Dipotso le Dikarabo Hola 3 of 4 (64-0830M)

1061-1 Ha re inamiseng dihlooho tsa rona. Morena Jesu, re thabela monyetla ona wa ho atamela pela Hao le boteng ba Hae, le ho dula sebakeng se Halaleng lehodimong Morena Jesu. Jwale, Morena, re rapela hore O tla nne o tswelle hoba le rona le ho buwa le rona. Ha dipelo tsa rona dibulehe le ho thabela Lentswe la Hao. Hlohonolofatsa modisa wa rona, ka kopanelo, kaofela baena le dikgaitsedi ho ka kopana le rona sebakeng sena seo O se kgethileng. Mme re ya rapela hore o re hlohonolofatse letsatsing lena. Lebitsong la Jesu re ya kopa. Amen. (Re ka dula.)

[Moena Branham o buwa le emong platfomong--Mong.] Ke nale buka ya hao.

1061-2 Sena se ya nkgothatsa hanyane. Ke nale tshebeletso mona, le dipotso; ker ne ke lokela ho ya botswa kapa--kapa -- kapa ho ya botsa dipotso. Hantle feela se seng le se seng hoseng hona ka pono, mme ke mpa ke nale ... ke bolelletse Billy, ha Moena Neville a ne a sa ikemisetsa, ke tla nka sena le ho matha kantle moo, ka ho bala mohopolo oo hanyane. Ke -- ke se nkisang fatshe, hantle feela ... Tsona -- tsona dipono di ... Empa batho ba thusana; ke ntho ya bohlokwa. Ntho e leng yona, ba ile ba thuswa; ke -- ke karolo e ntle. Mme jwale, ebe ke tla nka seo motsheare ona, jwale nka qala seo motsheare wa mantsibuya, dipotso.

1061-3 Jwale, re thabela ho bona metswalle ya rona ... Jwale, sena ... Le seke la tshwara sena kgahlano le Billy. Jwale ... O lokela ho bolella batho hore ke tlilo tswelela ho araba dipotso tsena. Ke nahana hore se tla tlisa sena -- hora mona kapa se seng ho araba dipotso. Ts eding tsa ... ke rata -- ha ke rate ho; ke batla ho lokisa sena. Le ya bona? Ebe potso tsena, ke  rata feela, ke lokisitse sena. Ke nalle tse ngata -- mohopolong wa ka; hoo ke ferekanang. Mme ha ke batle ho ferekana; ke ya hae kgalalelong le leng la matsatsi ana. Ha.

1062-4 Motswalle e mong waka a re, a re, “Ke kgathetse ke ho phela ka hare ho suitcase.” Ka re, “Moena ya ratehang, ke Rata ho o botsa dipotso; ke batla ho o bolella se seng mona. Ke hlolohetse hae. Ke ile ka hlolehela hae ka lemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano, mme ha kena lehae moo nka yang teng.” O ya bona? Seo ke nnete. Ke ntho e tshosang ho ka e bolela. Ke ye ke dule fatshe ke lle ke hopola hae. Ha ke na le hae mona. Hohle moo ke yang, ha ke kgone ho dula matsatsi a mmalwa moo; ke ikemiseditse ho etsa seo. Ke mpa -- ke bile ka tsela eo feela; ke tswetswe ka tsela eo. Mosadi waka o mpitsa “Moya o Senang Phomolo.” Ke mpa -- ke mona le mane. Mme ke sebaka se sa lokang hoba ho sona, empa ke nahana hore ke lokela hoba ka tsela eo mosebetsing wa ka. Empa bo ngata bo etsa seo ... Jwale, re amohela seo ho sebeletsa Modimo, empa o seke wa leka ho ...

1062-5 Jwale, re sehlopha sa lehae hoseng hona. Le ya bona? Empa ke hlolohetsswe hae. Ke batla ho ya hae, mme ha ke tsebe moo ke lokelang ho ya teng. O re, “Ke eng o sa ye Arizona, lelapa la hao le moo?” Ke lokile bakeng sa matsatsi a mabedi kapa a mararo, mme ke lokela ho ya kae kae. Mme ke ye moo, mme ke lokile moo matsatsi a mabedi kapa a mararo, mme ke lokela hop ya kae kae. Jwale ke sena lehae moo nka yang teng, mme ke hlolohetse hae. Jwale, lehae le teng. Ke tla -- ke tla kena moo ka nako e nngwe, empa ke lokela ho le thusa pele. Le ya bona? Ke seo ke leng mona ka sona, ke ho thusa. Mme ka nako tsohle ho fihlela, ke sa kgone ho o thusa, ebe ke batla ho ya hae. Ke rata ho ya hae. Empa ho nale sebaka kae kae, Ke tla rata sena haholo, nka se rate ho kgutla hohang.

1062-7 Ke tla siya Jeffersonville; ke tlabe ke tsamaile matsatsinyana; ke batla ho kgutla hape. Ke ya Arizona; ke nahana hore seo se setle; ke batla ho kgutla hape. Mme ke ye kae kae; ke batla ho kgutla hape. Ke ye mona, le mola, mme ke -- e be ke nahana ho kgutlela mona. Ke kena mona; ke mona metsotso e mehlano, mme ke le bona kaofela; ke batla ho ya kae kae. O ya bona, ke nale bana ba ka ba tletseng hohle mona lefatsheng, mme ke -- bao ke ba tswaletseng ho Kreste. Mme ke ... E be ha ke sana lehae. Ke batla ho ba bokella ka le leng la matsatsi (O ya bona?) -- Ntate o tla, mme ebe re tla –re tlaba le lehae moo re tlang ho tsamaya teng. Le ya bona? Kew kgathetse ke ho solla.

1062-8 Mme ke tla eletsa mang le mang, ke sebe lejwe le thetehang feela (O ya bona?), ntle le ho sebetsa se seng moo, hobane ... ke tl;a fana ka seo hoseng sena, haebe ke le teng mona sebaka sele teng lefatsheng, hothweng“Sena ke lehae.” Ke tla -- ke tla ... ha ke nale seo, ke tla fana ka million ya didollara. Ha ke nale sebaka seo nka reng, “Moshemane, ke rata seo haholo; ha ke sa rata ho tl;ohela seo,” Ke tla -- ke tla fana ka sohle. Empa ke -- ha ke kgone ho lefana. Ke seng seng se kang seo Abrahama a neng a le sona; ke sheba motse. O ya bona? Nka se fumane seo, empa ke ya tseba hore o teng kae kae. Empa ha ke kgone ho ka o lekanya le sebaka se seng lefatsheng. Ha ho tshwane le seo ... Batho ba lokileng, dibaka tse lokileng, mme o ya mona ho metsi haholo; o ya ntle mola ho omile; o ya hodimo ho ya bata; o ya fatshe mola ho ya tjhesa haholo. O ya bona? Mme o ... Haho sebaka; haho na lehae. O seke wa nka nako yaka wa lla lehetleng la hao, empa ke ... Jwale, re leboha Modimo. Amen. Re lebohele tsohle. Ke mpa feela, hobane ke le jwalo. Modimo O nkentse seo ke leng sona. Mme nka sebe se seng ntle ho seo a nkentseng sona, melancholy, mme ntho tseo kaofela. Ba mpolella hore ke lokela hoba seo A nkentseng sona. Mme ke lokela hoba motho eo. Haebe ke tsela eo ke lokelang hoba sona, ke seo ke batlang hoba sona. Leha ekaba Mmuso wa thato ya Modimo, kapa thato ya Modimo, ke seo ke batlang hoba sona.

1063-10 Jwale, ha re rapeleng hape. Morena Jesu, potso tsena kapele ho nna mona, Ntate. Nka se diarabe, Morena. Ke -- ha re ya lokela ke seo, empa Wena o lokile ka hohle, hobane seo se pelong yaka. Ntshebedise, Morena, ho ka tlosa kgatello, A ko etse seo, Ntate? Lebitsong la Jesu Kreste ke ya kopa. Amen.

1063-11 Jwale, re tlilo qala ... ke tshepa hore ha batheipi sena, jwale empa ele feela ... Ho lokile, ke nahana jwalo. Jwale, ntgho e le nngwe ... Lebaka le etsang hore ke arabe dipotso tsena, kamehla ho nale ntho e nngwe -- e tshopodi, ho nale, hore kamehla ke ya tshwenyeha: seo se araba dipotso ka lenyalo le tlhalo. Oho, hle, mehala, mangolo, mme ba bang baapara dikobo ba dule ho tloha ka 12 letsatsi le hlahlamang. Basebeletsi ba bitswa ka hohle, ba nyetse ha raro kapa ha hlano, basebeletsi ... Ke batla ho o biotsa se seng. Ke sa na le tse ding mona. Ha ke soka ke sheba tse ding, empa ho na le tse mmalwa tse sa ntsane dile teng mona .

1064-12 Hopola sena. Ho lona batho ba seng ba nyetse, le ho hlala, mme ba boela banyala, ntshepise ntho e le nngwe. Le ya bona? Le beile tshepo ya lona ho nna. (Ke hopola hore sena ha se ya theipuwa. Ha ke ... ) Lona le nale -- le dumela ha ke le moporofeta ya rometsweng hotswa ho Modimo, mohlanka wa hae; e be o nka mantswe aka, na o tla etsa seo? E ya o phele ka tsela eo o phelang ka yona. O seke wa leka se seng se jwalo ka seo, empa phela, tswella feela, phela ka thabo. O na le ... O bolokehile. Ha o le Mokreste, o tswelle o phelele Kreste; O nale lebaka la ho o boloka. Jwale, ha ke kgutla, Morena ha a ratile, ke tla o hlalosetsa hotswa ka hare ho Bibele. O ya bona? Mme o seke wa tshwenyeha. Banna ba bangata ba mpolelletse, bare, “Jwale ke, ke rata mosadi waka, empa ke qobewleha ho motlohela; ke -- ha ke batle ho fetwa ke tlhwibilo.” O seke wa etsa seo. Dula moo o leng teng ho fihlela ke o bolella hape (O ya bona?) tabeng ena. Ebe jwale ke ... nka se kgone ho hlalosa seo ka metsotso e leshome kapa e leshome hlano; ho nka nako ho hlalosa sena, hobane ke lokela ho ya Lengolong. Ho lokela hore ebe HOITSWE KE MORENA. Haeba ho se jwalo, seo ha se nnete.

1064-14 Ke tseba opotso tse Jesu o itse mona, “Monna ha a hlala mosadi wa hae ho nyala e mong o ya feba, le ya monyalang o ya feba, ha jwalo feela” ... Ntho tsena, O ne a na le lebaka ka seo. E ne e le Modimo; seo ke Lentswe la Hae. Jwale, ha re kgutlele tshimolohong mme re fumane hore seo se ne se bolelang (O ya bona?), e be re tlisa seo. Empa ho fihlela re etsa seo, tswella pele hantle ka tsela eo o leng ka yona, jwalo,kaha o ntse o etsa feela, ha o le Mokreste. Ha le le balekane bao le leng Bakreste, mme le nyalane, le nale bana, le ntho tse jwalo, bana ba le tlamile, le seke la lesa basadi ba lona kapa banna ba lona jwale. Le seke la etsa seo. Le ya bona? Emang ho fihlela le utlwa taba eo ka nna. Na le ntshepisa seo? Phahmisang matsoho a lona. Jwale, le nale tshepo ho nna. Jwale, le -- le dumellana le nna ha kana; jwale, dumelang ho nna ho tswella ka taba ena. Jwale--jwale, ha re bone, ke nale tse ding ts elokileng mona hoseng ha kajeno, tse ...

1064-Q-325

325. Na bohle ba leng ho Monyaduwa ba lokela ho dula dimaele tse ka bang sekete le makgolo a mahlano ho tloha Tabernakeleng (Ke dumela ha ke ile ka kena ho seo Sontaha se fetileng. Ke dumela ha ke tla lokela ho kena ho tseo hape.) -- dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ho tloha ho Tabernakele, jwalo kaha ho utlwahala ho theipi ya bobedi ya “Lehae la Kamoso la Monyaduwa”? Ke ne ke nahana kamehla hore Monyaduwa o tla tswa karolong tsohle tsa lefatshe ka nako ya tlhwibilo. Na ke phoso? Tjhe, motswalle ya ratehang, ha o phoso, o buwa nnete. Jwale, haebe ke buile se seng hotswa ho theipi se etsang hore o dumele ...Jwale, ha ke ya ... Sena sohle se setjha tsebeng tsaka, ha ke soka ke sheba--mona. O ya bona? Tsena ke sehlopha se setjha ntle ho tsa Sontaha, mme ke dikgutlisetsa ka hare ho envelope, mme ke dibehe mola.

1065-17 Jwale, ho sena ... Tjhe, Monyaduwa ha a lokele hoba sebakeng se itseng feela. Bongata botla hlaha ka hohle lefatsheng. Batla tswa ka hohle; ba tlabe ba hatsetse serameng – leboya lehweng, mme -- le lerong la tropical jungles, le hohle lefatsheng. Empa ha Trompeta ya Modimo e lla, ba shwetseng ho Kreste, ba tla tsoha, mme batswe leroleng la lefatshe, hase lebaka hore ba ho kae. Mme jwale, ho sena, tsoho ka kopanelo. Le ya bona? Hotswa hohle lefatsheng bao ba leng ho Kreste batla le Yena ha a tla (Le ya bona?), ha se lebaka hore le ho kae. Nahana feela ka sebaka nakong ya bahalaledi ba kgale, ha Bakreste bao ba ne ba lahlelwa ka lemeng la ditau, mme ditau tseo di baja. O ya bona? Leha ba ne baqhalakane jwalo, mmele ya bona e fuwa ditau ka hohle lefatsheng. Ha se lebaka hore le kae, le ka se ... Le ya bona, le entswe ka dikarolo tse sa bopnahaleng, mme Modimo O tla le -- karolo tseo morao moo. Le ya bona?

1065-19 Jwale, jwalo kaha le -- entswe ka disele. O ntsha seo ho disele, mme seo setla ho –ho sele le sele, mme ka hare ho atom, le molecule, le ho theoha jwalo; mme qetellong e sa bonahale. E tloha ho sa bonahaleng, se seng seo o ka behang letsoho la sona, digase; ho digase ho ya ho diacid -- diacid ho digase, le digase, morao jwalo feela, ho fihlela seo se loka, mme moya oo. Mme moya ona o etsa digase tsena ... E ka nna ya sebe tsona tseo, empa ho fihlela e eba seo e neng ele sona hape. Le ya bona? Moya o laola seo. Mme jwale, ka mantswe a mang, ha o ba monna e motjha kapa mosadi e motjha, jwalo ka, Modimo O nka setshwantsho sa hao ... Jwale, hase lebaka hore o maswebe ha kae, seo se makatsa ha ka kang, leha e kaba eng, seo setla theoha hantle feela jwalo. Mme mmele oo o ka feduiswa, wa lahlwa, wa tjheswa, wa jowa ke ditau, leha e kaba eng, empa o entswwe ka digase, elemente tse leshome tshela tsa lefatshe. E leng calcium, potash, petroleum, cosmic light, jwalo jwalo, tsohle ditsamaya mmoho ho etsa mmele. Jwale, hase lebaka, seo ke -- lefatshe lohle le tletse ka seo.

1066-21 Empa jwale, senepe sena ke se seng. Jwale tsohong ya bafu, digase tseo, le diacids, ntho dikgutla hape setshwantsho se ya hlaha hape. Jwale, setshwantsho sena ha se ya nkuwa ha o le lemo tse leshome le metso e tsheletseng, kapa leshome le metso e robedi, kapa mashome a mabedi. Ke neng ha sene se nkuwa? Pele lefatshe le thewa se ile sa kenywa faeleng ya Modimo. Mme yaba, ntho feela eo se neng sele ho yona e ne ele ho kgetha ha hao. O ya bona? Ebe o fetoha mohlanka wa Modimo. Yena o tseba seo, seo sa Moetsa Molopolli, jwalo kaha re rutilwe. Jwale setshwantsho seo hantle feela ... Sena ke negative. Negative karolo ya Bophelo boo re bophelang. Mme se seng kapa se seng, haho le teng negative, there‘s got to be a positive before there can be a negative. Therefore, if this is a negative, ho lokela hoba le positive kae kae. Mme sena e ka sebe ntho ya nnete; sena empa e le seriti sa ntho ya nnete. Jwale o fumana seo? Jwale, ha ke kgathale hore ba etsang ho wena; ba ka se fedise profile, setshwantsho seo sa Modimo moo. Seo se ka se fele; se lehodimong. O ka se tjhese seo, o sefa ditau, etsa seo kamoo o ratang ho se etsa; seo setla hape ntle ho pelaelo jwalo kaha bedi le pedi e le nne. Hantle feela jwalo kaha Modimo A buwa, se tla fela setle. Jwale ha se lebaka hore o ho kae ...

1066-24 Jwale, ha ke ... ke nahana hore ha o ka bapala theipi ... (ha ke tsebe hore ke mang ya ngotseng sena; haho lebitso mona, ke karolwana ya pampiri feela ka enke e bolou, ho ngotswe hotswa ho notebook. Ho bonahala e ka ho jwalo -- ke notebook e nyane.) Empa hopola, ho sena, ho dipotso tsena mona, mona ho theipi, ha o ka hlokomela, ke boletse sena, se seng mona (e ka nna ya sebe lentswe ka lentswe, ha o ka hlokomela theipi ena): Ka re, “Mohlala, re le mona hoseng hona. Motse ona oo re lakatsang ho o bona o tlaba dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ha nne.” Ka re, “Ke ho tloha Maine ho ya Florida, le ho tloha ho seaboard e botjhabela ho ya dimaeleng tse makgolo a robedi hotswa Nokeng ya Mississippi, dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ha nne.” Ka re, “Nahana ka seo, hantle feela hoseng hona, ho nale batho ba dutseng mona -- seo sehlaha hantle sebakanyana, ho tloha dimaele tse sekete le makgolo a mahlano, e le moo.” Jwale, ha ke tsebe moo tempele e tlatla lefatsheng, empa ke nale mohopolo ka tempele hore hantle feela e tlaba e Palestina jwale. Seo se tlaba hantle feela hodima thaba mona. E tlaba moo. Hobane, ho ka se hlole hoba le lewatle. O ya bona, lefatshe lena le dimaele tse ka bang 25,000, empa dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ntle moo. Empa motse ona o tlaba dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ha nne thabeng.

1067-25 Jwale, lebaka le neng le etsa seo ke ka baka la boporofeta ka taba ya Thaba ya Sione ho la Jerusalema le metse eo. Mme ke moo Abrahama moporofeta o ne a batla motse oo, Moetsi le Mmupi wa ona eleng Modimo. O lebeletse motse oo naheng. Ke dumela hore e tlaba moo. Motse oo, ha o fumanehe mmapeng. Ke letheba feela. Mme sheba motse wa Russia, le United States, America Borwa, le dibaka tseo tsohle ... Hobane ha Modimo A ne a kgathalla sebaka seo (Le ya bona?), ka sebaka seo? Seo ke potso. Nka se tiise seo, empa e bonahala ele jwalo ho ya ka nna. Hobane leha e kaba o ho kae, re ya re lebile moo, jwale ho bokwe Modimo ka seo.

1067-27 Jwale, ha o na le tsebo ka seo -- hore e tlaba -- maele tse ka bang sekete le makgolo a mahlano tsa Tabernakele, seo e ka sebe jwalo (Le ya bona?), hobane e ka sebe jwalo. Tabernakele e na e nale ... Sena ke sebaka feela setlang ho feela. Mme -- mme lefatshe le tla tjha, le sena se tla tloha. Mme Indiana, le United States, mme sohle setla qhibidiha kaofela ntle le lava. O ya bona? Dibe tsohle, mafu ohle, digerms, sohle se tla senyeha difele. “Mme ka bona mahodimo le lefatshe le letjha, hobane lefatshe la pele ...” Nahana. Modimo o nkile lemo tse dikete tse tsheletseng ho aha lefatshe lena, ho le bopa, ho le etsa. O entse seo jwang? Bibele e re, “O le entse ho tse sa bonahaleng”; e leng hore, O entse lefatshe. Jwale hlokomela; sena se setle. Yena Mmopi ya entseng lefatshe ka baka la -- Satane ho etsa seo -- O tlile ho lopolla se setseng mona. Mme hore o ile ya kae kae ha a ne a etsa lefatshe seo ke taba ya Hae.

1068-29 Jwale, seo se Monkile lemo tse dikete tse tsheletseng ho etsa -- lefatshe, mme ho tla Monka lemo tse kete tse pedi ho etsa motse oo lefatsheng. Ke ... “Meaho e mengata ka tlung ya Ntate: haeba ho ne ho se jwalo, Nkabe ke le bolelletse. Ke tla ya lelokisetsa bodulo (ho bopa motse oo ka kgauda, diterata ke tsa kgauda).” Ke sebaka se setle haholo seo. O tla fumana seo? Na ho nale tse ding lefatsheng, kapa dikgwedi, le dinaledi, le dintho? Ha a lokele ke ho etsa seo. Ke Mmopi. O tla aha Motse oo. Amen. Seo se ntekane, na wena ha se ya o lekana? Seo se setle. Hobane ha a etsa sena, mme ke tla thabela seo, hom tlaba jwang ha a aha motse oo? Oho, hle, ke ntho e ntle ha ka kang eo. Mme ke thabela ha re tlamelletswe motseng oo. Ho lokile.

1068-Q-326

326. Moena Branham, ke rata Morena, empa selemo se fetileng ke bile – ke bile le mathata. Ho bonahala e ka ka nako er nngwe ke lahlehelwa ke kelello. Ke eng seo? Ka kopo hle nthapelle le monna waka. Jwale, haeba hose ... Ha motho enwa a ne a le hlakoreng la boraditaba, jwalo kaha le le teng mona hoseng ho na, seo sene setlaba molemo, leha e kaba ke eng seo. O ya bona? Morena o tla senola seo hore na ke eng seo. Empa jwale, hore ha ke tsebe hore o mang, mme ha o ya dula ka mona; seo se itse feela, “kgaitsedi Moreneng” ... Jwale, jwale, haebaa ke -- haeba ho na le se seng se phoso seo o s eentseng, seo tshwenyang, jwale sheba seo ho Bibele mme o bone seo o ka se etsang. Empa ha o sa etsa se seng se phoso, mohlomong ke mohopolo feela wa hao. Le ya bona? E ka nna yaba ke ntho tse ngata tse etsahetseng: mohlomong mathata a bophelo a kgale. Mohlomong ke – mosadi enwa e ka nna yaba o nakong ya menopause. Ke moo holeng teng mathata, mme haho se seng se phoso ka yena, leha ho le jwalo o nale mathata. Mme ha a fumane seo; o fela a ikutlwela seo; ke sa nnete. Motho mang le mang ya nang le bothata ba seo. Mme o seke wa hanana le seo.

1068-32 Mme lona banna ho basadi, ha ba le nakong ya bophelo, haeba le -- haeba ene e le moratuwa wa hao, ha a be jwalo hape, ‘hobane o ya o hloka. O feela a hloka thuso ya hao; o hloka motho e mong ya ka kgonang ho moutlwisisa. Buwa le yena, monke feela -- jwalo ka -- jwalo kaha e ne e le moratuwa, mme o tlaba kamoo. Mme -- mme moutlwisise, hobane o kene nakong e thata--o dula a fetoha nako le nako, mme ho hlokahala hore o molokele nakong eo. Ke nahana seo Mong. Rockefeller o entse phosos e kgolo. O ne a ratwa ke setjhaba, o ne a tlaba mopresidente ya latelang. Empa ha mosadi hae a fumana menopause, mme a kena ho menopause, mme a mosiya a nayala mongodi wa hae wa mosadi, o ya bona ho etsahalang? Seo se bontsha monahano o motle wa Ma- America. Jwale, ke rata Mong. Goldwater, kapa--kapa Mong. [Moena Branham o otlolla menwana ya hae--Mong.] Rockefeller. Ke feela ... ke rata Mong. Goldwater le yena; ke rata bohle. Empa ke ne ke sa batle ... Ba bang ba lona -- ba bang ba baena ba Ma-Republicans ba dutseng mona ba ile ba nkutlwa ha kere, ke ...

1069-34 Hlokomela, empa ha ke radipolotiki; ke -- ke rata hoba Mokreste. Le ya bona? Mme sena ha se sebaka sa dipolotiki. Le ya bona? Ntho ena yohle e ile, ka tsela eo, empa sena seo re buwang ka sona ke se safeleng. Democrat kapa Republican ... Oho, seo ke tshenyeho; seo se ka se lopollwe. Ho fedile, jwale le seke la tshwenyeha. Seo o lokelang ho se etsa ke ho phelela Mmuso. “Hobane mona ha rena motse o tswellang mona, empa relebeletse o tlang.” Amen. Hantle feela. Eya, monghadi. Jwale dipolotiki ke lehlakore le leng la fense, mme ke ka lehlakoreng le leng. Ka re, “ke voutile hang feela; seo e ne ele Kreste; ke ikemiseditse haholo.” Hantle haholo. O ya bona? Le nale kgetho e tlang. Le ya bona? Modimo O le kgethile, diabolosi o kgethile kgahlano le lona. Jwale, ke hlakoreng lefeng moo o ka kgethang. Jwale, ke dumela motho enwa ke feela ... Ke tlilo nahana ka pherekano feela. Haho nale se seng se phoso ka wena, tswella pele mme o re, “Tloha ho nna, Satane!” Tswella hantle feela. Nka boemo o phelele Modimo.

1069-Q-327

327. Jwale. Na ho nale moo ho bolelwang hore re ka hlala ra boela ra nyala hape, ho ya ka (Jwale, ke tla bona ha sena ele ... ke dumela haho le teng potso tse tahrp kapa tse pedi ka sena.) ho ya ka Lengolo? Ha kwe sa -- ha ke sa dule ke nyetse -- ho tloha nakong ya pele, ke -- na ho nale mabaka a dumellang seo hore o ka nyala hape? Ke tlaba -- ke tlaba (b-u-i-) ho -- ho reka theipi (Yeah!) ho ka fumana karabo ya sena. Ke ya leboha. Ke tla lebella sena ka Sontaha. Jwale, ke boletse sena, o ya bona. Le seke -- le seke ... ke... Ha re leseng seo se le jwalo (Le ya bona?) ho fihlela re fihla -- moo re tla banag -- sena se tla otloloha. Mme jwale, le hopole feela, seo ke thato ya Modimo, hang feela ha ke kgutla hape. Nako e latelang, Morena ha a ratile, ke tla rera ka seo. Le ya bona? Mme jwale ... Mme ebe, re tla hatisa sena. Mme leha feela -- seo se utlwisa bohloko, se utlwisa bohloko; seo se hlwekisa sohle, se ya rarolla seo. Empa o be le tshepo. Le ya bona?

1070-Q-328

328. Moena Branham ya ratehang, na ho thata ho motho ho kolobetswa ka Moya o Halalelang mme a seke a ba le diponahatso tse molatelang, mohlo -- mohlomong ho fihlela -- nakong e tlang e kgethilweng ke Moya? Jwale, seo se ka utlwahala jwalo ka pherekano-ho potso e na, empa ke potso e ntle ena, e ntle haholo. Le ya bona? Jwale, sena se mpha nakwana, ke fumana se sebetsang ho -- lelapa laka mona jwale (Le ya bona?), ke bolela hore, lelapa laka, le lelapa lefatsheng mane ntle –moo ditheipi tsa rona diyang teng.

1070-39 Jwale, karolo e feletseng ya kopano ya batho ba Pentecostal, mme hobane Pentecost ke molaetsa wa ho qetela mokgatlong. Le ho nna, ke dumellana hantle le bona hantle ho feta mekgatlo e feng kapa e ng ya kereke. Ke eme hantle feela pela Pentecostal, hobane ke -- molaetsa wa ho qetela. Mme kaofela bao ke bana baka bao ke ba Kreste, ke lekile ho ba bontsha tse ding tsa dikereke tsa Pentecostal. Empa ke banyatsitse ka tsela tsohle kamoo ke tsebang, hore ba phoso ho ya ka Lengolo hoba mokgatlo ka ho sa batle ho tsamaya Kganyeng ha Kganya e le teng. Empa leha, ha ke nale ho kgetha kajeno kereke tsohle tse, ke ne ke tla kgetha Pentecostal haho tluwa mokgatlong. Empa haho tluuwa mothong ka bonngwe, jwalo ka banna le basadi, ho nale Bakreste ba sebele mekgatlong: Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutherans, le tse ding jwalo jwalo. Empa ke buwa ka mokgwa eo batho bana ba leng ka teng, e seng leha ele ka bonngwe, empa ka tsela eo batho bana ba tshwasehileng ka teng mekgatlong. Kutl ... ka ho hlaka bautlwisisa seo (Le ya bona?), hore ke nahana ha batho ... Haele Ma -- Roman Catholic, Jehovah Witness, Orthodox Jew, leha e kaba eng, seo ha se etse lebaka ho nna; empa ke batho ka bonngwe bao Kreste a ba shwetseng.

