyaduwa. Otla nkelwa hodimo ka tsatsi le leng, jwalo kaha ho bikle jwalo, ho bona. Mme ka seke ba Mmona. Oho, ho bokwe Morena.

176 Hlokomela. Modimo O ile A tshepisa hore Otla kgetha Monyaduwa wa Hae, otla etsang: Ho tlaba le peo; mme hobe le Kganya ka phirimana, otla etsa dintho tsena tsohle ka tsela e jwang, hante feela, hantle feela ka tsela ya Selekane sa Kgale le Selekane se Setjha. Mme ene ese hoya ka dibaka. Eseng ka mekgwa ya nako ya jwale. Re hlola feela lefu hodima tsohle. Beha ... Batho -- baile ba beha matsoho a bona hodima seo me baeshwa. Lea bona?

177 Lentswe, Molaetsa wa ka phirimana. Molaetsa wa ka phirimana o lokela hoka jala peo, eseng moaletsa wa hoseng, peo ya ka phirimana. Na seo ke nnete? Ya motsheare -- ke peo ya mekgatlo, mme eya shwa, efele. Empa Molaetsa wa ka phirimana o tlisa Kganya, tholwana tsa ka phirimana. Molaetsa wa ka phirimana ... Nako ya Jesu, moaetsa wa motsheare o nale ditholwana tsa teng le ona, molaetsa o tlisa ditholwana: o etsa popo. O ile a etsa Monyaduwa. Ka phirimana o etsa Monyaduwa le teng. Lea bona? Ka eng? Lentswe la Hae. O ile a bopa lefatshe ka tsela e jwang? O ile a bua jwang hore lebe teng? Ka Lentswe la Hae. Mora wa Hae ene ele Mang? Lentswe. "Tshimolohong Lentswe lene le leteng, mme Lene le le ho Modimo. Mme La fetoha Nama La tsamaya hara batho ... " Otla nka jwang Monyaduwa? Ka Lentswe, eseng ka koloi, eseng ka bohlale ba theoloji, empa hoya ka Lentswe la Hae Otla bonahala. O seke wa nka letho kapa wa tlosa letho. Lesa seo ka tsela yona eo. Lea bona?

178 Ka phirimana, O tshepisitse hore Otla manolla Ditiiso tse Supileng leho bontsha hore dikereke hadia bona eng. Tshenolo 10, le Malakia 4, Luka 17:30, O boletse hore Otla etsa seo, ka tsela e jwalo ha re seke ra lobokanya dintho. Hare lokiseng seo.

179 Ere ha ke kwala ... ke ka, metsotso e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya leshome le metso e mmedi bosiu; ere ke kwale ka lereng: Metswalle, mamelang Lebitsong la Morena Jesu, ntho tsena dipepeneng hoka dumelwa. Pepeneneg haholo. Hante feela leka bona seo. Le lefatshe leka bona seo. Empa haele lona ... Jwale, le seke la kgahlwa ke ntho tsena tsa sejwale jwale. Hake kgathale hore motho o lokile hakae, o tshepahala hake; empa haba sabue hoya ka baporofeta, Bibele ere haho Bophelo ho yona. Lea bona?

180 Davida o ile a nahana hore o lokile kapa o nepile; one a nale bonnete boo. Baprista bane ba nahana hore banepile; bane ba nae bonnete boo. Empa bane bahloleha hoka botsa Morena. Mme bane baka hloleha ka tsela e jwang? Mohlomong baitse, "Re rapetse ka seo." Empa ene ese kamoo Morena a batlang ka teng. O tshepisistse hoka bonahatsa seo ho baporofeta. Mme Nathanaele a eme moo hantle feela hara bona, habaya mmotsa hohang feela.

181 Jwale, bala karolo tse latelang tsa Dikoronke moo, mme otla fumana hore Davida o ile a kena ka tlung mme are na, "Na ho lokile (Nathanaele one a dutse haufe le yena) hore nka -- tloha ka lata areka na -- ya Modimo tasa tente." Mme Nathanaele a fumane hotswa ho Modimo.

