Ha mahlo a bona a buleha, Ba Motseba (64-0312)

1 Ntate wa rona ya mahodimong, mme re rapela hore o tla fumana thoriso kopanong ena. Re lebohela monyetla ona. Hlohonolofatsa Lentswe la Hao jwalo kaha letswa mantsibueng a na. Hlohonolofatsa batho ba hao jwalo kaha ba leutlwa. Hake Moya o Halalelang o nke sebaka Lentsweng ha le wela dipelong tsa bona, mme Le itshenole, le hore ka palo makgolo - kgolo a batho, ho potoloha le naha ena, ba kgone ho bolokeha. Makgolo - kgolo a bona ba nang le mathata, ba robetseng moriting wa lefu, ba bone Kganya e kgolo, mme bafole, tlotlisong ya Lebitso la Hao. Ke lona lebaka le etsang hore rebe mona, Morena, hase ho itlotlisa, empa ho tlotlisa Jesu Kreste hara rona. Hobane re kopa sena Lebitsong la Hae. Amen.

2 Jwale ha le ntse le phetla Bibele, metsotswana e mmalwa. Mme bosiu bo bong le bo bong ho tloha jwale ketla buwa metso e mashome a mabedi hoisa ho a mashome a mararo. Ke bile ka mokgwa o jwalo bekeng tse mmalwa tse fetileng. Ho bua feela metsotswana, mme rebe re bitsa mola wa ho rapella, ho rapella bakulang, leha e kaba ke eng feela eo Moya o Halelang o re etellang ho yona.

3 Na ke ba bakae batlang ho etsa seo, batho batlang la pele mona mantsibueng ana, le lona bohle mmoho, na letla rapella kopano ena, na letla etsa seo na? Hare mona ho ... re re mona hoka thusa. Baena, ke dumela, ha Morena a re thusa, re tlaba le kopano e kgolo tlotlisong ya Morena le Mopholosi wa rona.

4 Ke dumela hore O yatla, hang feela. Haeba A le siko mona mantsibueng ana, ketla Mmatla hosane mantsibua, ke tlabe kele mona, ha Morena A ratile. Mme haeba A le siko ketla Mmatla hosane mantsibua. Mme haeba le teng A ntse A le siko ketla Mmatla bosiu bohlahlamang. Ke rate seo. Ke Mmatlile ka dilemo tse mashome a mararo jwale, karolo e kgolo ya bophelo baka, mme hake phoqahale. Ke lebeletse, letsatsi le letsatsi, hora le hora, hore A hlahe.

5 Jwale hare phetla Bibele, Bukeng ya Mohalaledi Luka, Kgaolo ya 24, ho qala ka temana ya 13. Ha re emeng ka maoto tlotlisong ya Lentswe, hare ntse re bala. Mohalaledi Luka 24, ho qala ka temana ya13. Haeba ba bang ba lona ban ale di Bibele, ba bang ba lona barata ho boloka mangolo a moreri, moo ha a ntse a bua. Mme jwale ke rata hore o mamele ka hloko. Bala le nna haeba o kgona, bakeng sa hao, hantse re bala.

Mme, bonang, ba babedi ba bona bale letseng e lebang motseng o bitswang Emmause, o neng o kaba sebaka sadistadia tse mashome a mararo ho tloha Jerusalema. Bane ba tsamaya ba bua ... ka tsohle tse etsahetseng. (ntshwarele.) Bane ba bua ka tsohle tse etsahetseng.

Mme ha etsahala hore, ho, ha bantse ba bua jwalo mmoho leho bontshana, Jesu ka sebele, A atamela ho bona ba tsamaya mmoho.

Empa mahlo a bona a ne a foufaditswe hore base Mmone.

Yaba O re ho bona, na lentse le bua ka eng, ha le ntse le tsamaya, le bonahala le hlomohile?

Mme e mong wa bona, eo lebitso la hae eleng Tlopabe, araba a re ho Yena, na ke Wena feela ya sa tsebeng, se etsahetseng motseng mona ... matsatsing a fetileng?

Mme Are ho bona, Ntho difeng? Mme bare ho Yena, ka Jesu wa Nazaretha, Eo e neng ele Moporofeta e moholowa Lentswe kapele ho Modimo le batho:

... jwale baholo le baprista ba nehelane ka Yena hore a bolawe, mme ba Mothakgisitse.

Mme re tshepa hore e ne e le Yena ya neng yatla lopolla Iseraele, mme ntle ho tsena tsohle, kajeno ke tsatsi laboraro e sale sena se etsahala.

Jwale, basadi ba bang ba motse wa rona ba maketse, ha bane baile lebitleng;

Haba ya fumana setopo sa Hae, ba tlile, bare, mme ba bone mangeloi, a itseng O ya phela.

Mme ba bang barona baile baya le bona lebitleng, mme ba ile bafumana seo basadi base boletseng; empa Yena haba ya Mmona. Yaba bare ...

Yaba O re ho bona, dithoto, basa utlwisiseng seo baporofeta base boletseng:

Na Jesu O ne A sa lokele ho utliswa bohloko, hore A tle a kene kganyeng ya Hae?

Mme ho qala ka Moshe le baporofeta ba bang bohle, a ba bala jwalo ... mangolo ohle a hlalosang Yena.

Mme ba atamela motse, moo ba neng baya teng: mme A etsa eka o ya feta.

Empa ba Mothiba, bare, hlola le rona, etswe letsatsi lese le diketse. Mme A tsamaya le bona.

Mme ha etsahala hore ha A ntse eja le bona, A nka bohobe, mme A bo hlohonolofatsa, A boroba, A ba neha bona.

Mme mahlo a bona a buleha, mme ba Motseba, mme A nyamela pela bona.

Mme bare ho bona, na dipelo tsa rona ha diaka tsa tjhesa ka hare, ha A ntse A tsamaya le rona tseleng, ha A ntse A re bulela Mangolo?

Baema ba tsamaya hang, mme ba kgutlela Jerusalema, ba fumana ba leshome le motso o mong bakopane mmoho, le bao baneng ba ale bona,

Bare, Morena O tsohile ka nnete, mme O iponahaditse ho Simone.

Ba ba bolella ntho tse etsahetseng tseleng, le tsela eo A ileng a bonahala ka yona ha a roba mahobe.

6 Hare inamise dihloho tsa rona. Morena Jesu, re ya rapela hore O ipohatse ho rona ka tsela e jwalo, matsibueng ana, ha ntse re O emetse. Lebitsong la Jesu rea rapela. Ameng.

Leka dula fatshe.

7 Bakeng sa taba e kang eo, ke tla lakatsa ho nka mantswe ana: Ha mahlo a bona a buleha, ba Motseba.

8 Jwale re bua, hantle feela, ka tsoho mona, e dumelwang hare ho Bakreste ba badumedi kajeno. Ke tshepo ya Kereke. Haeba Kreste A saka A tsoha, mme jwale e tlabe re lahlehile. Mme Bokreste bo itshetlehile hodima tsoho, jwale, e seng ho fetola seo. Tsoho! Mohlala, senotlolo sena sa motele, ha kese lahlela fatshe, mme kere, “Jwale, ke se lahletse fatshe, ke tla fumana sekang sona mona,” seo hase tsoho; seno ke ho fumana ntho e nkang sebaka sa eo. O ya bona? Tsoho ke, “ho tlisa ntho yona eo e ileng fatshe.” Mme Modimo O Motsusitse ka tsatsi laboraro. Mme re dumela seo ka pelo tsohle tsa rona, mme re dumela pale ya Bibele.

9 Mme hlokomela, ka Ista hoseng, Jesu O ya phela hara bona, hotswa hoba shweleng.

10 Ke ntho e ntle ha kakang! Ke thabela ho hatisa seo mantsibueng ana ka “Amen”kaho dumela hore o ya phela hara rona, ka nako ya hwetla ya Evangedi ya Kreste. Ke ya dumela hore O ntse A phela.

11 Ke dumela hore ho bile ... Hantle feela. Ene ele nako ya hwetla la tsoho, hape, ya bophelo, ba motho. Motho haesale a tshaba lefu; bane ba sena tiiso ya ho kgutla hape kamora lefu.

12 Empa ho Mo bona A eshwa mane Calvare, mme A tsoswa hape hoba le bona, ho tsamaya le bona tsatsing lena le thabisang. Kamora dihloho tse bohloko le mahlomola, jwalo jwalo, ao baileng ba ba hara ona, horeng tse lefifi tsa ho thakgiswa ba Mobone ha seo se etsahala leho motshwela ka mathe, ho tshehisa ka Yena, le seo A ileng A ba ho sona ka lemo tseo tse tharo le halofo, le horeng tseo tse kwalang tseo A ileng ... Bafarise bao, bane ba Mohloile, leha hole jwalo, bane bat habile hobane bane ba nahana hore ho fedile ka Yena, mme Ke enwa A hlaha hara bona! Jo nna we, ke tsatsi le jwang leo! Ke ne ke ...

13 Na leka rata ho nka leeto le Cleopase le ba bang na, tseleng eyang Emmause? Ke lakatsa ho tsamaya le bona. Mme seo sea kgonahala. Ke thabela ho phela kajeno, hore ke kgone ho etsa seo le nna, ho tsamaya le Yena jwalo kaha baentse.

14 Monahano oo feela, ene e le, tsela eo Jesu A tsohileng ka yona bafung. Empa karolo e bohloko ya seo ke hore, ba bang ba bane ba Morata, bane basa tsebe ka seo.

15 Mme seo ke se etsahalang kajeno. Ho nale batho b a bangata ba Moratang, basa hlokomeleng hore o ya phela. Ho bona, ho tshwana le pale enngwe feela eo ba e badileng sekolong. Ke buka feela ya thuto ya Bibele, ditshwantsho feela, diemahale tsa ditshwantsho, tseo baithutileng yona kae mme Jesu ke karolo ya histori ho bona. Leha ele hore, moo paleng, baya Morata, basa hlokomele hore O ya phela O nale rona, jwalo kaha A bile. O ntse A le teng jwalo kaha A bile teng.

16 Jwale, bona ba, lebaka le neng le etsa hore base dumele seo, ke hore tsoho e ne ese bobebe ho ka utlwisiswa ho bona. O ya bona, ho ne hole ... Seo sene se soka se etsahala peleng, jwale hone hosa tlwaeleha hore se etsahale ka tsela e jwalo.

17 Nthong tse sa tlwaelehang ke moo Modimo A leng teng. O ya bona? Tswalo ya Kreste ene esa tlwaeleha, “morwetsana o tla emola.”Modimo O etsa ntho tse sa tlwaelehang kamehla, empa kamehla ke hoya ka Lentswe la Hae. Ha A etse letho leka thoko ho Lentswe la Hae, ka tsela e sa tlwaelehang, hobane o tshepisitse seo pele, mme A romela e mong hoka tiisa Lentswe la Hae, hole etsa hore ebe nnete.

18 Ha lona Mapentakonta le fumana Moya o Halalelang ke bolela kolobetso, e ne ele ntho e sa tlwaelehang. Leha hole jwalo Modimo O ne A tshepisitse seo, “tsholla seo matsatsing a ho qetela,” mme seo sene se phethahala. Hosa kgathalatsehe tsela eo sena se neng se etsahala ka teng, ene ele tshepiso ya Modimo ene e lokela ho phethahala.

19 Mme tsoho le yona ene esa tlwaeleha hoba Habo ba bangata bao baneng ba Morata; empa ene ele Lentswe la tshepiso, empa lesa tlwaeleha hoka dumeleha.

20 Phodiso e Halalelang ha eya tlwaeleha kajeno, hae tlwaeleha hoo basa batleng ho e dumela, leha hole jwalo ke Lentswe la tshepiso.

21 Ntho tsena tseo redi bonang kajeno ke Lentswe la tshepiso la Modimo, empa ke ntho e sa tlwaelehang ho bao mehopolo ya bona e sakang ya e nahana ka tsela eo.

22 Ke tsela eo tsoho e bileng ho bao ba Moratang. Ho bile le batho ba neng ba Mohlompha leho dumela haele Moporofeta wa Modimo, leho dumela haele Mora wa Modimo, jwalo jwalo, empa bantse (ba, ba) tsoho ene e tebile haholo hoka dumeleha ho bona. E ne e tebile haholo.

23 Haho kamoo O ka nkang ntho e sa tlwaelehang jwalo ka eo, kamehla e bapahanye le Lentswe la Modimo. Mme haeba Lentswe le tshepisitse seo, mme eba ke Modimo A tsoha sebakeng seo hape. Mme ke tsela eo tshepiso enngwe le enngwe eleng ka teng.

24 Mme ke tsela eo ba neng ba lokela hore ba e bone ka teng nakong eo, hobane Modimo O ne AA tshepisitse seo hore O tla tsoha ka tsatsi la boraro.Davida o itse, “Nkase lese Moya wa Hae diheleng, leha ele ho lesa mmele wa Hae ho bola.” Jesu O itse, “Qaqang mmele ona, mme Ketla o tsosa ka tsatsi laboraro.” Leya bona, ke tshepiso.

