Lentsoe la Hae le Safoseng la Tshepiso (64-0120)

1 Joale reka kena nakong ea thapelo bakeng sa bakulang. ‘Me re lokela hoka rapella kopano ea banna ba khoebo mona, e qalang beng e tlang ka Labone mantsibua. Ba tlaba le libui tse nepahetseng moo ... [Karolo e sa sebetseng lebanteng - Mong.]

Tucson, ke lula mane Tucson ha joale. Sena ke lemo saka sa bobeli ke dula moo. ‘Me joalo kaha ke e ke bolele, “Ke lula Jerusalema.”

Hake ea khona ho etsa lepolesa hore (Busiu bofetileng baile ba nneha tekete) ke lumela hore seo ene ele Jerusalema. Kene kele tseleng ke labile mane Mateanong a Apache, eaba le leng la mabone aka aea tima, mabone a maholo, a fokola. ‘Me ken eke labile moo ho ts‘eloang mafura, eaba le leng lea tima. Eaba ke lebella ka moraka, ka bona mabone a mafubelu. A nkemisa, mme are, “Na o ea tseba hore ke hobaneng ke ile ka o emisa?”

Kare, “Eea, monghali, le leng la mabone a ka hale sebetse.”
Are, “Hantle feela. O ea tseba hore ke tlolo ea molao eo?”

Kare, “Eea, monghali, empa ke –kehake ea khona ho fihla mane moo ho lokisoang. Hake so fumane letho. Ken eke leka hoka fumana se seng.”

Are, “O tsoa hokae?

Kare, “Jerusalema.”

Are, “Kae? Kae?”

Keitse, “Jerusalema.” Kare, “ Ke ... ”

A ntebella are mo lengolong laka la ho khanna, are, “O moruti?”

Kare, “Eea, monghali.” Kare, “Ketsoa Jerusalema.”

Are, “Ke hokae moo, mose ho maoatle?”

Kare, “Tjhe, monghali. Ke mane thabeng, sebakeng se bitsoang Tucson, o e bitsa joalo.” Kare, “Ke tlile mona tlase Jerico, ke rera lefelleng.”

Ke mohlolo ha a kaba a nneha tikete, haho joalo?Eaba ore ho nna tsamaea oilo lokisa lebone leo phakise, kapa ... ? [Karolo esa sebetseng ea lebanta. - Mong.]

7 Morena Jesu, re inehela ho Oena, bakeng sat s‘ebeletso ena. Ke hoopla ntho tsohle tseo o mpoleletseng tsona, le tsohle tseo o lientseng kapele ho batho, ka baka la sena re o neha khalalelo. Empa ke hopola hooa haho qetela, hotla, maele tse kabang makholo a mahlano bophirima mona, ha o ne o nsupisa thaba eo, mme Ore, “Khutlela morao o ilo rapella bakulang, ho fihlela nako e fihla.” ‘Me ke nna enoa, Morena. Eseng ho batho bana; hake rapele ho bona. Ke rapela ho Oena. Ke mona ts‘ebeletsong ea Hao, ho etsa feela kamoo, o laetseng. Nthuse joale, Ntate, ke ea rapela, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

Hare phetleng Bibele joale, Bukeng ea Mohalaleli Mattheu, bakeng sa molaetsa. Hare baling Mohalaleli Mattheu, Khaolo ya 24, temana 32 hoea fihla 35.

Joale e thuteng setshoantsho sa sefate sa feikha; lekala la teng hase lele bonolo,se hlahisa mahlaku, lea tseba hore eseele nako ea lehlabula,

Ka tsela e joalo, hale bona ntho tsena lietsahala, le tseba hore nako e se ele haufe, esita le moneako.

Ka nnete Kere ho lona, moloko ona okase fete, pele ntho tsena tsohle liphethahala.

Leholimo le lefatshe litla feta, empa haele Mantsoe Aka akase fete.

9 Ketla rata ho nka karolo mona bakeng sa molaetsa, ka sena,Lentsoe lesa hloleheng la Hae la Tshepiso. Tumelo ea rona e itshitlehile hantle feela tabeng eona Ena, ho lentsoe lesa hloleheng la tshepiso. Monna ka lilemo lemo, o nnile a ts‘epa Sena, ts‘episong ea Molimo.

Joale, leha hoka etsahala, bophelong ba hao, hore nakong ea pholiso mme o rata hore o lebelle hore o seke, ke rata hore o etse seo ha joale. Re rata ho bona ha Molimo A Itlotlisa.

‘Me re lumela hore Lentsoe leo la tshepiso la Molimo leo A le ts‘episitseng ke Nnete.

Ho tloha ho motho ka bonngoe hole Leamohela. Ha joale ho nale balekang ho leamohela, ho mme haba khone. Ho nale ba bang ba nang le hona ho Leamohela. Ba bang ba Leamohela basa leka ha kalo. Joale, seo, re lokela ho rera Evangeli eo, “Pholiso kea bohle,”leha re tseba hore haho joalo. Kea bohle haba ka e amohela, empa rea tseba hore hase bohle baka e amohelang, ke mpa ke rata hoba le nnete bakeng sa lona kamoo ke tsebang.

13 Re lokela ho rera pholosa ka eona tsela eo, hore, “pholoso kea bohle.”empa rea tseba hore bohle bakase e amohela. Hase bohle baka bonang taba ena. Jesu O itse, “Ho lehlohonolo bao mahlo a bonang, lea utloisisa, hobane ho nale ba bangata baka se utloisiseng.”

‘Me pholiso kea balumeli. Empa o kase utloisise pele hoba Leseseng ka hare ho oena, hoka etsa hore o lumele.

“‘Me ha mosebetsi ose o entsoe.” Jesu O itse, “mane Sodoma le Gomora, ho etsahala motseng oa Kapernaume le metseng e ka mathoko” moo A ileng a feta teng, O ile Are, “E kabe e ntse e eme le kajeno.”

‘Me kere: Ha mesebetsi, mesebetsi e meholo eileng ea etsahala mane Phonix, ha ene e entsoe hola Sodoma, ekabe o ntse ole teng motse oo le kajeno, e kabe ole siko botebong ba leoatle ... Leshoeleng la Letsoai.

17 Joale, hobane batho bohle ban ale thahasello ho ona, bophle bakulang. Habane baka ema motsotso feela, hoka nahana feela hore Lentsoe le bolelang.

Tumelo keho utloa Lentsoe la Molimo, Lentsoe la ts‘episo. Haeba o sena tshepiso, ebe o tsamaea holima ea hao tshepiso. Empa, hao ka khona ho lula hoea Molimo ts‘epikso, eo eba ke ts‘episo ea Molimo ho oena.

Mosali ea ileng a ama qooa ea kobo ea Hae, o ne a sena ts‘episo ea seo. Empa tumelo ea hae, kantle ts‘episo, oile a fumana pholiso ea hae.

Joale, ha eena a ne a ka fumana pholiso ea hae, ka tumelo ea hae, kantle ho ts‘episo ea seo ase etsang, ha ka kang rona re nang le ts‘episo ea pholiso ea rona, ka tumelo ea ts‘episo ea Molimo kapele ho rona, mme a e tlisitse ka Lentsoe la Hae, le hotla tiisa Lentsoe la Hae!

21 Lebella bana bana feela bao ke satsoa bahlohonolofatsa. Ka bobeli ba bona, ke mohlolo hotsoa ho Molimo, eleng seo se fetang kutloisiso ea meriana. O ea bona? Lebella

feela ntho tse etsahetseng!

Joale, na Molimo O hlonepha motho? Tjhe lehoka. Haeba A folisa motho, O tla folisa le emong hape. O nale ntho ele nngoe eo o lokelang ho e etsa, etsa hoea ka tumelo. Tumelo eo ke ntho eoe ontseng o e tseba; e seng se seng seo lese nahanang, o hopolang ka eona.! Se seng se etsahalang. Joale, ka mengoaha, batho baile ba its‘etleha ka sena.

Lebaka le entseng hore ke nke karoloana ena mona bakeng sa metsotso ena, ke hobane Aitse, “Leholimo le lefatshe litla feta, empa Lentsoe laka lekase fete.” ‘Me o entse ts‘episo mona, hore moloko oo otla ... Are, “Moloko ona okase fete, ntho tseo liso etsahale.”

24 Haeba hoka etsahala hore moselumele motsotsong oa joale, tsela eo moselumeleng eleng bothata ho eena a kileng a iphumana ale ho bona. Ba nahana hore Jesu One A bua le leloko leo A neng A phela nakong ea lona. JOale hoka lokisa taba eo, hore retle re kene molaetseng.

Baile ba Mobotsa potso tse tharo. Haeba leka hlokomela khaolong ea 24, le ho qaleng ha 24 mona, re bala Mantsoe A latelang.

Eaba Jesu O eatsoa, A tloha tempeleng: eaba barutuoa ba Hae batla ho Eena bare ... hotla Mmots‘a moaho oa tempele.

Eaba Jesu Ore ho bona, na le ea libona ntho tsena tsohle? Ka nnete nete kere ho lona. Hoka sebe le lejoe le leng letlang ho sala, le sekeng la heletsoa.

Joale, ke nakong eo A neng A le motseng, tempeleng. Joale keng seo?
Eaba o lula thabeng ...

O ile A tsoa tempeleng, A leba Thabeng ea Mehloare.

... A lula ... Thabeng ea Mehloare, barutuoa ba Hae batla ho Eena ka thoko, bare, Re bolelle, ntho tsee litla etsahala neng na? ... Ke afeng mats‘oao ao retlang ho bona ka oona hotleng ha Hao, le pheletsong ea lefats‘e?

28 Ba Mobotsitse potso tse tharo, mme O ile A liaraba ka tsela eo ban eng ba botsa ka eona. Potso tse tharo, oea bona. Ea pele, “ Ke nakong efeng eo ho kekeng haeba le lejoe holima le leng?” Le hore, “Ke efeng ontsho ea hotla hoa Hao?” Le hore, “Ke pontsho efeng ea hore lefatshe le ea fela?” Ke potso tse tharo mme O ile A liaraba kaofela lipotso tseo.

Barutoana ba baholo, matsatsing ana, ba botsa potso eo, Ha A ne Are, “ Le rapele hore paleho ea lona e seke eaba mariha. Kapa ka tsatsi la sabatha,” ba beha taba eo nakong e tlang, ea hotla hoa Morena pheletsong ea lefatshe.

Seo se ile sa etsahala ka A.D. 70, ha lesole le leholo la Roma, kappa mabotho a maholo, Tite le sehlopha sa hae mona baetla mona, mokhenerale e moholo oa Roma, a ne a liha mabota joalo kaha Jesu A boletse. “O ea bona Jerusalema ene e hlasetsoe ke mabotho, hoo ea neng a le masimung a saka a khutlela hae motseng.” Na seo sene setlaba le thuso ho kae ...

31 Ba bang ba leka ho tiisa taba ena ea thuto eo, ka taba ea hore batho batlabe bantse ba lula nakong ea sabatha, re lokela hore rebentse re bolokile tsatsi la sabatha ha A etla. Joale, haeba-haeba hotla hoa Hae ele ntho ea phatlallo, o kase khone ho boloka tsatsi la sabatha; hobane, ka hlakoreng le leng ke sabatha, ebe ka tsatsi le leng re fetile sabatha. O ea bona, joale, haho joalo na. Ho boloka sabatha ene ele bakeng sa batho baneng bale felleng, e seng bakeng sa Kereke ea lefatshe ho potoloha. O ea bona? Le ntho tsena tse ngata tse fapaneng, ba nka Mangolo ntle le Moea o Halalelang hoka ba senolela ntho tseo.

Empa ke seo Jesu A neng A bua ka sona, ka tsebo ea ka e ikokobelitseng, ke hore O itse, hore, “Moloko ona.” Ka matose a mang “moloko o boneng ho thunea hoa sefate sa feikha hase palesa.” O ea bona, O itse mona, “Ha sefate safeikha lekala leba bonolo, le hlahisa mahlaku, lere lehlabula le fihlile. Joalo feela, lea bona, hale bona ntho tsena tsohle, tsebang nako. Hale bona potso tsena tse tharo liarabeha tsebang hore nako e haufe haholo. Moloko o bonang tsena sefate sa feikha!” Sefate sa feikha kamehla eohle ke “Iseraele.” “Ha Iseraele e khutlela habo eona eba moloko hape, moloko oo o kase feta pele ntho tsena lietsahala.”

