Kereke le Boemo ba Yola (63-1226)

871-1 Baena, re bitsitse kopano ena kajeno mona ka baka la ho tseba hore re ka tsamaisa kereke ya Modimo o phelang ka mokgwa o jwang, eo re dumelang hore ke karolo ya kereke ena.

Ke rata ho, ntho ya pele eo ke ratang ho e bolela, ho tsamayeng haka ho pota lefatshe, ho ya ka moo ke tsebang, sena ke sebaka se nang le Moya o Halalelang wa Modimo ho feta sebaka sefe kapa sefe seo nkileng ka sebona. Ke nale dibaka tse pedi tse ding tseo nkileng kaba ho tsona, empa ha kalo re -- ha re bone dibaka;se seng sa tsona se ile kwana mekgatlong, se seng se -- se wele.

Jwale ke ile ka bitswa maobane ka bolellwa kopanong hore kaofela ha lona le batla ho mpotsa potso tsena ho ya ka mesebetsi ya lona kahare ho kereke, le nna-ke ke seo ke se tletseng mona kajeno,ke ... Le ho lokisa kereke, kapa ho ofa seo ke nahanang hore -- hore se etse kereke ho tswella pele ...

871-4 Baena, ke nale bonnete ba hore leya hlokomela,hore, jwalo kaha ke entse tshisinyo ka sebaka sena senang le, ha se sebaka se seholo mona lefaseng, hape hase sebaka seo mmino wa teng oleng monate, o lerata haholo, le ho thetheha, kapa haholo ho bua -- ho bua ka diteme, le dintho; hase tsona; empa ke boleng ba Moya o sebetsang ka hare ho Tabernacle ena. Ha kalo, ke rata ho bua le ho leboha Moena Neville, le lona baena mona, ditrustees, le madeacone, le Sunday school superintendent, kaofela, bakeng -- bakeng sa seo le se entseng ho thuseng ho boloka ka yona tsela eo le laetsweng ka teng. Ebile tsela e telele yaka ya thapelo, le takatso yaka ho tloha kele moshemane, ho bona kereke e bolokeha ebile ele maemong a lokelang.

871-5 Jwale, re boloka kereke,ke le boleletse, ha nako e ntse eya kena le se seng seo ke ratang ho bua ka sona le lona, re ka boloka dintho tsena ka mokgwa o jwang, tsela eo ho lokelang hore e sebediswe ka teng. Mme o qadile ... Ka mora ho tloha mona, re sebeleditse le ho ya pele. Empa jwale, Moena Neville hoba e monyane hara rona, a tla hara rona, ke nahana hore ho kaba molemo ho Moena Neville ho ka itukisa hantle ka tumelo pele ke hlahisa ntho tseo ke batlang ho dihlahisa jwale. Empa jwale, kamora hore ke fumane hore o itukisitse bakeng sa tumelo, le ho utlwisisa hore na thuto ke eng, le ho bapala karolo ya bohlokwa ya tumelo hoba paki ya Kreste le ho itshwareletsa ho seo re se dumelang hoba nnete, ke dumela hore ke hora jwale, etlaba nako e lokileng ho moatamela ka -- le mahareng a lona baholo ka hare ho kereke,le hore le tla nka taelo ena le ho ba hopola; ke ba bohlokwa hoya ka tsebo yaka ho Modimo. Mme ke lebeletse ho nka ntho tsena tseo ke dibuang ho diisa ho bona, hobane ho lokela hore hobe le emong eo eleng hlooho ho potoloha mona. O lokela hoba le ...

872-6 Jwale, ha ke leke ho senya kapa ntho e nngwe e jwalo, empa (o ya bona?), monna kapa ho hong ho nang le dihlooho tse pedi, ha e tsebe hore eya kae. Modimo ha akaba a tloha a bile le hlooho tse pedi ka hare ho kereke ya Hae; Ha akaba a leka; ke hlooho ele nngwe. E sebetsa ho ya ka meloko ... Jwalo kaha re badile Mangolo, ho dula ho nale ale mong eo A sebetsang ka yena. Hobane o fumana banna ba babedi, oba le kgetho tse pedi. Dilokela hotla ho ya le mong elenng wa ho qetela, mme wa ho qetela ke Lentswe, eleng Bibele. Mme jwalo ka moetapele wa kereke, qeto yaka ke Lentswe, mme ke rata ... ke ya tseba le baena baka, le lebeletse nna jwalo ka qeto ya lona ho eng ... Ha feela ke latela Modimo jwalo kaha Paulose a bolela lengolo, “Le latela nna, jwalo kaha ke latela Kreste.” ...

872-7 Ke tla lebella le lona jwalo baena, ka nako enngwe le enngwe ho tloha Lengolong, o tle ho nna ka thoko o mpolelle hotswa lengolong hore ke phoso kae na.Ha ha ke kgathale hore o motshepua kapa o ... Kapa o molebedi wa monyako, leha ekaba o mang, o tlamelletswe ho nna, jwalo ka Moena ho Kreste, ho njwetsa moo keleng phoso ka Mangolo. Ha honale potso, ha re dule fase re e lokise.

Ke kahoo le lokela hotla, ke kgolwa, ho nna kajeno, se ntlisitseng mona, ke hobane honale dipotso tse o ipotsang tsona ka kelellong ya hao ka tse etsahalang -- etsahalang hona mona. Jwale hopolang, baena, ha ke tsebe ... Haho mabitso a ngotsweng mona diteketeng, empa ... A ngotswe, mme ha ke -- ha ke tsebe hore ke mang ya ngotseng, empa ke dipotso kelellong tsa lona, mme ke mona ho di araba ho ya ka tsebo yaka e batsi.

872-9 Hopola, Modimo o ntebeletse hore ke dule Lengolong. Mme nna ke lebeletse lona hore le dule Lengong (bona, bona?) na kereke ena. Le ho e boloka ele ya Semoya, hobane hopola, matla ohle a -- a mmuso wa lefifi a satane a tla o fetohela ha o qala o hola Moreneng. Mme o lokela hoba lesole, eseng moithuti feela. O lesole le hodileng jwale, o rupelletswe ho lwana. Mme Satane o tla tla kgahlano le wena jwale, ka hobane le ya lwantshana jwale. Mohaneleng kapele hobane le baena; le baena; mme yena ke sera. Mme re mona ho ka kgantsha Lebone leo hara lefifi, hore ha lefase lele lefifing mme mebuso yohle ya kereke e ya ho Lekgotla la Dikereke ... Mme haufenyane ba tla be babatla ho ngola letshwao mona monyako, “Ho kwetswe!” Mme re tla lokela ho ya kopana sebakeng se seng, ‘hobane ba tla kwala dikereke ka le leng la matsatsi ana o tla amohela letshwao la sebata. Mme re ikemiseditse ho dula re tshepahala ho fihlela ho Modimo ho fihlela re lokollwa, mme ke seo re itokisetsang sona.

873-10 Jwale, ka kotloloho ... Ke rata ho botsa, ha ho fihla nako ya hore e nngwe ya tsena e etsahale e be etla ele potso, ebe tape e bapalwe ka pele ho phutheho ya kereke ena (bona?) kopanong tsa lona, kapa kopanong tse kapele, pele kopano e qala. Kenyang tape ena le ebapale. Hore tshebeletso e utrlwisise hore banna bana ke mosebetsi wa bona ba tlamelletswe ho Modimo, jwalo ka selekane ho kereke ena, ho thusa ho itshwarella ho melao ya yona. O kanna wa hanana le bona; ha ke o dumella ho e bapala, mme ke tla hanana le wena. Ho lokela hoba le lebaka kae kae le lokela hhoba teng e -- ebe le teng. Mme se seng seo ke setsebang, ke fana ka sona tlasa Moya o Halalelang, ke Modumella hore ebe Wa ho qetela. ha eena tape ebe ya ho qetela dipotsong tsa lona.

Jwale, ya pele ke:

220. Kereke etla sebetsa jwang kgahlano le kgweletso ya dithuso tsa ditjhelete tsa -- tsa dijo le diaparo? Ke efe tshebetso, ke taba eo kereke etlang ho e etsa jwang eo na?

Jwale, re ya hlokomela hore kereke e ikemetse, hobane maloko a rona mona a kereke; re ya tlameha re ya lokela hore re thuse ba bang mona. Re a lokela ho thusana ele rona; ho ya utlwahala, maloko a kopaneng a Tabernacle a tlang mona ho re thusa. Re ya tlameha ho bona, jwalo ka baena le dikgaitsedi baipontshitseng ele maloko a kopano ena.

Jwale, mme jwale re ya hlokomela hore jwale bosiung bona hona le dimillione tse senang dijo bosiung bona ka mona, diaparo, mme re lakatsa ho ka thusa bohle kopano ya bona, ho etsa eng kapa eng eo re ka kgonang ho e etsa; empa lehlakoreng la tjhelete reka se kgone ho etsa seo; re kase kgone ho thusa lefase lohle. Empa re tlamehile malokong a rona. Mme ke nahana, ho seo, haeba re nale se seng seo o batlang hore re se bolelle batho bao eseng ditho tsa kereke, se seng seo o batlang ho ba fa sona, se lokela ho sebetswa ke board ya madeacone.

874-13 Madeacone ke ona -- a nang le ho ka hana, kapa ho rarolla bothata bona, honale; hobane ka hare ho Bible ha qabang eba teng ka baka la dijo,le diaparo, jwalo jwalo, bukeng ya diketso, ba ile ba bitsa baapostola ba bolella ka sena, mme bare d, “Eyang le batle banna ba supileng batshepahalang ba tletseng Moya o Halalelang batle ba shebane le ntho tsena, hobane re lokela ho inehela ho Lentswe la Modimo ka botlalo le thapelong.”

Hape hase mosebetsi wa moetapele ho -- bakeng sa dijo jwalo jwalo. Sena se lokela ho etswa ke madeacone. Ha se batshepuwa; ke madeacone office ya ho etsa sena. Mme sena se lokela hoba ... Hopola ka Bibeleng ba ne ba ikemetse, maGreeke le -- le maJuda, moo dikgohlang ditla hoba ngatanyana ho nale tse ding, empa ene ele batho baneng ba fana ka ntho tsa bona ho hlokomela kereke le ditlhoko tsa yona, ebe ho -- be arolwa hantle ka ho lekana. Ebe ho tla kgohlang e nyane, ebe ke moo re fumanang madeacone a rona a pele. Mme oo ke o mong wa mesebetsi ya bona, ke ho etsa seo.

874-15 Ke nahana seo, jwalo ka sa rona, jwalo ka batho ba rona, re lokela hoba hlokomela. mme elokela hoba ka hare, kganyetso efe kapa efe, e ye ho modula setulo wa lekgotla la madeacone, mme etla bonwa ke madeacone lekgotleng la bona le ho bona hore na ba etsang ka seo. Le ntho tseo kaofela lediaparo, le dijo, boditjhelete jwalo jwalo, kapa eng kapa eng, e lokela ho hlaha ka madeacone. Ebe madeacone, ha anka qeto hore baya -- batla etsang ka seo, mme ebe se hlahiswa ho bona -- ramatlotlo,ho bona hore ramatlotlo o ya kgona ho lefa tjhelete ekalo na, kapa-kapa o reka diaparo, kapa eng kapa eng. Empa ma -- lekgotla la madeacon le lokela ho kopana ka seo, mme ha le ye ho ditrustee kapa moetapele.Ntho tsa madeacone mmoho.

Jwale, ebe potso ya bobedi:

221. Na ebe ho ya hlokahala hore ho buuwe sefaleng hore dipuo le botoloki ba tsona dilokela ho etswa pele kereke e kena na? Eo ke potso e hlahileng mona pampireng ena, eo eleng karete e nyane.

Jwale, sena etlaba ho ya ka moetapele mona. Bona? Hobane aka, kamora tseo,hodima karolo ya Semoya, ke hlooho ya seo. Madeacone ke mapolesa ka kerekeng, hoka boloka kgotso le hlokomela ntho tse ding, le ho fepa bafutsana, jwalo jwalo. Batshwaradibuka ba matlotlo le meaho, mme ke seo ba se hlokomelang. Empa moetapele ke -- ke mohlokomedi wa karolo ya semoya, mme sena setlaya ho wena, Moena Neville.

875-17 Jwalo ka, ho nale ... kgale ha melao ene e bewa ka kerekeng ... ke dumela ho buweng ka diteme, le ho ditoloka, le tsohle dineo tsa Moya tseo eleng tsa Modimo tseleng ka hare ho kereke. Re phela matsatsing a tshwanang le matsatsi ao ale a Bibele, moo dikereke ... Jwale, o ya bona Paulose, a fumana kereke ya Ephese, kereke ya Ephese, ene ele kereke e lokileng. O ile wa hlokomela? Re dumela ha Paulose, o ile a tjho jwalo ka boena, o buile ka diteme hangata, mme re ya tseba hore o nale dineo tsa dipuo, hose le ya mong, empa bohle bao Moya oneng o mo neile bona, hobane o ne a bua le BaCorinthe moo. Mme ho boloka nako, ha ke fetole Bibele le ho o balla, hobane e tla etsa -- ho dula ha rona nako e telele bosiu, jwalo kaha ke sena nako e lekaneng. Mme jwale ... Empa hore o bone ...

875-18 Jwale, Paulose le ka mohla haho moo aneng a bua le kereke ya Ephese kapa ya Roma, kapa e nngwe ya dikereke efe kapa efe, ka dineo tseo tsa Semoya, hore aka diboloka jwang. Empa one a bolela le Bacorinthe nako le nako ka seo, hobane bane ba rata ho etsa sena lebaka ka mehla. Le Paulose o itse ho bona ha a le mahareng a bona,ha bane ba fumana hore emong ona le pina, mme a leboha Morena ka dineo tsohle tseo a dibeileng. Ha o ka hlokomela karolong ya pele kapa ya bobedi ya Ba korinthe, Paulose o ne a ba jwetsa, ka maemo, seo baneng bale sona ho Kreste, ka moo -- baneng ba eme ka teng ho Kreste.

Ebe kamora hore a ba bolelle, jwalo ka ntate a ntshe sephadi a qale ho bashapa, are, “Ke utlwa hore ho nale ho se utlwane hara lona, ke utlwa hore le nwella tafoleng ya Morena.” Ha a kaba a ba nyefola; mme le se etse jwalo le lona baena: lese baetse eka hase bakreste; empa ke tsela eo ba itshwarang ka yona ka tlung ya Modimo. Ke moo eleng tengtaba ena.

876-20 Jwale, ke tla bolela sena, jwalo kaha Paulose wa kgale a itse, seo, “Ha letla mmoho, ha a bua, e mong ha a toloke. hahose toloko, mme a kgutse. Hahole toloko ...”

Jwale, ke shebile kereke mona, ke bone hore le ya hola, mme ke bone neo tse ngata tsa Moya disebetsa hara lona.Nakwana, ke ne ke lokela hotla ho Moena Neville ka Lentswe ho tswa ho Morena ho mmontsha se seng seo aneng ase etsa se phoso.

Mme ha ke ... Ha Morena a ... Moya o Halalelang o nkentse mohlokomedi wa mohlape, mme ke mosebetsi waka ho o ruta nnete. Mme ke leboha haholo Moena Neville; o ne a leba nneteng.Nka o bolella seo A reng ke se bue.

876-23 jwale, ho sena, jwalo kaha ke hlokometse ho hola ha kereke ya hao eya hola,ke hlokometse seo. Mme kahara kereke, ke ka mokgwa oo ho neng hole ka teng qalong, mme ena ke tsela eo ho neng hole ka teng pele -- re batla hore hobe jwalo hape.

Jwale, ha o sa hlokomele, ha masea ... Ntho ya pele eo lesea le e etsang ke ho leka ho bua ha aso tsebe ho bua. Bona? O beteketsa haholo, le lerata, le -- le jwalo jwalo, empa o nahana hore a -- aka hlola moreri ka nako en. Tjhe, re fumana hore sena hase ntho feela bophelong ba nama feela, re fumana seo le bophelong ba se moya. Ke e nyane. Ha o kare o lhlokomedisa ngwana eo le ho ho mobetsa hanyane ka rata leo “gooing” le ho leka ho bua, o tla senya ngwana wa hao (o ya bona?) o tla mohlokofatsa. Ho molemo ho lesa ngwana eo a hole hanyane ho fihlela a kgona ho bua mantswe a hae hantle, ebe o mmolella jwale.E seng ha ntate a bua kapa mme^ a bua. Empa ha nako ese e fihlile, ha abe le seo a sebuang. Na oya nkutlwisisa na? Jwale, molese a bue ha nako ya hae ese ele teng.