25 Ntho e sa kgolweheng, e sa kgolohweng hohang, mme bongata bo Morata empa basa utlwisise. Hobane ene e sa shebahale e kaba nnete, ho lefatshe lohle, bakeng sa monna ya thakgisitsweng, mme lerumo le phunyeleditse pelo ya Hae, mme karolo enngwe le enngwe ya madi a Hae a tswang mmeleng sefapanong sa Hae, ba Monkile ba Mopata lebitleng, mme ba theta lejwe hoka kwala lebitla, ho honka motho ya itseng hoka dumela seo, mme batiisa sena ka tiiso ya Seroma, mme ebe hothwe, “Lengeloi le tlile le robile tiiso eo, mme le thetile lejwe leo, mme Ke enwa o phela hara rona.” Hono e nee le ntho e makatsang ha kakang.

26 Le kajeno entse ele ntho e kang eo. Ha batho ba nahana hore O shwele, ho fedile, lemong tse sekete le makgolo a robong tse fetileng; mm eke Enwa moo A leng teng kajeno, kamora lemo tse sekete le makgolo a robong, O ntse A nale rona, jwalo feela ka tsela eo A bileng ka yona, A etsa ntho tsona tsela A neng a dietsa, O ntse ele nnete jwalo ka nako eo. Seo se thata hoka kgoleha. Hantle feela, ke mang yaka phehisanang le Modimo?

27 Haho motho yaka tolokang Modimo. Modimo ke toloko ya Hae kabo Yena. Modimo O bua Lentswe, mme bare, “Jwale, o fumane botoloki bofosahetseng.” Modimo A be a etsa hore seo se phethahale, seo ke botoloki. Ha A hloke hoka tolokuwa ke motho. Ke sa tswa bua ka taba eo, motseng o tlase moo. Modimo O itse, “Ha hobe le Lesedi,” mme ha feela haeba jwalo. Seo hase hloke botoloki; ho ile haeba lesedi. Modimo o boletse jwalo, “Morwetsana o tla emola,”o ile a fela a emola. Ho felletse jwalo. Ha A bua ntho diaetsahala, mme ebe - Yena ke toloko ya Hae. Ha A hloke toloko e Motolokang. Bibele e boletse jwalo. E itse, “Lengolo hale hloke toloko.”Hobane ke Modimo ka bo Yena ke toloko. Hlokomela, ba bangata haba ka ba bona sena hobane haba batlisise Mangolo.

Bane basa mamela seo A neng a se bolela.

28 Ba bangata, kajeno, haba ya mamela Molaetsa, haba ya utlwa le seo Lenglo le seo Kreste a se tshepisitseng matsatsing a ho qetela. Ke lona lebaka le etsang hore batho babe maemong ana matsatsing ana, mme dikereke ditshwarahane. Haba ya hlokomela seo Lengolo lese bolelang bakeng sa tsatsi lena. Haba yaka bahlokomela hore ntho tsena di lokela ho etsahala. Sena ke phethahalo feela ya se boletsweng ke Mangolo / Batho ba bangata ba ya Morata. Batho ba bangata ba dumela ho Yena. Leha hole jwalo sena hase kgonahale, haba se utlwisise, ha o bua ka Yena, e ntse ele Yena maobane, A etsa tsona ntho tsane A neng A dietsa. Ba bolela hore baya dumela, empa, ha seo se etsahala, ebe jwale haba dumele seo.

29 Hlokomela, bane ba bua ka Yena ha Atla hlaha ho bona. Jwale, seo ke ntho e ntle haholo. Re hlokomela mona Lengolong, lere, “Haba ntse ba bua ka Yena, haba ntse ba bua ka ntho tsena, ba tswella jwalo, ba bua ka Yena, bare,” haba fumana hore O Itlhahisitse. Mme ha A Itlhahisa, O Itlhahisitse ba ntse batsamaya, ba bontshana ka Yena. Ke tsela eo ka mehla A Itlhahisang, haba bua ka Yena. Hantle feela hoya ka Lengolo, ke nakong eo batho ba buang ka Modimo, ke nako eo A hlahang.

30 Mme jwale re bua ka ntho tse ding tseka thoko. Ke nahana hore ke lona lebaka le etsang hore batho ba bangata, ba Moratang, ba hlolehe ho Mmona. Re shebane le mekgwa le dikopano tsa rona, dikgwebo tsa dikereke, le maloko, leho fumana maloko a mang a mangata le dintho tse ding, re bonahala re tshwarehile haholo ho nale ho bua ka Yena. Ke Lentswe Yena. Re kgahlwa ke ... ke mekgwa , dibuka, kappa se seng feela rere, “ke maloko a makae ao reka a tholang ho montsha? Na reka nka enwa, elwa, kapa emong feela?” Re lokela ho inehela ka botlalo Lentsweng la Modimo le thapelong, ho ithuta Lentswe. Empa re shebane le se seng se itseng.

31 Batho bana bane bahlomohile. Bane ba bua, ntho e kgolo e etsahetse; O ne a tlositswe ho bona. Empa bane ba bua ka Yena, mm eke eo Moahlahang. Mme ha a hlaha, e ne ele motho feela ho bona. Bane bas a utlwisise seo. Ntho ya pele ho bona, O ne A ... re fumana hore O na A tsamaya ...

32 Haba ntse ba tsamaya ba labile motsaneng oo o monyane, Emmause, mohlomong mmaele kapa tse pedi jwalo, leeto la tsatsi la Sabatha, kapa ho hong, pele, O ile A senola tshepiso ya Lentswe ka Yena, ho bona, bakeng sa nako eo. Jwale hlokomela Jesu O hlahella motsotsong oo, mme re rata ho bua le Yena kamora tsoho ya Hae, jwalo kaha baile baetsa, jwalo kaha baile baa Mmona, ntho ya pele eo A ileng A e etsa e bile ho Itshenola ho bona, ka Mangolo. Amen. Ene ele ho etsa ka tsela eo? Ene ele Baheberu. Bane badumela Lentswe. Mme bane ... O ne, O ile A itshenola, A senola Lentswe le ngodilweng ka Yena, seo A neng A lokela hose etsa ka nako eo. Amen. Ka bonngwe ...

33 Modimo, ho Genese, pele ho thewa ha lefatshe, O ile A laela feela, mme A laela hore lebe teng, ho tloha jwalo tshimolohong - ho fihla pheletsong.

34 Empa leha hole jwalo kereke e fosa seo, mme batswa lekoteng, mme motho a be a Kenya seo a nahanang hore se lokile. Mme a bolela ka mokgwa o tjena, “Jwale, ke dumela kaho fapana ha nyane le seo,” mme o ile a moetsetsa se seng. Mme sena se lokela ho bolela se seng. Emong le emong o nale tora ya hae, motse, ke dumela hore e mong o ile a aha moaho wa hae, kamehla ba rata ho eketsa se seng kapa ho bua se seng moo, mme ba bolela ka mokgwa o tjena, mme bare, “Re entse sena le sane.” Oho, ke tsela eo o ferekanang ka yona.

35 Etswa ditabeng. Ere Modimo A nke sebaka. O ya bona? Lentswe la Ha eke lena, seo A se boletseng otla se etsa. Mongwaha ka mongwaha, O ile a romella mopororfeta moo, ka tlotsuo. Lentswe la Modimo latla ho moporofeta, kamehla, hoka tiisa taba eo ka mengwaha yohle.

36 Ha Johanne Mokolobetsi A ne A fihla sebakeng, ene ele moporofeta wa nako eo. E ne ele Kganya ya nako eo, hobane moporofeta, Malakia, o ile a bua ka hotla ha hae, “Ketla romela lenqosa laka pele ho hotla haka.” Isaia lemo tse kabang makgolo a supileng le leshome le metso e mmedi pele ho seo, o ile a re, “Lentswe la ya hoang felleng, lereng bonang ke ... ”otla etsang tshiung tsa ho qetela, “lokisang ditsela tsa lona lefelleng.
” mme ntho tsena tsohle dine diporofetwa ka yena. Ha a hlahella sebakeng, ene ele moporofeta hoka phethahatsa tshepiso eo.

37 Jesu ke Lentswe, mme Lentswe kamehla letla ho moporofeta. Mme hopola, ha moporofeta a porofeta, “Hlekang mmila,”mme ha Lentswe lene le le lefatsheng, Lentswe le tlile hantle feela ka hara metsi letla ho moporofeta. Amen! Hantle jwang feela! Lentswe le tlile ho moporofeta. Mme Yena ene ele Lentswe. Hobane, “Tshimolohong Lentswe lene le le teng, mme Lentswe lene le le ho Modimo. Mme Lentswe la etswa nama mme la tsamaya hara rona, mm era boha kganya ya Hae.” Haho makatse ha Are, “Re ya tlameha ho phetha toka.” Lentswe le tlile ho moporofeta, ka metsing, ho phethahatsa toka yohle.

38 Mme re fumana hore O ile A Itlhahisa ho Cleopase le ba bang metswalle ya hae. Haho tsebahale, mabitso a bona. Empa ene ele Cleopase, re ya tseba, mme O ile A itshenola ho bona, ka Lengolo. Hlokomela tsela eo A - A boletseng ka yona.

39 Hlokomela, bona, ba Mobitsitse “Moporofeta” Na Hao tsebe ntho tsena na? Jesu wa Nazaretha, Moporofeta wa Modimo.”O ya bona? Seo, kapele ho bohle, jwalo jwalo, o ne A bitswa Moporofeta. Hoja bane ba hlokometse eo ban eng ba bua le Yena, e ka baka hlokomela ha jwale eo ba buang ka Yena, hore ke Moporofeta, eka bane baka fumana hantle feela hore ke Moporofeta A nka Lentswe leho senola hape.

40 Eleng, Yena ene ele Lentswe, mme O ne A Itshenola ka molomo, Lentswe le neng le ngotswe ka Yena. Mme A simolla, mme A qala ho Moshe, mme A bolela sohle seo baporofeta ba buileng ka sona ka Yena. Oho, hlena! Tsela eo A ileng A le tsebisa bakeng sa nako eo! “Dithoto, ba botswa hoka nahana. Tsela eo Moshe le ba bang bailing ba bolela ka Kreste o tla thakgiswa hore A tle A kene Kganyeng ya Hae.” O ya bona, bakeng sa nako eo, ke sona seo se neng se lokela ho etsahala. “Na hale tsebe hore seo sene se lokela ho etsahala?”O ya bona, A senola Lentswe le ngodilweng ka Yena.

41 Ke yona feela tsela eo Kreste A etsang dintho ka teng. Modimo ha A fetole tsela eo a sebetsang ka yona. Tsela eo A sebeditseng ka yona pele o phetha a sebetsa ka yona hape, ke ka tsela eo a sebetsaang ka yona nako le nako. O nka qeto ka mehla, tshimong ya Edene, ha motho ane a lahlehile, O ile A mopholosa ka Madi.

42 Re lekile hoba ruta. Re ahile ditora. Re ahile metse. Re ahile le ntho enngwe le enngwe, re leka ho bokella batho mmoho. Re lekile ho nka thuto leho kgema mmoho le dinako. Ra nka matla a sesole ho ba bokella. Re lekile mekgatlo, ho bakopanya mmoho. Tseo kaofela dihlolehile.

43 Modimo O nale sebaka sele seng feela, ke tlasa Madi. Ke yona tsela feela eo. Tlasa Madi, O kopana le motho. Mme ke baena batswetsweng mmoho ka Madi.

44 Ke tshepa hore hake lehate dikhontsho kantle moo, ka sena, ho utlwahala eka ho nale se etsahalang mona ka modumo ona wa sebuela hole. Haeba se ... Na le kgona ho nkutlwa hantle morao moo? Haeba le nkutlwa, phahamisang matsoho a lona. Ho lokile. Jwale, kese ke bone hore le ya nkutlwa le fumana Sena hantle, ho lokela jwalo.

45 Hlokomela jwale, ha A ne a bua, leha hole jwalo bane basa Mohlokomele hore ke Yena ka Mangolo. Nahana ka seo! Ha A ne A Itshenola ka Mangolo, ho bona, mme baile bahloleha ho hlokomela seo.

46 Haeba seo e se setshwantsho sa se etsahalang matsatsing a kajeno, e tlaba hake tsebe hore na ke eng seo. Empa tsohle tseo dintse dihloleha, ha Lengolo le bolela ka mokgwa o tjena ka dintho tseo. “Ho tla etsahala hore matsatsing a ho qetela,”ho boletse Modimo, “Ketla tshollela Moya waka hodima nama yohle, bara le baradi ba lona batla porofeta, leho ba sebeletsi ba batona le ba batsheadi ketla tshollela Moya waaka, tsatsing leo. Ketla bontsha meeka sebakeng, mollo le mosi, jwalo jwalo.” Leha hole jwalo bantse basa bone letho seo.

47 Jesu O itse, “Jwalo kaha ho bile mehleng ya Nohe, mme hotla ba jwalo le mehleng ya Mora motho, bane baeja, baenwa, banyala, batlohela lenyalo. Jwalo kaha ho bile mehleng ya Lota, ho tlaba jwalo le mehleng ya Mora motho.” Ntho tsena tsohle ba dibueleng, Lentswe le rerwa hotswa sefaleng, mme ba bangata ba Moratang haba bone seo. Bantse bale mane lefifing. Bantse basa bone seo eleng Yena, Lentswe le ngodilweng.

