Boteng Ba Molimo Bosa Hlokomeleheng (64-0618)

1 Joale ha sechaba sena se fokola haholo, retla leka ho potlaka kapele, hore retle re khone ho, ho sebetsana le sena, hore letle le elelloe Boteng Ba Jesu Kreste. Lea bona? Haeba A le teng, ebe, hobaneng, ntho enngoe le enngoe eba malulong a eona. O ile A etsa Lentsoe. O mona kajeno hoka tiisa taba eo. Hoka bontsha hore o tiisa taba eo. “Ke Eena maobane, kajeno, le kaho safeleng.” Re ile ra Mmona A etsa seo maobane ka phirimana, hosa kholoehe ha bona; re Mobone, ka mehla eohle, letsatsi kamora letsatsi, selemo kamora selemo. Haho kamohla moo A ileng A nahana ntho e itseng, ntle le hore ke neng, hore seo etla etsahala neng, ho tloha ka makhetlo a sekete, seo sene seba hantle feela nneteng, ka nako hantle feela. Seba ka tsela e joang? Ke ba bakae batsebang taba eo, batsebang tshebeletso eo, leho tseba hore seo ke nnete? [Phutheho ere, “Amen”-Mong.] Ke moo o leng teng . Haho moo A kileng a fosa teng leka mohla, hosa khathatsehe hore ke kae, ho bonahala eka seo hase khonahale ka tsela e joang, seo se etsahala ka oona mokhoa oo A boletseng ka teng hantle feela. Hobane ke Molimo! Haeba feela reka hlokomela seo feela, reka khona ho etsa seo feela.

2 Joale re nale nako e neane mona. Ke nahana hore masiu a mararo hape kapa ho feta, kapa masiu a mabeli le letsatsi, kamora phirimane ena. Ke nahana hore Sontaha motsheare oa mantsibua etlabe ele laho qetela re koala tshebeletso ea mona. Retla leka ho koala Sontaha motsheare oa mantsibua bakeng sa baruti le batho bohle ... Hare batle hore re letlose tshebeletsong tsa lona. Re mpa feela re batla ho eketsa feela likerekeng tsa lona, hole ekeletsa tumelong ho Molimo eo le mosebeletsang ka hare ho kereke tsa lona. Lea bona? `Me hare batle ha meneako ea kereke tsa lona eka koaloa, leha neane feela. Re batla hore le lule moo, re mpa feela re rata ho lethusa, leho lekhothatsa feela. Hantle ntle tsoseletso hae bolele hore e eketsa ka hare ho tshebeletso, tsoseletso e bolela seo o seng o nale sona ke sona seo ose tsoseletsang; hantle feela ke sona seo tsoseletso eleng sona.

3 Kene ke lebeletse tsatsi le leng kele mane lebopong la leoatle, moo moea oneng o foka, mme one o foka feela. Hobaneng, ene ese lebopo la leoatle ene ele mane Lake Michigan. Kene ke eme moo ke lebeletse maqhubu ao aneng ele leoatle, a tlolela holimo le fatshe, le likepe lia holimo le fatshe. `Me ka nahana, “Ho etsahalang moo?” Ka nahana, “Hobaneng ha leoatle le tshoere tsoseletso e kalokalo.” Ke sona seo. Sea tlolaka sea holimo lefatshe. Hobaneng? Ho nale moea o matla o tsamaeang o theoha ka tsela e joalo.

Ka nahana, “ Oa tseba ke eng? Haho le phophi ea metsi ha joale ho nale tsela eo leneng le qala ho etsa seo lekhutsitse.” Haho metsi a mangata ho feta pele, a mpa aile a neolohela holimo feela. Joale, ha joale, keng se etsang hore a neolosetse holimo?” Na ebe o tseba sefuluoang metsi ao? A hlatsoa matlakala ohle ka hare ho lona, ho a ntshetsa ntle koana lebopong. Ke sona seo rese hlokang, ho hlatsoa hose lumele, ho tsoela lebopong koana. Ha Lentsoe la Molimo le nke sebaka. Ke sona seo rese hlokang, tsoseletso, leho hlatsoa hose lumele hohle, le tsela tsohle tsaho belaela le ntho tseo tse ling. Le hore retle re bone hore Molimo entse ele Molimo le kajeno. Ke seo tsoseletso eleng sona.

5 Molimo A re thuse ha rentse re khetha lengolo lena leho le bala mantsibueng ana. Ha Molimo A hlohonolofatse ho baloa hoa Lentsoe la Molimo, leo re lefumanang ho Mohalaleli Mattheu, khaolo 12, temana 38 ho fihla 42.

Mohloli thero oaka hoseng hona ke Boteng Ba Molimo Bosa Hlokomeleheng. Maobane ka phirimana rene re bua ka Jesu, maobane, kajeno leka hosa feleng, joale ho boneng hore ke Eena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Joale Boteng ba Hae, haeba entse ele Eena, ha A hlokomelehe. Hare bale;

Joale Bangoli ba bang le Bafarisi ba araba, bare, Morena, re kopa mohlolo hotsoa ho Oena.

Empa A araba Are ho bona, Moloko ona o mofebi o batla mohlolo, mme haho mohlolo oo batlang ho o neoa, ntle ho mohlolo oa moporofeta Jonase;

Hobane Jonase o bile mpeng ea hlapi ka matsatsi a mararo le masiu a mararo; ka tsela e joalo le Mora motho O tlaba mpeng ea lefatshe matsatsi a mararo le masiu a mararo.

Banna ba Neneve batla ema kahlolong le moloko ona, mme batla o ahlola, hobane baile ba sokoloha ke thero ea Jonase, mme Ea fetang Jonase O mona.

`Me mofumahali oa boroa o tla tsoha kahlolong le moloko ona, mme o tla o ahlola, hobane o hlahile lehlakoreng le hole la lefatshe hotla boha bohlale ba Solomone, mme Ea moholo ho feta Solomone O mona.

7 "Boteng Bosa Hlokomeleheng!" Joale ebe batho bana ba nahana ka eng? Molimo kamehla eohle, bile joalo ha A etla. Ha Jesu A ne A le mona khetlo la pele, O ile Are, “Lehloekisa majoe a mabitla a baporofeta, mme leba kenea ka hare moo.”Lea bona, ho nale se seng se etsahalang moo, ebe seo sea feta. “Ebe Molimo O pata seo hoba bohlale, leba mano, ebe o lisenolela masea A tlang ho ithuta.” Jesu O ile A leboha Ntate bakeng sa Seo. Lea bona? Seo se etsahala mahlong a batho ebe haba bone letho.

Hakere mohlomong, lona batho ba Katoliki mona phirimaneng ena, lea hopola lemong tse mmaloa tse fetileng, Joan oa Arc, mane for a, mosali eloa e moneane ea ileng a...O ile a etsa phetoho ntle le tefo mane for a, empa ene ele mosebeletsi ea lokileng oa Kreste. Kereke ea lona e ile ea moetsang? E ile ea mochesa, bare ke moloi, hona moo, hobane ene ele mlotho oa semoea mme a bona lipono. Lemo tse mmaloa kamora moo, bafumana hore mosali eo ene ele mohalaleli. Ka tsela e joalo le entse ntho e tshosang, le ile la epolla baprista bao baileng ba moahlola leho mochesa, la etsa sehopotso sa hae, bakeng sa ho epolla litopo tsa baprista bao.

9 Joale nakong ea baporofeta, ho ile hoa etsahalang? Baile baetsang? Baentse ntho eona eo. Ha baka ba bahlokomela hohang ho fihlela babe bafihla, baphetha mosebetsi oa bona, bakhetha Bakhethoa, ha baqeta ho tloha sebakeng ebe ele hona baba hlokomelang hore hone ho nale moporofeta sebakeng hara bona

Jesu, O tlile lefatsheng. Ka hare ho Eena e bile Ntate, Molimo. “Nna le Ntate re bang feela. Ntate O ka ho Nna. Hase Nna Ea etsang mesebetsi, empa ke Ntate. Haeba kesa etse mesebetsi ea Ntate le seke la Nlumela.” Joale, ha leka hlokomela ha ane A etla, emong-emong hoba mashome a robong lefatsheng lena o ne a tseba hore O teng hara bona, leha hole joalo ele Mopholosi oa Lefatshe. `Me ho tloha moo bane basa Motsebe hohang hore ke Mang, esita le kereke ene esa Motsebe, hohang feela, ho fihlela babe ba Mothakhisa, leho Moepela, A tsoha ka tsatsi laboraro, lepele ba Motseba hore Eena ke Mang.

11 Seo sea kena mme setsoe, mme batho haba hlokomele seo ho fihlela seo se fetilme, hobane seo hase lumellane le maikutlo a bona, hobane seo hase lumellane le nako tsa bona. O ea bona, seo ke eng, hobane ba phela nakong e fetilene, mg, kamehla eohle.

Lebaka le entseng hore ba seke baamohela Jesu, hobane bane ba phela nakong ea Molao. `Me ha Jesu A fihla, O ne A se khahlano le Molao, empa ho tiisa Molao, joale, ba sitiloe ho Moamohela hobane Molaetsa oa Hae one o se ka tsela eo baneng ba lebeletse ka teng, mme eaba baqala ho o bitsa moetlo. O ne A sa boloke meetlo ea bona. `Me seo sa bahalefisa haholo, mme O ne A rathaka moetlo oa bona, mme A etsa ntho tse khahlano le seo sohle, haba kaba ba Moamohela hobane O ne A sa lumellane le meetlo ea bona Molaetsa oa Hae. `Me rea tseba hore le matsatsing ana O tlile ka tsela ea boporofeta ba Molimo, empa habaka ba tseba seo.

`Me seo seka etsahala hape, mme rekase tsebe seo. Ke ea ipotsa hore hahoka etsahala hore A hlahelle mantsibueng ana, mme seo etlaba khahlano le tsela eo re e lebelletseng, le likolong tsa rona joalo joalo, etlaba feela bammaloa batlang ho fumana seo. O boletse hore hotlaba joalo, ke eona tsela eo A tlileng ka eona.

14 Joale, Jesu ka baka la hobane A ne A le ka Lengolo ebile A pakoa ke Mangolo, Bangololi le Baarisi ba nako eo bane basa Mohlokomele. Hobaneng, habane basa hlokomele seo? Hobane seo sene se hlokomeloa ka tsela enngoe. Ke hona moo Jesu A ileng A ba bolella mona, “Le botsisa Mangolo, hobane le nahana hore ho Ona le nale Bophelo Bosafeleng. Empa A bolela ka Nna.” Lea bona? Joale O tlile hantle feela hoea ka Mangolo. Empa bane ba batlisisa hore na ebe O tlatla na? Empa ha bakaba elelloa hore ke Eena Ea leng ka hare ho oona, Messia o tla etsa hantle seo Moshe a ileng ase etsa, seo Nohe a ileng a se etsa, bane ba nahana hore otla aha areka kapa se seng. Empa, lebaka la hore A tle ka tsela eo Eena A tlileng ka Eona ene esa batsamaele hantle hohang, hoea ka Mangolo ka baka la meetlo ea bona, ene esa baruta ka tsela e joalo; ka baka leo batho bane baferekane haholo bane basa tsebe hore na ho etsahalang.

O ka ipotsa hore na seo sekase etsahala na matsatsing ana a kajeno? Ke ipotsa hore na seo se fapane le seo meetlo ea rona e rerutang ka teng na kajeno? `Me seo setlatla, ebe se seng setla feta ebe hare sehlokomele hohang na, mme ebe ho felile hare satla bona letho. Ke eona tsela feela seo setlatlang ka teng.

16 Na o ea tseba hore, ha Johanne Mokolobetsi atla sebakeng, seo sene se boletsoe ho tloha Bukeng ea Isaia, lemo tse ka bang makholo pele ho moo? Lemo tse ka bang makholo a robeli pele ho moo, Isaia a porofeta taba eo, ke nahana joalo feela, ke nahana joalo, pele ho hotla hoa Kreste. Na one o tseba hore Johanne o tlile feela hantle ka tsela eo Isaia a ileng a bolela ka teng, o tlile hantle feela ka tsela eo Malakia a boletseng ka teng hore o tlatla ka eona, esita le Baapostola haba kaba ba mohlokomela? Ka tsatsi le leng, ho Mattheu 11, Johanne one a le teronkong, mme baapostola, hammoho le barutuoa bang ba hae baile ho Jesu hore na ebe ke Eena ea tlang na, kapa bashebe nqenngoe na ho emong.

Joale hlokomela, Jesu ha akaba aba neha buka ea boitshoaro hore a itshoare, hore a itshoare teronkong, kapa hore a tshoare maemo a hae ka tsela e joang. O ile Are, “Lulang le lebelle setlang ho etsahala, ebe le leba ho bolella Johanne seo le se boneng se etsahala.” Seo ene ele ponahatso ea seo ... Ene ele Lentsoe ka Bolona.

18 Joale hopola hore, Lentsoe kamehla letla ho moporofeta. Kaofela re tseba seo. Molimo ha A etse letho ntle leho bolella bahlanka ba Hae baporofeta. Ke lona lebaka le etsang hore Buka ea Tshenolo ele ka botlalo Tshenolo ea Jesu Kreste hantle feela kapele ho rona, Buka. Joale O tla lokela ho romela emong ho tlatla tiisa sena Buka ena ka botlalo ba eona, leho e senola, ho bula Litiiso tsena, joalo joalo. Empa joalo kaha tshenolo ea Kreste, e bonahala hantle feela mona. Eena ke botglalo bohle tabeng Ena, eleng Tshenolo. Joale hlokomela, seo hase soka se hloleha leka mohla, empa Lentsoe letla ho moporofeta.

19 Lebella Johanne ale ka hare ho metsi, a nahana, moporofeta, a bolela hore Messia O hantle moo hara bona. O ile Are, “Ho nale ea emeng hara lona ha joale, eo lesa motsebeng, o tla le kolobetsa ka Moea o Halalelang leka Mollo.” Joale hopola, O ne A eme hantle hara bona, Bibele e bolela joalo, mme bane basa hlokomele Seo. Ka tsatsi le leng ha Jesu A theohela moo, Johanne a Mohlokomela, mme are, “Bonang ke Koneana ea Molimo E tlosang libe tsa lefatshe.” Joale, hlokomela, pele A ka bonoa ke batho O ile A bonoa ke moporofeta pele. Ene ele Lentsoe. Johanne ene ele moporofeta.