876-25 Jwale, haeba se teng se bileng moutlwa bophelong baka dikopanong, ke ha e mong a ema a fana ka molaetsa nakong eo kentse ke fana ka molaetsa a roba Moya. Ke satswa kopanong kwana New York le dibakeng tse fapaneng bareri ba lesa sena ho tswella pele ka mora nako, empa hase nako -- empa ke pherekano. O ya bona, ha Modimo a sebetsa ka mola ole mong wa molaetsa, A ka ... ho kaba -- e tlaba ... O tlabe a hlola ka baka la Hae, Ha a leka ho fetisa taba ho e tlisa ho wena, ho kopano, ho etsa altar call le se seng.

Ba keng sa, jwalo ka. Re dula pela tafole, re bua, mme re bua ka Morena. Mme ebe mapimpane o mathela tafolengka potlako, a tlosa tjhadimo yohle ho taba e re buwang ka yona, a hulaka, a hweletsa, “Ntate, mme. ke fedisa taba eo ha se yona. Mme re entse sohle sena, ha, le babang.” Ha re ne rele hantle feela hantle -ho ya fase sehlabelo ... Jwale, a bontsha ho ya hae, ho lokile. Ho papadi ya baseball, ho lokile. Empa se laolwa ha feela a phasoloha nakong ya molaetsa ho ntse ho buuwa ka oona. Ha a eme ho fihlela nako e etla are bolelle hore ho etsahetseng baseballong.

877-27 Jwale, ke seo re se fumanang haholo ka dineo tsena matsatsing ana. Ke lona lebaka le etsang hore Modimo ase re tshepe ka dineo tsena tsa semoya; ha re tsebe ho dilaola dineo tseo. Ke seo eleng lebaka kajeno, ke lona lebaka le entseng hore re sebe le tsona matsatsing ana.

Re fumana sena ele se susumetsang dineo tsa Moya. Ha ke dumele hore ho jwalo mona tshebeletsong ena ya rona. Ke lebohela seo ha ke dumele hore ke tshusumetso eo ka hohle. Ke nale dineo tseo, empa ho hlokahala hore o dilaole.

877-29 Mme ha o tsamaya oilo etsa ho hong ... Jwalo kaha o ne oilo sebetsa monga hao le wena le qala mosebetsing wa hao wa pele o ya dumela ho nka ditaelo, mme monga hao o ya o tshepa a dula a o phahamisa molebe ho ya ka office.

Jwale, ke dumela ha nako eo e fihletse Branham Tabernacle, ho tseba ho nka -- ho nka neo tseo Modimo are fileng tsona, hore Modimo a ka re tshepa le ho re nyolla le ho feta moo ho seo renang le sona. Empa re ka se kgone ho tswella ... Mme o bona monna eo kamehla a dumelang ho bolela ... Mme o hopole, “Moya wa moporofeta o lokiseditswe moporofeta.” hotjho Lengolo. Hao bona eo oileng wa mohlokomedisa, kapa mosadi, le motho eo atswa taolong, mme o mmolella nnete ya Lentswe, mme ho bontsha moya oka ho ena ha se wa Modimo.Hobane Bibele ere, “Moya wa moporofeta,” kapa “o porofetang,” hotjho hore, o pakang, o rerang, o buang ka diteme, kapa eng kapa eng, ‘hobane diteme le toloko ya tsona ke boporofeta. Mme ke o lokiseditsweng moporofeta, mme Lentswe ke Moprofeta. Jwale re -- re bona ho hloka taolo hwa batho ho tlola ho fana ka molaetsa, haho kgathatsehe hore o batla ho fana ka ona hole ho kae, ha moreri ale pulpiteng.

878-31 Jwale, ke lekanya hore Branham Tabernacle, ebileng ya dineo tseore difumanang ... Mme renale tse ding tse batho ba difuweng mona. Jwale, enngwe ya tsona dimpho tseo diya itshebedisa tsona. Ke dimpho, jwalo ka ho rera, jwalo ka phodiso, jwalo ka tse ding dineo; tsena ke dineo; ke ditshebeletso ka botsona. Mme monna ka nngwe o laetswe ho ema tshebetsong ya hae.

Ka tsela e jwalo, ha Branham Tabernacle e sebetse tjena. Mme letsatsing le leng, haholo holo letsatsing lena leo releng ho lona (ebile ha ke batle ho bolela sena, empa) ba bangata ha kakang baentsweng badumedi.Ha re batle ho etswa hore re dumele. Haho monna, haho motho ya felletseng kelellong ya ka ratang hoetswa modumedi. Re ... ha re sa be le nnete, ha re sebe le letho; ha re emele hofihlela reba le Jesu jwale. Jwale, ke dumela wena banna batla dumela seo. Ha re batle baetsuwa -hodumela. Baena, re kase qale ho etswa-badumedi ho hong le lesa lefase lena. Re lokela ho fumana nnete, le seo eleng boleng. Ha re sena sena, ha re eme ho fihlela re fumana sena, mme ba bolela seng ka sona. O ya bona?

878-33 Jwale, nkare, ha banna bana le basadi bana ba bue ka diteme, le ho porofeta, le ho fana ka molaetsa ... Mme ke dumela le banna hore ba lokile. Jwale, Bibele e itse, “Tiisa tsohle mme o itshwarelle ho tse lokileng. Hobane ke ka maleme a kokotletsang le puo tsa basele ke tla bua le setjhaba sena; mme ke sena seo ke itseng ba se kenyeletse,” Bukeng ya Isaia.

Jwale, nka lekanya sehalaletso setla sebediswa ke ale mong feela wa neo eo, hobane se re tlisa hantle morao ho taolo hape seo ke lekang ho se bua ke hore: ha emong a bua, ha moya wa moporofeta o laolwe ke moporofeta. O ya utlwisisa? Jwale, ha bohle ba nang le ditshebeletso ho Mmele wa J esu Kreste ... Mme jwale, ho itswe, ha sena se etsahale. Ha bohle ba nang le tshebeletso Mmeleng wa Kreste ba eme mesebetsing ya bona, hobane ke tshebeletso ho tswa ho Kreste ho ya ho Kereke. Empa re kase sebetse kaofela ka nako ele nngwe; ho lokelwa hoba ka bonngwe ka bonngwe.

879-35 Branham Tabernacle e tlaba ka mokgwa ona. Ha bao ba buang ka diteme, le bao batolokang diteme, le bao banang le boporofeta bolokelang ho newa kereke, ha ba itlise esa le hoseng --pele tshebeletso e qala; ha ba kopane ka kamoreng eo ba e kgethileng le ho ema tshebeletso ya Morena.

Jwalo ka ha moetapele a iketseditse pele atla kapele ho setjhaba; a nke Bibele, a e bale ka kamoreng, ka Moya, a be atlotsuwe bakeng sa ho ema kapele ho setjhaba. ha asa etse jwalo oya ferekana ha atswa moo. (ha monna ka mong le mosadi ka mong ka neo ya moya a tle pele ho Morena.) Mme ka hoba moetapele o nale mosebetsi ole mong, ke moporofeta; lentswe la Senyesemane, “moruti,” e bolela “moporofeta,” ke se bolelwang ke Lentswe.

879-37 Ha ditshebeletso tseo dibang karolo ya tshebeletso, jwalo ka ha e mong a bua ka diteme e mong a ditoloka, ba ema mmoho tshebeletsong ena. Ba kase eme mmoho sebaka sa ho ithuta ho bua ka diteme ebe batla tla ba bolella ba bang hore oreng, hobane o tlabe a nale diteme le botoloki ka nako ele nngwe. O ya bona? Jwale iha ana le seo, ho lokile; re rata ho se fumana sele jwalo. Re rata hore kereke e atlehe ka sena eleng dineo tsena ka hare ho kereke. Modimo O ba romelletse ho rona, mme ke ... Re rata ha kereke e atleha ka dineo tsa Moya. Jwale ha banna ba bue ka diteme, e mong a ditoloke, mme e mong a porofete, habatle mmoho pele ho tshebeletso -- pele tshebeletso e kopana. Ha ba kopane ka kamoreng ya bona bale bang, ba emetse mosebetsi wa Modimo ho kereke ya hae. Na ho ya utlwahala?

879-38 Jwale, ka mokgwa o tjena,ha Moena Neville, are ... E, jwale ha ... Ntshwareleng; ha ke bolele sena.Ha Moena Collins a bua ka diteme le Moena Hickerson a fana ka hlaloso, jwale ba naletshebeletso mmoho bakeng sa kereke. Jwale, ha se tshebeletso ya Moena Neville; ke tshebeletso ya lona ho kereke. Ke fana ka sena ele mohlala. Jwale baena ba lokela ho thahasella neo tsena ho sebetsa ka hare ho kereke ya Morena jwalo kaha moetapele a thahasella ho ho fumana ya hae, hobane ho hlokahala hore o etse seo.Empa eseng ka kamoreng ya hao ole mong; ha o bua ebile o hlalosa, mme o kopana mmoho le babang. Jwalo, re tla mmoho, hobane onale tshebeletso e ikgethang. Ha se tshebeletso e pepeneneng; ke enngwe e thusang kereke. O ya bona? ke se seng se ka thusang kereke, empa hase se ka etswang ntle ho kereke, ke tsela feela ke tlo o bolella hore se etswe. O ya bona? Jwale, eng kapa eng eo Moena Collins a e buang, le Moena Hickerson a fana ka tlhaloso, jwalo ka mohlala, jwale Moena nnyeo a ngola fase,ke eng. Mme ha se ...

880-39Jwale we re tla tseba hore Morena o yatla; re hlokometse seo. Mme Moena Neville a tsoha ka bosiu mme are, “Bonang, Morena o yatla. Bonang, Morena o yatla,”sena setlabe se lokile. O ya bona? Empa ore (moetapele) ho platform,hobane o nale Lentswe bakeng sa seo. Ha ele moetapele,moporofeta ho kereke -- kapa moetapele, ho nale, o lokela ho bala Lentswe la Morena le ho buwa se ngotsweng Lentsweng la Morena ka hotla hwa Morena, mme o hlokomediswa seo. Tshebeletso kapa (ho kereke) eo a ke keng aba le kamano le yona, ke dipuo, tlhaloso ya diteme (eleng boporofeta), kapa moporofeta a buwang; seo ha se se ngodilweng Lentsweng. Ke eng se ngodilweng Lentsweng, o lokela ho se tlisa; empa se sa ngolwang Lentsweng, ke seo o mojwetsang sona. Jwalo ka, mohlala, “Jwetsa Moena Wheeler, HO TJHO MORENA, ‘Hosane, mokoting wahae wa santa, a seye, hobane ho tlaba le ttraka e wang,’” kapa ntho e nngwe e tshwanang le yona eo, mme ho lokela hoba jwalo. O se buile mme o se tolokile, mme o behe seo platformong ha tshebeletso e tswa. E -- ya bosiu, kamora kereke ... sefela, ebe o qala ho bina jwalo jwalo; ha tshebeletso e fedile, batle kapele le ho tla fana ka boporofeta ba bona.

880-40 Ha ke dumele renale ... Kapa haeba o nale, beha sena moo. Ha batho bana ba kopana, ha bana banang le bohlale batle pele. Hobane (o ya bona?), ha e mong a bua ka diteme a fana ka tlhaloso ho ya ka Lengolo, seno sekase amohelehe ntle ho dipaki tse pedi kapa tse tharo, tse pedi kapa tse tharo dipaki (o ya bona?) e lokela ho pakwa, ba lokela ho dumela hore sena ene ele Lentswe la Modimo. Hobane ... ho tse ding tsa tsa ditshebeletso tsena ka nako e nngwe, jwalo ka tshebeletso tse ding, o fumana moya o fosahetseng (o ya bona?); e tla fofela moo. Mme ha re rate taba eo. Tjhe. Re rata tshebeletso eo baikemisetse ho hlalolwa haho etsahala, ntho enngwe le enngwe ya Modimo e ka -- se tshwenyehe hao hlaolwa; e tla -- e tla ema tekong ya Modimo.

Jwalo ka moetapele, ha emong a hlasela Lentswe, ha a tlamehe hana; o tseba hantle seo a se bolela, “Etla hodimo mona.” O ya bona? Hantle jwalo ka tshebeletso tsena,dilokela ho tshwana.

881-42 Jwale, ha emong a bua ka diteme mme a fana ka molaetsa ... Jwale, batho ba bang ba bua ka diteme ha ba batla ho itlhahisa, Bibele ere; bana le have nako e lokileng. Batla bua ka diteme, ba ya utlwa. Mme ba bue ka diteme, hantle ntle ntle ba bua ka diteme, mme ke ketso ya Moya. Empa haele hara matshwele, ho bua ka diteme, ba itlhahisa, mme ha dina molemo bakeng sa kereke; monna o ya itlhahisa, kapa mosadi, kapa mang kapa mang ya etsang seo. O ya bona?

Ho bua ka diteme ke mpho e tswang ho Modimo, jwalo ka ha Paulose a re Lengolo, ke ho ahah kereke. Jwale e lokela hoba ntho e tswang hantle ho Modimo eya ho Kereke, kantle ho se ngotsweng mona Bibeleng. O ya bona? Ke se seng se ...

881-44 Ha oka mpotsa, “Moena Branham, ke lokelwa ho kolobetswa jwang?” Nka o jwetsa hore o lokile. Ha se hore o lokelwa ke ho bua ka diteme; e ngotswe ka Bibeleng re lokela ho etsang ka seo. O ya bona? ha ke lokele ho ... Ha olokele ho kopa e seng potso ho ho nale motho ya buang ka diteme. O ya bona, e se e ngotswe.

Empa ha ore, “Moena Branham, ke etseng, ke nale qeto eo ke lokelang ho e nka ke lokela ho nka kereke ena kapa ke ye ho e nngwe,” kapa se seng se tshwanang le seo. “Kapa ke etse sena, kapa sane?” Jwale, seno se lokela ebe se tswa ho Modimo. Empa seo se lokela ebe setswa ka mosebeletsi e mong, hobane Lentswe ha lere “Ha Ormand Neville a tlohele Branham Tabernacle a ye ho Fort Wayne Gospel Tabernacle.” O ya bona, ha ho bolelwe jwalo Lentsweng mona (o ya bona?), jwale ke seo mpho tsena dileng ka teng.

881-46 Jwalo ka ha ho boletswe, “Na o dumela ho phodiso e Halalelang?” Re ruta seo ; re dumela seo; re dumela tlotsuong, ka oli.

Empa ho nale batho ba sa dumeleng seo; ke lefe lebaka? Ebe ho nka Modimo, ka dipuo, tlhaloso, ka boporofeta, kapa tsela e nngwe bophelong ba motho, mme a hule tse ding tsa dintho tseo motho a dietsang, a a mojwetsa ka tsola. Ha se tshebeletso ya moetapele; ke ya ditshebeletso tsena tsa dineo. Empa hadi etswe mola hara phutheho. O ya bona?

882-48 Jwale, Paulose ha akaba leka mohla -- a bolella Kereke ya Efese se seng ka seo, bane ba eme matshwairong, Kereke ya Roma, kapa leha efe feela ya dikereke tse ding; empa kereke ya Korinthe feela, mme bane ba sa kgone ho i phumana ... Jwale, Paulose o ne a dumela ho bueng ka dipuo. O ne ana le bao ba buang ka diteme Kerekeng ya Efese, sona seo aneng ase bua Kerekeng ya Korinthe (o ya bona?), empa one a kgona ho bua ho Baefese ntho tse kgolo hona le ho bua feela ka dipuo, tlhaloso ya dipuo.

Jwale, ha emong a ngola molaetsa o fuweng ka dipuo kapa boporofeta, mme ao beha platformong, o lokela ho balwa ke moetapele pele tshebeletso e qala, ya “HO TJHO MORENA” HO TSWA HO BATHO BANA BA QALANG. Ha e qala ho phethahala ka tsela eo tlhaloso, re phahamise matsoho a rona mme re boke Modimo ka Moya wa Hae oleng hara rona. Mme ha se sa etsahale, ose hlole o se etsa ho fihlela moya oo o mobe otswa ho wena. Modimo ha a qale leshano; Ke Nnete kamehla

Ebe jwale, o ya bona,o hodile ho lekane jwale sebetsa jwalo ka monna, eseng ngwana: “Goo, goo, goo,” o lokela hoba le ho hong bakeng sa se seng.

882-51 Ha kereke jwale, e tla tukisong, etle ho lokeng hona. Ha emong a porofeta ... ha emong atla, a sena thuto, mme o bua ka diteme, o tlaba setshosa ho yena; ha a tsebe hore o bua ka eng. O ya bona? Mme ka nnete matsatsing ana ho meferefere ka sena,ho hlola ho ferekana. Empa ha motho a bua ka diteme, e mong o ya toloka o fana ka molaetsa, ha e balwe hantle mona platformong, ya se tla etsahala, mme ha se etsahale, wa bona ho etsahalang. Bajwetse hore hosane ka nako e itseng,kapa bekeng etlang ka nako e itseng, ho tlaba lentho e itseng, mme ha basa dumeleng ba dutse moo mme ba mametse ba utlwa ha se bolelwa pele se etsahala. Mme ho tla bonahala hore Moya o ka moo ke o jwang o hara lona;e tlaba Moya wa Modimo. Mme ke seo Paulose ore, “Ha emong a porofeta asenola dipelo, na kopano yohle e kase we na, kapa bo mose dumele, are, ‘Modimo o hara lona’?” O ya bona? Hobane ho kase etsahale ...

