Dipotso le Dikarabo Hola 4 of 4 (64-0830E)

1143-1  ... Moena, ke nale ... ke kgolwa ho na le se seng moo; nka se kgone ho tswella pele. Hle, ke hara dipono. O ya bona? Mme ho bile le tse ngata haholo, tse ka bang leshome le metso e mehlano ke ya kgolwa kapa mashome a mabedi letsheareng lena, mme seo feela se nhahola ka lehare. Ho ema feela hanyane moo. Ke ya tswa; ka re, “Moena Neville, haeba -- ha o ka tswella, tswella; ke batla hotswa ke ye hae.” Ka re, “Ke ikutlwa ke tla wela fatshe, pelo yaka le yona, e ya hodimo le fatshe.” Mme ke re, “ke ha ke sa kgona ho ema ha jwale.” A re, “Moena Branham, batho ba botsa haeba o ka kgona ho qetela ho araba dipotso na.” Mme ke ha ke batle ho senya nako. Ke amohela seo Moena Neville. Mme mohlomong metsotso e mmalwa nka kgona. Mme ke ya – ke ya tseba hore ho jwalo ... Billy a kena; a re, “O diqetile kaofela?”

1143-3 A re, “Daddy, ho na le tse mashome a mabedi tse sa setseng moo -- disa eme.” Jwale ha ke kgone ho kena ho tsona ... Ke batho ba ka bang mashome a mabedi, mashome a mabedi a metso e mehlano a dipono; jwale o ka nahana hore ke eme kae nna he. Jwale ke fela ke kgathetse, mohopolo o kgathetse le ona. Empa re tla rapela, ke qala hantle ka potso tsena. Mme ebe, ha ke ya Arizona ka sena mohopolong waka, ke tla tshwenyeha ka nako tsohle. Mme ke tla kgutla haufinyana, ha Morena a ratile, mme ke buwe ka taba eo, ho lokeng ha lenyalo le tlhalo. Ha re rapele.

1143-4 Modimo ya ratehang, O tseba pelo yaka, le maikutlo a ka; O tsweba sohle ka nna. Mme ke ya rapela, Modimo; ho nale batho ba bangata ... ke ditlohetse nako e telele, Moloki; dingata. Empa ke thabetse seo hoo kajeno O tla nthusa. Ke dumela ha e nngwe le e nngwe ya tsona ditla arabeha. Ntho tseo nka se diarabeng ka bo nna, O theohe o senohe maphelong a bona (Ba dutse mona, bongata ba bona, ha jwale ba mametse nnete.), mme a senola tseo ka tse etsahalang. Ba ya tseba, Mmusi. Haho tsela lefatsheng bakeng saka ntle ho thuso ya Hao. Mme ke ya rapela, Ntate ya lehodimong, hore le ha nka kgathala, empa ke thabela hoba mosebeletsi wa hao. Mme ke rapela hore O hlohonolofatse bao ba emeng mona, bongata ba bona bo batla ho kena. Mme ke ke tshepa, Modimo, hore batla kgathallwa, Moya wa Hao o Halalelang o tla ba neha seo ba se batlang. Nthuse ho qetella ditso tsena, Modimo ya ratehang, kapa ho lokisa hantle seo nka kgonang, hore batho ba Hao ba tle ba kgone ho fumana karabo tsa bona. Ke ile ka ba kopa ho dingola fatshe. Ba fetse ba entse seo, mme ke ikutlwa ke hlokahala hore ke diarabe. Jswale ke kopa hore o mphe matla ke kgone ho ntshetsa pele mosebetsi wa Hao. Lebitsong la Jesu ke ya rapela. Amen.

1144-7 Jwale, re tla qala hantle moo re feletseng teng. Tse ding tsa tsona nka se kgone ho dibala, hobane ke lenama, hobane ke buwa haholo. Ke ha kae tshenolo e hlahile kajeno ka ho leboha Modimo ka seo ... O ya bona? Ke ya bohlokwa ho feta, ke mosebetsi o mong oo. Ntho tseo le batlang ditseba. Mme hopola, bongata ba dintho ... Jwale, bongata ba lona le ya tseba hore sena se ya makatsa, empa haho le ya mong ntle le nna le Modimo. Mme ke eng seo o neng o se boleletswe, seo se lokela hoba mahareng a hao le Modimo; lesa seo. Mme ... ke ba bakae ba lona ba tsebang seo – ke lekile ho o thgusa ka hohle? Phahamisang matsoho a lona. O ya bona? Ke sa tsebe le batho, haho letho ka seo, empa ke -- O entse seo.

1144-9 Jwale, ha re fumaneng dikarabo kapele kamoo re ka kgonang ... Ho na le e nngwe mona. E re, “Palo ya boraro.” Ke dumela; seo ke nnete, ha morao. Ntshwarele. Ke tla dibeha mona, mme ke ya nahana ... Eya, monghadi, seo se molemo. Mme seo sere, “Dipotso,” empa ha e le lengolo, potso lengolong. Tjhe, haho jwalo, ke potso ka toro. Ho lokile, ke tla bala toro, mme ke tla bona hore na Modimo O tla mpha qhaqhollo ya yona na, mme ka moo nka kgonang. Ke nahana hore ke nale karabo. Ha re bone haeba ele nnete seo na; haeba ho se jwalo, ke tla lokela ho fana ka aterese, motho wa potso ena le -- le toro. No, ha o na seo. Leha e kaba ke mang ya ngotseng sena (E nale – e ngotswe feela seo.), fana ka aterese ya hao ho Billy, jwale hore ke tle ke ikele kwana Arizona, ke tla kena lehwatateng le ho rapela. Mme ha a mpha qhaqhollo ya yona, ke tle ke tsebe ho o ngolla ke o bolelle yona (O ya bona? Ntle ho seo se tlang ho tshwenya ...) ha A fana ka seo. Empa nka se bolele letho pele Yena a buwa, hobane nka etsa seo feela; e be ke tla tseba hore ke nnete. Jwale.

1145-Q-376 Na Monyaduwa, bao ba dumelang Molaetsa, baya bophirima, ho kopanela moo, ke bolela?

1145-Q-377

377. Mme ke (Jwale, motsotso feela, sena ke ... tlisa ... Motsotswana feela. Oho, tjhe, ho ka sebe jwalo, e lokela hoba “T-s-h.” Ke nahana ... Ke Tshenolo kgaolo, mme e kare “Mor. Capps,” mme ke ke mpa feela -- pherekano feela ho yona. Ke ... Ha o ka bona, ho feela hole jwalo. O ya bona? R E ne e le “Mor. Capps” mme seo sa tswella feela ka tsela e jwalo ... Tjhe, ke phetho Hantle feela.) Tshenolo 12, e buwa ka Monyaduwa? Tjhe. “Jwale, na Monyaduwa o tla ya bophirima, ka nako eo?” Eseng ho ya kamoo ke tsebang; Monyaduwa o kopane, ka lefatshe lohle. Jwale, mang kapa mang o utlwisisa seo, “Amen.” [Phutheho e ya araba, “Amen.”--Mong.] Ha se lebaka hore o ho kae, moo o shwelang, leha e kaba eng, ha o shwela ho Kreste, Modimo O tla o tlisa ho Yena. Leha o ka tjha, wa jewa, wa fediswa, leha e kaba ke mang, Modimo O tla o tlisa le Kreste. Haho hlokahale horfe o ye bophirima. Leha e kaba moo Modimo a o hulelang teng ...

1145-12 Leha e le hore, ha o rata o ka ya bophirima, e re feela ke tiise seo jwale, pele ke tswela pele. Jwale, jwale ... (Na ba hatisa molaetsa ona? Na ba etsa seo? Ho lokile.) H ake lokele ho o bolella hore o yae ho kae. Ha o ikutlwela hore o lokela ho ya bophirima o ka ya, tloha bophirima. Ha o ikutlwa hore o batla ho ya, leboya, bophirima, Borwa, o ye feela moo Modimo A o isang feela. Bohle re utlwisisa seo, “Amen.” [Phutheho e ya araba, “Amen!”--Mong.]

1145-13 Ha ke leke ho o bolella hore o ye ho kae. Ha o tla ho tswa Tucson, Arizona, moo ke dulang teng ha nakwana ha jwale ... Jwale kaha ke le boleletse hoseng hona, Ke hopotse hae kwana. E ka nkabe ke nale motho, sebaka seo nka se bitsang lehae. Ka ... Mantsibuyeng ana, ha ke nale sekete sa didollara le ho ka fana ka sebaka seo -- mme ebe moo nka itshetlehang teng, “Ke sebaka seo ke batlang ho se bitsa lehae,” Ke tla fana ka seo feela. Ha ke na sebaka. Moena Freeman, ke mpa ke -- le ntsebile ke sale moshemane; ke ke motho feela. O seke waba motho feela; fumana sebaka seo o tlang ho se rata; emela Morena Jesu. Empa ha o batla hotla bophirima ba Tucson, Arizona, moo ke phelang, le amohelehile; nka thabela wena. O moena waka, kgaitsedi. Nka etsa sohle lefatsheng ho ka le thusa. Mme kaofela ha lona kantle moo, ke lekile ka matla ho lekgotsofatsa, ho ka le bontsha sohle seo ke se tsebang, mme ka ho nka sohle, ho etsa sohle seo ba ka se etsang. Mme o amohelehile. Empa ha letla tlasa maemo a jwalo, ho nahana hore Monyaduwa kapa o tla ya moo hotswa Tucson, Arizona, mme feela, o etsa phoso. O seke wa tla ka baka leo; o sele ke ho etsa seo, hobane seo ke ntho e nngwe. Na seo ha se nnete.

1146-16 0 Jwale, Tshenolo 12 ... Empa ntho e nngwe feela ha Morena kapa jwalo ka nna ... Ke mpa ke le hotswa moo (O ya bona?), mme ho thata haholo. O ya bona? Empa ho bonahala e ka O buwa le nna hore ke ye bophirima. Jwale, jwalo kaha ke boletse, Ha ke kantle moo; ke mona moo ke leng tenmgh hobane A ratile. Empa ho feta moo, etsa seo, ke nahana hore seo ke phoso. Tjhe, empa ke nahana hore seo e tlaba nakwana feela ho fihlela Morena a nthomella moo. Nka se o bolelle mona hore seo se etswa ke eng, empa nka se ye feela moo.

1146-18 Seo se ne se botswa ka tsatsi le leng: “Ke batla ho tseba hore pele ke hobaneng ha o ile waya moo Arizona, moo Mangeloi a ileng a hlaha. Hobaneng ha o ile wa kgutlela hape?” O hopola potso eo ya tsatsi leo? Ke ba bakae ba hopolang seo ka tla ke dutse pela Ngaka Lee Vayle (Ke nahana hore o teng kamona ka moahong kae kae.) mme mosadi waka? Mme ke ne ke buwa ka Arizona le ka rona re eme mona, mme ha hlaha letsoho le ngola leboteng le re, “Kgutlela morao Arizona.” Ke ba ba kae ba hopolang seo? Ke lona lebaka le ileng la etsda hore ke kgutlele morao moo. Ke sa tsebe hore ke ilo etsang, mme ha ke fihla moo, yaba O ya senola hore ke lokela ho ya etsang moo. Mme ha nka le bolella, jwale Satane o tla thibela seo. Empa ha a tsebe pelo yaka. Ha se Lentswe, jwale ha a tsebe pelo yaka. Empa ha nka buwa, jwale o tla utlwa seo. O ya bona? Jwale, hopola seo.

1147-20 Jwale, ha ke ne ke re ka tsatsi le leng, ke tla etsa seo ... Mohlomong o tla fumana monahano o fosahetseng; ke itse, “O seke watla Arizona.” O ya bona? Ke ne ke sa bolele seo, “O seke watla.” Seo ke neng ke se bolela: Ha o laetswe hotla, tswella o tle, ha o laetswe ho ya California, Arizona, leha e kaba ke kae. Empa ha o ya moo, o re, “Moena Branham, ke ya moo, hobane ke nahana hore o tla ya rera Lentswe,” Ke nahana hofre o fositse. O ya bona? Moo thero yaka eleng teng, ke hantle feela mona hara Tabernacle; ke sena sebaka. Ha ke na tshebeletso le e nngwe hola Arizona. Mme ha ke ye Arizona ke ya feela hora tse mmalwa. Ha kena ... ke nale kopano ya Banna ba Kgwebo kamora Keresemese, ka tsatsi la ho qala la selemo se setjha, mane Phoenix. Ke phetho seo ke nang le sona; ke tshepisitse seo, e seng se seng. Kopano e latelang yaka, ho ya kamoo ke tsebang, ke hantle feela mona 8th le Penn Street ho Branham Tabernacle. Ke nale mashome a mararo kapa mashome a mane seo ke tseba hore seo detla nka beke kapa tse pedi, hore ke nale pelo ya ho rera ka hara Branham Tabernacle, hona mona Jeffersonville, Indiana.

1147-23 Mme jwale, ha o batla ho ya bakeng sena ka Lentswe, moo Molaetsa wa rona ... Mme Molaetsa wa rona ha o ya fapana; e ntse ele ona Molaetsa oo o neng o utlwe bophelo bohle ba hao, se seng feela se senotswe. Molaetsa entse e le ona oo o neng o rerwa ke Luther, ona ola wa Wesley, ona ola wa Ma-Pentecostale, ho mpa feela ho kentswe sew seng ho ona. Ke neg, ke manollo feela ya Ditiiso, ke eng seo baahi ba se siileng (O ya bona?), se ileng sa tsebiswa ka tsatsi leo ho ka tsebahatswa. Molaetsa wa Pentecostale o ka tsebahatswa ka nako ya Luther kapa Wesley; seo se fihlela mongwaheng wa Pentecostal. Empa mongwaheng wa Pentecostal ke, e seng se seng ho feta mongwaha wa Lutheran age. Jwalo kakoro kapa se seng, jwalo feela ka koro.

1148-24 Ha ke ... ha nka rera mantsibuyeng ana, ke ne ke tla rera ka – ke tshwaile seo mona hara Bibele: Sefate sa morara se tloswa mane ho tloha Egepeta mane Palestina. Ke ba ba kae ba tsebang hore Modimo o ile a re Israele e ne ele Sefate sa Hae sa morara? Ke bolela seo hotswa ho Jesu ha a bile Sefate sa morara. Mme kereke jwale e fetohetse lefatsheng, seo ha se ya siiwa feela, empa seo se neilwe Kreste, ha a lokela ho beha ditholwana. O ya bona? Mme seo e ne e lokela hoba molaetsa waka mantsibuyeng ana ha ke ne ke tlo rera. Empa ke nahana hore ke eme ho seo, jwale ke nale bonnete ka seo. Ke tla fumana seo moo.

1148-25 Tshenmolo 12 ha e bolele Monyaduwa. Tshenolo 12 (ha ke soka ke e sheba empa ke ya e tseba), ke mosasdi ya emeng letsatsing ka kgwedi tlasa leoto la hae. Kgwedi e emetse; mosadi o emetse Israele, kereke; mme naledi tse leshome le metso e mmedi e ne e le baapostola ba leshome le metso e mmedi, mengwaha e leshome le metso e mmedi ya kereke, jwalo jwalo, e satswang ho feta feela. O ya bona? Mme letsatsi le ne le le phatleng ya hae. Eo o e bonang, kgwedi ke seriti sa letsatsi, seo e leng seo selekane sa kgale e neng e le seriti sa se setjha. Mme mosasdi eo ke Israele, e seng Monyaduwa. Jwale nka se senye nako ka sena, hobane ke qetile.