20 Ke hopola seo moruti oaka oa khale oa Baptist seo a ileng a se bolela, are. “O ea tseba se ileng sa etsahala?” Are, “Jesu O ile A kolobetsa Johanne.”

Kare, “Hake nahane joalo.”

Are, “Hantle feela, Johanne ha akaba a kolobetsoa; o tlile a ntse a rera feela, a kolobetsa, haho ea neng a nale tokelo ea ho mokolobetsa. Jesu A mokolobetsa.”

Kare, “Hake tsebe.”

Nako enngoe hake ntse ke bala, Moea o Halalelang oa senola ka tsela e tjena, o ea bona. Hlokomela, O ile Atsoa ka hara metsi, are, “Hobaneng ha otla ho nna? Ke lokela ho kolobetsoa ke Oena.” Jesu Are, “Seo se lokela hoba ka mokhoa oo.” joale hlokomela mona, “ Empa re lokela ho phethisa toka.” Joahanne joalo ka moporofeta, ea tsebang Lentsoe! Sehlabelo seo A neng A le sona, sene se lokela ho hlatsuoa pele seka neoa fetisoa, mme O ile A kolobetsoa, Johanne O ile A Mokolobetsa, hobane, “Hobane sena se tlile hore re phethe toka.” Lentsoe le tlile ho moporofeta, ka hare ho metsi.

23 `Me ha a se a kolobelitsoe, leha hole joalo batho, ... Leha Moea o Halalelang o ile oa theoha, hase kaofela baileng ba bona seo. Johanne o ile a bona seo.

Lengeloi la Molimo lekaba teng mona ka tsatsi lena leha hole joalo hase bohle baka le bonang, hoka etsahala hore le bonoe ke motho a le mong feela, ba bang baseke bale bona.

Khanea, Naleli eo ea tebello e ileng eatla, eo balisa baileng ba e latela, haho motho ea ileng a e tseba leka mohla, haho le ea mong ea ileng a e bona. Baile bae bona. Hobane ho bona ene ele nnete.

Ha Khanea, Topallo ea Mollo, e hetlenea Paulose e moliea fatshe, tseleng e lebileng Damaseka, o ile a hlokomela hore o boteng ba Molimo. Joale, Moheberu o ne a keke a bitsa moea o mong, “Morena,”ntle leho tseba hore seo ene ele Topallo ea Mollo eneng e etella sechaba lefelleng. O ile Are, “O Mang, Morena?”

“Saule, Saule, o Ntlhorisetsang n?” Are, “Ke nna Jesu.”

27 Jesu O itse, “Ketsoa ho Molimo, mme ke khutlela ho Molimo.” Ene Ele Mollo ola O neng o tuka sehlahleng, O ileng oa etella Moshe lefelleng, mme o ile a khutlela moo hape ho Seo.

Joale ke enoa moo A leng teng, tseleng e lebileng Damaseka, o ile a otloa a oa fatshe. `Me banna bohle ba neng ba nale eena, haba kaba ba bona Topallo eo ea Mollo. `Me ene ele Nnete ho Paulose hoo a ileng aba a foufala, hoo a ileng a ba a tsamaisoa a huloa kapele ho kena seterateng se bitsoang se Lokileng, mane Damaseka. O ne A foufetse.

Ananiase, moporofeta tlase, o bone ka pono, o ile a beha matsoho holima hae mme a fumana Moea o Halalelang, mme makhapetla aoa mahlong a hae eaba o ea bona hape. Seo e bile nnete ho eena ho fihlela se mofoufatsa, leha hole joalo haho lea mong oa bao baneng banale eena a ileng a hlokomela seo.

Joale, joale mantsibueng ana! Ho nale motho ea lutseng moo eaka etsng hore Molimo A bonahale, ha ba bang ba kase bone letho. Ho hlokomela Molimo.

31 `Me Jesu, ha A ne A le mona lefatsheng, A se A qetile ho bonahatsa letshoao leo Bibele e boletseng hore O tla lebonahatsa, haba eaka bahlokomela seo hobane seo sene sesa tsamaelane le meetlo ea bona kapa tsebo ea bona. Bakeng sa mongoaha oo, O ne A satla ka tsela eo Moshe a tlileng ka eona. O ne A lokela hotla A tsaloe ke moroetsana. `Me Eena, hoea ka Deuternomy 18:15 O ne A lokela hoba Moporofeta. `Me hantle feela O tlile ka eona tsela eo.

Bajuda kamehla ba batla mlohlolo. Baile barutoa hore kamehla baseke balumela feela lipuong, Bajuda batseba betere ho nale seo. Bagerike bane ba ruta seo. Empa eseng lipuo tsa bohlale, “Re bontshe mehlolo.” Batho bana, emong ore, “Rabie, kapa Monghali, re bontshe mohlolo.” Bane ba batla ho tseba. O ne A se a baneile mohlolo, empa bane ba batla mohlolo o mong oa mofuta o itseng, empa O me A nale hona ho etsa mohlolo oa nako eo feela.

Leka tsela e joalo le kajeno, tsholoho eo ea Moea o Halalelang ene e bontsha hantle feela letshoao la nako ea hotla hoa Hae mongoaheng ona oa rona, joalo kaha A ile A tshepisa.

Ba batla letshoao, mme O banehile letshoao la nako ena hoea ka Lengolo, empa ba batla letshoao le fapaneng le seo.

35 Ke sona setlang ho etsa hore batho ba bangata matsatsing a na baseke ba bona seo. O ea tseba seo, tlhoibilo etla nka sebaka batho basa bone seo, o nahane feela ka seo! Hare ke re khutlele morao moo Jesu A neng A, kapa ...

Johanne o ile a romela barutuoa ho Jesu, ho botsa hore na ebe hase Messia na kapa joang. Ka hora eo, O ne A entse ntho tse ngata. `Me ha A khutla, barutuoa, baile ba bolella Johanne hore ba bone eng, Jesu O ile A bolella bao baneng balutse moo, hore,
“Na lene le ilo bona eng mane felleng? Lene le ilo bona eng ha Johane ane a rera? Na lene le ilo bona monna ea apereng liaparo tse tshoeu, joalo joalo kapa liaparo tsa Marena?” Are, “Bao ba ... paleising tsa Marena. Bapata bafu, leho aka bana, leho neala bacha, joalo joalo, ka tsela e joalo feela. Bao haba tsebe ho tshoara sabole entlha lipeli.”

Are, “Na joale lene le tsoile hoea bona eng, lehlaka letsokotsoang ke moea, emong, ea tlang ho neoa chelete ke sehlopha se itseng chelete hore a seke aea ho eloa a mpe aee ho eane a lese pitso ea Morena? Eseng Johanne! Eo emong ea tlang ho mosotha letsoho ho etsa seo a se batlang are, “Retla o neha e ngataneana ha feela oka etsa sena bakeng sa rona o latole sela? Eseng Johanne!” O itse, “Joale lene le ile hoea bonang, moporofeta?” Are, “Kere ho lona, ea fetang moporofeta, Haeba le amohela seo, eo ke eena eo moporofeta a boletseng are, 'Bona ketla romella lenqosa pele ho sefahleho Saka, ea tlang ho hleka tsela.'” Eo ene ele Malakia 3, moo a ileng a etsa seo.

38 Ka tsatsi le leng barutuoa baile ba Mobotsa, bare,

'Ke hobaneng ha Lengolo lere Elia o lokela hotla pele?” Jesu are, “O se a tlile empa hale eaka la motseba,” mme ba utloisisa hore O ne A bua ka Johanne Mokolobetsi. Barutuoa bao baneng bakhethiloe bane bantse basa mohlokomele le bona hore ke mang. Eo ene ele Elia.

Joale hlokomela. O ea tseba, hotla hoa Morena etlaba sephiri. O ile Are, “Ho tlaba le ba babeli ba robetseng betheng, emong O tla nkoa emong a siuoe,”

O ea tseba, ho nale batho ba bangata haholo baneamelang feela letsatsi le leng le leng, batloha lefatsheng lena, bao motho o ke keng oa khona ho ba bala. Ka le leng la matsatsi e kanna eaba eo motho ea tlang hore, “Joale, o bolela hore matshoeneeho a maholo, ntho eo e ho rona hona joale? Kene ke nahana hore kereke e lokela hore ebe ese e ile pele ho seo.” Haba hlokomele hore Tlhoibilo e ka nna ea etsahala basa bone letho, ke sephiri se neng setsoa ka hare ho Kereke.

41 `Me, ke nahana, batho batla nne batsoelle ho rera joalo, bare ba nahana hore ba bolokehile kapa baea bolokeha, leho eketsa ka hare ho kereke maloko, leho aha meaho ea likereke, leho tsoella pele joalo ka mehleng ea Nohe, ho tsolella joalo, basa tsebe sena, mme Tlhoibilo e tle ebe e fete, “Ese e etsahetse empa hale eaka la tseba seo.” Makholokholo a batho baneamela feela lefatsheng mona hose motho leea mong ea tsebang moo baileng, empa batho haba nahane ka seo hohang, motho emong o ne a ea bakeng se itseng, mme haho ea tsebang moo a feletseng teng hohang. `Me seo e kanna eaba ke Tlhoibilo.

42 Keea le bolella, metsalle, feela ka hobane rele maloko a kereke, kapa ntho enngoe e joalo feela, seo hase bolele hore re sireletsehile. O lokela ho tiisa lihlomo. O lokela ho nka Lentsoe lohle la Molimo o itshoarelle ka lona, o lobela kaba etsise bana ba Hollywood batletseng mona. Seo se kene hantle feela ka hare ho kereke, mme seo ke masoabisa. Empa Hollywood e itshoareletse, e khanea haholo ka khanea ea eona, empa kereke kajeno eleka ka tsela tsohle hore e tshoane le Hollywood. Kreste hase Hollywood. Kreste O ho Khaneeng hoa Evangeli. Ho khanea hoa Hollywood kapa ... Ho khanea hoa Hollywood, empa ho khanea hoa Evangeli ho khanea bothong. Molimo ha A eo ntho tseo tse mabaebae tseo le libonang. O tlile bothong, sebopehong sa bonolo le boikokobetso, a feta ho tsona ntho tseo kaofela ha tsona.

Ha feela o itshoareletse ka Lentsoe, o tla bona sena. Ea nng le leihlo, hoka utloa, “Ha ake a utloe seo Moea o se bolellang likereke,” o ea bona, joale kaeno, eleng seo se neng se bonahatsoa.

44 One A iponahatsa hantle feela ho Balumeli baka nako eo, bao baneng ba batla taba ena. Lebella Peterose le Andriase. Lebella Nathanaele, ntle leho botsoa. Lebella mosali selibeng, ntle le potso hohang feela.

Empa Bafarase bana matsatsi a mmaloa pele ho mmo hoea ka Lengolo la rona phirimaneng ena, ba bone tsela eo A entseng lintho ka teng, mme ba Mobitsa, “Belsebube diabolose.” Mesebetsi ene e entsoe. Bane ba lokela ho araba phutheho tsa bona, ntho feela baneng bakatla ka eona ene ele hore bare ke “moea oa molimona” Belsebube ene ele diabolose, joalo ka selaole kapa ntho e tshoanang le eo. Mang le mang oea tseba hore selaoli ke mesebetsi ea Liabolose. `Me bane ba lekanea hore, ka hobane Ane A lekola lipelo liphiri tsa tsona ka hobane ele Lentsoe seo sene se paka hape hore ke Moporofeta eo Ea neng A le teng ka nako eo, Mopholosi Moporofeta, mme ha A ne A etsa seo, kereke ea ka nako eo ea Mobitsa “Belsebube”

Lea bona joale seo baneng bale sona ha joale? O itse, “Le lifofu tse etellang lifofu tse ling pele.” Ba kase kene, ebile haba lumelle ba batlang ho kena ho kena.

47 Seo rese batlang kaeno keho fumana Nnete. Re lokela ho tseba Nnete. Na entse ele Eena? Na O mona hoka phethisa seo A se tshepisitseng? Batlisisang Mangolo hoka fumana seo.

Ke lona lebaka le entseng hore John Wesley ... kapa Martin Luther a ne a kase khone hore a rere molaetsa oa John Wesley, bane ba entse mokhatlo holima ona, seo ke seo baneng ba lokela ho se etsa. Eaba hotla Luther, hotsoa ka hare ho kereke ea Katoliki, mme a bane, mpa ... O ne a buretsa, batho bao, empa one a nale molaetsa oa tokafatso, hobane ene ele Lentsoe la Molimo, tshepiso. Eaba ba, kamora lefu la hae, eaba baetsa mokhatlo oa Luther. Hoa etsahalang kamora moo baseneeha hape.

Hoea ka Lengolo ho lokela hoba le mongoaha o mong oa kereke o lokelang hotla, mme, haotla, Mongoahakholo oa Filadelfia oa hlahella, John Wesley. `Me hoa etsahlang hoa nna hoa hlahella joalo ka nako tsohle. `Me ha sena se etsahala hone ho nale mongoaha oa kereke, eaba John Wesley o ea phahama, empa Luther one a sa khone ho fumana seo hobane ene ese ele mokhatlo hoisa tokafatsong. O ne a keke a amohela ho tiisetsoeng.

Eare ha Mawesley a fetoha mokhatlo joalo kaha ele ona kajeno, mme makala a maneane a hlahella, eleng se ileng sa etsahala, mme hoa hlahella semoea eleng Pentakonta molaetsa oaho busetsa oa lineo, hose le ele nngoe eka tsamaeang, line lise lile mokhatlo.

Joale ntho e bohloko ene ele hore, Pentakonta le eona ea fetoha mokhatlo.