1071-40 Mme jwale, ke ... Mme ba dumella le seo ba lenmg ho sona ... Ke dumela hore ho nale Bakreste ba bangata ba lokileng ntle ho Baptist, jwalo kaha ho Methodists, kapa Presbyterians, kapa leha e kaba eng. Ke Bakreste, badumedi ba sebele. Mme hantle feela mane ho kereke ya Roman Catholic ho nale batho ba sebele banna le basadi bao Modimo O ba ratang. Mme ha ba ya kena kerekeng hobane ba batla hoba phoso; ba bile maloko hobane ba batla ho loka. Empa ke seo ba leng ho sona se ba kgelosang. Mme haho etsahala hore ke etse mokgatlo, ke le thetsitse ka letlisa mokgweng o mong; seo ha sebe hole le nna. Mme ha Modimo A mpoloke mohopolong o isang ho Jesu Kreste, Lentswe. Dula ho seo. Le ya bona?

1071-41 Empa jwale, empa mona motho enwa o botsa ka taba ya hore ho ya kgonahala na hore motho a be le kolobetso ya Moya o Halalelang mme a seke a ba le matshwao ka nako eo na. Jwale, e tlaba ... ha o tswetswe labobedi -- ha o tswetswe pele jwalo ka motho feela ... Jwale, ke araba sena--ho -- o neha nnete ya taba ena. Empa ha o tswetswe ke motho feela, o tla etsa dintho tse etswang ke motho eo. Na seo ke nnete? Ha o tswetswe jwalo ka motho, mokgwa wa motho o tla o latela. O ka se phele sefateng, mme o fofe jwalo ka nonyana, kapa se seng jwalo feela. Seo ha se -- o ka sebe motho feela, diketso tse tlwaelehileng. Diketso feela e tlaba mosebetsi, ba nale -- ho nyala, hoba le lelapa, le ho etsa dintho tsena. Seo ke tlwaelo, motho -- motho feela, hobane o tswaletswe seo. Jwale ere ha o tswetswe, o tswetswe ka Moya wa Modimo, o nka feela tsela ya Kreste. O ya bona?

1071-43 Jwale, ha re nka lona kamona ba mametseng re nka thuto tsa letsatsi le letsatsi, le tla fumana hore le ya fapana, hobane le fapane. Le feela le bopilwe ka ho fapana; ditaka -- ditakatso difapane; le fapana ka ho ja; empa kaofela le ja dijo. Empa jwale, hantle ho tloha ... Ka motho ya tshwanang le e mong, le fapane e mong ho tswa ho e mong. Bakreste baetsa ntho e jwalo hantle. Le ka sere, “Jwale, kaofela ...” Kaofela re ka buwa ka diteme, ra porofeta, ra etsa tsohle ... Le ya bona? Le lokela ho hlokomela ntho tsena, hobane Mokreste o -- mokgwa wa Mokreste; mme baphela jwalo ka Bakreste. Jesu o boletse, “Mehlolo e tlang ho ba latela ke ena.” Hlokomela: “Ka Lebitso laka ba tla leleka madimona; batla hata dinoha leha ba ka nwa se bolayang; mme ba tla buwa ka dipuo tse ntjha.” Mme ke ntho tse latelang Mokreste.

1072-45 Jwale, motho enwa o nale ntho ya bohlokwa mona: “ ... kapa re tla ema mona bakeng sa bokamoso kapa maemo a kgethilweng ke Moya o Halalelang?” Ke rata seo. Le ya bona? Jwale, le fumana mohopolo o feng? Ha seo se kgethilwe ke Moya o Halalelang ... Modimo O kgetha dintho. Mme mona, ke nahana ha batho ba Pentecostal ba tla leka (ba mametseng theipi ena), le tla nkutlwisisa haebe le mametse sena ha le hatella batho ka buwa ka diteme ke fapana le lona. Nka -- ha ke bone seo se lokile hantle, hobane ke tlaba ... ke rata cherry pie, empa haho lebaka la ... Mme ke motho. Empa haho lebaka le etsang hore kere, “Ha o sa je cherry pie, ha o motho.” Le ya bona? Empa ho ja cherry pie ke tlwaelo feela ya motho. Le ya bona? Le ka nna la se dumellane le nna hodima seo, empa -- empa ke -- ke nnete. Jwale, e mong o tla ja sena, mme e mong o tla etsa sena.

1072-46 Jwale, Moya o Halalelang o kgethela batho mesebetsi, empa ha o leka ho ... Ha kere o lokela ho ja cherry pie, haeba cherry pie e o hlatsisa ho tla etsahalang? Mme hape, o tla hlatsa ha o leka ho ja cherry pie, le ho ... ... Le ya bona? Le ikutlwisa bohloko feela, mme ke seo o se etsang ha o hatella ho etsa se kgahlano le Moya. O tlatsitse Mioya wa hao ka se seng. Na o ya utlwisa? Le ya bona? Mme loha, ha le tlatsuwe ka Moya, ke lena letshwao le leholo: o rata Kreste haholo hoo o dumelang Lentswe la Hae hoba nnete. Le ya bona? Seo ke bopaki ba Moya o Halalelang. Mme bophelo ba hao bo tletse lerato, mme oho, hle, sohle se fapane (Le ya bona?) le seo re se tlwaetseng. Seo ke Moya wa Modimo.

1073-48 Jwale, neo tsena tsa Moya o Halalelang. Jwale, ha phutheho e na etla hoseng, sena -- sebaka se setle feela ka kerekeng e tletseng ... (Dibaka tse kgolo, hobane, ditletse.) Empa ho ... Hanyane feela ... (Re sa bolele hore re lokela ho araba dipotso tsena, empa batho bana ba sa tswa kena.) Hlokomela, ha motho e mong le emong ka mona ale thabong bakeng sa Moya o Halalelang, jwale e mong le emong ya tlatsuwang ka Moya o Halalelang o lokela ho thaba le yena, mehlolo e na e tla latela ba -- ho arohana ka batho (Le ya bona?); ke ne ke tla tswella jwalo feela. Empa moo ho,leng pherekano, moo ho leng pherekano, mme re beilwe ho seo, Moya o Halalelang o ya tsamaya. Le ya bona? O ka sebetse ka batho. Le ya bona?

1073-49 Mme mooo, ha kere, “Jwale, e mong le emong wa lona, le buile ka diteme?”

“Yeah.”

“Jwale, o na le seo. ”Na o kile wa buwa ka diteme?“

”Tjhe.“

”Ha o na ona.“ Jwale, ke ya ikahlola. Modimo ke Moahlodi wa sena. Empa hlokomela, Jesu O itse, ”Matshwao a tlang ho ba latela ke ana.“ Le ya bona? Sehlopha se dumela, tlhaho yohle ya Moya o Halalelang e ya tsholoha bakeng sa bona, mme kaofela ba tletse ka lerato le thabo, le nyakallo, mme sehlopha feela sa batho ba nang le bomodimo. Le ya bona, seo ke Moya o Halalelang. Mme ho -- ka hare moo, ba buwa ka diteme ka ho latella tsela eo seo se hlahang ka teng (hobaneng), kapa haho hlokahala, ba buwa ka diteme. Mme haho le teng diteme, di ya buwa. Mme oho, seo se setle nako le nako.

1073-52 Botsa batho bao ba leshome le metso e mehlano kapa mashome a mabedi bao nkileng ka ba botsa haeba ba hopola le leng la mantswe ao na, ho fosahetse hantle feela, mme moditjhaba ya lokileng ... Seo -- Moya o Halalelang o se epang tlase moo, le ho fumana ntho tseo, mme o dintsha, mme o dibolela. O ya bona, le ya bona? Haho phoso ho seo. Ba bolelle hantle seo e leng sona, le hore ene ele eng, le hore seo ke eng, le hore sena se etsang, le dintho tse jwalo, le seo ba se entseng, le seo ba lokelang ho se etsa. Le ya bona? Seo empa ele ... Ho beha seo maemong a lokelang. Jwale, ba nale seo.

1073-53 Ka bosiu bo bong ke ne ke tsamaya le balekane ba bang, mme ke ne ke le -- lehaeng leo re neneg re tshwere kopano teng, kapa feela -- re ne re dutse tafoleng re buwa. Mme kaofela hang feela, Moya o Halalelang wa wela hara rona, mme ka re ho e mong moo, ”Ke bone monna ya itseng, mme ba -- o ne a ferekane ke ntho tse ding,“ mme ka re, ”jwalo ka pherekano ho senola.“ ka re, ”Jwale, o teng mona hantle feela.“ Ka re, ”Ke ya tseba seo o se nahanang.“ Mme ka kgutlela morao hantle feela ka araba potso e nngwe le e nngwe eo monna eo a nang le yona mohopolong wa hae ka moarabela yona, hore o ... Haho ya neng a tseba hore ke buwa ka mang. O ya bona? Empa yena a fumana hantle hore ke reng. O tsebile hore ke eng seo. Le ya bona? Mme seo e bile eng ho yena? Ho mmontsha, ho mmontsha hore Moya o Halalelang o ne o senola se mohopolong wa hae. Le ya bona? Mme haho hlokahale hore ke ba bolelle bohle. Monna eo o mametse hantle hona jwale ha ke buwa. Jwale, hantle feela. Jwale, o ya bona hore seo se jwang? Seo ke tlhahiso.

1074-54 Jwale, ha kereke yohle e ka sebetsa hantle ka seo, jwale hara rona ka ho leleka mademona, ho tshwara dinoha, le ho nwa tjhefu, ntho tseo ka ho tswella. Empa ha re leka ho hatella motho ka bonngwe, jwale o ikenya ... Seo Pentecostal hape. O fumana Babilona, pherekano. O ka se ahlole seo. Le ya bona? Pelo tsa rona ditletse thabo le nyakallo, mme, oho, hle, dinonyana di ya bina, ho ... Sohle se lokile, hle, o tletse feela ka Moya wa Modimo, mme re rata Jesu haholo, re rata ho rapela bosiu kaofela. Jwale, nak se swabise phutheho e na, kapa nna ka bonna. Empa ke ya ipotsa, haeba hoseng hona ho nale, kapa batho bana ba nale Moya o Halalelang, e kaba mohlomong persente tse mashome a robong le metso e mehlano phahamisang matsoho a lona ba nang le Moya o Halalelang. Ebe ke tla thinya ke le nehe Bibele jwalo ka bopaki -- ha feela -- bopaki ba Bibele evidence; mme nka makala haho ka phahama matsoho a mabedi kapa a mararo. Le ya bona, le ya bona? E kaba feela -- bokella seo sebakeng se le seng, empa ha o etsa seo (Le ya bona?), o lematsa le phutheho ya hao. O lokela ho ba ntsha bo ngwaneng o ba behe ho setho se holo. Le ya bona?

1074-56 Jwalo ka e mong mona ya ileng a ngola potsop ka tsatsi le leng mona, e ne ele hodimo mona, a re ka -- a bolela se seng ka Moena Junior Jackson. E mong o ile a ya tlase moo, mme ba re, ”O ya’ dinaweng tse shweleng,‘“ kapa se seng kapa jwalo ka seo. Moena Jackson ... Hobane phutheho ya Moena Jackson, ba ile banketsa hore ke buwe ka diteme ka hare ho kereke. Hohle moo ba utlwang hore Moya o batla ho buwa ka diteme, batswella ho etsa seo. Jwale, eo ke kereke ya Moena Jackson. Seo ke nnete feela. Ha ke kgahlano le seo, leha nyane feela. Junior Jackson ke emong wa metswalle yaka e meholo, e bile ke mohlanka wa Modimio, ya tlatsuweng ka Moya wa Modimo, mme re baena. Jwale, ha a lokele ho ja cherry pie, nka e ja nna ... Kapa ha ke lokele ho ja ya hae apple pie (Le ya bona?), empa bobedi re ja dipie. Re dumela hantle feela Molaetsa. Seo ke taelo ya kereke. Ka re, ”Ke batla ho leka hore kereke yaka e kopane ...“ Ka re ... Ha re qala ho arohana mona, Moya o Halalelang o buwa ka diteme jwalo jwalo, ka re ... E mong a mpotsa are, le hore, ”Jwale, Moena Branham, na ke bohle ba lokileng na?“

1075-57 Ka re, ”Ha ke moahlodi.“ Ka re, ”Ke tla o bolella, ha re tliseng seo nneteng. Ha re tliseng seo bakeng seo se lokelang. Jwale re lebelle. Haeba ele Moya o Halalelang, seo se dumellana hantle feela le Lengolo; ha seo se sa etse jwalo, ha se sona.“ Le ya bona? Ke tsela feela ya ho ka lekola seo; e be e -- le ya itlhatlhoba ka bo lona. Le ya bona? Jwale, se -- setla tlolela hodimo seo haebe e se Moya o Halalelang, se tla itokolla. Le ya bona? Empa haese Moya o Halalelang, seo se tla latela hantle feela moleng, ‘hobane ke seo eleng sona; ke Moya o Halalelang taelong hantle feela.

1075-58 JjJwale, ho buweng ka diteme jwalo, nka lakatsa ha le ka buwa ka tsona kaofela. Ke feela ke lakatsa seo. Mme ka nako tse ngata, Bakreste ba lokileng ... Ler ya bona, ha nka le bolella se etsahalang ... ke fumana se seng -- e seng program, ntshwarele -- kopanong le boraditaba hoseng hona. Motho e mong (ke tshepa hore ebe ba ntse ba le teng ka mona hoseng hona ka moahong ka mona.) bao ... Ka ho buwa ka diteme ... Motho enwa ke ya lokileng, motho wa sebele, mme ba phetse hantle. Mme ba nkutlwile ke buwa ka bopaki ba Moya o Halalelang ha se ho buwa ka diteme –mme ho fela ho le jwalo – empa ke letsa motho enwa ho ka kopa Modimo ho ka buwa ka diteme kapa ho porofeta, hobane ke tlhaho.

1075-60 Ntho ya pele, ke ile ho motho eo ka fumana sebaka sa tswalo, le hore na batswetswe tlasa tshwao lefeng, le ho ka ba jwetsa hore batswetswe neng. Ke tsela e feng tlhaho ya bona e hlahileng. Ebe, haba tswalwa hape, ba ba mona tlhahong e nngwe. Mme ebe, ha o fumana seo tlhahong ena, seo se ka hare, monahanong, ka hare ho monahano ... Monahano wa ka ntle o ya tloha; seo ke tlhaho ya hao ya pele. Ebe ba nka se seng se ba beha ka tsela e jwalo? Tlasa seo, le ho ba beha maemong ao. Ha ba tsebe seo ba ka se etsang. Batla re, ”Modimo o batla ke etse sena.“ Boka hare, ”Oho, ke mpa feela -- ke se tsamayang hantle le Lengolo.“ Mme batla qala ho etsa seo, mme ntho ya pele eo o e tsebang, Satane ya kantle o tla leka ho ka tlisa tsena tsohle. Mme bare, ”Jwale, ke nahana ...“ Le ya bona, le ya bona? Ba mamele Satane. Le ya bona? O lokela ho ka kenya seo ka hare ho se seng, ke seo se leng ka hare ke Lengolo. Mme o se dumelle Satane ho ka ema kae kapa kae. Ke mosebetsi wa hae ho ka nna a sokodisana le wena ka tsela e jwalo. Empa o seke wa momamela. Empa motho eo ha ke ba bolella. Bare, ”Jwale ho lokile, ha nkaba le bonnete feela ba Moya o Halalelang.“ Le ya bona? Motho ya lokileng, motho ya tshepahalang ka Moya o Halalelang, hobane seo se tlabe se lokile ho yena ho ka re, ”Ntate, mphe feela sena ho ka ema hodima sona.“

1076-63 Jwale, ha ke nahana ka mokgwa o jwalo, batho ba yatswa ho leka ho fumana seo o nang le sona? Le ya bona? Moya o Halalelang o ya buwa ka diteme, empa o lokela hoba le Moya o Halalelang pele o ka buwa ka tsona. Jwale o ya o fumana pele? Jwale, ha o fumana mpho ya diteme ntle le ...Jwale hopola, e ka nna yaba ya nnete; hore Moya o Halalelang o buwa le wena ka puo e sa tse jweng, mme e be o lahlehela ho ya diheleng. Bibele e boletse jwalo. O dumela seo? Na o batla Lengolo le bolelang seo? Ha o batla Lengolo leo phahamisa letsoho; phahamisa letsoho la hao. ”Leha nka buwa ka dipuo tsa batho le mangeloi (na ho jwalo? Bobedi ao a ka tolokuwang le a sa kgoneng ho tolokuwa, Moya o Halalelang), ha ke letho.“ Le ya bona, ntle seo. Le kaba le sena (Le ya bona?), jwale le seke la beha tshepo ya lona ho seo. Fumanang sena pele, mme seo setla latela.

1076-65 Jwale, pula e nela ba lokileng le ba sa lokang. Letsatsi le tjhabela ba lokileng le ba sa lokang. Pula e nela ho ka botswisa dijalo; e butswisa le lehola: yona pula eo. Moya o Halalelang o wela hodima ba lokileng, mme ba buwe ka dipuo, mme baetse hantle feela ka ho loka, o le hara batho, le ho etsa hore ba porofete, mme ba etse hantle feela jwalo. Seo ke nnete. Ka nako e nngwe -- moloi kapa mohlwedi, ba ka o bolella hantle seo e leng sona. Sheba moloi le Selaodi. Saule ... E ka nna yaba nnete; leha e se sona. Ke baloi. Ho buwa ka dipuo, ke bonme mademona a buwa ka dipuo, le ho ngola ka dipuo tse sa tsejweng. Seo ha se bolele letho. Empa ntho ya nnete ke Lentswe. Kgutlela Lentsweng. Jwale o ka etsa ntho tsena ntle ho Lentswe. Empa ha o fihla Lentsweng, mme le tla netefatsa seo, jwale sheba hantle ha seo se phethahala, hantle feela. Le ya bona? Jwale o hantle feela moleng.

1077-68 E EEeya, Moya o Halalelang o sebedisa batho ka bohlale bo Halalelang. Empa ntho ya pele ... Jwale, ke eng? Ere ke kene mona nakwana. Ke tla re, ”Ke ba ba kae mona ba nang le Moya o Halalelang?“ Kaofela ha lona phahamisang matsoho. Ke tla re, ”Ho lokile, ke tla bona ha le nale seo.“ Bibele e bolela hore ba nale Moya o Halalelang ba lla bosiu le motsheare ka baka la manyala a hara motse. Jwale, ke matsoho a ma kae a ka phahamang? Ke ba ba kae ba lona ba sa phomoleng bosiu ke manyala a etsahalang, ba tletseng ka Moya o Halalelang, ba utlwa bohloko ka ba lahlehileng, ba llang bosiu le motsheare? O ka seke ... Le ya bona? Ke mang ya tlang ho kena hara motse? Ke ba ba kae ba ka hare ho kereke? Ke seo Bibele e se bolelang ka bopaki ba Moya o Halalelang.

1077-70 O bolelletse Lengeloi le tshwayang (Ezekiel 9, hantle feela), O itse, ”Nka ... Kena motseng o tshwaye bao ba llang ka baka la manyala a hara motse. Ba na ba bang, Lengeloi le ba fedise.“ Ha se lebaka ba ba kae, ba re, ”Beha ...“ Mme monna ya tshwereng enke le mongodi, a apere bosweu (se neng se emetse Moya o Halalelang) a tla a tshwaya ba neng ba lla motseng. Jwale, o re ... Mme hlokomela re hape. ”bolaya ka sehloho, bana ba banyane, basadimoholo, maseya, ba bolaye kaofela.“ Bana ba banyane? E ya. Ha Joshua a kena motseng wa Kanana, A re, ”O seke wa lesa le ya mong ho phela. Leha e kaba ke ngwana e monyane, ngwana e monyane wa Amaleke, kapa wa Amorite, ba bolaye. Le ya hopola, o tla hola mme Mo-Amaleke; o tla senya ditente.“ Mme nthwana tseo ditla hola dihanane le Lentswe la Modimo, ditlose hohang. Ha ke kgathale hore ke wa mokgatlo o feng. O re, ”Jwale, ba lokile ...“ Ha ke kgathale hore ba lokile ha kae. Ha ba le kgahlano le Lentswe la Modimo, tlosa seo tseleng ya hao. Ke Mo - Amaleke o ya hola. Se shebahala hantle, se shebahala se sena molato; se shebahala se lokile, o seke wa amana le seo. Tloha haufe le sona. ”Jwale, Moena Branham, ke ya tlase mola, hobane ... Jwale, ha ke ...“ O hopole feela, Mo-Amaleke o feng kapa o feng, se feng kapa sefeng se latolang Lentswe la Modimo, tloha ho sona; o seke wa se ama hohang. Ke ba ba kae ba dumelang hore seo ke nnete? Hantle feela. Le ya bona? Tloha ho seo.

1078-74 Ba llang ka baka la manyala a hara motse ... O bona seo ho kae? Nka o bontsha dikete tse leshome tse buwang ka diteme ba hlileng ba amehileng ke sebe ... Ba sa kgoneng ho rapela le ha e le hora. Empa le ne le tseba hore Bibele e itse le tshwaye feela ba llang ka baka la manyala a hara motse? Ke ba ba kae ba lona ba kileng ba bala seo? Hantle feela. Seo e ne ele Moya o Halalelang o tlo tshwaya ba ona, mme wa re ho Lengeloi le tshwayang, ”Etswa o fedise ba senang letshwao diphatleng tsa bona.“ Mme Letswao la Modimo ke Moya o Halalelang; ke Tiiso ya Modimo. Jwale, ba kae batho ba batlang seo? Nka o bontsha batho ba yang hodimo lefatshe ba lla ka hare ho kereke; nka o bontsha batho ba mathang ho pota moaho ba lla; nka batho ba porofetang, mme seo se ya phetheha; nka o bontsha batho ba buwang ka diteme, le -- ho matha ho pota moaho, mme le ho bolela ntho tse reng ha dihlaloswa di bonahale; empa ba kae batho ba llang ka baka la manyala a lefatsheng lena? O kae moya oo o nang le morwalo? O ka fetola mahlaku a matjha. O ya bona seo ke se bolelang?

1078-76 Jwale, ke leka ho le bolella -- ho bolella batho le ho baetella pele jwalo ka ntate ha a laela bana. Le bana; ke le tswaqletse ho Kreste ka Evangedi eo ke e rerang. Le ya bona? Mme ke batla le hodise bana ba lona hantle, kapa bana feela. Mme ke batla ho le hlahisa kapela Kreste, jwalo kaha Paulose a bolela, ”Morwetsa ya hlwekileng.“ Haho se seng moo ntle ho Lentswe leo le bolelang ”amen“ ho lona. Sebe ha sena seo ... ‘Hobane o tla dula o etsa se phoso kamehla, empa ha ba bang, phoso ya pele ha e qala ho sebetsa, ”Ntate, ntshwarele.“

1079-78 Ke tla bolela sena. Sheba motho metsotsong e mmalwa e fetileng. O ne a mpotsa ka moshemane e mong ka tsatsi le leng. Re ne re tsoma disquirrele. E leng ka nako ya hoseng ka ba le tse hlano; ka siya se le seng bakeng sa motshehare wa mantsibuya. O ba le tsheletseng feela motseng wa Kentucky; ke tekanyo ya teng. Jwale thaka lena la re, ”Ke nale tse robong.“ Moshemane wa Mokreste, ngwana ya lokileng. Ka re, ”O entse phoso. O entse phoso.“ A re, ”Jwale ...“ Ka re, ”Ke bile le tse hlano hoseng, ka boloka se le seng bakeng sa motsheare. Mme ya re ha ke fumane seo se le seng, ka sheba sefateng ka fumana tse hlano di dutse sefateng, mmwe ka dibala ka fumana hore ke ne nkaba le tse tsheletseng ha ke disheba, ka tsamaya ka disheba feela.“ Ka re, ”Ke tsamaile mona e seng kgale, mme ho ne ho le mashome a mabedi ho isa mashome a mabedi le hlano di dutse moo. Ka nka feela ka tekano, mme ka tloha, mme ka lesa tse ding moo.“ Ka re, ”Ha ke tla mona hara naha ena, ke le rerela bashemane le batho ka ntho tse lokileng, ke lokela hoba mohlala.“ Bokreste hase seo o se bolelang; ke seo o se phelang, seo o se etsang; ke mohlala. Le letswai la lefatshe. Ka re, ”Jwale, molao o re ... Jesu o itse, Neha Sesare sa hae.’ O roba molao oo, le etsang? Le etsa phoso; ke sebe seo. Fa Sesare sa hae, le Modimo sa Hae.“ A re, ”Jwale, melao e phoso.“ Ha ke kgone ho ka iphapanya le seo; ke phoso ho etsa seo ho molao wa Jesu. Mme ha o sa fe Sesare sa hae, o ile wa etsa seo Jesu ao boleletseng ho se etsa, mme tlolo ya molao ke sebe. Hantle feela? Re molato kaofela; re etsa seo. Empa ha o ipona, emisa seo hang feela. Batho ba tadimile; batho ha ba ye kerekeng, empa na tla o balla, o ya bona seo ose etsang.

1079-82 Jwale kenya Kreste ka pelong ya hao; seo ke nnete ... Kreste le Moya o Halalelang ke ntho e le nngwe. Moya o Halalelang, ”Kreste“ ho bolela ”Motlotsuwa.“ Mme Moya o Halalelang ke ona tlotsuo eo, mme wena ke wena ya tlotsuwang. O ya bona? Mme ke Kreste ka hare ho wena ya o tlotsang. Le ya bona seo ke se bolelang? Jwale ebe o fumana ntho e nepahetseng. Jwale o ka sebedisa ntho e feng kapa e feng oo o batlang ho e sebedisa ka ho wena, hobane o ka hare ho mmele o tletseng dibneo tseo. Empa o ya bona, hoba le neo tse ka ntle ho mmele, ho ka se o thuse letho. ”Leha nka buwa jka dipuo tsa Mangeloi, ke sena lerato, ha ke letho. Leha nkaba le tumelo ke utlwisisa diphiri tsa Modimo, haho na thuso. Leha nka fana ka mmele waka ho ka tjheswa, ke fana ka sohle seo ke nang le sona ho ba futsana, leha nkaba letumelo ya ho sisinya thaba, ha ke letho.“ Le ya bona? O seke wa itshetleha hodima ntho tseo. Moya o Halalelang ke Motho; Ke Modimo, Modimo ka ho wena, Motho, Modimo, o kgantsha sohle se ka ho wena. O fetohile; o sebupuwa se setjha. Ntho e nngwe le e nngwe e phoso, O tla o bolella hore o phoso, jwale ebe o ya tlohela seo; o seke wa etsa seo. ”Ntate, ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa seo, O ntshwarele.“ O ya bona? Mme seo ke –seo ke Moya o Halalelang.

1080-84 Ha ke kgathale hore o buwa ka diteme ha kae, o matha aha kae, o tlolela hodimo le fatshe ha kae, o entse seo ha kae, hore, kapa (O ya bona?), leha e kaba o entse eng, haho noba le thuso ha Moya o Halalelang o sa o kgaleme ho ntho tse phosos tseo o dietsang. Jwale, ke lona lebaka le etsang hore thaka lena le seke la bona. Dumella Moya o Halalelang ho tswella ka seo. Empa jwale (O ya bona?), jwale, ke eng se hlolang sena ... E re ke buwe sena ka baka la lerato, ho fafatsa ka lerato -- mme ka tlotsuo ya Lentswe. O ya bona? Ha Moya o Halalelang o ne o le teng, o ka se botse seo. O ya tseba hore ke wena ka bowena; ke ntho e leng mahareng a hao le Modimo. O ya bona? O ya tseba hore ho nale se seng se etsahalang. O ya tseba hore phetoho e teng mona, haeba ho na le se seng mona -- se seng mona, ka bowena, o fetohile. O ya bona? O motho ya fetohang, ka hare ho wena, o ya tseba hore o nalwe seo. Leha o ka buwa ka diteme, leha e kaba o tloletse hodimo le fatshe, o hweletsa, kapa se seng feela, na o tseba hore Modimo O phela ka hare ho wena, hore ha o tsamaye ka mohopolo wa hao, ke mohopolo wa Modimo, ke tsela eo hantle feela.

1080-86 Jwale. Empa ke tla ... ha o re, ”Jwale he, Moena Branham, ha o dumele hore re ka buwa ka diteme?“ O ya bona? O kgutlisetse seo morao hantle feela o re. Hantle feela, ke dumela hantle hore o buwe ka diteme. Mme batho ba bang ... O ya bona? Empa o fumana sena, mme ke fumane sena, jwalo ka morao mona maele tse ka bang leshome le metso e mehlano (O ya bona?), hoba mona Tabernakeleng. Jwalo feela, ha o sa utlwisise letho, o ka mpotsa. O ya bona? Ngola ha o sa utwlisise letho. Bolela seo ke se bolelang mona. O ya bona? Mme ke ... Le wena ... Jwalo ka Paulose a re, ”O ya ntatela jwalo kaha ke latela Kreste.“ O ya bona? Jwale o ya bona hore o phoso, jwale tloha ho nna (O ya bona? Ke phetho), hobane ke -- ke tlabe ke kle motho ya phoso. O ya bona?