1148-Q-378 Baroma 7:14-18, “Le ya tseba hore molao ke semoya: empa ke rekisitswe tlasa sebe, tlasa sebe. Hobane seo ke batlang ho se etsa -- e seng: hobane se lokileng, seo ke batlang ho se etsa; empa seo ke se hloileng, ke ya se etsa. Ebe jwale ke etsa seo ke sa batleng ho se etsa, Nka(n-k-a-) etsolla--molao, ho ya ka molao, ke hantle feela seo. Jwale he, ha ke kgone ho lesa seo, empa ke ka baka la sebe se dutseng ka ho nna.”(K.J.V.) Sena ha ke se utlwisise. Jwale, ba ngotse; ke Paulose ya buwang le Baroma. Jwale, o re ... Ha nke ke lokise hantle feela moo hore o tle o bone hantle. O re, “Ho nna ho nale batho ba babedi: hantle feela, e mong op batla hore ke etse tjena; phoso, e mong o batla se setle. Mme seo ke batlang ho se etsa se lokileng, jwale phoso e ya nhlola.” Ke batho ba bakae ba boraditaba kajeno letsheareng lena ba neng ba le teng hoseng (O ya bona?), ntho yona eo? Ke buile ka sona seo hoseng hona, nakwana.

1148-28 Ke motho wa kantle ya nang le kutlo tse tsheletseng; wena o motho ya ka hare ya laolwang ke kutlo ele nngwe feela tumelo. Mme tumelo ena e hanana le kutlo tsena tse tsheletseng ha di sa dumellane le tumelo. Empa e nngwe e lwantsha e nngwe. Jwale, ha feela kutlo tse tsheletseng di dumellana le tumelo, botle; empa ha di sa dumellane le tumelo, jwale lesa kutlo tseo. Jwale, mohlala mona, Jesu o ile a buwa taba mona, tshepiso. Monna waka hare o re ke nnete; monna waka ntle o batla ho hanana le seo; jwale iphapanye motho wa kantle. Jwale, ke ntho e le nngwe le eo Paulose a e buwang mona. O ile a rekiswa tlasa sebe. Kaofela re jwalo. Ke lona lebaka leo re nale mathata ao ha jwale, re nyalang ha nne kapa ha hlano, mme sena, le sane, mme -- kaofela ke sebe, le bohlola, mme le sohle maphelong a rona, ke hobane ntho tseo. Re nameng, mme karolo eo e ya timela; ebe, ka hare, re monna wa semoya, moya ka hare, mme seo ke tumelo Lentsweng la Modimo; ebe re tlisa taolong mmele ona ka tumelo Lentsweng, ka ho amohela seo Modimo a se buwang.

1149-30 Nka nka jwang lehola ho le etsa koro? Haho kgonahale hore ke etse seo. Tsela feela ke hobane lehola letswa koreng ya lehola – le bitswa “bophelo ba lehola.” Ebe ha o jala lehola leo, mme le hlahisa lehola (Hantle feela. O ya bona?), hobane ho bile le bophelo ba lehola ka hare. Mme bophelo moo bo; empa tlhaho ya lona e ntse e sa loka (O ya bona?), mme sena se etsahala ho fihlela bophelo bo phetheha hotswa mobung hape. Ha seo setla, jwale haesale peo, empa e se ele sehola -- empa lehola. Empa ha re sale mona lefatsheng -- ka hare -- ntle lefatsheng ... Mme peo eo, entse e kopane, empa entse e nale bophelo ba lehola ka hare ho lona. Mme ha feela o ntse o le bophelong bona, o tla nne o be jwalo o se itshwenye ka seo; empa bokahare ba hao, o tswetswe labobedi. Mme o tla tsoswa, o setshwantshong sa Kreste mme sebe sohle se tlohile ho webna. O ya bona? Seo ke -- ke sona seo.

1149-32 Ha nke ke bolele sena? E kare lefeela. Mo-India ... Ke batho ba makatsang. Mme ke ... Ha ba makatse; ba ka hare ho seo; empa ha ba nahane ka seo bo bona. Mme ha o batla ho ba tseba, ba lokile. Mo-India o ile a botswa ka tsatsi le leng hore o ile a bolokeha neng ...

1149-33 Ke hopola e mong mane Phoenix, Arizona. Billy o ne a fana ka dikarete tsa ho rapella. O ne a eme moo a fana ka dikarete tsena. Mme batho ba matha ho nka dikarete tseo ... Ha -- batho ba lokileng ba bang batshwerwe ke dihlooho, meno, se seng monwaneng, ba nale -- ba nalwe dikarete tsa thapelo, Moena Ruddell. Mme ha ba etsa seo, moleng wa ho rapella, ntho feela eo ke neng ke nale yona ke, motho ya neng a tshwerwe ke hlooho, e mopng o ne a tshwerwe ke monwana wa leoto, ntho e kang eo. Mme batho ba neng ba shwa ba le moleng wa thapelo. Ka re, “Billy, e ya tlase moo ho batho bao o ba botse hore molato ke eng. Mme ha ba na le mofetshe, kapa se seng se tshosang, kapa se tlo ba bolaya, o seke wa bafa dikarete. Fumana batho bao moleng wa thapelo –ba seng bashwang ha Morena a batla. Ha ba bang ba eme. Ha batle ka potlako kapa se seng. Empa hahotle batho ba seng bashwa ...” Ka re, “Ba botse.” O itse, “Jwale, o re, ‘Ba nehe dikarete kapele,’ e ne e le seo ke se etsang.” Ka re, “Empa o fihlela batho -- e ya kapele ho bona, mme leha ele hore ... Dihlotsa tseo le ba bang o sa difihlele.” “Ho lokile, ke tla etsa seo.” O ya fatshe; ho ne ho nale Mo-India e mong ya tsofetseng -- mme o ne as dutse moo -- o ne a sa batle ho dula setulong. Ba moneha setulo, empa a dula fatshe. O ne a rwetse katiba; o ne a sa e role; a na le lesiba katibeng, a dutse moo. Billy a ya ho yena, mme a feta, mme a re, “o batla karete?” “Hmm.”

A re, “Ho etsahalang ka wena, Chief.” A re, “Nna ke ya kula.”

A re, “Empa ho etsahalang ka wena?”

A re, “Nna ke ya kula.”

A re, “Empa ke batla ho tseba hore ho etsahalang.”

A re, “Ke kula.”

1150-34 E ne ele seo a ka kgonang ho se etsa, a re, “Ho lokile, ke tla kgutla hamorao.” Jwale Billy a tsamaya a ntse a botsa batho jwalo. Mo-India eo wa kgale a nna a sheba dikarete ka hadi ntse difela. Ha antse a dintsha mokotlaneng wa hae jwalo. Jwale kamora nako, Mo-India eo ya tsofetseng a ema, a tla ho yena, mme a tshwara Billy lehetleng le ho mohopotsa ka tsela eo. A re, “Chief, keng ka wena?” A re, “Nna kula.” A re, “Jwale, Chief, o lokela ho mpolella. Ntate o itse ho nna ke se fe batho bana dikarete – ke feela, ba mala, hlooho, le ntho tseo. ‘O dinehe batho ba kulang haholo.’” A re, “O kula ha kae, Chief?” A re, “Nna kula.” A mmeha fatshe mme pele a – karete ya hae e ne e se e ile. Metsotso e mmalwa (a nna a ba lebella) a tla a motshwara lehetleng hape. A ..... yaba. Billy a moneha karete, a re, “Chief, e ya o ngole lebitso la hao, ‘Nna kula.’” Ha ha ha.

1151-35 A kena moleng wa thapelo, mme ke ne ke morapella, mme ka re ho yena, “Na o ya dumela, Chief?”

A re, “Eya.”

Mme kare, “Jwale, o dumela ha Modimo a tla o fodisa?”

A re, “Ho lokile.”

Ka re “O be moshemane ya lokileng?”

A re, “Ho lokile.”

Ka kopana le yena kamora beke. Moena Fred Sothmann ke nahana hore o ne a le teng le yena. E ne ele ha -- kopanong ya tente entse e tswella. E ne e le Phoenix. Mme ka kopana le yena kamora beke; Ka re, “Ho ntse ho ya jwang, Chief?” A re, “Hantle.” Tloho o bone, ka buwa le ... E ne le mang momishinare elwa hodimo mane, monna moholo elwa ya tedu ditshweu, hodimo mola ho Ma-Apache? Ha ke sa hopola lebitso la hae. Jwale, ke monna moholo ya lokileng. Mosadi wa hae o ile a fola, o ya tseba. A re, “Moena Branham, ke phetho seo a neng a kgona ho se buwa feela.” A re, “Ke mmolelletse hore feela, Nna kula.‘ Ke ntho feela eo a ileng a e buwa, ”Ke hantle feela seo.‘“ Hore -- ke sona seo. O ya bona? ”Ke hantle seo. Nna kula.“

1151-36 E mong o ile a mpolella, o ne a le selekaneng, a fumana Moya o Halalelang, mme a re ho yena, ”O ntse o ya jwang?“ A re, ”hantle le hampe.“

A re, ”Jwale, o bolela jwang ha o re hantle le hampe?“

A re, ”Jwale, haesale ke fumana Moya o Halalelang,“ a re, ”ho nale ntja tse pedi ka ho nna, mme e nngwe e ntsho e nngwe e tshweu.“ Mme a re, ”Diya lwantshana ka nako tsohle.“ A re, ”Di dula dilwantshana.“ Mme a re, ”Ntja e tshweu e batla hore ke etse hantle; e ntsho e batla hore ke etse hampe.“

Ka re, ”Jwale, Chief, ke e feng e hlolang?“

A re, ”Ho setse feela hore Chief o fepa e feng haholo.“ Jwale ke nahana hore ke karabo e ntle eo. O ya bona? Ho itshertlehile feela hore o fepa e feng ho feta mmeleng wa hao; ho tloha hore ke feng eo o e fepang ho feta, o fepa e feng, tlhaho kamora tsohle tsa lefatshe, kapa tlhaho ya semoya ka Modimo. Seo se ya etsahala.

1152-Q-379 Na ngwana e mong le e mong wa Modimo a ka tlotsuwa hoo a bileng a ka etsa mehlolo, dimaka, le tsohle, kapa ke bao -- kapa sena ke sesupo sa Moya o Halalelang? E ya, seo ke se supo sa Moya o Halalelang. Ha o le mora, le moradi wa Modimo, leha o kaba eng, ha o fumane Moya o Halalelang, jwale Moya o Halalelang o ya o bontsha dintho tsena. Ha ke na nako. Ke lakatsa e ka nkabe ke le bolella ditaba tse ding. Nako le nako ke fumana, ke lokela ho feta ho seo. Empa ke nahana motsotso feela le tla ntshwarela.

1152-40 E ne e le mane Meridian, Mississippi. Bongata ba lona batho ba bonngwe, Moena Bigby O ne a tshwere -- o ne a thusa kopanong tsaka; ke emong wa baena ba bonngwe. Mme kopanong ya bosiu, Billy Paul o ile a ya areneng hop ya fana ka dikarete. Oho, pula e ne e na. Mme batho ba emeng kantle ka diumbrella le ntho tsa bona. Mme Billy a fana ka dikarete, mme ho ne hole ... Mme a tla ntata. Mme ha ke ntse ke -- ha antse a tlo ntata, ho ne hole mosadi e monyane ya neng a dutse kapele, mme ho boetse ho nale mosadi emong ka ngwana e monyane, ho leka ho kgutsa. Mme mosadi enwa e monyane a dutse ka mose o monyane wa calico, leha e ne ele eng, e ne e le mme le yena. Mme a bone mosadi enwa, mme Moya o Halalelang wa nuwa le mosadi eo, se seng pelong ya hae, ”Tsamaya, o rapelle ngwana eo.“

1152-41 ”Jwale,“ a re, ”nakong e tlang ha a feta, ke tla ya morapella.“ Mme ha a feta hape, mosadi o ne a tshwere karete ya ho rapellwa. ”Oho,“ a re, ”Ke tla -- ha ke no kgona ho rapella ngwana eo.“ A re, ”Moena Branham o tla rapella ngwana eo kajeno. Mme nna ke mang ya ka rapellang ngwana eo ha Moena Branham a tla morapella?“ Jwale, seo se ne se le ka tsela e nngwe, mme seo se ne se le setle, empa seo kamehla e ka sebe thato ya Modimo. Ka nako e nngwe seo se fapane. Moya wa nna wa mophehella, ”Tsamaya, rapella ngwana eo.“ Qetellong a re, ”Mosadi eo o ne a tla ntesa. A tseba hore o na le karete ya thapelo, o ne a sa batle ha ke rapella ngwana eo. A tlisa ngwana eo mona, e ne e se nna ya tlang ho morapella, empa ke Moena Branham.“ Jwale Moya o Halalelang wa nna wa re, ”E ya, rapella ngwana eo.“ Qetellong a re, ”Jwale, ho itokolla ... ke tla moneha setulo saka.“ Jwale a re, ”Moratuwa (mme e mong ya monyane a buwa le emong), na o ka -- o batla ... o nale ngwana ...“ A re, ”O katla, set dula mona, setulong saka?“

A re, ”Oho, moratuwa, ha ke batle ho nka setulo sa hao.“ A re, ”Ke leka ho thudisa ngwana eo.“

A re, ”Empa o bonahala o kgfathetse.“

A re, ”Eya.“

A re, ”Jwale, dula setulong saka.“ Mme a re, ”Ke ya bona o nale karete ya ho rapellwa. Mohlomong--Moena Branham o tla rapella ngwana wa hao?“

A re, ”Re tshepe hore palo eo e tla bitswa.“

Mme a re, ”Jwale, ke etsa seo le nna.“ A re, ”Kgaitsedi, o Mokreste?“

A re, ”Oho, e ya.“

A re, ”Ke Mokreste le nna.“ Mme a re, ”E sale ke dutse mona, Moya wa Modimo o mpolelletse hore, ‘Ke rapelle ngwana enwa.’ Na o ka ndumella ho etsa seo? Ke ya tseba hore Moena Branham o tla rapella ngwana wa hao. Mme o nne o tshware feela karete eo, o tla fumana seo.“ A re, ”Empa ha ke beha matsoho hodima hae, mme ke morapella o tlaba betere, mme a tswa ha a bitswa, nanho tlaba jwalo -- na seo setla theola maewmo a hao?“ A re, ”Hobaneng, e sdeng jwalo, moratuwa. R apella ngwana.“ Mme ene ele ngwana e monyane, mme a -- mosadi eo ya monyane a morapella. A neha mosadi setulo sa hae, mme a palama hodima balcony mme o ne a eme moo. Baena ba bang ba Bakreste, ba neha mosadi setulo, a dula.

1154-43 Halofo ya hora kamora moo, ka tla kopanong, ka buwa motsotso feela, ka bitsa dinomoro; mme mosadi eo ene ele wa boraro kapa wa bone moleng wa thapelo ka ngwana. Mme a dutse moo, mme a re, ”Oho, ke ya leboha, Mmusi. Jwale, ka utlwela mma ngwana bohloko; ke dumela hore ngwana o tla fola, hobane Moena Branham ... Wa boraro kapa wa bone, o tla kena ho seo.“ A re, ”Ke ya leboha, Mmusi,“ mme eo ya monyane, ke utlwela ngwana eo bohloko. Ho lokile. Jwale ha ke etla, ka qala ka rapella ngwana, ha mosadi eo a etla, a re, ka mosheba mme ka re, ”Jwale, ngwana wa hao o bolou; mme o motlisitse mona ho rapellwa. Mme jwale, lebitso la hao o Mofumahadi semang mang –se mang-mang, mme o tswa Sebakeng se-itseng-se itseng; empa ngwana o se a fodile. Ho ne ho nale mosadi ya neng a nale morwalo pelong ya hae ka lebitso la Mofumahadi Se  mang, ya dutseng mane hodima balcony (wa pele moleng wa bone ho balcony ya boraro), a rapela thapelo ya phodiso bakeng sa ngwana; mme o se a fodile.“ O ile a batla wa setulong sa hae. O ya bona? Jwale, ho ne ho tla etsahalang ha a ne a saka a etsa seo? Seo ke se bolelang? Jwale, mosadi eo o ne a utlwela ngwana bohloko, mme wa ngwana le yena. O ya bona? Mme mme ka ... O ya bona?

