Dipotso le Dikarabo Hola 1 of 4 (64-0823M)

919-1 Ha re inamiseng dihlooho tsa rona thapelong.

Ntate Modimo ya lokileng, re ya O leboha hotswa pelong tsa rona, hobane o araba dithapelo tsa rona. Mme re tshepa hore o tla araba dirthapelo tsa rona. Re O lebeletse ka tshepo hoseng hona, mme ha re tloha moahong ona, ha ke retsweng re le batho ba lokileng ho nale bao ba keneng mona. Ha Moya o Halalelang O ke o re bope, mekgwa ya rona, mme O re etse disebediswa tsa Hao, hobane re kopa ka Lebitso la Jesu. Amen. (Le ka dula.)

919-2 Le ntshwarele ka hoba kamora nako, empa ke nale dintho tse ngata mona, le ho rapella ba kulang -- ho ka aha se seng se itseng.

Mme jwale, re thabetse hoba mona hoseng hona ha kajeno. Mme ke rata ha nka -- mathaka ao a etsang ntho tse lokileng, boteng ba mosadi le moena ya dutseng mona o ile a nkadima sethunya sa hae. Morena a mohlohonolofatse. O itse o ya a ntse a tsofala a ka se hlole a se sebedisa, mme a rata hore ke se fumane; jwale ke thabetse seo haholo -- ka seo. Ha feela ke ntse ke phela, moena, jwale ha feela ke ntse ke phela, ke tla fumana seo. Ha ke no beha letsoho laka ntle ke be ke lebale.

919-4 Jwale, re ... Ntho dingata tse lokelang ho etswa, ke nahana hore ke ile ka fumana dipotso ke thabela se pelong tsa kereke -- ka phapang. Ke fela ke le jwalo. Ke fumana dipotso ho fihlela ho qaleng ha lemong tse sekete. Ke ne ke sa tsebe hore ho nale tse ngata ha kana. Ke fumana makgolo mona, mme ho nale makgolo ao ke a fumanang hoseng hona. Jwale nka se kgone ho araba sena, ke nahana, hantle feela, hobane ... Mme ke potso tse ntle, tse ntle haholo.

Jwale, tse ding tsa tsona di ka se arajuwe pontsheng, jwale le ya tseba hobaneng, ke dibotsitse ... Haho nale se seng seo nka se etsang ... Ke mathata a lelapa ... O ya utlwisisa Mme ke kopile ho -- bobedi monna le mosadi bana le puo ya sephiring, jwale nka buwa ka mabaka a na. Hase ntho e fosahetseng; ke ntho tse lokelang lelapa, leloko la tlhaho lelokong -- nakong eo ho lokelang ho etswa seo, mme ke mathata a jwalo -- lelapa la botho; mme ba lokela ho hlompha. Mme jwale, ke tla etsa ka hohle ho diaraba.

920-6 Ka nako e nngwe ho araba dipotso, ho nka nako e telele; mme ha ke batle ho ka lahlehelwa ke nako hape. Ke tla leka ho araba ha kgutshwane kamoo nka kgonang. Jwale, ke feela -- ke disuthisetsa feela mona, ke diarabe, mme ke behe Lengolo ha ke lokela ho etsa seo. Maobane letsatsi kaofela, le karolo e kgolo ya bosiu, mme e sale ho tloha ka nako eo hoseng ha kajeno ... Mme ke fumana habedi sena se etsahalang hoseng hona. Jwale, ke nahana seo re tlang ho se etsa, ha Morena a ratile, ke tla diaraba ho fihlela -- ho fihlela kamoo ke kgonang, e be re ya qhalana, ebe re ya kgutla mantsibuyeng ana -- le ho leka ho qeta mantsibuyeng ana, le ho lebella hore na re ka kgona -- re ka qeta. Mme mohlomong nka se kgone ho sututsa haholo nakong e telele. Mme ke dumela hore ke tlaba le nako ho ka ntsha seo, le ho phomola, le ho phomola, ho robala hanyane, mme ke kgutle hape ha ke kgona. Ha nka kgona, hobaneng, Moena Fred Sothmann, ke nahana, ke ho hatisa sena. Na sena se hatisitswe? Ho lokile; ke hantle seo. Yeah, ba ka phapusing ho ka hatisa sena, mme theipi ena -- haeba sena se lokile -- e ka nna yaba o nale theipi; e lokela hore e bolokwe mme e bitswe "Dipotso le Dikarabo," hobane ho nale se seng sa nnete mona ... Bongata ba bona ba thutong ya kereke.

920-7 Jwale, ke rata hore batho ba tsebe hore ho arabeng dipotso ka nako e nngwe, ho thata. Ho nka mohau ho ka etsa seo, ha le ne le tseba lerato leo ke le ratang ka lona bathong. Ke sitwa ho le hlahisa. Ha ke kgone le ho le hlahisa ho bana baka; ke sitwa le ho itlhahisa -- lerato le tibileng haholo la mosadi waka, hobane ke sitwa ho ikarola, mme ke dula feela ke tswella pele. Ho nale ntho ele nngwe feela eo ke ratang ho e hlahisa ke lerato: seo ke Modimo ya Matlaohle. Mme ke rata Yena ho nale tsohle. Batho ba bang ke ya barata, empa ke -- ha ke rate ho kena -- ha ke rate ho fokotsa lerato leo bakeng sa Hae; seo haebe sa pele. Ka tsela eo, ha ke araba potso ya hao, ke araba seo ka lerato pelong yaka bakeng sa hao, empa ntho e nngwe pele ho seo: Ke Jesu Kreste (O ya bona?), ka tsela eo O tla araba seo.

921-8 Ka nako e nngwe nka araba ... O utlwe bohloko, eo ngwape karabo, mme ke be ke sa lakatse jwalo. Ke araba ka tsela e nngwe, jwalo kaha ke bolela, Kreste pele ho nna. Mme ke lokela ho hopola hore ke Yena ... ke lokela ho tseba seo. Jwale lerato laka ho Yena; lerato laka la bobedi ke lona batho, mme Kereke ya Hae eo A e rekileng ka Madi A Hae. Mme O fela A Ithata, O ile A fana ka Yena. O karolo ya Madi A Hae, mme ke tshwara seo hantle feela jwalo kaha ke tseba. Empa ebe, ka ho etsa seo ka nako e nngwe, "Seo ene ele puo e thata (Ke tla ...); seo se nthithi." Ke etsa seo hotswa mohopolong waka (O ya bona?) ho leka hore phomolo eo -- e mong le emong o ya bona ka tsela eo. Haho tsela eo -- se seng le se seng ke leka hore batho ba fumane seo, ke dumela hore retla fumana seo kaofela. Mme jwale, mona re fumana sena dikelellong.

Mme ha ke bona hoseng hona le kopane mmoho, mme ke nahana hore re kopana mmoho -- kerekeng enngwe. Kereke ya kgaitsedi-- radio kapa se seng se itseng -- kopello ya mohala. Ke ... Ho tlala hoo ha kereke kajeno hoseng; ke utlwisisa seo. Moena ... Kapa moena e mong ya nang -- kereke e nang le ho arohana ka kerekeng. Ho jwalo feela o ka se eme ka maoto a mabota.

921-10 Jwale mantsibuyeng ana, Morena ha a ratile, r etlaba -- re tla qala mantsibuya. Ke rata ho bitsa modisa -- le boto haeba ba ka ... Ha re qeteng feela ka nako ha jwale, hobane batho, ba bang ba bona mona, mme tla kganna nako e telele ho ya hae. Ke batla hora pele mantsibuyeng a na, ha re ka, mme re qete. Jwale o ... Hang feela ha le qeta ho ja ka hora ya botshelela kapa nako e nngwe le e nngwe feela, hobaneng, ke tla qala. O ya bona? O re, o atisa ho qala ka 7:30 haho jwalo na? Ha re beng -- ha nke kebe ho platformo ka hora ya bosupa. O ya bona? Mme ka 8:00 kapa 8:30, kapa se seng se jwalo feela, ke tlaofa nako -- ho ya mahaeng a lona le ho ya mesebetsing hosane, haeba ho tlaba le hosane.

Jwale, Morena ao hlohonolofatse, mme ke tla kena dipotsong mona le ho leka ho diaraba kaofela. Ke mpa ke ngotse seo, hanyane -- karolo e nyane haholo, hore nka ... Nka tloha ka lebala Mangolo. Ha kele phapusing yaka ke bala, e be ke (ke rata ho kgutlela morao kae kae, mme ke na le seo mona.) mme ke nale seo pampitshaneng. Mme ka baka leo, haeba ele -- ho encyclopedia ke ile ka fumana seo, kapa mantswe a mang a maholo, kapa lebitso, ke nale se ngotsweng mona. Ha ke lokele ho tlisa sehlopha sa dibuka mona jwalo jwalo; ke nale seo mona.

922-12 Jwale, ha potso e sa kgotsofatse, jwale, jwale ke -- mohlomong ke ile ka etsa phoso. O ya bona? Ke nka nna yaba ke entse phoso, hobane ntho tsena ka ho utlwisisa. Mme ke rata -- basebeletsi ba nang le tshebeletso tsa tsona, kapa kopano ho kereke e itseng ho ka mamela dipotso tsena ... ha ke rate sena ... Haeba sena se hlahisa se seng monaka thuto ya kopano ya hao, ke batla hore kopano e tsebe hantle feela hore sena ke thuto feela mona ka hare ho Tabernakele. Ha ke lakatse ho hatella sehlopha se feng kapa se feng sa batho. Mme ke batla hoba Mokreste -- pelong yaka, ya ratang ho ruta seo ke dumelang ho sona. Ke eme bopaking baka. Ha ke iketsisa ka, ke moikaketsi ho Kreste le hoba moikaketsi ho wena; mme ke lokela ho dula ke tshepeha le ho dumela nnete. Empa bohle re lokela hoba ntho e le nngwe. Modimo ke Moahlodi wa rona bohle.

922-13 Jwale, pele re qala, ke nahanne hore ke rata ho bolela -- ka ra histori ya tumileng, Paul Boyd. Bongata le ya motseba; o kile a tla mona Tabernakeleng. O sa tswa kgutla hotswa kwana Jerusalema a ile kopanong ya World Fair. Ke monna ya -- moporofeta wa moruti, mme ke ra histori, e mong wa ba lokileng. Ke moena wa Mennonite; e ne ele, mme a amohela Kolobetso ya Moya o Halalelang. Mme a fetoha motswalle wa sebele ho nna. Mme kamehla a sheba dipampitshana hangata tsa boporofeta, le ho sheba hore bofela bo phetheha.

Mme jwale, o nngolletse mona (jwalo kaha a le States ha jwale), mme sena se ho bulletin board, ke nahana, hoseng hona. Mme o ngotse sena hara buka kapa se seng mona, ka boporofeta bo botle boo. Mme a bolela ntho e nngwe ya bone, ke nahana hore ke bo boholo, boo nkileng ka bo bona lemong tsena tse mashome a mararo le boraro seen ho ameng sena -- tsela ya sena, ho nale, mahlale. Mme e mong le emong ya nang le sena, o se ngole fatshe. Ke nale seo mona ka hare ho buka yaka. Mme sohle ke sa Modimo a mpolelletse -- a mpolella, ka ngola seo fatshe, ke se seng tlasa -- kapa kamoo nka jwetsang batho ka teng.

923-15 Mme ke nahana hore hoseng hona, pele re qala sena ... Sena hase molaetsa, empa rona ba dutseng mona re kopane ka se le seng feela. Ha re lokiseng seo jwale, ha re ntse re theoha jwalo ka mokgwa oo. Ke nahan horer ho molemo ho emisa sena mona ka ele nngwe kapa tse pedi, mme re sheba seo, mme re fumana hore na ho etsahalang pelong tsa batho, mme ebe ho tloha mona. O ya bona? Ebe ke ya kgutla le ho -- nakong ya tshebeletso. Ha Morena a ratile, ke rata hoba le seo mona ka hare ho Tabernakele pele, taba e telele ka hare ho tshebeletso; le tseba seo ke se bolelang, kapa -- ka phapang; mme ka ho tswella jwalo ho fihlela A etla kapa a ke ilo kopana le Yena, A le mong feela. O ya bona? .....

Paul Boyd o ngotse mona ka ntho tse supileng tseo ke di boneng ka 1933, tse neng di lokela ho etsahala. Mme ha a lebella tseo dietsahala, hantle feela, jwalo kaha a bona seo, hobane rahistori. Mme a tswella a lebella, hantle feelaa. Mme a bona ntho tseo a dibolelletsweng kgale lemong tse ngata: ka mokgwa oo Mussolini, le hore ho tla etsahalang ka yena, le Hitler, le hore ho tla etsahalang ka yena; le tsela eo ya Bokomonisi botlang ho nka Fascism le tsohle; mme ha jwang -- Siegfried Line e tlang ho ahuwa, le tsela eo Ma-Amerika a tlang ho otlwa (mme ha ba yaka ba amohela seo ho fihlela lemong tse pedi tse fetileng, mme ba fumana ditshwantsho tsa German moo; mme ba fela ba thola thupa. Kamoo ba ... Ba lahlehelwa ke sesole hona moo.); mme ntho tsona tseo dientswe.

923-17 Mme jwale, e boetse hape ere, "Mme e fela se tla etsahala seo, pele ho pheletso ya nako, dikoloi tseo tse tlang ahuwa jwalo ka mahe, sebopeho sa lehe. Mme ke bona lelapa la Ma-Amerika le kganna koloi eo tseleng ... Ba ne ba dutse bashebane, mme e nale tafole, mme e ne, e ka, ba bapala checkers kapa dikarete. Mme dine di sena lebidi la ho kganna. Mme seo se ne se kgannwa ke matla amang e seng lebidi la ho kganna. Ke ba ba kae ba hopolang pono eo (O ya bona?), ba bileng teng mona?

Jwale, mane ho World's Fair ba se ba nale koloi eo. Ke ena ... E rekisitswe ha jwalo; khamphani e kgolo e nkile koloi tse ngata tseo. Mme koloi ena, ke ena moo eleng teng. Paul Boyd o ile a hopola boporofeta boo, a tadima seo ke neng ke se bolele, mme a nka setshwantsho sa yona mona. Mme ke ena mona, hantle feela e jwalo ka lehe, ka ditulo tse pedi tse dutseng ka tsela e tjena, tse pedi didutse ka tsela e tjena, mme tafole ele mahareng, hantle feela.

924-19 Lentswe la Modimo le lokile. E ne ele ka 1933. E lokela hoba ene ele ... Ha re boneng, hore seo e tlaba eng? Lemo tse mashome a mararo a metso e meraro tse fetileng, na ho jwalo? Lemo sena ke '64. Yeah, mashome a mararo ... Yeah, Mashome a mararo -- le bonngwe tse fetileng. Mashome a mararo a motse o le mong tse fetileng Morena O ile a mpolella seo, mme ke sena moo seleng teng. Mme khamphani mona e se ntse e dibatlile; mme ke -- mme boraditraka le ba bang ba batla traka tse jwalo. Ba laola seo hantle ho tloha diahelong jwalo feela ka tsela eo, ha e na le mokganni ho yona. Mme mona se fela se entswe seo, mme ke sena hantle feela ka dikoloi. Jwale, seo se ho bulletin board ka morao, mme o ka bala ka boporofeta o bone kamoo Modimo a leng teng, le kamoo Lentswe la Modimo ... O itse, "Mahodimo le lefatshe dika feta, empa Mantswe aka a ka se hlolehe."

Sheba feela, lemo tse mashome a mararo le motso ole mong tse fetileng. O ya tseba seo ke ka 1931, kapa ene ele eng, koloi tsa sejwale jwale ditlang hoba jwalo; ditla bonahala jwalo ka tsa nnete. Mme e re moo, "Ditla tshwana le lehe, ditshwane le lehe. Hantle feela, haho motho mona, ke nahana, ya phelang kajeno hara rona mona ya ileng a nkutlwa ke bolela seo. Ke ... Le ile la nkutlwa ke bolela seo ho ya ka mengwaha, empa ... Yeah, ho nale mosadi mona ya dutseng mona. Hobaneng, Mof. Wilson, ha ke yaka ka o bona moo. O hopola seo ha sene se etsahala. Ke nakong eo a nenga a fola ka yona, a shwa ke (Mosadi, monna wa hae le moradi hae ba uile batla ho nna ho kopa hore ke ilo morapella.) ho fihlela a fela -- huku ya hae e le -- kapa mosamelo e theoha jwalo ha a ntse a phutsa. Mme ngaka e re, "Haho tsela ya ho etsa hore a phele." Mme e sita ... O ne a leka e kare o bolela se seng se itseng pele a e shwa, mme madi a ne a tswa a tshela dikobo le mesamelo, ha a ne a leka ho hohlela. Mme ka motheola dikobong, mme ka moisa nokeng e batang moo, metsing a lehlwa, mme ka mokolobetsa Lebitsong la Jesu Kreste. Mme seo ene ele lemo tse ka bang mashome a mararo a metso e meraro a fetileng, mme ke enwa moo a dutseng kajeno mme o ntse a phela, ha e kgolo, ngwana ya lokileng, bongata ba bona ba ile. Ke wena eo. "Mohau o makatsang, seo se utlwahala hantle haholo, o ileng wa pholosa lerantha le kang nna." Seo se bontsha e ka se etsahetseng ho seo HOTJHO MORENA.

924-21 [Mosadi o buwa le Moena Branham hotswa phuthehong--Mong.] Eya, seo ke ... Hantle feela, kgaitsedi. E ya, monghadi. Bsadi ... kere basadi ba senyehang qetellong ... Jwale, o tseba lemo tse mashome a mararo tsela eo ba tlang ho apara ka teng. Le hore batla senyeha, batla tsamaya seterateng -- ho fihlela -- ba tsamaya ka diphahlo tsa ka hare. Mme a re, "Ebe sena se tla etsahala, le hore ba ka se tshepahale, ho fihlela baapara se kang lekala le kang la sefate sa feiga." Ke bone seo, mme ba nale seo; mme ba apere seo. Mosadi feela -- ho sa tshepahaleng ... Re ka se ye tlase ha jwale; ho tla tswella ka ho senyeha. O pheletsong. O ya bona, ba ka se fihlele ba ba batsole. Tjhe, ba ...

Ke thabela batho bao, basadi batla ka mashome a dikete ba nale karolo e nyane ya diaparo ho bona (O ya bona?), banna ba batjha, basadi ba batjha, mme kaofela, empa ha batsebe hore ba tsotse. O ya bona? Ha ba tsebe seo.

925-23 Mme tsela eo basadi ba leng ka teng kajeno ... ke ne ke bolela sena ka bosiu bona le metswalle yaka morao kwana dithabeng, mme -- mosadi e monyane ... ke tswa rapella ngwana wa hae; a nale lefu la howa; mme ngwana o fodile. Mme e monyane, le lapa le futsanehileng, morao kwana, karolo e nyane ya kwae ho pota ntlo, ka diphapusi tse pedi ho yona, le bana ba supileng kapa ba robedi ... Mosadi eo o ya (oho, hle.) -- ka selepe se phatlaletseng moo, a kapa patsi le ntho tse ding, mme tshimong, le ntho tse ngata. Mme ke shebile mosadi ya hlophehileng, ka mose ona oo a ileng ao apara ka selemo kapa tse pedi, mme seo se tletse hohle ... Mme ke ne ke leka ho fumana mose wa Meda bekeng e latelang.

Mme re hlokomela sena, baena ba mmalwa mona le nna, mosadi a hlokometse ngwana wa hae. O ne a qeta ho tlosa letswele ho yena -- ho tloha ho yena -- ho tloha ho mosadi ka ho hlokomela ngwana wa hae; mme ene ele motsotso o makatsang; ke yona tsela eo mme a ileng a ntlhokomela ka yona. Hantle feela.

925-25 Ke nale tlhompho ho mosadi ya jwalo ho nale bana ba kenyang maratswana le ho itahlela kantle: ba sa bonahaleng jwalo ka batho. Ba nale lebaka la ho etsa seo; ka ho bontsha karolo tsa bona tsa sesadi, seo ke ho hloka Modimo. Mosadi ya aparang diaparo tse ngata le ho leka hoba seo ba seng sona ... Ke ... Hobaneng, mosadi -- na haho jwalo; ke mofuta wa Hollywood. Mme moya wa diabolosi o kene ho basadi ba leka ho etsa seo ka baka la thobalano. Letswele la mosadi le lokela ho hlokomela. Ke hantle feela. Tsela ya ho laola seo, o beile hantle seo tseleng. Ke hlompha seo hantle feela, mosadi ka baka leo, hobane ke seo ... Ke mme wa hae; ke tsela eo ... Bona -- ha ba yaka ba -- o seke wa kgathalla seo. Ngwana a hlokomelwa jwalo ka setshwantsho a Madonna seo o se bonang. Mme ha batho ba na le matla jwalo, ho tlaba ka tsela e jwalo e fapaneng.

926-26 Empa ha batswela kantle ba lokela ho apara se kang blouse kapa jwalo, le ho ka tiisetsa seo jwalo, ka ho sebe le bomodimo ho banna ... Na o hlokomela moya oo wa Diabolosi? Oho, yeah. Jwale o rata ho etsa seo, kgaitsedi. Na hao etse seo; seo ke karolo ya Hollywood leano la Diabolosi. Hao etsaseo, o etsa hore banna ba nahane hampe ka seo; mme ha o etsa seo, mme o molato ka ho etsa batho ba bang baetse bohlola, hobane o itlhahisitse ka tsela eo. O ka se etse hore o seke waba seo o leng sona, empa o tswella ka tsela eo Modimo A o entseng ka teng. O ya bona? O seke wa leka hoba seo o seng sona. Dula kamoo oleng ka teng. Seo se ya tshosa? Jwale, mohlomong dipotso.

926-27 Ntate wa rona, re ya o leboha ka Jesu Kreste ka baka la kotloloho ya Lentswe la Hae. Jwalo kaha ke bona hantle ka baka la ho otloloha, seo se nketsa hore ke thahaselle ho ka dula Nneteng. Jwale ke ya rapela, Ntate, hore O tla re hlohonolofatsa hoseng hona, batho bana ba batle. Mme ka ho tseba hore theipe e tloya dibakeng tse tse ngata ... Ha ke ya ka -- e ne ese ka ho tsela eo; O tseba pelo yaka. Seo setla mohopolong waka, mme ke ya dumela O ne O rata ha ke bolela seo. Mme ke ile ka bolela seo, mme ho fesdile ha jwale. Mme ke hantle feela ha ke dumela seo O mpoleletseng sona.

Ha mosadi e mong le e mong ka hare ho naha ena; a ke a itshwabele mme a bone se etsahalang, mme a apare jwalo ka motho, a seke a kgona ho ahlolelwa bohlola. Se setle, sebupuwa se setle, ho na le monna, hoba ka tsela e jwalo--ho ka hlokomela seo, hore bona ba babedi ba be bang, hobane o tswile ho monna. Ke ya rapela, Modimo, hore mosadi a hlokomele seo a leng sona, o tlamellwetswe ho monna wa hae. Fana ka seo, Ntate.

926-29 Re ya o kopa hore O arabe dipotso tsena. Ha re tsebe ntho tsena, empa ha Moya wa Hao o tle, Morena, O lokileng; mme o arabe potso e nngwe le e nngwe pelong tsa rona. Re lebohela seo o re neileng sona: Mengwaha Kgolo ya Kereke, le Ditiiso tse Supileng, le hore ... Oho, o sebetsa jwang ka ntho tsena bakeng sa rona, Morena, hobane re bona nako e ntse e fela.

Jwale, ho -- nahana ka sena Mmuso wa Hao ke lokela ho o tlisa ho batho. Ka nako tse ngata tlasa ponahatso ya ntho tse fapaneng, mme o ka etsa sena; ke nahana hore ke tla dingola fatshe hotswa ho seo ba se nahang. Mme nka hlahisa sena ka karolo ya pampiri mona, mme O tla re fa karabo e nepahetseng. Re lebelletse bohle, Morena. E tla ho boteng ba rona, Morena, mme re tsamaya hantle feela tseleng, le ho sebetsa ka tsela e lokileng ka tsela e jwalo. Re kopa sena ka Lebitso la Jesu. Amen.

(Pearry, jwalo kaha ke entse ... Seo se ntse se etsahala ... ka ama seo ... Na seo se tlosa seo kaofela kapa tse ding? Ha se etsahale seo? Ke ile ka ama seo ka letsoho. Ke ne ke sa batle ho utlwa sena.) [Moena Branham o buwa le moena e mong ka theipi e hatiswang --Mong.]

927-31 Jwale, jwalo kaha ke buwa ha jwalo, ha rentse re tla qala, ho -- ho diministara tseo kapa batho dikarolong tse fapaneng naheng mona, ba tla utlwa theipi e na, o (ha theipi e lokile) -- tsena ke dipotso tse pelong tsa batho mona ka hare ho Tabernakele, moo re seng seo, re kopanela mmoho. Mme ke tsepa feela hore -- ho hlwekisa mehopolo, din tla re etsa hore re nahane hantle feela. Ke ya tseba, ho dibala feela, di ne di hlohonolofatsa.

Jwale, ke ditlohetse moo, mme ke tla sheba motsotso ho fihlela ka 12:00, ke tla tlosa seo. Mme hape, ke tla kgutla motshehare wa mantsibuya 6:30.

927-Q-236 Potso ya pele, ke dumela hore ke potso tse hlano, e ngotswe mona ka motjhini wa ho tlanya pampiring e tshehla.

236. Sena se bolelang? Mattheu 24:19: "Ho madimabe bao belehile ng bana, le ho bona matsatsing!"

Ho makatsang, ka ho sa tsebe se seng, ke ne ke tla bolela sena ho basadi, mme ke sena se hlaha ka nako ya jwale, potso ya pele.