Metsoalle eaka ea BaKreste, mantsibueng ana, tabeng ena e kholo ea Mangolo, batho ba nahana hore ke pale seo, re lokela ho bona ntho eona e ts‘oanang le ... Ntho enngoe le enngoe eo A e boletseng mona e phethahetse, ntho e latelang joale ke Hotla hoa Hae.

34 Iseraele o le haeng la hae. Ke moloko joale. O nale tjhelete eo eleng ea hae, folakha ea hae, ke karolo ea Matjhaba a Kopaneng. Ke sechaba joale; khetlo la pele, nakong e kabang lemo tse likete tse peli, haesale eba moloko. ‘Me tshepiso ea Jesu ke hore, “Moloko ona ... ” ‘Me, ka hare ho Bibele, moloko o phethahala ka lemo tse mashome a mane. Ho tloha nakong eo Iseraele a fetohang moloko, ho fihlela lemo tse mashome a mane, hona moo ka hare ho nako, O tlatla. ‘Me haeba seo ke nnete, mme seo se tlisa hotla hoa Hae.

Joale, ntho enngoe, lemo tse ling le tse ling tse tse kete lipeli, se seng seee se etsahale lefatsheng, mme lipolotiki letse ling lintho hali khone ho hlalosa seo, Molimo O lokela ho romela se seng hotsoa leholimong ho hlalosa se etsahalang. ‘Me lemo tsa pele tse kete lipeli, lefatshe le ile senyoa ke metsi; lemo tse ling tse kete lipeli, Kreste o tlile; ‘me sena ke 1964, ba bolela hore re haelloa ke lemo tse leshome le metso e supileng bakeng sa seo.

36 Joale hlokomela seo se se sele haufe haholo. Ntho e latelang, keho lebella Hotla hoa Morena. Mats‘oao ohle a ea kopana joale. Joale ke lona lebaka, mantsibueng ana, ke lekang hore batho ba lule hantle feela ts‘episong ea Lentsoe. Joalo feela kaha Lentsoe lebolela, lula hantle feela ka Tsela eo.

Joale, hakene ketla ho Kreste, kene ke tseba hore ke lokela hoba le motheo kae kae, hoka ema holima ona. Hake n eke tlotsuoa mane Kerekeng ea Baptist ea Missionare. Eare hake lebella tsela ea melao ea kereke eo tsela eo eleng khahlano le Lentsoe ka teng, eaba hake khone ho beha ts‘epo eaka holima melao le thuto ea teng holima Kereke ea Missionari ea Baptist. Eaba ken ka qeto ea hoea kerekeng eaka ea letsoele Methodist. Ka nahana hore ketla ea moo. Ka fumana hape. Ka tseba hore haebe Jesu A tla bakeng sa batho ba Methodist, haho tsela eo A ka sieang batho Baptist ka teng. Haeba Aka tlela batho ba Baptist haho tsela eo A ka sieang batho Methodist ka teng. Empa ka fumana hlopheng tsena tse peli, batho ba lokileng. ‘Me ka tseba hore haeba A tlela kereke, ke efeng kereke eo A tlang ho etlela, makholo a robong le metso e itseng ea mekhatlo lefatsheng? Ha a tlele, ha A tlilo ahlola batho ka kereke.

38 O tlilo ahlola batho ka Jesu Kreste. ‘Me Jesu Kreste ke Lentsoe. Mohalaleli Johanne oa 1, ore, “Ts‘imolohong Lentsoe lene le le teng.” Ha Molimo ... Ts‘imolohong, pele E ba Lentsoe, ene ele mohopolo. Eaba ts‘imolohong Lentsoe lene le le teng, mme Lentsoe lene le ho Molimo, Lentsoe ene ele Molimo.” Ene ele Molimo kaofela.

Joalo kaha Molimo A fane ka Lentsoe la Hae, ho tlaba ka tsela e joang, Kereke eo tsejiloeng pele, saleng e khethoa pele lefatshe le theoa, “Etla hlahella kapele ho Eena, ntle le sekoli le letheba.”Me nako e tsamaea hantle ho theosa. ‘Me etlaba moo, Kereke. Kereke e khethehileng, e seneng sekoli le letheba! Ke ts‘epa hore bohle, mona matsibueng ana, ke karolo ea Kereke eo. ‘Me ke tsela ele nngoe feela ea ho kena ka hare ho Kereke eo kapa hoba karolo ea eona, e seng ka mokhatlo, empa ka Tsoalo.

‘Me ore, “Joale, ke lumela seo.”

‘Me haeba le oena, o ka lumela Ntsoe le leng le leng la Bibele ka “amen,” ntho enngoe le enngoe eo Bibele e e bolelang; hobane ke Kresete, hobane o karolo ea Kresete, mme Moea o Halalelang o senola sena ele Nnete. Mongoaha o mong le o mong o nale ntho tsa Lentsoe tse lokelang hoka tiisoa.

41 Molimo O lula A romela moporofeta. Lentsoe letla ho moporofeta; Lentsoe le ngoliloeng, le senolang mehopolo ea lipelo. Na o kile oa hlokomela seo na? Moporofeta, a le ka tsela e joalo o ea tseba hore ke moporofeta, hobane Lentsoe la Molimo le senola liphiri tsa pelo, Lebe le senole lipatiloeng, ho bolela leho joetsa. Na o kile oa nka buka e hlalosang mantsoe. Ea khale ea Baheberu, oa lebella lentsoe lena ho bonela pele le hlalosang? Ke eona e nang le hlaloso ea Lentsoe le Khatiloeng le Ngoliloeng. Le tsela eo le bonahalang ka eona, le bona taba eo le boleloang ka teng e phethahala.

Joale, seo se kopana kae le Lengolo? Hantle feela. “Haeba ho nale emong hara lona, ea reng ke oa semoea, kapa moporofeta. Nna kele Molimo Ketla iponahatsa ho eena, Ke bue le eena ka lipono. ‘Me haeba tseo a li boletseng liphethahala, tseba hore ke Molimo. Haeba lisa phethahale, joale le seke la momamela, le seke la motshaba, le seke la motshaba hohang.” Empa Lentsoe la Molimo le nepile ka maehla! Ka tsela e joalo, ke tsela eo baneng ba tseba ka monna ea buang, hore na o nale ts‘enolo e nepahetseng ea Molimo, kapa, che, Lentsoe la Nnete le ngoliloe, e tlabe ele hore o nale Lentsoe la Morena le tlileng ho eena. Joale re lula Moo, ebe re beha ts‘epo ea rona holima Lona.

43 Ore, “Moena Branham, Selekaneng sa Khale ene ele baporofeta.”

Molimo, ka hare ho Bibele, Baheberu, Khaolo ea 1, ere, “Molimo nakong tsa khale, O buile le bontata rona ka baporofeta; matsatsing ana a ho qetela o buile le rona ka Mora oa Hae, Jesu Kreste.” O ea bona, ke Jesu Kreste. ‘Me Jesu ke Lentsoe, o ea bona, O senola Lentsoe la Hae ka Jesu Kreste. Lentsoe leea Its‘enola, Le etsa hore Lentsoe le phele. Ke lona lebaka le etsang hore batho baseke ba Mohlokomela.

Ke lona lebaka le etsang hore mosali eo e moneane, mane selibeng, o ile a Mohlokomela. Hobaneng, o ile a hlokomela seo, kapele. Hang feela ha A ne a mmolella
se seng ka eena, o ile are, “Monghali, ke kholoa hore o moporofeta. Joale, rea tseba hore Messia O eatla. ‘Me ha A fihlile O tla re bolella ntho tsena, leho re bontsha tsona.”

Na o ne a ka hana joang tokelo ea Hae, ha mosebetsi o ne o ile oa etsuoa pele? Mosebetsi o ne o ile oa boleloa pele, hore etlaba Moporofeta. Haba kaba baba le Moporofeta ka lilemo tse makholo. Monna enoa o ne a lokela hoba Moporofeta; leho-le hore, kaho Iponahatsa, hore ene ele Messia ea tshepisitsoeng. Haho eaka hoa maktsa ha mosali eo ane a mathela motseng, mme are, “Tlohong, letlo bona Monna Ea mpolelletseng tseo ke lientseng. Na hase Eena Messia?”

Joale re lumela, hore Molimo, ka mengaoaha eo A ileng A bokella Lentsoe la Hae bakeng sa, tse ngata, hore Lentsoe leo letlang ho senoloa le lokela hoba Nnete. Letla bonahatsoa, hobane Molimo O ts‘episitse seo. ‘Me, seo, e lula ele nnete kamehla.

48 Nohe. Hone hole thata ho batho hoka utloisisa Nohe nakong ea hae. O ne A utloile ha Molimo A bua. O ile a tseba ke Lentsoe, hobane ene ele moporofeta oa Molimo. Molimo O ne A rometse eena pele, hoka bolela, “Hotla ho hoholo!”O ile a aha areka, nakong ea ho neefoloa. Empa seo hase eaka sa etsa phapang ho Nohe, hore o nyefoloa ha kae. Ene ele khanea ea nako eo. Ene ele Lentsoe la Molimo le neng le bonahatsoa ka nko eo; hobane, O ile A timetsa batho.

Moshe, monna ea moholo eo eneng ele ratheoji, monna e moholo, a tsoaletsoe hoba moporofeta; leha hole joalo, theoloji ea hae le tsebo ea libuka ea hae ea Molimo, o ne a kase khone ho nts‘a bana ba Iseraele ka tsebo eo.

O ea bona, moporofeta ha aee ka tsebo feela. O lokela hoea ka ts‘usumetso. Ts‘usumetso!

‘Me ha Lentsoe la Molimo letla ho eena mane lefelleng, sehlahleng sechang sesa tuke, ho mobolella leho mosenolela Lentsoe leo A ileng A bua ka lona le Abrahama. Le seo A neng A seetsa? A mmontsha Lentsoe le ngoliloeng bakeng sa hora eo, eaba O bitsa Moshe bakeng sa mosebetsi oo. ‘Me o ne a tshohile, ka mabotho, ho leka ho lokolla Iseraele, eaba o theosetsa teng ka molamu letsohong la hae, ho lokolla Iseraele. Ke ...

Molimo O ile A sebetsa ka mohlolo o mong, seo sene seka se fumanoe ke mohopolo oa motho. O kase khone ho nahana. Na o kile oa hlokomela seo?

53 Johanne Mokolobetsi, a eme ka hare ho metsi, ene ele moporofeta, moetelli pele, hoba baporofeta le Mora oa Molimo. Johanne a kena ka metsing, eaba ore, “Ho teng Emong ea emeng hara lona ha joale!” Hopola feela tiisetso eo a neng a nale eona! “Ho nale ea Emeng hara lona hona joale, Eo lesa motsebeng. Eo kesa lokelang tlamolla maqhoele a lietsa tsa Hae. Ke Eena Ea tlang ho le kolobetsa ka Moea o Halalelang le Mollo.”

O ne A le hara lets‘oele nakong eo, Johanne o Motsebile hobane O ne A lokela ho tlela moloko oo, hobane o tsebile maemo A Hae ka hare ho Lentsoe, A bona Moea oa Molimo holimaHae. “Ke romela lenqosa Laka pela sefahleho Saka, ho hleka mmila.” O ne a tsebile hore hotla hoa Messia hone hole haufe.

Joale ha moporofeta a eme ka hare ho metsi, a porofeta, Lentsoe latla ho Eena. Jesu ene ele Lentsoe! Ke eona tsela eo moporofeta a ileng a Motseba ka eona, hobane ene ele Lentsoe, hoea ka tsela eo a ileng a tsebisoa ka teng. “Ke Motsebile, hobane A ile A mpolella, mane lefelleng, ‘Eea o kolobetse ka metsi,’ are, ‘Eo o tla bona Moea o lula holima Hae, o lula ho Eena, O tla kolobetsa ka Moea o Halalelang le Mollo.”Mme ha Lentsoe letla, lets‘oao letla le Lentsoe, ka hare ho metsi.

56 Jesu ka BoEena, ha A ne A etla, O ile A tseba hore Eena ke Lentsoe. One, One A nale bonnete ba taba eo. Hobane, O ne, ha Ale lemo tse leshome le metso e mmeli, moshemane e moneane, re Mofumana (joalo kaha ken eke bua maobane) ka tempeleng, ke bua le moprista. Tsebo ea hae ene e makatsa meetlo ea bona, ‘me O ne A baruta, banna.