52 Lebella letsatsi leo re phelang ho lona, tshepiso ke efeng ea tsatsi lena leo re phelang ho lona. Reho kae joale? RE neolohetse holimo. Topallo ea Mollo ea sutha, mme bana ba Iseraele bane ba tsamaea le Topallo ea Mollo kapa bakhutlela morao Egepeta. RE lokela ho sutha le Lentsoe kapa rea lahleha.

Kajeno re fetohile ba batlang ho qekoa, kereke e fetohile lefatshe hoo eseng e fapane ka mokhoa o joalo, ka tsela e joalo kelello tsa bona lisentsoe ke thelevesione, bo Re rata Sucy ntho tse kang tseo haholo tsa khale koana, ebe re itulela hae koana. Pale eo e mo lipelong tsa batho ka tsela e makatsang. O ka ba bolella hore sena se phoso, mme ba nahana hore oea hlanea. Seo ke eng? “Ba ratang menate ho nale Molimo.” O ea bona?

Oho, monate oo ke o tsebang o moholo, ke ho rapela ho kebe ke ikutloe hantle hore ke Boteng ba Molimo, hore ke hlokomele seo. Seo se lokela hore ebe ele thabo ea Kereke, ke Boteng ba Moea o Halalelang, hoka bona Molimo Ea re hlolileng ale hara rona, re utloa Boteng ba Hae leho bona Lentsoe la Hae, leho bonahatsoa hara rona. Le lokela hoka fana ka tumelo, hore lihlotsa litsamae, lifofu libone, litholo liutloe, limumu libue.

55 Kene ke eme mane Afrika Boroa, moo ho neng ho nale batho baka bang likete tse makholo a mabeli mane lebaleng la mabelo a lipere hola Durban, haba bona ntho e kang eo e etsahala, seo se senoha, kamora hore ke bahlalosetse, ka tsela feela e bonolo, ba bona seo se etsahala ka tshenolo, ha batho ba likete tse mashome a mabeli le metso e mehlano bafola ka nako ele nngoe. Baile banka koloi tse kholo tse supileng liloutu, litruka tse tlohang mona, tse nang le mabili a tsheletseng kapa a leshome le metso robeli ka tsela e joalo, litletse melamu emona ea likrashe. Bhetene, baneng basa tsebe hore le letona ke lefeng kapa le letshehali.

`Me letsatsi le hlahlamang, Mong. Sidney Smith, majoro oa Durban, o ile a ntetsetsa mohala are, “Lebella fensetereng ea hao, o lebelle eka o ea nqa Leoatle la India, o tla bona ntho eo o sokang o e bona hohang feela.” Beke pele ho moo, moo, bane bale ntoeng mmoho, ntoa ea merabe. `Me ke moo batsamaeang teng, batshoarane ka matsoho, letsoho ka letsoho.

Hobaneng? Baile bahlokomela hore Molimo O baetetse hang hape ka sebopeho sa Lentsoe la Hae. `Me rona Maamerika a nkang hore a bohlale re iketlile. Batla tsoha tsatsing la kahlolo ho ahlola chaba sena, le hoba khahlano le sona.

58 Sena se nkhopotsa mosali e mong mane Louisville, Kentucky, eseng khale, o ne a nale ngoana emoneane, a leka lebenkeleng la ten sente. `Me o ne a etsa ntho tse neane, a leka hore a bonahale, ngoana enoa emoneane one a hlolisitse hantle feela hobane one a pepuoe. Qetellong a phahmisa tshepe, sohle seo seneng seka etsa hore a hlokomelehe bakeng sa thaka le kang eena. `Me a letsa tshepe eo, eaba thaka leo le leneane le lebella pele feela. `Me a hoeletsa, le ho oela kapele, batho baphalla hoka thusa. Are, “Oho che, hoka sebe joalo! Hoka sebe joalo!”

Are, “Ho etsahalang?”

Are, “Ngaka e itse ngoana enoa o betere haholo.”

Kare, “Ho etsahalang ka ngoana?”

Are, “Joale, o qalile ho kula khoeli tse tsheletseng tse fetileng, o lula feela a lebeletse pele feela. Leha ekaba ke eng feela, seo feela se etsang hore a khone ho bona seo, ebe feela o lula a lebeletse pele feela. Ngaka e mpoleletse hore e nahana hore o tla loka ke seo. Eaba ke tla le eena mona, hoka fumana ntho tseka tlosang monahano oa hae nthong tse ling, mme seo hase thuse letho. O ntse a lutse a lebeletse feela.”

60 Ke eona tsela eo kereke eleng sona ha joale! Molimo O sisintse tshepiso tsohle tse ka hare ho Bibele, kapela mahlo a bona. Leha hole joalo bantse balebeletse feela, bashebile pele feela. “ Keng seo? Re bontshe letshoao, na oka etsa seo?” `Me sena se etsahala kamehla eohle, hantle feela ho potoloha ka nako tsohle, hantle feela, ho rona mona. Ho Tlisa Boteng ba Molimo, seo setla etsa hore re hlokomele. Ha Molimo A etsa tshepiso, O lula tshepisong eo ea Hae. Ho feela hole joalo, monghali.

Kamora hore Jesu A bonahatse letshoao la Hae la hoba Messia, le bontshang hantle feela hore ke Eena Messia, leha hole joalo , “Re bontshe letshao.” Lea bona, bane basa hlokomele seo, bane ba lebeletse feela pele ho bona. Seo sene se se ho bona hoka lumela.

“Oena,” joalo feela kaha mme oaka a ne a bolele, “ O kase fumane mali hotsoa semeleng, hobane haho mali moo.”

63 Leha hole joalo habaka ba Mohlokomela, ba foufalitsoe ke mekhoa le ntho tseo kaofela joalo-joalo, tseo baneng ba nale tsona nakong eo. Bane basa tsebe Lengolo la tshepiso, hobane mmekhoa ea bona ene e patile seo. Meetlo ea bona le mekhoa ea bona ea nako eo ene e patile seo sohle le Lengolo la tshepiso. Hoja bane baile barutoa hoea ka Lengolo, hore seo se lokela hore ebe ke letshoao le latelang Messia!

Ke ba bakae balumelang hore O hlahile ka nako e nepahetseng? Hantle feela, O entse seo, O tlile hantle ka nako ea tshepiso. Empa bane baile barutoa ka mekhoa, “RE lumela sena, mme re lumela ho sane. Kaofela balumela ho Molimo. Kaofela ha bona ...”

65 Kajeno, haholo holo rona Maamerika, re nahana hore retla tshoareloa hobane re ile ra aha meaho e meholo ea likereke, re nale baruti ba baholo le ntho tseo. Hopola, haeba hole joalo, Molimo ha A na nnete, hobane, Kaine le Abele, basebeletsi ba babeli bapele kantle ho Edene, baile ba aha Aletare bakeng sa Morena, bobeli baetsa secheso, bobeli baile ba nehela ka limpho, bobeli baile barapela, empa emong one a nepile emong a fositse. Hlokomela, re lokela hoba le Nnete, mme Nnete ke Lentsoe la Molimo kamehla. Ho joalo le kajeno, batho bafoufetse ka tsela e joalo. Bare...

Kare, “Na o Mokreste?”

“Oho, ke leloko la se seng se itseng.” Oea bona, seo ha sena molemo hohang feela. Hake khahlano le seo, empa seo se fapane le seo ke lekang ho o bolella sona. Ke leka ho o bolella se seng mona. Eba leloko la kereke enngoe le enngoe eo o lakatsang hoba la eona. Seo hase etse phapang hohang feela.

67 Kene ke bolella moruti hoseng hona. Mane holimo hola Colorado kene ke tloaetse ho kalla ke nne ke potolohe sebaka seo, ka tsela e joalo. `Me Noka e mathata Kopano ea Noka ea Hereford khomo lifula mabopong a Noka e bitsoang Troublesome River Valley. Ebe o fihlella qhooeng ea leliboho, ebe o bona bochabela le bophirima. Makhomo ohle ho tloha moo, ka Kopanelo, a fula hlakoreng la bophirima. Bane ba beile terata moo hoka thibela hore a kene hlakoreng le khethehileng la poraefete, ho neolosetsa thabeng hlabula lena lohle.

Ebe retla potoloha mohlape ona, mefuta e mene kapa e mehlano ea makhomo a na, e leshome kapa e robeli mefuta ea mehlape, holima noka moo, ebe e tla potoloha mehlape ea rona ka hoetla, re e lebise nokeng moo. Kene ke tloaetse ho lula fatshe moo, ke fapantse maoto aka holima sale, kamora hore re bokelle mohlape kaofela, kaofela ha tsona line linale mefuta ea tsona, ho simolla moo lifulang teng makhulong a teng.

69 `Me mohlokomeli oa lefelo a eme moo. One a libala halintse li kena joalo. Ka hlokomela hore ho nale mefuta e fapaneng ea tsona. Mong. Grimes one a-a nale Diamond Bar, ka holima rona ho nale Turkey Track, rona re nale Old Tripod, hone hotsoa mefuta e fapaneng moo kaofela. Empa mohlokomeli oa lefelo one a sa hlokomele mefuta eo. One a lilebella matshoao litsebeng feela. Hone hose tsela efeng kapa efeng seo seneng seka feta mahlong a hae hobane makhulo ke a hae, o ne a likopantse kaofela ha tsona one a lebella letshoao feela, hore e fela seo se loketse makhomo ao na, hore hose kene letho ntle feela le liHereford. Seo sene se lokela hore libe le letshoao la mali tsebeng ea tsona feela, ka letshoao la mali.

Ka tsela e joalo feela ho tlaba joalo le nakong ea kahlolo. Akase mpotse hore na kene ke le leloko la Methodist kapa joang, Baptist, Presbyterian. Hore kene kele leloko la letshoao lefeng seo sekase etse phapang hohang feela ho Eena. Hase letho haese ho tsoaloa labobeli, ho Tsoaloa Labobeli Bokresteng ka Mali A Jesu Kreste, ke sona seo feela setlang hoba sa bohlokoa haholo. Joale re batla ho hopola, hopolang seo feela.

71 Joale, ha feela asa hlokomelehe, Matla A Hae a ... kamehla ha a hlokomelehe. Hase lebaka hore na Molimo O bonahala ka tgsela e joang, o lokela hoka lumela seo. Ke phetho seo.

Joalo ka mosali ea neng a nale mathata a phallo ea mali. Batho bane ba mofeta feela, bohle batho bane baema, bare, “Moruti ke eo a feta. Ke Eena thaka lela le bolelang hore ke Moporofeta. Ke Eena Lehlanea leo,”ntho tse kang tseo feela.

Empa hone ho etsahalang? Mosali enoa e moneane one a nale mathata a mali, mme one a ile a utloa ka Eena. `Me ha a theohela tlase moo, hone hosa etse lebaka hore batho ba bang bareng, o ile a hlokomela hore ke Mang. `Me are, “Ha nka tshoara feela qooa ea kobo ea Hae!” Lea bona?

`Me ha tumelo eo ea sebele, eho Molimo, e fetoha nnete ho eena, seo se ile sa lokolla matla a Hae a pholiso. Seo se ile sa Moama haholo feela, O ile A retoloha eaba O mobolella bothata ba hae, mme Are, “Tumelo ea hao eo pholositse.” Ke eng se entseng seo? Tumelo!

Babang ba lona baemeng moo e kanna eaba le kula ho feta mosali eo, empa, lea bona, o ile a hlokomela Boteng ba Hae. O tsebile hore moneetla oa hae o fihlile.

76 Hoja rene reka khona hore mantsibueng ana, batho! Hoja rene reka khona ho bona hore o hlahella ho rona kopanong tsena, ka lebaka le leng feela, kaho hlokomela hore Matla a Hae A hlokometseng tshepo ea rona ho Eena, hore A be ho rona. Empa re lokela ho hlokomela Boteng ba Hae. Joale o hlokomela joang Boteng ba Hae, keha Lentsoe la Tshepiso la nako ena le bonahatsoa, eseng Lentsoe la tshepiso la nako ea Moshe kapa la nako enngoe feela. Ke Lentsoe la tshepiso la nako ena ea joale.

77 Joale re fumana hantle feela hore O ile A tsoella joalo. `Me Jairuse, thakaneana le leneane moo ka ngoana ea shoeleng, eena, one a tshepa hore seo Ase boletseng ke `Nete. Joale hopola, ene ele moprista, one a sa lumelloa, hobane hone ho boletsoe ka thata hore, “Mang kapa mang eaka ikopaneang le Eena otla lelekoa masinagogeng.” Joale, leha ane aka lelekoa kapa che seo ene ese lebaka, hobane one a khotsofetse ke Molimo ka boteng ba Hae kaho Kreste, mme seo sene se lekane hobane seo ene ele Lentsoe. `Me seo se ile sa etsang? Se ile sa lokolla Matla a Tsoho A neng ale kaho Eena; amen, seo se ile sa tsosa ngoanana ea neng a shoele bafung, mme sa bonahatsoa, hobane a ile a hlokomela hore Molimo one A le kaho Kreste, mme boteng ba Hae bone bole ka hare ho ntlo ea hae.

78 Motseng oa Habo moo A holetseng teng, matla ona ao ane ale kaho Eena, motseng oo A holetseng ho oona, haba kaba ba Motseba. Boteng ba Hae, ho bona bone bosa bolele letho, seo sene sesa bolele letho, mohlomong ntho esa nkeng hantle. “Ntho tsena dihokae? Ba mpoleletse hore Oena O etsa sena le sane. Hake bone o etsa ntho tseo mona.”

Na ha lesoka le utloa seo? “Haeba ... Lona sehlopha sa Mapentakonta, le lona batho, bao, le lumelang ho ho Pholiso e Halalelang? Sebane bane ke enoa mona, hake ke bone ha le mofolisa joale.”

Entse ele Liabolose oa khale, “Haeba ole Mora oa Molimo, fetola majoe ana hoba bohobe.”

Liabolose eena eane oa khale, ha koetse mahlo a Hae, ba Mootla hlohong ka molamu, mme bare, “Joale,”fetisa molamu oo, mme bare, “re bolelle hore ke mang ea O otlileng, mme retla O kholoa leho O lumela hore O Moporofeta.”Ha A kaba. Ha A soasoe le mang kapa mang.