Jwale, Mattheu 24:19, Jesu o ile A botswa potso tse tharo. Potsong ene ele: Ke neng moo ho sa tlong ho leswa lejwe le sa tlong leswa le sa fetolwa? mme, Ponahatso eo e tlaba efeng ha lefatshe le tlilo ho fela? mme potso tse tharo tsena O ne A le -- O ile A botswa. Mme O ile A diaraba ka tsela tse tharo, a araba potso ka nngwe. E tlaba neng mohlang ho sa tlo leswa lejwe hodima le leng? Mme ponahatso e tlaba e feng? Mme ponahatso ya pheletso ya lefatshe? Mme A araba ka tsela tse tharo tse fapaneng. O ba boleletse hore ha nako e tla a ka se lese lejwe hodima lejwe le leng; ponahatso etlaba difeng ha hotla ha Hae; mme ebe, pheletsong ya lefatshe. Mme ka nako tse ngata, ha o sa hlokomele hantle hore tsela eo A arabang ka yona (O ya bona?), o tla ferekana mme o senye nako e le nngwe; mme o tla tlisa pherekano.

927-34 Jwale, ho -- lona baena ba Adventist ba nkang sena ele bokamosong, ho ya kena ka tsatsi la bosupa: "Rapelang hore paleho ya lona e seke yaba mariha kapa ka tsatsi la Sabbatha," a re (O ya bona?), ba tla dula ba boloka Sabbatha. E seng ho lahla baena bao, e tlaba jwalo ka tsela, empa ka ho otlolla. O ya bona?

Ha jwang lefatsheng la Bokreste ka hare ho lebota, mme mabota a kwetswe ka tsela e jwalo. O ya bona? Seo se tla etsa phapang jwang, leha e kaba mariha kapa hlabula ho batho ba phelang mane ho tropic zone. O ya bona? E ne ele feela Israele a le mong. Ke nakong eo ho sa tlong ho leswa lejwe le sa leswa ... ho madimabe bao ba nang le bana, le bao batlang ho fana ka seo, hobane mme ke mme ka ngwana (O ya bona?), ho ka sebe thata ho matha, mme ho bao ba nang le bana ba kopaneng moo, hobane ba lokela hotswa Jerusalema kantle ho motse -- hodimo thabeng ya Judaea.

928-36 Mme jwale, nka dula letsheare lohle tabeng eo, ho ka hlakisa seo feela; empa ke otla ditaba hantle feela moo dilokelang ho otlwa teng, ho fihlela di fihla bathong, mme re ya potsong e latelang.

Jwale, Jesu o ba boleletse hore ... "Ha le bona mabotho a potile Jerusalema, ha ya leng masimong, a se kgutlele motseng ho ya lata seaparo, ho ntsha sohle se ka tlung ya hae; le seke la kgutlela motseng hohang, empa le balehele Judea, hobane ho tlaba le mathata a o lefatshe le sokang le a bona." Mme seo sohle se ile sa etsahala ha mokgenerale wa Roma , Tite, a kena Jerusalema, a tjhesa motse, mme ho ne hole feela -- mme a bolaya batho bohle madi a phalla hotswa ka dikgoro -- ho ya diterateng. O ile a etsa seo. Ha ke tsebe hore e bile lemo tse kae, a ile a kena le maboptho a hae ho kena motseng. Mme e sita le batho, basadi, ba pheha bana ba bona ba ba ja, ba ja makala a difate, le bojwang. Seo ene e le ka baka la ho latola Lentswe la Modimo. Ke seo se ileng sa hlola seo. Mme he ...

929-38 Jwale, ba ilebng ba amohela Lentswe, jwalo ka Josephus, mongodi e moholo wa histori ... O ile a ba bitsa madimo, bare ba ne ba ja mmele wa Monna ya bitswang Jesu wa Nazaretha, Eo Pilato a ileng a mothakgisa; mme batla bosiu ba utswa mmele wa Hae, mme batho ba ile batswa ho kgaola dikarolo ba dija. (Ba ile ba re ke Selallo, o ya bona. Ba ne ba sa tsebe. Ba ile -- ba ile ...) E ne ele feela ho ya fatshe, jwalo kaha ba etsa Bakreste lefatsheng. O ya bona? Ba bolela ntho tseo, empa ...

Jwale, batho bao ... Lebaka, "Le rapele hore paleho ya lona e sebe ya mariha," Judea e ne e ne e kwahetswe ke lehlwa. O ya bona, Keresemese? Jwale, Jesu o tswetswe jwang moo dithabeng tse nang le lehlwa? "Le rapele hore paleho ya lona e seke yaba mariha, leha e kaba ka tsatsi la Sabbatha (O ya bona?), hobane ka tsatsi la Sabbatha dikgoro dikwetswe, mme batla tshwaseha marabeng. Ha Tite a fihla moo ka Labohlano motsheare wa mantsibuya, ba ne ba tla tshwaseha ka Sabbatha, hobane dikgoro di tlabe dikwetswe. Dikgoro dikwetswe ka Sabbatha. Haho kamoo ho nang le batswang le ba kenang ka Sabbatha.

929-40 Mme jwale, o ya bona se etsahalang? Jwale A re, "Ho madimabe ba nang le bana, le ba nyantshang ka tsatsi leo," (O ya bona?) hobane ho baleha ... Mme ho ya ka histori, ho ne hose le ya mong ya neng a dumela Jesu le ho dumela ho Lentswe empa ba ne ba lebeletse se etsahalang. Mme ba ile ba phonyoha, mme batswa Jerusalema ba ya Judea, mme ba baleha, mme ba seke ba tla ho yena ... Hobane ba ile bahlokomediswa ke Modisa wa bona mme o ne a shebile a lebelletse hora eo. Ha ba utlwa Tite a tla, ba ile batswa, ba batla ho phonyohisa maphelo a bona, mme batswa motseng.

930-Q-237 Jwale, potso e latelang ya tla.

237. Mattheu 24:24: "Mme ho tla hlaha baporofeta ba bohata -- le bokreste ba bohata, le baporofeta ba bohata, ba tlang ho bontsha mehlolo e meholo." Re tla hlokomela seo ha jwang?

"Ho tla hlaha ..." Mme ho tla mongwaha oo. O ya bona? " ... ho hlaha bokreste le baporofeta ba bohata." Kreste wa bohata ke motlotsuwa, hobane Kreste ke Motlotsuwa. Ke ba ba kae ba tsebang taba ena "Kreste" ho bolwelwa "Motlotsuwa"? Ho tlaba le batlotsuwa ba bohata, mme batla ipitsa batlotsuwa. Empa le tla ba hlokomela? Ka Lentswe; ke tsela eo o tlang ho bahlokomela: ka Lentswe, hore na ba buwa nnete. Re tla ba hlokomela jwang ? E tlaba ka Lentswe. Haeba ... Ha bare ba nale Lentswe, mme ba latola Lentswe, jwale haho letho moo, ha se lebaka le hore baetsang. E kanna yaba ba fodisa ba kulang; ba ka nna ba bula mahlo a bakulang; mme ba latola Lentswe, tloha ho seo. Ha se len\baka hore seo ke eng, hlola Lentsweng (O ya bona?), hobane ka nako eo ke bona boloi le dintho kaofela tlasa seo -- tlasa phodiso.

930-42 Ke enwa mona Moena Sidney Jackson, Kgaitsedi Jackson hoseng hona hotswa Afrika Borwa. A ka ema ao bolella ka seo mona. Hobaneng hantle, batho batlang ka ditshwantsho tsa bona mme ba ya fola. O ya bona, hobaneng?

Jwalo ka Ngaka Aegery a fane ka nako eo, a boletse hore diabolose ha a tsebe ho fodisa. Mme a re, "Monna ya emeng kapele ho batho ba bangata ka ho fetisa, mme ka theology," a re, "diabolosi ha a tsebe ho fodisa." A re, "Re nale mosadi eo eleng moahelane ya tshwereng apron hohle moo a yang, mme a ya moo; mme batho batla mme ba tshela tjhelete ka hare ho apron eo; e be o tla ntsha moriri le ho ntsha madi methapong -- mme a tshela madi jwalo; mme ba tsamaya hohle, lefu leo le kgutlela ho batho." Mme a re, "Mashome a mararo a bobna ba ya fola. Mme o bolela hore diabolose ha a tsebe ho fodisa?"

930-44 Mme ke nahana, "Oho, hle." Ke ile ka mongolla, mme kare, "Monghadi ya ratehang": Ka re, "Ho ya makatsa ho nna ha morutwana wa Lutheran college ya tshepileng theology a itshepetse tsebo ya hae ho nale Lentswe la Modimo." O ya bona? "Lentswe la Modimo le bolela hore Satane a ka se ntshe Satane. Ho felletse hantle; Jesu o boletse seo." Ha Satane ... A re, "Ebe ..." Ke ile kare, "o ka ipotsa horte jwale batho banaba fola ka tsela e jwang, moloi eo, ke hobane batho ka bo biona ba nahana hore ba tla ho Modimo ka boloi. Mme phodiso e itshetlehile hodima seo, e seng hore o lokile ha kae, e seng hore o lokile ha kae, ke hore o buwa ka molao, leha e kaba ke eng; ho itshetlehjile hodima tumelo. Ntho tsohle dibobebe ha o dumela.' O ya bona? Ha se hore na o lokile ha kae. Ke ile ka bona dihlola ditla platformong mme ba fola mosadi a tla ho platformo le ho hloka seo. Hantle feela, seo se beilwe hodima tumelo; ha o dumela, e seng ho lokeng."

Sheba mane France moo ba ileng ba ya ho mosadi, e ya ho diwheelchair mme a tla kwano, ho tloha ho seo, ha se seng, ka semoya, ba rapela ba shweleng. O ya bona? Mme leha hole jwalo ba fodile, hobane batla ho Modimo. Jwale, e seng ho nyefola batho ba Catholic, ke hloile mokgwa wa Catholic, jwalo kaha nna kele mokgweng wa Protestanta (O ya bona?), kaofela ntho tsena.

931-46 Jwale, diministera, ke ya tseba hore sena se tla le utlwisa bohloko, empa ke araba potso; mme ke batla -- ke batla ho utlwisisa (O ya bona?) ke mpa ke le bolella nnete hotswa pelong yaka; Kreste O ya tseba ke buwa nnete. O ya bona? Ke mokgwa feela, mme mekgwa eo ba na le maqeba batho bana jwalo feela ... Batho ba tsamaya ba ilo ba ditho tsa Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, Catholic; mme ba nahana hore baya ho Modimo ka tsela e jwalo baya feela mokgweng. Ba bikle ba nale ditlotla ho bona -- mafu a bona hotswa ditshwantshong. Jwale, hantle feela ho Ma-Hottentotse a Afrika ba fodiswa ke ditshwantsho (O ya bona?), empa ba nahana hore batla ho Modimo.

O nahana hore moitlami wa Catholic e ba setho -- o ya boitlaming ba Catholic hobane o batla hoba mosadi ya mobe? O bile setho seo ka hobane a batla hoba mosadi ya lokileng. Monna ha a be leloko la kereke ya Catholic hobane a batla hoba mobe; o ya moo hobane a batla hoba motho ya lokileng. Ha o ye hobane ole ... O re, "Jwale, ke eng?" Leha e kaba jwalo -- leha e kaba Mo-India hola India, kapa Mo-Hindu hoba setho sa Hinduism ke motho.

931-48 Ha ke kena ka tempeleng ya Jains, moo ke ileng ka botswa ke mopriesta -- jwalo ka mopapa a dutse moo mosamong o moholo, maoto a hae a nale maqeba tlasa hae, a tshwere menwana ya maoto e meholo -- ka tjhadimo ya mahlo a ngola a lekanya Lengolo la kgaolo ya 23 ya Pesalema ka mahlo a hae a tshepe o ne a le jwalo -- e seng ho feta intjhi tse tharo. Jwale, mme ka hodimo ho mohopolo wa motho, mme ke ho bona seo ka leihlo la nama; mme ene ele monna ya lemong tse ka bang mashome a mane kapa betere ho feta moo. O ya bona?

Hobaneng, wena o dula mona, o utlwa feela ka Methodist, Baptist, Presbyterian; o lokela hotswa o ye ntle kwana ka tsatsi le leng: o ye o bone ntho hantle. O ya bona?

932-50 Jwale, o nahana hore kaofela dikgaitsedi tse dutseng mona; ha bana e sita -- ha ba phehe le ho pheha; ha ba je; ba lokela ho kopa se seng le se seng. Ba ka se -- ba etsa mafielo ka matsoho a bona ho fiela dikokonyana ho tloha diterateng, hobane ba dumela seo; e ka nna yaba seo se ama tumelo tsa bona. Empa seo ha se thibele dikokonyana tseo, ho bolaya dintsintsi, letho; ha bana le thipa ho ka sebedisa monwaneng. Ha motho a shwe, empa di bolaya dikokwanahloko; e lokela hoba jwalo -- tse ding tsa ditumelo. O ya bona? O tswella hoba betere, le hoba betere, le betere; qetellong, o fetoha motho, motho ya lokileng, ka ho tswella jwalo, ho fihlela o tla ho Modimo. Jwalo feela, mme jwalo, ho tswella, ka ho bola, hoba betere.

Jwale, ha ba etse seo hoba batho ba babe. Baetsa seo ka ho sa tsebe, empa o ya bona, "Ho tsela e bonahalang e lokile mahlonng a batho." Ho ntho ele nngwe feela, ho batho, eo ke e tsebang eo ke tlang ho o bolella yona -- ka mokgwa wa dipotso, ke Lentswe, Lentswe la Modimo. E be o nahane ka Jesu Kreste ke Lentswe lona leo, mme Lentswe leo le ile la fetoha nama hara bona, ka ho tiisa seo hantle O ile A re ha mengwaha. Ho lokile.

Jwale, ke tsela eo o ka ba tsebang ka yona, e seng ka kereke eo ba e tsamayang, e seng ka mekgwa ya bona, e seng ka matshwao, e seng ka mekgatlo, e seng ka phodiso, e seng ka se seng, empa ka Lentswe. O ya bona?

932-Q-238

238. Mattheu 24:26 (e latelang) e buwa ka "Tsela tse itseng" mme "sebakeng se lahluweng." Seo se bolelang?

E bolela hore hotlaba le antikreste, anti-motlotsuwa, jwalo jwalo. Mme anti- ke eng? "Anti-" ke hoba "kgahlano." E tlaba tsona dibupuwa tsena kgahlano le Lentswe. Mme ba tlaba lefelleng, dibakeng tse patilweng, mme bare, "Le seke la ya kamora seo; tlohang ho seo." O ya bona?

933-Q-239 Jwale, potso ya bone:

239. Mattheu 24:28: (Motho eo o tla hantle feela. Ha ba ya ngola seo; e ya baentse seo. Ntshwarele. Nkase bitse mabitso, hobane haho hlokahale. O ya bona?) Mattheu 24:28: "Hobane moo setopo se leng teng, o tla bona ka(ntsu) manong." Setopo ke eng mme manong (ntsu) ke eng?

Jwale, ke potso e ntle eo, haho se phoso. Setopo ke eng? Setopo ke seo manong a se jang. Jwale, ntsu ka hare ho Bibele, ke moporofeta. Moporofeta ke ntsu. Modimo -- Modimo O ipitsa ka Ntsu, mme rona re "dintsunyana" ebe, ebe -- ke ya dumela. O ya bona? Mme setopo ke se jowang ke ntsu? Ke Lentswe. Moo Lentswe le leng teng, tlhaho ya dinonyana tsa sebele o tla dibona. O ya bona? Ntsu, e batla nama e ntjha, e lokela ho ja nama e ntjha. Hase lekgwaba; ke ntsu. O ka sefe mekgatlo seo; o lokela ho ja dijo tsa ntsu; ke nama e ntjha ka ho fetisa, e seng seo Moshe a se entseng, e seng seo batho ba se entseng, e seng seo Sankey, Finney, Knox, Calvin, empa hantle mona, Nama e bolauweng bakeng sa tsatsi lena. Mme ke karolo ya Kreste e ileng ya shwa hore Lentswe le phele. Ke seo ba se jang. Fumana seo? O ya bona, o ya bona?

933-54 E seo Noe a se entseng, se entsweng ke Moshe, ke mehlala; re ya bona le ho bala le se etsahalang, empa ke seo A se tshepisitseng jwale. E ne ele Lentswe morao moo; e ne e le Setopo sa tsatsi leo. Letsatsi la Wesley ene ele setopo sa letsatsi leo; letsatsi la Luther e ne ele setopo sa tsatsi leo; empa ba saye morao. Ke phetho se se senyeha. A neng a sala a ne a tjheswa, e sita le selallong; o seke wa lesa se seng bakeng sa mengwaha. Bibele e itse ha o ja selallo, karolo e salang, o seke wa lesa seo ho fihlela hosane hoseng; tjhesa seo. Ho kgutlela morao? Tjhe, monghadi. Re nale Dijo tse ntjha tsatsing lena; ke Lentswe le tshepisitsweng la hora ena le hlahisitsweng. Ke hona moo ntsu dileng teng, ke hona moo setopo se leng teng. Re ka dula nako e telele tabeng eo, empa ke nale bonnete ba hore le ya utlwisisa seo ke se bolelang.

933-Q-240 Hantle feela, potso ya bohlano:

240. Na Monyaduwa o tla kopana sebakeng sele seng ka nako ya tlhwibilo, na e tlaba bophirima?

Jwale, ha o lokele hoba moo. Eya, Monyaduwa o tla kopana. Ke nnete, empa e seng ho fihlela tsoho. O ya bona? "Hobane rona ba sa ntsane ba phela re tla kgahlanyetsa Morena ..." Baefese -- II Bathesalonike 5, ke dumela jwalo. "Rona ba phelang re emetse hotla ha Morena re ka se thibele (kapa ho tshwenya) bao ba robetseng (kopanong); bakeng sa terompeta e lla, mme bafu ba shwetseng ho Kreste, mme re tla nkelwa sebakeng mmoho ho kopana le Morena sebakeng." Ka baka leo, Monyaduwa o tla kopana sebakeng ho ya kopana le Morena. O ya bona? Re tlaba mmoho, empa haho bolele hore re -- bohle ba tla dula nqa e le nngwe tjena; hobane Monyaduwa ke lerole la lefatshe ho pota, hotswa ho Arctic ho ya ho tropics, mme hotswa ho -- hotswa botjhabela ho ya bophirima, ho tswa leboya ho ya borwa.

934-56 Jesu o itse, "Ha Mora motho a hlaha," hobaneng, a re, "ho tlaba jwalo ka Kganya e kganyang bophirima." Ntho ena yohle, ho tlaba le tsoho, tlhwibilo, mme e tla ya. Mme pele a kopana le Yena ...

Hlokomela bohlale ba Modimo. Jwale, ha rere, bakeng sena, ho buwa sena ... ke bolela sena ka mohau le tumelo Lentsweng, hore "re." Ke itahlela hohle mona mme ke -- mme ka Mmele ohle wa Kreste, kopaning. Ke dumela hore. Mme ha kere "re" e be, ke bolela, ka mohau ke dumela seo. Ka tumelo ke kgolwa seo, re tlaba hara batho bao batlang ho nkelwa moo.

934-58 Jwale, ntho ya pele e etsahala ke tsoho ya bafu ... Ba leng-bophelo bo tla ema moo ... Tsoho e tla pele, tsoso ya bao ba robetseng. E tlaba nako ya tsoho pele, mme le bao ba robetseng leroleng jwale, e seng bao ba robetseng sebeng, hobane ba robetse hantle feela. Ha ba tsohe lemo tse ding tse sekete. Empa bao -- ba robetseng leroleng batla tsoha pele, mme batla -- mmele ena e bolang e tla kopana le e sa boleng ka mohau wa Modimo. Mme re tla ya kaofela. Mme ha ba qala hoba mmoho, e be rona ba phelang re tla fetoha mmeleng ona. Mmele ena e ka se bone lefu, empa hang feela, e tlaba e ka ke sefefo hodima rona, mme o ya fetoha. O tlaba jwalo ka Abrahama, ho tloha boqhekung ho ya botjheng, ho tloha setsotswaneng ho ya ho mosadi e motjha. Ke eng phethoho e na e kgolo? Mme kamora nako -- o tsamaya jwalo ka mohopolo, mme o ka bona seo ba seng ba tsohile. Oho, e tlaba hora e jwang eo. Re tla kopana mmoho mane sebakeng ho kopana le Yena Morena moyeng.

935-59 Ha se sa bohlokwa seo, ha malomao a patuwe borwa ba Kentucky, hore a tle a lokisetswe mane Indiana, kapa ho epelwa Indiana o lokela ho iswa borwa ba Kentucky. Ha se lebaka kae ... Bao ba shweleng batla tsoha hotswa lewatleng. Bao ba ileng ba fediswa mane areneng ba jewa ke ditau, bao ba ileng ba lahlelwa moo haho le ha e le lesapo le tlang ho leswa leroleng la lefatshe, ba tla tsoha le bona. Leha ba ne ba le mane Roma, kapa ho arena hola Roma, kapa ba le mane merung ya tropic ya borwa, kapa naheng tsa matjhaba leboya, batla tsoha le bona; mme ba phelang batla fetolwa hang feela ka motsotso, ho panya ha leihlo.

935-60 Sheba dimishinare tse shweleng mane hola Afrika. Bashebe ba shwetse hodimo moo -- hola -- mohatseleng wa leboya. Sheba ba shwetseng mane areneng, hohle lefatsheng, mane Congo, hohle ho pota lefatshe. Bashwetseng mane China, Japan, ho pota lefatshe; mme hotla ha Morena ho tlaba kopano, sena e tlaba tlhwibilo.

Hlokomela phethoho. "Ho tlaba ba babedi ba robetseng betheng; ke tla nka e mong," motsotsong o na oo, "Ho ba babedi ba tla beng bale masimung; e mong o tla nkwa e mong a siuwe," e mong ka hlakoreng le lefifi la lefatshe. O ya bona? E tlaba kopano eleng tlhwibilo. E ya, kereke e tlabe e kopane, empa kamora seo, kamora ho tsoha ha bafu le tlhwibilo ba dutse moo.

Jwale, haeba seo e se ho bonahala, hobaneng, ho lokile jwale. Ha ke buwe hantle feela; ha re bolela sena. O ya bona? Mme e kanna yaba diministere tse ding ha di dumellane le seo. Ho lokile.

935-Q-241

241. Moena Branham ya ratehang, potso yaka e tshopodi. Motho o bolokeha neng? Ke ile ka utlwa hore ke ha motho a dumela. Bang bare ha o amohela Moya o Halalelang ke ha o bolokeha, leha o saka wa kolobetswa ka metsi, jwalo ka tabeng ya Kornele ho Diketso 10:47. Bang bare Paulose o ile a bolokeha tseleng ya Damaseka, empa ho Diketso 22:16, e re o ne a ntse a nale dibe tsa hae kamora matsatsi a mararo a latelang. Na motho o ya kolobetswa ka Moya o Halalelang jwalo ka Kornele, mme a nne a be le dibe, leha a soka a kolobetswa ka metsi, ka -- kapa motho tseleng e yang lehodimong a ka seye ho fihlela a kolobetswa ka metsi, leha a na le Moya o Halalelang?

Jwale, motswalle waka ya ratehang ... Jwale, moena enwa ha a ya ngola lebitso la hae; ha ke motsebe, empa o tekenne lebitso la hae. Empa ke -- nka s ebitse mabitso, hobane hase ha bohlokwa; hobane batho ba bang batla ya ho yena bare, "Jwale, ke -- ha ke dumellane le wena ho sena le sane." O ya bona? Mme nka se bitse mabitso. Bongata ba mabitso a ngotswe mona, empa ke -- bakeng saka feela. O ya bona? Ke kgutlisetsa feela mona, jwale ke beha mabitso ao ka thoko. Jwale ke mongolo feela; a mang a tlantswe ka ho fapana ka tsela tse ngata.

Jwale, potso ya pele mona: "Moo o bolokeha neng?" Mme e latelang -- e latelang, "Na dibe diya tshwarelwa ntle ho kolobetso ya metsi, hobane Kornele o ile a amohela Moya o Halalelang -- yena le ntlo ya hae -- mme o ne a soka a kolobetswa ka metsi." Mme Paulose a soka a -- kamora ho kopana le Yena -- tseleng e yang Damaseka, yena, hape, a ntse a nale dibe tsa hae ho fihlela a kolobetswa; hobane eitse (ke badile Mangolo hantle hape ka bonnete.) ... Mme ho ne hole jwalo ... A re, "Ema o ye hantle ho ya kolobetswa, ho bitsa hantle feela Lebitso la Morena -- kolobetswa, tshwarelong ya dibe (tlhakolo), mme e ya o bitse Lebitso la Morena."

936-65 Mme ebe, "Na Kolobetso ya Moya o Halalelang ... motho a ka kolobetswa ebe o ntse a nale dibe -- mme a sa kolobetswa ka metsi."

"Na tsela ya motho e ya buleha ha a kolobeditswe ka metsi, leha kolobetso ya Moya o Halalelang; leha hole jwalo o ne a lokela ho kolobetswa ka metsi, pele tsela e tiisetswa ya ho ya lehodimong?" Jwale, ke dumela ... Jwale, ha ke -- ha ke tsebe moena enwa, mme ke potso e ntle haholo. Mme sena se lokela ho lokiswa ka ho otloloha, hobane ke sa bohlokwa hore re tsebe ntho tsena. O ya bona?

936-67 Jwale, ke dumela moena enwa a ka re ho nna kapa ho nkenya hore ke re (kapa mohlomong ho seo; ha ke tsebe) mme -- ka se seng mona -- se fapaneng ha nyane feela le nnete, tumelo ya sebele ya Lentswe. Ke ... Sena se utlwahala e ka moena enwa o re ... Jwale, e leng se lokileng. Moena, e ka nna yaba o mona; mme ke hantle feela seo. Ke -- ke nahana hore seo ke nnete ... Ke thabile hobane o beile sena. Jwale, o ya bona? Empa ha ke dumele ho kolobetsweng ha metsi molokong ona (O ya bona?), hobane ha o etsa jwalo, ke karolo ya Madi. O ya bona? O kolobetswa ka metsi hobane moloko o na o lwe teng. O ya bona? Ke ntho e kantle feela -- ke bopaki ba moloko. Ntho e na yohle e dutse feela ho tiisweng. O ya bona? Empa ha re tsebe hore ke mang; ka tsela e jwalo, re rera Evangedi. Ka tumelo re tswella feela re ntse re rera.

