Khetho ea Monealuoa (65-0429E)

1-1 Batho ba bangata bakulang. Ha keno khona hoba fihlela kaofela ha bona ka nako ele nngoe. Empa mamela.

Ke thabile haholo hoba mona hape, phirimaneng ena, ka hare ho oditoriumo ena entle, hara batho bana ba batle. `Me rene re kena, ntle mane, metsotso e fetileng e mmaloa, batho baneng ba eme kantle mane seterateng bane bare haba khone hoka kena ka hare. `Me ke ile kare, “Ka tsela e joalo, mohlomong nka le fumanela phapusi.” `Me ha baka ba nlumella hoka theohela tlase moo. Ka tsela e joalo ke masoabi hakea fumana sebaka bakeng sa bona. Baile bare moaho oka tlase o tletse, le oona. Ka tsela e joalo ke masoabi haholo bakeng sa bona. Empa re thabetse hoba mona, lehoka bona sehlopha sena sa bareri bana ba lokileng, banna bakhoebo mona, hotsoa ka mafapa a naha kaho fapana.

1-3 Ke bile le moneetla o moholo haholo hoka bua lijong tsa hoseng, ke ile ka thbela hokaba le moneetla o joalo hoba e bile ke tlotla e kholo eo hoka kopana le batho ba mofuta o joalo. Kene ke bua ka taba ena: Matlakala A kasebe Majalefa le Koro. Ha nkaba ka khona ho qeta molaetsa oo. Ene ese molato oa moena. O lekile ho bua le ketapele hore lumella hoka tsoelapele, empa baile ba hana. Ke lebohela seo Moena Demos. Ke ntho entle haholo eo o e entseng. Ke lebohela mosa oa hao, emong le emong oa lona. Ba nnile ba hana. Joale re ile ra lokela hoka koala seo. Ketla boela ke tsoella pele ka seo ka nako enngoe, hoka qetela taba eo; Matlakala A kasebe Majalefa le Koro. Na le utloisitse seo, lona baneng bale mona? Ke lakatsa eka ekabe ho nale tse ngata tseo reka liutloisisang.

1-4 Joale, kea tseba, mantsibueng ana, ho nale tsela e itseng, hape, joale hake batle hole boloka mona nako e telele. Hobane, hake lumele hore seo se bile molemong oa balumeli ba Pentakonta, tsela eo re ileng ra e bontsha phirimaneng enngoe e fetileng. Banna ba lokileng sehlopha seo, likarabo tse lokileng ha kalo, kaho otloloha. Seo se ile sa nketsa hore ke ikutloele monate ka tsela e makatsang, hoka bona seo. Ke tshepa Morena ka seo hore O tla hlohonolofatsa seo, phirimaneng ena. Leha ekaba ke mang ea ileng a lebella seo, batle balumele. Seo etlaba thapelo eaka.

2-1 `Me ho nale lirepoto tse ngata tse tlang ka mehala e limeile tsa batho baileng bafolisoa mona likopanong tsa rona. Seo se nketsa hore kebe motlotlo haholo. Hore, hore, ho bona batho bakulang, seo ke tshebeletso eaka.

Ke-ke tsohile mona hoka rera, nna, le lona lea tseba, hake moreri. Empa, ke, ka sena, ka thuto eaka ea Kentucky, “hoane, hola” kaofela mantsoe ao nka bolela hore hase tsela ea thero ea matsatsing ana. Nkase khone ho nka sebaka seo, hobane hake ea ruteha.

Empa ke rata ho hlahisa maemo aka ka tsela eo ke tsebang kateng, ho ba bang, kapa tsela eo ke tsebang hore ba bang baka utloisisa ka teng, tsela eo A leng ka teng ho nna. Ke bophelo baka kaofela, sohle seo kese lebeletseng, leho feta kamoo ke lebeletseng ka teng, leho feta kamoo keneng ke nahanneng ka teng, le hore ke tlaba le motsoalle, ntle le pelaelo, mona lefatsheng, hakene kele moshemane. Empa hantle feela ke leboha seo ka metsoalle e teng kajeno.

Oho, ke masoabi. Hake bone hantle mona, kae kae moo, o boletse ka tsela e joalo.

2-2 Joale, ho kena hantle feela ka hare ho tshebeletso, hare phetleng maqephe bakeng sa Lengolo leo retlang ho lebala. Ke-kamehla ke rata ho bala Bibele, hobane ke Lentsoe la Molimo. Ke lumela seo. Ke lumela haele Lentsoe la Molimo lesa fetoheng. Ka tsela e joalo ke nale Mangelo a mmaloa mona ao ke lokelang ho a bala ao ke a ngotseng fatshe mona, mohlomong le linoutsu tseo keli ngotseng mona, mohlomong metsotso e mashome a mane a metso e mehlano kaofela.

Ebe retla tsoa ka nako phirimaneng ena hoea bona maemo ao a leng teng ntle mola. Ke tshepa hore Molimo O tla tsoella hole hlohonolofatsa. Mme kea tseba seo le lokelang hose etsa. Ke lokela ho khanna hoea Tucson, hape, joale oka nahana. Seo ke hora tse leshome tsaho khanna.

Ke lokela ho tsamaea hoea mose ho maoatle, ke lokela hoea fumana ente ea maloetse ea mmuso pele ke tsamaea hoseng hona. Ka tsela e joalo ke lokela hoea moo. Ke lokela ho suthisa seo, ka letsatsi, mme habano, “lumela”. Ke boetse ke nale tse ling tseo ke lokelang holi fumana linale eleng tetanus le typhus, le tse fanang ka matla.

Joale, ke lebohela moneetla ona, le kopano ena e khethehileng ho nale tse ling tseo re kileng raba le tsona. E feela e hapile pelo eaka. Le sehlopha sa batho bafelang balokile haholo. Ke nale tshepo ea hore Molimo O tla feela a lehlohonolofatse.

2-3 Ha hore e khulo kahofetisisa e ... Ntho eo e etshabehang e holimo mola, e ileng ea fofa kaholima Alaska, matsatsing a mmaloa a fetileng, e fihla e lihela mohatla oa eona hoseng hona hoa kajeno hape, hoo, mohlomong mona Washingto. E kanna eatla hlakoreng lena, ha bobebe feela. Ha Moea o Halalelang hoka etsahala hore o ntlhokomelise hantle feela ...

Emong o bile le karabo ... a mpotsa seo, “Na sena se tlilo etsahala mona Moena Branham?” Che, hake tsebe seo, ho fihlela ke tseba. Seo ke nnete e senang motsoako.

Ke leka kamehla hoba le nnete ho lona. Hake batle feela ho nahana feela, ke nke mohopolo feela, kapa se seng, seo kese lumelang feela, kapa se seng feela se joalo. Hake o bolella, ho lokela hoba. Ka tsela e joalo, O lokela ho mpolella pele, kapa se seng se joalo. Hake o bolella, ho lokela hoba ka tsela e joalo ebe kea le bolella. Kea tseba hore lefatshe lohle le maemong a sa tsitsang. Re fihlile pheletsong ea nako. Empa seo ke lekileng hoba sona...

3-2 Moena Shakarian one a bolela sena hoseng hona, tsela eo a neng a tsamaea ka eona moleng oa thapelo, mme a theohela tlase mola hoka fihlela likarete tseo, pele batho baneoloha, leho lilebella pele, ebe balebella hore ke ba bolelletse seo base ngolileng moo. Bangolo ntho tsena tsa mefuta likareteng tsa bona tsa thapelo, o ea tseba mose, mme o ne a batla ho bona hantle feela. Ore, holima lekholo leo a neng a le lekola haho le enngoe eo a kileng a e bona e fosahetse. Ho kasebe le enngoe, oea bona, hobane ha feela ele Molimo ea sebetsang. Hahoka etsahala hore nna ke leke ho kenea nko eaka ka hare ho taba ena, ke hona moo ntho litlang ho qala ho seneeha.

Ngoananeana e moneane eo ntatae a lutseng mona, mmamele ha joale, o ile a tgla ho nna, eseng khale haholo. O bile le toro. O ile are, “Toro ena e bolelang?”

Ke ile kare, “Hake tsebe, khaitseli. Ke lokela hoea fumana hore ho etsahalang, haeba Morena O tla mpolella.” Ka tsela e joalo ke ile kaea Mmotsa, ha akaba A mpolella letho.

Ngoananeana e moneane a khutlela ho nna hape. Are, “Joale e kae tlhaloso ea toro eaka?”

Kare, “Tloho koano mona, moratuoa, tlo lule mona.” Kare, “Ntatao le mmao ke metsoalle e lokileng haholo eaka. Oea bona? `Me batlohile koana Canada, ba beile meja fatshe, hotla kopanela le nna. Balumela sena, seo ke lekang hose bolela ke sena. Hake soka ke bolella mang kapa mang ntho e fosahetseng, kaho rata hoaka, bophelong baka. Haeba ke...Ke nahana hore kea tseba hore toro ea hao e bolelang. Empa ho fihlela ke e bona toro eo ea hao ka bonna, mme A mpolella hore e bolelang, nkase khone ho o bolella. O ea bona, haeba nka etsa se seng feela hore a tlohe ho nna, seo seka etsahala hore ebe ke makhatheng a lefu le bophelo, mme o ka se hlole o kholoa seo ke o bolellang sona.”

3-6 Haeba ke o bolella se seng Lebitsong la Morena, sefela sele ka mokhoa o joalo. Keka tsela eo A mpoleletseng ka teng. `Me ho fihlela ha kana, kamora lemo tsena kaofela, ho potoloha lefatshe lena lohle, leho lepotoloha. Haho soka hoba le phoso ho seo A mpontshitseng sona. Hobane ... `Me, joale, motho haho tsela ea hore aka buoa nnete kamehla. Ho nka Moea oa Molimo hoka etsa seo.

Ka tsela e joalo ke nale Molaetsa oo ke nang le molato ho ona. Ka nako tse ngata ke ile ka bonoa, hara batho, mohlomong, motho ea sakang a lula fatshe a nahana motsotso feela, hore mohlomong ke feela kele-oho, motho ea sa lokang hohang, hobane ke lutse ke neatsa tsela eo baesebelisang. Ho mme haho joalo. Ke rata batho. Empa, o ea tseba, lerato ke tokiso.

4-2 Haeba moshemane oa hao e moneane one alutse seterateng mane, mme ebe ore, “Junior, moratuoa, hake o hloke moo ntle, empa...” Koloi lifeta ka thoko ho eena, ebe o motlisa ka hare. A mathela ntle hape. Hobaneng, o lokela ho mokhalemela. Haeba o morata. O lokela ho etsa seo.

Haoka lebella monna ea theosangb le noka a sesa, a lebile maqhubung, ka seketsoana, o tseba hantle hore seketsoana seo se ilo teba hase fihla se thulana le leqhubu, na otlare, “ John, oena, mohlomong otla nahana haneane, mohlomong o kase khone sena”? Haeba ke tseba hore aka se phoneohe seo, ketla leka ka hohle hore ke montshe ka hare ho seketsoana seo, haeba nka khona, hobane ke lerato le etsang tseo tsohle.

4-4 `Me joale, Melaetseng ena eo ke eeng ke e bolele, hake soka ke leka ho tlisa thuto leha ekaba efeng feela, kapa ka tsela e joalo. Ke- ke etsa seo feela ka hare ho eaka kereke. Empa mona ka hare ho banna le basali ba mekhatlo e fapaneng ka mehopolo e fapaneng, ke leka ka tsela tsohle hoka fumana maemo a lekaneng feela, hoka hlalosa, ho lekaneng hoo ere hao tsoetsoe ka Moea oa Molimo, ke lumela hore o tla utloisisa seo kese bolelang, hara banna ba Bakreste, Methodist, Baptist, Presbatyrian, le tse ling.

4-5 Joale, mantsibueng ana, ke batla hore le phetle ho Genese, khaolo ea 24, ke rata hoka bala ... ho qala ka temana ea 12 ea Khaolo ea 24 ea Genese.

Mme are, Oho Morena ... morena oaka Abrahama, keea o kopa, o nthumile ka letsatsi ke lena, mme ke kopa hore obe lekutloelo-bohloko ho Abrahama.

Bona, ke eme mona selibeng sa metsi, mme barali ba batho batla molna hokha metsi;

Hahoke ho etsahale hore, mosebeletsi eo ketlang hore ho eena, A theosetse nkho ea hae, keea O rapela, hore ke khone honoa, mme ebe otlare, ketla khella le likamela tsa hao le tsona; eo haebe eena eo O mokhethetseng Mosebeletsi oa Hao Isaka, mme ka tsela e joalo ketla tseba hore O bontshitse mohau ... ho morena oaka.

`Me ebe Bukeng ea Tshenolo. Eo ke Buka ea pele ea Bibele, Genese. `Me, qetello ea Bibele, ke rata hoka bala mona khaolo 21 ea Tshenolo, temana ea 9.

5-1 Re tseba hantle feela hore Lengolo lena la Genese mona ... O bale khaolo kaofela, hao batla. Ke Molimo A romela Elisare. Kapa, Abrahama a romela Elisare, tshoarele, hokaea khethela Isaka mosali. `Me Rebeka ea motle a hlaha, eaba karabo e nepahetseng bakeng sa Elisare, mosebeletsi oa Abrahama, one a qeta feela hoka rapela.

Joale temaneng ea 9 khaolong ea 21 ea Tshenolo.

Eaba hotla ho nna le leng la mangeloi a supileng a tshoereng likotlo tse supileng tsa ho qetela, la bua le nna, lare, Tloho ka koano, ketla o bontsha monealuoa, mosali oa Koneana.

5-2 Joale ke batla hoka nka bakeng sa molaetsa, mantsibueng ana, bakeng seo; Khetho Ea Monealuoa. `Me sena, haeba moena ea ntseng a hatisa moo aka, ena ke theipi eo oka nnang oa entsha ena.

Joale, ho sena, sena hase bolele hore ke bua feela le phutheho e teng mona feela, empa theipi ena e tlilo potoloha lefatshe kaofela. Baefetolela kaho fapana, hantle feela, oho, ka maleme a mangata haholo, le esita le naheng tsa bahetene hoka potoloha lefatshe lena. Re romela litheipi tsena, ntle ho tefello, ka baka la kopanelo ea kereke. Ebe lia fetoleloa. Hoea hohle naheng tsa Afrika merung mane, leho leba mane India, ho potoloha lefatshe, litheipi tsena.

5-4 Joale, khetho ea Monealuoa!

Nthong tse ngata tsa bophelo re fuoe khetho. Tsela ea ho phela, ka boeona, ke khetho. Re nale tokelo eaho khetha tsela ea rona, le tsela ea rona eaho phela.