182 Mme ha aya etsa phoso, ka tsela ejwalo Modimo are, "Bolella mohlanka waKa Davida, Keya morata. Ke moneile lebitso hodima lefatshe, empa ha keno modumella hoetsa seo (Lea bona?); o Mphoqile ka makgeto. (Lea bona?) Nkase dumele hore a etse seo. Ketla tlisa monna: mora wa hae otla Nkahela ntlo ekekeng ya feela." Mme eo ene ele Davida. Eo Solomone one a lekanya seo, empa a hloleha. Motho oya holeha. Motho emong le emong oya hlolela. Modimo ke yena feela ya sa hloleheng. Akase hlolehe hohang feela. Ke seo feela Modimo se mohlolang, ho hloleha. Mme Modimo ke Lentswe. Mme Lentswe ... Hase lebaka hore na seo setla etsahala jwang, hantle feela hoya ka Lentswe.

183 Jwale, hopola, le lokela hoka latela mengwaha, le nako. Lea bona? Mme re phela Mongwaheng ofeng, nako mang, mme leho bonahatswa hantle feela hore ke nako mang.

184 Jwale, nka tsena tsohle ho lokela, lefatshe lohle, mefuta yohle, le ntho tsohle, mme o shebe hore re eme hokae. Nahana ka hora eo re phelang ho yona. Sheba ka thoko ho tente moo releng teng. Mahlale a bolela seo. Basheba nakok. Lemo tse mmalwa ba boletse, "Ke metsotso e meraro ho leba hara mpa ya bosiu." Ekanna yaba motsotso jwale; kapa halofo ya motsotso.

185 Mme bare, "Seo sekek se etsahale molokong ona wa rona." "Seo seka etsahala metsotsong e mehlano." Mme hlokomela, ntho e klatelang o boletse, "Lemo tse hlano." Hake soka ke bolela seo, o boletse seo,boramahlale. Ba bokana mane California jwalo ka dintsintsi. Lea bona? Hahole jwalo, nakong ya Lota hotswa Sodoma, nako yona eo ho ile hana sefako sa mollo. Ka tsatsi le leng la matsatsi ana Modimo Otla nka Molaetsa wa Hae, mme retla oroha mona. Ho teng setang ho etsahaa, ha kereke ese e ile, Mmele wa Hae, Monyaduwa.

186 Jwale, ke batla ho o balla Lengolo, mme ke batla o bale le nna. Phetla Deuteronoma 4 ha re kwala. Ke nahana hore hoya kamoo ke tsebang ka teng rese re buile ho lekane. Deuteronoma 4, ke tlilo balo habedi. Bakeng sa kereke ena, ho batho -- ba ditheipe, le bahoketseng ka phora ba naha, ke batla hore le mamele hantle feela. Ke ena ntho eo ke ... Deuteronoma kgaolo ya 4, temaneng ya1. Ke tilo bala temana ya 1, ebe ke leba ho temana 25 le 26. Oka bala kaofela hao fihla hae, empa ho boloka nako, hobane ke lokela ho kgutla hape ka phirimana, Morena ha A ratile. Mamela ha moporofeta enwa a bua. O bile boeng ba Modimo. One a bua ka seo a setsebang. Mamela.

Jwale, hahole jwalo mamelang, wena Israele, maemong a kahlolo, seo ke lebolellang sona, le etse seo ke lebolellang sona, hore letle le phele, eyang e hape lefatshe leo Modimo A letshepisitseng bo ntata lona. (Seo sebolela lemo tse milione) Le seke la eketsa ho seo ke le boleletseng sona, leha ele ho fokotsa, ... (Le seke la eketsa leha ele ho fokotsa letho ho Lona. Dulang, le bue feela seo lereng le sebue) ... hore letle le kgone ho boloka Molao wa Modimo. Mahlo a lona a lokela hore a bone seo Modimo A batang le sebone ... ho Baale; ho banna bohle ba latelang Baale, MODIMO O ile A batimetsa kaofela ha bona. (Jwale, le kgaohane le batho ba mekgatlo. Lea bona, lea bona?) Empa bao ba itshwareeditseng ka Modimo baya phela kajeno. (Ha leaka lashwa le mekgatlo ya lona;lea phela Boteng ba Modimo. Le seke la lahlehelwa ke sena) Temana ya mashome a mabedi le bohlano. Jwale, ere ha le kena motseng, hlokomela seetsahalang.

Mme ha leba le bana, le bana ba bana, lona ... le dutseng nako e telele motseng, ale seke la itshilafatsa ka tsa moo, ... (Ke sona se etsahang) ... mme le etse ... ditshwantsho tse betilweng, ... (seseng feela) ... leha seka tshwana leng feela, le seke la etsa bobe kapela Modimo, leha ekaba eng feela hoMohalefisa: (Mamela) Ke bitsa mahodimo ka tsatsi ke lena, ... (Lea bona?) ... hore qetellong letla feela mona ... (kapa sebakeng sena) ... ha letshela Jordane; le seke la tsamaya hodima yona, empa letla feela.