48 Bankile diseminare ba ditoloka ka tsela ya bona, le ntho enngwe le enngwe, ba dikgutlisa, mme haba sa tseba hore baka dumelang lefatsheng. E mong ore tjena, e mong o bolela ka mokgwa ke wane. Lentswe feela le ngodilweng, mme Jesu a kaba A ba bolella hore baye ka lefatshe lohle, “Ho ruta.” O itse, “Eyang ka lefatshe lohle leba bolelle Evangedi.”Phapang e kgolo moo, ho leka ho ruta leho leka ho bolella ke ntho tse pedi tse fapaneng. Ho rera, “ke ho bonahatsa.” E lokela hoba ka motsamao wa Moya o Halalelang. “Mehlolo e tlang ho tsamaya badumelang.”Ho nka Moya o Halalelang ho bonahatsa Lentswe. Hore ke Nnete, Lentswe, Modimo O tla le bonahatsa. Haeba e se Nnete, Modimo A ka se bonahale ho sona, hobane Modimo ha A kopane le mashano, o tseba seo hantle feela, hobane ke Modimo hona jwale, ke Yena eo.

49 Ba bolela hore badumetse, ba bolela hore ke balatedi ba Hae, bane ba Morata, bane ba dumetse ho Yena, empa O ne A eme hantle feela pela bona, A toloka Lentswe, Hore Yena ke Mang, leha hole jwalo bane basa Motsebe. Nahana feela ka seo! Bane basa tsebe, mme Yena ka Boyena A eme moo, Lengolong A ngotswe, mme A kgutlela morao hoya toloka Lentswe, Lengodilweng lemong tse makgolo – kgolo, ka Yena, le bolela kamoo A lokelang ho etsa dintho tseo tsohle, mme A tsamaya are, “ Hale bolele jwalo? Jwale le tseba eng!” Mme Yena A bua, mme bantse basa Mohlokomele hore ke Yena.

50 Na ke karolo ya nako ya jwale hantle feela! Hantle feela jwalo ka matsatsing ana, bare baya dumela hore O tsohile bafung, empa, ha A hlaha ho Iponahatsa, empa bane ba ntse basa dumele seo. O ya bona? Leha, bane bantse ba bolela hore badumela seo. “Eya hle, re ya dumela hore O ile a tsoha bafung ka tsatsi laboraro.” Ha A ke a etse hohong ho bontsha hore O tsohile bafung ka tsatsi laboraro, “Oho,hake dumele seo. Oya bona? Ke seo moo seleng teng seo, yona ntho yona ela.

51 Hlokomela, O Itse, “Dithoto ting, basa utlwisiseng tsepiso ya Lengolo bakeng sa nako ya jwale.”

52 Dithoto diitse, “Oho, O ile. Ba Mothakgisitse, mme utlwa hothwe O boetse O tsohile, empa, oho hle, seo empa ele pale ya mohlolo feela eo motho e mong a e boletseng. Re ne re sa tsebe letho ka taba eo. Oho, ke ya o bolella, ke ntho enngwe e makatsang eo!”

53 O itse, “Dithoto ting. Basa utlwisiseng ha Mangolo a bua ka mongwaha ona.Amen.

54 Ke lakatsa eka nka hatella seo ho Mokgatlo wa Moruo. Eya monghadi. Basa utlwisiseng Lengolo hale bolela ntho tseo, bantse basa utlwisese hohang. Ke seo jwale o ya hlokomela. Basa utlwisiseng Lengolo le bolelang ntho tsena; leha hole jwalo bantse basa utlwisise seo. Ke seo mona jwale.

55 Are, “Dithoto, basa utlwisiseng Lengolo le pororfitileng letsatsi lena, mm eke sena seya etsahala. Kreste O kene kganyeng ya Hae, kaho utlwiswa bohloko, le hoshwa ha Hae, le ho bolawa, leho tsoha tsatsing la boraro. Haho yaka haba jwalo ... Ke tsela eo Mangolo a bolelang ka teng, mme A tsohe ka tsatsi laboraro.”Are, “Ese ele tsatsi laboraro seo se etsahetse.”

56 Are, “Ke seo ke lekang ho o bolella sona,” Leha hole jwalo bane basa utlwisise taba ena. Yaba ore, “Le dithoto, batho basa utlwisiseng seo baporofeta kaofela base boletseng, le Lengelo le boletse ka tsena tsa matsatsi ana, mme ke sena se etsahala kapela mahlo a lona, mme hale tsebe seo.

57 Bare, “Jwale, o tsebang!” O ya bona, mahlo a bona a ne a foufetse.

Ore, “ Na ho feela hole jwalo matsatsing ana?” Eya, monghadi.

58 Ho foufetswe jwalo le kajeno jwalo ka nako eo. Ho jwalo feela. Na Bibele hae yare, “Etla baikgantshi, basa kgathalleng letho, ba ratang tjhelete ho feta Modimo, basa batleng nnete, baetseletsang, baqosi bao e seng ba nnete, ba nyefolang ba bua nnete, ba nang le seemo sa borapedi empa ba latotse Matla a jona, Matla a tsoho ya bafu e tsositseng Mora wa Modimo lebitleng le ponahatso ya Oona?” Bibele ere seo setla etsahala, ka tsela e jwalo e lokela hoba jwalo. Jwalo kaha A boletse Esaia. “Le nale mahlo empa hale bone, le ditsebe empa hale utlwe.” Modimo Yena elwa ho bolela Lengolo.

59 Re hlokomele, jwale, Paulose, tshenolo ya Jesu Kreste, Hore ke Yena Mang, hone hole monate hoka tseba. Jwale, Modimo O beile seo ka hare ho Bibele, hono ke ho hoholo ha ka ka kang. Ke lona lebaka le etsang hore ebe o ile a newa sepha mmeleng wa hae, ho mokokobetsa hore a seke a iphahamisa. Modimo O ile A mokokobetsa, le hore Aa be monyane, hore A mosebedise dibakeng tse fapaneng tsa naha, a Moetsetse seo a batlang hore a Moetsetse sona, hobane A nale tshenolo ya Jesu Kreste, hore Yena ke Mang.

60 Jwale hlokomela, taba ke ena moo eleng teng. Ntho e latelang re fumana hore ba ile ba Momemela hotla ho bona. A fihla sebakeng seo se senyane, sebakanyaneng seo se senyane seo baneng bailo dula ho sona. E nee le nako ya mantsibua mme ba Momemela ho kena mme bare, “Kena O tlo dula le rona.” O ile A etsa eka o ya feta.

61 Oho, ke nahanne ka seo ka makgetlo a mangata. O hloka feela hore O Momeme Yena. A ka nna A etsa eka O ya feta ho wena, kgaitsedi, wena ya dutseng ho setulo seo se sututswang, kapa wena monghadi, ya robetseng moalong, kapa wena, ya nang le mathata a pelo, ao o ke keng wa phela nako e telele. Batho bana mohlomong baqhwadile hoo basa tsebeng ho tsamaya, e kanna yaba baphela bophelo bo tlwaelehileng, empa e mong ntle moo ka mathata a pelo, a ka nna a shwa tsatsing lena hoseng tjena, a ka nna a shwa hosane hoseng. A ka nna A etsa eka o ya feta hoseng hona, A ka nna A etsa eka o ya feta A emetse hore O momeme. O ya bona?

62 O kanna wa nahana, “Jwale, O ile Aa fodisa mang le mang ka tsatsi le leng, Yena kgweding e fetileng, ke ya tseba lemong tse pedi tse fetileng, o ya bona ... ” Eya, A ka nna A etsa e ka o ya feta, o mpa a o emetse feela hore o Momeme feela. O etsa eka O ya feta.

Seo A neng A le sona ka nako eo, O ntse A le sona ha jwale. Seo A neng a se etsa ka nako eo, O ntse A se etsa le kajeno. Hlokomela, O lokela ho Momema pele. Ene ele hoo pele, ho ntse hole jwale le kajeno, ebe ele hore ke hona A ka Itshenolang.

63 O ne A sa kgone ho Itshenola ka ho rera Lentswe ho b ona. Seo sene se feta kahodima hlooho tsa bona. Yen a A tsamaya moo, A bolela are, “Jwale, le lokela ebe le ile la tseba, dithoto ting, ba diehangn ho nahana. Bibele e boletse taba tsena, hore Kreste O lokela ho etsa ntho tsena, jwalo jwalo.” A tsamaya le bona moo, jwale, ho bonahala eka ba bone hore Yena ke Mang. Ha A kaba A ba bolella hore Yena ke Mang. “Ke Yena,” O fumana mothaka ya etsang seo, mme o tsebe hore hase letho le Yena, ho simolla ho qaleng. Empa O ile A tlohela Moya o Halalelang ho phethisa seo. O re bolelletse seo.

64 O ile A bolella Bafirisi, Are, “Lebotsisisa Mangolo, le nahana hore ho Oona le nale Bophelo Bosafeleng, empa ke Oona A Mpakang. A le bolella hore Nna ke Mang.” Bane ba lokela hoka tseba taba eo. Jwalo kaha le lona le lokela hoka tseb a taba eo kajeno, hase batho ba bangata, kapa ho hong ho itseng, ho tswella jwalo, kapa lerata le leholo. Ke Jesu Kreste A itshenola hara batho ba Hae. Lengolo le bolela jwalo. Hlokomela, jwale, mme seo eba nnete ha M odimo A bolela jwalo.

65 Re fumana hore ha jwale, tsela feela hore A Itshenole keha O ka Momemela kaho wena . O jwalo feela, A ka etsa seo, Ke Lentswe. Mme Lentswe, kaho wena, ebe jwale Moya o Halalelang O senola Kreste, ka Lentswe, kamora hore A kene kaho wena. O ka ho wena. O lokela ho nka Lentswe la Hae.

O re, “Jwale, kereke yaka hae dumele Seo.”

66 Ho lokile, o kase kene. O ya bona? Hao latola Lentswe, o latola Yena.

“Jwale, kereke yaka e dumela hore hoka Mokgwa o tjena.”

67 Empa Bibele e itse etsang ka tsela ena. Ke yona feela tsela. Enke feela jwalo kaha e ngotswe Moo. Eseng hoya kamoo motho e mong a boletse, empa feela ka tsela eo Modimo A e boletseng. Ebe ke hona A ka senolang seo ho Wena.

68 O seke wa ema wa lebella hore na o ka e hlaha ka mokgwa o jwang taba ena, jwalo kaha Bafarise baboletse. Baile ba ema ba Mosheba bare, “Monna enwa ke Belsabube.” Bane basa fumane hantle hore ho etsahalang. Bane ba lokela ho fana ka lebitso bakeng sa ntho eo. Bare, “ Monna enwa O etsa ntho tsena ka matla a diabolose. Yena, ke Belzebube, molepi wa dinaledi. Hobaneng, hare battle ho utlwa letho ka Thaka Lena. O tswaletswe sebeng, ha ana karete ya botho ya tshebeletso ya rona. Hase e mong wa leloko la rona. Oho hle, bane ba ... Hare tsebe le sekolo seo A se tsamaileng. Ha A ya ruteha. Hobaneng, jwale, Monna enwa O tswa hokae? Jwale, Are, “Mora motho ya tlang ho nyoloha, O theohetse tlase?” O tswaletswe mona. O ya hlanya.” Ntle leha O ka wa ja nama ya Mora motho, o nwa le madi A Hae? Ke ledimo mothaka Ona.” O ne A etsa seo hore battle ba kgone ho bua ntho tseo. Bane ba lokela ho etsa seo.

69 Ka tsela e jwalo Moya o Hallalelang, kajeno, o tlisa Lentswe pele, ka phethahatso, hore batho battle ba lenyefole, Modimo A tle A ahlole lefatse, jwalo kaha A tshepise. O ile A thatafatsaa pelo ya Faro. Halleluja! Ke Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng. Ha A fetohe. Ke Modimo. Tsela ya Hae ya ho etsa dintho, e bontsha Yena ka Boyena ka Lentsweng la Hae, ho lesenola. Ha A lokele ho bolela lona kaofela ha lona. Ha o hlokahale hore o le nahantshise. O ka se nahantshe Modimo. O lokela feela ho Ledumela. Momeme feela o tle o bone setlang ho etsahala.

70 Jwale, re hlokomela hape tsela eo A ileng A Itshenola ka yona ho bona kamora ho kena. O ile A etsa sena ka tsela e jwang? O ile A bula mahlo hore Yena ke Mang. Ha A kene ho bona, yaba O bula mahlo A bona, hoka bona.

71 Jwale ha Lentswe kena kaho wena, mme O amohela Lentswe kaho wena, mme tshepiso (tshepiso eo ya hore o le amohetse.) e ipohatsa, mme ebe o ya tseba hore ke Mang.

72 O entse sena ka eng, O ile A Itsebisa bona ka tsela e feng? Hobane O ile A etsa dintho tsela A neng A dietsa pele A thakgiswa. Yaba baya tseba hore ke Mang, hore O tsohile bafung. Dithero tsohle, dithuto tsohle le tse ding tse ngata tseo A dientseng, dine dihlolehile, empa ha A Itshenola, A etsa dintho tseo A neng A dietsa pele ho thakgiso ya Hae, baile ba tseba hore ke Yena. Seo se ile sa bula mahlo A bona.

73 Moena, kgaitsedi, Ke Yena maobane, le kajeno, leka hosa feleng. Ha A fetohe. Jwalo kaha A ile A etsa ho mosadi mane sedibeng, o ya bona. Ha A kaba A fetola mokgwa wa Hae waho etsa dintho.

74 Jwale, mosadi e monyane mane sedibeng, o ne a tseba Lengolo le tshepiso ya nako eo. Hlokomela ha atla ho m osadi eo e monyenyane moo sedibeng. Are, “Mosadi, Mphe metsi kenwe.”