Thuto ke khetho. Reka khetha hore na re tlaba ruteha, kapa che. Ke eona khetho eo rebang le eona.

Ho loka le hose loke ke khetho. Monna emong le emong, mosali emong le emong, moshemane kapa ngoanana, ba lokela hoka khetha hore batla phela hantle kapa joang. Ke khetho le hona moo.

Khetho ke ntho e lokileng.

Pheletso ea Bosafeleng ke khetho le teng. `Me mohlomong, phirimaneng ena, ba bang ba lona batla etsa khetho eo, ea hore le batla hoka fella kae pele ho tshebeletso ena e fela phirimaneng ena. Hotlaba le nako, eo, haosa khetho Molimo ka nako tse ngata, ho tlaba le nako eo o tlang ho Molatola laho qetela. Ho nale mola mahareng a mohau le kahlolo. `Me ke ntho e kotsi haholo bakeng sa monna kapa mosali, moshemane kapa ngoanana, hore a fihle a tshela mola oo, mme haho sana nako eaho khutlela morao ha ose o fetetse ka hlakoreng lane la lefu. Ka tsela e joalo, phirikmaneng ena, e kanna eaba ke nako eo ba bangata batlang ho etsa liqeto, moo batlang ho fella teng.

Hape, o nale khetho, joalo ka Mokreste.

6-2 Ho boetse ho nale khetho enngoe hape bophelong, eo, kopano ea bophelo. Monna ea mocha kapa mosali ea mocha, hotsoa bophelong, o nehiloe khetho ea bophelo. Mohlankana o ea khetha. Moroetsana o ea khetha hore o ea amohela kapa che. Empa le teng entse ele khetho ea teng.

O nale khetho ea kereke, mona Amerika, joalo feela, hore o kaea. Ke moneetla oa hao joalo ka Moamerika, hoka khetha kereke eo o batlang hoba leloko la eona. Seo ke khetho le teng. Haho hlokahale hore o ee ho enngoe ea tsona haosa batle. Empa hao batla ho fetoha hotsoa Methodist hoea ho Baptist, kapa Katoliki hoea ho Protestanta, kapa joalo joalo feela, haho motho eaka o bolellang kapa a etsa hore o fetole likereke. Eo ke khetho ea hao o nale bolokolohi baseo. Ke sona seo lemocrasi eleng sona. Monna le monna o nale tokelo eaho ikhethela. Tokoloho ea tumelo, mme seo ke ntho e kholo haholo. Molimo A re thuse hoka boloka seo kamoo reka khonang.

6-4 O boetse o nale khetho. Ea hore ... Hao khetha kereke ena, o ka khetha hore na ebe, ena ke eona kereke na, e tlang ho isa Pheletsong Esafeleng na. O ka khetha kereke e nang le mekhoa ea teng, eo e ka etsang hore o e khethe hoo o kabang oa nahana hore seo e kanna eaba ele seo o se batlang bophelong ba hao. Kapa, kerke enngoe e nale ea eona le eona mekhoa.

Ebe hoba le Lentsoe la Molimo, leo o nang le khetho ho lona. O lokela ho etsa khetho.

Ho nale melao esa ngoloang mona hara rona, eo o ka e khethang.

Ke lumela haene ele Elia, ka tsatsi le leng, mane thabeng ea Karmele, kamora moferefere, horeng ea mathata eo re lokelang hotla kopana le eona ha joale. Mohlomong, e kanna eaba nna kapa oena, phirimaneng ena, hore re lokela hoka etsa khetho eo, e tshoanang hantle leea thabeng ea Karamele boitsebelo boo. Hantle feela, ke nahana hore seo sentse se tsoellapele, hoea ka lefatshe lena lohle, ha joale.

7-1 Empa hotlaba le nako eo o tlang ho lokela hore o etse khetho.

Lona banna mona, ba kereke tsa mekhatlo, lumelang feela sena, hore hora hantgle feela e sale ka ho lona, eo le lokelang hoetsa khetho. Letla lokela hore le khethe hore letliloba maloko a mokhatlo oa likereke, kapa hale tliloba mokhatlo hohang feela. Le tlilo lokela ho etsa seo, mme khetho eo ese ele haufe haholo e tseleng.

Ke ntho e kotsi haholo hoka emela hora eo eaho qetela, le eona, o ka nna oa nka ntho eo o kaseke oa hlola oo e tlohetse. O ea tseba, ho nale nako eo o hlokomelisoang ka eona, ebe, haoka tlola molao oo oa tlhokomeliso, ebe ebe ose o tshoauoe molse oane, o beiloe letshoao.

7-2 Hopola, ha lemo sa tokoloho sene setla, mme moprista a letsa lenaka la hae la tokoloho, makhoba a lokoloha. Empa hale latola tokoloho, mme o ne a lokela ho leisa tempeleng, moneako eba, o mophunea litsebeng, o tla sebeletsa monga hae kaho safeleng. Seno se bolela hore otla utloa. “Tumelo etla kaho utloa.” O ile A utloa terompeta eo, empa ha akaba a rata ho e mamela.

`Me ka nako tse ngata, banna le basali haba utloa Nnete ea Molimo, mme ba bile ba bona e bonahatsoa. `Nete, empa leha hole joalo haba batle ho e utloa. Ho nale mabaka a mang. Ho nale ba bang bakhethang hoba, le `Nete le mabaka, hore litsebe tsa bona likoalehe ho nale ho utloa Evangeli. Bakase hlole baeutloile hape hohang. Keletso eaka ho lona ke ena, ha Molimo A bua le pelo ea hao, etsa hantle.

Elia o ile a ba nehela khetho. “Ikhetheleng kajeno eo letlang ho mosebeletsa. Haeba ke Molimo, Mosebeletseng. Empa haeba ke Baale joalo ka Molimo, mosebeletseng.”

7-5 Joale, kaha re bona ntho tsa tlhaho libontsha ntho tsa semoea, joalo kaha re ithuta hoseng hona, joalo ka letsatsi la hae le tlhaho. Seo ene ele Bibele eaka ea pele. Ke tseba Molimo. Hobane, hobane Bibele e ngoliloe ka tlhaho, seo se lumellana hantle feela le Lentsoe la Molimo; tsela eo lefu, lepato, tsoho le tlhaho, letsatsi ha lechaba, le potoloha, le likela, hoshoa leho tsoha bafung. Re nale ntho tse ngata tseo reka litshoantshang, Molimo tlhahong, seo re lokela holifeta, bakeng sa Molaetsa ona.

8-1 Joale, semoeeng kapa ... Tlhaho e emetse semoea. Ebe, khetho ea monealuoa, tlhahong, ke tsela ea khetho ea Monealuoa, Monealuoa, semoeeng.

Joale, haeba re lokela ho khetha mosali, monna, o ikana ka hore ho fihlela re arohaneoa ke lefu. Ke eona tsela eo re lokelang hop sebetsa ka eona. O nka kano eo kapela Molimo, hore ke lefu feela letlang hore arohanea. `Me ke nahana re lokela ho boloka seo. Monna ea kelello e chatsi, ea nang le chebelo pele ea bokamoso, o lokela hoba hlokolotsi ha a khetha monealuoa. Obe hlokolosi haholo haeba o lokela ho khetha. Le mosali ha a khetha monna, kapa ho amohela monna, o lokela hore obe hlokolosi haholo ka seo ose etsang, haholo holo matsatsing ana a ho qetela. Monna o lokela ho rapela pele a ka etsa khetho eo ea mosali.

8-3 Ke nahana, lajeno, sehlolang tlhalano e kana ha joale, ke hobane re etella lefatshe pele mona Amerika, ka neeoe tsa tlhalano. Re etella lefatshe pele. Mona ho nale neeoe tsa tlhalano ho feta kae kapa kae, chaba sena, se lokela, leho nahana, joalo ka chaba sa Bakreste. Ke ntho e joang eo, makhotla a rona a lineeo tsa tlhalano! Ke nahana hore, ke hore banna batlohile ho Molimo, batho batlohile ho Molimo.

`Me re fumana, kajeno, haeba monna le mosali ba lokela ho rapela ka taba ena, eseng feela ho sheba mahlo a matle, kapa mahetla a phahameng, le ntho tse kang tseo, kapa khahleho enngoe ea lefatshe, empa a lebelle pele ho Molimo, mme are, “Molimo na sena ke leano la Hao?”

8-5 Ke nahana, kajeno, ho nale boqhekaneetsi bo boholo, joalo feela ka mane sekolong feela. Ha bana baetla, bakeng sa hoseng feela, bana ba bangata haholo ba baahisane, bao elelng metsoalle ea bana baka, ba eatla mme bafihle bare, “Moena Branham na oka re rapella? Re nale hlahlobo kajeno. Ke sebelitse bosiu kaofela, hake kholoe hore ketla khona tsheare lena lohle. Nthapelle.” Ke nahana hore ngoana emong le emong oa sekolo, haeba oka khona, haeba ... A nale batsoali tafoleng eaho jella hoseng, o ka nna oa etsa seo. Oare, “Mme, John o nale hlahlobo hoseng hona. Hare morapelle,”Ke nahana hore seo setla hlola eng kapa eng e ka etsahalang ka tgsela e feng kapa efeng, kapa ho lebella lipampiri tsa motho emong hoo keho qhekaneetsa. Ke nahana hore ha feela o katla oa rapella taba eo hotla loka.

8-6 Hane reka ithuta ka sohle pele re nealana feela, hare khetha basali ba rona, banna ba rona, haeba reka ithuta ka seo feela! Monna o lokela ho rapela ka botshepehi, hobane a ka senea bophelo bohle ba hae. Hopola, kano ke “ho fihlela re eshoa kapa retla arohaneoa ke lefu,” a ka senea bophelo ba hae kaho e tsa khetho e seng eona. Empa haeba o tseba, hore o neala mosali easa lokang eo e seng khetho e lokileng, empa a tsoella ka seo leha hole joalo, ebe he seo ke phoso ea hae. Kharebe ha e nka monna eo o tsebang hantle feela hore hase moltho ea loketseng hore ekaba monna oa hao , le oena ke phoso ea hao, hobane o tseba se lokileng lesesa lokang. Ka tsela e joalo, rapella taba ena, pele.

Ka eona tsela e joalo feela leha o khetha kereke. Joale, o lokela ho rapella kereke eo o lokelang ho kena ho eona. Hopola, kereke e jere moea o itseng.

Joale, hake batle hore kebe ka tsela enngoe e itseng. Empa ke hlokomela hore ke sekele monnamoholo mme ke lokela ho oroha ka tsatsi le leng. Ke lokela ho ikarabela Tsatsing la Kahlolo bakeng sa seo kese bolelang kajeno kapa ka nako tse ling. `Me ka tsela e joalo, ke lokela hoba le bonnete ba taba eo.

9-1 Empa, le leba kerekeng, empa haoka lebella maitshoaro a kereke eo, mme o lebelle moruti ealeng teng moo, o tla fumana hore hangata kereke e etsa joalo ka moruti oa teng. Ka nako tse ling kea ipotsa hore, ebe hare amohele meea ea batho ba bang ho nale Moea o Halalelang na. O ee o fujmane moo moruti a leng ka tsela enngoe e itseng a tsoelella joalo, obe o se o fumana hore le phutheho ea hae e ka ona mokhoa o joalo. Ketla o isa kerekeng o fumanang hore moruti oa teng oea ema, ebe o isa hloho ea hae pele le morao. O tla fumana hore le phutheho ea teng e etsa ka ona mokhoa o joalo. O fumana moruti, ea jang hohle mona, hangata otla fumana hore phutheho le ona e etsa ka oona mokhoa o joalo. Ka tsela e joalo hao khetha kereke, kene ke tla khetha ea sebele, e nang le bonete, Evangeli e Tlesteng, Kereke ea Bibele, kene ketla khetha e joalo hoka kenea lapa laka ho eona. Khetha. Ke lebeletse ...

9-3 Bashemane, ka tsatsi le leng, mora oa Moena Shakarian, le mokhoeneana, baile ba nkisa holimo mona hoka rapella thaka le leng le leneane, sebini, moshemane emong. Hake khutla ... Fred Barker, ene ele lebitso la hae, one a satsoa khutla leetong. Baile ba mpitsa, hore, “Fred o ea oroha.” Eaba, pele ke kena ka tlung, molaetsa o mong o latelang oea kena, “ E kanna eaba o se a shoele ha joale.” O oare o nale bothata bokong, mme o se a holofetse, mme o ea shoa, mosali oa hae o ne a batla hore ke morapelle.

`Me ka nahana, “Oho, ha nka leka ho fofa, o tlabe a shoele pele ke fihla moo, e kanna eaba ose a shoele ha joale.” Ka tsela e joalo, ka letsa kapeleneana hoka fumana mosali eo e moneane mohaleng. Eaba kea mofumana mohaleng, mme a isa mohala tsebeng ea Fred. O ne a sa khone leho koenea. Bane ba bile ba mofa lijo ka tsela ea mahlale. `Me eare hake morapella, are, a sisineeha, a ntsha seo qoqothong ea hae. A khona ho koenea. Ngaka line lisa lumele seo. Baile bantsha seo qoqothong ea hae, mme one a se a khona ho koenea. O ne a lutse, ka tsatsi le leng.

10-1 Kereke; joale o lokela ho khetha kereke.

Mohala oa qalella ho kena, nakoneana e fetileng, hoseng hona. Leloko la kereke eaka, eo eleng mosali oa Baptist hotsoa mane hola Louisville, o ile a hlokahala hoseng hona. `Me kereke eaka mane hae, sehlopha sa banna a nang le nnete, baile batheohela moo tlase pele batho ba mochare bafihla hoka monka, baeme kaholima hae, ho morapella a khutla bafung. `Me oea phela le kajeno, mantsibueng na. Baholo ba kereke eaka, hobaneng, ke hobane baile barutoa hore balumele hore ntho e nngoe le enngoe ea khoneha, haho tluoa nthong tsa Molimo ka botshepehi.

10-2 Ka tsela ejoalo, o lokela ho etsa khetho e nepahetseng.

Hape, mosali eo monna aka mokhethang, o tla lumellana le seo a leng sona maemo a hae. Ha monna a khetha mosali ea sa lokang seo se bolela semelo sa hae. Le seo a itlamellang ho sona, le seo aleng sona. Le mosali o bonahatsa seo monna oa hae a leng sona ka tsela e joalo ha feela a mokhethile. Seo se bontsha hantle feela seka hare ho eena. Hase lebaka hore o bolelang kantle, lebella feela seo a seneetseng.