187 Enwa ene ele Moshe a bua le Iseraele hoba Modimo A mobonahatse ka Topallo ya Mollo. Mme pele a kena naheng, pele ba kena naheng eo, Moshe o boletse, "Jwale, mantswe aneng a buuwa ho lona, Ke bitsa lehodimo le lefatshe hoba dipaki. Haeba leka eketsa karolo e itseng ho lona, le keke la dula naheng eo Morena Modimo A le nehang yona." Jwale ke lebolella ka Lebitso la Jesu Kreste. Le seke la eketsa. Le seke la kenya -- mehopolo ya lona. Le bolele feela se ditheipeng. Le etsa hantle fela hoya ka molao wa Modimo. Le seke la eketsa letho ho Lona.

188 Hoja one a ile, O bolokile Tshepiso ya Hae ho rona. Tshepiso enngwe le enngwe O ephethisitse. Na O ile A lebolella setlang ho etsahala, mme seo se ie sa phethahala? Ke tlisa lehodimo le lefatshe hoka lekgotla, na Modimo O ile A bua seseng mme a seke a sephetha ho lona? Na o ile A etsa seseng jwalo kaha A boletse? Hantle feela. Ka tsela e jwalo Otla etsa seo. O seke wa eketsa ho Sona. O seke wa tlosa ho sona. Dumela feela mme O tsamaye hoya ka Yena, re lebile naheng ha jwale. Ebe o keke wa kgutla. Okase kgutlele lefatsheng lena hape. Ota kguta oe mmeleng o sashweng. Otla kgutla o sena sebe, ha Satane a tlamilwe. Mme ka lemo tse sekete otla dula naheng ena eo Modimo Ao kgethetseng yona. "Hobane baikokobeditseng batla ja lefa la lefatshe. Ho lehlohonolo ba bolokang melao ya Hae, hore Atle Abe a kene motseng; ka hare ho basomi, ba leshano, bafebi, le dintja; bakeke bakena bona." Ke balopollwa ba bolokang molao wa Hae.

189 O seke wa nka ntho enngwe entjha. Difofa hohle mona sebakeng, me dinntse ditlatla ka bongata. Empa o seke wa nka dintho tsena. Morena Modimo Otla tsebahatsa nnete. Morena Modimo Otla tsebahatsa nnete ka Lentswe la Hase. "Eseng ka matla, kapa tjheseho, empa ka Moya waKa." Mme Moya ... Modimo O batla ba Mosebeletsang ka Moya. "Lentswe la Hao ke Nnete." Mme O bontshitse ha Jesu Kreste ele Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. O bontshitse peo yaka phirmana. O bontshitse seo ka phirimana. O bontshitse seo ka Moya wa Hae.

190 O seke wa qala mokgatlo. O seke wa aha seseng mona, empa ikokobetse kapela Morena, hobane otla kena lefatsheng la tshepiso. Mme ha reyeng re hobele mme lejeng, ha Monyadi le Monyduwa ba nka sebaka. Baphela ka boikobetso; leka lerato. Ratanang. Ho sekene letho mahareng a lona. Haeba o bona seseng senyoloha pelong ya hao kgano le emong, ntsha seo hang feela. O sedumelle ... Mme Satane otla leka kamatla ohle ho kena hara lona. Lea bona?

191 Le seke la dumella seo ho etsahala. Motho ya leleme le monate. O nahana hore bane baka konkolla Moshe ho tloha boteng ba Modimo? Tjhe, monghadi. Tjhe, hare tlose letho ho Seo kapa ho eketsa ho Seo. Boloka Seo hoya ka tsela eo Modimo Ao neileng sona. Ha re hloke mokgatlo; hare batle mokgatlo. Hare bate tlwaelo; hare batle tshokolo. Re batla Modimo; mme Yena ke Lentswe. Jwale, ha re inamiseng dihlooho tsa rona.