1154-46 ”Na bohle re ka etsa mehlolo?“ Eya. Ha o laelwa ke Moya o Halalelang ho etsa mehlolo, e ya o etse seo, hobane o laolwa ke Moya o Halalelang. Jwale, ha mosadi eo a ne a sa etsa seo Modimo a neng a molaetse sona, mohlomong a laelwaa ke Moya o Halalelang ka ho yena (O ya bona?), mme o ne a tlaba ha a mamele Modimo. Kamehla, ha o l;e Mokreste hoba le se seng se o sususmetsang ho etsa se seng, e ya etsa seo. Eya o etse seo; o seke wa belaela; eya feela hantle. ”Ke ne ke batla ho botsa seo. Ke ...“ Ke ena e nngwe hape, kapa ke tlabe ke le phoso ... Yeah, Ke seo hoseng hona. ”Mosadi a apere -- pajamas, na seo ke phahlo tsa banna nna?“ E lokela hore ebe e ile ya kopana le tse ding. ”Moena Branham, na Modimo O ne a etsa ntho -- na Modimo -- na ke ne ke etsa ntho tseo mona ho theipe ...“ Oho, e ya re bile le seo mona, hoseng hona. Ke lokela hore ebe ke ile ka kopanya ntho tsena. Ke lokela ho dihahola, empa ke hloile ho etsa seo.

1154-Q-380 Moena Branham, ke mang ya tlang ho hlokomela lefatshe kantle motseng wa lehodimong?

1154-Q-381 Hlalosa ka mangeloi a katang motho ho tloha tswalong ya hae ho isa lefung. Ke potso e ntle. Ke hloile ho bolela sena; empa ke potso tse ntle haholo. Mme ke rata -- bana baka ha ba tseba sena. O ya bona? ”Jwale, ke mang ya tlang ho hlokomela lefatshe kantle ho motse wa lehodimo?“ -- kantle. E tlaba ba lopolotsweng ba tlang ho hlokomela lefatshe ntle ho lehodimo, empa e ka sebe bakgwethwa bao ba bitswang Monyaduwa. Monyaduwa o tla dula ka hare ho Mmuso le Morena. Mme kantle o tla tlisa marena a lefatshe ho sebetsa le ho etsa tsohle -- tlisa seo ba se sebeditseng -- e seng matshwenyeho, empa ba tlisa tholwana motseng. Mme mati a ka se kwalwe bosiu.

1155-49 Jwale, ho ... Jwale, Kganya eo thabeng e tla kgantsha lefatshe lohle; e tla kgantshe motseng. Empa e tla bonwa maele tse sekete mohlomong; empa e ka se kgantshetse lefatshe, hobane Bibele e re, lefatsheng le letjha, horre ho tloha ka Sabbatha hoya ho se -- ho tloha kgwedsingho ya ho e nngwe (O ya bona?) batho ba tkla tla kapele ho Morena Thabeng ya Sione -- ho ya motseng ho rapela. Mme jwale, ba tlaba kantle ho motse, e seng Monyaduwa, empa batho ba tlang batswa tsohong ba sebetse mobung, jwalo ka Adama, le jwalo jwalo, tshimong. Empa Morena le Mofumahadi motseng.

1155-51 ”Hlalosa ka mangeloi a dulang le motho ho tloha tswalong ya hae.“ Jwale, haeba o hlokomela ... Jwale, botebo bona bo botle. Jwale, ha ke yaka -- ke nkile feela seo. Jwale, ... Karolo ya seo ke mofuta wa seo ka pencil -- kapa pene. Jwale, ho nale Lengeloi, empa Lengeloi la Morena le hlola le bao ba Motshabang. O ya bona? Jwale, seo ha se ya tshepiswa baetsadibe; ke balopollwa feela ba nang le Mangeloi. Na o ne o tseba seo? Mangeloi a Morena a hlola le bao ba Motshabang. Jwale, Mangeloi ke Manqosa. Ke batla hore o hlokomele seo hantle, mme seo setla hlaka. O ya bona?

1155-54 Jwale, ha ngwana e monyane a bopjwa ka hare ho mmae ... Mme bana ba banyane ba utlwisisa seo (O ya bona?), Mmusi o o neile mme. Mme ao jara tlasa pelo ya hae, hobane o le haufi le pelo ya hae. Mme he, ka tsatsi le leng Mmusi A theoha ho tla o lokolla pelong ya mme wa hao, ho tloha pelong ya hae, empa o dula o le pelong ya hae. Jwale, ha mmele o na o monyane o etswa, o etswa ka ho mme wa hao, ho nale mmele wa semoya wa lefatshe o emetseng ho amohela ona hang feela ha o tswala. Jwale, mmele o na o tswalwa ka mesifa, ka pelo e otlang, empa o sa heme. Mesifa ya ona e tsamaya. O ya bona? Ebe, o ya bona, haebe ho ne ho le se seng, haeba ho ne ho se se seng se tlang hotla ha morao, phefomoloho ya rona e ne e tla relesa, mme re se hlole re hema empa re ntse re phela. Empa ha mmele ona o sa fumane oxygen hotswa -- kapa ho hema (ka matshwefong-ka matshwefong), ebe re shwele jwale.

1156-56 Jwale, empa ha mme ... Leseya le fihla lefatshe pelo ya mme (”e ya le lesa,“ o utlwisisa seo ke se bolelang, eng o ya utlwa -- lebaka le etsang hore ke bolele sena), ha ngwana e monyane a hlaha, ho etsahalang? Hang feela ha a hlaha, ha a qale moo ka ho lla, ngaka, mobelehisi, kapa eng, o tla moshapa, [Moena Branham o opa diatla--Mong.] a otlolle seo sohle. O lokela ho tshoha, Mme ho etsahalang? Hlokomela, mme, leha a kaba kgopo ha kae, empa pele ngwana a tswalwa, ho na le se seng ka ho yena. Na o kile wa hlokomela hore mme ha a se a tlilo ba mme o ya mmona? Ho na le se seng ka yena; o dula kamehla a nka seo. Ke hobane -- lengeloi leo le lenyane, moyanyana oo, lenqosanyana leo ho tabernacle ena o se a tlile lefatsheng. Mme he, Mme ha lengeloi leo le tla mmeleng o na (Ke lengeloi la lefatshe, moya o tlisitsweng ke Modimo ho ka nka mmele oo.), ebe ngwana o se a ba le kgetho jwale. O nka qeto. Ha seo se etsahala, e be Lengeloi la Morena le yatla mmeleng oo, ka ho sa feleng.

1156-58 Sena ke Moya o shwang; empa jwale, o ka sebe le mmele e mmedi ka nako e le nngwe, empa ho kaba tlhaho ho yena ha jwale. Jwale, tlhaho ya Moya wa Morena ... ha o tswetswe labobedi, ha o ya tswalwa ka nama, jwalo kaha ngwana a le ka tsela e jwalo; empa ho etsahalang, tlhaho ya semoya e yatla ho wena. Mme tlhaho ena ya semoya e tla ka pelong ya hae, wa Modimo, e le nama kapa mmele celestial o hola ka ho fumana mmele. Mme o lesa mmele ona, seo seya mola. Jwalo kaha mmele o emetse lefatshe, moya o kena, mme kantle ho mmele ona, ho nale mmele o re emetseng. ”Hobane re ya tseba hore ha tabernacle ena ewa, re na le e nngwe e re emetseng (K.J.V.).“ O ya bona? Ke sona seo, mmele wa semoya wa motho.

Moena Branham ...

1157-Q-382 Jwale, sena e lokela ... Ho teng sehlopha sa tsona mona, di kaba leshome le metso e mehlano. Mme tseo tsohle dingotswe pampiring, pampiring yona eo, ka ho hatisa seo, jwalo jwalo. Ke lokela ho fihla ho sena ka potlako. Re katswa kapele – ka potlako. Moena ya ratehang, na Jesu A ka amohelwa ka Tshenolo tsa Johanne ha a wela ... Hobaneng ha Jesu a ka se amohele tlotliso ho Tshenolo ka Johanne ha A  dumella tlotliso ho Yena? Hobaneng ha Jesu na sa amohele seo ha Johanne a batla ho Mosebeletsa? Moena waka ya ratehang kapa kgaitsedi, leha e kaba o mang, e ne e se Jesu ya neng a sa amohele tlotliso. Ho Tshenolo 22:8, o tla bala hore e ne e le moporofeta, lengeloi, le neng le sa amohele tlotliso. Ha Johanne a wa ka sefahleho ho ka tlotlisa lengeloi ka baka la ntho tseo a diboneng, la re, ”O seke wa etsa seo, hobane ke moena wa hao. Ke e mong wa baporofeta.“ O ya bona, o ya bona? ”Ke moena wa hao, mosebeletsi feela, e mong wa baporofeta; tlotlisa Modimo.“ E ne e se Jesu ya neng a sa amohele seo; e ne e le moporofeta ya neng a sa amohele seo.

1157-Q-383 Moena Branham ya ratehang, phapang e kae ha Jesu a ne a re ho barutuwa ba hae, ”Amohelang Moya o Halalelang,“ mme ha ba -- ha ba ya ho ema phapusing e ka hodimo? E ne ele tshepiso eo a neng a ba neha yona, A ba neha tshepiso ya Hae, a re, ”Amohelang Moya o Halalelang.“ E ne ele tshepiso. Baile baya phapusing e ka hodimo ba emela tshepiso eo ho fihlela e phetheha. Ntho yona eo ha a nea beha matsoho hodima bona ba fola, jwale o se o ya o ilo emela tshepiso.

1157-Q-384 Moena Branham, na Jesu o ile a fetoha hotswa nameng ha a ne a bonahala ka makgetlo ho barutuwa kamora ho tsoha ha Hae? ”Na o ne a le ka mokgwa o mong?“ Ha ke no tseba, hobane ke nahana se neng e le sona; Ha A kaba a fetoha moo. Ntho eo a ileng a e etsa feela, O ile a ba foufatsa ha nyane. Jwalo ka banna ba le batswa Emmaus, ba ile ba tsamaya le Yena letsheare kaofela ntle le ho Motseba. Mme ba bona feela Monna e mong nokeng moo ba neng ba tshwasa dihlapi; A re, ”Bana, na se le ile la tshwasa se seng?“ Mme bare, ”Letho, ha e sale re le mona letsheare kaofela.“ A re, ”Lahlelang letlowa la lona.“ Mme a ntsha hlapi tse ngata haholo, mme ba tseba hore ke Morena. Ke hopola hore ene e se tshobotsi ya hae e fetiohileng; ke nahana feela hore mahlo a bona ba ne ba sa Motsebe.

1158-Q-385 Moena Branham, phapang e kae, ha sohle, mahareng a Lengeloi la Morena, le Yena ka Boyena. Lengeloi la Morena ke lenqosa la Morena, le Morena ka Boyena, e seng Lengeloi la Morena, Lengeloi hotswa ho Morena. E re ke o bontshe. Ho buwa ka se lefatshe lengeloi ke lena le rometswer hotswa ho Morena. Lengeloi ke lena le rometswe hotswa ho Morena. Ho buwa ka selefatshe Lengeloi la Morena ke lena mona. Re tseba jwang hore ke Lengeloi la Morena? Ke ha le tlisa Lentswe la Morena. Empa ha a leka ho sotha seo, e be seo hasetswe ho Morena (O ya bona, o ya bona?) -- le leka hore le bolela se seng se itseng. Leha le ka reng ... Jwale hoba le Mangeloi le sa bonahaleng a tswang ho Morena, Lenqosa le tshwanang le Gabariele, le Mikaele, Woodworm, jwalo jwalo, ho ya ka mabitso a ona.

1158-Q-386 Moena Branham, ho bonahala e ka ho teng se phoso ha re, le badumedi ba latelang Molaetsa wa lenqosa la kajeno, ha o utlwahala e ka ha o rapele jwalo kaha o lokela ho rapela? Eo ke potso e ntle haholo. Ke dumela hore moena, kgaitsedi, leha e kaba mang, ke maemo a nako. Tsoseletso e fedile. Tsoseletso e nkile lemo tse leshome le metso e mehlano, ha re soka re e fumana ka lemo tse tharo tse fetileng. Le dumela ha ho hlahile Mantswe a bohlokwa. Mme ke dumela ke lona lebaka o sa kgone ho rapela hantle ka Moya. Ke hobane Moya wa tsoseletso o fedile.

1158-Q-387 Moena Branham, ke kopa hore o hlalose hore na motho o tseba jwang haele monahano feela wa hae oo a o nahanang, kapa haeba satane a tlisa mohopolo o mong hore a nagane hampe, haholo, ha o tseba hore ha o batle seo. Jwale, haele se kgahlano le Lentswe la Modimo, ke monahano feela. Haeba ke nnete o nahana ka Lentswe, ke monahano wa Modimo. Haeba ke monahano o fosahetseng, ke sa satane seo. Haeba e le mohopolo wa Modimo, ke monahano wa Modimo.

1159-Q-388 Haeba diabolosi a beha mohopolo ka ho wena ka ntho e itseng, motho o ka tlosa seo ha jwang na? O fetole hape ha diabolosi a leka ho etsa seo ho wena ... Ha o le Mokrerste, mme a o etsa hore o nahane hore ha o Mokreste, fetola seo feela, o re, ”Ke Mokreste.“ Ha feela o itekanya le Lentswe la Modimo o re, ”Ke Mokreste.“ Eng kapa eng, ka tsela yona eo. Ha o araba sena, Ka kopo hlwe nthapelle ho ka hlola sena, hobane ha e sale nna. Modimo A o nehe ho ka hlola, leha e kaba o mang. Ha mehopolo ya hao e ye pele feela o re, ”Ke Mokreste; ke Modumedi. Satane, ha o kake wa ntshwara.“ Hantle feela, ke eme hantle feela mona ke bolela sona seo, ke leka ho itshwara hore ke seke ka akgeha mona. Hantle feela. Ka makgetlo a mane kapa a mahlano ke hlahelwa ke seo mona sefaleng. Seo ke nnete. Modimo o tseba hobane seo ke nnete.

1159-Q-389 Ha motho a hlokomela hore ha o nale hotswaa botjheng, kapa se seng feela letlalong la hae, o hlola tse kae mona? Jwale -- na ho lokela hore ngwana a fumane sena botjheng ba hae? Nka se seng kgahlano le seo. Ha o dula o rata seo, o rata seo ka tsela ya hao, fetoha o nke tsela e nngwe. Ha o ikgantsha o sa batle ho etsa seo, qala ho fana ka sohle seo o nang le sona. O ya bona? Etsa eng kapa eng -- fetola feela seo. Ke tsela feela ya ho hlola seo. O nale ... Wa kgale, mme wa Borwa o ne a tlwaetse hore, ”Moriri wa ntja o lokelwa ke ho longwa.“ Mme seo se loketse le wena.

1159-Q-390 Moena Branham, na ke se feng seo re lokelang hore bana ba rona ba kenang botjheng ba ka sae fumanang? (Ntshwarele, ke) -- ke tsela e feng eo bana ba rona ba kenang botjheng ba lokelang ho enka – ho e kgetha. Hape, re ka ba thusa jwang ho kgetha seo? Ba boloke kopanong ya bakreste ha o ka kgona. Ba boloke le ... Haele ngwanan, moboloke le banana ba Bakreste; Bashemane ba Bakreste, ka ho fapana jwalo. Ha a le moholo ho lekaneng ho ka tswa le bashemane, ha a tsamaye le moshemane wa sebele. O seke wa mokgothaletsa moshemane o feng kapa o feng, kapa ngwanana. Ha a ya ho motho ya sa dumeleng, leka ho mokgothatsa ho ya ho modumedi, jwalo jwalo. Lokisa lehae la hao. Etsa lehae la hao sebaka seo mora le moradi wa hao a ka se le swabeleng ka pela mme wa hae kapa ntate wa hae, mme ka hare ho ntlo; mme ka ho etsa lelapa le thabe haholo ka ho dula moo. Oooo, hle, ke tsena tse supileng moleng. Metsotswana feela.