75 Are, “Hobaneng, haho ya lokela hore Mojuda a kope metsi ho nna kele Mosamaria.”

76 Are, “Hoja o ne o tseba hore ya reng mphe metsi ke Mang, one o tla Nkopa hore Ke ofe metsi o new.”

77 Jwale, yaba o ya nahana, “Ka bohlale ketla Mmotsa dipotso tse mmalwa.” Yaba o ya qala ho Mmotsa dipotso.

A Moaraba kaho otloloha, “Tsamaya o ilo lata monna wa hao.”

Are, “Hakena yena.”

78 Are, “ O buile nnete, o bile le ba bahlano, le eo o dulang le yena jwale hase monna wa hao le yena.”

79 Hlokomela! Kapelenyana feela, O ile a etsang? Seo sa kena kapelenyana feela. Kapele, o ile A tseba se seng. Are, “Monghadi, ke nahana hore o moporofeta.” Amen. O ya bona, hon e ho n ale peo e robetseng moo, e neng e qala ho Phela. Hone honale konopo moo e neng e tobetseha hoka kgantsha. Ho bona Bafarase, e nee le lefifi, ho tloha ho qaleng, hone hose konopo, hose dibeteri, ho sena letho. Empa ho Monna enwa, mosadi enwa, sehlola sena se senyane, sare, “Monghadi!”

80 Hobaneng? O ne A batla ho bonahatswa ha Lentswe. Dilemo tse makgolo a mane kamora Malakia, haba kaba ba eba le moporofeta, leha hole jwalo Monna ke Enwa ya lokelang ebe ke Moporofeta. Kapele feela A tseba hore seo e lokela hore ebe ele se seng. Are, “Monghadi, ke hopola hore O lokela hore O be ole Moporofeta.” Are, “ Re ya tseba hore ha Messia A etla O tla etsa dintho tsena.”

81 Are, “ Ke Yena ya buang le wena.” Jwale A qala ho Itshenola. O ne A se a ile a Moamohela. O ka hare ha jwale, o ya bona, A ka Itlhahisa ha jwale. Ke tsela eo A ileng A itlhahisa ho lefatshe, mosadi. Hobaneng? O ile A dumela Lentswe la tshepiso, mme yare ha a bona Lentswe la tshepiso le bonahatswa.

82 Jwale rea tseba hore, ho Deutorinome 18 temana ya 15 Moshe o ile are, “Morena Modimo wa lona, o tla tsosa moporofeta ya kang nna.” Ka tsela e jwalo one a ile a tseba hore Messia O lokela hoba Moporofeta. Mme moporofeta wa ho qetela o ne a fetile, lemong tse ngata, ngata tse fetileng. Haho ya hlola ho bile le moporofeta kamora moo. Haho yaka hwa hlola ho bile le moporofeta. Mme hang feela ke Eo moo A emeng teng. Seo ene ele eng? E ne ele se seng tsamaong. Seo ene ele Lentswe. O ne A ile a etsang? O ile A le senola bakeng sa Hae, kaho mmolella hore o entse eng. Oho, hle!

83 Seo se lekane. O ile a sia nkgo moo, a mathela motseng, mme are, “Tlohong letlo bona, Monna, Ya mpoleletseng tsohle tseo ke dientseng. Na hase Messia na? Moemiseng? Hobaneng, leka sekgone, hono hone ho tshwana le ho tima mollo ka letsatsi la moya o mongata, mme ntlo e etjha. Eya, monghadi, o ne o tjha o tuka malakabe. Modimo O ne A hoteditse ho hong. O ne a ile a bona se seng. O ne a tseba hore seo ke Nnete. Lentswe lene le senotswe ka pele ho yena. Hantle feela ka tsela eo le ileng la senoha ho barutuwa hamorao, o ya bona, ha A ne A leka hoba bontsha Lengolo, leho bonahatsa Lentswe. Mme ke enwa o tseba Lentswe, mme, ha a bone le bonahatswa, ka tsela e jwalo.

84 Ka tsatsi le leng, monna ya bitswang andriase o ne a mametse ha Johanne ane a bua, a she bile ha a bua ka Messia. Peterose ene ele moena wa hae a sa kgathalle letho. Bane ba nale ntate ya neng a tsofetse ya tshaba Modimo a ileng a baruta, “Jwale, mora, re ile ra tshepa Modimo nthong tsohle tseo re dihlokang. Matsatsing ao re neng re hloleha ho lefa melato, re ile ra rapela, Modimo, refe hore re kgone ho tshwasa dihlapi kajeno. Re ile ra kgona ho tshwasa dihlapi. Mme hare kgonne ho tshwasa dihlapi tseo, jwale retla etsa jwang? Ebe re yatla ho rorisa Modimo ka seo, ebe re rekisa hylapi tsa rona. Re nnile ra tshepa Modimo. Mme ke tsofetse jwale, hoka etsahala hore ke seke ka bona Messia ya tlang. Empa, hlokomela. Pele A etla ho tlaba le ditlhahiso tse ngata tsa leshano.

85 Mme Bibele e itse ho jwalo. “Bokreste ba bohata batla hlaha.” Ke nnete eo. Seo sene se etsang? E ne le ho tima kganya ho Wa sebele Ya tlang. O ya bona? Re bile ditumelo tse ngata, meloko, le ntho tse ngata tse hlahellang, ke le isa mane Canada ke fihle ke le behe ka hare ho sebaka se seng moo, kapa sebakeng se seng se itseng, kaho nka sehlopha se itseng ke se hulela kwana, seo se iphetha hantle ka mokgwa o jwalo hape. Seo se leka ho etsang? Seo se leka ho tima Kganya ya ntho ya Nnete. Jwale reya hlokomela.

86 Jwale ka tsatsi le leng, Peterose a tswela lebopong, hotla tshwasa, mme a ntse a lokisa matloha a hae. Yaba Jesu otla ho yena. Mme ntho ya ho qala eo re e tsebang, ke hore, ha A fihla lehlakoreng la Peterose o ne A ...

87 O ne a ile a laelwa, hore na Messia Otla etsa eng. Ntate wa hae wa leqeku o ne a ile a mmolella hore O tla etsa eng, “Jwale, Simone, Lengolo lere, o hopole hore o Mojuda. Morena O boletse jwalo, haeba ho nale ya reng hara rona ke moporofeta kapa o bona ka tsela ya semoya, Nna Morena ketla bua le yena. Mme haeba Yena, seo A se bolelang ke Nnete, mme seo a se bolelang se phethahala, le tsebe hore o nale Tshenolo ya Semoya ya Lengolo. Mme jwale letla tseba Messia hale Mmona.

88 Ka tsela e jwalo a hlahella hantle ho Jesu, ka tsatsi le leng. A nahana, “ke lokela hoya bona hore Andriase o ne a bua ka eng.”

89 Mme hang feela ha a qeta ho fihla ho Yena; Are, “O Simone, o mora Jona.”Ho fella moo, hobane a ne a bolellwe morao kwana hore etlaba moprofeta. O tsebile seo.

90 Hone ho nale monna e mong ya monyane ya neng a ruta hape moo; ha Fillipi a eme moo a lebeletse ntho tsena dietsahala. A pototloha thaba, kapele feela, a bona monna emong, ya bitswang Nathaniele, eo eneng e le moethuti e moholo wa Bibele, ya e baling. Bane ba badile Mangolo, hobane bane ba tseba hore nako ke yona eo. Bane ba emetse hore A fihle.

91 Ke tsela eo A neng A tlile ka yona, ho bao ban eng ba Mmatla. Mme re fumana hore, kajeno, ho bao basa Mmatleng. Haho ntho e jwalo ka Phodiso e Halalelang ho basa e dumeleng. Haho ntho e kang kolobetso ya Moya o Halalelang hoba sa dumeleng taba eo. Ke ho ba dumelang taba eo feela. Ho jwalo feela. Ho fedile. Mme jwalo re fumana, ho bao ba batlang Nnete, Modimo O lokela ho senola Nnete ho bona. O itse Lentswe la Hae, ebe hotla ponahatso, A fane ka botoloki.

92 Jwale re fumana hore, hang feela ha mosadi eo e monyane, are ... Ha a fumane hore na Monna enwa o motseba jwang, o ile are, kaho Mofa metsi, mme are, kapa ho Motlisetsa metsi, kapa ho leka ho iketsa tlhale - ntlhajana. Mme ntho ya pele e bile ho Motseba, hobaneng, o ne a lokela ho bua le Yena, hoka fumana, are, “ Re ya tseba hore Messia O yatla, mme, ha A tlile otla re bolella tsohle.

93 O ile Are, “ Ke Yena ya buang le wena.” Mme mahlo a hae a buleha. Bakeng sa eng? Tshepiso ya Lengolo.

94 Peterose o tsebile hore ntatae o ile a mmolella hore Messia e tlaba Moporofeta. Mme Johann eke enwa o paka taba eo, ho Andriase ka moporofeta, jwalo jwalo, ka setlang ho etsahala. Ka tsela e jwalo ka tsatsi le leng a theosa jwalo, kamora hore Jesu a tle. Ha a fihla boteng ba Hae, Are, “ O Simone, o mora wa Jonase.” Seo ene ele eng? Mahlo a hae a ile a buleha. A Motseba.

95 Fillipi le - Nathanaele bane ba bala Lengolo ka hotla hwa Hae. O yatla, letjho jwalo, “Tloho, o tlo bona ke fumane Mang, Jesu wa Nazaretha, mora wa Josefa.”

“Oho,”o boletse, “haho se lokileng setswang Nazaretha.”

Are, “Tloho o tlo bona, o ya bona.”

96 Yaba ba pota thaba. Hone hose pelaelo bane ba bua ka seo Jesu A neng A dietsa, seo A se boleletseng Simone, seo A se entseng, tsena tseo A dientseng.

97 Hang fela ha Fillipi a fihla boteng ba Hae, le Nathanaele, Jesu A sheba Nathanaele, mme Are, “Bona MoIseraele wa sebele ya senang thetso ho yena.”

Yaba ore, “Rabbi, O mpone hake le kae?”

98 Are, “Pele Fillipi ao bitsa, o dutse tlasa sefate, ke ile ka o bona.” Mahlo a hae a buleha.

99 Are, “O Mora wa Modimo; O Morena wa Iseraele.” Seo ene ele eng? Tshepiso ya Modimo ya tsatsi leo ene e senoha.

100 Mamela, moena, kgaitsedi, Lentswe le tshepiso leka o tshepisa le wena, mme wa bona ke nako ya hora bakeng sa seo; empa ha Modimo A senola seo, a toloka seo, mm eke sebe ho hlanohela seo. O seke wa leka ho etsa seo hohang. Modimo wa bula mahlo a hae, kaho mo bontsha Lentswe le neng le senoha ka pela mahlo a hae leo A neng A le tshepise kgale kwana. Jwale, ka mehla O etsa seo, ha A fetole mokgwa wa Hae wa ho etsa dintho. The, jwale, hoopla, ka nako tsohle ntho ele nngwe feela. O tshepisitse Lengolo bakeng nako le nako bakeng sa mongwaha kgolo, mme ha A senola Lengolo bakeng sa mongwaha oo, batho ba bulehang mahlo hole dumela ke bona ba le amohelang.

101 “Jwale, Moena Branham,”ore, “eba bosiu, jwale o tlile horeng jwale.”

102 Ke efeng tshepiso ya L entswe bakeng sa mongwaha ona, hore retle re bue ka ntho eo re e tsebang? Re tletse eng mona mantsibueng ana? Na re phela pela se seng? Na re dumela seo ka nnete? Na re nale bopaki ka hare ho methapo ya rona? Na reya dumela hore O yatla na? Na re dumela ho bonahaleng hwa Hae na? Na re dumeleng hotleng hwa Hae labobedi? Kapa, re mpa re ithetsa feela na, kapa, re dumela ka nnete na?

103 Hare batlisiseng Mangolo re kgone ho fuman tshepiso ya nako ena eo re phelang ho yona, ebe rere, jwalo ka mosadi mane sedibeng, Fillipi le ba bang, “Re ya bona.”

104 Hopola, Baheberu 13:8 lere, “Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng.” Na seo ke nnete? O tshepisitse seo. Seo ke Lengolo.

105 Johanne 14:12 are, “Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo Ke e etsang le yena o tla e etsa.”Ke lebella se seng mona.

106 Jwale ho Joele 2:28, le 2:28 le 30 ho theosa jwalo, O tshepisitse jwalo. O itse, “Seo se seilweng ke marutle, ditsie di sejele, jwalo jwalo se jelwe.”Enngwe le enngwe ya dintho tseo ke ntho ele nngwe ya dikokonyana; e fetola feela semelo sa tsona. Ditsie ke marutle, jwalo jwalo. Ke maeto a fapaneng, ke hoja feela, mme a ja difate tsa Modimo ho theoha jwalo ho fihla kutung. Jwale ebe sefate seo setla phela hang hape? Empa, seo sene se bonahala ele taba e hlokang tshepo, empa Modimo O itse, “Ketla busetsa,” ho bolela Yena, “Sohle se jelweng ke marutle ka mengwaha, le ditsie. Seo a se jeleng, “Ketla se busetsa hape.”

107 Seo Maluthere a se siileng, Mamethodist a se jele; seo Mamethodist a se siileng, Mapentakoste a se jele; seo Mapentakoste a se siileng, bo mang mang base jele; hantle ho theoha jwalo, hotla jwalo, se seng sat se ding, mme se seng sa tsena, le seng sat sane ho fihlela se fella ho ho jewa kaofela. Re ya tseba hore seo ke nnete. Ke eme mahareng a lona le lerato.