Ke ile ka kena ofiseng ea monna emong, a bolela hore ke Mokreste, ho potoloha lebota la baka seo, ho nale mmino ona oa motantsho ontseng o tsoelapele moo. Hake khathale hore na o bolelang. Hake lumele bopaki ba hae, hobane moea oa hae o o neha ntho tsa lefatshe. Seo ke eng, se bolela eng, ha a ne a ka neala moroetsana oa khoaere, kapa ha ane a ka neala mosali ea rekisang mmele, kapa ea motle feela, bana bo mafeta ka tsela? Seo se bolela seo aleng sona. Seo se bontsha seo aleng sona ka hare ho eena mohopolong, le hore lehae la hae laka moso ke lefeng, hobane ke eena ea tlang ho holisa bana ba hae. Ka tsela e joalo, monna ea nkang mosali ea kang eo, seo sebontsha hantle feela hore bokamoso ba hae boho kae.

O ka nahana ha Mokreste a etsa ntho e joalo? Che, monghali. Nkase etse seo hohang. Monna oa sebele akase shebe mosali ea nang le botle bo kang boo, le banana ba binang likoaereng, le banana barekisang mmele. O tla batla mosali ea nang lesebopeho sa Bokreste.

10-4 Joale, o kasebe le ntho tseo tsohle. Ho lokela hoba le mosali ea le mong ea feelang a le botle bo kang boo. `Me ngoanana emong, mlohlomong o ... sebopeho sa hae se lebeha sele setle ho feta eloa. `Me o lokele hore o tlohele tsohle bakeng sa hae, empa, ha a sena sebopeho sa bosali, kapa mofumahali. `Me, ena, hakeno khathalla hore o motle kapa joang. O lokela hoka lebella sebopeho sa hae, hore o fela ale motle kapa joang.

Joale, bakeng sa, seatla seo, Mokreste ha a lokela ho khetha mosali, o tla lokela hoka khetha mosali oa sebele, mosali ea tsoetsoeng labobeli, hosa khathaletsehe hore na o sebopeho se joang. Ke seo a leng sona seo eleng sa bohlokoa. `Me ebe, hape, seo se hlalosa maemo a hae a Bomolimo, ebile seo se bontsha seo seleng mohopolong oa hae le hore ke eng setlang ho etsahala nakong e tlang bokamosong, hobane lelapa letla holisoa ke mosali eo, bakeng sa bokamoso ba lelapa la hae.

Haeba a neala emong oa basali bana badimodele, bana baratang thobalano eleng mafumahali a thobalano, o lebelletse eng? Na monna o lebeletse hoba le lelapa le kamokhoa o joang? Ha a neala mosadi ea senang sebopeho sa bosadi ea kase khone ho lula a hlokomele lelapa, mme a rata hoea lula ofising ea monna emong, na eo etlaba mohlokomeli ea joang oa lelapa eo? O nale mohlokomeli oa bana ka nako tsohle. Seo ke nnete.

11-2 Joale, hake motho oa ntho tsena tsa sejoalejoale, ea basali ba sebetsang. Hake bona basali bana kali unifomo tsa bona, bantse ba potoloha le motse ona, ka lithuthu tsa bona, joalo ka mapolesa, ke masoabisa lihlong ho motse ho lumella mosali hoka etsa seo. Lea bona seo? Lea bona? Joale kaha banna ba bangata ba sena mosebetsi, sena se bontsha hantle feela hore mohopolo oa rona oa joale oa ho nahana oa motse oa rona. Sena se bontsha ntho ele nngoe feela masoabisa. Hare hloke hohang hoka fujmana basali ba rona ntle mola hoka etsa seo. Ha bana lebaka ntle moo laho etsa seo.

Ha Molimo Ane A neha motho mosali. O ile A moneha ntho ea bohlokoa eo a ka monehang eona, ntle le pholoso. Empa ha emong a leka ho nka sebaka sa monna, ebe o fetgoha ntho e mpe kaho fetisisa e kileng ea etsahala ho eena. Joale, seo ke nnete feela. O ea bona?

Joale reka bona tiiso eo ea Semoea.

Ke-kea tseba seo hase setle hohang feela, o nahana hore seo hase setle, empa seo ke Nnete. Hare khathale hore seo se sebe ha kae, re lokela hoka shebana le seo. Ke sona seo Bibele ese bolelang. O ea bona?

11-5 Joale, re bona mona hantle feela leano la semoea, Molimo O etsa leano bakeng sa Lehae la Hae laka moso le Monealuoa oa Hae oaka moso, ha a bonahala.

Ha motho a nealana le mosali ea ratang thobalano, o khona hoka bona hore na bokamoso ba hae bo hokae. Haeba motho a neala mosali ea sa luleng hae, o khona hoka bona hore na o hloka eng bokamosong. `Me ke nka seo …

Seo se utloahala hampe. Empa ke ikutloa ke lokela hoka bua seo. `Me ke lokela hoka etsa seo, hake lokela hoka bua seo. Hobane ke tsela ea Molimo.

Ke-kene ke atisa ho tsamaea le mohlokomeli oa liphoofolo ke sebetse le eena, ho ea reka likhomo. Kene ke bona kamehla ha monna enoa a lebella namane sefahlehong kamehla pele a e reka. `Me a fetole hloho ea eona, mme a e shebise pele le morao joalo joalo. Kene ke lula ke molatela kamehla, ke molebella. O ne a e lebella hohle, hore na sethojana seo se lebeleha sele setle na, maemo a teng. `Me ebe o thintsha hloho ea eona a selebelle sefahlehong, ka nako enngoe a se sisinee hlooho mme a tsamaee.

Kare, “Jeff, ke rata ho o botsa se seng mona.”

Are, “Bua, Bill.”

`Me kare, “Hobaneng kamehla ha o lebella sethole sa khomo ka sefahlehong? Kare, “ Ke lithole kaofela ebile libonahala lile maemong a matle, liphetse-libile li nonne hantle feela.”

Are, “Ke rata ho o bolella se seng mona moshemane, o lokela ho ithuta haholo.” Ka hlokomela ha a qeta ho bua le nna. Are, “Hake khathale hore kea mofuta o feng. E kanna eaba e nonne, e tlhako entle. Haeba e nale mahlo ao a hlaha, o seke oa e reka lekamohla.”

Kare, “Hobaneng, Jeff.”

“Joale,” are, “ntho ea pele ke hore,” are, “ha eea tsitsa.” `Me are, “Ntho ea bobeli, sekeke saba mme ea lokileng bakeng sa manamane a sona.” `Me are, “Ba efile moriana ha joale, ke lona lebaka le etsang hore o bone e kare e nonne. Ho ka e lokolla moo e tla matha la ntshoekha.”

Kare, “O ea tseba, ke ithutile se seng. Ke nahana hore se joalo feela leka mosali.” Hantle feela.

Seo sea tshosa, haholo feela, o lebella botle, ho molemo hoka tloha hohang ho eena, moshemane, ka botala kaholima mahlo a hae. `Me hakea...Nkase rate seo. Hake lumele seo hase lokela Bokreste. Hake khathalle hore thelevishini le lipampiri lire seo se setle ka tsela e joang. Empa ke chalimo e tshosang kaho fetisisa eo ho motho, ke ntho e tshosang ho feta eo nkileng ka e bona bophelong bona.

12-4 Ha kene ke qala ho bona seo, mona Clifton's Cafeteria, hoseng ho hong, lijong tsa hoseng. Ke bona ba bang, basali ba bang ba bacha baetla. Moena Arganbright one a qeta ho kena feela, mme kene ke. O ne aqeta ho theohela fatshe. Ke ile ka lebella, ngoanana eo o ile a neoloha. Ka nahana, ke-ke-ke-hake tsebe.” Hake soka ke e bona ka tsela e joalo pele. Ene ele ea mofuta oa eona. Oho, ene e bonahala eka ke e lahlehileng, o ea tseba, ntho enngoe e tshehisang. Hake bolele seo hoka tshehisa lea bona, ke – ke mpa ke e bolela. Lea tseba, ke ile ka bona lepera. Ke momishinare. Ke ile ka bona ntho tse ngata haholo tse tshosang, lea tseba, tsela eo mafu a kang ao a leng ka teng. Kene ke lokela hoea ho mosalineana eo ke bue le eena. “Ke moruti. Ke rapella batho bakulang. Na o ka rata ha nka o rapella?”`Me ha ke soka ke bona ntho e kang hohang bophelong baka. `Me eaba, ke moo hotlang babeli kapa ba bararo ba bang ho feta moo, bakena ka hare. Ke ile ka emella morao hoka bona hore ho etsahalang.

`Me Moena Arganbright a tla, ka tsela e joalo kare, “Moena Arganbright?” Ekanna eaba o teng mona. Kare, “Ho etsahalang ka mosali eloa?” O ea bona?

Are, “Seo, ke pente.”

Kare, “Joale, hle, hle! Oea bona? Kene ke nahana hore o lokela hokaba serapeng sa liphoofolo tse ruuoang, o ea tseba, a ntshioe hara basali ba bang.

13-2 Empa, o ea tseba, o lokela ho etsa leano, lebella, rapela, haeba o khetha. Hobane, rea bona, ka sena, Lentsoe la tsheiso. Eena, monealuoa eo monn a mokhethang, o tla hlaha ele seo a leng sona. O bonahatsa seo a leng sona.

Joale, o ka nahana monna, ea tletseng ka Moea o Halalelang, a nka ntho ekang eo bakeng sa Monealuoa? Ke hake bone seo, moena. Joale, empa ele ntho e joalo, ke motho oa tumelo ea khale. Empa, o ea tseba, ke mpa kesa utloisise, oea bona, o hlalosa seo a leng sona. O tla thusa ho aha lehae la hae laka moso.

Joale, hare fetoha nakoana, ho oela lehlakoreng la semoea. `Me haeba o bona kereke ea lefatshe, ebe ke liketso tsa lefatshe, ho nka karolo lefatsheng nthong tsa lona, ho arolelana se seng se itseng le lona, ho nka Melao ea Molimo joalo kaha e saka ea ngoloa ke Eena, o nahane feela hore Kreste A kaseke A nka Monealuoa ea kang eo. Nahana feela A se A nka kereke ea sejoale joale joalo ka Monealuoa? Eseng Morena oaka. Hake ... Hake nahane seo. Che.

13-4 Hopola, joale, monna le mosali oa hae ke ntho ele nngoe. Na o ka ikopanea le motho ea joalo? Haeba oka khona, ekaba ntho e soabisang haholo tumelong.

`Me, joale, Molimo A ka kopana le ntho e kang eo, sehlola se tloaelehileng sa mokhatlo? O ne o nahana hore O ne A ka etsa seo, “Ba nale sebopeho sa borapeli empa ba latotse matla a jona?”Aka seke A etsa ntho e kang eo. O lokela hoba le sebopeho sa Hae ka hare ho eena. Ea nnete, ea tsoetsoeng la bobeli Kereke e lokela hoba le sebopeho sa Kreste, hobane monna le mosali ke ntho ele nngoe. `Me haeba Jesu A etsa se ratoang ke Molimo, A boloka Lentsoe la Hae leho bonahatsa Lentsoe la Hae, le Monealuoa oa Hae o tla lokela hoba ka oona mokhoa o joalo. A kase, leha ekaba joang, hoba karolo ea mokhatlo. Hobane, eba he, hase lebaka hore o batla horeng, ore, “che” o laoloa ke boto kae kae, eo e mobolellang hore na o lokela hoka etsa eng, mme, ka nako tse ngata, limilione tse tsa limaele hole le Lentsoe la sebele.

14-2 Hoea soabisa hoka tloha kapa ho furalla Moetapele eo Molimo A re neileng Eena hore etella pele Kereke. Ha a kaba a romela baetapele ba mmuso hohang. Ha a kaba a romela bobishopo, bokadinale, baprista, bomopapa. O ile A romela Moea o Halalelang bakeng sa Kereke ho e etellapele. “Ha Moea o Halalelang A seA tlile, O tla le isa Nneteng eohle, ho senola lintho ho lona, tseo Kele boleletseng tsona, leho le hopotsa tsona, leho le bontsha ntho tse tlang ho etsahala.” Moea o Halalelang o ne A lokela ho etsa seo. Joale, kereke ea sejoalejoale e hloile Seo. Haba rate seo, ka tsela e joalo ekaba Monealuoa oa Kreste ka tsela e joang? Batho ba sejoalejoale bakhetha mokhatlo. Seo hase etsahala, seo sehlalosa hantle feela bofokoli base ho utloisise Lentsoe.

Ha kea ikemisetsa hoka o utloisa bohloko, ke rata hore le lebelle ka botebo ka hare ho lona taba ena.

14-4 Ke ile ka nealisitse banealane ba bangata haholo, empa seo se lula se nkhopotsa kamehla Kreste le Monealuoa oa Hae. Le leng la manealo ao nkileng kaoa tshoara mona, nakong e fetileng, e bile ntho e makatsang haholo e thabisang bophelong baka. E bile lemong tse ngata tse fetileng, kene kele moreri e moneane haholo'

Moena oaka one a sebetsa P.W.A. Hake tsebe kapa lea tseba na kapa ho hopola nako eo na, kapa, joang, motho ea holileng joalo ka nna. Ene ele mosebetsi oo mmuso o neng o leka ho o etsa. `Me moena oaka o ne a sebetsa moo, maele tse kabang mashome a mararo. Bane baepa lebatoweng, mosebetsi nakeng sa lefapha.

`Me hone hole moshemane emong ea neng a sebetsa le, eena moo, one a tsoa koana Indianapolis, mohlomong, maele tse ka bang lekholo ho tloha Jeffersoville moo ke neng ke lula teng, kapa moo ke neng kele moahi oa teng. `Me hone hole...O ile are ho moena oaka, ka tsatsi le leng. O ile are, “Ngaka,” are, “Ke  rata ... Ke ilo neala, haebe nkaba le chelete e lekaneng hoka lefa moreri.” Are, “Ke nale chelete e lekaneng hoka lefa feela lengolo la lenealo, empa, “ha kena e lekaneng hoka lefa moreri.”

Ngaka are ho eea, “Joale, moena oaka ke moreri, mme aka-aka nna ao nealisa.”Are, “Ha akebe a lefise batho bakeng sa ntho tse kang tseo.”

Are, “Na oka mobotsa hore na aka khona ho nnealisa na?”

15-1 Ka tsela e joalo, phirimaneng eo moena oaka o ile a mpotsa. Kare, “Haeba ha a soka a neala pele, kapa bobeli ba bona, ntho enngoe le enngoe e lokile.” `Me are, “Ka tsela e joalo, eea, ketla mmotsa.” `Me kare ho eena, “O mojoetse hore, hahole joalo a theohele koano.”