883-52 Empa jwale,ha re batle ... “Ke eng e ho ngwana,” Paulose ore, “ke entse tse etswang ke bana,” o bolella Bakorinthe; “Ke buile jwale ka ngwana.” O ne ana le kelello ya ngwana. “Empa ha ke ba monna, ka lahla tsa bongwana.”

Jwale, ke o bolella tsohle. O ya bona? Jwale, lemong tse fetileng mpho tsena, dibapetse mpho ya ho ya pele le morao. O bile sekolong nakong e ngata; ke nako ya banna, o se sebedise sena ho bapala. Dineo tsena di ya tshoha; ke tsa Modimo, mme hao bapale ka tsona. Ha Modimo a di sebedise. Ke seo tshebeletso ya hao eo o e neuweng. Mme ke tsela eo Branham Tabernacle ho sebetsa. Le ha sena ele potso, nako enngwe le enngwe,ha tape e na e bonahatse tsela eo ho etswang ka teng ho Branham Tabernacle.

Haebe moditjhaba aka ... ‘hobane ba teng ka nako tsohle, hobane sena seka sebe mokgatlo ho tabernacle, hona le batho ba sa tlo lebella nako le nako; ha bana sona; ba tseba ho feta. Le moetapele, batla ema baqhoma ho ferekanya molaetsa, mme ba tabola altar call ka lehare, ba bua ka diteme ba bua tsa bona. Le banna ba kwetlisitsweng betere ho feta ka seo. O ya bona? Ebe kamora sena, ha a ebe ha a laolehe, ebe ke sebaka sa madeacone ho ya ho bona. O se etse hore moetapele wa hao a etse seo ole teng wena ntle leha se etsahala moo holeng siko ledeakone, empa ledeacone le lokela ho hlokomela seo. O ya bona?

883-55 Jwale, kamora tshebeletso ... motho a ema feela kaho fana ka molaetsa, moetapele a nna a tswela pele, hang (o ya bona?); ho tloha ho moetapele. Empa mme hang ha ledeakone, pele motho eo atswa ka moahong, ba nkele ka thoko le bua ka bona. Ha ba botsa seo, ba tlise mona ho tape mme ore, “Empa mobishopo kapa ya ka sehlohong ya kereke ke eng ...” Ke ofe eo eleng mobishopo (o ya bona?) ofe kapa ofe yaka sehloohong. O ya bona? Ke seo Bibele e se bitsang, “bishopric,” (o ya bona?), mme seose bitswa hore ke baka sehloohong sa kereke. Ha ... “Ena ke tsela eo kereke ya rona e se etsang. Jwale, mme re rata hore otle le wena, fana ka molaetsa. Empa hao nale molaetsa ho tswa ho Modimo ... Ha e fanwe, e tlise mme oe behe platformong le mosebeletsi wa rona ao bale kopanong, molaetsa ona ho tshebeletso.” Empa ha ho soka ho phetha Lengolo le dintho tse tshwanang le tseo. E lokela hoba molaetsa o otlolohileng ho batho ba etsang ho hong, kapa se seng ba se etsang. Na ho ya utlwahala? Ho lokile.

222. Jwale, na honale tsela e nngwe ya ho ka tlisa boitshwaro ka hare ho hopotsa batho -- e phetheha madeacone ka kotloloho? Tjhe, se, ke sa tswa hlalosa seo. Ke potso ya boraro.

Ha madeacone, mosebetsi wa lona ke ho boloka toka hara kereke. Ka ho kereke le se tswalle. Mme oya bona haeso, ha a lokisa kereke maemong a nnete, mme a tla jwalo ka letahwa kahare ho rona, kapa e mong a kene.

Jwale kaha ho ne ho thunywa moruti platformong ka bosiu bo bong. O utlwile seo, a kena ka hare ho kereke a tshwere sethunya se melomo e mmedi. A hweletsa mosadi wa hae, le ho batla ... a ye ho moetapele. Ebe moetapele ha a dutse moo, o ne a ilo thunya hona kahare ho kereke, mme moetapele a le kapele le yena. Mme bakeng sa -- bakeng sa ... Monna ka sethunya oile a thunya hohle moetapele pulpiting, a thunya mosadi wa hae, mme le yena ka boena.

Jwale hoja ho bile le, ha ho ne ho bile le madeacone moo e kabe monna eo asaka a kena monyako ka sethunya seo sa hae, e kabe baile ba potisa matsoho a bona ho yena mme ba nka sethunya seo matshohong a hae? O ya bona, seo ke taelo ya madeacone. Mme jwale, mme tsena diile ka tsela eoi dinnileng tsa ya kateng, mme o ka lebella se seng le se seng.

Empa hopola, madeacone ke mapolesa ka tlung ya Modimo, ha ho kgathatsehe hore batho ba nahanang. Ka nako e nngwe lepolesa le batla hoba le tshware motho ya itseng, mohlomong e mong wa metswalle ya hae, empa oloketswe ke office; o loketswe ke etsa seo. Ke mosebetsi wa hae oo. O ya bona?

884-59 Ke mosebetsi wa ledeacone ho kereke. Empa ha emong a ema a qala ho tshwenya moetapele, kapa se seng hona moo, le moetapele ho mohlape, madeacone a lokela ho ya ho batho, ba babedi kapa ba bararo, bare, “Re ka bua le wena, moena?” O ya bona? Motlise hotswa kerekeng, ho tswa ofiseng, ka mona kapa e mong wa office, le ho bua le yena ka yona, bare, “Hao ya lokela ho tshwenya.” O ya tseba, ke e kgolo ho ya ka molao ha o ya lokela ho tshwenya molaetsa. O ya bona? Empa batho ba bang, jwalo ka motho e mong wa rona, etla ho lona, o ya tseba, le dithetso tsa bodumedi, le ho qala ho nka, ebe madeacone ...Ha -- leha madeacone a bonahala eka ha akgone ho etsa sena,e be lekgotla la batshware kapa mang kapa mang kerekeng aka ema le ho fana ka thuso jwalo ka motho o ya tseba, ...

885-60 Le -- mme jwale ha nke ke botse potso ena hape.

Na ho nale tsela enngwe ya ho lokisa kereke e ka lokiswang ka yona ho hopotsa batho ho phetha madeacone, jwale, nako le nako?

Jwale, ke naha -- moetapele, ka mehla jwalo ... Kapa o bapale tape; seno ha se eme jwalo ka bopaki. Madeacons ke mapolesa, mme mantswe a bona ke molao le taelo. O ya bona? Mme ba nale tetla ho tswa kerekeng e sita le ho tswa ho ditjhaba ho etsa seo ka tlung ya Modimo. Mme ha ho ya lokelang hotshwenya ledeacone jwalo ka, ke ntho -- ho tse pedi ho ya ho tse leshome tjhankaneng. Ha o ba bolella hore ba tsamaye, kapa ho hong jwalo ka, ya senang ho kopana, ha a tsebe seo a se etsang ... Ha a iphumane, a dumella ho tsohle, eng kapa eng.

Mme hotla hore ... Jwale, jwalo ka ... Ha motho a tlola mme a hloka taolo ... mohlomong a bua ka diteme kapa ntho e jwalo, nkese kene ho tse jwalo. O ya bona, ha baye, hobane ele baditjhaba. Ha ele batho ba rona, jwale ba lese ... Bosiu bo latelang, lona madeacone fumanang tape ena, lere, “Jwale, re ilo bapala boemo ba kereke pele re qala tshebeletso, ke rata emong le emong a utlwisise.” Le lona baeta pele leka sebetsa mmoho jwalo.

223. Jwale, Moena Branham, o reng ka Sunday school? Moena Branham, ka Sunday school (ho lokile), e lokela hoba pele ho tshebeletso ya ho rera?

E, kamehla renale yona ka mokgwa o jwalo. Re nale Sunday school pele ho thero. Le fana ka monyetla ho mathakanyana ana a Sunday schoolho qeta ditlalase tsa bona. le ha -- eba ba batla ... Mathakanyana ana ha a utlwisise;ba lokela ho beha tsohle mosebetsing wa thero le hoba le Sunday school, mathakanyana ana a lokela hoba jwalo. Ha Sunday school e tle pele; eba le nako e beuweng ka thoko, jwalo kaha ya Sunday school e tswa selemong. Sunday school superintendent o lokela ho hlokomela seo, hore hore Sunday school e ya phomolong ka nako e itseng, nako e beuweng ka thoko. Mme e tswa ka nako e itseng. Kaofela Sunday school e dumella nako eo, e be eya tswa.

224. Ha mosuwe wa tlalase ya batho ba baholo ebe emong eseng moetapele?

Ha ho dumellanwa. Ha moetapele a dumela ho ruta Sunday school mme a tlisa molaetsa ha morao, ho lokile ha a batla ho menahanya tshebeletso tsena. Empa ha a sa batle, Lona batho ba baholo ba Sunday school mosuwe (o ya bona?) bakeng sa batho ba baholo ditlase. Mme ha moetapele e mong ya kelellong, le motho ya ratang ho ruta seo a se etse, iphe metsotso e mashome a mahlano, kapa eng kapa eng eo ya Sunday school bakeng sa, mashome a mararo kapa mashome a mararo a metso e mehlano, mashome a mane a metsotso, leha ekaba eng.

Ho nale tshepe e teng. Ha tshepe e lla, ho bolela -- kapa tshepe ya kereke, ha e lla ha bokantle, ke ho entsha Sunday school. Ha tshepe e lla, ho bolelwa hore taolo hona mona.

Hobe le nako ya difela tse pedi, eng kapa eng eo o ratang ho e bina. E seng nako e telele, o tla tebela batho ha o ba nkisa nako e telele. O ya bona? Le ho tla tshepe, eba lesefela kapa eng eo o batlang ho e etsa, ebe o romela ditlase ho sebaka. Mme hang ha nako e fihla, ere etlaba -- hora ya leshome, kapa mashome a mararo kamora hora ya leshome, kapa metsotso e leshome ho isa ho eleshome lemetso e mehlano, leha ekaba, e lla tshepe mosuwe a fedise sekolo, e tla hotswa. Ebe ... a fane karepoto, Sunday school reporto, ebe eya tswa, ha bohle ba ratang ho emela tshebeletso e kgolo. O ya bona, ebe ke taolo.

886-67 Potso? Ke ba bakae ... [Emong o botsa Moena Branham, “Mme ka mantswe amng re nale tlalase tse arohaneng, ka mantswe amang?” -- Ed.]

Oh, eya, o lokela. Le -- ya lemo tse tharo a kase utlwe hore na wa tse leshome le metso e mene a se utlwang. Ke nahana hore ke lokisitse seo:

225. Ho lokela hoba le ditlalase tse kae?

Le lokise tlalase ebe maemong ... Jwalo ka tlalase e nyenyane e lokelang hoba le flannel-graph; sena se se ngata ho feta ngwana ya lemo di leshome le metso e mene. O ya bona? Le lokela hoba le emong ya rutang tlase ya ba banyane, mme ya moholo kapa kapa ya tsebang ho ba hlokomela. Tse ding ditlalase, ke nahana, ha honale e mong eo ya ka kgonang ho hlahisa Lentswe.O ya bona? Mme ho lokela hoba le ditlase. Ho re jwale ho lokela hoba le tlase ... Bonnyane tlase tse tharo ...

Ho lokela hoba le tlase yabo mapimpane; ho lokela hoba yaba lemo tse hlano. Le ho tsohle ba bang ba lokelwa ke hoba ho bo mmabona, le ho iswa keretjheng ha ho hlokahala nakong ya ho rera, ha batswela pele. Ke seo keretjhe e emetse sona bakeng sena.

Mme ke nahana -- tlase dilokela hoba jwalo ka bana ba kabang lemo tse tsheletseng kgolonyana ho fihla ho robedi kapa robong, leshome, ntho e tshwanang le eo. Mme ho tloha lemong tse leshome le metso e mehlano e lokela ho -- hoba le ya batjha. Ebe tlase ya ba baholo ho ba leshome le metso e mehlano, ‘hobane bane ... ha base ba hodile ho lekaneng -- ho ... Matsatsing ana barata ho vouta ho lemo tseo; jwale -- jwale ba lokela ho utlwa Lentswe, empa letswa ho auditorium mme ke nale seo.

226. Ke mang ya lokelang hoba mosuwe?

Ke moo he; ho tloha ho lona hore lekgetha motho ya jwang. Mme letshwanetse ho etsa jwalo. Empa ba moo; fumana e mong. Ho kopana le kereke, le hore, “Ke mang ... ke mang ya utlwang ho laolwa ke Modimo?” Mme fumanang mosuwe ya nepahetseng. Ebe le ho etswe jwalo. E lokela hoba kgwebo,moena. Haeba mosuwe a sa fihlele sebaka seo, ebe ho kgethwa e mong.

Ha nako e fihla, jwalo ka tlasa Modimo, ha ke ikutlwa kele jwalo ka Ormand Neville nka se hlole ke lokela hoba moetapele mona, ke tlo e hlahisa ka hare ho kereke. Ha ke bona se ng, le nahana hore lona madeacone ha le lokele hoba madeacone, ke tlo se hlalosa ka kerekeng, hore, “Ke fumana hore ho nale le leng la madeacone ntle mona o etsa ho hong a sa lokelang ho se etsa, mme ha etse mosebetsi wa hae,” jwalo ka, kapa mookamedi, kapa eng kapa eng. Nka se kgone ho kgetha, kereke e lokela ke ho etsa seo, empa ke tshwanela ho sebeha ka pele ho kereke. O ya bona, hobane ke seo ke lokelwang ke ho se etsa. Mme ke seo ke lokelang ke ho se etsa. Jwalo ka mookamedi, ke lokela ho bona se etsahalang. Re ya lehodimong, eseng nqenngwe moo holeng rally kapa ho hong ho nang le thabo e kgolo mathela ho e mong, le ho bapala baseball.Re mona ho nale ho hong lefaseng, Lentswe la Modimo, mme le lokela ho ka nkuwa ka se Modimo

887-73 Ke mang ya lokelang hoba mosuwela?

Ho tloha ho lona le kgetha mang. Empa ne nka nka ... bakeng sa masea, ne ke tla nka mosadimoholo, ba bang ba ka etsang seo. Bakeng sa batjha ne nka nka mosuwe ya bohale, ya sa kopaneng le masawana. Ho lokile ha batla hoya wiener roast, ba beha tsohle moo nthong tseo ... Beha tseo ho Lentswe; ha emong ya kgonang ho tshwara Lentswe.Mme etlaba, ha e ya emela ... Wiener roast e lokile, le -- le pikiniki tse nyane tseo o ya ho tsona ho kopana, ho lokile; ke seo o lokelang ho se etsa ho bana.Empa sebakeng sena mona, sena ke Lentswe la Modimo. Wiener roast ke ha le kopana mmoho, ho hong ho tshwanang le hoo,empa e seng ka mona ka tlung ya Modimo. Mme sena se tseba, ha re tsebe bothotho ba meketjana le ntho tse ding tse tshwanang le tseo; re ... O tseba batsi ho feta moo.

227. Ke mang ya lokelang ho hlokomela Sunday school hore sebe maemong a se tshwanelang?

Sunday school superintendent. Ke seo eleng mosebetsi wa hae. Ha a lokele hoba le se seng madeacone, bahlokomedi, moetapele kapa mang kapa mang; o nale ofisi ya hae. leha ekaba Sunday school teacher ya hao ke, ha ke tsebe. Empa Sunday school teacher e lokela ho hlokomela tlalase, mme mosuwe e mong le emong kapa hobeha e mong bakeng sa eo mosuwe ha base teng tsatsing leo.

Jwale pele ho Sontaha ... Nakong eo -- dithuto ditswella, Sunday school superintendent o lokela hotswa a fihle a nke monehelo (eleng Sunday school collections), le report ya hore ke ba bakae, ke tse kae Bibeletse leng teng ka tlalaseng, jwalo jwalo, o etse reporto ya yona. Mme o eme pele ho tshebeletso ya molaetsa, ha a qetile ho etsa sena, ha base fane ka Sunday school report kamora Sunday school, o bolela hore ke mesuwe e mekae, e teng, ke ba bakae bohle ba Sunday school, kaofela -- kaofela monehelo, mme jwalo feela. Madeacone, balaodi, baetapele, ha ba lokelwe ke ho etsa seo. Ha bana letho seo ba ka se etsang ; ke mosebetsi wa Sunday school superintendent.