108 Empa, hopola, ho Malakia 4, e seng Malakia 3 jwale, Malakia 4, Modimo O tshepisitse ho romela ya tlotsuweng hape hore a, “Ho kgutlisetsa Tumelo ya bana ho bo ntata bona hape.” Ke hantle feela seo A se boleletseng Joele. Seo setla etsahala ka mokgwa o jwang? Re fumana hore Jesu O itse, ho Luka 17:26 hoisa ho 30, O boletse temaneng ya 27 ... Luka 17, O itse, “Jwalo kaha ho bile nakong ya Nohe, bane baeja, baenwa, banyala, bahlala, basa tsebe ho fihlela Nohe a kena. Ho tlaba jwalo le hotleng ha Mora motho.” Empa are, hape, “Jwalo kaha ho bile nakong ya Lota.”

109 Na o kile wa kgutlela morao? Ke lakatsa hore ebe re ne ere nale nako yaho ka ya senola seo morao kwana. Kgutlela morao kwana ho Genese, e ne ele buka yona eo Jesu A neng A e bala. Ene e le moo A neng A senola seo. A bua kaho kgutlela morao. Mme bara ba batho ...

“Bara ba Modimo ba inkela baradi ba batho.”Basadi, phetolelo ya sebele ya Seheberu moo ere basadi. “Banka basadi,” O ya bona, “Inkela.”

110 Hlokomela kajeno, hlokomela lenyalo, leho hlala, basa tsebe ho “fihlela basa tsebe.”

111 Lebella mona, bona mane England, sena ke maswabisa dihlong, lebella mona United States, sheba feela bohlola, sheba ntho enngwe le enngwe. Ho jwalo feela kaha rametlae e mong a ile a bolela ka bosiu b o bong, are, “Basadi ba tenne diaparo tse batisang haholo, jwalo ka dihlola hadi tsamaya seterateng; haufinyana batla le moseb etsi wa ho spreya dikoloi, hoo baka se hlole bahloka mese diaparo tsa basadi.” Seo ke nnete e feletseng. Bahlokomele ka tsela eo baetsang ka yona, tsela e silafetseng ya bophelo ya bona, batswella jwalo. Mme o nka seo ele, ele ho bolela motlae, mme badutse hara banna, ntho enngwe e kang eo hape, mme ore, “Tsela eo feela o ka arolang ke ... Baaparo jwalo ka banna, mme banna baapara jwalo ka basadi. Haho bobeb e ho hlokomela ... ba kuta moriri kaho tshwana. Haho tsela eo o ka baarolang ka yona; ha o bolela motlae o ditshila, monna o tla keketeha, mme mosadi a ka seke a tsheha.” Eya ho jwalo feela.

112 “Mme baradi ba Sione batla tsamaya bakwakwaila matsatsing a ho qetela.” Batla hloleha ho tsamaya ka mora Morena. Hase lebaka o reng ho bona, o ka rera, wa rera, wa rera, ho tshwana feela leho otla lebota leo moo. Ke nako e lefifi ho bona. Haho ... ho bonahala hole thata hoka fumana monna wa sebele, leho fumana mosadi wa sebele.

113 Lebella diterateng kajeno, le maboteng a dipapatso, le hohle, ke maemo a sa thabiseng hohang feela, ho tsujwa disekarete, hoya rohakanwa, ho tswelella jwalo ka bophelo boo, baapere jwalo ka banna, le ntho tse kang tseo. Jesu o boletse hore ntho tseo ditla etsahala, mme dise dile teng. Hadi hloke tshenolo tseo, dise disenotswe.

114 Jwale, hlokomela, Oitse, “Jwalo kaha ho bile nakong ya Lota,” sheba tsela ya nako ya Lota, Modimo O ile A theohela fatshe. Mme banna ba babedi ba theohela tlase Sodoma mme bafihla., tlase moo Sodoma. Monna A le mong A sala mole Abrahama, Kereke e Kgethilweng, mofuta wa kereke ya pentakonta o bitsitsweng kajeno, eseng Sodoma mane kantle.

115 Bao baphelang hara Mapentakonta, mme basadi bakutang meriri ya bona, mme banna ba tswelella ka tsela e jwalo, bantse batswelella ka metllae eo e senang kelello e ditshila, baetsa eka hase Mapentakonta, eka ba bampa bankile feela lebitso leo. Hase mapentakonta. Basadi ba sebele ba Mapentakonte ke basadi ba sebele. Banna ba Mapentakonta ke banna basebele.

116 Dikolo dibatlile dikwalwa, ka baka la bashemane batswileng tseleng baseleng ka dintho tse jwalo, dikolong, botarasi hohle mona. Ke maemo a tshosang ao! “Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma, hotlaba jwalo le nakong ya hotla hwa Mora motho.”

117 Hopola, hlokomela mona, temaneng ya 30, “ha Mora motho a tlabe A senolwa.” Na o ne o ile wa hlokomela seo? Hlokomela temana eo ya 30, “Ha Mora motho A senoha jwalo ka nakong ya Sodoma.” Lebella se ileng sa etsahala nakong ya Sodoma. Monna Enwa O ile A sala kamorao. Mme ba babedi ba bona baile ba theohela Sodoma hoya bua le Lota hore a tswe, mme o ile a etsa - etsa mehlolo tlase moo, a ile a bafoufatsa feela. Empa ya neng A le morao mola O ile A etsa mohlolo, kapele hoba Kgethwa, O ne A furalletse Sara, mme o ne a le kahara tente kamora Hae. Mme Are, “Sara o kae mosadi wa hao?”

Are, “O ka tenteng kamora Hao.”

118 Hopola, O ile A mmitsa, “Sara,”O mmitsitse ka tsela eo, “Abrahama.” Letsatsi pele ho moo, o ne a bitswa Abrame; ha yena a ne a bitswa Sarai, e seng Sara.

Mme hlokomela, o ile are, “O kamorao ho Wena ka tenteng.”

119 Oile Are, “Ke tlilo o etela. “Seo e ne ele eng? Modimo ka sebele sa Hae. Ke tla O etela hoya ka tshepiso.”

Sara a tsheha are, “Ntha tsena dika se etsahale ka tsela e jwalo.”

120 Are, “Sara hobaneng a tsheha, are, “Ntho tsena dika sebe ka tsela eo?”A mobolella hore o ne a etsa eng.Yena jwalo ka Lentswe naming, A tseba sephiiri sa pelo ya hae, mme Are “oo tshehile.”

121 Mme ha A ne a etswa nama lefatsheng, ke hantle feela seo A neng A seetse.

122 O ile Areng? “Ha Mora motho A senolwa, matsatsing a ho qetela, jwalo kaha ho bile Sodoma.” MaSodoma a tletse ka hare ho naha ena, lefatshe lohle le senyehile le fedile, mme re bona le kereke e ile, ebe jwale ke nako yah ore Mora motho A Itshenole Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng. Ke tshepiso ya Modimo eo.

123 Mme hlokomela O ile Areng, “Sebakanyana, lefatshe leka se Mpone; empa lona letla Mpona; Ke tlaba le lona, esita leka ho lona. Letla Mpona, badumedi.” Yena maobane, kajeno, leka hosa feleng! Eya, Sebakanyana lefatshe lekase Mpone.” Leka seke la Mmona; mahlo a bona a foufetse.

124 Empa hale bona Mora motho A senolwa, Lentswe le kgutlela naming! Monna ya neng A ja nama ya namane, A nwa lebese la kgomo, A eja dikuku tse neng dientswa hotswa pelong, ya ileng A bitswa “Ellohim,” amen, Monna ya diaparo tse tletseng lerole, Modimo A Itshenola naming. E le Yena moo lefatsheng, naming, mme Are, “Jwalo kaha ho bile Sodoma, ha Mora wa motho A senolwa matsatsing a ho qetela, lefatshe letlaba maemong a Sodoma,” mme ke lena le maemong a jwalo. Moena, kgaitsedi, mafumahadi leba hlomphehi, leha ekaba o eng horeng ena, botoloki ke botswang ho Modimo. Modimo ha A ke A bule mahlo a rona a foufetseng bakeng sa tshepiso ya Lentswe, re tsebe hore re phela matsatsing a ho qetela. Amen.

Are inamise dihloho tsa rona.

125 Ntate ya lehodimong, tse ngata dika diboletswe. Ho lekane. Ketla emisa. Morena Modim o, Ya Ileng A etsa tshepiso, tloho sebakeng Morena, senola seo. Nama ya rona haeya loka, nama ya rona e yafokola, mme e futsanehile, Morena. Hase taba yah ore o batla hoba mang. Hare lokelwe ke seo. Empa O ile wa tshepisa seo, mme hora e fihlile. Len tswe le eme kapele ho rona. Le tsamaya ho theosa le rona, Morena, mantsibueng ana, le etsa ntho e kan g yona yane eo Le neng le E etsa lesa le lefatsheng, lemong tse dikete tse pedi tse fetileng, hore kereke ena e tsebe hore mantsibueng ana O phela kaho sa feleng, hore Wena maobane, kajeno, le ka hosa feleng, le hore O tshepisitse hore mesebetsi eo O ileng wa e etsa mola O tla nne o e etse hape matsatsing ana. “Mora motho ha A senolwa matsatsing a ho qetela, jwalo kaha ho bile Sodoma. Morena, mme Ha O yaka wa bolela ka mokgwa O jwalo ka Nohe (seka hao boletse ka Lota). Ha O ya bolela hore O tla senolwa ka nako ya Nohe, empa O Itse, “Jwalo kaha ho bile Sodoma, ha Mora motho A senolwa.” Oho, A ka ...

126 Morena, haeke ba badi ba Bibele mantsibueng ana bake ba bone Nnete ena. Ha bake ba bone Malakia 4, hore motlotsuwa enwa o lokela hotla, ho kgutlisetsa hape Tumelo ya bana ho bontata bona, le tshenolo ya Modimo ho Kreste. Le tshenolo ya Modimo ho batho, Kreste A senoha ka nama Kerekeng ya Hae, A tsamaya hara rona. Fana ka seo Morena. Tshepiso eo O e entseng, le tshepiso eo O tlang ho e boloka. Mme keya itlama, ka Lentswe, ka kereke, ka tsohle, ho Wena jwale, Lebitsong la Jesu Kreste.

127 Ka dihloho tsa rona tse inameng, na ho kaba le ba bang mona, pele reba le mola wa thapelo, ba kareng, “Moena Branham, ha - hake Mokreste. Ke - ke - ke kopa ho bolokeha. Nthapelle, na o ka etsa seo, Moena Branham?” Phahamisa letsoho la hao feela. “Ketla etsa seo.” Modimo A o hlohonolofatse, monghadi, Modimo A o hlohonolofatse, mohlankana. Morena A o hlohonolofatse, monghadi. Feela ... Morena A o hlohonolofatse, mosadi, Modimo A o hlohonolofatse mosadi. Modimo A o hlonolofatse. Hantle feela. Modimo A o hlohonolofatse. Modimo A o hlohonolofatse morao moo, monghadi. Modimo A o hlonolofatse. Hantle feela.

128 Ho nale motho yasatswa phahamisa letsoho la hae are, “Hake Mokreste”? Modimo A o hlohonolofatse, key a bona morao moo, mohlankana. Modimo A o hlohonolofatse, morao moo. Hape le mona hukung mona, eya, Modimo A o hlohonolofatse. “Hake Mokreste, Moena Branham, empa key a dumela hore o bua Nnete. Ke dumela ha seo ele Nnete. Ke dumela ha tsepiso eo ele Nnete. Ke badile, mm eke bona tshepiso eo e tshepisitsweng. Ken e ke soka ke elellwa seo, empa ke dumela seo.” Modimo A o hlohonolofatse, morwetana. Se seng sa dintho tseo?

129 Ha o phahamisa sephaka sa hao. Seo se etsahala hantle feela. Ken ale se mpolellang hore qeto eo o inkileng e hantle feela. Haho ba bang ba phahamisitseng matsoho a bona ... Ke bona wena feela, moo morao moo. Hantle feela. Haho motho ya phahamisitseng letsoho la hae empa ... Modimo A o hlohonolofatse, morao moo, le wena mona. Eya. Hantle feela. Hopola, haho ka etsahala ebe hake bone letsoho la ho. Yena O tla o bona. O tseba ka seo. Hopola, O ya tseba. Modimo A o hlonolofatse, O ya tseba. Modimo A o hlonolofatse, kgaitsedi e monyane. O ya tseba Yena.

130 Ntae wa rona ya Mahodimong, bohle ke ba Hao jwale. E kabe ba saka baphahamisa matsoho a bona; ho nale Se ba boleletseng hoka phahamisa matsoho a bona. Leha hole jwalo, mohlomong, haho ya kileng aa bona seo hase etsahala se bonahala ka mahlo a nama Boteng ba Hao mona lefatsheng matsatsing a ho qetela, empa ba bona matshwao a Boteng ba Hao bosiung bona, Lengolo ka tsela e jwalo, haba ke ba utlwisise mantsibueng ana. Hore, hore leha Bibele e ile ya rerwa ka dilemo tse ngata, leha hole jwalo, batho bantse basa dumele seo. Empa Hao fihlela Cleopase le motswalle wa hae, mme wa etsa seo O nnileng wase etsa pele ho thakgiso ya Hao, ba ile ba tseba hore ke Jesu Yena elwa. Jwale, Morena, etsa seo ho rona mantsibueng ana. Etsa, seo mantsibueng ana, bakeng sa bakulang, jwalo ka feela O ile Wa etsa pele ho thakgiso ya Hao; jwale, ka mora lemo tse dikete tse pedi, banna le basdi batla tseba hore O ya phele. Re O lebeletse le kajeno, Ntate, kja Lebitso la Jesu. Amen.