1081-Q-329

329. Ka kopo hlalosa. Batho ba re Moena Branham hase motho feela; a ka etsa, mme Jesu a kaba jwalo ka Mlena Branham. Jwale, e re ke ... Motho ya bolelang sena. Leha e kaba ke mang, ha ke tsebe. Empa ke Moena wa hao. O ya bona? Jesu ke Mopholosi. Nka sebe Mopholosi, hobane o se a o pholositse. Jwale, o haufi haholo le nnete, mme o boetse ho hole le nnete, motho ya neng a bolela sena. Jwale, ke feela -- ho bonahala e ka ke mongolo wa mosadi ona, mongolo o motle. Mme ke ya tseba sena ke mongolo wa mosadi haho jwalo? Moena Capps, na o ka se nahane hore ke mongolo wa mosadi ona? O motle haholo. Mme ha ke tsebe hore ke mang. O ya bona?

1081-88 Jwale, ”Moena Branham, na Jesu a ka tshwana le wena, kapa wa ba Jesu, kapa se tshwanang le seo?“ Ke lentswe le nang le kelello, hantle feela ke nnete; lentswe le leng ke antikreste. Ke seo e leng phapang mahareng a nnete le leshano. Ho nketsa Motho wa Jesu Kreste, ke tlabe ke le antikreste (O ya bona?), hobane Motho Morena Jesu O dutse letsohong le letona la Modimo O Matlaohle, mme o tla tla hape ka matla a maholo le kganya. Empa bakeng sa matla ao a neng a le ho Yena a ka ho nna, mme ho lona ba nang le Yena, ke nnete seo; mme o fetoha Kreste. Le hopola molaetsa waka wa Messiahette? Le ya bona? Le ... Lentswe ”Messiah“ le bolela--”Motlotsuwa.“ Jwale, le, ha o nale Moya o Halalelang, o fetoha motlotsuwa. O ya bona? Jwale ho nale batlotsuwa hohle mona.

1081-90 waleJwale hlokome, ha Bibele e o tlotsa ... Bongata ba bona ba tlotsuwe ... O ya bona? Ntho e na yohle ke moferefere; mme -- mme wa--Satane ka tsohle tsa hae a ka tla ho leka ho etsa seo, a fele a etse seo. Ke tsela ele nngwe feela ya hoba le bo nnete; lekola lentswe ka lentswe, lentswe ka lentswe. Ke yona tsela feela eo o ka e sebedisang. Empa ho nna jwalo ka --motho, William Branham, kapa -- monna e mong kapa mosadi ho kaba Morena Jesu Kreste Mopholosi wa rona, seo ha se sona. Empa hoba motlotsuwa ka Moya wa Hae, e lenmg se tlisang Botho ba Bophelo ba Hae ka ho wena ...

1082-92 E ne ele hantle feela Elia le Elisha, ha Elia a ne a nkuwa, Elisha, moporofeta wa kgale, a ya hae ... Mme o ne a kgathetse; mme ho bile le koloi ya mollo ka nqane ho noka moo, mme ke -- ya monka ka diperte. Mme o hlokomele moo, ha Elia le Elisha ba tshela (sekolo sa boporofeta se ne se le teng) le Elisha a nka kobo ya hae --kapa -- a otla noka, mme ha a etsa seo, metsi a arohana, mme a tshela. Mme a re ho moporofeta e monyane, ”Ke eng -- hobaneng ha o ntatela? Ke eng--eng -- o lakatsang? A re, “Karolo ya bobedi ya matla a hao.” “Karolo ya bobedi ya moporofeta eo a hodima ka?” A re, “O kopile ntho e thata; empa ha o ka mpona ha ke tsamaya, e be ke hona moo matla a ka ho tla ho wena.” Jwale o ka makala ha a ne a bona moporofeta a ikela.

1082-94 Jwale, ka letsatsi leo Lentswe leo le tla ho moporofeta, hobane o ne a bonahala ka Lentswe ho lefatshe. O ya bona? Mme o nbe a lokela ho ka tseba hore ho nale tshebeletso e kgolo e tlang, hobane seo se hloka ntho e kgolo. Mme ha Jesu a ne a le lefatsheng, E ne e le Elia. “Tseo ke dietsang le tla dietsa le lona; ya moholo ho feta tsena, hobane ke ya ho Ntate.” Jwale, o tla etsa seo ha jwang? Moshebeng. Ke mang Yena? Lentswe. Le ya bona? Moshebeng.

1082-95 Jwale, haho tla ho etseng dintho, ke nnete. Jesu hantle feela ha a ka ba a etsa dintho a etsa hore dibe teng. O nkile ntho pele. O nkile metsi, a etsa veini. A nka bohobe a etsa bohobe bo bong. A nka hlapi a etsa hlapi e nngwe. Empa o tshepisitse hore ntho tse kgolo ho feta tsena ditla etsahala. Le ya bona? Le ya bona? Jwale, hobaneng? Ke ka tsatsi le lebe haholo ha A ne a le mona. Le ya bona? Entse ele Yena, empa a sebedisa wena tabernakele. O ya bona? Mme motho enwa ya ka ho wena, eo eleng tlhaho ya hao ... O John Doe; o tswetswe ka kgwedi e itseng, mme o ile wa tswalwa tlasamaemo a tjena; o tswetswe ka sena, mme o na le se seng ka ho wena. Hantle feela.

1082-97 Ke ya tseba hore ke ... Ntate o ne a atisa hore, “Ha ke tsebe ho jala ditapole ka nako ena, hobane kgwedi ha e ntle. O ka se jale ditapole, Billy.” Mme kere, “Ha ke di jale kgweding; ke dijala mona mobung.” A re, “Ho lokile, tlhale ntlhajana, tswella. O dfumana se seng hloohong o ithute se seng.” Ke entse seo. Ke entse seo. Ke ya o bolella: nka boto mme o e behe hodima jwang mme o hlokomele se etsahalang. Jwang booo botla shwa hang feela ha jwale. E behe kganyeng ya kgwedi; o ka etsa hore e robale moo beke kaofela; e ka seke ya e etsa letho.

1083-100 O hlokomele ha seo se fetoha. Haho tlangwa seo -- ha kgwedi e tsamaya , seriti sa yona se ya e latela, mme ke dimillione tsa dimaele ho tloha lefatsheng. E seng feela seo, e ya tlase moo Kentucky mme o kenye thupa fatshe ho fihlela o fumana metsi a letswai; mme o lebelle peipe eo, e tebile ha kae ha kgwedi ele teng -- seriti le ho hlokomela ha seo se etsahala, ka tlasa lefatshe. Hantle feela. O jala se seng ho tlatsa ho hlaha ka hodimo. Hodimo kgweding o fumana e ka ke rapa kapa ke moroho. O jala seo hape hore na o tlala jwang lefatsheng. Hantle feela, ke se seng.

1083-102 Hobaneng ha Aarone a ne a nale boto sefubeng sa hae e nang le lejwe ka leng bakeng sa maloko a Iseraele? Sheba ha bomme bao ba ha ba itlhahisa. Ha bomme le bomme ba BaHeberu a tlo beleha bakeng sa bana bao, seo se beha lebitso la bona; se bolela tswalo ya hae; seo se mmeha lehaeng; moo ho senang ho fela. Le l;eng la matsatsi a na ha ke tlo dula nakwana, ke batla ho nka seo. Hantle feela. Mme jwale hlokomela Jakobo, ha a ne a se a tlo shwa, ha a ne a beha matsoho hodima ditloholo ho di hlohonolofatsa, o ne a ba bolella hantle se tlang ho etsahala. Mme ke ho ya hantle ka lebitso la bona, mme hantle feela ho ya ka tswalo. Mme hantle feela, seo se nale se seng ka wena.

1083-104 Jwale, seo ke tsela ya ho tswalwa; ke seo o leng sona, monna ya tlwaelehileng kapa mosadi. Empa ha o tswalwa labobedi, seo ha se bo kantle hantle feela. Bokantle ke seo ba se bonang, latswa, ho ama, ho nkgella, le ho utlwa, empa ka hare ho seo ke seo o leng sona. Jwale, sena se kantle mona, Satane o mpa a o leka mme a o isa moo a ratang hohle; empa ka hare haho seo a ka se etsang ntle le hore o modumelle. Hobane ka hare ka mona o nale tumelo, mme tumelo ha etse mohopolong, ke mabaka. Empa ho tumelo ha hona mabaka. O nale seo hotswa ho Modimo, mme o ya tseba hore e teng mona. Ha ke kgathale hore se bonahala se fesahetseng jwang, o sa ntsane o tseba hantle hore o nepile; ke HOITSWE KE MORENA. O ya bona? Mme haho se tlang ho tswenya seo. Haho se ka tshwenyang seo; seo se tswella hantle feela. Bothata habo bolele letho ka seo; ho tswella hantle ka seo, hobane ke Lentswe leo. Mme Lentswe ke Sabole, mme Lentswe le ya seha. Sabole e ya seha ho itokolla ho sohle. O ya bona? Nka letsoho la tumelo ho ka etsa seo. Tumelo eo e lokela ho ...

1084-105 Jwale o ya bona, ha motho ya ka hare ... Ke bona bokahare; ke bona bokantle. Seo se senoha ka hare ka mona, Nnete ke hore; ntle mona, ke lebaka. Jwale, na seo se ka se fane ka kelello ha re re, “Re ile ra yoba maloko a Assemblies”? Jwale, ke rata Assemblies of God; ke rata ba bonngwe; ke rata kereke tsohle. “Hobaneng ha re sa kopane le bona, mohlomong ho etsa se seng se lokileng.” Ke lona lebaka, bo kantle. Empa ka hare, hlokomela seo. Ha o bona seo, sena setla -- hanana le seo, jwale sheba Assemblies. Bongata ba ntho tseo ba dietsang ha ke dumellane le bona -- ke tse Lengolong, mme nka tiisa seo ka Lengelo. Empa ho nale mehopolo e mengata e bokeletsehile mona. Ho nale dikete tsa bao baena ba Assembly le dikgaitsedi badumelang seo, Lentswe, mme le seke la dumela seo ka thuto ya Assemblies. Empa ke leraba.

1084-106 Baptists, Presbyterian, ba bonngwe, mme kaofela ha bona, ba lerabeng moo sehlopha sa banna ba kopana ka lebaka leo. Mme ho nale tse ngata ka monna. Ke enwa mobishopo a dutse mona, mookamedi; o bolela se seng, thakanyana lena le tla reng? O tshaba ho ka buwa eng kapa eng. “Ke dumela seo. Yeah, hantle feela. Uh-huh. Eya, Mobishopo, kapa--kapa Presbyter, le -- hantle feela.” A dumellana le yena. Mona, ha re nke le tewa seterateng, hore -- moahi ya tlwaelehileng a feta seterateng mme ba re, “Ha ba buwe letho, ho yena.” Monke o motlise mona, mokenyeng sepoleseng, mme ka ho beha se seng, sethunya hae mona. “Dumela, John, ho hotle ho ka o bona.” O ya bona? Ho ka hlomphana. Jesu O itse, “O kaba le tumelo jwang ha o nale hlompho,” o ya tseba, ka ho loka hohle, hlomphanang (ha ke tsebe hore o ka etsa jwang.) -- empa ha o lakatsa seo --hlomphanang. O ya bona? O ka se etse seo. Mme ha batho ba kena mmoho mokgatlong, ba dula fatshe; mme monna enwa a tshaba sohle, hobane mobishopo o itse, mopresbyter ore. Empa o seke wa hlompholla motho, modumelle ele monna ya lokileng; empa hopola kamehla, Lentswe la Modimo se leng kgahlano le sona ke phoso. “Ha Lentswe laka e be nnete, mme lentswe la motho e be leshano.” O ya bona? Ke seo re ratang ho se etsa, dumela seo.

1085-110 Jwale hopola, ha re Lentswe, empa re Lentswe. Uh-huh. Jwale, o fumana seo? Jesu e ne e se Modimo, empa ene ele Modimo. E ne ele motho, e ne e le Modimo. O ne a kgona ho lla, mme a kgona ho tsosa bafu. O ne a kgona ho llela motho ya shweleng mme a motsose. E ne e le Jehova-jireh, Jehova-rapha, Jehova Manasses; E ne e le Jehova, ka botlao. E ne ele Jehova, leha ho le jwalo e ne ele Motho. O ne a ruile lefatshe, le ho etsa lefatshe, mme a sena sebaka sa ho beha hlooho ya Hae. A re, “Dinonyana tseo ke dientseng di nale dihlaha, mme ha ke na sebaka sa ho samela. Diphokojwe tseo ke dientseng, di nale mesima, mme ha ke na ona ka Bonna e sita le ho epelwa teng.” Hantle feela. O ne A lokela ho adima la motho e mong, ho ka epelwa teng.

1085-111 O ile a etsa popelo e ka ho mosadi. O ne A sena popelo eo a ka tswalwang ka ho yona; a adima popelo e nngwe. O ile A etsa lefatshe empa a seke a ba le sebaka sa ho epelwa; o ile a lokela ho adima -- mokoti ho ka epelwa, Josefa wa Arimathaea. O ya bona? Ba ne ba ne ba -- o ne a lokela ho ya adima, leha ele Modimo, ho ka bontsha hofre ke Modimo. Jwale, o ya utlwisisa? Ha re ... Rona re Messiahettes, empa e seng Jesu. Ke Ntate wa rona; re tlotsuwe feela ka Moya wa Hae, mme ke lona lebaka Bophelo ... Mme batho ba fumana seo. O ya bona, ha o sa etse seo le ho nahana ka seo, se etsa hore batho ba dumele, “Jwale, thaka lena e tlaba Messiah.” Hantle feela ke seo. “E mong mona a ka etsa seo.” Ba jwalo ka bobedi. O ya bona? “Jwale, ha jwang ho ka ba le ba babedi?” Ke dikete tsa bona. O ya bona? Empa o ya bona, Bophelo ba Hae ha botshwane le ka tsatsi la Pentecosta. Ha Topallo ya Mollo e theoha, e ile ya arola jwalo kaha e ne e dula hodima e mong le emong wa bona, Modimo A ikarola hara batho, hobane Kereke ya Kreste e nngwe, jwalo ka mosadi le monna.

1086-Q-330

330. Moena Branham, nka bontsha mosadi waka ha jwang hore ke ya mokgathalla leha a ntse a bapala – kapa a dula Lentsweng (Seo)--dula -- dula le lentswe, empa a ntse a nale potso e kang ena: “Ke eng o sa etse seo o se bolelang kapa seo o se dumelang?” Jwale he, ha mosadi, ha mosadi a bolela sena ho wena o  nale tokelo ya ho bolela seo, loka jwale. O ya bona, o ya bona? Ebe he ha a, a bolela sena ka hoba diabolose, hopola, Bibele e re, “Ho ne ho le molemo ha a ne a ka tlangwa lehwe le leholo mme a lahlelwa botebong ba lewatle ho nale ho, hlokofatsa bana ba banyane Baka.” Jwale, ke potso eo e leng yona feela ya hao. Mme mohlomong mosadi wa hae hase motho eo. Mohlomong o fapane--mohlomong, ke motho ya lokileng. Mohlomong o mpa ao leka feela.

1086-116 Jwale, dula hammoho le Jesu ka ho wena. O etse feela seo. O ya bona? O tswella feela jwalo. Ba bang ... ke fane ka mohlala hoseng hona ka motho emong ya neng ... Ka nako e nngwe mosadi enwa -- o fumane Moya o Halalelang. Mme ene ele motho ya lokileng. Ba ... A re ... Jwale, o ne a hula ka thata bophelong, mme monna wa hae ene ele letahwa. Mme jwale, a tswella; a dula le yena. A re, “O batla ho ya kerekeng, moratuwa, e ya. Empa ke ya mane salooneng, tlase mane ho Brown Derby, tlase mola. Tswella -- jwalo.” Jwale ba ne ba dula moo ka nako tsohle, ba ne ba atisa hoba Bonifers. Bongata ba lona batho ba kgale mona le tseba Bonifer e ne e le teng hukung moo ya ... E bitswa Brown Derby ha jwale, ke dumela ha e bitswa jwalo.

1086-117 Jwale, e ntse ele moo, mme ntho ya pele eo ke e tsebang, ka bosiu bo bong hatla potso ka hare moo ka Bakreste. E mong wa matahwa a neng a dutse moo a kgale a re “Haho sa le ntho e bitswang Bakreste hape.” A re, “Haho sa le ntho e kang eo. Sehlopha sena sa baikaketsi,” a re, “o ba bona bantse ba tsuba moo kantle, batahwa, baetsa ntho tseo re dietsang,” mme a re, “baipitsa Bakreste. Haho ntho e jwalo.” Letahwa le leng la ema lare, “Motsotso feela. Ho nale ya le mong eo ke motsebang. ” A re, “Ke mang?” A re, “ke mosadi waka.” O ya bona? O fetohile letswai. O ne a fumana seo nako le nako. A re, “Ke ya le tisetsa ha a ne a ka hlaha ...” A re, “Tjhe, e ntse ele Mokreste; ke tla le bontsha hore ke nnete.” Are, “Ke tla le bolella hore ha re; ha re yeng hae, mme ke tla le bontsha hore na ke Mokreste kapa tjhe.” A re, “Ha re yeng hae, mme jwale, ha re hle re taweng. Re ilo etsda hantle feela eka re tauwe ho feta.” Ke tla kokota monyako ke wele hodima tsohle, ke wele hodima se seng le se seng ... “Ke eng o sa tlose sena,” le sohle. Mme a beha tsohle (baeti, o ya tseba) -- mme a leka ho baamohela ka hole. A re, “Ke batla ho lokisa dijo.” Mme batsqwa ba ya etsa seo -- a tswa a etse seo a neng a se bolela. A re, “re batla ham le mahe.” O ne a tseba hofre ba na le seo, jwale ba lokisa ham le mahe. Ha a fihla moo tafoleng, a batadima jwalo, a phahmisa poleiti ya hae, mme a qalla dijo tsohle le poleiti fatshe, a re, “O ya tseba hore, ha ke rate mahe a tjena. Tlohong banna ha re tsweng mona,” jwalo  -- feela.

1087-119 Batswa ba dula kantle ka tsela e jwalo, o ya tseba. Mme a tswa; a re, “Moratuwa, ntshwa -- ntshwarele ha ke saka ka a lokisa; ke tla o lokisetsa tse ding.” “Oho, ke matlakala feela, o tsebile hore ha ke a batle ka tsela eo ho tloha ho qaleng,” a tswella jwalo feela. Batswa, mme badula fatshe, mme baetsa e ka batauwe. Ba moutlwa ka hare kamoo a llela fatshe, a bina ka lentswe le tlase mme a re:

Na Jesu o lokela ho jara sefapano a le Mong,

Lefatshe lohle le lokolohe?

Ho teng sefapano bakeng sa mang le mang,

Mme se teng saka le nna.

Sefapano sena ke tla se jara,

Ho fihlela lefumh ke lokolohile,

E mong wa matahwa a sheba e mong mme, a re, “Ke Mokreste; o nale seo.” Mme mosadi eo e monyane a hulela monna wa hae, le bao ho Kreste ka bosiu boo. O ya bona? Hobaneng? O ya bona? E ba feela ka tsela e lokileng. Hopola feela, O tseba sohle. Jwale, kgaitsedi, kapa moena, leha e kaba o mang, kapa moena, o mona, hobane op botsitse ka mosadi wa hae, o be feela letswai; o tla nyorwa haho nale se seng ka ho yena. Ha se le seiko, hopola, ha o nale motho ya fosahetseng, o tla kena hantle feela ho millennium. O tswelle feela; sohle se tla loka.

1088-Q-331 Moena Branham, na o ruta hore Monyaduwa a seke a ya kerekeng ntle leha e be o ya rera, kapa Tabernakeleng -- ka mantswe a mang, Tabernakeleng? (Re “na le e nngwe mona,” ke mantswe a mang.“)

1088-Q-332 Hape, na o ruta le hore re seke ra boloka -- di-Sontaha kapa le matsatsi a phomolo, jwalo ka ho sebetsa, ho tshwasa dihlapi, kapa jwalo jwalo? Kapa ... (Nka re di-Sontaha. Ho bonahala e ka ke Sontaha ho nna. Kapa hantle feela tlase jwalo --kapa Sontaha, ke nahana hore, phomolo kapa di-Sontaha. Yeah, di-Sontaha, se jwalo ka seo? [Moena Branham o buwa le emong--Mong.] Matsatsi a halalelang -- matsatsi a halalelang, Sontaha le matsatsi a halalelang.) Tjhe. O entse phoso. O ya bona? E reng ke tswelle feela ke e arabe. ”Nas o ruta hore Monyaduwa a seke a ya ho kereke e nngwe ntle leha e be ke wena ya rerang moo –a rerang kapa, mohlomong, Tabernakele?“ Tjhe. Ha ke rute seo. Ha ke dumele seo; ha ke dumele seo. Re nale basebeletsi ba dutseng mona ho pota naha, mme ke dumela ha e le karolo ya Monyaduwa. Ke dumela ha monna kapa mosadi a ka ya kerekeng hohle moo a batlang moo ho rutwang Lentswe. Mme ke dumela, ha ba sa rute Lentswe kaofela, mme o sa kgone ho ya kerekeng kapa bakeng se seng moo ho rutwang Lentswe ka botlalo, e ya moo ho rerwang halofo feela ya Lentswe ho fihlela o fumana moo ho rerwang Lentswe le tletseng. E ya hohle kerekeng. Etsa seo.

1088-123 ”Hape e tsa thuto re lokela ho boloka Sontaha, kapa feela letsatsi le halalelang, kapa ho sebetsa -- kapa -- jwalo kaho sebetsa, kapa ho tshwasa dihlapi ka Sontaha?“ ke dumela haele sebe ho ka tshwasa dihlapi, le ho tsoma, le ho sebetsa ka Sontaha ha o lokela ho ya kerekeng. Jwale, ke dumela molao wa Modimo. ”Na o teng molao o rutang seo?“ E ya, monghadi. Jwale, Selekaneng sa Kgale re nale mofuta wa letsatsi la Sabbatha. E ne ele phetho ... Mme Jesu ha a yatla hore o boloke matsatsi a Sabbatha. Letsatso la kgale la Sabbatha ene ele Moqebelo, le neng ele pheletso ya beke. Sontaha ke letsatsi la borobedi, kapa la pele la beke, leo Jesu a tsohileng ka lona. Ha ke dumele ha ho lokile hore ... Jwale, ha o le thoteng kwana kae kae, mme o le leetong la ho tsoma, ho se kereke moo, kapa se seng se tshwanang le seo, mme ho se seo le ka se etsang; mme haeba o ne o tshwasa dihlapi, ke dumela ho tla be ho lokile. Empa ha o le motseng, kapa ho pota kereke e tswella, o lokela ho ya kerekeng ka hohle, kae kae. Mme ke dumela, jwalo kaha ke sebetsa, ke dumela ha poho e wetse, kapa se seng se lokela ho etswa ka Sontaha, o tswelle ka seo, haeba ele se seng seo oa kgonang ho se etsa ho o thusa, ho lokela hoba ka tsela eo. Empa haeba o ka kgona ho etsa seo, mme o ema ho fihlela Sontaha, kapa o etsa seo feela, o phoso. O ya bona? Ha re lokele ho etsa seo, re lokela ho hlompha letsatsi leo.

1089-127 Jwale hea, o hopola, ho ya kerekeng kae kae, sebakeng se seng. Ha ... ke -- nka bitsa kereke e itseng ya mokgatlo, empa nka se etse seo, hobane kereke ena, ntho feela eo ke e tsebang ba ruta seo ke se dumelang, ba re ba dumela ho Jesu Kreste ha ele Mora wa Modimo. Jwale, ke etsa seo. Thuto tsohle tsa bona ... Badumela ho -- ha tshwarelo ya dibe ka metsi. Jwale, ha se ba bonngwe; ba etsa ntho e kang yona eo, empa ke buwa ka bona. Ba dumela seo -- moloko oo wa metsi, le jwalo jwalo. Mme ha ke dumele seo. Mme ba, oho, ba dumela hore haho nale se seng ho phodiso e Halalelang e fela e le diabolosi. Mme ba dumela sohle seo ... Empa feela e le -- ke ntho eo feela, seo o lokelang ho se etsa feela ke ho ngola lebitso la hao bukeng. Mme ha feela o kena ho seo, o lahlehile. Jwale, ha ke dumele seo. Empa haho sena kereke eo o ka yang ho yona (nka seye moo.), ke tla ya feela moo ka baka la seo, mme ke dutse pela e mong, hore Kreste ya ka pelong yaka a tshwaetse e mong moo. Ke na hara bona, empa o seke wa nka karolo ho se dumeleng ha bona.

1089-Q-333 Moena Branham, ke batla ho amohela Moya o Halalelang. Ke batla ho tseba hore ke etseng. Ke nale morwalo wa hore lapa laka le bolokehe. Mme kgaitsedi o ngotse lebitso la hae mona. Ha o batla ho amohela Moya o Halalelang, e re ke o bolelle ntho e nngwe mona, kgaitsedi yaka, haeba o le teng mona. Mme ke ... Moena Neville, na eo ke leloko la kereke? [Moena Branham o buisana le Moena Neville--Mong.] Tlase mona. Ha ke tsebe -- ha ke ba hopole. Empa ha -- ha o le teng mona, Kgaitsedi B-o-u-g-h, ha o le teng mona, e fre ke o bolelle. Bible e re, ”Ho lehlohonolo ba lapang le ho nyorelwa nnete ...“ O lehlohonolo ho seo sohle. O ya bona? Jwale, hopola, e seng seo--wena -- o nale seo, empa ho lehlohonolo ba lapelang seo, ”hobane ba tla tlatswa.“ Dula hantle feela le seo. ”Ke lokela ho etsang bakeng sa lapa laka?“ Sebedisa yona tumelo eo bakeng sa hao, bakeng sa lapa la hao. Bolella Morena ka dumela ka pelo yohle ya hao hore batla bolokeha. Haho jwalo ... Ha seo se seke sa o thibela ho nahana, haho theohele fatshe, ke monahano feela, jwale seo e be sa hao. Modimo o o neile bona fatshe mona. Seo o nang le sona ka ho wena, ha o rapela, dumela seo hore o se fumane. Jwale, o se hlole o belaela ka seo hape. O ka se dumele seo hape ka nako e le nngwe. Ke ba ba kae ba dumelang seo? O ka se dumele o be o belaela ka nako e le nngwe. O lokela ho dumela hore seo o se batlang, o se fumane, e be o re o tla se fumana. Jwale dumela bakeng sa lapa la hao, mme ba tla fumana seo.

1090-Q-334 Moena Branham, ho tla etsahalang ka bara ba rona -- jwalo kaha ba le siko ho – ba le siko therong ya Ditrompeta? Hopola tshepiso eo o ileng wa mpolella yona ka mohala le Diterompeta tse Supileng? Ha ke sa hopola seo. Ha ke sa hopola hore ke eng seo. Empa leha e kaba ke eng seo, bolella Billy Paul o tla tseba hore seo ke eng. Leha e kaba ke o tshepisitseng, seo ke tla se etsa. Ha ke sa hopola. O ya tseba jwale -- ka nako e nngwe ke ye ke -- mohlomong ke lokele ho araba tse mashome a mararo, mehala e mashome a mane (O ya bona?), jwale ha ke hopole bosiu kamora bosiu -- ka nako e nngwe ha ke le teng -- jwale ha ke fumane hore na seo se bolelang. Ho tla etsahalang kgaitsedi yaka le moena waka wa Mo-Catholic? Ke ya leboha.

1090-132 Oho, motho enwa o tswa ka ntle ho toropo, mane Texas. Ke ... Jwale, kgaitsedi, ha o na le -- ha o tswa Texas mme o fumana theipi e na, kapa haeba ho nale theipi mona (ke dumela hofre ho ka sebe le the theiping ena), empa haeba e le teng ... [Moena Branham o botsa ka lekgotla la kgatiso--Mong.] Na baetsa ditheipi? Le ya e etsa? Ho lokile, haba ... Theipe ... Ebe ke tla le bolella jwale. Ha le ... Ho ena theipi, ha o fumana sena, hopola, ”Ho tla etsahalang ho mora wa rona -- ka baka la Diterompeta tse Supileng?“ Ha ke hopole ka seo, ntle leha e be ke ile ka tshepisa ho mmona kapa ka nako ya Diterompeta tse Supileng. Ha feela ke ile ka etsa seo, ke tla mmona; hobane ha ke ya rera ka Diterompeta tse Supileng, ke rerile ka Mokete wa Diterompeta. O utlwisisa ka seo? ”Mme hotla etsahalang ka baena le dikgaitsedi ba roba Catholic? Ke ya leboha.“ Ke tla o bolella, Mof. C-o-r-n-i-l-s-e-n ... Ha mosadi eo a le teng mona, bona Billy Paul hoseng hona. Mme -- mme haho se, jwale, ke tla -- ke tla--ke -- ha ke utlwisise hore ke eng (O ya bona?); ke potso feela. Ha -- nka se etse seo (O ya bona?), ke eng seo, hobane ke ile ka tshepisa se seng ka moshemane wa hae ka Diterompeta le ka kgaitsedi ya hae le moena ba Catholic; mme ke -- ha ke -- seo ha se mohopolong waka bakeng sa ho ka hopola. Kopana le Billy. Sena se lokela ... Seo ke kopo ya thapelo. O fana ka lebitso la hae, ”Hlooho le sinus.“ Jwale seo e ne ele feela ... Ba rapelle, ke nahana jwalo. Ho lokile.