Mme ha a bona hore Sunday school e hloka ho hong ho itseng, mme o nehelana ka seo ho -- ho molaodi, ebe molaodi onale kopano ka seo. Ebe le molaodi, ha ba fumana hore ho nale monehelo kae kae, ka ramatlotlo, mme sena seka fetiswa; ha a batla se seng ho ka etswa, kapa leha ekaba eng, kapa Dibibele kapa se seng, ba batla ho reka Bibele bakeng sa emong, o ya tseba, eo ho ka fumanwang ho yona mantswe a batlehang le Mangolo, ditheko kapa eo ba fanang ka yona, mpho, mme ba batla ho e reka ka kereke. Mme ha seo sebe -- ho madeacone. Mme bafumane hore -- ke -- seo se leng ho ramatlotlo. Oya bona?

Mme ke nahana hore ke nepile.

Jwale, ho e latelang, ke:

228. Moena Branham, tlhomphong ya boemo ba kereke re entse ho ya ka tsela eo re e utlwisisa ho ya ka moo e fuwe kereke. Mme ka ho etsa jwalo, ba bang ba ya hlanya ba lesitse kereke. Ba bang ha ba batle ho mamela seo re sebolelang, ha holo holo bana. Re buile le batswadi ka bana, mme ha ba bahlokomele. Jwale, na ha reya utlwisisa? Kapa, re nka tsela e seng yona? Ke ya leboha.

889-78 Jwale, ha ke arabe taba ena:

Tlhomphong ya boemo ba kereke, re lekile ho etsa ho ya ka moo re utlwisisang ka teng ka moo ho ileng hwa neuwa kereke ka teng.

Jwale, ho lokile; o etsa hantle. Jwale, sena se lokela hoba madeacone, ke nahana, hobane e hona mona ho mosebetsi wa madeacone. Ho lokile.

889-79 Mme ka ho etsa jwalo, kamehla ... batho ba nkile hore reya hlanya.

Ba etsa sena. Ba tla se etsa monna emong le emong. O ya bona? Motho ya etsang seo, ho nale se seng se phoso. Ha ba ya loka pela Modimo, Hobane Moya wa Kreste o dithutong, Ntlo ya Kreste, Taelo ya Kreste. O ya bona? Mme monna emong le emong, kapa mosadi e mong le emong, kapa motho e mong le emong, bana, ya tla halefela ledikone la Modimo, etlabe ele ho ba bolella ... Le kapa motswadi emong le emong aka halefela ledikone ... Ka nnete, kerekeng ena eo re e fumaneng; empa ha sena se tla hlola kgohlang kae kapa kae, ho nale moutlwa, “mmutla ka sekoting sa patsi,” jwalo kaha re tlwaetse hotjho. Motho eo o lokile.

Ha ba tsamaya, ho nale ele nngwe eo ba e etsang: ba lese, mme leba rapelle. O ya bona? Mme ebe emong wa madikone baya kerekeng -- kapa baya ntlong ya bona, mme bafumana hore hobaneng ba siuwe kantle, mme o botsa hore phoso e kae. Ebe, ha bona ... Ha le kgona ho bakgothatsa. Ha o sa kgone, ebe o nka tse pedi kapa tse tharo dipaki le yena, mme bautlwisisa. Mme ha ba sa utlwisise, mme taba ena e buuwa ka pele ho kereke ha feela ele maloko a kereke. Ebe ba ...

890-81 Mme ha ese maloko a kereke, hobane ha se maloko a kopano ena, baetswe ho laola. O ya bona, ba lokela ho utlwa seo re se bolelang, hobane sena ke taelo ya kereke. Tsena ha se ntho tseo re ratang hodietsa, ntho tseo ke sa rateng ho dietsa, empa ke ntho tse lokelwang ho etsuwa. Mme ke ya iponahatsa bonna ka tape ena; ke nna;ba ya nkutlwa ke bua le tseba hore ke nna ya buang, eseng lona banna. Le mpotsitse potso tsena, mme ke fana ka sena ho ya kamoo nna ke se fumaneng Lentsweng la Modimo.

“Jwale, ha batho bao ba halefa mme bakgetha ho tloha, Lengolo lereng ka seo, Moena Branham?”

“Batswile ho ronahobane ene ese barona.” Ho fedile. “Ba lesitse kereke,” ke seo ba se entseng. Ho lokile.

890-84 Ba bang bake ke bare letho, ha holoholo bana.

Bana ba lokela ho tseba kgalemo; ba lokela ho e fumana ho tloha hae. Empa ha ele yaka, bana baka ba e fumana ho nna, batswa taolong, ha ke batle ho hula kgwele leha ekaba nngwe; Sara, Rebeka, Josefa, Billy,kapa leha ekaba mang. O njwetse; ke tla hlokomela seo. Ha ba sena maitshwaro, ebe baka setle tshebeletsong ho fihlela ba ba bakgona hoba le maitshwaro. Sena ha se sebaka sa ho bapala; ena ke ntlo ya Modimo. Sena hase sebaka sa ho bapala, le sa thellisane, le ho ngola dinoutsu, le ho tsheha, le ho kgaola; ena ke ntlo ya Modimo, mme se sebediswe ka tsela ya Bomodimo.

O tliloe mona ho tlo tlotlisa, eseng ho eta. Ena ha se -- hase lebala la pikiniki; sena hase sebaka sa ho eta; sena ke sebaka sa ho eta sa Moya o Halalelang, Mma o mamele seo a batlang ho se bolela, eseng ho elwa kapa elwa. Ha re yatla mona -- ho rapelana; re tlilo kopana le mmoho le Kreste. Ena ke ntlo ya horapela. Bana ba lokiela ho kgalemelwa, mme ha ele ba batswadi ba bona. Ha ho tsebahale, haeba madikone ... ha batswadi, ba ba sa batle ho mamela madikone, ha ba itukisetse bona.

891-86 Re buile ha mmoho le batswadi ka bana, mme ha ba bakgaleme.

Ha ele ditho tsa kereke, le nke ba babedi kapa babararo le bitse batswadi ka thoko kopanong, ka offices e nngwe.ha ke kgathale hore ke mang, leha ele nna, ha ele Moena Neville, haele Billy Paul le moranyana wa hae e monyane, leha ele Moena Collins le emong wa bana ba hae, kapa kaofela ha lona. Re ya ratana, empa re lokela ho tlamellwa ho Modimo le Lentswe la hae. Leha ele Ngaka, hase lebaka ke mang, re lokela ho bitsana le ho tshepana. Modimo a ka sebetsa jwang ka rona, ha re sa tshepahale ho rona na? Re tla tshepahala jwang na ho Yena? O ya bona?

Sena ke nnete; re ka boloka Lentswe la Modimo.Mme madikone a tseba ho etswa jwang. O ya bona? Mme ke ka hoo ke o bolellang hore o diboloke ntho tseo. Mme ha,o jwetsa batswadi mme ba sa mamele -- basa batle ho mamela, mme o fumana e mong kapa ledikone kapa emong wa batshwari, kapa motho ya lokileng wa kereke, mme a -- nka trus ... Nka ledikone, madikone ale siyo, are, “Moena Jones, Moena Henderson, Moena Jackson,” leha ekaba mang, “bana ba bona haba batle ho mamela, mme re bajwetsitse ka makgetlo a mabedi kapa amararo ka bana ba bona le kereke.”

Mme Moena Jones ho, kapa Moena mang kapa-ele-ke, are, “Moena Jones, re bitsitse kopano eo. Re ya o rata, mme reya tseba ... O karolo ya rona; o emong wa rona. Ha ke lokisa tape ena leho mamela Moena Branham oitse ka lona. O ya bona? Jwale, re kopile hore le buisane le bana ba lona hore ba babe le boitshwaro. O ya bona? Mme ha ba sa itshware, mme ha o sa kgone ho etsa hore baitshware ka hare ho tshebeletso, balese le e mong ha lona le tlile kerekeng ho fihlela ba ba baitshwara ka tlung ya Modimo.” O ya bona? Empa sena ke taelo; e lokela hontshuwa. O ya bona?

892-89 Mme potso e nngwe e tswile:

Jwale, ha reya utlwisisa?

Tjhe, monghadi. Ha o yaka wa utlwisisa; ho jwalo. ke bolela sena, ditaelo. Bosoleng ha ba o botse, “O tla ya etsa ntho e itseng?” Ha ole ntweng, o lokela ho etsa seo. O ya bona? Ke tsela eo holeng ka teng ... Ke lokela ho rera Evangedi. Ke lokela ho etsa seo ho sa kgathatsehe hore maemo a jwang,banna le baena bareng hase lebaka ka seo; ke lokela ho etsa sena. Ke lokela ho utlwisa maikutlo bohloko le ho kgaolo banna dikotwana, empa ha ke ...

Ha le rate hoba jwalo ka Oswald. Oya bona? Ha o sa dumellane le seo monna ase etsang le ntho tsa hae, motshware le ho moduimedisa ka ona maikutlo ona ale, ebe ho nale ho hong ho phoso ho wena. Ha ke sa dumellane le monna, ka maswabi, ho tswa ho lehlakore ho ya ho lehlakore, ntse ke nahana jwalo ka yena jwalo -- jwalo ka Kreste ane a ka etsa, ebe ho teng ho phoso moyeng waka; ha kena Moya wa Kreste. O ya bona?

Ha are, “Ho lokile, Moena Branham, ke -- ke dumela hore dithuto tsa hao di, di.”

“Ho lokile, Moena,ha re kopane mme re lokise ditaba, wena le nna. Re tla inkela yona ka borona. Re tlaya kamoreng moo ka borona; mme re lokise ditaba teng.” Mme a nkgaola dikoto, mme ke lokela ho bolela sena. Ha ekare pelong yaka ke sa ikutlwe ka mokgwa oo ka yena, ke hore Moena ke leka ho thusa yena o ya bona, mme nkase thuse yena; haho ka moo nka mothusang. Ha ke sa morate, molemo wa ho ya moo ke eng na? Mojwetse, “Sebaka sa pele, moena, ha ke o rate, ha ke ntshe seo hantle hotswa pelong yaka mona pele reya moo, hobane nkase kgone ho o thusa ntle le hore ke qale ke o rate.”

Ho lokile, mme ke yona tsela eo. O ya bona, e nke; o se entse hantle seo; ke yona tsela eo e lokelang hoba ka teng. Hao yaka wa se e utlwisise.

892-94 A re ya ka tsela e fosahetseng?

Tjhe, ke tsela e nepahetseng. Ha toka e bolokwe. hobane e lokile ... Jwale, bana ba banyane le bomme, bana ba banyane le tse ding, batla, ha balla haholo batshwenya motapele hodimo moo, hopola, le ba hlokomedi ba hae; leba hlokomedi ba hae ba Evangedi. O ya bona? Ha batshwenya moetapele, mme le madikone, o etsang? Jwalo ka monna ya buang ka diteme, o tlamehile. Le monna ya rerang, o tlamelletswe Lentsweng o tlamelletswe nthong eo. Emong le emong o tlamelletswe officeng ya hae, le -- mme ke -- o mona hodietsa.

Jwale, ha re batle ho ema nakong ya tsona, mme ke ya tseba hore honale moo ke lokela ho metsotso, jwale -- jwale ke lokela ho potlaka kamoo nka kgonang.

229. Moena Branham ... Ho nale tse tharo, tse pedi dipotso karete ena mona. Moena Branham, ke mokgwa ofeng wa ho nka monehelo ka kerekeng bakeng sa batho? Sena se lokela ho etswa jwang?

Ke nahana hore ho nka monehelo bakeng sa batho se se etswe ntle le ho nkela moetapele. Mme ke nahana hore ho e tsa jwalo ke, kapa ntho e tshwanang le yona ... Kapa emong ho ditlhoko tse ding, jwalo ka emong wa leloko la kereke, ere ha emong wa baena ba rona, mme banale tsietsi; jwalo, mme ke nahana hore tlhaloso e platformong, ha moetapele a bue, ke nahana hore ke mosebetsi wa hae oo; moena e mong ya hlokang seo, ha a emele kereke, ha e batla ho etsahala jwalo taba eo.

Haeba hona ho etsahala -- mme hao batle ho nka monehelo bakeng sa motho ya hlokang, ha diboard dikopane mme didumellane ka ho hong ho itseng ho ka thusa mona motho enwa hotswa mokotleng wa motshwara matlotlo. Ha mokotlana ole fase nako basa kgone ho etsa jwalo, e lokela ho ka lokiswa, jwale, ha e buuwe jwalo ke board, ba fana ka taelo ho thusa motho eo, modisa ha a kope sena. A re, “Jwale, mantsiboeng ana, Moena rona Jones, o nale e kotsi e tshosang, ntlo ya hae e tjhele. Jwale mantsibueng ana, jwalo ka bakreste, re ya mmoho, ka bonngwe re ya ho bona hore na re ka thusa Moena Jones a fumane ntlo ya hae.” O ya bona, kapa le ha ekaba eng. O ya bona, re etsa seo. Seo ha se buuwe platformong, ke tsela ya ho etsa seo. Ebe jwale haebe teng, ebe ba efe motshwara matlotlo. Ha sena se entswe ke motshwara matlotlo wa kereke, a ba nehe. Le bafe motho eo setlankana, hobane ha ke tsebe ke lekgetho la tokoloho kapa tjhe; ke nahana hore ho feela hole jwalo.

894-98 Jwale, empa ha ho tla -- ha moditjhaba, moditjhaba atla jwalo ka ... Monna a tla mme are, “E o ya, o ya tseba? ke leetong, le ke taere e tabohileng, mme ke batla taere e ntjha. Nkukeleng monehelo ke rata ho reka taere.” Jwale, seo se se etswe. Tjhe, ha se se etswe. Ha ho -- ha ele ntho e bonahalang e qosa, kapa motho e mong o motsebang, board e kopane e entswe ka tjhelete e itseng ho tswa ho motshwara matlotlo bakeng sa taere leha ene ele eng. Leha ekaba motshwaramatlotlo ofe kapa ofe, mme eqetaw ke lekgotla la kereke ... Moetapele ho sena,ma -- madikone a lokela ho etsa sena (o ya bona?), kapa lekgotla la kereke. Jwale ha sena ... mme a dumela, mme a efa moetapele, moetapele a ka tswella pele. Empa, hlokomela, ha ele moditjhaba, mme ke ya tlokotse, e mong o hloka tjhelete mme o bona ho hlokahala (jwale sena ke kakanyo yaka feela), ke sa nnete sena mme se fela sele jwalo sehlola ...

894-99 Jwale, pele, ha oya oilo sheba buka tsaka hae batho baya tla mme bare, “Ke Moruti Jwalo-le-jwalo ya fihla mona, le ke eba le bothata tseleng mona, le ke hloka para ya taere,” le ho tseba hore ke satswa kopanong le hoba le monehelo, kapa se seng se tshwanang le seo, ke tla monehela sona a ilo fumana para ya ditaere. Sheba metsotsong, ho ne hose mosebeletsi ya jwalo, ke so dule sebakeng seo. Hona le leshome kapa mashome a mabedi a didolara dibukeng ho tloha ka nako eo ke faneng ka yona jwalo, ke sa tsebe letho hore na ba kae. Tlo fumane, babang basebeletsi bare, “Hobaneng, o nke ntse tjena -le -tjena le tjena-le-jwalo.

Jwale, kereke ha ena boikarabelo, bakeng sa yona feela. Ho jwalo. bakeng sa yona feela, bana le boikarabelo.

894-101 Hobonahala hona le se molemo se hlolang sena, mme ha -- wena trustee o kare, “Ho lokile jwale, ema motsotso. Monna enwa,ke enwa moo aleng teng, koloi ya ema,ke seo se ileng sa etsahala, mme sena. Ha se sa kopano ya rona (o ya bona?), empa ke.” Empa ha ba batla ho etsa jwalo, mme otlare se bohlokwa ka motswakantle ... Eseng ya rona, jwale (o ya bona?), eseng batho ba rona, batho ba rona ba nkuwe ha mmoho tsa oona, baena mona. O ya bona?

Ha ele motho ya kantle, le emong ha a lapile kapa -- le emong a batla ho fihlela ka kgetsing le ho fana ka tlotla, ho tloha mona; ke bua hotswa kerekeng. Ha kereke ya setjhaba e kotjwa ho nehela, ebe ...

895-104 Jwale, ha le nale moevangedi, ho jwalo, ka mona therong, ebe nka ... le ... Ho ya utlwahala,o ya tseba, mme letla moneha monehelo, mme e molefa moputso,kapa eng kapa eng eo a e etsang.

Empa jwale ha motho eo ale teng mona, mme ke toka, le moetapele, le lekgotla batla dumellana le ho botsa moetapele, ebe moetapele ore, “Ya itseng -- motho ya itseng a dutse mona; ha re tsebe monna enwa; o tlile mme a kopa ... Are bana bahae ba lapile. Ha rena nako ... Ha re na nako ya ho lekola seo.” O ya bona?