Ka tsela e joalo, ha Moqebelo o fihlile moshemane eo a theohela koano. Ka hobane ele ntho e kholo ho nna, ke lula ke lebella seo. Nka ... Letsheare leo pula ena, mme koloi ea khale ea Chevrolete, ka mabone a khantshitseng, e tlanngoe kali terata, e kena e kannoa, e fihla e ema kapela ntlo. Nakoneana kamora hore ke lahleheloe ke mosali oaka, mme kene ke lula hirile ntlo ea liphapuse tse peli. `Me Ngaka one a nale nna moo, a ba emetse.

`Me moshemane eo atsoa ka hare ho koloi ea hae, mme one a sa bonahale joalo ka moneali, hake molebella, kapa ho motho e mong feela, ke nahana joalo. Eea bo. Kene kele paki ... hoka reka lieta tse ntle feela, bakeng sa dolara le halofo. `Me one a kentse tsona, likhathetse le tsona. `Me borikhoe bone bohlile bokhathetse le bona. `Me one a apere enngoe ea libaki tsela tsa molestene tsa khale tsa letlalo. Hake hopole hore ho lona batho bakhale lesantse le hopola na. Ene eka e ntshitsoe ka hare ho mochini o hlatsoang ntle leho tsokotsoa, leho hatisoa, e tlamiloe ka tsela e kang ena, lihukung tsa teng.

15-4 Mosali e moneane a tsoa ka hlakoreng le leng, oho, ka meseneana e fatshe haholo e sa bonahaleng le hantle.

Hake tsebe, ke kholoa hore ke entse phoso kaho bitsa ntho tse kang tseo, ka nako enngoe. Gingham, ke lumela hore e biktsoa ka tsela e joalo. Ka tsela e joalo ene ele...ke boetse ke e bolela ka tsela enngoe e fosahetseng hape. Ke-ke lula ke etsa phoso eo hape. `Me kare...

Atsoa ka hare ho koloi, mme baneoloha ka litepisi. Eare ha bakena, nthoana eo e neane, one ...ke nahana, one a, seo a neng a seapere ene ele sekethe ke nahana ka tsela e joalo. One a sena lieta maotong a hae, O ne a nale seemo kapa anale mali a batho ba Indianapolis, hoea tlase. One a nale moriri o leketlang mahetleng a hae, hoea fatshe, one o hlile o theohela fatshe. A bonahala a le moneane haholo.

`Me kare ho eena, “ Na o holile ho lekaneng hoka nealoa?”

Are, “Eea, monghali.” Are, “Ke nale tumellano e ngoliloeng hotsoa ho ntate le mme.” Are, “Ke lokela hoka e bontsha lekhotla mona, hore ketle ke fumane laesense eaka ea lenealo.”

Kare, “Ho lokile he.” Kare, “Nka rata ho bua le lona nakoneana pele ke etsa mosebetsi ona oa lenealo.” Baile balula fatshe. Moshemane enoa a lula a lebella ho potoloha ka hare ho phapuse; one a hloka hoka kuta moriri ka sebele. A nna a tsoella ho lebella ka hare ho phapuse. One a sa mamela seo kese bolelang. Kare, “Mora, ke rata hore o mamele seo kese bolelang.”

Are, “Eea, monghali.”

`Me kare, “Na o rata ngoanana enoa?”

Are, “Ho joalo, monghali, ho fela hole joalo.”

Kare, “Na oea morata.”

“Eea, monghali. Ho feela hole joalo.”

Kare, “Joale, na o nale sebaka seo o tlang ho moisa teng kamora hore le nealane?”

Are, “Ho joalo, monghali.”

Kare, “Ho lokile. Joale.” Kare, “Ke rata hoka le botsa se seng mona. Ke utloa hothoe, o sebetsa mane ho P.W.A.?

`Me are, “Ho joalo, monghali.” Ke lolara tse leshome le metso e mmeli ka beke.

Kare, “O nahana hore o ka etsa bophelo bakeng sa hae?”

Are, “Ketla etsa sohle se matsohong aka.”

`Me kare, “Ka tsela e joalo, hose ho lokile.” `Me kare, “Joale, haeba aka ... Ho tla etsahalang ha aka lahleheloa ke mosebetsi oa hae, khaitseli? Na otla etsa eng, na otla khutlela hae, ho mmao le ntatao?”

Kare, “Joale, monghali, haeba oba le bana ba bane kapa ba bahlano, o sena letho leo oka bafepang ka lona, mme o sena mosebetsi. Na o tla etsang, otla moleleka?”

Are, “Che, monghali. Ketla tsoella ho sokola ka tsela e joalo. Retla khona ho tsoella pele.”

Ka ikutloa haneane. `Me ka hlokomela hore ruri o fela a morata, e fela baratana. Ke ile ka banealisa.

17-2 Eaba ke ea ipotsa hore na o moisitse hokae. Matsatsi a mmaloa kamora moo, ke ile ka botsa moena oaka Ngaka, hore ba hokae. Are, “Batlase koana New albany,” motse o tlase mane hao theosa mane.

Tlase mane hao theosa le noka, hone ho nale lebekere le thoko moo, kene ke feta moo kamehla hake sebetsa joalo ka mosebeletsi oa laene. Kaofela mathaka, bane baee balule fatshe, ba bolele metlae ka tsela e joalo, kene ke ee ke kene ka hare ho koloi mme ke theose le noka hoea rapela ka nako eo! . . .. . . Leho bala Bibele eaka ka nako eo, moo ho neng hole lesenke la khale ene ele moo ho sebeletsoang teng moo. Ho nale koloi tsa khale tse sa sebetseng.

Thaka lenalene le ile laea moo la nka koloi ea khale mme la iketsetsa lemati la moaho oa hae ka lona. O ile a khabisa seo ka likoranta tsa khale.

Ke ba bakae batsebang hore na taki batono ke eng? Haho motho ea tsoang mane Kentucky mona. Ke karolo ea lebokoso, le kentsoeng likhoele ho eona, le terata. `Me o khona ho e sutuletsa ka hare ho . . . Ke sona seo se bitsoang taki batono.

Ka tsela e joalo, baile bakoahela ka seo. O ile moo hoka iphumanela ntho tseo, hoka nka bohato, boo a ka tlang ka bona. `Me a nka mabokose a khale, one a nale tafole. `Me ka nahana, ka tsatsi le leng, “Ketla theohela tlase moo hoka bona hore na bophelo bontse boea joang.”

17-3 Khoeli tse tsheletseng pele ho moo, ke ile ka nealisa morali oa E.V.Knight ho mora oa E.T. Slider. E.V. Knight ke monna emong oa moruihali ea mane Nokeng ea Ohio, mme o, lifektri tse kholo moo, o etsa le matlo, joalo joalo. `Me E.T. Slider, ke feme ea likerabole le santa, bana balimillionere. Empa kene ke lokela hoba nealisa.

`Me ke ile kaea sebakeng, seo ho lokeloang ho ikoetlisa ho sona bakeng sa seo beke tse peli kaofela, ke khutlele teng bobeli bokhumame ka mangole holima mosamelo. Ntho tseo tse ngata tseo keneng ke lokela hoka kena ho tsona, ho batlile, ke lokela hoka lietsa, ho nealisa bao ba babeli! `Me habatsoa, hobaneng, bane bale. . .Bana banealane baile baema feela phapusing eo holeng khoucho e bile ele bethe e mennoeng, empa bobeli baile banealana ka tsela ele nngoe.

17-6 `Me eaba, ka tsatsi le leng, ke nka qeto ea hoea etela barui bana basatsoa nealana. Bane basa lokele hoka sebetsa, bontata bona ene ele barui balimillionere, bane ba baahetse motse o motle haholo. Hantle ntle, enoa E.V. Knight, holimo, mola thabeng, lemati la hae le botenea ba likarete tse leshome le metso e mene paleising ea hae, ka tsela e joalo oka nahana lehae leo baphelang ho lona. Bane basa lokele keho sebetsa. Bane ba nale Cadilac eo baneng baeneoa selemo le selemo. `Me ebile, ene ele bona bana feela, Eare hake leba moo ka tsatsi le leng. . .

Joale, tsela eo ke ileng ka kopana le bona, emong oa motsoalle oa bona ene ele motsoalle oaka. Rene reee re kopanele hangata. Ke eona tsela e ileng ea etsa hore ke kopane le bona eo, eare haba batla hore ke banealise.

18-2 Ka tsela e joalo ke ile kaea baetela. Ke ile ka leba ho Ford eaka ea khale, kantle, ka neoloha ka litepise. `Me ka fihla, haufe le moo, kaba utloa. Bane bahlile basa hole hantle. Bane ba boulelana. Bane baile baea tantsheng. Ene e hlile ele ngoanana ea motle haholo. O ne ale maemong a na a bomabotle. O ile a nka meqhaka e mengata ho potoloha moo, mme a ile a hlola likoloi le tse ling lintho, ka hobane ele mmabotle. Ke ile ka balebella, mme emong a lutse hukung mane mme emong a lutse hukung eane, baqabanela moshemane emong ea ileng a tantsha le eena, kapa ngoanana emong, ntho ekang eona eo.

Eare hake etla, baile batlola kapele mme batshoarana, lebaleng, matsoho a bona fatshe, ho potoloha fatshe, mme baetla moneako. Bare, “Hobaneng, khotso moo, Moena Branham! O phela joang?”

Kare, “Hantle. Lona le phela joang?”

`Me, oho,”are, “Ke-ke. . . Re thabile haholo. Haho joalo, moratuoa?”

Are, “Ho feela hole joalo, moratuoa.” O ea bona?

18-4 Joale, lea bona, le bua se seng seo eseng nnete. Joale, o kase futhumatsoe ke mollo oa maiketsetso, joalo kaha tse ling tsa likereke lietsa ntho ekang pentakonte, joalo ka ntho e ileng ea etsahala lemong tse sekete tse fetileng kapa kete tse peli tse fetileng. Pentakonta ke nnete joalo kaha ene ele nnete ka nako eo le kajeno. Mollo o ntse o theoha lekajeno. Hase Mollo o pentuoeng. Ke Mollo oa nnete.

Ka tsela e joalo, bona, ke bao moo baleng teng. O ea bona? Ke-nkase khone ho phela ka tsela e kang eo.

18-5 “Oho,” ka nahana, “ o ea tseba, tlase mane lebopong le mola nokeng, ke hona mona moo banealane bana ba baneng baleng teng.”Ka nahana, “Moqebelo o mong motsheare oa mantsibua ketla tsehelela moo ke bone hore na bantse baea ka tsela e joang.”

Ka tsela e joalo ka, kele litshila sefahlehong, ka liaparo tsa mosebetsi tse litshila, le ntho tseo ke sebegtsang ka tsona. Ka nahana, “Ere ke lebe moo, keee ho bona.” Ka betseha joalo kaha kene ke ilo lebella ntho tse otliloeng ke maru kapa se seng feela, hake ntse ke feta thapong tsa mohala, le thapo tsa motlakase pela noka. Ke moo ke bonang Chevrolet ea khale, e eme kapela ntlo. Kamora selemo sena se etsahetse, kamora hore ke banealise. Ke moo... Lemati le ile la buleha, mme ke ile ka bautloa haba buoa. Sena seka utloahala joalo ka boikaketsi, empa ke ile ka atamela hoo ke ileng ka khona ho utloa haba bua, ho utloa seo baneng base bolela. Ke eme moo. Kene ke batla feela ho utloa, kabo nna.

Kene ke batla hoka fumana le hoba le bonnete ba seo ba buang ka sona. Ke eona tsela eo ke sebetsang ka eona bakeng sa Lentsoe la Molimo. Hore na ke Nnete na, kapa hase Nnete? Na O tla boloka Lentsoe la Hae, kapa ha A boloke Lentsoe la Hae? Haeba A sa boloke Lentsoe la Hae hase Molimo. O ea bona? O feela A boloka Lentsoe la Hae. Ke Molimo. O ea bona?

19-2 Ka tsela e joalo kene ke rata ho bona hore na bantse baea joang. `Me ka tsoela ka thoko, ha bobebe feela. Ke ile ka moutloa are, “Moratuoa, kene ke batla ho o fumanela seo, ka tsela e joalo ke entse seo.”

Are, “Joale, lebella mona moratuoa.” Are, Mose ona o lokile.” Are, “Hobaneng, ona o lokile.” Are, “Ke thabela seo. Empa, o ea bona. . .”

Ka atamela, hoka hlolisa lesobeng, moo lemati le neng le butsoe haneane leo la boholimo ba koloi ea khale. Ke eo moo a neng a eme teng, a lutse moo, mme eena a lutse holima mangolo a hae, mme letsoho la hae holima lehetla la hae, letsoho la hae le mopotapotile. O ne a enale katiba tsela tsa khale letsohong le leng la hae, one a ile a phaunea lesoba ho eona, leho e hatella fatshe, ka holimo, mme a ntsha cheke ea hae ea mokholo, hona moo. One a e beha tafoleng. Are, “Bokana keea lijo. Bokana kea inshorense. Bokana kea koloi.”`Me bane basa khone hoka fihlela seo base hlokang. Hoka utloa hore o ile a bona mose mane fensetereng, bekeng tse mmaloa tse fetileng, oo o neng o hloka lolara le se seng. O ne a batla ho o fumana. Are, “Ka tsela e joalo, moratuoa, o ka shebahala hantle ka hare ho ona.” `Me are. . .

Are, “Empa, moratuoa, ke nale mose. Hake o hloke ha kalo.” Oea bona?

19-5 Mofumahali eo e moneane. . .

Ka chechela morao, ka lebella holimo. Ka bona libaka tsa litshepe matlong a mang. Ka ema moo ka lebella, metsotso e mmaloa. Ka nahana, “Joale ke mang morui?” Ka nahana, “Haeba, Bill Branham, o ne o lokela hoka nka moqhaka, one o tla ea hokae?” Ho nna, nkase nke ntho eo e ntle hoea le eona thabeng. Kene ketla nka ntho ena e fatshe hoea le eona pele ele ntho eo eleng lehae la sebele, motho ea nthatang eo ketlang hoka lula le eena hosa khathatsehe hore ho etsahalang, motho ea lekang ho etsa lelapa, eseng ea lekang ka hohle hore ao hame ntho tsohle, bakeng ts antho tse ling, motho ea nang le oena, karolo ea hao.

20-1 Seo se lutse se nale nna kamehla, tsela eo seo se neng sele ka teng. Emong o khetha mosali ea motle haholo, emong o khetha semelo. Joale, ke eona feela tsela ea ho khetha. Pele, lebella semelo, ebe he, o rata. Ho lokile.