1091-Q-335 Ka kopo hlalosa ka lenyalo le tlhalo. (Ke se ke nale seo. Tsena ke potso tse supileng–potso tse robedi pampiring.) Hlalosa lenyalo le tlhalo. Ke entse seo.

1091-Q-336 Moshe leElia jwale ba lefatsheng? Na Moshe le Elia ba lefatsheng ha jwale? Na Amerika? Tjhe. O ya bona? Tjhe, ha ba mona; ba ka sebe teng ho fihlela kereke e nkuwa, ebe Moshe le Elia ... Ke ba bakae ba utlwisisang seo? Ho lokile. Mme ha re bone. Ha ba ya ngola mabitso, jwale ... ho lokile. Leha e kaba ke mang ya botsang potso tsena ... Ke dumela haho nale tse supileng tsa tsona; ke fane ka -- ke tshwaile tse supileng. Ho lokile.

1091-Q-337 Hlalosa phapang mahareng a ”Lebitso la Jesu,“ le lebitso” Jesu.“ (Ema motsotso feela.) Hlalosa phapang mahareng a lebitso ”Jesu “ le ”Lebitso la Jesu.“ Jwale, e ne etlaba ntho ele nngwe ha a ne a sebediswa ka tsela e nepahetseng (O ya bona?), a lebisitswe ho Motho a le Mong, lebitso Jesu, le Lebitso la Jesu. Lebitso la Jesu le lebitso--lebitso Jesu ke Mang Yena. Lebitso la Jesu le buwa ka Motho, jwale e tlaba ntho e le nngwe ... ke dumela hore ho tlaba jwalo ... Na seo ha se fane ka kelello? O ya bona? Lebitso Jesu ke Motho ka Boyena, mme Lebitso la Jesu ke le lebisitsweng ho Motho eo. O ya bona? Ka hore, lebitso laka ke William. Eo ke nna. Ho lokile. Jwale, o re ... ke ya buwa ... Lebitso la William, jwale o buwa ka nna. Leo ke lebitso laka. O ya bona? Jwale.

1092-Q-338 Na Lebitso la Morena le fetohile ho ya ka pheletso jwalo ya bodumedi? E ya, e ya. Le ne le bitswa -- E ne e le Ya leng Teng. O ile A bitswa Jehova, mme o fetohile ka makgetlo a mangata. Nako ya ho qetela ke ha a ne A fetoha nama lelokong la motho. Jehova , Ya leng Teng, mme kaofela jwalo, na maemedi ke Lebitso. O ya bona? Ha o kolobeditswe ka Lebitso la Jehova, ke lokela ho kaba ka Lebitsong la Jesu Kreste. Has o ne o kolobeditswe lebitsong la Jehova-rafa, Jehova Manasse, le Jehova-jire, kaofela bao, e tla lokela hoba Jesu Kreste. Ya leng Teng ke Jesu Kreste. Hopola, A eme moo ka tsatsi leo, mme A re, ”Lere le jele manna lefelleng ...“

”Bo ntata rona ba jele manna“

”Mme ba shwele.“ A re.

Mme bare, ” o Jwale, re ya tseba hore o ya hlanya, hobane o motho ya tshwanang le rona lemo tse ka tlasa mashome a mahlano, mme o re o bone Abrahama.“ A re, ”Pele Abrahama a ba teng, Ke ne ke le teng.“ O ya bona? E ne e le Ya leng Teng. Mme kaofela maemedi a neng e le a Modimo a ile a etswa nama Lebitso, Morena Jesu Kreste. Ho lokile.

1092-Q-339 Jwale, ha nako e ne ile ya ema Pulong ya, ebe -- ke ... ha nako e me (ntshwarele) ha Ditiiso dibulwa, jwale he millennium le yona e lokela hoba millennium e fedile le yona, na haho jwalo? Tjhe, tjhe. Nako ha e yaka ya ema ha Ditiiso dimanollwa. Ha o ya utlwisise. Ho etsahalang, diphiri tsohle diile tsa fela, e seng nako. O ya bona? Sheba he. Hlokomela hantle feela, mme e tlaba -- re bapala ditheipi haeba o e nkile theiping. O ya bona?

1092-142 Nako ha e yaka ya feela ... Seo e lokela hoba-millennialist kapa se seng se botsitsweng potsong mona. Hobane o ya bona? Re nale lemo tse sekete kamora kereke e ye hae mme e kgutlele lefatsheng hape. Jwale hotle lehodimo le letjha le lefatshe le letjha. Jwale, millennium hase lehodimo le letjha le lefatshe le letjha. Ho tla nne hobe le sebe kamora millennium. Millennium ke mofuta wa Noe ha a kena ka hare ho areka, le ho tswella jwalo, le ho tlisa Sema le ba bang ka thoko. Mme sebe se ile sa tswa hantle ka hare ho areka. O ya bona? Empa Enoke, e hlalosa a le mong, e ne ele mofuta wa Monyaduwa ha a nkelwa hodimo, e seng ya ileng a tshelela ka nqane. Jwale sebe se tla nne sebe teng ho millennium, empae seng nakong ya millennium. O ya bona? Nakong ya millennium ke kgotso. O ya bona? Empa sebe setla sejetswa ka nqane ho millennium, mme nakong eo. Mme jwale he, pulong ya Ditiiso tse Supileng tse tlisitsweng ke Moya o Halalelang, Ditiiso tse Supileng di ne ditsebahatsa se setseng kamorao ho pheletso ya mongwaha ho rona.

1093-146 0 Jwale, jwalo kaha ratheologi a lekile ho ntshwarela hukung ka seo, he a re, ”Moena Branham, wena -- ka tsatsi le leng Modimo O tla o senolela sephiri sa Ditiiso tse Supileng. Ditiiso tse Supileng tseo re sakang ra ithuta letho ka tsona, seo e tlaba se seng se leng siko ka hare ho Bibele.“ Tjhe, tjhe. Seo se ka sebe ka tsela eo, hobane haho ne hop le jwalo, seo se tla etsa hore ... ha ke o bolella seo, ke tlaba moporofeta wa bohata, hobane (O ya bona?) Lentswe lena ... Moo ... Sohle se -- ke ... Tshenolo yohle ya Jesu Kreste e felletse yohle ka Lentsweng. O ya bona? Mme ha Ditiiso tse Supileng ditshwantshwa le kereke tse supileng, e lokela hoba ntho e fetileng, hobane re mongwaheng wa kerekeng ya Laodisea ... Mme Ditiiso tse Supileng di ne di senola feela se setseng morao mola, mme di senola se etsahetseng: seo Luther a se siileng, seo Wesley a se siileng, kaofela ha bona, le Pentecostal, le ho fihla ha jwale.

1093-147 082 Jwale, ntho e setseng ke ho hlalosa kereke kapa ho e toloka, ho kgutla ha Moshe le Elia, puso ya millennium hodima lefatshe ka Monyaduwa le Monyadi ka lemo tse sekete, le nako ya kahlolo, mme kaofela sebe mokgwa wa sona. Ho ka se hlole hoba le nako. Jwale, e seng ... Ho fela ... Ditiiso ha di ya qeta nako. Nako kapa mongwaha ho fihlela kamora millennium. Tjhe. Ho tla nne ho be le nako ho fihlela kamora millennium.

1093-Q-340 Na millennium e amana jwang le lemo tse sekete? Na e ka sebe moloko o mong? Tjhe. Moloko ka hare ho Bibele ke dilemo tse mashome a mane. Empa Bibele e re, ”Mme ba phela le ho busa le Kreste ka lemo tse sekete.“ E tlaba lemo tse sekete hodima lefatshe, hobane lemo tse sekete hodima lefatshe nako e ntse e tswella, setshwantsho jwalo ka Modimo, jwalo ka tsatsi le leng. Lemo tse sekete hodima lefatshe ke letsatsi le le leng ho Modimo, jwalo kaha Modimo a bala nako. Ke ba bakae bautlwisisang seo jwale? Jwale ke tsatsi la Sabbatha ha kereke etla sebetsa kgahlano le sebe. Mme Satane o tlangwa nakwana, lemo tse sekete, hobane mosebetsi wa hae ke diheleng, mme yena ... Kereke e lefatsheng e lopolotswe hantle feela ho Boteng ba Kreste, jwale ha a na letho leo a ka le sebetsang. Jwale ha e ya tlangwa, jwalo kaha ke boletse, ketane ya ho tlama; ke ketane ya maemo; ha a na letho leo a ka le etsang. Ha ana thuso le tshepo, emele feela tsoho; e be baarohantswe jwalo ka dinku ho dipodi.

1094-Q-341 Na Mofumahadi wa Sheba ha atla ho Solomone ho moleka –ho ka iphumanela -- haeba lebitso la Morena le ne le le teng ka sebele ho Solomone kapa tjhe? (Ha ke dumele seo. Ema hanyane feelaa.) Na Mofumahadi wa Sheba o tlile ho Solomone ho fumana ka boyena hore na e be Lebitso la Morena e ne ele Solomone kapa tjhe? (Ha ke, mohlomong ha ke utlwisise sena. Jwale ... Ntshwarele motsotso. E re ke bale seo.) Na Mofumahadi wa Sheba o tlile ho Solomone ho leka ho fumana ka boyena hore na Lebitso la Morena e ne e le Solomone kapa tjhe? Tjhe. Ha a ka a kleka ho fumana -- haeba lebitso la Morena e ne e le Solomone. Solomone ene ele morena. O tlile, mme a re, a  re, ”Ka nnete Morena o nale wa Hae le batho ba Hae.“ O ya bona? O tlile mme a lekwa -- o ile a leka Solomone ka dimpho tsa hae, hobane o ne a nale ntho tsa hae pelong Solomon a di senola, seo sa bontsha hore e ne ele morena lefatsheng.

1094-152 O ya hopola seo, ke dumela, tlase ho moo a tswang teng, tlase naheng ya Sheba moo a neng a tswa teng, batho ba ne ba le moo, o ya tseba, mme ka ho bolella batho ntho tse kgolo, hore Modimo ya hodimo mola o tlotsitse morena wa bona, mme ha -- tsela eo morena e neng ele motlotsuwa wa Modimo ka teng. Ha ke dumele ha aile a nahana Solomone ke lebitso la –kapa lebitso la Modimo e ne e le name Solomone, hobane haeba ho le jwalo, seo sene se tla moetsa pagane hape. O ya bona? Jwale o ne a ka se etse seo. Pelong ya hae ha a ka a nahana hore Modimo e ne e le Solomone, mme Solomone ene e le Modimo, hobane ene ele mohetene ho tloha ho qaleng. Empa ha Solomone a senola ho yena diphiri tsa pelo ya hae ka tshenolo ya dipelo, se neng se bitswa nakong eo, bohlale; o ile a senola seo; o tsebile hore Modimo o nale Solomone, hobane ebe ... Ba nale ... A fumana hore ... Ha a ne a tla ka tsela eo ho yena ...

1095-153 Ha motho enwa mona, ya botsang, a botsa, ”Na o ne a tseba hore ka nnete Solomone -- lebitso la Morena e ne e le Solomone?“ ... O ya bona? Solomone e ne e se Morena; o ne a tla fumana seo ka batho, hobane ba ne ba rapela Jehova, mme ho ne ho nale areka e kgolo, le selekane se seholo, ka -- hare ho areka eo Morena A ngotseng melao ya Hae ka ho yona. Mme ba ne ba tla mmolella ka Thaba ya Sinai le dibaka tse ding tse fapaneng. Mme o ne a tla bona seo -- hore Modimo wa selekane o ne o le ka ho monna enwa, hobajne o -- o satswa senola feela se neng se tsejwa ke Modimo feela. O ya bona? Jwale o tsebile hore Modimo O ne a le ka ho Solomone. Empa jwale, e ka baleha ka tsela ena ha mmotsi a botsa seo. Empa, ”Na o ne a tseba lebitso la Morena e ne ele Solomone?“ Mohlomong ha ba ya ngola ho ya ka moo ba neng ba batla ho botsa ka teng. O ya bona? Jwale ke nahana hore: ”Hore Morena o ne a le ho Solomone.“ E ya, hantle feela. Hobane haeba hoka sebe jwalo, hantle feela. O tsebile hore Modimo, hobane o ile a etsa ponahatso. Mme ha a ne a etsa seo ene e se modingwana. Mme ke dumela ha a – o boletse hore kamehla ... O bone hobaneng ... O ne a sena se setseng ka ho yena ho ka hema; o ne a sena potso ka ho yena. Solomone o senotse tsohle, mme o tsebile hore Modimo o nale yena.

1095-Q-342 Re nyalane lemong tse mashome a mabedi a motso o le mong tse fetileng ka molao wa kgotso kalenyalo la molao. Na seo se phoso? Eya,seo ke phoso. Lenyalo ke la ntlo ya Modimo. Empa ka hobane o se o entse seo, mona keha le nyalane ka sebele: lenyalana ha le ikana, ha o tsepisa e mong, o ya monka. Molao o ka o neha lengolo la tumellano; seo ke tumelano ya ho dula mmoho jwalo ka monna le mosadi ho nale hoba dinyatsi. Empa ha o tshepisa ngwanana ena –mme o tshepisa monna enwa hore, mme o monka hoba wa hao, jwale le nyalane. Le ya hopola, ke hlalositse seo bekeng e fedileng, ke dumela haho ne hole jwalo. O ya bona? Ha o motshepisa ... O ya bona? Esita le kgale -- ho ya kgale Bibele, ha monna a tlamelletswe ho mosadi, le ... O tseba molao ka seo. Hobaneng, e ne e le seo jwalo ka bohlola. Hantle feela ho ne hole jwalo, ha a tshepisa, e ne e le seo.

1095-156 Potso e ileng ya botswa ka tsatsi le leng, ”E ne e le annulment e tshwana hantle feela le tlhalo?“ O ya bona? Ha o mpotsa dipotso tseo, motswalle, ha o tsebe hore seo se nketsang. Ke nale metswalle e mengata ka hare ka mona ba nyetseng habedi kapa ha raro. Na o ile wa hlokomela hore ha ke buwa le mora waka, Billy Paul? Nka boloka Billy Paul? Tjhe, hantle feela. Billy Paul o nyetse nqenngwe, mme a tla, a re, ”Ntate, ke ilo nyala.“ Ke ne ke hlatswa koloi; Ka re, ”O tla hlooho ya hao leboteng,“ ke tswella ho hlatswa koloi jwalo. A re, ”ke ilo nyala.“

Ka re, ”Oho, tswella,“ tswella jwalo monna. A tsamaya a ya bolella mmae, mme mmae a tsheha. O ya tseba o ile a etsang? O ile a matha le ngwanana eo a ntse a le sekolong mme a monyala. Re ile ra amohela seo, nna le ntata ngwanana eo. Re ile ra monyadisa, empa o ne a nyetse feela ka tsela e jwalo. Ke moshemane waka o dutse ka mona ha jwale. Ke hantle feela seo. O tlile le ngwanan eo a dulang le yena ha jwale, e leng ngwetsi yaka. Setloholo saka se senyane ... A re, ”O tla nnyadisa?“ Ka re, ”Ka re lekgale.“ Ke mora waka o dutse ka mona ha jwale. O nahana hore seo ha se nkutlwise bohloko seo ke monkile ka moaka e sale moshemane ka etsa sohle, mme ke bile mme le ntate ho yena? Na o nahana hore seo ha se mpolaye na? Empa ke nnete. Hantle feela. Moshemane waka o dutse mona o mametse ha jwale ... Le ngwetsi yaka le setloholo saka ... Empa ke ile ka mmolella hore seo ke phoso (O ya bona?), hobane ke ne ke lokela ho etsa seo. Ke tlamelletswe Lentsweng la Modimo.

1096-160 Mme ka re, o nyadisitswe ke magistrata? O ne o lokela hore ebe o naydisitswe ke kereke, ke mohlanka wa Modimo. Ke ntho e loketseng Mokreste eo. Empa ka ho lokisetsa tshepiso, mme kano, mme ka ho nyalana lemo tse mashome a mabedi a motso o mong, ke nahana hore ho lokile. O re, ”Jwale ke ...“ Potso e kaba mohlomong, ”Na ke lokela hotla ho nyalwa hape?“ Ha o nahana jwalo. Haho se letho le hlophang tumelo ya hao, hobane haho nale se seng, o ka se fete moo; o emise hantle hona moo. Ha potso eo e tla ho wena hape, ke hona moo seo se fellang teng, hantle feela. Empa ke, ho nna e tlaba ntho e lokileng. Monna ya ileng a nkolobetsa Lebitsong la Morena Jesu Kreste a ntebela ka hare ho kereke, hobane ke sa dumellane le baruti ba basasdi. Seo ha se yaka sa nketsa hofre ke kolobetswe hape. O ya bona? Hantle feela. O ya bona? Ho lokile.

1097-163 Empa hopola, ntho tsena di ya nthefula haholo. Ke nale motswalle ya lokileng mona, banna le basadi ba tlang ho nka -- ho beha -- le ho ntsha mahlo le ho mpotsa bakeng sa tseo (E ya, monghadi.), mme banyetse habedi, ka nako tse ding ka makgetlo a mararo, ba dutse hantle ka mona. Mme mora waka, setloholo saka, setloholo le ngwetsi yaka bao ke ba ratang ... Sheba Billy, tsela eo ke ileng ka ema ka yona pela hae le yena jwalo feela, empa ka ho buwa nnete feela, ke nnete ya nnete. Ke nale ... Nka bitsa ha jwale ba bang ba baena ba Assemblies of God le batho ba bang jwalo le ho ba bolella, ”Ke nale -- ke -- na seo se ne se fosahetse; nka se buwe ka Lentswe, ke tla dula le lona.“ Nkabe ke le motho ya tsebahalang haholo ka dineo tsa Modimo. E ya o tshollele tshenolo ya hao ho mekgatlo, ke ne ke tlaba le lebitso le leholo ho bona. Nka se ise lebitso laka hara bona. Ke ya ba rata; ke nnete eo. Empa ke lokela ho ba le nnete. Ke nkaba moikaketsi ha nka etsa seo.

1097-165 Mme ha nka ema moo hobane mora waka a ileng a tshepisa ngwanana eo, mme ka re ... Haeba -- a saka a ba le mokete feela wa seo, ha se lebaka a leha a dula le yena, kapa a robala le yena, ngwanana, kapa leha e kaba eng, ha a ne a etsa tshepiso eo a itlama, o nyetse, Billy Paul kapa leha e se Billy Paul. Ke hantle feela seo eleng nnete. O qala a nyala ha a etsa tshepisong eo. Haeba e le nna, ke ntho yona eo. Re lokela hoba le nnete. Ke lokela ho tshepahala bakeng sa mora waka, nka sebe le tshepo ho wena. Ha nka se tshepahale ho wena, nka se tshepahale ho Modimo. Mme ke batla ho dumela le ho dumela seo ka tshepiso e otlolohileng. O seke wa lesa seo; ke lokela ho buwa seo ka tsela eo ke bonang ka teng (O ya bona?), ke tla o bolella nnete.

1097-167 0 Jwale, ha ke batle hore o nahane jwalo le wena, hobane le lona le bana baka, ke le bitsitse. Ke le tswaletse ho Kreste ka Evangedi. Mme ha fre ntse re le mona mmoho, sehlopha sa rona se teng mona, ke -- ke lokela ho le lokisa hanyane. Empa ke rata ho le bolella: ha o tla ho nna o mpotsa se seng, ke tlilo le bolella seo nka kgonang ho se buwa. Ha feela seo se le Lentsweng la Modimo, ha se lebaka leha seo se nkgatha; ke nale tse ngata tse lokelang ho lopkiswa ho nna. Hantle feela. Empa ha le mpotsa se seng, ke tla le bolella. Ha ke o bolella se seng, ke tla o bolella nnete. Ke lekile ho phela ka tsela eo ka mehla. Ke tsela eo ke lokelang ho phela ka yona, ho ka tshepahala ho mang kapa mang.

1098-169 Ngwanana e monyane o ile a tla ho nna ka tsatsi le leng; mosadi eo ha a yo mona ha jwale. Tom Simpson, ba bangata le ya motseba. Tom ke thaka le lokileng; haho ya sa tsebeng seo ho lona mona. (Ke nahana batho bohle mona ba ya morao, ntle leha feela Fred a sale teng mona. Ke ... Fred Sothmann, ha ke tsebe hore na o teng mona na kapa tjhe, empa ke nahana seo.) Empa Tom Simpson, o tswa mane Canada le Fred. Mme ba ... (Le tseba Moena Fred, ramatlotlo.) Le Moena Tom, bongata ba lona le ya motseba. Mme Tom ke thaka le lokileng; ke thaka le lokileng; mme ha jwalo feela ka Mof. Simpson. Ha a ka mamela feela seo ke se buwang, o tla tsamaya hape le yena. Mme o dutse hodima wheelchair o holofetse. O tla tsamaya hape ha a ka utlwa seo ke se bolelang. Mme o lebelle sena haese nnete. O ya bona ha jwale? Jwale. Empa o lopkela ho etsa seo a se boleletsweng ha a batla ho fola.

1098-171 Mme emong wa baradi ba hae, banana ba lokileng ... ke ... Hae sale nthwana tse nyane, ke ne ke ba beha hodima ka ke bapale le bona. Ba baholo ha jwale; ba batla e eba basadi ha jwale, ba lemo tse ka bang leshome, kapa leshome le metso e mmedi. Mme jwale, e mong wa bona o ilwe a tla ho nna, a re, ”Moena Branham, ke bile le toro.“ Mme a mpolella toro ya hae. Mme a re, ”Seo se bolelang?“ Ke ile ka re, ”Ha ke tse tsebe, moratuwa. Ke tla rapela, mme ha Modimo A nneha seo, ke tla o bolella.“

A re, ”Ho lokile.“ Kamora matsatsi a mmalwa a kgutla, a re, ”O se o fumane toro?“

Ka re, ”Tjhe, moratuwa, ha ke soka ke fumana seo; Ha a soka a senola seo ho nna.“

Kamora beke kapa tse pedi a tla, a re, ”Moena Branham, ka toro yaka?“

Ka re, ”Ha ke tsebe.“ Jwale, hwa bonahala e ka o ya nyahama. Ke ...

1098-174 O ya hopola, ha o mpotsa se seng ke tla o bolella, mme ha ke sa fumane seo ho tswa ho Modimo, ke maketse le nna. Empa ha ke batle hoba moikaketse kapa ra leshano; ke tla o bolella nnete. Ha a mpolella, ke tla o bolella; ha A sa etse seo, nkase kgone. Ke phetho seo nka se etsang. Mme ke batla horte o dumele seo. Mme jwale, ke ile ka nahana hore ke ya tseba, empa ke ile ka tseba jwang. Ke lokela hore ke bone seo hape. Mme haho le ya mong wa lona aka ntshupang ka monwana le ka mohla, moo nkileng ka hlalosa toro ka phoso Lebitsong la Morena e sa phethahale kamoo ke boletseng ka teng. Eya, monghadi. Ha ke soka ke o bolella se seng, ka tsela e jwalo feela, hobane ke ... Ke Yena. Mme e ka sebe boikarebelo baka; ke Yena; ke boikarabelo ba Hae.

1099-176 Ka re, ”Sheba, Trudy, ho kaba jwang ha re ka ya Arizona. Mme ho kaba jwang ha -- ke fihla ake o bolella kere, ‘HOITSWE KE MORENA,’ moena wa hao o tla (Johnny e monyane, eo ke yeng ke moswasise ka mpa e tswileng) ...“ Ka re, ”Ho tla etsahalang ha a ka tjhaiswa seterateng ka re, ‘O ya tseba se tlang ho etsahala, o tla tjhaiswa seterateng’; mme o tla ho nna -- mme o tla re ho nna, ‘Moena Branham ... Monke o moise ho Moena Branham,’ kapa ho nale sero. Mme o tla utlwa bohloko kae kae, mme o mphumana ke buwa le monna e mong ya apereng sutu e tshweu. Mme ebe, ke tla fihla ke beha matsoho hodima Johnny; o tla phela hape a mathe.“ Jwale, ka re, ”Ebe o ya Bophirima, mme ntho ya pele eo o e tsebang, ka tsatsi le leng o utlwe mme a bokolla, ntatao a bokolla, mme sheba, Johnny e monyane o tjhaisitswe. O tla etsang?“ O ya bona? O dumela seo ke se bolelang. O ya bona? Mme ke rata ho tiisa seo. Ha ke no o bolella ntho e seng nnete; ke tla o bolella nnete, kapa ha ke buwe letho. Mme ka re, ”Ebe o tla ho nna o re, ’Oho, Johnny e monyane,‘ -- kapa o tla ho mmao, ’Oho, Johnny o tjhaisitswe. O shwele. O shwele.’“

1100-177 Ngaka e tle, e mmule mahlo, e mohlahlobe pelong ya hae, maemo a hae; ”O shwele; moseng bolokelong ya ditopo.“ O tla etsang? O tla re, ”Ema motsotso. Emang motsotso. Motliseng ho nna; ha re tsamayeng.“ Amen.

”O ya ho kae, Trudy?“

”Ha ke tsebe.“

”O nale eng?“ O nale ngwaneno e monyane letsohong la hao. O ntse o tswella ho tsamaya seterateng. Batho bare, ”Na ngwanana eo ya hlanya?“ Tjhe, monghadi. O nale HOITSWE KE MORENA. Ho tla etsahalang? Ntho ya pele eo o e bolellang ntatao le mmao, ”Ema, re tla fumana Moena Branham. O tlabe a eme setupung a buwa le monna ya apereng sutu e tshweu. Ke eo moo a emeng teng. Bona se etsahalang.“ O sena pelaelo mohopolong wa hao. O tla moo o re, ”Moena Branham, o ya tseba seo o mpolelletseng sona.“ ”E ya, Trudy. Johnny, tsoha.“ Aa tlola a mathela seterateng.

1100-179 Empa ha ke o bolella ase seng se sa lokang, mme ke o bolella ka tsela e nngwe e seng, HOITSWE KE MORENA, mme seo ha se nnete, mme se sa etsahale, ha se saka sa etsahala; ebe o tla tshoha ho isa lefung bakeng sa moshemane. O ka se tsebe hore o motlise kapa the. Modimo o nthumelletse mona ho le thusa, mme ke batla ho le thusa. Mme ha se lebaka hore taba ena e utlwisa bohloko ha kae, e hlaba, kapa leha e kaba e etsang, ke lokela ho buwa seo.

1100-181 Empa tabeng ena ya lenyalo le tlhalo, ke le kopile jwalo ka baena, itholeleng feela ho fihlela le utlwa ka nna. Le ya utlwa? Tswellang le phela ka mokgwa o jwalo feela. (Ke nka nako e ngata hodima sena.) ”Re nyalane lemong tse ka bang mashome a mabedi a motso o le mong tse fetileng (yeah) ... lekgotleng la molao.“ Kgaitsedi ya ratehang, moena ya ratehang, ka nako e nngwe monna e mong wa morekisi o ne a mpolella o ile a kena ka kerekeng (E ne e le Mokreste.) hodimo mola Connecticut kapa bakeng s eseng hodimo moo, kereke e nngwe e kgolo, a tswa a ya rapela. E ne e ese -- e ne e le Mo-Pentecosta, empa o ile a ya rapela. Mme a re ha a fihla moo ka hare ho kereke ho rapela ... a re o ne a tsamaya hammoho, o ne a kgathetse, a hopotse hae, ke morekise, mme a rekisa dintho, mme a re o -- hobaneng -- ho ya femeng. Mme a kena ka hare ho etsa seo kapa se seng, e be o tla ka kereke, a nahana, ”Ke tla ya ... ke dumela hore ke tla ya.“ Monyako o butswe; a re, a ya a kena. A sa utlwe motho, jwale a kgumama a rapela. Kamora ho rapela moo, a dula hora, a re, a utlwa mamati a buleha kapa a utlwa se seng; a nahana hore ke balebedi ba kereke kapa e mong wa kereke. A re, a hlokomela hore ho nale ya tlang -- a utlwa e mong a buwa. A lebella, a sheba hore na e ne ele molebedi kapa jwang. E ne ele monna le mosadi ba eme kapele ho aletare ba tshwarane ka matsoho, bare, ”Ke ya o nka, moratuwa, hoba mosadi waka wa molao.“ O ya bona? A re, ”Ke ya o nka, moratuwa hoba monna waka wa molao.“ ”Hobaneng,“ a re, ”e na ke ntho e makatsang,“ a re, Pentecostal e na, a re, ”monna enwa le mosadi enwa banyalana ntle ho moreri.“ O ya bona? Mme a dula a lebella; mme kamora ho etsa seo ka botshepehi ho e mong, ke lefu feela le ka ba arohanyang, ba tshwarana, ba akana, batswa ba tsamaya ba bososela. A re, ”Emang ha nyane.“ A re, ”Ke mpa ke kgathatsehile; ke moditjhaba.“ A re, ”Le ya nyalana?“

Ba re, ”E ya.“

”Ntle ho moreri?“

A re, ”Tjhe.“ Ba re, ”Re nyalane ka lemo tse mashome a mane a fetileng.“ A re, ”Re nayalane hantle feela lemong tse mashome a mane hona mopna aletareng ena, mme selemo le selemo re tla mona ho tla ntjhafatsa selekane.“ Ke mohopolo o motle haholo oo. O ya bona? Empa jwalo kaha lenyalo, ha o motshepisa, o nka mantswe a hao; o nka mantswe a hae le wena; mme Modimo O nka mantswe a lona bobedi. O ya bona? Jwale o seke wa tshepisa ntle leha ... [Karolo e sa sebetseng. theiping. --Mong.]