131 Jwale ho lona bohle ba phahamisitseng matsoho a lona, ke batla le dule le iketle hanyane. Ke tlilo bitsa mola wa ho rapella hake re Modimo A kase etse seo. Ke mpa ke rata hole botsa potso e bobebe. Ka moo, nka kgonang, makgolo a mmalwa mona, a mahlano kapa a tsheletseng, leha ho lebeha jwalo - batho ba bangata. Empa, sheba, ke rata hole botsa se seng mona. Re ikarabela ho Modimo. Ho jwalo feela. Mme Yena O Ikarabela Lentsweng la Hae. Ha A ka etsa hore Lentswe leo le phele hape, na otla ... Ke rata e mong le e mong ya phahamisitseng letsoho, le bao basa kang ba phahamisa matsohop a lona, hang feela kamora ho potlakela mona sefaleng letlo ema mona, hang feela hare tlilo rapella bakulang.

132 Billy o ho kae? Na o ... E le nngwe, karate ya ho rapella, ho qala ho nngwe ho isa ho lekgolo? Ho lokile. Hare, re potlakile, ka tsela e jwalo retla qala ho nngwe. Karete e ngotsweng B, nngwe, ke mangy a e tshwereng phahamisa letsoho. Lekola karete ya hao ra ho rapella, o e lekole hore ke nomoro e feng ho yona, phahamisa letsoho la hao haele yona. Lekola karete ya hao ya ho rapella, haele yona osa kgone ho tsamaya, hobaneng, ba bang b a lona ba moo fatshe hore letle le ... B, nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, emang mona, haeba leka kgona. Nngwe, pedi, tharo ... Ha o sa kgone ho tsamaya, phahamisa letsoho feela, mme batlqa o lata moo. Nngwe, pedi ... Ke bona ya le mong feela, mona. Na o ka potlakela kwano, ka pele kamoo o ka kgonang, nngwe, pedi, tharo, nne, hlano.

133 Haho nale e mong yaka buang ka puo ya Sepeini; ke bona ho nale baatho ba bangata bao eleng ba Spain. B,nngwe, pedi, tharo, nne, hlano. Ho lokile, ho nale ba bararo, nngwe, pedi, tharo, nne, ho nale e nngwe hape mona. Nomoro ya bohlano, ke mangy a n ang le nomoro ya bohlano. Phahamisa letsoho la hao, motho ha o le teng. O tla bua jwang ka puo ya Sepeine. Na eo ke karete ya nomoro ya bohlano, monghadi? [Emong ore, ka ka puo ya Speine, “Cinco.” - Mong.] Huhu? [“Numero cinco, el numero cinco” “ke ena ya bohlano.”] Ke eo moo e tsamyang teng. Ke ya leboha. Nngwe, pedi, tharo, nne ... Ebe, jwale, ke efeng e siko? [“Kaofela tse tharo, hlano.”] Na ho nale ya tshwereng hlano? [“Eya.”] Eya, ke ya bona jwale

134 Tshelela, supa, robedi, robong, leshome. Mohlomong ... [Karolo e sa sebetseng lebanteng. Emong ore, ka puo ya Sepeine, “Seis, siete, ocho, nueve, diez.” Mong.] Jwale re eme mona motsotso fela. Tshelela, supa, robedi, robong ... Seo fela. Leshome le motso ole mong, metso emmedi, e meraro, e mene, e mehlano. [“Hang, doce, trece, catore, quince.”] Hantle feela. Ho lokile. Hare emeng hanyane, hare bitseng tse mmalwa hape, leshome le metso e supileng, le metso e robedi, e robong, mashome a mabedi? Hare qaleng ho, nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela, supa, robedi, robong ... leshome le metso e meraro, e mene, e mehlano, e mehlano, e tsheletseng, e supileng, e robedi ... Hantle seo. Ho lokile, ke sona se hlokahalang seo. Ho lekane. Hare qaleng ka bona. Re ya leboha, moena.

135 Ke ba bakae m ona ba senang dikarete tsa ho rapella, phahamisang matsoho a lona, leha le sena tsona empa le kula? Jwale hopola, haho hlokahale ha kalo hore o be hodimo mona. Haho hlokahale ha kalo hoba mona. Dumela fela.

136 Ha emong le emong a b e le bonnete. Ke tlilo kopa, Lebitsong la Jesu, ho sebe le ya sisinyehang metsotsong e kaba leshome, e leshome le metso e mehlano, leha hole jwalo, metsotso e leshome kapa e leshome le metso e mehlano. Jwale hare feng Modimo tlhompho eo e – Molokelang. Mang le mang a dule fatshe ka boikokobetso bo boholo. Ha re kgutseng rere tu. Motsotso fela, mme O tla fihla moleng mona. Jwale hare sa Molebeletse, basa lebeletse mona, le mamele hantle seo ke se bolelang jwale.

137 Na leya hlokomela moo ke emeng teng hona jwale? Na ke ba bakae bailing ba utlwa hane ke rera ke itseng? O ya bona? Ke boletse hore O tsohile bafung. Jwale O tsohile bafung mme O tshepisitse seo. Mme seo hase soka se etsahala ho fihlela jwale haesale bapostola bafeta, ho fihlela ho fihla nako ena eo ree phelang ho yona, hoya kamoo re tsebang ka teng, empa O tshepisits hore O tla kgutla nakong ena eo re phelang ho yona, “ Mora motho O tla senolwa jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma.” Mme jwale bala seo ho Luka 17, hoya mola ho 20 ho isa 30, mme o shebe hore na seo hase nnete na. O tshepisitse seo.

138 Bala Malakia 4. O seke wa e kopanya le Malakia 3, jwale. Mala kia 3 e ne ele Johanne Mokolobetsi. O ya bona? Empa hang feela ha sena se etsahala, Malakia 4 o nka sebaka sa hae, ke nako ya yakgopo ... ya lokileng o hata - kela ya kgopo, mme lefatshe le tjheswa ka mollo, o ya bona ntho eo ke e bolelang. Seo hase ya etsahala nakong ya Johanne. Re lebeletse tlotsuo eo e kgolo hodima Kereke, e tlang ho kgutlisetsa dipelo tsa bana ho Thuto ya bontate, e tlang hoba kgutlisetsa ho pentakonta ya sebele.

139 Ho lokile, e phatlaletse. Billy, o hweletse ha o se o ba emisitse hantle moleng moo, tlase moo. Ho lokile, le se le lokile? Ho lokile he. Jwale kgutsang. Ho nale ya tlileng ho thusa, a tlilong ho tsamaya hara lona. Jwale bohle kgutsang lere tu, metsotso feela e seng mekae.

140 Ke batla hore le etse tshepiso. Ke tshepisa Modimo hore ke ... Mme O tseba pelo yaka mme O tseba ya hao. Jwale, ke loketse feela ho bua sena, seo eleng Nnete feela e senang motswako. Ke sona seo ke lokelang hose bolela. Modimo O ngodile seo; hase nna. Hase nna, ke Bibele. O tseba seo le wena. Haeba O tla senola seo, re lokela ho Motlisa mona hara rona A ntse A phela? [Phutheho ere, “Amen.”Mong.] O ya bona?

141 Hone hotla etsahalang hoja o ne o sena pono, hose ya nang le yona, o ne o tla tsamaya kganyeng ya letsatsi. Ka nako e nngwe o ne o keke wa tseba moo o tsamayang, hobane o foufetse. Mme o tsamya letsatsing, mme o utlwa se seng ho o potoloha, o utlwa o futhumetse haholo, mme ere ha morao ha o tsamaya moriting, o ne otla re, “ntho yane hae saleyo jwale.” Hone ho keke haeba le y among ya neng a tla tseba letsatsi, hose le y among ya nang le pono ya mahlo, o ya bona, o ne o keke wa tseba seo hore ke eng.

Emong one a tlare, “Seo ke mahlasedi a letsatsi.”

142 “Mahlasedi a letsatsi ke eng? Kganya ke eng, mme letsatsi ke eng? O ya bona, o ne o lokela ho bua seo hobane ha o soka o utlwa ka seo. O ya bona?

“Jwale, ke kganya e theohelang tlase.”

“Kganya ke eng?” O ya bona?

143 Jwale seo e ne etlabe ele tsela ya teng. Re ikutlwela boteng ba Modimo, ebe, hare sa bo utlwa, mme ebe re kena ka hare ho Seo. O ya bona? Mme o moo o ka bonang seo. O ka bolela hore na o bonang. O ya bona? O tseba seo hore ke eng.

144 Jwale, haeba Modimo A ka tsoswa bafung mantsibueng ana O lokela hoba hara rona. O tshepisitse seo. Mmele wa Hae O dutse Teroneng ha jwale ya Modimo, O dutse, O dutse Teroneng ya Modimo. Empa Moya o Halalelang o tseng mona ha jwale, oo eleng Kreste, ka sebopeho sa Moya. Lentswe lena Kreste le bolela “Motlotsuwa.” Mme tlotsuo eo ene ele ho Yena, ha jwale e hodima Kereke, rona kaofela. Mme e nnile ya kgutla nako le nako, ho tloha tokafatsong, kgalaletsong, kolobetsong ya Moya o Halalelang, pusetsong ya dineo, ho theoha jwalo, ho ya pele. Hantle feela. E kgutla hotla ka nako le nako ho ba mmalwa feela, e mmoho hona jwale. Mme hona jwale ho nale Kereke, mme jwale Monyaduwa o tla tswa ka hare ho kereke o ya bona, kereke e kena ka hare ho matshwenyeho, e seng Monyaduwa. Ntshwarele, hake ya lokela ho rera thuto. Tshwarelo. Ho lokile.

Mosadi ke enwa mona.Tloho kwano.

145 Hlokomela, hake dumele haho nale motho mona eo ke motsebang, eo ke motadimileng. Haeba e mong le emong mona wa lona kesa motsebe, phahamisang matsoho a lona, le ya tseba hore hake tseb e letho ka lona; ka tsela e jwalo hare tsebane.

146 Jwale, ka kopo, ka kopo le seke la nna la potoloha. Dulang mme le kgutse, na le ka etsa seo na?

147 Bohle ba moleng wa ho rapella, bao basa ntsebeng, mme ba dumela hore hake tsebe letho ka lona, phahamisang matsoho a lona. Morao moo.

148 Jwale kapele mona ho dutse bahlanka ba Modimo ka sehlopha. Le ya bona, ke hantle feela ntle mona reka shebang, le ya bona.

149 Jwale mosadi enwa mona hake motsebe.(Jwale leha e kaba ke mangy a leng, moo wa borametjhini hlokomela maeke ona.) Ho lokile, ke tlilo bua le yena. Ke enwa, ke seo sela se kgutla hape, Mohalaledi Johanne 4, moo Jesu A neng a bua le mosadi mme A mmolella mthata a hae, mme o ile a dumela hore ke letshwao la Messia. Haeba seo ene ele Letshwao la Messia ka nako eo, e ntse ele lona le kajeno, hobane ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. Na ho jwalo? [ Phutheho ere, “Amen.” - Mong.] Ba kopane ka tsela e tjena.

150 Jwale, hake Jesu, hantle feela jwalo kaha mosadi enwa le yena ese mosadi elwa ya neng a bua le Jesu. Empa seo ke lekang hose bolela, ke hore ke ntho e tshwanang le yona eo, monna ke enwa mona o kopana le mosadi, mme se seng moo sea etsahala moo, haeba se seng mona setla tla se senola seo, mme seo se lokela hore ebe ke Modimo. Jwale nkase tsebe seo, hobane – ha ke tsebe mosadi enwa hohang hake soka ke mmona bophelong baka. O ya bona? Mme o ile a phahmisa letsoho la hae ho paka hore hake motsebe, mme le yena ha a ntsebe, mm eke rona bana moo re emeng teng.

151 Mme jwale ke rata ho bua le wena motsotso feela, kamora ho bua jwalo, ho rera, kgaitsedi. Mme haeba hook e ... Jwale, o ya bona, e mong ke moreri, e mong ke motlotsua, kappa se seng feela.

152 Jwale haeba Morena Jesu A ka hlalosa se seng ho nna,kapa ho mpontsha se seng ka pono, se seng seo o se batlang, kapa ebe o ya kula, kapa bothata baditjhelete, base lehae, e kaba emong feela. Hake tsebe letho nna, o ya bona, o seke wa ba le monahano o mong o itseng. Empa haeba a ka njwetsa ho hong ho itseng - ho phoso, kapa se seng se phoso bophelong ba hao, kapa - kapa se seng feela. Mohlomong o kula haholo, kapa se seng se phoso ka wena. Ha a ka bolela seo, o tla kgona ho tseba hore ke nnete kapa tjhe. O ka kgona hoka tseba hore ke nnete kapa the. Ha hole jwalo, ha A ka kgona ho bolela tse fetileng, ka tsela e jwalo a ka kgona ho bolela se tlang ho etsahala. Haeba A ka kgona ho bolela tse fetileng, ka tsela e jwalo a ka kgona tseba etsahalang ha jwale le se tlang ho etsahala nakong e tlang. Na seo setla etsa hore o kgolwe ka pelo yohle ya hao, hore o ka fumana sohle seo o se batlang?