Ha mmae a tla ho Yena, mme A etsa ... a bua lentsoe le neng le le phoso, hlokomela Lentsoe o lokisa phoso.

Lentsoe le lula le lokisa liphoso. Ha batho bane baka hlokomela seo kajeno, Lentsoe le lokisa liphoso! Ntho ena eohle e fetoha phoso. Empa Lentsoe la Molimo le nepile kamehla. O itse, “Leholimo letla feta le lefats‘e litla feta, empa Mantsoe Aka a kase fete.”

Lentsoe leo le ileng la porofetoa bakebg sa matsatsi a kajeno, le lokisa phoso tsa matsatsing a kajeno. O ea utloisisa? Lentsoe ka bo lona le lokisa liphoso. Batho kajeno, bare, “Oho, hare nkeng karolo ho sena, hare eeng ho khansele. Hare etseng ntho tsena tsohle.” Seo ke phoso. Joale Lentsoe leatla le lokisa ntho tse kang tseo, kaho Itlhalosa, hora, le nako ea hora. Joale rea tseba hore ntho tseo tsohle ke nnete.

59 Joale ke tlilo le nehela bopaki ka metsotso e leshome, ha Molimo A ratile, bopakineana bo boneane. Boo, ke lumelang hore, haeba kesa fose, Moena John Sharrit ... Hake tsebe hore na o teng ka hare ho moaho na kajeno, kapa joang. Hobane hake soka ke mmona. Ke motsoalle oaka oa sebele, moena ea lokileng. O bile le nna ho simolleng hoa tshebeletso ena.

Ke ba bakae ba bileng mona ha ken eke fihla Phoenix, lemong tse leshome le metso e tsheletseng tse fetikeng? Hare boning matsoho a lona. Bahlokomeleng feela, e kanna eaba karolo ea boraro ea batho bana. Ke ba bakae ba hopolang seo, hakene ke rapella bakulang, ken eke otlolla letsoho ebe ba beha matsoho a bona holima laka,leha ekaba ke eng eo bae buang, kapa ba nang le sona. Ke ba bakae ba hopolang seo?

61 Ke ba bakae ho lona bahopolang hore ke ile ka le bolella hore Lengeloi la Morena, ka hare ho topallo ea Mollo, leo le ileng la kopana le nna moo, leho mpolella, “ha nkaba le bonnete” le mpolla hore hotla etsahala, “Ketla tseba liphiri tsa lipelo.” Ke ba bakae ba hopolang seo, hore hotlaba joalo?

Joale, ke ba bakae ba hopolang seo hore seo setla tsoella hoea ka ts‘episo ea Hae? ‘Me, e seng khale, bakeng sa pono, O ile A ts‘episa ka khulo eo ea moleng, “O kase rute bana ba Pentakonta ntho tsa Semoea.” Eare hake etsa khulo ea boraro, Are, “O seke oa joetsa motho lea mong ka taba ena. O lekile ho hlalosa seo ho ba bang. O seke oa joetsa motho ka taba ena. Ena ke khulo ea ho qetela e kholo.” Ke ba bakae ba hopolang seo hore ke seo ke ileng ka sehopola?

O ea bona, Ha A hlolehe leka mohla. Ntho tseo kaofela lietsahetse, ka bonngoe, bobeli, boraro ka eona tsela eo feela.

64 Joale mane Phoenix, ke nakong eo Mof. Waldroff mona a ne a hlokahalla moleng oa thapelo, ka mofets‘e pelong ea hae, mme a folisoa. Eaba ... Mof. Hattie Waldroff. Re tseba hore ngaka ea hae e nale bopaki ba seo. O fane ka lits‘oants‘o tsa x-ray ka seo, moo ereng mosali one a nale mofets‘e. ‘Me o ea phela kajeno. Ene e kaba lemo tse leshome le metso e ts‘eletseng tse fetileng. Ke nahana hore ho joalo mohlomphehi ... Eea, ke eo Mof. Waldroff moo aleng teng. Hantle feela. [ Emong ore, “Ke lemo tse leshome le metso e supileng, ka Hlakubele enoa.” - Mong.] Ke lemo tse leshome le metso e supileng, ka Hlakubele enoa. Ke eo mosali ea neng a shoele, ‘me a khutlela bophelong hape, ka mofets‘e oa pelo. Hobane, ene ele HOITSOE KE MORENA. Joale hlokomela linako.

65 Ke ile mane California, ‘me ke lumela ha Moena John Sharitt a ne a nale nna ka nako eo. Kene ke nahana kajeno, ke nahana ka seo, ketla mona. Ken ale bonnete ba seo. Mosali le nna ... Le Rebeka oaka, mosali ea mocha joale, a qetile sekolong lemong sena; e ne ele ngoana ka nako eo, kene ke mo nkile matsohong a ka kanako eo. ‘Me raea, le eena, Catalina, rene re lokela hoea Catalina kamora kopano, ho nka seketsoana feela hoea le ho khutla, ho bolela eka re leoatleng. ‘Me ka phirimana pele re tsamaea, letsatsi kapa mabeli ...

Paul Malicki, bongata ba lona lea motseba. Paul Malick. Ke lumela ha anale ... Keng? [Moena ore, “Madeira.” - Mong.] Ho kae? [“Madeira.”] Madeira, California. ‘Mae, ntatae, bobeli bafodisitsoe likopanong. Ke tlile mona ka sefofane, hoba etela, ‘me baile bafola.

67 Mosali oa Paul mona o satsoa fumana ngoana. Batho ba lokileng, MaArmenia, ba mpiletsa tlase moo bakopa, mosali one a kula a batla ho motlisa tlase mona. Kare, “Ho lokile tlohong koano tlase mona.” Ka tsela e joalo, ba motlisa tlase mona. Ka bosiu boo ... Eena, mosali oaka le nna, mohlomong ke Moena Sharitt, hake sa hoopla hantle.

Na Moena Sharitt o teng mona? Haeba a ne a le teng mona o ne a ... Hore seo se fela sele joalo na, Moena Sharitt, o ne ole teng ka mantsibua ao? Hantle feela. Paki ke eo. Ke neke batla Moena John, ho bona hore na o teng mona na?

Joale o ile a beha letsoho la hae holima laka, kapele feela laeba leho sisineeha. “Eaba, ho nale bophelo bo batlang ho ‘molaea, bophelo ba Diabolosi.” ‘Me kare, “O nale leoto la lebese.” Joale, o ne a sena seka pakang hore ho joalo ka nako eo. Empa kamora matsatsi a seng makae, ngaka ene e mosebetsa bakeng leoto le nang le lebese.

Are, “Hantle feela Moena Branham.”

Joale ke lokela ho bua se seng mona se-setlang ho o ts‘osa. Empa ke lokela kese bue, hase lebaka hore se joang. Ke nnile ka hloea hore ke bolele hore ntate oaka ene ele letaoa. Kene ke hloile seo, empa kene ke bolela nnete. Eea. Haeba ho nale se seng se phoso, hare-hare se lokiseng hona mona, o seke oa emela hore o fihle holimo mola. ‘Me ke lakatsa eka nka bua ntho tse lokileng, empa re lokela hoka bua le tse sa lokang.

71 Mofumahali oaka one a le ka phapusing, ha mosali, mosali ea hloho e nts‘o. Mofumahali Malicki are, “Hoea makatsa, ke eng seo se letsohong la hao.” Kare, “Na seo se etsahala ho letsoho la motho emong le emong?”

Kare, “Che ‘maruna.”

Are, “Na oka hlalosa seo?”

Kare, “Che, ‘maruna.”

Che, o kase hlalose letho la Molimo. O kase hlalose mesebetsi ea Molimo. O kase hlalose Molimo. Molimo ha A hlalosehe. Ene ele, hore rekase mohlalose ka tumelo ha hone hole joalo.

Kare, “Mesebetsi ea Molimo e feta kutloisiso. O ea bona?” Kare, “Ke liketso tsa Molimo, tseo nkase lihlaloseng.”

‘Me are, “Joale, ke ... Seo seea makatsa.”

‘Me kare, “Haho phoso ka mosali oaka.” Beha letsoho la hao holimo, mona moratuoa.” Hang feela ha letsoho la hae le fihla holima laka, letsoho la mohatsaka, kare, “ O nale hlahala hlakoreng la hao le lets‘ehali la popelo.”

Hopola, Moena Sherrit, ka phapusing mantsibueng ale?

75 Joale, lemo tse peli kamora moo, Sara oaka ea moneane o ile a tsoaloa, lemo tse ‘ne kamora Becky. Kare, ho ngaka, sena ... Kaofela ha bona bohle ba lokela ho tsoaloa ka thipa, hobane a kase khone hoba le bana ka tsela e tloaelehileng; hobane o ka eona tsela eo le eena, lelapa la habo le nale bothata baho fumana bna ka tsela e tloaelehileng. ‘Me kare ho ngaka, “Lebella ka hlakoreng le lets‘eali la popelo ea hae, ha o qeta ho moseha, ‘me o lebelle hore na haho hlahala na.”

Are, “Moena Branham, re, ketla lebella.” Empa, hone hose ... Ha a khutla, are, “Ha kea bona letho, Moena Branham.”

Kare, “Ho lokile.”

Lemo tse ‘ne kamora moo, Josefa oaka e moneane a hlaha. Ka lokela hoea ts‘oara letsoho la hae, ‘me ene entse ele teng. ‘Me kare, “Ngaka, lebella ka hlakoreng le lets‘eali hape, na o tla etsa seo na?”

‘Me are, “Ho lokile, Moena Branham.” Ae lebella, ‘me ... “Che, haho letho,”A bolela joalo.

Ka ts‘oara letsoho la hae. Kare, “Empa e teng moo.E teng moo le joale. Ke ena eea hlaloseha mona.” O ne a sae bone.

Joale, ea tsoella, lemo tsa feta.

80 Lemong se fetileng, re, ene ele lemo sa bo mashome a mabeli le metso e ‘meli re nealane. ‘Me kene kele leetong laho tsoma, nako le nako ea ho keteka lenealo la rona. Kamehla ke leba sebakeng se seneane man e holima thaba, ‘me ke etse thapelo e neane moo, ‘me ke nehe Molimo teboho eaka bakeng sa mosali ea lokileng. Mosali oaka o nnile eaba mosali ea lokileng bakeng saka, ka tsela e joalo ke etsa seo nako le nako maferlong a selemo.

Ha rene retla mona Arizona, ka taelo ea Morena. Lebone seo mona lipampiring, ‘me ke nale sets‘oantsho seo mona, ken eke bonts‘a motho emong ts‘eareng lena, tsela eo lipampiri liileng tsa ngola seo ka teng. Ke eme hantle feela sefaleng mona, ke bolella motho emong le emong hore HOITSOE KE MORENA, “Ho nale se tlilong ho etsahala. Ke bone sehlopha sa Mangeloi se kopana le ‘na, Bophirima ba Tucson.” Le hoopla seo? Ke ba bakae baneng bale teng mona ha kene ke bolela seo lemo tse ngata tse fetileng? Ho lokile. Le boetse lea tseba hore ho ile hoa etsahala, ka eona tsela eo feela.

82 Limakasine liile tsa hlahisa lits‘oants‘o tseo tsa ketsahalo eo. “Ba bone khanea e mohlolo, limaele tse mashome a mabeli le metso e supileng hoea holimo; mashome a m araro a limaele hoea holimo, le maele tse mashome a metso e supileng lehlakoreng.” Phufuli e phahama feela limaele tse robeli kapa tse robong, haba khone hoka fumana hore na seo ke eng. Ha nkaba ka bua letho ka taba eo, ka itholela feela, hobane, seo hasena molemo hohang ho batho.

Ha joalo feela leka Khanea eo bailing baenka sets‘oants‘o, Mangeloi A Morena, bantse basa e lumele le kajeno.

‘Me joale, hane retla mona, likopanong, re etsa tsohle seo nkase etsang bakeng sa Morena. Empa kea tseba hore ken eke, ke a tseba hore ke etsa liphoso tse ngata.

Mosali oaka o ne a lokela hoba batsoali ka bobeli mme le ntate, bakeng sa bana ba rona, hobane kele siko hae. ‘Me qeto tsa ... Ntate le ‘me ba lokela ho lumellana ka liqeto bakeng sa bana ba bona. Empa ha keeo hae moo, ke mosebetsing oa Molimo. ‘Me joale mosali oaka o lemo tse mashome a mane le mketso e mene, o ka tlase ho nna ka lemo tse leshome. Ketsoa ho tse ling tsa likopano, ke bile ke khathetse. Sena se bile nako e kana ka lemo tse peli(mohlomong ka holimo ho moo) tse fetileng, ke nahana joalo, hake khutla. Ke neke tsoile ke khathetse haholo.