82 Emong, ha A ne A le sefapanong, o ile are, “Haeba O le Mora oa Molimo, theoha sefapanong, leho paka hore O Mora oa Molimo.” O ne A ka etsa seo.

Baile baetsa sehopotso se seholo, ha A ne A le moo, empa bane basa tsebe seo. Bare, “O pholositse ba bang; Ha A khone ho Ipholose Eena.” Haeba A ne A ka Ipholosa, O ne A kase khone ho pholosa ba bang. O ile A Itlohella hore A khone ho pholosa ba bang. Oea bona, bane basa hlokomele Boteng ba Molimo. Ke pheto.

Seo sene se lokolla matla a pholiso, kamora moo ke eng? Seo setla lokolla matla a ho bula mahlo a hao hore o bone Eena, kapa ho o foufatsa hore o se Mohlokomele. Se bulang mahlo a emong, se koala mahlo a emong eo eseng moselumele.

85 Empa, motse, o ne o sena tshepo ho Eena. Lelapeng la Mofarase, o ile A Momemela teng, ha Simone, Mofarase, one a etse lijo tse kholo, mme Mofarise one a batla ho bontshe hore Hase Moporofeta. O ne ale morao mola a tosta leho iphahmisa kali khalase, le menko e monate ka hare ho ntlo ea hae.

Jesu O ne A ile A feta moketjana oa hlatsuo ea maoto, o ne A ile A fihla A lula fatshe mona. `Me A le litshila, A nkha masimu, moo liphoofolo lineng litsamaea tseleng eo A tsamaileng ho eona, mme kolbo ea Hae ele litshila le eona. Ke lona lebaka leneng le etsa hore bahlatsoe maoto matsatsing ao.

`Me, oea bona, ntho ea pele, hao memetsoe lelapeng mane Palestina, hao roala meqhatatso eo, ntho ea pele eo baneng bae etsa ene ele ho o hlatsoa maoto, ebe o fuoa se seng, hore o khone ho tsamaea holima khapete ea bona, lesela le leholo la Persia, lene lele letle haholo.

Ntho e latelang baneng bae etsa, ene ele ho o neha oli e nkhang ha monate letsohong. Ene etsoa hole lithabeng hara apole ea rosa. Ha rosa ese e ile, efa apole monko o monate haholo. `Me ebe-batshasa seo le sefahlehong. Hobane letsatsi la Palestina le bohale haholo, mme, o ea bona, seo se etsa monko. `Me hao entse seo, ebe monga mokete o eatla ebe oba moaka marameng leho baamohela.

89 Balebeli ho tlile joang hore batlohele Jesu hore A fete, ntle leho hlatsoa maoto a Hae kapa ho-ho Motshasa ka oli, kapa hona ho moaka ho bontsha ho Moamohela?

Empa hone ho nale sehlola se seng mane seterateng. Kaofela ha bona moo ele balumeli, empa sehlopha seo kaofela hase eaka sa Mohlokomela hohang feela. Empa mosali ea sa lokang hohang feela, a lebella ka hare, mohlomong hekeng, a Mobona A lutse mohlomong joalo ka palesa ea leboteng.

Ke seo A leng sona ho sehlopha sa balumeli hoseng hona kajeno, palesa ea leboteng esa amoheleheng, esa batluoeng hohang. “Litshila, eneatsehang, Molumeli ea thethehang,” ke tsela eo baebitsang ka eona. “Motho emong ea hloho esa sebetseng, molaule, motho ea mohopolo o sa lokang. “ Lebitso le Leng la bokhopo feela.

`Mme Jesu, ketla kena ho seo kamora nakoana, Are, “Leka bua khahlano le Mora oa motho, letla tshoareloa, empa ha Moea o Halalelang o tlile ha leka etsa seo, lentsoe le leng lekase tshoareloe hohang.” Lea bona?

93 Moo mosali eo o ile a hlokomela seo hore O hloka tshebeletso. `Me a mathela moo kapele, a potlaka a nka alabastera e tletseng oli. Eo e theko e boima hoo eneng e kaba a e rekile ka chelete ea hae ea bohlola. Empa seo ke eng? E kanna eaba o ile a nahana, “ Mohlomong ke Moporofeta. Empa ke hopola mosali e mong hape ea ileng a hlokomela seo, motho ea kang nna mohlomong; one a nale moneetla mme a Mohlokomela, mme a tshoareloa.” Mola selibeng sa Sekare, maobane re ile ra bua ka seo. “Ha feela nka fihla ho Eena, kea tseba hore Eena ke mang, ketla Mosebeletsa. Leha bana ba bang bohle, hake khathale batho bana ba bang bareng. Ketla mosebeletsa eena. Ketla hlokomela hore ke Mora oa Molimo.”

94 O ile a mathela ka hare. O ile a atamela haholo ho Eena, mme a ikutloa ale molato haholo. Ke seo moetsalibe oa sebele a lokelang ho ikutloa ka teng ha ale boteng ba Hae, molato!

`Me likeleli tsa keleketla marameng a hae, mme o ile a leka holi pata. Liile tsa rothela koana maotong A Hae. O ne a ilo Motlotsa ka oli, empa likeleli tse ileng tsa rothela maotong a Hae. O ile a liphumula, mme a lla, mme a ntse a liphumula ka matsoho a hae. `Me-mme maoto A Hae ane a phumuleha litshila tse maotong a Hae, mme- mme hao batgla ho lumela seo, ka monko oa liphoofolo tse neng litsamaea moo A neng A tsamaile. `Me ke moo A leng teng, monko ole teng ho Eena, a lutse moo, mme likeleli line lile tsholohela maotong a Hae, mme o ne a lekaholi phumula. `Me one a sena lesela la ho etsa seo.

96 Botle le tlhompho ea mosali ke bofeng? Ke moriri oa hae. Ke lona lebaka le etsang hore kajeno basali le o kute. Seo ke phoso. Eena, o ile a nka moriri oa hae a phumula maoto a Hae ka oona...Maoto a Hae, mme a oa phumula, moriri oa hae o motle, o nka monko oa Hae oa litshila, a tlisa seo ho eena, a nka lihlong tsa Hae. O ea bona? Khaitseli tsa rona mona libatlile liema kali hloho tsa bona, hoka thola moriri o le kaneng hoka etsa seo. Ha eena ele eloa a hlatsoa maoto a Hae, mme a oa phumula ka moriri oa hae oa hloho, mme a bile a aka maoto a Hae.

97 `Me Simone eo oa khale a eme a lebeletse moo, are, “Huhu!” Oho, ekare kea mmona a tlallana. O ne a sa hlokomele hore ke Mang. Are, “Kele boleletse hase Moporofeta. Haeba ene ele Moporofeta. Hoja ene ele Moporofeta o ne a lokela hore o ile a hlokomela hore na mosali enoa ke mang ea leng pela Hae.”

Jesu ha A kaba A tlosa leoto. O ile A molebella feela. `Me one a tshohile haholo.

Kamora hore A qete seo, o ile a Mosebeletsa, O ile A lebella thoko, Are, “Simone, Ke nale seo ke lokelang ho o bolella sona. O Mmemetse mona ha hao. O Ntlisitse mona.” ka mantsoe a mang, o ne a nale taba le eena. “ O ne o rata ho bontsha ka Nna. O ne o batla ho etsa bonnete ba hore ke seo Keleng sona. `Me oena, ha one o Mmemela mona, o ne o lokela hore ebe o hlatsoitse maoto Aka, empa seo ha oeaka oa seetsa seo. O ne o lokela hore ebe o Mphile oli hoka tlotsa hloho eaKa, empa hao ea etsa seo. Hao eaka oa nkamohela ka kako. Empa mosali, enoa haesale Ke fihla mona, o hlatsoitse maoto aKa ka likeleli tsa hae, o a phumetse ka-ka moriri oa hae, o tsoelletse ho aka maoto aKa esale ke fihla mona. Ke nale se seng khahlano le oena, Simone.”

100 Eaba O retelehela kaho eena. Ekare kea bona ha a eme moo, mahlo a hae a maholo a matlo a talimile, mme sefahleho sa hae, moo a neng a qeta ho phumula lerole la tsela maotong, mme le saletse sefahlehong sa hae. `Me a nahana, “Na ebe ho nale se phoso? Na ebe ke entse se seng se phoso?”

Eaba Ore, “`Me kere ho eena, libe tsa hae tse ngata, litshoaretsoe. Ikele ka khotso.”

Seo ene ele eng? O ne a ile a Mohlokomela. O ile a hlokomela moneetla oo. Oea bona? O ile a etsa seo. O ile a Mosebeletsa. Bafarise ha bakaba baetsa seo. O ile a bona seo mme a hlokomela Boteng ba Hae, mme seo se ile sa etsa eng? Se ile sa mohlatsoa. Seo se ile sa lokolla eng ho eena? Tshoarelo. E ile ea lokoloha bakeng sa hae, tshoarelo ea libe. Se ile sa etsa eng seo? Seo sa boetse sa lokolla Matla a Molimo, hoka bontsha bo moselumele hore Ke Moporofeta, One A tseba hore Eena ke Mang. Seo se ile sa lokolla thabo, khotso le Matla a Safeleng a Bophelo. Seo se ile sa lokolla seo.

103 Empa bao baileng ba kenea likpekere maotong a Hae, haba kaba bahlokomela Boteng ba Molimo ho Eena. O ne a bile a batla hore a etse malepaneana a fokolang bakeng sa hae, se seng sa boithabiso.

Ke seo lefatshe lese batlang, kajeno, ke sehlopha sabo ithabiso. Haba batle Evangeli. Ba batla setlang hoba thabisa feela.

`Me Pilato are, “Nka rata ho bona mehlolo hotsoa ho Eena, kapa se seng se joalo. Motliseng koano mona.” Hantle feela Boteng ba Molimo, mme a latola seo, hobane (hobaneng?) o ile a thabela hoba hara batho likeletso tsa bona ho nale hoba Boteng ba Molimo. Ho ile hoa etsahalang? Mosali o ile a tshoareloa, leho neoa Bophelo Bosafeleng; empa o ile a lahleheloa ke kelello ka mantsoe a mang a hlanea, a ipolaea a itihela ka metsing mane Switzerland.

106 Joale, khathallo, a nkehile ke boithabiso ba nako tseo, hore, “Ene ele Belzebube; Ene ele moikaketsi, hone hose letho ho Eena,” eena, o ile a etsang? O ile a fetisa seo, o ile a fetisa nako ea hae ho Boteng ba Molimo. E kabe a ile a tshoareloa. O boletse, “ Ke nale matla a ho O thakhisa. Ke boetse ke nale matla a ho O lokolla.”

O ile are, “Ha o na matla ntle le hore o a fumane hotsoa ho Ntate oa Ka.”O ne a lokela ho tseba seo, hojane o ne a tseba Lengolo. `Me eena, ka hobane ele Mojuda, o ne a lokela ho tseba seo. Empa, o ea bona, moetlo one o morutile ka tsela eo morao mola. Ke tsela eo holeng ka teng kajeno lena. Hoja feela ebe o ne a ile a rutoa hantle feela ka tsela e nepahetseng! Hoja feela monna enoa one a ile a lumela seo Mangolo aneng ase bolela! Empa moetlo oa hae oa mothibela hoka etsa seo.

108 Ka eona tsela eo holeng ka teng tsatsing la kajeno. Batho batla nka Evangeli ea nnete, moo Moea o Halalelang otlang, moo khalalelo ea Molimo e lokollang baetsalibe libeng tsa bona, e bileng e bakolobetsa ka Moea o Halalelang, leho folisa bakulang, leho bontsha meeka le mehlolo, ebe batho batla tloha ho eona, bare, “ Aha! Joale o utloisisa hore kereke eaka e lumelang? Seo ke matlakala feela!” O ea bona, o ea fetisa, o rekisa tokelo ea hao ea tsoalo. Esau e mong hape!

Ka tsela e joalo ba bangata bafumana moneetla o kang ona oo hape le kajeno, lehoka iphumana bale maemong a kang oka ao le matsatsing a kajeno, leho ema Boteng ba Hae joalo kaha baile baetsa. Baeme boteng ba Molimo! Kea ipotsa! Motsoalle, phirimaneng ena, hore na ebe rona batho bao eleng Bakreste, Boteng ba Hae, bao re kulang, hareka fetoa ke moneetla oa hoka folisoa re o fumane kaho lumela feela ho Eena? Rona bao reeeng rere rea lumela ho Eena, empa resa hlokomele Boteng ba Hae, seo A se tshepisitseng nakong ea joale.

110 E bonahalitsoeng ka tshepiso ea kajeno, Jesu O ne A khalema moloko oo ka baka la hobane bane basa lumele hobane ke Messia. Re bona seo mona, O ne A bakhalemela. Ba Mobitsa Belsabube! Bane ba batla hore A etse ponahatso ea Moshe, mohlomong, ho bula Leoatle le Lefubelu. Bane ba batla hore A etse ponahatso ea Davida, ho nka terone leho busa. Empa hone hose Lengolo le neng le bolela hore O tla etsa seo. O ne A lokela hoba Moporofeta. O eatla, Morena. O ne A lokela hoba Moporofeta ka tsela e joalo, mme O ile A etsa ponahatso eo Molimo A boletseng hore O tla e etsa nakong ea Hae, leha hole joalo bane bantse bapheheletse hore A etse ponahatso etlang ho khotsofatsa bona. O ea bona?

Kea ipotsa hore ebe hare batle ntho e haufe le rona mona empa re e batla hole koana. Kea ipotsa hore mohlomong haho ka tsela eona eo na, haeba reka fetoa ke moneetla o joalo ke mathata ho rona? Hopola, joalo ka mofuta oa khale, mofuta o kekeng oa aroloa. Ponahatso eaho qetela, hoea ka Jesu, O itse, “Joalo kaha ho bile mehleng ea Sodoma, hotlaba joalo ka mehleng ea Mora motho,” eseng Mora oa Molimo joale, “Ha Mora oa motho a senoloa.” Lebella hore re ho kae ha joale! Metsoalle, ke batla ho le bolella se seng mona seo kesa lokelang hole bolella sona, empa seo setla le makatsa.