1160-Q-391 Moena Branham, ha o ne o buwa matsatsing ana ka mongwaha wa kereke ya ho qetela o fedile, Laodisea? Tjhe, ha ke ya re o fedile. Haebe ke boletse jwalo, ha o ya nkutlwisisa hantle, kapa ke boiletse seo ka phoso. Ke -- ena ke kereke ya ho qetela; ke pheletso ya mongwahakgolo wa kereke, ya Laodisea. Ha o soka o fela; ha o fela, kereke e se e ile. Jwale ha feela kereke e ntse e le teng mona, ha o soka o fela. O ya bona?

1160-Q-392 Mongwahakgolo wa kereke o fedile, Monyaduwa o sa le teng, re se re kene nakong ya matshwenyeho? Tjhe, tjhe, tjhe, o ... ke lakatsa hore ho ja ke ne ke nale nako e lekaneng ho sena. O ya bona, o ya bona? Monyaduwa, ha a ntshwa hara kereke, jwale mongwaha wa kereke o fedile. Laodisea e kena mathateng; Monyaduwa o se a ile kgalalelong; mme nako ya matshwenyeho e ya qala bakeng sa morwetsana ya robetseng ka lemo tse tharo le halofo ha Israele a fumana boporofeta ba hae; jwale nako ya matshwenyeho bakeng sa Israele; mme ebe ho tla nako ya Armageddon e fedisang sohle. Mme ebe, Monyaduwa o ya kgutla le Monyadi ho busa ka lemo tse sekete, puso ya millennium; kamora moo ho tle terone e tshweu; kamora tseo hotla lehodimo le letjha le lefatshe hotswa ho Modimo lehodimong. Bosafeleng ba nako mmoho.

1160-Q-393 Moya o Halalelang o boletse hore Diteropeta ha di na letho le Monyaduwa. Na ho lokela hoba jwalo ka sohle? Ke tla ema le Moya o Halalelang ka mokgwa o jwalo. Ha ke tsebe.

1161-Q-394 Na moporofeta wa Malakia 4 ke yena ya tlang ho bitsa Baditjhaba ho ya ka Tshenolo 7:9, leha ba ka kena nakong ya matshwenyeho? Tjhe, tjhe. Kamora --Tshenolo 7, ke moo ba boneng 144,000 e tshwauwa, mme kamora ho bona seo, ka hotla ho seo ka palo eo hoseng motho ya ka ba balang ho ya ka Monyaduwa. E tlaba ... Ke ... Malakia 4 o tlabe a se a nkile Monyaduwa, mme ebe -- ke moo – sehlopha seo -- sa Elia le Elisha a kgutlela hae ... Kereke ho ka kena matshwenyehong, empa Elia le Elisha ha ba na kamano le seo ka barwetsana ba robetseng (Ke Baditjhaba.); ba tla romelwa feela ho Bajuda.

1161-Q-395 Na diyaduma tse supileng tseo e leng diphiri tse supileng di se disenotswe? Na diile tsa senolwa ho Ditiiso tse Supileng, empa ele -- empa ha di tsebahale ho rona ha jwale? Tjhe, diile tsa senolwa ho Ditiiso tse Supileng; ke seo diaduma e leng sona. Di ne di lokela ho senola ... Diya duma tse supileng tse ileng tsa utlwahatsa mantswe a tsona ... Johanne o tsevbile hore ke eng seo, empa o ile a hanelwa ho ngola seo. O itse, ”Empa lengeloi la bosupa, ha le utlwahatsa lentswe la lona, diphiri tsa diaduma tse supileng ditla senoha.“ Mme lengeloi la bosupa ke lenqosa la kereke ya mongwaha wa bosupa. O ya bona?

1161-Q-396 Na o dumela hore ka nako e nngwe Monyaduwa o tla kopana kae kae ka ntho tse tshwanang, jwalo ka Monyaduwa wa pele, mohlomong pele ho hotla ha Morena Jesu ka maru? Jwale, ba mpotsa hore na ke ya dumela seo na. Ha ke kgone ho ka tiisa seo ka Lengolo, empa mohlomong ho tla tla nako, mohlomong, ha ke tsebe. Ho kaba feela le ... O ya bona? Haeba e ka, e tla newa ponahatso ka ho atamelana le Yena letsohong la hae, ka hoba jwalo ... A re, ”Empa o tla jwalo ka leshodu le senopkwane bosiu feela.“ O ya bona? O tla ho ... Jwalo ka buka ela e neng ke e bala ya Juliet-- Romeo le Juliet, A tla -- mme a tlosa Monyaduwa ka bosiu. O tshwasuwe moo ka phatshimo ya leihlo. O ya bona? Mme sena se ya belaetsa ka tsela e jwalo, hobane Bibele e re, ”Ho tlaba le seo; ke tla nka seo ka bonngwe; mme bobedi ka seo, mme ke tla lesa seo kantle.“ O ya bona? Jwale hantle feela ... Hopota lefatshe, ba ka se kopane mmoho sebakeng sele seng feela. Emopa sehlopha se senyane setla tlala lefatshe lohle lena.

1162-81 Ke dumela, mohlomong ha Morena a ntumella, sena ke sehlopha se senyane. Mohlomong sehlopha mane Asia, ba bang mane Germany, ka tsatsi le leng haho letho. Ha ke ne ke bona pono ya Monyaduwa ka bosiu bo bong, e ne e le ntho ya matjhaba. O ya bona? Jwale Monyaduwa a ka se kopane sebakeng se le seng; o tla tswa ka lefatshe lohle. Mme seo se bontsha hantle ka Lengolo, mme haho leka mohla Lengolo le kileng la fosa. Mme ho fihlela nakong ena, haho le ka mohla moo pono e bileng phoso teng, ho ya ka Lengolo.

1162-Q-397 Na e mong le emong ya kolobeditsweng ka Moya o Halalelang o tlaba tlhwibilong ya Monyaduwa? Na o ka hlalosa seo? Re bolelle seo re lokelang ho se etsa ho ka o thusa ka morwalo ona. Jwale, seo ha se setle. O ya bona? Tjhe, haho seo o ka se etsang ha jwale. Eya, badumedi ba sebele ba kolobeditsweng ka Moya o Halalelang ba tla ba ho Monyaduwa. Hantle feela, bakgethuwe mme batswile. Barwetsana ya bileng lewatla ba senang oli ba setse. Ba nang le yona ba ile, empa ba ...

1162-84 ”Re ka etsa eng ho ka kgantsha morwalo?“ Eya, moena, kgaitsedi, leha e kaba o mang ya ngotseng sena, nthapelle; ke ntho ya bohlokwa eo o ka e etsang. Ke ya leboha. Ha ke hloke tjhelete. Ke ... Ke lekanwe ke seo setlang ho nna. Leboha Morena ka seo. Ha ke hloke diaparo. Ka nako tse ngata batho ba nneha diaparo ho ka apara. Mme metswalle yaka e nthekela diaparo. Mme ba ... ke fumana tjhelete e lekaneng lapeng laka; ke phetho seo re se hlokang. Ho bonahala e ka ... Mme o ka rapella seo, hobane hantle ke hloka matla a semoya.

1162-Q-398 Ho bonahala e ka mahareng a baseletsi ba Lentswe, e ka ha rena morwalo wa ho rapela, le ho rera, ho itima dijo, balkeng sa meya e lahlehileng kantle mola lefatsheng. Na o ka re bolella hore re lokela ho etsang ka maemo ana? Ke ya leboha, Moena Branham, bakeng sa sena. Hop lokela ebe ele moreri enwa. Ha a ya ngola lebitso la hae. Moena ... Ke lokela ho rera sena ke ne ke kgathetse haholo, ke tswile, ka tsela e jwalo, o ya tseba, ke sa ikutlwele monate, jwale ka -- ke tshepa hore seo setla araba potso ya hao. Ke ya o leboha ka seo -- ke lebetse hore ke tlilo moaraba. Moreri, mosebeletsi, hobaneng ha morwalo ona -- re sena morwalo bakeng sa meya e lahlehileng. Ke dumela ha seo se -- ke tlhokeho ya tsoseletso. Ke dumela hore re lokela ho kopa Modimo ho refa takatso eo ho fihlela Jesu a tla.

1163-Q-399 Moena Branham, na o dumela hore e mong leemong ya nang le Moya o Halalelang o lokela ho buwa ka dipuo? (Tjhe.) Ke ya tseba re buwa ka diteme – ho buwa ka diteme ha se -- hase bopaki ba hore o nale Moya o Halalelang. Ke tla ... I Bakorinthe 12:30, kakopo hle hlalosa seo. Na o ka fumana I Bakorinthe 12:30? Ke nahana, ”Na bohle re buwa ka dipuo,“ kapa jwalo jwalo; ha ke kgolwe. Ke tla leka ho araba.

1163-Q-400 Moena Branham, na o ka hlalosa Jobo 14:21? Eya. Jobo 14 e re, ”Na ha motho a shwa na o tla tsoha hape na (K.J.V.).“ Oho, ha motho a shwa ... Jobo o buwa ka tsoho ya bafu (Ke nahana hore ke ne ke nale seo ka tsatsi le leng hoseng, haho jwalo? Kapa e ne e le ha Charlie? Mof. Cox o ne a le moo ka tsatsi le leng.) -- Jobo, o ile a bona ha dipalesa dipalesa mme dieshwa hape, empa tsa ya lefatsheng mme tsa kgutla hape. Mme o ile a hlalosetswa hore ho teng se sentseng. O ne a batla Mmuelli mahareng a hae le Modimo, mme a bona hotla ha Mortena.

1163-88 Ke eng, Moena? [Moena Branham o buwa le moena e mong--Mong.] ke nahana hore seo e ne e le ho I Bakorinthe 12:30. Yeah. ”Na bohle re ka buwa ka dipuo na?“ Ke seo ke neng ke se nahana, empa e ne e se nnete, ke kgathetse ka tsela eo, empa ... Tjhe. Bohle ha re buwe ka diteme; kaofela ha re toloke diteme; kaofela ha re etse seo. Mme ebe hona kgaolong eo ere, ”Leha nka buwa ka dipuo tsa mangeloi empa ke sena lerato, ha ke letho.“ O ya bona? Paulose, ka mantswe a mang o re, ba bolelle, ”Na bohle ba buwa ka dipuo na? Hantle feela, haho jwalo. Na bohle re ya porofeta? Tjhe. Empa re nale dineo; mme kaofela di ka tsela ya tsona.“ O ya bona? Kaofela ha re buwe ka dipuo. Na o tla ba le tshenolo e nngwe pele tshebeletso e tswa? Haho se jwalo, na ho bobebe ho ka buisana molomo le molomo? Ke tshepa hore o fela o entse seo. Jwale, ha ke na tse ngata. E re ke leke ho fumana seo hang feela.

1163-Q-401 Ke hopola ke utlwa o buwa ka pono ya lengeloi – ka ntsu e otlanyang mapheo a yona ka hara hoko, e sokola ho tswa. Ke nale mme ya maemong a jwalo. Ha a kaba a dumellwa hore ka lemo tse tharo a bone bana ba hae ba bararo banyetsweng, hobane ba sa dumellane le thuto ya ntata bona. Ke moreri wa mekgatlo. Mme o rata ho utlwa Molaetsa ona wa tshiu tsa ho qetela, mme ha ke kgone le ho fetisetsa lengolo ho yena. Na o lokela ho etsang? Na ho nale se seng seo nka se etsang ntle le ho rapela? Ke ntho feela eo ke etsebang feela. Monna wa hae, e le moreri, ha a batle ha a utlwa Lentswe la Modimo. O batla ho le utlwa, empa ha a modumelle, mme o morapella feela. Ke dumela ha mosadi ele -- hore o bolokehile, hantle feela.

1164-Q-402 Moena Branham, haho kgoneha hore motho a lahlehe a ye diheleng ka ho latola Kganya ya Lentswe, leha a kaba le tsebo ya tokafatso le kaglalelo? Eya, monghadi. Ke hantle feela.

1164-Q-403 Ha o bolela hore ha re sa dumele Lentswe, re tla arohana le Kreste ka ho sa feleng, na o bolela hore barwetsana ba sethotho batla phela ka ho sa dfeleng, empa batla arolwa Jerusalema e ntjha moo Kreste o tla tsamaya teng le Monyaduwa? Ke bana bao ba nang le Moya o Halalelang, batswetsweng la bobedi Lengolo le buwa ka ho tswalwa labobedi. Ha tlhaho e tlwaelehile e hloka metsi, madi, le moya, na tswalo ya semoya hae hloke seo na pele motho a ka tswalwa labobedi? Hantle feela, ke hlalositse seo hoseng mona -- sona seo, ka baka la ntho eo. O lokela hoba le maemo ao ohle. O tswetswe ka Moya, jwalo ka ngwana ka popelong ya mmae, empa ha o so tswalwe ho fihlela Moya o Halalelang o fihla. Ke hantle feela. Ebwe o tswetswe he; ha o ya fella. O tseleng eo ho fihlela ka nako eo. Ke lona lebaka leo Luther a saka a newa seo, le Wesley, a saka a newa ka mongwaha oo o ile wa fetisetswa ho rona, mongwaha wa Pentecostal. Hobaneng? Nako e ne e soka e fihla. Bane ba tswetswe. Jwale, Botho ba Kreste, ka Boyena, Mora motho (O ya utlwisisa?) Aitlhahisa ka nama, e ne e sa tlo tla hop fihlela ka nako eo.

1165-Q-404 Ha millennium e qala, na basa dumeleng batla tloswa jwang lefatsheng? Basa dumeleng batla kena nakong ya matshwenyeho le barwetsana ba robetseng, mme ba bang (ba sa dumeleng, le morwetsana ya robetseng), leloko la Israele le lokelang ho tloswa.

1165-Q-405 Moena Branham, ha ba bang -- e mong o tlile ho nna a ”ema hodima monwana waka wa leoto o motona (Ena e lokela hore ebe ke entle.) -- ema hodima monwana waka o motona,“ jwalo kaha ba baholo ba bolela, ke ya halefa; nka hlola sena jwang? Ke ya tseba hore Morena o tla etsa seo, empa nka etsang hotswa pelong yaka? Ha ke batle letho sa sena. Lokisa seo ka thapelo; jwalo lokisa mohopolo wa hao. Moo ... ke nahana hore mona ho nale batho ba bangata mona ba nkuwang ke maikutlo. Oho, ke -- molomo o jwalo kamehla. Mme ke ke nkile bongata ba dijo tsaka.

1165-95 Mme waka, jwalo kaha le tseba, e ne ele Mo-India, mme ntate waka e ne e le Mo-Irish, Mo-Irish wa Kentucky. Mme mang kapa mang -- bobedi ba bona ba ne ba nale maikutlo a ho lwantsha seo. Mme ka baka leo molomo waka o dula o le metsi; hanyane ke tsela eo ke leng ka yona. Mme ba ile ba nkuka baetsa seo. Mme ka ha ke ema hape; ba nkotle ke dule fatshe -- ho fihlela ke se ke sa kgone ho ema. Ho jwalo kamehla. Mme ha kle ema, ha ke ema hape; ba nkgutlisetse fatyshe hape. Jwale ke tsela eo ke neng ke le ka yona. Ka nahana, ”Nka sebe Mokreste.“ Empa ha Moya o Halalelang o tla bophelong baka, ho ne ho phethahetse. Haho yaka ha ... Ke ne ke nale mosadi e mong ka nako eo; ke ne ka lokela ho kgaola mabone. Mme ka nako eo ke ne ke nale moririr hlohong yaka. A re, ”Wena, sethoto senang le sehlotho.“ Ka mmolella, kare, ”Mosadi, ha o lokele ho rohakana ka tsela e jwalo. Oho, na hao tshabe Modimo?“ A re, ”Sethotho, se senyane se -sehlotho, ha ke ne ke batla motho ya neng a ka buwa le nna ka tsela eo, nka se fumane ya batlang aba-mosweu jwalo ka wena.“

1165-96 ”Whoo.“ A qala a mpitsa ka mabitso bitso, jwalo. Oho, hle, haebe e ne e le selemo pele. Ka mehla ke re, ”Monna ya otlang mosadi ha se monna,“ empa ke ne ke tla robeha ha a ne a buwa jwalo a bitsa mme waka jwalo. Empa o ya tseba? Seo ha se yaka sa nketsa letho. Ka re, ”Ke tlao rapella.“ O seke wa tshwenyeha ... Ka tseba hantle hore se etsahala ho nna. Eya, mongh. Oho, hle. Le tseba bobe boo ke ileng ka boetsa ha ke sale moshemane ke lwana? Ke batlile ke bolaya batho ba bahlano. Ka nka sethunya ka mahlahlela a leshome le metso e mene, mme ha bashemane ba bang ba nkotla hobane ke le Kentuckian, hose lebaka le leng ... ke sa kgone hophahamisa hlooho yaka feela. E mong a ntshware ka matsohong, mme e mong a tshware lejwe a nkotle ka lona sefahlehong, ho fihlela ke shwa hanyane. Haho letho lefatsheng ...