86 ‘Me moshemane oaka e moneane, mane sekolong ha a ntse a tsamea moo banking ntho tsena kaofela. Ka nako enngwe hake kgutla ke kena, a bolela se seng moo, a baleha mmae. Eaba-eaba o mathela ho nna. Joale, a tseba hore, le eena o ne a tseba hore o tla thola thupa hotsoa ho eena. Joale, are ho ‘na, are, “Billy, moshape.”

Eaba o potisa matsoho a hae molaleng oaka are, “Ntate, o nts‘oarele.” O ne a tseba hore moo ke leng bonolo teng.

‘Me joale, “Oho,” kare, “moratuoa, hare lebale. Nkase khone.”

‘Na le mosali oaka, ka Bibele e kapele ho nna, hare so khupisane ka mantsoe maphelong a rona. Empa hang feela, ka nako eo ea ho phehisana bophelong, a koala lemati hantle feela ka pela sefahleho saka. ‘Me are, “Joale, o tla lokela hore o mohlokomele nakoane,”eaba o akha lemati sefahlehong saka o ikenela ka tlung.

Ka nahana, “Thakaneana lena le leneane! Morena ka, ke sona seo a lokelang ho tsoela pele ka sona sena, a le mong.”

Ka tsoa, ‘me kare, “Josefa, tloho mona,”Kare, Monke. Kare, “Ntate, o ne a lokela ho o shapa. O tseba seo akere. Empa,”Kare, kaho bane o bakile, o lokela ho tlisa litholoana tsa pako, leho bonts‘a hore o ne o tiile ka seo. O ea bona.? Haeba o nthata, o tla nkhathalla.

91 Eaba ka tsela e joalo kea tsoa ka tlung, ‘me kare, “ke ilo hlatsoa lifenstere tsa koloi eaka. Ka qalella ho hlatsoa lifenstere tsa koloi.

‘Me hake qalella, joalo, Lentsoe lare, “Khutla ore a bale 11 Likoronike 22.”

Ka nahana, “Ke mpa ... hake tsebe hore ho tlile joang hore ke nahane ntho e joalo. Ka nahana, “Joale, ke neke mpa ke ile ka e nahana feela.” Ka tsoella ho hlatsoa.

‘Me hang latla hape, ka mosito o moholo, “Eea, o mmolelle!” Ka qalella ho ts‘oha..

Ka kena ka hare hoea lebala. Na o ea tseba hore keng? Ke moo Meriama a ne a ts‘eha Moshe, ka hobane a ile a neala ngoanana oa MoEthopia. ‘Me Molimo Are, “Ho ne hole molemo hoja ntatao a o ts‘oela ka mahlong, ho nale ho etsa seo.” O ea bona? O ile a ba bitsa, are, “ Eeang, le mpiletse Merriama, o ts‘oeroe ke lepera.” Are, “Eeang le mpiletse Merriama.” ‘Me Moshe ... ‘Me Topallo ea Mollo E ile ea fihla holima tabernakele. ‘Me Moshe a ema moo. ‘Me Molimo A bua le bona. Are, “Haeba ho nale e mong hara lona ea nahang hore ke motho oa semoea, kapa moporofeta, ‘Na Jehova Ketla Itsebisa ka eena. Ketla bua le eena ka lipono, ka ho hlalosa litoro, le tse ling joalo joalo.” Are, “ Mohlanka Oa ka, Moshe, haho ea ts‘oanang le eena hara naha ena.” Are, “Na hao eaka oat s‘aba Molimo na?” Meriama joalo ka moporofeta oa mosali, a otloa ke lepera. Eaba Moshe o ema bakeng sa hae, eaba o ea phela.

96 Eaba, seo see ants‘osa. Kene ke lebetse. ‘Na hake ea hlokomela, empa Eena O bone. Ene ele Eena ea hlokometseng seo. Ene ele mosali oaka eo, kene nka mos‘oela nako enngoe le enngoe. Empa Molimo O ne A hlokometse seo. Joale sena ke ‘nete, Bibele eaka e robetse kapele ho ‘na.

Ka kena ka tlung. O ne a ikoalletse ka tlung a koetse lemati, o ne a roka machining o rokang. ‘Me ka kokota lemating, ‘me kare, “Moratuoa, ke batla ho bua le oena motsotso.”

Are, “ O batlang na?”

Kare, “ Moratuoa, bula lemati, hang feela. Ken ale lentsoe hotsoa ho Morena.” Seo se ile sa etsa hore a kokobele ha neane, eaba o bula lemati.

Eaba rea kena ka hare. ‘Me kare, “Moratuoa, joale o ea tseba, leha ke o rata, ke- ke-hake soka ke nahana letho ka seo.”
Are, “Joale, Billy, ke ... Ke ferekane”

Kare, “Ke ea tseba. Empa eena ha a ea rata tsela eo. Seo hasea Mothabisa ho hong. O mpolelletse hantle feela sefateng sane se tlase mola, sefateng sane se tlase, sefateng sane sa palema tlase mane kapele ho ntlo, hore kettle mona ketlo o balla Lengolo lena.” ‘Me ke lebalile.

101 Joale nthuse, matsatsing ana a ‘maloa, o ile a utloa lehlaba ka hlakoreng le lets‘eali la hae. Re ile raea hae. Seo sa tsoella ho ea pele. Ka morapella. Sa nna sa tsoella pele.

Ke ile ka moisa motsoalleng oaka oa ngaka mane Louisville, Ngaka Schoen, ea ikhethang. Eaba o ea mohlahloba, are, “Mof. Branham, joetsa Moena Branham ke kopa ho mobona.”

Are, “Ngaka o fumane eng?”

Are, “Nka rata ho joetsa eena.”

Ka tsela e joalo Meda a mpitsa, ‘me kaea. Eaba ore, “Moena Branham, o nale hlahala ka hlakoreng le lets‘ehali la popelo ea hae, e kana ka letokomane.”

Eaba ke khutlela hae le eena, ‘me kare ho eena, “O ea hoopla?”

Eaba ore, Seo se ile sa etsahala ka nako eo Moena Sharrit, haeba hake fose, mane California. O ile oa mpolella seo ka lemo tse leshome le metso e tsheletseng joale.”

Kare, “Ho joalo feela. Ke hona e hlahellang joale.”

Eaba ore, “Bill, o nahana hore ke seo ke ileng ka se etsa hoseng hoo?”

105 Kare, “Hake tsebe, moratuoa, ke- nkase khone ho o joetsa.” Joale, rat s‘oarana ka matsoho eaba re its‘ela ka likhapa, kapela Morena. Ka ea phapusing ka fihla ka rapela bakeng sa hae, ka pelo eaka eohle.

Ngaka Schoen, ka mobitsa hape, kare. “Ngaka, na reka etsang?”

Are, “Ketla le bolella, Moena Branham, mohlomong nka le romella Ngakeng enngoe ea mosali e ikhethileng, oena le eena, ke motsoalle oaka e moholo. Ke Mokreste le eena.

Kare, “Hahole joalo, hobaneng e seng oena, Ngaka?” O ne a batla ho tlosa taba eo matsohong a hae, o ea bona.

Are, “Ketla o romela hona moo.” O ne a nthata, a bile a hlompha mosebetsi oaka bakeng sa Morena. O ile a bolella Ngaka ena e‘ngoe ka taba eo.

110 Eaba ke moisa moo. Ba mohlahloba, baetsa sets‘oantsho sa eona; a etsa sets‘oantso eona, eaba ke mobotsa hore e boholo bo bo ka kang, are, “Motlise kamora matsatsia mashome a mararo.”

Ka mora matsatsia mashome a mararo, ka mokhutlisa, ene ese e tlohile hoba letokomane hoea ho boholo ba lamunu e mona e bodila, ka potlako e kholo. Ka lemo tseo, ene e lutes joalo.

Morena A bua le ‘na, a nkhutlisetsa hape morao, ka tsoela ntle mona.

Eaba rea tloha rea hape phomolong e‘ngoe, banka linepe tsa mahlaseli a eona, ene e se ele boholo ba lamunu. Are, “Mongahali Branham, ke thabela tumelo ea hao ho Molimo ea Matla Ohle.” Are, “Ke Mokresete le ‘na. Ngaka Schoen o mpolella hore o Mofolise oa Semoea.”

Kare, “O ile feela ase utloisise. Hake mofolise oa semoea.” Kare, “Ke lumela Molimo feela.”‘Me kare, Ke utloisisa taba ena hantle feela.”

‘Me a-are, “Mong. Branham, o na nale mosali ea lokileng.”

Kare, “Ke seo, kese tsebang!”

Are, “Ha seo sekaba bonolo, o tla hloka mosali, hobane o tlabe ale siko a s‘oele.”

‘Me kare, “Ke hlokomela seo, Ngaka.”

Are, “Na o khahlano leha seo se nts‘uoa?”

Kare, “Che, monghali. Empa,” Kare, “re nale lebaka ka seo. A ko lese seo haneane, na o ka khona ho etsa seo?”

117 ‘Me are, “Joale, ketla o bolella.” Joale, “Bare, o lula hola Tucson ha joale.” A mpolella ka Ngaka e‘ngoe e ikhthang, are, “Ke motsoalle oaka e moholo.” Are, “Ke falletse Tucson, ke lekile ho lula bakeng seo, ka nako eo.” Are, “E bile sebaka se omileng bakeng saka.” Are, monna eo ke monna eo ke mots‘epang haholo, mane ka thoko ho Mississipi.” Eaba ore, “Ke tlilo romela senepe sa mahlaseli sa mosali oa hao ho eena le tsohle, ho eena.”Ka tsela e joalo, a romela seo mane hola Tucson.

Eaba monna enoa, ha a fihla mona, matsatsi a mashome a mararo ho feta moo, eaba re hlola seo, monna eo o ile a lekola seo. Eaba ore, “E boholo ba lamume e mona e bitsoang grapefruit, e hola ka potlako. E lokela ho nts‘uoa, hang feela.”

Joale, ka lokela ho tsamaea. Ka leba bophirima, kaea phomolong. Ka khutla, ka leba New York, hoea motseng oa New York, hola Morris Auditorum, bakeng sa tsoseletso. Tseleng ho khutla, ke ile ka lokela ho emisa hola Louisiana, ha Moena Jack Moore.

120 Ke ile ka bitsa mosali oaka, bosiung boo a neng a kena, ‘me kare, “Moratuoa, hosane ke lokela ho-ho ea bona ngaka hape, bakeng sa hlahlobo ea hao.” ‘Me are, “Bill, hake sa khona ho phahamisa leoto laka, bekeng ena. Le its‘oareletse moseng oaka.” Le tsoile ka mokhoa o tjena, le rorohile, le hola kapele. ‘Me are, “Le ruruhile, hake khone le ho nts‘a letsoho laka.” Are “Bekeng ena kene ke lokela feela hore ke nts‘e leoto laka, ka nako e‘ngoe, ho sisineeha ka tsela e tjena.”

‘Me kare, “Moratuoa, o tla batla ho e nts‘a.” ‘Me kare, “Haeba a ka etsa seo, e tlabe ele hantle feela ka nako ea Keresemese; reka se khone ho khutlela mona hape, hae mona.”

Kare, “Joale, ketla mp eke ‘molelle, ha feela a ne a ka lesa ho fihlala kamora Keresemese. Ebe ho tloha moo retla lokela, ho ents‘a hang feela kamora Keresemese. Hobane, ke batla otle hae pele o leba sepetlele.”

Eaba ore, “Joale, ke tloea hosane, ka hora ea boraro,”ntho e kang eona eo. Seo e tlabe ele nako e fapaneng lea rona. Are, “O tlaba le ts‘ebeletso ea hao ea pele mane Shreveport, joale o tla mpitsa, kamora moo.”

Kare, “Ho lokile.”