937-68 Empa tsoseletsong ya moloko ona, ker hona moo re fapanang teng le baena ba bonngwe. Mme baena ba bonngwe ha ba le teng ba mametseng theipi ena ya dipotso, ha e ka fihla ofising ya lona, kapa matlong a lona, kapa ho batho ba lona, le seke la nkutlwella, jwale, ke re -- ho hlola ho se utlwane.

Nna le mosadi waka re ye re fapane; hantle feela re ye re etse seo. Kee ya mmolella hore ke ya morata, mmwe a re ha a dumele seo. Jwale he -- jwale ebe ha re dumellane, empa ke ya o bolella hore re ntse re tswella pele hantle feela.

Jwale, hlokomela. Mohlomong ha ke bontshe dipontsho tse lekaneng ... ke tswile ho rera, ebe he ketla ke nka kgwele yajka ya ho tshwasa dihlapi ke ilo tshwasa. O ya bona? Empa tlase pelong yaka ke ya morata; ke mpa feela ke batla ho sutha pela hae; ke phetho.

Jwale, hlokomela sena ... Jwale, ha re sa dumellane ka se seng, ho lokile; empa o ya bona, metsi ha a hlatswe dibe; ke karabo ho ya ho lokeng.

937-72 Jwale, ke dumela ha Paulose a ne a lokelwa ke ho kolobetswa ka metsi, hobane ke toka ho ya ka Bibele hore re kolobetswe. Hobane ke kgutlela hantle feela morao he: ha leshodu le ne le leketla sefapanong ... Mme le ile la shwa ntle ho kolobetso, mme ka tshepiso ya ya Jesu ya hore o tlaba le yena paradeiseng -- mane paradeiseng, e seng tahlehong, hobane ene ele monyetla wa hae wa pele.

Mme ke dumela hantle maemong ona ao lapeng la Kornele ha ba ne ba amohela Lentswe la Moddimo ka thabo. Mme Moya o Halalelang ke tsoseletso, mme e bile tsoseletso ho bona. Ke lona lebaka leo Moya o Halalelang o qadileng ho buwa ka dipuo le ho porofeta. Ke pelong tse ntle moo Lentswe le ileng la wela ho tsona, ka ho bona tsena.

Ke se mmakatsang matsatsing ana a rona. Kamora hore sehlopha seo sa Ma-Roma se fumane seo -- le Ma-Greek, ba neng ba le ka teng, o ileng wa iponahatsa ka pono ena hantle feela, Moya o Halalelang ka ho hlokomedisa dipelo ho fihlela Peterose a buwa ka mantswe ana, Moya o Halalelang o wela hodima bona. O ya bona?

938-75 Jwalo ka ... O ya bona, Kornele o itse, "E ya hodimo ..." E ne ele moholo wa mabotho, mme ya tlileng, "mengwaha" ke ho tloha ho lekgolo. O ne a okametse lekgolo la banna. Ke molaodi wa mabotho a Roma; mmeo ne a -- o bone pono ha a ntse a rapela, mme Lengeloi le ile latla ho yena. E ne ele motho ya lokileng. A re eya Joppa, ho monna ya bitswang Simone, motei, mme ho nale monna ya bitswang Simone Peterose. O tla mofumana moo, mme o tla o bolella Lentswe."

Jwale, o ile a nahana hore pono eo ke nnete. "Ke ne ke sa robala; ke ne ke shebile hantle feela ha Lengeloi." Jwale a romela masole a hae a tshepahalang.

Mme ha a le moo, Modimo o nea tse a lokisa moapostola. Mme a re, "Jwale, ema." A re ... Ka ho bona hore e se ele nako--Mof. Simone a lokisa dijo tsa motshehare. Mme ha ale hodimo moo ... O ne a lapile, a tsamaya, moapostola, hara -- lehwatata. Mme o ne a robetse ntlong e kahodimo pele ho dijo tsa motsheare, sebakeng se ka hodimo sa ntlo, jwalo kaha ele moetlo. Bantse ba etsa ntho yona eo, e le ka hodimo, mme batheoha ka lere le se seng, ho theoha ka hodimo -- ba dula kahodimo mantsibuya.

938-78 Empa baapostola ba robala, mme ha a ntse a robetse, a ya robala ntle le ho fumanwa; mme a bona lesela le theohang hodimo le tletse ntho tsena tsohle tse sa hlwekang ho lona, mme a utlwa Lentswe le reng ho yena, "Tsoha, o hlabe o je."

A re, "E seng jwalo, Morena, ha ke je se ditshila."

Jwale, o ya bona, pono ke eo. Jwale, hlokomela. Seo se ne se lokelwa ho ka tolokwa. Jwale, e kare Peterose o tla nka leeto la ho tsoma a fumane e nngwe ya diophoofolo tseo a leke ho di ja. A re, "E seng jwalo, Morena, ke -- ha ke je se ditshila."

A re, "O seke wa re seo ke se hlwekisitseng se -- hlwekisa seo ke se selifetse." A re, "Tsoha, hobane ho nale banna ba o emetseng mane kgorong ya motse. E ya, o seke wa belaela letho." Ka yona nako eo ba kokota monyako. [Moena Branham o kokota pulpit--Mong.]

938-81 Jwale, o ya bona? Mme ha a fumana thaka leo moo, masole a na a tshepahalang, hantle feela ho ya pono ... Mme batla le monna eo Modimo A buileng ka yena ponong -- motho ya sa tsejweng, motshwasi wa dihlapi e monyane. Empa hara sehlopha seo se senyane, ba ile ba fumana hore thaka lena ke motshwasi wa dihlapi. Mme ke eo moo a kenang teng monyako wa ntlo, hona sebakeng seo a ileng a se bona ponong. Kornele a atametsa batho kaofela, "Hobaneng, ke hantle ka tsela eo a boneng ka yona." Mme yaba Peteriose a eme moo a qala ho buwa ba fumana Moya o Halalelang, mme ha ba ntse ba buwa ... Ba ile ba bona seo hantle feela. Batho ba baditjhaba, ba ileng ba bona pono ka tlhahiso, mme ba utlwa Lentswe la Nnete tsela eo ya Bophelo; mme Moya o Halalelang o wela hodima bona ka kolobetso.

939-82 Seo se etsang mona Tabernakeleng hoseng hona? Ho kula, ka kamano, bofofu, ditholo, ditholo, baetsadibe, se seng le se seng ... Nahana feela, hodima leshome la dikete la ntho tseo, haho le ka mohla o le mong wa iota. Hobaneng, seo se lokela ho tjhesa dipelo tsa frona.

Jwale, jwale, yena, ha a ntse a buwa mantswe ao, Moya o Halalelang. Yaba Peterose o re, "Na o teng ya ka hanelang kolobetso ya metsi jwale, jwalo kaha Moya o Halalelang ole hodima rona." Ke dumela ha dibe tsa bona di ne di se diile, hobane Moya o Halalelang o ne o kekek wa tla hodima bona; mme o ne A ka se tle ka tsela e lokisitsweng. O ile a tseba hore batla latela. O ya tseba ...

939-84 Ke dumela Paulose, lebaka lene le le teng le etsang hore ho kolobetswa, o ne a etsa ka tsela ya Bokreste. Ke hantle feela. Mme yena -- Modimo o ya tseba, hobane O itse, "Ke mokgethile," IO ile A re ho Ananias, moporofeta. Ha a hlokomela Saule o ne a le teng moo ka phapusing e ka tlase, ka sefahleho se setsho lemahlo a matsho, mme o tla -- o ile a rapela haholo, o ne a foufaditswe ke Topallo ya Mollo e neng e hlahile ho yena tlase mane tseleng; mme O itse, "Leo ke lefiso la Ka leo ke ikgethetseng lona."

Modimo O tsebile -- hore Ananiase o ne a tla mokolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste Nokeng ya Damaseka matsatsi a mararo a latelang. Empa ke dumela ha dibe tsa hae dine di se ditshwaretswe, empa o ne a lokela ho etsa seo ho bontsha lefatshe. Mme ke dumela lebaka leo re lokelang ho kolobetswa Lebitsong la Jesu Kreste. Mme ke dumela peo e kgethuweng e tla bona seo, mme ke bona feela ba tlang ho bona seo.

939-85 Jwale, baena ba tumelo ya boraro, ha ke lahlele sena ho lona, baena baka ba ratehang, ke mpa feela ke araba dipotso. Ke mpa ke fana feela ka pono e o tlolohileng. Theipi ena e tla fihla mane Afrika ka tsatsi le leng. Ke dumela ha rele seriting sa hotla ha Hae. Re boela re dumela seo.

Ke nale metswalle ya sebele, duPlessis le Schoemans, le ba bang, Yeager, kaofela ha bona ke baena hola Afrika Borwa. Empa kamehla hantle feela maphelo a botho. Mme batho bana kaofela -- mme ke barata jwalo kaha ke ithata, ka ho loka ho jwalo feela; empa Moena Jackson le mofumahadi bophelong. Ke mpa feela ke sa utlwisise seo feela; yena -- a ema. Jwale, ho nale Justus DuPlessis, motswalle waka ya lokileng, mme oho, jwale bongata ba bona ke batho ba lokileng, ke baena ba lokileng ba Afrikaans le dikgaitsedi.

Jwale, hobaneng ha Moena Jackson le mofumahadi wa hae ba nkemetse moo? Hobane e ne ele setsomi? Jwale. Hobane re nale metswalle e mengata ya ditsumi moo. Empa hobaneng ha a ile a emela seo? Mme hobaneng? Ha o ne o ka tseba feela sephiri kamora tseo kaofela. Empa ha ke jwetse batho diphiri tseo. Jwale, ke hobaneng ha ene ele ka hora yona eo Morena A itseng, "Kopana le Sidney Jackson hola Afrika Borwa," Morena o ne a buile le Sidney Jackson ho katla mona? Sontaha seo a neng a kolobetswa ka sona, yena le mosadi wa hae, Lebitsong la Jesu Kreste, hantle feela nakong e na ya seriti. O ya bona, e entswe ho ka hlola seo ... O ya bona?

940-87 Jwale, ke dumela ha o ka pholoswwa ka ho amohela Jesu Kreste. Mme kolobetso ya metsi ke ho bontsha se seng se ka hare se etsahetseng, hobane kolobetso ya metsi ha e na matla; ke letshwao. Mme ke dumela hore o pholoswa ha o ...

Jwale, ho nale batho ba bangata ... E re feela ke tiise sena moena. Ho nale batho ba bangata bao -- ba re ba bolokehile; mme ba kolobeditswe ka Lebitso la Jesu; bongata ba buwa ka dipuo, mme ba na le diponahatso tse mmalwa tsa Moya o Halalelang, mme bantse ba sa pholoswa. Hantle feela. "Ba bangata ba tla tla ho Nna ka tsatsi leo mme ba re, 'Morena, na ha re ya porofeta ka Lebitso la Hao na?' (moreri), Na ha re ya leleka madimona ka Lebitso la Hao le ka mesebetsi.'" O tla re, "Tlohang ho Nna, lona ba sebeditseng bokgopo; ha Ke ya letseba." O ya bona? Jwale ntho tseo, leha ke Modimo; seo se matsohong a hao. Empa ha ke bona seo ...

O re, "Jwale he, ke hobaneng ha re ntse re etsa seo?" Ke hobane re lokela ho etsa seo ho tloha qalong. Re ka se lahlehelwe ke seo.

941-90 Jwale, re nka moapostola Paulose ha a fumana ba bang ba barutuwa bao eneng ele batho ba lokileng. Ke dumela ha ba ne ba bolokehileng, mme ba ne ba soka baetsa letho ka kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, leha ba ne ba kolobeditswe (Diketso 19). Paulose o ne a feta lehlakoreng le leng la Efese; o ile a fumana barutuwa ba bang. Mme a re ho bona, "Na le se le fumane Moya o Halalelang e sale le dumela?"

Mme ba re ho yena, "Hare tsebe hore Moya o Halalelang, leha e kaba Moya o Halalelang o se o le teng."

A re, "Jwale le kolobeditswe ka kolobetso e feng?"

Ba re, "Re kolobeditswe. Johanne o re kolobeditse, monna yena elwa ya ileng a kolobetsa Jesu." Ke kolobetso e ntle haholo eo.

Sheba hantle feela lethathama leo la Baapostola. A re, "Empa Johanne o kolobeditse pakong," e seng tshwarelong ya dibe, hobane Sehlabelo ha se yaka sa tsholoha, kolobetswaunto ... Mme ha bautlwile sena, baile ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, mme Moya o Halalelang watla hodima bona.

941-92 Jwale, sena sene se etsang? Se bontsha hore re lokiseditswe Bophelo, ha ba qala ho bona Nnete ya Lengolo, ba tsamaya Nneteng mme ba amohela mpho ya bodumedi: Moya o Halalelang w atla ho bona, mme ba buwa ka dipuo, baporofeta, ba rorisa Modimo. O fumana seo ha jwale? O ya bona? Ba ile ba etsa seo ka thabo e kgolo, ba hweletsa, le ho tlotlisa Morena.

Ka Bibele ba nale moreri wa Baptist hodimo mona; o ile a kolobetswa le yena. Empa o ne a, mme o ne a -- hlakisitswe ke Bibele hore Jesu e ne ele Kreste. Mme batho ba nele thabo e kgolo, mme ba ne ba thabetse seo; mme ba ntse ba se na Moya o Halalelang. Ba ne ba lokela ho kolobetswa hape. Mme Paulose a re ho Bakgalate 1:8, "Ha Lengeloi le theohanglehodimong le tla le rera e nngwe Evangedi ho na le ena eo re e rerang, a newe anathema." Ha se lebaka hore o ...

941-94 Ka baka leo, ho tseba ntho tsena ... ohlomong ha le ba tsebe, baena baka; empa ka ho tseba sena, e be ke lokela ho ka ntshetsa mosebetsi wa Modimo pele ho tloha tshimolohong, hobane haho motho ya ka behang motho hodima motheo o seng o le teng; bao ke baapostola le baporofeta. Baporofeta ka tsela eo re boleletsweng ka teng, mme baapostola ba tswella; mme re lokela ho tswella ho fihlela re qetela.

Jwale, ke dumela hore, motho o pholoswa ha a dumela Morena Jesu Kreste ka pelo ya hae yohle, mme hotswa pelong ya hae, e seng hotswa kantle jwale ...

942-96 O ya bona, wena -- o motho ya sethoto, batho ba bararo ho a le mong, moya, mmele, le bophelo. Jwale, ke dumela bokantle ba hao, wa -- moya wa hao -- e seng bophelo ba hao, empa bo kantle ba hao, bo kantle ... Ha o tsoha, ka mantswe a mang, o sebedisa kutlo tse hlano: pono, tatso, kamo, ho nkgella, le kutlo. Tseo o dineilwe feela ho ka kopana le lehae la hao la lefatshe; mme ba -- ha o ya dineuwa ho ka kopana le lehae la lehodimo. Hantle ntle ho nale dikutlo tse tsheletseng mmeleng wa motho, hobane ke palo ya botshelela ka hare ho Bibele. O ile a etswa ka tsatsi la botshelela, mme ke palo ya botshelela -- ke motho. Mme o lokela ho bona, latswa, ho ama, ho nkgella, ho utlwa, le ho ba le tumelo. Tumelo ya hae e beha tokollo, hore o ya ho kae.

Jwale, tumelo ke tshepo e tiileng, ya tseo o sa diboneng, latswa, ho ama, ho nkgella, kapa ho utlwa. Empa ka tumelo, ha a ama Lentswe, e moromela tahlehong (O ya bona?) seo se etsa hore ebe nnete ho yena, ho fihlela a loka bophelong. O tseba se tlang ho etsahala.

942-98 Jwale, ho nale potso yona eo hona mona ka kolobetso ya metsi. O ya bona? Modimo O tseba batho ba tlang ho kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Mme Paulose, o boletse hore haho motho ya nang le, leha e kaba Lengeloi le tswang lehodimong, a ruta e nngwe Evangedi ntle ho ena; jwale le, ha ketla jwalo ka moruti, jwalo ka ministera, jwalo ka moporofeta, kapa leha nkaba eng, kapa Lengeloi le theoha, le ruta se seng se sa tshwaneng le sena seo baapostola ba se entseng, mme ha ke sa laele ho ka kolobetsa ka Lebitso la Jesu Kreste, ke tla fumanwa ke Bibele kele paki ya leshano.

942-99 Ke nahana hore motheo o beilwe. Motho e mong le emong ka hare ho Bibele o ile a kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste. Haho moo ho kilweng ha kolobetswa ka lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang. O ya bona? Haho ya kileng a kolobetswa ka ho fafatswa; ba ile ba inelwa kaofela.

Jwale ke dumela ha ... Ho ya ka potso ya hao, moena ya ratehang, ke dumela hore Modimo o tseba pelo ya hao ... Ho tlaba le dikete tse kolobeditsweng ka Lebitso la Jesu. O ya o le moetsadibe ya inelwang a o mmeng mme le ho tswa o le ya kolobileng. O ya bona, o ya bona? Empa ke ho otloloha, modumedi wa sebele, o lokela ho tsamaya ka tumelo pela Modimo, ha o bona seo, o kolobeditswe. Empa ke dumela ha ele bokantle bo bontshang bokahare.

943-101 Jwalo kaha Modimo A ile a aha areka. A re, "Noe, ke na ka ho yona, wena le lelapa la hao le tsohle tsa hao." Mme ba ile ba feela baetsa seo. Jwale, ke dumela haho ne ho se areka moo, Modimo o ne a ka se dumelle Noe ho ka dula kapa ho tsamaya hodima metsi. O ya bona? Empa o ile a etsa areka hore ba kene ka hare ho yena, mme ene ele tsela eo A neng a batla ka yona; e ne ele tsela ya Modimo. Ke dumela ha Modimo a boloka motho ka mohau. Lebitsong la Jesu Kreste bo kantle bo hlahisa tsela eo Modimo A e kgethileng ya ho kena ka hare ho yona, hobane ene ele tsela eo ya kolobetso.

Ha ke nyefole mathaka a mang, empa ke feela ... ke nahana hore ke seo eleng sona. Metsi ha a boloke motho, ke ho bontsha feela hore ke bolokuwe; ke tlhahiso ya kantle. Jwale, seo seka bonahala se sa loka, moena. Haeba hose jwalo, jwale, re tla kena ho seo ka nako e nngwe kapa ... Ho lokile.

943-Q-242

242. Ho Genese 6:4, kamora morwallo, dinatla di ne ditswa kae?

Ke e ntle eo, hantle haholo. Ke potso e nang le kelello. Na dinatla tsena di ne di hlaha kae? Adama e ne e se senatla ho ya kamoo re tsebang, hobane haeba, Bibele e ne e bolela jwalo. E ne ele motho feela. Di ne ditswa ho kae? Jwale--jwale, e na ke pherekano e kgolo, mme ena ke qeta ho e fumana. E tseleng e kgolo, pampiri e fifetseng, mme ke -- kapa e kgolo, letere tse ntsho pamiring e tshweu.

943-104 Jwale, dinatla tsena ... ke dumela hore ene ele -- motho e mong mona e seng kgale ... E lokela hore ebe ele Josephus. Ha ke bolele seo ha jwale, baena ba ka wa moreri, seo ene ele Josephus. Empa ho bonahala eka ke ile feela, kapa Ngaka Scofield, kapa e mong wa bona, ya ileng a re natla tsena hantle ntle ene e le meya e weleng ya Modimo e ileng ya mamela -- pale tsa Satane, ha a bolela -- lehodimong ... Mme e ne e le Mikaele ... E leka ho lwana le Mikaele lehodimong ... e ile ya lelekwa ... Hore bara ba ba Modimo bale ba ileng ba bona baradi ba batho, le hore dinatla tsena di ne di le teng lefatsheng ka nako eo, le hore e ile ya ipeteletsa ho batho. Ha o etsa seo, o etsa Satane mmopi. O ka se kgone ho etsa seo.

943-105 E seng ho feta Ngaka Smith, ho Seventh Day Adventist ka sehlabelo sa podi. O itse podi e nngwe ene ele ... Ba ile ba bolaya podi tse pedi -- ka tsatsi la sehlabelo -- letsatsing la Selekane, mme podi e nngwe e ile ya etswa sehlabelo e be e nngwe e ya lokollwa. Mme a re podi e ileng ya bolawa e ne e emetse Jesu, Mojari wa dibe tsa rona ho shwa; empa podi e ileng ya lokollwa ene e emetse diabolosi, ya jarang dibe tsa rona hjo baleha ka ho sa feleng ka tsona. Jwale, o ya bona, e mong ... Ka tlhahiso ya ... Ha sena se ka kgutlela ho moena wa Adventist, ha ke bolele letho ho monna eo ya moholo, Ngaka Smith. Oho, o motle, o bohlale, o lokile, Mokreste wa moetlo, modumedi; empa ho nna, o ya bona, seo ha se etse kelello. Ha o etsa sena, o etsa hore Diabolose a be le sehlabelo. Bobedi di ne di emetse lefu la Kreste, ho patwa, le ho tsoha. O ile a nka dibe tsa rona le ho ditlosa; bobedi di ne diemetse Kreste.

944-106 Jwale dinatla ha di ya hlaha ka ho ikgatella ho batho. Dinatla tsena e ne e le bara ba Kaine, eo ntatae eneng ele serpente, ya neng a tshwana hantle feelaa le motho, empa thaka le bohlale, le leholo, ho feta motho. Mme ke hona moo ba neng batswa teng, hobane ene ele bara ba Kaine, hobane e ne e le Bakana batswa naheng ya Kanana, kemoo batswang teng; mme ke hona moo Kaine a ileng a ya teng. Mme e ene ele ... O ya bona, seo hape sena, se tiisa peo ya serpente. E ne e le moloko o thata mmoho. E ne ele peo ya serpente. O ya bona?

Jwale, seo -- e ne ele peo ya serpente ho potso eo, jwale re -- re tla fumana seo, mme ke batla hore o hopole sena. O ya bona? Jwale, sena se tla fana ka mohopolo oo.

944-108 O ya bona, ba ne ba -- e ne ele Bakanana, dinatla; e ne e le bara ba Kaine, e neng ele mora wa serpente. Mme serpente e ne ele senatla, thaka le leholo, e ne e se sehahabi, le letle. E ne ele phoofolo e bohlale ho feta tsohle tshimong. Mme e ne e le ...

O ya bona, karolo hotswa phoofolong ho ya ho mosadi e ka se etsahale. Ba lekile ka makgetlo kgetlo; ha e none hoo e ka nontshang karolo ya mosadi. Mme jwale, ba ka se fumane seo. Ba nkile chimpanzee, ke ntho e atametseng haholo ho motho, kapa gorilla, kapa tse atametseng ho motho. Jwalo kaha Modimo popong ya hae a ile a bopa tlhapi; mme a etsa dinonyana; mme ebe O etsa ntho tseo, diphoofolo, mme bantse batla, ho fihlela ba fihla ho chimpanzee, mme ho api, mme ho ya tlase ho gorilla, mme hantle feela ka sebopeho sa serpente, mme ho tloha ho serpente ho ya ho monna.

945-110 Mmwe motho o lekile ka, mahlale, a leka ho fumana masapo, hore na phoofolo ena e neng ele haufi le motho e ne e le eng. Mme motho ke phoofolo. Monna, karolo ya nama ke ya phoofolo; re tseba seo hantle. Re diantshi, e leng phoofolo e madi atjhesang; re tseba hore. Empa ke eng se etsang phapang? Phoofolo ha e na bophelo boo bo ka hare, empa motho o nale seo. Ha e tsebe botle le bobe.

Ntja e nyane ya mosadi ha e tsebe hore e lokela ho tena mose, mme ha ke dumele hore e tseba ho tena borikgwe bo bokgutshwane -- o ya utlwisisa. Leha ele ho lema, empa ke leloko le weleng. O ya bona?

945-112 Jwale, ho nale -- ke hona moo sena se hlahang teng. Ke hona mona dinatla ditswang teng. E ne e le bara ba serpente.

Mme o ya bona, ha a ne a bona Eva maemong ao, yena -- Satane a kena ho yena ... O ya bona, Adama o ne a soka a tseba seo. Ha ke -- ha ke tsebe ho sebedisa mantswe ana. Ho tla loka ho lona ha ke nale lona, empa ka tsela e jwalo ka ho nyefola. O ya tseba, ka mehla yohle ba leka ho nka se seng moo. Empa bona, Adama o ne a saka a tseba Eva mosadi wa hae. O ne a soka a fihla bakeng seo, mme Satane a mosebedisa hona moo. O ya bona? Mme ha a le mmeleng, yaba o ya motseba. Re tla fumana seo potsong kapa dipotsong tse ding. Ha ke tsebe hore ke ho kae; re -- ke bone moo. Jwale, empa ho nale dinatla moo.

945-Q-243

243. Moena Branham, Ya rateng, na bara le baradi ba nnete, ba tswetsweng la bobedi batla bolokeha?

Tjhe, moena; tjhe, ba ka seke. O ya bona, jwalo kaha -- kaha ke boletse ka David duPlessis maemong ana, "Modimo ha a na ditloholo (O ya bona?), bara le baradi feela." O ya bona, ba lokelwa ke ho tswalwa hantle feela jwalo bo ntata bona le bo mma bona ka Moya. O ya bona? Ke sona se etsang hore motho e be sebupuwa se setjha, ke hobane o tswetswe la bobedi, o tswetswe hape. Tswalo ya pele e tlisa motho feela; tswalo ya bobedi ka semoya wa lehodimo. O ya bona? Seo se ya mofetola, moya wa hae, e seng bokantle ba botho, karolo ya kantle, dikutlo tseo; o ya ama, le ho nkgella, latswa, le ho utlwa; empa ena ke karolo ya ka hare, takatso ya hae, ke ho moaha, e fetotswe ke Modimo. O ya bona?

945-115 Jwale, hopola, tsela feela ya hore tsena dietsahale: jwalo kaha ho bile nakong ya Roma. Paulose o bolelletse mohlabane wa Roma, yena le Silase, ha a ne a ntsha sabole ho ho ipolaya, hobane Modimo a ile a sisinya teronko ka tshisinyeho ya lefatshe; a re, "O seke wa iketsa letho, hobane re sa le kaofela. Tsoha." Mme a botsa seo a ka se etsang. A re, "Tsoha o kolobetswe, pitsong ka- ka Lebitso la Morena, mme wena le ba ntlo ya hao le tla bolokeha." O ya bona? Ka mantswe a mang, "Dumela ho Morena Jesu Kreste, wena le ntlo ya hao le tla bolokeha."