112 Ke rata hole botsa potso enngoe mona haresa emisitse, pele re tsoella pele ka tshebeletso ena, metsotso feela. Ke ea ipotsa hore na ke lokela hole botsa na sena.

Emong le emong oea tseba hore lefatshe, ka bolona, ntho enngoe le enngoe e lokile bakeng sa Hotla hoa Hae. “Tshisineeho ea lefatshe ho nka sebaka; khoeli eba khubelu joalo ka mali, kapa seretse sa mollo sese khubelu, liabusa tseo kaofela,” Joalo kaha feela Jesu A boletse A itse re hlokomele liponahatso matsatsing a ho qetela; “Leoatle lea lumama, pelo tsa banna liathothomela ke tshabo, leke linako, liphapang mahareng a lichaba.”

Sheba feela thetso e teng lefatsheng kajeno! Lebella kajeno, lipersente tse mashome a mane lineoloha mane California, botarasi, mokhoa oa tlhaho o felile.

115 Lebella ho ... Lebella kajeno, kamoo batho balulang hae, bao baipitsang Bakreste, mme ba mamela batho bakang bo Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, le bao ba binang lifela ka Sontaha, ebe o lebella lintho tse kang tseo, o lebelle kamoo baakang basali ka teng, le lintho tse ling morao moo.

Hahosa tshoanela, ho aka mosali ho fihlela oba o nealana le eena. Seo ke mathe a botona le botsheali bokopana. Hahobe joalo ka tsela eo ho lokelang hoba ka eona, seo ke phoso. Hobane seo ho tshoana leha ese ele thobalano. `Me seo se entsoe ... Monna a aka monna emong molomong, seo setla etsa hore a hlatse, mosali a aka mosali emong molomong. Hobaneng ha seo se etsa phapang? Seo ke tsela ea thobalano, hantle feela. Ho feela hole joalo. Tsela eo Kreste a akang Monealuoa oa Hae, o ea bona, hantle feela. Hao ea lokela ho etsa seo.

Empa lebella kajeno, limovi tsena le lintho tse ling, ketso eaho aka leho etsa lintho tsena tse ling. Haele hantle feela ke tsela ea bohlola bosa pateheng, hohle mona, empa batho ka baka la bofofu haba bone letho. Hantle feela! Sohle se maemong a Soloma, Soloma hohle mona, joalo feela kaha Bibele e boletse.

118 Ntho tse ngata haholo, matsatsing ana, seo A se boletgseng setla etsahala! Lebella feela litshepiso tseo A lientseng, A boletseng hore litla etsahala. Ebe o hlahloba ntho tseo ha joale, ho bona hore na ho etsahalang, o lebelle hore re ho kae ha joale, o tla khona ho bona hore na O fela A ntse A le ka hare ho Lentsoe la Hae kapa joang.

Bane ba batla ho bona ponahatso ea Moshe, ea Davida. Seo ene ese sa nako ea bona, ene ele ponahatso ea nako ea hae le mongoaha kholo oa hae. Ponahatso ea mongoaha ona e lokela ho bonahatsoa le eona. O ne A ba bontshitse hantle feela, Eena, ka Lengolo, A ba memela ho batlisisa Mangolo, hore bakhone ho lekola hore baphela nakong efeng.

O etsa ntho eona eo ha joale! Batlisisa Mangolo, lona bakholoang Bibele. Ho lokela hore ho etsahale eng mona pele ho Hotla hoa Hae?

121 Lebella lefatshe, maemo ao le leng ho ona ha joale, joale, seo ke lefatshe. Lebella maemo a kereke ha joale, moo eleng teng, “etloha ho eena, e fofo, Laodisea, e lahla Lentsoe.” Ntho ena kaofela e leba ho mokhatlo oa likereke, Mokhatlo oa Lefatshe oa Likereke, o fihla o etsa letshoao la sebata, seo Bibele e bolelang hore seo sefosahetse, le lintho tseo kaofela, leha hole joalo Maporosetanta a oela hantle feela liatleng tsa seo, ka hloho kaofela, ka baka la hosa tsebe Lengolo. Meetlo ea bona! Oho, ba batla monna ea matla, mme batla fumana seo. Batla babe ba mofumane.

122 Ho etsahetse seo, lebella, leha Jesu A ne A ile A hlalosa hantle feela hore Eena ke Mang, O ne A ile A bontsha hantle feela hore Eena ke Mang, Mongoaheng oo.

Entse ele ntho eona eo lekajeno! Joale lebella, hare nke taba eo hotsoa ho Luka 17, “Joalo kaha ho bile matsatsing a Sodoma.” Lebella lefatshe, lebella kereke, maemo a Sodoma! Lebella moo Lota aneng ale teng, ha banna bale bane ba leka hoka sututsa lemati, bakeng sa Mangeloi ana, banna bao.

Hlokomela, sheba mona. Ho bile le ... Lebella Abrahama one a le thabeng. O ne A le siko Sodoma. Ke ona mofuta ona oa joale.

125 Kamehla ho lula ho nale mefuta e meraro ea batho kahare ho tumelo enngoe le enngoe, balumeli, baikaketsi, le baselumele. Kamehla eohle ba bararo! Ke bao moo baleng teng; ho nale basalumeleng Basodoma, baikaketsi Lota, Abrahama kereke ea bakhethoa.

Joale, hlokomela manqosa a teng ka nako eo. Manqosa a mabeli a ile a tsoa hoea barerela ka nako eo mane Sodoma. Ha bakaba baetsa meeka hohang le mehlolo, a ile feela a bafoufatsa. Thero ea Lentsoe e etsa seo.

127 Empa hlokomela seo mehlolo e entsoeng ke Lengeloi lena le ileng la lula le Abrahama. O ne A furalletse. A bolella Abrahama hore lebitso la hae le fetotsoe, A mobitsa, “Abrahama” bakeng sa Abrame. O ne a kasebe le ngoana pele a fetoloa lebitso, leha ele Sara. O ba bolelletse hore na mabitso a bona ke bomang. Lengeloi le ile la babolella seo. Le ile la bolella hore letla etela Sara ka nako ea bophelo ba hae.

`Me Sara o ile a tsheha ka seo. `Me ha Sara a tsheha ka seo ... Monna ka mokokotlo o furalletseng, Monna Ea jang nama Ea namane, A noa lebese la khomo, mme A ja bohobe, Monna, lerole liaparong tsa hae, motsamai, ene ele Molimo ka Boeena. Abrahama o ile a lumela seo hobane one a furalletse a bona mehopolo ea pelo ea Sara ale kamora Hae. Are, “Hobaneng ha Sara a itse, Sena seka etsahala joang? Na honale sethatha bakeng sa Molimo? O ea bona? Sara atsoa a latola seo. Eaba Ore, “Ho joalo, o entse seo.” Joale, O ne A ka nka bophelo ba Sara hona moo feela, ka hobane a saka a lumela, empa, oea bona, ke karolo ea Abrahama.

Hose lumele hoa hao nakong ena ea joale, re karolo ea Kreste. O mpa feela, o ea bona, re-re, o ea bona, tsa rona ... O lokela ho boloka seo ka baka leo.

130 Joale, hlokomela, haho soka hoba le nako historing ea kereke ea mongahakholo ... Ke tseba ale mong, moithuti oa sebele eo ke buang ka eena, moithuti oa histori. Ea kileng a eba teng. A ko mpolelle ka monna a le mong ea kileng a rongoa kerekeng ea mongoaha, e sale kamora ho thakhisoa hoa Kreste, ho potoloha lefatshe lena eo a fellang ka h-a-m, joalo ka A-b-r-a-h-a-m, ho fihlela letsatsing lena le holimo. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin; moo ho kileng hoaeba le G-r-a-h-a-m pele, Billy Graham, Moevangeli e moholo moo mekhatlong mane Sodoma? Lekhale. Ho nale monna emong ntle mola eleng oa Pentakonta Oral Roberts, ntho eona eo. Na one o tseba seo?

Empa, h-a-m! Joale, G-r-a-h-a-m ke letere tse tsheletseng feela, empa A-b-r-a-h-a-m ke letere tse supileng. Tshelela ke nomoro ea motho, mokhatlo oa motho, mesebetsi ea monna, empa A-b-r-a-h-a-m ke letere tse supileng. Joale hlokomela, ka hare ho Kereke bakhethoa batsoileng, eseng mekhatlo eo, empa kereke e Khethuoeng batsoile, ke batlang ho amohela lenqosa, le bona, matsatsing ana a ho qetela.

132 Ho etsahalang tlase moo? Ho etsahalang holimo mona? Lekanea seo le seboletsoeng ke Jesu. Haho moo historing re ileng ra kopana le sena. Ntho eona eo etla boela e etsahala hape! Na hale hlokomele seo na, metsoalle, hale hlokomele hore ke Molimo O tlile Evangeling, ho batho ba Hae, A Iponahatsa? Na o khona ho hlokomela hora eo re phelang ho eona? Na re tlile ho otlanea matsoho feela haneane, ho bapala piano, ho kopanela feela, leho tloha feela ho Lentsoe, ho fihlela re foufetse hohang feela? Che hohang hare joalo rona. Hare hlokomele feela hora eo re phelang ho eona.

Peterose, Nathane, Nathanaele, mohlomong, le mosali, baile bahlokomela seo. Bona, baile-baile bahlokomela ponahatso ea Hae, ponahato ea Messia.

Hantle feela seka hake bolela ntho tsena. Ebe mongoaheng ona, Jesu O itse ... Joale hlokomela, O khutlela morao, A ba bolella ka mongoaha oo. Molimo, mongoaheng ofeng kapa ofeng, ha A romela Molaetsa oa Hae, oo eneng ele Lentsoe la Hae, mme a bonahatsa ka mongoaha oo; batho baneng balumela seo, ene eba nako e monate bakeng sa bona; batho baneng basa lumele seo, bane ba kena mathateng a maholo, ho bile joalo ka nako tsohle.

135 Joalo ka nakong tsa Jesu, ntho e joalo feela. Hlokomela A eme mona joale. Are, “Joalo kaha ho bile nakong ea Joanase, ho Jonase, joalo kaha Jonase a bile matsatsi a mararo m peng ea hlapi le masiu a teng, le Mora oa motho o lokela hoba joalo le Eena.”

O ile Are, “Moloko ona o mofebi o batla ponahatso.” Joale oea tseba hore ke nahana hore one A etsang? O ne A porofeta. “Moloko ona o mofebi.”

Motho emong le emong ea feletseng hantle kelellong otla utloisisa hore kapa oea bona hore re phela molokong o mofebi nakong ea joale, moo botarasi, le thetso lirenang teng! Le tlhalo e pukile haholo naheng ea Amerika ho nale naheng tse ling hohle lefatsheng. Lefatshe lohle lehlantshoa ke seo. Boraro boneng, ho batlile hoba joalo, boea hlala, ho potoloha, ho lesa nako ea lemo tse leshome tsa lenealo. O ea bona? Nahana ka seo! Tlhalo, ho neala hape le hape, ho hlala ho neala hape. “Bane baeja, baenoa, baneala basali ba bile bahlala.”Sheba hora eo re phelang ho eona. Ke neng moo ho kileng hoaeba le maemo a kang ao?

138 “Moloko ona o lonea o khopo o batla mohlolo, hlokomela, mme keke ba bona mohlolo.” Eng? Moloko ona. “Joalo kaha Jonase a bile mpeng ea hlapi, matsatsi a mararo le masiu a mararo, Mora motho Otlaba matsatsi a mararo le masiu a teng mpeng ea lefatshe.” Ke letshoao lefeng leo moloko oo o khopo o neng otla le bona? Mohlolo oa tsoho.

`Me kaeno, kamora lemo tse likete tse peli, re ntse re bona Jesu Matleng a Tsoho ea Hae, a eme hara rona, a etsa lintho tseo a ileng a lietsa ka nako eo ka tshepiso. “Moloko ona o khopo le o lonea o batla mohlolo, kamehla eohle ke re bontshe sena re bontshe sane. Batla o bona, mohlolo oo batlang ho o fumana keoa tsoho.” Ke eena maobane, kajeno, leka hosafeleng; Lentsoe le bonahatsoa, le tsamaea hara rona. Reka leboha Molimo ka tsela efeng bakengsa Mohlolo ona oa Hae o mokanakana!

140 O hlokomele O ne A bua ka se seng moo. O itse, “Me joalo kaha Mofumahali oa oa Boroa a tla tsoha,” eo ke mofumahali oa Sheba. O mamele hantle feela.

Mofumahali oa boroa otla tsoha kahlolong le moloko ona, mme otla o ahlola; hobane o hlahile

karolong tse hole tsa lefatshe hoka utloa bohlale ba Solomone, mme, hlokomela ea Moholo ho feta Solomone o mona.

Hlokomela, hare lebise seo moo hantle feela, metsotso e mmaloa. O ne a bala eona Bibele ena eo re e balang, ka Jonase, mme one a bala ka Solomone. Joale, ha mongoaha oa Solomone o tlile, one a ... o ne a nale neo ea ponelopele. `Me batho kaofela, sechaba kaofela, bane balumela seo. Bohle bane bale moea o mong. Bohle bane balumela.

Haeba kaofela, phirimaneng ena, kaofela Amerika, ene eka khtlela ho Molimo ea lumela Molimo, ke tshepiso e phethahetseng eo rekabang le eona, ekaba seitshereletso le tsohle.

143 Hone hose moho ea neng a kaba khahano le Solomone. Bane ba motshaba hobane ene ele monna ea nang le neo. `Me batho bane ba lumela ho eena, one a rometsoe hotsoa ho Molimo, ho fihlela babe ba mokhetha hoba morena oa bona. Lichaba tsohle line li motshaba, eseng ka baka la mabotho a hae a matla, empa hobane Molimo A ne A nale bona.