124 Motsoalle oa mosali tlase mola, mosali ea lokileng oa Mokreste. Bane bale mona ka Sontaha, hake hopole bale teng mona mantsibueng ana. Batla tla. Norman , le Mof. Norman. Na ebe le teng mona, Mong. Le Mof. Norman? Hake tsebe hore ebe bat eng mona kapa joang, Moena le Khaitseli Norman, hotsoa Tucson. Ene ele eena ea ileng a ... ke nahana hore bakasetle matsibua a mang le a mang, ke nahana hore hosane mantsibua batlabe bale mona. Ke nahana hore o tlatla. Na o teng mona? Ho nale ... Lelapa, le leng teng mona, laha Norm ... ? Oho eea, hantle feela. Ba teng, maobne le kajeno. Ea. Ho lokile. O ile a nka mosali oaka a moisa mono.

Joale hoseng hoo hake tsamaea, ke tloha hae, re lokela ho tsoha bohle kamehla, ebe rea rapela, ebe rea tsamea, ebe re nka bana kaofela ha rona, ebe re ema senepeng sa Jesu, ka phapusing, Hloho ea Kreste ea Hofmanns Mashome a mararo le boraro. Ebe retla potoloha moo, le bana, emong le emong oa bona a nthapella. Mosali a nthapella, ebe kea morapella. Ebe ketla ea mose ho maoatle, leha ekaba ke hokae. Ebe re inehela ho Morena, bakeng sat s‘ebeletso ea Hae.

126 O ea tseba, ke ile ka lahleheloa ke mosali hang, hake sale moshemane, mme oa Billy. ‘Me ke bile ka tlung matsatsi a mabeli hoisa borarong, ‘me, ke a tseba le bana kaofela bohle baile ka nako eo. Ene ele ho hlora feela. Seo se ile sa tlisa mehopolo eo kaofela ha eona.

‘Me hoseng hoo, hoseng haholo, ka tsoha, Billy le Loyce bane ba nkemetse. Ka khumama ka mangole ho rapela ka talima holimo, ‘me kare, “Oho, kea bahloloheloa!” Kare, Ntate ea Leholimong, ke tseleng e eang Shreveport. Ker rapela hore o tla nthusa tlase moo. Ho nhlohonolofatsa, ka meea, bakeng sa ‘Muso oa Hao. Nts‘ebelise kamoo Oena O ratang ka teng. Ke liatleng tsa Hao.” Kare, “Mane lehoatateng, ho nale mosali oaka ea ts‘epahalang, a lebeletse hoseng hona. O neolohela moo, hoea oporeshineng.” Kare, “Morena, ke moboleletse, maobane mantsibua, ke kopile ngaka hore a e lese ho fihlela kamora Keresemese! Na ke entse hamper na Morena? Na seo se tla etsa phoso? Haebe ke entse seo, ke mokopile hore a qeke ngaka, “a emisa haneane ka seo,”‘me, mahareng a nako eo, ho ka ‘na hoa seneeha eaba kea mohloka, nkase hlole ke iteballa ka seo ha seo seka etsahala.

128 Kare, “Morena, ke buile le Oena lemong tsena tse peli tse fetileng, eea, lemong tse leshome le metso e ts‘eletseng, empa,” Kare, “empa lemong tsena tse peli tse fetileng haesale seo se etsahala.” Kare, “Ntate, ha a soka a hloleha hoba mosali oa sebele ho ‘na. Ha ka mehla ke itukisetsa hoea ts‘ebeletsong, leka mohla ha a soka a belaela, leka mohla. Kamehla eohle o lokisa liaparo tsaka, leli hempe tsaka joalo joalo, le ntho tse ling. ‘Me ha ketla hae. Ke khathetse, hake ... Eba, seo hasea tloaeleha, mosali o batla monna oa hae haufe le eena kamehla. Ke ee ke kene, batho batletse, kebe ketla etsang? Ke kene leetong la ho tsoma, kapa ho ts‘oasa lihlapi. Na oee a honothe? Leka mohla. O ee a tsamaee a lokise liaparo tsaka, a ntlohele ke tsamaee. “ Ho joalo feela.” Thakaneana leo le leneane, le lemo tse mashome a mane le metso e mene, ka hloho e ts‘oeu, a eme mahareng a ka le sechaba.” Kare, “Molimo o ne a sa bolele hamper hle Morena, hoseng hoo. O ne a sa bolele hamper. O ne a mpa a ferekane.”

129 Ka tsela e joalo nthuse, ke khetlo la bohlano sena se etsahala! Ho tloha ka nako ea lesamane, ebe keho theohela mane Kentucky; joale ka bana ba Wright mane tlase; ebe ke mohla sefefo mane thabeng, e leng seo ke sokang ke lebolella sona mantsibueng ana; ‘me nakong ena, hantle feela! Khanya Eane ke eo e etla, e leketlile moo, ‘me Eare, “Ema ka maoto.” Eaba kea ema. Are, “Tsela eo o bolelang ka eona hotla feela hobe joalo.”

Kare, “Letsoho la Morena letla ama lethopa leo pele ngaka lifihla ho lona.”

Ke tlaba le Mof. Norman mona hosane mantsibua. Ha nkaba ka mobitsa, ene ele hantle feela ... Billy le Loyce bane ba nkemetse. Raea hola Shreveport, ka nka mohala ka moletsetsa hare fihla moo.

132 O ne a ile ngakeng. Mof. Norman o ne a motsaisa tsela, le mooki, ka phapusing, hoka mokenea aparo tsa ho robala, ha a tsoa tafoleng ea ho buuoa. Baneolla mochini oa ho nka lits‘oants‘o tsa seriti le ntho tse ling. Are, “ O ikutloa joang Mof. Branham?” Are ...

‘Me, ngaka, ra bula lengolo, hoka bona hore o ngotse eng, ho ngaka. Are, “Mof. Branham o lokile joalo ka mosali emong le emong, le monna oa hae le eena ke monna ea lokileng. Ke mofolisi oa semoea, empa ha a latole ho buuoa ha mosali oa hae. Ngaka, seo se lokela ho etsuoa hang feela!” Seo, re ile ra bala seo, o ea bona, “Hlahala eo e lokela ho seoa hang feela, kapa mofumahali otla s‘oa.

Hang feela ha ngaka etsoa, hoka phahamisa lakane, hoka ts‘oara hlakore la hae, eaba hoba le Seseng se batang se Ea moama, eaba hlahala ese e ile. Haho hlahala mona. ‘Me ngaka ... A robala joalo moo, eaba o phopholetsa lehlakore leo, eaba ore, “Mof. Branham, hlahala eo ene ele hlakoreng le lets‘ehali, haho joalo?”

Eaba o moisa hape mochineng oa mahlaseli, eaba o lata hape senepe seo, a etsa hape liteko. Are, “Mof. Branham, hake khone ho hlalosa sena, empa haho hlahala hohang mona. Hlahala eo ese eile.”

136 Joale, seo ke ‘nete, oho hle nthuse! Molimo O Matla Ohle O ea tseba hore sena ke ‘nete, ke eme mona. O ea bona, joalo kaha ohone ho boletsoe! Empa, “empa letsoho la ngaka”are, “na seo sene sese hole” le eena, ho fihlela Seseng se batang se fihla kaholimo ho eena. One a sa ... O ne a lokela ho thsoa ke Mof. Norman le ba bang (batho baneng bale teng moo baka bua sena seo kese buang) ho neolohela tafoleng. ‘Me mechini le liliagramo tsa ekstrei, le tsohle, bakeng sa hlahala ena. Ha a soka aba le pohatso ea eona ho fihlela joale. ‘Me seo ene ele beke tse peli pele ho Keresemese.

Molimo O santse A ts‘epahala bakeng sa Lentsoe la Hae! “Leholimo le lefats‘e lika feta, empa haele Lentsoe la Ka lekase fete.” Molimo Eaka etsang masamane, Eaka tlosang hlahala, Entse ele Eena Eo le mantsibueng ana, hobane ke Jesu Kreste maobane, kajeno, le kahosa feleng. Na o lumela seo? Molimo Oa Leholimo, eo eleng paki eaka, ka Bibele pelong eaka, O tseba hantle feela joalo kaha ke tseba hore lentsoe ka lentsoe hore ke ‘nete joalo kaha ke boletse. Seo setla ntsoela molemo joang hake bua ntho e seng ‘nete, metsoalle? Ke hobaneng ke lokela ho bolela sena? Seo ke ho lekhothatsa hore le lumele.

138 Joale, mpho eo e kholo! Tse ling ke lekile holi hlalosa hore lietsuoa joang. Sena hase hlalosehe. Ema haneane. Sekase sebetse ka tsela eo e kasebe oporeshine hantle feela. Ema feela ho fihlela Lekhotla leo la Likereke le utloa ka taba ena hoka nqosa, hore seo se etsahale neng. Ke lona lebaka le etsang hore ke khutlele hjo lona hape, ho rapella bakulang. Haho ntho le e‘ngoe eo A kileng A mpolella eona bophelong baka ease etsahale, ba bang ba lona lea tseba hore meaho emeneeneane kapa litente tse kileng tsa etsoa ‘me ka bitsoa hoea rapella batho moo. Seo hase soka se etsahala ha joale. Ke sona feela seo kese tsebang.

Ha A bolela Mantsoe ao, ho a bolela, Ntate ea Leholimong O ea tseba hore Aka mpolaea hona mona sefaleng mantsibueng ana. Eea, monghali, O feela A ka etsa eo, ‘me kea tseba seo, ‘me ke seli ka sona. Ke ea tseba hore ho nale lipale tse ngata kajeno, tseo, ke seng karolo ea tsona lisa bakoang ke ‘na. Ke ikarabela feela ho seo kese buileng. ‘Me seo ke ‘Nete. Ntate Ea leholimong O tseba seo hore ke ‘nete.

140 Na o ka lumela hore Jesu Kreste Mora oa Molimo O shoetse libe tsa hao, A hlokofatsoa bakeng sa makhopo a hao, ka Maqeba A Hae re folisitsoe? Na o lumela seo? Ka tsatsi lena, haho bonahala eka ho lefifi nthong e‘ngoe le e‘ngoe, ho hotshot hohle, leha hole joalo Jesu O lutes entse ele Eena! Na hale lumele seo? O teng mona mantsibueng ana.

Ke rata ha emong aka ema are ke ile ka bua se seng se itseng ka Lebitso, ntle le seo, empa ho etsahalang. [Moena Branham oea bososela - Mong.] Ke makhetlo a makholo a makae le Mobone a bolela sena. Seo ke lekang ho le bolella sona? Haho tsela eo motho feela a ka etsang sena. Ke Jesu Kreste hara rona.

Kajeno, ha mekhatlo ere, “Tloho mona le mane.”ke mokhoa oak hale oa sekolo kapa se seng, eleng se lokileng, seo se lokela hoba moo, ke karolo ea semphoni.

Empa, ho nna, O ea phela mantsibueng ana, ka oona mokhoa ola le matla, ho etsa Lentsoe le leng le leng ebe ‘nete.

Hare rapeleng.

144 Morena Jesu, O itse, “Leholimo le lefats‘e litla feta, empa Mantsoe Aka akase fete.”Ke eona tsela eo barutuoa bailing ba O tseba ka eona hore Oena O Mang, hobane O ne O bala mehopolo ea lipelo. Bibele e boletse joalo, ho Baheberu4, hore, “Lentsoe la Molimo le bohale, joalo ka sabole e leolitsoeng ka nqa tse peli, Le senola meholo leho kenella ka hare lipelong.” Lentsoe la Molimo ho baporofeta, le etsa ntho tsona tseo. Ka nko tsohle tse fetileng, le entse ntho eona eo. Kaho Morena Jesu Kreste, le entse ntho eona eo. Ntate Molimo, ha Lentsoe la Hao le buoe, matsibueng ana, hore bakulang ba bone le hoba le tjantjello pholisong ea bona, le hore bafole, le hore O bafolisitse, Ntate, babe le tumelo ea ho lumela seo. Ka Lebitso la Jesu. Amen.

145 Joale ha sebapali sa piano lesa masapo, haeba lika khona, ho bapala haneane haholo, “Lumela feela.”

‘Me, Billy, ke lebetse ho o kopa, hore o fane ka nomoro e feng? [Moena Billy ore, “A, lekholo lele leng.” - Mong.] A, lekholo le le leng. Hare qaleng.