Jwale, ha jwang? Ha ntlo ya hao e dumela seo o se bolelang. O ya bona? O ya rapela o o rapella bana ba hao ho Modimo, o dumela hore batla bolokeha.

946-117 Ke satswa bona seo ho Rebekah. O ya bona? Bolella Morena seo. Ha a fetoha kgarejana "dikgarejana," mme o ne a tsamaya le ngwanana e mong ha a ne a qala ho intsha, o ne -- a mathela ntlong e nngwe ho ya nka dithuto tsa mmino ... Mme ngwanana enwa ... ka feta moo ka tsatsi le leng, mme ngwanana enwa o ne a dutse kapela piano a bapala rock-and-roll. Jwale, seo se ne se lekane bakeng saka. Jwa;le ka mmolella hore a seke a hlola a ya moo. O ya bona? Mme a re, "Jwale, ke sona sebaka feela seo ke nkang dithuto tsa mmino." (O ya tseba ha jwang "dikgarejana" ba bang ka teng.)

Mme kare ... Ngwana emong le emong o lokela ho feta moo. Hantle feela e mong le emong ka mengwaha jwalo. O entse seo; ke entse seo. Mme re lokela ho ba nahanela.

946-119 Jwale he, matsatsi a mmalwa kamorao ho moo mmae a mokgalemella se seng, mme a moetsetsa manganga. Jwale, hase Rebekah eo. A tswa a otlanya lemati, hantle feela, mme a otlanya dintho leboteng, a ya sekolong.

Jwale, ka nahana hantle feela, ka ponahatso, ka nka lebanta laka, mme ka mosala morao ka jareteng, mme ka mokgutlisa. O ya bona? Empa ka nahana, "Ema motsotso; ke lokela ho nahana mehopolo ya lemo tse leshome le metso e robedi." O ya bona? "Jwale," ka re, "Mme, ke tseba seo ..." A qala a lla, Meda. Ka re, "Ke ya tseba hore o entse sohle; ke entse sohle seo nka kgonang ho se etsa. Jwale, ha sena sele ka thoko ho matsoho a rona, re lokela ho nka bohato bo bong."

Jwalo kaha mosadi e mong ya lokileng a kile a ngola ka tsatsi le leng (Seo se teng ho e nngwe ya ditso tsena tse teng mona.), a re, "Moena Branham, ha o Messiah, na ho jwalo?"

Ka re, "Tjhe, mme."

A re, "Re dumela ha o le modisa wa rona, empa kamehla o re supa ho Modisa ya Moholo."

Ka re, "Ho fela hole jwalo (O ya bona?); hantle feela." O ya bona?

Ka re, "Jwale lebella, moratuwa, jwale, o lokela ho mmamela. Ho thata ho wena ho ka etsa sena; Ke monna wa hao. Empa nbatho ya tsamaya le ho pota ho batla dikeletso. Jwale, ha o ka ... ke ile ka buwa le yena ka tsatsi le leng, mme o ile a tloha ho nna."

947-123 Jwale, Becky ha a soka a etsa seo ho nna. O ya bona? Mme ha mmae a buwa se seng ka seo, a otlanya lemati a re, "O lebeletse hore kebe palesa ya leboteng bophelo bohle baka?" Mme ka ho korotla a otlanya lemati, a le otlanya mme a tsamaya. E ne e le diabolosi.

Ke hopola, lemo tse pedi tsa hae tsa pele ha ane a lla. Re ne re kena ntlong ya ho jella mme re je; ke ne ke tsamaya le yena ha Meda ha a ja, mme a motsamaise ha ke ja. A ntse a lla feela jwalo. Mme ka tsatsi le leng mona Canada, a lla bosiu kaofela, mme ke sa kgone ho robakla le tsohle, nna ke eme moo ... Jwale. Mme Se seng sa re ho nna, "Ke diabolosi o kena ho ministry wa hao."

Ka re, "Tlisa ngwana eo." Ka re, "Satane, Lebitsong la Jesu Kreste, o tlosa matsoho a hao ho yena." A emisa ho lla yaba ha a sa lla hape. Ke ngwana ya kgutsitseng ka ho fetisisa. Ho tloha ka hora eo yaba o ya molesa. O lokela hjo fumana seo ... O lokela hofeta ho seo, pele o ka etsa seo.

Mme ha a re -- Mme ebe -- o qalella ho ya pele. Mme ka nka Meda ntho e ka etsang hora. Ka re, "Meda, tlosa matsoho a hao."

"Nna? Ke ngwana waka enwa."

Ka re, "Na hase waka le nna?" Ho lokile. Ka re, "Ha a ne a ka shwa hoseng hona, o lokela ho monehela ho Modimo. Hobaneng ha o sa monehele Modimo leetong lena la lefatsheng?"

Mme a re, "Jwale, ke ngwana waka eo."

Ka re, "Ke waka le nna."

Ka re, "Jwale, o ka nka seo ..."

"Nna ka molesa?"

Ka re, "ha ke ya tjho jwalo. Re ka se phehisane feela, ho moeletsa feela. O hloka motho, mme o lokela hoba motho eo, nna le wena. Re batswadi ba hae."

947-128 Bana ba na ba kajeno bahloka motho feela. Ha ana le ntate le mme ba dulang hae le ho bakgathalla, ho nale ho ya hodimo le fatshe le ntho tse jwalo, ho ne ho se jwalo -- re sena ho potoloha. O ya bona?

Ba tlohile Bibeleng; ba ya kerekeng mme ba bapatsa mona ... O ya bona? O leka ho polisha jwalo ka Satane lefatsheng la Hollywood. O ka se tlise Hollywood ka hare ho kereke; o lokela ho -- ke bolela kereke hara Hollywood, o lokela ho tlisa Hollywood mobung wa hao. O ya bona? E seng o ye fatshe, ha ba hodimo moo. Re nale se seng mona ha ba tsebe letho ka seo.

948-130 Jwale rona re ya mangolong mme re nehelane ka seo ho Modimo. Ka re, "Ke ya tseba hore o lemo tse leshome le metso e supileng, matsatsing a mmalwa a tlang, mme a re ngwanana ya mengwaheng eo o nahana ka bashemane, mme ra moboloka hantle feela." Ka re, "Ha -- ke ne ke sa batle ho mmona a nyalwa. Ke batla ho mobeha ka mona ka offising mona, a etse mosebetsi. Ke batla ho mmona a tlatsuwe ka Moya -- mme a phela ka tsela eo. "

Mme a ... Jwale, kaofela re ne re batla seo. A re, "Jwale, re ka se etse seo." A re, "Ha a batle feela ho mamela seo."

Ka re, "Ema motsotso feela. Re mohodisitse ho ya kamoo re ka kgonang, jwale ha re mobehe matsohong a Modimo: ha re etse seo." Mme ka re, "Ha feela a etsa ntho e le nngwe a re, 'Becky, moratuwa, mme ha a batle ha a etsa seo, empa ke motswalle wa hao; Ke tla dula le wena.' O ya bona? Motsibise hore re ya morata. O tla fumana e mong ya moratang, mme ho ka nna ha etsahala hore ebe ke mosadi ya fosahetseng." O ya bona? Ke re, "E ba mosadi ya nang le lerato leo." A re, "Moratuwa, seo se utlwahala hantle feela, empa batho batla ka hohle, mme batla ka ho potswa dipotso, le ntho tseo." Ka re, "Ke motho feela; re ya tshwana, hobane re monna le mosadi, empa ha re ya etsa hore seo se etsahale. O hopole, Lena ke Lebitso la Morena."

Jwale a re, "Ho lokile."

Ra ya mangweleng ra neha Modimo seo. Ra tlosa matsoho a rona ho seo. Letshereng leo a kena mme; a re, "Jwale, ke nahana hore le ntse le le kgahlano le ho ya haka mane."

Meda a re, "Tjhe, ha ke ya buwa letho." A re, "O ya tseba hore, mme ha a batle ha o etsa seo; mme o ya tseba hore sena se bolaya ntatao ha a utlwa hore o ne o ile moo ho ya bapala mmino oo o senang kelello, leha e kaba ke eng, le ngwanana eo." A re, "Jwale, o ne a sa batle ha o etsa seo, mme ha re batle ha o etsa seo, Becky, empa re neile Morena seo. Ke batla hore o tsebe hore re ya o rata. Leha o ka etsang, re ntse re o rata."

A tsheha, a re, "Ho mmeng ke yaya."

A re, "Ho lokile, moratuwa." Jwale tswella. A re, "Ho lokile, ke tlabe se ke lokisitse dijo tsa mantsibuya ha o kgutla." Ha a kaba a ya. Tjhe, ha a kaba a tloha a ile ho tloha mohlang oo. O ya bona?

E seng kgale kopana le George; George ke Mokreste. Yaba ho felletse moo.

O ile a bolella Mof. Wood ka seo ka tsatsi le leng. A re, "Oho, ka hlahafala." A re, o ile a ... A re, "Ntate le mme ba ile ba nneha Morena." A re, "Ka bohlaha ..." Empa seo -- se ne sele hlaha ho rona; ha re batle ho hlahafala ho feta moo. O ya bona? Ha seo se fetele moo. Ho lokile.

949-Q-244

244. Moena Branham, o nahanang ka ... (Oho, oho, ke hopola ke bala sena. Ke ne ke le ... ke ne ke tla emisa sena, empa ke nahana hore ke bale seo. Ke mongolo wa mosadi ona. O lokela hore ebe o tswa ho la Kentucky, hobane e nale -- tekete ya Kosmos Portland Cement mona.) Moena Branham, o nahanang ka kgaitsedi tsa rona tse tenang mese e mekgutshwane ka kerekeng? Na seo ha se fane ka mohlala o mobe ho batjha ba rona ka hare ho kereke? Ho bonahala jwalo-le ... ho bona --batjha -- ho bona mosadimoholo a bontsha mangole a hae ha a tsamaya.

Leha e kaba o mang, kgaitsedi kapa moena, leha e kaba eng ho nna, ke dumellana le wena ka pesente tse lekgolo. Ke maswabisa dihlong, empa mpolelle hore ke etseng. O ya bona? Ke rera ka thata haholo jwalo kaha ho etsahala; baetsa kamokgwa o jwalo. Jwale ke kahlolo ya bona eo, hobane Lentswe le tswile. E ya, ke kgahlano hantle le mese eo e tiileng e bonahalang jwalo ... ke kgalema hantle feela moo, Becky le Sarah. Ha ke kgathalle hore ba banyane bo bokae, ke ... hore ... ke bakgalemela kamehla. Ke nahana hore ba kenya mese ya bona ... Meda o isa Becky ka thoko nako le nako. O ya bona? Mese e kenya tshwaetso ... Hobane bana, o ka se lebelle hore ngwana, mme o lokela ho balokisa ba sale banyane; empa haho tluuwa basading, ho nale phoso moo. O ya bona?

950-136 Se utlwe bohloko; ke mpa ke araba feela dipotso. O mpotsa hotswa pelong; Ke o bolella hotswa pelong yaka. Ha o fumana tharollo, ke -- kakopo hle mpolelle, ke tla feela ke etse seo, ha nke se kgone ho etsa letho ka seo.

Jwalo kaha motho e mong a ile a buwa ka tsatsi le leng, a re, "Jwale, ke ya o bolella, Moena Branham," a re, "Ke ya o bolella seo Adama le Eva ..." A re, "E ne ele hantle feela; ba ne ba je apole." Ke ya hlokomela hore ba fetohile ha jwale; ba re ba nale eng? Ke nahana hore seo se ne se bitswa ho hong? [onna e mopng hara phutheho o ya araba, "Apolekose" -- Mong.] Apolekose, yeah, ba ne ba jele apolekose. Jwale, ke nako ya ho fetisa apolekose hape haebe e etsa hore o tsole. O ya bona? Uh-huh.

950-Q-245

245. Moena Branham, ke amohetse Molaetsa wa nako ya jwale, le mora wa ka. Mme re kolobeditswe bobedi Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Monna wa ka -- monna waka ha a soka a amohela Molaetsa mme o lwantsha Molaetsa. Mmwe o nale tshwaetso eo a e kentseng ho mora hoo a bileng a moisang kerekeng ya Methodist. O batla ho ya le nna kerekeng ha re sa tla tshebeletsong mona Tabernakeleng. Na ho lokile nka ya le yena kapa ho molemo hore ke be hole le mokgatlo oo?

Jwale, kgfaitsedi ya ratehang ... Ha a ngola lebitso la hae, empa mohlomong o mametse potso ya hao; haeba o sa etsa seo, o tla e mamewla theiping. Tsamaya le monna wa hao, empa o seke wa nka karolo ho seo ba se etsang -- seo ba se etsang. O ya bona, o lokela ho rata monna wa hao, mme seo ke se etswang ke lerato. O be letswai moo hantle feela; o tla nyorwa haho nale se seng.

O seke waba leloko la mokgatlo. Ke re, "Tloha ho mokgatlo." O seke waba leloko la ntho eo; e ya ho yona. Ha o sa kgone ho fumana bohobe bo tletseng, fumana halofo; ha o sa fumane halofo, fumana selai. O ya bona, o ya bona? Empa ke tsela eo o tlang ho hapa ka yona monna wa hao. O seke wa ba m0ikgantshi, o tla tseba hore o nale seo a nang le sona. O ya bona? Empa ha o ka bontsha seo o nang le sona, se tlang ho etsa hore a nyorwe jwalo ka wena. Mosadi ya hlwekileng o hlwekisa monna wa hae.

Seo e ne ele feela keletso. Jwale ke -- nka qeta nako e telele ka seo, empa re batla ho qeta kapele ho feta kamoo re ka kgonang, hobane ke nale feela metsotso e masohome a mabedi feela e setseng. Ho lokile.

950-Q-246

246. Moena Branham, ke dumela Molaetsa oo o o rutang ka pelo yaka yohle. O etsa hore moya waka o tlolatlole; leha e le hore, mosadi waka le mora ha ba thabele Lentswe. Ha ba lakatse ho hloboha mekgweng eo. O re re lokela ho bolela seo -- malapeng a rona. Ke fumana hole bothata, ho bonahala e ka ha ba ikokobeletse Lentswe kapa ho ikokobetsa tlasa Lentswe. Mosebetsi waka ke o feng, monghadi? Na re bolelle Modimo feela re tswelle ho dumela, kapa ke rapele, "Ntate, Thato ya Hao e etswe," mme ke tswelle leha kele maemong ana? Nka thabela keletso ya hao, Moena Branham.

Morena ao hlohonolofatse, moena kapa kgaitsedi, leha e kaba o mang. Ke tla ba neha Morena. Ke ... O ya bona, hobane, "Seo Ntate a nnehang sona se tla ho Nna." O ya bona? Jwale, ntho e le nngwe eo batho ba ka e etsang feela ...

951-142 Seo se etsa hore pelo yaka e tlole ke thabo ha ke bona batho. Ke ile tlase mane ho Mong. Becker. A re, "Billy, o ya tseba ke eng? Ke fepa phutheho ya hao yohle ka Sontaha"--ha Blue Boar e feba makgolo a mararo bonnyane Sontaha se seng le se seng. O ya bona? Mme ka ya ho thaka leo tlase mane, mohlomphehi enwa mane-- Ranch House, monna ya lokileng ...

Ka kopana le yena; a re -- ke -- ka re, "Jwale, seo se lokile." Ka re, "Ke thabela seo ho tlosa ntho tseo kaofela -- tsohle ntle moo."

A re, "E ya, monghadi, Moena Branham."

Ka re, "O tla ntseba jwang?" O ya bona? Ka re, "O ntseba jwang?"

A re, "Ke ya o tseba," A re, "Ke fepa phutheho ya hao mona Sontaha ka seng ... Jwale," a re, "mme ke batla ho o bolella se seng: ke batho ba lokileng. Ba lokile haholo."

Jwale o ya bona, seo sa nketsa hore ke ikutlwe hantle. Lona bana baka. O ya bona? Ha ke utlwa bana ba sebetsang hantle, seo se etsa hore ntate a utlwe monate. O ya bona? Jwale o ya utlwisisa.

951-144 Jwale, jwale, mme, ha ... Kgaitsedi yaka, ha monna wa hao a batla hore o ye le yena kerekeng ya Methodist, o tswelle pele feela. O ka se fumane lofo ya bohobe ke nnete, empa ha o re ba dumela ho Jesu Kreste Mora wa Modimo, o dumela seo, hobane o dumela seo le wena. Jwale, haba tla ka se seng, jwale -- jwale tswella feela jwale, empa o ja bohobe seo. O ya bona? Mme moo, o bontsha feela bophelo ba hao le ho kgathalla ba bang ... Mme ha o sena seo, kgaitsedi taka e ratehang, rapela ho fihlela o kgona, o lokela ho beha seo, hobane o etsa seo, ha se nnete. O ka bolella monna wa hao. Empa wena -- ha feela o rapetse sebakeng ho fihlela bophelo bo tletse ka Mopholosi, seo se tla kopana. "Ha nka tsamaya, ke tla tlisa batho bohle ho Nna." Ke tla tsamaya; re hlokomele. O seke wa ba leloko la kereke ya bona. Ka kopo o seke wa etsa seo; o seke waba leloko la kereke ya bona, e ya feela.

952-Q-247

247. Moena Branham, ke ena potso eo e ntshwenyang ka nako e telele. Nqenngwe--ho (ntshwarele) tse ding ditheipi o buwa ha Bajuda ba pholoswa kamora hore Monyaduwa a hlwebilwe. (Mme e sehetswe mola.) Kakopo hlalosa ka botlalo ka Baditjhaba ba sa yeng ho hlwibilwa. Ke ile ka utlwa e ka o re bao batla fana ka bopaki ba Jesu. Ha A kgutlela ho Bajuda hotswa ho Baditjhaba -- ha A tloha ho Baditjhaba ho ya ho Bajuda, haho sa tlaba le monyetla bakeng sa Baditjhaba ho ka pholoswa, ke Baditjhaba feela ba bolokehileng, empa ba sakang ba amohela nnete ya morao ba tla kena matshwenyehong ba tlang ho pholoswa qetellong. Na sena ke nnete? Ka kopo hlalosa sena, hobane o itse ho tla ba le palo e nyane e tlang ho kena tlhwibilong. Ho tla etsahalang ka batho ba dumetseng ho Morena -- ba dumetse ka tsela e na -- mme ba sa dumele thero bakeng sa qetelo - nako - Molaetsa wa letsatsi? Na batla bolokeha? Mme kgautsedi mona o ngotse lebitso la hae.

Jwale, ke potso e ntle. Jwale, sebaka sa pele, pherekano ke, ke seo ke se boletseng matsatsi a Baditjhaba a fela ha matshwenyeho a fihla --matshwenyeho. Jwale, ha ke bone Baditjhaba ka hare ho Bibele ... Monyaduwa wa Moditjhaba, Monyaduwa, e seng Kereke ya Monyaduwa jwale, kereke ya Monyaduwa e tla kena matshwenyeho nakong eo (O ya bona?), empa e seng bakeng sa ... O ya bona, Monyaduwa ke mokgethwa; Haho moo a kenang ntle le ho tlhwibilo. O fetoha feela a nkelwe hodimo. O ya bona? Jwale, ke tla hlalosa seo potsong e nngwe mona, ho tlisa seo ho tloha ho Luther, mme o tla bona hore ke bolelang; ke mmele o bolokehileng. O ya bona?

Jwale hlokomela. Jwale, Bajuda ba setseng ke bao ba tlang ho rerelwa ke baporofeta ba babedi, Elia le Moshe.

952-147 Jwale, sena ke monahano waka, moena wa ka wa moruti, ka tsela yaka ke tsela eo ke utlwang Moya o Halalelang o e behang ka teng ho nna.

Jwale, ntho e latelang e tlang ho etsahala Bajuda -- kapa Baditjhaba Monyaduwa ya kgethuweng a hlwebilwa le Monyaduwa wa Moditjhaba ya kgethuweng ho ya ka mengwaha -- ba nkelwa sebakeng ho Kreste mahodimong. Bafu ba ya tsoha; bao ba ntseng ba phela ba ya fetoha; mme ba nkelwa sebakeng ho Morena. Ebe, hobane ...

Kamora mokete wa lenyalo kgalalelong, Jesu -- kamora ho nkelwa sebakeng, Jesu o kgutlela lefatsheng ho tla Itsebahatsa ho batho ba Hae ka tsela eo Josefa a ile a iponahatsa ho baena ba hae. Mme ha a itsibisa bana ba habo, ho ne ho se Moditjhaba ya neng a le teng, hose e mong ntle ho Josefa feela, ha a itsebahatsa ho bana ba habo. Bohle ba ne ba utlwisisa sena jwale?

953-150 A romela ... Esita le mosadi wa hae o ne a le ka paleising, mofuta wa hore Monyaduwa le yena o tlaba kgalalelong ka nako eo. Ebe Jesu o ya itsebahatsa ho Bajuda (O ya bona?) kamora mokete wa lenyalo, lemo ts eka bang 3 1/2, mme mathata a Jakobo, hore lemo tse ka bang 3 1/2, pheletso ya dibeke tse mashome a supileng tsa Daniele. Messia O tla tloswa mahareng a ... Mme a porofeta lemo tse 3 1/2 mme a tloswa. Ebe ho teng lemo tse 3 1/2 tseo Moshe le Elia, mme pheletsong ya matsatsi a mashome a supileng ho batho, jwalo kaha Daniele a re; e be qetellong ya matsatsi a supileng, Jesu O tla itsebisa ho bona. Ke yena Kgosana e tla ho Bajuda. O ya bona?

953-151 Jwale, mme ka nako eo ... O ya bona, Monyaduwa wa Moditjhaba o lehodimong, mme morwetsana ya robetseng, Morwetsana wa Moditjhaba, ha a bolokehe ka nako eo; o se a bolokehile, empa o latotswe ke Monyaduwa. Mme o mpa a kena feela hara nako ya matshwenyeho bakeng sa tokafatso, hobane o latotse Kreste, Lentswe, bakeng sa tokafatso. Ebe jwale o tshwenywa ke diketso tsa hae, empa Monyadfuwa ya fetohileng Lentswe, ka selekane se ho Kreste, hobane ke Lentswe. Mmele oo o ne o lokisitswe, mme mmele oo o ne o lokisitswe, Monyaduwa o ne a le mmeleng oo, hobane seo kaofela se ho Lentswe. Amen. O bona seo?

953-152 Ha Jesu a itlwisa bohloko mmeleng oo, O ile a hlokofala ... Hobane monna le mosadi ke motho a le mong. Esita o ilke a ankuwa hotswa ho Adama, mme Kereke ... Ho etsahetseng? Modimo O ile a bula lehlakore -- la Adama mme a Moetsetsa mothusi, monyaduwa. Mme Modimo a bula lehlakore la Jesu mane Calvary mme a ntsha Monyaduwa. O ya bona? Mme ha Jesu a shwa mane Golgotha ...

Hopola, Monyaduwa o ile a ntshuwa mmeleng a shwele. O ne a se a shwele, mme ba ne ba ile ho roba maoto a Hae. Mme moporofeta a re, "Ho ka sebe le lesapo le le leng le tlang ho rojwa." Jwale ba nka hanore ho roba moomo wa Hae, mme monna e mong a matha a kenya lerumo lehlakoreng la pelo ya Hae; mme metsi le Madi tsa tswa; O ne a se a shwele. O ne a se a lokolotswe ke lefu ho seo, jwale haho sale matshwenyeho ho Monyaduwa. O ya bona? A kena. Empa kereke ya Moditjhaba ya Modumela ...

954-153 Mme jwalo kaha motho enwa a ne a bolela: "Monna le mora, ba ntse ba rata dintho tsa lefatshe" ... O ya bona, ha ba yaka ba amohela seo, hobane ha o bona seo, se ya hlwekiswa hantle feela. "Ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe." Haho takatso, ha a sana seo se mokgahlang lefatsheng.

Jesuo itse, "Ya ratang lefatshe (Kosmos ha jwale), kapa ntho tsa lefatshe lena, Modimo ha a ka ho yena." Ha a rate Monyadi. O ya bona? Ka baka leo, o lokela ho lefa molato oo, mme e seng ... Ha a ya bolokeha ka nako eo; o bolokehile ha jwale lefung; empa o tla lokela ho kena nakong ya matshwenyeho bakeng sa ho lokafatswa. O ya bona ke bolelang? Jwale, jwale, hore -- ke dumela hore seo se arabile potso ya hao. Ha re bone, ho nale se seng mona.

954-155 "Kakopo hlalosa seo, hobane o boletse horte ke ba mmalwa batlang ho kena tlhwibilong."

Ke sena se tlang ho etsahala lefatsheng le tlang. Jesu O itse, "Kgoro e patisane, empa ba mmalwa ba tlang ho e fumana."

"Ho tla etsahalang ka batho ba dumetseng ho Morena -- mme e seng ka tsela eo o rerang ka yona?"

Haho hlokahale hore ba dumele. Haho hlokahale hore ba dumele ka tsela eo ke rerang ka yona. O ya bona? Ha ba lokele hore ba dumele seo. " ... bakeng sa Molaetsa wa tshiu tsa ho qetela. Na ba tla bolokeha?" E ya, ha ba dumetse ho Morena. O ya bona? Mme ha ba -- mme aha ba hanana le seo bare, "Ha ke dumele hore ke Lentswe. Ha ke dumele hore sena ke nnete. Ha ke dumele kolobetsong ya Moya o Halalelang," seo se bontsha moo ba yang teng, nakong ya matshwenyeho. Empa bao ba amohetseng Lentswe ka botlalo, e seng ka thero yaka, hobane ke Bibele e bolelang seo. Bohle ba amohetseng seo ntle ho tefo, hobane ba -- Lentswe le se le ahlotswe.