1101-Q-343 Ha ba kena ka hare ... Na -- moriri o molelele ba o kuta kapele ke phoso? (Huh. Jwale, ema motsotso feela; ha nke ke fumane sena mona. ke ...) Na moriri o molele ha ba ... Jwale, ke mohlomong sena se bolela hore sena: ”Na moriri o molelele o ka kutwa kapele?" E seng ka bolelele; ba ya o kuta. O ya bona? Empa jwalo ka monna ya sehileng borikgwe ka makgetlo a mararo empa bontse bo le bokgutshwane. Ba reng? Ba reng? [Moena Branham o buwa le emong hara letshwele --Mong.] Oho, ke seo ba buwang ka sona. Jwalo kaha ke ne ke swaswa le ngwanana eo, a re ... Ke ”booms“ ke ba bitsa jwalo, o ya tseba, bangs, kapa leha e kaba eng, Le ya tseba, ho tloha kapele moo. Jwale, nahana bana bao ba kutang moriri wa bona kapele ... Le ka nna laba -- mohlomong mme ao bolella taba ena (O ya bona?), ha a batla hore o etse ka tsela eo. Ho tla shebahala e ka -- e ka re ke mosadi ya ngotseng mona haeba a fitiler lemo tse ka bang mashome a mabedi a metso e mehlano mme a batla ho kuta moriri wa hae ka tsela e jwalo, ho bonahala e ka ke ngwana. Sheba moo o yang teng, kgaitsedi, e seng moo o tswang. O ya bona?

1102-186 Mme jwale, empa ho kuta morir, ke tla o bolella sena. Nka se -- ke -- ha ke na – Lengolo le reng o ka kuta ha kana e seng ka tsela ena. Ke -- ha ke na Lengolo bakeng sa seo; ke -- nka se o bolelle seo, kgaitsedi, kapa moena, leha e kaba o mang. Ke tla buwa ntho e le nngwe feela. Ke lakatsa e ka ... Jwale, ke tseba hore bana baka ba etsa seo le bona, Rebeka le Sara, Ke bona ha ba kuta kapele mona, mme ba o tlama kamorao, mme baetsa hore o tle kapele, ka tsela ena. Ha ke -- ha ke,  ... Jwale, e seng ho ba thibela. O ya bona? Tjhe, monghadi. Ho nna, ke lakatsa hore ho ja ba ne ba sa behe le sekere feela pala moriring wa bona. Empa ha ba na le o molelele, o leketla ka tsela e tjena, mme bao kuta feela kapele, hanyane mohlomong. Ke -- ha ke no tseba ha seo e le phoso; nka se nahane jwalo. O ya bona? Empa ha o fumana ... Ha o ka kgona, ke -- bakeng sa lona bokgaitsedi, ke tla lesa seo ka tsela e le nngwe feela. O ya bona?

1102-188 Mme hantle feela, ke ya tseba hore basadi ba batla hore bashebahale; seo ke tlhaho; mme seo ke -- ke tsela eo ho lokelang hoba ka teng. O ya bona? Ba lokela hoba ka tsela e jwalo. Mme jwalo, ho lokile, empa hose -- ha ke; ka tsela e nngwe jwalo ka sena, ha o bonahale jwalo ka lefatshe (O ya bona?); o seke wa matha kamora lefatshe. Ka ntho tse sa lokang ... O batla seo se tloswe, jwalo feela, empa o seke wa kuta moriri wa hao ha jwale. Ha o nale moriri o leketlileng, kapa -- kapa eng feela moriring wa hao, o lese feela o le ka tsela eo. O seke wa o kuta jwalo ka lefatshe. Haeba o nale banana ba banyane ...

1102-189 Malopme waka o ne a nale moradi e monyane mane -- New York. O nale moriri o motler ka tsela e makatsang. O mosootho bo lerotho mme o o lesa o le jwalo ... Mme waka o ne a ye a re ... Moriri wa hae o fihla mona kamora mangwele. Mme ngwanana enwa e monyane o ne a rata seo le yena; lebitso la hae ene e le Jacqueline. Mme o ne a na le moriri o tjena. Mme jwale, e se e bile lemo tse ka bang leshome le metso e mehlano ha jwale, leshome le metso e robedi, mashome a mabedi a fetileng. Mme ke ne ke ipotsa, keng ha sa kame feela moriri o na wa hae, o ne o tla shebahala hop feta kamoo o leng ka teng, hantle jwalo ka Di-Beatles matsatsing a na, o ya tseba. Mme ke ... Oho, seo ke nnete, ha ke dumele seo. Se seng le se seng se kang Di-Beatles, se shebahalang jwalo ka seo ha jwale, jwale ha re -- jwale, lesa seo. Yeah.

1102-Q-344 Monna waka le nna ha re utlwane ka Bibele, nnete -- jwalo ka nnete ena eo o e rerang. Ha a utlwisise seo. Na nka ya le yena kerekeng ya hae leha ke sa dumele seo ba se rerang? Ke tshwenyehile haholo ke sena. Eya. Haeba o le mosadi wa monna enwa, mme a sa o nyatse, ha o seke wa monyatsa le wena (O ya bona?), hopbane monna o tlameletswe ho mosadi wa hae. O ya bona? Mme ke dumela, ha a ya kerekeng tse ding tsa mekgatlo kapa se seng feela se jwalo, a batla hore o tsamaye le yena ... O ya bona? Ha feela o sa ... O ya bona, haho se ka o hlokofatsang moo, hobane o ntse o sa yo mamela seo ba se bolelang, hobane ha o dumele thuto ya bona. O ya bona? Jwale seo se ke se o etse letho, empa feela o bontsha tlhompho ho monna wa hao. O tla feela ho yena, mme mohlomong ka ho etsa seo, o tla ... Ha ba ruta mona ... O ruta ntho tse kgolo ho nale tseo; o tlabe o le letswai; o tla bona mme a tle ho Modimo. Ke dumela horte ke tla tswella. Morena waka, sheba feela hore ke nako mang?

1103-Q-345 Na Zekaria 4 le Tshenolo 11:3-12, di buwa ka ntho e le nngwe? Sheba Zekaria 4:12-14 le Tshenolo 11:4. Ba saenne mabitso a bona -- Moena le kgaitsedi wa kereke mona. Ha re bone, Zakaria 4. Oho, yeah, ke difate tse pedi tssa mehlware. Yeah, difate tsa mehlware le Tshenolo 11 ke ... Oho, yeah, ke sona seo. Ntho yona eo. Ka bobedi. Ke Moshe le Elia, difate tse pedi tsa mehlware.

Rapella ... Ke kopo ya thapelo.

Ntshwarele, sena nka se kgone ho se bala ... Ke taba ya lelapa. Yeah, beha ena le tse ding moo. Nka se bale seo hara batho. Ke tsa ka thoko tseo, jwale--jwale ...

1103-Q-346 Moena Branham, na ke phoso -- ho ... [Moena Branham o buwa le e mong platformong--Mong.] (Seo se bolelang? Eng ka Sontaha? Miosebetsi?) Na ke phoso ho ka sebetsa ka Sontaha? Ke hlalositse seo. Ha kgomom ya hao e wetse, e ntshe, empa o seke wa e dihela seretseng hore o tle o e ntshe ka Sontaha. Moena Branham, na o tla rera mona ka Sontaha se tlang? Eo empa ele potso feela. Tjhe, kgaitsedi, moena leha e kaba o mang. Jwale, tsena ke tsa tse ding tse bang dile teng mona. Dilokela ebe di ne dirobetse mona, kapa e mong o dikentse mona. Moena ... Sena setla ho wena, Moena Capps. ”Na o tla bina, Re ka se Hlole re Tsofala?“ Ke lokela ebe ke ile ka ... Ke di kopantse mona.

1104-Q-347 Moena Branham, ba bang ba batla ho tseba hore na hobaneng o saka wa hlaloswa ka hare ho (m-e-n ...) Bibele. Ke dumela hore o ho Habakuke 2:1-4. (Fumana seo, Moena Neville, Habakuke 2:1-4) Ha ba bale seo, kgaolo ya 3 ... nahana ka mabitso a kgaolo ya bone, dumela -- ke dumela hore ke wena eo. Jwale, ha a ntse a tsoma seo, ke Habakuke 2:1-4. Moena kapa kgaitsedi, leha e kaba ke mang ya botsang potso ena (Haho lebitso moo; ho lokile.), ke -- ke rata ha o ka botsa ntho tse kang tseo. Ke tseba se ka pelong ya hao (O ya bona?), mme ke tla o bolella. Thje. O ya bona? Haho hlokahale hore lebitso la hao lebe teng ka hafre ho Bibele (O ya bona?), empa (O ya bona?), ha feela o ntse o le ka hare ho Bibele, moo -- ha feela o ntse o le teng ka hare ho Kreste, o ka hare ho Bibele; o ho Yena (O ya bona?) ka hare ho Bibele. O ya bona? Ha feela o le ho Kreste, jwale o botlalong ba Bibele. O ya bona? O botlalong ba Kreste. Kaofela le utlwisisa seo?

1104-195 Na o fumane seo, Moena Neville? Ke eng? Yeah. Habakuke--Habakuke ... ha ke soka ke e bala. Sena se ile sa bewa feela mona, ke nahana jwalo, hoseng ho na. Habakuke 2:1-4. Ha ke re shebeng seo. Habakuke 2--Habakuke 2, le 1 ho isa ho 4:

Ke tla ema ke lebelle, mme ke dule qhoweng, mme ke tla lebella, mme ke tla araba ke – ha ke kgalemela. Mme MORENA a nkaraba, mme a re, Ngola pono, mme o etse hore e be bonolo tafoleng, hore ya balang a tle a mathe. Hobane pono eo e tla bonahala, empa qetellong e tla buwa, mme e ka se qale leshano: ho ruta ka tsela e jwalo, emela seo; hobane ke feela ke tlatla, mme nka se sale. Bona, hobane moya wa hae o phahamisitsweng ho yena: empa ba lokileng batla phela ka tumelo.

1104-196 Jwale, ke nahana hore motho enwa ya ratehang ... O ya bona? Ke motho ya nthatang, kapa e kabe a sa ngola. O ya bona? Jwale, nka se re seo ... Bibele ha e bitse lebitso laka -- lebitso laka, William Branham, kapa lebitso la hao, empa re ho Yena leha hole jwalo. Mme sena ... Mme jwale, o bona dibaka tse tlwaelehileleng ho Bibele, e bolela ntho tse kang tseo. O ya bona? Jwale, ha o ka hlokomela, histori e ya e phetha ka hare ho Bibele. O ya bona? Jwale, ha ke re o fe feela Lengolo bakeng sa seo jwale. (Ke bona ba bangata ba lona ba ngola seo.) Jwale, ho kgaolo ya boraro ya 3 Mohalaledi Mattheu, e re, ”Mme ha Modimo A bitsa Mora wa Hae hotswa Egepeta ho ka tiisa se seng se boletswe, Hotswa Egepeta ke bitsa Mora waka ...‘“ Jwale, ha o nale -- Scofield kapa phetolelo e nngwe ya Bibele, ha o ka latela phetolelo eo, palo eo, e tla o kgutlisetsa mane mooo a neng a bitsa Jakobo, Israele, hotswa Egepeta. O ya bona? Empa Jakobo e ne e le mora wa Hae ya ileng a montsha Egepeta; hape Jesu e ne e le Mora wa Hae hotswa Egepeta. Jwale, o ya boba, Lentswe la Modimo ha le fetohe. O ya bona, re ya itlhahisa ho Bibele ka tsela tse fapaneng ... Ke maloko a ma kae a molaetsa a hlahellang ka baka la Kreste, Phoenix, Arizona, moo ke ileng ka rera teng? Yeah, bongata ba lona le nale theipi eo. O ya bona? Ka ho itlhahisa ka Mokgwa wa Kreste. O ya bona? O ka hlahella hohle mona ka Lengolo ha o le Mokreste, mme haeba o se yena, o ka hlahella ka hare ho Bibele. O ya bona? Jwale ke nahana hore seo se tla thusa. Ke batla ho fumana sena ka mokgwa oo nka kgonang ka teng.

1105-Q-348 Moena Branham, ba bang ba re mohau o fedile has jwale haho sana motho ya ka pholoswang. Jwale, na sena ke nnete? (Ke thabila hobane ke fumane ena.) Re lebelle re rapele -- re fumana moleng wa thapelo, mme ho bonahala e ka o sa ntsane o fumaneha. Jwale, eo ke potso ya pele, re na le tse pedi. ”Na mohau o fedile?“ O seke wa leka wa nahana ka seo. O ya bona? Tswella feela o ntse o etsa seo ho fihlela o ba o nkuwa. O ya bona? ”Re hlokomela hore moleng wa thapelo ba bang ba ntse ba fumana mohau.“ Hantle feela. Mohau -- menyako e sa butswe. O ya bona? Ke nahana hore o nale sena -- monahano o na o kaba mahareng ... O ya bona, ha ke na nako ya ho ka fana ka Mangolo ho ya ka maemo a teng (O ya bona?), e nngwe le e nngwe ya ntho tsena. Ba ... Moleng wa thapelo o fumana mohau, hantle feela. Ha ke tseba Jesu o yatla tsheareng lena, ke tla nne ke tsqwelle ho etsa seo ke se etsang ha jwale (O ya bona?), ho tswella hantle feela ka tsela e jwalo. Mohau o bulehile kamehla. O ya bona?

1105-201 Mme jwale, moo ke nahanang hore o fumana seo, ker pheletsong ya Dikereke tse Supileng tsa Mongwaha Kgolo ha dimanollwa. O ya bona? Tiiso tse Supileng, ke tlhahiso ya seo -- ha dihlahella. Mongwaha Kgolo wa Kereke tse Supileng, re pheletsong ya tsona. Ha ke bolela ka pheletso, seo ha se bolele hore horeng e na, motsotsong ona. O ya hopola, Bibele e re, morao nakong -- ya Morena Jesu, Paulose o itse, ”Hobane nako e se e fihlile.“ Na o ya hlokomela hore nako e ne ele kae ya Modimo? E ne e le maobane. Nako yaka, e bile lemo tse dikete tse pedi. O ya bona? Nako e fedile. O ya bona? Seo Modimo a reng se se se fetile se fela se fedile. O ya bona? Jwale tswella pele o dumela, tswella o rapela, tswella ... Modimo Osa buletse mohau; kenang ka matla. Modimo O tla o emisa ha a batla. O ya bona?

1106-Q-349 Jwale. Moena Branham, na ke nnete hore haho ya loketseng ho rera ntle le wena feela? Re o bone -- re o bone o kgetha banna. Re -- ha re dumele hore o ne o ka etsa seo haho se jwalo – ha ba ne ba sa lokele ho ka rera. Mohau. Moena, kgaitsedi, leha e kaba ke mang ya o boleletseng hore o seke wa rera, ke dumela hore ba phoso ho Modimo ka tsela eo. Tjhe. Motho ka mong o rata ho ka bitsa ho Modimo ka bophelo ba hae, kena tshebetsong o nne o tswelle ho rera; re ya ba hloka ho ka etsa seo. Banna ba Modimo ba tletse ka lefatshe lohle ho ka rera Evangedi. O ya bona? Ke feela ke le lejwe le lenyane hara a maholo. O ya bona? Jwale ke ... Ho nale ba bangata ba ka kgonang ho etsa seo, ba kgonang ho feta moo, ba kgonang ho rera ho feta nna; ke e monyane feela nna, motho ya ikokobeditseng feela moo. Ke peo e le nngwe feela. O ya bona? Jwale e mpa e le feela ... O ya tseba seo ke se bolelang. Banna ba bitsitsweng ke Modimo ho ka rera Evangedi.

1106-Q-350 Mokreste lerato la hae le ka teba jwang ho Modimo? Bala Lentswe mme o rapele. Bala Lentswe la Modimo o rapele. Ke tla potlaka ha jwale, ho fumana bongata ba dipotso ho ya kamoo nka kgonang. Ke tla ho potso e nngwe jwale, empa ka ho kopa seo (i-n-c-) tukiso. Ke batla ho tseba hore na o tlaba le tshebeletso ya bakulang pele o tsamaya ho tswa motseng mona. Haho se jwalo ... ho lokela ho--ke -- ke kopa hore o etse seo? Jwale, ka tsela eo, ke nahana hore motho enwa o bile le dipotso hoseng ho na. Hobane, re nale tshebeletso -- re na le tshebeletso ya phodiso le rona.

1107-Q-351 Moena Branham, ka kopo hlalosa I Bakor--I Bakor 11--11 temana ya 4 ho isa ho ya 6. Na sena ha se bolele k-a--karohano--karohano ho-ho -- kwahelo ya moriri, kapa moriri o molelele ke ona o kwahetseng? (Mphumanele I Bakor 11. Ha nke re bone, I Bakor 11:4.) E re ha le rapela ... (Oho, yeah, yena -- ba nale seo mona. Ba re,) Ha re rapela kapa ho rorisa -- na re ka ... (Ha re bone, baentse mola mona.) Ha re porofeta -- na re kaba le moriri ha re ... (O re -- o re,) Na re ka ba ler moriri kapa ra kuta ha re rera? Ha o nale -- ha o nale moriri, o ka nna, empa ke tla -- kapa ra kenya diwiki jwalo ka di-Beatles, kapa se seng, empa ... Ha nka lebella hantle feela, ke tla feela ke e kenye le nna, empa -- hae wiki ya di-Beatle, empa -- karolo ya moriri.

1107-210 Empa ho lokile. Ha o sena moriri o batla hore o be teng. Ha o ka kgona ho etsa seo, ho lokile. E ya, monghadi. Ha mosadi, moriri wa hae o se molelele ho lekaneng, a batla ho kenya seo, nka re, kenya seo, kgaitsedi. Ha monna a hatsela ntho tse jwalo, mme a batla -- ka tsela e nngwe -- le ho hlaka ho monna wa hae, ha a batla ho rwala ntho eo, etsa seo. E ya hantle feela, ho lokile. Haho se phoso moo (tjhe, monghadi.) ho feta meno a hao, kapa sephaka sa maiketsetso, kapa se seng. Ha tlhaho e nale se seng -- e nka se seng tswella pele, ke hantle feela. Empa e re mona, ”Na re ka nka moriri kapa ha o rapela kapa ho porofeta?“ Sena se bolelang?

1107-212 Ho lokile, bala, Moena Neville ... mona ... jwalo ka 4 -- 4 ho ya ho 6, ho lokile, ho lokile.

Monna o feng kapa o feng ya porofetang, ... a rwetse, o hlompholla hlooho ya hae. (Ke seo he, ha a nale moriri o motelele. Ho lokile.)

Empa mosadi ha a rapela kapa ho porofeta a sa rwala o hlompholla hlooho ya hae: ... (Ke monna wa hae.) ... hobane ke ha a beotse.

Hobane ha mosadi a sa rwala, a mpe a beole: ... (Ha a batla ho etsa moriri diqongwana, a ke a kute. O ya bona? Ha a sa kgone ...) ... empa ha ele dihlong ha mosadi -- ha ele dihlong ha mosadi a beola, a ke a rwale.

Ha ke bone se etsahalang kapa ho tlosa moriri moo, ntle lehaeba mosadi o rata ... O re, ha a re o lokelas ho o kuta, ha a beole kaofela. O re? Hobane ha a sa etse seo, ha a kute hloohlo ya hae; hobane moriri wa hae ke lesira. Empa ha monna a hodisa moriri wa hae, jwalo ka mosadi, a eme sefaleng, o tla tshwana le mosadi moo. O ya bona? Jwale ha a lokele hoba jwalo. O ya bona?

1108-214 Seo ke -- ho bolelang hore ba ba le moriri ... ke nahana hore motho enwa o etsa phoso ka ho nahana hore ke ho rwala. O ya bona e seng hore o nale moriri o molelele jwalo ho theoha potso, mme o tla fumana hore mosadi hlooho ya hae ke monna wa hae. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Mme hlooho ya monna ke Kreste; ka tsela e jwalo, monna o lokela ho kuta hlooho ya hae ka baka la Kreste, hobane ho yena ke seo feela monna, mosadi, ke phetho. Ke bobedi ntate, mme, kgaitsedi, moena, kaofela. Empa ha motho a etsa seo. Jwale, o lokela ho kuta ka baka la Kreste; empa mosadi ke yena a le mong, jwale a ka rwala; hobane monna wa hae o ka hodimo ho yena. Ke morena wa hae, molaodi wa hae; jwale he, o lokela hoba le moriri o molelele. Mme ebe, ha a re -- o lokela ho kuta, jwale a dumelle monna wa hae ho kuta. Mme are, haeba ele dihlong kapa ho swabisa ha mosadi, ya lokelang ho shebahala hantl;e bakeng sa monna wa hae, mme a lokela ho kuta moriri wa hae, jwale ha a be le ho rwala hloohong; ha a ke a be le moriri o molelele. O ya bona? Jwale ke ... Mang kapa mang ... Sohle se ya hlaloswa? Ke bolela, na seo se ya utlwahala? Ka hore, ”Amen.“ ha seo se etsahala, ha o na le seo. O ya bona? [Phutheho e ya araba, ”Amen.“--Mong.] Ho lokile.

1108-Q-352 Moena Branham ... (Re na le feela metsotso e mashome a mabedi.) Moena Branham, ha rena moreri moo re dulang teng, empa re ba le tshebeletso ya theipi ka Sontaha mantsibuya feela. Na re ise bana ba rona Sekolong sa Sontaha kerekeng tse ding? Na tshebeletso tsa theipi ka Sontaha dilokile? Jwale, haho be ka tsela e jwalo bana ba lona ba leng ka teng. O ya bona? Jwale, ha o fumana bana ba hao, ba banyane; mme o ba kenya sehlopheng se kanag seo moo, seo se tla kenya feela batho bana -- ba ka se tsebe; Nka se etse seo nna. Ha ba kgona ho ithuta hotswa ditheiping ... Mme wena, o re, O ba isa kerekeng ya Catholic, o ba isa kerekeng ya Catholic, o se o ba isa nthong e kang eo; nka se o eletse ka seo. O ya bona? Ha ba etsa seo. Empa jwale, ha ho nale kereke e nyane moo eo le hananang ka ntho tse pedi nohlomong, mme bana ba lona ba batla ho ya Sekolong sa Sontaha, ke batho ba full Gospel, kapa se seng, hobaneng, ke hantle feela seo. Empa o ya bona, empa ha o fihla sebakeng seo ... Bana ba hao ba itshetlehile ka wena, O ya bona? Tadima seo bana ba hao ba se etsang, ke eng seo -- ba sheba seo jwang moo.

1109-Q-353 Ha re bone. Ha re sena kereke moo re yang teng, na o ka mamela feela theipi na? Eya. Seo ke tla -- ke ... Seo se tlabe se lokile.

1109-Q-354 Na bana ba hao ba lokela hoba le tsebo ya Moya o Halalelang? Ha ba bona Molaetsa wa tshiu tsa ho qetela, na ba nale Moya o Halalelang? E mong le emong o lokela hoba le seo. Banana ba hao ha ba lokelel ho ya ka hlakoreng le leng ho nale la hao. O ya bona? Ba lokela ho tswalwa labobedi. Haho ditlohjolo Mmusong wa lehodimo; kaofela ke bana. Ba lokela ho ba le bonnete ba seo, ba lokela hoba le seo, jwalo ka wena feela. Jwale, ke nahana horte ke tla fumana sena. Ke ...

1109-Q-355 Baratuwa: (Ha re boneng.) Ho ya ka Lengolo la Baefese 4:11 ho ya ho 13, na kaofela (Ha re bone pele.) -- na re kgona ho lokisa seo sohle ka ditheipi, kapa re lokela hoba moo, moo neo tsa Moya di sebetsang ka tsela tse fapaneng hantle feela ho ka re thusa? Pelo tsa rona di dumetse ka botlalo Lentswe la Morena. Jwale, motho enwa o tswa Oregon. Jwale, moratuwa ... Ke dumela hore ke ya tseba hore ke eng. O ya bona? ke ... Oho, e ya, ke, ke feela ke etsa seo. Lona -- lona bashemane ... Ha motho eo a le teng mona, ke ya tseba hore -- ha o satla, e ka nna yaba ke Sontaha se fetileng. O yua bona? Sena se ile sa tla mona ka Sontaha ka motho e mong. Empa -- mora w ahao o tsamaisa kopano (O yaq bona?), mme ke -- o ya laola ... Ke dumela hore ke yena ya ileng a mmema ho ya tsoma di-elk(phoofotswana tse ghlaha tsa Amerika) le yena Oregon, moo ... Mme mke dumela ha sena se lokile. Jwale, ke tseba motho enwa ka lengolo ... mme jwale ... Tjhe. Ba batla ho tla kerekeng bakeng sa tokafatso. O ya bona? Hore re kopanela mona kerekeng mona, empa tokafatso e etswa ke Modimo. Madi a Kreste ke seo eleng tokafatso ka Moya o Halalelang.

1110-220 Jwale, ka hare ho kereke e re, ” ... na dineo diile tsa sebetsa na.“ Jwale, ha rena dineo tse ngata tse sebetsang mona, empa re nale tse ding tsa tsona. Re nale dineo tsa diteme, mme -- le dineo tsa boporofeta (tse pedi kapa tse tharo). Ke nahana hore Moena Higginbotham mona, hohle moo a leng teng, o nale neo ya ho buwa ka diteme. Mme re nale Moena Junior Jackson hara rona mona, mme o buwa ka diteme. Mme re nale ba babedi kapa ba bararo ba ba kgonang ho ditoloka. Moena Neville mona le yena, modisa wa rona, o buwa ka diteme le ho porofeta, mme Modimo o tlisa seo ho yena ...Ka tsatsi le leng o ile a buwa se seng mona. O ile a buwa ka mohala ka ntlong e nngwe moo ke neng ke le teng, o ne a porofeta motho, a bolela hore motho ya tauweng o tla -- ho tlaba le phethoho e kgolo kapa se seng se jwalo. Mme monna enwa o tswa hoba ha Alcoholics Anonymous, o ntse a le alcoholic, mme ka matsatsi a mashome a tsheletseng le metso e robedi ha a soka a nwa jwala, kapa moriana bakeng sa seo, kapa se seng. Eo e ne ele Moena Neville a porofeta seo. Jwale re naloe tse ding tsa dineo tse etsahalang mona hara rona, mme re ka thabela ho kopanela le lona, tse nang le tsela, eo o ka sebetsang ka yona, kapa o batla ho kopanela le rona, sohle seo re ka se etsang, re thabela seo. O ya bona? Empa tokiso e etswa ke Kreste. Jwale, ha re bone, kapa babedi kapa ba bararo.

1110-Q-356 Moena Branham, na o ka hlalosa hantle feela ka setshwantsho se ileng sa nkuwa ke Moena Arganbright? Potso ya pele: ya bobedi -- senepe sa bobedi se leboteng, kganya eo potileng, lebidi, jwalo jwalo. Jwale, ke ya op bolella. Ba nhotse mabitso a bona, mme ha bayo mona. Re utlwisisa sena. Ke Moena le kgaitsedi Jackson hotswa A frika Borwa; ba kgutletse moprao kwana. Jwale re utlwisisa xseo; re ile ra hlalosa seo.

1110-Q-357 Ke neng moo kereke e tlang -- ke neng moo kereke e tlang -- e ya -- ba ileng bashwa ka nako ya matshwenyeho – ba tla tsoha? Na batla ema ho fihlela tsoho ya ba sa tsebeng Modimo? Na ba tla phela hape ka lemo tse sekete eleng millennium? Jwale, ke potso entle eo. Re hloka nako e ngata ho ka kena ho yona, hore ke tle ke kene ho yena ... O ya bona? Ha ke na ... ke nale pedi borarong ba seo ke se qadileng hoseng hona – re bile hora tse pedi mona. Dingata re ka se kene ho tsona kaofela. O ya bona? Mme ke batla tse ngata ho ya kamoo nka kgonang, ka ho sa bone feela moo re leng teng. Ke nahana hore ho na le tse ngata tse lokileng mona, jwalo ka peo ya serpente ho ka hlaloswa, le ntho tseo; empa ke tla potlaka.