895-106 Ha hosa nale se seng, ebe -- ba ... ho nale se seng ho rona a rona madikone a ya a ilo bona hore na seo ke nnete na. O ya bona? Mme se ya lokela seo, mme. Ha seo se sa lokele,se se setse: hao lokele ho se etsa. Empa ha o batla ho se etsa, o ha moetapele are, “Jwale, mme lekgotla la baemedi le mpoleletse hore ha le tsebe letho ka seo. Empa monna eoe o dutse mona; are lebitso la hae ke Jim Jones,” kapa eng feela, “mme o dutse mona. Na o ka ema, Monghadi. Jones? Jwale, Monghadi. Jones, qetellong ya tshebeletso, o eme monyakao o ka morao, ha o tsamaya. Ha motho e mong a utlwa ka pelong ya hae, kapa ho nale ho hong hoo o ratang ho ho etsa bakeng sa monna enwa, monehe hona hao tswa mona.” Na ho ya utlwahala na?

Na o ile wa fumana seo kelellong ya hao ... Ho bao baleng tapeng mona ... Le emong ... Moena Collins o fositswe ke sena se ho tape. Ke batla ho phetha se moo eleng ho khouta ... hobane ke emong wa madikone.

895-108 Ha hole emong wa -- monna ale mong atla ho wena -- mme ale tlokotsing, mme a batla monehelo hotswa kerekeng,ha ditrustee kapa madikone a kopane mmoho, mme a -- kopane mmoho, a nke qeto, mme ba bolelle moetapele hore aka thuswa ho sena. Ha ba ... Ha moetapele a biletse motho enwa, kapa a mmitse ka lebitso, “hare tsebe.Mme tsela ya rona mona ke ho fuputsa -- ho fuputsa pele re nka monehelo bakeng sa batho, mme, ke se, eleng sa rona. Empa monna enwa mona, ore ha ana letho ;o nale tshohanyetso; o nale bana ba kulang; o leka hofumanela bana ba hae moriana,” kapa eng, tshohanyetso. “Jwale, o eme mona, Na o ka ema, monghadi?” O ya bona, ha a eme. Are, “jwale le ya bona -- hore ke mang. Jwale, ha tshebeletso e kwala o tla ema lemating le ka pele, mme batho ba tswang, mme bautlwa hore bana le hona, le ya tseba; re mpa re sebolela ka tshebeletsong.” Ha se hatellwe; re ya sehlahisa feela. O ya bona, ke mohau ho moditjhaba. O ya bona? Utlwisisa jwale? Ho lokile. Ke dumela seo se arabile potso.

230. Ho etsahalang ka tapes? Jwale e ... Ho etsahalang ka ditape? (Ke letshwao la potso) Jwale, ba bangata ba ngolla ofisi mme ba le qose ka ditape. Hape, ka ba bang ba ntseng ba rekisa ditape hona kerekeng, ha Mong. Maguire ha a loketse ho tshepahala ho bona.

Ho lokile. Ditape ho ya ka contract. Mme ha ke ... ha ke tsebe hantle neng contract e fela, empa ditrustee, sena ke sa ditrustee, eseng madikone, ditrustee : eseng moetapele, ditrustee. Ditrustee, jwalo tjena dingola contract, jwalo kaha ke utlwisisa. Mme ha sena -- sena se fosahetse, ebe ditrustee di nepile. DItrustee tsena di nale tumellano le batho ba etsang ditape, mme ditape diba ka franchise.

Ha ho emong yaka etsang ditape ntle ho tumello ya motho ya nang le kabelo, mme dikase rekiswe ntle ho tumello ya motho ya nang le kabelo, hobane seo ke molao (o ya bona?), ke seo franchise e se tshwereng. O ya bona? Mme ha fran ... E mong ya tshwereng franchise a batla ho lesa mang-le-mang ho etsa ditape, ho tloha ho yena. Ha a batla mang kapa mang ho etsa ditapes, ho tloha ho yena; o batla mang le mang ho etsa ditapes, ho tloha ho motho ya nang le franchise. O lokela hoba le e nyane e ngotsweng note e ngotsweng ke franchise ho etsa le ho rekisa ditapes, hobane otlabe ka bolokolohi ale molaong; hobane ha a sa etse, monna ya nang le franchise ho yona ... O tlabe o itlamella bo wena ho ... Ha eba o nale -- motho ya phoso ya ratang ho hlola dikgathatso, a ka nna a se etsa seo. O tshela franchise eo ... hobane e tshwana le tiiso (o ya bona?), ntho yona ela ; ha o ya dumellwa ho etsa seo. Ho lokile ho etsa seo.

896-112 Jwale ha batho ba etsa ditapes, mohlomong ka tumellano ho tswa ho Mr. Maguire eo ya nang eo ya etsang ka botshepehi ho ditapes. Mme jwale ... Mme ha ke tsebe seo,ha kena le lona mona nako e ngata ho ka bona tsohle, e tla newa mang. Ke nahana hore Mong. Maguire o ntse a nale yona, hobane ntle mola, ke California kapa Arizona, mmo ke bang teng; ke utlwa hore bantse ba reka ditapes hotswa California. Moena Sothmann, ratsale wa Mong. Maguire,eo eleng moena kerekeng ... ke nahana hore Mong. Maguire o ntse a nale yona, e franchise ho yona.

Mme jwale, hobane ho llilwe haholo ka ditapes. Jwale, ha ho nale sello ka ntho e fe e tsasmaelanang le matlotlo a kereke, e tlamelletswe ho ditrustee hore dibone hore seo se ya lokiswa. O ya bona? Ha ho lokele hore, ka tsela efeng, hobe eng ...

897-114 Jwale, o ya bona mona, mona kareteng ena, hore,

Ba ngolla ofising ho lla ho yona.

Haufenyana, ke fumane mangolo a mangata, ba batla ho tseba hore ke hobaneng ha ba sa fumane ditapes. Jwale, o tseba contract ya hao le ya tshwereng franchise, jwalo kaha ke nahana ... Ditapes, ke -- ha ke batle ho kena ho tsona,ha e mong a ka sebedisa ditapes ho ntshetsa pele Evangedi, “Amen.”

Empa, pele, Moena Roberson ba di qadile, Moena Beeler le ba mmalwa ba qadile ho dietsa; eba bashemane ba babedi, Moena Mercier le Moena Goad e se ele dilemo ba dietsa; le, efela hole jwalo, ha ka bonngwe ba ile badietsa, ho bile le sello ho e mong le emong. Empa ho bonahala morao tjena,ho bile le sello hore batho ha ba fumane ditapes. Batho ba bitsitse ho nna hotswa ka hare ho naha yohle. Ebe le emong, motho, o senya ditapes. Dibale motsotso feela, mme di bapale ho kgutlela morao ka hlakoreng le leng, mme hao kgone le ho utlwisisahore ke eng.

897-116 Jwale, batho bana ba bapalang ditapes tsena ho lokela hore ba fumane ditape tsa popota. Ha ke kgathale hore ba etsang ho difumana ; re rata hore bareki ba rona le baena (bao eleng bareki le baena ba rona), jwawlo jwalo, babe le “E-palo-ele nngwe” tape. Jwale, lona ditrustees hlokomelang seo, hore batho bana ba kgotsofala. ha ba sa kgotsofale, tjhelete e kgutlisetswe ho bona hang feela.

E mong o mpitsitse, are ba eme ntho ekang kgwedi ba emetse ditapes. Jwale, ha ke tsebe ha jwang Moena Maguireo reng ka sena. Ha ke tsebe ka seo, jwalo kaha ke sa tsebe letho ka seo. Mme ke ... hase lebaka laka ha ke tsebe letho ka seo; ke lebaka la hae le tsona ditrustees. Mme ha ke leke ho, empa ke o bolella molao. O ya bona? Molao ke hore ditapes tsena, ho tloha nakong eo dilokelang ho romelwa ho bona, tsona ditapes dilokela hoba tseleng ka matsatsi a mabedi, kapa a mararo kapa amane, matsatsi a mahlano; kamora ho romela ditapes, dilokelwa ho romelwa ka poso kapa franchise ekaba ho etsahalang dihlakolwenako enngwe le enngwe hadi thomello tsena disa phethehe O ya bona?

898-118 Jwale, mme kgwedi tse tsheletseng ho isa selemong, sena se lokela hore se ntjhafatswe; mme tumello ena e lokela hore e ntjhafatswe. O lokela ho kopana le yena ka franchise ere o lokela hore o lokise. Mme ho lokela hore, ke, batho ba bang ba lokela hotla ka nako, mme o lokela ho hlokomela hore ditapes, mme atla ka tumello le ho bua ka seo.

jwale, ditokelo tsena dilokela ho phethiswa. O ya bona? Mme e lokela ho etswa, hobane eya llisa taba ena. Ballile ka Leo le Gene; batletleba ka emong le emong; ke tle tlebo ka Moena Maguire; mme etlaba tletlebo ka emong hape, mme ha re fumane pele tharollo bakeng sa sello.

Jwale, empa ha ditapes diqala ho atamela, ka mabokoseng ana, mangolo ka ditosene a ya kena, mme a ... O ya bona, ha e kgutlele ho motheong wa tape maker; e wela ka ho nna. Ba dula kamehla ba beha sello ho nna. Jwale, ke mosebetsi waka jwalo ka mokreste hore bafumane seo ba se batlileng,mme ke mosebetsi wa ditrustees ho bona hore baya fumana seo ba se batlileng. Ha ba lokela hore ba phahamise theko, fumana e betere tape, fumana o betere machine, re batla hore motho a fumane tape ho e lokisa. Ke takatso ya rona. Tape e tlamehile hore ebe e lokile. Mme moreki o lokela hore a kgotsofale, kapa a lokise tape tsena mmoho; re tla qetella re sena ditapes, ha emong ya ratang ho etsa a etse. Empa ha ba batla ho ba lefisa, etsang hore ba fumane seo ba se batlang ba se lefeletse, hobane hoba jwalo ka mokreste. Ke ho feta ho etsa ...

898-121 Mme ha ba tla mona ho mamela Evangedi, ke rata hobafa ke tseba ho bafa (o ya bona?), mme ha batla mona mme sohle se ntse se tswelella. Ke lona lebaka ke le jwetsa haholo lona madikone, ditrustees, le baetapele, ba mona bosiung bona, hore le lokela ho sebetsa ka toka, hobane batho batla mona ho fumana Modimo, mme re rata ho ntho tsena dibe maemong a lokileng.

H a mmoho le ditapes dibewe maemong a teng. Ha ba lokela ho lefisa ho feta, ha o fumana ditapes tsa boleng ba bobedi tdimatha, fumana tse betere ditapes.Ha o lokela ho lefisa hofeta, lefisa ho feta, ha motho a fumane seo a se batlang.

Ha kena lotho le botshepehing ba lona, mme haho penny le enngwe, ha ho le e nngwe eo Tabernacle e kgathallang; mme hao rate hoo. Se thahaselle seo, ho bonneteng. Ha baka lefa hofeta; ke o bolella ka moo ho lokelang ho sebetswa ka teng. Hore ... o ya utlwisisa,kare “E tsamaise.” Mme re lokela ho lokisa sena.

899-124 Mme ha o lokela hoba le machine o betere ho ka bapala, mme fumana machine betere. Mme haho lokela ... Jwale, kare ho bona; kare, “Hadi fihlelwe ... mission wa hore ke kene tshimong, pele ke tsamaya, Ke tla tsebisa ditshebeletso tse ilong ho rerwa, se seng seo kese ke se ...” Mme ke letshepisa lohle, eo ke tlo phetha ho e tapa hape ka Sontaha bosiu, bao “Pele ke rera molaetsa, e tla lokela ho ya Tabernacle pele, ho bonahala ba batla ho recording.” O hopola jwalo? Mme ha ke fihla rera molaetsa, mme ha le fumane tape banna ba tshebeletso. Ba nkupile, “Ke bafeng? Seo o ilo serera?” Ka mojwetsa, “mantsibueng ana mang -le-mang, mme mantsibueng ana mang -le-mang,” ba ka lokisa ditape tseo hore bareki ba ereke; e romele hantle ho bona, e betere tape ho nale eo ba nang le yona kopanong, hobane e etswa hantle mona Tabernacle moo ho lekanya taba ena. O ya bona?

899-125 Jwale, hona jwale, ke tlo kena mona ho e kgolo evangelistic,ke tlo etsang dinthong tsa mose ho mawatle; nkase tshepise seo (o ya bona?), Nkase tshepise hore ketla rera molaetsas waka wa pele mona.Hobane ha re tswella ka melaetsa; o lokela hoba se seng ho seo ... hoba thata le ho wena, mme o tlamela ho enale taba e mong ya mametseng. O lokela ho etsa se seng (o ya bona?), mme o tlise jwalokaha molaetsa moo. Empa ha bake babe machine tshimong, le ha ekaba ke e ng, ho tla nka ditapes hantle.

Le ho etsa e nepahetseng tape, le ka bonngwe tape e bapalwa le ho bonwa hore na e lokile, kapa ho emisa ntho e nngwe le e nngwe; ha ena le letho leo e ka le etsang; ha monna ka mong a be le ya hae tape. O ya bona? Empa ose etse (o ya bona?), ha ho seo dillo ditla feela. Ha re batle hore o lle. Ha honale, re lokela ho sebedisa seo, mme re lokela ho se lokisa.

Jwale, Ke tla potlaka ka moo nka kgonang. Billy o nale potso tse ding tse pedi, kapa tse tharo, mme retlabe re qetiole.

231. Ke bohole bo bo kae, Moena Branham, eo ledikone le ka boloka taelo tsa kereke? Na re lokela kapa re eme ho fihlela Moena Neville a re jwetse hore re ka etsang?

Ha se Moena Neville mosebetsi wa hae; ke mosebetsi wa lona. O ya bona? Ha o jwetse Moena Neville hore a rute ka eng, a rute jwang ka yona. O ya bona, ke mosebetsi wa hao, lona madikone; le lokela ho etsa seo. Lehlokomela seo. Hase letho ho Moena Neville ke mosebetsi wa hao. O ya bona?

Jwale, ha lepolesa le le seterateng mona mme le bona motho a utswa ka koloing ka morao, na o bitsa meiyara, “jwale, Meiyara,mohlomphehi, monghadi, ke sebeletsa wena mona tulong ena ya mapolesa. Jwale, ke fumane motho seterateng, o -- o ya utswa tse ding tsa ditaere tsa koloi maobane mantsibua. Jwale, kene ke ipotsa, kakanyo ya hao ke efeng ka seo?” O ya bona? O ya bona, seo eka sebe kelello. Na setla ba jwalo? Tjhe, monghadi, ha a etsa ho hong ho phoso, motshware.

Jwale ha motho a etsa ho hong ho phoso, kapa mang kapa mang ka kerekeng, moemise, buwa le bona. Sebe ka tsela e nngwe; empa ha ba mamela, bua ka tsela eo ba tsebang hore oreng. O ya bona? O ya bona, jwalo kaha o jwetsa ngwana, o re kgutlela morao, “Kgutlela morao,” mme a sa mamele. Madikone,a dula bakeng sa hao. Beha ... Ho nale a mane hara lona; ho dula a mabedi ka pele le a mabedi kamorao, ho tsena kapa moo holeng jwalo. Mme o shelle haufe mme ka nako e nngwe sena setla ho wena. Oya bona? Mme o dula ole hlwahlwa, mme o dule moo mosebetsing wa hao; ke sebaka sa hao; kapa o eme ka pele mme o shebe ha batho ba kena.

900-131 Ledikone le hlokomela ntlo ya Modimo. E mong a kene, bua le bona ; eba moo ho ba dumedisa,batshware ka matsoho. Ke ... O lepolesa, “Re ka o bontsha nako ya ka tlung?” kapa “Na leka dula?” “Na re ka ofa buka ya difela kapa ho hong?” kapa “Jwale, re ne re rata hore o phuthulohe mona, leho rapela, leho re thabile hobane le nale rona mona.” E baisa hantle fela moo, a re, “Na le lakatsa ho atamela kapa na letla kgutla hape na?” kapa ho feta moo. Ke boikokobetso.

Lepolesa (kapa madikone) ke mapolesa hoya masoleng, courtesy, empa ka tetla. O ya bona? Le tseba hore mapolesa, hantle ke, ha a ntsha ditokelo tsa hae, ke nahana hore ke mohlokomedi. O ya bona?ke courtesy le ntho e nngwe le enngwe, empa ontse a nale tetla. o ya bona, o mokgathalle.O ya bona, o beha ... Dirookies diyatswa mme dilo tawa, hobaneng, o di beha bakeng sa tsona. Ha jwalo feela le le ledikone e beha bakeng sa yona.

Jwale, hopola, ledikone ke lepolesa, mme kantoro ya ledikone e kgethehile hofeta efe kepe efe ka hare ho kereke. Ha ke tsebe ka e nngwe ofisi e sebetsang ho feta ya madikone. Ho lokile. Hobane re -- o nale mosebetsi wa sebele, mme ke monna wa Modimo. K e monna wa Modimo jwalo ka moetapele hantle. Ka nnete, ke yena. Ke mosebeletsi wa Modimo.