192 Oho Modimo, hake tadima ka mahlo a semoya; ke leka hoka bona hore ho etsahalang. Ke bona Lentswe la Hao, tsela eo le bonahaditseng ka yona, tsela eo Letiisitsweng ka lona. Ho toha lemong tse mashome a mararo a metso e meraro kwana morao, seo O ileng wa sebolela, mme lemo tse mashome a mararo a nang le metso e meraro hape kamora moo, mme O ntse O phehella ho etsa sona seo. Mme O etsa seo O seboletseng. Morena, hona seo re lekang hose etsa hateletsana. Ho boloka feela ka tsela eo Wena O entseng seo kateng. Re tsamaya ka boikokobetso ho O latela.

193 Bana ke bona, Morena, bao Oba neileng tshebeletso ena ho pota ditjhabeng, lefatshe ho pota. Mabitla mona a tshwere bongata ba bona, hlohonolofatsa bahalaledi. Empa jwalo kaha ho boletswe, rona baphelang re keke ra sitisa barobetseng. Terompeta ha ella, bafu batla tsoha pele; ebe re kopana sebakeng. Ha kgalalelo ya Morena etheoha, etla patela lefatshe kereke ya Hao. Lekeke la e bona hae tsamaya.

194 Ntate Modimo, beha bana ka hare ho diatla tsa Hao. Kea kopa. Kea rapela, ke bana ba Hao, hore retle re tsamaye kamehla ka boikokobetso. Ha re tsebe hore hofihlela neng. Ha re tsebe hore ho fihlela neng Morena; hase taba ya hao. Seo ke lebaka la Hao. Hase thato ya rona hore Otla neng; ke thato ya rona, Morena, hoka ikokobetsa ho fihlela O buya Morena, le ho tsamaya le Wena. Ke takatso ya rona hore Oka Itsebahatsa nakwana, Ntate, hara rona, hore O bone hore re feela re tsamaya jwalo.

195 Tshwarela dibe tsa rona tsa nako e fetileng. Re sireletse marabeng a Satane. Re etelle pele mme Ore dise, Oho Ntate wa rona. Re tshwarele leho tshwarea bana ba rona. Re batho tlase haholo. Re banyatsehang lefatsheng lena, ke mekgato le dikereke. Re bona pheletso, mme rea O leboha ka mahlo ao a semoya. Hobane tsohle tsena ditswa lehodimong la Hao. Re thuse, Morena, hore re seke raba mona ka tsatsi leo, empa rebe re ile kgalalelong ya Hao, re fofetse sefubeng sa Hao.

196 Fodisa bakudi le bababi, Morena. Re rapela hore phirimaneng ena O refe tshebeletso eo e monate; ho seke haeba le letho kapa dikgohlang mahareng a rona, Morena. Ake dipelo tsa rona didue ho Wena. Mme rea tseba, Morena, hore tjhelete, dintho, tsa lefatshe lena ha dina molemo ho Wena,ke tsa nakwana. Tsohle dilokela ho feta. Mesebetsi ya rona, dibaka tsa rona, metswalle ya rona, tsohle dilokela hoya. Hase lebaka hore re ruile hakae, bofutsana, re tsebahala hakae, tsohle ditla feta. Empa ho teng ntho ele nngwe feela mona eo pelo tsa rona diebatlang, mme seo ke Jesu Kreste. Ka tsela e jwalo Modimo, hake re behe tsohle tse resitang re nahane ka Yena; mme Yena ke Lentswe (Fana ka seo, Morena), Lentswe le bonahaditsweng la hora ena.

197 Lentswe le bonahaditsweng la nako ya Moshe ene ele Jesu. Lentswwe le bonahaditsweng la Isaiah, Elijah, Johanne, bohle, ene ele Jesu. Mme Lentswe e bonahaditsweng la kajeno ke Jesu, maobane,kajeno, leka hosafeleng. Re thuse, Morena, ho dumela sena, na le bona seo, le ho tsamaya hodima sona. Rona -- re kopa sena Lebitsong la Jesu.

198 Ka hlooho tsa rona tse inameng, kea ipotsa hore haho ba bang mona barona ba sokang banka qeto, ka botlalo bohle ... O dumela seo, empa ho dumela feela hahoya lekana. Ke nahana hore mosadi waka ene ele ngwanan ya lokileng haholo. Ke tseba ntate wa hae, mme wa hae. Ke motsebile ka dilemo. O tsamaile ka tshepo. Ke dumela hore ene ele ngwanan ya lokileng, empa seo haseaka sa moetsa waka. Ha akaba aba waka ho fihlela -- ke moamohela, a nkamohela. Jwale, Jesu o batla ho o amohela. Na oka se amohele Lentswe la Hae? Haeba o entse seo, ka dihlooho tsa lona tse inameng, ke tshepa ...