153 Na sena seka etsa hore letshwele lekgolwe hore leka fumana seo, Se base ... ? [Phutheho ere, “Amen.” - Mong.] Jwale le seke la nna la ya hodimo le fatshe jwale. Ke mpa ke emetse ho bona, seo A tlang ho mpolelella sona, hobane hake tsebe letho nna. Ke mpa, kopano ka mora kopano, ke mpa ke ferekana hloho, o ya tseba, ke ho rera, leho potlaka, leho lebella seo o se tshepisitseng, leho potlaka hole ntsha mona ka mashome a mararo a metsotso kamora hora ya borobong ke nako eo jwale, e batla e eba nako eo ha jwale; mme seo se etsa hore ke ferekane maikutlo, jwale ho hlokahala hore ke ikgutse. O ya bona? Ke ...

154 Mpho ha etshwane leho nka thipa o pome se seng. Seo hase mpho. Mpho keha wena o tloha sebakeng hore Moya o Halalelang O kgone ho o sebedisa. Ke yona feela ntho eo ke lokelang ho e etsa, ke ho tlosa William Branham tseleng, o ya bona, hore Modimo A sebetse.

155 Jwale, Lebitsong la Jesu Kreste, ke nka moya o mong le o mong mona ke o beha tlasa taolo, bakeng sa tlotliso ya Hae, hore Lentswe leo kele rerileng letle le bonahtswe. O teng mona ha jwale. Ke lakatsa eke - eka nka le bolella tsela eo ke ikutlwang ka teng hale haufe. Oho, hle! Hoja o ne a ka mpolella hore hosane ke ye mabitleng a President hoya tsosa George Washington bafung, kene ketla le bolella hore tlohong letlo lebella seo. Jwale hare lebelle seo A tlang hose bua. O ya bona? Hake tsebe seo A tlang hose bua, empa, seo A tlang hose bolela, e tlaba nnete.

156 Mosadi enwa o nale ho tshwenywa ke mahlo. O nale mathata a mahlo. O ferekane ha jwale, o tshwenyehile ka mokgwa o makatsang. Hantle feela. Ho jwalo a kere? Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho la hao. Mohlomong, ntho enngwe hape, o mosebeletsi kae kae, o tshwana le mosadi ... O moreri wa mosadi. Ke seo o leng sona. Jwale o dumela ka pelo yohle ya hao, eya, o tla fumana seo ose batlang.

Na leya dumela? [Phutheho ere, “Amen.” - Mong.]

157 Tloho, monghadi. Hare tsebane nna le wena, ke nahana jwalo. Empa Modimo O re tseba rele babedi. Na o dumela ha Modimo A ka mpolella mathata a hao? Jwale, ene ele mosadi elwa; jwale ke monna enwa. Na o dumela ha Modimo A ka mpolella mathata a hao? Na seo setla etsa hore o dumele? O nale mathata a kelello e ferekaneng, o nale mathata hape a mahlo ao a hao, a ntse a fokotseha pono nako le nako. Sena e se ele nako se ntse se etsahala. Ntho e nngwe, ke bona se seng sephakeng sa hao. Oho, ke phallo ya madi e hodimo. Ke sona seo ke se bonang, o nale phallo ya madi e hodimo. Hantle feela. Haho jwalo? Jwale he, phahamisa letsoho la hao haeba hole jwalo. [Moena ore, “Ke ya leboha, Jesu.” - Monghadi.]

158 Ha ngata tswella o nne o bue le Yena, seo setla o tswela molemo, o ya bona. Jwale hlokomela, sheba mona, jwale.Jwale dia letsoho la hao. Harena matsoho a mangata mona, jwale theola letsoho la hao. Jwale, hake tsebe hore ke reng ho yena, empa seo se hatisitswe mane, o ya bona, ke lona lebaka le etsang hore seo sebe lebanteng. Hale tsebe seo A se boletseng.

159 Jwale hare boneng jwale. Eyabo, ke mahlo, ke sona sesosa seo. Mme ebe, se seng hape, o boetse o nale lehlwele la madi mme lebokong, mme o bile wa shwa lehlakore. Ke nnete seo. Jwale, na o dumela seo jwale? Na o dujmela hore o tla fola? Na o dumela haele Modimo ya buang e seng nna? Ho lokile, jwale ikele, dumela feela. Ke sona feela seo o lokelang hose etsa, dumela feela. Hoja bane ba ka dumela, ho tlabe ho fedile.

160 Ho ya jwang? Na o dumela hore Modimo A ka senola mathata a hao? Haeba A ka kgona, na seo setla etsa hore o dumele ho Yena? Ho tlaba jwalo. O tshophileng ha kana? Nka se o bolelle, haho jwalo? Jwalo kaha hole hotshot feela, le pherekano ya mohopolo. Mme ntho enngwe hape, o nale b othata molaleng. Ho jwalo. Bothata ba ha obo molaleng haholo. Mme o boetse o nale e mong eo o ntseng o monahana, eo o ntseng o morapella.  O nale bothata ka seo. Mme ke ka baka la botahwa.  Ke monna wa hao.Na o ya dumela bakeng sa hae?  Jwale he, ketla rapela hore Jesu Kreste A o nehe tseo o dikopang. Ho lokile.

161 Na o ya dumela?  Jwale ka taba eo, hantle feela, ho lokile ... Bao ba babedi, babraro, leha ekaba eng fela ba fetileng, ke seo Jesu A nnileng A se etsa ka hare ho Bibele kaofela ha yona. Le ya bona? O entse seo ho mosadi, a bolella mosadi eo hore ntho ele nngwe, mme a theohela tlase m ane Sikare; mme ha A kaba A bua se seng hape ho e mong tlase mola, mme baile badumela ka baka la mosadi eo bopaki ba hae. Hantle feela. Mme mosadi eo ha a lokele hole pakela; le mona le ya iponela, ka mahlo a lona. Le lokela ho dumela feela ke seo le lokelang hose etsa. Hobane, ba bang ba kase dumele, hobane haho letho leka etsang hore ba dumele.

162 O phela jwang? Jwale, hoya makatsa. Na ke ne ke sa lokela hoba motho mobe hake eme moo ... mosadi ya hloho e putswa jwalo ka eo, mme a nahana ka dintho, mme mme waka ya ratehang o ne a lokela hoba lemong tseo, mme o satswa orohela hae lemonyana tse mmalwa tse fetileng. Haebe hone ho nale se seng seo nkase etsa ho thusa mosadi eo, hane ke kgona kene ketla etsa seo. Ke ya tseba, haeba - haeba a kula, haeba nka nka - nka sututsa tjhelete ya tshepe ka nkong ho potoloha motse ona, kene ketla etsa jwalo. Kene nkase kgathale hore mang o reng. Ke rata hore a fole. Hae ba nka kgona ho mothusa kene ketla etsa jwalo. Empa hake kgone ho mothusa. Mme O se A entse mosebetsi Yena, Modimo O se A entse seo bakeng sa hao. Mme O ya O rata ho feta kamoo nna ke o ratang ka teng. O ile A o shwela; mme hake ya etsa seo. Empa O o ratile hoo A ileng A o shwele.

163 Empa A n thoma ka mpho e nyane. O rometse m oruti wa hao mona ho beha matsopho hodima ba kulang, mme, o ya bona hore seo se entswe tsoseletsong tse ngata, tse fetileng, o ya tseba. Mme seo se ho batho ba bang, le ya tseba seo kese bolelang, ka masakaneng, se seng se itseng.

164 Haeba Modimo A ka senola hore bothata ba hao ke bofeng, na o tla dumela hore ke moporofeta wa Hae, kapa Mosebeletsi wa Hae? O tla dumela hore ke Yena? [Kgaitsedi ore, “Eya ke a tseba.” - Mong.] Wena, wena, ho lokile, key a leboha kgaitsedi.  Ke dumela ha phio eo e o tshwenyang e tla fola jwale. Na o dumela seo? O nale kopo pelong ya hao, o batla ho mpotsa se seng. Jwale ho tlaba jwang ha nka senola seo pele o mpolella sona, na seo setla etsa hore o dumele ho feta? O batla ke rapelle moradi wa hao. Ha a yo mona. Hantle feela. O rata hore ke senole hore molato ke eng ka yena? Ke ho ferekana kelello. Jwale o ya dumela, o tla fola. O ya bona? Kgaitsedi Modimo Ao hlohonolofatse, kgaitsedi.

“Hoja feela lene leka dumela, tsohle dibobebe ho etseha.”

165 Na Lentswe la Modimo le ... Haeba bahlanka ban a b a Modimo basa bolele sena. Bibele ere, ho Baheberu, Selekaneng se Setjha, Kgaolo ya 4, “Lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi, le ya seha, le ho kenella hare ho manolotso, le ho senola mehopolo, le diphiri tsa dipelo.” Hantle feela, moena? [Mohlanka e mong ore, “Amen.” - Mong.] O ya bona?

166 Keng seo? Ke Lentswe le lokiseditsweng nako ena, le phethahatsa tshepiso ya nako ena, “Ha Mora wa motho a tlang ho senolwa ka yona, matsatsing a Sodoma, le dintho tsohle tseo tsa tshepiso.” Ke sena moo seleng teng, ke Lentswe la Modimo le senoha, hobane ke Lentswe O senola mehopolo ya dipelo. O ya bona? Hantle feela.

167 Jwale, mosadi enwa, hake motsebe, ke motho ya shebahalang a lokile. Na nna ne nkaba, motho ya kgopo, ha kene ke sa mothusi empa ...

168 Jwale motsotso feela. Motho e mong, e ne ele monna, ya hlahellang ho nna, motho e mong ya ntseng a rapela. E ba feela le tumelo. Ke - key a b ona jwale ke lokela ho bua seo ke se bonang. O ya bona, ke phetho seo nka se bolelang, ke hore - seo ke se bonang.

169 O ya, eya bo, o tshwere ke mathata a mala. Seo seka hare ho mpa ya hao. Ebe jwale ho nale potso eo o batlang ho mpotsa yona, e ne ke bakeng sa mme wa hao. Ha a yo mona, empa wa kula. O rata hore ke m orapelle. Na seo hase nnete? O boetse o nale kopo enngwe. Ke bakeng sa ... Ke bakeng sa motho e mong ya siko mona. Ke hole le mona. Mme ke ... ke naheng enngwe. Ke hole haholo le mona. Mme ke motho - ke motho e motjha, ke ngwana ya tshwerweng ke lefu le le itseng, lefu le bitswang tropical. O mane America Borwa hantle feela. Ke feela ... Ke nnete eo. Hantle feela. Ikele o dumele pelong ya hao.

170 Hake fodise batho. Yena o se a fodisitse kgale kwana. Na hale hlokomele boteng ba Hae hape? Ke tla lokela hore ke nne ke tswelelle jwalo, ke se ke fahleha hanyanne, o ya bona.

Ore, “Seo na?”

171 Jwale, moena, kgaitsedi! Jesu, mosadi o ile a ama qowa ya kobo ya Hae. Mme A retoloha ho bona se etsahalang, mme A re, “Matla a tswile ho Nna.” Na ho jwalo? [Phutheho ere, “Amen.” - Mong.] Jwale, O ne A, ene ele Modimo ka sebele. Jwale nna, moetsadibe? O lokela ho dumela. Seke wa belaela. Sena ke ...

172 Na o ya dumela? Mosadi e motjha, na o ya dumela hore Modimo A ka senola mathata a hao ho nna le hore bothata ba hao ke eng? Jwale, na o ka, na o tla amohela le ho dumela seo ka ... O ya tseba seo etlabe ele nnete. O ya bona? Jwale ntho e o kgathatsang, e ka mokokotlong. Leha o nale takatso e kgolo pelong ya hao, bakeng sa ntho enngwe e itseng, mme seo ke, o kopa kolobetso ya Moya o Halalelang. Seo ke nnete hantle feela. Na o ya dumela? Jwale, o tla O fumana. Amen. Jwale tsamaya o dumele pelong ya hao, mme o tla fumana kolobetso.

173 Na o dumela ha Modimo A ka fodisa serame seo se ho wena sa masapo? Jwale, tsamaya o ntse o leboha. Hantle feela, jwale. O ya bona? Ha o ne o ka dumela feela! Ho lokile monghadi.

174 Na o ka atamela, mosadi, ha o ntse o dutse moo, ka kopo hle. Na o ka atamela? Na o dumela ka pelo yohle ya hao? [Kgaitsedi ore, “Nka belaela jwang,” - Mong.] Jwale ke yona tsela eo, mme o ka sebe le serame sa masapo. O ka se qhwale ke sona. Tswella pele leetong la hao, mme o ntse o thabile. Mathata a mosadi eo a ya emisa hona jwale. Tswella, o leboha Modimo, ore - ore, “Ho bokwe Morena!”

Ho lokile. Ho lokile.

175 Jwale lona ba dutseng mona le ya dumela, mosadi, na o ya dumela? Ho lokile, monghadi. Ho lokile dumela seo.

176 Ho lokile, tlisang mosadi eo, ngwanana eo e monyane. Tloho mona, moratuwa. Jwale, kgaitsedi, setjhaba sea dumela. Tloh, moratuwa. Ke ne ke nahana hore seo ke sona. O ya kgameha ka nako enngwe, haho jwalo, o be o sa kgone ho hema, o hame ka thata? Ho kwalana moya hoo ke mathata haholo ho wena, empa Modimo A ka fodisa seo. Na hao dumele seo.