901-134 Jwale ditrustees, ntho e nngwe, ba tlasa leihlo la Modimo ka tjhelete le ho hlokomela seo, dintho dietsa tsohle. Ke o bolella ka tsona ditapes, le  ka ntho tse ding tse etsahalang jwalo jwalo, ka kaho le tukiso, le dintho tsa ho sebetsa, ke seo trustee e leng sona: moaho, ditjhelete, le dintho. Ledikone ha le na letho ka seo. Le ha e kaba eng -- le trustee ha ena kabelo mosebetsing wa ledikone.

Jwale, ha ledikone le batla ho kopa trustee ho le thusa ka ho hong, kapa ditrustees dikopa madikone, mme le sebetsa mmoho ... Empa seo ke mosebetsi wa hao, o behelletswe ka thoko. O ya bona? Ho lokile.

901-136 Jwale, tjhe, se kope Moena Neville. Ha Moen Neville ao kopa ho hong, ebe ke -- ke moetapele wa hao, ka kamohelo le lerato le se seng le se seng ... Ha a ka re, “Moena Collins, Moena Hickerson, Moena Tony, kapa e mong feela, o tla bona seseng ho etsahalang moo hukung.” Mosebetsing o kang oo, o ya tseba, jwalo ka monna wa sebele la Modimo.

Hopola, ha o sebeletse Branham Tabernacle, kapa o sebeletsa Moena Neville kapa nna; o sebeletsa Jesu Kreste. O ya bona? O ya bona ... K e seo o se etsang ...  O hlompha jwalo kaha a hlompha moetapele kapa jwalo; O lebeletse boinehelo. Mme re rata ho bontsha boinehelo ba sebele.

902-138 Jwale, ka nako e nngwe hoba thata. Ho thata sebakeng mona. Minister ya dutseng mola ke morata ka pelo yaka yohle, ke lokela ho mojwetsa (o ya bona?),empa ka tsela ya lerato, ke lokela ho thusa. Jwale o ya bona? Mme baile batla ho nna le hore, “Moena Branham, mme o motho wa bohlokwa, hobaneng ha o sa batle ho mamela ha nyane ka kolobetsa, mme ho seo, seo, le ba bang le mohlokomedi, le peo ya serpent?”

Kere, “Moena, ke ya o rata, empa jwalo, ha re -- Lengolo feela mme re bone hore na ke mang ya nepileng le hore ke mang ya fositseng. O ya bona, K elokela ho fumana nnete ya seo ...”

“Oh, tjhe. Jwale, Moena Branham, ke ya o jwetsa, lefositse kaofela.” O ya bona, e ya hodimoe fofa.

“Oh,” kere, “ho lokile mohlomong ke. Mme ha ke, ka nnete retla, o ... O tseba moo ke fositseng, mme o mpontshe moo ke fositseng teng. Mme ke ikemiseditse ho amohela seo. O ya bona?”

Ntho yona eo, “Hey, ha o na taba le hore o jwetse ngwana hore a dule fase.” Jwale, ledikone ke lona le lokelang ho mojwetsa -- ke mohlokomediwa ntlo ya Modimo. O ya bona? Jwale, ha ... O boloka ntlo ya Modimo e le maemong a lokelang hoba ka teng. Jwale, ke seo Lengolo le se bolelang, ha ho nale ho hong hoo ledikona le lokelang ho hoetsa, o ka tla mpolella. O ya bona, ho nale ntho yona ela, empa ke -- ke mosebetsi wa hao ho etsa seo, yeah, ho tiisa sena.

Mme o seke wa botsa motho mang kapa mang; ke -- ke mosebetsi wa hao. Moena Neville se botse motho; kereke ha e hloke ho botsa ... ke bolela e trustees ha e lokele ho ya botsa Moena Neville ha a hloka hore hobe le marulelo ho Tabernacle. O ya bona? Tjhe, tjhe, ha se letho ho Moena Neville; ha se letho ho nna; ke ho wena. Ledikone ha le lokele ho ...

902-144 Ka yona tsela eo ho moetapele. “O ilo ho rera ka eng? Ha ke batle hore e etse sena.” Ha ba lokele ho ka bua seo; o tlasa Modimo (o ya bona?), moetapele wa bona. Mme ha Moena Neville, o ruta molaetsa hore Morena o re file, mme mme re kopane kaofela ho sena. Mme ha ke bolella Moena Neville ho phoso, Modimo o etsa hore ebe boikarabelo baka. Ho lokile. O ya bona? Mme ka tsela e jwalo Modimo ke moetapele wa tsohle. O ya bona? Mme re sebetsa feela jwalo ka manqosa a hae (o ya bona?), tlase mona dikantorong tsena.

232. Ka kopo hle ... (Potso e latelang, mme ke dumela hore re nale e nngwe e latelang mme re -- re tla emisa mona.) Mme ka kopo hle a ko hlalose hore neo ya diteme e sebetsa jwang ka hara kereke. Ke e ntse seo. Ke neng moo kereke e ka ba maemong jwalo ka -- mme ke ka mokgwa o jwang dineo dika sebetsa?

Re sa tswa hlalosa seo.

233. Ke tse kae c-h-r-i-s-t-m-a ... N a o hlokomela hore? [Billy Paul o araba Moen Branham, “instruments” -- Ed.] Oh, instruments. Re lokela hoba le tse kae diinstrumente ka kerekeng ntle ho organ le piano?

Jwale, ho tloha feela hore ho nale band ya batho ba bakae kapa o nale eng. O ya bona? Ha ke tsebe hore na o nale eng, sena se bolelang; ha ke utlwisese. Empa organ le piano ke karolo ya kereke. Jwale, ha moetapele wa dipina a lokela hoba le cornets jwalo jwalo, mme e mong a tla kerekeng mme ba bapala instruments sena ... Mme ba ne bale ho band, le -- ebe, jwalo, mme ke ka lona ditrustees, ho e nka taba ena ka ditrustees mme le ya bona ha bana le tjhelete ya ho reka diinstruments jwalo jwalo, kapa jwalo feela. Ke nahana hore ke potso.

Empa ha bana le diinstruments tsa bona, ho hotle. Ha ba sena tsa bona diinstruments, mme ele karolo ya band, eseng motho feela ya kenang mona mme a bapala ha nngwe mme, a tswe jwalo feela,ho lokela hoba band ka hare ho kereke. Kereke e kase reke e trumpet bakeng sa monna ya, mme hosane a ilo bapala nqenngwe, a be teng ka tsatsi le leng a ye kwana. Tjhe, monghadi. e lokela hoba band hona mona, e kopanetsweng band ka -- moetapele, le kereke, bua le bona ka ho reka instruments.

234. Kakopo hle a ko hlalose ha -- rona rele madikone re ka boloka jwang batho ... ka tshebeletsong kapa ka mora tshebeletso ... Ka kopo hle hlalosa. [Billy Paul o balla Moena Branham, “Re ka boloka batho jwang ba kgutsitse ka hare ho tshebeletso le ka mora tshebeletso?” -- Ed.] Oh, ho lokile.

Ne nkare, baena. Jwale, ho nale ntho e kgolo; eo renang le nako ya ho e lokisa, hobane ke ... e bolela se seng ho rona. O ya bona? Jwale, kereke ha se ...

Ha a batla ... le batla ho bapala tape ena ka bosiu bo bong pele ho hore kereke e kene, ke tsela eo batho ba tlang ho e utlwisisa, ha sena se bapalwe karolo ena feela ya tape ha hos e jwalo, sena feela. karolo efe eo o e bapallang ho hong ho itseng, ha e tswelle e bapala ho fihlela o e fumana, ebe o ya e bapala. O ya bona, hobane ke potso.

Jwale, madikone a kereke, jwalo kaha ke -- jwalo ka ha ke bopletse, ke mapolesa a kereke. Empa eseng kopanelo ya kereke-ntlo -- bakeng sa kopanelo, le setswalle, le frolic. Kereke ke karolo ya kereke. Re tlile mona ... Jwale, ha re batla ho kopana, ha ke tle ntlong ya hao kapa tlo ntlong yaka, kapa le kopanela matlong a ba bang. Empa ho bapala hara kereke, le ho bua jwalo, ha ho ya loka baena; re tlile mona; re fumana sohle mehopolo ya rona. Ha re katla mona ...

904-150 Bona tsela eo re sebeditseng ka yona nako ena kaofela. Kgaitsedi Gertie ene ele sebapadi sa piano. Ha kene ke etella pele mona, ke ne -- ke ne ke lokela hoba moetapele, ledikone, trustee, le tsohle ka nako ele nngwe (o ya bona?), empa ke -- ke lokela ho etsa seo. Mme ha ke lokele ho etsa seo (o ya bona?), hobane ho nale banna ho ka etsa seo. Empa ha ... ke ne ke nale diashara, Moena Seward kaofela ha bona ho ya monyako. Ba ne bana le dibuka ho ya tswa monyako, ho dula setulong, kapa ho etsa ho hong. Ha emong a ne a kena, o ne o lokela ho mmontsha sebaka moo aka behang jase ya hae teng le ho mmontsha setulo, ho moneha buka ya difela, o ba kopa hore le rapele. Ebe emongh le emong o dula setulong sa hae le ho kgutsa a ntse a rapela ho fihlela kereke e qala. O ya bona? Mme nakong ya ho qala, Kgaitsedi Gertie, ya bapalang piano, a eme a qale mmino pele -- ha batho ba le -- ba kopana.

Ne nkare sebapadi sa organ ho etsa mosebetsi o motle. Ha asa kgone ho etsang eng, kenyang tape, kapa se seng, o bone mmino, mmino o monate o tswella. Jwale ... Ho kopa batho ... Ha batrho ba tla tswella ho bua le ho tswella jwalo, ha e mong wa madikone ho microphone hodimo moo are, “sh, sh, sh,” jwalo jwalo. Are, “Ho Tabernacle mona re -- re batla ho rapela. Ha re se etse lerata; re mamele mmino. Fumana setulo, o dule, le phomole (o ya bona?), rapela kapa bala Bibele. Ena ke nnete ya mona moo Modimo a tsamaya hara rona. Mme re batla hore batho ba phuthulohe mme ba rapele le rona,e seng ho tsamaya hohle, ho bua pele ho tshebeletso. Kopanang mmoho, mme o tlile mona ho bua le Morena. O ya bona? O kampa wa rapela o kgutsitse (o ya bona?),kapa o bale Bibele.”

905-152 Ha kene ke ya Kerekeng ya Marble hodimo mola -- ho ... Norman Vincent Peale, le kile la utlwela ka yena.O ya bona?Mme ka kena ... E kgolo psychology, ke mosuwe, o ya tseba. mme ka kena ka kerekeng ya hae, ka nahana hang, “Ke lakatsa eka ekabe kele ho Tabernacle ho etsa seo.” Hang feela madikone a eme monyako moo ho o bontsha hang feela ha o kena monyako. Bona, eya bo, ba o neha tokomane ya sekolo sa Sontaha, ba o isa hantle feela fase. O lokela ho e ntsha ha raro, o ya tseba, se tshwere mohlomong makgolo a mane kapa a mahlano, o ya tseba; le sebaka se seholo sa New York, mme ke monna ya lokileng. Mme ke nahana hore ho lokela hoba le hora ya leshome kapa le ya leshome le motso ole mong,yona tshebeletso eo yohle, hantle hang ka nako eo hantle, yona pampire e la. Ha tshebeletso ha e tswa, ba nale (ke dumela) metsotso e mehlano pele ... Ha ho ya dumellwang hotswa ho fihlela tshebeletso e etswa, ebe madikone a bula tsela ha tshebeletso e etswa. Banale ditulo tsela tsa kgale, o ya tseba,ba kena jwalo feela, ba dula mohlomopng pela moo o butseng lemati. Jwalo, ka mofuta wa kgale, ene e eme moo -- ho feta mohlomong lemo tse makgolo a mabedi, ke nahana, Kereke ya kgale ya Marble.

905-153 Hoo o ka utlwang ha nale e wa, emong le e mong hara thapelo mashome a mararo a metsotso pele ho bapala organ, prelude. Mme ha emong le emong thapelong. Ke nahana, “Ho hotle jwang.” Mme ha minister ... ha, ka seo ... ke nahana ba bapala ele nngwe ho hlahisa mohlomong metsotso e mersro kapa e mehlano, Ketso tsa Hao dikgolo ha ka kang,kapa ho hong ho tshwanang le hoo, jwalo ka seo. Mme ha ba se ba entse seo, e mong le emong a emise ho rapela le ho mamela le ho hlahisa. O ya bona, e fetola thapelo ho etsa hore ebe hlahiso.Mme ha ba bapala seo, ebe moetapele wa choir e etella pele. Ebe ba nale kopanelo ya pina ya phutheho le ya choir. Ebe jwale ba se ba loketsedithuto tsa Sunday school. O ya bona?Ebe o ya -- ebe ha ebe hodima, haebe hose letho le etsahalang ntle ho thapelo, ka nako yohle, mme ke seo ke seleng monba ka sona.

905-154 Mme ke nahana hantle hore sena ke seo re lokelang ho se etsa ... Ke mpa ke bolela sena; re tla se etsa. O ya bona? Ha re etseng sena. Ha emong kapa eng kapa eng, ntho ... Mme ke nahana hore ene etlaba ntho e ntle haholo. Ha ele ntho e ntle ha kana, mme ha re se etseng. O ya bona? Ha re batle ho behella ntho e ntle ka thoko ; re tla se etsa. O ya bona? Mme o tswelle -- mme a etse seo, mme ha baqala, kapa se seng jwalo feela, batho ba etellang pele, le sa emong feela -- e mong wa madikone, kapa a tsamaya mme are, “Ho e ntswe molao mona ho Tabernacle mona..”

Ha ke tsebe haeba, baka. Ha ke yo (o ya bona?); ha ke tsebe. ha ke so fihle mona pele ho tshebeletso.

Ha ba kena mme ba qala ho bua, ha emong a eme mme are, “Sh-sh-sh, motsotswana feela.” O ya bona? Ha ... Fumana kgaitsedi ya monyane, moise hodimo mola moo ho bapalwang mmino.Ha osa,se kenye ho tape o se ntshe (o ya bona?), kapa mmino wa organ. Are, “Jwale, re ... Ho nale molao o motjha hara Tabernacle. Batho ha ba kena ka mona, ha re lokele ho seba kapa ho bua, empa ho rorisa. O ya bona? Jwale, pele metsotswana feela tshebeletso e tla qala. Ho fihlela, o ka bala Bibele kapa wa inamisa hlooho ebe o ya rapela.” Mme metsotswana, tmme batla ithuta seo.O ya bona, o ya bona?

906-157 O utlwa emong a bua, mme ke ho ya fatshe -- ka mora makgetlonyana ka, ka mora nakwana ho fihlela emong are.. O ya bona emong o ya bua, ha ho emong ya buang (o ya bona?), jwale,ebe emong wa madikone o tla ema mme are, “Re -- re batla ho rorisa nakong ya tshebeletso (o ya bona?)?” O ya bona? O ya bona, ha se ntlo ya ho buela, ke ntlo ya ho tlotlisa. O ya utlwisisa?

Ke nahana hore ene ele sona seo: Ka kopo hlalosa ... (Yeah. Ha re bone. Yeah) ... Ka kopo hlalosa ... ledikona le lokela ... ho sebaka se Halalelang. Yeah, ke phetho. Ho lokile. Ke sona seo.

Ho lokile, ke ena ya ho qetela:

235. Moena Branham, ha rena le monyetla pele tshebeletso e qala, ke -- ke ... kama ... Tjhe, ba nale “ditletlebo.” e ngotswe ha nyane. “Ke bile le ditletlebe,” na haho jwalo na? [Billy Paul o ya araba, “Uh-huh,” a bile a tswella ho thusa Moena Branham bala o monyane mongolo -- Ed.] ... o nale tletlebo pele tshebeletso e qala. Re nale ... (ha re bone.) ... Re -- re -- re nale dipina, bopaki, le dithapelo, le dithapediso, mmino o ikgethang, le m-o -- mohlomong re -- re kena molaetseng ka hora ya leshome le motso ole mong, ho ... kapa kamorao, empa re sena nako ya Lentswe. Ba bang ba batho ba ya kgathala ba tsamaye peleho -- ho -- pele -- pele etswa. Ke ... Hlalosa hore ke tse kae dipina, mme ka nako efe ya ho qala molaetsa. Mme ba bang -- ka nako e nngwe re nale dithapediso mme e fella ka kopano ya bopaki, tse ding tse -- tse sa -- disa bonahaleng ka nako enngwe.

907-158 Jwale, ke lakatsa eka nkabe ke nale seo. Billyo leka ho nthusa mona. Hodima tape, o nale ho ... e mong hara rona ... kopanong, ika hara tshebeletso, ho mamela sena sena ke eng, na Billy bile o nthusa ho bala, hobane se ngotswe ho tsohle, ha se sane, mme ha ke kgone ho se ngola. Ke nale mohopolo o akaretsang, ke, “Ke tse kae dipina pele ho tshebeletso, mme ke nako efeng eo tshebeletso e lokelang ho qala ka yona?”