955-157 Jwale, na Moahlodi ya lokileng a ka ahlola motho habedi ha molato o lefuwe? Haeba ke le ho pawnshop, mme o tla mme o re, "Ke tlilo ba kgetha"; mme o ile atswa mme a lefa theko ka tokoloho (mme ke kotlo yaka ya hoba ka hare ho pawnshop), mme o lefile molato, ebe ha jwang jwale nka bang le molato empa ke lefile? Ntle leha nka e tsa se seng hape. Ke wena eo. Ha ke latola Botlao ba Lentswe, jwale ke kgutlela morao hape ho pawnshop hape. O ya bona, o ya bona? E bwe ke tla itwanela hotswa ho seo, ha nka kgona. Empa o mpholositse. Ho lokile. Ke tshepa seo ... Ke nale tse ngata mona mme ke ... [Pheletso ya lehlakore la theipi. Lehlakore la bobedi le ya qala ka potso e leng siko --Mong.]

955-Q-248

248 ... Ena ke kgulo ya boraro. Ho bobebe ho wena ho buwa lentswe mme e mong a tswa hohang feela le ho boloka seo, a bolokehile bakeng sa tlhwibilo tsohong, Mora motho. Ho fela hole jwalo, kapa haho jwalo? Mme o tla etsa sena ha o hatelebhile hantle. Na o ka se phonyohe "phonyoha ho tsena tsohle (e nale ditto moo) phonyoha ntho tsena tsohle ka hotla ho Mora motho "? (Luka 21:36)

Jwale, mo -- motswalle waka yaa ratehang. Om ya bona? Jwale, ke nahana hore mona--wena -- o na le taba e ntle mona. E ya, monghadi. E ya, monghadi. Jwale, seo setla ba jwalo. O itse, "Moena Branham ..." Ka mantswe a mang, ke sena seo keleng sona ... ha ke dumele e le yona ... Nka ... ke dumela ... E seng feela ho hlwekisa seo o se bngotseng, empa ke dumela ha nka kgona ho hlakisa hantle ho batho. O ya bona? O dumela, ka baka la Lentswe le Builweng le dintho tse ding tseo A dibuileng. Mme kaofela ha lona ba leng teng mona le ile la bona di squirrele(nonyana tsa Amerika) le dintho tse ding. Empa o ile wa hlokomela, hore hantle feela jwalo ka tsela eo. Ha ke soka ke Mobotsa, "Morena, e re ke etse sena, ke buwa ntho tse jwalo, ho etsahala ntho tse kang tsena." Ha ke soka ke mmotsa ntho e kang eo. Yena ntle le potso o ya tla ho nna a re, "O tsamaye o ile wa etsa sena." O ya bona? Ke ne ke sa botse ntho tse kang tseo. Moshe ha a kaba a botswa seo Egepeta, empa e ne e le Modimo ya Moromela mane Egepeta. O ya bona?

955-159 Jwale, ke dumela ha Moya o Halalelang o ne o tlatla o re ka pono, "E ya o bolelle, batho ba itseng hore ba leka ho hlola ntho e itseng, mme ba ka se kgone ho etsa seo. (Mme ba ya tsuba; ba ya nwa; ba ya utswa, ba ya utswa, kapa ka ho etsa bohlola, leha e kaba eng; kapa ka ditakatso.) Mme o ya o etsa seo o se ratang, 'Moya wa hao, o tswa; ke lokolla lekgoba.'" Na seo setla etsahala? Hasntle feela. E ya, ke nnete, ho tla etsahala hantle feela; ho tla etsahala. Empa jwale, ka shadimo yaka ... Jwale, "shadimo" e -- bolela "ho hlokomela ntle le tetla." O ya bona? Ke tla ya tlase mona ho kopana le motho emong; ke dumela hore ho tlaba ka tsela eo. O ya bona? Jwale ha ke nahana; nka bitsa Lebitso la Morena ha jwale; nka barapella, ke etsa seo ke se batlang.

956-160 Ha ke nale tsela yaka ... ke satswa botsa mosadi e mong e monyane mona ya dutseng ho wheelchair. Ho katla mona kopanong, ba ne ba nale kopano mona ka tlung mane Chicago; mme batho ba dulang ka nqane ho seterata mme ba sa tle kopanong. O ya bona?

Ke tla etsang? Ha ene ele matleng a ka ... ke ka ho ... Ke nale tokelo ya ho etsa seo, empa ke emetse seo ka taelo ho etsa seo. O ya bona? Ke nale tokelo ya seo; empa jwale, ha A fana ka taelo, o tla ya hae. O ya bona? Ke ya tseba hore ke nnete. O ya bona? Ke lokela hore ha ke shwa hoseng hona -- ke tla ba se seng le se seng. O ya bona? Ke nnete.

Empa pele, o ya bona, ke seo kaofela ... Haho ya le mong, esita Jesu ka Boyena, "Haho seo Mora A ka e etsang, empa A bona seo Ntate a se etsang, Mora o etsa seo." Re tseba seo? Mohalaledi Johanne 5:19. Ho lokile. "Haho seo Mora A ka se etsang, ha A sa bone Ntate A se etsa, mora wa se etsa le yena." Ho lokile.

956-Q-249

249. Na pono eo o ile wa e bona ka nako e fetileng ka mehlolo e neng e etsahala mane pela Corydon, Indiana, e se e etsahetse?

Ke ile ka sheba bukeng yaka ha ke fumana sena. Jwale, ho ne ho nale nako eo -- ke shebe moo difate tsa cedare di ... Jwalo kaha ho le jwalo, ka hlakoreng le leng, diya hola Corydon, ha o fihla thabeng ya New Albany, ke ne ke tla sheba difate tseo tsa cedar bakeng sa kotsi e tshabehang eo ke tlang hoba ho yona. Mme ka mohau wa Modimo, ka e phonyoha ha ngwanana e motjha, a nwa botlolo ya whiskey, a shwa -- kgokgotho ya hae e kgaolwa ke botlolo eo a neng a e kentse ka molomong, ngwanana ya lemo dileshome le metso e tsheletseng, mme ke ne ke le hantle feela moo. O ya bona? Jwale, ke seo o neng o buwa ka sona. Ke badile seo.

956-164 Mme hape, ha ke nale Moena Beanblossom's ... E lokela ebe ho bile jwalo. E lokela hore ebe ele Georgie Carter. O ya bona? E ne ele se seng se ileng sa etsahala. Mme h o na le tse nne kapa tse hlano tsa tseo ... ha ke soka ke bona se sa detsahaleng hantle feela. Ha -- ha motho ya ngotseng sena a ka ngola hape a hlalosa seo ke ileng ka se bolela ka nako eo. O ya bona? H ao ka mpolella seo ke se boletseng, po--pono ... Hobane ke hlokomela diponong dintho tseo ke dibonang ke dingola fatshe ka hare ho buka, mme ho etsahala jwalo. Ha ke na letho mona, seo ke se tsebang, ntho e nngwe ntle ho seo.

957-165 Mme ho ne ho nale -- ntho e nngwe; seo ene ele nako ya Omar Price tlaase mane a ne se seng kgahlano le nna. Mme o ya tseba, o ile a tla mona Tabernakeleng mme o ile a kolobetswa ka Lebitso la Morena Jesu. Oho, o ile a ntwantsha haholo ho seo; mme ka dula le yena bosiu kaofela. Ka nna ka tswella ho morata, ke dutse feela moo hantle; empa a qetella a tlile, hobane Modimo O ile a mpolella hore o yatla, mme jwale ka -- ka dula feela moo. O ya bona?

Ntho e jwalo ka moreri ya dutseng le nna mona. Ke ile ka ya Clarksville ho ya buwa le yena ka tsatsi le leng, ho buwa ka yena mane kerekeng ya Methodist, mme e ne e le Methodist kae le kae -- seo ke bolelang. Ka kgutlela mona morao; kare, "Ka tsatsi le leng ke tla mokolobetsa ka Lebitso la Morena Jesu Kreste." Mme ke ile ka fela ka etsa jwalo; eo ke Moena Neville. Ha ha ha.

957-Q-250

250. Haeba ke le phoso -- ke phoso ho nna hoba le--le lebenkele la botle? Ke moetsi wa botle ha ke dumele ho kuteng moriri ho Bakreste ba basadi, empa ke kuta ba bang le (Ke nahana t-i-n-t, tint, e bolela ho daya, ke nahana, haho jwalo?) tlotsa moriri.

Kgaitsedi ya ratehang, ke tla -- ha ke tsebe hore ke reng. Mamela, nka sere basadi ka seo, ho ka daya moriri wa hao. Ha ke na lengolo le kgahlano le seo -- kgahlano le seo; ke dula feela Lengolong. O ya bona? Lengolo ha le bolele letho ka seo. Lengolo le re ba lokela hoba le moriri o molelele, mme kamora seo, ha ke tsebe hore ke ye ho kae. O ya bona? Ke -- ha ke tsebe letho ka seo.

957-168 Jwale, moruti e mong ya monyane eop ke motsebang, motswalle waka, re ne re buwa mane Blue Boar re ntse re ja dijo tsa motshehare. A re, "Mosadi waka o dihlong ho ka tla pela hao." Mosadi wa mohalaleldi, ya nang le bomodimo, mosadi e monyane, mme ke mos -- mosadi e motle, mosadimoholo, mme ... Empa o motle, o hlwekile, o na le ... Mosadi waka o rata mosadi enwa, mme -- mme ke nahana hore kemosadi, mosadi wa sebele. O ... ha ke tsebe haeba o teng ka mona; ke nahana hore o teng. Ke nahana hore monna wa hae o teng. Mme a re ho nna; a re, "O hodisitse moriri wa hae kamora ho utlwa ke rera ka seo hantle feela, empa," a re, "o ne a sebetsa hantle feela ka ho daya moriri wa hae; mme o leka ka hohle ho hodisa moriri ho fihlela moo a leng teng."

958-169 Jwale, sheba, kgaitsedi e ratehang, ke hlompha seo haholo. Ke hlompha mosadi ya ratang seo. Ho basadi ba bang ho ka hudisa moriri ka tsela e jwalo, kapa ho tshwela mathe maotong a hao le ho pota jwalo, hopola, Jesu a re, "O etsang ka seo, o entse seo ho Nna." O ya bona? Mme ke hlompha seo, mme Modimo o tla o hlohonolofatsa ka seo.

Empa, kgaitsedi, ka ho daya kapa ntho e kang eo, ke -- ha ke tsebe. Ke -- nka se kgone ho dumela seo ka Lengolo, jwale ke -- seo se tloha ho wena feela. O ya bona? Wena, ha o batla hoetsa seo, seo se lokile bakeng saka. Jwalo kaha ke tseba, kereke ha e na moetlo o jwalo. Ha o batla ... Se seng le se seng se leng sikoka hare ho Bibele, jwale, o mpa ... Seo se tloha ho wena feela. O ya bona? Empa ke tla o fa feela keletso, o ya bona, mme ho ya kamoo nka o nehang ka teng feela ho ya kamoo ke tsebang ... O ya tseba, ke tlhaho feela ya mosadi ho ka rata ho shebala; o ne a lokela hoba ka tsela e jwalo.

958-171 O ya tseba, bophelong bo bong le bo bong, botona ke bo botle ka ho fetisa, empa bothong. Nka nonyana, kgomo. Nka seghlopha sa dikgomo. Ke e feng e ntle ka ho fetisa, sethole kapa pholo? Nka letsa; ke le feng, le le tona kapa le le tshehadi? Nka sehlopha sa dinone; ke e feng e ntle, e tona kapa e tshehadi? Moose, eng kapa eng eo o e etsang. E mke -- sheba nonyana; nka kgoho, Mokoko kapa sethole? Nka seo ho nonyana, -- e kgolo e ntle kapa sethole, se dutse maheng a sona? O ya bona? Sohle molokong, kamehla -- e tona ke yona e ntle, empa mosadi wa motho. Hobaneng? O ile a hlola howa. Satane o ile a mokgetha hantle feela, mme botle ke ba satane. O ya bona?

958-172 Satane e ne ele lengeloi le letle ka ho fetisisa. E ne ele kerebume e okametseng tse ding. Sheba kamoo basadi ba fapaneng le pele hola. Ke ba ba kae ba hopolang Pearl -- ba badileng ka Pearl O'Brien? Ha re boneng matsoho a lona, ba bang ba lona ba baholo le tseba seo. Hantle feela. O ya bona? O lokela hoba e motle ka ho fetisisa basadi ba Amerika. Mme batjha ba tletse diterateng ba batle ho feta habedi jwale. Hobaneng? Ke hantle seo Bibele e se bolelang: "Ha bara ba Modimo ba bona hore baradi ba batho ba batle ..." Ke sona se ileng sa hlola morwallo lefatsheng, hore Modimo a fedise meloko ya batho. O ya bona? Ke hantle feela. Mme kajeno mona Hollywood le -- le nthio tse ntle, botle ke sephiri se ka hare (O ya bona?) e seng bokanrtle. Ha ba ke ba ipone, e seng ka bo kantle, empa bokahare, tlhompho, moya o ikokobeditseng. Seo ke -- ke Bokreste.

Jwale, potsong ya hao, kgaitsedi, ha ke tsebe hore ke o bolelle eng.

Jwale, nka se emise hona jwale kapa ke nke metsotso e mashome a mararo, mme ebe ... E tlaba metsotso e mashome a mararo ... Ke ba bakae ba tlang ho emela metsotso e mashome a maararo, mme seo se tla re fa nako mantsibuyeng a na. Empa ke tla potlaka.

959-Q-251

251 Moena Branham, na I Timothea 2:9 e bolela hore mosadi a ka se lohe hlohong? Na seo se bolela "fora" moriri e bolela "ho loha" moriri?

Jwale sheba, kgaitsedi, jwale sena ... Ke -- ker thabela hobane o ile wa latela sena. Ha ke ya qeta mona, empa feela -- seo se latetse seo ka ho otloloha.

Hlokomela, ho loha ha mosadi nakong eo e ne ele ponahatso ya mosadi wa seterateng; ke seo se neng e le sona, mosadi ya lohileng. Mme Paulose o re Mokreste, "Jwale, seo ke hlompholla, e seng ho loha ..." (kapa 'fora' le 'ho loha' ke ntho e le nngwe) -- ho loha meriri ya bona, hobane ho jwalo lefatshe lohle.

Jwale, ha o lokele ho ka tshwana le lefatshe kapa o etse jwalo ka lefatshe. O ya bona? Lefatshe le lokela ho fapana le seo. O ya bona? Tjhe, jwale, ho loha moriri ... Jwale, kajeno ho loha moriri ke ntho e ntle, mme ke tsela ya botle haholo. Jwale, o bona basadi, tsela eo ba etsang ka yona ... O ka boloka moriri wa hao ka tsela eo o ratang; o seke wa shebahala jwalo ka lefatshe. O ya bona? O seke wa tshwana le lefatshe kapa ho apara jwalo ka lona. Ha ba apara marukgo a makgutshwane, o apare mose. Ha ba -- ha ba etsa moriri wa bona -- ha ba kuta le ho e tlama dikutu jwalo, mme baetsa kamoo ba ratang ka teng ... Wena o lese wa hao feela. O ya bona?

959-175 Mme ho loha -- empa ho loha ... Potso e ne e le: Na "ho loha" ho bolela--"ho fora" ho bolela ho "loha"? E ya, ke nnete. Mme jwale, mane seterateng ...

Jwale, ke ile ka sheba seo lemong tse mmalwa tse fetileng "ho loha" moriri ho bolela jwalo. O ya bona? Mosadi, hantle feela, basadi ba kgale, ba ne ba hulela meriri ya bona morao e be ba ya e tlama, jwalo kaha ho etswa ntho e mona e bitswang ponytail kajeno. Mme ba ye ... Ba ne ba tlama ka mokgwa o jwalo, empa basadi ba seterateng ba ne ba nka moriri wa bona ba o loha hloohong tsa bona, mme ba o tlame ka tsela e jwalo, mme ba behe dipalesa ka tsela e jwalo, mme seo e ne e ka -- letekatse seterateng; jwalo kaha re bona letekatse seterateng jwalo kajeno, tsela eo le aparang ka yona. Ke bolela letekatse, hobane le ya tseba hore ke motho ya moholo; ke seo re neng re se bolela mehleng ya kgale yaka. Ba bitsa seo e ng kajeno? Ke ... Hle, ha ke tsebe. Marama kapa se seng. Jwale ... Leha e kaba ke eng. O ka fa seo lebitso leo o le ratang, ba rata seo.

960-Q-252

252. Moena Branham, o boletse ho e nngwe ya ditheipi hore Noe o ile a pholsa lelapa la hae. Na sena se bolela hore mme a ka kgona ho etsa seo ka tumelo? Mme seo se bolela hore e mong le e mong o tla pholoha ha re dumela seo?

Jwale, seo ... Yeah, seo ke ... O tla lokela ho hlokomela seo ha ke araba seo. O ya bona? Pele, "O itse ... (Jwale, ha nke ke bone ...) O boletse ho e nngwe ya ditheipi ts ahao ha Noe a ile a pholosa lelapa la hae." Hobaneng? Hobane ba ile badumela. Ke phetho, hobane ba ile ba dumela molaetsa wa hae.

"Na sena se bolela hore mme le yena a ka etsa seo ka tumelo?" Eya, kgaitsedi. Kde bona mme e monyane a lla pelong ya hae bakeng sa batho ba hae. "Mme na sena se bolela hore e mong wa lelapa o tla pholoswa ha re dumela seo?" Eya, ha baka dumela. Ho jwalo.

960-179 Hopola molebedi wa Mofilipi. Ha le dumela le le babedi ... Ha o nale tumelo e lekaneng bakeng sa pholoso ya hao, na o ka sebe le tumelo e leka neng hodima batho ba bang? Tumelo ke eng? Ke matla a sa bonweng. O ya bona? Ke eng ke Moya. Moya o Halalelang o tlisa tumelo. O ya bona? Ke matla a sa bonweng.

Hobanenng ha ke beha matsoho hodima ba kulang? O ya bona? Ha ke etsa jwalo ke etsa hore motho enwa a kopane le matla a mang, se seng setla etsahala. O ya bona? Moya o Halalelang o eme mona; O tla senola diphiri tsa dipelo. O tla etsa hantle feela seo A se boletseng matsatsing a ho qetela. Batho ba ile ba dumela seo; ba sheba seo, "Eya, mongahadi, ke dumela seo."

Jwale, ha ke sa tlwaelehe ho lona (O ya bona?), o tshwana le se seng se tlwaelehileng. O etsa seo ka tsatsi le leng o boele o etse se seng hape. O ya bona? Seo ke -- seo ke ho nka monyetla feela -- ho o nka. Ha o dumele seo ho tloha ho qaleng (O ya bona?), hobane hang feela ha o dumela seo ... Mosadi eo o itse, "Ha nka ama feela qowa ya kobo ya Hae, Ke tla fola," mme a fela a etsa seo. O ya bona? Ha a ka a re, "Ha nke ke leke hape." O ya bona? O ile a dumela seo. O ya bona? Seo ...

961-182 Jwale, ha feela o ka dumela mmoho lelapa la hao ...

Jwale, jwalo ka mona, se nkahang? Ke eng -- ke eng matla ana a letsohong laka? Hantle feela mesifeng yaka; ke moya waka. Hantle feela, ntsha moya oo, mme mesifa e tla etsang? E shwele hoswa. O ya bona? E tla bola, empa ke ... O ya bona, ke moya o leng matla .

Sheba Samsone e monyane. Ho ne ho bonahala e ka ho teng monyako palong tse pedi. Hobaneng, monna ya mokalo ya kileng a bolaya tau, Moena Jackson. Tau e tlolela monna jwalo ka lemati -- ka mahetla e kang lemati la sephara, hobaneng, ho ka sebe le sephiri; empa sephiri, o ne a na le moriri o sothehileng, ha nyane, motho wa kgale, ka seo -- lekwala, moshemane e monyane wa mme, ka meriri e menyane e supileng e leketla ho yena. Empa o ya hlokomela, o ne a sena tsela eo a ka etsang ka yona Moya wa Modimo wa tla hodima hae. Mme ha Moya wa Modimo o tla ho yena, tau eo yatla e motlolela, a e kgaola dikoto. E ne e se Samsone; E ne ele Moya wa Modimo.

961-185 Jwale, ha jwang a nka mohlare wa moulo, o bileng moo lefellleng ka nako e telele ... Mme Bafilesta ka bongata. Hobaneng, a ka nka mohlare a ba otla dikatibeng, e qhetsoha mekga e mengata. O tseba seo. Bane ba tla otla, ka mohlare o o meletseng ... empa sheba mona; a eme moo ka mohlare wa hae a bolaya dikete tsa Bafilista; bongata ba bona bo mathela mahaheng. A re, "Tlohong, le sa ntsanne le batla seo hape?" a ntse a tshwere -- mohlare. Ke eng? Moya wa Modimo wa tla hodima hae. O ya bona?

Ka baka leo, ke Moya wa Modimo. Mme O nale Moya wa Modimo oo O ka dumelang ho ona bakeng sa pholoso ya hao, beha seo hodima lapa la hao. O re, "Ke ba lokolla ka Lebitso la Jesu Kreste; ke bolela seo. Modimo, o re ha ke tsebe hore O tla sebetsa jwang ka taba ena, mme O tla moetsa hore a etse seo, empa ke dumela seo. Ke dumela seo, Morena. Nthuse ho se dumeleng haka." Bolela seo mme o lebelle hore ho etsahalang. Setla etsahala.

962-Q-253

253. Na Monyaduwa -- na pele ho hotla ha Jesu, na o tlaba le matla a Moya o Halalelang hop etsa mehlolo ya ho, tsosa bafu, mme jwalo jwalo, jwalo ka puleng ya ho qetela -- kapa ke pula morao bakeng sa ba 144,000 ya Bajuda? Na kaofela baruti batla ba le sena, na re -- kapa re emetse feela hotla ha Hae?

Eya. O ya bona, motswalle, ke ha ke ratheologi. Ha ke ratheologi; ka tsela eo, ke lokela ho ruta ka tsela ya Bibele hotswa dirithing ho ya mefuteng. O ka mpitsa ratypologi. Empa ha ke sheba leboteng, mme ha ke soka ke ipona kele jwalo; mme ka sheba, mme ke ya bona hore ke na le hlooho, ditsebe, le matsoho, mme -- ke tseba se seng ka ho sheba ke tla bona ka bo nna. O ya bona? Ha ke bona seriti saka, ke ya tseba hore ho tlaba jwalo leha nka ema ka tsela eo.

Jwale, eo ke tsela ya Bibele. "Ntho tseo kaofela," Baroma 26 e re, "ho etsahala mohlala." Re ka sheba ra bona hore na ke eng. Jwalo ka kgwedi le letsatsi, re tseba letsatsi le tlaba -- ha re saka ra bona letsatsi; re bona kgwedi, mme re bona hore e ba kgolo. Jwale, ha o bona seo se etsahala mane Selekaneng sa Kgale, ke seriti sa e Ntjha.

962-189 Jwale, mona, ke dumela ka pelo yohle yaka--re, kapa matsatsing ana ... ha re sa, e mong ke; e lokela hoba. Nako e fedile; re pheletsong. E mong le ... Lefatshe ...

Modimo o entse lefatshe ka lemo tse dikete tse tsheletseng, mme seketeng sa bosupa A phomola. O ile a re motho a ka se phele -- se -- selemo -- kapa -- letsatsi -- "letsatsing leo o jang, o tla shwa." Adama -- kapa Methuselah e bile motho ya ileng a phela nako e telele ho ya ka Bibele, mme o ne a le lemo tse 969; mme ha a kaba a phela lemo tseo tse sekete. Empa motho ya ka phelang millennium, kapa lemo tse sekete, ho ka bontsha seo -- molato o lefeletswe ... Motho o phela ka ho sa feleng; letsatsi le fedile; nako e fedile; o ho sa feleng.

962-191 Ka tsela e jwalo, ke nale mangolo a mabedi bakeng sa di Sontaha -- "Lehae la Kamoso la Monyaduwa le Monyadi." Seo se fihla hae kae kae; ho nale ba bangata ba seo. Hore ... Se ile sa nketsa ka tsela e jwalo. Ha nkaba ka kgona ho feta moo.

962-192 Jwale, hlokomela. Ho sena (O ya bona?), Abrahama o bone ... Jwalo, kaha A sebeditse ka Abrahama, ka tsela e jwalo le ka peo ya hae. Jwale, le leng la matsatsi a na ha ke kgutla ka nako e nngwe, ke batla ho nka nakwana ho o bontsha hantle maemo a bophelo ba Abrahama. Ke hantle ka Luther, Wesley, ho theoha jwalo ho fihla mona, ke tsela eo A sebeditseng ka yona ka kereke tsena jwalo ka ha A sebeditse ka Abrahama; tsela eo a hlalositseng ka yona; tsela eo A ileng A etsa selekane le yena tlasa madi, e ne ele mongwaheng wa Filadelfia. E ya, monghadi, e ne ele mongwaha wa, Luther -- le Wesley.

Empa hlokomela mongwaha wa Pentecostal. Kamora hore A tle mona, O ile A etsa tshepiso ya El Shaddai, "mooki ho tloha ho Nna." Potso ke hore: Na o ka oka? Seo se ile sa tliswa pele ho Pentecostal. O ya bona? Na o ka oka? Empa ha ba ya ka ba kgona; ba ile ba batshwara -- letswele hotswa mokgatlong. Empa peo, peo ya sebele, e tla ho oka letswele.

963-194 Mme seo e ne ele letshwao la ho qetela la mora wa ho qetela mengwaha ena kaofela -- kgutla? Na Modimo o ne a eme ka Monna le ho senola mehopolo ya pelo ya Sara (Sara ka hoba kereke, a emetse kereke) -- a senola mehopolo e ka hare ho kereke e neng ele pela Hae. Na seo ke nnete? Mme hang kamora seo, o ile a tjhentjha yaba o fetoha mosadi e motjha le monna e motjha; mme Isaka o ile a ba teng, mora wa tshepiso.

Ke dumela ka ho bona seo ke sa tlang ho etsahala ka nako ya tlhwibilo. Hantle feela. Ke dumela seo. Pula e fetile. Bala kgaolo tse tharo tse qalang tsa Tshenolo o tla bona tshepiso tse neuweng kereke. Ke seo se tshepisitsweng kereke, kereke, hantle moo -- mongwaha wa kereke.

O hlokomele ka nako eo re tlong ho kena moketeng wa diterompeta, Moya o Halalelang o re, "Seo hase sa mona." O ya bona, o ya bona?