199 Haho sebaka sa altercall mona. Hake tsebe ho etsa seo hangata. Ke dumela ha Modimo Aka o etea moo oleng ha jwale. Na oka phahamisa letsoho la hao, ore, "Moena Branham, nkgopole dithapelong. Ke batla ho etsa seo." Modimo Ao hlohonolofatse. Ke ... Modimo Ao hlohonolofatse. Nna, ke bona matsoho hohle mona. "Ke rata hoba ka tsela." Modimo Ao hlohonolofatse, moena, le wena moena, moena, ho potoloha jwalo. "Ke rata hoba jwalo." Modimo Ao hlohonolofatse ... "Ke feela ke lakatsa seo haholo." Kea -- Ke bona seo ... Ka tsela ejwalo, sheba jwale, motswalle, hokaba le seseng mona ... Haeba hose, hobe hole seseng mona. O haufe le seo, o shebile ha jwale. Oya bona. Le bone seo setsamaya ka dilemo tse telele haholo. Le bone seo setswella le ha jwale. Haeba Seo sesare letho etlaba keng seo, keng osa sheb feela ho Yena, eo ele Bohare ba bophelo, le kamora sena ke Yena feela. Na okase etse seo resa rapela?

200 Modimo ya ratehang, ho teng matsoho a banna, basadi, bashemane, banana, esita le baruti, a phahameng. Ba -- barata -- hoka itshwarella ka Morena Jesu, mme hop bonahala eka batla etsa seo; ho nale seba hulelang ho seo: ekanna yaba mokgatlo; kapa motho; kapa sebe; kapa seseng pelong. Hake tsebe, Morena; Wrna Oya tseba.

201 Leha ekaba keng feela, mohlomong ha jwale, Morena, haeba O bitsa ba bang ... Le bona O ba bitsitse; Ke ba Hao Mme Hao ba bitsa, mme habake batswe sebeng, jwalo kaha Bibele e boletse, "Kgutlang sebeng sele sitang, hore retle re mathe ka bolokolohi." Re shebeng eng? Mosebetsi wa rona? Mokgatlo wa rona? Mekgwa ya rona? Ho makgotla? Ho Kreste, Moqadi le Mophethi wa tumelo ya rona. Etsa seo, Ntate, bakeng sa rona kajeno. Hobane re kopa sena tlotlisong ya Hao. Jwale, ke ba Hao, Morena; etsa kamoo se O lokelang. Etsa kamoo ho hlokehang; re ba Hao. Lebitsong la Jesu. Amen.

202 Kea Morata, kea Morata,
Hobane A nthatile pele,
Mme A reka pholoho yaka
Sefateng sa Calvare.

Na le lebetse ka tinara? Na le lebetse hore bana ba dutse hantle ka koloing? Na le lebetse ka maikutlo a lona? Seo sephetheha letsatsi le letsatsi. ea bona? Ha seo sebe mahareng feela ... Ha dintho tsohle dibe ka tsela e nepahetseng. Oho, ha nne re Molateleng. Jwalo ka Elisha a latela Elijah, ha re Molateleng. Hobane reta kopana le Yena ka tsatsi le leng. Re bone koloi tsa mollo tse Montshitseng mabitleng. Re utlwa seo ha jwale. Tsatsi le lenhg Otla lokolla dipere hotswa hara moru. Retla nyoloha. Na ha le Morate?
A reka pholoso yaka
Sefateng sa Calvare.
Oho, na lekeke la kwala mahlo a lona hoka Mmona moo?
Kea Morata, (Na nka rata mang ntle le Yena?) ke ya Morata,
Hobane A nthatile pele,
Mme A reka pholoso yaka
Sefateng sa Calvare.

203 Nako le nako hake fihla hae, emong ose a ile. Keta ya le nna kgwedinyaneng tse latelang, kgutla; ho nale ya ileng. Kea hlomoha kamehla. Ka tsatsi le leng moshemane eo keneng ke kena le yena sekolo, a theoha ka seterata are, "Hello, Billy."