A, ho tloka ho ‘ngoe ho fihlela ho hlano, emang ka maoto hale ka khona. Hale sa khone phahamisang matsoho a lona. ‘Ngoe ho fihlela ho hlano. ‘Ngoe, peli, tharo, ‘ne, ke nahana ke hantle feela, tlohong koano. ‘Ngoe, peli, tharo, ‘ne, hlano, A. Ha bantse baetla joalo, hlano, ts‘elela, supa, robeli, robong, leshome, na leka ema ka maoto. Karete tsa ho rapella, ts‘elela, supa, robeli, robong, les‘ome. ‘Ngoe, peli, tharo, ‘ne, hlano, ts‘elela, supa, robeli, robong, les‘ome. Ho lokile, les‘ome le motso ole mong, leshome le metso e ‘meli, leshome le metso e meraro, le metso e mene, metso e mehlano. Tlohong hantle koano, le ‘ne letle. Hantle feela. Ho lokile, les‘ome le metso e ts‘eletseng, metso e supileng, metso e robeli, metso e robong, mas‘ome a mabeli.

Joale, mos‘emane tloho o mona, ba bang ba bona, bafana ka likarete, ebe baea likopanea, hare tsebe moo likarete tseo lileng teng, kapa letho. O bona ha a etsa seo, ka booena, a kopanea likarete. O tla o neha karete eo o e batlang, ebe-ebe le bitsoa feela ka likarete.

Hase ha kalo hore o lokela hoba le karete. Lumela feela, moo oleng teng. O bile likopanong, o ea tseba, lea tseba hore ho etsahalang. Ho joalo.

Kene kele hokae, ke lesa, mas‘ome a mabeli? [Emong ore mas‘ome a mabeli.” - Mong.] Mas‘ome a mabeli, a mabeli le motso ole mong, e ‘meli, e meraro, e mene, e mehlano. Ho lokille.

151 Ke ba bakae bakulang mona empa basena karete tsa ho rapelloa, hare boning matsoho a lona. Ho lokile. Hohle ka hare ho moaho ona moo, ho lokile, lumelang feela ha joale.

Joale re leka horeng, re leka ho bonahatsa eng? Jesu Kreste. Ke ba bakae ba utloisisang seo? Ke ba bakae batsebang seo hore nakong ea ho eta hoa Hae ho rona, mona lefats‘eng, hore ene ele Molimo ka ponahatso ea Hae-ka ‘mele O bitsoang Jesu Kreste, Eo ene ele Molimo kaho Motho? Hantle feela. Eseng Moporofeta feela; Ene Ele Molimo! ‘Me O ne A ... Baporofeta ba bile le karolo ea bona Lentsoeng, karolo ea bona ene ele ho fana ka Lona nakong eo, karolo eo ba neng ba e neiloe mongoaheng oo. Empa ene ele Botlalo ba nako eo ba Lentsoe. Ke ba bakae ba tsebang taba eo? Ene ele Lentsoe ka Boeena. Joalo ke karolo e kholo ea Lentsoe bakeng sa kajeno. Na ho joalo? Ka tsela e joalo e tla boela e eba Eena hape. Na ho joale? Ka tsela e joalo seo se Moetsa Eena maobane, le kajeno!

153 Re nale tse kae? [Emong ore, “Mashome a mabeli le bohlano.”- Mong.] Mashome a mabeli le bohlano, hare etseng seo ha joale. Joale, hare kaea pejane ho nale moo, haeba le batla, na ho nale nako e santsane e saletse; ke nale metsotso e mashome a mabeli e setseng, kapa se seng moo. Re tlisa ... Joale hopolang, haeba ho nale batho mona ba nang le likarete tsa ho rapelloa, ts‘oaring likarete tseo joalo feela. Re tlilo rapella emong le emong eatlang, ea tlilong ho fumana karete ea ho rapelloa, haeba feela o ka lula le rona. Haeba ke lokela ho matha mots‘eare le bosiu, ke tlabe keli fineelle tsohle. Ka thuso ea Morena, ketla lifumana hantle feela.

Joale haeba leka mpha chalimo ea lona eohle! Joale ke ba bakae ka mona, balutseng ntle moo, ba nang le tumelo e lekaneng hore baka Moama? Ke hantle feela seo. Eea bo. Joale ha seo sebe maling a lona, metsoalle.

155 Ho nale mossali ea lutseng mona ka koloi ena ea batho basa tsamaeng, ho nale mo‘na ea lutseng ho sona le eena. Kea bona baea kula, mohlomong. Eeabo ho fela hole joalo, mohlomong haba kule, empa ba amehile. Le seke la khathatseha khaitseli le moena. Lea tseba, haeba ne nka khona, kene ketla le folisa, kene ketla tla hole folisa, haho joalo? Kene ketla etsa seo? Kene ketla se etsa seo, hake na lebaka la ho ema moo morao. Hoja ken ale bokhopo ka ho ‘na; ha kena seo seka le phahamisang litulong tseo, hake khone, hane ke khona empa kesa etse seo ene etlaba ke bokhopo bojoalo ka motho.

“Hahole joalo.” Ore, “Ka neo ea Molimo, o lokela ho etsa seo, leha hole joalo.”Ema motsotso. Che, ke eona taba eaho se bale Lengolo hantle.

Jesu O ile A feta moo ho nong hole likete tsa batho ba holofetseng, liritsa, lifofu, lihlotsa, le baliorise, ‘me ha A kaba a baa ma lehaneane. A ikele ho motho feela ea neng a nale mathata a mang a itseng. O ne A ile A etsa seo, ka lemo tse mashome a mararo le metso e mehlano. O ne A ka tsamaea. A ka ... lemo tse mas‘ome a mararo le robeli, ke lumela hore hone hokaba joalo. O ea bona, ho n ale se seng ka oena ...

158 Hobane, hoka etsahalang haeba mosali oaka a ne a lutse moo, kapa ‘me oaka, mosali oaka, morali oaka, o ea bona, moena oaka, kapa ntate oaka ba lutse moo? Oho, haeba hoka ba le se seng se etsahalang, kene ketla rata hore se etsahale. Oea bona?

Empa, o ea tseba, e kanna eaba ho nale emong ea lutseng mona, a s‘ebahala hantle, ea haufe le lefu ho feta kamoo ba bonahalang ka teng; ka mathata a pelo kapa mofets‘e, o ea bona, kapa sehlotsa? Haho phapang. O hloka feela, “Hao lumela seo.”

Joale, bakeng saka, seo se bonts‘a hore hase ‘na, kene ketlatla ke etse hona joale. Ha ne nka khona, kene ketla etsa mponeng, ke nahana joalo. Kene ketla re, “Tlisang mo‘na le mosali mona sefaleng, hoka bonts‘a hore ke senatla se se ka kang sa Kreste.”Kene ketla bolela mantsoe a ‘maloa ho eena, “Ema o tsamaee!” O ea bona, kene ketla rata ho etsa seo. Sechaba sene setla hoeletsa feela, sere, “Ho bokoe Molimo! Ke mohlanka ea moholo ha kakang oa Molimo, Moena Branham!” Oea bona? Che, seo, sene se tlabe se fositse, o ea bona.

Empa joale Jesu Aka lietsa lile peli, mantsibueng ana.

161 Empa, o ea bona, ha motho a qala a qhiletsa, ba qala ho, hantle feela ho theohela, (haba batle ho nahana feela) empa tlase koana, ba qala ho nahana, “Ese e chaile, keea ikela.” O seke oa etsa seo. O seke oa etsa seo. O ea bona, o lumela seo. Haeba nka khona, ken eke ... Empa, joale, ha feela o ne o ka tlosa pelaelo eo pelong ea hao, se lumelle letho ho kena mahareng.

[Karolo esa sebetseng lebanteng - Mong.] O hutsoe ho tloha tsoalong; e lokisitsoe hantle feela, a tsamaea, a lokile hantle. O ea bona? Polelo eo, lingaka bo Baena ba Mayo. Le hlokometse seo ho Readers Digest, e seng khale mona, Donny Morton, Mehlolo ea Donny Morton. Ngoana eloa e moneane mane hola Calivornia, mane Assemblies of God, mane sekolong, Southwestern Bible School, ngoana eane ea neng a sothehile leho ameha ho fihlela Jonh Hopkins le Baena ba Mayo bare, “Haho thuso ea hae lefats‘eng lena .”Empa Molimo ke HO ITSOE KE MORENA. Seo ene ele phapang, o ea bona.

O seke oaea ntle le ts‘epo.

163 Joale, metsotsong e ‘maloa, re tlilo rapela joale. Ke metsotso feela e les‘ome le metso e ‘meli, mohlomong reka qeta mola ona oa thapelo. Haeba reka qeta mola ona, eba mohlomong reba le nako ... ke ts‘episitse hore ka mas‘ome a mararo kamora hora ea borobong. Letla s‘ebella seo. Ho lokile. Ebe re, lokisa seo rese siileng mantsibueng ana, retla tsoella pele hosane mantsibua.

Joale emong le emong o tlabe a rapela. Kaofela ha lona ntle moo joale, bao, ba senang karete tsa ho rapelloa, kapa ba nang le tsona, leha e kaba ke eng, le qalelle ho rapela. O ea bona, tumelo ea lona etla etsa hantle feela seo Jesu A se boletseng matsatsing a fetileng. O ka ama qooa ea kobo ea Hae. Joale ha reka ba le khutso e kholo, seke laea koana le koana. Ebang hantle feela le khutso e kholo nakoana.

165 Tloho, monghali. Hare tsebane a kere, ke nahana joalo. Haeba ken eke tla khona, kene ketla etsa seo. Lea, tseba hoe ken eke tla etsa seo. Ke, kene ketla thabela ho etsa seo, empa hake no khona. Hantle ntle o eme bakeng sa motho e mong mona, hobane ke sona seo o neng o se rapella. [Monna eo ore, “Ho joalo, monghali.” - Mong.] Na o lumela hore Molimo A ka mofolisa? Habao kamong akere, Ba hole le mona. Ke taba ea mofets‘e. Ho joalo? Na o lumela haba tla fola. Eea, seo setla etsahala, ha feela o lumela seo. Ke phetho seo o lokelang hose etsa. Na seo hase setle? Molimo A o hlohonolofatse.

O phela joang? Na re fela re sa tsebane hohang. Motho feela ea ileng a kena mona. Hake o tsebe hake soka keo bona. Empa, o mona ... Sena, Bibele ena e ntle, e ts‘oere ts‘episo; eo eleng, Seo ke Lentsoe la Molimo. ‘Me Bibele ere, ka hare moo ho Eona, honale, “Lentsoe la Molimo le senola mehopolo, litakatso tsa lipelo, joalo, joalo, ka bobeli ho bolela Lentsoe lena le Ngoliloeng, le senola hore seo ke ‘nete, kaho boleloa peleng, ‘me Molimo A le etse ‘nete.” Joalo kaha A boletse, “Hahobe le khanea, eaba hoba le khanea.” Ke mpa ke bolela seo feela, hoka bua le lonaa, joalo kaha Morena oa rona A ile A bua le mosali selibeng, joalo kaha A ile A bona Simone, joalo joalo.

O bile le mathata. O ile oaba le oporeshene eaba eea qhaqholoha hape. O ea hlokomela seo ke neng kese bolela, nkase khome ho etsa ntho tsena hantle feela mona. Ke kholoa hore o ea utloisisa hobaneng. Haho joalo empa o ea tseba joale. Ke utloile hantle feela hao nahana. “Ka ipotsa hore na O tla bolela seo, kapa joang,” ka tsela e joalo feela. Che, nkase bolele seo, hobane nkase bolele seo mona. Empa hotla loka ha joale. Eea, o lumele seo. Eba le tumelo ho Molimo.

168 O phela joang mosali? Na o lumela Jesu Kreste, Mora oa Molimo? Na o lumela hakele mosebeletsi oa Hae? Ke thabela seo haeba ke tsela e‘ngoe ea ho o thusa, ketla etsa seo. Tsela e‘ngoe feela eo nka o thusang ka oona, ke seo ke se bonang. Nka ... Nkase bolele seo, ho fihlela, ke bona seo, hobane se lokela hore setsoe ho Eena. Kese Halalelang ... Ke neo e Halalelang hotsoa ho Molimo, etsoang hantle ho Molimo.

Mathata a hao ke leihlo. O nale ntho e kang lethopa ka hare ho leihlo la hao. Hao bone seo, empa leka leihlong la hao le lets‘ehali. O lokela hoka tseba sena ha joale, hoka ‘na haeba le emong ntle moo eaka bolelang sena. Ke fumana hore o boetse o nale mathata a mang hape. O nale bothata ka letsoele la hao la molema, hape. Ho joalo, akere na? Joale o ea tseba. Mona, haeba seo setla o makatsa, ere ke o bolelle. Haotsoe hlakoreng lena la motse. O tsoa hole le mona. O tsoa hola Louisana. Khutlela morao, o lumele Molimo, ‘me o tla fola ke seo. Amen. Lumela, ka pelo ea hao eohle. Eba le tumelo ho Molimo. Se belaele. Lumela ho Eena.