964-197 Jwale, ha morao, 144,000 ya Bajuda, tjhe, seo ha se haba -- ke seo -- ke nakong eo Elia le Moshe ... Ho ne hole teng mehlolo e etsahalang. Dintho tseo batho ba shebahalang, Pentecostal, bakeng sa mehlolo, ke moo ho tla etsahala moo -- tlasa bona. O ya bona, Elia le Moshe. Ba o tla lefatshe ka dikotlo; ba kwala lehodimo ho seke ha na pula ka nako ya boporofeta ba bona. Mme Modimo A eme a ba lwanela kwalo kaha A ile a etsa, mme O tla ba tlisa tlasa letsoho la Hae le matla jwalo kaha A ile A etsa mane Egepeta (O ya bona?), hotswa hodi "isms" tsa lefatshe lena. Mme O tla etsa seo, empa ha se seo ...

964-198 Re lebetse hotla ha Morena. Lebella feela; dula o lokile, lampi tsa lona di nale oli. Rapela hora ka nngwe, e seng mehlaena, hora ka nngwe. Dula o lokile; o ikemiseditse; e ba ya lokileng, mme o hlokomele ...

Oho, re lebeletse hotla hantle ha letsatsi la Millennium.

Ha Morena wa rona a tla A tlilo lata Monyaduwa wa Hae.

Oho, hle -- oho, pelo yaka e tletse ka tlhwibilo ha ke ntse kle etsa mosebetsi wa Hae, lebella, mme o rapele, hobane Morena wa rona O ya tla.

Ke sona seo; ke tshepo ya kereke eo horeng ena.

964-Q-254

254. Na Lebitso la "Jesu Kreste" ke lona le loketseng ho ka kolobetsa, kapa ho lokela hoba Lebitso la "Morena Jesu Kreste"?

Le feng kapa lefeng. Ke nka Morena Jesu Kreste (O ya bona?), hobane ke nahana hore ke Morena wa rona. Jwale, Lebitso la Jesu feela, jwalo ka ba bang ba baena ba kolobetsa, ke na le phapang (O ya bona?), hobane ke ya tseba metswalle e mengata e bitsitse Jesu, bongata ba -- metswalle e mengata ya bareri mane Mexico, le Italy, jwalo jwalo. Ba ipitsa ka Jesu, mme jwale Jesu feela ha se ya lekana seo. O ile A tswala Kreste Mopholosi, jwalo kaha A tswetswe Mopholosi, Kreeste, Motlotsuwa. Mme matsatsi a robedi ha morao O ile A newa Lebitso la Jesu. O ya bona? Yaba Morena Jesu Kreste. Ke seo A neng a nale sona. Ho lokile.

964-Q-255

255. Moena Branham, na Modimo A ka o dumella ho re hlalosetsa ka lenyalo le tlhalo nakong e na? Potso: Na mosadi a ka nyala mosadi mme mosadi eo a mohlala a ka nyala hape? Ha bobedi ba bona ba boela banyala hape, na baetsa bohlola? O ile wa bolela ha seo se tla hlaka ho peo ya serpente. Ha jwang?

Jwale, mona -- e na ke potso e nngwe e boima haholo ho tsohle tse mona, mme ke potso e ntle mona tse botsitsweng -- lefatsheng kajeno. Jwale, nkutlwe, mme ke nale lebaka la ho utlwa sena. Ha feela ke tlile kerekeng mona ke nkile le theipi, ntho e lokileng ka lenyalo le tlhalo, seo setla roba kereke e nngwe le nngwe naheng ena, ha ba mamela seo. O ya bona? Hantle feela.

964-201 Jwale, nthuse, ke ena kapele ho nna Bibele; ke nale hodima potso eo, HOITSWE KE MODIMO. Mme bobedi ka mahlokoreng ba phoso. Bobedi bao ha ba ile ba nyala hape le jwalo, ba phoso bobedi ka ho etsa seo, empa mahareng ho nale nnete, mahareng a tsela. Ha ke batle ... Ke tlilo e tsa theipi leha ho ka etsahalang, jwale baena ba tla e bapala kamora hore ke tsamaye (O ya bona?) ho dikereke. Empa ke batla ho etsa theipi le ho e bontsha feela hore seop se kae; empa ha ke utlwa ke etellwa pele ke Morena, nka se buwe ka seo. Empa ke utlwa hore sena ke etellwa ke Morena; ha ke sa, ke tla senya ho nale ho lokisa. O ya bona?

965-202 Jwale, ke batla hore o hlokomele se seng mona. Potsong: "Na monna ya nyetseng mosadi mme mosadi eo a hlala monna enwa a ka nna a nyala hape; mme ha bobedi ba bona ba nyalana, na bobedi baetsa bohlola?" Jwale, motswalle, ha ke batle ho o utlwisa bohloko maikutlo a hao, empa seo ke nnete. Jesu o itse, "Leha e kaba mang ya nyalang ya hladuweng o ya feba." O ya bona? Jwale, ha ke batle feela ho bolela sena, empa ke nnete.

"O boletse ha sena setla tsamaelana le peo ya serpente." O ya bona? Ha ke hopole ke bolela seo, empa ke ile ka bolela seo kae kae, ke bolela se seng ka seo.

965-204 Jwalo ka tsatsi le leng, ke ile ka kopanya seo; ke ne ke ile ka utlwa seo, mme ke ... ke tshwerte seo hantle feela mona; mme seo se theiping, mme ke tla utlwa hantle ka seo. Ke ne ke buwa ka Terompeta tse Supileng, ke itse e ne ele terompeta tse supileng. Ke ne ke buwa ka mokete wa Pentecosta. Hotswa moketeng wa Pentecosta ho fihlela -- ho fihlela --Diterompeta, ho ne hole teng Sabbatha tse supileng. Sabbatha tse Supileng di ne di le mahareng a mokete wa Paseka (o ya bona?), e leng se etsang matsatsi a mashome a mahlano. O ya bona? Empa ke ne kere, hoba, ka re, "Sedo se bolela Mongwaha wa Kereke."

Ho theipi eo (ha ho etsahala hore o e thole kapa se seng) -- ho theipi eo ho lokela hoba, ka kgwedi ya bosupa kamora ho tlisa -- mokete wa Diterompeta, e leng se bolelang Kereke tse Supileng tsa Mongwahakgolo: kgwedi tse supileng, e seng Sabbatha tse supileng. Sabbatha tse supileng ke ... ke hlalositse seo mona. Ke itse Sabbatha tse supileng, jwalo ka seo, empa ka nna ka jara mohopolo ona oo, ha ele kgwedi ya bosupa kamora mokete wa Paseka -- kapa moketeng wa -- wa Paseka, e be ho tla mokete wa kotulo, o qala. O ya bona he -- ebe ... Hopola moo, korop e fetoha bohobe jwalo ka nako eo. O ya bona? Ha -- koro, kaofela e ya lofong. Oho, ke thuto e kgolo moo; ha nkaba ka ama seo hohang. Empa haho ka etsahala hore o fumane theipi eo, hopola, sheba ka hare ho Bibele. O ya bona, ke kgwedi tse supileng pele ho moo. Bala kgwedi tse supileng: Pherekgong, Hlakola, Hlakubele, Mmesa, Motshehanong, Phupjane, Phupu -- ke tlaba Phupu, kgwedi tse supileng, e leng se emetseng ka botlao Kereke tse Supileng tsa Mongwahakgolo. Ba bang ba bareri ba ka nka seo, mme o tlaba le seo. O ya bona moo? Ho lokile.

966-206 Jwale, ho sena, e re ha re feela ... Lona ... Ke sena seo ke se bolelang. E re ke bolele sena, e seng Morena, e re ke bolele sena. Haeba o nyetse ka nako eo, mme bobedi le bolokehile, mme le tlatsuwe ka Moya o Halalelang, mme le ratana, mme le nale bana ba banyane (Jwale, hopola hore ke nna, e seng Morena. O ya bona?), tswellang le nne le phele mmoho; le thabe; hobane o ne o sa phele hantle le mosadi wa hao wa pele ke lona lebaka leo.

... Ebe ha o tlohela enwa o kgutlela ho mosadi wa hao wa pele, o senya ho feta. O ya bona? Jwale o ya bona, o sentse ho feta; haho tsela ya hotswa ho seo. Ho kaba feela le tsela ele nngwe eo nka e bolela hotswa ho Bibele: bobedi le phele ka bonngwe. O ya bona?

Jwale, empa ... Ke tsela ele nngwe feela eo nka buwang sena ka teng, empa ho nale ntho e nngwe moo, hore ke -- nka o bolella sena ha jwale, mme lebaka leo ke sena, "E seng nna, empa Morena, tswella." Ha o ka tlisa seo theiping, mme ka tsatsi le leng, ha feela nka tlisa seo, o hopole feela seo ke se boletseng. Ha o ne o le bohlale, o kabe o ile wa fumana seo (O ya bona?), tsela eo ke e boneng, mme o tla tseba.

966-Q-256

256. Moena Branham, na re ka ya kerekeng e feng kapa e feng le ha e hanana le wena?

Hantle, feela. Jesu O ile A etsa seo leha ba ne ba sa dumellane le Yena. Tswella. Re hlokomela mona, o re, "Na re lokela ho kerekeng tse ding leha ba hanana le wena?" Hantle feela, ha ke ... ha se nna feela sebakeng sena, o ya tseba. Ho nale -- ho nale banna ba tshabang Modimo kantle moo; ke nahana hore ke e mong wa bona. O ya bona? Empa ha ke soka ke ya mona ...

Ke ile ka biletswa ho se seng se kang seo ka tsatsi le leng. Se -- sehlopha mane Arizona se ile sa mpitsa. See? Sehlopha sa baruti sa re, "Ntho e le nngwe eo e etsang hore kebe kgahlano le wena, Moena Branham, ke (e nngwe ya dintho tseo) batho ba tlang ho wena mona, ha re kgoner ho ba isa kerekeng tse ding." Ka re, "Ba nale bana le sohle; ba ka seye kerekeng." Mme bare, "Jwale, re ba boleletse hore ba amohelehile--kerekeng."

967-210 Jwale, ba hatella hoba ho wena, empa ha ba lokele hoba maloko; empa ba isa bana sekolong sa Sontaha kae kae. Mme o ya kerekeng; o seke wa dula hae, tsamaya o ilo tshwasa dihlapi, o tsome, le ntho tse jwalo ka Sontaha.

O re, "Jwale, ha ke ra molao."

Jwale, o lokela hoba maemong a lokileng, o sa hlonephe ho tsoha ha Kreste. O ya kerekeng kae kae.

Ha ke ha ke sa kgone ... ha ke ya kerekeng e nngwe ke ya tseba hore ho ele nngwe ntho eo batho bao ba reng ba ya dumela ba re ba dumela hore Jesu e ne ele Mora wa Modimo. Ba boletse seo (Ke ipotsa seo), empa ke ba utlwa ba bolela seo. Mohlomong ore ... Ke kereke ena, mohlomong e latelang e tshwanang le Baptists. Ba re, "Yeah, ke dumela ha o lokela hoba le tsebo." Ke tlaba le bona. E be ke dumela ha Jesu Kreste ele Mora wa Modimo; ke dumela ha o lokela hoba le tsebo. Ho lokile.

Mohlomong ho nale Assemblies of God. Jwale, ba dumela ... O ya bona, ke -- jwale nka ja dilae tse tharo kapa tse nnne tsa bohobe le (O ya bona?), hobane ba ya dumela ...

967-213 Jwalo ka tsatsi le leng, motho enwa o ne a ile a tla a batla ho tseba ka seo, mme a re, "O itse ..." (Moruti enwa mona, thaka lena letla ka seo. Moena waka, ke motho ya lokileng.) A re, "Jwale, Moena Branham (O ya bona?)," a re, "o kgahlano le lona Assemblies of God." Mme ha moruti wa Assembly a ka fumana theipi ena mona, ke batla hore o mpolelle hore ke neng moo ke bileng kgahlano le banna ba Assembly of God kapa o feng feela monna. Hobaneng ho le jwalo, ha ba ka sehlohong ba lona ba dumela hore ke rometse kotara ya millione ya bana baka bao ke batswetsweng ho Kreste ho lona? Ke kgahlano jwang le Assemblies of God? Hobaneng ke le kgahlano le ba bonngwe? Ha ke kgahlano le ba baonngwe, Assemblies of God, Church of God, kapa motho o feng feela. Ke kgahlano le eng kapa eng e arolang batho.

967-214 Sheba, ke rometse ho Assemblies, ka mokgwa wa bona, kotara tse tharo-tsa millione wa bana baka ho lona. Haeba ba fosahetse ha kalo, ke tla etsang? Hobaneng? Ke nahana hore ho molemo ho bona, leha ele mang kapa jwalo kapa -- ba bang ba Pentecostal ba dumela, hobane ba dumela ho phodiso e Halalelang; ba dumela ho matla a maholo; ba dumela kolobetsong ya Moya o Halalelang. Ke ho ... nkase -- nkase kopanye tsohle mona; ditletse hohle lefatsheng. Ke nale metswalle hohle lefatsheng, bana bao ke batswaletseng ho Kreste. Ke tla ba romela ... Na le kile la nkutlwa ha keetsa altar call? Kere ... Ha ke ba tlisa mona mme ba pholoswa, kere, "Jwale, le na le kereke e lokileng ya Full Gospel e tliseng hae." Ke ba ba kae ba kileng ba nkutlwa ke bolelaseo? Hantle, hantle feela. Jwale, hobaneng hake ba romela moo? Na nkaba moikaketse wa ho romela bana baka moo lefung? Seo se kaba hole le nna. Tjhe, monghadi.

968-215 Ha o sa kgone ho ya ... ha le sa kgone ho tla ho Tabernakele, fumana kereke e nngwe kae kae; e ya teng. Ha o lokela ho sohle seo ba se etsang. Ke karolo, e feng ya bohobe boo ba fanang ka bona, o fana ka bohobe. Ha ba nale garlic, hobaneng, o lese seo sele jwalo. O ya bona? Hantle feela. Nka se ba etse ...? ... hantle feela ... Hantle feela, o ya kerekeng. Moo mamati a kereke a buleha, o ye teng. Ha ba sa dumele, jwale ... Jwale, ha o lokele ho nka karolo ho seo. O seke wa ba lelopko; o seke wa ba leloko la dikereke; empa e ya ho bona; kopanela le bona. O tseba jwangbhore ha see Morena? O itse o tla etsa tsohle hore di sebetse mmoho bakeng sa ho loka. Mme mohlomong ho nale meya moo e lokelang ho bolokeha, mme o ka ba kgantshetsa Kganya ya hao. O ya bona? E ya tlase moo. O seke wa belaela, e ya hantle feela; mme batho ba qala hore, "Ke mosadi ya tjena wa Mokreste, mme banyalane ba Bakreste; ke moshemane wa Mokreste kapa ngwanana. Mohlomong, nka rata ho ... Moshemane, baetsa hantle eka ba nale se seng moo." O ya bona? Mme bare, "Ke eng seo?"

"Ke sena he." Jwale ba bolelle. Empa eba letswai, mme batla nyarwa.

968-Q-257

257. Moratuwa, Moena Branham: Na o dumela ponahatso dilatela bohle ba nang le Moya o Halalelang? (Jesu o itse jwalo, Mareka 16.) Haho le jwalo, ho etsahalang ka batho ba Molaetseng le bohle ba leng ho ona, empa ba sena ponahatso tsena? Na ha ba dumele kapa ba hloka Moya o Halalelang? Haho le jwalo, re laele kajeno, re ka amohela Moya o Halalelang. Re dumela ha o le molomo wa Modimo matsatsing ana. Moena wa hao.

Ke ya leboha, moena waka, ho nkuka jwalo ka -- moena wa hao, mme ke nahana hore ke potso e ntle eo. Metswalle, e ya, haho hotle ka tsela eo. Ke batla hoba moteletsana tabeng ena ha nka kgona. O ya bona? Ke ho kgweha hoo. Sheba. Ba bang ba lona ... O ya bona? Ha o ka sebe le kolobetso ya Moya o Halalelang ho fihlela o tseba ha ole teng ... Jwale, ha o dumela "karolo e nngwe le e nngwe ya Lentswe," o re ... O re o ya dumela karolo e nngwe lee nngwe ya lona, jwale Lengolo le o emetse moo bakeng sa Moya o Halalelang ho ka o kenya mosebetsing; empa seo se nka Kganya pele.

Ke lena lebone ka ho fokola hara lona, mme ka hohle -- le sohle, mme sohle se lokela ho ba leboneng; empa ho fihlela ho kganya, haho tsela eo lebone le ka kganyang ka teng. Ha se lebaka hore lebone le letle jwang, mme le tlang ho tjhesa ntho e nngwe le enngwe hantle feela, le lokela ho kgantshuwa, mme ebe le ya tjha. Mme ha o dumela ditaelo tsa Moya o Halalelang o leng sona, lerato, thabo, kgotso, mamello, ho loka, -- tholwana tseo o dibehang, ho fihlela Moya o Halalelang ka tsebo e tlang ka ho theola kganyaa e ho lebone, ebe o ha o soka o fumana Moya o Halalelang ha jwale. O ya bona? O lokela hoba le tsebo bakeng sa hoba le Moya o Halalelang.

969-Q-258

258. Ke emong wa mokgatlo wa basebetsi. Na ke phoso ho Mokreste ho ka leloko la seo? Lentswe lere, "Le seke la ikana -- le seke la ikana." Re lokela ho ikana ho ya ka mokgatlo wa basebetsi. Ha ke soka ke nka karolo haesale ke ba Mokreste, empa ke ntse ke lefa.

969-Q-259

259. Na lebitso la Judase Iscariote le ile la kgahlokolwa Bukeng ya Bophelo ya Konyana, kapa le ne lele Bukeng ya Bophelo ya Konyana?

Ho lokile. Tabeng ya mokgatlo: Ke ya tseba hore mosebetsi ... Le baanna ba mokgatlo wa basebetsi le ntho tse jwalo ... Ha o batla, o lokela hoba karolo ya ona. Ke hantle feela. O lokela ho etsa seo. Empa hlokomela seo (O ya bona?), hobane ho tla tloha tumelong ya mokgatlo matsatsing ana. O ya bona? Jwale, o hopole feela; ke ketelo pele feela ya sohle setlang ho kopana. O ka se sebetse; ba ka se o tlohelle feela mokgatlong; o le "lekwala," ntle leha o le leloko la mokgatlo.

Jwale hopola, lona batho ba batjha, holang seo Moena Branham a se bolelang. Mme ha mantswe aka a ngolwe ka pene ya tshepe ka tahbeng ka tshepe. HOTJHO MORENA, sona seo setla etsahala hantle feela. O tlaba wa mokgatlo o itseng, kapa o ka se reke kapa ho rekisa. Jwale hlokomela, moena. Lesa seo se tswelle. Hlokomela; ke tlhokomediso.

970-220 Na lebitso la Judase Iscariote le ile la hlakolwa Bukeng ya Bophelo ya Konyana, kapa le ne le le siko?

E ya, le ne le le teng mme la hlakolwa. O ya bona? Hobane ho Mattheu 10, Jesu o bitsitse Judase kaofela ha bona, mme a ba fa matla kgahlano le meya e mebe. Baile batswa ho leleka mademona, mme Jesu a re, "Ke bone Satane a theoha." Na ho jwalo? Mme ba kgutla, barutuwa bohle jwalo, mme ba ne ba thabile; mme A re, "Le seke la thabela -- ha mademona a le mametse, empa le thabele ha mabitso a lona a ngotswe Bukeng ya Bophelo." O ya bona? Hantle feela. Mme Judase o ne a nale bona hantle feela. O ya bona? Jwale hopola, kahlolong, hlokomela, setulong sa kahlolo, "Setulong sa kahlolo ho ne ho dutse; dibuka diile tsa phetlwa; mme le Buka e nngwe e ile ya phetlwa, eo eneng ele Buka ya Bophelo, mme e mong le emong o ile ahlolwa ho ya ka mesebetsi ya hae."

970-222 Jwale, ke seo he, bakeng sa potso. O ya bona? Setulong sa kahlolo ... Jesu, kereke, Monyaduwa, o ile a hlwibilwa, a ya kganyeng, mme o ile a ya moo a nyalwa, a kgutlela lefatsheng, mme a busa lemo tse sekete. Pheletsong ya dilemo tse sekete Satane o ile a lokollwa teronkong, moo a neng a tlamilwe ke Lengeloi, e seng ka ketane ya tshepe, empa ketane ya maemo; sohle sena sene sele ka diheleng. Sohle seo e ne eletsohong lefatsheng ho bao ba pholositsweng ke Jesu. O ne a sa sebetse ka letho; empa pheletsong ya mengwaha e sekete, tsoho ya bobedi ... "Ho lehohonolo ya nang le karolo tsohong ya pele hobane lefu labobedi ha le sana matla hodima bona."

Jwale hlokomela, tsohong ena, ha batla, ebe Satane o ya lokollwa teronkong ka baka le lenyane; jwale kahlolo e ya hlaka. Jwale, hlokomela. Jesu le Monyaduwa, jwalo ka Morena le Mofumahadi, ba dutse teroneng, e tshweu ya kahlolo; mme dibuka tsa phetlwa, dibuka tsa baetsadibe. Mme Buka e nngwe ya phetlwa, e neng e le Buka ya Bophelo; mme e mong l;e emong a ahlolwa ho ya ka se ngotsweng ke Monyaduwa. "Na ha le tsebe hore (ho nka mabaka ana ho wa isa molaong) -- ha letsebe hore le tla ahlola lefatshe?" O ya bona, o ya bona? Ho lokile.

970-Q-260

260. O ka hlaosa hore ke bo mang bongata ba Thsenolo 20:4? Na ke karolo ya Monyaduwa wa ho feta kapa ya tlang?

Ke Monyaduwa ka botlalo, bobedi ba feletse. Ke Monyaduwa ka botlalo, hobane ba le ho millennium. Ho jwalo.

971-Q-261

261. Bitsa.. ka kopo hle o (Jwale, entse ele potso yona ela.) ... Tshenolo 20:4, na ke meya e yang hoba dipaki ka Kreste kapa e satlong ho rapela sebata kapa ho fumana letshwao la sona hoMonyaduwa? (Oho, ke ya bona ba ya kae jwale. Sena ene ele ho nneha, ho nneha feela.) ... e sale badula ba ntse baetsa sena le Kreste ka dilemo tse sekete? Jwale seo se ya makatsa, hobane ho qoswa hwa Monyaduwa, empa e kaba bo mang ba busang le Kreste ka lemo tse sekete? Na batla na e tlaba ba 144,000?

Tjhe, haho jwalo. Ke Monyaduwa. Jwale, hopola, hopola, ke ...O re, "Ha bantse batswella ho ya paka ..." Jwale, o re, "Hosa kgumamele sebata." Hantle feela. O re, "Sebata ke hona setlang." Sebata se bile teng kgale; sebata ke sona se ileng sa ba fa ditau ' lemeneng, ho ba fa ditau mane Roma. E ne e le antikreste eo; e ne ele sebata seo, ka ho bopa bodumedi. Jwalo feela -- hantle ka ho tshwana. Kereke ya Roma e ile ya ntshwa hantle feela ka hare ho Bibele, mme yaba ... Seo ba ileng se etsa, ba bokella dintho le ho etsa mokgatlo mme baetsa -- kereke e kopaneng hotswa ho yona, mme bohle ba ne ba sa batle ho kgumama ba ne ba fediswa. O ya bona? Ho ne hole jwalo.

Mme ba bang karolong eo ya Mmele jwale ... Jwale, mmele o hotse jwalo ka sefate ho fihlela o fihla Hloohong. O ya bona? Mme kaofela, bobedi bahalaledi, le ho qoswa, j.j ...

Empa Jesu o re neile kgotso mose ho noka, jwalo kaha A entse seo melokong yohle--moo (O ya bona?) ha o yaka wa fihlela seo. Jwale.

971-Q-262

262. Nka moetsetsang? Na ke tswelle ho etsa seo (Oh!) ho kgathalla ntate polasing? Nka etsang ... bakeng sa ho -- ho ka iphidisa ...? Mme o ngotse lebitso la hae.

E ya, moena waka ... Ho ngotswe mona. Ha ke tsebe ... E re mona, "Moena Branham ..." E qala tjena, "Nka moetsetsang?"

Jwale, moshemane ya kgathallang ntatae. Sheba, moena waka ya ratehang, Morena ao hlohonolofatse ha o ntse o kgathalla ntatao, hobane a ile a o hlokomela ha o ne o sa kgone ho itlhokomela. Mme taelo ya pele, ka tlhokomediso: "Hlonepha mmao le ntatao matsatsi a hao a tle a eketsehe lefatsheng leo o le newang ke Jehova Modimo wa hao." O ya bona? Yeah, hlokomela ntatao hantle feela. Hlokomela hore o fumana sohle.

972-Q-263

263. O boletse hore Kaine ene ele peo ya serpente. Hobaneng ha Eva a itse, "Ke fumane monna hotswa ho Modimo"?

Ke rona bao he. Ha re eme ho fihlela kamora dijo tsa motshehare. Yeah, ke tla ema ho fihlela kamora dijo tsa motshehare bakeng sa seo. Oho, seo se tla nka nako ho ka hlalosa seo. Ho lokile.

972-Q-264

264. Moena Branham, ya ratehang: Na o ka ntlhalosetsa temana ena, Isaia 2:2: "Mme etla ha matsatsi a ho qetela a se a fihlile, thaba ya Jehova -- ho tla hlaha ntlo tlhorong ya thaba ya Morena, mme e tla phahama ho feta tsohle ; mme ditjhaba tsohle ditla mathela ho yona."

Eya, ke ile, Sontaha se fetileng. O ya bona? Ntlo ya Modimo e tla ahwa hodima thaba, mme ditjhaba ditla mathela teng. E kgolo ... ha o sena ... Ha o nale theipi ya Lehae la kamoso la Monyadi le Monyaduwa, e hlalosa hantle ka seo.

Oho, hle. Ke lokela ho emisa ha jwale, hobane hle, oho, hle, moena, ha re ya ka ra kena ho tsena tsohle mona. Whew.