1111-226 Na kereke e shweleng ka nako ya matshwenyeho (O ya bona?) e tlaba tsohong ya bafu na? Tsohong ya bobedi, tsoho ya bobedi. Na le bona ba tla emela tsoho ya ba sa dumelang ho Modimo na? Ba lokileng le ba sa lokang ka nako e le nngwe na. Na ba tla phela ka nako ya lemo tse sekete? Tjhe. Mme kaofela ha bona ba shweleng ba ka se phele ka lemo tse sekete. Jwale, seo se matla, empa ke nale bonnete ...

1111-Q-358 Na Paulose o ne a bolelang ka tokoloho le tshebeletso ya Kreste? Ke efeng tsela ya tokoloho molaong? Jwale, o tlamilwe ke molao. O re, mohlala, ho nale se seng mona; ke tla hlalosa seo hantle feela, ka potlako. Mohlala, mona hothwe eyang seterateng, lebelo la dimaele tse ka bang mashome a mararo ka hora o ka kgona ho matha ha kalo. Ho lokile jwale. Jwale ha o kena seterateng o matha ka lebelo la maele tse mashome a mane, ke kgalengwa ke molao jwale. Empa ha ke ya ke matha seterateng ka lebelo la maele tse mashome a mararo ka hora, ha ke tlasa molao. O ya bona? Seo ke tokoloho ho Kreste (O ya bona?), ntho yona eo. Ha o ya tlangwa ke molao ha feela ... Ha ke sa utswe, ke sa buwe leshano, ke tsuba, ke sa etse bohlola, e nngwe ya dintho tseo, ha ke ya tlangwa ke molao. O ya bona? Ke lokolohile molaong; Ke ho Kreste.

1111-Q-359 O ikutlwa jwang ka taolo ya pelehi? Ke bile le potso tseo hoseng hona le boraditaba. Nka mpa ka buwa le wena ere shebane -- ka ntho tsena (O ya bona?), ka ntho tsena mona, hobane ho nale mantswe a reng mona, hore ke -- nkas mpa ka re ha monna le mosadi ... Mme ho nale tsela ya ho fumana seo. Ke tla bolela seo -- kaofela. Ho nale matsatsi a mangata ao mosadi mahe a hae a sa nontshwang. Na o utlwisisa seo? Ho lokile. Hobaneng ... Jwale, ho nale se seng mona -- ngwana a ka bolaya mosadi; ha a nale yena a ka mmolaya. O batla ho sheba seo. O ya bona? Jwale hlokomela seo. O ya bona? O ya bona, seo se tlisa ngwana, seo o se behang mona lefatsheng. Ha mosadi wa hao a kula, mme e mong -- ngwana a ka mmolaya, ke nka se etse seo. Ha ke dumele ha Modimo a ka rata ha o etsa seo. Mme wena -- o tle ho nna ka ho otloloha ka ntho tse kang tseo; re buisane ka thoo. E re ke buwe le wena ka seo (O ya bona?) mme nka utlwa ...

1112-235 O ya bona, ka bonngwe, nka o bolella ha o buwa leshano. O ya bona? Ba buwa ntho tse fapaneng. Ke tla mpa ka ... O ya bona? Hobane o bona ntho tse kang tseo, ha o tsebe. Hobane ho nale motyho ka bonngwe ka tsela e jwalo; nka se kgone ho buwa seo, ba buwa nnete kapa tjhe. O ya bona?

1112-Q-360 Hobaneng o tla -- hobaneng ha Satane a tla lokollwa nakwana kamora lemo tse sekete tsa Tshenolo 20 le 3, Tshenolo 20:27? Hobaneng ha a tla lokollwa? O tla ya bokella batho ba hae bakeng sa tsoho ya bobedi, hobane Satane olokela ho ema –le kahlolo. O ya bona? O lokela ho otlwa. Oho hle, sena ke -- buka e tletseng tseo tsohle. Ha ke dumele ... Mme ke ena e nngwe e tletse mona. E re ke, potlake ha jwale.

1112-Q-361 Moena Branham, ka kopo hlalosa Diketso 9:7 le Diketso 20 -- Diketso 20:22. (Na o ka mphumanela seo, Moena Neville.) Ka kopo hle hlalosa seo Diketso 9 :7. Jwale, ha a ntse a fumana seo, ke tla sheba haeba ke fumana seo seng mona ka potlako. Na le se le kgathetse? Ke ya tseba hore ho jwalo. Ka kopo hle hlalosa seo sephiri sa tlhaloso ya Monyaduwa. O tla fetoha ka tsela e jwang, sebakeng, Monyaduwa o ya ya. Na tseo ha se potso tse monate. Dintle haholo, ke tla ema feela mona letsatsi kaofela ... [Moena Branham o araba potso ya 361--Mong.] Motsotso feela ha jwale, temana--temana ... Diketso 9:7 (Ke ya leboha, Moena Neville)--9:7:

Mme banna ba neng ba tsamaya le yena ba makala, ha ba utlwa lentswe, mme ba sa bone motho.

1113-238 Jwale, ke ya tseba moo o yang. O ya bona? Jwale, sebaka se latelang sere ba -- hodimo le tlase. Jwale, hake -- ha ke tsebe se ileng sa nka sebaka moo. Nka se kgone feela ho o bolella, hobane ntho eo ba ileng ba e utlwa ke lentswe. E mong wa bona, ha ba yaka ba bona letho, mme sebaka se latelang, ba ile ba bona empa ha ba ka ba utlwa seo. Ke ba ba kae ba ileng ba bona seo ka hare ho Bibele? Ke feela ke bone, mme ha ke kgone ho ka hlalosa seo. O ya bona? Ke ... Morena o tla lokela ho senola sena ho nna. Ke o boleletse nakong e fetileng; ke bile le botshepehi ho lona. O ya bona? Ha ke tsebe. Ntshwarele. Ha ke -- ha ke sa kgone ho hlalosa seo, ke tla tshepeha ho o bolella empa ha ke kgone. Empa ke -- nka se etse seo -- ha ke sa tsebe. Nka se hlalose seo, hobane bakeng se seng e re ba ile ba bona Kganya mme ha ba kaba ba utlwa lentswe, kapa se seng se tshwanang le seo; mme sebakeng se seng ba bone seo – ba utlwa lentswe ba se bone Kganya. Nka se kgone ho hlalosa seo. O ya bona? Ha ke -- ha ke tsebe se etsahetseng, mme nka se tsebe se etsahetseng ho fihlela Morena a senola seo ho nna; ho le jwalo feela ka lenyalo le. Ha ke yaka ka tseba ho fihlela a senola seo.

1113-240 Mme mantsibuyeng ana, Morena Modimo, Mmupi wa lehodimo le lefatshe o ya tseba hore ke buwa nnete, hoseng hona ke qeta tsohle, ka ho mpolella ka lenyalo le mtlhaho. Hantle feela. Ke lona lebaka le etsang hore kere, ha nke ke kopanye seo kaofela. Batla ... Ha ntho tse ding tse kang peo ya noha, ha dihlahiswa, hake -- nka se bone seo, haho letho; empa ke ile ka nna ka latela feela, mme ntho ya pele eo ke e tsebang ... Ke loketse ho o lokisetsa seo, mme Moya o Halalelang wa qala ho hlalosa seo. Jwale, ke batla e mong ho ka hanyetsa seo ke se buwang ha jwale. See? Can‘t do it.

1113-Q-362 Ka kopo hlalosa ho fetoha ha Monyanduwa. Ke phetoho (O ya bona?), mmele ya rona ha jwale ... Ha re re. O ya tseba seo ke se bolelang ha ke bolela jwalo? Ha ker bolele se kang tumelo. Ha ke bolele sa rona; ha ke bolele ka kereke ena; Ke bolela modumedio e mong le emong. Abrahama, O ne a lebelle tse mora wa tshepiso. Na ho jwalo? Mme kereke e lebelletse Mora wa tshepiso. Monyaduwa (Na seo ke nnete?), Monyaduwa o lebelletse Mora wa tshepiso. Pele mora a ka tla ho Sara le Abrahama, mmele ya bona e ne e lokela ho fetolwa. Na ho feela? O ne a tsofetse ho na le bana. O ne a sena lebese matsweleng a hae; matswele a hae a ne a se a omile. Popelo ya hae e ne e se e omile; o ne a se a fedile. O ne a ka sebe le ngwana; pelo ya hae ene e se e tsofetase bakeng sa ho ka emela seo. Jwale ho ile ha etsahalang? Modimo O ile a mofetola ho moetsa mosadi e motjha. Mme o ile a etsa Abrahama sona seo le yena, hobane o itse mmele wa hae o ne o shwele. O ya bona? Mme o ne a lokela ho fetola mmele ya bona ho ka fumana mora wa tshepiso. Mme re ka se fumane Mora tshepiso kajeno mmeleng ena re tla fetolwa; mmele ena ke ya sebe.

1114-247 Mohopolo wa rona o laola mmele ya rona, tatso, ho ama, ho nkgella, le ho utlwa, me sohle se entswe jwalo; re fana ka lebaka ho ntho e nngwe le e nngwe. Empa mmele e metjha, e hlaha ho tswalweng la bobedi (eseng kgetho ya pele, e tla feta) ... ke se ka hare se tlang ho phela. Mang le mang o utlwisisa seo, ”Amen.“ [Phutheho e ya araba, ”Amen.“--Mong.] Ke se ka ntle seo, tatso, ho ama, ho nkgella, le ho utlwa. Haho jwalo. Ke sona se tlang hoshwa, empa karolo e ka hare ya rona, tlase mona, ka hare, ke motho ya ka sekeng a shwa. O ya bona? Mme ke ena motho eo bophelo bo botjha bo qalang, hotswa tswalong ena ya bobedi; mme seo se aha hodima se seng sebopehong sa motho, ho pota bophelo boo. O fumana seo?

1114-249 Jwale ho loka ho teng mona, mme seo ke eng? Lentswe le tshepisitsweng pele lefatshe le thewa. Mme ho pota, sena se hlahisa feela lehlakore le leng; le tlang ho hlahisa sa nnete, Lentswe. O ya bona? Mme ntho yona eo feela -- kapa phetoho ya Monyaduwa e tlaba jwalo. Lentswe ka hare ho wena, mmele ho pota Lentswe, mme ntgho yona eo e etsahetse ho Sara. Pele ... Ha mmele oo wa kgale, mmele wa pele, o lokela ho fetoha ka tlhahiso ya mora. O fumana seo? Mmele oo o ka se etsahale jwalo. Mmele o na o ka se etse seo, o lokela ho ka fetoha ho ka fumana Mora.

1114-Q-363 Seo setla etsahala jwang -- o kae -- Monyaduwa o tla ya kae? O ya kgalalelong, lehodimong bakeng sa Mokete wa Lenyalo, jwalo ka Isaka le Rebeka, ha Rebeka a ilo kopana le Isaka. Hopola Eliezere, a emetse molaetsa o ileng hotswa ho Abrahama, Eliezere o ile ho batla mosadi -- bakeng sa Isaka. O ile a fumana Rebeka ya lokileng mantsibuya, ngwanana ya l;etlalo le fifetseng a ilo kga metsi. Mme Eliezere a rapela, a re, ”Morena Modimo, nnehe leeto le lokileng bakeng sa, Abrahama.“ Mme o ile a re, ”E ya, o seke wa nkela mosadi wa Mofilista -- o seke wa monka.“ Moise hara tjhaba sena sa heso, ho bontsha Monyaduwa wa Kreste ka selekane sa madi a Kreste, hobane Rebeka le --le Isaka e ne e le bomotswala.

1115-253 Mme jwale ba ya tlase, mme mosadi Rebeka a tla a fumana metsi mme a rapela – le ho kgella dikamela metsi. Mme ebe, o tla hlokomela Rebeka o nale ... Kgetho ya ho qetela o tlile ho Rebeka. O ile a kopa ngwanana ho ntatae; a kopa mmae bakeng sa ngwanana; haho ya ileng a dumela. Ba ne ba batla hore a dule nakonyana. O ile a re, ”Le seke la nkganela.“ Mme Rebeka o ile a lokela ho kgetha, hobane o ile a re, ”Ke mosebeletsi; ha a etse kgetho.“ Mme ha a qeta ho etsa seo, hang feela a qeta le mohopolo wa hae; a re, ”Ke tla ya.“ Mme a palama kamela ya hae mme a ya kopana le ... Sheba, yona kamela eo a ileng a e fa metsi ke yona e ileng ya moisa ho monyadi wa hae. Mme yona kamela, matla a (phoofolo ka hare ho Bibele e bolela matla) ... Mme o na matla ao re a fang metsi le mororisa (Amen. O ya bona?), metsi, bophelo, ho roriswe Lentswe, ke ntho yona eo e re isang kganyeng ho kopana le Monyadi. E, monghadi. Amen.

Ba tadimile ka thabo letsatsi la Millennium;

Ha Morena wa rona a tla,

A tlo nka Monyaduwa wa hae.

1115-256 Mme hopola, Isaka o ile a siya tente a ya ema thoko naheng a buwa motsheare wa mantsibuya (Amen.) ha a bona Rebeka a tla ... Mme o ne a soka a mmona le yena ka tsela e jwalo feela; empa e bile lerato kgetlo la pele. O ile a morata ha a qala a mmona, mme o ne a senolelwe yena. Amen. Oho, hle. Mme sheba, ha a mmona, pelo ya hae ya tlala thabo. O ne a sa tsebe hore o ilo nyalana le mang, empa ka tumelo. Amen. Mme--mme -- mme hopola, Jesu o tla siya Mmuso wa Hae, mme re ka se kopane le Yena kgalalelong; re tla kopana le yena sebakeng, mahareng a lehodimo le lefatshe, moo re tlang ho lopollwa teng. Mme a kopana le Rebeka mahareng, a lehae le lehae la hae. Amen. A moisa lehaeng, mme a monyala, mme aba mojalefa wa tsohle tsa ntatae. Amen. Oho, hantle, hantle feela. Ho lokile.

Potso: Na Modimo o arola monna le mosadi ka ...

1116-258 Ha -- e na nka se e lebale. O ya bona, o ya bona? Ke -- nka se bolele lentswe ka seo. O ya bona? Ke ya tseba kaofela ha lona, empa tsena - -bana -- sena se hatisitswe (O ya bona?), jwale ke -- ho molemo ke se etse seo. Ke se seng ka ... Motho ya ngotseng sena, o ya tseba hore ke eng; mme ke -- ho molemo ke kopane le wena ka thoko. O ya bona? Ho molemo ke seke ... ha ke nahane hore ho tlaba molemo ho ka bala sena. O ya bona? Ke -- ho lokile, ha motho, haho se phoso ka seo; ba botsa potso e ntle, empa ke nahana hore ho molemo ha ke bona motho enwa ka thoko. Na ha o nahane jwalo? Leha e kaba o mang ... O ya tseba ho jwalo, leha e kaba o mang.

1116-259 Oho, hle. Oho, re se re bile re fitile nako ya rona, mathaka. Re lokela ho kwala jwale re tsamaye -- re ye dijong tsa motsheare. Le batla hore ke eme nako e kae – ke qete nako e kae mona? Oho, hle, hle. Ema -- motsotso -- Yeah, hanyane --mohlomong. H are lokela ho potlaka, o seke wa dumella dijo ho tjha. Empa ha o -- wena ... Mme -- mme ke tla ja hodima Blue Boar, kapa Pryor, kapa bakeng tse ding, mme ha ba ikgathatse. Ha o lokela hotswa, Modimo a le hlohonolofatse; ke utlwisisa seo. O ya bona? Mme ke tla nka feela ... ke tla beha ntho tsena hantle feela, mme seo ke phetho ke tla araba seo. Jwale ke ya ... Tokelo tsena ... e tlaba -- e tla nka metsotso e mmalwa, ke tla tsamaya.

1116-Q-364 Ke nale baradi ba babedi ba nyetsweng ka d-e-a-v mme ba dumela Molaetsa ona. Bona -- mekgatlo (Ho feela ho le jwalo.), mme ba dumela Molaetsa ona mme ba lokela ho o emela, mme ba o amohetse ... Ba lokela ho etsang? Ba fumane kganyetso. Re tla etsa seo ha re fihla kae? Ikemele. Hantle feela. Bontsha mmala wa hao. Ke sona seo; o seke wa bafa seo. Tjhe, mongahadi. Ha ke re, o seke wa kena ho bona, ho kopanela le bona, kapa se senmg se jwalo, ha feela o kopanela; empa haho tluwa ho jeng, o ya tseba, leeba ha le je le lekgwaba.

1117-Q-365 Moena Branham, na o ka hlalosa Mareka 13:27? Hape, Moena Branham, ho etsahalang ka batho ba Tshenolo 20:7 le 9, keng -- ba lwanang le bahalaledi? Batswa ho kae? Na ho tlaba le batho mola -- lapeng la Noe? Tshenolo 13 -- kapa tjhe, Mareka 13:27, Moena Neville. Tshenolo 20. O nale Bibele moo, Moena Capps? Tshenolo 20, mme e kare temana ya 7 le 9. Ke nahana hore ke, ha a ntse ba sheba seo ... Mona, o se a fumane seo. Tshenolo, e ne ele eng jwale? Mareka 13: 27, 13 le 27.

Mme o tla romela mangelopi a hae, le ... mme ho ka ema ka kgutlo tse nne tsa lefatshe, mme a tla mme karolo tse nne tsa lefatshe -- karolong tsohle, tsa lehodimo -- le tsa lefatshe.

Moo ho buuwa ka tsoho, phethoho, ho nyoloha. O tla romela mangeloi a hae. O kile wa nahana ka seo hore mangeloi ke eng? Huh? Manqosa. Uh-huh. O tla ba bokella mmoho, ho a bokella (O ya bona?), ho ba tlisa mmoho, ho ba tlama mmoho hotswa ka kgutlo tsa lefatshe le lehodimo, Lentswe le ileng la hlahiswa lefatsheng. O ya bona? Fumana seo? Lentswe le builwe; mona la hlahiswa. O ya bona? Ho lokile, Moena Capps. Ha re boneng.

Mme ha dilemo tse sekete dise difetile, Satane o ne a ... a lokollwe teronkong,

Ho lokile. Ke mpa ke kena tabeng eo, na e seng nna, o tla lokollwa teronkong pheletsong ya lemo tse sekete? Ho lokile, jwale ke fumana se seng mona. Motsotso feela.

1117-Q-366 Moena Branham, na ene ya Modimo, kapa tsaka ha ntho tseo ke neng ke dietsa dietsahala, (t-e-) ho leka ... Na ene ele ... (Sheba ha o ka bona seo. Ke mongolo o motle, empa thuto yaka e ya fokola. Seo se reng mona? [Moena Branham o buwa le Moena Neville -- Mong.] Ke -- ha ke dumele ha nka kgona ho araba seo. Moena Capps kapa nna a ka se kgone ... E re,) E ne ele ... (Ntle leha ...? ... Ha re re, haeba ene ele mooki. Se seng ka mooki.) Na ene etswa ho Modimo ka emisa ho etsa koko, kapa ene ele phoso yaka? Ha ke no tseba. Nka mpa ka bona seo ka thoko. O ya bona? Jwale, booki ke ntho ya bohlokwa, jwalo feela ka mooki. Nka re feela ... Jwale, motho enwa ... ha ke ya tl;ohela seo bakeng sa se seng, hobane seo se bolela feela hore seo se bolela mosadi wa hao kapa waka. O ya bona? Empa jwale, haeba ke -- ke --mooki, o tlohetse booki horte o seke wa sebetsa ... Jwale, ke nahana booki jwalo ka mohau. O ya bona? O lokela ho etsa se seng, jwalo ka ngaka.

1118-265 Ngaka e lokileng, re tla thusa leha ho kaba jwang ka peni ya tjhelete, ngka ya sebele. O ya bona? Mme ke nahana mosebeletsi, mang kapa mang, tshebeletso ya rona ho ya ho emong, ho ka etsa dintho dibe bobebe. Ke ... Ha ba ne ba mpolella hore ke lokela ho nka didollara tse lekgolo ka beke hotswa kerekeng ena jwalo ka moputso, hobaneng, ho jwalo ka -- jwalo ka baka la polao. Jwale ... Mof. Wilson, ke ya tseba, hantle feela mora wa hae, mme ba fihla moo, hopola lemonbg tse fetileng, ke rerile ka lemo tse leshome le metso e mehlano mona ke sa nke leha e le peni bophelong baka. Ho tloha -- leha ele e nyane tjhelete, ho ya kamoo nka kgonang, ke dikenya hantle feela. O ya bona? Mme ha ba mpolella ho nka seo dikopanong, e batla ho ntshenya. O ya bona? Hobane, ke ya dumela haholo, empa bakeng saka (O ya bona?), ha ke batle letho, haho tjhelete, ntho feela eo ke e batlang -- ke setswalle le mohau wa Modimo ho rona. Ke ya o rata (O ya bona?); ke ya lerata, mme ke batla ha feela le lokile; mme ke batla hoba nna. Mme jwale, ke batla hore le ndumele; ke ya le dumela. Mme ha o tla ho nna ka potso, ke batla ho tshepahala. Mme ha ke ya le bolella Lebitsong la Morena, ke batla hore o etse seo ke o bolellang sona. O serke wa tloha le hanyane feela ho yona -- ke, ke lokela ho etsa seo. O ya bona? Mme ebe, ba bang ...

1118-268 Mme jwale, ha ele mooki ... Mme ke nahana, pelong ya hao hoba mooki ... Re ka sebe baoki kaofela. Mooki ke motho wa bohlokwa haholo bathong, mme oho, ke nahana hore mooki ... Haeba o kile wa kula, kapa se seng, o ya bona mooki ya lokileng a tla ho le kgothatsa, kapa se seng ... Ke nale oporetjhene -- ha ke ne ke thunywa ka nako eo; ke ne ke lokela ho ya sepetlele. Ho nale mooki mona, ke ile ka mmitsa ”Sweet Pickles,“ hobane ba -- o ne a dula a nale pickle ka hanong la hae a e ja. E ne ele phetho seo. Mme ke ne kele feela lemo tse leshome le metso e mehlano, mme ke thuntswe. Mme le yena ene ele motho e monyane le yena, mme o ne a -- maoto bobedi, a ne a thuntswe, mme o ne a beha mosamelo ka tlasa ona; mme ka nako tsohle a nthusa. Mme kamehla ke nahana (Ke ne ke le monyane.) -- ke nahana ho monyala, hobane o ne a –o ne a lokiel bakeng saka. Jwale, ke ... Hore ... O ya bona, se bolelang something (O ya bona?) ho etsa se seng.

1119-Q-367 Nka rata ho botsa dipotso. Potso ya pele: Na pajama tsa basadi ... (Ema, motsotso; e re ke bale seo. [Moena Branham o bala potso ka boyena--Mong.] ... diaparo tse etseditsweng banna? Na ke phoso ho etsa seo ... Tjhe, sena se tlaba se lokile). Na pajama tsa basadi ke diaparo tse etseditsweng banna? Ha ha. Moshemane, o seke wa mpolella hore ba ka se botse seo. Ha ha ha. Ha ke tsebe. Ha ha. Ke tla o lesa ho nka qeto ka seo. Ha o ya tlameha ho ka botsa seo ka pela bona; ke -- ke tseba seo. Jwale ka tsela eo ho tlaba jwalo, empa ho -- ho ya dikobong--ha -- ha ke tsebe. Ke lokela ho etsa seo. Ke o boleletse hore ke tla tshepahala ho wena ha ke tsebe. Ke tla lokisa seo (Ho lokile.), ntle leha o batla ke o arabe ka moholo waka. Ha o batla seo, ke tla o bolella. O ya bona? Jwale hopola, hase seo--ke--sena -- sena e kaba phoso ka dimaele tse millione. Ke nahana hore ho kaba molemo ha o ka kenya gaowne. Empa -- empa ha o -- empa hao ... Empa seo se tloha ho wena feela. Jwale, hake -- nla se o bolelle seo, ‘hobane ha ke na lengolo bakeng sa seo. Jwale, seo--that’s -- seo ke nna, hase Yena, hopola. O ya bona?

1119-Q-368 Na ke phoso ho fokotsa moriri wa mosadi? Ke dumela ha re ile ra kena ho seo metsotso e fetileng (O ya bona?), hobane bonyane ... Ke nahana hore ba bitsa seo – ntho tse nyane tse leketlang ka mokgwa o tjena ...

1119-Q-369 Moena Branham, e nngwe ya ditheipi tsa Dikereke tse Supileng tsa Mongwahakgolo e bolela hore Judase o ile a lokiswa, a tiisetswa. Na sena ke nnete (E na ke e ntle haholo potso.) -- hlalosa seo -- ka tsebo -- e nepahetseng ka mohau oo re o neilweng? O boletswe hape hore Judase lebitso la hae le ne le le teng Bukeng ya Bophelo, mme hape, re ya tseba hore o ile diheleng mme a lahleha. Ha jwang motho lebitso la hae le ka ngolwang Bukeng ya Bophelo a lahleha? Kapa Modimo o kenya lebitso Bukeng ya Bophelo ha a tseba hore pheletsong ya dintho o tla lahleha? Jwale, e na ke e ntle potso, na haho jwalo? Hmm. Jwale, sena se tlaba setle haholo. Jwale, ke tla itshetleha ka Morena feela ho ka araba sena, hobane ke motho feela -- ke lokela ho etsa seo, hantle feela. Sheba. Pele –dikereke tsa rona, ke ile ka bolela hore Judase lebitso la hae le ne le ngotswe Bukeng ya Bophelo. Jwale, seo ke nnete. Jwale, re tseba seo, hobane Jesu o ba boleletse ha bane a ba romile (Mattheu 10), ho ka leleka mademona, ho rera Evangedi, le neilwe feela, fanang feela; mme ba kgutla bathabile, hobane mademona a ne a ba mamela. Na seo ke nnete? Mme Jesu a ba bolella seo, mme A bitsa mabitso a bona (hore ke bafeng, ke ba bakae ba neng ba romilwe); mme ba kgutla mmoho le Judase Iskariote ya ileng a Moeka ... O ya bona? Ba ile bakgutla ba thabile madimona a ne a ba mamela. Jwale, o ya bona, ho naler se phoso moo. O ya bona? O lokela ho thaba ha lebnitso la hao le ngotswe bukeng ya bophelo ho nale ho thabela ha mademona a o mamela. O ya bona? O seke wa etsa seo; o lokela ho thaba ha mohau o o bolokile ka mohau. O ya bona, o ya bona? Ha o lokele ho thaba ... Ke seo batho ba leng sona ...

1120-272 Hangata bHo nale seo ha ngata batho ba thabela dineo ho nale ba sa thabeleng seo. O ya bona? Paulose o lekile ho baleha ntho tse kang tseo, ha jwalo feela le Moshe. Baetapele ba baholo ba lekile hobalehela seo; ba tsebile se emeng kapela bona. Modimo ... O ya bona, ha o nka motho kamehla, ”Oho, Morena, ntlatse ka matla, mme ke tla tswa ho ya kantle, mme ke leleke mademona.“ A ka se etse seo. Modimo o tseba betere ho feta ho tshepa motho jwalo. O ya bona? A ka se etse seo. Ke thaka leo a sa batleng letho ka seo. O ya bona? Ke thaka leo Modimo A ka le sebedisang bakeng sa se seng. O ya bona? Jwale he, Judase o tlile a thabile le yena, kaofela ha bona, seo ke mabitso ... A re, ”Le seke la thaba ha mademona a le mamela, empa le thabe ha mabitso a lona a ngotswe -- ho Buka ya Bophelo.“ Jwale, ha o hlokomela Daniele le yena. E ... O ya bona? Hobanwe lebitso la hao le ngotswe Bukeng ya Bophelo (hobane e lehodimong, lebitso la hao le ya tsebahala), seo ha se bolele hore o pholositswe. O ya bona? Ha o ya tiisetswa, ho fihlela o amohela Moya o Halalelang. Hopola seo. O beilwe feela. O ya bona? Ha o ya ...

1121-274 Ha o mpotsa – hobane sefate sa oak mme ke o neha acorn, hantle feela o batlile sefate sa oak, ka ho otloloha, empa seoi ha se soka se lokiswa le jwale. Ke lona le baka le etsang hore ke dumele tshireletsong le jwale. Ha ke kopa tshimo ya koro, mme ke bona koro moo ka bophahamo bo bokana, hantle feela, Ke bale tshimo ya koro. E seng -- seo ha se soka se lokiswa le jwale, se seng se tla etsahala. O ya bona? Jwale, o tseleng e isang ho lokeng le ho hlwekiswa ka kolobetso ya Moya o Halalelang. Empa ha o kolobeditswe ka Moya o Halalelang, o Mmusong. Jwale, o re, ”Moena Branham, na seo ke nnete?“

1121-275 Ha ke na nako jwalo -- ho o fa Lengolo; o sheba seo feela hae, hobane ha ke tsebe ... Mohopolo waka ... O lokela ho sheba mona ho pampitshana yaka ho ka fumana seo. Jesu o ile a bolella Peterose, ya neng a pholositswe a halaleditswe ... O ne a dumela ho Jesu, o ne a lokafaditswe. Mohal. Johanne 17:17, Jesu o itse, ”Bahalaletse, Ntate, ka Nnete; Lentswe la Hao ke Nnete.“ Mme Yena le Lentswe ke ntho ele Nngwe. Ba ne ba halaleditswe, hantle feela, ka Nnete, Lentswe, Nnete. Mme ebe he, Jesu o bolella Judase kapa Peterose ka bosiu ba keko, A rte, ”Kamora hao, jwale tiisa baena ba hao“ -- kamora ho tiiswa.

