Dipotso le Dikarabo Hola 2 of 4 (64-0823E)

993-1 Ha re duleng re eme ka tsela e jwalo feela. Modimo ya ratehang, re ya O leboha mantsibuyeng ana, pele, ka Jesu Kreste Mopholosi. Re ya O leboha ka hobane ele Wena maobane, kajeno, le ka hosa feleng. Re ya O leboha ka baka leo. Re thabetse seo hobane re nale Modimo, e seng modingwana feela, ka ditshwantsho, e seng meya feela; haho se e leng feela: Modimo wa sebele ya leng hara rona. Ntle ho etsa maemo a Modimo, empa re le dibopuwa tsa Modimo ... Moya O halalelang, e seng ho buwa ka ditshwantsho, empa ka ho buwa ka ditshwantsho feela: Modimo A itlhahisa ka nama. Re o leboha ka seo, Topallo ya Mollo di re latela, kapa re latela seo, ho na le, mme ka ho itlhahisa ka Moya ona oo o sebetsang lefatshe. Seo se refa tiiso e kgolo. Re kopane mantsibuyeng ana, Morena, ka lebaka le leng hore rethusehe, ka thuso ya Hao, hoba Bakreste ba fetang bakeng sa hora ena. O ka se re thuse, Morena; re ya O hloka. Lebitsong la Jesu. Amen. (Le ka dula.)

993-3 Ho nale dipotso tse ka bang mashome a mararo kapa a mane. Ke -- ha ke tsebe hore ke tla kena ho tsona kaofela. Ke lekile sena letshehareng lena ho ka bona seo, empa ha ke kgone. Empa ke batla hore ke leka ka hohle ho ka etsa seo – ho araba dipotso tsena, hobane ke potso tse ntle haholo, tse tswang dipelong tsa Bakreste. Mme ke –ke batla ho etsa sohle kamoo ke tsebang ho ka araba dipotso tsena ka botshepehi. Mme ke batla ho leboha Modimo ka ho re thusa hoseng hona ho -- ho fihlela dipotso tsena le ho – mme ho -- dikarabo tseop a re nehang tsona. Jwale, ke dikopantse mmoho mona, ke nahan hore ke ho feta 150. Mme re na le tse fetang mashome a mabedi, ke nahana hore, hoseng hona. Mme -- mme jwale, pele re qala, ke tla rata feela hore ha e mong a rata ho bona seo ka “Kereke e ya Sisinyha ha ha Meropa e lla,” moruti wa Presbyterian a etella pele kereke ka rock-and-roll, tsela ya -- bakeng sa sacrament ... Ha nke ke bone seo.

994-5 Batjha ba tjekela jazz--jazz. Maikutlo a utlwahala thakgisong ka mokgwa wa i-d-i-o-m, rock-and-roll.

Modisa o ne a etella pele batjha ka tsela eo thakgisong ya Kreste, thakgiso e bapala karolo ya rock-and-roll le jazz. Jwale ... Ke mane Maryland. Jwale, na seo ha se se seng? Mme ebe, ke sena setshwantsho sa ... ke ne ke le bolella hoseng hona ka Beatles, “Ho Kgutla ha di Beatles,” mme ke eo taba eo; o lokela feela ke ho bala seo ho makasene le dintho tse ding tse fapaneng. “ ... jwalo kaha ho bile ka tsela eo, re fumane bodumedi bo bong.” Jwale, moetapele wa bona ... ke nale pampitshana mona. Ha o na nako ... Ha emonh a bala taba eo kapa ba kenya seo ho bulletin board, o ka bala seo. Mme ke batla feela ho o bontsha hore hora eo re phelang ho yona e ya tshosa. O ka nna wa se utlwisise seo; empa, batho, leka ho utlwisisa sena, hore -- seo ntho tsena di leng sona ke eng. Ke kopile Moena Capps; o nale thuto o kgona le buwa ho feta nna, ke mokopile ho ntshebela taba ena hotswa ho mookamedi wa di Beatles. Na o ka etsa seo, Moena Capps, ka nako e na?

994-7 [Moena Capps o bala taba ya di Beatles. E bolela ka mokgwa ona:

Di-Beatles di ya ipotsa ka bo tsona mme ha di fumane karabo. “Ho ya tshosa, ho ya tshosa hantle feela!” ho bolela Derek Taylor, mohatisi wa ofising ya Di-Beatles‘, “Ke bana bashemane ba na ba bane hotswa ho la Liverpool. Ba hlaha; ba tsebahala; ba tlwaelehile; mme ba nkile lefatshe. E se e ka ba fumane bodumedi bo botjha. Hantle feela ke boantikreste. Ke bolela; le nna ke antikreste; empa ke boantikreste hoo ba ntshosang le nna, seo e seng ntho e bobebe. Empa ke tshwasehile ho bona. Na haho jwalo ho rona kaofela? Ke tshwasehile ho bona le nna, mme batho ba ba ratang hangata ke batho ba ka thoko ho tsela. Ho la Australia, mohlala, nako le nako ha re fihla boema fofaneng, e ne eka ho fihlile deGaulle, kapa se seng, Messia. Ditsela di tletse. Dihlotsa di lahla melamu ya tsona. Batho ba kulang ba matha ho tla koloing, e ka ho ama e mong wa bashemane bana ho tla ba fodisa. Basadimoholo le ditloholo tsa bona bantse ba feta le bona. Ke ne ke hlokomela ho lebellwa hotswa diterateng. E ne eka mopholosi o tlile batho ba tla lokoloha, e ka se seng se teng se etsahalang.” Taylor a tshehe mme a kenye kwae molomong wa hae, “Ntho ele nngwe feela e saletseng di-Beatles,” a re, “ke ho nka leeto la phodiso.”--Mongodi.]

995-8 Na ha se seo a se boletseng? “Mme ba bangata batla tla ho Nna ka tsa leo ba re, Morena na ha re ya ...‘” O ya bona? Jwale, na ha o bone hore o ka se behe tshepo ya hao kopanong tsa phodiso? O ka se behe tshepo ya hao ho e feng kapa e feng ponahatso na. Ntho feela eo o ka behang tshepo ya hao ho yona ke HOITSWE KE MORENA hotswa ka hare ho Bibele. Jwale, Kereke, ke hantle feela moo ke lekileng ho le boloka teng, bana baka. Mme ha se seng se etsahala ho rona Modimo o nkuka ho tloha lefatsheng lena, na hao hlolehe. Hopolas sena ka pelo ya hao yohle: dula le Lentswe. O seke wa tloha Lentsweng. Se seng se kgahlano le seo, lesa seo, haho kgathatsehe hore na seo ke eng. Ebe o ya tseba hantle hore seo ke nnete. O ya bona? Kopano ya phodiso ... Baetsadibe ba bileng ba tshosang moetapele wa bona ka kgahleha, le ka ditshila, le mekgwa; mme batho ba lahla melamu ya bona bafola ka ho sheba bashemane bao feela. Seo ke ditshila, matlakala, le antikreste. O ya bona, ke kopano ya Satane. O ya bona? O etsa se seng le se seng seo Kreste a ka se etsang, empa ha a kgone ho tiisa Lentswe. O ya bona? O tla nka karolo mona, empa ka se nke seo ka nako e le nngwe. O ya bona? A ka se fumane seo mmoho. Jwale o ya bona, haho makatse ha Bibele e itse seka thetsa le Bakgethwa haho etsahala: moya wa antikreste. Jwale, esita le mookamedi wa bona mona, mohatisi wa ditaba wa bona, ke seo a leng sona bakeng sa bona, a dumela ho bona, mme a re o tshwasehile ke seo, hobane ba mohapile.

995-11 Ntho tseo tse ditshila, ho bona ... Jwale, na ha o bone seo, basadi, hobaneng ke leka ho bolela ka ho apara meaparo e mekgutshwane, ho kuta meriri, ho loha, le ntho tse jwalo. Ke moya. Ke moya. Ke sena se hlaha hantle makasineng le sohle se bonwang moo, rock-and-roll le ntho tse jwalo ka hare ho kereke. Hobaneng, ke leraba hantle feela la Satane, mme e ntse e le leano la leo. Kgutlela Lengolong, bana, ka potlako kamoo le ka kgonang; le seke la lesa seo. O dule hantle feela Lengolong. O ya bona, tsela eo moya wa antikreste, o kgona ho buwa ka diteme, o ka bontsha mehlolo le meeka; seo seka fodisa ba kulang; seo se ka etsa dintho tsohle. O ya bona? Batho ba nahana hore ke ho tla ho Modimo, hore bashemane bao ba rometswe ke Modimo, hobane kereke e lesitse Lentswe. Bashemane bao ke maloko a kereke. Elvis Presley ke Mo-Pentecostal. Pat Boone ke leloko la Church of Christ. Sheba mathaka ao, Pentecostals, Church of Christ, mme kaofela ha bona ka moya wa diabolosi. Red Foley, ka lentswe le monate, Church of Christ, a bina dipina tsa bodumedi ka tsela eo hoseng mang ya ka kgonang ho etsa seo le ka rock-and-roll lentsweng le latelang. Ka ditholwana tsa bona le tla ba tseba. Sheba seo kereke tseo ba leng maloko a tsona. Elvis Presley ke maloko a Assemblies of God. Ke seo he, emong le emong o rata seo, mme Satane o ba neile seo. Le ya bona, metswalle, ha jwang ... Le seke la tloha Lentsweng. O ya bona, ke moya o kenang ho wena.

996-15 Mme basadi banam, ha baiketsa hore ba shebahale ba batla thobalano, ke Modimo ya tlang ho o ahlolela bohlola. Ha o dumela seo ke se bolelang, mohlanka wa Modimo, moporofeta, mamela seo ke o bolellang sona. O ya bona? O ka nna wa se utlwisise seo ke se bolelang, mme ha o sa kgone, o etse feela seo ke o bolellang sona. Modimo O tla nqosa ka seo ke se boletseng. O ya bona? O mamele hantle, mme hopola ntho tsena ke moya. Ka tlwaelo, mohlomong motho ha a ... O hopola, Modimo O apesitse ka letlalo, ke rerile ka seo e seng kgale (O ya bona, o ya bona?) -- Modimo ka letlalo? Jwale, hopola feela, ba bang ba rona barometswe mona lefatsheng ho re bolella ntho tseo. O ya bona? Ke shebelo pele; ke Modimo ya buwang, a bontsha. Ha o ahlola sohle ka nama, hobaneng, ha ba na molato (Sheba mona.), batho ba lokileng, batshepehang, ba senang leshano. Mme ntho e na kaofela ke madimona: bodumedi, e sita hop qala kopano ya phodiso. O ya bona? Hantle feela antikreste. O ya bona? Mme ho teng Presbyterian le tsohle tseo. O bona mekgatlo eo yohle, tsela eo, hantle feela ka tsela eo?

996-17 Hobaneng, mona London, England, haufi mona sehlopha sa rock-and-roll sene se etsisa Kreste, le Judase, le tseo tsohle, mme ba bitsa Kreste “Daddy-o” mme bana bao ba mahlanya ba buwa mantswe ao. O ya bona? Bana ba batjha lefatsheng. Jwale, le ya tseba hore Bibele e lekantse seo? Ba senang teboho, le bohalaledi, ba senang maikutlo, ba hanyetsang nnete, baqusi, ba sa mameleng batswadi (O ya bona?), batjha ba hapa lefatshe, mme seo se seetsahetse. Ke ile sebakeng se seng mona ka tsatsi le leng; ba ne ba bapala sena -- se seng sa ya kgale, tse ditshila dijukebox, le ntho tse jwalo. Ha nkaba ka rata le ho nka lelapa laka. Ka re ho kosadi e mong, “Ke bo kae direkoto?”

“Sente tse leshome.”

“E tla bapala ha kae ka hora.” A mpolella. Ka re, “Ke ena tjhelete; e ntshe polakeng.”

“Jwale,” a re, “nka se etse seo. Bana batla mona ho bapala seo.”

Jwale nka se senye tjhelete ho seo; ka ya bakeng se seng. O ya bona? Jwale, seo se tla o kopanya feela hlooho; o tla ya fumana seo sehlopha feela sa ditranquilizers ho ka utlwa bohlanya boo. Seo se senya feela Mokreste. Haeba o rata seo, o ya tseba se phoso ka wena ke se feng? O lokelwa ke ho pholoswa, hobane ke wena o nehela nang ka seo ntle ho Lentswe. Se fepa ... O ka sae nahane ka Jesu o etsa ntho tseo ka tsela e jwalo? O ka nahana e mong wa baporofeta ka ntho tse jwalo? Na ha le bone, metswalle, ntho ena yohle ke ya diabolosi. Mme Bibele e boletse hore seo se tla etsahala ka bodumedi hantle feela jwalo ka Kreste. O ya bona? Empa tsela e le nngwe feela eo nka o bolellang ka yona, ha se hoba leloko la kereke, kapa hoba e mong wa bakereki, ke ho dula hantle feela Lentsweng; Yena ke Lentswe.

997-21 Jwale, Morena a le hlohonolofatse. Re ya hang feela dipotsong jwale, se ka etsang –ho fihlela hora kapa ho feta ... Nka se kgone ho qeta dipotso tsena. Ke qubu feela ya tsona. Ke nahana hore ke potso tse ntle haholo. Dintle haholo. Ke tla fihla feela tseo ke dikgonang. Mme jwale ... ke tla araba ... Ke tla rata -- ke nahana hore mantsibuyeng ana ke tlile, ha e mong a dibale, a re, “eya” kapa “tjhe,” “eya” kapa “tjhe,” jwalo jwalo ... Seo ha se ya lokela batho. Ba botsa dipotso mme ke lokela ho diaraba. Mme ke -- nka se etse seo, hobane ke tla fumana seo ke sebakang; le seo nk se etseng, ke tla diaraba kgetlong le latelang. Mme jwale, ke ... Sontaha se tlang, ha ke tsebe. Ke ya le bolella; ha o ka fumana Billy hona jwale kapa mahareng a Laboraro ... Re lokela ho kgutla.

997-23 Jwale, se seng ke sena. Ke thoko le dipotso. Billy o mpontsitse qubu ya ditaba tseo ke lokelang ho kopana le boraditaba, seo se tla ema, tse ding tsa tsona bakeng sa, dikgwedi. Jwale, ha ke ntse ke, ke lokela ho tshwara seo, ho ya ho tse ding tsa dikopano, seo se tla lokisa sohle. Ke tlilo rapela Morena hara beke ho mpontsha seo, “Seo A tlang ho nnehela sona, qeta sena kapa ho fumana sebaka sa ho buwa le boraditaba?” Ha ke nka seo, e be ke tla hae ka Sontaha le ho matha ka dipotso tsa bo raditaba kae kae, mme ke tswele pele ka seo. Mme ha ke sa etse seo, hobaneng, ke tla kgutlisetsa seo morao. Ha ke sa etse seo, jwale ke tla araba ... ke tla ... Billy o tla le romela dikarete. Mme ke tla le bolella; ho hotle, bana ba na ba ratehang, ho ka le bolella ka bonngwe, lerato leo ba nang le lona ka bonngwe. E mong o tla jwetsa e mong le e mong jwalo ... Billy o bitsa feela hlakore le leng, dimaele tse kabang lekgolo le mashome a mahlano, mme ba fumanane jwalo. Ba ya ratana. Ha ba batle ho lahlehelwa ke letho. Ba batla hoba mona ho bina se etsahalang; hore ha Morena A fana ka se seng, ba batla hoba mona ho fumana seo. Mme ke ya ba amohela.

998-25 Jwale hopolang, metswalle, hoseng hona ke entse taba ka dipotso. Mme ke hlokomela tse ding (Yeah!) ke -- re kene hoseng hona, ke ho feta ka batho ba bang hola Arizona. O ya bona? Ke nahanne hore -- ho molemo ke hlakise seo, hore ke tle ke utlwisise. Jwale, o seke wa nahana hore ke leka ho phela, mme seo ba ka se etsang, mme ... Jwale, ha kere, moena waka ya ratehang. Ho na le batho ba tshepahalang ba batlang ho tswa moo ... Jwale, mang kapa mang ya batlang ho falla, ke tlaba jwalo hantle --thaba, ha feela ke ntse ke nale lona -- jwalo kaha feela kele moo ... Ke mona ka makgetlo a leshome ke nang le ona. Ke nale ... Mahareng a jwale le Keresemese, ke na le matsatsi a mane mona. Hang feela kamehla, ke lokela ho ya mose. Kebe mona Tabernakeleng beke tse pedi kapa tse tharo pele ke ya mose ho mawatle -- tsoseletso, ha ke ntse ke etsa seo. Mme ho tloha moo, ke nale feela kopanong ho la Arizona, mme setla hlaha ka Pherekgong mane Phoenix, masiu a mane ka hare ho Christian Business Men. O ya bona? Ha ke ... Ha batho ntle moo ... O ka kwala theipi eo? [Moena Branham o kopa hore theipi e kwalwe le ho buwa le phutheho --Mong.]

999-27 Jwale, ha re qala dipotso tsena, ke tla nka se seng mona ... Na o thabela seo ho bona? A re, “Amen.” [Phutheho e ya dumela, “Amen!”--Mong.] Ke nahan hore ke nnete nakong ena. Mme oho, ke dumela seo ... Ke sheba mona hoseng hona ho tse ding –a mang a mangolo ka hare ho Bibele, ke nahana, “Oho, ke ntho e ntle ha ka kang ... Ha re ntse re emetse hotla ha Morena, ke ntho e ntle ha ka kang ho ka kena ho tseo ka hare ho Selekane sa Kgale, hara Jobo moo, mme ho mathwa ka hare ho seo (Na seo ha se setle?), ho bontsha hantle feela se etsahalang (Lentswe lohle le kopana mmoho), le tshenyeho yohle -- mme nako e nepahetseng ke mofuta o jwalo hantle; ha jwang ho Selekane se Setjha ho ka buwa ka hotla ha Morena Jesu.”

999-Q-279 Jwale, potso ya pele:

279. Moena Branham, na ho phoso bakeng sa Mokreste ho ka -- ho ka etsa moriri wa hae dicurls? Hape, na matsoho a diaparo a lokela hoba jwang? Ke ya leboha. Ke kgaitsedi. Jwale, seo -- se bolela basadi bohle. Jwale, ho ba bang ba baena ba ka nahana hore, “Oho, mosadi ya itshwereng hampe.” Empa haho jwalo; o rata ho ka tseba. Jwale, ho etsa moriri ka tsela eo, ho etsa pgtails jwalo? Ntshwarele. Ha ke ya ... se ... Ntshwarele. Pin curls. Ntshwarele. Sehlopha sa dipine -- pigtails ... Ke seo banana ba neng ba se etsa kgale kwana. O ya hopola, mofuta wa ... Na seo ha se nnete? Ba ne ba bitsa seo pigtails, jwalo ka mofuta wa dicurls o theoha jwalo? Tjhe, pin curls, ntshwareleng, metswalle.

“O lokela ho apara diaparo tse matsoho a makae?”

Jwale, ha ke nahane hore ho nale lebaka ka seo. Ha ke tsebe. O yan bona? Seo ke sa kgoneng ho se tiisa ka Bibele, ke -- ha ke batle ho buwa haholo ka seo.

999-30 Jwale, ke o bolella feela sena, hobane ha kena Lengolo la seo morao ka seo. Ntho feela eo re nang le yona bakeng sa basadi ka moriri ha se ho kgaola. Tseo ba se ratang ho apara seo, seo se tloha ho yena. Mme ka seo se bitswang pin curls, hantle feela, ha ke tsebe seo, ntle leha ho etsahala diaparo hoo ba ka etsaho moriri. Jwalo kaha ke -- ntho feela eo ke e tsebang ... Matsoho a diaparo, ke nahana, jwalo ka Mokreste, Modimo O tla le bolella ntho tseo. Le ya bona? Ke dumela jwalo ka Mokreste le tla – le tla tseba ka seo. Ha ke dumele ha Modimo a lekanya masela. Ha feela o apere hantle feela mme o hlwekile, ke nahana hore. O seke? O ya bona? Jwale, ke tlhahiso feela eo. Jwale, eo ke nna (O ya bona?), hobane ha ke kgone ho ka tiisa seo ka Lengolo.

1000-32 Ke dumela sena ho ya ka baka la moriri, o ya tseba, ka mmala. Jwale, ke ... nka se bolele seo. Ha ke tsebe, empa ke ha kena Lengolo le sa reng – e seng mmala. Jwale, ke ... Lona basadi, o rata ho shebahala hantle, mme o lokela ho shebahala hantle. Mme Moena Branham ha a kgahlano le bana. Le bana baka; ke ya o rata, mme ke -- ha ke batle hotswa ho seo. Ke -- ha ke no etsa seo bakeng sa lotho; ke mpa feela ke leka ho thusa. Empa jwale, sheba, e re feela ke botse ... E re ke buwe sena ho potso. Jwale, na o I tukise? Mme ho theipi, ke sena he, kgaitsedi: Haho nale potso moo, o seke wa etsa seo. Empa ha ole jwalo -- ha o tlatsuwe ka Moya wa Modimo, ha feela ho se Lengolo mme ka, o kgotsofetse ka seo ke thato ya Morena, tswela pele (O ya bona?), ‘hobane haho Lengolo le bolelang (O ya bona?) ka seo. Ha ke ... O seke wa bolela se kang seo ka hare ho Bibele.

1000-34 Ke ya tseba Isaia 5, ke dumela seo, ho buwa ka mosadi, ba tla apara jwalo le sohle; empa e ne e le seo, ka ho etsa seo-jwalo. Ha o etsa seo bakeng ho kgahlisa, jwale ke phoso seo. O ya bona? Hlahloba pelo ya hao pela Modimo. Haho se Lengolo bakeng sa seo, mme le ka tsela eo Moya O o etella ka teng, o tswelle o etse seo. Empa jwale, ha ho tluwa bakeng sa moriri kapa moriri o mokgutshwane, o lokela hoba le moriri o molelele; seo ke Bibele. Ho nale potso moo; ke -- nka nna ka araba seo ha jwale. Seo se teng ka mona; ke bone sena hoseng hona kapa ka nako e nngwe. A re, “O dula o le kgahlano le basadi, tsela eo ba lokelang ho etsa moriri wa bona ka teng, empa ha o buwer letho ka banna.”