1166-99 Bane ba mpitsa ”lekwala la Kentucky,“ hobane mme waka, ha a ne a le motjha, o ne a tshwana hantle jwalo ka Mo-India (Ha ke lebella dinepe tsa hae nakong e fetileng), mme ba ne ba tseba hore ke halofo ya Mo-India. Mme ka hobane ke le wa Kentucky mme kele jwalo, ba mpitsa ”squab, sa Kentucky.“ Mme ho ne ho se letholefatsheng seo nka se etsang; ho ne ho se letho leo nka le etsang hobane ke tswaletswe Kentucky. Ke kene sekolo moo, mme ke ne ke sena diphahlo ho ka diapara, mme moriri waka o leketla molaleng. Mme ntate -- mme a nka baki ya ntate ya kgale eo a neng a nyala ka yona, mme a nketsetsa marikgwe ka yona ho ya sekolong. And I ... Mme a nkepesa a nthwesa dikauso tse tshweu ka dieta tsa tenese. Mme bare, ”Mme ha o sa tshwane le Mo-Kentucky.“ Mme -- kaofela -- mme hore -- ebe, ka ho tswella jwalo -- matsatsi ohle a sekolo.

1166-101 Mme bashemane ba mmalwa, hobane ke ne ke tsamaya tseleng le ngwanana e mong ke monketse dibuka ... Ba ne ba sa rate ha ke etsa seo, mme ba kopana le nna tlase mola mme ba nkotla ho fihlela ke akgeha. Ka ba bolella, Ha ba ka ntesa feela, ka tshepisa hore ke tla leba hae ka ho otloloha. Mme jwale batswella jwalo -- ba ntesa, ba mphahamisa makgetlo a mane kapa a mahlano, ba ntahlela fatshe, mme ka ingwaya sefahleho. Mme ka ya hae, ka tsela ena, ho ya jwalo ka hara masimu. Ke ne ke nale sethunya sa .22 Winchester se dutseng monyaho moo. Ka senka ka nka mahlahlela a sona, mme ka kena tseleng, mme kas ipata ka thokop ho tsela ho fihlela mathaka a na a mahlano kapa a tsheletseng ba fihla moo. Ke ba emetse hore ba fihle, mme ha batla moo, bantse ba buwa, bare, ”Mo-Kentucky elwa o tla elellwa hore otswa kae,“ batswella jwalo.

1167-103 Ka ema ka sethunya saka. Ka re, ”Jwale, ke o feng wa lona ya batlang ho shwa pele, hore a seke a sheba ba bang ha bashwa?“ Baqala ho thothomela; ka re, ”Sekeng la thothomela, hobane le tlilo shwa ka bonngwe.“ Mme ke ne ke tiile ka seo. Mme hona moo ba qalella ho thothomela. Mme ka hula hamore ya sethunya. Sethunya sa thunya. Ka kenya lehlahlela le leng hape. Ka thunya, tholwana yatswa; tholwana e nngwe hape, ya tswa, hape. Mme ka thunya tholwana tse leshome le metso e tsheletseng fatshe kaofela. Kaofela ba thothomela. Mme ba qala ho matha, mme ba hweletsa, mme ba ipata dithabeng, ka hohle. Mme kamora hore batsamaye, ka ema moo. Ha ke ne ke halefile haholo, ho fihlela ke ke ne ke tla lla; ke ne ke tla tsheha jwalo ka sethotho le dikeledi ditswa mahlong a ka. Jwale, jwale seo ke teko. Ha e ne e se ka baka la Modimo, nkabe ke le mmolai. Mme ka nka mahlahlela ka a kgutlisetsa ka hare ho sethunya hape, mme, ”Pow, pow“; a nna a thunya hape. Seo se bolela mohau.

1167-Q-406 Barwetsana ba mawatla ba kae ka nako ya millennium? Ho millennium ba lebitleng. ”Ba bang ba bafu ba seke ba tsoha ka lemo tse sekete.“

1167-Q-407 Na ho tlaba le, kapa ha jwale ho nale sebaka bakeng sa Monyaduwa ho ka phela mmoho, jwalo kaha Moshe a ile a etella pele Israele? Ke tla araba potso eo; e ile ya senolwa ho nna. Ke tla om bolella nnete. Eya, mongh. Ho teng sebaka bakeng sa Monyaduwaq amoo ba tlang ho bokana teng. O rata ho tseba ke ho kae? Ho Kreste. Hantle feela. Ba tla kopana feela moo; mmoho.

1167-Q-408 Keng ha re etsa moaparo wa basadffi ntho e kgolo ha kalo (Oho, oho, ke fumana seo mona, haho jwalo?) -- taba ena ya moaparo le ho kuta moriri, le ho etsa seo -- haho buuwe ka moriri wa banna kapa tsela eo ba aparang ka yona? Jwale, kgaitsedi, ke tla dumellana le wena ka ntho e le nngwe. Ya pele, Bibele e re monna a seke a ba le moriri op molelele. Mme ha a hudisa moriri, ke tla mmolella, jwalo kaha ke o bolella. O phoso. Empa banna ba bangata, bongata ba bona botshwana le nna, ha bana ona hohang. Empa bongata ba ya kuta, jwalo ka banna. Mme jwale, ha ba sa etse seo, batla bolellwa, ho se hodise moriri wa bona jwalo ka basadi. Otla fumana sena sohle ho lenyalo le tlhalo ha ke rera ka molaetsa oo. Taba e kgolo moo ka moaparo wa monna – kapa mosasdi ...

1168-109 Jwale, monna, ntho ya pele, mmele wa monna ha se moleko jwalo ka wa mosadi. Jwale, monna, o moholo, o tsofetse, o nale boya maotong, a na le kuru lengoleng, pot-tummied, a nale sohle; o ya tshabeha; mme haho letho ka yena seo eleng moleko. Mme o bonahala e le ”gaumiest“ o shebile banna bana batla ka tsela, batsofetseng le ba batjha, ka dibikini feela, leha e kaba ke eng, o ya tseba, ba tsamaya ka tsela. Ke nahana hopre e kaba ditshila tse fetang tseo nkileng ka dibona. Hantle feela. Ke nahana hore o -- ha a tsebe hore ke wa leloko lefeng (O ya bona? Hantle feela.), monna ya etsang ntho tseo o fapane kelello.

1168-110 Mme o ya tseba ke eng? Ke utlwile kgweding tse fetileng, Sesole sa America se apara ka tsela eo. Yep. Sesole se yatla lemong setlang, kapa kamora seo, ba tenne marikgwe a makgutshwane. E tlaba makwala a maholo? Modimo o entse banna hoba jwalo ka banna, le ho itshwara jwalo ka banna, le ho apara jwalo ka bannaO entse mosadi ho ka etsa seo, ho apara jwalo ka mosadi, ho itshwara jwalo ka mosadi, le hoba jwalo ka mosadi. Ka sohle hoseng hona -- ka ... Potso yatla ka banna ... [karolo. e sa sebetseng. ho.theipe--Mong.] ... Ha a batla ho ...

1168-112 Ha mosadi a nale moriri o mokgutshwane, mme a batla ho rwala wiki, ke nahana hore ke ... Mosadi waka o rwala seo. Ke ... O re moriri wa hae o mokgutshwane, mme o nale se seng se seholo moo, sew bonahalang sele se holo, biscuit e kgolo. Mme o portiusa seo hlohong ya hae jwalo. Mme jwale, ke -- ho ya kamoo ke tsebang, seo ha se tshwenye moriri hohang. Moreri o itse miosadi wa hae -- o ile a nyatsuwa, hobane a – kentse seo. Mme ke fumana seo hotswa ho potso, ho bolelang pente hloohong. Nka sere seo ke phoso; ha ke kgahlano le seo. Ha a nale moriri o molelele, ke phetho seo nka se buwang.

1168-114 Mme jwale, monna ... Thaka lena le boletse sena ka moriri hoseng, ho o isa morao. Jwale, ke nale seo mona, ka ho kuta morir. O ya bona? Jwale, ha -- ha monna a sena moriri, mme mosadi wa hae ... Ke utlwile basadi bare, ”Jwale, ha nka fumana Johanne ... ke nahana hore o tla bonahala hantle -- ha a kenya wiki kapa (hairpise). O nahanng ka seo, Moena Branham? Na ke phoso ho etsa seo?“ Tjhe, monghadi. Tjhe, hantle feela, hase phoso, e seng kaofela. Ha a batla ho rwala seo, ho lokile, e seng ho feta ho kenya false kapaeng feela.

1169-116 Ka tsela e jwalo, ke nale false teeth tse tharo. Ke lakatsa hore nkabe ke sena tsona. Dikentswe kgweleng; dikgaola lentswe laka, le leme laka, mme sohle, empa ke nale tsona ke ja ka tsona. Mme ha ke ... Ha ke le mose ho mawatle dikopanong, ke rwala hair piece; e seng ka baka la tjhebahalo, hobane ke em hantle feela moo ha ke na moriri hara hlooho leha e kaba eng. Seo e ka sebe phoso; ke mona ho emela Jesu Kreste. Empa ha ke eme moo ntle, ka bosiu ba pele difefong moo tsa tropical, bosiu bo latelang kgokgotho yaka e ne e roruhile.

1169-117 Jwale he, ha ene ele se seng seo ke se ratang, mme ke utlwa seo, ke tla etsa seo. Eya, monghadi. Haho seo nka se bolelang ka seo. Haho seo nka se bolelang, kgaitsedi, hore o seke wa se rwala seo, kapa wa tlosa moriri wa hao, kapa se seng ho wena ... Seo ke nnete, empa hodisa moriri wa hao. Mme banna, kutang meriri ya lona. Seo le nang le sonat, e kuteng. O ya bona? Ho fella ha kalo. Mme mosadi, o apare jwalo ka mosadi. Mme monna, o apare jwalo ka monna; o seke wa leka hoba lekwala wa apara aparo tsa basadi. Le basadi, le seke la leka hoba le mesifasifa ka diaparo tsa banna, hobane Modimo ha A batle le etse seo; Bible e kgalema seo. Empa jwale, ka ho kenya karolo ya moriri ... Ke eng seo e leng tadi? Na ke ile ka etsa phoso nakong e fetileng ka seo ka tweba? Ke se seng mosadi o eketsa moriri wa hae ho o etsa ... Leha ele eng (O ya bona?), haho seo e leng phoso. Tswella; ho lokile.

1169-Q-409 Moena Branham, kgaitsedi e mong o tlile Tabernakeleng ho tloha maele tse makgolo a robedi, mme a re o dumela hore o Jesu Kreste ka tsela e nngwe. Ka kopo hle buwa ka sena. O ne a (a-k-e-m-) o ne a ikemiseditse ho bolella batho ka sena seo a se nahanang. (I-m-p-a-h-a-) ha a na mamello ... Ho lokile. Jwale, hobane kgaitsedi enwa o bile le phoso. Ha ke Jesu Kreste; ke mosebeletsi wa Hae feela. Re kene ho seo ka makgetlo a mangata. Empa ... Oho, ke batla ke se ke tla kwala jwale; nthapelleng hle, ha leletsana.

1170-Q-410 Moena Branham ... (Na o batla ho ka diutlwa ka potlako -- kamoo o ka kgonang?) Moena Branham, ka tsatsi le leng ke ile ka hloleha Modimo A nneile se seng a -- tshepiso e kang ya Sarah. Ho ne ho le teng puo, empa tshepiso yatla kamorao. Na ke tshepiso ya Modimo? Ke ya tseba ka Sarah ho bile jwalo, empa ke utlwa e ka nako e kgutshwane. Re rata tshebeletso ya hao le Eo ya o bitsitseng (Seo ke se lokileng, haho jwalo?) -- re ya e rata le ya O rumileng, ka baka leo, re ya o rata. Oho, ba ngotse mabitso a bona. Ke ya leboha, kgaitsedi le moena. Potso, yeah, eo ... Ho lokile. Jwale, Modimo ... Ke nahana hore O o neile tshepiso, mme ya etsahala jwalo ka Sarah. Hantle feela, ke Modimo Yena elwa; O arabile ka tsela yona eo. Le seke la dumela letho ntle ho Modimo. Moena Branham, ke lokela ho o botsa dipotso tse mmalwa ka Bibele. Ka kopo hle araba Mohal. Mareka ... Ke na le seo; mona ke, Mohal. Mareka 16. Re ile ra kena ho seo ka tsatsi le leng mona; ke ya hopola. Ha re bone.

1170-Q-411 Moena Branham ya ratehang, ka kopo hle hlalosa Mohal. Mattheu 22, temana, ha ... (Re nale seo mona. O ya bona? Hopola ka tsatsi le leng? Ke tla -- ke tla o bontsha seo. Ke ne ke ... O ya bona hantle mona?) 22 ... Moeti enwa o ile a kena jwang ka moketeng wa lenyalo, ya nang le kobo ya bohadi, empa a sena kobo ya lenyalo? Hopola, ke itse ... ke swaswa feela; ka re, ”Moena wa mekgatlo ya ileng a tla -- ke ya keneng ka fensetere e seng ka Monyako.“ Monyako ke Lentswe. O ile wa re Kaine e ne e el peo ya serpente. Hobaneng ha Eva a ile a re, ”Ke itswalletse monna ka thato ya Modimo “? Seo ke seo ke neng ke leka ho se batla hoseng hona. Ke na le Lengolo le leng mona. Le ka mpakelang; ke hopola jwalo. Ka ho fumana se seng mona ... Moena Branham, monna waka, ya hotseng e le Mo-Catholic, o batla ho rapela ka tsela ya hae ... Ke na le seo. Hopola? Oho, ke fumana sena ha jwale. Ke na le seo. Moena Branham, qetellong ... ho ka kgothalla kgaitsedi waka hotswa – ke na le seo. Mosadi enwa o nale kgaitsedi wa Catholic. Moena Branham, ho II Timothea 4, ke eng mpho eo e neilweng moo ... Mme ke na le seo mona. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Ke na le tse ding tse kopaneng mona. O ya bona?

1171-123 Na ke molao bakeng sa rona ho sebedisa ... Dithibela pelehi. Ke ... E re ke buwe le wena ka seo -- ka thoko (O ya bona?), jwalo kaha ke boletse hoseng hona. Pele, na barwetsana ba bahlano ba mawatla ba tla bolokeha ka nako ya ... ke na le seo. Ke tiisa sewo mona. Motsotso feela, eba le mamello. Kamora ho tseba tsela, tsela ya ho sokoloha (ke nale e le nngwe mona, o ya hopola?), ebe ho tloha ho ... ke nale seo mona. Ke nale se seng mona. Ke tla difumana mona ... Moena Branham, ho bolelwang ho Mohal. Mattheu 24:28: ”Hobane moo setopo seleng teng, o bona ka dintsu (K.J.V.)“? Na le ya hopola ha ke ne ke hlalosa seo? O ya bona? Ke nale seo. Mohlomong ke ile ka kena ho seo. Ho bokwe Morena. Ke nalo -- ke nako ya hore Monyaduwa a –a be le wena ha jwale (Jwale, ke na le seo.) tlhwibilo? Mohlomong ke ... Mme ke ya tseba hore ke nale sena, ‘hobanew seo sene se tshwailwe ka tlase; Ke hopola seo. Jwale, hop bokwe Morena. Re ya teng jwale. Ha re bone.