Jwale, ntho ya pele eo ke ratang ho e etsa mona ke bopaki.Mme ha kele phoso, ke rata ho amohela hore ke phoso. O ya bona?Mme ke tla etsa bopaki mona hobane ke moetapele wa seo. Hobane e bile nna-ya ileng a tshwara tshebeletso tsena tse telele, ke seo kereke enang le sona nakong ena (o ya bona?) ho etsa jwalo, empa ha ho lokela jwalo. Mme jwalo, hopola,ke nale ... Ke o jwetsa tsohle “Sontaha mantsibuya,Ha Morena a ratile, ka Sontaha mantsiboya, hore ke leka ho lekanya tshebeletso hona moo, ha lke lokela ho dula mohlomong beke hape, mohlomong metsotso e mashome a mane kapa ho fetafka hara tshebeletso yaka.”

907-160 Hobane ke frumane sena,seo ke tshebeletso ya ... e eme, mme le o ntshitswe ka matla; ha o ya hole haholo, o tentsha batho le hore ha ba se fumane. Lebaka leo ke faneng ka lona ... ke tseba hore tse ding. O ya bona? Se bui se atlehileng haholo ba nang le ka ho otloloha ... Jesu e ne ele Monna wa Mantswe a mmalwa, hlokomela sena ditshebeletsong. Hlokomela tshebeletso ya Paulose (???) ka tsatsi la Pentecost, hantle e monkile metsotso e leshome le metso e mehlano, a tla -- moo, ho hong -- eo e romela meya e dikete tse tharo Mmuso wa Mahodimo. O ya bona, ka ho otloloha ... O ya bona?

Mme ke phoso. Hobane, ha ke entse sena hase hore ha ke tsebe phapang mahareng a sena, empa ke etsa ditapes (o ya bona?), le tsena ditapes ditla bapalwa matlong a lona dihora ka mora tshebeletso. Jwale kaha ho tla Sontaha sena, lebaka la seo ke se entseng, ka Sontaha se tlang, lebaka le e ntseng sena ... Nkka bolela sena hona jwale mona ho tape. Lebaka le etsang sena ke baka la boima ho nna ka baka la Molaetsa wa hora. Jwale Molaetsa wa hora o tswile, jwale ke bua metsotso e mashome a mane ho isa ho e mashome amane a metso e mehlano kapa se seng se jwalo, ka mora sa pele selemo, dikopanong tsa ka -- hohle moo keyang, leha nka leka ho beha supanoko yaka metsotsong e mashome a mararo, empa eseng mohlomong mashome a mahlano; a otla molaetsa oo, le ho etsa altar call ha -- leha ke ilo etsa eng, kapa ho bitsa mola wa thapelo; eseng ho nka nako, hobane batho ba ka ntle. Ke tseba seo.

908-162 Empa hlokomela. Ke nahana, hara selemo, ha re yaka raba le batho ba ka bang dozen baema mme ba tsamaya, ka nako enngwe re ba bolella tse pedi dihora. O ya bona? Ho jwalo. Hobane ene ele nakong eo ya ho etsa ditapes o yang ka lefatshe lohle (o ya bona?); mme le batho bohle ho ya ka lefatshe, ba tla dula dihora le ho mamela ho seo; le ministers, jwalo jwalo, Germany, Switzerland, Africa, Asia, le hohle (o ya bona?), mamelang mona.

Empa, bona, bakeng sa ho Halalela, bakeng sa kereke ... Mme ho lokile. Haole mona ho etsa tape, o nale hora tse pedi le halofo ya tape, kenya molaetsa wa hora tse pedi le halofo; haeba o sa etse tape bakeng sa tse jwalo, ebe o kgaola molaetsa (o ya bona?), kgaola molaetsa. ketla o jwetsa hobaneng, tse ding ditlala ha bobebe, tse ding dinka nako(o ya bona?), jwalo, mme o lokela ho babakeng se lokileng se lekaneng.

908-164 Mme jwale, mme tse ngata ke ho hulana hotswa tshebeletsong ya bopaki, eo ke tsebang hantle hore ke phoso kaho e dumella. Mme o tla tswa ho ne hole teng tshebeletso ya kopano ya seterateng, ha emong wa baena ba kgale ba molaetsa a eme moo, mme o tla ema ... Mme hore a fane ka motsotso wa thapelo, mme o tla rapella majoro wa sebaka, le mmuso o bohareng, lebakeng sa Kopano ya Bopresidente, le -- le emong jwalo jwalo, le moetapele, o ya tseba, ka bonngwe ka palo, le Kgaitsedi Jones ya sepetlele, le ntho tse kang tseo; le batho ba emeng moo, a tsamaya ka seterata kopanong eo ya yona, ka batla -- ka tswela ka pele, O ya bona? Ba ya bonahala. Ho lokile, ha a ...

O ya bona, ntho eleng teng, thapelo ya hao e lokela hoba sephiri, eleng yona, thapelo tse telele. Rapela tsohle ... Kena sephirimg, o kwale lemati. Ke moo obatlang ho rapela tsatsi lohle, bosiu bohle, kapa hora tse pedi,rapela moo. Empa ka hare ka moo, hao nale ho hong o nale batho ba o shebileng, etsa thapelo ya hao ebe kgutshwane,kapele, ho tsohle. Etsa tsohle sephiri ... Mme o boloke tseo tsohle ho nako ya thapelo. ke seo eleng sona. Hetlenya Lentswe leo kamoo oka kgonang ka teng (o ya bona?); isa Lentswe setjhabeng.

909-166 Jwale, ke ena tshisinyo. Jwale, hopola, ke ipoletse hore ke molatp ho etella pele sena. Empa ke o boleletse hore hobaneng ha ke dumeletse seo;ke etsa ya hora tse pedi ditapes ho romelwa mose le hohle lefatsheng, ka Molaetsa. O ya bona? Empa e lokela hoba (molaetseng ka hare ho Tabernacle) ka mora tsona ditapes (tsa hora tse pedi) ho ya dipolekeng (o ya bona?), ho tswa jwalo.

Jwale, ke ena taelo ya hao jwale ... E re keofe mohlala feela. Na hoo hotlabe ho lokile, kakanyo? Nkare kereke e bule mamati a yona ka nako e itseng ; ha kopano ya tshebeletso e kene ; ha dipina di bapalwe. Ha emong a tle ho rorisa, e seng ho eta. Mme se badumelle ho eta ka mora moo, ba bolelle hotswa ba tsamae, eseng ho eta. Ha o rata ho eta, dingata kantle. E na ke tulo e Halalelang, sena ha se bolokwe se hlwekile. Jwale, Moya wa Modimo o rena ka mona, ha re bolokeng sena Moyeng wa Modimo. O ya bona? Le -- mme etla nne e tswelle. Hao sa, o tshwae mantswe aka, e tla wa; ke tiisitse ka seo. Mme ha ere bolokeng seo; ke mosebetsi wa rona oo; ke sona se etsang hore rebe mona hona jwale. Ha re bolokeng sena jwale -- le ditaelo.

909-168 Jwale sheba, ke tla bolela sena. Ka tlwaelo, ntle leha re haholo holo ... O ba bolella hore otlo hatisa molaetsa ho tape. O ya bona?Jwale, ha Moena Neville a nale molaetrsa mona -- a ratang ho o fitisetsa ho phutheho, ntle ho tape, kapa ho hong, are, “Jwale, Sontaha se latelang bosiu a ilo ho hatisa tape ya hora tse pedi tape,” ya hora tse tharo tape, kapa eng -- kapa eng. “Re TLO TLA FANA KA YA HORA TSE PEDI KAPA TSE THARO tape,” kapa eng kapa eng, “Sontaha se latelang mantsiboya.” Ebe batho ba ya tseba. Mme ebe ha bakena bare, “Jwale, re ilo hatisa tape molaetseng wa mantsiboya. Mme ke nale molaetsa ... ke rata hore o hatiswe ho tape mme o romelwe kantle. Ke bile ... ke ikutlwa ke lokela ho romela molaetsa. Mme o tla hatiswa ho tape; ekaba mohlomong hora tse pedi,” tse tharo, kapa eng feela, e bolele.

Empa o tlwaelehileng, o tlwaelehileng, jwalo kaha ke tlo tla etsa ho ba bang ba Kopano ya Lekgotla la Borakgwebo, kapa ke tswile ho tsela ya thapelo, ha ke eme moo ke fana ka molaetsa wa hora tse tharo pele ho tshebeletso ya phopdiso, o ya bona moo e mpeha teng? O ya bona? Hobaneng, batho, mantsiboya a hlahlamang eba halofo ele. O ya bona? ‘Hobane ha ba kgone ho ka etsa seo, ba lokela ho kena kerekeng le ntho e nngwe le enngwe.

910-170 NMka lekanya sena, ke se tlwaelehileng ... Jwale, ke ne ke lebeletse Moena Neville bosiung bo fetileng ha ane a rera. Jwale, Ke tseba hore bohle ... Ke seo se qalang molaetsa. Ke nka dinoutso ho yena, ke nale tsona ka mona ka kgetsing yaka, nka disebedisa ho o mong wa melaetsa yaka. Ho lokile. Tsela ya ho phonyoha (o ya bona?), ene ele molaetsa o matla. O ne o ka bona ha a ne a fetsa kapele? O ya bona, metsotso e kabang mashome a mararo a metso e mehlano (o ya bona?), mme a -- o ne a se ao qetile. O ya bona? Jwale,ho ne ho lokile. Jwale, mme Moena Neville, kamehla molaetsa wa hae o jwalo feela. O ya bona, tha se kgale. O ya bona? Empa moo o bolayang molaetsa wa hao ke ha hotswa ha batho pele o qeta. O ya bona?

Jwale, mme -- mme ke kae moo o etsang seo.. Jwale, ke ya tseba, jwale sheba, ha kere ha ke le hlomphe ditrustees, kapa madikone, kapa -- kapa moetapele, empa ke bolela lona: le bona nnete mme sena ke seo e lokelang hoba sona. Jwale, le ... E etsang jwale, jwale, e mong le emong, lona bohle ba lokileng, e mong le emong ya lokileng ka tlhaho.Ha ho ne ho se jwalo nkare, “Bohle empa Moena mang mang - le-mang mang, ha ana boitshwaro bo botle; re ya morapella.” Empa lona -- lona le nale maitshwaro, mme le sotlehile ka nako e- telele, hantle, banna ba mofuta Ho lokile, sebe ausenyana ka seo.

910-172 Jesu ene ele motho wa nnete, empa haho ne hotla ho ntho tse ding, “ho ngotswe, ‘Ntlo ya Ntate etla dula ele ntlo ya thapelo, empa le e entse lehaha la mashodu.’” O ya bona? O ne a tseba nakoeo a lokelang ho bua ka yona. Eo -- ke seo re lokelang ho se etsa. O ya bona? Ha ho -- ha ho yaka hwaeba le motho ya neng a tshwana le Jesu; E ne ele Modimo. Mme hopola, O nea bile ... O bua ka bodikone ka hare ho kereke, O ile ho e nka. O ile a etsa sephadi sa marapo, mme ha A kaba a emela ho jwetswa o ile a bantsha; O ile a bashapa (o ya bona?), ntlong ya Modimo. Mme ene ele Yena ya neng a bapala karolo ya bodikone, bakeng sa mohlala ho madikone. O ya bona, E ne ele mohlala wa lona. “Mme jwale, ho -- ho ngotswe, ‘Ntlo ya Ntate ke ntlo ya thapelo.’” Jwale, hopola, Jesu ene ele ledikone nakong eo, mme o tseba hore Jesu o ne a nka karolo ya bodikone.

Ha ane a tla karolong ya moetapele, O ile areng? “Lona Bafarisi ba difofu, baetapele ba difofu ...” O ya bona, O ne a nka karolo ya moetapele.

Ha ane a ba bolella hore ho tla etsahalang, O ne a nka karolo ya moporofeta. O ya bona?

Ha bane ba batla hore hobe le lekgetho, O nnile a nka karolo ya trustee, “Peterose, e yatlase mane nokeng mme oyo tshwasa hlapi, mme hlapi ya pele eo o tlang ho e tshwara e nale tjhelete ka molomong wa yona. Ba lefe (o ya bona?); lefang melato.” Are, hape, “Fa Sesare sa hae, Modimo sa Hae.”

911-176 E neele ka bobedi moetapele, moporofeta, trustee, le ledikone. Ka nnete ho ne hole jwalo. Jwale o ya bona seo A ileng A e etsa, seo haebe mohlala ho ena eleng Branham Tabernacle, eo eleng ntlo eo A lokelang ho roriswa ho yona ka ntho tsohle, mosebetsi o mong le omong, baka se seng le se seng, hore hose kgutlwe. Ho lokela hoba le boitshwaro, le ho loka, le tlhompho, empa ka ho otloloha; monna e mong le emong o nale mosebetsi wa hae. O ya bona? Ke yona tsela, ke yona tsela eo A batlang hore hobe ka teng. Ha akaba a nyahama. Ha hone ho tla nako ya, ene ele eng seo, O butsitse. Ha hotla nako ya ho itshwara, One a bontsha boitshwaro. O ne a lokile, a lokile, a u, empa a mamela; mme ntho e nngwe le e nngwe ene ele ho Yena, o e ntse seo bakeng sa mohlala.Jwale, Moya o Halalelang o nneile seo. Jwsale ha ke ya itlwaetsa seo, Yena e bile ledikone pele, empa O ne a le. O ya bona? O -- O sebeditse jwalo ka ledikone.

911-177 Jwale ke bolela sena, ha tshebeletso ya hao ekena KA MASHOME A MARARO PELE HO SUPA, haeba ke nako, bula kereke ya hao hora pele ho moo, hora ya bosupa. Ha sebapadi sa piano ... Jwetsa sebapadi sa organ ... O ya molefa? Le lefa bohle dibapadi tsa organ? Na o ya lefuwa, kapa sebapadi sa piano? O se etsa ka ho ithatela-hwa hael. Mokope ka boikokobetso. Leha a batla ho lefuwa ka seo, ho mofa ho hong, mmolelle hore re mohloka halofo ya hora pele tshebeletso e kena. Mme ha are, “E, nkase kgone,” kapa se seng, ipelaetsa, ebe o motlisa mona ho etsa ditape tsa mmino o monate. O ya bona? Ebe ... le kenya tsona ... Ha alokele hoba mona nako le nako, kenya tape ya hao. O ya bona? Ha emong wa madikone, trustees, kapa mang kapa mang ya bulang monyako, kosa, ae kenye, tape a ekenye, a lese ekene nakong eo batho ba tlang. O ya bona? Hobane ha madikone ale siyo, kapa e mong, ha trustee kapa e mong a etse seo, ha dibapale halofo ya hora.

Empa hantle mashome a mararo kamora hora ya bosupa, ha tshepe e lle hodima moaho. O ya bona? Na le ntse le nale tshepe ya lona kantle moo? Yeah. Ho lokile, ha tshepe e qale ka mashome a mararo kamora supa, ho hbolelang hore ha re ya hodimo le fatshe ka hare ho kereke re tshwarana ka matsoho lebo Joneses le tsohle tseo.Ha moetapele wa dipina a be mosebetsing wa hae. Ha ho se moetapele wa dipina, ha ledikone le bone hore -- kapa -- a bone hore ho nale emong ya qalang dipina ha tshepe e lla. “Lephetle buka tsa lona tsa difela, nomoro e itseng.” O ya bona? Ha dibe hantle ka mashome a mararo kamora hora ya bosupa.

912-179 Ho lokile ha hobe le pina ya kopanelo, ebe mohlomong ya bobedi pina ya kopanelo, mme re nale emong ya seng a buile ka (ha le kgona) ho etella pele kathapelo. Ha -- ha moetapele, a ... E, moetapele asebe moo ha moetapele wa dipina. Ke Moena Capps, ke nahana. O ya bona, o tla tseba seo a se etsang, ha abe le e mong ya buang -- kapa a etelle pele ka thapelo. Ha kopano e tswele pele (o ya bona?), a ko eme, mme e mong a etelle pele ka thapelo. Jwale, ha o sa hlokomele ...

Jwale, mme re dumela hore mang kapa mang o nale tokelo ya ho tla tlung ya Modimo ho rapela, ke sebaka sa ho rapela. Empa ha ole maemong ano, hlokomela nako ya hao. O ya bona? O ba biletsa bohle aletareng, o tla fumana hore ho nale ebe metsotso e leshome le metso e mehlano, e mashome a mabedi, nako ya lona e fedile.