1000-36 Ha nka bona monna ya moriri o molelele o leketlang mahetleng jwalo ka mosadi, ke tla re, “Monghadi, keng o sa ye moo ho kutwang moriri? O bonahala jwalo ka mosadi.” O ya bona? Empa banna hangata ha ba etse seo. O ya bona? E seng jwalo ka monna ... Jwale, e seng jwalo ka monna ya phethehileng, ba molato hantle feela jwalo ka basadi. Mme ka tsela e jwalo, monna ya etsang a dumella le mosadi, o molato habedi, hobane o lokela hoba le molao ka ntlong ya hae. Mme monna eo ha a laole ntlo ya hae; jwale a ka etsa seo jwang ntlong ya Modimo? O ya bona? Ke thabela sehlopha seo sa basadi bao re nang le bona ba tlang mona. Ke bolela sena ka tlhompho le lerato, mme jwale, Modimo o tseba seo. Ke -- ke ne ke fumana motswalle wa ka wa moruti ya ratehang ka ho hlwekisa hantle seo ka kereke eo nkileng ka e bona. Hoo e tla bang basadi, mosadi e motle ka ho fetisisa eo nkileng ka mmona, ya nang le bomodimo, ka moriri o motelele. Mme ke thabela kamehla ho ya kerekeng. Mme Morena Jesu o nneile kereke kajeno e fetang tse ding maele tse ka bang makgolo a dimaele: basadi ba moo. Ha ke batle ho qhosha ka seo; ke mpa ke thabile ka seo. Ha ke batle hore Satane a kenye leoto la hae moo. O ya bona? Ke batla hore o nyolohele kwano, e seng morao. Le seke la thetswa ke motho, kapa se seng se jwalo, kapa ho bolela se seng, “Oho jwale, seo ha se ...” O ya bona? Ke tsela eo Satane a hlalositseng Lentswe ho Eva. O ya bona? O dumela feela Lentswe. Ho lokile.

1001-Q-280

280. Ka potlako: Moena Branham, ka ho tseba hore nako e ya fela mme bosafeleng bo ya tla, keletso ya hao e tlaba e feng hlakoreng la lenyalo? Tswela pele o nyale. O ya bona? Tswela pele ka mokgwa oo ho neng hole ka teng bakeng sa lemo tse ding tse lekgolo ha o ntse o le lefatsheng. Tswella pele hantle feela; boloka pelo ya hao e le ho Kreste, e seng pelo ya hao nthong tsa lefatshe, empa ho Kreste. O ya bona? Tswella feela; nyala, e ba le bana. Modimo ao hlohonolofatse lenyalong.

1001-Q-281 

281. Moena Branham ya ratehang, ke kolobeditswe Lebitsong la Jesu. Lentswe le bolela hore ke lokela hoba le dineo tsa Moya o Halalelang. Na sena se bolela – na sena se bolela kolobetso, ya Moya o Halalelang, kapa sena se bolela ho amohela feela dineo – ka kamohelo -- ke lokela hoba le tsebo ya kolobetso? Ke ikemiseditse hoba le -- ho ka tlatswa -- ka Moya. O ntshwarele ka sena ka lengolo le le telele hobane kgale ke batla ho botsa sena ka nako e telele. Ke ya leboha. Mme batho ba ngotseng mabitso a bona. Ba tswile motseng mona-ka hare-ke batho toropong. Jwale, ho nale potso e ntle haholo. Jwale, kolobetso ya Moya o Halalelang ke tsebo eo motho ya e tsebang a lokela ho e amohela. Jwale ere ke lokise taba ena ka motsotso. O ya bona? Jwale, batho ba bangata--mohopolo ... ke dumela ha sena se fetotswe. Mme mohlomong hantle feela mona ka hare ho kereke e mametseng mona, ho lokela hoba le potso. Jwale, ha ke ne ke buwa ka ho se dumele bopaki ba Moya o Halalelang ke dipuo (ke -- ha ke amohele seo) ke dumela Modimo a tla nthusa nka tiisa seo ka Bibele seo ke phoso (O ya bona?), hobane ho buwa ka diteme ke neo ya Moya o Halalelang. Ke ba ba kae ba tsebang taba eo? Phodiso e Halalelang ke neo ya Moya o Halalelang, mme mona diBeatles dietsa hantle feela seo. O ya bona? Satane ka ho bontsha seo. Baloi, le dingaka tsa ditaola dibuwa ka diteme ba be ba hlalose hore na ba reng. Naha tse nang le meru, ka nako tse ngata baloi ba buwa ka diteme, honwa madi hotswa mahateng a batho, mme ho hlalosa seo.

1002-42 Hotswa ho la Arizona ha ba nale mokete ka ho tantsha jwalo, Ma-India a kwahela sena dipoho tsena le dinoha ho leka ho rapela Modimo ho ka romela pola dijalong tsa bona. Ba bitsa seo motantsho wa pone. Baepbola pone, ba e potise ho bona, le ho etsa ntho tse jwalo, mme ba nne ba tantshe. Mme dingaka tsa boloi ka manaka dihlohong tsa bona, manaka a dipudumo. Mme ba tantsa ka dinoha tse ba potipotileng, Mme bo ramaselamose le ba bangata ba tsubang dipeipi ho pota dibaka jwalo bakeng sena ... Ba ka se dumelle batho ka nako eo, empa ka ba lebella ka seshebela hole, mme ke nale metswalle ya Ma-India ba tantsha ka tsela eo; ke bona bao eleng Bakreste, hantle feela. Mme ba tantsha mane motantshong wa koro ka motantsho wa dinoha tseo. Mme boramaselamose, mme a iseha ka thipa, mme le sohle, mme hang ba kena moyeng, mme ba buwe ka dipuo le ho hlalosa seo. Ke nale -- ba nka dihora tse tharo ho isa tse nne, moo holeng tekanyong ka ho beha dipene tafoleng, mme ho batlaseo ka mofuta oo le ntho tsa teng, mme ba fokaa; mme dipotloloto le ngole ka diteme, mme boramaselamose a eme ka ho ba bolella seo.

1002-44 Jwale, seo ha se bopaki ba Moya o Halalelang. O ya bona? Le ka ase itshetlehe hodima seo. O ka se tshepe feela ho ditholwana tsa Moya, hobane tholwana ya pele ya Moya ke lerato. Mme Christian Science e bontsha lerato jwalo ka mang le mang ke ya tseba, mme ba bile ba latola Phodiso ya Jesu Kreste. See? Ho nale ponahatso e le nngwe feela ya Moya o Halalelang eo ke e tsebang, mme seo ke ho dumela Lentswe le tshepisitsweng la hora. Jwale, Bajuda bao ba tlile; ba ne ba nale tumelo eo barutuwa ba neng ba nale yona. E ne e le batho ba kwetlisitsweng Mangolong ho nale baapostola, hobane e ne e le batshwasi ba dihlapi, balefi bakgetho, jwalo jwalo. Mme ba ne ba nale bodumedi ka tumelo eo ba neng ba nang le yona ka seo. Jwale, mamela hantle feela; o seke wa lahlehelwa ke seo. O ya bona? Haho tla ditholwaneng tsa Moya, a lokile haholo, ke dumela haho ne ho se le moprista le a mong a neng a ka tshwana le Jesu Kreste. O ile a ya tempeleng, ka diaparo, a ba lebella ka bohale, mme a fihla a fetola ditafole tsa bona, mme a ditlosa sebakeng. Na seo ke nnete? Bibele e re O ile a basheba ka bohale. Bibele e boletse jwalo. Ke nnete hantle haholo.

1003-46 Jwale o ya bona, baprista bao ba ne ba lokile haholo, hantle feela, banna ba utlwisisang hantle. Haho tluwa ditholwaneng tsa Moya, ba ne ba tla bontsha hantle ditholwana tsa Moya ho nale Jesu. Haho tluuwa ho theology, ba ne ba sa tsebe seo -- ba nale ho tla ha Hae. “Monna enwa o tswa ho kae? O ne a tswa ho kae? O nale karete ya boloko ya ho kae? Ke wa leloko lefeng? Ha re tsebe hore o tswa ho kae. E ne e le lethaka leo le lahlehileng o ne a tswetswe tswalo ya bonyatsi. Hobaneng, re ka theohela ho yena mona ka metsotso e mmalwa le ka ho bontsha le ka molao ...” Ba ne ba nale seo ba se entseng hotswa kae. Hobaneng? Hobane ba ile bahloleha ho ka hlokomela Lentswe la tshepiso la hora. Tsela feela ya ho hlokomela seo, ha Jesu a etsahatsa Lentswe ka ho ba bolella se leng pelong tsa bona, seo ba neng ba se etsa e ne e le ... E ne e le Moporofeta ho ya ka Lentswe la Modimo. Seo a neng a ase bolela sene se fela se etsahala, lentswe ka leng, lentswe ka lentswe.

1003-47 E ne e le Moporofeta wa Modimo, Mohlanka, Moporofeta wa Modimo. E seng ... E ne e le -- pele ho moo, moporofeta wa Modimo, mme enwa ke Modimo Moporofeta, e seng moporofeta wa Modimo. E ne e le Malakia, Jeremia, le Isaia, le Elia, jwalo jwalo, empa enwa e ne e le Modimo Moporofeta, e seng Moporofeta wa Modimo. O fumana seo ha jwale? Kaofela baporofeta ba ne ba bontsha boholo ba Hae, ba bapetse karolo ya bona, empa ka hare ho Yena ho ne hole Botlalo Bohle ba boporofeta. Baporofeta, Lentswe la Modimo letla ho bona, baporofeta, empa Enwa e ne e le Lentswe le Moporofeta, Motho a le mong. O ya bona?

1004-48 Jwale, jwale, ha motho a amohela Kreste o amohela bophelo, o ka se boamohele feela ka botho ... O ya bona? Jwale, ba bang bare, “Jwale, ke mo-Lutheran.” Jwale, ha ke kgahlano leseo, empa Dintsu ha di je seo. O ya bona? Ke tsela eo ho neng ho lokela hoba ka teng; e ne e le dijo tse ntjha tsa nako eo.

“Ke mo-Wesleyan.” Ho feela ho le jwalo, empa o phela nakong e fetileng. O ya bona?

Jwale, batho bao bare, “Hobaneng, re nale Abrahama ntata rona.”

Seo se boletswe ke moporofeta, “Modimo a ka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ao.” O ya bona?

“Re ba na. Re ba ne.”

Seo ha se kene hohang tabeng eo ... A re, “Meloko ya dinoha, le tshositswe ke mang ho balehela bohale botlang? Le seke la leka hore, ’Re bana ba Abrahama,‘ hobane Modimo A ka tsosetsa Abrahama bana ka majwe ana.” O ya bona? Jwalo kaha o le ratheologi ya rutilweng ha o amane le sena. Ka ho ikokobetsa ka seo. Ke eng se Moetsang hore o fapane le ba bang? E ne e le Lentswe nameng, e seng Lentswe nakong ya Moshe; Moshe e ne e le -- Lentswe la nako eo; e seng Lentswe la matsatsi a Noe, Noe e ne e le Lentswe la letsatsi leo; e seng la letsatsi la -- Lentswe la nako ya Elia, Elia e ne e le Lentswe la nako ya hae; empa ene e le la nako ya hae, mme ba ne ba phela nakong ya morao.

1004-50 Ntho yona eo e ya iphetha. Seo ke bopaki ba Moya o Halalelang, ha Modimo a senola se seng mme o ya bona, HOTJHO MORENA mme ba amohela seo. E seng seo o leng sona, ke seo o neng o le sona, kapa e seng letho, ke seo Modimo a ikemiseditse sona ha jwale. Seo ke bopaki. Jesu O itse ... O re neile bopaki Moya o Halalelang, Johanne 14. A re, “Ke nale ntho tse ngata mona. Ha kena nako ya ho kena ho seo, empa Moya o Halalelang o yatla, O tla o jwetsa, ho tlisa sena feela mohopolong oo ke o bolellang sona, mme o tla o bontsha hape tse tlang ho etsahala.” Na ha o bone na? Ke boo bopaki. Ke seo seo e leng bopaki -- hoba le tlhaloso kapa botoloki ba Lentswe le ngotsweng. Jwale, ke bopaki ba moporofeta? Molebelli ka hare ho Bibele e ne ele motho ya bolelang tsohle tseo ts eka hare ho Lentswe, hantle feela, e seng ya behang matsoho ho yena, eo ke neo feela. Moporofeta o tswallwa seo. O ya bona? Bophelo bohle ba hae e ne ele moporofeta; ke seo a se etsang. Ke moo batho ...? ...

1005-53 Bongata ba dipotso mona: “Jwale, na Monyaduwa o ... Na sena? Kereke le ...” O ya bona? O ka se arole seo. Monyaduwa ke mokgethwa wa Modimo. Kereke e kena ho seo ... Ke seo se bolelwang, “Leha e kaba mang, ha a tle.” Empa Monyaduwa ke mokghethwa wa Modimo. Hona le mesebetsi e mehlano ka tlung ya Modimo. “Hobane Modimo o beile ba bang balebedi, baporofeta, baruti, badisa, baevangedi.” Modimo o entse motho eo. Motho o nale madikone jwalo jwalo, le sohle, empa o ya bona, empa Modimo o ba beile kamoo ho hlokomela kereke ya hae -- o ka se arole seo. Jwale, Moya o Halalelang, ha o tla, ke bopahi ho wena (O ya bona?) sena ke Lentswe hantle feela, Lentswe la kajeno, e seng Lentswe la Luther, Lentswe, e seng la Moshe. Re pakile seo ka nnete, empa ke tsatsi le leng.

1005-56 Jwale, ho ka etsahalang ha Jesu a katla mme a re, “Jwale, jwalo kaha Moshe hotswa ho Egepeta, ke tlo batla seo”? Ho etsahalang ha a itse, “Ha re ye mosebetsing le ho aha areka. Ke Nna Morena Modimo wa hao, ke tla suthela hole lefatsheng. Ke tlilo timetsa lefatshe ka morwallo, kaofela ha lona”? Hobaneng, o tla tswa ho ... O ya bona, Lengolo le boletse hore o tla hlaha ka tsela e jwalo. O ya bona? O ne A lokela hoba Messia. Hone ho sa kgathatsehe hore O aha areka ha kae, kapa leha e kaba o entseng. E ntse ese -- O ne a sena tokelo tsa Messia. Hallelujah. Ke wena moo oleng teng are. Ke tsebo eo. Eya, monghadi. I Bakor 13 e bolela tjena: “Ha ba lokileng baetla, seo eleng karolo se tlang ho etsahala.” Jwale ntho tsohle tse nyane tse ntseng dietsahala ho tlolela hodimo le fatshe jwalo ka ngwana, a leka ho buwa, le ntho tsohle tsena, ha sena se lokileng ... Mme re nale kajeno, ka thuso ya Modimo, ke tlhaloso e ntle ka ponahatso e Halalelang ya Lentswe. Seo e leng karolo ya se tlang ho etsahala. “Ha kene kele ngwana, ke ne ke buwa jwalo ka ngwana, ke utlwisisa jwalo ka ngwana; empa ha ke se ke hodile, ka etsa ntho tsa batho ba baholo.” Amen. Ke ya rera mme ke se kene nthong tseo.

1005-Q-282

282. Moena Branham ... (Na ke qetile seo? Ke ile ka kena kolobetsong ya Moya o Halalelang ... Eya, e ne ele seo, na haho jwalo? Ho lokile. Ntshwarele, ha ke sa fumane seo, ntshwarele. Ke ... Tsena ke potso tse ntle. Le ka dula bosiu bo bong bakeng sa dipotso, moena, me ke sa ame le enngwe.) Ke ya o thabela jwalo ka mohlanka wa Modimo, tumelo -- mme ke dumela Molaetsa wa Nnete. Mosadi waka ha a batle ho mmamela -- ha ke buwa -- ho buwa ka se seng mona Molaetseng, mme ha a mamele le ditheipi. Ke feerekane le mosebetsing hape. Ke batla mosadi waka a dumele le yena re rapelle bana ba rona. Moena Branham, ke rata hoba motswalle -- ke batla ke ikgantshe ka thato ya Modimo. Ke batla hoba mohlanka wa Modimo. (Mme le ka ponahatso “jwalo.” Ema motsotso.) Ha ke ne ke le ngwana ke ne ke buwa jwalo ka ngwana, ke ne ke rata ho bolella batho hore ke batla hoba moreri. Ha ke tsebe seo Modimo A batlang hore ke se etse. Ke ikemiseditse ho ka etsa sohle bakeng sa Modimo. Wa hao Moreneng. Jwale ke potso e ntle eo. Mme motho enwa o ikemiseditse. Mosadi wa hae, motho eo eleng karolo ya hae ... Ha nke kebe le se seng mona? Baena, ke bolela sena Lebitsong la Morena. Le leng la matsatsi ana, Morena ha a ratile, ke nahana hore ke tla tswella pele ho etsa theipi eo ka lenyalo le tlhalo (O ya bona?), ke tlisa seo hantle feela mona Tabernacle. Ha seo se arola, setla arola. Empa re tla tiisa sena ka Lentswe.

1006-59 Shebanghe, baena. Mamelang sena. Na o ya tseba hore ka nako tse ngata o fumana motswalle ya fosahetseng mona lefatsheng? Sehlopha se setle se se sootho, kapa blou, kapa mahlo a maputswa a nka sebaka ho wena -- o neng o sa lokela ho se mamela. Bongata ba batho bo hlokomela seo. Motho ya nyalang o lokela ho etsa seo ka thapelo. O seke wa nka feela mosadi ya motle kantle, empa ya motle ka hare, eo e tla bang mma bana ba hao.

1006-61 Ke ya tseba sena se ka sebe monate ho baruti mona ho pulpito. Empa ke ne ke tswella ka -- ka bareki ba dikgomo mane ho la bophirima. Ba ne re reka dikgomo, and ba ne ba batla ho etsa mohlape. Mme ke ithutile tse ngata moo -- ha ke ntse ke lebella seo, ka bareki bao. Ke ne ke tswella ho ka bona seo, batla mona kerekeng, mme ka ba tlisa ho Kreste, ntho er lokileng ho tloha ho qaleng, Mong. Jefferie. Bongata ba lona le ya mohopola, molebedi e mong hotswa ho la Colorado. Re tla ya, mme ba ne ba tla ho --kgomo. Ke ne ke bona namane e nyane e rekiswa ka $11,000, namane e nyane haholo; e ne e soka e kgona le ho ja jwang. Mme ka re -- mme Jeff a re, “Ha ke ne ke nale tjhelete, ke ne ke tla e beha hodima namane ela.” Ka nahana, “Jwale, ke mohlokomedi feela; o utlwisisa kgwebo ya hae.” Ka re, “Jeff, hobaneng ... Ke a feng maemo a yona? Lebaka ke hore ke Hereford. Ke ile ka reka e nngwe ka $300, nakong e fetileng, e bonahala e le kgolo ha jwale.” A re, “Sheba, Billy, ho teng se seng o sa se utlwisiseng ka ho reka dikgomo.” A re, “Ke nahana hore o tswelle feela ka ho rera.” Empa a re, “Ha o utlwisise ka dikgomo.” A re, “Jwale, sheba namane eo moo.” Ra theohela tlase. A re, “O ya bona mahlo ao a hlaha?” Ka re, “Yeah.”

A re, “Bana ba yona, le ditloholo tsa yona, le ditloholwana, tloholo, ditla dula di nale mahlo ao.” Mme a re, “Ditlaba le tsa tsona. Di ka sebe mme wa manamane.” Mme a re, “O ka se dinontshe; di ka etsa bifi.” A re, “Sheba namane ena e rekiswang. Sheba hore e bonahala e le ntle jwang. Sheba tjhadimo eo e ntle mahlong a yona, tjhadimo eo e ntle, haho tjhadimo mahlong a yona.” A re, “E tlaba mme wa sebele ho manamane a yona; le manamane a manamane, ho tla nne ho tswelle hoba jwalo feela.” Mme a re, “Kaofela a tlaba dithole, ha a ka fumana phepo e ntle (O ya bona?), seo setla etsa bana ba hae. Empa tjhebo e jwalo ka mohlape wa dikgomo, ha motho a leka ho buwa ka tsela e jwalo.”

Ka re, “Eya, monghadi. Ke ya leboha.”

1007-63 Mme ntho e jwalo e ba ho mosadi hape. O nke tse ding tse kentsweng moo-e o lebeletseng, e jwalo ka phoofolo, ke leka ho isa seo ho motho, a ka se etse se seng. O tla matha nako le nako. Mme le Bokreste; ke ka hare ho ntho tse ngata: ka kgotso, ka kgutso, ka boyena, ka moya hantle feela, e leng theko e ntle eo ho Morena. Ke seo re lokelang ho se sheba ho mosadi, le monna, leha e kaba eng. Jwale ...

1007-Q-283

283. Moena Branham: Dipotso: Na mosadi wa Mokreste a ka kenya mabenyane, jwalo ka neckleisi kapa diperela? Jwale, kgaitsedi, sena ke sa bohlokwa, mme seo se bolela se seng ka tiiso ya nnete. Jwale hopola, Bibele e re, “Ha o etsa seo, o seke wa etsa seo -- ka mabenyane a theko e hodimo, le diperela, le ka ho kenya mabenyane, empa hahobe jwalo ka seo, mme ka ho thola, le moya o fatshe (seo ke se khoutileng), e leng theko e boima ho Morena.” Jwale, ha ke bolele seo, kgaitsedi, ha o nale seo ... Jwale, enwa ke nna, e seng Morena. Ha o nale pini eo o ratang ho e kenya, kapa ka neckleisi e nyane eo monna wa hao a o neileng yona, kapa mohlomong -- ntho e tshwanang le yona eo, jwale, ho nna, ha ke nahane ele mpe haholo. Jwale, ke nna eo. Jwale hopola, ke ya hlakisa seo; eo ke tlhahiso yaka eo. Empa ke nahana hore ke ho tla ha yona hoo; ke tsela ya ho lokisa seo. O ya bona? Ke lona lebaka leo. Mme ha o bona seo se o hapa, se lese hang feela. Empa ke nahana hore ha o (pala menwana) reng ya lenyalo ...

1008-66 Ke ya tseba, ke tseba batho ba Nazarene, ho ne ho lokela ho kolobetswa mosadi ya nang le reng ya lenyalo. O ya bona? Ha ke nahane ele sa bohlokwa seo. Ka hare ho Bibele ba ne ba kenya dipala menwana, e ne ele ntho eo ba neng ba e etsa, ho pota dihlooho tsa bona, kgauta tse robong ho lesela leo, empa ke -- ho bontsha hore ba ne ba nyetswe. Jwale, ke nahana hore ke ntho e ntle. Ha ke batla ho apara -- mme seo se ba etsa hore bashebahale, le ho hlweka, a tshwana le mosadi, hobaneng, ke nahana hore ha se seo se lokelang hotswa, ho nna. Empa ha o tla kenya seo ho ka ikgabisa, jwale o etsa phoso. Ke tsela ya hao eo. Lona basadi ho ne ho nale se seng se neng se “scandal skirts”? Ke nahana hore seo se ya hlaha hape, kapa ba -- mohlong ba ... Ba se ba senyehile ho nale ho senyeha. Empa ba ne ba atisa hoba le se seng mona e seng kgale ... Ba ne ba nale banana, basadi ba batjha ... Mme hobane, ba baholo ba ne ba etsa seo le bona, hobane kaofela ba ne ba batla hoba ba batjha. Ha ke buqwe ka lona bokgitsedi, ke bolela basadi ba lefatsheng. Mme ba seha – seha mese e e fihle kahodima mangole, mme kahodimo nako le nako, ba tene se seng ka hare hore seo se shebahale se le setle. Mme ha ba nka bohato, seo se ne se bontsha diaparo tsa ka hare tse nang le leisi, mme ka frills, kapa leha e kaba eng. Seo, o se tsebang hantle ...

1008-69 Ho ne hole -- ngwanana a tla ho nna e neng e le ngwanana wa Dunkard, a satswa fumana Moya o Halalelang. E le wa leloko la Assemblies of God, e neng e le mane Fort Wayne, Indiana, moo ke neng ke nyetse teng. Mme a tla ho nna, mosadi ya lokileng, mme a re, “Moena Branham, ke rata ho o botsa potso.”