Hoja moloko ona o bolelang hore o nale Bokreste, hoja fela, bohle kaofela, bane baka itshoarella neong ena Molimo A re neileng eona tshiung tsa ho qetela, Moea o Halalelang holima Kereke. Eseng mokhoa o mong o itseng. Moea oa Molimo! “Hase ka matla, eseng ka cheseho, empa ka Moea oaKa,” ho bolela Molimo. Moea O Halalelang, Jesu Kreste ka sebopeho sa Moea, holima rona, “Eena maobane, kajeno, leka hosafeleng,” leho etsa Lentsoe la Hae le phele seo lese boletseng hobane O tla se etsa. Ela hloko seo ha joale.

145 Oho, ltaba tsa tlala lefatshe lohle! Bane basena thelevishine le ralio, lintho nakong eo, line litloha molomong hoea molomong. Kamora nako e itseng eaba likarafana liphatlalla le Lehoatata la Saraha, leeto la khoeli tse tharo ho tloha Palestina ho fihla moo a neng a lula teng.Hobane tumelo etla kaho(ka eng) utloa, ho utloa Lentsoe la Molimo. O ne a utloile ka kopano ena e kholo etlang hoba teng moo, mme nako le nako likarafane line litla hotsoa hlakoreng leo, one a lula a botsa. “Na le, letsoa ka hlakoreng la Palestina?”

“Eea.”

“Oho, ho etsahalang ka seo?”

“Oho, seo seka holimo ho sohle! Hao soka o bona ponahatso e joalo. Ho joalo feela ka molimo o lutseng moo. Molimo oa bona O bonahala ho Solomone.”

147 Joale, “tumelo e tla kaho utloa.” mofumahali emoneane a utlola seo a batla hoea iponela ka mahlo a hae. O ea bona, one a tlotselitsoe Bophelo.

Hlokomela joale, ntho ea pele eo o ka e etsang joale, ka baka la hobane ene ele Pagane, o ne a lokela hoea fumana tumello ho moprista, hoea. Nkare kea mmona a leba ho moprista, a fihla are, “Ntate ea halalelang, ke utloa hore ba nale tsoseletso e kholo mane Palestina. Ke kopa ho leba teng hoea iponela.”

“ Joale, ngoanaka, hao batle ho kopana le...Kamora tsohle tseo, hare nke karolo tsoseletsong, ka tsela ejoalo o kase khone ho leba teng. O ea bona, taba ke hobane ke sehlopha sa matlakala feela seo. Ho – haho letho le molemo moo. Batho bao ba bolela hore batshetse Leoatle le Lefubelu, ba bolela hore baentse sena, le sane. Haho letho le tsamaelanang le rona. Haeba hone ho nale se seng se tshoanang le seo, sene se lokela hore ebe se teng mona ka hare ho kereke.” Re ntse re nale lipagane.

150 Joale rea hlokomela hore o ile a qalella ho lapela seo. Eaba ore, “Joale lebella,” o boletse joalo, “ba mpolelletse, seo, hore, “Molimo oa bona holimo moo, o sebetsa ka monna emong, mme bohlale ba hae habo lekaneoe. Ponahatso tsa hae lia makatsa.”

“Oho, haho letho seka etsoang ka seo.”

Are, “Empa ke-nkanna ...”

“Ka tsela e joalo, lebella, o mofumahali, o kase kopane le mofuta o joalo oa batho. Seo, se bolela hore o kase khone ho etsa seo. Sehlopha se joalo sa batho, batsejoa lefatshe lena lohle hore ke makopana hloho ka bolumeli boo ba bona. O kase khone ho etsa seo.”

Empa, o ea bona, Molimo O lebella pelo eseng ntho tseo bantseng bali bolela, haho letho leka thibelang seo. Monna, mosali, bana, moruti, haho letho leka thibelang motho ha a nale tlala ea hoba le Molimo. Baea leba, O ile a itokisa, hoka itokisa.

153 Joale, one atlare, “ Ketla o neha feela...Ketla lokela ho o ntsha kopanelong.”

“Joale, o ka etsa seo feela. Kea tsamaea, leha hole joalo. Kea ke ilo iponela kabonna ntho tseo tsohle, oea bona.”

One a tlile le Mangolo one a bala kamoo Jehova A lokelang ho etela bathol ba Hae ka Moporofeta ka teng, tsela eo Lentsoe la Molimo letlang ho bonahatsoa kapa ho senoloa ka teng, le tsela eo letlang ho tseba taba tsena ka teng, leho koaheloa ke nama ea motho, le hore letla etsang. O ne a balile litaba tsena kaofela.

Ka tsela e joalo ekare kea Moutloa, “Joale, buka ea rona e bolela kamokhoa o tjena.

“Eea, lebella, ke...nkhono oa nkhono oaka a eme kapele ho melingoana eona eo. A eme moo a rapela ntho tseo, letsatsi kamora letsatsi. Hone hose motsamao leha ele o feng, leha ele eng, kapa eng feela. `Me ke khathetse, maemo ana a khale. Ke batla ho ikisa ho bona hore na ho nale Molimo O phelang na.” Bomalimabe ke hore ha rena mafumahali a joalo nakong ea joale a tshoanang le mofumahali eo.

157 Joale one a itukisetsa ho tsamaea. Joale ha ane a fihla mona maemong a kang ao a hore a tsamaee, joale, hopola, one a nale bothata boboholo. Hone hosa tshoane leha hole bobebe ho lona kajeno. Hlokomela seo aneng a lokela hose etsa ka nako eo.

Ke mona ho nale ntho enngoe eo ke lokela ho e etsa, eo kesa batleng ho e siea. O ile a bolela sena, “Ke tlilo neolehela holimo mona, ke lokela ke etse chelete. Ke lokela ho nka limpho. `Me haeba ele nnete seo base bolelang. `Me haeba ke nnete, ke lokela ho tshehetsa seo. Haeba ese nnete, mme ketla khutla e chelete eaka.”

Mosali enoa one a ka ruta Mapentakonta. Hantle feela, monghali. Ho tshehetsa ntho eo ho tshehisoang ka eona Pholiso e Halalelang, leha hole joalo le tshehetsa radio ho nale kereke ea hao, hantle feela, ho tshehisoa leho etsa metlae ka ntho eo o lumelang ho Eona.

Ampa are, “Ketla nka seo. `Me seo hasesa loka, ketla khutla le sena.”

161 Joale, hopola, ka letlotlo lohle le teng mona, holima likamela. `Me joale hopola seo, leloko la Ishmaele ene ele bakhothotsi ba lehoatateng, bane bale teng ntle moo. Hone hokaba bobebe haholo bakeng sa bona hoka oela lerabeng la mathaka ao, mme, hobaneng, one a nale batho feela ba mmaloa bane baka nka tsohle tsa bona baikela.

Empa ho nale ho hong ka sena, ha feela o ikemiselitse ka sena, mme Molimo A itshenola, o etsa kahohle hoka bona Kreste, haho kotsi letho kapele ho oena. Ebile hao hlokomele letho hohang feela! Ngaka libolela hore o tlilo shoa, ebile hao hlokomele seo hohang feela. Hao hatella, o ea tseba hore ho nale se seng moo.

163 Se seng ka hare botebong ba pelo ea hae, tumelo ho Molimo Ona ... khoeli tse tharo ho phatlalla le Lehoatata la Sahara. Eseng ka Cadilac enang le ntho e fokisang moea. Che, che. O nkile khoeli tse tharo Lehatateng la Sahara, mohlomong a tsamea le bosiu, a bala mangolo, letsatsing motsheare, ho fihlela a fihla.

Joale, haho makatse ha Jesu A boletse hore o tla neoloha matsatsing ana a ho qetela hotla ahlola moloko ona, hobane ba bang ba bona haba khone leho tsamaea seterateng, mme Ea moholo ho feta Solomone O teng mona, Moea o Halalelang ka Boeena. O ea bona? Haho makatse ha atla tsoha hotla ahlola moloko ona.

165 Hlokomela, o fihlile qetellong. Ha akaba atla joalo ka batho ba bang ba bangata, batho ba bang batlatla kopanong e makatsang. O tlile a nka likamela atsoa ka hare ho jarete ea boreneng, a etsa litente tsa hae, one a tla lula moo ho fihlela a nale bonnete ba seo a se tletseng.

Batho ba bangata batlatla, balule mohlomong metsotso e mehlano, mohlomong e mashome a mabeli le metso e mehlano. Ha Moevangeli kapa morerik a ka bua ntho enngoe, e khahlano le tsela eo a lumelang ka eona, mekhoa ea bona, kapa ea hae, leha ekaba eng feela, oea ema oea tsamaea. O ea bona, leha ele mekhoa. Haho makatse ha atla ahlola moloko ona; o tlile ho lula ho fihlela a ba le bonnete.

167 Ekare ke bona tshebeletso ea pele ea letsatsi hoseng hoo, hali terompeta lilla, Moruti Solomone atla. Ekanna eaba one a luleletse morao koana. Eaba ore, “Joale ketla iponela ka bonna. Kea tseba hore seo ke sona Jehova A lokelang hoba sona. Monna a ka nna a bolela, empa ketla iphumanela.” Joale a lula moo bakeng sa tsatsi leo a lebeletse, mme one a bona bohle haba etla sefaleng. O ile a bona hobane ponahatso eo ene e nepahetse.

Qetellong, hare re karete ea hae eaho rapelloa eile ea bitsoa, eo hantle ntle ene ele nako ea hae, empa nako ea hae e fihlile pele ho nako ea Solomone. `Me Bibele e boletse, hore, “Ha a fihla a ema pela Solomone, eaba Molimo O etsa hore A tsebe sephiri sa pelo ea hae. Hone hose letho le patehileng.” `Me mohlolo oa etsahala ho eena.

Eaba o reteleha kaho letshoele, mme are, “Tsohle tseo ke liutloileng ke nnete, tse ling libile likholo ho feta tseo ke liutloileng.” Oea bona, hone hose bophelo bosetseng kaho eena, o ile a felloa ke moea, hobane ke mona ho nale monna ka mona ea sa motsebeng hohang, molichaba, a senola lintho tseo a ratang holitseba.

170 Oho, Jesu A eme moo, mme A le Moholo ho feta Solomone! Ene ele botlalo kaofela ba Molimo. Ene ele Mora ea tsoetsoeng ke moroetsana oa Molimo. One A Ikapesitse ka Eena, mme Jehova ka Boeena A Itlhahisa ka nama. `Me ke enoa moo A emeng teng, bane basa Molumele, pohatso e kholo. Oea bona, ene ele Solomone le Davida, le bohle kaofela nqa ele nngoe kaho Eena. Baporofeta kaofela ha bona ba bokane ho Eena ka Nama.

`Me isita le ka letsatsi leo, O ile Are, “Ha leka bua mantsoe afeng le afeng khahlano le Nna, Ketla le tshoarela. Empa mohlang Moea o Halalelang, seo setlabe sele seholo ho feta ha joale.”

`Me ke rona bana kajeno re eme mona hoka bona Ona Molimo Oo A etsa sona seo! Ke lumela hore o tla ema ka Tsatsi la Kahlolo hoka ahlola moloko ona, hobane a ile a sokoloha mme a lumela molaetsa oa Solomone ha ane a rera, mme a lumela Molimo. One a ile a bona se seng sefapaneng le seo aneng a se bone pele.

173 O ea tseba, bothata ke bofeng kajeno, ho nale batho, batho ba bangata baeang kerekeng hoea nka tloaelo feela. O ea bona, ba bone ntho tse ngata tse fosahetseng, tse ngata tseo eleng liemahale, le meaho e meholo e phahamileng. `Me-mme, rona, hare seke ra oela maemong a kang ao. O ea bona, Molimo ha A lule meahong e meholo, O tsamaea pelong ea hao. O ea bona, Molimo ha tsamaee bohlaleng ba thuto; o hole haholo le taba eo. O tsamaea hare ho botho, ka pelong ea hao.

O tsamaea ka hare ho Lentsoe la Hae, ebe Lentsoe la Hae letla pelong ea hao mme ebe Lea ipuoella, leho Itlhalosa. O toloka Lentsoe la Hae ka oena. O leka hoka fumana motho emong ea ka Mofumanang ka oena, hoka bontsha hore entse ele Molimo. O ea bona? Ene ol fela ele eena, o etsa ha feela A fumana motho eaka buang le eena. Ha Aka fumana mosali ea nang le phallo ea mali, O ntse A nale hona hoka bua ntho eona ela, A etsa hore etsebahale, leho e tiisa. Re boteng ba Molimo, empa hare hlokomele seo.

175 Seo se nkhopotsa taba enngoe. Ekanna eaba kele boleletse eona ka nako enngoe, hake tsebe. Seo seatla hona joale. Joalo kaha lona le tseba kaofela ha lona, ke lula ke tsoma lirapeng tse kholo kaofela. Kene kele mane lehlakoreng la leboea la serapa saho tsoma sa liphoofolo, kene ke atisa hoea tsoma bakeng seo, nako tsohle. `Me kene ke nale motsoalle moo ea bitsoang Bert Call. Ene ele setsomi sehloahloa haholo, ele halofo ea Moindia. Rene re lokela hose tshoeneehe hohang ka eena, one a keke a lahleha. `Me rene re hlile resa phuthuluha, ka baka la monna eo ea khopo, ka pelong ea hae, eo nkileng ka mmona. O ne a sena pelo hohang feela. One a ee a thunee malineane a phoofolo tse hlaha, ke hore linone tseo tse neane, ele feela ho nketsa hore kese utloe monate hohang feela. `Me one aee are, “Oho, lona bareri le fokola haholo lipelong tsa lona. Billy, one otlaba setsumi se seholo hoja one ose moreri.” Are, “O pelo bonolo haholo.”

Kare, “Bert, seo hase hore ke pelo bonolo kapa bokoala.”

Joale, hahona bothata hoka bolaea malineane ha molao o lumella seo. Abrahama o ile a bolaea namane mme a e fepa Molimo, Hase lebaka hore e tona kapa e tshehali.

Seo kaofela ha sona ke bosatane, one a lithunea feela bakeng sa monate malineane ao, a tsheha hobane kene ke utloa bohloko ka seo. Joale, one a etsa seo.