Hlokomela, Adama oa pele oa Molimo o ne a sena khetho, bakeng sa mosali oa hae. O ne a sena khetho holima hae. Re fumana hore o ile a motlosa ho Lentsoe la Molimo. Haho eaka hoa hlokahala hore a tsamaee a ilo rapela ka taba ena. Hone -hone hose ka tsela e joalo kaha nna le oena. O nea sena khetho hohang feela. `Me hape, kaho etsa seo, o ile a motlosa sebakeng sa hae sa nnete sa hoba mora oa Molimo. `Me o entse seo kaho mobontsha tsela e bobebe ea ho phela, se seng seo baneng basa lokela hose etsa hohang feela. Empa semelo sa hae se ile sa bontsha hantle feela hore o ne a le phoso. Tsela ea hae eaho etsa lintho e ile eahla ea fosahala lisa beoa feela. Eaba o ea molatella hore, ka mabaka a hae, khanea eo a e fumaneng, eo eneng ele khahlano le Lentsoe la Molimo, ene ele tsela e betere eaho phela.

20-3 Ke basali ba bakae kajeno, joalo joalo, banna, baka khona ho tlosa mosali ea lokileng ho Molimo, kapa ho tlosa monna ea lokileng ho Molimo, kaho leka ho mobolella, “Tumelo ena, moshemane oa Pentakonta! Seo ke tumelo,”bare, “Oho, Seo kesa khale. Ke ntho ea khale eo. Na hao lumele Seo.” O lokela ho rapela ka thata pele o ka neala mosali ea kang eo. Hase lebaka hore o motle ha ka kang. Seo hantle feela le monna.

O moqhekaneetsa hore a tsoe thatong ea Molimo hore a etse seo a neng a kase se etse, ka seo, ho tlisa lefu ho moloko ohle oa botho. Ke lona lebaka leo Bibele e hanang ha aka rera, kapa hoka tshoara Lentsoe la Molimo, ka tsela e feng kapa efeng.

Kea tseba, khaitseli, bongata ba lona bore, “Molimo O mpilelitse hoka rera.”

Hake phehisane le oena. Empa ke tlilo o bolella, Lentsoe lere o seke oa etsa seo. “ Akase rute, kapa hoka tshoara karolo enngoe e itseng ea Lentsoe, empa a ithute a khutsitse.”

“Joale,” ore, “Morena O mpoleletse ho etsa seo.”

Hake kholoe seo leha neane feela. Na o ile oa utloa Molaetsa oaka ka tsatsi le leng ka Balame? Balame o ne a ile a fumana taba pele hotsoa ho Molimo, qeto ea pele e nepahetseng hotsoa ho Eena, “O seke oa etsa seo.” Empa o nnile a tsoelapele ho fihlela Molimo a mmolella hore o ka nna oa etsa seo.

Molimo A kanna A o lumella hore o ka rera. Hakere ha A bolela seo. Empa seo hase seo A qalileng A se lumela ka hobane hase leano la hae. “O lokela hoba tlasa taelo ea Hae kapa ho Momamela, le hore molao oa Hae oreng.” Ke nnete. Ka tsela e joalo, ha a lokela hoka etsa seo.

21-1 Joale, hlokomela hape monealuoa o tshoantsha oa semoea. Lentsoe lebolela, hore, “O ile a etsetsoa monna, eseng monna a etselitsoe mosali.”

Joale ke tlilo bua, mme hobaneng, metsotsong e mmaloa, ka Monealuoa oa Kreste, empa ke ntse ke leka ho o bontsha moo a tsoang teng.

“Mosali o etselitsoe monna, e seng monna bakeng sa mosali.” Ke lona lebaka, tlasa melao ea khale, sethepu sene se lumeletsoe. Hlokomela Davida ka basali ba makholo a mahlano, mme Bibele e bolela ere, “ Ene ele monna ea pelong ea Molimo.” Ka basali ba makholo a mahlano, mme Solomone ka sekete, empa hose mosali lea mong ea neng a lokela hokaba le monna emong.

21-4 O fumane theipi eaka ka Lenealo le Tlhalo. Seo, holimo mane thabeng ea Tucson, mona e seng khale, kene kele holimo mane, ke rapela ka taba ena. Bane ba nthitse sekolo, bane baile ba batla hoea lebella Topallo ea Mollo eo eneng e entse selikalikoe peletsong ea thaba, eea pele le morao, holimo le fatshe. Batho ho potoloha mona batseba seo, hobane baile bae bona, ha A ne A ne A mpolella Nnete ka lenealo le tlhalo, eo ho buang ka eona haholo matsatsing ana. Haeba ho nale lehlakore le lebang koana le leng le leba koana, ho lokela hoba le Nnete kae kae. Kamora Litiiso tsena tse Supileng, O lekile hoka bontsha feela seo eleng Nnete.

21-5 Hlokomela, joale, o ne a sa lokela hoba le monna e mong empa ale mong feela, hobane, “Mosali o etselitsoe monna, eseng monna mosali.”Makholo ao a mahlano ene ele basali ba Davida, seo sene se tshoantshang mosali oa Davida. Ha Kreste a lutse holima terone ea hae Mengoaheng e seke, Monealuoa oa Hae e kasebe motho a le mong feela, empa etlaba likete, Monealuoa, kaofela Bonngoeng. Davida one a nale basali ba bangata, joalo ka motho a le mong, empa kaofela ha bona ene ele mosali oa hae. Joalo ka mmele ohle ele Monealuoa oa molumeli oa Kreste, hobane O feela ele Eena, mosali. Ene ele Monna. Joale, re etselitsoe Kreste. Kreste ha a ea etsetsoa rona.

Ke seo re lokelang hoba sona libukeng kajeno, keho leka ho etsa Lentsoe leo eleng Kreste lere lekane, ho nale ho leka hore rona re lekane le Lentsoe. Ke sona seo eleng phapang.

22-1 Ha monna a khetha ngoanana ea itseng bakeng sa lelapa, ha a lokele hoka itshetleha feela holima botle, hobane khahleho eea thetsa, ke ntho ea Diabolose.

“Oho,” Ke utloa motho emong are ntle moo, “hlokomela hantle mona, moreri!”

Ke bolela hore ntho tsena tse mona lefatsheng, tse boleloang hore lintle, hantle ntle ketsa Diabolosi. Ketla tiisa seo ho oena. Ebe, tabeng ena, hake re lebelle Lentsoe le Halalelang la Molimo, hoka lebella hore ke nnete kapa che. Ba bang ba lona basali le batla hoba batle! Lea bona moo botle botsoang teng. Tshimollong, Satane one a le motle hoo a neng a bile a thetsa le Mangeloi. Ene ele Lengeloi le letle hoa feta kaofela ha oona. Ho bontsha hore, botle ke ntho ea Diabolose. Diporofebia ere, Solomone ore, “Botle ke bosaoana.” Hantle feela, ho feela hole joalo. Ke khahleho.

22-3 Ke rata hole botsa, leho bolela seseng mona bakeng sa lona. Ke rata hore le hlokomele se seng mona, motsotso feela. Libupuoa tsohle tse teng mona lefatsheng, linoneana, liphoofolo, re fumana hore holi phoofolo, ntle feela ho motho, ke monna e motle, eseng mosali. Hobaneng? Lebella mona. . .. Lebella tshepe, e mona entle ka manaka a maholo, le seseneane sethole. Hlokomela sethole sa khoho, le mokoko o motle o moholo. Lebella noneana tse tona le tse tshehali. Lebella matata a matona le a matsheali. O ea bona? Haho le sebopuoa lefatsheng, se entsoeng, se theohelang maemong a fatshe joalo ka mosali.

Joale, khaitseli, o seke oa tsoha kapa hona ho tsamaea. Emang feela ho fihlela le utloa pheletso ea taba Ena. O ea bona? O ea bona?

Haho letho, e tshehali ntle ho mosali, e kabang ka tsela e joalo eabo febe. O bintsa ntja “sehlola”o botsa e nngoe “letlola terata” lifeta halofo ea linaleli tsa libaesekopo tseo reli shebella ntle moo. Haho tsela eo baka fetang tseo kaofela.

Mosali ke eena ea ileng a fetoha, ka baka la thetso. Hantle feela. O ea bona hore botle boile ba mobeha hokae? Joale, ke lona lebaka, leo, kajeno, re fumanang hore mosali oea neoloha ka botle.

22-5 O naka Pearl Bryan, o kile oa bona senepe sa hae. O lokela hore ebe ke mabotle oa Amerika. Haho ngoana oa sekolo hotsoa sekolong sefeng kapa sefeng easa rateng ho mosala morao. Na o tseba hore ho lokela hoba ka mokhoa o joalo? Na one o tseba hore Bibele e bolela hore ho lokela hoba kamokhoa o joalo?

Na one o tseba hore hooa ho tlile ka mosali qalehong ea lintho kaofela? Hooa. . .Le pheletso etlaba ka eona tsela e kang eo, basali batla nka puso ka holima banna, hoea ka tsela e joalo. O ne o tseba hore Lengolo le bolela ka tsela e joalo?[Phutheo ere, “Amen.”-Mong.] O ea tseba, tsatsing leo a keneang liaparo tsa banna, leho etsa meriri ea hae ka tsela ea seterateng, ntho tseo likhahlano le Lentsoe la Molimo. O ea tseba hore mosali o bolela kereke? [“Ho feela hole joalo.”] Hao bona seo mosali a seetsang, o khona ho bona seo kereke ese etsang. Seo se hantle feela.

23-1 Joale, joale, ke nnete feela joalo kaha Lentsoe la Molimo ele Nnete.

Haho mosali ea theohang ka tsela e joalo. Leha hole joalo, ka tsela e joalo, a mpa a. . .

O ne a le popong ea tshimoloho. Popo eohle ea tse ling tse tsheali entse ele mokhoeng oa tlhaho; linoneana, e tona le etsheali, liphoofolo, e tona le e tsheali. Empa, bophelong ba motho, Molimo O bopile monna feela, eaba O montsha ho monna. Mme mosali ke tlhahiso e hlahang ho monna, hobane Molimo ha A hlahisa ntho e kang eo. Hlahloba Lengolo. Hantle feela. Molimo, che, monghali, tlhahong ea Hae eaho qala. O ile a beoa ntle mola.

Empa haeba a ka itshoara hantle feela, o nale moputso o moholo ho feta monna. O beiloe lebaleng la teko. Ka lefu la hae ka boeena. Ka eena lefu letlile. O molato ka lefu le tletseng hohle lefatsheng mona. Empa Molimo A fetoha A etsa hore mosali e mong a tlise Bophelo hape, hoka tlisa Mora oa Hae ka mosali ea ikokobelitseng. Empa ea sa lokang ke ea khohlahetseng ho feta, haho ntho e fatshe ho feta eo.

23-3 Kaine, mora oa Satane, o ile a nahana hore Molimo O amohela botle. O etsa seo kajeno. Kaine ene ele mora oa Satane. “Oho, joale!”ore. Re ka seke ra kena litabeng tsa hae haholo, empa ere feela ke lokise taba ena. Bibele e boletse hore,”ene ele oa emobe.”Ka tsela e joalo seo se fella moo. Joale, ene ele mora oa Satane. `Me o ile a nahana taba eo, ho tlisa aletareng ho khabisa aletare bakeng sa ho sebeletsa, ke seo Molimo A sehlompahang.

Ba nahana, ntho e kang eona eo le mehleng ea joale. Hantle feela. Sena, “Re ahile moaho o moholo. Retlaba le mokhatlo o moholo. Re nale moaho o moholo le baaparang hantle haholo, bareri ba maemo a holimo.” Ka nako tse ling Molimo o limillione tsa limaele ho tloha nthong eo. Hantle feela. Empa o fumane hore ke kereke.

23-5 Ka tsela e joalo, haeba Molimo O hlompha tshebeletso, boikokobetso, mahlabelo, Kaine one a ntse a tshoana le Abele kaho loka. Empa ene ele ka tshenolo, a fumaneng hore hase liapole tseo batsoali ba hae baileng baseja.

Ke tlilo bua se seng mona se kekeng sa utloahala sele monate bakeng sa moruti, empa ke tlilo bolela seo, leha hole joalo. Ke ile ka utloa emong a bolela se seng se itseng, a bua joalo kaha o ea soasoa. Hake bolele eka mohlomong ke bolela hohong. Ke bolela sena kaho nahana, “haeba hoja liapole lietsa hore basali bahlokomele hore batsotse, re lokela hoka feta apole tse joalo hape.” O ea bona? O eabona? Oho,hoo. Ntshoareleng ka seo, empa ele hore seo se fetohe. Kele tshaoreletse mona, ke bua ka basali, joalo joalo. Ke rata ho pholola motsotso feela, bakeng sa setlang.

24-1 Joale, hlokomela, oena. Ene ese liapole. Re tseba seo.

Kereke e fetohile matsatsing ana, ka phehlelo ea eona, joalo ka liphihlelo tse ling tse fihletsoeng ke batho, hali fetoha hoea ka mahlale. Ba leka ho etsa kereke ea mahlale, ka taba ea litshoantsho ka tsela e joalo. Ka bomalimabe Pentakonta e kene nthong eo. Ho molemo kehoba le phala, hukung mola, le Moea oa Molimo ole ho oena. Empa o leka hoka itshoantsha le bona kaofela, hobane ole mokhatlo. Ke sona se entseng ntho eo. O ea bona? Likereke li leka hoba ka tsela ea mahlale.

`Me hopola, ha monna a ntse a fumana se seng hoea ka mahlale, o ea ipolaea kamehla eohle. Ha a ne a etsa poere ea sethunea, lebella seo e se entseng. Ha ane a etsa koloi, ke bolaea batho ba bangata hofeta poere ea sethunea. Joale o etsa bomo ea haetrojene. O ka ipotsa hore na o tlile ho etsa eng ka eona? Haho joalo.

24-3 Ka tsela e joalo le kereke, haeleka ho fihlela se itseng ka mahlale, ka mohopolo oa batho, e tsoellapele ho o tlosa ho Molimo, hoea lefung, ho feta mokhoa oo eneng ele ka teng pele. Hantle feela. O seke oa khetha kereke hoea kamoo o ileng oa khetha mosali oa hao. O ea bona? Seo mahlale a moetselitseng sona sea makatsa, empa o lokela ho tlosa seo kerekeng ea hao, o ile a etsa pente, poere, le lintho tseo tse ling. Khetha hoea ka boemo ba Lentsoe la Molimo.

Hare lekaneeng monealuoa oa kajeno le kereke e bitsoang monealuoa kajeno. Lekanea mosali, ea tlileng ho nealoa kajeno.

Joale, lebella feela seo mahlale a se entseng bakeng sa hae. O tsoile, pele, ka moriri o kutuoeng, ka meriri e mona ea Jacqueline Kennedy, o ea bona, kapa se seng se tshoanang le seo. Na o tseba seo Bibele ese boletseng? Bonneteng ke hore Bibele eneha monna, haeba a batla, tokelo ea ho mohlala, ha a etsa seo. “Ke mosali easa hlompheng, ea kutang moriri oa hae.” Bibele e boletse ka tsela e joalo. Hantle feela. Na lene lesa tsebe seo? Huhu? Oho ke nnete seo! Ke rera haholo California hore le seke la tseba taba eo. Hantle feela. Oho, hle! Seo se ntsoela molemo o feng? Baentse seo, leha hole joalo. O kase nke kolobe oa efetola lebitso la eona, oa e etsa koneana.