Ka re, “Ho lokile, Kgaitsedi, ke eng?”

A re, “O nahana hore ho phoso bakeng sa ngwanana -- wa Moreste ho ka tena ’scandal skirt‘?” Ka re, “Kgaitsedi, e na ke ntho eo ke -- ke mpa ke sa utlwisise feela. Ke eng ‘scandal skirt’?” Mme a mpolella seo ntho ena eleng sona. Ke ...

A re, “Seo se bontsha sekethe sa ka hare.”

Ka re, “Ke eng -- ke eng se ho mosadi se ka etsang hore a batle ho bontsha phahlo tse ka hare ho monna? Ho tlaba ... Ke -- ke eng se ka etsang hore ngwanana wa Mokreste a etse seo? O ka nahana feela Mokreste?”

1009-71 Jwale J, lebella, motho, haho se sengata se tlang ho yena. Mme ebe, ha a tsotse karolong e nngwe, e tlaba -- ho ka sebe le ho senyeha ho tjena. E seng ho itshwarella ka banna, empa ba ... O tseba seo -- ke mosadi ya jwang ya tlang ho lekwa ke monna ya hlobotseng hempe ya hae kapa leha e le eng feela? Thaka le leng la kgale-a sheba ntho tseo, a shebahala a kula, ke -- ho tshosa haholo. A bona banna bana mona ... Jwale, ke nahana hore seo se hlatsitsa mosadi. Ha a nale ... Empa jwale, o nka mosadi o moetse ka tsela e jwalo, ke tempele e fapaneng. O ya utlwisisa? Ho lokile. Empa ke nahan ka neckleise, kapa ... Jwale, ha o tsamaya o ile laela ka tsela e jwalo mane lebenkeleng la sente tse leshome ka magnete ho wena, ke nahana hore ... Ntshwarele, ke ne ke sa batle ho bolela seo, empa seo ke phoso.

1009-73 Ha se seng seba kgahlano le -- ke shwabele hoba leloko la America, Ke ne ke le mane Switzerland ka tsatsi le leng, mme Moena Arganbright le nna ra fumana sebaka se lokileng tlase moo ho la Lausanne moo re neng re tla fumana, seteiki se lokileng, se boholo bo bokana, se boima ba kilograma, ke nahana, ka sente tse mashome a mararo ka tjhelete ya America. Oho, re phela jwalo ka marena. Letsatsi le letsatsi re ya tlase moo sebakeng seo. Mme kaofela ha bona moo ba ne ba nwa veine, o ya tseba; metsi a bona ha a ya loka. Mme ke sa kgone ho nwa veini eo ya bona, jwale ka iphumanela lebekere hotswa – lebenkeleng la meriana le nang le metsi a nang le moriana. Mme ke tshwere lebekere leo hohle. Ke nahana hore bohle ba ne ba nahana hore, “Moshemane elwa o itshwaretse sa hae.” Jwale ke nale seo letsohong laka. Ra ya mane moo ba rekisang -- diteiki tsena, mme ka tsatsi le leng Mofumahatsana America a feta: Ka motlolo wa ‘28 Chevy, o ne a beile ntja hodima hae mme a tlisa seo moo, mme o ne a netse ke seo ... Bobedi basadi bao ba ne ba nale sente tse leshome tse lekaneng ho ka kena lebenkeleng la mabenyane, tse kgolo, ho ka fumana ntho tse ding, le masale, mme a leketla jwalo, le ka ho penta; mme bobedi ba nale lemo tse ka bang mashome a mahlano, ba batla ba lekana le nna. Mme ba ne ba batla hoba lemo tse leshome le metso e mehlano. Empa ba leka ho etsang? Ba leka ho kganna bophelo tseleng ka seipone, ha o sheba tsela eo ba neng ba ba ka yona.

1010-74 Jwale, Bakreste. Mokreste ha a leke hoba seo a neng a le sona; ha a shebe morao seo a neng a le sona; o sheba moo a yang teng. O ya bona, o ya bona? O seke wa kgathalla seo; o tswile ho seo. O ka se kgutlele ho seo; tseo ke tse fetileng. Mme motho e mong le e mong ya kgannang ka ho sheba diipone tsa koloi o tla tjhaisa; mme ho jwalo feela le tseleng ena ya Bokreste. O seke wa sheba seo o neng o le sona; o shebe seo o tlang hoba sona. Paulose o itse, “Ke lebala tse fetileng, ke hahamalla pele.” Jwale, empa seo se ya swabisa. Ba tlisitse, ntja ya kgale moo hodima tafoleng. Jwale, seo se tla hlatsisa mang kapa mang. Mme ya ntseng a itshwarella ho ntja eo, ba behang matsoho a bona hodima yona, mme ba tsamaya ho ja ka matsoho a bona. Mme ba thusi batla moo, ba tlisa se seng. Ngaka Guggenbuhl o ne a nale nna; a qala a tsheha, mme a sheba kwana.

Ka re, “Ba--baitseng?”

A re, “Mothusi o itse, ’Tlosang seo!‘”

Ba re, “Tjhe, ke Mo-America; e lese.” Ka mantswe a mang, “Ha e tsebe letho.” O ya bona?

Ha keya Saint Angelo mane Roma (Jwale, nahana ka seo.), mane Vatican ho la Roma, Italy, manale letshwao la Saint Angelo: “Ho basadi ba Ma-America: Pele o kena ho catacomb, apara ho hlompha bafu!” -- kereke ya Catholic. O ya bona?

1010-Q-284

284. Potso: Moena Branham, Monyaduwa o tlabe a le kae ha lefatshe le etjha le ho qhoma ke mollo? Na e tlaba sebaka se kang sa bana ba Israele ho la Goshene ha di kotlo diewela? Na Monyaduwa o tlaba lefatsheng ha sena se etsahala? Haho le jwalo, ho kae? Le hape na Monyaduwa o tlaba sebakeng se le seng ka tlhwibilo? Monyaduwa, ha lefatshe le qhoma ... Nako ya tlhwibilo e tlaba nako ya ho tsosa bafu, bakeng -- ka o phelang, hobane tlhwibilo ha e nka sebaka. Jwale, empa Monyaduwa ... Jwale, o ya bona, e nngwe ya tsona ke tlhwibilo pele ho lemo tse sekete. Mme ha lefatshe le etjha ka lemo tse sekete kamora kahlolo ya terone e tshweu. O ya bona? Mme bahalaledi ba tlabe ba le lefatsheng ha Satane a tla ho pota Motse o ratehang wa Modimo ha a nesa pula ya mollo hotswa lehodimong ho mofedisa. Ho lokile. Jwale, seo ke Lengolo.

1011-Q-285

285. Hape, Moena Branham, ke dumela hore mosadi o lokela ho ikokobeletsa monna wa hae. Empa ha mosadi wa Mokreste a nale monna wa moetsadibe e seng le wa tshebeletso ya hae -- ha o re a tle a sa batle le hotla –mme a batla hore mosadi wa hae a etse dintho, a kute moriri, a tene marikgwe a makgutshwane, mme a ye dibakeng tse senang Modimo, na mosadi o lokela ho mamela monna ya jwalo? Ka kopo hlalosa sena hantle, hobane sena ke potso e botswang haholo nako le nako. Tjhe, kgaitsedi, o ka se ikokobeletse motho ya jwalo. Haho se seng jwalo. Hobane sena se tla o qabanya le Modimo. Jwale, lebaka ... Ha o batla –monna eo o batla ho phela le wena, mme ebe -- dula o le Mokreste ... Empa haeba atla etsa hore o tene marikgwe a makgutshwane, o kute moriri, le ho etsa ntho tsena tsohle, le dibakeng tse senang bomodimo, o batle pele Mmuso wa Modimo le ho loka ha Oona. Ha o ya tlamellwa ho motho ya jwale. “Empa ha feela,” Bibele ere, “ha a thebela hoba le yena le yena a thabela hoba le yena (O hopola seo?), ha ba ...” Mme jwale, tsena, ha ke ya ngola Lengolo leo fatshe, hobane ke ile ka phahamisa seo feela (O ya bona?) metsotso e mmalwa e fetileng. Ke nkile e le nngwe jwale ka nako ...

1011-79 Empa EEPaulose o itse ha feela bantse ba – ha monna ya sa dumeleng – kapa mosadi ya sa dumeleng, ha mosadi ya dumelang a dule le monna wa hae, ha feela a se kgahlano ole Modimo. Ha a thabela ho dula le yena ... “Tswella pele, moratuwa, ha a batla ho ya kerekeng, ho lokile; empa nna nka se ke. Ha ke dumele seo; ha ke na taba le seoEmpa tswella; hantle feela.” Empa ha a re, “O ka se etse seo,” jwale eo ntho ke fapaneng. Ha o ya tlamellwa ho seo ha jwale; o arola se seng ho Modimo.

1012-Q-286

286. Moena Branham, na ke (Ha re bone.) ... bakeng sa motho ya –eo bophelo, a hladileng mme a nyala hape pele a kena Molaetseng ho ka rera kapa ho sebeletsa? Jwale, ho I Timothea 3:2, ha o batla ho ngola seo, le Tite 1 ho ya ho 6 (ke ngotse seo fatshe.), ke batla ho bala seo bakeng sa potso ena. O ya bona? Ha motho –ha motho a lakatsa hoba mobishopo kapa moreri (se seng ka hara kereke), o lokela hoba le mosadi a le mong. Ke nnete seo. Mosebetsi ... Jwale, seo ke I Timothea 3:2, le Tite1 ho ya ho 6. Jwale, Tite 1 ho ya ho 6, yeah. Ho lokile. Jwale, hlokomela hore Bibele e bolela hore a be le mosadi a le mong ho ka etsa mosebetsi wa Modimo. Jwale.

1012-Q-287

287. Moena Branham ya ratehang, hantle feela lemo tse leshome tse fetileng Modimo O ile a mphumana le ho mphodisa seo e leng lerato -- kapa ho senolola lerato la sebele le dineo tsa lona, mme ha jwalo thapelo yaka -- ke hore ke tla kgutla. Ke tla fumana seo pele ke e shwa? Na monna waka o tla fumana Lentswe, mme ke lokela ho etsang? Ke potso e ntle eo. Jwale, o itse ... Jwale, ke eng mona, kapa -- o re, “Monna waka,” ke nahana hore e lokela hoba mosadi wa taba tsena. Jwale, o lahlehetswe ke lerato la pele. O ya bona? O ile a hatsela Moyeng. Jwale, kgaitsedi, mohlomong hobane o ntse o tla kerekeng o etsa se lokileng, ha o soka o lahlehelwa ke pholoso ya hao, empa o lahlehetswe ke thabo ya pholoso. Davida o ile a lla a re ho Morena ka nako e nngwe, “Morena, busetsa thabo ya pholoso yaka.” O ntse o le Mokreste, empa ke -- seo o batlang ho se etsa, kgaitsedi, ke ho itokolla ho sohle seo o se tsebang, mme o batle Modimo, le ho rapela. “Na monna waka o tla utlwa Lentswe, mme ke lokela ho etsang?” Jwalo kaha ke boletse hoseng hona, o be feela senoko: “Le letswai la lefatshe.” Monna wa hao o tla hlokomela seo, mme monna eo e seng modumedi o tla kgotsofala ka baka la hao ho Morena. Batla feela Modimo, dula o ikokobeditse, mme o rapele ka nko tsohle, o ise thoriso ho Modimo, mme o tshepahale ho monna wa hao.

1013-Q-288

288. Bakeng sa tshebeletso ya Sontaha: Ha mosadi a etsa phoso ka ... (Jwale, ema motsotso feela; ke tla lokela ho bala sena ka bonna. O ya bona? [Moena Branham o bala potso ka boyena “ ... le monna ya nyetseng, baka mme o lokise seo ho .... tlhokahalo ya seo ... -- Mong.] Ho lokile. Sena ke hantle feela.) Ha mosadi a etsa sebe -- le monna ya nyetseng, a bake mme a lokise ditaba le monna wa hae seo ke Lengolo, na o lokela ho ya ho mosadi wa monna eo, leha mosadi enwa a sa tsebe letho; kapa ke mosebetsi wa monna eo ho etsa seo; kapa o lokela ho utlwa bohloko? Ke ha kae re ka tswella ka sena ha sena se se sefedile, mme ha setswalle se le teng moo? Jwale, kgaitsedi yaka e ratehang, ho nale ntho e le nngwe feela e lokileng eo o ileng wa e lokisa. O ne o le tabeng eo, ke nahana jwalo, kapa e mong eo o motsebang, ketsong e sa lokang, o ile wa nka molekane wa motswalle wa hao wa etsa bohlola le yena. Mme ha o se o entse seo, moo wa wa mohaung. Yaba o ya baka, mme o ka ase bake ntle le hore o kgutlele ho monna enwa o lokise ditaba le yena. O lokela ho nka monna wa hao mme o ye le yena ho monna eo, e leng seo o ileng wa se etsa. Mme e leng seo o neng o lokela hoba o se entse; seo ke Lengolo – o ne o lokela ho etsa seo.

1013-84 Mosadi e mong o ile a tla ho nna ho tloha mona Louisville, hore ... Ke mosadi e motjha. O ile a baleha le monna -- mme yaba o ... O ne a tseba hore o etsa phoso. Mme a tloha motseng, mme a tsamaya a ya motseng o mong, mme a feola lebitso, a phela le batho ba bang. Mme monna enwa a molatela ho ya moo, a re entse ele motho wa hae. O lokela ho dula ele nyatsi ho yena-kapa o tla bolela. (Mme ha se a a le moo, o ile a nyalana le Mokreste e mong ya lokileng.) Mme a re ha a sa etse seo, o tla bolela sena -- a motshosa; ka baka leo, a lokela ho dula le bona ba le babedi, seo a neng a se etsa sene se le phoso, ho nale hoba ho ja o ile a bontsha mmala wa hae ho tloha ho qaleng. Mme o na le ngwana, ha jwale, ngwanana eo o nale lemo tse leshome le metso e robedi ha jwale mme ha a tsebe eo e leng ntate wa hae ho bona ba le babedi. Jwale, o tlile, mme jwale o tshwasehile. Jwale o tlile o re ho nna, a ka etsang? Ka re, ”Ho ntho e le nngwe feela eo o ka e etsang ...“ A re, ”Ha ke bolella monna waka, o tla ntlhala; mme ha ke -- bolella moradi waka, o tla ipolaya.“ Mme ka re, ”Ha o ka nka seo pelong ya hao, o tla ya diheleng. Jwale, dula jwalo.“ Ho teng ntho e le nngwe eo o ka e etsang, ke ho hlweka ha jwale. Ke hantle feela. Tshepahala.

1014-86 O ya tseba, ha ngata dikopanong tsa ka, batho ba tlile ho nna, banna le basadi; Moya o Halalelang o senola tseo ba dientseng (le utlwile ka seo le bone seo, le ya tseba. Le ya bona?) -- mme o ba bolella tseo ba dientseng. Ba re, ”Jwale, ke -- ke se ke lokisitse seo le Morena.“ Empa o lokela ho ya lokisa seo le monna wa hao kapa mosadi wa hao. Hantle feela. O lokela ho ipolela. Jwale, motho enwa, haeba ke yena ya phoso, o entse seo; o ile ho monna wa hae. Jwale, o itlhwekisitse, kgaitsedi, hobane mahareng a ... O entse bohlola kgahlano le monna wa hao. O ile ho monna wa hao wa itlhwekisa ho monna wa hao; yaba o ya ho monna eo le monna wa hao ho itokolla. O hlwekile. Ha monna wa hao a ntse a tswella -- a batla ho phel;a le wena, seo se tloha ho wena. Ha ho hlokahale hore a etse seo, empa o -- empa ha a batla ho dula le wena a o tshwaretse, jwale eba mosadi ya sa tlong ho etsa seo hape. Empa ha a sa o tshwarele, jwale seo ke sa hae -- eo ke taba ya hae. A ka nna a o leleka. Hantle feela. Empa jwale, monna eo o entseng ketso eo le yena, jwale, ke yena ya lokelang ho ya ho mosadi wa hae le ho tla le yena ho wena. O entse karolo ya hao, jwalo ke nako ya hae hore a etse karolo ya hae. O ya bona? Karolo ya bobedi ...

1014-89 Mosadi enwa o entseng ketso eo le monna wa hae, mme a nke monna wa hae, mme a ipolele, mme a ye ho monna eo a ipolele, le ho lokisa taba. Jwale, monna e mong o ne a nyetse le yena; jwale, o lokela ho lata mosadi wa hae le ho tla le yena. Jwale seo selokile. O ya bona seo ke se bolelang? E se e lokile jwale. Empa kantle ho seo, o tla nne o dule o le phoso, mme botebong ba pelo ya hao o ya ahlolwa. Ke ne ke nale mosadi e mong e se kgale mona e sale ho tloheng ho Ntwa ya Pele ya Lefatshe. Mme a re, ”Oho, Moena Branham.“ O ne a senya makgolo a didollara ho ba mahloko a boko le ho tsohle. Mme ke ne ke dutse moo ke motadimile. Meda a motlisitse moo. O ne a dutse moo ka semamina letsohong la hae, a re, ”ke ikutlwa e ka lefatshe le ya phahloha, mme ke ...“ jwalo feela. Ka na ka dula moo. Ka re, ”Jwale, ho nale se seng moo ... O nale se seng bophelong ba hao?“

”Tjhe, ke moruti wa Sekolo sa Sontaha.“

Ka re, ”Ho lokile.“ Ka mosheba. Ka re, ”Ke bona koloi e nyane e tala, mme o nale monna ya hlooho e tshweu, mme terene e tjhaisa koloi eo.“ .. ... A re, ”O seke wa jwetsa motho.“

Ka re, ”Monna wa hao o ne a le sesoleng ka nako eo.“

A qala ho lla, a ema, ”O seke wa bolella motho le ya mong ka seo.“ O ya bona? Seo e ne se botebong ba hae. A re, ”Ke ipoletse kgale ho Modimo ka seo.“

Ka re, ”Empa ema motsotswana feela. Ha o ya etsetsa Modimo phoso. O entse phoso kgahlano le boitlamo ba hao lenyalong. O lokela ho kgutlela ho monna wa hao o lokise ditaba le yena pele.“

A re, ”O tla ntlhala.“

Ka re, ”Modimo O o lahlile. Jwale he, ke o feng eo o batlang hore a o siye?“ Ka re, ”E ya ho yena.“

Mme a re, ”Oho, ke ... O tla etsa sena, mme ke nale bana ba babedi.“

Ka re, ”Jwale, ke phetho seo nka o bolellang sona. Psychiatrist ha di ya o bolella seo, empa Moya o Halalelang o senotse seo; mme ha ke e soka ke o bona bophelong baka.“

A re, ”Ke hantle feela.“ A re, ”Jwale, ke -- nka se mobolelle.“

Ka re, ”Jwale, ke ... ke thabetse ho o tseba.“ ka ya ka phapusing, mme a akgutla.

Meda a re, ”O ya o batla hape.“

Ka ya; mme ka re, ”O batla eng?“

Mme a re, ”Moena Branham, nka se bolelle monna waka.“

Mme ka re, ”Monna wa hao o hloohop e ntsho.“

”Yeah.“

Ka re, ”O nale ntho e tshwanang le yona eo a lokelang ho e ipolela ka yona.“

A re, ”Oho, e seng monna waka.“

Ka re, ”E tlo le yena mona.“ Ka re, ”Ka re o tseba mosadi ya tenang mose o, pinki, ya sebetsang ofising femeng ya makoloi?“

A re, ”Hantle feela.“

Ka re, ”Ha ba mobitse ka lebitso le itseng?“

”Yeah.“

Ka re, ”Beke tse pedi ba ne ba dutse tlasa sefate –ka hara koloi e nyane ya Chevrolet ka nomoro ya laesense e tjena, mme ba ne ba ntse baetsa seo.“

A re, ”E seng monna wa ka.“

Ka re, ”Ho lokile, tloho le yena kwano.“

A tsamaya. Kamora metsotso e mmalwa, batla le monna wa hae. A re, ”Ke nnete.“

Ka re, ”O ya bona? Jwale tsamaya o ilo bolella Modimo.“

1016-92 Empa pele, ha o tla aletareng mme hopola ho lokela hoba le, e ya pele o lokise seo. Mme ha feela lehlakore le leng le ntse le nale phoso ... Mosadi enwa o itlhwekisitse. Jwale, ho ho yena le monna wa hae. Empa monna enwa le mosadi wa hae bahlwekile. Mme o ka se ... Ha se lebaka hore o etsang, seo se tla o tshwenya bophelo ba hao ho fihlela o hlakola seo. Ho tsela ele nngwe ya ho lokisa seo: Ipolele. Ha seo se tlosa letlalo ho wena, e tsa seo. Bolela nnete, ebe o se o nale seo. Amen. Ke utlwa ba bangata ka hare ho theipi bare, ”Seo se phoso.“ Empa leka seo o tle o lebelle hore ha se ya loka na. Ho lokile.

1016-Q-289

289. Potso bakeng sa ontaha hoseng: (Ntshwarele ke ya hona jwale, empa ... ) Ho amoheleng Moya o Halalelang, kapa kolobetsong ya Moya o Halalelang, na phapang e teng moo? Na motho buwa ka dipuo? Haho se jwalo ponahatso ke e feng, eo motho a ka tsebang ka yona? Jwale, o ka nahana feela mme a ba le ngwana a sa tsebe letho? O lokela hore ebe o akgehile ho ka se tsebe seo. O ka se amohele Moya o Halalelang o sa tsebe. Ho nale se seng mona se nkang sebaka ka wena. O ya bona? Ho teng se seng se o fetolang. Mokgwa wa hao ohle, mopkgwa ohle wa hao wa semoya o ya ntjhafala hape, mme o fetoha sebupuwa se setjha ho Kreste, jwalo kaha Bibele e bolela seo, sebupuwa se setjha ho Kreste. O tseba seo. Jwale, o re, ”Moena Branham, jwale ha o dumele hore motho o lokela ho buwa ka diteme ho amohela Moya o Halalelang.“ Ha se bopaki ba hore ke Oona..

1017-96 Nka rata ha maloko ohlwe a kereke a buwa ka diteme. Nka rata ha seo se ka etsahala, mme ha ke dumela ha o ka kopa Modimo, Modimo o tla o fa seo. Empa e re ke o bolelle; ke tseba batho ba bangata ba buwang ka diteme empa ba sena Moya o Halalelang. Mme haho moruti ya tshepahalang ya ka se dumelle phutheho ya hae ho etsa seo. Diabolose o ya tseba ho etsa seo le yena. Paulose o itse, ”Leha nka buwa dipuo tsa mangeloi le batho, leha nka fana ka mmele waka hore o tjheswe, leha nka tseba diphiri tsa Lentswe, leha nka fana ho bahlokang, le ntho tseo tsohle, mme ke sena lerato, ke ntse ke se letho. Ke nale tumelo ya ho diya dithaba; ke nts eke se letho.“ Ebe o re, ”Seo e leng karolo ya sotle,“ kapa e leng ntho ya nnete. Jwale, ke nale potso ho seo. Ke nahan hore ke tla kena ho seo, ka se etsahetseng ha Ditiiso dimanollwa. Mme ke nahana hore ke tla kena tabeng eo.