O phela joang? O khathatsehile haholo.

170 Mo‘na eloa o khathetsehile haholo ke khatello, hape, ea hloho e putsoa, ea apereng sutu e putsoa, ea lutseng, ea ntebelletseng. O nale khatello ea kelello, haho joalo, monghali? Ese e o lesitse ha joale. Ho felile ka eona. Ho bokoe Molimo!

O amile eng? Eseng ‘na.

Seo se bile sefa mo‘na eo, kamora hae, khothatso. O ne o sa lumele hore o n ale Lefuba, mats‘oao a lona. O amohela Jesu ha joale joalo ka Mopholosi oa hao? Ho lokile, o kanna oa amohela pholiso ea hao. Amen. Lumela seo ka pelo eohle ea hao. Amen. Ke eona feela tsela ea ho ka etsa eo feela. Oho, ho hotle ha ka kang!

O ea lumela, kaofela ha lona? Banna phirimaneng ena, batla han tle feela ka mola oa mo‘na!

Mo‘na ea lutseng hantle feela kamora hae moo, o ea ipotsa ka ntho tsena tsohle tseo a libonang. O nale serame. Na o lumela ha Molimo Aka o folisa? Joale he o ka amohela seo! Oho, hle!

Mosali, o ... hantle feela ho mo‘na, ekare, e tsamaea hantle feela le mo‘na phirimaneng ena. Hantle feela! Ho bokoe Molimo!

175 Mo‘na e mong, ke enoa moo a lutseng hantle mona, ka hermina tse peli. Na o lumela ha Molimo A ka folisa hermina? Amen. O ka amohela pholiso ea hao.

Mo‘na e mong hape, haufe le eena, o nale hermina le eena. Oea lumela monghali? O ka amohela le oena pholiso ea hao, ha feela o ka lumela. Amen. Aleluja!

Na o lumela Molimo? Eba le tumelo. O seke oa belaela. Hahona bohole, hoea ho Molimo. Na le lumela seo?

Ho nale mo‘na ea lutseng mona hantle feela. Ke mosupile hantle feela ka monoana. O roetse likhalase, ka hloho e putsoa. O nale lefu la tsoekere. Haeba o tla lumela ka pelo eohle ea hae, Molimo O tla mofolisa. Mosali oa hae o lutse hantle haufe le eena moo. Eea, its‘oarelle hantle ka eena, o nale mathata a kholone. Beha tsoho la hao hantle ho mopotoloha, o lumele ka pelo eohle ea hao. Ebe bobeli ba lona leea fola.

Le lumela seo,

179 Bothata ba hao ke lehoele la mali le bkoetseng mothapo. Seo se sephaka sa hao se se ts‘eali. O nale mofets‘e. O ile oa sehoa. Baile ba o neha meriana. Meriana e ile ea etsa hore lehoele leo le suthele mona ka matla a maholo lese le le bohale haholo. Na o lumela ha Molimo A ka o foliksa? Joalo kaha o lumetse, ha seo se etsuoe ka Lebitso la Morena Jesu, ha a fole.

O bonahala ele mosali ea senang bothata baho kula hohang, ea matla. Na o lumela Jesu Kreste, Mora oa Molimo,o ea phela? Na o ea lumela hore o teng mona kajeno? Ha nka o bolella se seng ka oena, o tla lumela ho Eena ka pelo eohle ea Hao? O ilo etsa oporeshene. Ke mathata a sesali. A basali. O lokela hoea lithipeng. O nale motho ea nang le oena, ea hlokang lithipa le eena, motho ea mocha haholo. Hantle feela. Hantle feela. Ke hantle feela. Ebe, o nale e mong eo o morapellang hape, ke mo‘na oa hao. Ha a ea bolokeha. Ha aeo mona. Na o lumela ka pelo eohle ea hao, o tla bolokeha, hao satla ea lithipeng. Ikele o lumele, ka pelo ea hao eohle. Amen. Amen.

Eba le tumelo!

181 Ke bona tsela eo o tsamaeang ka eona. Ke Molimo feela ea ka folisang mofets‘e. Empa lebaka ke hore Molimo ke Eena ea tsebang ha joang. Na o lumela seo hore A ka khona bakeng sa hao? Ebe jaole ke o beha matsoho, khaitseli, Lebitsong la Jesu Kreste, bakeng sa pholiso ea hao. Amen. Ikele joale, o seke oa belaela, lumela ka pelo eohle ea hao.

Tloho, khaitseli, maemo a ho koalana moea, mathata a sesali. Na o lumela ha Molimo A ka o folisa? Ka Lebitso la Jesu Kreste, ikele ‘me o fole bakeng sa khalalelo ea Molimo. Amen. Ho lokile.

Lefu la tsoekere. Na o lumela ha Molimo A ka le folisa le hore o loke leho ... A o folisa? Ka Lebitso la Jesu Kresete, ikele o fole. Joale haeba le lumela Molimo, kaho beha matsoho holima seo, seo se lokela ho etsahala.

Eea, monghali, mathata a mokokotlo le mala. N o lumelahore Molimo Aka o folisa? Joale ikele ka Lebitso la Jesu Kreste, o fole, bakeng sa khalalelo ea Molimo.

Bohle baea lumela?

185 O phela joang, monghali? Hobane oea bona o nale bothata ba marenene, ‘me seo seo bakela mathata a pelo, N o lumela ha Molimo A ka folisa pelo ea hao?Eea, o ikele ka Lebitso la Jesu Kreste, ‘me o fole.

Ke rata hole bonts‘a se seng mona. Ketla nts‘a ts‘upanako ena eaka letsohong, ents‘a. Na le lumela ha Molimo A ka folisa mathata a mats‘oafo, Abe Ao folise? Ho lokile, O fela A ka etsa seo. Na le bone hore seo se etsahetse joang? Ho lokile, Morena Ao hlohonolofatse, ikele o fole, ka Lebitso la Jesu Kreste.

Joale ere ke o ts‘oare ka letsoho. Ke rata hore o lebelle letsoho laka, joalo ka motho e mong le emong. Hantle feela? Ke beha letsoho laka holima seo, joale lea fetoha, lea ruruha, ho nale se mathathang holima lona. O nale alsa ka maleng. Na o lumela ha Molimo Aka o folisa? Na o amohela pholiso ea hao joale?

Molimo, ka Lebitso la Jesu Kreste, folisa mo‘na enoa. Bakeng sa nako ena, Morena, tlosa seo ho Eena, hore atle a bone, leho lumela, hore sena ke ‘nete. Ke ... sena se ngotsoe ka hare ho Bibele, “Ka Lebitso laka batla leleka boliabolose, bao balumelang.” Morena kea lumela. Ka Lebitso la Jesu Kreste, ha liabolose enoa a tsamaee hotsoa ho moena oaka mona. Amen.

Hare boning matsoho a lona hape. Ekare seo hase a etsahala? [“Monna ore, hase a phethahala.”] O folile ikele, fola.

190 Bothata ba mofikela. Na o lumela ha Molimo A tla folisa soe. Na o lumela ha Molimo A tla o folisa? Tsamaea o heme hantle, ka Lebitso la Jesu Kreste, o fole. Amen. Eba le tumelo.

Molimo O folisa bothata ba mokokotlo, O etsa hore a fole. Na o lumela seo? Ho lokile ikele tseleng ea hao ebe ore, “Kea leboha, Morena Jesu. ‘Me ketla loka kef ole.” O seke oa belaela; ka pelo ea hao eohle. Amen.

O tla reng ha nka o bolella hore o folile o lutse setulong moo, na o tla lumela? Ho lokile, ikele ka tsela ea hao, thaba, ore, “Kea leboha, Morena Jesu,” ‘me o tlaba le seo ose kopang. Ho lokile.

193 Tloho, monghali. Na oea lumela? Ke rata ho o bonts‘a se seng mona, seo setla bonts‘a holima matsoho a hao. Mpolelle ... Lebella matsoho a ka mona, haho se phoso ka ona. Bona mona? Aea ruruha ho nale se seng se sesoeu se hlahang ho ona. Na o lakatsa hoja lijo tsa hao tsa mantsibua, hore o tle o ikutloe betere hape? Na o lumela hore o ka khona? Na o lumela hore tsena tseo o libonang litsoa ho Molimo? Joale lebella hantle feela letsoho la hao ... letsoho laka hape, seo hase saleeo joale. Joale, ikele o je lijo tsa hao. Tumelo ea hao e o folisitse, moena.

Hare reng, “Ho bokoe Morena.” Kaofela ha lona. [Phutheo ere, “Ho bokoe Morena.” - Mong.] O lutse ele Eena maobane, kajeno! Na o ea lumela hore re beha matsoho holima bakulang, baea fola? Hantle feela, lea lumela.

Na le lumela seo, khaitseli? Lebitsong la Jesu Kreste, ikele o fole, bakeng sa tlotlisong ea Molimo. Amen.

196 Oho Molimo ‘mopi oa leholimo le oa Lefats‘e, ka lintho tsohle tse etsahalang mantsibueng ana, reea tseba hore O teng mona. Ha Matla A Molimo A folise khaitseli mona, bakeng sa tlotliso ea Hao. Amen.

Tloho joale, lumela feela. Na o lumela ka pelo eohle ea hao? Hao kaba ole sehlotsa khale koana. Lebitsong la Jesu, ha a ikele ‘me a fole, tlotlisong ea Molimo. Amen. Ikele joale, o seke oa belaela, lumela ka pelo ea hao eohle.

Pelo le mala; mala a hlola pelo. Morena Jesu folisa moena. Lebitsong la Jesu Kreste, ke a rapela. Amen.

Ke tsela eo re neng re etsa ka teng, khale koana. (Tlisa ea hao.)

200 Joale hao ea lokela ho ferekana, kapa joang? Na oea lokela? Leha neane. Empa, na o ferekane. Ho lokile. Kaofela ha b ona kantle moo, hantle ntle e batlile eba kaofela, ban ale ntho ele ‘ngoe. Ho joalo feela. Ere ke o bontshe ha joang.

Ke ba bakae ba ferekaneng kamoo? P‘ahamisang matsoho a lona. P‘ahamisang matsoho a lona.

O tlareng ka mokhupi oo? O ea bona, o kase etse seo. Empa ere ke o bonts‘e hore Molimo ke Mofolisi, hobane, kea tseba hore letlilo folisoa. O ea bona? Hantle feela, seo se se sefetile, ha joale. Hantle feela. Amen. Seriti seo se balehile pela hae, hantle feela. Eea, thaba, ‘me ore, “Ho bokoe Morena!”Amen.

Na hao laketse ho boela o hema hape, hantle? ‘Me, eea, na seo sekase be setle? Na lea lumela hore a ka khona? Joale leba tseleng ea hao, ‘me o etse seo. Ka Lebitso la Jesu Kreste, ha seo se etsoe. Amen.

204 Joale o lokela hobatla thuso, kapa o shoe. Seo setla o bolaea haosa fumane thuso. Molimo O mona hoka o neha thuso eo. Na o lumela seo? Ere ke o bonts‘e hore ntho eo e bosatane ha kae. Mp‘e letsoho la hao mona. Na oea hlokomela, ene ele mofets‘e. Na o ne o tseba hore o nale mofets‘e? Na o tla lumela ka pelo eohle ea hao, le ‘na?

Mo‘na enoa o tlilo shoa ha Molimo A sa mofolisi. Ene ele mofets‘e.

Oho Molimo, Lentsoe lere, “Lebitsong laka, batlka leleka bodiabolosi.” Haeba o entse seo bakeng sa ba bang, Morena Jesu etsa sena bakeng sa mo‘na enoa. Ha matla a Molimo O Matla Ohle A oele holima hae, leho boloka bophelo ba hae., bakeng sa tlotliso ea Hao. Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

Eea o lebale ka sena, ere feela, “Kea leboha, Morena.” Ikele o fole bakeng sa tlotliso ea Molimo.