1171-Q-412 E sale Diketso 2:38 e le yona tsela feela ya ho kolobetsa, hotla etsahalang ka bongata ... Ke na le seo. Ha ba yaka batseba seo; seo se sa tswa senolwa. Kamora ho tseba seo, ”Ho ya tsebang nnete empa a sa e etse, o etsa sebe.“

1171-Q-413 Moena Branham, na ke phoso ho hola ka kwae? Ha ke dumele ke nale seo. Jwale, ke kgahlano le kwae. Ke kgahlano le tshebediso ya kwae; Mokreste o feng kapa o feng ya tswetsweng labobedi o tla; ke phetho, hobane seo se phoso. Re ya tseba hantle feela hore mahlale a meriana a hlalosa hore e senya mmetso le ho etsa mofetshe wa matshwafo ke kwae. Ba re, ”O tsube sakarete se nang le sefe.“ Jwale, ho lona basadi le banna ba tsubang, seo ke thetso feela, hobane o ka se ... Jwale, ntho eo ba e entseng ... Ha o reka sekarete se nang le dfeltere, o lokela ho reka hape, hobane ho etsa seo. Hobane mang le mang o ...

1172-127 Ke ile ka utlwa seo hoa seo World’s Fair mane Washington lemong se fedileng (ha ke ne ke le mane World‘s Fair), mme dingaka ka hohle dihlalosa seo; ba ere o kase etse seo ntle le ho fumana tar, mme o fela o ka seke ... Mme ha o tsuba o ba le tar. Mme a re, ”Le seke la thetswa ke batho ka sekarete se nang le feltere, moo o tlang tsuba kapa o tla kgotsofala ke sekarete, o tla tsuba tse tharo kapa ho feta.“ Ke feela -- papatso feela eo, papatso ho radio le television.

1172-128 Empa ho kwae kapa ho kotula kwae. Jwale, lona baena ba Kentucky ba jalang kwae ena ... Jwale, e re ke buwe se seng: Ha seo se o otla, o seke wa etsa seo, hobane ha ke batle letho ka seo -- ha ke ne ke tseba ka seo seya bolaya. Ho phoso ho fa moahelane seno se bohale, ebe ke tla etsa seno se bohale. Empa ere kere feela se seng mona jwale. Jwale, jwalo ka tlhaho ...Kwae, o ya tseba, nicotine e sebediswa ka mekgwa ya meriana. Mme o ne o tseba hore o jala kore ho etsa whiskey, pone le barley ho etsa whiskey? Hantle feela? Ho lokile. O ya bona? Ha o tsebe seo ba tlang ho se sebedisa ho e etsa.

1172-130 Empa jwale, re jala koro, ho ka etsa seo re se jang, hore e etse dicorn flakes, le dijo bakeng sa batho, bohobe ba koro, jwalo jwalo; empa ba etsa dino tse tahang ka yona (O ya bona?), jwale o ka se tsebe seo o se etsang. Mme o jala -- o nale tshimo ya lily. O ya tseba hore ba etsang ka lily? Betsa opium ka yona. O ya tseba ke eng seo ba se etsang ka lettuce? Ntho yona eo. Opium e ya fumaneha hape le ho lettuce. Na o kile wa ja sehlopha sa lettuce o tla ikutlwa o kgutsa hanyane? Ke opium ho yona. Na o ne o tseba hore e teng ho eiye? Hantle feela. Jwale, o ya bona, ho tloha feela hore o itshetlehile hodima eng. Empa e re ke etse sena, jwalo ka moena wa Mokreste ho moena wa Mokreste: Ha o nale feme ya kwae, e rekisetse e mong o nke monyetla wa ho hweba ka koro. Ke dumela ha seo setlaba bobebe (O ya bona?), hobane haho pelaelo ka seo ... Monna wa ka o ne a nyalane le letawa le sehlola ... ke na le seo. Hotswa ... Ke ile ka o bolella seo. Ke hole ho tloha mona. Mme ke rata potso eo. Mme jwale, ha re bone. Mosadi wa Tshenolo 12 ... ke na le seo. Yeah, ke nale sena sehlopha sa dipotso mona. Ha re bone. E nale; ke nale tsona mona. Ke ho Tshenolo 12, e ne e le eng. Ha re bone.

1173-Q-414 Moena Branham, re na le bana ba babedi ba laolwang ke moreri wa mosadi. Re ya tseba hore o tswile Lentsweng. Bana ba rona ba tlasa tshwaetso ena e bohale. Re ka ba bolella ka tsela efeng ka sena? Ke o boleletse pele. Ke arabile seo. Mme hantle haholo. O tla reng ke tseba motho mya dutseng mona. O tla reng ha ke o bolella hore ke tseba mosadi eo ke o bolella yena?

1173-Q-415 Na millennium e tlaba puso ya lemo tse sekete kapa nako e itseng feela? Ke ile ka fuma seo le hoseng hona. O ya bona? Ke lemo tse sekete. Ho lokile. Moena Branham, bothata ba ... Yeah, ke na le seo. Koro le lehola, o ya hopola hore re buile seo. Ke dumela hore re buile hantle ka seo. Nka nna kaba ke lahlile sena morao kwana. Ha re bone. Ntho yona eo. Moena Branham, ke mme wa bana ba tsheletseng ba batle mme monna waka o batla ke ilo sebetsa nakwana hore ke thuse ka tjhelete. Na ke tla? Hape ke batla ho rapela Modimo a nnehe tumelo – ho nneha seo ... Abrahama le jwalo ka tumelo -- jwalo ka Abrahama le Daniele le bana ba Baheberu. Na Mokreste o lokela ho jala kwae? Re satswa kena ho seo ...

1173-Q-416 Moena Branham, na ke phoso ha mosadi a beola tlhafu tsa hae? Na ke bona sena? Na seo se buwa ka tsela eo? Nka se ... Uh, ha ke tsebe. Ke tla lesa seo ho wena. Na -- matsatsing ana ho phoso ho lekanya lelapa? Na sena se bolela ho sebedisa dithibela pelehi? Ke ile ka araba seo -- ka bonngwe. Ha re boneng. Ha mosadi a sale sebeng a hlala mme a nyalwa mme a ... ke arabile seo. Ke itse o, ”Lesa ditaba tsa tlhalo ...“

1174-Q-417 Ke na le motswalle wakawa. O na le ditheipi le mangolo ao ke dumelang hore ... ha ke soka ke buwa le yena ka ona. Hantle feela ke nahana, ke tshaba ho ka lahlehelwa ke setswalle sa hae. Na ke lokela ho etsang? Buwa le yena ka lerato. Ha ke ... Ke nahana hore ke arabile seop, empa ke -- ha ke -- o seke wa leka ho sutulwetsa se seng ho motho e mong push anything on anybody. Just be salty; they‘ll long to be like you. Brother, sister, ke dumela ha ke arabile sena. Moena Branham, hlalosa ka barwetsana ba bahlano ba mawatla. Ke ya tseba se seng ... ngola, le pampiri e kgubedu. Ke dumela re ... ke na le eo. Ke dsumela ha ke diarabile kaofela tsena. Ho bokwe Morena. Ha re bone. Ntshwarele.

1174-Q-418 Moporofeta wa Modimo ya ratehang, Mohal. Mareka 16:18, ke ... karolo ya ho beha matsoho hodima ba kulang ... Re tla tshwara dinoha ka matsoho. Ho etsahalang ka seo? Jwale, ke potso e ntle haholo. Ha o le ka thoko o tshwara dinoha ka matsoho, mme ba re ho Mareka 16 ... Hantle feela. Ke dumela hore Bibele e bolela seo hantle. Ke dumela ha re leka ho leka Morena ka se seng, re moo ho seo. Empa ha ke nahane ka ho tlisa botlolo ya arsenic le ho bona ntho eo o e nwa ka tumelo; e seng ho feta moo ho tla loka ho ka ntlisetsa noha, e re ke nke seo, mme ka ho ba le tumelo ka phoso. Ha ke dumele seo. Ke fela ke dumela seo ke ne ke le nokeng ke kolobetsa batho, kapa ke etsa mosebetsi wa Modimo, kapa morung, mme noha e ntoma, ke tla tsamaya hantle feela ka Lebitso la Morena Jesu Kreste. O ya bona? Ke dumela haele se bolelwang ke Lewngolo leo.

1175-141 Jwale, ha o lokela ho nka seo ... O ya bona, o etsang ka seo, motho ya ratehang leha e kaba o mang – o mang ... Hopola sena. O ya bona? Hlokomela seo Bibele e se entseng. E seng ho feta kamoo o tsebang, ”Glory, glory, glory“ ... O seke wa leka Modimo ho buwa ka diteme, ha Moya o ke o buwe ka lona. O ya bona? Jwale, ha ke dumele ho lekeng Morena ka ho etsa se seng. Jwalo kaha ke buile nakong e fetileng, ha Moya ... Re emela Moya o Halalelang; seo se etsa seo sohle.

1175-143 Jwale hlokomela, Paulose o ne a rwalla patsi mane sehlekehlekeng sa Crete, ke dumela haho le jwalo. Mme o ne a tlamilwe ka mahlahlela, mme noha, mohlomong mamba ... Seo ke ho loma ha lefu; o ne a lokela hore ebe o ile a shwa hang feela, hoshwa. Ha ke tsebe ka noha e nngwe e ka bolayang ka potlako, ntle le mamba. Yaba o nka mamba, re ka tjho jwalo. Ke leqeba le tshabehang; o tswella jwalo, o msalletswe ke ho hema ha mmalwa feela. Ha mamba e o loma ... Kapa cobra, o nale monyetla wa hoshwa kapa ho phela -- ka cobra e ntsho. E tshehla cobra o nale monyetla wa 80% hoshwa le 20% ho phela; mamba, ha o na monyetla. O se o le ya shweleng; ke phetho seo, hobane ha o heme. E thethefatsa monahano, tsela ya madi, le sohle, mme o shwele. O ya bona?

1175-145 Empa hamamba ena e ileng ya loma Paulose letsohong, ba re, ”Well, monna enwa -- ha a ya loka, mohlomong ke mmolai. Esita leha a ka baleha lewatle, leha -- a ka se balehe lefu. Medimo e tla mofumana -- ka hobane ke mmolai.“ Paulose a sheba, noha e leketla letsohong la hae; a e ghlohlora, a sa thaba, ”Oho, Morena, nthuse ho etsa sena.“ Tjhe. O ile a sheba seo, a e hlohlorela mollong, a tswella ho nka dipatsi jwalo kaha hahio ya etsahala letho. Bare, ”O tla shwa motsotso o feng kapa o feng, jwale ha noha e o loma, o shwele.“ Ha nako e qeta ho feta, Paulose ha a ka a ruruwa, hoshwa, kapa hoba le tshwaetso. Baitse -- bafetola, ba re, ”Ke Modimo A theohang maemong a jwalo a motho.“ O ya bona? Ha a kaba a re, ”Tlisang noha eo,“ empa npha ya moloma. Ha a kaba a leka Modimo, empa tumelo ho Modimo ya hlola noha. O ya bona?.

1176-148 Leha e kaba o mang wena o tshwarang dinoha, ke ... Jwale, ha ba batla ho tshwara dinoha, seo -- ho bona. O ya bona? Ha ke bone seo ka tsela e jwalo. Jwale, o re, ”Jwale, batho ba nang le tumelo.“ Ha kere ha bana tumelo, ba itjhesa ka acetylene torch le dintho tse jwalo, empa (O ya bona?) seo sentse se sa bontshe horer ke Modimo. Ke ile ka ka bona Ma-India –mola wa mollo, wa maoto a ka bang mararo bolelele ba dijarete tse mashome a mane, ba tjhesa makala hoo a bang a tjhesa (e seng batho ba bang ba bohlokwa, balemi), barola dieta tsa bona, ba nka (mopriesta a bahlohonolofatsa ka madi a podi) -- mme ba nka dihuku tsa dihhlapi, le dithupa ba dikenya matlalong a bona hotswa molomong wa bona, ho fihlela baeba ntho e nngwe feela tjena -- ka metsi, batletse jwalo ka sefate sa Kresemese, ornaments, batletse, le ka dihuku tse tse kgolo tsa dihlapi nameng tsa bona (O ka nahana feela hore ke eng), mme ba eme ka mokgwa o jwalo, mme batsamaya hantle feela ka mollo (mme e ntse ele seo –e tjhesa feela ka bosweu bo tjhesang, ntle ho bofubedu, ka bosweu) -- ba tsamaya hantle hara mollo oo le ho thinya ho pota le ho tsamaya ho ya morao, ba sena le maqeba maotong. Mme ha ba dumele ho Modimo wa rona. Ba rapela -- mademona. O ya bona? Jwale seo ha se bolele letho. Tloha feela ka tsela e jwalo ... O otlolohe feela ka nnete, ha monate, Mokreste wa sebele, phela bophelo, mme Modimo o tla hlokomela tsohle.

1176-Q-419 Moena Branham, na bareri batla rerang ka -- ba sa tlo kena ho Monyaduwa? Molaetsa ona, Moya o Halalelang, kolobetso ya metsi, le poloko, ba tla rerang ha ba sa kenme ho Monyaduwa? Jwale, o ya tseba -- o ya tseba setlang ho etsahala? Ke bolela sena, jwale. Nka tiisa sena, empa ke -- batla ya feela ka ho rera ka tsela e jwalo ka hona jwale, mme batho ba nahane hore bantse ba pholoswa; mme Monyaduwa a be a ile.

1176-Q-420 Na ho lokile, ho ya ka Lentswe hore re thibele pelehi? Ke o boleletse hore ke tla araba seo ka thoko. Lona ba nang le dipotso tseo, tlohong ka tsela e jwalo. Moena Branham ya ratehang, re na le moruti wa Lentswe eo o motsebang ...Yeah, ke fumana seo. Motsotso feela. Moena Branham, ka nako e nngwe re ile ra ngola mabitso a rona bukeng e itseng ... Yeah, ke na le seo. Ke hore na ba ile ba nka seo jwang, na ba ile ba etsa hampe?

1177-Q-421 Eng ... O dumella dithibela pelehi? Tjhe, ha ke dumelle seo. Tjhe, monghadi. O ya bona?

1177-Q-422 Ke -- na lengeloi la bosupa, jwalo kaha re tseba ke la, Tshenolo 10, motho yena eo jwaqlo ka Elia wa Malaki 4? Na ke ile ka araba? Jwale seo e ka re ha ke ya araba potso eo. Eya, ke yena motho elwa. Tshenolo 10 ke Molaetsa wa lengeloi la bosupa, e leng -- moaletsa wa lengeloi la bosupa la kereke ya bosupa ya mongwaha kgolo, e leng Malakia 4. Na thibelo pelehi ...Ke nale seo. Ke beha ena morao, mme ke -- ke ne ke sa batle ho araba seo; ke tla bolela seo ka thoko.

1177-Q-423 Ke kae moo re fumanang Noe a rera lemo tse 120 le ho etsa areka ka lemo tse 120? Na ke ile ka araba seo? Moloko ona, kapa nako e ngata, monna ya sebetsang ka lemo tse 120, se ileng sa nkwa ke Noe, nako eo, ho aha areka, e neng e beilwe ho moloko wa nako eo. Lemo tse lekgolo le mashome a mabedi ke nako eo motho a e baletsweng. Mme a rera, ho ya ka ... Genese 6:3, o ile a rerela moloko oo, e neg e le lemo tse 120; Noe o entse seo. Ho lokile. Ha re bone jwale.