178 Kamora selemo ke ile kaea moo holimo. O ne a se a iketselitse phala enngoe e neane eo a neng a se a e letsa, joalo ka namane ea none kapa tshepe, joalo kaha e lla, ebe mme oa eona oea e utloa. Ka tsela e joalo are ho nna, “ Hei, Billy, pele re qala hoseng hona,” are, “Ke batla ho o bontsha se seng mona.” `Me o ile a mpontsha seo.

Kare , “Bert, o kase sebelise ntho ena hohang.”

O ile are, “Oho, ako ithole hle monna.”Thaka lena lene le nale mahlo a kang a mokhulutsoane, hoea ka tsela eo ba bang ba basali bana batlotsang lintshi tsa bona, o ea tseba ka tsela e joang. O ea tseba, a ntebella, ka mahlo ao a kang a mokholutsoane, mme leihlo, hoo a ileng a ntshosa le nna.

`Me kare, “O seke oa etsa seo, Bert.”

O ile are, “Oho, lona baruti ba makoala!”

180 Joale, ra-rene re ... kene ke setsoe ke tsohile kamora nako. `Me ntle moo leboea la whitetail ... Ke e tona none tsela eo e bitsoang ka eona, ene etlatla ho oena, empa hose lea mong oa mathaka ana. Leha aka thuneoa, o ... O bolela ka Houdini joalo ka setaki se phoneohileng, ke amatjhoro motho eo, ho tsona. Ka tsela e joalo ene ele kamora nako line lithuntsoe. `Me linone line liipatile, lineantsa ka phirimane tlasa khoeli, mme leho ba lemanamane motsheare. Re ile ra tsamaea re neololsetgsa hola Jefferson Nocth, re neolosetsa thabeng ea Mount Washington. Re nale, hone hole serame se phahameng haholo, maemo a leholimo a lokileng, rene resa bone leha ole mong mohlala feela.

Eaba ore, “O nahanang, Billy?”

Kare, “Ke moo o litshositse kaofela ha tsona mona, ka lithunea tsena tsa mecheni tseo o lisebelisang.”

182 `Me ka tsela e joalo ra tsoella pele. Kamora nakoana, kabo hora tsa boleshome le motso ole mong. Ka nako tsohle re lula re tshoere libotlolo tsena tse tshelang chokolote e chesang. Haeba hoka etsahala hore o utloe bohloko, kapa se seng feela, ke sona se fanang ka matla, le samenchise. Ka tsela e joalo ene ekaba metsotso e mashome a mararo kamora hora ea leshome le motso ole mong ke nahana joalo, re ile ra fihla sebakeng sekang arena ena ka boholo kapa moaho ona, hose moaho hohang. Eaba re lula fatshe, a fihla a emisa rafole ea hae ka sefate, eaba o qala a paqama ka mokokotlo. Kene ke nahana hore o ea hontsha botlolo ea hae ea metsi. Ka nahana hore joale re nka seaeang ka maleng.”

Hangata re hloella kaholima thaba ebe rea qalella hoja, ebe rea fapana ka litsela emong oea moo a batlang hoea teng, ebe re khutla ha morao. Rene re tseba hantle feela tsela ea rona, hantle feela. `Me haeba re fumane tshepe, ebe re e leketlisa feela, ebe rea tseba, re tsamae re ilo thusana. Ka tsela e joalo ke ile ka nahana hore o tlilo ja lijo tsa hae, ebe re tlilo arohana, hobane ene ese e batla eba bosiu. Ka tsela e joalo ka...

184 Aisa hloho morao. Eaba ke qalella ho ntsha botlolo eaka, ea chokolete, a ntsha ka tsela e joalo. Eaba o ntsha phala eo ea khale ka mokotlaneng oa hae, eaba o e letsa ka tsela e joalo. A ntebelletse ka mahlo a kang a mokhulutsoane hape, a letsa phala eo. Ha a etsa seo, holeneana jaolo ka lebota lena, eaba ho hlaha e khulo feela tshepe ea ema moo.

Joale haeba ba bang babo khaitseli basa tsebe letho, do ke mme oa tshepe. `Me, oea bona, phala eo ene e lla joalo ka namane ea eona, ha e lla, mme tshepe ena e kholo e lla, mme tshepe ena e kholo ea phahama. `Me hantgle feela ka hora ea leshome le motso ole mong motsheare, mme batgho bohle ba tsomang baea tseba hore ke nako e sa lokelang hoka tsoma eo. Ke nako eaho neantsha eo.

186 Ka tsela e joalo e ile ea ema moo hoka lebella ho potoloha. Kene ke e bona hantle feela ka mahlo ana aka ele haufe ho feta kamoo nka bolelang. O ile ea ntebella, eaba o ea letsa hape phala ea hae. Ho nale hore e balehe e ile eatla feela hantle ho rona ea hlahella pooaneng.

Joale, seo sene sesa tloaeleha hohanbg. Likase etse seo hohang feela. Empa e ile ea hlahella hantle feela pooaneng. Hobaneng? Ke hobane ene ele mme, seneng se lla ene ele ngoana oa eona. Hone ho feela hole joalo, oea bona, lebaka ke hore o tsoaletsoe ho eena hore ebe mme, ke ngoana oa hae ea neng a lla.

Eaba Bert o lebella fatshe, o khutlela morao a checha ka mokokotlo, a liha fatshe setghunea seo sa hae sa mashome a mararo le metso e tsheletseng. `Me seo ene ele petso ea polao, eaba kea tseba hore o tlilo e nepa hantle feela pelong mona, petso e kang lekholo le mashome a robeli, ka tholoana ea koaekhoaba eo a e sebelisang. Ka nahana, “Oka etsa sena ha joang Bert? Na oka khohlahala ka mokhoa o tjena joang monna, hoka bitsa mme eo hore otle o khone ho mmolaea kaho mothunea pelong, eena a leka hoka fumana ngoana oa hae? Hotla joang hore obe khopo ka tsela eo hore o be o batle ho etsa ntho e joalo?” `Me kene kentse ke nahana ntho e kang eo. Keha ke bona a neahama a tepella kamokhoa o tjena.

189 `Me nkase khone, nkase khone ho etsa sena. Seo sene sele seholo haholo ho nna. Ke nahana hore mohlomong kele koala. Ke ile ka furalla feela ka lebella koana, ka nahana, “Molimo, na monna enoa aka etsa sena ka tsela e joang? Na motho a kaba khopo tjena, hoka etsa sena, ho thunea feela mme pelong?”

Joale, one a sa leke ho etsa letho. One a sa iketsise. Ene ele mme. O ile a bona ha setsomi se lahla sethunea sa sona fatshe, empa e ile ea matha? Che, monghali. Ngoana oa eona one a le mathateng, mme one a leka ho fumana ngoana oa hae.

Ke ile ka furalla, joalo kaha ke boletse ho tloha ho qaleng. Kare, “ Morena Molimo, thaka lena leka etsa sena ka tsela e joang?” Ka hlokomela, ke lebeletse, ka lebella, sethunea haseaka sa bokolla.

`Me ka lebella ka retoloha, sethunea sene se thothomela ka tsela e tjena. O ne a se asa khone hose tshoara hape. O ile a retoloha, ka mahlo a hae a maholo one a se a fetohile, likeleli limatha marameng a hae. O ile a lahlela sethunea kamorao, mme are, “Billy, ho lekane ka sena. Nkise ho Jesu eo o hlolang o bua ka eena.”

193 Hantle feela leqhoeng leo ke ile ka moamohelisa Kreste. Hobaneng? O ile a bona ntho enngoe ea nnete, o bone ntho e nang le boleng. “Haeba ba khonne ho ...khotso ea bona, mafika a bona atla hoeletsa.” `Me eo one a sa iketsise. Ene ele mme oa sebele. Hone hose lebaka hore hotla etsahalang ka eena leha ene ele lefu, leha hone hoka etsahalang, one a lebeletse lefu ka mahlo a hae, hoka tseba hore nako le nako tholoana eka nna ea lla bakeng sa hae, empa one a sa khathalle letho one a batla ngoana oa hae.

Oho, hoja feela rene re kaba Bakreste joalo ka mme eo oa tshepe ha ane a le mme! Hobaneng? O ne a tsoetsoe ele mme, o ne a tsoalletsoe hoba mme. Re tsoaletsoe hoba Balumelang Lentsoe la Molimo. Re tsoaletsoe ho lumela Jesu Kreste.

Hare inamiseng lihloho.

195 Ke ba bakae ka hare ka mona ha joale, ka matsoho a phahamileng, ba kareng, “ Moena Branham, ka nnete ke rata hoba Mokreste ea tshoanang le mme oa tshepe. Ke lakatsa hore ekabe pelo eaka e tletse Kreste hoo hoseng letho leka emang khahlano le seo joalo ka mme eo oa sebele oa tshepe. Nna, ke bona boitsebelo boo ke bo batlang?” Na o ka phahamisa letsoho la hao? Molimo A o hlohonolofatse. Bongata bo bokana, hohle. Ke ea leboha haele mona le ntse le nale se seng ka hare ho lona sa nnete se etsang hore le lumele.

O ea bona, hone hotla etsahalang ha o lumela seo? Na seo ene etlaba qenehelo, hoka bona bo mosalumele bale ka tsela eo ho fihlela basa lumele letho, ka tahleho, hose letho, basa tsebe letho ka seo, basa tsebe le hore ke hora efeng eo lefu leka kokotang moneako? O lokela hoka tsoa moo mme o kene Bosafeleng.

197 `Me Jesu O itse, “ Ntle le hore motho a tsoaloe labobeli,” Abe ka tsela eo tshepe ela e bileng ka teng, “O kase bone Molimo, hofelile ka oena, hase lebaka hore na o bile leloko la kereke tse kae .” O na a bua le leloko la bolumeli ka nako eo, Nikodima, monna ea lemo limashome a robeli, mme A mobolella hore o lokela ho tsoaloa, o lokela hoba mofuta oa Mokreste joalo ka mme oa tshepe eloa.

Na hosa nale babang ba sokang ba phahamisa matsoho a bona, ba tsebang hantle leho hlokomela Boteng ba Molimo mme bare, “Kea tseba hore ke phoso”? Hao hlokomela hore o phoso, o tla hlokomela Boteng ba Molimo.

199 Empa hao sa tsebe hore o phoso, Bibele ere, “ O soto.” Mongoaheng ona, kereke e tlaba “soto” malimabe, e futsanehe, ebe feela, mme esa tsebe ...”

200 Nahana feela ebe monna kapa mosali a le seterateng, ale malimabe, foufetse, futsanehile, soto, le feela, mme o nale hona hoba bolella hore bafeela, mme bao mamele, empa haeba bale feela empa basa lumele seo? Ke maemo a feng a mohopolo ao.

Joale, hona joale, ke ona maemo ao a semoea ha joale. Batho bafoufetse semoeeng, maloimabe, soto, batsotse kapele ho Molimo, baetsalibe ba leka hoka ipata ka makala a feiga ea mekhatlo, mme bantse basa tsebe letho.

Na oka phahamisa letsoho la hao, emong hape? Molimo Ao hlohonolofatshe. Seo ke nnete e sen ang motsoako. Morena A o hlohonolofatse. Ka pele ho oena ... Mohlomong o mpa ole moeti mona, hao soka o bona leka mohla Molimo A etsa se seng se itseng. Empa pele oka bona eng kapa eng, wena, empa o ntse ore, “Ketla amohela seo hoea ka Lentsoe hobane ea Moholo hofeta Solomone o teng mona; Moea o Moholo oa Molimo O Halalelang o teng mona, kea o utloa. Ke lumela seo. Ketla phahamisa letsoho laka. Ke moetsalibe, ketla kopa pholoso.”

203 Ntate ea Leholimong, hlohonolofatsa bana baphahamisitseng matsoho. Re kopa hore Mohau oa Hao o ke o be le bona bao eleng baetsalibe. Mohlomong ke maloko a kereke. Leha hole joalo, ho haho bolele hore hase baetsalibe. `Me baphahamisitse matsoho a bona, bantse ba batla hoka bolokeha. Morena, hone ho nale ho Hong ka hare ho bona. Baile ba hlokomela Moea o Halalelang. `Me baile ba hlokomela hore ke Molimo. Ea neng a bua le bona, hore, habana le boitsebelo bohlokahalang, mme ba bile baphahamisa matsoho a bona.

O ile oare, “ Ea tlang ho Nna, nkase moleleke.” `Me kea tseba hore seo ke nnete. O boletse, ho Mohalaleli Johanne 5:24 “Ea utloang Mantsoe aKa mme a lumela hoea Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng; a kasetle Kahlolong, empa o tsoile lefung o kene Bophelong. `Me eatlang ho Nna, Ketla motsosa mohla tsatsi la bofeelo.” Seo ke tshepiso ea Hao.

Ke lokolla emong le emong oa bona. Mohlomong emong ke Mokreste, Morena, ea lekang hoka tsamaea bophelong bona, hoka tsamaea betere, letsatsi le letsatsi, mme ba batla boitsebelo baho tsamaea betere ho feta moo, ba phahamisitse matsoho a bona, le bona, Ntate, ke kopa hore oba hlohonolofatse. Mohlomong habake ba fumane seo ele sa bohlokoa mantsibueng ana ho Kreste, Lentsoe le entsoeng nama la tsamaea hara rona. Fana ka seo, Morena. Ke batlisa ho Oena, Lebitsong la Morena Jesu Kreste. Amen.

206 Molimo Ao hlohonolofatse. Joalo kaha le lutse ka khutso e kholo, oea bona, motsotso feela, motsotso feela; oho, hle, kese ke fetile nako eaka ka metsotso e mehlano joale. Ntshoareleng, kene kesa ikkemisetsa hoka bua nako e telele ha kana. Kea lebolella, hare emeng motsotso feela, mpheng feela metsotso e meng e mehlano, na leka etsa seo hape.