1121-276 Monna ya ileng a molatela ka lemo tse tharo mme lebitso la hae le le teng Bukeng ya Konyana ya Bophelo, mme a leleka mademona, a etsa mesebetsi e meholo, mme a fodile, mme a entse tsohle -- ka ho rera Lentswe, le tsohle, mme o ne a halaleditswe. O ya bona ... O iswa kgalalelong. O ya bona? Ngwana ya ... Ha ketso e nka sebaka mahareng a –a lehe le bonna, kapa gene ... Empa ha ... Hantle feelangwana ke eo aba teng he. Mmele o ya etseha, boemo ba bobedi; empa ngwana o lokela ho tswalwa mona, mme a fumane bophelo. A phefomoloha bophelo. O re, ”Oho, e ya phela.“ Tjhe, haho jwalo. Seo se sisinya mohopolo, mesifa. O ya bona? Ngwana ha a soka a hlaha ha ana bophelo. Mme o ya tlolaka o ya hodimo le dfatshe, empa ha o ... O ya bona, o ya bona? O lokela ho ka tswala. O tseba hore ke bolelang? Ho lokile.

1121-278 Jwale, jwale, o re nka ... ”O boletse hore Judase lebitso la hae le ne le le teng Bukeng ya Bophelo, leha, re tseba hore o ile a ya diheleng a lahleha. Ha jwang motho, e be, lebitso la hae le Bukeng ya Bophelo ebe o ya lahleha?“ Jwale e re ke fumane, e re ke fumane ntho e nngwe moo moratuwa. Hlokomela, Bibele e re ha Daniele a bona hore ... O ngotse Buka ya pele ya Ditshenolo, Daniele. Mme re tla hlokomela hore O Mmone A tla pheletsong ya nako Eo moriri wa hae o neng o le mosweu jwalo ka boya. Ke batho ba bakae ba badileng seo? Mme o ile was hlokomela hore, Johanne ho Tshenolo o bone sona seo, Tshenolo 1? Mme A eme moo; moriri wa Hae o ne o tshwana le boya ka bosweu, maoto a Hae a le jwalo: Nakong tsa bofelo. Nakong tsa bofelo, ke hore, ha ena nako, ya sa feleng A le Mong feela. Mme a tla ... Jwale, hlokomela. Mme bahalaledi batla lefatsheng mme dibuka tsa bulwa, mme Buka e nngwe ya bulwa, eo eneng ele Buka ya Bophelo: buka ele nngwe. Ba ile batla kahlolong, mme ... A tla, mmoho le Yena dikete tse leshome as tisa ka dikete tse leshome. Na ho jwalo? Tsa Mosebeletsa, Monyaduwa, Mofumahadi le Morena ...

1122-280 Ke mang mofumahadi e monyane wa hao hae? Ya o sebeletsang ka dijo. Na ho jwalo? (Ke eng ke kamora nako ha jwale.) Empa ha a o sebeletsa, ke eng seo ... Monyaduwa o sebeletsa Kreste, Lentswe. ”Motho a ka se phele ka bohobe feela, empa ka Lentswe le leng le le leng.“ O ya bona? A Mosebeletsa Lentswe ho ya ho Morena, a hlahisa ponahatso ya Hae Lentsweng nakong ya ho Phela. Amen. Aha, ke re se seng mona, ha o yaka wa fumana seo, empa ... Hlokomela. Oho, hle. Seo e ne ele se lokileng. O ya bona? Mongwaha wa ho sebeletsa, Lentswe. Jwale, hlokomela. Mme o ya tla –A tla, le dikete tse leshome atisa ka dikete tse leshome a tla ho Yena; mme kahlolo yatla, mme dibuka tsa bulwa; mme Buka e nbngwe ya bulwa eleng Buka ya Bophelo; mme ba ahlolwa ka se ngotsweng moo. E ne ele bo mang bao? Monyaduwa ya neng a satla kahlolong; o tswile kahlolong.

1122-282 Buka e nngwe ya bulwa eleng Buka ya Bophelo, mme bao mabitso a bona a leng teng baahlolwa ka se ngodilweng Bukeng ya Bophelo. Mme Judase Iskariote e neng ele modumedi, mme lebitso la hae le le teng Bukeng ya Bophelo. Na seo ke nnete? O bolela ha a na le Bophelo Bosafeleng. Mme bitso la Hae le ne le leBukeng ya Bophelo. Jwale o ne a lokela ho ... Hobaneng, o ne a lokela ho ka ahlolwa o ya bona hobaneng a ile a latola Lentswe la Bophelo ka nako eo, a le rtekisa ka tjhelete tse mashome a mararo. Ba bang ba le rekisetsa Methodist, Baptist kapa eng kapa eng. A rekisa maemo a hae hotswa Bukeng ya Bophelo. Mme o tla ahlola -- o lokela ho -- a eme moo a ahlolwa ka seo, ka Lentswe. O ya bona? Ke lona lebaka leo Judase a ile a etsa seo. O ya bona? Judase o lokela hotla kahlolong. Lebitso la hae le ne le le Bukeng ya Bophelo, empa seo ha se bolele hore o pholositswe. O tla kahlolong.

1123-283 Morwetsana ya robetseng tlasa sona –ntho yona eo. Hlokomela, Jesu o itse ho Mohal. Johanne 5:24, ”Ya utlwang Lentswe la Ka (Ke eo ya le amohelang, e seng feela ya le utlwang a le rera mme a tswella a re he, ’matlakala feela.‘ O ya bona?), Ya amohelang Lentswe Laka –Ya utlwang Lentswe laka mme a (e seng ya entsweng hore a dumele, empa a dumela ka sebele) a dumela ho Ya Nthumileng (e neng e le Lentswe) a na le Bophelo Bosafeleng mme a ka setle kahlolong; empa o (nako e fetileng) tswile lefung o kene Bophelong.“ Ke sona seo.

1123-284 Jwale Judase o nale lebitso la hae Bukeng ya Bophelo (Ke hantle feela seo.), empaoile a kgalemelwa, hobane seo a neng ase entse? O ile a rekisa ka tokelo tsa hae tsa tlhaho. Esau o ne a tswetswe lapeng la tshepiso ya Modimo. Mora e moholo o nale tokelo ya tswalo. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Ka tshepiso ya Modimo, lebitso la Esau le ne le leteng bukeng ya tokelo tsa tswalo (Na seo ke nnete?), empa a rekisa seo ka baka la lefatshe –kapa dinawa. A lapetse ho tlatsa mpa ya hae, kobo ya dijo ya hae, a rekisa tokelo tsa hae ka tekete ya dijo ha a ka a fumana nako ya ho baka. Dihlola tseo tse keneg -- naheng ya ho hlwela, tsa tla di nkile morara hore Joshua le Kalebe ba dkgutla le seo. Mme leha ho le jwalo, ba ile baetsang? Ba rekisa ka ditokelo tsa bona.

1123-28 Jesu ore – kapa Paulose a buwa ka tshusumetso ya Kreste ho Baheberu : 6: ”Hobane ho thata ho ya kileng a bonesetswa, mme a latswa Moya o Halalelang, mme a latswa matla a teng a lefatshe le tlang; ha a ka wa, ho ka baka, ka hobane ba thakgisitse Mora wa Modimo ka botjha, mme ba ama Madi a selekane, moo ba ka halaletswa hape, le ba ka halaletswa, mme ba sebetsa ka mohau ...“ Ho thata ho moitho ya jwalo ho ka kgutla. Bona, emong le emong ntle feela ho Joshua le Kalebe, ba ile ba shwa ba fella lefelleng, leha e ne ele badumedi, mabitso a bona a ne a le dibukeng.

1124-288 Mme mona, Paulose a buwa, ha motho a sa fihlelwe ke hore o pholositswe, le ho halaletswa (Madi a hlwekisa; Baheberu 13:12 le13 e re Madi a ya hlwekisa.), mme a tla hantle ka kolobetso ya Moya o Halalelang, mme hobane tshwaeditswe kapa mokgatlo o hana ho tsamaya ka yona, a re, ”Motho eo o reng a ka se pholoswe “ (O ya bona?); hobane o entse yona mesebetsi ya nmohau eo a e bileditsweng ho mmontsha, mme ka ho thinya, tloha ho seo. O badile Madi a selekane a ileng a thakgiswa -- Kreste O ile A thakgiswa jwalo ka ntho e sa halaleleng. Hobane Madi a mopholosa, mme a molokisa, mme a mohalalelatsa a motlisa kolobetsong ya Moya o Halalelang. Mme a tloha moo ...

1124-289 Jwale, hlokomela mokgwa. Ike nka nako kaofela, empa sheba. Judase Iskariote o latetse mohlala oo. O ne a dumela feela ho Morena Jesu le ho Moamohela jwalo ka Mopholosi wa hao. O ne a lokisitswwe a neilwe se seng le se seng; lebitso la hae le le Bukeng ya Bophelo ya Konyana. Empa ha ho tluwa nakong ya Pentecosta le kolobetso ya Moya o Halalelang, botlalo ba Lentswe, o ile a bontsha mmala wa hae. Ke hantle feela se ileng sa etsahala ka dihlwela tsa Kanana; ke hantle feela seo Esau a ileng a se etsa. Hantle feela ke seo Satane a ileng a se etsa ho Eva tshimung ya Edene: ”Hantle feela ka tsela eo ...“ Empa a re, ”Modimo o itse ...“ A re, ”Yeah, Ke ya tseba o boletse seo; kere, empa hantle feela ...“ O ya bona, ntho yona eo hantle feela, mme ho jwalo kajeno.

1124-291 Kereke e wetse kahlolong hare ka, Martin Luther; ka tokafatso, Wesley. Empa ya, haho tluwa ho kolobetso ya Moya o Halalelang, ba bontsha mmala wa bona; haba batle ho utlwa letho ka seo. Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of God, tsohle tseo di dumela tokafatsong, o ka se behe monwana wa hao ho seo; ke nnete. Empa ha hotla mmolwaneng, seo setla hantle feela ka kolobetso ya Moya o Halalelang bakeng sa tswalo, diabolosi o entse? O tla a sotha seo feela. Oho, ke -- o tla etsa hore matla ana a seke a fihla. Barekile bohle, mme ba lokela ho buwa ka dipuo. Kapa Wena o lokela ho otloloha. O lokela ho etsa sena. O lokela ho tswala labobedi. O seke wa dumella motho ho o bolella hore tokafatso le Moya o Halalelang ke ntho ele nngwe, hobane haho jwalo. Hantle feela jwalo. Mamela Nazarene morao kwana ka ho thetheha, ”Haho jwalo.“ O ya bona? O tseba hantle hore phapang e teng moo, hobane ho fela hole jwalo -- Moena Capps, moena wa rona ya ratehang. O ya bona?

1125-293 Hantle feela, Nazarene ... Haho ya ka buwang lentswe kgahlano le seo ke badumedi ba lokileng; ba lokile feela ho ya kamoo ho leng ka teng. Church of God, Nazarene, Free Methodist, batho bao ke ba nnete, empa haho tluwa tabeng ya mosebetsi wa Moya, bare, ”Oho, oho, seo ke diabolosi.“ Mme baentse eng moo? Ho nyefola Moya o Halalelang. Haba etsa seo ...Jwale, ho nyefola ke eng? Hho tshwarelo ho seo. Na seo ke nnete? O se a sentse tse ngata ka ho etsa seo, e bile monka karolo, a latswa dineo tsa lehodimo (a nka karolo -- a latswa tsohle tsa Modimo: a hlwekiswa hotswa kwaeng, basading ba sa lokang, mme ka hohle seo) -- mme ba latswa lehodimo (ho bona ntho tsa lehodimo jwalo ka dihlwela tsela diile tsa ja merara teng ... O ya bona? Empa ba lokela ho etsang? Ba lokela ho etsa seo mokgatlo wa bona o batlang ka teng ho sena. O ya bona? O re –O ya bona?) -- ba latswa karolo ya lehodimo; ka hobane ba thakgisitse Mora wa Modimo ka bo bona, mme ba ba le kabelo Mading a selekane.

1125-295 16Tokafatso ke ha lebitso la hao ha le kena dibukeng. Lentswe la hao -- lebitso la hao le ngotswe Mading a Hae. O ya bona? Tokafatso e etsa seo; mme wena o tla, ha a tshepahetse ho wena ka sena, mme a tla ka sena ho wena, ”Jwale, na o tla tseba seo na?“ Eya, O tseba seo. O ya tseba hore o ka se etse seo. O tsebile Judase a ka se fihlelle seo. O motsebile ho tloha tshimolohong; e ne ele mora tahleho. Empa ha dintho dilokela ho ka tlatseletswa. O ya bona? Lentswe le lokela hop phethahatswa, leha eka ba ka diriti feela. Oho, hle. Re ka dula ho seo dihora.

1125-Q-370 Moena Branham, ha o fana ka molaetsa ka beke tse mashome a supileng tsa kereke -- beke tse mashome a supileng (Ntshwaerele.) tsa Daniele, ke dumela hore o ile wa buwa ka botlalo – ba beke kapa lemo sa ho qetela sa bosupa e tla qala ha Monyaduwa a hlwibilwa. Tjhe, tjhe, tjhe, tjhe, tjhe, nah, nah, nah. Seo ha se jwalo (See?), e seng beke tse tletseng tse mashome a supileng. Beke -- beke e qala ha Jesu a tla lefatsheng. A re, ” Messiah, Kgosana, e tlatla ka boporofeta, mme mahareng a beke, O tla tloswa.“ Mme Jesu o rerile hantle feela lemo tse tharo le halofo, e leng halofo ya beke tse mashome a supileng, matsatsi a supileng, beke -- matsatsi a beke. O ya bona? Mme ho nale beke tse mashome a supileng. Jwale, ha Moshe le Elia batla lefatsheng, e leng Tshenolo le Zakaria ... (Moena Coomer o -- wena lwe Kgaitsedi Coomer potso ya pele haele teng moo –e ne ele ka tsela yona eo.) Jwale, haba.. Ha Zakaria 4 le Tshenolo 11, ebe fate tse pedi tsa mehlware di ya hlaha -- e leng Moshe le Elia -- ha batla lefatsheng ka boporofeta ka matsatsi a 1,264. K e eng seo? Hantle feela lemo tse tharo le halofo. Ke hantle feela ntho e le nngwe. E seng ... O ya bona? Leha e kaba o mang wena. Hantle, ntle, ka botle, ngola -- ngola pampiring ka bnodumedi dihlong tsa bona -- mela mona, mme ke tse ntle haholo. Mme ho hotle haholo ka dipotso tsena, empa (O ya bona?) ha o yaka wa fumana seo, hantle feela seo ke se bolelang. Ha ke dumele ha ke boletse beke tse masome a supileng ditlaba mona. Messia o tla tloswa. Ke ba bakae ba hopolang thero eo? Hantle feela. O ya bona? Beke tse mashome a supileng.

1126-Q-371 Ho tloha, ho bonahala eka lemo tse tharo le halofo di phethahetse (Jwale, mona o fumane seo hantle.) tsaJesu, empa ponahatso, ”mahareng a beke“ e kare keha antikreste a qhala selekane sa hae le ... (Tjhe, antikreste o roba selekane qetellong ya lemo tse tharo le halofo. O ya bona?) Jwalo kaha ke utlwisisa theipi ya Daniele, beke tsa pele tse mashome a tsheletseng a metso e robong difelletse ha Jesu a kalla ho kena Jerusalema ka lemo tsabo A. D. 30, jwale tshebeletso ya hae ka lemo tse tharo le halofo tsa tshebeletso ya Hae e kenyelletswa ho dibeke tse mashome a tsheletseng le metso e robong; mme botlao ba beke tseo -- mme beke e tletseng kapa tse supileng ho tla qala tlhwibilo. Ka kopo hle hlalosa sena. O ya tseba, moena, kgaitsedi, leha e kaba ke mang ya botsang potso ena. Hantle feela (O ya bona?), ke dumela hore o kopantse dintho hantle moo ho seo ke se boletseng. O ya bona? Jwale, ha--ha Jesu a kena Jerusalema (Seo ke hantle feela.), e ne ele ntho ya seo ... O ya bona? O ile a kena hantle feela le ho thakgiswa. O ya bona? Mme Yena -- O porofetile lemo tse tharo le halofo eleng Mme jwale, ho tla tla ... Matsatsing a ho qetela, ho nale lemo tse tharo le halofo tse sa ntsane ditshepisitswe --Bajuda. Mme--ka -- nako ena ene ele kopano ya bahalaledi bakeng sa tlhwibilo, kereke. Jwale, ha ke no fumana seo, moena--moena, kgaitsedi.

1127-Q-372 Na o ka hlalosa I Bakorinthe 7:1 - 9? (E fumane, Moena Neville, I Bakorinthe 7:1, jwale)

1127-Q-373 Mme e mong le emong modumedi wa sebele o etsa mesebetsi eo Jesu a e boletseng, jwalo kaha a boletse ho Mohal. Johonna 14:12 (Eseng hantle feela. Tjhe.): bakulang ba ya fola, ho leleka mademona, ka ho tsosa bafu (Ha ke nahane hore ke Mohal. Johanne 14, empa ke hantle feela. Ke Mareka 16.), kapa – na enwa ke Elia? Ba lokela hore a dumele seo kaofela – ka sena -- na hantle -- ke dumela seo? Mme ha feela ele Modumedi, na o tla tsosa bafu le ho etsa mehlolo? Jwale, seo se hara badumedi. O ya bona? Bohle hase hore ba nale dineo, mme hape haho bolele hore motho a le mong feela ya nang le seo; ho nale sehlopha sa batho. Mohlala feela, ho tla etsahalang -- ha re nale ngwanana e monyane ka hare ho kereke, kapa moshemane e monyane, kapa e mong eo re hlileng re morata, mme bophelo ba hae bose botle a kula o ya bona. Kereke etla kopana, mme batla rapela le ho itima dijo: ”Morena, e ba le mohau ho ngwana enwa.“ O ya bona? Modimo a ka etsa seo he. Ke ba bakae ba kileng ba bala seo ka Bontate ba Nicene? O ya tseba, ke tsela eo ba sebeditseng ka yona pele. Ba new ba kopana mmoho, o ya tseba, mme ba bile ba tsosa batho ka nako tse ding, ha Modimo a batla; empa ba ile baetsa seo.

1127-Q-374 Ha kereke e pholositswe e sita leha ele ka tlhwibilo, jwalo kaha ke dumela o rutile, o lokela ho kena tokafatsong. Empa ka nako ena ba shwele, batla lokiswa jwang? Ho lokile. Bao ba nang le ... Monyaduwa ha a hloke tokafatso; O se a lokafaditswe. Mme bao ba shweleng morao kwana, bao ba keneng hara ... O ya bona? Ha ba yaka ba fumana Kganya eo ya kereke hodimo moo; ba phetse ka tlasa tokafatsho, tlhwekiso, ka tsela eo. Ba phetse Kganyeng ba ken ho yona. Mohlomong ho -- ka tsela e jwalo -- ba hlopheha, leha e kaba hara eng eo ba kenang ho yona, mme qoso tsa bona ... Empa jwale, nakong ena ya tlhwibilo (O ya bona?), ho tla nako e jwalo – ya latolang Hlooho ya Monyaduwa –o tla utlwa bohloko ka baka la ho latolwa, hobane Evangedi e ne e sa etswa ka ho otloloha morao kwana, jwalo kaha e hlahile ha jwale ho rona. O ya bona? O e bona ka kotloloho. O entse seo ka nako tsena tsohle le ka mehlala, Ditiiso dibutswe, mengwaha ya kereke, mme se seng le se seng. Seo se hlakile o seke wa fetwa ke seo. O ya bona? Mme ebe, ha o latolwa ka botlalo, ho ntho ele nngwe feela, o utlwa bohloko ka seo.

1128-304 Na o ile wa fumana seo Moena Neville? Seo sereng? Ke lokela ho tsamaya jwale, hobane e ba kamora nako. O ya bona? Supa, robong ... Ha re bone.

Empa ha ba sena, ha ba nyale: ho molemo ho nyala ho na le hotjha.

Ho lokile. Seo ke sa bophelo feela. Ho nale monna, moshemane, ngwanana, kapa se seng kapa mmoho -- mme ba ya tseba hore re lokela ho nyala, tswela pele o nyale. Ke nahana hore wena – o tla utlwisisa hore ke reng, haho jwalo? O ya bona? O seke wa phela feela bophelo bo ditshila moo, hobane ha se hantle. O ya bona? Eo ke kgaitsedi ya hao, haeba o le Mokreste. Jwale, haeba e le lefatshe, ke lefatshe: ntja e ja ntja. Empa ngwanana enwa o tsamayang le yena, le yena ke kgaitsedi ya hao. E tlaba ke mma –bana ba tlang ho hlaha. O seke wa phela bophelo bo ditshila le yena, bontsha hore o fela o le Mokreste wa sebele. Phela ka tsela eo Mokreste a ka phelang ka yona. O ya bona? Motshware jwalo ka kgaitsedi ya hao, ha o nyala, motshware jwalo feela.

1128-306 Nka nna ka araba jwale. Ha ke phele tsela e ditshila jwalo ka batho ba Pentecostal, batho ba halalelang, esita leha banyetse. Ha ke dumele ho seo. Tjhe, monghadi. Tse ding tsa dintho tsa bona tse ditshila -- seo se ya tshosa ... Ke kena ho seo ka nako e nngwe ... E seng hoseng hona, tjhe, nka se bolele seo. Empa ke bolela hore ka nako e nngwe ntle mane ho la California le dibakeng tse fapaneng. Ke kopane le batho ba bang moo baruti, tshenolong, ke utlwe eka nka ba thintsha ho tla mona”Tsoseletso ya protaplasma ya Evangeding.“ Eya, monghadi. Hle, ho bona motho ya lekang ho nka mosadi e monyane, le ya ditshila, ya senyehileng, seo ke ... O utlwisisa seo ke se bolelang? Ke nahana hore o lokela ho ka swaba jwalo ka monna wa Modimo ... O lokela hoba monna; le moratuwa wa hae. Mohlomphe ka tsela e jwalo. O seke wa kgathalla sena, tse ding tsa dintho – dibuka tsa thobalano -- kapa matlakala a jwalo bukeng tseo ttsa thobalano, mme dintho tseo o dibalang, le matlakala ao kaofela, le se seng ka tsela e jwalo. Tlosa matlakala ao ho wena.

1129-307 Bibele e re o seke wa dumella puisano e ditshjila e tla ho wena o lokela ho phela ka kgalalelo. Motshware jwalo ka mosadi wa hao. Haeba a nale lemo tse mashome a tsheletseng, e ba jwalo le wena. O lokela hoba motho ya lokileng; hopola, o feela o le. O seke wa leka e nngwe ya dintho tsena, mme ke tseba seo ke buwang ka sona ... Mme o be monna feela, moena ya lokileng, Mokreste feela. Ke tseba seo ... Empa ... Le bana baka. Ke nale tokelo ya ho buwa seo. O ya bona? Le bana baka; Le phele hantle feela. Mme lona basadi, phela ka tsela e lokileng. Mme monna wa hao, phela hantle le wena ho lona basadi. Lokang, ka ho loka le tlhompho ... Mme lona -- ka tsela ya lelapa jwalo, seo ha sebe jwalo feela, mme ka Modimo, le ho dumela hara lona. O seke wa sututsa, le ho qheshelaka, le hoba jwalo.

1129-309 Utlwisisa seo, buwa le mosadi wa hao. Ha tlhaho e le ka ho wna le ho yena ka tsela e jwalo feela, buisanang. Lona -- o leka ho etsa ntho e jwalo feela, kgaitsedi. Mme ka tsela e jwalo feela ... Utlwisisang -- eba Mokreste wa sebele wa monna le mosadi, mme lona baena le dikgaetsedi. Kamehla hopolang, le bana ba Modimo, mme lona hotswa malapeng a borena. Le madi a borena; haho madi a betere ho feta a hao lefatsheng ho feta a hao. Mme seo ke hantle feela. Mme madi a borena a ya iponahatsa. Ke seo eleng sona; ke a borena. Has badumedi bohle ba ke bare, ”Amen.“ [Phutheho e ya araba ere ”Amen.“--Mong.] E, monghadi. Bontsha seo o leng sona. Ke feela kele -- ke feela kele -- ke Mora wa Morena; ke mora wa Morena. Mosadi waka ke moradi wa Morena. Ke tla tshwara moradi wa Morena ka tsela e jwang? Le yena o tla tshwara mora wa Morena ka tsela e jwang? O ya bona seo ke se bolelang?

1130-Q-375 Na ho tlaba lemotsamao wa Moya o Halalelang, matshwao, mehlolo, le mehlolo e tlang ho etswa ke Monyaduwa pele a tsamaya, kapa re emetse ho hlaha ha Hae feela? Ke tla lokela ho kwala ka eo, ke nahana jwalo, hobane ke kene haholo ho yona. Mme eba kamora nako. Ke metsotso e mashome a mabedi ha jwale, mme ke sa nale e mashome a mararo feela kapa mashome a mane, mohlomong. Ke tla araba sena ka bolokolohi -- ke -- metsotso e meraro feela. Ke tl;a fumana sena. O ya bona? Ha ke tsebe kapa ke tla fumana sena; ke tla leka ka hohle. Na o ya dithabela? Ke ... Seo se ya nthusa. O ya bona? Ho tla le ho dinka feela ka tsela e jwalo feela, pele o be o disheba (O ya bona?), o dfumana se seng seo le ka sekeng la se fuma, mme ke ne tshepa ho fumana seo ... ke nahana ho nale se le seng ka peo ya serpente. Ke ne ke batla ho fumana seo; ke ne ke batla ho hlalosa seo, O ya bona? Empa ke nahana hore ke lahlehetswe ke seo, jwale ke tla mpe ke ... Mohlomong ke Morena a sa rateng ka tsela eo,empa ene ele peo ya serpent. Ntle leha e mongtheipi mohlomong –o tla re, ”Jwale ho lokile, o entse seo -- mofeta ka tsela.“ Na nka nka metsotso e mmedi ka seo? Huh? Ho lokile.

1130-311 Jwale ema, e re ke fumane ena pele. Ha re bone. ”Na ...“ Tjhe. Potso ena mona hantle ke: ”Na mehlolo e tla etswa ke Monyaduwa?“ Eya, monghadi. E se e ile ya etswa hantle feela jwale. Hantle feela. O ya bona? Empa o seke wa sheba tse ding tse kgolo – kapa ba tla kwala lehodimo, pula e seke ya na. Seo se kena ho --Bajuda. O ya bona? Sena ha se amane le seo; ke Moshe le Elia ho Bajuda, e seng kerekeng ena. Bala kgaolo ya Tshenolo; o fumana seo hantle feela mona. Ke phetho ho ena kereke. Mme ha a kgutlale Monyaduwa, ha a kgutla moo ... Bala ... Ha o batla ho tseba ka kereke, e ho kae, bala Tshenolo kgaolo tse qalang tse tharo, mme eya ho 19 qala ho bala (O ya bona?), o fumana Monyaduwa. Kaofela ke Bajuda moo.

1130-312 Jwale, ho peo ya serpente. Ha ke bone seo, hobane o ka se bone seo ke dikarabo tse ngata. Empa motho enwa ore, ”Ha serpente -- ha peo ya serpente (O ya bona?) ... Mosadi, yena -- o fumane ngwana hotswa ho Morena, o boletse seo.“ Jwale, ke dumela Sontaha se fetileng, ke ile ka hlalosa hore o ile a fumana seo ha jwang ho tswa ho Morena. Ha a nale seo kaofela, o fumane seo hotswa ho Morena (O ya bona?), hobane sohle setswa ho Morena. Hobane molao wa Modimo o ya ... Otla -- o tla mamela molao wa Modimo. Hantlefeela. O entse letsatsi leo hore letjhabe. O entse pula eo hoka nela ba lokileng le bakgopo; kaofela. Mme peo e jalwang masimong, leha e lokile kapa e sa loka, e tla hlaha; ke peo. Mme peo e jetsweng, hosa kgathatsehe ...Mme tsela ele nngwe feela serpente ena e neng e ka jala peo ya yona, e ne ele phoofolo ele nngwe feela e batlilenmg e ya ho motho. Hobane tlhaho ya motho, ha monnaeo Modimo a mothlisitseng lefatsheng ... Mme a tlisa dinonyana, le –ka mefuta ka ntho tsohle, yaba chimpanzee, ho tloha ho chimpanzee ho ya ho serpente.