24-5 Hlokomela. O tlilo nhloea kamora taba ena, empa o tlabe o tseba Nnete. O ea bona?

Lebella. Hare lekaneeng ntho tsena. Ke enoa moo a tlang teng ka pente e ngata sefahlehong, ntho eo a seng eona, monealuoa oa sejoalejoale. Hlatsoa sefahleho sa hae o tla mobalehela, mohlomong. Ao tshose hoisa lefung, tlosa ntho eo sefahlehong sa hae. Ke tsela eo kereke ka pente e kholo sefahlehong, ketso feela eleng ea Boiketsiso Batheoloji. Uhu, uhu. Bobeli banale tse ntle, lifahleho, tse entsoeng eseng ke Molimo ke motho feela. Haho tshobotsi moo leha ele ho emong.

Hlokomela, joalo feela ka Satane, hoka thetsa feela, bapisa monealuoa oa joale le seo, o tena marikhoe a makhutshoane, o kenea pente, o kuta moriri oa hae, o apara aparo tsa banna, o mamela moruti ea reng seo se lokile. Ke mothetsi. O tla ikarabela pele moo ho uoang. Hantle feela, hoba se seng seo a seng sona.

25-2 Ke eona tsela eo kereke eleng ka teng, e fumana e kholo, DD, Ph.D., LL.D. Joale ore, “Moruti oa rona ke sena, ke sane, le sela,”mohlomong ha a sa tseba letho ka Molimo ho nale le Hotentote le tseba ka bosiu ba Moegepeta. Hantle feela. Ka tsebo ea seminare ea theoloji koana ntle, a sa tsebe letho ka Molimo.

Kereke ea sejoalejaole le lipente tsa eona, ka basali ba bona ka khalalelo e kutuoeng, ka ramahlale oa bona oa moruti hoo baseng ba bile batshoana, le Jesebele haeba one a le teng. Ka meriri ea batho ba seterateng, marikhoe a makhutshoane, ka lipente, kaofela likopanetse tatsong ea theolojing, ke tsela eo kereke e emeng ka teng. Hantle feela. Semoeeng bahole haholo leho haha lelapa hoea kamoo Jesu Kreste A tlang ho e amohela ka teng.

25-4 Haeba Mokreste o feng kapa ofeng aka neala mosali ea joalo, o bontsha hantle hore o oele mohaung. Tatso ea hae ea Molimo le tatso ea hae ea lelapa, ea hore lelapa lelokela hoba ka tsela e joang, e hole, ha a khetha mosali ea joalo. Che, monghali. A kase lekane tatso ea Bokreste. Ponahatso ea hae ea semoea e fatshe haholo, e shoele, botleng ba mekhatlo le litakatso tsa lefatshe.

Ke hona moo hantle feela moo kereke e emeng kajeno, kaho rekisa ponahatso ea eona ea semoea ho Satane, ka tumelo ea mahlale. Ha a, nale tokelo, joalo ka kereke ea Molimo, hoka lula Lentsoeng la Molimo lehoba Moea o Halalelang o sebetse, kaho kopanea Mmele ka Lentsoe la Molimo. Ho nale seo, a rekisa ka tokelo ea hae ea tsoalo, joalo ka Esau, a nka mokhatlo, molese a tsoelle ka seo, se seng le se seng seo a batlang hose etsa, hantle feela, hoka tsebahala joalo ka mmae a ile a tsebahala mane Necaea Roma. Lentsoe la Molimo!

Oho, tsela eo le ileng la kena pusong ea Pentakonta! Ho hobe ka tsela e joalo, empa seo se ile sa etsahala.

26-1 Hlokomela, motsotso feela, sista mane Katoliki kerekeng. Mosali eo, hore ebe moitlamo, hoka tlosa le sira laho qetela, o rekisoa hantle feela ho kereke. Eena ke (mmele, pelo, le moea) o laoloa ke kereke. Ha ana mohopolo oo eleng oa hae, ha ana le thato eo eleng ea hae. O ea bona ntle mola, ke Satane ea baetsang makhoba a hae, joao ka nnete.

Kereke ea sebele ea Kreste, Monealuoa, e rekisitsoe ho Eena le Lentsoe la Tshepiso, ho fihlela mohopolo o neng ole kaho Kreste O le ka ho oena. Ke phapang e ka kang eo!

Re fumana, hore kajeno, kereke ea sejoalejoale. Kereke ea lefatshe ea sejoalejoale le kereke ea joale bobeli liimme, hoka ba le bashemane.

Emong oa bona, mokhatlo o tlilo pepa hoea ka mokhoa oa teng, le leng, la matsatsi ana, mane Mokhatlong oa Likereke oa Lefatshe, eo etlang ho hlahisa antikreste, hoea ka mokhatlo. Seo e feela ele Nnete. Hoka nna hoa etsahala hore ke seke ka phela hoka bona seo. Ke lumela hore hotlaba joalo. Empa, lona batho ba bacha, le hopole hore lene le utloi moreri a bolela seo. Pheletsong ea lintho hotla etsahala. `Me seo ke letshoao la sebata, ha feela a etsa seo eleng Mokhatlo oa Likereke oa Lefatshe. `Me otla tsoala ho mora oa hae, antikreste.

26-4 Enngoe e mmeleng le eona ka Lentsoe la Molimo etla tsoala le eona Mmele, Mmele o felletseng oa Jesu Kreste, eo eleng Monealuoa. `Mele oa Kreste hao soka o fella ha joale. Ke ba bakae batsebang taba eo? Monna le mosali ke ntho ele nngoe. Kreste ke Mmele o le mong, Lentsoe. Monealuoa o lokela hoba Mmele kaofela. Bana ba babeli, mmoho, baetsa Mmele ole mong hape. Joalo kaha Adama a bile mane tshimolohong; monna, le mosali, ke motho a le mong ha joale. Joale, Eena, Monealuoa oa sebele, e rekistsoe ho Eena ka tsela eo, hoo A sa khoneng ho sebeliseng mohopolo oa Hae. Empa mohopolo oa Hae, hantle feela, thato ea Hae, thato ea Hae ke Lentsoe la Hae.

26-6 Joale lebella monealuoa eo ea khethiloeng ke batho, o tshoantshe le oa joale leoa semoea kajeno, Jesabele oa joale a louoe ke Akabe, botle ba Max Factor, ntho enngoe le enngoe. Lebella kereke, ka eona tsela eo, empa sehlola sa Lentsoe le Phelang la Molimo; mokhatlo o moholo, meaho e meholo, chelete e ngata, moputso o moholo, kaofela barekisitsoe. Banna baeme sefaleng ba bolela hore seo se lokile, mme balumella hore seo se kene ho bona. Thetso, ke sona seo kaofela. Nnete feela ea e foufetseng Kereke ea Laodesia ea Mongoaha Kholo, hantle feela seo Bibele e se boletseng hore setla, etsahala. “E itse, 'ke morui, ke lutse joalo ka mofumahali. Hake hloke letho.' Empa hao tsebe hore o mofutsana, o malimabe, o soto, o tsotse, mme hao tsebe seo.”Haebe seo hase HOITSOE KE MORENA, Tshenolo 3, hake soka ke bala seo. Seo A leng sona, mme ha a tsebe seo! Nahan ka seo feela.

27-2 Haeba oka joetsa monna kapa mosali, mane seterateng, ea tsotseng, o ba bolella hore batsotse, mme bare, “Etsoa litabeng tsa rona,” hobaneng, ho nale bothata ba mohopolo kae kae. Ho lokela ebe ho nale se seng se phoso ka mohopolo oa bona.

`Me haeba o khona hoka bala Lentsoe la Molimo, tsela eo batho ba lokelang hoba ka eona, leka kolobetso ea Moea o Halalelang eo re nang le eona matsatsing ana, mme le, batho, hobaneng, bao lebella eka oea hlanea. O ea ba bolella, “O nale . . . Ba lokela hoka tsoaloa labobeli. Ba lokela hoka lumela Bibele.”

Bare, “Seo ene ele litshomo tsa Bajuda, lemong tseo tse fetileng. Kereke ea rona e nale tsela.” Basoto, malimabe, bafoufetse, batsotse mme haba tsebe.

27-3 Bibele ere ke maemo ao batlang hoba ho ona.

Keka tsela e joang moporofeta oa sebele asa e bone taba eo? Hake tsebe.

Ho khelohela kahohle likerekeng, hohle mona. Lebella feela seo, ka tsela ea sejoalejoale. “Sehlola sa khale le barali ba sona,” ba Tshenolo 17, ho fana ho “bafutsanehile, bafoufetse, malimabe”ho mamela thuto ea bona ea theoloji e khahlano le Lentsoe la Molimo. “Bafumana ka hare ho eena moea oa bofutsana, banna le basali ka-kahohle.”Ho nale ho hohela batho...

Kreste o bonahatsa Lentsoe la Hae ho hohela batho. Ha A memele batho mokhatlong oo ho nang le ntho tse ling tse kholo le moo ho nang le kereke e kholo ka ntho tse ntle. Empa Lentsoe la Molimo le hohela Monealuoa oa Kreste.

27-5 Joale, hlokomela. Ho makatsa hoka bona hore likereke li hohela batho ka liaparo tse ntle tseo baliaparang le lintho tse ling le likhoaere, basali ba pentileng lifahleho. `Me ebe ba nahana. . . `Me ba bina joalo ka Lengeloi. Batletse thetso joalo ka Liabolose, ho tsamaea bosiu bona bohle ho tantshuoa joalo, hosa nahane ka letho. Ke sona hantle feela seo base nahanang. Ke hantle feela ka mokhoa o joalo. “Ho lokile. Seo se setle haholo.” Empa, o ea bona, ke thetso eo. Seo hase Lentsoe la Molimo.

Hantse, Monealuoa oa sebele a ntse a hohela talimo ea Molimo, kaho boloka Lentsoe la Hae. Joale hlokomela. Hare hlokomele Kreste.

28-1 Ore, “Joale, ema motsotso, ke botle bofeng bona o buang ka bona?”

Bibele e boletse ho, Isaia 53:2, hore, ha Jesu A etla, “Hone hose botle ho Eena, hoo rene reka khahloa ke Eena.” Hantle feela? Haho botle. Ha aka fihla botleng balefatshe, joalo kaha Satane a le ka teng matstsing ana, batho bane baka matha ba Moamohela joalo kaha Aleng ka teng matsatsing ana bakeng sa kereke. Hantle feela, bane batla etsa seo. Empa ha A kaba A tla ka botle boo batho ba boratang, empa O lula kamehla Atla ka botle ba Semelo. Ke moo Kreste ha Atla ka botle, boholo, matla, Monna ea mesifahali. Molimo ha A khethe ka tsela e joalo.

28-2 Ke hopola ka tsatsi le leng moporofeta o ile a lokela hoea khetha morena, ho etsa mora hotsoa ha Jesse emong oa bara ba hae, hoka nka maemo a morena emong, Saule. Ka tsela e joalo Jesse a motlisa, e moholo, ea motle moshemane. Are, “Moqhaka o tla loka hlohong ea hae.”

Moporofeta one a lokela hoka tshela oli hlohong ea hae. Are, “Molimo ha A batle enoa.”O ile A hana bohle bashemane bao, ho fihlela hotla e moneane, ka mahetla a leketlileng, ea sa bonahaleng. Eaba o tshela oli holima hae, mme are, “Molimo O mokhethile.” O ea bona? Re khetha ka chalimo. Molimo O khetha hoea ka semelo.

Semelo, haho soka hoba le motho oa semelo sekang sa Jesu. E phela le oena mme o Mohlahise. Re bona seo hore ke Nnete seo. Hase botle ba lefatshe boho Eena bo hohelang Monealuoa. Ke semelo sa Hae, semelo sa Kereke, seo Jesu A sehlokang, eseng moo moaho o moholo, moo holeng mokhatlo o moholo, ka maloko a mangata. O ile A tshepisa ho kopana le rona moo ba babeli kapa babararo bakopaneng. Hantle feela. Ke hona moo molumeli oa sebele a kopanelang teng a beile tshepo ea hae, ke holima Lentsoe la Molimo le bonahatsoang ka Nnete, seo ke eng. Bakhethiloeng ke Lentsoe la Hae, eseng sehlopha se ratehang sa lefatshe. Bahloile seo.

Hase lebaka hore o Mohlalile, hobane o ntse a hlolohela litshenolo tsa Hae, mme ha a na tsona. Ha a sa mokhathalla, tsela eo a sebetsang lontho ka teng le ho sebetsa ka teng, leha ntho tsa lefatshe lena ka lintho tsa lefathe a nang le tsona.

O batla tlhaho ea hao, tlhaho ea Kreste.

29-1 Joale, motsotso feela. Ke sona feela seo. O khetha Monealuoa hoka bonahatsa tlhaho ea Hae, eo kereke ea sejoalejoale e e hlolohelloang progamong ea bona, kali milione tsa limaele, hobane ba latola taba Ena hoba Nnete. Joale seo sekaba joalo ka tsela e joang? Joale, O lebeletse letsatsi leo Monealuoa a tlang ho etsuoa ka lona, Baheberu 13:8, joalo feela ka tsela eo A bileng ka eona. O lokela hoba nama ea Hae, masapo a Hae, Moea ona ola, ntho enngoe le enngoe ebe eona ela, hantle feela ka tsela eo ho e aha, hase nama ele nngoe ha joale. Semelo sa Hae, Lentsoe, la mongoaha ona, o lokela hoka lokisoa. O lokela hoka lokisoa joalo kaha A batla.

Joale, hare koala, lebaka le entseng hore ke bue ntho tsena, mme ke tlabe kese ke koala.

29-2 Phirimaneng enngoe, ene e kaba hora ea boraro hoseng. Kene ke phaphame.

Ke nahana hore emong le emong oa lona o tlaba le karabo ea sena. Na nkile ka lebolella se seng Lebitsong la Morena ntle Nnete feela? Kamehla eohle ke bolela nnete feela. Ka tsela e joalo nthuse, Molimo O ea tseba hore ke nnete seo. Haho lea mong feela, lefatsheng mona, ho lintho tse likete tseo ke liboletseng, tseo lisakang tsa phethahala. Lilula liphetheha kamehla eohle.