1017-Q-290

290. Potso: Moena Branham, re tla etsang? Ho nale se seng se etsahetseng mona. Howa ha pele, ke ne ke lora ke tsamaya santeng e tshweu. Ho ne hoba lefifi; ke sa fumane tsela yaka. Ke toro e ileng ya nna ya ntshwenya ho tloheng howeng ha pele. Jwal, ke le jwalo ka sehlopha lefifing. Mora waka (E-r-v--), Ervin le mosadi ba ne ba le teng torong yaka. Jwale, le bona ba lefifing. Re ya hloka – re ya hloka. Ke dumela ha Modimo a tla bontsha seo e leng sona -- le hore ke eng se ka dipelong tsa rona jwale. (Mof ... Oho, ho lokile.) Ha re le phoso dibakeng tse benyang, re bolelle. Re batla ho loka. Ha ke tsebe mosadi eo, empa ke ikutlwela e ka o mona mona, mosadi, horeho nale mathata. O dumelletse se seng ho etsahala, hobane hoba ”lehlabathe le lesweu“ ho hlalosa ho loka kapa bohlweki. Mme o dumella hore Satane a tle ho wena. Toro ya hao e bontsha hore haho letho le phoso. O mpa feela o ferekane, mme ka ho etsa sena, o ferekanya lelapa la hao kaofela. Emisa ho etsa seo; batla tokelo tsa hao tseo o dineilweng ke Modimo. Toro tsa hao ditiiswa ke tlhaloso hore o lehlabatheng le lesweu. Ntho e nngwe le e nngwe e lokile. Ke wena, o feela, o ferekane. Mme o dumella e mong wa lapa la hao ho ferekana, e tlaba e mong wa leloko, mme leloko le hlahlamang, mme ntho ya pele e ntseng o e etsa hape ke yona eo. Mme e mong waq lelapa o ya ferekana, mme seo se makatsa ba bang, le ba bang, le ba bang, mme ntho e le nngwe eo o e etsang e ferekanya lelapa lohle. Ke Satane. Jwale ha lelapa le ka thaba kaofela, ha bohle ba thabe. Jwale emong le emong wa lelapa o lokela hoba jwalo.

1018-100 Leka, e mong le emong wa bana, ho ka thusa ntate, mme. Mme, wena ... Ntate, o leka ho thusa bana. Ha o seke wa dumella seo, moya wa ho se dumele. O Mokreste. O tswetswe ka Moya. Le letswai la lefatshe. O nale ditokelo tseo Modimo A o neileng tsona. Mme Bibele e re, ”Haho nale thoriso, haebe ho nale matla a mong, nahana ka tsena.“ O seke wa nahana ka ntho tse ka thoko. Mme kgaitsedi, ke nahana hore bothata ba hao, kgaitsedi ya ratehang. Nka tsamaya ho seo ka nka nako e telele, empa ho ya ka seo le se tshepisitsweng, metsotso e mashome a mabedi ... Mme nka rata bongata ba sena ... Haho sa, beha seo deskeng ya hao.

1018-Q-291

291. Ba bang bare Moena Branham na Mora motho. Ke nahana hore Topallo ya Mollo e ne ele Mora motho. Na ke etsa phoso? Jwale, eo ke potso e ntle haholo, hantle feela. Empa nna ha ke Mora motho, empa mora wa motho. Ho teng diphapang. Jesu Kreste ene ele Mora motho, Mora wa Modimo, Mora motho, Mora Davida. Jwale, potso e neng e botswa ke motho enwa kapa o itse, hobane batho ba nkuka jwalo ka motlotsuwa, e leng eo ke sa kang ka ... Ke nale potso mona ka seo. O ya bona? Empa ke wena ... Ha ke bala potso ena o tla bona hore hobaneng ha ke araba ka tsela ena. Ho fihlela ke etsa sena (O ya bona?), jwale kere -- ke re seo ke se bolelang. Empa hora eo ha e soka e fihla. Jwale ha ke hake Mora motho ya tlotsuweng. Ha ke bolele hore ke Moporofeta wa Hae. Ka nako tse ngata ke ye ke bolele seo, mamela ditheipi. Empa kere ka nako tse ding, hobane ha o batla ho fana ka seo, ka ”moporofeta“ le puong ya Senyesemane ”moreri.“ Kapa mang kapa mang o tseba seo; fumana dictionary. O ya bona? ”Moporofeta’ ke “moreri” tlasa dictionary ya Senyesemane. Empa tlasa Se-Heberu kapa Se-Gereke, moporofeta ke “motlotsuwa, e mong ya bona dintho.” Empa tlasa tlhaloso ya Senyesemane, moporofeta ke “motho ya bona ntho tse tlang ho etsahala.” Jwale ha ke batle hore ke re ke seo. Ke moena wa lona, mme le mpitse jwalo ka Moena Bill, kapa Moena Branham, kapa o batla ho etsa seo. Ho -- seo se lokile. Seo -- ke e nngwe ... Seo o se dumelang, ipolokele seo. O ya bona?

1019-105 Mme jwale, e ne e reng potso? Ke tlamehile haholo ho sena, ke lebetse hore na e ne ele eng. E nngwe ya tsena e ne e le, “Na ke ne ke le Mora motho?” mme ... Ke sena seo ke se bolelang. “ ... Mora motho kapa Topallo ya Mollo e ne le Mora motho?” Tjhe. Topallo ya Mollo ke Motlotsuwa. Topallo ya Mollo ... Jwale, sena se ka teba haholo ntle leha ba bang ba lona bo ratheologi, Ngaka Vayle, hantle feela Moena mona, mme ba bang ba basebeletsi mona Arkansas, le -- metswalle e lokileng mona, ba tseba seo. Jwale, Topallo ya Mollo ke Logos e tswileng ho Modimo, Logos, e leng hantle feela Botlalo ba Modimo. Ha Modimo A batla ho bonahala o nka sebopeho se itseng, e ne ele ka ho tlotsuwa ho hoholo, ke pherekano, ho tla fatshe, Modimo, Ntate, Logos ho Ba-Israel, ka ... O ne A Halalela, o ne a sena sebe. Ho lokela hoba le Madi hantle mane Edene. Jwale Logos ya fetoha nama ya tsamaya hara rona; moo Logos e tsamya hara mmele, seo e neng e le Sehlabelo ...

1019-108 Ha motho A ne a etswa ka setshwantsho sa Modimo ... Mme Modimo A theohela fatshe setshwantshong sa motho ho pholosa motho; seo se ile sa tlisa Modimo mmoho. Lehodimo le lefatshe baakana le ho hakana; Modimo le motho bahakana jwalo ka Ntate le Mora ha Logos e fetoha nama ya tsamaya hara rona. Jesu a re, “Ke tswa ho Modimo, mme ke ya ho Modimo.” Na ho jwalo? Kamora lefu la Hae, ho patwa, tsoho, le ho tloha ho yena, ha mmele o ne o nkelwa ho Modimo ... Jwale, seo ha se bolele hore Modimo O nale letsoho le letona; Modimo ke Moya. Empa ho bolelwa ka “letsoho le letona” le bolela “matla a Modimo.” Hore Lebitso le sohle lehodimo le rehelletswe ka seo. Sohle lefatsheng se reheletswe ka se seng, Lebitso ka hodima mabitso, Jesu Kreste. Jwale, Logos eo e ne e le Yena, seo e neng e le Modimo, Motlotsuwa, ka tokafatso ya mohau ka Modimo, o tlisitse bara ba bangata ho Modimo, ya neng a tlotsuwe ka Logos.

1020-111 Jwale, ka tsatsi la Pentecosta e tla fatshe, Topallo ya Mollo, mme ya kgaoha ka lehare jwalo ka, mme maleme a mollo wa dula hodima bona, e seng maleme a bona, empa maleme a mollo wa dula hodima e mong le emong, mokgethwa, sehlopha se kgethehileng, a bonahatswa ka Topallo ya Mollo, ho bontsha hore Modimo o ne A arohane le motho. Na o fumana seo? Modimo, Logos, ho ikarohanya le batho men; God, not in one person, He’s in His Church universal. That‘s the reason Jesus, “Mesebetsi eo ke e etsang, le bona ba tla e ...” Jwale, ke ya tseba King James o re, “hantle,” empa hantle feela ka ho arohana “batla etsa se fetang mona.” Modimo O ile a kena ka ho Motho, Jesu Kreste. Empa jwale O kene ho Kereke yohle e kopaneng ka ho phela ha Modimo. Hantle jwale, nakong eo Modimo O mona ho buwa dipelong tsa rona, O mona Afrika; O mona Asia; O Europa; O England. Moo re dumelang feela o teng, O mahareng a rona.

1020-113 Jwale, kamora Lefu la Hae, ho patwa, mme ka ho tsoha, mme ho tleng ha Moya o Halalelang, Paulose tseleng ya hae – eneng e le Saule -- mane Damascus, o ile a otlwa ke Topallo ya Mollo, Logos. Mme Mojuda ha aka a ka atseba Topallo ya Mollo, “Morena,” ntle le ha a ne a tseba hore ke Logos ba ile ba molatela lehwatateng. O ya bona? Jwale, e ne e se Mora motho; e ne ele Logos. Jwale, re bolela sena ka tsebo, le lerato, le tlhompho. O ya bona? Jwalo kaha Jesu Kreste maobane, kajeno, le ka ho sa feleng, mme matsatsing a ho qetela, jwalo kaha a bile mehleng ya Lota, kapa ho Lota nakong ya Sodoma, jwale ho tlaba jwalo ka nako ya Mora motho ka ho Itlhahisa hape, ka ho Itlhahisa. Jwale, matsatsing ana a ho qetela Logos e ne ele hodima Jesu -- e neng ya fetoha Topallo ya Mollo hape mme a theohela lefatsheng ho (ke ne ke tla buwa se seng, empake ile ka sheba theipi. Ba ne ba ka se dumele ha o ba bolella. Seo se ka se etse phapang. Ba ... Batho ha ba dumele, empa re tla kopana) -- empa o theohile, jwalo ka ho batlisisa kahlolo.

1021-115 Mme jwale, Topallo ena e ya Mollo e kgolo e bonweng hantle feela ke dikhamera tsa boramahlale, e teng lefatsheng kajeno. Ho nale setshwantsho sa Yona mona. Ke dumela ho seo, na seo ha se nnete? Na ho teng se seng? Ka mahlale ha bonahala seo ho seo re nang le sona. George J. Lacy, hlooho ya FBI bakeng sa kgatiso tsas menwana le didocumente, a re, “ke bitsa seo psychology le ka bonna, Moruti Branham, empa,” a re, “ho nale kganya e ileng otla lense. Ke behile seo tlasa mahlasedi mme ka shebisisa seo kla matsatsi a mane ho isa ho a mahlano. Mme kganya e otlile lense. Mme lense ena e ka se batle psychology.” Jwale, seo se boletswe. Jwale sheba mesebetsi. E hara rona, hantle feela, e bontshang hore Jesu ya neng a le mane Palestina, Moya o la o neng o le hodima Hae o tlile hara Mmele ho etella pele hape, O tlile ho batla Mmele hape. Amen. Hlooho e tla Mmeleng. Le fumana seo? Eo etlaba Mora Modimo, Mota motho, Mora Davida, Ya leng teng, Rosa ya Sharon, Lily le Bodiba, Naledi ya Meso.

1021-117 Ha ke Yena; ke mosebeletsi wa Hae. Mme Topallo ya Mollo hase Yena; E maemong a jwalo (O ya bona?) e neng e le hodima Mora Motho ho tlotsa bara ba batho, ho tlisa hantle feela tshebeletso jwalo kaha a boletse, bakeng sa Hlooho le Mmele ohle mmoho. Jwalo ka-- pyramid eo Enoke a e ahileng. Mme re fumana pyramid, ha e yaka yaba le lejwe le ka hodimo. Hobaneng? Lejwe le ka hodimo le ya tla. Bohato bo supileng --ho pyramid ... Re tla kena ho seo ka tsatsi le leng, mme ke tla rata ho bontsha feela ka Lengolo.

1021-119 Mme jwalele, ha le hlokomela lona dollara ya pampiri ya America, lejwe la ka hodimo leo le leholo, le leihlo, lere, “Tiiso e Kgolo.” E tla tla. Mme hlokomela majwe ao ... Na mona ho nale ya kileng a fihla ho dipyramid mane Egepta? Jwale, ha o hlokomela ... Moo, ho nale matsoho moo. Ho lokile. Majwe ao a leng teng moo, le bokahodimo, moo cupola e leng kahodimo ho seo, ha lejwe leo le etla, e tlaba jwalo ka taemane. Jwale, lejwe leo le ka se lekane moo motheong, leha ele ho lekana motheo wa boraro. E tla feela motheo o ka hodima, ha moaho ohle o se o fedile. Mme Jesu A ka setle ho fihlela kereke, e dumela mosebetsi wa Hae .... e lokela hoba ka tsela yona ela ... Mme ebe, seo se tlisa ... “Bona ntle ho seo,” Paulose o itse, Baheberu 11. “Ntle ho rona ba ka se loke.” Ba lokela hoba le seo Lutheran, Wesleys, ba neng ba se etsa ka lemo tsena. Ha seo setla, ha karolo ya kopano ya dintsu ... “Jwalo ka setopo dintsu ditla kopana ho sona,” potso e ne ele. Oho, ho lokile. Ke nahan hore ke lokisitse seo.

1022-Q-292

292. Moena Branham, na Satane a ka sebedisa neo ya diteme kapa ya boporofeta ho motho ya nang le Moya o Halalelang? Seo se setle haho jwalo? Eya, monghadi. Ha ... Seo se lokelwa ho hlokomelwa, haholo. Ha o ka hlokomela ho I Bakorinthe 14:29, lona ba batlang ho ngola seo ... O ya bona? Motho -- motho Ya ngotseng sena ha a ngola lebiotso la hae; bare feela, “Modimo A o hlohonolofatse.” O ya bona? Ho I Bakorinthe 14:29 re fumana hore neo e nngwe le e nngwe e ka hare ho kere e lokela ho lekolwa pele? O lokela ho hlokomela seo, hobane moya o mobe o ya kena ho yona. Hobane hopola, pula e nela ba lokileng le ba sa lokang. Pula yona eo e neng e rometswe e medisa lehola le koro: metsi ona ao. Ke ba ba kae ba tsebang taba eo? Jwale, seo se hlakisa peo ya serpent ho wena, mora a ka tla jwang. Ke leka feela ho nka seo mona pele ke fellwa ke nako, empa ha ke kgone ho se fumana: Jwale, ha jwang mora e ne e kaba peo ya serpente. O ya bona? Modimo O na le molao. Jwale, ho sena, molaong wa hae wa semoya wa Bophelo o lokela hofadimeha, hopbane Satane o ya kena. Mme Paulose, ha se seng se senolwa mona, se lokela hoba le dipaki tse pedi kapa tse tharo pele se bolellwa kereke.

1022-124 Jwaleale, le mona nkana nna ka tlisa se seng mona. Ke bona ... Ha ke nahane Moena mona mantsibuyeng ana, empa e mong a tsheha ka Tabernakele mme a ya ho Moena Junior Jackson bakeng sa kereke. A re, “Ba kene ho bafu nonyana tse shweleng.‘” Na ha o swabe ho buwa taba e jwalo? Leha e kaba o mang, ha o le ngwana waka mona ka hare ho tshebeletso ho Kreste, ke ya o swabela. O seke wa etsa ntho e tshwanang le eo. Junior Jackson ke moena waka. Don Ruddell ke moena waka. Jwale, lebaka la seo, hobane ha ke beha kereke boemong, ha ke kgutla, ho bona hore ponahatso ya dineo, halofo ya bona ba tlohile moo. Hobane ha o qala ho buwa, kapa ho rera, kapa se seng, se lokela ... E ne ele nakong ya thero ho ne hole e mong ya neng a buwa ka diteme, e mong a ditoloka, e mong a fana ka diteme; mme halofo ya tseo ha e yaka ya phethahala.

1023-126 Jwale, ke dumela ho buweng ka diteme. Ke dumela ho dihlaloseng, empa e lokela hoba ntho e nngwe e tobileng kereke, e seng, “Morena o yatla haufinyana,” kapa se seng – se lokileng. Empa, “O seke wa sebedisa ntho e builweng ke emong,” Jesu O itse, “jwalo kaha ho etswa ke bahedene.” E lokela hoba se seng. “Eya, bolella Moena Mang-mang-o entse tjena -- mme a kene ...” “Hobaneng, e ya o bolelle Moena, Kgaitsedi Se mang-mang-o, ha a ne a etsa seo mona ka tsatsi le leng, o ile a tlola molao wa monna wa hae –boitlamo ba monna wa hae. Ntle leha a ka lokisa taba eo -- hantle, Moya o Halalelang o tla mokgaola.” Ke wena eo o nale HOITSWE KE MORENA. Tlisa sebe seo ka hare. Ke ha ba kena ka hare ho kereke Ananias le Safira come in. Then we got a church that stands solid. “Oh,” you say, “Brother Branham ...” Thaka le leng, ke ile ka mmolella hore; a re, “Jwale, o re beha pepeneng.” Ka re, “Na ha ke pepeneng ho baditjhaba bao ke sokang ke ba bona bophelong baka? Empa ke nale tumelo ho Modimo waka ya nthumileng ho etsa sena, me le ka mohla ha a soka a fosa ha feela e ntse ele Modimo.” Hantle feela.

1023-130 E seng ho buwa ka ditema jwalo ... ke dumela batho bao ba buwang ka diteme ba nale dineo, ha ele Bakreste ba sebele mme thabela, batla kopana mmoho, hobane -- mme ba fabne ka tlhaloso le ho bona hore ho etsang bakeng sa Mmuso wa Modimo. Ba na le tshebeletso ya bona e ikgethang, empa e lokela hoba mona hara sehlopha sena – baetsadibe ba le siko jwalo jwalo. Bibele e re, “Batla re ha le ya ruteha.” Ka nako e nngwe ba kena hanong -- mme jwalo jwalo ... Haho sehlopha sa rona, empa ka badumella ho tswella. Ke re, “Hlokomela seo.”

1024-132 Jwale, ke ya le bolella baena (Ho tenmg dipaki mona), ka re, “Ha seo feela. Kamora moo ke -- re tla fumana ha morao hore na seo ke sa Modimo na. Haeba ho se jwalo, jwale e tlaba ke ngwana wa tahleho.” Hantle feela seo Bibele e se bolelang. Mme ha pherekano e hlaha, ho etsahalang? Na ha ke ya le bolella seo kgale kwana? O ya bona? Botsa modisa mona. A re, “Ho etsahalang ka sena le sane?” Ka re, “Lesa seo. Ke bana. Fre ka se kgone ho ahlola seo, empa hlokomela hantle feela haeba seo setswa lLentsweng la Modimo.” Jwale, Moena Junior Jackson o nale tokelo ya ho hanana le seo. O batla kereke ya hae ... Batho bohle ba batlang ho buwa ka diteme hara letshwele le ntho tse jwalo. Ao ke bothata ba Moena Junior; seo ke -- ho tloha ho yena. Empa Junior Jackson o dumela Molaetsa jwalo ka -- e mong hara rona. Ke emong wa rona. Mme ha se “nonyana e shweleng” ho ya moo. Junior Jackson ke monna wa Modimo eo ke moratang ka pelo yaka. Mme ha se mona, moo nka lahlela hohle.

1024-135 Mme Don Ruddell ... ha ke nahane hore Don o teng mona, hobane ba nale kereke ya tsa bona. Empa ha motho e mong a etla mona ka hare ho tabernakele, a tswa a ya ho Don Ruddell, kapa -- kapa Moena J. T. Parnell, kapa Moena -- e mong wa baena bana e bile ele baahi ba Mmuso, ke ne ke tla thaba hoo ke sa tsebeng hore ke tla etsang. Ke tla re, “Morena, ho tlatsa e mong. Ha ke re ntsheng seo le ho tltsa tse ding.” Ke tla rata seo. K etla rata ho bona seo ... Ke bana baka. Jwale, J. T. kapa ba bang ba bona ba lokela ho dumela seo ke se dumelang; ha ba lokele ho etsa seo. Jwalo kaha ke boletse hoseng hona, ha ke dumellane le basadi, kapa ha ba adumellane le nna. Ho etsahalang ha ke batla Junior a fumane apple pie mme nna ke fumane cherry pie. Moena, bobedi re ja dipie; re ka dumellana ka seo, empa ... Mme re bolela Evangedi e le nngwe. Kereke ya hae e ya ahlola ...

1025-137 O ya tseba, Peterose le Paulose ba ne ba na le diphapang, e seng thutong tsa bona, empa tsela eo Peterose a neng a itshwere ka yona. Ba ne ba na le -- phapang e nyane ho seo, empa seo ha se yaka sa ba arohanya. E ne ele baena. Hobaneng, re fela re tla arohana, e seng diphapang ... ha ke dumellane le baena ba Assemblies of God. Ha ke dumellabne le tsela eo ba sebetsang ka yona, empa ho nale banna ba bangata ba Assembly of God bao e leng baena ba lokileng. Ke hanana le seo thuto ya bong, empa hop nale ba bangata ba baena bao ba lokileng. Ke dumellana -- ha ke dumellane le Baptists, le Presbyterian le mekgwa ya bona, empa moo, ho nale Bakreste ba sebele ho bona.

1025-139 Kae kae ke ile ka fumana telegramo. Ke e lahlile. Moena, moreri wa Baptist, a re o tla -- o batlile ka nako e telele -- kapa ho fumana sebaka se hlomphehang bakeng sa Modimo -- ho nale ho hlompha batho. Mme moena ya lokileng a tla mona a re, “ke tla o isa sebakeng seo.” O ne a btla hotla mona: Mo-Baptist. O ya bona, ba tletse hohle mona. Ha ke dumellane le mokgwa wa bona, empa ke rata sehlopha sena. Jwale o aseke wa bolela se seng ka baena. Jwale moena, neo tsena -- di lokela ho ka lekolwa. Haho mpho ... O lokela ho e hlokomela. Satane a ka etsisa neo eo. Sheba di-Beatles jwale ho ya ka phodiso e Halalelang: a le ditshila, a le mobe, a bodile, a tswetswe diheleng. O ya bona? Ho lokile.

1025-Q-293

293. Na Daniele e ne ele monna wa bone seboping sa mollo hobane e ne e le moporofeta wa mongwaha oo? Tjhe, e ne e le Jesu. Monna wa bone e ne e le – e ne e ka Mora Motho. Ha ke nahane e ne ele moporofeta, hobane o ne a le lememeng la ditau‘ lemeng; empa ke -- nka se dumele ha Daniele a ne a le seboping sa mollo. Nka -- nka se ... Jwale, moo o ka nna yaba o buwa nnete, empa e be seo ke tlhahiso feela.