1131-314 Jwale, O ile a fetolela serpente ka tsela eo (Seo se ne se lokela ho ka etswa.) e tlaba moploko o ferekaneng, ba lekile ho fumana masapo a yona, ke hona mona ... Ba lahlehile ho chimpanzee; ke feela chimpanzee e sa tsebahaleng hantle. Chimpanzee ha e na moya; e ka se nahane. E nale feela ... E ka ... Feela -- lerata, mme ke ... Pere, ”gee,“ ”haw,“ kapa tse jwalo feela ... Ntja, ”Etla mona, Fido, o etsa leano. E tlola feela.“ ... Mme a dutse moo, o etsa motsamao feela, ka ho utlwa, le dintho tse jwalo feela, mme dikgato; empa ho nahana, hadi kgone ho etsa seo. Ha di tsebe hore ditsotse; hadi tsebe hore ditona kapa ditshehadi, ka phapang, ka tsela e jwalo. Ha sdina molao .. ... O ya bona? Dika se kgone hom etsa seo. Motho ke yena feela. Mme e nngwe e haufe le motho e ne e le serpente. Bibele e re e ne e le bohlale ho feta diphoofelo tsohle. E le ntle, yena o ne a nale botho. O ne a nale sebaka sa botho, o ne a etsang? O ile a rekisa Satane ho mothetsa, leka seo. Ke ba bakae ba tsebang seo?

1131-315 Satane, serpente, e ne e batla e ba le botho. Modimo o tseba seo ka masapo, mme haho lesapo ho noha le tshwanang le la motho. E ne ele ... Ke thohako eo a ileng a e fumana. O ne a ema ka maoto jwalo ka mosadi. Hlokomela, jwale peo eo, e neng e tshwana le motho ... Satane ka boyena, moya, o tseba ene ele peo eo feela e neng e ka etsa mosadi ho ithwala, hobane chimpanzee e ka sebe jwalo. Ba kopantse seo le se seng; seo se ka se etsahale. Empa o tseba germ ya bophelo e ka ho chimpanzee, e ka setle ho mosadi--lehe; empa o tseba peo ya serpente, jwale o sebetsa ka serpente.

1132-317 Mme Adam o ne a sa tsebe hore sena se ka etsahala. O ya bona? O ne a entswe e motshehadi. Hantle feela, o ne a tla ho seo ha morao; empa o ya bona, mokgwea wa Modimo o hlaha jwalo ka Mopholosi jwalo jwalo, jwalo kaha ke hlalositse ka mekgwa e mengata ... Empa Satane, o tlile ho yena ka sebopeho sa serpente, eo e neng e le phoofolo phoofolo, mme a tla ho yena. Mme o ne a emarisitswe ke Satane pele. Mme ha o ka hlokomela, ho ne ho le ketso tse pedi feela moo, mme ho bile le bana ba bararo. Bala Mangolo. O ile a tswala mafahla. E mong wa bona ene ele wa peo ya serpente; e mong e ne e le Abele. O ne a kopane le monna wa hae a re ... O ya bona? A bontsha monna wa hae seo e neng e le sona, mme a phela le yena hape, mme a tswala ngwana. Mme ke batla ho bontsha, o ne a imme mafahla a mabedi a sa tshwaneng ... E ne ele ... Mosadi eo wa morwetsana.

1132-319 Peo ya bona de matla. Jwalo ka mona. Abrahama a nyala kgaitsedi ya hae. Hobaneng, ha motho a nyala kgaitsedi ya hae kajeno, bana ba hae eba dihole. O ya bona? Empa motho ... Mme mona Jakobo -- kapa Isaka a nyala Rebeka eo eneng ele motswalae, madi a hae, madi a leloko la (O ya bona?),ngwana wa moena Abrahama. Hlokomela, hlokomela jwale, ho ena taba (O ya bona?), ho nale -- leloko la motho le matla. Jwale, ha o hlokomela ho tloha morao ke mafahla ka mehla. Ho ne hole ... Kaine le Abele e bile mafahla, Esau le Jakobole bona. Jesu le Judase bahlahella sebakeng ka nako ele nngwe ka kerekeng. Mme -- esita le Moya o Halalelang le antikreste, e atamelane hoo o ka se e bone. Na o nale seo? Ho lokile.

1132-321 Jwale, ho ka tiisa sena ke rata hore re ye ho Juda – ke dumela temana ya 17 -- kapa 14 Juda mme a re ... Jwale, jwale, hlokomela sena. Jwale, ke tla kwala. Hlokomela. Ho ka kgaola sena sohle, pele a kare, ”Ke tla kenya hloyano mahareng a peo ya hao le peo ya hae.“ O ya bona? Jwale, ha a na peo. Ka tsela eo, o ile a fumana peo eo ele ya Satane. Kaine e ne e le mora wa Satane. O ne a sena peo, ka tsela ya thobalano. Mme o ile a fela a etsa seo, o ne a moneilwe ke sera sa Modimo. Mme ebe, ha Modimo AS fana ka Peo ya Hae, ha ena thobalano. O fumana seo? Selekane mahareng a mosadi le ngwana, hobane ngwana le mmae ba tlamilwe.

1133-322 Mme hlokomela, o ile a newa Peo eleng Kreste. Leha ele lehe ... Jwale, Protestante e batla ho dumela hore tswalo ya morwetsana ya hemoglobin, e ne ele madi a Modimo moo germe e leng teng, empa ene ele lehe la hae. Tjhe, monghadi. Lehe leo le ka se kene ho tube ho ya ka popelong. Jwale o beha Modimo ka –Moya o etsa thobalano le mosadi. Seo se kaba jwalo jwang? E ne ele se tlamilweng ke Modimo ka hohle, bobedi lehe le germ. Mme ene e le Mora wa Modimo, e seng Mora wa Maria, hobane Ha a kaba a mmitsa mme. ”Mosadi,“ O ile a mmitsa jwalo, e seng mme. E ne e se mme wa Hae. E ne e le Mora wa Modimo, mme Modimo O mong. Fumana seo?

1133-324 Jwale, ntho e nngwe hape, moo e mong le emong a etsa seo, kgutlela Bukeng ya Juda, ke nahana hore ke temana ya 17 (14 kapa 17), e re, ”Jwale, Enoke ...“ O batla ke bale seo? Na o nale nako eo? Ha -- ha re -- mme ebe ke tla fumana seo ... Jwale ke ya tseba, hobane lebanta lena leya hohle, mme re -- re ka tloha ra kopanya dintho – ho sena jwale. Ha nke re shebe sena -- temaneng ya 14:

... Enoke le yena, wa bosupa ho tloha ho Adama, o porofetile ntho tsena, a re, Bona, Morena o tla le dikete tse leshome tsa bahalaledi,

1133-325 Jwale, kgutlela ho kgaolo ya 5 (ke nahana hore ke) ya Genese, mme hape le Bukeng ya Luka (e ka nka e fumana; ke e ngotse fatshe -- ha nka e fumana) mme o tla fumana genealogies, ha e yo ka ho Bibele ... Ha ... Sheba. Ha Noe -- ha Enoke e le wa bosupa ho tloha ho Adama, Bibele ere, ”Adama le mora wa hae Setha,“ hobane Kaine e se peo ya Adama. E fre Adama a tswala Setha, mme Setha a tswala ... Jarede; Jarede a tswala, ho tloha jwalo ho Enoke; mme Enoke e ne e le wa bosupa ho tloha ho Adama. Haho moo ho buuwang ka Kaine ho ya jwalo ka tswalo ya genealogies ya Modimo.

1134-326 Jwale, sheba o ya e fumana na; e shebe. Mme Luka o ya tla mme a e bitsa hantle feela hape, mme a beha seo ho tloha ho Adama. Haho moo Kaine a kileng a bolelwa nthong ena yohle. Mme ha Enoke (O ya bona?) e ne ele wa bosupa ho tloha ho Adama, na o ne a kena jwang mona Kaine? Hobane Bibele e re moloko oo, Adama a tswala mora Setha. Mme Setha a tswala Jareda, mme Jareda a tswala mang, jwalo ho theosa jwalo; mme haho moo Kaine a hlahang teng moo. Jwale a ka sebe mora wa Adama. Jwale o ne a lokela hoba mora wa serpente, mme o ne a ka sebe mora wa ntle ho thobalano. Amen. Haeba a ne a ser jwalo, o lokela hore e be o tswetswe ke morwetsana, e ne e tlaba ke mora wa Modimo. Ha ke batle re kene moo.

1134-327 Jwale, Modimo Yena eo ya ileng a senola seo, ke Yena ya ileng a mpolella ka lenyalo le tlhalo. Ha a ne a bolela seo, moena, kgaitsedi ... Ke moena wa lona, motho. Empa ha A re, se ileng sa etsa seo, nka se hlalose seo. Haho hlokahale ho leka seo, hobane nka se kgone. Empa le ka mohla haho soka ho fosahala. Leha nka se, nka se bone seo ka bo nna; nka se bone seo, empa ke ho seo; mme A senola seo ho nna, e be ke -- seo se nratlanya fatshe. Ke seo moo hantle feela, mme ha ke ya se bona. Thuto ya hao ha e fihlele seo hohang, mme mabaka a hao ha a fihlele seo, mme le se seng ka thoko; ka tsela e jwalo le Kaine ha a kena ho seo. Jwale, ha re na le nako ho kgutlela ho Genese le ho qala seo ... Ha re bone hore re ka fihlela seo. Ha ke tsebe hantle –hore na ha ke fose seo na. Mof. Wood, o hopola ha ke bontsha seo ka tsatsi le leng? Ke eng ... Na e ne ele kgaolo ya 5? Ya 5, uh-huh. Ho lokile.

Ke ena buka ya leloko la Adama. Ho tloha ha Modimo A etsa motho, ka setshwantsho sa ... hae; e le e motona le e motshehadi a ba bopa; mme a bahlola, mme a ba bitsa Adama, letsatsing leo a neng a ba bopa. Mme Adama a phela lemo tse lekgolo –le mashome a mararo, mme a tswala ... bara -- mme a tswala -- a tswala mora ka setshwantsho sa hae, le -- mme ka setshwantsho sa hae; mme a ba bitsa ... (Kaine? O ile a mmitsa mang? Le kae -- le kae letsibulo le nang le tokelo? Ha a bolelwe ho hang. Setha e ne e le mora wa hae.)

1135-328 Jwale, re boela re tlile mona hape ho fumana moo e reng ... Mme jwale, Eva o ne a neilwe mora, hobane Kaine a bolaile Abele. Jwale, hlokomela:

Matsatsi ao Adama a bopilweng ka --Mme Adama a pherla lemo tse lekgolo le mashome a mararo, mme a tswala mora -- ka setshwantsho, sa hae; mme a mmitsa Setha: Mme -- matsatsi a Adama kamora ... a tswala Setha lemo tse makgolo a robedi -- a dilemo: mme a tswala bara le baradi: Mme matsatsi ohle a ho phela ha Adama e bile lemo tse makgolo a robong le –mashome a mararo -- lemong sena: mme a shwa. Mme Setha a phela –lekgolo le lemo tse hlano, mme a tswala Enose: ... (Mme a ya tlase jwalo, mme ke wa bosupa, Enoke ke wa bosupa ho tloha ho Adama.) Jwale, ha ke hopole mane ho Luka. Na o tshwaile seo, Mof. Wood? Yena le nna ... ke ne ke bontsha hantle ka tsatsi leo ... E reng? [Moena Branham o buwa le Kgaitsedi Wood--Mong.] ke dumela hantle seo, Kgaitsedi Wood. Re tshwaile seo tlase mona ka hare ho buka –ka hare ho Bibele moo ke bontshang ... Ke sena, yeah, seo e leng genealogies. Ho lokile.

1135-329 Jwale, ha re hlokomela mona ... Kgaolong ya 3 ya Luka re nale ntho yona eo. ” ... e leng bara jwalo ... mme Noe, eo e neng ele Lameke, bao eleng hape bara ba Mathusala, eo e leng mora Enoke, e neng ele mora wa Jarede, e neng ele mora Maleleel, e le mora Kainane, e ne neng ele mora Enose, e leng mora Setha, e leng mora wa Adama, e neng e le mora wa Modimo.“ Kaine ha a hlahe? O kae Kaine moo, letsibulo? Ditokelo tsa ho tswalwa; o ne a tswa ho kae? E ne ele peo ya Satane, e seng wa Modimo. Na Adama e ne e se, hobane Adama lebitso la mora wa hae e ne ele-- Setha. Kaine, peo ya serpente, e ile ya bolaya letsibulo la hae e le swetshwantsho sa sa Mora, Jesu. Mme Setha a nka sebaka sa genealogies, e leng se bolelang tsoho, e leng hore Modimo ka ho nka seo.

1136-330 Ke batla motho ya ka phehisang seo. Ke eng a sa hlahe lelokong la Modimo, kapa leloko la leloko la hae, leloko la Adama, ba bang ba bona. Na seo ke nnete? Ke ba bakae ba dumelang seo, bare, ”Amen.“ [Phutheho e re, ”Amen.“--Mong.] Hantle feela. O ne a se jwalo; e ne ele peo ya serpente le peo ya Adama. O ile a re ke mora wa Adama. E ne e se mora wa Adama. A re, ”Ke mofumane hotswa ho Modimo.“ Mme o ne a lokela ho bolela seo; e ele peo. E ne e le peo, empa e ne ele peo ya serpente. O ya bona? Mme o ne a lokela hotla ka morwetsana ho ka hlwekisa taba ya thobalano e bileng teng. Adama o ne a beilwe lefatsheng, empa o ne a ka -- o ne a sa tsebe hore e tlaba ntate. O utlwisisa seo ke se bolelang? Satane a tseba sena, o ile a fihla ho Eva pele Adama a mofihlela. Mme ke moo sohle sede leng teng kajeno. Mme moena, mme ke bona bothata ka lenyalo le tlhalo kajeno. Ke pherekano e kgolo. O ya bona? Empa ke ... Modimo o entse leano, leo re le lebohelang.

1136-333 Na O ya Morata? Na ha A Motle? Jwale, na seo ha se peo ya serpente(noha)? Ke nahana e mong mona hara theipe a ka -- a ka nahana hore ke ya hlasela ka seo. O ya bona? Jwale ba kare, ”Hobaneng ha a feta seo habedi. O tsghaba feela ho tswella ka seo.“ Ha re ba seo. Ha feela Morena A le teng hara seo, seo ke nnete. O ya tseba, jwalo kaha e re ka nako ya ntsu ke e shebile e utlwa mapheo a tsona, o ya tseba. Mme ke nahana, ”Na ha o ntshabe.“ Ke ne -- ke nale sethunya saka moo; ke re, ”Nka o thunya.“ E ne e tseba hore nka se e thunye; ke ne ke le hole le sethunya. Ka re, ”Na ha o ntshabe?“ E ile ya ntsha mahlo a yona. E dutse moo e re, ”Cha, cha, cha, cha, cha; nka o harola dikoto, dikoto koto.“ E ne e sa nkgathalle, empa e ne e kgathetse e mametse. Jwale kamora nako, ya etsa lerata ha nngwe feela, ya tsamaya, mme ya llisa mapheo a yona. Mme ya tsamaya ka dipheo tsa yona, ya tloha sebakeng ya fofa. O ya bona? Ke e shebile e fetoha ntho e nyane.

1136-334 Moena Fred, ke dumela ha ke ile ka o bontsha. Ke ile ka bona Moena Fred morao mola, ha a thetheha ”Amen.“ nakong e fetileng. Ke dumela ha ke ile ka le bolella, le Moena Wood, moo o leng teng, morao mane dithabeng, ha seo se etsahala. Ke bone ntsu eo. Ke ... E ne e ile ya bonahala, mme ke ne ke eme kamora sefate. Ke ne ke tsoma dielk (mme hamorao), mme e ne ele ka Mphalane, mme le kgetheha. Moena enwa mona ha seo se etsahala, Moena John le ba bang, hantle hodima Corral Peaks mola.

1137-336 Ke ile ka ema mooo, mme ka ema pela sefate seo. Lekgetheha hanyane moo, mme ke eme moo. Ntsu e eme moo, mme e ile ya lokela ho dula fatshe. E ile ya fofela moo, e kgolo, thaka le leholo, le leholo, ka mahlo a sotho. Le dutse moo le ntebeletse, ka nahana, ”Jwale ...“ ke ne ke -- na le nako e ntle haholo; ke ne ke hweletsa, ”Morena ha A bokwe. Hallelujah.“ Ke ne ke pota moru ke ntse ke hweletsa, ka tsela yona eo. Ka lebella fatshe; ke ne ke utlwa pokola e lla. O ya tseba hore e lla jwang. Lemong se fetileng morao mola, ha -- pele pula e qala hona, di ne di qala ho lla; e ne le phiri e nyane, o ya tseba. Ke rata ho diutlwa.

1137-338 Ke ne ke utlwa elk tlase mola ere, ”Whee hoo“ [Moena Branham o etsisa elk--Mong.] ...... Hodimo mona e tshehadi e e etsisa. (Bekeng e tlang, beke kamora moo, ke tla tsoma hape, ha Morena a ratile.) Jwale he, ho utlwa seo mona, oho, seo se nale Modimo haholo. Oho, ke ... Seo--ke tsela ya ho buwa le Yena, mme a tla ho buwa le wena. O ya bona? Mme hodimo mola, oho, seo se setle haholo, phomola. Ka ho ema feela moo, la nahana, ”Oho, Modimo ...“ ka sheba, pula ya na, mme botala bahwama, mme mookodi wa ba hodima Corral Peak hodima Sheep Mountain, ka tsela eo, ho pota jwalo. Mme ka nahana, ”Oho, Modimo, sheba feela. Umm,“ ka nahana, ”ke Wena elwa, Alpha le Omega, Qalo le Qetelo. Ke sena moo se hlahang, teng. Ke Wena maobane, kajeno, le ka ho sa feleng, kwereke tse supileng tsa mongwahakgolo, dikandelara tse supileng tsa kgauda. Ke Wena eo, Modimo, O motle haholo.“

1138-340 Mme ke ne ke howa jwaloela -- ke hweletsa; ka beha sethunya saka fatshe; ka thetheha ka mokgwa o jwalo feela, ”Ho bokwe Morena. Ho bokwer Morena,“ ke potoloha jwalo sefate. Ke na le nako e kgolo ka bo nna, Morena le nna, o ya tseba. Mme kamora nako ntsu ya tswa hara moru oo ya ntebella. Ka nahana, ”Jwale, ha o rate seo?“ Ka re, ”Moshemane wa kgale, ke tlotlisa Yena Modimo ya o entseng.“ O ya bona? Ya ntsha feela mahlo a yona-le ho ntebella, mme ke thetheha ka mokgwa o jwalo. Hanyane, squirrele sa paene(mang kapa mang ya kileng a atsoma dithabeng, ke -- ke lepolesa la moru), mme sa tlolela mona (thaka leo la kgale, le se leholo ho lekaneng, empa oho, lerata leo) -- mme la tlolela moo, le ya hodimo le tlase, o ya tseba le re, ”Yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah, yah,“ le lla jwalo.

1138-343 Mme ntsu Ntsu eo e lebeletse jwalo ; e ne e ntebella feela. Ka nahana, ”Hle, Morena, jwale, o ka nthusa ka sena?“ O ya bona? Ka re, ”Hobane, O ya tseba, ke ne ke O rorisa. O ne O rata ha nka bona se seng ka ntsu ena?“ Ka re, ”Ke tla e tsoseletsa, kapa ke squirrele sa paene?“ Ka ema moo ka e lebella; ka nahana, ”Ke tla e lebella nakwana.“ Ka re, ”Ntho e le nngwe eo ke e bonang ka yona, ha e tshabe.“ Ka tsela e jwalo, ha e tshabe. Ya ema moo, nonyana eo e kgolo; ka re, ”O tseba seo?“ (Thunya saka sele sefateng.) Ka re, ”O ya tseba, nka o thunya?“ E ne e tseba ho feta nna; e ne e tseba ntho e le nngwe feela: Nka se etse seo; ke ya e hlompha le yona. O ya bona? E ne e eme moo, e sa tshabe le hanyane. Mme ka nahana, ”Nka o thunya.“ Jwale, ke tla e bona; e ne e ntebella jwalo feela. Mme ya tswella ho fofa ka mapheo a yona, o ya tseba, kgutlela morao. O ya tseba hore baentse seo jwang, mapheo a yona, o ya tseba. Mapheo a matelele, o ya tseba, mme e ne ele thaka le le holo. Le ne le dutse moo, mme ka le sheba. (Mme ke pele ke tseba ntho tsena; ke dilemo jwale seo se fetile, mophlomong tse mashome a mabedi.)

1138-345 Mme ka sheba seo; kamora ho bona sena. Ka nahana, ”Ke eng -- ke enmg seo ... Ha e tshabe, jwale ke amohela seo. Empa seo ke bomodimo ba ntsu?“ E bona seo, se seholo, e beilwe moo, ka mahlo a maholo; ka nahana, ”Moshemane, ke nonyana ya sebele.“ Jwale, haho motho ... Ha phakwe e ka leka ho e etsisa, hae ka leka ho e etsisa, e ka se kgone. Haho letho le ka e latelang. Tjhe, tjhe. Ke tla nka sefofane ho etsa seo. Eya, monghadi. Haho nonyana e ka etsang seo, jwale -- e fofela hodimo. Mme ebe, e nale mahlo; e ka bona hantle fatshe mona, kamora hore a be hodimo moo, hantle feela. Jwale, Jehova O tshwantsha ba Hae jwalo ka dontsu (O ya bona?); O tla ba phahamisa jwalo feela. Ba ya ikgetha. Ha re bone seo. Balokisitswe, ba tswaletswe seo (O ya bona?), ba phahamiswa ka tsela e jwalo. Mme ebe ... molemo wa ho ya hodimo mooo ka se boneng ke ofe? O ya bona? Molemo wa hore o ye hodimo moo ke o feng o sa tsebe? O ya bona, o ya bona? Molemo wa hore o tlolelel hodimo le fatshe ke ofeng, o hweletsa, o buwa ka diteme o sa tsebe letho? O ya bona, o ya bona? O lokela ho utlwisisa sena. O ya bona?

1139-349 Jwale he, ke ile ka e lebella, o ya tseba, ha entse e potoloha. Ka tswella ... ke ya e hlompha; e ne ele npnyana e ntle haholo. Mme leha, e ne e ka ja nama ya none le seo ke se ... Ka e lebella, mme kamorao ka nahana, ”O ya tseba, ke eng -- ke eng ...“ Kamora hore ke kgathale. Ha ke dumele hore o ya kgathala ke ho ntjheba, empa ke nahana hore O ya kgathala ke sello sa mehla ena yohle. O ya tseba, re nale tse ngata matsatsing ana a kajeno. O ya tseba le wena? O ya bona? ”Cha, cha, cha. Matsatsi a mehlolo a fedile. Hahop ntho e tshwanang le phodiso ya semoya. Ha re sana le ntho tsena hang hape.“ O ya bona? Sello se fatshe mona. ”O lokela hoba leloko la sane. Re ...“ O ya bona, o ya bona? A dutse feela moo -- a ya hodimo le tlase. Oho, o ne a tsoseletseha, e ne e thothomela. Ya kgathalake ho mamella seo, mme ya tlola hang feela, ho ya hodimo, mme moo feela moo a dutseng teng, ka tselae jwalo. Esisinya mapheo a yona, ka tsela e jwalo feela, mme ya tswa hang feela. O ya bona, ya siosinya mapheo a yona ka tsela e jwalo. Mme ha e etsa seo, ke ya mohlokomela. O ya bona? Ene e sa tshabe, hobane e ne e utlw aboteng ba Modimo mapheong a yona. E ne e tseba hore mapheo a ka e tshireletsa kotsing. O ya bona?

1139-352 Mme jwale hele, ke tsela eo holeng ka yona. Sena ke lentswe, mme e Mong a ngotseng sena Lengswe ke dipheo tsa ka. Ha ke tshabe Lentswe; le tla ntsha mathateng a teng moo. Ke tsela e sehang hotswella ka nqane. O seke wa tshwenyeha ka seo. O ya bona? Ke ile ka e hlokomela. E ile ya otlanya dipheo, e ile ya otlanya diphweo tsa yona. O ya bona? Mmeke -- nako le nako moya oo, o tla tsoha, e phahama haholo. Ke eme moo, mme ke phuthile matsoho a ka, mme ke e tadima ho fihlela e ba ntho e nyane haholo. Mme ke nahana, ”Modimo, ke sona seo. Ha e mathe pele, mme e matha hoba leloko, mme e etsa sena, kapa, sane; ke ho lokisa feela dipheo tsa hao (O ya bona?); e tseba ho beha dipheo tsa yona Lentswe la Modimo, mme e fofa e tloha matlakaleng a na. Yeah. “Mahodimo le lefatshe ditla feta, empa Lentswe le kase fete.”

1140-354 Jwale, ke boetse ke nale tse mashome a mabedi letsheareng lena. Jwale, lona ba leng -- ke -- boraditaba motsheareng ona, hobaneng, o ya bona Billy, hobane ke nahana hore letla nkemela. Ha nka, ke batla ho ka fumana e nngwe le e nngwe. Mme ke entse sena, e seng hobane ... Billy a saka a tseba ka seo (O ya bona?), empa mohopolo waka o ne o nahana ka pono tse mashome a mabedi hoseng hona (O ya bona?) ho fihlela -- kapa ke ... Ho kena feela ho seo ... Mme Billy a re, “Keng ha o satswe o yo phomola hanyane ... Phomola, etswa, mme o araba dipotso tse ding.” Mme ka re, “Moena Neville o nale molaetsa.”

Jwale, “Ke tla ya mmolella.” O tswile.

Moena Neville a re, “E tla.” Jwale he, ka tsoha katla moo. Mme ba bang ba emetse letsheare lena. Le ntshwarele ha ke diehile ha kana ho fihlela ka hora ya 1:00, empa ke tlaba –ke nahana hore ke tsamae hosane, jwale, ho kgutlela hape Arizona.

1140-355 Hopola, Morena ha a ratile, ha ke kgutla hape, ke batla ho rera -- ka seo –hole bontsha hotswa Lengolong ka lenyalo le tlhalo. Sena ... Mme ebe, ke ... Mme he, etsa feela ... E behe ka tsela e jwalo, e be o tla dibona ka tsela eo. Ho fihlela ka nako eo, kgothala; Morena a le hlohonolofatse. Ha re emeng? [Boporofeta bo ya tswa hotswa hara photheho –Mong.] Ho bokwe Morena.

Ke ya Morata, ke ya Morata, (Na le wena?)

Hobane O nthatile pele,

O lokiseditse pholoho yaka

Sefateng sa Golgotha.

O ya Morata? Jwale, ha re tshwaraneng ka matsoho.

Ke ya Morata, Ke ya Morata,

Hobane o nthatile pele,

O lokiseditse pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

Oho, Na seo ha se setle? Oho, hle. Billy o batla hore ke hlalose, kamora ho lokisa seo, o nale lentswe leo a batlang ho le bolela. O ya bona? O batla ho bolela se seng moo. Empa ke utlwa se seng, motsotso feela. Sena ke ... Na ha o ratwe ho Mororisa ka Moya?

O lokiseditse pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

1141-358 Oho na haho hotle na? Oho, ke ya Morata. Pelong yaka ke ya Morata, ha ke tseba peIo yaka. Ke dumela hore le wena ho jwalo. Mmoho re ba Hae bana. Re ya ratana. Jwale, nka se Morate ntle ho seo. Mme ha ke re ke ya Morata empa ke sa o rate, Bibele e re ke leshano. O ya bona? Mme ha ke ... ha o batla hop etsa seo -- ha o batla ho nthata le lapa laka ... Kgetho e ne ele, ke e feng eo ke batlang ho e etsa, rata nna kapa lapa laka; o rata le lapa laka. O ka mpa wa rata Billy Paul e be o ya nthata. Ha ho tluwa tabeng e kang eo, Inka mpa ka etsa seo. Ke batla hore o mmamele, hobane Billy boteng ba hae tshebeletsong ena. Empa ke rata hore le mamele, seo ke le bolellang sona; empa ho -- ha o batla ho rata batho, o fela o batla ho etsa seo, o re, “Ke batla ho rata wena kapa Billy,” o rata Billy. O ya bona? Modimo O ikutlwa ka tsela e jwalo ka rona. Mme re ka se ... Jwale ke tla tseba hore o ka se rate Billy ntle leho nthata, hobane ke karolo yaka. O ya bona? Jwale nka ase rate Modimo ntle le wena, hobane o karolo ya Hae. Mme re ya ratana. Oho, ke nahana hore seo ke nnete. Na ha o nahane hore dipina tsena kamora tsohle –di ya araba tse ding, moo e re behang teng? Uhm, uhm, oho ke nnete.

Ke ya Morata, ke ya Morata,

Hobane O nthatile pele,

A lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.