1177-Q-424 Ho Malakia 4, Elia o tla isa dipelo tsa bontata ho bana, le pelo tsa bana ho bontata bona. Na ke motho a le mong eo? Eya, ke motho a le mong. Ho lokilet. Oho, ema motsotso. The. Ntshwarele; ke kopa tshwarelo. Ka baka la ... O ya bona Moya o Halalelang o ntshwaretse seo? Tjhe. Ke nahana hore ke seo ... O ya bona? Ker eng se ho Malakia 3, moo, ”Ke romela lenqosa la Ka pele ho Nna,“ e neng e le Elia. Ho Malakia 4 mme e ya fetoha hape e re, ”ona ke romela Elia.“ Malakia 3, O ne a lokela ho nka molaetsa pele ho Morena Jesu, e neng e le Johanne. Ke ba ba kae ba utlwisisang seo? Malakia 4, ha Elia enwa a etla, hang feela-- Molaetsa le dintho tse ding, mme kamora tseo -- ke hotla ha Morena le ntjhafatso ya lefatshe ...

1178-159 Mme o ya bona ho , ho tiisa taba ena ... Empa tsela eo Moya o Halalelang o ngiotseng ka teng ka baporofeta. O tla kgutlisetsa dipelo tsa bontate, pele, ho bana.“ O ya bona? Eo e ne e le Johanne pele. O ile a kgutlisetsa dipelo tsa bontate, ba patriarche ba kgale bontate Molaetseng wa bana, e neng e le moloko o m,otjha nakong eo, Jesu, mongwaheng oo. Jwale he, thulano, seo se tlama pelo tsa bana ho ya ho bontate, e le hore Molaetsa wa kajeno o tla kgutlisetsa dipelo tsa bana ho kereke ya mongwaha morao kwana tumelong ya Pentecosta. Jwale e tlaba ba babedi ba fapaneng -- lenqosa le leng, empa ka phapano -- hotla ha pele ha Johanne -- kapa molaetsa wa, Elija. Monna waka le mora waka ya monyane ha ba dumele ... Yeah, ke nale eo. Ke ya tseba ke bile le yona, hobane ke ya tseba batho bana ba ngotse mabitso a bona. Ke hopola ke buwa le bona kamora seo.

1178-Q-425 Re ka fumana thato ya Modimo jwang? Lehae la rona ... Na re lokela ho isa mahae a rona Jeffersonville, Indiana? Na motho e kaba Mokreste mme a hloya ba mmala – batho ba batsho? Na Modimo O rata hore ba tshwarwe jwalo ka rona, hobane letlalo la bona le lefifetse? Na o ka -- o kgothaletsa sena jwang? Na o dumela kopanonbg kapa karohanong? Ke dumela kopanong. Ke dumela ha monna eo ... Ha se lebaka mmala wa hae o jwang kapa ke eng, ke motho jwalo ka nna. Hantle feela. Mme ke dumela seo, ha ba ne ba ka lesa batho bao ba mmala ba le jwalo, le makommunise ha a kaba a tswa a ba kgothatsa ... Jwale, ba rata ... Jwale, batho ba mmala ba sebele, ho nale sehlopha se bolokehileng, bahalaleldi ba Modimo batho ba sebele. Hantle feela, ho jwalo. Hobane letlao laka lekganya labona le le lefifi, seo ha sere letho ho nna. Ke moena waka ha a le ho Kreste.

1178-163 Ke lona lebaka le etsang hore ke fapene le molaetsa wa Afrikaans; ba ne ba sa dumele hore batho bao ba nale bophelo. Ke sona se entseng hore ke hloye sebaka seo moo. Ka re, ”Motho eo o tshwana le nna. O na le ditokelo jwalo ka nna. Letlalo la hae ha le bolele letho ho nna, kapa motho e mong ya tswetsweng labobedi ka Moya wa Modimo.“ Empa ka re, ”Ha ba ne ba ka lesa batho bao ba mmala ba le bang feela, haba kaba ba ba le tshusumetso e jwalo.“ Mme kare hotswa sefaleng ... Re na le batho ba bangata ba mmala batlang mona. (Ha ke dumele ho le ba bang mona kajeno.) Empa re nale batho ba bangata ba mmala batlang mona, moena, baamohelehile jwalo ka mang le mang feela. Ke baena baka le kgaitsedi baka. Mme ba bang ba bona ke batho ba lokileng haholo bao nkileng ka kopana le bona bophelong baka. Ebe hoba le ba bang bahlaha, jwalo ka batho ba basweu, kapa batho ba basehla, kapa ba basootho. Eya, hantle feela.

1179-166 Jwale, ha ke dumele mahyalong a kopaneng. Ke dumela ha monna wa motho ya mosweu ha a seke a nyala ngwanana wa mmala, kapa ngwanana wa mmala a nyalwa ke monna ya mosweu, kapa e mosehla jwalo, kapa ya mosootho, kapa ... ke dumela ha bosootho, botsho, bosweu, mefuta ena ke dipalesa tsa Modimo, mme ha ke dumele ha di lokela ho kopanywa. Ke dumela ha ele tsela eo ho lokelang ho tsamauwa ka yona, mme ke dumela haele tsela eo ho lokelang hoba ka yona. Ke eng ... Ke ye ke thabele ha ke bona ngwanana e motle wa mmala, ya lokileng, ngwana ya motle, a le jwalo kaha mosadi o ka mmatlang ... O batla ho nyala motho e mosweu mme a be le bana ba mulatto? Ngwanana ya lokileng a kaba le seo ha jwang? Ke hobane se seng ... makomonisi ao ... Mme ha jwang -- ya-ya-ya bohlale monna wa mmala a batla ho nyala mosadi e mosweu a be le bana ba mulatto? Ha ke dumele ... ke dumela ha re lokela ho dula ka tsela eo re leng ka yona. Re -- re basebeletsi ba Kreste. Mme Modimo o re entse ... Ha a nkentse, mmala o motsho, nka thabela hoba motsho bakeng sa Modimo. Ha a nkentse kebe mosehla, ke tlaba motho ya thabileng ya mosehla bakeng sa Kreste. Ha a mpatla ke le mosweu, ke tlaba -- monna ya mosweu bakeng sa Kreste. Ha a nkentse kebe mosootho, kapa mofubedu, Mo-India, leha ke le eng, ke tla dula ka mmala oo. E tlaba nna eo. Ke batla hoba jwalo kaha Mmupi waka a mpopile.

1179-169 Tlase mola ka tsatsi lela mane Shreveport ha tsatsi le tjhaba, mme bona -- mme ho ne ho le banana ba batjha ba mmala moo, macommunistic ... ke ile ka le bolella mona ho ena pulpit, Martin Luther King ke molwanela tokoloho ya moholo eo ba mmala ba bileng le yena. Hantle feela. Monna eo o isa ba bangata -- dikete timelong (Ke nnete), o susumeditswe ke makommonisi. Ere ke tiise seo. Ke ile ka bolela seo lemong tse pedi tse fetileng. Sheba se etsahalang ha jwale. Ba re ba ne ba lwanela tokoloho, mme ha molao o bafa tokoloho ... Mme ho batho ba neng ba sa dumele ho tokoloho, o ba swabela. Tjhaba sa rona se dumetse tokoloho, mme jwale re lokela ho etsa seo makgowa a maholo a se bolelang. Ke hantle feela. Mme jwale, o re ... E seng hoptla sebakeng, mme jwalo feela, kapa ho reka, kapa ho kena feela ka beseng, mme jwalo jwalo, tjhe, monghadi. Molao o re ba ya tshwana, jwale re ya tshwana; jwale ha re sebetseng ka tsela eo. Ha rebe ka tsela eo. Mme ke hantle feela seo e leng sona batho batswetsweng labobedi. Mme jwale, ke dumela ha seo sele ka pelong.

1180-172 Ha ke soka kebe le kutlwelo bohloko ka batho bao ba Africa, tsela eo ba ileng batshwarwa ka teng. Mme ha ke dumele tabeng tseo. Ke motho wa borwa; ke tswaletswe mose o la wa noka, empa ke tshwana le Abraham Lincoln; ke tlile mona, hobane ke dumela hore batho ba tswetswe ka ho lekana. Ke hantle feela. Mme ha ke dumele ho arolweng ha batho, ha batho bona ... ba kolobeditswe ka Moya o Halalelang j.j. Empa sheba, Hase Bakreste ba sebele ba nang le kgethollo ya mmala e hlolang pherekano. O batla ho bakgalema ka seo, ho etsahalang ka bana ba bang ba rona ba bsweu? O ya bona? Jwale, seo se hlolwa ke eng. Hobaneng, bana ba rona ba basweu ba hlola mathata ho feta kamoo ba ka nahang. Ke hantle feela. Seo se hlolwa ke eng? Dikolong jwalo jwalo. Batho ba bang ba baholo ba rutehileng bahlola seo. O ya bona?

1180-174 Jwale, ke eng seo? Jwale, ho ka bontsha bokomonisi boo e seng ba bang e seng mmala, ke tsela eo bokommunise boleng ka teng. Baetsa seo kamehla. Ke tsela eo ba sebetsang ka yona, le ntse le lwana bo lona, tlhaho, ebe banka seo ntle ho potso. Ha ba batle ho fumana sena; ba batla seo. Ba ka etsa seo. Mme jwale, ba bone se seng ho ka etsa seo, mme batho ba kgale bareng, mme ba nahan hore batla qala ka se seng moo. Ho ka hlakisa sena, kamora hoba le kopano ena (Ba nale seo ha jwale, ho ya molao, ka molao.), seo se hlola mathata ka ho fetisisa. O ya bona? Seo se bontsha hore ke bokomionisi e seng meya e tswetsweng ke Moya wa Modimo.

1181-Q-426 Na re tlabe re le molokong wa ho rera Evangedi, kapa ke nako ya hore seo se fetile? Tjhe, tswella ho rera. Moena, dula le seo; ke haufe feela le ho lokisa seo.

1181-Q-427 Moena Branham, ha o porofeta ka hore: le seke la ja mahe, le seke la phela bodibeng, na ene ele boporofeta feela kapa phutheho? Ho lokile. Lemo tse fetileng, tse ka bang mashome a mararo, ke ile ka fana ka boporofeta ka hore matsatsing a ho qetela ho tlaba le mafu a mang hara diphoofolo, hara makgomo, mme maheng, esita le mahe. Mme seo se ile sa feela sa etsahala, hore ho tlaba le mahe a sa lojkelang ho ka jewa. Hape, ho tla etsahala hore batho ba phelang lehwatateng ... Jwale hopola, ke ile ka porofeta ka seo lemong tse mashome a mararo a fetileng, hore ho tla etsahala, hore batho ba phelang lefelleng, hore ke tla kopa Bakreste ba lefelleng, le hore ba seke baja ... Nama tse fapaneng ka tsela e jwalo, ditlaba le tjhefu. Seo e tlaba kotsi (ke dumela tsela eo ke buileng ka yona) bakeng sa batho ba phelang lefelleng. Jwale, ke pele ba wa-kantle-ho moo. Empa e ne ele Moya o Halalelang o ntlhokomedisa. Mme ha jwale, e sita le makgomong a rona (O wa bona mona dimarakeng,) ditshetswe ka DDT bakeng sa dikgomo.

1181-179 Hlokomela hape, kaofela dihybreeding le ntho tseo kaofela disenya leloko la motho. ”Persente tse mashome a mararo“-mashome a mabedi kapa a mararo a dipersente,” “Reader‘s Digest” e boletse jwalo, “ho bakudi ba bangata ba robetseng mane sepetlele ka baka la dingaka.” Ba tla o fa moriana bakeng sa seo, mme seo se etsa se seng mona. Mme o kile wa hlokomela mahe mona? Lemong se fetileng mona dinyewe tse makgolo mane Louisville le Jeffersonville batho ba neng bna kula hangata ke batho ba neng ba hlatsa ka baka la mahe a behetswewng ke dikgoho mona tlase ... Mahe ho tloha tlase mola-ba ile ba tshela tjhefu ho jwang, jwalo jwalo; se seng se etsahala.

1181-181 Ke sena se etsahala, moena. Ke dumela ka pelo yaka yohle ke sena moo se leng teng ho ya ka Lengolo – ho seke haeba le sejo seo re sejang ntle le ho leboha, hobane seo se tiisitswe ke Lentswe la Modimo. O ya bona? Haeba o ja seo, o re, “Morena Jesu, O ntukisetse dijo tsena. Jwale, ka tumelo ke lebohela dijo tsena ka matla mmeleng ya rona.” Jwale e ja seo, hobane sohle seo re sejang ka tumelo. Moena Branham ya ratehang, na o ka hlala monna wa letawa? Ha ke rate ho buwa ka tlhalo. Hore ...  ke tla buwa ka seo ha morao.

1182-Q-428 Moena Branham, Moena (Motsotso feela. Sena se emetse e mong wa bareri mona. E re ke bale seo pele. [Moena Branham o bala potso ka boyena--Mong.] Miotsotso feela. Jwale, ke ya o bolella. Ke ntse ke ilo bala seo.)--Moena Branham, Moena Neville o ile a mpolella ka boporofeta HOITSWE KE MORENA hore ke tla fumana Moya o Halalelang. Ho mpolella ka seo hore ke tla fumana Moya o Halalelang, ha ke soka ke fumana Moya o Halalelang. Na ke tswelle ... Eya, hantle feela. Etsa seo. Tswella o dumele. Hlokomela seo, ke bitsitse seo -- ke ne ke ele ha Moena Wood maobane ha mohala o fihla hotswa hio monna e mong ya dutseng hodima, e leng morwalo wa motho e mong a leng -- e ne e le alcoholic mme ho ya ka Synonymous mme a nka tse mmalwa, mane sepetle, j.j; mme Moena Neville, a buwa ka diteme ho ka fana ka –boporofeta bakeng sa monna enwa, mme a fana ka boporofeta ba se tlang ho etsahala ka monna eo ka matsatsi a mmalwa, kapa se seng se jwalo. Mme monna eo a bitswa hore monna enwa, matsatsi a mashome a tsheletseng a metso e robedi jwale, a le sepetlele, ha a soka a new le hanyane, kapa ho nwa seo leha nyane, kapa se seng. Mme ntho eo Moena Neville a ileng a e buwa ka boporofeta. Ho bokwe Morena. Re dumela ha moena wa rona e le mohlanka wa. Moena Branham ya ratehang, na tseo ke ...

1182-184 Jwale ema, e re ke eme motsotso feela. Jwale, ke seo ke lekang ho se bolella batho. Moena Neville o dumela Molaetsa ona o ke o dumelang. Moena Capps, Moena Beeler, Moena Ruddell, kaofela baena bao mona badumela seo ke se dumelang; ba rera seo, ka mokgwa oo feela. Mme ha o batla seo, re fela re rata ho etsa seo, o tla tswa, o tla lesa se seng ho isa ho se seng, o batla hotla Lentsweng, tloho mona. Etla mane Tabernakeleng;, ke hona moo o utlwang sena teng. Bana ke banna ba nang le Modimo. Ke banna ba nang le Moya o Halalelang ke nale -- mme o nale, ba ruta hotswa ka hare ho Bibele mme ona Molaetsa oo. Moena Branham ya ratehang, na bao ba tlang ho buwa ka diteme ke selekane ... Yeah, ke nale seo. Uh-huh, ke nale seo. Mosadi ya buwang ka diteme. Moena Branham, molaetsa wa hao ka kolobetso ya Moya o Halalelang, na kolobetso ka Lebitso la Jesu ... Yeah, ke nale seo. Ha re bona.

1183-Q-429 Moena Branham, Bibele e re bolella hore -- mosadi o lokela ho mamela monna wa hae. Ke Mokreste mme monna waka ke moetsadibe. O nkahlola kamehla, mme ho nna ho ya kerekeng, le ho bala Bibele, mme -- mme o latola Lentswe. Ke lokela ho etsang? O lokela ho etsang? Jwale, mamela, o lokela ho mamela monna wa hao; seo ke Lentswe. Jwale, ha a hana ha o bala Bibele, le ho ya kerekeng, kapa se seng jwalo feela, ha o lokele ho mamela seo, hobane, “Eo ya tlang ho etsa seo -- a ka se lahle ntatae, mmae, monna, mosadi, kapa leha e kaba eng mme a Ntatela, ha a ya ntokela.” Ho jwalo feela?