1025-Q-294

294. Moena Branham, ho Genese 6 : 12 Modimo O itse nama yohle e senyehile ka tsela eo. Na sena se bolela ka tlhalo na? Haho le jwalo, na Jesu o ne a sa buwe ka ntho yona eo ha a ne a re, “Jwalo kaha ho bile mehleng ya Noe, ho tlaba jwalo le mehleng ya Mota Motho” ho Mattheu 24: 38 - 39?

1025-Q-295

295. Moena Branham, na ho tlaba le bana ba tlang ho tswalwa nakong ya millinnium -- lemo tse sekete--millennium, lemo tse sekete tsa ho busa ha Kreste lefatsheng? Kapa ho tlaba le letshwao le leng -- le leng feela (ntshwarele) nakong eo; kapa ho tlaba le batho lefatsheng ka mmele o mong ka nako eo? Ke tla leka ho potlahela seo. “Jwale, ho Genese 6:12, Modimo O itse nama yohle e senyehile ...” Yeah, seo e ne ele lenyalo, tlhalo, le sohle. Bibele e boletse, “Jwalo kaha ho bile mehleng ya Noe, kamoo batho ba neng ba nyala, mme ba nyalolla,” jwalo jwalo. Seo ke le leng letshwao la mehla ya ho qetela, letshwao le le leng. Jwale, haeba lefatshe lohle le etsa seo, nka se re ke matshwao a tshiu tsa ho qetela, e seng ho feta kamoo nka bilelang ka ho buwa ka diteme ele bopaki ba Moya o Halalelang. Ke nnete seo se lokela hoba bopaki ba ho tla ha Hae ha lenyalo le tlhalo jwalo ka matsatsing a Noe, empa ho nale tse ngata tse etsahalang; empa e le letshwao feela.

1026-145 Mme ho buwa ka dipuo ke neo ya Moya o Halalelang, empa e seng letshwao la Moya o Halalelang, e seng ho feta basadi le banna tlhalo le lenyalo. Seo e ka sebe feela letshwao. Haeba ele ntho ele nngwe feela, nka se bitse seo. O ya bona? Tse ding tsa dintho di ka tswella ka diteme kapa neo tse ding ho etsa seo Modimo. Jwale, “Na ho tlaba le bana ba tlang ho tswalwa ka nako ya puso ya millennium?” Ke potso e teng mohopolong wa ka, eo ke ileng ka le bolella yona ka tsatsi le leng. Ha ke tseba. E kare ba tlaba teng; e ka re ho tlaba jwalo. Ke tlilo tshepahala jwalo ho lona. Ha ke tsebe kgetlong lena. Ha Modimo a senola seo, ke tla le bolella sona. Empa ema; seo se lokela hotswa ho Modimo. Lona le bana ba ka. Nka se le bolelle. Ha ke tsebe kapa ba tlaba teng na. Nka se bolele seo.

1026-147 “ ... kapa ho tlaba le sebe lefatsheng ka nako eo?” Tjhe. Ho ka sebe le sebe lefatsheng ka nako eo. Satane o tlamilwe. “Na ho tlaba le batho lefatsheng ka mmele ona ka nako eo?” E, monghadi. Re tlaba le mmele ya rona e halaleditsweng hona moo lefatsheng, re ja, re nwa, re aha matlo, le ho phela jwalo kaha re phela feela ka lemo tse sekete. Ke phomolo ya Monyadi le Moduwa.

1027-Q-296

296. Moena Branham, Jesu o ne a bolelang ho Mattheu 12:32, moo Jesu a itseng, “Masng kapaa mang ya buwang kgahlano le Moya o Halalelang, a ka se tshwarelwe, leha ele lefatsheng lena, leha e le letlang”? Ka kopo hlalosa temana ya Lengolo lena bakeng saka. Ke ya leboha. Mme o ngotse lebitso la hae; ke mosebeletsi wa Modimo. Ho lokile. Moena, ke ... O ratheologi, nna ha ke seo. Empa nka rata ho bolela sena, hore Jesu o itse, “Leha e kaba mang ya buweang kgahlano le Moya o Halalelang a ka se tshwarelwe.” Ka matswe a mang ho ka kopanya seo le Lengolo lohle, “Mekgwa yohle ya dibe eya tshwarelwa, empa ho nyefola Moya o Halalelang motho a ka se tshwarelwe.” Ho nyefola Moya o Halalelang ho etsa setshehisa ka seo, ho buwa ka Oona, ho soma, ho etsa tse jwalo ke ho feta mola wa ho loka le bobe.

1027-150 Jwale, ha le bona Moya o Halalelang ... Mohlala, ho etsahalang ha Moya o Halalelang o theoha o senola dipelo jwalo kaha o etsa, mme ho etsahalang ha Moya o Halalelang, mme o sa dumele seo, mme o tswe o buwe hampe ka seo; ha ke kgathale leha o ka etsang, o fedile. Mme o ka se etse seo. Seo se tisa seo o leng sona pela Modimo, hobane Peo ya Modimo e hlola ho motho e seng sebeng. Mme sebe ke eng? Ho se dumele. Ha a bona Lentswe le senolwa, o tla dumela seo. Mme ke feela a ka ... O ya bona, ho na le sebe se le seng feela, se le seng feela. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Ke gho se dumele. Hantle feela. Ho etsa bofebe ha se sebe. Hio tsuba kwae ha se sebe, ho buwa kleshano ha se sebe, ho rohakana ha se sebe, ha se sebe. Tseo ke tholwana tsa ho se dumele. O etsa seo, hobane ha o dumele. Hantle feela. Jwale, o ya bona, ho teng sebe se le seng feela, mme ke ho sa dumele. “Ya sa dumeleng o se a ahlotswe.” Ha se lebaka hore o etsang, o ahlotswe e sa le ho qaleng. Ho lokile.

1027-Q-297

297. Moena Branham, ho phosa ha basadi ba sa -- ba sa nyalwang ba (ha ke ya re) kuta -- meriri ya bona? Ke nahana hore ke mosadi enwa. Eya. Eya, ke phoso ha mosadi a kuta. Jwale, ke potso e kgutshwane. Na le robetse? Jwale, re tla -- re tla potlaka. Ke ne ke rata horer ere kene peong ya serpente. Rapella mora wa rona ya ho ... Eo ke kopo ya thapelo. Ke phuthile feela, jwalo ka ...

1028-Q-298

298. Moena Branham, na basadi ba dumelletswe ho sebetsa dibakeng tse phatlalatseng ha ba se ba na le monna ya ikgonang le bana? Ke botsa sena bakeng sa motho e mong. Jwale, ke ha ke tsebe ka seo. Nka se buwe. Empa ke nale feela maikutlo ao. E re ke bolele sena: Ke dumela, ha ke ne ke le -- mosadi ke tseba hore monna waka o ya ikgona e bile o nale mosebetsi o motle, a sebetsa, ke dumela hae ne etlaba -- thabo ho nna ho ka dula hae, ke hlokomele bana le ho etsa le ho disa bana baka, le ho rata Morena. Mme haeba ke nale seo nako e feng kapa e feng ke hlatswe diphahlo, ke ne ke tla ruta bana baka ho tshaba Modimo.

1028-154 JwaleJ, ha o nale -- molato kapa se seng seo o lekang ho thusa monna wa hao ho se lefa, kapa se seng seo o batlang ho s eetsa ... Jwale, ke nahana hore ho lokile o leka ho thusa. Mme o phela jwalo ka mosadi. Mme ke nahana ka thata. Haho monna ya phetseng hantle ya ratang ha mosadi wa hae a tlala hohle mona, moo ho nang le matlakala ana ohle, banna ba ditshila. Empa ha mosadi a fumana seo, ke nahana hore o lokela –monna wa hae o lokela hore o be Mokreste wa sebele ya tshepehang, mosadi ya tshepahalang. Empa jwale, ke -- hore a seke a sebetsa, ke -- ha ke tsebe. O ya bona, haho Lengolo le dumellang seo. Ke mpa feela -- ke feta feela ka tlhahiso. Empa ke nahana hore ha mosadi a batla ho sebetsa a etse seo ...

1028-156 Jwale, ke mpa ke le kgahlano le basadi ba sebetsang diofising tsena moo ho tletseng banna bana bakgwebo, batswella, ba bolela dipale tse mpe. Mme hantle, mosadi ya hlwekileng a dutse moo, le ntho tsena tse ditshila ts ebolelwang moo, ke kgahlano le seo. Ke nahana hore o tswe moo. Empa jwale, ha mosadi a itshwara jwalo ka – jwalo ka mosadi wa sebele a thusa monna wa hae ka se seng – diaparo bakeng sa bana ho ya sekolong, kapa ho lefa molato, kapa se seng, mme a rata ho sebetsa ho fihlela a qeta ... Jwale, mopna ha se Morena, ‘hobane ha ke na Lengolo bakeng sa seo. Empa e le tlhahiso yaka feela; empa hlakoreng le leng, ha ke nahane hore o tla rata ho sebetsa le ho tsamaya hohle --kapa -- ho ka senya tjhelete, a matha ho pota, mme a matha hohle, kapa ho nwa, ho tsuba, le ho tswella; Ha ke dule a ka etsa seo. Ke nahana a ka dula hae, e be mosadi, a hlokomela ntlo.

1029-Q-299

299. Ha Jesu ele wa bobedi ... (Tjhe.) Ha Jesu -- ha o le lenyalong la bobedi mahlakore bobedi a hladile ... ebe -- a ya (b-a-k-a --) -- pako -- ke pako e lekaneng, kapa o lokela ho lesa seo sohle -- kapa o lokela ho hlala hore o loke?“ ”Ha o le lenyalong labobedi bobedi le hladile ...“ ke nahana hore ke se ke arabile seo. O ya bona? E ya, ke se ke arabile seo. Ha ka bobedi le hladile--le ... ke nahana feela ... ke -- ke lakatsa hore ha ne re sa kene nthong tsena, batho. Ke nale metswalle e dutseng hantle feela ka mona, hara letshwele lena ... Seo se ya mpolaya ho ka se buwa, empa ke lokela ho etsa seo. O ya bona? Mme lefatshe le senyehile haholo. Ba bang , ba banyane, basadimoholo ba etsa phoso mme a nyale letahwa mme -- mme hobe jwalo, kapa monna e mong a nyale mosadi wa seterateng mme a sa tsebe seo, mme a tlamellwe ho mosadi eo kapa ha a ntse a phela. Seo ke ntho e tshosang. Lenyalo le hlohonolofaditswe. Mme ka nako tse ngata bana ba baetsadibe ba mathela ho lona, mme baipotse hore molato ke eng. Ke--ke ... ke dumela, ha Morena a ndumella ho hlalosa lenyalo le tlhalo ka tsela eo a ratang ka teng, ke dumela ha seo se tla hlaka. Ke phetho ... [Karolo. e sa sebetseng. Ho theipi --Mong.]

1029-Q-300

300. Re ya bona ... Hobaneng re sa lokele ho rekisa matlo a rona? Re ya leboha. Re ... P.S. Re rapetse ra itima dijo, le -- ho ka rekisa seo, haho na thuso. Jwale, moena kapa kgaitsedi (Ha ba ngole mabitso a bona.), empa leha e kaba o mang, jwale, o leka ho rekisa ntho tsa hao ... O rekise seo ho ka reka se seng kapa seo o se batlang, ha ke tsebe. Haeba sena ele nnete, o leka ho reka lehae le leng ... Ha o nale bana kapa se seng se jwalo kapa se seng ... Ha ke tsebe lebaka, empa nka buwa sena: Ha o leka ho rekisa ka baka la, ho itima dijo, ho ka inehela ho Morena lebala ka seo. O ya bona? Hobane e kaba Modimo ... O ka nna wa ya nqe nngwe, mme e ka nna yaba seo ha se setle. O ya bona? Ha o le Mokreste o tshepile Morena, hobane hantle feela kapa e kabe o sa itime dijo le ho rapela. O ya bona? Jwale ke tla beha seo ho Morena. Ke re, ”Jwale, Morena, ha nako ya Hao ho rona ho ka rekisa, O tla romela moreki.“ Jwale seo se ho Morena, tlosa matsoho a hao ho yona mme o tswelle. Ke dunmela ha seo se tla sebetsa. Ke ya potlaka, hobane ke felletswe ke nako.

1030-Q-301

301. Moena Branham, na ke phoso ha mosadi a harile moriri? Ke ile ka feta ho seo. Hantle feela, ha ke kgathale; tswella pele. O ya bona? Ha ke ... Ke ya tseba hore o ... ha ke bolele seo e ka ke ” motlae “ ho lona banana. O ya bona? Ke bokokobetso. Lona -- o rata ho tseba, mme le ya nkopa. Le nale bonnete kapa le kabe le sa mpotse seo. Mme le nna ke nale tshepo ho lona, kgaitsedi, seo ke tlang ho le bolella sona, ke dumela ha le etsa seo. Nka se kgone ho tiisa seo ka Lengolo. Ha le rata ... Ha le sena, moriri o motle o sothehileng mme o le mosadi, le rata hore lebe batle bakeng sa banna ba lona, bakeng sa mohlankana wa hao, kapa se seng, ke -- nka se le bolelle ka moriri o ikharileng kapa -- kapa ba e bitsang ntho eo, tinting kapa se seng dikhele? Ke -- haho seo nka se buwang ka taba eo; seo se tloha ho wena. O ya bona? Ke ... O mpa feela, o le mahareng ... O kope feela Morena hore na oetseng, mme O tla o bolella, hobane ke leka ho araba dintho ka Lengolo. O ya bona?

1030-Q-302

302. Ka kopo hlalosa I Bakorinthe 13:8-12. Jwale Lentswe le lokileng le busetsa kereke ke – na temana tsena di se diphethahetse? Jwale, ke nahana ke tswelle ka seo ke se etsang, na ke ile ka etsa seo? ”Mme ha seo se etla, seo e leng karolo tse tlositsweng.“ Paulose o re, ”Leha nka buwa puo tsa mangeloi, mme ke etsa tseo tsohle mona ... Empa ha Eo a tla ...“ Jwale, na ho nale se seng se lokileng ntle ho Modimo? Tjhe, monghadi. Na Modimo o lokile? Tshimolohong [Phutheho e ya araba, ”Lentswe.“--Mong.] Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Lentswe entse ele Modimo. O ya bona? Ho lokile. Ha Eo ya lokileng A etla, eo e leng karolo ya seo.

1031-Q-303

303. Moena Branham, na ke phoso hoba le moriri o mokgutshwane? Ke nahana -- hore enwa ke monna; ke nahana jwalo. Jwale, basadi ba bang baetsa jwalo. Hantle feela. Ke ne ke tsamaya ka bese ka tsatsi le leng ke ya serapeng sa mmuso sa diphoofolo mona. Ke nylosetsa mona ... Ke ne ke dutse moo, mme monna e mong o ne a buwa a re, a rwetse katiba ya balebedi ba diphoofolo, mme ke ne ke buwa le yena. Mme o ne a tswella ho tsuba, a rwetse dikgalase tsa ho tjheseletsa tjena. A le hantle Sellersburg. Mme ke ne ke dutse moo. O ne a buwa se seng moo, mme ra dula ra tshela; ka mootla leotong; ka re, ”Moshemane, ke -- seo se nka kuku, na haho jwalo?“ Mme ke ne ke dutse ka tsela e jwalo, mme hantle -- hantle feela ka tsela eo –mosadi e mong a dutse moo, ”A re, Ruthe, o ya moo ...?“ Ba ne ba kentse diovarolo, ntho e kgolo, ba le jwalo ka banna, a dutse moo a tsuba kwae mme a ntsha musi ka dinko, ka nahana hore ke monna. A buwa ka ho tjheseletsa mme a etsa se seng, a otla monna e mong hloohong mme a e time , mme a qala a tsheha. Ka tsheha le nna ka mootla seropeng sa le letona, ke nahana hore ke monna. Ke ne ke sa tsebe phapang. O ka se ba bolelle. Mme Bibele e itse, ”Mosadi a seke a apara diaparo tsa monna, seo ke manyala.“ Ke rona bao he.

1031-167 Tjhe, moena, ha o kutile moriri o mokgutshwane, ke yaa le bolella; o eme ho fihlela o fihlela lemo tsena tsaka, o tlaba le o mong. Mme jwale ... Ho lokile. Ke ne ke sa buwe ka mokgwa o jwalo, weso. Modimo ao hlohonolofatse ha o dumela hore Moena Branham o o bolella nnete. Ha ke dumele ha Modimo a ile a bolela seo, yena -- ha a ntse a kuta moriri ha se lebaka hore o mokae. Ha a hodisa moriri wa hae hore o leketle jwalo ka wa basadi, Bibele e re ke dihlong. Empa jwale, ha wena -- ha feela o nale morir jwalo ka moshemane ya monyane ... Mme -- mme ke boletse seo: ”Mme o le, Rickys, ka ho kuta meriri,“ mme jwalo feela, le dintho tse jwalo feela, empa ke re feela. L eya bona? Ha ke nahana hore Modimo ha a kgathale hore o kuta moriri wa hao ha kae kapa jwang, ha feela a o kutile, hobane Modimo ke hlooho. Empa hloho ya mosadi ke monna; ka tsela eo, o lokela ... Mme ha a kuta moriri, o hlompholla hlooho ya hae. Ka tsela eo mosadi ya hlomphollang o ya hlalwa. Ho jwalo feela? Jwale ha mosadi a kuta moriri, o -- monna wa hae ho ya ka Bibele o nale tokelo ya ho mohlala ka baka la ho phela bophelo bobobe: ka ho hlompholla motho. Ke ba ba kae ba tsebang seo? Seo Bibele e sebolelang, hobane o hlompholotse hlooho ya hae. Haho motho ya ka phelang le mosadi ya hlomphollang.

1032-Q-304

304. Moena Branham, ha Isaia a buwa le baradi ba Zione (kapa ho, ke bolela, yena -- ke nahana hore ”a buwa“) baradi ba Zione ka baka la meriri, merir e sothilweng, ho nale meriri e lokileng, mafahla; ho nale ... Na seo se tla bolela kajeno kapa Bibele ya kgale ka seo? Bibele ya kgale e lokile kamehla yohle, mme se seng le se seng se buuwang ke Modimo se lokile. E ya, monghadi. Ntho feela eo e etswa hotswa Bibeleng ho ya ho ya kgale Bibele, ke ho loka feela. Jesu O itse, ”Le utlwile bare, Le seke la feba‘ (o lokela ho etsa seo); empa kere ho lona, mang kapa mang ya shebang mosadi ka ho molakatsa o se a mofebile ka pelong ya hae.“ Ke ntho e tshosang ha ka kang eo. Jwale, ke lokela ho kwala, metswalle. Eba kamora nako. Jwale, e se e fetile. Ha re bone seo. H are bone.

1032-Q-305

305. Moena Branham, basadi (Oho, hle.) ba kaba le meriri e bolelele bo bokae? Hape, ka tsela e jwang. I Timothea 2:9. O ya bona? ”Ha basadi bahlophehe. “Ke batla -- ke batla ho apara Modimo waka. (Modimo a lehloholofatse, Kgaitsedi ya ratehang.) Ke ya leboha. Modimo A o hlohonolofatse. Re rapelleng.” Mme o ngotse lebitso la hae mona. Sharon, hantle feela, ausi, Modimo ao hlohonolofatse. O lese o be molelele kamoo o ka kgonang, kgaitsedi. Ke ngwanan e monyane. Morena ao o hlohonolofatse, moratuwa. Ho lokile, tswella hantle feela.

1032-Q-306

306. Kamora hore Monyaduwa a hlwibilwe na ho tlaba le e mong wa barwetsana ba mawatla ya tla bolokeha kapa batla lahleha? Tjhe. O ya bona, sohle se tlabe se fedile ka Kereke ya baditjhaba e tlabe e fedile ha Monyaduwa a tloswa lefatsheng. Moya wa Modimo o ya tloha lefatsheng: “Ya ditshila a tswelle hoba ditshila; ya lokileng a tswelle ka ho loka; ya halalalelang a tswelle ho halalela.” Ka mantswe a mang o fetoha smokey, ke kae -- ke maemo a bo Buelli tabeng ena. Kreste o lokisa seo; nako ya Hae ya bo buelli e fedile. Tlhwibilo e nka sebaka; O ya tloha setulong seo, a tswella pele ka Buka ya Topollo, mme A tlilo batla sohle. Haho kopano ya mosebetsi ka nako eo. Ke ba bakae ba tsebang seo? Ke nale e nngwe ya Ditiiso – kapa e mong ya ... Yeah, Ditiiso, ke dumela hore, Kreste o tlo batla sa Hae sebaka sa mosebetsi.

1033-174  Jwale, motsotso feela. “Na brwetsana ba mawatla ba tla bolokeha le bona na.” Tjhe. Leha ho ka etsahalang ha jwale -- seo se ya etsahala. Kamora moo o tlabe a le maemong a ... Jwale, o tla ya kena matshwenyehong. Mme lebaka la seo ke lena, ka hobane a latotse Tlolo ya botlalo bohle. Ke modumedi, modumedi ya leng teng, empa o lokela hoba a fete hara matshwenyeho. Bibele e re, “Mme bongata ba bona, drakone e tshwela metsi le ho etsa ntwa le bona ...” Mme e tlaba hora e nngwe eo. Haho soka hoba le nako e jwalo historing ya kereke hoo batlang ho lapela kolobetso ya Moya o Halalelang. Ke buwa ka Banna ba Kgwebo ba Bakreste. Hantle feela, ke Presbyterian, Lutheran, Catholic, kaofela ha bona, Baptists ka makgolo, Church of Christ, Nazarenes, Pilgrim Holiness, Seventh Day Adventists, e mong le emong a leka ho fumana seo ... O ya bona?

1033-176 Jwale, sena ke ntho e otlang ha bohloko. Kakopo hle o seke wa nka seo jwalo ka thuto, empa na o ya utlwisisa seo ke se bolelang ha seo se nka sebaka? Nako etlabe e fedile. Bakeng sa ho sheba, ho ne hole barwetsana ba supileng -- kapa ba leshome ba neng ba ilo kgahlanyetsa Monyadi, mme halofo e nale oli lamping tsa bona, halofo e nngwe e ne e sena seo. Ke karolo ya mmelee shweleng le nngwe e phelang. Ba bohlale ba le bahlano, ha ba -- hwa utlwahala mohoo, “Bonang Monyadi ke ...” ba tsoha hang kaofela –ba tsoha ba kena moketeng wa lenyalo. Empa barwetsana ba mawatla bare, “A ke le re qatsetseng oli, ya rona e fedile. (O ya bona?) Re tshelleng oli,” ba re, “Tjhe, re nale feela e lekaneng bakeng sa rona. E yang lew ithekele.” Mme ha bantse ba ile, Monyadi atla.

1033-177 Ha seo se hlaha, mohoo, “Monyadi o yatla,” e mong le emong o ne a batla seo, hantle feela ka pele. Na ha se hora eo mongolo o leng teng leboteng. “Oho, re batla kolobetso ya Moya o Halalelang.” “Re batla sena, sane kapa sela.” Empa ha ba sa ilo reka seo, Monyadi a fihla. Ba bohlale ba kena, mme bona ba ne ba setse kantle ba lla, hweletsa, le ditsikitlano tsa meno. Ke nale potso e ntle mona hore: “Ke mang monna eo ya neng a kene lenyalong, a sena kobo ya bohadi?” Mme kaofela dipotso tseo di fella moo.