Esita leha kene kele mane Phoenix, ka tsatsi le leng, ntho eka etsang selemo e fetileng, mane molaetseng ola, Ke Nako Mang, Benghali? Ke lebolella, hore “Mangeloi a Supileng atla kopana ntle mane,”ho buloeng hoa Litiiso tsena, mme ho etsahalang. `Mekasene oa Life e jere taba eo, Lelakabe le leholo le lebang sebakeng, maele tse kabang mashome a mabeli le metso e supileng ho potoloha le mashome a mararo hoea holimo. Ba bang ba banna baemeng mona ka hare ho moaho ona kajeno phirimaneng ena bane bale teng ka tsatsi leo ha sena se etsahala, hantle feela ka tsela eo seo seboleloa ka teng. O mpolella ntho tse tlang ho etsahala, mme lietsahale ka eona tsela eo hantle feela.

29-3 Tsela eo Litiiso tseo kaofela libulehang, libolela liphiri tseo lisaleng lipatoa ka nako e telele ka mengoahangoaha bakeng sa batho le ntho tseo tse ngata, hantle feela.

Ha joang, a eme hantle tlhooeng ea thaba, banna, ba bararo kapa ba bane ba bona ba eme moo hantle feela baemeng mona kajeno, ke nnete, ho feta moo. Ho neolosetsa thabeng ea Molimo, Moea o Halalelang oare, “Phahamisa lefika leo.” Rene re tsoma. O ile oare, “Lahlela seo sebakeng, mme oare, “HOITSOE KE MORENA.” Ka etsa seo. Hantle feela ho tloha tlase moo ho nale lesoba la moea. Kare, “Horeng tse mashome a mabeli le metso e mene, o tla bona letsoho la Molimo.” Banna ba bang bateng mona bane bale teng moo.

Tsatsi le latelang, ene e kaba hora ea leshome, re eme moo, kare, “Itukiseng. Kenang tlasa koloi moo, motala. Kare, “Ho nale setlang ho etsahala hona joale.” Ene ele sebaka se hlakileng marung koana, hantle feela hoea mane thabeng eo. Eaba ho theoha Mollo hotsoa Leholimong, o hoelelitse haholo, o otlaka mabota ka tsela e tjena. Kene ke eme ka tsela e tjena. Kene ke eme tlasa ona feela. Ke ile ka rola katiba eaka, ka phahamisa hlooho eaka. One o hlaha maoto a mararo kapa a mane, ho khaola lebota ka tsela e joalo, mme e qhoma haholo. Sebile se khutlela morao hape sebakeng, setheoha hape, ka makhetlo a mararo, e bile sekhaohanea meru ea lifate, lijarete tse ka bang makholo a mabeli.

30-1 Re utloa batho ba bolela bare, “Amen”? Bane bale teng ha seo se etsahala, o ea bona, seo se thuhakanea ka makhetlo a mararo.

Haba tsoa tlasa koloi le lintho tse ling, bakhutla, bare, “Seo setla o nepa, empa hone hose sebaka se silafetseng hohang.”

Kare, “Ene ele Eena. O ne A bua le nna.” Molimo O bua ka setsokotsane lea tseba. Lea bona? Topallo eo ea Mollo eo le e bonang moo setshoantshong ene ele Eona, e eme moo.

`Me eare ha Eneoloha, bare, “Seo ke eng?”

Kare, “Kahlolo e oela Lebopo leka Bophirima.”

Letsatsi le hlahlamang moo, Alaska ene e rata ho tetebela. O ea bona? Seo se ile sa otla hang feela, moo, hang feela.

Hokae, o lokela ho etsa se seng, hoka bonahatsa seo. Joalo ka monna ea behang letsoai le beoe moo, mme a letshela ka hare ho metsi, mme are, “HOITSOE KE MORENA, hahobe le metsi a nang le tsoekere.” `Me enngoe ea tsona, Jesu A kha metsi ka setshelo mme a etsa veine ka seo.

O lokela hoba le se seng, hoka etsa seo. Ke sona seo seneng sele sona seo, se ileng fofa le moea. Ke sona seileng sa qala setsokotsane.

30-5 Ka nako ea hora tse mashome amabeli a metso e mene, seo se ile sa sisinea thaba eo leho hahola sebaka seo ka lehare.
Moruti Blair ea lutseng mona, ke motalimme ha joale, o ne a le teng holimo mane o ile a nka karolo ea seo, joalo joalo. Jerry Sothmann ke enoa, le bona, re eme mona, le Billy Paul. Le baena, ba bang balutseng mona, baneng bale teng hoka bona seo.

Seo hase pale. Seo ke nnete. Seo ene ese nakong ea khale ea Bibele. Ke nako ea joale ena. O ea bona? Eena Molimo Oo Oneng o ba bontsha ntho tsena, mme litlilo etsahala, hantle feela ha morao. Haho leka mohla moo lisakang tsa etsahala le kamohla. Joale kea ikhantsha ka Eena.

31-1 Bekeng tse mmaloa tse fetileng, kene kele ponong. Kene ke eme maemong a holimo, kene ke lokela hoka bona Kereke. Mme ke hlokometse, haetla etsoa. . . Kene ke eme ka tsela e tjena, ke lebeletse Bolikela. Ka hlakoreng lena hone hotla basali ba batle ka tsela entle e makatsang, ba apere hantle ka tsela e makatsang, ka meriri e metelele e leketlang mahetleng, ka liaparo tse koahetseng liphaka, ka mese e melele hantle feela e fihlang fatshe koana. Bane batsamaea kaho latelana hantle feela, joalo ka, “Tsamaeang, masole a Bakreste, a tsamea joalo kaha hoioa ntoeng ea sesole, ka sefapano sa Jesu se ileng pele.” Joale ha bantse bafeta ka tsela e joalo, kene ke eme moo, mme hone hole Seseng moo, Moea o mong, eleng oa Molimo, mme oare, “Monealuoa ke eo.” `Me ka talima, pelo eaka ene e thabile haholo. O ile a tsamara ka tsela e tjena, mme a mpheta ho potoloha kamorao.

Kamora nakoana, ha a khutla ka tsela e tjena, Are, “Joale otla bona kereke ea sejoale joale.” Ke eo kereke ea Asia etla. Hake soka ke bona batho balitshila ka tsela e joalo.

Ke moo hotla kereke tse ling, tsa mefuta e fapaneng. Line litshabeha haholo.

31-3 `Me ke bua sena hobane ke lokela hoka bua nnete, kapela Molimo. `Me ha Are, “ Ke eo etla kereke ea Amerika joale, otla e lebella le eona.” Haeba ke ile ka bona sehlopha sa boliabolose, ene ele bona bao. Basali bao bane batsotse hohang ka lintho tse putsoa tsa khale, ka mmala oa mokali oa tlou. Bane ba etshoere kapela bona, hose letho karolong e kaholimo hohang. Bane baetsa lintho tse kang tsena, hore, ka karolo eo ea mmino o joalo. Eare hake bona Mofumahali oa U.S.A. a neoloha.

Joale, sena ke HO ITSOE KE MORENA. Le lumela hore ke mosebeletsi oa Hae. Lea nlumela ha joalo. Nkase bolele seo bakeng sa eng kapa eng mona lefatsheng lena. Haho chelete e lekaneng hoka etsa hore ke bolele seo.

`Me ha a qeta ho feta, ene ele ntho e litshila ka mokhoa omakatsang eo nkileng ka e bona. Ka nahana, “Molimo, leha re lekile kahohle bareri le baena mona hoka O fumanela Monealuoa, kamoo reka khonang.” O ne a tsamaea a itsokatsoka, a tshoere sena kapela hae, a tshoere ntho eo kapele ho eena, joalo ka likethe tsena tsa lihula ntho ekang eo, a patile feela botho ba hae bokapele feela, karolo e katlase feela, ka tsela e joalo, a ntse a itsoka a ntse a jaefa ka tsela e joalo. . . litshoantshisong tsena tsa maneala tseo reli bonang. Eo ke Mofumahali Mokreste oa Amerika.

31-5 Oho nthuse, ka thuso ea Molimo, ene eka ke seo A se bolelang sefahlehong sa Hae. Ka-ka mpa ka . . . Ka qala . . . kene ke lokela ebe ke ile ka akheha. Ka nahana, “Teko tsohle, thero tsohle tseo re lientseng, leho latella joalo?” Kaofela ha bona ka meriri e kang ea basali bana baliterateng, bane baitsoka ka tsela e kang eo leho tsoella joalo, batshoere ntho e kang eo a patile feela kapele. Baile ba potoloha joalo, moo ke neng ke eme teng le Motho Enoa ea Moholohali. Kene kesa khone hoka Mmona. Kene ke Moutloa feela ha A bua le nna feela, One A ntetse hare. Empa ha bona bapotela kahlakoreng lena, bane ba tshoara seo hoka ipata kapele feela, ka tsela e joalo. Bane baitsoka e bile batsheha ka seo, batsoella joalo, baitsherelelitse ka seo kapele ho bona.

Joale, ke eme moo Boteng ba Hae, kele mohlanka oa Hae. “Kamora ho leka ha kana, ke sona feela seo re khonang hotla ka sona feela sena?” Ka nahana, “Molimo, seo se ntsoetse molemo o feng? Seo se ntsoetse molemo o feng na? Lillo tseo kaofela, ho kopa hoo, leho latellisa, le ka meka le mehlolo le ntho tseo tsohle tseo O ileng Oa libontsha batho bana. Tsela eo ke neng ke eme moo, ke eme moo ke lla kamora tshebeletso le lintho tse joalo, mme seo se ntsoetse molemo o feng? Ebe joale ke lokela hoka hlahisa ntho e kang ena ho Oena, bakeng sa Monealuoa?”

32-1 `Me joalo kaha kentse ke eme moo, ke lebeletse, o ile a feta. Joale o ka nahana bokamorao ba hae, hose letho kamorao, batshoere sena kapele feela ha a ntse a koakoaela ka tsela eo, hoka, hoka itsoka, ho tloha ho eena ka tsela eo. `Me, eena, oho, ene ele mahlapa seo, tsela eo a neng a ntse a tsoelella ka eona, mmele oa hae o ntse o sotheha ka tsela e joalo. Joale ke. . .

Ore, “Seo se bolelang, Moena Branham?”Hake tsebe letho, ke mpa kele bolella seo feela seo kese boneng.

Ha a qeta ho feta ka tsela e joalo, ke ile ka motalima. Oho, ke batlile ke akheha ka nnete. Ke ile feela ka fetoha. Ka nahana, “Molimo, ke tsoung. Haho hlokahale hore ke leke sena hape. Ho molemo feela ke hore ke tlohele.”

Mofumahali Carl Williams, haeba o teng mona, toro ela eo o neng o mpolella ka eona, nakong ela e fetileng, eo o ileng oaba le eona ka bosiu bo bong, eneng e o setisa haholo, ke eo moo eleng teng. Lebili la ho khanna le tlositsoe matsohong aka.

32-4 Eaba ke nahana feela, “Ke-ke lokela ho lebala feela ka sena.” Kene kese ke ile.

Eaba, hang feela, ka utloa seo setla hape. Ka hlakoreng laka lena hotla Monealuoa eloa eo ke moboneng. Ke bao baetla basali bao ba baneane bao ke ba boneng hape, emong le emong one a apere hoea ka bochaba ba hae hoea kamoo a tsoang teng, joalo kabo Switzerland, Germany, joalo joalo, ka bong ba apere ka tsela eo moaparo oa teng, ka meriri e metelele, hantle feela joalo ka oa pele. `Me ke bana moo batlang le teng, batsamaea, “Qhobehang, masole a Bakreste, lea le lebile ntoeng.” Haba tlo feta moo re neng re eme teng, hantle feela ka tsela e joalo kaofela ha bona, mahlo kaofela a ne a batalima. `Me bafeta kaofela, mme bakhutlela morao, batsamaea, mme hantle feela ba lebile marung.

Bana ba bang baleba thabeng ho subella teng, ka tsela e joalo.

Baqalile ba neolosetsa marung koana. Haba ntse baqhobeha ho neolosa ka tsela e joalo, ke ile ka hlokomela banana ba baneane bale kamorao, bale joalo ka ba bang ba balichaba, joalo kaba Switzerland le Sweden, kapa bakeng tse ling feela. Ba nnile ba nna ba lebella ho pota, mme bafumana. . . Kare, “Le seke la etsa seo! Le seke latsoa moleng!” Eare hake ntse ke hoeletsa ka mokhoa o joalo, ka hlokomela, hore ponong eo, ka matsoho a ka a tsoileng ka mokhoa o joalo. Ka nahana, “Jaole. . .”

33-1 Ke lona lebaka le etsang hore ke bolele seo mantsibueng ana, ke rata ho le botsa potso. Kapa ese ele kamora nako ho feta kamoo re nahang? Na ebe o se a khethiloe mme a bile a tiisitsoe? Hoka sebe le emong hape, na le tseba seo. Na ho kaba ho joalo na? Oho, hoho. Oho, hoho.

Hopola seo kese boletseng, ka tsatsi le leng ka nako ea lijo tsa motsheare. Nakong ea hotsoala hoa monna le mosali, ho nale lijeme tse limilione tse tsoang ha joale, mahe a kang limilione. Empa hoba le le leng le phelang feela, mme, leha hole joalo, kaofela a ea tshoana kaofela, le leng hotsoa hoa limilione. Le leng le leng, lehe ka leng le jeme kanngoe. Enngoe ea tsona eea phela. Tsena tse ling liea shoa.

Haho lea mong eaka khonang hore a khone ho tseba ke lefeng le butsoitseng, mme, oho, ho etsahalang ka seo, ke Molimo feela ea lokelang hoka nka qeto eo, hore e tloba moshemane kapa ngoanana, ka moriri o blond kapa o motsho, leha e kaba ke eng se tlilong ho etsahala. Molimo O lokela hoka nka qeto eo. Eseng feela ea pele e kopanang, empa ea pele eo e kopanang le Molimo. Mohlomong ele nngoe e fihla mona, mme ele nngoe. . .Haeba o kile oa hlokomela, ka hare ho test tube, hore ke neng moo a kopanang. Ke ile ka lebella seo. Molimo O lokela ho nka qeto ka Boeena. Ka bonngoe enngoe le enngoe ea tsona, lia tshoana, empa ka khetho. Tlhaho e tloaelehileng etla ka khetho. Molimo O ntsha ele nngoe ka hare ho tse milione.