912-181 Ha o ke ... O ya bona, thapelo ya hao e hae. Jesu o itse, “Ha o rapela, le se eme jwalo ka baikaketsi, mme nako e telele -- mohlomong le rapela nako e telele, ebe lere, seo, kapa sane, mme sohle jwalo kaho bontsha.”O ya bona? O itse, “Ha lerapela -- rapelang, kenang kamoreng, sebakeng se kgethehileng, kwala lemati kamora hao;rapela Ntatao ya sephiring, O tla o putsa pepeneng.” Jwale, ke tsela ya ho rapela sephiring hoba le thapelo ya sephiri,ke seo A se boletseng hore re se etse.

Empa ha, emong, haba kena, jwalo ka moetapele wa dipina, are, “Ho lokile..” Kamora pina ya pele, mme ha emong abe le thapelo kapa a rapele, yeah, mang kapa mang thapelo e kgutshwanyane. Se eme o rapella bohle baetapele, jwalo jwalo. Ha hole teng dithapediso, ha di tsebahale, ha di romellwe, ha di romellwe. Dingole, ore, “Ke tsena.” “Bakeng sa mantsiboyeng ana, hoba le thapelo, re hopola Kgaitsedi mang mang-le-Moena mang mang-le-ya leng sepetlele se itseng, Mang-le-mang, le Mang-le-mang le Mang-le-mang. Bahopole ha o rapela thapelong ya hao.Moena Jones, o tla re etella pele ka thapelo. Ha re eme.” O ya bona? Ha e bewe ho platform; Ba bolelle, ha ba tlwaele seo, “Ha o nale kopo ya thapelo, e behe mona, hodimo mona.” Ho se buuwe, “yA NANG LE KOPO HONA JWALE, O TLA ETSA HORE E TSEBAHALE ...” Ebe, ntho ya pele, e mong a eme are, “Ho bokwe Modimo. Mme o ya tseba ...” Eqala jwalo, mme ntho ya pele o ya tseba, ke halofo ya hora pele ho duduwa fase. o ya bona?

Re nale boikarabelo kerekeng ena, eseng tse ding; ana ke maikarabelo a rona ho Modimo. Kaofela basebeletsi bana ba boikarabelong ba Modimo. O ya bona? Lebaka ke emeng mona kajeno bosiung bona, ke o bolella tsena, ke hobane ke boikarabelong ba Modimo; ke boikarabelo ba hao hore o bolele seo. O ya bona?

913-184 Jwale, ha se seng se tshwanang le seo se etsahala.. Ha e mong a etelle pele ka thapelo, mme ha ba, ho lokile; ha ba rapele mme badule fatshe.

Mme hao -- o nale e ikgethileng ... Jwale, nkase bolele sena; nkase ye mmoho ... mme ha emong a rata ho bina, tsebisa sena ka kerekeng. Ba bolelle seo “se seng se ikgethileng kapa ho hong ho hlokohalang ho ka binwa, ha ba bone moetapele wa dipina pele kereke e qala.” Babe le yona ... Bare, “Ho, ntshwareleng, moena, ke rata -- kannete ke rata,empa ke rata -- ke nale saka se ikgethang mantsiboyeng ana. Mohlomong ha nka le bolella sena le ka rata hoba teng bosiung bo bong, mme ke tla se kenyelletsa letotong la mabaka aka. O ya bona? Ke nale letoto la mabaka aka mona.”

913-186 Ha -- ha Moena Capps kapa mang ya etellang pele ka pina ... Mme anale moetapele wa dipina, ho sa kgathatsehe hore ke mang. Mme o se ba dumelle ho ema le hore -- kapa ho nka sebaka, ke bareri. O ya bona? Ha baeme moo ba tswele pele ka dipina tsa bona; ke lebaka la bona.

Ke mosebetsi wa moetapele ho rera (o ya bona?), eseng ho etella pele ka pina.A kase etelle pele dipina; moetapele wa dipina o etella pele dipina. Ke boikarabelo ba hae, o lokela hotswa tlasa tlotsuo ya Moya o Halalelang, nnqe nngwe, ha nako e etla. Ha ho hlokohale hore abe le ho platform ha sena se etsahala. Ha a dule mosebetsing wa hae moo (o ya bona?), kapa mona, leha ekaba kae; mme ditla tliswa ke itakom tsa Moya o Halalelang (o ya bona?) ha ele nako. Ha a utlwa seo ... ha ho nale e nngwe e kgethehileng, jwalo ka solo, duet, kapa hohong, bakeng sa pina ya boraro. O ya bona?

Hoba le pina tse pedi tsa kopanelo, thapelo, monehelo wa hao (haeba o tla o nka). Mme ha monna emong le emong a etse seo a se laetsweng. Ha kere, “ho lokisa nakong eo re binang pina ya ho qetela, ha di ashara, ha batle ka pele bakeng sa bosiu bona ka monehelo.” O ya bona? Mme ha baqetile ho bina, ke tsena diashara dieme mona. Ha kere, “Ho lokile, re tloba le thapelo,” mme ba nehela ka thapelo, “Re batla ho hopola Mang-le-mang mona, le Mang-le-mang,” a bala seo, o ya tseba, jwalo feela, jwalo. “Ho lokile, ha re emeng. Moena, na o tla re etella pele ka thapelo.” Ebe ho fedile.

914-189 Mme haba ntse ba bina pina ena ya bobedi, kapa eng eo le e binang, le ka nka monehelo. O leseng ... Ike tla nka pina ya pele; mme kebe le monehelo wa mantsiboya mme rebe re tswela pele ka pina ya lona, ebe hara. Mme ha pina ya lona ya ho qetela mona ... Ha pina ya lona ya ho qetela (o ya bona?), jwalo ka pitso ya boetapele. Mme etlare ha ho binwa mola wa ho qetela wa pina eo, ha organ e qala le lona le qale ho bina, moetapele wa lona a tswe. O ya bona, se seng le se seng se taolong; e mong le emong a thotse. Haho se lokelwang ho bolelwa, ledikona le leng le leng le le maemong a lona, moetapele a eme moo.

Etswa, dumedisa phutheho, a sheba bukeng ya hae are, “Bosiung bona, re bala hotswa Bibeleng.” O ya bona, kamora ho etsa seo, “Re bala hotswa Bibeleng.” Mme ke ntho e ntle ka nako e nngwe, “Ho tlhomphong ya Lentswe la Modimo, ha re emeng ka maoto ha re bala Lentswe la Modimo.” O ya bona, ebe re ya bala, “Mantsiboyeng ana ke bala hotswa Bukeng ya Dipesalema,” le ha e kaba eng. Kapa e nngwe ya ditaba tsena, moetapele wa dipina, kapa kopano, e mong moo ho lona, ha a e bale, kapa eng; empa etlaba e le molemo bakeng sa hao, ha o ka kgona. Mme o e bale ka mokgwa o jwalo; ebe o nka lengolo. O ya bona? Ka nako yona eo, o sentse mohlomong metsotso e mashome a mararo; mme ke hora hantle ya borobedi.

914-191 Ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela e eba hora ya borong, hantle mahareng a metsotso e mashome a mararo kapa mashome a mane a metso e mehlano e behetsweng Lentswe ka Moya o Halalelang o ofang sona (o ya bona?), jwalo feela, jwale hantle feela hore A o laele ho etsa sena (o ya bona?), tlasa tlotsuo.

Ebe o bitsa altar call, bare, “Na honale emong ya jwalo mona ya ratang ho amohela Kreste jwalo ka Mopholosi, re ya o botsa, re o memela aletareng jwale; ema ka maoto a hao.” O ya bona?

Mme ha -- mme ha emong a ema, are, “na honale emong ya ratang ho kolobetswa, ya seng a bakile mme a lakatsa ho kolobetswa ha balakatsa ho tla kolobetswa ka metsing, re o fa monyetla o jwalo, o katla nakong eo organ e ntseng e bapala.” Oya bona?

Ha hose ya tlang, ere jwalo, “na honale ya ratang -- ba sakang ba amohela kolobetso ya Moya o Halalelang mme ba rata ho etsa jwalo mantsiboeng ana, barata hore re rapele le bona?” E, mohlomong e mong a tle, ebe ba babedi kapa ba bararo ba beha matsoho hodima bona, ba barapella; baromele hantle ntlong e nngwe, e mong moo mohlomong hara bona, ba laele nqe nngwe hore na ba tlanmeha ho etsa jwang ka Moya o Halalelang. Mme phutheho yohle e tlohe ho bona.

915-195 Ha emong a batla ho amohela Kreste mme ba eme moo ho altar ho rapellwa, etsa -- mohlomong ... Ha ba rapele. Ha ba etsa seo, bare, “Ha re inamise dihloho; re ilo rapela.” Bare, “O ya dumela?”

Ha ho nale ho hong ho thibelang mohlomong phutheho, ba romele morao bakeng tsa bona tsa thapelo, mme le kene le bona, kapa romellang motho mmoho le bona. Mme kopano e nne e tswelle pele (o ya bona?), jwalo feela hao so etse letho eseng kae. O ya bona?

Ebe ... pele ... ho e mmalwa, o re ... ha ho se yatlang, ebe ore, “Haebe ho nale ya ratang ho tlotswa ka oli mantsibuyeng ana e mong ya ratang hore a tlotswe bakeng sa -- ho kula? Re rapella bakulang.”

“E, ke rata ho obona ka thoko, Moena Neville.”

“Well, you see me in the office. See one of the deacons, they’ll take it up. See?”

“Ho nale se seng seo ke neng ke rata ho se bolela, Moena.”

“E, emong wa madikone otla tla le wena, ebe -- ebe re mmona hang tshebetsong.”

915-199 “Jwale, jwale ... mme re lokela ho arohana jwale.” O ya bona, ebe ha osoka hora le metsotso e mashome a mahlano a metso e mehlano ho tsohle. O ya bona? O ya bona, hora le metsotso e mashome a mahlano, tshebeletso e fedile. O nale e nyane e potlakang; o -- o fana ka se etsahetseng; o entse ... Mme emong le emong a kgotsofetse, a ya hae ka maikutlo a kgotsofetseng. O ya bona? Ha o sa batle, ebe (o ya bona?), ha O ya bona, o bolela hore (o ya bona?), empa o ya bona ...

O ya tseba, ekaba dilemo tse mashome a mararo a metso e meraro ke le ho platform bakeng saka, lemo tse mashome a mararo a nang le metso e meraro, mme lefatshe ho pota. O ithuta ho honyane nakong eo, ka nnete. O ya bona?ha o sa etse, ho molemo hore o lese. Ebe (o ya bona?), ke fumana sena. Jwale, ha o sebetsana le bahalaledi mmoho, banna, le ka dula bosiu bohle ha le batla. Empa le ... O ya bona, ha o sebetsane le bona hantle ; o lakatsa ho fumana sena. Ke sena seo ose fumanang; o ilo sebetsa haholo tshimong ya bona. O ya bona? Mme o se ... Batlis emme ba be Lentsweng lena ha batle ho lona, ebe (o ya bona?), haho seo baka tletlebang ka sona.

Ha honale seo o batlang ho se bolela, e, ho lokile, banke hantle o ba ise kantorong eo, empa ose tshwarelle phutheho.

916-201 E be, o ya tseba, batho batla, “Ho lokile, ke ya o bolella, ha rebe bopaki bo lokileng dikopanong.”O ya bona? Jwale, ha ke bolele nyefolo hohang; ke mpa ke bolela nnete. Ke mpa ke bolela nnete. O ya bona? Ke fumane kopano ya bopaki hofeta -- ba etsa hofeta ka nako e nngwe ho feta ho loka (o ya bona?); bafela ba etsa jwalo.

Jwale,ha emong anale bopaki botjhesang ba tsoseletso, o ya tseba, mme o nale tsoseletso, o ya tseba, kopano, e mong ha a qeta ho bolokeha a rata ho bolela se seng a nale lentswe, ho lokile, Modimo ha tlotliswe, ha atheole boima ba moya wa hae (o ya bona?) ha abatla ho etsa seo (o ya bona?), ka nako ya tsoseletso, a re, “Ke rata hore, ‘Ke rata ho leboha Modimo ka seo a se entseng ho nna.’ O mpholositse bekeng e fedileng, mme pelo yaka eya tjha ke thabo ya Modimo. Ho bokwe Modimo,” dula fatshe. Amen. Ho lokile, tswela pele. O ya bona, ho lokile.

916-203 Empa ha ore, “Jwale tloho. Ke mang ya latelang? Ke mang ya latelang? Jwale, ha re utlweng bopaki ba lentswe.” Jwale, ha o nale kopano ka thoko, bosiu bo itseng bakeng sa tseo (o ya bona), oilo. “Mantsiboya ... Laboraro le tlang mantsibuya, bakeng sa kopano ya bopaki, e iloba kopano ya bopaki. Re batla bohle ho tla, e iloba kopano ya bopaki.” Mme ha re tla ho sebaka sa bopaki, bala Lentswe, eba thapelo, ebe ore, “Jwale, re boletse hore bona ke bosiu ba bopaki.” Jwale dumella batho ho fana ka bopaki bakeng sa hora kapa mashome a mane a metso e mehlano, kapa mashome a mararo a metsotso, kapa leha ekaba eng, mme ebe -- ebe ba tswella pele ka mokgwa oo. O ya bona seo ke se bolelang? Mme ke nahana hore sena setla thusa phutheho ya hao; se tla thusa se seng le se seng, mmoho, ha o sa etse seo ka tsela e jwalo.

916-204 Jwale, ke siuwa ke nako.Jwale, baena, baena, sena ke tsela e nepahetseng ho ya ka tsebo yaka. Ke ya bona se ka peleong tsa lona; sena ke se nepahetseng sa kelello yakapotso eo le e botsitseng.Jwale, ho tloha jwale. Mme haeba ka kelellong ya hao, etla ho tape. Kopa ho ka ... Mamela tape. Haeba ke sa ledikone, trustees, kapa ele mang, lesa tape e bapale. Ha e bapalwe bakeng sa phutheho moo ha ba batla ho e utlwa. Ho lokile. Mme ke seo se lokileng ho ya ka kelello yaka Modimo bakeng sa Tabernacle mona ho Eighth le Penn Street, mme ke ka moo ke laelang ka teng baena kantle moo ka Moya o Halalelang, ka ho loka holhe le lerato lohle, le bontsha mohau ho batho jwalo ka bakreste. Mme bokreste ha bobolele hore ngwana ya ka iswang hodimo le fatshe hohle mona, ho bolela “monna ya tletseng lerato, empa a tletse lerato la Modimo jwalo kaha anale lona jwalo kaha anale lona bakeng sa phutheho.” O ya bona seo kese bolelang?

917-205 Na ho nale potso? Tape e se etla fela mona, mme ke nale emong mona ya nkemetseng mona. O ne a loketse hoba mona ka nako efeng? [Billy Paul o ya araba, “Hona jwale.” -- Ed.] Hona jwale. O ya itlisa? [Billy Paul o ya araba, “ke tlaya ke molate.” -- Ed.] ho lokile. Ho lokile, monghadi

Jwale, jwale reya tswa haho -- haho tseding -- lentswe le leng. Jwale, hahose, ha re arohaneng ...? ... E, Moena Collins? [Moena Collins ore, “ho kaba le molemo tape ene ele e sa bapaleng.” -- Ed.]

917-207 Holokile, baena, ke thabetse hoba le lona mona phirimaneng ena, le Moena Neville, le madikone a mang, ditrustees, le Sunday school superintendent, kaofela ha lona. Mme re tshepa hore Modimo otla lethusa jwale ho jara ditaelo tsena tsa Mmuso wa Modimo. Lebaka le etsang hore ke bolele sena ke hobane keya tseba hore ha le masea lese le le batho ba baholo. Ha le ne lele bana, lene le bua jwalo ka bana, le nahana jwalo ka bana le utlwisisa jwalo ka bana. Empa jwale le hodile, mme ha re sebetse jwalo ka batho ba hodileng ka tlung ya Modimo, ha rebeng le maitshwaro, mme re hlompha diofise tsa rona, le ho hlompha ofise enngwe le enngwe. Neo enngwe le enngwe eo eleng ya Modimo a re fileng yona, ha re e beheng moo e lokelang, le ho hlompa Modimo ka dineo tseo a re neileng tsona ka tlung ya Hae. Ha re rapeleng.

917-208 Ntate ya Lehodimong, re ya O leboha ka kopano ena ya bosiung bona ya banna ba ikemiseditseng ho nka ditaelo tsa Hao Modimo tse ntshuweng mona Jeffersonville ka hara kereke ena. Modimo, ha letsoho la Hao lebe hodima bona, Ako bathuse mme o ba hlohonolofatse. Ha phutheho le batho ba utlwisise hore le ho tseba sena ke ho lokisetsa Mmuso wa Lehodimo, hore retle rebe banna ba nnete le ho tseba Moya wa Modimo, le ho tseba seo batlang ho se etsa. Fana ka seo, Ntate. re qhalane jwale ka ditlhohonolofatso tsa Hao, mme ha Moya o Halalelang o re lae, le ho re etella pele, le ho re tshireletsa, mme ha re fumanehe rele batshepehang mesebetsing eo ore neileng yona. Lebitsong la Jesu Kreste, ke ya rapela. Amen.