1034-Q-307

307. Na motho o lokela ho lefa boshome ka bonngwe kapa, Mokreste o lokela ho sebetsa? Hantle feela o lokela ho etrsa seo. Ke motho feela ya tlang ho sebetsa, ke Mokreste. “Lefa boshome ka bonngwe?” Ho tloha feela hore na motho eo ke mang. O ya bona? Hantle feela. Ho Baheberu 7, ntho ya pele eo ho buuwang ka yona ho -- maemong ao ... Ema motsotso, ke dumela, potso ya bobedi. Tjhe. Uh, uh. Tjhe. Bakeng sa moena ... O re, “Potso tse pedi bakeng sa Moena Branham.” Ha ... Ho Baheberu 7, ha Abrahama, ha a tswa bolaya marena a kopana le Melchisedeke, o ile a lefa boshome. Eo e ne ele Melchisedeke, Morena wa Salem, e leng Morena wa kgotso, le Morena wa Toka, eo eneng e se motho e mong ntle ho Modimo ka Boyena. O ya bona? Empa ha o lefa boshome ... Bonneteng, moo o kolotang boshome teng ke moo o fumanang dijo. “Tlisang boshome bohle ka tlung ya Ka, ho bolela Mofrena. (Hnatle feela?) Mme le Nteke ka seo ho bolela Modimo, hore le bone nka se le bulele diphororo tsa lehodimo ho le nesetsa mahlohonolo ao le ke keng laba le diphapusi tse lekaneng bakeng sa oona.” Ke kgohla monna kapa mosadi ya sa lefeng boshome ba hae ho amohela seo.

1034-184 Ke tla dula mona ho fihlela hosenga, ke le bolella se ileng sa etsahala kapa seo ke se boneng, le maemo ao ke neng ke le ho ona. Empa ka botshepehi boo ke bileng le bona, ke lefile boshome baka. Mme ha ke nka karolo yaka ho tswa ho ba bang mona, ke ne ke lokela ho nka haholo ... ke ne ke lokela ho fana ka boshome. E be ke tla fa baruti, mme bongata ke bofe baruti. Ebe ha ke sa kgone ho etsa seo, eb ntho eo ke e entseng, ke ile ka boloka boshome mme ka fa Modimo mashome a robong. Mme ebe, ha molao o mpolella hore nka se etse seo, ke ne ke lokela ho nka ... Mme ha ke, ho ne ho lokela ho etsahala, e be ke lokela ho nka karolo jwalo jwalo, mme ebe ke nka moputso wa didolara tse lekgolo ka beke; mme ke lefe boshome baka ka seo. E ya, monghadi. Ke dumela ho lefeng boshome. Ke karolo e nngwe ya ditlhohonolofatso tsa Modimo. O re, “Seo ke Selekane sa Kgale.” Ke sa Selekane se Setjha hape. Eya, monghadi.

1035-Q-308

308. Moena Branham ya ratehang, ha ngwana a tswetswe -- ka ntle ho lenyalo, na ngwana enwa aka bolokeha kapa ho hlwibilwa? Ho bolokeha? Hobaneng hantle feela, ke dumela ha ngwana a ka kgona ... Ngwana ha ana molato ka se etsahetseng. Seo ke nnete. Empa ke ... Ka ho kena tlhwibilong ... Bolokeha, nka re, “E ya.” Empa tlhwibilong ke peo ya sebele e kenang teng. Mme ha ke dumele ha bohlola ele peo ya sebele. O ya utlwisisa? O ya bona? Ke dumela ha batho ba -- ngwana a ka bolokeha; haho tokelo e jwalo. Ke ntho e mpe haholo. Empa jwale, ho Selekane sa Kgale ha ngwana a ne a tswetswe ka tsela eo, o ne a sa kene le hara phutheho ya Morena ka maloko a leshome, lemo tse makgolo a mane le metso, thohako eo e ne ele mpe haholo. Nahana ka seo feela. Ngwana ya se nang molato, e kgolo, e kgolo, e kgolo, holo, holo, holo, holo, holo, tloholo, nahana ka seo, ditloholo tsa ngwana, tloholo, tloholo, ditloholo tsa leshome ba ne ba sa kene phuthehopng ya Modimo. Hantle feela. Empa o ya bona, ho ne ho se ntho e matla ho seo e leng sebe. Madi a Selekane sa Kgale a ne a sa tshwarele dibe; a ne a dikwahela feela. Empa Madi a Jesu Kreste a hlala seo. Ke seo eleng phapang. Ha Madi a Jesu Kreste a kena, a etsa phapang.

1035-Q-309

309. Moena Branham, re rata ho ba haufi le Molaetsa kamoo ho ka kgonahalang. Na re ka fallela Arizona kapa Jeffersonville? Etsa kamoo o ka kgonang, ka bowena. Ke ya lerata; ha ke kgathale o ya ho kae, o etsang. Empa jwale, jwalo ka keletso feela, ke dumela ke tlatla Jeffersonville. Ha o tlo ya kae kae, ke tlatla Jeff. Ke mona ho feta Arizona. Hantle feela.

1035-Q-310

310. Moena Branham, ke -- na e se ele kamora nako hore re rerele baetsadibe? Tjhe. Tjhe. The o seke wa kenya seo mohopolong wa hao, moena. Tswella pele o ahe ntlo. Tswella o etse seo o ntseng o se etsa. Tswella feela ho fihlela o bitswa hae. O ya bona?

1036-Q-311

311. Potso ya 2. Na ba bolokehileng ba lokela ho ikgetha ho ba sa bolokehang haho tluwa thapelo? Bapholoswa baikgethe ho baetsadibe thorisong? Ha ke tsebe hantle hore o bolelang ka seo. Haebe o bolela jwalo ka ... O sebeletsa Modimo hohle. Empa ke nahana ha re, re tlaba le kereke jwaang, hobane baetsadibe batla hantle feela ka hare ho kereke mme badule hantle feela lehlakoreng la Mokreste. O seke wa ikarola ho letho ntle ho sebe, e seng moetsadibe. Fumana moetsadibe kamoo o ka kgonang, empa o seke wa nka karolo dibeng.

1036-Q-312

312. Na mosadi ya pholositsweng o lokela ho latola monna wa hae ha a sa pholoswa? Tjhe, monghadi. Tjhe, monghadi. Eo ke monna wa hao. O tla motlosa pela Modimo hohang ho nale kamoo o ka nahanang ka teng. O ya bona? Hantle feela, moena, kgaitsedi. O nyalane le yena; ke wa hao, mme wena o hae.

1036-Q-313

313. Moena Branham, na lentswe lena le bolelang annualment (pitso ya molao)? Na batho ba lokolohile ho ka nyala kapa ena ke tsela enngwe ya ho kgothaletsa tlhalo? Ke rata ho utlwa haholo ka taba ena. Hantle feela ba ya nyalana. Ha feela ba nka kano, ba ya nyalana. Jwalo ka moshemane, ha moshemane a tshepisa ngwanana ho monyala tlasa tumelo e lokileng, o tlameletswe ho ngwanana eo. Ho tshwana hantle feela leha a monyetse. Ntho feela eo e ka etsahalang, ke ho o fa -- seo ke ho lokisa seo ho ka thibela ho dula feela basa nyalana mmoho. Empa ha monna a bolella mosadi, “Ke tla o nyala, Moratuwa; ke tla o etsa mosadi waka. Na o tla nka ...” o nyetse. Selekane sa hao ke sa bohlokwa; ke seo eleng sa bohlokwa. Haho moreri ya ka o nyalang, haho magistrata, kapa e seng letho; ke selekane sa hao ho Modimo le wena. Ha o tshepisa, o se o nyetse.

1036-195 Sheba mona. O re, “Moena Branham, na ke ...? O re ... O re o araba seo feela ka Bibele.” Na o ne o batla seo ka Bibele? Phahamisang letsoho ha le batla seo. Jwale, re nale metsotso e robedi mona. Ho lokile. “Josefa, monna wa hae, ka hobane ele motho ya lokileng (monna ya mobeheleditseng, a se a mmitsa monna) ... Josefa, monna wa hae, ka hobane feela e le monna, e ne e le ’hantle feela‘ ho mohlala sephiring ka sena; empa pele ba kopana, a fumanwa a nale ngwana wa Moya o Halalelang. (O ya bona?) Mme Lengeloi la Morena la hlaha ho yena ka toro la re, ’Josefa, mora wa Davida, o seke wa tshaba ho inkela, Maria, mosadi wa hao.‘” O ne a se a monyetse, o ne a se a mobeheleditse.

1037-197 Mme ka ... Mme mosadi e monyane, ha o tshepisistse ho ka nyala moshemane eo, o lokela ho etsa seo. Ha o nka qeto ya ho nyalana le emong ntle, ho eo, o tlabe -- ho tloha moo o tlabe o phela bohloleng. Mme hlokomela, ntho yona eo le ho wena moshemane ... O seke wa etsa selekane le motho ntle le hore o phethe selekane seo. Hopola, ho nale seo ka hare ho Bibele. Josefa o ile a tshepisa Maria. Mme Modimo o boletse hore ho jwalo ... Bala melao ya Selekane sa Kgale ka seo. O ya bona? Molao wa Selekane sa Kgale, ha o tshepisa ho nyala mosadi, mme o be o nyala e mong, o ne o etsa bohlola; mme o ne o ntshowa motseng. E ya, monghadi. O lokela ho boloka selekane seo o tshepisistseng mosadi eo. Ke setshelo se hlwekisitsweng, se tlileng ho tlisa lesea lefatsheng. Jwale ha o tshepisa motho, monyale.

1037-Q-314

314. Na e se ele kamora nako bakeng sa tshebeletso tsa tjhankaneng le mesebetsi e jwalo ho ka pholosa meya e moo? Hape na re lokela ho rekisa sohle ha jwalo, Morena wa tla? Jwale, ha jwang -- ha jwang ... ke tshepa ha ke soka ke bolela se seng se kang seo. Na nkile ka bolela seo? Haeba ke ile ka bolela seo, ntshwarele. Ha ke bolele ... O ya bona? O seke wa bolela ntho tse jwalo. Tswella pele feela, thero, hoba le tshebeletso tsa tjhankaneng, ho fumana sohle, mme o seke ... Sheba mona. Seventh Day Adventists e seng kgale mona, lemo tse ka bang mashome a mahlano kapa a tsheletseng, ke bone seo mane ho pampiri ya Courier-Journal (Ke nale seo mona kae kae.), karolo e kgolo ya pampiri ya Courier-Journal, moo ba neng ba lahla mapheo a kgale, ha bane ba bitsa Millerites pele ba e bitsa Seventh Day Adventists. Mme ba na le lakana e kgolo moo pampiring ya Courier mona Franklin, Kentucky, ha ba ne ba rekisa sohle sa bona ... Baa ile ba beha se seng, ba tiisa seo ka Lengolo; Jesu O yatla ka tsatsi leo, mme ba ya moo ba fumana diharepa tsa bona jwalo, mme badula thabeng. Hoseng ho latelang, phoka ya nka sohle mona fatshe, mme ba theoha moo. O ya bona? Ke matlakala le sohle seo.

1038-202 Na ha o dumele seo. Jesu ho ka etsahala hore A seke a tla lemo tse ka bang lekgolo. Ha ke tsebe hore o tla neng. Haho motho ya tsebang hore O tla neng. Empa ke tla leka ho tswella ho rera le ho etsa sohle ho fihlela mong A fihlang. Ha A satle kajeno mona, ke tla Moshebella hosane. Ha a satle hosane -- bekeng ena, ke tla Molebella bekeng e tlang. Ha a le siko mona lemo tse leshome, mme ke ntse ke phela, Ke tla nne ke moshebe lemong tse ka bang mashome a mararo tse tlang. O ya bona? Ke tla nne ke lebelle. Ha ke tsebe hore o tla neng, empa ke batla ho tshepahala ho Yena mme ke tshepeha ho batho ba Hae, mme ke phela jwalo ka Mokreste, mme ke emetse hotla ha Hae. O ya bona? Tswella ho rerela meya e teronkong, o leka hore bohle ba pholoswe. Ha ke tsebe hore o tla neng; haho ya tsebang. Empa ke tla bolela sena. Ke lona lebaka le etsang hore ke le bolelle, mme ke tshepa hore le ka se kenye botoloki ba lona moo ... Ke sa behelle motho enwa ka thoko. Morena a o hlohonolofatse, moena, kgaitsedi, leha e kaba o mang. Ho bonahala e ka ke motho e mong ya tswang ntle ho toropo, hobane sena se ne sele –ho poskarete, ke nahana, hotswa Denver, Colorado, mme ... Yeah, Pike‘s Peak, Colorado. Jwale e ka nna yaba e mong o rometse sena ka poso, empa seo -- ke hantle feela seo. Ba ka nna ba fumana theipi. Empa ha re hopole, o seke wa tjhentjha letho, haese tsela tsa hao ho tloha sebeng. Tswella hantle feela mosebetsing wa hao, o tswella hantle feela. Kaofela bautlwisisang hantle, “Amen.” [Phutheho e ya araba “Amen.”--Mong.] O ya bona? Etsa seo ha jwale.

1038-Q-315

315. Moena Branham, ho Mattheu 12:40 e re, “jwalo kaha Jonase a bile mpeng ya hlapi ka matsatsi a mararo le masiu a mararo; jwale ho tlaba jwalo le ka Mora motho o tlaba mpeng ya lefatshe ka matsatsi a mararo le masiu a teng.” Ha jwang ba ka re -- kajeno ba re o ne a beilwe lebitleng ka Labohlano mantsibuya mme a tsoha ka Sontaha hoseng, e leng se etsang masiu a mabedi le letsatsi? Jwale, ha o ka hlokomela, e re, “Jwalo kaha” (O ya bona?) matsatsing ao Jonase a neng a le mpeng ya hlapi ka matsatsi a mararo le masiu a teng ... Ke ka matsatsi a mararo le masiu a teng, ka matsatsi a mararo le masiu a teng, hobane o ka se etse hore Lengolo le qale leshano. Moporofeta are, “Njka se lese Motlotsuwa waka ho bola; leha ele ho lesa Moya wa Hae diheleng.” Mme tshenyeho e ba teng mmeleng wa motho kamora hora tse mashome a supileng a metso e mmedi, e leng matsatsi a mararo le masiu a teng. Ka nako e nngwe ka matsatsi a mararo le masiu a teng -- O lokela hotswa lebitleng. Jwale hoba matsatsi a mararo le masiu a teng, haho bolele hore ho lokela hoba jwalo hantle feela; ke matsatsi a mararo le masiu a mararo ka nako e nngwe. O lokela hotswa, hobane boporofeta bo ka se fetolwe, hore ... O ne a ka se bone tshenyeho, mme O ne a tla bola haho ne ho kaba jwalo.

1039-Q-316

316. Moena Branham, ha motho a nyetse yaba o ya hlala (Na seo ha se mahlabisa dihlong? O ya bona? Jswale bongata ... Jwale, ha ke bolel tsena kgahlano le batho; seo seleng mohopolong wa batho. Hantle feela, ba mathateng. Tlhwibilo, batho ba ne ba nahana hore; e ne e se tse kalo haholo. Empa jwale, ke lebaka la lefatshe. Mme batho ba bala ntho tsena Lengolong. Mme batho, bakgethwa, ntle moo. Mme ba bona seo, mme baikemiseditse hantle feela. Ba rata ho tseba. Ke lona lebaka leo ke batlang ho diaraba jwalo kaha ke tla o neha seo.) -- a kile a nyala a hlala hape a nyala mosadi eo le yena a entseng seo hantle feela, mme bana ba babedi baka--baka -- nyalana ho Modimo lehlakoreng –na banyalane pela Modimo? Ba kaba jwang tlhwibilong? Ha jwang? Ha ke tsebe. Nka se o bolelle seo. Potso ke hore, “Na ba kaba ho tlhwibilo?” Bahladile, e mong le emong wa bona, ba ntse ba nale balekane ba bona ba phela, e be banyalana hape, bobedi ba nyalana hape. Mme jwale, e mong ya ... Mosadi enwa o nale monna ya ntseng a phela; le thaka lena mosadi o ntse a phela. Mme jwale, ba nale bana jwalo jwalo ho tla ho Modimo. Na ba ka kena tlhwibilong? Seo e tlaba se etswang ke Modimo. Nka se arabe seo. O ya bona? Ke bone ntho e le nngwe. Bibele e re batla bitswa difwebe. Mme Bibele e re, “Sefebe se ka se kene Mmusong wa Lehodimo.” Ke phetho seo nka se bolelang. Ke ya tseba, seo se ya mpolaya ho bolela seo, empa haho seio nka se bolelang ntle ho Lentswe. Ke lokela ho dula le seo. Ke hopla hore seo s efosahetse. Ho teng sebaka ka hare ho Bibele ...

1040-209 Ha ke le eletse. Ka kopo hle, ha nke ke o nehe karolwana feela ya Lengolo. Kakopo, ka kopo le seke ... Ha o phela hantle le monna wa hao, o phela ha monate le mosadi wa hao, dulang ka tsela eo. Na le ka--nakwana ... Hobane ke le boleletse seo, le seke -- le seke la siya bana ba banyane ba sena lehae. Modimo o lokiseditse batho ba jwalo--ba -- ba etsang tsena tse phoso. O ya hopola, Jesu o itse ka Davida ha a ne a lapile, o ile a kena ka hare ho tempele ya Modimo mme a ja se neng sele ka teng, e leng seneng se loketse baprista, mme o ile a fumaneha a sena molato. Moprista o ile a nyefola Sabbatha hodima tsatsi la Sabbatha mme a fumanwa a sena molato, mme ya Moholo ho feta Sabbatha o ne a le teng. O ya bona? Moo ... ke ... Ha re -- ha re leseng seo bakeng sa Modimo, mme le tswelle, mme le phele feela ka tsela eo le leng ka yona ... Phelela -- phelela Jesu Kreste jwale. Ha re bone, o ka nna waba le monyetla. O seke wa ... Phosos tse pedi ha di lokise letho. Tswella feela ka ho phela kamoo o leng ka teng – ha le thabile mmoho. O ka nna yaba o nale molekane ya sa lokang. Ke tla bolela tsena: ha o nale molekane ya sa lokang – bophelong bona, o ka sebe le bona ka nqane. Tsohle tse mpe ditla loka.

1040-Q-317

317. Na bohle bapholoswa batla kena tlhwibilong? Tjhe, ke kobo feela, kobo feela, e seng kaofela ha bona. Bibele e re, “Mme bohle ba shweleng e seng pele ho lemo tse sekete,” mme batsoswa mme ba arolwa, dinku ho dipodi. E seng kaofela bapholoswa batla kena ho ... ho ya ka Lengolo.

1040-Q-318

318. Bopaki ke bofeng ba motho ya tlatsuweng ka Moya o Halalelang? Johanne 14:26: O tla ... “Ha Moya o Halalelang o tlile (O ya bona?), O tla le bontsha tse tlang ho tla.” O ya bona? O tla ... O tla lokisa tseo; ntho tsa batho di ka se etse seo; mme ke Lentswe. Ha Moya o Halalelang o tla, O tla itlhahisa ho lona ka Lengolo. Mme eo ke ponahatso ya sebele ya Moya o Halalelang ho wena, hiobane ke Lentswe. Jwale, sheba. Ho etsahalang haeba o buwa ka diteme? Ke batla ho o botsa feela seo. Jesu O itse ha Moya o Halalelang otla o tla etsang. Mme haeba o buwa ka diteme, o ya hodimo le fatshe, o howa, le ntho tsohle, mme o tla Lentsweng; mme ke ya le bolella kolobetso ya –tiisa seo ka Lengolo jwalo kaha ke entse, seo ke kolobetso ya maemedi Ntate, Mora, le Moya o Halalelang ke ho sa utlwisise Lengolo; haho ya kileng a kolobetswa jwalo, mme o tswella ka tsela e jwalo? Na o ka mpolella hore Moya o Halalelang o ka etsa seo? O ka latola Lengolo jwang?

1041-214 Ha ke le bontsha se tlamehang ho etsahala matsatsing ana, tsela eo Mora motho ya tla Itlhahisa ka yona, mme seo A lokelang ho se etsa, mme Mangolo ao kaofela a bile jwalo, mme a bonahale ka ho itlhahisa hantle feela, mme o itshwarelle ho seo feela ka hore otswetswe labobedi? Na seo se fana ka moelelo? Na nka jwetsa mosadi hore ke ya morata, mme -- mme ke be ke ba le naklo ya mosadi e mong, mme ka ho matha jwalo le baba bang, mme ke mobolelle hantle feela? Na e tlaba ke lerato la sebeele? Na a ka mpolella hore o ya nthata, mme le ha ke tsamaya, a ka tsamaya le monna e mong jwang? Ke hantle feela se ileng sa etsahala ka Israele ... O tseba Bibele moo, tsela eo E jwalo, ho buwa ... Israele, a re, “O arola seo ka ho etsa seo, mme o bapetse karolo ya bohlola bakeng sa Ka; mme ke tla o hlala.” Hantle feela. Ke eng seo? O etsa bofebe ka mmele wa hao. Ha mosadi a tloha a ilo dula le monna e mong, kapa monna ho ya le mosadi e mong, ha ba nyalane ka nako eo, ba senya nama ya hae. Mme ha motho a re ke Mokreste mme a latola Lengolo, o etsa bofebe kgahlano le Mmele oo a bolelang hore o ho ona. O ya bona? Jwale ke letshwao la seo, hoo le ka thetsang le bona badumedi haho ne ho kgonahala.

1041-Q-319

319. Moena Branham, na ho lokile bakeng sa –ngwana ya monyane ho ka kenya marikgwe le dileke? Ya monyane bo bokae? Wena eba moahlodi wa seo; ha o le Mokreste. Ngwanana kapa ngwana, nahana, ha ke tsebe, ke ... ntho e le nngwe feela, Bibele e re ke manyala ha mosadi a kenya diphahlo tsa monna. O ya bona? “Mosadi,” ha e yare, “ngwana.” Empa jwale, ke mpa ... O ka iponela ka seo, ke ... Karolo yaka yona, ha ke bone phoso ha ngwana a etsa seo, ngwana e monyane ya lemo tse nne kapa tse hlano ... Haele mathaka, le tseba seo ke se bolelang, batla matha moo. Ha a apere seo ho thweng ke seleke kapa, ke ngwana, ke -- ha ke bone phoso ka seo. Mohlomong ... O ya bona, ke mpa ke le bolella feela seo eleng Lentswe. Ke manyala ha mosadi a apara aparo tse etseditsweng monna.

1042-Q-320

320. Ke kae moo re lokelang ho kopanela teng? Mme o itse re kopanela Diterompeteng. Ke dumela, mokane, kgaitsedi, leha e kaba o mang, o mpa -- o phoso moo. Ha nkaba ka re kopanelang diterompeteng. Ke itse Iseraele e kopanela Diterompeteng, e seng Monyaduwa wa Moditjhaba. Tjhe, tjhe. Diterompeta, ho lla ha Terompeta tse Supileng e ne e le ho kopanya Israele (Ke ba ba kae ba tsebang seo?) hotswa hohle ... Yeah, e seng ... Tjhe, tjhe. Huh-uh. Tjhe, e seng Israele. Jwale haho jwalo ... Ha re kopanele Diterompeteng -- Monyaduwa ha a etse seo.Diterompeta ditla kamora mokete wa Pentakoste. L eya bona? Mme tlhwibilo e tle ..... e seng potso ena ...