Morena Jesu, ke ya O rapela fodisa ngwana enwa ... ...

177 O seke wa belaela, kgaitsedi. E tla motlohela asma eo. E ya o dumele jwale, ka pelo ya hao yohle.

178 Modimo O fodisa lefu la tswekere. A ka fodisa ntho enngwe le enngwe ha feela Yena A batla. Na ha o dumele seo? Na o dumela ha A tla o fodisa? Ho lokile, ore, “Ke ya leboha, Morena,” tswella jwalo, o thabile.

179 Motsotso feela. Ke tswella ho bona monna ya tlang ho nna mona, key a bona. Ke sena hape. Thaka le lenyane mona, le tshwere ngwana wa moshemane e monyane matsohong a hae. Na o ya dumela, monghadi? Hake o tsebe empa Modimo A ka senola seo o se batlang ho nna? O ya bona, Mo ame feela. Hake o tsebe. Empa o nale mathata, a ho kula ha masapo. Hantle feela. Moshemane eo wa hao e monyane o nale seo. Ke moradi wa hao ya dutseng pela hao. Le yena ho yena seo se sephakeng, mme mahlo a hae a shebane. Haeba seo ke nnete phahamisa letsoho la hao. Na jwale o ya dumela? O seke wa belaela letho. Eba feela le tumelo. Tsohle dietsetswa badumelang.

180 Dikeledi tseo tse leketlang marameng ke tsa eng, mosadi e monyane, ya dutseng moo, qetellong, ka semamina sa hao sefahlehong, o lla? Na o dumela ha kele mohlanka wa Hae? Na o dumela ha Modimo A ka ntshenolela mathata a hao, ho tloha mona? O nale mathata a semoya ao o ntseng o bala ka ona. Na ho jwalo? A tla hlaka kaofela ha ona. Ho lokile.

181 Mosadi ya dutseng pela hao moo, o sa tswa bua le yena motsotswaneng o fetileng. O satswa beha semamina sa hae sefahlehong. Na o dumela ha Modimo A ka kgona ho ntshenolela mathata a hao, kgaitsedi? Na o tla dumela, hore ke moporofeta wa Hae, mosebeletsi wa Hae? Na o tla dumela? Ho lokile. Ke mathata a disenase ao tshwenyang, a tla tsamaya ha feela o ka dumela. Na o tla dumela? Haeba o tla etsa seo, phahamisa letsoho la hao, ore, “Ke ya dumela.”

182 O batla ho ya ja dijo tsa mantsibua, ka baka la mathata ao a mala, pela mosadi ena. O dumela ka pelo ya hao yohle?

183 Mosadi ya latelang o nale mathata a semoya. O hlahile makgopo, hape, ke sona seo o tshwenyang. O nale moradi ya nang le makgopo ao le yena. Na haho jwalo? Eya monghadi. O dutse hona ka mona. Na o dumela seo? Ho lokile, o ka fola ha o dumela seo.

184 Ho etsahalang ka tsela ena? Mona, na o bona monna enwa e monyenyane wa Momexiko ya dutseng mona qetellong, a ntadimele hantle feela? Na hale bone Kganya eo e hodima hae? Ho nale lefifi le moaparetse, o ya bona, keng se etsahalang ho yena, ke lefu la sethwathwa. Na o dumela ha Modimo a ka fodisa sethwathwa, monghadi? Na ho jwalo? Ho lokile. O tla etsa seo.

185 O re, monna eo ya monyane, wa MoSpain, ho lefu laho qhitsa. Na o dumela ha Modimo A ka fodisa ho qhitsa hoo, monghadi? Na o dumela seo ka pelo yohle ya hao? O ya dumela?
186 Ho latelang ke mathata a mala. Wena o tsitsinyang hloho morao moo, o nale mathata a mala. Na o dumela ha Modimo A tla o fodisa? Jwale tsamaya o ilo ja dijo tsa hao tsa mantsibua. O tla etsa seo.

187 Mpolelle ba amile eng, hantle feela ho potoloha phutheho. Seo ke eng? Ke ponahatso ya Lentswe la Modimo. Na le dumela seo, le wena ka bowena? Na o dumela seo? [Phutheo e ya thaba. - Mong.]

188 Ba kae ba bang ba bona mona? Mona, ho nale monna mona ya robetseng ka hare ho moalo. Monghadi, hake o tsebe. Hake soka ke o bona. Na o ya ndumela? Na o dumela ha seo o se utlwileng ele Nnete? Na o dumela seo ka pelo ya hao yohle? Na ha Modimo - a ka mpolella bothata ba hao mona - o tla Modumela? Ke tlilo o bolella se sen g hona jwale. Mme o ya setseba le wena, o dutse haufe le yena. O seriting sa lefu. Ke mofetshe. Ke mofetshe. Mme o moreri wa Evangedi. Ke o bona o eme sefaleng. Seo ke nnete feela. Mme haotswe toropong ena. Na jwale o ya dumela ka pelo yohle ya hao. Hobaneng ha o paqame moo ho fihlela o e shwa? O ya b ona? O ka se lahlehelwe.

189 Ho ne hole balepera. Le hopola pale eo, ha Samarea ene e hapuwe, mme balepera ba fihlile moo? Ba ile bare, “Hobaneng re dutse mona ho fihlela re e shwa? Haeba re dula mona, ha re dutse mona re tlilo shwa, leha re kena motseng re ntse retlilo shwa.”

190 Ngaka e entse sohle seo e neng e ka se etsa. Haho seo seka etswang, ke karabo ya hae ho seo. O nale monyetla ole mong feela, habane ba eya motseng wa sera, habane ba ipoloka, bane ba phela, habane basaye bane bantse batlilo shwa. Empa wena hao ya biletswa ntlong ya sera. O boteng ba Modimo. O lebeletse hoka ... Keng o sa eme, o nke diphate tseo tsa hao mme o ikele hae, Lebitsong la Jesu Kreste. Mme o dumele seo, mme o ikele hae o dumele hore o fodile.

191 Na kaofela ha lona letla dumela ntho yona eo? Haeba hole jwalo, e mang ka maoto a lona.

192 Ke kopa batho ba phamisitseng matsoho a bona, haeba ba batla ho bolokeha, haeba ba batla ho amohela Jesu Kreste, ke batla letle kapele ka mona pela ka, motsotsonyana feela. Na le katla hona jwale? Tlohong hodimo mona, lona ba dumelang ba batlang ho amohela Kreste. O ka seke wa ikkutlwela o le haufe ntle leho kopana le Yena. Hopola, Lentswe, leo ke lererileng, Modimo O le tiisitse hore ke nnete. Tlohong, tlohong ka tsela ena, e mong le emong wa lona. Emong le emong ya sakang a tseba Kreste, ya neng a phahamisitse letsoho, mme a etla mona, lere lene le le baetsadibe, mme le batla ho bolokeha, tlohong kwano le eme motsotswana feela, bakeng sa thapelo. Na letla etsa seo? Na letlatla A sale haufe?

193 Na le bolela hore le bone ha Lentswe le rerwa le bone ha Modimo A le tiisa hore ke Nnete, “Ke Nna, ke Nna, Ke eme mona, Modimo Yena ya ileng ho o ahlola.” Mme o be osa tle ho Yena? O seke wa etsa seo, o ka nna wa e tlosetsa ruri. O ya bona? Ke bana ba bararo ba emeng mona pelaka. Baka nna yaba bafeta ditosene tse pedi. Tlohong hona jwale.

194 Tjhe, le seke la bina, hale lokele hoka bina. Kreste ke pina ya lona. Kreste ke Moahlodi. Ke seo Lengolo le se bolelang.

195 Hantle feela, banna ba batjha ba babedi ke bana moo batlang teng. Batla hantle feela, hotswa sebeng. Batswa hantle feela motsotsong ona, na le wena o ka etsa seo? Jwalo kaha ke ntse ke ikutlwa ke etellwa pele, ke emisitse mola ola wa thapelo ka lebaka. Tlohong hantle feela mona. Tlohong hantle feela kwano. Retla kena moleng wa thapelo. Empa ... Hantle feela. Basadi tlang hantle feela mona, ntho tse nyane.

196 Ka tsatsi lena ha mathaka ana a matjha dilemong a atamela, ka matsatsi ana ao batho b a batjha dilemong ba tletse ka bohlaha le bohlola, batho bana batla ... Mme ke tshepa ha Modimo A tla etsa mohlala ka bona, ho baahisane, moo batho batlang ho bona hore Jesu O ntse A pholosa ba lahlehi.

197 Na o ka setle na? Tloho hang feela, hotswa moo oleng teng. Tloho mona fatshe, nakong ena. Hantle feela. Modimo A lehlohonolofatse, bashemane. Hantle feela. Tlohong feela le eme mona. Tlohong, tlohong. Morao moo, batho b aleng morao moo phahamisang matsoho a lona, ke kopa le theohele fatshe mona?

198 Ke ya leqeka. Ke ... [Moena Branham o qalella ho kokota sefale - Mong.] Lentswe le eme kantle, Le ya kokota, le leka ho kena. “Bona, ke eme monyako, Key a kokota, ha emong a bula, Ke tla kena, ketla ja le ena, mme yena le Nna.” Na ha letle? Tlohong hantle feela jwale, le eme mona. Sheba, Lentswe le rerilwe, Le tiisitswe, Kreste O tsositswe bafung, ke Enwa O etsa seo A lokelang hose etsa jwalo kaha A boletse. Ha A ya kopana le mokgatlo o itseng, lekgotla le itseng, ho o isa nthong e itseng, eo ke kgetho ya hao. Ke rata hore o nke Kreste hona jwale.

199 Tloho, na oka se etse seo? Na ho nale se seng? Na ho ... Modimo A o hlohonolofatse. Hantle feela, motlise hantle feela mona.

200 Baena, o ka theohela tlase mona? Jwale bana etlaba maloko a kereke tsa lona. Theohelang tlase mona.

201 Tlohong, emong hape. Hantle feela boteng ba Kreste, ke utlwa feela Moya o bitsa ka pelong yaka. Han tle feela, jwale haele moo O etsa seo pelong yaka, ho lokela hore ebe ho nale emong ya tlang. Na ho nale mokwenehi ntle moo ya tlang? Tloho kwano, ema mona. Tlohong bakwenehi na leka etsa seo? Hantle feela. Modimo A o hlohonolofatse. Tlohong. Ho jwalo feela. Ke nnete seo, theohelang tlase kwano. Hantle feela. Ke yona feela tsela. Eba monna wa sebele; mosadi wa sebele. Modimo O o entse, mosadi. Modimo O ontse, monna. Ke matla. Ke matla. Tloho jwale, na o kase etse seo? Tloho, emang ho potoloha mona. Hantle feela. Modimo O le batla boteng ba Hae bo Halalelang. Hopola, hantle fee ...

202 Modimo O tlilo ahlola lefatshe ka eng? Jesu Kreste. Ya tshepisitsweng tshiung tsena tsa ho qetela, hoka Itshenola? Jesu Kreste. Hase nna. Ke Kreste. Kreste ke Yena mona ya Itshenolang. Botho, jwalo kaha A bile, hotswa ho letho, jwalo kaha A entse, ho kena kaho rona, jwalo kaha A entse, Ke Modimo.

203 Jwale ho lona bohle bahlanka ba Modimo ba ten g mona tlase batho bana, jwale ke nang hantle feela hara bona, emang hantle feela ho bapotoloha mona. Re tlilo barapella.

204 Na honale ya ratang ho kena moleng ona wa thapelo? Ka motsotso ona. Ho lokile.

205 Bana e tlaba maloko a kereke tsa lona, metswalle. Bana e tlaba ... Lona, letla lokela ho nka ho tloha mona hoya pele, jwale. Ba bona Morena Jesu Matleng a tsoho ya Hae. Ba mona hoba maloko a kereke tsa lona. Leba kolobetse ka kolobetso ya Bokreste, ba kenyeng mehlapeng ya lona. Ke ba lona jwale, ho tloha jwale. Le bahlokomedi tulon g ya dijo.

206 Hare inamiseng dihloho, kaofela. Emong le emong, Bakreste ntle moo, ke kopo eo, re rapelle bana.

207 Haeba bahlanka bana ba Modimo ba batla hoba isa ka diphapusing, moo batlang ho bafa tao, ho lokile.

208 Ntate ya Lehodimong, sena ke ditholwana tsa kopano ena. Baetsa dib eke bana, ba leshome le metso e mehlano kapa mashome a mabedi bapotileng aletare, baemetse ho fana ka pelo tsa bona ho Wena. Key a rapela, Ntate, hore O tlaba amohela, Lebitsong la Kreste Jesu Morena. Ke kopa hore O ba amohele, Ba nehe Bophelo Bosafeleng. Ke bokgabane ba Hao, Morena.

209 Motho emong le emong ka hare mona, ya kulang, behang matsoho emong hodima emong. Fihlellanang, behanang matsoho, mme le qale ho rapellana. Behanang matsoho, qalang ho rapela.

210 Bahlanka ba Modimo, behang matsoho batho bana. Ho jwalo feela. Ho nale matle le kgalalelo hodima rona, mme Satane o hlotswe Boteng ba Kreste.