1183-188 Tjhe, o seke ... Batho ha ba ya lokela -- ha o ya lokela ... Monna ha a lokela ho sebedisa monyetla o jwalo hodima mosadi hobane a lokela ho momamela. Modimo ke Molaodi wa hae ka hodimo ho yena, moena. O ya bona? Mme ha monna wa hao a etsa se seng se phoso, jwale o seke -- jwale o nale tokelo, mme o lokela ho. Empa ha o na tokelo ya ho mootla, kapaho mohulanya, kapa ho etsa ntho tse kang tseo. Tjhe, monghadi. O ya bona, Modimo O etseditse monnamothusi, e seng mmate wa monyako. Hopola, ke -- moratuwa wa hao; o lokela hoba jwalo kamehla.

1183-Q-430 Batho ba Modimo batla kopanela kae bakeng sa Lentswe la ho qetela? Ho Kreste. Yep. Bakeng sa tsatsi la ho qetela, batla kopanela ho Kreste, O seke wa lebala seo jwale. Re nale sebaka sa ho kopanela; re na le sona hantle feela.

1184-Q-431 Re bitsitswe ... (Jwale, ke ena potso hape.) Re bitswa dinonyana tse sa hlwekang, hobane re ya kerekeng ya Junior Jackson. Ka nako e nngwe ka ... Ha a ikamahanye le kereke tsa phethoho. Na re tswile hantle thatong ya Modimo ho ya moo na? Tjhe, monghadi. Ke dumela Junior Jackson e le mohlanka wa Modimo. Ke satswa hlalosa seo. Ke dumela ...Jwale, ha re dumele taolong ya kereke. Jwale, ke dumela ha Junior ... Hobaneng ha ... Ke ba bakae ba tsebang Junior Jackson? Hobaneng, re ya tseba hore ke mohlanka wa Modimo. O dumela Molaetsa o na, o dumela ntho tsona tsena le yena. Haufe tjena, Junior le nna re metswalle, jwalo ka bohle batho mona, J. T., le Moena Ruddell, le Moena Jackson, le Moena Beeler, le baena bohle ba mona; kaofela ha rona, re mmoho. Jwale, ha re -- ho ka etsahalaebe ha re shebane hantle- (O ya bona?), empa re dumela Molaetsa ona (O ya bona?), mme re mmoho. Moena Hume ke enwa mona, ke missionary, mme oho, ba bangata haholo, ke ... Ka nako e nngwe ha ke kgone le ho ba bitsa ka mabitso, empa wena -- o ya tseba hore hoi bolelwang, moena. Hantle feela.

1184-193 O ka rata ho lesa booki ... ke ile ka botsa seo. Le ya hopola? Ke kgaitsedi ya lokileng ya ratang ho tseba sena. Ha ke ne ke le monyane ke ne ke -- bolella bohle hore ke batla hoba moreri. (Ke nale seo. Ke na le seo hape.) Jwale olokela ke ho etsang ka seo kajeno? Jwale, lena ke lengolo -- le tswaang ho mosebeletsi wa Kreste, seo hase ... ke lengolo feela. Letswa ho Moena Pat Tyler, e mong wa baena ba kereke. Kaofela ha bona. Ke leboha Morena. Ke thabela seo. Ke fumana seo feela ... [Karolo e sa .sebetseng.ho.theipe--Mong.] ... ke bao, Batshireletsi ba rona.

1184-195 Ke ya ipotsa hore Kgaitsedi Sister Wilson o ntse a le teng ka mona na? Ke ile ka mmona mona. Le ya tseba seo ke neng ke se etsa ka nako e fetileng, Kgaitsedi Wilson? Ke ne ke sheba setshwantsho seo re neng re beya lejwe la mantlha la pele. Ke sheba setshwantsho seo ke bone Hope le nna pele re nyalana. Ke ne ke sa tsebe le ho tseba ... Ke hopola ke bona seo ka tse ding tsa dintwa tsaka, ha ke ne ke hlola bompodi. Ha ke sheba setshwantsho saka ka tsatsi le leng ke le molebedi mane Indiana. Mme ke nahana ka kereke. O ya tseba, ke nahana hore haho motho mona mantsibuyeng ana ka sehlopha se setseng. Ke ba bakae ba leng teng mona ba neng ba le teng ha re beha lejwe leo morao kwana, phahamisang matsoho. Moena, Kgaitsedi Wilson, ke rata le -- ho le botsa se seng mona. Hopola kamoo rte ileng ra qala ka teng? Hopola fuluru ya kgale ha e ne ele ya mobu? Ka fensetere tsa kgale tse sisinyehang. Re ne re nale sente tse mashome a mabedi ho ka qala feela. Ho le lehola le leholo mona, kaofela dipatsi tsena pela rona re ahile seo, ke Tabernacle.

1185-197 Ha re shebeng selekane seo mme ra pota aletare. Re ba bone ba kena le hotswa, e mong hotswa ho emong. Na o ile wa hlokomela bao ba ileng ba sala ba ne ba dumela Molaetsa, ba ile jwang? Jwale, nahana ka bao ba ileng ba tsamaya Molaetseng. Nahana ka seo. Ke rona bana kajeno, re feta sehlopha seo ha raro mona dikopanong. Nahana ka seo, ha bese ya sekolo e ne e ema mona hotswa ka naha yohle, hodimo le fatshe. Esita le ho tlala ha tente, mme ho bile ho sena sebaka sa batho, ho kopanela. Ke ne kele moreri wa moshemane ka nako eo. O ya bona? Mme hotswa ka dikete tseo re nang le tsona, ho nale ba bang mona.

1185-199 Ke hopola Kgaitsedi Wilson ha ke ne ke bitsitswe mme a orohela hae ke TB, hemorrhaging, mesamelo le dilaskane dibeilwe hukung di nale madi. Ke hopola Moya o Halalelang wa emisa hotswa ha madi. Matsatsi kamora moo ka mokolobetsa Nokeng ya Ohio metsing a leqhwa ka Lebitso la Jesu Kreste, mme ka mmeha kamorao koloing yaka, roadster e nyane ya kgale, mme ka kena tseleng eyang Utica ... Na seo se ne se sa loka? Ho tloha ... [Kgaitsedi Wilson o buwa le Moena Branham--Mong.] Yeah. Kgaitsedi Hope, mosadi waka, Kgaitsedi moo, o ne a dutse kapele ho roadster, le mme le Kgaitsedi Snelling kamorao. Ke fumana setshwantsho seo, Kgaitsedi Snelling, mme, le bohle, Mof. Weber, Mof. -- mme matsale, kaofela ba le teng, le Meda, e le ngwanana e monyane a eme moo, mme, jwale ke mosadi ya hloho e putswa. [Kgaitswedi e mong o buwa le Moena Branham--Mong.]

1186-200 Ke hopola ha ba qala hoba le tjhelete. Mme kle hopola Hope a eme hukung. E ne ele ngwanana feela, ya lemo tse 16; o ne a le tjena, a tshwere setshelo ... A ba neha setshelo ... O ne a tla kenya ...Letawa la hlaha seterateng; la re, “Ntshwarele, Mof.” A re, “O rekisang?” A re, “Letho. Jwale ke o fa lesela lena.” A re, “Ke mpho ya kereke. Ha om batla ho kenya se seng mona bakeng sa kereke, re leka ho ka etsa tjhelete e lekaneng ho aha tabernakele bakeng sa -- motse ona.” A re, “Ha o batla ho tshela se seng mona, o ka etsa seo, empa ha o batla ... A re, ”Ha kena letho.“ A re, ”Nka lesela leha ho le jwalo.“ A le nka mme a le lebella. Ka hlakoreng le leng -- a re, ”Na o tla qeta ho safeleng ha hao ho kae?“ Mme ka hlakoreng le leng lere. ”O tla qeta bosafeleng ba hao kae na? Potso.“ A thekesella morao, a le sheba; a re, ”Mof, o botsa potso e thata.“ A re, ”Empa seo se lokela ho lokiswa.“ Mme ke hantle seo. O ile ka nqane ho lesira mantsibuyeng ana. Ke hopola mantswe a hae a ho qetela. Ke hopola seo ke ileng ka mmolella sona; ke hopola seo. Eya, monghadi.

1186-201 Metsi a mangata a theosa le noka. Re ne re atisa ho ema moo--mme pele kereke, re ne re atisa ho tshwarana ka matsoho re bina difela. Ke ntse ke utlwa seo. Myrtle e ne ele ngwana e monyane. Ke nale setshwantsho sa Leroy e monyane a eme moo ntle moo, a le monyane.

Ho hlohonolofatswe mabanta a tlamang

Lerato la rona la Bokreste;

Mohopolo wa kopanelo

Ho jwalo ka hodimo.

Ha re bina seo ba bangata ba eme ba lebeletsi hotla ha Hae hodimo kwana.

... re karolo ya seo,

seo se re utlwisa bohloko; (Baratuwa ba rona?)

Empa re tl;a dula re kopane ka dipelo,

Mme re tshepa ho kopana hape.

1186-203 Moena Freeman, o haufe le moo, haho jwalo? Ke ne ke nahana; hore ke ya o tseba ha re ne re ya ha Moena Roy. O hopola Adcocks? Ke nale Kenneth. Hana kgaitsedi wa hae e ne ele mang? [Moena Freeman o buwa le Moena Branham--Mong.] ke nale setshwantsho sa bona; re ne re eme moo re tshwarane ka matsoho, kapela sebaka seo, Ngaka. Roy E. Davis, modisa. Ke ile ka ba lebella nakong e fetileng. Ngaka ditshwantshong tsa kgale moo. Tsa nketsa ke ikutlwe ha monate. Jwale -- bongata ba bona bo ile (O ya bona?) -- baile. Ho se hose ho kae ho tla ya rona. O ya bona? Empa ...

Empa ha re nale tiiso ya sebele,

E refa bohloko ba ka hare;

Empa re tla nne re kopane ka dipelo,

Mme re tshepa hokopana.

1187-204 Le hopola Moena Bosworth? Pele a tshela, o ile a ema ka phapusing, mme a tsamaya fulurung, mme a tshwara ntatae ka letsoho, lemmae, le ba ho Kreste. Lemo tse 40, ke lemo tse 40 kapa 50 bashwele. O ba bone ba emem ka phapusing ena, a leka hore mang le mang a ba bone. Seo ene ele eng? Monna moholo o ne a fetela naheng eo moo ke bileng teng ka pono. Seo ke nnete. Ke ba bone moo; ba le batjha hape. Pelo tsona dikopane; re tshepa ho kopana hape. Seo ke nnete. Morena ao hlohonolofatse.

1187-206 Ke ye ke shebe moaho, ke buwe le metswalle yaka ya ba mmala, mme ke ye ke bone Moena le Kgaitsedi Nash morao moo. Ke ne ke sa tsebe hore le moo. Ke shebe feela morao moo; ba morao moo. Mme moena enwa ya dutseng mona ... Na ho jwalo Moena ya ileng a nkgweletsa nakong e dfetileng? Ha ke sa tseba klebitso la hae. Moena Wood a re o ne a buwa le yena. A re, ”O ya tseba? Ha Moya o nthesela, ke lokela ho thetheha’Hey.‘“ A re, ”Ke tshepa hore ha ke tshwenye se seng.“ Ha o sa thethehe, ”Hey.“ seo se ya ntshwenya. Morena ao hlohonolofatse. Ke ya o rata moena, kgaitsedi. Hantle feela. Mme Moena Nash, Kgaitsedi Nash, o ya tseba ke ya o rata. Eya, monghadi. Le Moena le Kgaitsedi baka ho Kreste Jesu.

1187-208 Metswalle e ratehang, bongata, ha ke siile ba bang, mamati a buleha bakeng sa hao. Mamati a lehodimo a tla bulwa.

Empa re tla kopana ka dipelo,

Mme re tshepe ho kopana hape.

Hle ... ”Tumelo yaka e sheba ho wena,“ jwale, ha re ntse re bina. Ha re bineng seo hang hape jwale. Ke nako ya ho ya hae jwale.

Tumelo yaka e sheba ho wena,

Wena Konyana ya Golgotha,

Oho, Mopholosi ya Halalelang.

Jwale nkutlwe ha ke rapela,

Tlosa dibe tsohle tsaka,

O nmke ka tsatsi lena wa Hao.

Ha re lekeng seo ”O ya Halalela, O ya Halalela“ hape, na le tla etsa seo? Re fe chord, Kgaitsefi. Oho ... O ya e tseba? Le hopola ha Kgaitsedi Gertie le ba bang ha ba e bina?

1188-209 Letsatsi le ya shwa bophirima, Mahodimo a hlohonolofatsa lefatshe -- lefatshe le hlohonolofaditswe. Ha jwang letsatsi la mantsibuya le dikela, e ya tlase, dinonyana dietsa pitso ya ho qetela. O lokela hotla ka nako e nngwe. Ke nahana ka nako ya phirimana ... Na o kile wa hlokomela, moya o ka se hlole o foka hape; dinonyana ditla tsamaya. O ya bona? Ke ha lefatshe le e shwa, letsatsi le ya shwa ho tswalwa la hosane hape hoseng. Ho lokile. Ha re lekeng hape.

O ya Halalela, O ya Halalela, O ya Halalela, Morena Modimo ya ka hodimo.

Lee, tloho o tlo etella seo pele. ke ke dumela seo -- ha ke dumele ke e tseba tune. Ha ba ke ba e leke ntle ho mmino. Ha re bone seo? Ha re shebe haeba re fumana seo. Jwale, ke ya tseba -- nka nna yaba ke e fositse. O ya bona? Le nthuse, e mong le emong wa lona, jwale.

O ya Halalela, O ya Halalela, O ya Halaela, Morena Modimo ya --phahamileng.

Mahodimo a boka Wena;

Mahodimo le lefatshe diboka Wena,

Oho, Morena ya phahamileng.

O rata seo? Na seo ha se o etse se seng? Ha re leke se seng.

O ya Halalela, O ya Halalela, O ya Halalela, Morena Modimo ya phahamileng.

Lehodimo le lefatshe le tletse Wena;

Lehodimo le lefatshe diboka Wena,

Oho, Mmusi ya phahameng.

1188-210 Ke rata seo, na haho jwalo? Oho, ke rata pina tseo tsa kgale. Ho nale se seng ka tsona pina tseo. O ka nna waba le pina tseo tse kgabetsweng tsa hao. Mphe tseo; ke rata seo. ”Fete le Lesira leo,“ pina tseo tse ntle tsa kgale; ke ya dirata. Le nahana hore ho bina ke karolo ya ho Mororisa (Eya, monghadi.), ho bina le hotlotlisa Morena. Ho lokile, karohanong ya rona jwale -- pina, ke ”Nka Lebitso la Jesu le Wena.“ Ha Morena a o hlohonolofatse ha re ntse re ema. Ho lokile.

Nka Lebitso la Jesu le wena,

Ngwana wa mahlomola;

Letla o kgothatsa,

Oho, le nkele hohle.

Lebitso le letle ha kalo, Oho le letle ha ka kang!

Tshepo ya lefatshe;

Lebitso le letle ha kalo, Oh le monate ha ka kang!

Tshepo ya lefatshe le Lehodimo.

Jwale, ke ena temana eo ke e ratang ka ho fetisisa, ke hlokomediso ho bohle. Hore o ka etsa eng?

Nka Lebitso la Jesu le wena,

Jwalo ka thepe kamehla; (Mamela.)

Ha meleko e tla ele mengata, (O lokela ho etsang?)

Phefomoloha Lebitso leo feela ka thapelo.

Lebitso leo le letle, Oho le monate ha ka kang!

Tshepo ya lefatshe le thabo ya Lehodimo;

Lebitso le letle ha ka kang, Oho le monate!

Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo.

Ha re inamiseng dihlooho tsa rona jwale.

Ho fihlela re kopana, ho fihlela re kopana,

Ho fihlela re kopana maotong a Jesu; (Ho fihlela re kopana.)

Ho fihlela re kopana hape, ho fihlela re kopana ...