1042-Q-321

321. Moena Branham, ha o nale nako hlalosa Mattheu 10:41. Nka rata ho tseba hore moputso wa moporofeta ke eng? Ho lokile jwale, Jesu o itse, “Mang kapa mang ya amohelang moporofeta lebitsong la moporofeta, o tla fumana moputso wa moporofeta.” Moputso wa moporofeta ke hoba motswalle wa hae. Ya amohelang motho ya ikokobeditseng lebitsong la motho ya ikokobedtseng, o amohela moputso wa ho lkoka ha monna eo. Na seo ke nnete? Mme ha o batla ho tseba moputso wa moporofeta ke, ke hoba motswalle wa moporofeta. O ya bona? Ke moputso. Ke motswalle wa hao. Jwalo ka mosadi wa Shuneme, o ka tla ka tsela e nngwe ka nako tse ding. O ya bona? Seo se ile sa etsahala ka yena. O ya bona? Hlokomela mohlanka wa Modimo. Oho, hle. Jwale, re ... ke se ke lokela ho kwala, Motswalle, ke -- ke hloile ho etsa seo, empa sheba mona, sheba feela, makgolo. [Moena Branham o hatellwa ke setjhaba ho araba ho feta--Mong.] Tjhe. Empa -- ke ya tseba, empa bona, ke rata ha o bolela seo, empa ke nahana ka batho bana ba kgannileng makgolo kgolo a dimael mantsibuyeng a na. Hle, ba bangata mona, ke ...

1042-Q-322

322. Moena Branham, ke rata ho tseba ka millennium. E tlaba kamora Mokete wa Lenyalo, kapa -- kapa e lefatsheng, kaofela ha seo. Ha ke -- ha ke utlwisise seo. Jwale, moena kapa kgaitsedi, ho thata ho ka utlwisisa seo, ka bonna. Empa seo nka se bolelang: ke hore mokete o tla pele ho millennium. Jwale, o ya bona, e mong, ke ya tseba e mong mona o teng ya nang le potso eo, e reng, “Moena Branham, o phoso bekeng tse mashome a supileng tsa Daniele. Ho tla boela hoba teng beke tse mashome a supileng hape.” Tjhe, Messia o ne a lokela hotla porofeta, mme mahareng a tsona, beke tseo, e leng lemo tse supuleng, O ne a lokela -- O ne a lokela ho tloswa mme a etswe sehlabelo. Ke ba bakae ba hopolang seo? Ho lokile. Ke ka lemo tse kae Jesu a rerile, Messia? Lemo tse tharo le halofo. Jwalo ho ntse ho nale hlokeho ya 3 12. Mme ho Tshenolo 11, baporofeta bana ba babedi, ba porofeta ka matsatsi a 1 233. Lemo tse tharo le halofo tse lokelang ho rerelwa Israele ha Monyaduwa wa Moditjhaba a se a ile. Ke ba ba kae ba utlwisisang seo ha jwale? O ya bona? Ho lokile, ho lokile.

1043-Q-323

323. Sena ke ... ke nale sebaka sa dijo tsa motsheare ka nako e ngata le bana ba sekolo. E sale ke tlakganyeng, ke nkile motjhini wa pinball le (dijukebox; ba neng ba nale tsona) j-box kantle. Batjha bana ba ya tsuba ba bile ba batla mmino wa rock-and-roll ho -- seya lemoya. Ke bula feela hora tse nne ka letsatsi. Ha ke tshware dino le ho kwae, empa ke tshwenyehile ka baka seo. O ya tseba, seo ke bothata. O ya bona? Lebaka ke hobane, o--o -- mohlomong o lokela ho iketsetsa bophelo. Empa o ya tseba hore seo se tla nketsang? Seo se tla mpherekanya nkase ... ka hore ... O ka nna wa loka ka seo, empa bana bao ba “Di-Rickys” ba tswella jwalo, le “Di-Rickettas,” Ke tla – ke tla -- seka ntlhantsha. Le ya bona? Mme ke ya lebolella; ke ... Ha feela e kaba sa rona, ke tseba seo ke tla se etsa. Ke tla re, “Le emise seo kapa le tswe mona.” Le ya bona? Ke ne ke tla kena bakeng seo kapa ke seke ka se sebedisa. Empa wena, ha o lokela ho ja ka sona, ha ke batle ho o nyahamisa, moena kapa kgaitsedi. Ke ya tseba ho thata ka ntho tsena; empa seo -- ke feela ... Haho ya loka (O ya bona?), hobane ho jwalo ka ...

1044-227 Jwalo ka ha e mong a boletse hoseng hona ka basadi ba rona ba aparang mese e mekgutshwane. Ke nahana hore ho jwalo. O ya bona? Mme ke nahana ntho yona eo le nna. Ha ba o bona moo le ntho tse jwalo le ditshila le ho tsuba, mme ba tseba bopaki ba hao, le thohako tseo -- mme bana bao ba pota jwalo, mme batswella jwalo, mme o sa re letho, ke ntho e mpe bopaking. O etse feela kamoo Modimo a etellang ka teng. Ke tla rapela hore Modimo A o etelle pele.

1044-Q-324

324. Ha (s-a-n-d-) ha ho ema moleng ka hare ho kereke e tlaba kgopolo feela, ho tla etsahalang ha fre sa kene matshwenyehong a maholo? Na re tla--bonwa -- ka tlhopheho? Ha re keke ra bona ... Le ya bona? Ke ... Potso ena hantle e re. Ke leka ho potlaka; ke lokela ho etsa sena. Ke lokela ho beha tsena morao kwana, hobane ho nale sebaka seo o ka emelang sena ka hora (O ya bona?) mme ke -- se hahole. Ke tla -- ke tla emisa. Sheba. Batho ba rata ho bolela seo, ba nahana hore ba -- kereke e tla kena matshwenyehong a maholo. Le ya bona? E ka seke; E ka seke (Le ya bona?), hobane e se e lokolohile. Jwale, kereke, ba -- badumedi ba tshwanang le Lota, ba kena matshwenyehong a maholo (Le ya bona?) ba pholoswe jwalo ka mollo. Noe o kene matshwenyehong a maholo, ba bewa ka hodimo, ba tswa le Sema lefatsheng hape. Le ya bona? Lota a tswa, baradi ba hae ba robala le yena, mme ba ba le bana le yena. Le ya bona? Empa Abrahama a ntsha Peo ya Borena, a ntsha Peo ya tshepiso. Enoke a nyolohela kgalalelong, a tsamaya ho ya hae. Ha a kaba a kena hara matshwenyeho. Le ya bona? Ke seo he. Le ya bona? Ha se etse jwalo, Bibele e ka se ... Mme kgatiso e ka se fose. Le ya bona? Ha e lekanye hore Monyaduwa ... Jwale, kereke e tla kena matshwenyehong a maholo.

1045-232 Jwale, batho ba re, “Ho tla etsahalang ka bahalaledi ba pele?” Ba ileng ba fetoha le pheletso ya bona. Seo e ne ele ntle ho topollo, ho ha le ne le teng mengwaheng ya dikerekeng, mme le tsela eo ba keneg ka yona bokgopong boo, seo se bontsha le moo qoso e leng teng, hobane kereke ka nngwe e tswelletse, ho fihlela sebakeng seo ba latolang Lebitso mme ba nka lebitso le leng mme ba re ba ya phela kganthe ba shwele: Sarda. Mme seo sa tswella jwalo, Thyatira le Sarda, mme hatswa – ho qaleng ha filadelfia jwalo jswalo, mme ho fihlela pitso ya Monyaduwa ho baleha tahleho eo. Ho baleha manyala a na a lefatshe lenaho ka phonyoha, hose ame seo, ho phonyoha. Le ya bona? Le ya utlwisisa, kaofela? Le ya bona?

1045-233 Kereke, e fofo, se seng ntle ho Monyaduwa se tla kena matshwenyehobng. Ba ka se tsohe tsohong ya pele: “Ebe bongata ba bashweleng ka lemo tse sekete,” ba beilweng pele, lokiseditsweng, Monyaduwa ya kgethilweng, bakgethwa ba Modimo. “Ke mang, Moena Branham?” Ha ke tsebe? Nka se o bolelle hore ke mang, empa ke ya tseba hore o tlaba moo, hobane Morena o boletse jwalo. Le ya bona? Ke bona basa tlo kena matshwenyehong, empa bana ba bang batla kena matshwenyehong, e ya tlase moo, mme sohle setla bolawa pele ho millennium. Ba lokileng batla tswa pele ho millennium le ho phela dilemo tse sekete. Mme kamora lemo tse sekete, terone e kgolo e tshwedu ya kahlolo e be eya tla, mme bafu, ba lokileng le ba sa lokang ba tla tsoswa. Mme dibuka ditla phetlwa, mme Buka ya Bophelo ya phetlwa; mme bahalaleldi, Mosadi le Monna, ba dula baahlola lefatshe. Mme ke seo se tlo etsahala: “Mme o tla ahlola lefatshe lohle ka lere la tshepe.” Ditjhaba tsohle kapele ho Yena, O tla diahlola ka lerel la tshepe. O tla kgetha dinku ho dipodi, “Tlohang,” le dinku, “Tloho, Ntate ya Halalelang.”

1045-235 Jwale, hop tlaba teng kopano ya bahalaledi lefatsheng. Mme Satane ke o lokollw ateronkong ho lwana le bahalaledi hape, seo hantle feela a se entseng tshimolohong. Mme Modimo A nese mollo le sebabole hotswa lehodimong, lefatshe kaofela le tloswa jwalo ka ... Le tjha le felaa. Mme haho sale lewatle, haho metsi, haho sa le letho le setseng lefatsheng. Volcano ditswa jwalo, mme sohle seo ... “Mme ka bona lehodimo le lefatshe le letjha: hobane lefatshe la pele le lehodimo difetile; mme ho se ho se lewatle. Nna, Johanne, ka bona motse o moholo o theoha ho Modimo jwalo ka Monyaduwa a itokiseditse monna wa hae.” Hopola seo? Mme Monyaduwa enwa ... “Bona Tabernakele ya Modimo e hara batho,” mme Modimo O tla tsamaya le bona lmotseng oo okang – pyramid o nang le dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ha nne. Mme ka hodimo ho motse e tlaba Kganya. Amen.

Oho, motse Thabeng ya SionE,

Jwalo kaha Moditjhaba, eo ke moratang.

Ke tla kopana le lona moo,

Ha ke fihla motseng oo thabeng.

1046-237 Hodima Thaba yaa Sione ho tla dula Konyana. Mme motse oo ha o hloke ho boneswa, hobane Kganya ya teng ke Konyana. Mme kahodima Konyana e tlaba Ntate, eo e leng Logos, Modimo, Kganya e Kgolo, e leng Kganya e hodima terone. Mme Jesu A ka sebe hodima terone ya, O tlabe a le hodima ya Hae. Mme Ntate O tlabe ale kahodima Mora, hoo e tlabeng ele hore Ntate le Mora ba bang feela. “Mme haba ntse ba buwa jwale, ketla araba. Pele ba ka nahana, ke tlaba nahanela.” Hantle feela. Mme Jesu o tla lokafatsa, lemo tse lekaneng -- Modimo ya hlwekileng ya phelang, seo A se lopolotseng ho difa Ntate. Na seo ke nnete? O tla fetolela Ntate eo eleng Moya, e seng motho, Moya. Tlhaho yohle mmoho, eo ke Modimo. Mme ho lokeng hoo ... Jwale, se seng le se seng se kgahlano le nnete ke bobe; ke Mmuso wa Satane. Botle bohle ke Modimo. Tsohle tse mpe ke tsa ...

1046-239 Mme Modimo a fetoha Motho ya bitswang Jesu Kreste e neng ele Mora. Mora enwa A fana ka Bophelo ho fumana bara ba bang, hore Modimo A tle a bonahale, ho sebetsa hohle. “Tsatsing leo le tla tseba hobane ke ho Ntate, le Ntate ho Nna, Nna ho le lona ho Nna.” Oho, moena, e tlaba tsatsi le letle. O ka se lokele ho -- o kganne ho tloha Birmingham ho utlwa Molaetsa; Molaetsa o tlaba ka hare ho rona, na ho ka sebe jwalo? Oho, e tlaba -- seo etlaba setle, nako e ntle. Re shebile letsatsi leo; Modimo o entse letsatsi leo. Motse oo o moholo o dutseng moo (Jwale, o ya bona?), e ka sebe ... O nahana, “Dimaele tse sekete le makgolo a mahlano ho ya hodimo?” Ke seo Bibele e se bolelang. Jwale, e ka sebe maele tse sekete le makgolo a mahlano ho ya hodimo tjena. O ya bona e mong wa di geographic o bolela hore mahlokore ohle a tla lekana; seo ke pyramid. O ya bona? Mme motse e tlaba hantle feela degree tse mashome a tsheletseng. Mme ha seo se qala, dimaele tse ka bang sekete le makgolo a mahlanoa seo, nahana feela hore le tlaba le lelele ha ka kang, seo se tla nka nako e kae. O tla tsamaya o sa tsebe hjore o nyolosa thaba. Hobane maele tse sekete le makgolo a mahlano ho ya hodimo ho degree tse mashome a tsheletseng, o tjena feela. O ya bona? Mme motse ohle o thabeng ena. Mme e phahame kamoo e ka kgonang ka teng; o phahame jwalo ka bophara. Bophahamo, botebo, bolelele, bo ya lekana -- bo ya lekana; mabota ohle a ya lekana. Pyramid e nale mabota a mane, mme mabota ana a mane a tlaba ...

1047-243 Jwale, mabota ho pota -- e be maoto a ka bang 216 bophahamo, 144 cubits, mme le leng le le leng. Nahan feela ka motse oo, metswalle. Oho, hle. Ke -- re dutse mona moo ho tjhesang ha kana? Re etsa jwang sena? Hobaneng ha re kganna ka tsela eo? Hobaneng ha re -- hobaneng ha re tshwenyeha? Ho lokela jwalo.

Oho, bothata ba tsela ha bore letho,

Ha ke fihla pheletsong ya tsela.

Hantle feela. Mme, oho, e tlaba nako e jwang eo.

1047-244 Mme moo Jesu O tlabe a dutse teroneng ya Hae. Mme ho tloha tlasa terone ho tla phalla noka ya Bophelo, e phalla pela noka ena, mme makaleng a manyane, mme e theoha hodimo, mme hantle pela noka. E tlabe e theoha hantle ka seterata tjena, mme ka hlakoreng le leng le leng hole Sefate sa Bophelo se behang -- kapa se tjhentjhang ditholwana kgwedi le kgwedi – matsatsi a mashome a mararo nako le nako. Oho, ke motse o jwang oo. Mme hopola, Modimo, Mmupi, ya entseng mahodimo le lefatshe, o kganyeng o ntse a lokisa motse oo. Abrahama o ile a sheba seo. O siile motse wa Hae; o arola tsohle bakeng sa ... Bakeng sa eng? E ne ele moporofeta. Mme kahobane ele moporofeta, o ne a kopane le Moya mme karolo ya Moya. Mme ase seng sa Mmolella ka hare, “Ho teng motse,” mme a aqella ho o sheba. A re, “Ke mofete, feela mona. Ke lebelletse Motse oo Moahi wa oona eleng Modimo.” O ne a tseba hore kae kae motse o teng o jwalo. Oho, hle. Mme ke dumela ha a fela aile a lebella fatshe, hantle moo Palestina, ke hona moo o tlang ho hlaha teng, hobane o Thabeng ya Sione. Ke hona moo o tlang hoba teng. Sheba moo o tlang hoba teng – hara lewatle, ho tloha lewatleng ho ya lewatleng. Nahana ka motse o maele tse sekete le makgolo a mahlano hodima thaba ya Modimo. Oho, ho hotle.

1048-247 Mme tau le konyana ditla dula mmoho. Tau e tla ja jwang jwalo ka poho. Mme bere e tlaba bonolo, mme bolofo e thapile. E tlaba nako e monate ha ka kang eo. Haho na letho le tlang ho senya seo; sohle e tlaba kgotso kaofela. Ho ka se hlole hoba le botsofadi; ho ka sebe le mafu, ha o sa tla shwa. Banna, sena hase pale ya Santa Claus, ntho e makatsang moo; seo se ngotswe ka hare ho Lentswe. Mme le ka mohla Lentswe ha le soka le hloleha. Nahana ka tshepiso tsohle ... E seng morao matsatsing a Bibele, empa matsatsing ana, letsatsi le leng kajeno -- kajeno. Leha ele iota ya lona e ileng ya hloleha. Oho, ke tlameletswe motseng oo. Ke rata seo, na hao tsebe?

1048-249 Tjhe. Jwale, moena, kgaitsedi, ke mashome a mabedi kamora robong. Ke ya tseba ke nale metswalle mona hotswa Kentucky. Ke ya tseba ke nale metswalle hotswa hohle. Ha le batla ho dula bosiu bohle, ke tla le lefella diphapusio tsa ho robala. Ke le bolelletse, le nale dijo tse le emetseng le motele ha le batla ho dula. Mme ntho feela o ka e etsang ke hore le bone Billy Paul morao mane, mme le lokise seo. Ke tla etsa sohle seo nka kgonang. Ke ya lerata. Ha ke ya ikemisetsa ho araba potso tsena hampe. Ha o sa dumele, le teng ho lokile. Ke ya lerata le lona jwalo, hobane Modimo o ya tseba. Ke araba potso tsena kamoo nka kgonang -- nka nna yaba ke phoso kae kae\, metswalle, empa e se hhore kere ke phoso. Ha ke nale potso tse tsheletseng kapa tse robedi, jwale ke dishebe ke dilokise hantle, empa ke, ho nale ho matha ka tsona jwalo ... Ke nale tse ding ka lenyalo le tlhalo. Ke nale -- ke tla araba tse ding tsa tsona. O ka se fumane se seng moo, ho ka nka tse ding moo, empa ke nale tse ding tsa bohlokwa moo, potso tse ntle. Ke rata ho tla araba tse ding moo.

1048-251 Jwale, ha o phela haufi mona, bitsa Billy, Laboraro; ke tseba ka seo hore ke tla kgutla na. Ke tla rapela mona. Empa ke nale kopano tse ngata le baqolotsi ba ditaba, oho, bongata ba tseo. Mme ke nale tse ding mona Arizona ho ka etsa tse ding mona matsatsing ana. Mme ke batho ba kulang ka matla. Ba bang ba nale mathata, mme ba mpa ba sa tsebe seo: banna le basadi ka mathata. Mme tse ding mona tsa dipuisano, hobane ke sa kgone ho bala seo, batho ba reng ka lenyalo le ntho tse jwalo. Mme ke nale Billy ho kgutlela morao ho sheba, le -- le ho ba bitsa, le ho ba bolella hore re tla kena ho seo, jwale nka buwa ka seo. Ke tiisitse, mme ke potso tse lokelwang ho arajwa.

1049-253 Ke mona ho ka le thusa, hobane ke lerata. Le bana baka bao ke batswalletseng Kreste. Ke bolela e mong le emong wa lona. Ke ya le batla mantsibuyeng ana; ke le batla nako le nako; ke etsa seo kamehla -- jwalo ka baena le dikgaitsedi. Le bana baka; ke -- ke ntata lona Evangeding, e seng ntate jwalo ka mopriesta, ke ntata lona Evangeding jwalo ka Paulose a boletse moo. Ke le tswaletse ho Kreste, mme jwale, ke le tlisa ho Kreste; ke le kopantse le Kreste jwalo ka morwetsana. Le seke la mphoqa. Le seke la mphoqa. Le dule lele barwetsana. “Ke tla etsa jwalo jwang, Moena Branham?” Dula Lentsweng; phela o hlwekile; e ba le ho se ame se ditshila. Ha lerato le le pelong ya hao, o re, “Oho, Jesu, tlosa seo ho nna. Ha ke batle hoba jwalo.” Ha ke batle hoba jwalo -- ho bolela sena. Ke bolela hoba modumedi wa sebele. Dumela Jesu Kreste mme o mophelele kamehla. O se etse bobe.

1049-255 Jwale, ka nako tse ngata seo ke tumelo ya Calvinistic. Jwale, o seke wa nahana seo lokoloha ho seo. Thaka le leng le itse ... ka re, “Na o ile kerekeng.”

A re, “Ke ne ke ilo tsoma.”

Mosadi wa thaka lena a tla ho nna, o ne a tswa hlatswa ka Sontaha. Mme ka re, “Hobaneng ha o sa ya kerekeng?”

A re, “Ke ne ke hlatswa.”

Ka re, “O lokela ebe o ile wa seo.”

“Jwale,” a re, “Ha ke ra molao wa kgale.”

Ka re, “Empa ke nahanne hore o Mokreste.” O ya bona? Ka re, “Na o ya tseba hore o beha sethibelo tseleng ya motho e mong ka seo.” O ya bona? Ka re, “Ke ...”

“Jwale, aw, ke -- ke dumela. Haho hlokahale hore ke etse ntho tseo. Ha ke ye ka molao.” Jwale, sheba mona moena, kgaitsedi, sheba mona. Paulose o itse, “Haeba ha o ja nama e sa dule ngwaneno hantle, ho lokela o e lese.” Mme ke nahana hantle feela ...

1050-257 Jwale, o re, “Moena Branham, o ya tsoma. Na ha o soka o tsoma ka Sontaha?” E re ke o bolelle se seng. E seng -- ha ke ikotle mokotlong ka sena, empa ke ... Ha ke Mo-Sabbata jwale; ke dumela Moya o Halalelang ke Sabbatha ya rona. Ke dumela seo, empa ke dumela ha re lokela ho hlompha tsoho. Seo ke mohopolo wa ... Ha o hlompha letsatsi le feng kapa lefe, hlompha letsatsi. Jwale, haho molao o reng boloka letsatsi le itseng, hobane o kena phomo,ong ya Sabbath, ha o kena ho Yena. Ke nale potso eo ke batlang ho e botsa mona, ha Modimo a batla, hore na ke lefeng letsatsi la Sabbatha? Mme ke tla hlalosa seo, Modimo ha a ratileng. Mme jwale hlokomela, o hopole seo. O ya bona? Ha ke ne ke le moshemane e monyane, hantle mona Eichs re phele, ke ne kele lemo tse leshome le metso e mene; ke ne ke sokola ka bophelo. Ntho eo ke neng ke kgona feela ho e kenya ka tlung jwalo ka bohobe e ne e le diskunks, muskrats, opossums. Ke rata ho etsas seo, mme ke lokela ho etsa seo. Ke lokela ho ya sekolong ke nkga jwalo ka skunk, mme ke nale para e le nngwe ya diaparo, mme ele phetho seo nka se aparang. E le phetho seo ke nang le sona. Mme o ne a dinke mme a dihlatswe, ke boele ke diapare hape; mme jwale, ke yona tsela eo ke ileng sekolong ka yona eo, moshemane e monyane. Empa ke ne ke eme moo mantsibuya; Ke re, “Ke beile maraba hohle mane Wathen, hodima tseo.” Ke ne ke tsoha ka hora ya bobedi hoseng ho hong le ho hong ke ilo lebella seo, e be ke ya sekolong. Ke ne ke tshwara mmutlanyana; ke fumane sente tse leshome le metso e mehlano ka ona. Ke ne ke fumana lebokose la dikgetla, mme seo se etse hore ke bolae mmutla e mmedi kapa e meraro. Seo re neng re se etse ke ho ja dibiscuits le mmutla, hobaneng, le moro, e be ke rekisa tse ding, mme ke fumane bohobe, kapa dijo, kapa flouru ho etsa moro. Ha ke tsebe hore o ka phela jwalo na.