33-2 Ha Iseraele etsoa Egepeta, tseleng ea bona e lebisang lefatsheng la tshepiso, ene ele batho bakabang milione tse peli. Kaofela ha bona ka bonngoe ba bile tlasa sehlabelo sa koneana, kapa bane bakase phele hohang. Emong le emong o ile a mamela seo Moshe a neng a se bolela, moporofeta. Kaofela ha bona bane baile bakolobetsoa lebitsong la hae, Leoatleng le Lefubelu. Emong le emong oa bona o ile a tantsha Moeeng, basali mmoho le Meriama, baea holimo lefatshe lebopong la leoatle, ha Molimo A fenetha sera. Emong le emong o ile a utloa ha Moshe a hobela a bina Moeeng. Bona, kaofela emong le emong, o ile a ja manna mane lefelleng, a neng atsoa Leholimong. Manna a macha, mantsibua ka nngoe, eleng sebolelang Molaetsa, bohle ka bonngoe baile baja seo. Empa hotsoa ho limilione tseo tse peli, ke ba bakae baileng ba kena? Ba babeli hotsoa ho millione.

Ho nale hantle feela millione tse ka bang hlano lefatsheng hao ka hlokomela hantle feela phirimaneng ena, o balella le Katoliki kaofela. Milione tse ka bang hlano bao baipitsang balumeli lefatsheng. Haeba tlhoibilo eka eatla mantsibueng ana, seo setla. . .haeba ale mong hotsoa ho milione ane aka baloa. Hake bolele hore ho joalo. Empa hone hole joalo,batho ba kabang makholo a mahlano, horeng tse mashome a mane tse latelang, batlabe balahlehile. O keke oaba oa utloa leka bona. Ho tlaba le ba bangata ha kakang balahlehileng, ba kekeng baba baballoa moo.

34-2 Mohlomong hole joalo, hoka etsahala ho rona, metsoalle, joalo kaha ho ile hoa etsahala ka nako ea Johanne Mokolobetsi. Esita le barutuoa bare, “Hobaneng ha Lengolo le boletse, hobaneng ha baapostola kapa baporofeta bare, Elia o lokela hotla pele hoka lokisa lintho?”

O ile are, “Hale batla ho utloa taba eaka kere Elia ose a tlile, mme ha leaka la motseba.”

Le leng la matsatsi ana retla sala re ntse re lutse mona, “Ho joang ka tlhoibilo pele ho nako ea matshoeneeho?”

“Ese e tlile empa ha leaka la e tseba.”

34-3 `Mele kaofela, o tiisitsoe, boloka seo mohatong. Ha kere ho joalo ka tsela e joalo. Ke lakatsa hore hoka sebe ka tsela e joalo. Empa, motsoalle, haho. . .

Haeba pelong tsa rona re nale maikutlo, phirimaneng ena, re lokela ho lokisa maphelo a rona, le lintho tseo re lientseng, ere ke o eletse, joalo ka moena oa lona oa moreri. Ke tlilo bolela sena khetlo la pele, kele mona pulphiting. Ke otlolohile ha neane phirimaneng ena, ka Sena, ho nale tse ling tseo nkileng ka bua ka tsona, empa hohle mona nako efeng kapa efeng, leha hole joalo, kapele ho batho, hobane ke nale tokoloho eaho bua hara batho kopanong tsena. Haeba le nlumela hore ke moporofeta oa Molimo, letla mamela seo kele boleletseng sona. Haeba ho nale se seng pelong ea hao, leba ho Molimo hona joale. Etsa seo hang feela.

34-4 Emang motsotso feela, banna. Lebellang tloaelo kapa mekha eo le e sebeletsang. Lebellang ka hare ho likereke. Na liikamahanea hantle feela le Lentsoe la Molimo? Na le fihletse seo Lentsoe lese hlokang ho motho? Ore, “Ke monna ea lokileng.” Ha joalo le Nikodima, ha joalo feela le ba bang. Bane ba lokile haholo le bona. O ea bona? Seo hase bolele letho.

`Me, basali, ke rata haleka lebella seiponeng, o bone hore Molimo O rata ha mosali a kaba joang. O lebelle seiponeng sa Molimo, o lebelle hore na o ea lokela na, bophelong hoba, Monealuoa oa semoea oa Jesu Kreste.

Baruti, nahanang ka seo le lona. Na le khaola lihuku mona na, hoka tshireletsa maikutlo a motho e mong ho feta holimo koana na? Na o ne otla etsa sena hoja ene ese . . . batla o leleka kerekeng? Haeba o ikutloa ka tsela e joalo, moena oaka ea ratehang, ere ke o hlokomelise, ka Lebitso la Jesu Kreste, baleha nthong eo ha joale.

`Me, mosali, haeba o sa khone hoka hlokomela maemo a hao a Bokreste; empa ka pelong ea hao, mme bophelo ba hao bosa lumellane le Lengolo la Lenealo mona la Molimo le lokela hoba ka tsela eo.

`Me, maloko a kereke, haeba kereke ea hao ese ka mokhoa oo, esa tshoaneloe ke tumellano ea Molimo ea Lentsoe la Hae, etsoa ka hare ho ntho eo o kene ka hare ho Kreste.

35-3 Seo ke tlhokomeliso e phethahetseng. Hare tsebe e tlaba nako mang, mme le oena hao tsebe nako, eo ka tsatsi le leng motse ona o tlabe o robetse mpeng ea leoatle.

“Oho, Kapernaume” Jesu O itse, “oena o neiloeng matla hotsoa leholimong, otla iphumana ole mpeng ea lihele. Hobane, haeba mesebetsi e metle e entsoe mane Sodoma le Gomora e robetse mpeng ea Leoatle le Shoeleng. `Me Kapernaume ele mpeng ea leoatle.

Oena motse, o ipolelang hore ke oa Mangeloi, o fumaneng matla hotsoa leholimong, leho romela litshila tsohle, ntho tsohle tse silafetseng lifeshene le tse ling, hoo nahana tse ka thoko lieeng litle hoka nka litshila tseo leholi romela ntle, kerekeng tsa lona tse ntle, joalo joalo, tsela eo le etsang ka eona. Hopola, ka tsatsi le leng o tlabe o robetse botebong ba leoatle, ka ntho tseo tse ntle tsa lona ha joale. Khalefo ea Molimo e ntse e tota ka tlasa lona. Ho fihlela neng A ntse A behile sena ka holima hao? Ke neng, leoatleng ntle mola, sebaka seka etsang maele botebo ba lona, letla oela ka mona, hantle feela Leoatleng la Salton. Hotlaba hobe ho feta nakong ea Pompeii. Bakang, Los Angeles.

Bakang, kaofela ha lona, ebe le khutlela ho Molimo. Hora ea bohale ba Hae e holima lefatshe. Baleha nako e sale teng, mme le kene ho Kreste.

Hare rapeleng.

35-6 Molimo O ratehang, mohlang, moeeng oaka, o ea thothomela, pelo eaka e rotha likeleli tsa tlhokomeliso. Fana ka seo, oho Molimo, hore banna le basali ba seke ba bona eka sena seo kese bolelang joalo ka pale, le hore batho ba likereke ba seke ba nahana hore sena ke ntho eneng e entsoe hore ebe khahlano le bona. Habake ba bone seo, Morena, hore seo se leratong.

Oena le nale rekoto eaka, Molimo O Matla haholo, hore ke ile holimo le fatshe lebopong la leoatle, selemo kamora selemo, ke bolela Lentsoe la Hao. O paki ea seo Morena, haebe hoka etsahala phirimaneng ena, ke boletse Nnete. Oena O ea tseba hore pono ena ea Monealuoa ke Nnete. Ke nkile Lebitso la Hao ka eona taba eo, mme ere HOITSOE KE MORENA. Ke ikutloa ke sena molato, Morena, oa seo kese etsang.

Ka tsela e joalo kea O rapela, Morena, Lebitsong la Jesu, batho habake ba sisineehe ke taba ena, phirimaneng ena, ho balehela bohale botlang, hobane Ikabote o ngoliloe lichabeng tsohle mona lichabeng tsohle meneako ea teng. Ho nale letshoao le letsho le tlileng ho bohle. Moea oa Molimo O tlohile ho tseo, mme ba behiloe sekaleng mme bafumanoe bale bobebe. Mokete oa Morena Nebukadnezare o qalile hape, ka meketjana ea botaoa le basali batsotseng basa apara hantle ho fella mmeleng ea bona, mme baipitsa Bakreste.

36-2 Oho Molimo oa Leholimo, eba le mohau ho lefatshe la sebe le batho basebe, Morena, bakang rona phirimaneng ena. Molimo, ke leka ho ema mahareng leho kopa Mohau o Halalelang, le hore O tla bua le chaba sena phirimaneng ena le hore O tla tsosa Moealuoa oa Hao, Morena, hore baseke ba tsamaea ka letshoao la mekhoa leha ekaba o feng kapa ofeng, empa ebe ka molumo oa Evangeli ea Morena Jesu Kreste. Fana ka seo, Molimo. Ha seo se tsebahale, phirimaneng ena, hore Oena O Molimo, le hore Lentsoe la Hao ke Nnete. Ha feela, rentse rele, mahlong a batho bana, re batlisa Lentsoeng la Hao.

Lebitsong la Jesu Kreste, kea barapella, Morena. Bao bone, ntle le tika-tiko, Kena hara bona O ba bolelle liphiri tsa lipelo tsa bona, Oena O ea tseba, Morena, ha joale, ho etsahalang. O tseba seo hore ke Nnete, O Molimo. `Me kea O rapela, ha Moea o Halalelang O itlhahise hape. Morena, hotsoa hara letshoele lena, Morena, ho bao ba ngoliloeng Bukeng ea Bopelo ea Koneana. Fana ka seo, oho Molimo. Ke O rapela ka pelo eohle eaka.

Batho bana, ka tlhaho, Morena, baka mpha peni ea hoqetela eo ba nang le eona, hoka etsa hore Molaetsa ona o tsoellepele. Baka etsa sohle seo se matleng a bona hoka bona sena hase phethahala. Empa, Oho Molimo, haele hotleng hore baitshoareletse ho ona, leho kena kaho Oona, kea rapela, Molimo, hore bona haebe bosiu boo Morena O tlang ho tshollela Moea oa Hao O Halalelang ka hare ho letshoele lena. Hotle ho seke hoaeba le ho tlolaka, ho mpe hobe leho lla le likeleli, leho baka, le hoitshoarella ka lenaka la aletare, hare ntse re lebeletse ha kahlolo e rora ka tlase ho rona, phirimaneng ena. Fana ka seo, Molimo. Ke rapela ka boikokobetso hoea kamoo ke tsebang ka teng, Lebitsong la Jesu Kreste.

37-1 Moena oaka, khaitseli eaka, ke hake tsebe hore nkareng ho feta mona, haebe nka fumana mohau mahlong a lona, ka ka matla a Molimo, haeba le lumela hore ke moporofeta oa Hae. Sena ke khetlo la pele hara batho ke bolela seo. Ke mpa ke fumana feela tlhokomeliso enngoe e itseng. Ha kea tloaela ho etsa sena. Lea tseba hore ho feela hole joalo kaha ke bolela, hakea tloela hoba kamokhoa ona. Kene ke batla ke belaela hore nka rera Molaetsa ona leho bolela ntho tseo kaofela ha tsona. Ke lekile hoka balehela ka mahlakoreng ka bobeli, ke leka hoka baleha ho rera ka sena. Empa ho boletsoe, setla lula sele teng ho fihlela ka Letsatsi la Kahlolo, joalo ka paki hore ke boletse Nnete. Seo ke HOITSOE KE MORENA!. . . . . .

Oho, Pentakonta, balehela bophelo ba hao. Balehela aletareng nakeng tsa eona mme o fihle o lle, pele eba kamorao ho nako, hobane hora eeatla eo o tlang ho lla ho fihlela seo sesa o thuse ka lotho. Hobane Esau o lekile ho fumana sebaka, sa tokelo ea hae ea ho tsoaloa, mme ha a kaba a hlola a thotse seo. Kea o laela, oho, California. Oho, kopano ea Banna Bakhoebo Ba Full Gospel, bao ke baratang haholo, bao ke ileng ka le lesa ese ka thato eaka, ka pelo eohle eaka, ke lenehela Jesu Kreste, phirimaneng ena. Balehelang ho Eena! Se lumelleng hore Liabolose a folise sena mehopolong ea lona. Lulang hammoho le Sona ho fihlela, emong le emong, a tlatsoa ka Moea o Halalelang, ka hare, eleng seo setlang ho etsa hore le khutlele Lentsoeng, letlang ho etsa hore lona basali le otlolohe, letlang ho etsa hore lona banna le otlolohe. Haeba ore o nale Moea o Halalelang, empa o sa khona ho mamella Lentsoe, ke moea o mong o ka hare ho oena. Moea oa Molimo O ka hare ho Lentsoe la Hae, ke Messia, Lentsoe le tlotsitsoeng. Monealuoa o lokela hoba karolo ea Messia, Lentsoe le tlotsitsoeng.

37-2 Hare emeng ka maoto a rona, Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Haeba leka sehlole le utloa lentsoe laka hape. . . Empa, Molimo ha A ratile, ke leba mane hola Afrika, horeng tse mmaloa tse tlang. Hoka etsahala hore kese hlole ke khutla hape. Hake tsebe. Empa kea le bolella, ka pelo eohle eaka, kele boleletse Nnete. Hake ea qhelela ka thoko letho leo Molimo A mpoleletseng lona hore kele bolelle. `Me ke boletse seo Lebitsong la Morena.

Ke motsotso oa nnete. Hake tsebe hore nka hlalosa seo ka tsela e joang feela. Ke lekile ho tloha sefaleng ka makhetlo a mararo kapa a mane, mme hakea khona ho etsa seo. Ena ke hora ea linnete. O seke oa lebala seo. Hake tsebe letho. O tla bitsa laho qetela ka tsatsi le leng. Neng? Hake tsebe. Empa kea lebolella, hoea ka pono eo, ekare Monealuoa o se a tla phethahala.

Hlokomela kereke e tloaelehileng ha etla. Ha moroetsana ea robetseng a tlilo batla Oli, o ile a hloleha hoka e fumana. Monealuoa one a kene. Tlhoibilo ene ese e etsahetse. “Eare haba saile hoea bata Oli, Moneali A fihla.”

Na o robetse? Tsoha, kapele, hlaphpheloa. Hare rapele, emong le emong, joalo kaha eka rea shoa ka motsotso ona, Lebitsong la Morena. Ha emong le emong, a rapele ka tsela ea hae.

38-1 Molimo Ea Matla Ohle, eba le Mohau holima rona. Morena, eba le mohau holimaka. Eba le mohau ho rona bohle. Na molemo oa seo ke ofeng, hase lebaka hore ho etsahalang, haeba re hloleha nthong tsena? Ke ema leho kopa mohau. Oho Molimo, pele motse ona o rapalla tlasa leoatle la Kahlo ea Hao hloekisa lebopo lena. Kea o rapela, Molimo, hore O tla bitsa Monealuoa oa Hao. Ke ba nehela ho oena ha joale, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.