207 O fela o hloka lithipa, hantle feela, bakeng sa hlahala. Empa Molimo, Ea ileng A tlosa hlahala ho mosali oaka, A ka e tlosa leho oena. Na o lumela seo? Na o lumela ha pale eo ele ‘nete, eo ke e boletseng nakong e fetileng? Letsoho laka ke lena le le holima Bibele ena, seo ke ‘nete. Joale lea tseba hore Moea o Halalelang o teng mona. Joale na o ea lumela hore hake o tsebe, hake soka ke o bona. Joale haeba nka o bolella mathata a hao, e lokela hore ebe Seseng mona se mpolellang seo. Ntho Eona eo E ile ea tlosa hlahala ho mosali oaka, o ea bona. Joale, na o ea lumela, hore kaho beha matsoho leho o rapella, hlahala etla ikela? Nao tlilo lumela ka pelo eohle ea hao? Ho lokile, tloho mona.

Kaofela ha lona lea nlumela joale.

Morena Jesu, ha mohau oa Hao le khalalelo libe holima mosali enoa. Joalo kaha ke beha matsoho holima hae, khaneeng ea Lentsoe la Molimo, ha hlahala ena e tsamaee, ha mosali a ke a phele khalalelong ea Molimo, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

Molimo Ao hlohonolofatse joale. Ikele o lumele, ore. “Kea leboha, Morena,” seoi setla tsamaea hang feela.

Ke bokae nak ... Re se re fetile nako ka metsotso e meraro. Ke entse hore e fete ka metsotso e meraro.. Ketla lokisa taba eo hosane mantsibua. Carl.

211 Ke ba bake ba ratang Morena joale? Ke ba bakae ba lumelang hore batho bana bafolile? Hosane mantsibua ketla leka hore ke nke taba ena ka mokhoa o mong, ho o bonts‘a tsela eo sena se sebetsang ka teng, ha Molimo A ratile. Joale Molimo A hlohonolofatse emong le emong oa lona.

Na ho nale batho mona ba itsebang hore ke baetsalibe, ‘me ba rata ho sebeletsa Jesu Kreste joalo ka Mothusi, leho amohela Jesu joalo ka Mopholosi? Na leka rata ho ema mona hore re rapele le lona? Rekathabela seo. Memo e tsoile, re emisitse ts‘ebeletso ea p‘oliso, P‘oliso e halalelang empa kaofela entse ele ea pholiso. Re rapella bakulang, leho ... Bakulang ke sebe, pele. Re rata hotla. Hotla mona motsotso, ema le rona bakeng sa thapelo. Reka thabela ho ema le lona bakeng sa thapelo, hoka etsa se seng le se seng bakeng sa hole thusa. Na leka etsa seo? Na honale moetsalibe ka hare ho moaho ona, ea ratang hoka nka maemo ao ka nako ena, are, “Ketla amohela Jesu Kreste joalo ka Mopholosi oaka. Ke batla seo mantsibueng ana?”

213 Molimo Ao hlohonolofatse. Mo‘na e mong ke eo moo a tlang le teng. Molimo A o hlohonolofatse. Na honale emong? Naho ntse ho nale e mong? Ke tsela eo ke ratang ho bona batho ba etla. Ba theoha hantle feela, pepeneng, ‘me bare, “Ke phoso, ke batla ho loka.”

‘Me moena oaka, khaitseli eaka, pela mollo oana kapa batho bana ba makholo a ts‘eletseng, kapa a makae ka mona (hake tsebe), empa batho bana ba emeng mona ke ‘nete. Haho nako eo Molimo A kileng A mpolella ntho e phoso seporofetong. Ke ba bakae ba lumelang seo ke ba bakae bareng, “Hantle feela.”? Phahamisang matsoho a lona joalo ka b opaki? Lea bona, kamehla seo se nepahetse.

O tla o pholosa ha feela o katla ka Tumelo e bonolo feela, ‘me o e lumela. O tseba liphiri tsa lipelo. Hobaneng ke ile ka epa pitso eo hona joale, ho hlokomeleha eka re moaho ona kaofela ha oona o eaoa ka baka laka.? Ke hobane Se seng se itse ho ‘na, “Epa pitso eo.” Ke neke tla tseba joang hore ena hase nako ea bofelo bakeng sa mo‘na enoa? Hoka ‘na hoa etsahala hore ho nale ba bangata mona. Haeba hole joalo, o kasetle nakong eo re inamisitseng lihloho tsa rona?

Tloho, monghali. Molimo A o hlohonolofatse. Ho lokile.

Morena, mofolise, a fole, O etse sena bakeng sa hae.

Tloho, emong? Babararo. “Ka molomo oa bararo eba bopaki, ha seo sebonahatsoe.”

217 Joale, baena, hale eme mona, le etsa ntho e ntle haholo. Batho bao bakulang, batla etsa eng kapa eng hoka fola. Empa ha motho a hlokomela hore o kula lefu la sebe, ke lefu le bohloko kaho fetisisa.

Batho bana ba tlile mona mantsibueng ana, rea tseba hore ho bile le karolo e itseng ea mofets‘e mona e ileng ea fola. Ke ‘nete seo. Ke bone seriti se tloha mona. ‘Me hake ramalepa. Kea tseba hore seo ke ‘nete. Batho ba bangata mona baile bafola hona joale. Mohlomong ba kanna bakula hape, ha nako entse eea, e kanna eaba baba le emonia. Ka nako e‘nngoe ebe e bat lose lefats‘eng, hoshoa ho etse seo.

Joale, seo lese etsang ha joale, le tlilo amohela Bophelo bosa Feleng. Sheba hore Jesu O itseng, “Ea utloang mantsoe aka.” Ho utloa ho bolela, “Ho utloisisa.” O ea bona. “Ea utloang Mantsoe Aka, ‘me a lumela Ea Nthumileng, o nale Bophelo bosafeleng; ‘me ha anotla kahlolong, empa o fetile hoshoa hoea Bophelong.” O etsa ntho e ntle kahofetisisa eo o kileng oa e etsa.

220 Ketla kopa hore phutheho e eme, bakeng sa sehopotso sa sena, hare ntse re rapela. Baruti ba bang bakatla ho rapella monna enoa, le ‘na; leho thabela ho etsa sena, haeba leka etsa seo. Tlohong letle le ba behe matsoho. Le khutse kaofela ha lona.

Ntate Ea Leholimong, bonteng ba Ha obo Ikhethang; eseng tlasa maikutlo, empa tlasa ketellopele ea Moea o Halalelang, ka nako ea Boikhetho ea pholiso. Haba bona Jesu A etsa ntho tsona tsane, lemong tse kete tse peli tse fetileng, kajeno, ba boetse ba Mobona A lietsa hape le kajeno, ba bangata ba nahana hore baentse seo khale koana. Oitse, “Bangata balumelang ho Eena, ka baka la mesebetsi ea Hae.

Ke mona ho eme meea e meraro e lokileng, banna ba bararo. Hantle feela, joalo ka Molimo, hangata eba basali. Empa kajeno ke ba‘na, hantle feela. ‘Me rea rapela, Ntate ra Leholimong, hore O tla amohela bo-boipolelo ba bona, haba bolela hore ba bile phoso, ‘me ba lakatsa hoba le bophelo, le hoba le bona kaho safeleng, ka Jesu Kreste. Tlosa libe tsohle. Nkutloe hle, Morena, keea rapela. Keba lesa matsohong a Hao. Hoea ka taelo ea Lentsoe la Hao, lereng, “Eo ea tlang ho ‘Na, Nkase moleleke. ‘Me batlile, ‘me Lentsoe la Hao lere, O kase ba leleke. Batlile, bats‘epile hore O kase ba leleke. Ho tloha bosiung bona, batla O sebeletsa maphelo a bona ohle, batsoa sebeng.

223 Kea, rapela Mtate ea Leholimong, hore O tla ts‘ela Moea o Halalelang holima bona, le hore O tla bats‘ela ka Matla a Hao a Khalalelo; hore baseke baeba Bakreste feela, empa lisebelisoa tsa-tsa ts‘ebeletso, batlatsuoe ka mafolofolo, ka Moea o Halalelang, hore batle baise molaetsa ho ba bang.

Morena Jesu, ke banehela ho Oena joale, hoea ka Lentsoe la Hao, ka ts‘episo ea hore batla “ts‘oareloa”. “Ketla Motsosa ka tsatsi laho qetela,” O boletse joalo. ‘Me kea tseba hore Lentsoe la Hao ke ‘nete, re satsoa bua ka bona. Hale soka lehloleha. Joale Lentsoe le tlile ho banna bana phirimaneng ena, ‘me batlile ho latela Lentsoe. ‘Me kea tseba, hore mateanong a nako ena mona, a ts‘oarelo, hore Oena, bakeng sa Lentsoe la Hao, o kase hlolehe. Lebitsong la Jesu.

Ka lihloho tse inameng joale.

225 Ho lona, baena baka ba emeng mona phirimaneng ena, le entse feela ntho eo e lokelang ho etsuoa. Hale hlokomela hore le phoso, lene le tlilo ahloleloa seo, lahlokomela hore seo hase ea loka. Tsela e‘ngoe feela ea ts‘oarelo, ‘me ke tsela ea Sefapano. ‘Me le tlile mona mantsibueng ana, pela batho bana, ho Moamohela joalo ka Mopholosi, hore le hlokomela hore le phoso, ahloloa. ‘Me O ile A shoela baetsalibe. Ke lona lebaka leo A ileng A letlela mona lefatsheng, ho shoela baetsalibe, A kopa ho hong feela, hoo A ho s‘oetseng, oena. Na oka etsa seo na, na oka Moamohela joalo ka Mopholosi oa hao? Lebala libe tsa hao, leho Moamohela joalo ka Mopholosi oa bophelo ba hao. Haeba hole joalo, phahamisetsa letsoho la hao ho Eena, “Ketla etsa seo.” Morena Ao hlohonolofatse.

Seo se bolela hore ho felile! Haeba le lumela hore ke mosebeletsi oa Molimo, joale ke hoea ka Lentsoe la Hae, “Libe tsa hao lihlokotsoe, liile. Li oetse ka hara lets‘a la ts‘oarelo, Ha A phithile A lihopotse hape. O sebupuoa se secha ho Eena, phirimaneng ena.”Joale mohlomong ...

227 Baena bana ha batle ba babehe matsoho. Ba bang ba bahlanka ba Molimo ba emeng mona atamelang, tlohong, ba beheng matsoho, hape, hare bahlohonolofatseng, hore bathole Moea o Halalelang. Atamelang.

Ntate ea Leholimong, tlatsa moena ea lokileng ka ... [Mantsoe a mang a sa utloahaleng mona - Mong.] Tlatsa moena enoa, ka kolobetso ea Moea o Halalelang. Tlatsa moena enoa mantsibueng ana, Morena, ka Kolobetso ea Moea o Halalelang. Fana ka sena, ka Lebitso la Jesu Kresete, joalo kaha ke banehela ho Oena, bakeng sa mosebetsi oa Hao.Amen.

229 Joale leka phahamisa hloho tsa lona. Banna bana ba amohetse Kreste joalo ka Mopholosi oa bona, bafetile libe tsa bona bats‘oaretsoe. Seo ke Lentsoe la Molimo. Ke ba bakae batsebang hore seo ke ‘nete?

Joale ke rata hore le shebe ka lets‘oeleng, metsoalle. Joale Ore, “Haeba le Nsoabela ka pela batho, Ketla lesoabela kapele ho Ntate. Eatla Mpaka kapele ho batho, Ketla mopaka kapele ho Ntate le Mangeloi a Halalelang.” Phahamisang matsoho a lona, ho bonts‘a bopaki ba hore le amohetse Kreste joalo ka Mopholosi, le Monka joalo ka Mopholosi ha joale. Lona baena mona phahamang, batlang aletaren g ha joale, phahamisang matsoho a lona, hore chaba se le bone. “Ea Mpakang hara batho, Ketla mopaka kapele ho Ntate le Mangeloi a halalelang.”

Joale hare inamisitse hloho tsa rona, bakeng saho koala.

Ke batla emong le emong oa lona mona, batho baka khonang, hotla ts‘oara baena bana ka matsoho. Leho ba memela ts‘ebeletsong tsa lona, ba bang ba balisa, letle le tsamae le bona, ho tloha mona, hoka fumana kolobetso ea Moea o Halalelang.

Molimo A lehlohonolofatse. Molimo A lefe mohau, o sa lekaneeng, eo ke thapelo eaka. Hare inamise lihloho tsa lona hare ntse, ke nahana, Moena Rose a tlo koala ts‘ebeletso. Ho lokile, Moena Rose.