972-Q-265

265. Moena Branham, na ... (Ha re shebe sena.) Moena Branham, ho nale tumelo e tswang ha ngata ho balatedi ba hao hore wena o Messia wa matsatsi ana. Na ho jwalo?

Tjhe, monghadi.

Hantle feela re jwetse, Moena Branham. O bonahala o tsila tsila ho re bolella, mme re ya tseba hore tshebeletso e tjena eo Modimo ao neileng yona e lokela hore, o be o hlahisitswe kae kae ka hare ho Lengolo.

972-Q-266

266. ... Nomoro ya 2: O re boleletse hore lebaka la pele lahore o ye Arizona kgetlo la pele. O re boleletse hore hobaneng, mme ho ile ha etsahala ka mokgwa o jwalo, empa ha o ya re bolella hore hobaneng o ile wa kgutlela hape.

Tabeng ya pele, ha ke Messia. O ya bona? Messia ke Jesu Kreste, empa re "Messiahettes," e mong le e mong wa rona. Messiah, "Messia" ho bolelwa "Motlotsuwa." Mme ka ho Yena ho dutse Bomodimo bohle ka mmele; ka ho nna ke karolo feela ya Moya wa Hae, le ka ho wena jwalo feela. Ke neilwe neo ya ho tseba ntho tse itseng le ho di bona. Seo se ntse se nketsa moena wa lona. O ya bona? Ha ke Messia; I am your brother (See?), ke modisa feela wa mohlape. Ha ke o bolella hore ke Messia, Ke tlabe ke le leshano. O ya bona? Mme ha ke batle hoba ra leshano.

"Jwale, hobaneng ke ile ka ya Arizona kgetlo la pele?" O utlwisisa seo. Ke ile ka Lebitso la Morena, hobane ke ne ke rometswe ka pono. Ke kgutletse kgetlo la bobedi ka lebaka. Tlohela seo feela sele jwalo. Ke ya tseba hobaneng ha ke ile ka ya; nka se bolele tsohle. Ha o ... Diabolosi ha a tsebe -- a ka se fumane seo hotsswa pelong yaka. Ha nka buwa, jwale a ka fumana seo, empa a ka se -- a ka se fumane seo ha seo sele pelong ya ka. Ha kere, "Emela seo se phetheha." ... Hopola feela, tshwara theipi eo jwalo o e boloke; Ke ile hola Arizona ka lebaka. Ka kopo hle o ntshwarele. O ya bona? Etsa feela seo keo bolellang sona (O ya bona?); feela -- etsa feela kamoo ke o bolellang. O ya bona?

973-Q-267

267. Moena Branham, ke nale dipotso mona tseo ke batlang -- ho o botsa tsona. Ke utlwile batho ba re o ba eleditse hore ba rekise seo ba nang le sona ... (Mohlomong ke lokela ho lesa le eo hape potso. Ha re bone. Jwale, ke nako ya ho kwala jwale. Re ka nna ra kena ho yena kamora dijo tsa motshehare, empa ke tla -- ke tla araba ena kamoo nka kgonang. Ha ke tsebe; ke satswa e fumana. O ya bona? Billy o ntliseditse tsona dile ngata -- monyako mola. O ya bona?)

Ke utlwile batho bare o ba eleditse ho rekisa sohle seo ba nang le sona le mahae a bona ba o latelae ho ya Arizona kapa -- hoseng jwalo ba kase kene tlhwibilong. Na seo ke nnete?

Leo ke leshano. O ya bona? Uh-huh.

... kapa re lokela ho rekisa matlo a rona, kapa o ile wa buwa sena?

973-235 Tjhe, monghadi. Ha ke ya bolela seo. Ha ke soka, ke eletsa batho ho etsa seo. Uh-huh. Hopola, hopola toro ya "Junie" Jackson ka nako eo ke neng ke ile mola ntle? "Junie" o ile a lora a bona ... Ke ba ba kae ba hopolang toro eo, mme tsela eo Modimo A ileng a hlalosa toro eo ka teng: ka thaba ela e kgolo, re eme hodima yona, mme kaofela ya hlatsweha -- mangolo a le kantle moo; mme ke leka ho hlalosa taba eo, mme ke sa kgone ho etsa seo. Mme ke -- ke ne keba hlalosetsa. Kamora ho fumana seo tlhaloso, kaofela ha tsona ka tlhaloso, yaba ke fihlela moo (torong ya hae) jwalo ka -- jwalo ka lebekere le kgaola feela tlhoro ya thaba mme ke nyarela kamoo, me kaofela hone hole ho sweu ke lehlwa, jwalo ka marbole. Empa ho ne ho sa ngolwa hodima yona, mme ka re, "Le dule kaofela mona le lebelle lehlwa nakong eo, ke nyolohelang mola."

974-236 Mme "Junie" ... Kaofela baena ba ya moo le ho hlwela seo, e nngwe ... Ba ne ba sa utlwisise; ba re, "Jwale, o tsebang? Ha se ya ngolwa mona, empa o ne a bala bokantle ba yona. Hobaneng sena se sa ngolwa ka hare? Re ka se utlwisise seo."

Mme Junior a reteleha, mme a bona ke lebile bophirima, moo letsatsi le dikelang, ke ya thabeng, thabeng e nngwe, ka potlako, ke kena moo ... Mme a reteleha a sheba mme a bona ke ile; bongata ba bona ba ya ka tsela eo, mme ba ne ba batla ho ya etsa sena le sane, kamora hore ke ba bolelle hore ba dule moo. Dulang mona, dulang mona; sena ke sebaka.

974-238 Mme hang, ha ke etsa seo, yaba -- mme ka ya hantle; mme kamora moo, Lengeloi la Morena la hlaha ho nna, la re, "E ya hola Arizona mona." Ka utlwa ho qhoma hoo ka ya moo, mme ene ele eng? Moshemane eo o ile a lora toro eo hantle feela, Mme Modimo A fana ka toka ... Hopola, ka re, "Ho nale se seng moo ke yang." Mme ha ke ile moo, e ne ele sephiri sa Ditiiso tse Supileng, tse neng dikwahetswe ka hare ho thaba ya Morena. Ke kgutla hantle feela le Ditiiso tse Supileng. O ya bona?

Tjhe, o seke wa etsa seo. Ha o batla ho ya, ho tloha ho wena. Hobane, ha ke ... Hle, ha ke kgathale hore oya kae, empa etsa seo, o nahana hore Monyaduwa o tswa moo, o fositse.

974-240 Ke utlwile hape hore ... Ke (e re ... ke phoso kae kae. Ha re bone.) ... tlhwibilo. Na sena ke nnete kapa re rekise matlo a rona, kapa o kile wa bolela sena?

Tjhe, ha ke soka ke bolela seo. Ha ke soka ... kwe dula kamehla ke eletsa batho ho dula moo ba leng teng le tswella ho fihlela Jesu a tla. Ha ke le boleletse ka makgetlo a mangata, ha theipi ena e be sehopotso; ha tsatsi lena ebe sehopotso; ha mantswe aka ebe sehopoitso; Ha ke soka, le kamohla, ke bolella motho le ya mong, ho etsa seo, ho leka ho fumana motho hotla kerekeng ena. Ha ke soka ke etsa jwalo ... Jwalo le ka ho ba bolella ho lesa dikereke tsa bona le ho rekisa ntho tsa bona, Modimo O ya tseba hore ke lekile ho eletsa batho ho dula ele Bakreste ho fihlela Morena a kgutla. Bohle re tseba seo. Dulang moo le leng teng. Empa jwale, ho bolella batho ... E mong ore, "Jwale, ke batla ho ya moo. Ke batla ho phela ..." O ye moo o ratang; ke phetho. Ha ke kgathale hore o ya kae; hase taba yaka eo.

Empa jwale, ho nahana hore ... O ya bona, ho etsahalang? E qadile ele moswaso (O ya bona?), mme jwale ke kene mathateng. Ho teng sehlopha moo se tswellang ka bohlale. Mme ho tla etsahalang? "Re tlile bakeng sa tlhwibilo." Ke hantle feela seo dikoranta di se bolelang re se emetse. Ba batla ho fumana bohlale hore ba seke ba ya malapeng a bona. E be baetsang?

975-242 "Hobaneng, re latela Moena Branham kantle moo. Mohlomong ke ..." Mme ha ke na molato. Moratuwa, batho ba lokileng, ba ya tseba hore ke ya ba rata, le, tshenyehong ya bona. Mme ba ... Hobaneng, seo ... Ba ... ke ya barata. O ya bona? Ke ya barata; ke bana baka; empa ha ba batle ho mamela, seo ke lekang ho ba bolella sona. Ke leka ho sebetsa se seng ka Lebitso la Morena, mme ha ba batle ke etse seo. O ya bona? Hantle ntle ba tla kgahlano le nna ho nale nna. Baetsa ...

Na ha ke soka ke o bolella hore ha molaetsa o ne o rerwa, e ne ele ka hare ho Tabernakele ena; sohle seo ke se etsang, ke tlile mona ho le bolella, hantle feela ho tloha ho qaleng ka hare ho ena Tabernakele? Seo ke tshepiso yaka.

975-Q-268

268. Hape, ke utlwile hore ho nale thuto ntle mola, hore buka eo o e ngotsweng lemo tse mmalwa tse fetileng ka bohobe ba bophelo ... Baitse bohle re lokela hoba le wena kapa re tla fetwa ke tlhwibilo.

Jwale, buka eo e phoso. Buka "Bohobe ba Bophelo," ha ke hopola seo ha jwale. Seo sene se fuwa kereke ka kopanelo, hohle. O ya bona, bothata ba yona ke hore ... Jwale, jwale, lona batho, ke lona, empa le lokela hoba le seo. Sweo se latela seo. Ke ...

Ke ne ke bala ka Martin Luther mona e seng kgale haholo, re sa itekanye le seo; empa sena ke ho ikaha ka tsela yona eo. Mme potso ke ... Bo borahistori, ba re, "ke hantle feelaa ntho eo ke e nahang ya Martin Luther ha a ne a ba kgahlano le kereke ya Catholic a tswa ho yona. E ne e le ntho e ntle." Empa ka re, "Ntho e ntle ka ho fetisa ka Martin Luther e ne e se eo. O ne a phahametse bohle ba neng ba molatela mme a dula Lentsweng, pitso ya hae ..." O ya bona?

Tjhe, monghadi! O seke wa ikisa fatshe ... Monna mang kapa mang le mosadi mang kapa mang ya nang le seo a batlang ho se buwa ka seo ke se buwang. Haba ... Ba re ... ...

976-Q-269

269. Hape le ka malapa ana a rekisitseng tsa bona ho ya Sierra Vista, Arizona, ba fumane tshusumetso hotswa ho e nngwe ya ditheipi tsa hao (motso feela ema) " Bethlehema e Monyane," " Bethlehema e Monyane," tlhwibilo e tla nka sebaka mane Arizona. Na o ile wa baeletsa ho etsa seo?

Ha ke ya etsa seo. Ha ba ne ba ngola lengolo ka seo, e mong mona hola Connecticut kapa se seng mona, ka raba lengolo kare, "Le etsa phoso e kgolo maphelong a lona. Le seke la etsa ntho e jwalo." Le ya bona, le ka se ... Jwale, le hopole, lona batho ... Jwale, kaofela ha lona ha ke le bolelle seo batho; ke ba bolella ho se etse seo. Empa le ya bona, seo se lokela ho ba kopanong. Hobaneng ha batho ba mpitsa Messia? Hobaneng ha batho ba ... Ba nkwa ke ... Jwale, a mpontsha seo, o ne a nale se seng mona -- ka ho tswella, a rata batho ba kolobetswe ka lebitso laka. Seo se tla nketsa antikreste. Empa ha ke wa tseo, mme kaofela batho ba tseba seo. Empa o ya bona, sena se nale ... Seo se hlahisa feela Molaetsa wa sebele.

Na ha ba kaba ba tla ho bolella Johanne hore, mo -- mohlekedi eo wa Kreste, "Na ha o Messia?"

O itse, "Ha ke Yena. Ha ke lokele ho tlamolla leqhwele la seeta sa Hae. Ha ke lokelwe le ke ho Molebella." O ya bona? Empa a re, "O tla kamora ka ..."

976-Q-270

270. Jwale, Moena Branham, na re lashlehetswe ke se seng mona? Batho bana ba re ba dumela lentswe ka leng leo o le bolelang. (Empa ha ba etse jwalo. Ha ba dumele seo. Ketso tsa bona ha di dumele.) Ka kopo ha nke ke tsebe karabo ya nnete: eya kapa tjhe (O fumane seo. Ho lokile.) ka ntho tsena, mme haeba ele nnete, re ya leka ho kena seo -- bongata ba bona. Ke -- ke ya leboha ka karabo tsa hao ho dipotso tsena, jwalo kaha kene lebeletse Sontaha, ha Morena a tsamaye.

Oho, hle. Jwale, moena, kgaitsedi, ke tshepa hore le ya utlwisisa (O ya bona?) hore ha ke ya etsa seo, o seke ... Jwale, ha batho ... Oho, hantle feela, ha o batla ho tlo dula Arizona ... Mme jwale, ke tla tswa Arizona mohlomong qalo ya selemo. Ke lokela ho kgutlela mona. Ke lokela ... ke -- ke batla ho dula mona; bana ba phela hantle mona. Ke batla ho dula nakwana, mme ke nale tshepiso. Hopola jwale, ho theipi ena, HO ITSWE KE MORENA, Ke nale lebaka leo ke etsang tsena ka lona; le ya tseba hore ke na le lona; empa nka se le bolelle.

Hobaneng ke sa le bolelle ho rekisa matlo a lona, le tla lahleha, mme le tlaba pheletsong ya ropo. Le seke laetsa seo. Nka se dule Arizona nakwana. Hobaneng? Nka se etse seo.

977-250 Ha ke ya ke dumella batho ho dula moo ka bohlale, ho tla etsahalang? Ke hantle feela seo ba mekgatlo ba se lebeletseng. "Aha, ke le boleletse hore ho etsahalang ka yena, sekolo se seng sa boporofeta kapa se seng." O ya bona? Ke wena eo he; ke seo ba se shebileng. Kamora tsohle, batho, bona ke boikarabelo baka; leha ba saka ba etsa seo ke ba bolelletseng sona, mme baentse hantle feela ... O re, "ha baye; bona -- baentse seo o ba bolelletseng sona." Seo ha seyo pelong yaka. Ke ntse ke batla ho etsa seo. Ke bana baka. Nka nna ka ba kena leswai jwalo ka bana baka, empa ke tla ya hantle feela ka mora bona. Ke tla etsa jwang?

Ba re, "Re lokela hotla tlasa Lentswe." Ke sena le kereke moo nka ba romelang teng. Kereke eo ba lokelang ho ya ho yona ke eo ke ba fumaneng ho yona, mohlomong ho feta moo. O ya bona? Mme ba ka seye kerekeng, mme haho kereke eo ke tlang ho e rerela. Ke lokela ho tlosa bana baka Arizona, moo ...

977-252 Ke o botsa se seng. Ke rerile melaetsa e mashome a mararo monalemong se fedileng. Mme ka lemo tse hlano, kantle, haesale kele Arizona, ke rerile ha ngata mona kerekeng ho feta selemo ho feta seo ke se entseng ka lemo tse hlano (Hantle feela.), ka mona ka hare ho kereke. Sena ke nnete; mona ke lehae laka; ke hona mona ke tsebang. Jwale, boloka seo moholong wa hao. Jwale, ha o le bophlale, o tla fumana se seng mona. Hase lebaka hore ho etsahalang, mona ke ntlo kgolo, hona mona. Mme boloka seo mohopolong mme o bapale theipi ena ka tsatsi le leng, hore o nkutlwile ke porofeta ka tsatsi le leng. Ho lokile, hopola seo.

977-253 Ha o batla -- ha o lokelahore o tlohe mme o tle kerekeng, o seke watswa wa ya batla seo, hobane ha ke yo moo. Ha ke na sebaka moo ke yang teng; ha kena sebaka moo nka rerang teng. Has ba batle ha ke rera kerekeng tsa bona. Ha kena le sebaka, mme ke tshepisitse hore ha ketla moo ... Ba ne ba tshohile hore ke tlatla aha moaho o moholo moo, hotswa kerekeng. Seo hase leano laka la bophelo. O ya bona? Ke -- ke jwetsa batho hore ba pholoswe. Ho tloha ho bona feela. Jwalo ka Mo-Samaria ha nka banna bane a ba kenya ntlong ya baeti, ha ba itlhokomele. Ha ke mona ho tjhwatla dikereke; ke mona ho tlisa batho ho Kreste. O ya bona? Mme ho tlisa ho sa utlwisise (O ya bona?) ha ba hlalosa ka tsela ya bona tseleng ya hae--le -- ho bolela seo. O ya bona?

978-254 Na ha o hopole pono eo? Ke ba ba kae ba hopolang toro ya Junior Jackson? Mme ba latela hantle feela. Ke eng? Emang mona nna ke ye ko. O ya bona? Mme ke fumane seo ke kgutle. Jwale, ke nale tse ngata tseo Modimo A dibeileng pelong yaka ho ka dietsa, ba bang mona Tabernakele, mme kereke; hore ke ye moo kapa nako e kgutshwane. Ke ka lebaka, lebaka le leholo, lebaka ke hobane ha o tsebe. Empa hopola, Ha ke "kgethong" ho pota, hobane ke sebetsa jwalo. K e sebetsa thatong ya Modimo, ha feela ke tseba hore ke sebetsa jwang. O ya bona? Ke lona lebaka leo ke reng, empa kereng (O ya bona?); mamelang seo ke se bolelang jwalo ka moena wa lona. Ha o ndumela jwalo ka moporofeta, o seke wa eketsa mantswe aka.

Haho nale se seng, nthuse, ha ho nale se seng seo ke sa se tsebeng Modimo o tla nthusa, Modimo O ya tseba hore ke o bolella nnete. Mme o seke wa eketsa kapa ho fokotsa; etsa seo feela kamoo ke o bolellang ka teng (O ya bona?), hobane ke le bolella hotswa pelong yaka. O ya bona? O dumele feela seo. Hantle nka -- seo ke se bolelang, mme o lese seo ho sebetsa. Ho lokile. Jwale mona, ke lokela ho tlisa bana baka ho tla ja. Ba mona lehwatateng ba lapile.

979-258 E mong wa basebeletsi o ile a re, a re, "Moena Branham, ba nale setshosang ka ho fetisa kamoo o ileng wa se bona." A re, "Emong le emong wa bona, hoseng ho hong le ho hong, ba ya tswa; bare ha baye mosebetsing; tlhwibilo e haufi haholo." Ha ba ye mosebetsing. Jwale, seo se bontsha ho se utlwisise. O ya bona? Hatle feela. (Theipi ena eya tlase mola.) Jwale, eya, monghadi. O lokela ho nka dithuto, Bibele e boletse, o ya tseba. Haa ba sa sebetse, ha ba je. Jwale ke hantle feela seo.

Ke sena--mona, nka e nngwe ya sena.

979-Q-271

271. Na ... (Ha ke tsebe. O ya bona, ke se seng -- ke phapang -- ke mongolo o sa tshwaneng le ona. Seo ke ho o bontsha; ke nahana hore ke tse leshome kapa robong tse tjena mona. O ya bona?) Na ya sebele -- na ho ya kerekeng ho feta ho lokela hoba Tucson, Arizona? Ke batla hioba thatong e lokileng ya Modimo. Na re ka ya Tucson?

Hase seo -- ke mongolo o mong ona. Ke ... ke ... Sheba mona; ke tla le bontsha ke eng se mona postong ena. Ha ke difumane, ke nahana. Ke sena -- ke sena ... ke nale se sengseo ke se tshwaileng mona, "Ke tla le tsebisa."

979-Q-272

272. Moena Branham: Ka kopo ... (Ha re bone.) Ka ho tseba hore o moporofeta, le hora eo re phelang ho yona, na -- le hoba moporofeta wa hora ena re phelang ho yona (Ke seo ke leng sona, e seng ...), na hotla tla nako eo batho ba tlang ho balehela Arizona le wena? Haho le jwalo, o tla re tsebisa ha nako e fihlile?

Hantle feela. Ke tla letsebisa. Ke tla le jwetsa. Jwale, o ya bona, ho nale menggolo e mmedi e fapaneng, batho ba babedi ba fapaneng. O ya bona? Ho teng mongolo o le mong, mme ho nale o mong. O ya bona? Ke se lokelang hoba mohopolong. O ya bona? Jwale, ha re lokiseng sena. Ha re boneng haeba ... Ha re bone.

979-Q-273

273. Moena Branham ... (Ho nale enngwe hape, kaofela.) Moena Branham, ba bang ba ha baya utlwisisa molaetsa wa "Lehae la kamoso la Monyaduwa le Monyadi " e ne e tlaba (Tjhe, sena se fapane.) -- ho kaba maele tse sekete le makgolo a mahlano ho tloha ho Tabernakele -- ha nne -- makgolo a supileng ka bonngwe (ka mantswe a mang, Tabernakele hantle feela mahareng e be makgolo a supileng lehlakoreng ka leng -- eba hantle feela sekete le amkgolo a mahlano a dimaele. Oho.) -- ka nqa e nngwe. Na sena ke nnete? Ke dula kantle sebakeng sena; na ke ye teng? Tjhe, moratuwa, o seke wa etsa seo. Sheba. Jwale, o ya bona hore seo se bobebe jwang bathong? Ke ba bakae ba neng ba loe teng ha ke rera molaetsa oo? Ke re ha ke ne ke metha Jerusalema e ntjha, e tlaba maele tse 1500 ha nne.

Ke ile ka re etlaba ho tloha mane Maine ho ya Florida, mme dimaele tse makgolo a tsheletseng bophirima ba Mississippi; seo etlaba dimaele tse 1500. Ka re motse oo, ho ya ka nna, o tlang ho dula hantle feela ho ya kamoo ho ilweng ha bolellwa moporofeta Abrahama, haho satla hlola hoba le lewatle. Bibele e re ho ka se hlole hoba le lewatle, hoo eleng boraro-boneng ba lefatshe ele metsi. Mme haho satla ba le lewatle; jwale ka tsela eo, o ka sebe moholo bakeng sa motse o jwalo. Ke dumela hore o tlaba sebakeng se senyane haholo, mme Modimoo ile a tswalwa, moo Bethlehema. Ke dumela hantle mona Palestina, moo e tlabang ho tsosa lefatshe hantle feela dithabeng.

980-262 Empa, motswalle ya ratehang, seo ha se amane hohang le Tabernakele. O ya bona? Abrahama, Isaka, Jakobo, Paulose, bahalaledi bohle, ba ile bashwa kaofela lefatshe, ba ile batjha, bakgangwa ke metsi, ba jowe ke ditau, mme le se seng le se seng; mme batla tswa hohle, hantle feela, ka kgutlo tse nne tsa lefatshe. Ke nahana hore ke mona. Ha ke tsebe hore ke tlaba ho kae, empa leha e kaba kae, ha kele sehlopheng seo, haho se ka nthibang hoba moo. O ya bona? Mme ha ke tsebe sebaka hantle feela. Sebaka feela seo ke batlang ho sona ke ho Kreste, hobane bao e neng ele ba leng ho Kreste Modimo O tla ba tlisa. Ha ke kgathale hore ke ho kae, O tla tlisa ... Kepela le Jesu.

980-263 Sheba baporofeta bao mola morao. Ba ne ba nale mohopolo, Jwale, seo ke tsoho ya pele, tholwana tsa pele, e tlaba mane Palestina. Abrahama o rekile sebaka, mme a -- e seng -- mme a pata Sara. Mme a tswala Isaka. Isaka o ile a patwa pela mmae le ntatae. Isaka a tswala Jakobo; Jakobo a swela mane Israele -- hola Egepeta, a kgutlisetswa mane Palestina. Mme he, Josefa a shwa le yena. Mme ba tla masapo a Josefa, hobane o ne a boletse jwalo, "E tsang ..." na Josefa o ne a boletse -- Jakobo, hore a seke a mopata moo, empa a motlise lefatsheng la tshepiso. Josefa a re, "Ka tsatsi le leng Morena Modimo wa lona o tla leetela. Ha nke ke -- masapo a ka a epelwe le ntate." Mme baetsa jwalo, hobane, ka baka la hoba moporofeta, ba ne ba utlwisisa hore tholwana tsa pele ditla tsoha Palestina.

981--264 Jwale, Bibele ere ... Mme ha le mpitsa moporofeta, ha ke re ke; empa ha le mpitsa seo, hopolang, ke bolela sena lebitsong la moporofeta (O ya bona?) -- lebitsong la moporofeta, toho le tlhwibilo e tlaba ya lefatshe lohle. Ha se lebaka hore o ho kae, ha hora eo e tla, o tla nkelwa sebakeng ho kopana le Yena. Ke phetho seo. Haho letho le tlang ho thibela seo, hasde lebaka hore o ho kae. Mme ke tshepa feela hore ke tlaba moo, ke be e mong wa bona. Ke tshepile feela Modimo hore ke tlaba e mong wa bona -- ka tsela yona eo. Jwale, na re sa nale nako ya seo? Ebe ho tlaba jwalo feela (O ya bona?) -- hantle feela hora ya 1:00.

981-Q-274

274. Moena Branham ya ratehang: Mosadi waka le nna re ile ra arohana. O batla tlhalano. Ha se Mokreste, mme ke dumela Molaetsa mme ke batla a pholoswe (Na seo ha se setle? Ke moya o motle wa Bokreste. O ya bona?) mme ke ya dumela. Ke etseng? Re nale bana ba babedi. (O ngotse lebitso.)

Moena, sheba, e re ke o bolelle, o ilo o hlala; ke Satane eo. O ya bona? O ka se etse seo, empa ha o le Mokreste o saka wa etsa se phoso ho yena, jwale e tlaba ke Satane ya etsang seo. O leka feela ho le arohanya.