1051-259 Ke ne ke beha kgwele ya ditroute nokeng; e ya fatshe, mme o fumane hlapi, mme e rekise ka sente tse leshome kapa pondo. Ke kgwele ya trout; ke ne ke sena seketswana bakeng sa tseo; ke ne ke sesa ka log. Ke na ka nokeng, mme ho ntse ho bata, empa ke behe emere ya beiti hodima log e be ke hule jwalo jwalo, mmele waka o hlobotseng o le ka metsing, mme ke matha tjena ... Ke na le kgwele tjena, ke tlama hlapi yaka ka mokgwa o tjena. Hlapi dintse dithesela ka tsela e jwalo leotong, mme ke be ke kentse beiti yaka ho ... Empa sheba, ka masiu a mangata ke ile ka ya nokeng eo ka hora ya 11 ke sisinya beiti ka nngwe ho utlwa hore ha ke ya tshwara na. Ha ke sa kgone ho tshwara tse lekaneng ka matsatsi a tsheletseng, ke ne ke sa batle ho tshwasa ka tsatsi la bosupa. Ke ne ke tla ema moo puleng.

1051-261 Ka bosiu bo bong ke ipone ke eme moo, ke itshetlehile ... ke ne ke le moetsadibe; empa ke ne ke eme, ke itshetlehile ka, lemati. Oho, e ne e tsholoha pula, hantle feela ka hora ya 11. Ka re, “Ke tlaba kamora nko, empa ke ye ke sisinye e nngwe le e nngwe beiti ho tseo. Ke ne ke sa ditshwase ka Sabbatha.” Ka re, “Nka seke -- nka se behe marapa ka tsatsi leo.” Modimo o kgethile lona. Ke hopola kamehla ha ke ne ke lakatsa hoba setsomi, kamehla ke, bophelo baka ke batla seo. Ntatemoholo e ne ele sona. O ya tseba, nkgono o ne a itswela bathong feela; o ne a kgola tjhelete ya boqheku. Ke ne ke rata bophel;o ba kantle. Mme ke hopola kamehla ke ne ke rata seo ... Ke ne ke rata seo bophelo baka bohle ... Ha ne nkaba le tjhelete e lekaneng ho fihlela ke fumana sethunya sa.30-30 ... Ha ne nka fumana seo, e be ke tla beha maraba a mangata. Ke ne ke tla ya thoteng; ke le se lefatshe lefete. Mme ka nahana, “Mohlomong ke nke .22 mme ke ithute ho thunya hantle, ditsumi tse ding ka nako e nngwe ditle le nna. Ke nepe ka nako e nngwe, a ntesi ke ye bakeng sa tshireletso ya hae; ke ne ke tla ya tsoma.” Ka sheba, leboteng ho leketla, dithunya tsa bohlokwa tseo tjhelete e ka direkang, ho fihlela ke adima batho ho ya tsoma.

1051-264 A ndumella ho ya thabeng ho ya rera, mme tse ding tsa dintho tse etsahalang lefatsheng ha o tsoma. “Mohau o makatsang, o utlwahala ha monate ha ka kang!” Ha ke ... Esita hoseng hona, setsomi sa kgale sa dideer mona ka.35 Remington (Hantle ntle ke ne ke sa hloke sethunya.), empa a potisa matsoho a hae ho nna, a re o ya tsofala bakeng sa ho tsoma, “Ke batla ho o fa sethunya.” Ka nahana ka seo ke sa le moshemane e monyane, ha jwang, haeba ke ile ka nahana hoba le sethunya, oho, hle, ho ne ho tlaba jwang. Mme jwale, ke nahana, di leketlile moo leboteng laka, dithunya tse ntle, bakeng sa ho tsoma. Ke hopola ketswa, mme basehemane ba ne ba reka lebejana po la dikgetla. Mme ka nako e nngwe re ne reba le e nngwe nickele e itsamaelang feela ho ka ithekela se seng. Oho, ke sa kgone. Ka nahana, “Ha nka ...”

1052-267 Mme ka tsatsi le leng ba bile ba reka tsa kgale, re dibitsa “mudlark hamburgers.” Ha ke tsebe horte kaofela le ya hopola na, empa ba bang ba kgale ... O fumana seo ka nickele, ka sehlopha se seholo sa eiye e hadikilweng ho yona. Oho, ke rata ntho tseo. Moshemane e monyane a sa kgathale ... Bohobe feela le molasses -- le ya tseba kamoo e leng ka teng – ke e ja. Jwale, e mong a nthekela seo dihamburgers, mme moshemane, ke nne ke leke menwana. E ne e le dinale tasto e monate. Mme ka nahana, “Moshemane, monna eo, ha nka morekela hamburger.” Mme jwale, nka rekela phutheho dijo tsa mantsibuya. Ke hopola ntho tseo tsohle, mme seo se ne setswa ho kae? Mohau wa Modimo, ho se letho se ka etsahalang.

1052-270 Ke hopla ke buwa le motho e mong seterateng. Ntate -- le tseba seo kaofela -- o ne a nwa; o ne a etsa whiskey. Mme hore -- kese motho ya neng a ka kgona ho etsa letho. Ke ne ke tswela seterateng ke buisane le batho; ke ntse ke kopana le bona le kajeno. Ke leke ho buwa le motho e mong, ha ho se motho, ba ne ba ema, “Yeah, uh-huh.” O ya bona? Ke ne le Branham. Jwale ke ne ke ikutlwa ke se monate ka seo, mme ke kgutle, mme ke tsamaye. Ka nahana, “Ha ke molato ka seo. Ha ke yaka ka etsa ntate ka tsela eo. Ha ke soka ke nwa jwala bophelong baka. Hobaneng ha ke lokela ho ema hodma seo?” Mme ke ne ke bolella mosadi waka mona atsatsing a fetileng, “Ke ile ka batla ke baleha motseng oo.” Modimo O ile a lokisa seo.

1052-272 Ka hopola ka nako e nngwe ha a ne a bolella Nathane a dutse mola. Nathane ... Davida a re, “Na ho lokile ho nna ho dula ntlong ya sefate areka ya Modimo waka e dutse ka tenteng.” Yena ... Nathane, moporofeta, a re, “Davida, etsa sohle se pelong ya hao, hobane Modimo O nale wena.” Moporofeta o etsa diphoso, e seng ka ho rata. Bosiung boo Modimo a tla ho moporofeta, a re, “Tsamaya o ilo bolella Davida, ’ke monkile ele modisa wa mehlape, a disa nku tse mmalwa; mme ka mofa lebitso le leholo lefatsheng. (Ha a kaba a re lebitso le leholo, O ile a mofa lebitsop le tshwanang le la batho ba bang.) Ke o etseditse tsohle, Davida. Ke fedisitse dira tsa hao. Ke bile pela hao. Ha ke soka ke lesa seo, mme nka se hlolehe bakeng sa hao. Empa o ka Nkahele ntlo.’”

1053-273 Ka nahana ka seo, moo Modimo A nthusitseng ka tsebana le batho ba baholo, e re ke ye letsheng lohle. Mme batho hotswa ka lefatshe lohle ho ba rapella, le batho ba kulang, mme -- ke batla metsotso feela le wena, moo lemong tse mmalwa ba neng ba sa thinye le ho thinya – ba ne ba lebella kwana ha ba mpona diterateng. Mme jwale, banna ba kgwebo ba hlomphehang bao ke ba tlisang motseng mona, kaho ba lefella dijo le motele moo ba robalang, le ntho tse jwalo, ke bile -- ke ya dimoteleng le nthong tse jwalo. Batho ba ... Batho ba neng ba sa nthate; ho ne ho se ya nkgathallang. Mme jwale, ka thuso ya Modimo, ke dumela ha ke thusa Monyaduwa wa Jesu Kreste. Oho. “Mohau o makatsang, o utlwahala jwang!”

1053-275 O ne o tswa ho kae? Thuto yaka? Ha ke na seo. Seo se ne setswa ho kae? Bothong baka? Ha ke na seo. Na sene setswa ho theology? Ha ke e tsebe. Seo se ne setswa ho kae? Mohau wa Modimo o ileng wa nthola.

Ke mohau o ileng wa ruta pelo yaka maikutlo,

Wa hauhela tshabo yaka ho ka lokoha;

O ile wa hlaha ka thabo,

Hora eo ke neng ke dumela ka yona.

Hara kotsi tse ngata, matshwenyeho, le matswalo,

Ke se ke tlile;

Ke mohau o ntlisitseng ho fihlela mona,

Ke mohau o tlang ho nkisa hae.

Mme ha o ne o le teng lemong tse ka bang dikete tse leshome tse fetileng,

O kganyang ho feta letsatsi;

Re ka sebe le nako e fatshe ho ka mosebeletsa,

Ho feta pele ha re qala.

Oho, kamoo ke ratang Jesu ka teng, Lebitso leo le letle le ileng la mpholosa -- ke le moetsadibe, le ileng la mphodisa ha ke kula, le ntshepisitseng lehae motseng oo. Ke nale lehae Lefikeng leo. Haho se seng jwale ntle le ho bokella bana ba Modimo le hore, “Ha re yeng.” Hora, bosiu bo ya nwelella; ho kamora nako ho feta kamoo re ka nahanang ka teng. Ha re rapele.

1054-276 Morena Jesu, ho kwala ha letsatsi ho ya qala ... Jwalo kaha re tla ema hodima thaba re lebelle letsatsi, ha seo se hlaha ka Bophirima thabeng tseo, ha leihlo le leholo le ikwala, dinonyana dikgutlela dihlaheng tsa tsona; eba mantsibuya. Re bone letsatsi le leng le leholo la semoya ha Moya o Halalelang o ne o re thusa ho araba dipotso. Jwale, re ya dihlaheng, Morena. Re kgathalle; se dumelle se seng ho etsahala ho rona, Morena. Re sireletse ho di serpente tsa mantsibuya le e mobe. Modimo a ke a be haufe le rona ka nako tsohle, ho re tshireletsa jwalo.

Ke ya rapela, ntate ya lehodimong, o hlohonolofatse mang kapa mang ya kopanong, le ba sakang ba kgona ho finyella, le bohle ba utlwang theipi tsena. Ha dipotso di seke tsa ba thata haholo. Mme ha ke entse diphoso, Morena, O tseba pelo yaka; ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa seo. Ke ya rapela, Modimo, haho lew teng se phoso, hore o ka se, o seke wa se dumella ho tswella pele; ha theipe e hle e emise hang feela. Ha ke seke ka thetsa batho, Morena. Ha nke kebe mohlanka wa Hao wa nnete, hobane seo ke takatso ya pelo yaka. Kapa ke ya phela kapa ke ya shwa, leha ke tsamaya kapa ke eme, leha ke robetse kapa ke tsohile ha A tla, seo ha se lebaka ho nna, Ntate; Thato ya Hao e etsehe. “Hobane ke ya tseba Molopolli waka O ya phela, le hore ka tsatsi la ho qetela O tla ema hodima lefatshe. Leha diboko di ka ja nama yaka, empa nameng yaka ke tla bona Modimo.” Eo e ne e le moporofeta Jobo a bona hotla ha Morena.

1054-278 Morena, kajeno jwalo ka mohlanka wa Hao, re sheba re bona ho tla ha Hao. Jwale seo ha se lebaka ho rona, Morena, neng, jwang, kae. Re batla ho o kgotsofatsa. Re matsohong a Hao. Re boloke, Morena, ho fihlela letsatsi le tjhaba. Fana ka seo, mme ebe re tla ya Thabeng ya Sione moo motseng oo o bonesetswang ke Konyana. Bana baka ba banyane mona, Morena, bao ke ba tswalletseng wena ka setlamo sa Bibele, ke ditholwana tsa Lentswe lena. Ba ya nthata, mme le nna ke ya ba rata. Mme ke ya tseba hore O re rata kaofela. Re ya rapela, Modimo, O tla re thusa ho fihlela a fihla ka Lentswe la Hao. Fana ka seo, Morena. Ha ke re tlale ka Lentswe hore Moya o le sebedise hohle. Fana ka seo ho bohle. Hara batho bana ...

1055-280 Moena Jackson o kgutlela hae jwale, hotswa kwana Afrika Borwa. Tsamaya le yena le mosadi wa hae; e ba le bona, Morena. Bahlokomele leetong la bona. Ke enwa Moena Lee Vayle a ngotse, a ngola lentswe le leng le le leng leo ke le buwang, a leka ho etsa buka. Oho Modimo, thusa Moena Vayle le Kgaitsedi Vayle. Ke bana baena mona--hola Arkansas, le -- le baena ba Martin, le -- le bohle baena. Ke ya rapela hore O tlaba le emong le emong wa bona. Eba le Moena Neville, Moena Capps, Moena Ruddell, Moena Jackson, kaofela. Oho Modimo, ho nale ba bangata. Batswa Georgia, hotswa Alabama, le metseng e mengata lefatsheng. Re nahana ka pina eo:

Oho, batswa Botjhabela le Bophirima;

Batswa naheng tse hole;

Ho tla ja le Morena,

Ho tla ja le Yena baeti, (O ba biletsa ho tla ja Yena.)

Bahlohonolofetse ha ka kang bana.

Bonang sefahleho sa hae,

Bahlahella ka lerato;

Banka karolo ba mohau wa Hae,

Ha moqhaka wa Hae o kganya.

1055-284 Oho Modimo, ha ke re kganye jwalo ka moqhaka oo wa Hae, hore ba bang ba tle ba bone le ho Mosebeletsa. Fana ka seo, Morena. Basireletse tseleng. Hlohonolofatsa e mong le emong. Mme Ntate, ka nako ya Hao ... Ke mohlanka wa Hao. Ha O batla hore ke tswwelle bekeng e tlang ka ho araba dipotso tsa boraditaba, ntshenolele seo, Morena, mme ha jwale nke ke tsebe mahareng a Laboraro jwalo ke tle ke utlwisise seo. Fana ka seo, Ntate, hore batho batle ba kene. Mme ke rapella tlhohonolofatso hore O tla re thusa le -- le hore O kopane le rona mona bekeng e tlang. Eba le Moena Neville mme le banna bana ba tlileng ho utlwa Lentswe hotswa Texas, le kantle ho Arkansas, le dibakengtse fapaneng; eba le bona feela, Ntate. Moena Pearry Green le sehlopha seo kaofela, mme -- e ba le bohle, Morena; ke bana ba Hao ba banyane. Bohle lefatsheng ba emetse ho tla ha Hao. Re thuse, Ntate re ya rapela, jwalo kaha re inehela ho Wena. Lebitsong la Jesu re sebedise. Amen.

1056-287 Ke rata pina eo, “Batswa Botjhabe le Bophirima.” Ke ba ab kae ba etsebang? Ha ke tsebe hantle, empa ke tseba feela temana. O ka nna wa nka karolo eo, sister. Ha ke tsebe kapa o ...

Oho, batswa Botjhabela le Bophirima;

Batswa naheng tse hole,

Ho tla keteka le Morena,

Ho tla ja le Yena jwalo ka baeti,

Balehlohonolo ha ka kang bana.

Oho, ba lebeletse sefahleho sa Hae,

Ka lerato la Hae;

Ba nka karolo mohaung wa Hae,

Ha Moqhaka wa hae o benya.

Oho, Jesu o yatla haufinyana;

Matyshwenyeho a tlabe a fedile.

Oho, ho tla etsahalang ha Morena a ka tla

Hobane ba lokolohileng dibeng.

Oho, jwale seo se tla tlisa kgotso,

Kapa mahlomola le maswabi?

Ha Morena A tla ka Kganya ya Hae,

Re tla kopana le Yena sebakeng.

O rata seo? Ha ke re leke seo hape.

Oho, batla tswa Botjhabela le Bophirima;

Oho, batswa naheng tse hole,

Ho tla ja le Morena,

Ho ja le Yena jwalo ka baeti,

Bahlohonolofetse haholo.

Bona sefahleho sa Hae,

Ka Lerato le Halalelang;

Oho, lehlohonolo ho ba nka karolo,

Jwalo kas Moqhaka wa Hae o benyang.

Oho, Jesu O ya tla;

Matshwenyeho a tla fela.

Oho, ho tla etsahalang ha Morena a fihla

Ho bao ba lokolohileng dibeng.

Oho, jwale seo setla tlisa lehlohonolo,

Kapa mahlomola le matshwenyeho?

Ha Morena a tla ka kganya ya Hae,

Re tla kopana le yena moyeng.

Ke ba ba kae ba batlang ho kopana le Yena? Oho, hle.

Oho, Jesu O yatla; (Kwala mahlo a hao o utlwe terompeta ha e lla.)

Mathata a rona a ya fela.

Oho, ho tla etsahalang ha Morena a tla hona jwale

Ho bao ba lokolohileng dibeng.

Oho, jwale seo setla tlisa thabo,

Kapa mahlomola le maswabi?

Ha Morena a tla ka kganya ya Hae,

Re tla kopana le Yena sebakeng. (O rata seo?)

1057-288 Pat, eya kgothala. E tlaba nakong ya letsatsi leo hoseng. Ha ke yaka ka bona feela moo seo se ileng teng, empa se bonahetse se le setle. Amen. O hole, ka nako e telele, moena, seo setla kgutla. Mme jwalo ka bohobe hodima metsi ka tsatsi le leng . Hantle feela. Ho lokile. Oho, o ya Morata?

Tumelo yaka e sheba ho wena,

Konyana sefapanong,

Oho, Mopholosi ya Halalelang.

Jwale nkutlwe ha ke rapela,

Tlosa dibe tsohle,

Ke tsamaye lehlakoreng la Hao ka mehla.

Ha bophelo bofela,

Mme bohloko bo mpota,

Eba moetelli pele waka,

Selese hore ke timele

Hlakola dikeledi sefahlehong,

Oho, nketse seo tloha tsatsing lena. (Na ha o rate seo?)

Tumelo yaka e sheba ho wena,

Konyana Golgotha,

Oho, Mopholosi ya ratehang.

Jwale nkutlwe ha ke rapela,

Tlosa dibe ho nna;

Se ntese ho dula ka thoko ho lehlakore la Hao.

Hlohonolofatsa seo sohle (Oho, hle.)

Pelo tsa rona diho Lerato la Hao;

Kopano ya seo

Ho jwalo kamehla.

Pela terone ya Ntate

Re beha seo ka tshepo;

Tshabo ya rona, tshepo tsa rona, maikemisetso a rona,

Kgothatso le kgathallo.

Empa ha re arohana,

Seo se re fa mathata;

Empa dipelo ditlabe dikopane,

Mme re tshepa ho utlwa seo.

1058-289 Kgaitsedi Wilson, o hopola mashome a mararo le boraro kapa mashome a mararo le bohlano lemong tse fetileng re kopanentse ntlong e nyane? Ke ya le tseba hopola seo. Oho, ha re tshwaraneng ka matsoho ha jwale.

Ho hlohonolofatswe seo

Pelo tsa rona dikopane leratong la Bokreste;

Ka mohopolo o jwalo

Ho jwalo hodimo kwana.

Kapele ho terone ya Ntate

Re tshela tsohle tseo ho Wena;

Tshabo ya rona, tshepo ya rona, maikemisetso a le mang,

Kgothatso ya rona le thato ya hao.

Ha re nka karolo moo,

Seo se re fa bohloko ba ka hare;

Empa pelo ditla dula dikopane,

Mme re tshepa ho kopana hape.

Na le ya ratana? Bana ba banyane, le ya ratana.

Ho fihlela re kopana, ho fihlela re kopana,

Maotong a Jesu;

Ho fihlela re kopana, ho fihlela re kopana,

Modimo a be le lona ho fihlela re kopana.

1059-290 Na le ya Morata? Na ha A Motle? Na le ya ratana? Fihlela, bolellanang se seng. Lere, “Morena A l o hlohonolofatse, moena. Le wana, kgaitsedi.” Ba mametse seo mantsibuyeng ana mose ho noka, Kgaitsedi Wilson. Ke bona feela Moena Seward a tsamaya mona, opang diatla. Ke bone ngwaneso moo ka ditedu a phahamisa letsoho, a boka Modimo; ka nahan ka Moena Rynn, tsela eo a neng a dula ka yona mane ho ya kgale tabernakele ka tedu tse kalo. O mametse kajeno mose ola kgalalelong, le bahalaledi ba bang. Na ha A motle?

Nka Lebitso la Jesu mmoho le wena,

Ngwana wa mahlomola le tshwabo;

Le tla o thabisa le ho o kgothatsa,

Oho, le nke o ye le lona hohle.

Lebitso le lokileng, Oho le monate ha ka kang!

Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo,

Lebitso le letle, Oho le monate!

Tshepo ya lefatshe kganya ya Lehodimo.

Jwale, o nke Lebitso la Jesu mmoho le wena. (Hobaneng?)

Jwalo ka thebe ho sohle. (Leha ho etsahalang?)

Ha meleko eo pota,

Hema Lebitso leo thapelong.

Lebitso le letle, (Lebitso le letle) (Oho le letle ha ka kang!)

Tshepo ya lefatshe thabo ya lehodimo;

Lebitso le letle, Oho le monate ha ka kang!

Tshepo ya lefatshe thabo ya Lehodimo.

[Moena Branham o buwa le emong hara phutheho--Mong.] Ke moradi e monyane wa hao eo? O dihlong.

1059-292  Bakeng sa dipotso tsa boraditaba: Billy o shebana le seo bakeng sa Laboraro kapa ho tloha Laboraro ho fihlela Moqebelo, kapa ... Ha re sa tle dikopanong kamora Laboraro, e yang ho yena, lona ba nang le dipotso. Ba bang ba lona, ha a tsebe hore o tla le fumana jwang. Jwale otla re ... Bohle ba batlang ho botsa jwale, kopana le Billy. Na o ya Morata? Ho lokile. Jwale, ho fihlela re kopana, Morena a le hlohonolofatse. Re batla ho inamisa dihloho tsa rona; mme ke tlilo kopa, motswalle ya tshepehang, ya kenang leetong la ho ya Afrika, moo nkileng ka sebeletsa teng ka Lebitso la Morena, Moena Sidney Jackson, yena le mosadi wa hae ... Re ile ra thaba haholo hoba le bona ka tshebeletso tse mmalwa moo tseo re bileng le tsona. Tsela eo Modimo a ileng a mo hlohonolofatsa ka yona. Ke tla kopa ngwanabo rona Moena Sidney Jackson a re kwalle mosebetsi ona. Moena Jackson, na o tla feela o etse seo.