Ke ba bakae batsebang hore Molimo ene ele eng pele? Re tseba kamoo Bibele ere bolellang hore ene ele sona pele, “ Ke Eena, maobane, kajeno, leka hosafeleng.” O boletse hape, mane ho Mohalaleli Johanne 14:12, O itse, “Ea lumelang ho Nna, mesebetsi eo Ke e etsang otla e etsa le eena.”Eseng ea entsoeng hore a lumele, empa, “ea lumelang ho Nna.” Na seo ke nnete, baena baka ba baetaele? Seo ke nnete. Ke babali ba bakae ba Bibele balumelang ha seo ele nnete? “Maholimo le lefatshe litla feta,” empa Mantsoe A Hae akase hlolehe. Seo ke tshepiso ea Hae.

208 Joale haho pelaelo, ea hore, ho nale batho bakulang hara lona moo. Hake le tsebe, hohang. Hoka tiisa seo kese boletseng metsotsong e fetileng, joalo kaha Lengeloi la Molimo le boletse nakong e fetileng, matsatsing a fetileng, kaha, Jesu A boletse, “Joalo kaha ho bile mehleng ea Lota, ho tlaba joalo le nakong ea hotla hoa Mora motho.” Na lea bona seo keneng ke bua ka sona, mabitso le tsohle libeuoe hoea ka tsela ea teng, kereke entse e ritsa haneane, na le bona seo? Ke kholoa hore le bala mahareng a mela hoea ka mantsoe ao kea boletseng, lekhona ho hlokomela seo kese bolelang. Joale haeba lona batho baka mona, ho nale bakulang kapa bahlokang, ke mpa...

Na molemo ke ofeng oa hoba mona? Joale ketlabe ke emetseng mona, joalo ka mothetsi. Haeba kene ke etsa seo, ke nako eaka eaho ... ke, hake, hake batle ho phela. Nka mpa ka shoa. Nka mpa katsoa kaba se seng mona ho nale hoba mothetsi. Joale, Molimo O tla nketsa eng? Kene ketla robala ka mokhoa o joang ka seo bosiu, le oena okaseke. Empa mothetsi, re batla hoba...Hotla o thusa ka eng hoba mothetsi, honale hoba motho oa nnete? Empa, o ea bona, seo sea makatsa.

210 Joale, lebella, hake bolela hore Mangolo ana a lokela ho phthahala, ao kea balileng leho a hlalosa masiung a mabeli a fetileng, seo Jesu A neng a le sona, le Boteng ba Hae! O ne a lokela hoba teng matsatsing a ho qetela, re tseba seo, ka nama ea Motho, O tla Itlhahisa ka tsela e joalo. Kaofela ha rona re tseba taba e joalo, mme re tseba hantle feela joalo? Ereng, “Amen” hahole joalo. Ho lokile. Joalebakeng sa hore le phuthulohe, kere, ho lona, ente, Lebitspong la Hae. O mona, Eena Molimo ola Ea ileng Atla ho Abrahama, A furalletse tente, mme Sara ale ka hare ho tente, O ile A tseba seo a neng a senahana.

O boletse eona ntho eo ha ane a etla mona. O ile A lebella letshoele mme A bona sekahare ho lipelo tsa bona. Mosali o ile a ama qooa ea kobo ea Hae; O ile A reteleha mme a mofumana, mme a mobolella.

212 Bartimia oa sefofu o ile a ama kobo ea Hae, mme ha a hoelelitse, “Mora oa Davida nkutloele bohloko.” A eme lijarete tse lekholo ho tloha moo A neng A feta teng. Tumelo ea hae e ile ea emisa Mora oa Molimo, ka hare ho tsela, mme A retoloha mme A re, “Motliseng”

Sakia e mokhutshoane sefateng moo, a ipatile, are, ka tsela e joalo le eena one a sa lumele hore Ke Moporofeta, le eena. `Me Jesu A tla hantle feela, A ema tlasa sefate mme Are, “Sakia, theoha sefateng moo,” A mobitsa ka lebitso.

Jesu A soka A bona Peterose, mme Andiase a motlisitse moo. Ha A mobona a etla, are, “Lebitso la hao o Simone. O Mora oa Jonase,” O ile A mojoetsa lebitso la hae, leho mobolella hore ke mang.

A bolella Nathanaele hore o ne a tsoa hokae, le seo a se entseng

Mosali, maemong a feng a neng ale ho oona, mathata a hae ene ele afeng, o ne a kula a jooa ke eng.

Eo ke Molimo, motsoalle! Ke ba bakae balumelang ka pelo tsohle tsa lona, bareng, “Seo se lokela hore ebe ke Molimo?”

217 Ke ba bakae hara lona mona bao batsebang hantle feela hore hake tsebe letho ka lona, phahamisang matsoho a lona mme lere, “Kea tseba hore monna enoa ha a ntsebe hohang feela, le hore empa ele monna feela?”Ke seo keleng sona feela, ke moena oa lona feela. Ke mona ho lethusa feela.

Empa ke bolela feela! Ke ba bakae ba balileng buka eaka le ntho tse ling? Oena, o ea tseba, o lumela seo, ke Nnete? Ana ke matsatsi a ho qetela. `Me Morena Jesu ha joale are thuse.

Haeba a katla phirimaneng ... `Me ho seke haeba lea mong oa lona ea sisineehang. Le lule hantle feela litulong tsa lona moo le lutseng teng, le nne le lumele, mme Morena O tla tiisa lintho tsena tseo kele boleletseng tsona, le lintho tseo A litshepisitseng. Haeba Aka tiisa taba tsohle tseo ke liboletseng, na letla lumela ho Eena? Lumela feela.

220 Ntate ea Leholimong, joale ke buile ka Oena, seo Oleng sona, seo Oleng sona, na ebe O kaba mosa hore O Iponahatse sebakeng. `Me batho bao balutseng mona ka hare ho sebaka sena, bao kesa batsebeng hohang feela, na O ka Iponahatsa leho Itsebisa phirimaneng ena, Morena, hore retle re tsebe hore hantle feela Mangolo ana a senotsoe, hore, “Jesu Kreste, ke Eena maobane, kajeno, le kahosafeleng”? Haeba re phela matsatsing a ho qetela, joalo kaha A boletse hore O tla Itshenola matsatsing a ho qetela, joalo kaha A ile A Itlhahisa Sodoma pele ho mora oa tshepiso oa Abrahama, joale, peo ea borena ea Abrahama e batla Mora oa tshepiso, ntho eona eo etla etsahala hape le matsatsing ana. Hlokomela seo feela moo A tlang ho fumanoa teng, nako, mabitso, nho enngoe le enngoe e lokile Ntate. Re thuse, rea rapela, Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

221 Joale ke rata ha leka rapela, emong le emong oa lona. Leha ekaba ke eng feela, le mpe le Mokope feela. Joale ke Moprista e Moholo.

Ka tsela e joale, ke baruti ba bakae ba ka hare ho moaho ona, phahamisang matsoho a lona, hohle ka hare ho moaho ona? Ke nahana hore ke mashome a mararo kapa a mane. Joale ke ba bakae ba lona batsebang taba ena, hore Buka ea Baheberu, Selekane se Secha, e re bolella hore hona joale , “Jesu Kreste ke Moprista e Moholo eaka angoang ka maikutlo feela”? Na leka phahamisa matsoho a lona lere, “Kea tseba hore seo ke Nnete. Bibele e bolela seo?” Hantle feela.

Joale haeba ke Moprista e Moholo, Ke Eana maobane, kajeno leka hosafeleng. `Me haeba o ka Moama phirimaneng ena, O tla etsa seka ha A ile A etsa khale koana. Ho joalo akere? Joalo kaha A entse maobane!

224 Ka tsela e joalo, ha mosali a ama qooa ea kobo ea Hae. O re, “Oho, hoja one oka etsa seo!” Tumelo ea hao e ame seo. Ka nama ha akaba a etsa seo, ha A kaba A utloa seo. Ene ele tumelo ea mosali, e ileng ea ama qooa ea Hae. Tumelo ea hao eka etsa seo le oena ha joale ea Moama. Na o lumela seo le oena.

Joale haeba Lentsoe la Molimo le senotsoe. O tla hlahisa tsona leho senola tsona lintho tsela. Na o lumela seo ka pelo eohle ea hao? Ho lokile, joale tshepa Eena feela, lumela ho Eena. Seke oa belaela. Empa eba le tumelo ho Molimo, hore O tla etsa seo. Emong ka nqena, tsoela pele o rapele leho tshepa ka pelo eohle ea hao, ebe e mong ka hlakoreng lena. Joale haeba Molimo A ka etsa batho ba babeli bao o batsebang, baitseng, ke ba bakae ba lona baka lumelang leho hlokomela Boteng ba Hae?  Ke sona feela seo eleng sa bohlokoa. Ke sona feela sa bohlokoa.

226 Mosali ea lutseng hantle feela moo, ea ntebeletseng, o nale mathata a lefu la pelo. Na o lumela ha Molimo A ka o folisa? O nale mathata a lefu la pelo. Haeba hole kamokhoa o joalo, phahamisa letsoho la hao. Na hare tsebane ke molichba ho oena? Empa seo ke nnete, ho lokile, oena, mosali, ka hloho e putsoa ea lutseng moo. Ho lokile.

Mosali ka ntho tse tala, ea phahamisitseng letsoho la hao moo, oena o-o...O nale bothata ba serame masapong. Na o lumela ha Molimo A ka o folisa, serame seo? Haeba hole joalo, phahamisa letsoho la hao. Oea bona? Ho lokile. O ea bona? Ho etsahetse a phahamise...Joale se Seng setlile holima hao, na haho joalo? Oea bona, Khanea eo. Ke ba bakae bao bakileng ba bona setshoantsho sa khanea eo? Ke eo moo e leketlang teng, hantle feela kaholima mosali eo. Hantle feela ka maikutlo a monate holima hao. Ke sona se entseng seo, o ea bona. Molimo A o hlohonolofatse, A o folise. Na o lumela seo?

228 Na o lumela ha A tseba hore ho etsahalang ka oena? Ke Eena feela, Ea ka o folisang. Ke seriti se setsho sa sethoathoa. Haeba hole joalo, phahamisa letsoho la hao, mosali ea mocha. Na hana ka mokhoa o mong ho nale tsela eo o neng o nahana ka eona metsotsong e fetileng hao kena mona, haho joalo? O ea bona ha kene ke emisa pitso ela, ho etsa seo? Ke sona seo seneng se lokela hoba ka mokhoa o joalo bakeng sa hao. Ha one oka lumela ka pelo eohle ea hao, joale linehello tsohle line litla tloha ho oena. Na oka amohela seo leho lumela seo. Tsamaea o lumele seo.

Mosali eo ea lutseng hantle feela mona, a nang le mathata a mala, na o lumela ha Molimo A ka o folisa? Hantle feela pheletsong mona, na o lumela ha Molimo A ka o folisa, leho folisa mala ao a bohloko? O feela o etsa seo hantle feela amohela seo? Ho lokile. Molimo A o hlohonolofatse.

Mosali enoa hake motsebe hohang feela, hake motsebe. Ke mosali ea lutseng feela mola, empa Molimo O ea motseba. Na o lumela ka pelo eohle ea hao joale? [Phutheho ere, “Amen”.-Mong.] Ho lokile, eba feela le tumelo.

231 Mosali ea lutseng hantle feela moo qetellong, ea tshoeroeng ke neoko. O nale neoko e mona e thata, sebete, seo sea o khathatsa. Haeba seo ele nnete, phahamisa letsoho la hao; hare tsebane nna le oena, hantle feela, haeba hole joalo. O ea bona?

Mosali eo ea lutseng hantle haufe le oena, le eena oea opeloa, le eena. Na o hlokomela seo, na hao o bona Khanea eo e holima hae? O nale mathata a phio. Hantle feela. O nale tshoaetso ea moroto phiong ea hae. Hantle feela, phahamisa letsoho la hao. Mosali ea o amileng hona joale, o nale mathata a mohopolo le eena. Le le babeli hake letsebe, ha letsoe mona bobeli ba lona. Ke sona seo hantle feela? Letsoa mane Iowa. Letsoa motseng oa Des Moines. Hantle feela, haho joalo? Na le lumela ha Molimo A ka khona ho njoetsa mabitso a lona joalo kaha A ile A bolella Peterose? Haeba leka lumela ka pelo tsohle tsa lona! Lebitso la hao o Mofumahali Wollf. Hantle feela, phahamisa letsoho la hao. Ho lokile, khutla o folile joale. Jesu O o folisitse.

Na le hlokomela boteng ba Hae, na lea tseba hore O teng mona? Na lekase behane matsoho jaole, nakong eo Moea o Halalelang ole holima lona. Ke Moea o Halalelang holima lona. Joale kaofela ha lona leka fola ha feela leka lumela seo. Na le lumela ka pelo tsohle tsa lona?

234 Ntate ea Leholimong, haho letho le setseng mona empa tumelo. Re leleka lefifi lohle mona. Ha tsoseletso, joalo kaha ke boletse ha kene ke qala, maqhubu a hlaha ka hare ho metgsi ho a fuluoa, hoka ntsha hose lumele, joale seka ha Moea o Halalelang o ntse o tsokutla batho ka hare ka mona, ha hose lumele hohle hotsoe ka hare ho bona, ha Matla A Molimo O Moholo A ke a lopolle bohle batshoasehileng kajeno phirimaneng ena.

Ke leleka Diabolose. Satane, hao letho haese feela sesoasi, o beuoe pooaneng mona hantle feela ka hare ho batho bana, ka bopaki ba Lengolo ka Jesu ea phelang. Ke ea o laela, ka Molimo O phelang, etsoa hara batho bana, bakeng sa khalalelo ea Molimo.

Bohle ba amohetseng pholiso ea lona, emang ka maoto a lona mme lere, “Ke lumela sena. Hase leba hore ho etsahalang, le hore seo se nka nako e kae, kea tseba hore ke ntse ke tlilo feela. Ke amohela seo, ka pelo eohle eaka.”

Phahamisang matsoho a lona. “Kea leboha, Morena.”Ho bokoe Morena. Hantle feela, Monehe tlhoriso. Phahamisang matsoho a lona le Molebohe bakeng sa pholiso, ka tsela feela eo le sebetsang ka eona hara kereke tsa lona.