Jwale, haele e mong wa bakgethuweng, o tlatla ho Yena. Ha osaka, ha o ya lokela ho tshwenyeha ke yena. Ha o entse seo ... Ha o tshwenyeha, seo se tla roba pelo ya hao, mme ke seo Satane a se batlang. O ya sebetsa, ke ya tseba, ho wena. Jwale neha Modimo feela seo mme o tswele pele ka thabo. Modimo O tla hlokomela sohle. "Tsohle tseo Ntate A Nnehang tsoha di tlatla ho Nna." E ya mangoleng; ke tla rapela le lona. Ke tla rapella sena. E re feela, "Morena Modi, ke ya morata; ke mme wa bana baka," (ha ale) mme a re, "Ke O neha sena sohle, Morena. Ke batla ba bolokehe; O ya tseba ke batla seo; empa ha ke kgone ho tswella ka sena. O ilo ntlhala. Ha ke ya etsa letho; haeba ke entse se seng, se senole ho nna; ke tla se lokisa. Ke tla etsa sohle." Ebe ke tla ho wena Morena, lesa seo feela. Tsamaya o iphelele hantle feela -- jwalo kaha ho sa etsahala letho. Mme Modimo o tla hlokomela sohle.

982-Q-275

275. Jwale: Moena Branham, ke eng jwale sena sa batho (Oho, hape.) ba fallelang hola Arizona? Hlalosa seo. E boetse ke mongolo o mong hape. O ya bona, o ya bona? Jwale, re hlalositse seo (O ya bona?), ke eng seo.

982-Q-276

276. Moena Branham, na Monyaduwa o tla kena qosong jwalo ka kereke ya pele ya baapostola?

Jwale, ke hlalositse seo. Tjhe, ntho e latelang ke Tlhwibilo. Hopola, re lefatsheng la tshepiso; re moeding. O utlwisisa seo ka Israele?

982-Q-277

277. Na ke molao -- ho ka sebedisa dithibela pelehi?

Ke tla lesela seo ho fihlela motsheare (O ya bona?), hobane ke ... ke rata ho -- ke batla ho buwa ka se seng.

982-Q-278

278. Moena Branham, ke batla ... (Ke emetse metso e 3 ho feta moo ha ke kgona. Ha ke fumane seo.) ha ke kgone ho ka ikokobetsa ka bo johle ho Jesu. Na ke nale moya wa diabolosi?

E re feela ke qete nako ho seo. O ka se inehele ho Jesu? Ha ba ... O ya bona, ha ke tsebe hore o monna kapa mosadi; nka seo o bolelle hore ke eng. Modimo O tseba seo.

O ka se inehele ho Jesu. Hobaneng? Ho etsahalang? Ha o le mosadi, o lokela hore o ikokobetse ho monna wa hao hoba mosadi, inehele ka hohle? Mosadi e monyane ya neng a nyalwa, ka tsela eo, o lwanne ka hohle, empa ka tsatsi le leng wa fumana monna ya o nyalang. O ne o le wa hae ka botlalo. Ntho tseo o lwanneng le tsona ho leka ho hlweka, le ho hlaka, bo jwalo ba hao, wa inehela ho monna a le mong feela. Na seo ke nnete? O beha seo hantle diatleng tsa hae; le bana ba hae. Kaofela seo o se emetseng, le ka botho, mme sohle se jwalo, jwale o ya ho motho, hobane o inehetse ho monna wa hao. Na o ka se kgone ho etsa seo ho Jesu Kreste? Inehela ka tsela eo, "Sohle seo ke leng, mohopolo ohle waka, mohopolo waka." Hantle feela.

Ha ke nahane hore o nale moya o ditshila; ke nahana hore moya o ditshila ka monahano oo, ho ka etsa feela ho ya inehela ho Modimo. Ha ... E re ke o bontshe se seng. Hobaneng o tla lokela ho inehela ho Yena? Hobane se seng mona se sisinyang hore o inehele. Ke letshwao le letle la ho inehela.

983-272 Jwale, sohle seo o se etsang, moena kapa kgaitsedi (e kaba motho e monyane kapa e moholo, leha ele eng), o itse ... O fumane seo ho ka inehela. Inehele feela. "Morena, ka ho nahana, ka bojohle, ke batla ho O neha feela. Bophelo baka, ke fana feela ka tukiso ya bophelo. Nkuke, Morena, mme o ntshebedise jwalo kaha O batla." Mme ke ntho ya bobebe; ke lakatsa hore ... ke dumela ha Tabernakele jwale, e ka ruwa hotswa dipotsong tsena ... Na o rata seo? Ho lokile. Seo setla thusa hanyane.

Jwale sheba, ho sena, ha kereke e ka botsa sena (O ya bona?), e botsa tsena: ha ba ka etsa sena, kapa sane, le sohle, ke tla leka ka matla. Ha nka le eletsa, e ne e le setswang ka hare ho pelo yaka. Ha ke bolela se phoso ntho tse jwalo, e seng -- ka ho tseba -- ke sa tsebe hore ke phoso, ke tlabwe ke le moikaketsi e mobe ha ke sa etse seo. Ke hantle feela. Empa hotswa pelong yaka, ha ke le phoso, Modimo O ya tseba (O ya bona?) ke entse seo ka hohle ho araba dipotso.

983-274 Mme ho ya sebetsa moo theipi ena e yang teng, ha ke ya bolela ntho tsena ho le utlwisa bohloko. Ke bolela sena hobane ke ya o rata. O ya bona? Mme ke rata seo, ka pelo yohle yaka ... Ke ... Jwale, ha ke leke ho sebetsa ho bontsha -- hore ke -- ke tseba se seng seo o sa se tsebeng. Haho jwalo, moena. Ke etsa sena feela hobane ke o rata, mme ke o ya nthata, ke ya dumela. Ho ka etsahalang ha ke kena seketswaneng ke theoha le noka, ka noka ena, haufi le moo re leng teng ha jwale, mona Tabernakeleng, Nokeng ya Ohio; mme noka e phalla; mme e le katlase ho nna fela. Mme o ya tseba hore seketswana seka se fete maqhubu ao; seo se ka se etsahale ... Mme ke dutse mona ka mokotlo waka, mme ka ho bina, mme ya phomotseng, mme ka ho theoha hantle, e phaphalletse, hantle ho theohela moo; mme o tseba hantle hore ke ilo wela. Mme ha le nthata, o tla hweletsa, kapa o tla tlolela seketswaneng, mme o matha moo, le ho tla ka hlohong ka se seng, o leke ho nthuse. "Moena Branham, o lahlehetswe ke mohopolo. O tswile mohopolo; maqhubu ao a kotsi."

Mme ke re, "Oho, thola. Ntese." Mme o ya nthata. O tla etsa sohle mona; o tla ntshwara. Ha o lokela ho etsa seo -- ha o ka lokela ho tlola sekepeng, o tla nthusa, hobane le ya nthata; o ya tseba se tlang ho etsahala.

984-277 Mme moena, ke ya tseba se tlang ho etsahala mokgatlong. O ka se tlame. O ya bona? Le lebile hantle feela ho World Council of Churches; mme jwale, o ya ho e amohela kapa o tla moo re leng teng ha jwale. Jwale hantle feela, o lokela ho etsa kgetho. Mme ke -- ha ke lakatse ho ... ke tla rata ho palama mo, ho lokile; ke tla rata ho etsa seo ke se etsang, ke sa utlwise bohloko, moena, empa ho o tsosa ha o le phoso. O seke wa etsa.

Mme kolobetso ena ya metsi ka Lebitso la Jesu Kreste, haho motho le ya mong lefatsheng ya ka hanelang seo ka Lengolo. Haho motho ya ka etsang seo. Haho Lengolo le hananang le seo ... Lona batho, lona baena ba rona, hopola, hopola feela, batlisisang ka hare ho Bibele; fumana sebaka se seng moo e mong ya kileng a kolobetswa Selekaneng se Setjha (Ba ne ba sa kolobetswe ho sa Kgale,) empa Selekaneng se Setjha, moo bohle ba kileng ba kolobetswa ka tsela e nngwe ntle ho Lebitso la Jesu Kreste; e be o yatla ho mpontsha seo. Kapa e ya o fumane seo bukeng tsa histori bao ba kileng ba kolobetswa ka tsela e nngwe ka makgolo a dilemo ho tloha ho moapostola wa ho qetela ... Kereke ya Catholic ke yona e qadileng ka kolobetso eo. Catechisma e bolela ntho yona eo, e sebedisa lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang.

984-279 Ho buweng le moprista, hantle feela kerekeng ya Sacred Heart, a mpolella ntho yona eo. A re kereke ya Catholic e sebedisitse ka tsela eo, ha ke mmolella ka kolobetso ya ngwanana wa Frazier, ha mobishopo a rata ho tseba. A re, "Na o ka bolela taba ena?"

Ka re, "Ha ke ikane hohang."

A re, "Mobishopo o rata seo."

Ka re, "Mobishopo o lokela ho nka Lentswe kapa a seke a dumela, e mong kapa e mong ho etsa seo." O ya bona? Ka re, "Bibele e re ke seke ka ikana."

Mme a re, "Jwale, uh ..." A re, "Mo ..."

Ka re, "Ke mokolobeditse ka kolobetso ya Sekreste ka metsi, ka moisa mane pela Spring Street Lebitsong la Morena Jesu Kreste. "

Mme ha mopriesta a beha seo, a re, "Ke tsela eo kereke ya Catholic e kolobetsang ka yona."

Ka re, "Ne neg?"

A re, "Matsatsing a baapostola."

Ka re, "O ba bitsa Ma-Catholics?"

A re, "Hantle feela, ba ne bale jwale."

Ka re, "Jwale ke Mo-Catholic ya betere ho feta ba wena. Ke latela thuto tsa hae." Hatle feela. O ya bona, o ya bona? Ba bolela seo, empa haho jwalo.

Kereke ya Catholic e ile ya tsoha mane Nicaea, Roma, tlasa Constantine, ha kereke le mmuso -- dikopana, le mmuso o fa kereke dintho, le dintho tse jwalo; hantle feela hore ba ne bale ho millennium. Ba nahanne hore ba fihlile ho millennium. E ne ele millennium ya Satane. Hantle feela. O seke wa dumela seo. E ya, monghadi.

985-284 Jwale, empa ... Hang ha ba qeta ho etsa seo -- kapa ba nale--setshwantsho, ba ya tlase -- ba nka Venus, ba beha Mary; ba nka Jupiter, ba beha Paulose kapa Peterose. Hnatle mona--ho Vatican, hantle ho Roma jwale, hantle ho Vatican City, maoto a leshome le metso e robong sa Peterose, ba bolela ha ba sunne seo ka makgetlo a mararo menwaneng e metona ya leoto la setshwantsho. O ya bona? Mme sohle ke ... Mme kaofela ...

Ba ya ka kerekeng, Billy le nne, hoseng ho hong moo, ra ya tlase ho basement moo ba neng ba epela baitlami teng, ba lesa hore masapo a bona a bole leroleng -- le leng hodima le leng -- mme ba nka masapo a leketlile tjena, le mahata; mme batho ba keneng moo bahlakotse hore mahata ao a be masweu, ba leka ho fumana mahlohonolo ho batho bao ba shweleng. Ke setshwantsho sa semoya ho ya bona . O bona?

985-286 Mme ke hona moo ho qalwang hola Roma, mme ke hona moo holeng sebaka sa sebata, mme moo hotswa mosadi wa sehlola. Mme baradi ba hae ele diotswa jwalo ka yena, hobane o nwesitse lefatshe lohle -- mohope wa bopaki ba hae, bo neng bo kopane le nyoko ya lefatshe. Mme a na le bopaki. A re, "Ke dutse jwalo ka morwetsana, mme ke dutse jwalo ka mohloplohadi (Ke bolela), mme ha ke hloke letho"; mme ha a tsebe hore o senyehile, o madimabe, o foufetse, o futsanehile, mme ha a tsebe seo. ..

Mme kereke ya Catholic mmoho le mokgatlo wa Ma-Protestant. Ba ho tshenyeho eo moo, ho nale batho ba batle ba ratang Morena Modimo ka pelo tsohle tsa bona, meya, le mehopolo. Mme ba nahana hore ba lokile. Ba nahana hore ba etsa hantle. Modimo e tlaba Moahlodi.

986-287 Ho nna, ha Modimo a tla ahlola kereke ka lefatshe -- kereke ya Catholic e boletse jwalo -- yaba ke botsa monna enwa ... A re, "Modimo O tla ahlola lefatshe ka kereke."

Ka re, "E feng?"

A re, "Kereke ya Catholic."

Ka re, "Kereke e feng ya Catholic? Di ya fapana." E feng kereke? Greek Orthodox kapa Roma? Kapa O tla ahlola ka efeng? Ha A tla ahlola ka kereke ya Protestant, ke efeng eo? Methodist, Baptist, Lutheran, Pentecostal; O tla ahlola ka efeng? Bibele e itse O tla lefatshe ka Jesu Kreste, mme Jesu Kreste ke Lentswe. Jwale ho nna, ke Lentswe la Modimo le tlang ho ahlola lefatshe. Hantle feela. Mme ke dumela ha kahlolo ya Hae ele lefatsheng ha jwale, mme ke dumela ... Ha re batleng ka pelo tsohle hore bohale ba Modimo bo tsholohelang hodima lefatshe lena le sa dumeleng; mme haho tsela ya ho phonyoha -- le kgale.

986-289 Ho ka sebe le seo, lekgale, haho satlaba le pholoso ho seo. Ba fetile ho mola wa mohau le kahlolo. Ho nale ... O ka nna wa beha Abraham Lincoln motseng o feng le o feng wa United States, mme seo se ka se fetole sehlopha sena sa "Rickys" le "Elvises" hore ba kgutlele ho Modimo.

Mme ha o bone mona pampiring (Ke nale seo. Ke se tlisang ho lona mona mantsibuyeng ana.), moo kereke ya Presbyterian (bongata ba bone seo) -- kereke ya Presbyterian e kena ho seo -- ho -- ka sacrament ka rock-and-roll. Modisa a eme moo a otla matsoho a hae jwalo, mme ba ne ba tsamaya ka tsela ya thakgiso "ka-ho sisinya seo " jwalo ka rock-and-roll hola kereke ya Presbyterian. Mme ho theoha jwalo, ho hweletsa, sehlopha seo se senyehileng sa Beatles, se bitswang jwalo, se nkileng batho ka ho baetsa dikgolaboloko ... Ba hana dikete tsa didollara tsa kontraka mane St. Louis beke tse mmalwa tse fetileng; ba ka se emele seo. Tlohong kwano mona, bongata ba seo, banna Manyesemane ka meriri e leketlang mahlong a bona ... Mme jwale, ba nale bodumedi ba bona. O ile wa bona seo "Sheba" magazine. O tla bona seo?

987-302 Oho, lefatshe lena le selekaneng se jwalo. Haho tshepo hohang; ba se ba fetile mola wa karohano mahareng -- lebaka mahareng le monahano o tlwaelehileng, hahobe jwalo feela mahareng a pholoso.

Motho a ka se ahlole. Ha re sana batho ba jwalo. O kae Patrick Henry? O kae Abraham Lincoln? Banna ba neng ba emela nnete. O kae monna eo ya neng a ka ema ho kgalema basadi bana ba mahlanya kantle mona, batsolang nako le nako -- mme kantle pela batho bana; mme ebe -- mme a ba leleke ka ho tsola hoo, mme a kenya moshemane ka ho nyatsa jwalo ... Le kae lebaka la hao? Ke eng monahano o tlwaelehileng? Ha a ikenya moo, ha a tsamaya jwalo ka ntja. Eya, mongahadi. Ha a se a sa etse seo ... tlwaelo e thetsang bakeng sa hae ... E kae melao e ka emisang seo?

987-305 Hantle mona hola Louisville, Kentucky, beke tse pedi tse fetileng mosadi o ne a leka ho kenya lebitso la hae pampiring, a kenya diaparo tsa ka hare tsa plastiki, a tswa mane Brown Hotel; mme lepolesa la leka ho mothiba, mme a ka se mothibi; a motsheha. Mme a mosupa ka sethunya ho mothiba; a mosutuletsa ka koloing mme a moisa seteisheneng sa sepolesa ka baka la ho apara bohlola, mme a ya kopana le ... O ya tseba baile baetsa eng ka taba eo? Ba leleka lepolesa leo. Modimo thusa lefatshe le senyehileng lena. O ka se kgaleme o se o le phoso. Re ka nna ra se fumane seo, empa ha re kgone ho tsoha; mme ke moo re lebeletseng. Ha re inamise dihlooho.

987-307 Morena Jesu, ha Modisa e moholo a tle ho rona, Morena. Re Molebeletse. Re lebeletse hora eo. Ha re bona lefatshe le senyeha, O boletse hore ho tlaba tjena. Baporofeta ba Hao ba ile ba porofeta sena. Re dumela ha baporofeta, Morena; re dumela seo. Mme jwale, re ya rapela, Morena, hore Om tla hlalosa Lentswe lena ho rona, hore re tle re tsebe hore na re phoso. Re bona baporofeta ba bohata baphahama; ba mafelleng, Salt Lake City, mme karolo tsohle tsa setjhaba, mefuta yohle ya mafella, mme mefuta yohle ya dikgoro tsa sephiri, kaofela Ntate ya Halalelang, mme jwalo, hohle.

Ho bona moena eo wa motho motsho, kgaitsedi eo; ba ne ba batla seo. Hang feela ha re fumana seo ... Hantle feela; ba kaba le seo; ke baena le dikgaitsedi. Jwale, ha ba se ba fumane seo, ba senyehile ho feta moo. Ho bontsha tshusumetse ya dipolotiki. Oho, Modimo, na batho bao ba ka fumana seo? Ke seo feela ... Jwale, ho lokela ho etsa seo, Morena.

988-310 Tloho, ke seo re se batlang. O tle feela, Ntate. Re o lebeletse. Tloho, Morena, re pate tlasa diphio tsa Hao. Re tshwarele melato ya rona. Haho -- haho toka lefatsheng lena. Ntho e nngwe e hula e nngwe, mme le yona e ntse e jelwe ke seboko -- haho modumo ho seo. O itse mmele ohle o senyehile. Ke nnete, tafoleng tsa bona ho tletse mahlatsa. O boletse hore, "O ka ruta mang bohle? O tla ruisa mang kutlwisiso ka tsatsi leo?" Tafole kaofela tsa Morena ditletse mahlatsa. Re bona seo, Morena. Re bona hora mona. Re thuse, ka kopo. Modimo ya ratehang, potso tse ngata ha kana mona ka batho ba tlang Arizona. Oho, Modimo ya ratehang, ha baratuwa bao, batho bao ba lokileng ... Batlang ho mamela theipi ena ntle moo. Ha ba ke ba tsebe hore ha ke ya lokela ho ba bolella hore ba dule ho kae, le ho etsa eng. Mme mohopolo waka o hlakileng. Ha ba rata nahana eo, jwale ke etsa seo, ha bake ba be moo, Ntate. Empa ha ba ruta hore tlhwibilo e tla hlaha moo, le hore moo feela, kapa ba lokela hoba le nne, mofumanehi, ya sa lokang, moetsadibe ya ditshila ya phositsweng ke mohau -- ba lokela hoba pela ka ...

Morena, ke rata hoba moo ba leng teng -- ke batla hoba moo Paulose a leng teng; ke ya tseba hore o tlaba moo. mme Peterose, le Jakobo, le Johanne, ba mane Palestina baepetswe teng. Ke ya tseba hore ke tla ya le bona Hao kentse lebitso laka Bukeng ya Bophelo pele lefatshe le thewa. Ke tlaba moo. Mme ke ya rapela, Modimo, hore e mong le emong a be moo. Nthuse, Morena, ho kgutlela mola morao, moo ba ka bang ... Ba batlang ho utlwa molaetsa ka moruti enwa e moholo Moena Neville, le Moena Capps, le -- le baena bohle mona: "Junie," le Moena Ruddell, le oho, J. T., le kaofela ha bona -- kaofela ha bona : Moena Collins, le Moena Beeler, Moena Palmer, le ... Modimo, ke ya rapela hore O fane feela ka seo ho bona ... ba ...

Ha ba ke batle mona moo batlang ho fumana seo, ha ba batla ho utlwa seo, e seng ho ya lefelleng. Ba leka ho etsa hantle feela seo Lengolo le ba bolellang sona. "Bona, o lefelleng; le seke la dumela seo. Bonang, o ka phapusing ela; le seke la dumela." Morena, ke leka ka hohle ho ba hlokomedisa, empa seo sohle se bonahala ha jwale. Dirithi tsa bosiu di fihlile.

989-312 Ke rapella mohau wa Hao, Morena. E ba le mohau ho rona; nthuse. Sena se ya mpherekanya, Ntate. Ke rapela hore o nthuse. Ke -- ha ke batle ho tiisa bophelo baka ... Mesebetsi yaka mona e ka se kgone ho etella batho pele, tshenyeho mane lefelleng. O seke wa dumella lebitso laka ho senyeha ka tsela e jwalo, Morena. Ke lwanne ka thata bakeng sa sena. Ke tiisitse ho sena. Morena, o seke wa dumella seo ho etsahala. Nthuse ka tsela e nngwe. Ha ke tsebe hore ke etseng; Ke tshepile Wena, empa O nthuse. Ke tla etsa sohle.

Ke mosebeletsi wa hao; bana ke bana ba Hao. Morena, tsena ... Bongata ba batho, mashome a robong a metso e robong hodima lekgolo, Morena, ke nnete seo. Ba dumela; ha ba tseba; ba utlwisisa. Mme ba ya tseba hore ha se nna; empa ke tseba ntho tse latelang tsoseletso e nngwe le enngwe, mme sena ha se se hlokahalang. Jwale ke rapela hore O nthuse jwale. Re thuse ha re tlaba le dijo tse nyane tsa motshehare kajeno, Morena. Hlohonolofatsa tshebeletso ya rona. Re kopanye mmoho motsheare wa mantsibuya. Bongata ba bona ba tla ya hae ha jwale, Morena. Ba tla ya -- mahaeng a bona, mme ke ya rapela hore O ba thuse. Hobe jwalo, Morena, le ho fumana se leng teng mona ho theipi ena le ho utlwa dipotso le dikarabo. Mohlomong tsa bona ha di ya arabuwa. Ke ya rapela hore o ba thuse, Morena.

Nthuse ho potlaka hore ke tle ke fihlele dikarabo kaofela. Ho fihlela re kopana hape motshehare, Re hlohonolofatse. Ka Lebitso la Jesu ke ya rapela. Amen.

989-315 Ke ya Morata, ke ya Morata,

Hobane O nthatile pele,

Mme A lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

Ngola ho pota moo, ke ngotse seo hore sebe kapele ka nako tsohle: "Kreste kapele ho nna, ha ke ntse ke araba diptso tsena." Na le ya dumela ha ke boletse seo hotswa pelong yaka? Sohle setswang pelong yaka ho ka le thusa.

Tse ding di ka hare ho diphasela.

989-316 Modimo ya ratehang, ke tsena dimamina, diphasela mona. Di ya ho ba kulang le ba amehileng. Mohlalosi e Moholo wa Lentswe, Moya o Halalelang o ngotse seo, ha o atamele pela tshebeletso masela a na O a hlohonolofatse. Morena, ha ke nahana bonna, nna ke mang ya ka tlisang mmele waka o ditshila hodima masela ana mahareng a lefu le bophelo? Oho, Modimo, ke ya thothomela. Empa ha ke nahana ... Ha o bone nna; O utlwa lentswe feela. Letla ka hare ho Madi a Morena Jesu mona. Mme ke dumela hore O tla araba thapelo yaka, hobane O ile pele ho ya dula letsohong le letona la Modimo ya Matlaohle. Mme Madi a Hae a entse selekane, mme ke ka tlase ho Madi.

Ke dumela, Morena, O tla ba utlwa, bakeng sa bahlokang, kapa ba kabe ba sa tlisa sena mona. Ke rapela hore O tla fodisa e mong le emong. Ha ke ipeha ho ona, jwalo ka ... Ba ile ba nka hotswa mmeleng wa Paulosi ... E ne e le moetsadibe jwalo ka nna, Morena, ke bolokilwe ka mohau wa Hao. Empa batho ba dumela seo, leha a ne a diamile jwalo kaofela, empa ba ne ba tseba hore ke modisa. Ba ne ba tseba hore ke -- o rometswe hotswa ho wena, hobane O ile wa itlhahisa tshebeletsong ya Hae. Modimo, batho bana ba dumela seo kajeno. Ke ya rapela ba thuse ha jwale ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

990-318 Na o lapile? Ho lokile. Ke lapetse potso tse ding. "Motho ha a phele ka bohobe feela, empa le ka Lentswe le leng le le lenmg le tswang molomong wa Modimo." Jwale, nka ... Tse ding tsa dipotso, nka nna yaba ke nale tokelo; ke entse feela kamoo nka kgonang. Kajeno ke tla qala ka hora ya 7. Jwale, kereke e tla bulwa ka 6:30. Mme le ka nna la dula ... O ka se, re utlwisisa hore; ho hotle haholo. Empa ke tla leka ho lokisa sohle seo mantsibuyeng ana. Morena a le lehlohonolofatse ho fihlela re kopana hape.

Jwale, ha re emeng ka maoto re bineng, pina ya rona ya ho arohana, "Nka Lebitso la Jesu le wena." Ho lokile. [Moena Branham o buwa le Billy Paul ha pina e ntse e binwa --Mong.]

Nka Lebitso la Jesu le wena,

Ngwana wa mahlomola le wa tahleho;

Le tla o thabisa le ho itshireletsa,

Le nke jwale, hohle moo o yang.

Lebitso le letle, Oho le monate!

Tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo;

Lebitso le letle, Oho le monate!

Tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo.

990-319 Ke batla ho etsa tsebiso ena. Billy o re ba satswa nka monehelo wa lerato hoseng hona (O ya bona?), mme o re ba nale mohelo o motle wa lerato. Ke tla moromela ho ema ka morao mola ho moaho. Ho batho bao ba itokiseditseng, ha o sena tjhelete ya ho ka reka dijo tsa motshehare, Billy o tla o fa tjhelete ya ho reka dijo le ya -- ho lefa molato wa hoteleng kapa wa moteleng, leha e kaba eng. O ya nka mme o lefe jwale. Ha o le ... Ha o ka dula ... Billy o tla nka lebitso la hao le moo o dulang teng, mme re tla lefa dijo tsa motshehare le motele moo o dulang ka monehelo wa lerato oo re o nkileng hoseng hona.

Ho fihlela re kopana! Ho fihlela re kopana!

Ho fihlela re kopana maotong a Jesu;