204 Ke ile ka motadima; enele mohlankana ya motle pele, ka moriri o motle o kangwang kamehla. Jwale, o mosweu ba lehlwa. One o dula o otlolohile; ka mpa etswileng ka tsela e tjena. Kare, "Hello, Jim." Ka motadima; ka utlwa pelong yaka; ka nahana, "Modimo, moshemane eo kene ke tsamaya sekolo le yena, ka dilemo re lekana." Yaba kea nahana matsatsi aka a badilwe. Hakesatla phela nako e telele. Ka tadima ho potoloha; ka nahana, "Nka etsang, Morena? Nthuse. Hake batle ho toha hao Wena. Ke batla hantle feela -- ho dua kamora Hao. Nketelle pele. Mme ka tadima ho potoloha, ka nahana, "Mashome a mahlano a nang le metso e mehlano a dilemo, oho, hlena, ekase hlole eba nako e telele." Mme ka tadima hape, ka bona motswalle waka wa kgale Bill Dauch a dutse mola, mashome a supileng le metso emmedi kapa e meraro.

205 Ka tadima ho pota; ka bona bana; ba nahana, "Ka tsela e jwalo, ketla ema ho fihlela keba mokana ka Moena Branham, ke nahana ... " Moratuwa, oka sebone seo; ke nahana ka seo. Lea bona? Empa nahana, haeba Moena Bill Dauch a phetse ho fihlela tsatsi lena, ota phea lemo tse ding hape tse lehome le metso e mehlano, kapa batho ba lemo tse leshome le metso tsheletseng bafihle ho yena. Bashwa hora le hora. Jwale seo seetsa phapang hase fiha hokae? Re etsang bakeng sa ho phela? O etsang nakong ena ya Jesu? Lea bona? Oho, ke batla ho Mmona. Ke batla ho bona nako eo ha mmele ona o fetoha, nako eo ha tsohle difetoha. Haeba hose jwalo, etlaba batho bongata ke mawatla; eja,enwa hobane hosane retla shwa. Lea bona? Le jwalo ka diphoofolo; lea shwa le lebe mobung jwalo feela. Empa ho nale hosa shweng -- moya osa shweng o phelang ka ho lona, moena. Re utlwile hotswa lehodimong. Re utlwile ka dipontsho. Rea tseba hore seo ke, moputso wa ba mmatlang.

206 Jwale, hopola Mmele wa Kreste, ha ntse re bina seo hape, ke batla le tshwarane ka matsoho hape.
Ke ... (Dumedisa moena, kgaitsedi) Kea Morata,
Hobane (Richard ... ) A nthatile pele,
Mme A reka pholoso yaka
Sefateng sa Calvare.
Na o ya Morata, ere, Amen." [Phutheo ere, "Amen." - Mong] Na le rata Lentswe la Hae, ereng, "Amen." [Phutheo ere, "Amen." - Mong] Na le rata mesebetsi ya Hae, ereng, "Amen." [Phutheo ere, "Amen." - Mong] Na le rata mmele wa Hae, ereng, "Amen." [Phutheo ere, "Amen." - Mong] Jwale lea ratana. Amen. Hantle feela. "Seo batlang ho le tseba ka sona, hore le barutuwa baka, ke ha le ratana."

207 Jwale, ke rapelletse dimamina tsena. Haeba le dumela seo phirimaneng ena ... Ketla bitsa Moena Richard Blair, Modimo O araba thapelo tsa hae, yena le moena mona tlisa moshemane eo e monyane mona, ke seo baleng sona hobane ba phelela Modimo ... Jwale, ketla ntsha tshebeletso kamora metsotswana mona, hore retle re kgute mantsibuaya. Ke metsotso emehlano pele ho hora ya leshome le metso emmedi. Mme ke batla hore re kgutle mantsibuya, haeba le kgona, ha lentse le le teng mona. Haeba le lokela ho ya hae, ha Modimo A le boloke ditseleng mona, mme a le thuse, le ho letshireletsa. Haeba leka dula kapa e batla ho dula, le dumeletswe le teng. Modimo Abe le lona ha jwale.
Ho fihlela re kopana, ho fihlela re kopana,
Hofihlela (Hare phahamiseng matsohho a rona ...) re kopana maotong a Jesu;
Ho fihlela re kopana, ho fihlela re kopana,
Morena Abe le lona hofihlela re kopana.
[Moena Branham o hama pina - Mong]
Ke yona tsela eo retswang ka yona ka tlung ya Modimo, ka thapelo, boikokobetso, le ho MOtshepa phirmaneng ena. Hare ... Modimo Abe le lona ... hofihlela re kopana hape.
Hare inamiseng dihlooho. Moena Blair.