Hang Hape, Morena (63-1201E)

1 Hare inamiseng dihloho tsa rona jwale. Ka dihloho tsa rona tse inameng le dipelo tsa rona tse inameng kapela Modimo, ho kwaleng Khonfenshene ena e kgolo ha kana, thabo eo re bileng le yona, kopanelong ya Lentswe la Morena. Kea ipotsa phirimaneng ena, kea ipotsa hore na ebe pelo tsa rona hadia lebella se seng hotswa ho Modimo na. Haeba hole ka tsela e jwalo, hare phahamiseng matsoho a rona hang feela bakeng sa Hae, mme rere, ena ke kopo yaka, Morena O ya tseba.”

2 Ntate wa rona ya Lehodimong, sheba fatshe matsoho a rona. Matsoho a phahameng, seo se bolela hore re inehela ka hohle ho Wena. O tseba seo rese hlokang ha jwale, Ntate, mme re rapela hore O tla re neha seo rese hlokang. Ka nako enngwe tseo re dibatlang difeta tseo re ditlhokae dibatlang. Empa, Ntate, O re neha ditlhoko tsa rona kaofela, hobane reye re kope seo ka tumelo. O ile wa tshepisa hore O tla phethisa seo. Ka Lebitso la Jesu Kreste, ke kopa sena. Amen. Amen. (Jwale leka dula fatshe.)

3 Ho Moena Moore, le Kgaitsedi Moore. Moena Brown le Moena wa hae, Moena Lyle, Moena Boutlier, le batho bana balokileng mona tshebeletsong ena, boramatlotlo, madikona, leha ekaba ke eng feela, mme ke thabetse haholo monyetla ona wa hoba mona hantle feela. Batho bana baileng bafumana sena lemong tse ngata tse fetileng, bakentse dipampiri ka hara dieta tsa boa hore batle bakgone hoka aha baka sena, ka baka laho itela ntle le boikgohomoso hore balokise sebaka sena bakeng saho rapela, leho tlisa batho bana. Ke nahana hore Schreveport e nale molato ho monna ya moholo ya jwalo ka Jack Moore le batho bana mona. Tsela ya hose kgathale kapa hona ho inahanela feela matsapa ao a bona, ba lekile ho etsa sebaka bakeng sa Kganya ya Modimo le Bophelo Ba Modimo, ho nale hore baye bathong basa kgathalleng le baikgohomosi banna le basadi, batlang ho kena leho thabela ditshebeletso. Ha seo se eme nako e telele, bakeng sa hotla hwa Morena Jesu, ho fihlela A qeta sena.

4 Ke thabetse phutheo ena haholo, tsela eo le inehetseng ka yona tshebeletsong ena, le Melaetseng ena. Le dintho tse kgolo tseo Modimo A dientseng ho rona mona, ke tsesa lekanyweng. Re kase kgone ho utlwisisa seo ho fihlela rebe re fetele mose wane. Hobane ho nale peo e jetsweng eo e tlang ho mela kamose ola hare fihla matsatsing a tlang a ka pele ho rona. Mme bongat bofodisitswe, mohlomong ka motsotso ona haba tsebe seo bona, kamora nakwana o tla fumana hore se neng se o tshwere se ile. Mme re fumana seo hangata, hase seo o se bonang se etsahala, o kase tsebe hore na setlileng ho etsahala ke eng, le ditholwana tsa teng, ka baka la seo. Mme ke tshepa hore e ka sebe pale feela hare qeta hotswa kopanong ena, ho nale tumelo ya sebele eka bontshang hore mosebetsi o entswe, le hore letlaba hantle le fole.

5 Hobane bana bao baphahamisitseng matsoho a bona bakeng sa Kreste, bakeng sa kolobetso ya Moya o Halalelang, le dintho tse ngata, le mesebetsi ya mohau eo o lakatsang hore Modimo A e etse bophelong ba hao, ke tshepa emong le emong wa lona aka tlatswa ka Moya o Halalelang. Le seke la lebala Molaetsa waka ka, Letshwao. O lokela ho dula le seo. Hopola, bonahatsa Letshwao.

6 Jwale re lokela ho tsamaya hang feela ho leba mane Arizona, le Yuma, le Phoenix. Mme retla boela re kgutla ho hlaha ka Borwa mona. Ke nahana, etlaba ho theohela mane Lousiana hape, le Dallas. Leho theohela mane Georgia, ho theosetsa tlase moo, leho leba mane Florida. Mme re lokela ho leba Uropa hape, ho fihlela Phupjane. Mme ke boele ke kgutlele mona hape, ho fihlela Phupu mahareng a yona, ho fihle mahareng a Phato. Mme re kgutlele morao, ho theohela tlase mane hoya ka lefatshe lena, mane Amerika Borwa ... eseng Amerika Borwa, Afrika Borwa. Mme letsatsing labobedi la Lwetse, lemong sena setlang sa 1964, ha Modimo A ratile, retlabe re qala Durban, Afrika Borwa, moo re boneng batho ba dikete tse mashome a mararo batla ho Morena, ka nako ele nngwe. Moena Julius Stadsklev ya dutseng mona, o ne ale kopanong ka tsatsi leo. Ke nahan hore seo ke hantle feela.

7 Ke nahana hore Moena Julius Stadsklev ose a tsebisitswe, monna ya ngotseng buka ya Moporofeta o etela Afrika Borwa. Ke ... Kgaitsedi Stadsklev, haho pelaelo, o teng mona kae kae, hake bone feela hore o hokae ... eya, ho jwalo, jwale kea tseba, le bana. Ke ya hopola jwale, lemo tse mmalwa tse fetileng, Minneapolis, ene ele mathakanyana a manyane, jwale ke lokela hoka batadima, ke bashemane ba baholo le ngwanana.

8 Kgaitsedi Stadsklev mona, eseng kgale haholo, o ile a ama pelo yaka haholo, mme ya monyane ka tsela e makatsang, o ile a lahlehelwa ke lesea la hae. Mme Morena O ile ... O ile A bona hole molemo hore A monke. Mme o ile a mpitsa, mme one a batla ... Bane ba batla hore ke fofele mane Germany. Mme Ngaka e ile yaba le mohau ya ema, mme a tlohela ngwana ho robala moo. Thaka lena le lenyane le ile lahlokahala hang feela, thaka le lelokileng, ngwanana ya ratehang haholo. Mme Kgaitsedi Stadsklev one a hlokahallwe ke mme wa hae, mme a sena lotho. Mme ngwana enwa o ile a fumana tsa bohlokwa ho yena. Mme o ile a ntehela mohala, ke sebaka se se telele ho tloha Germany, mme a batla hore ketle moo ka sefofane. Mme ke ile kare, gaitsedi Stadsklev ... ”

9 O ile a bonahatsa ka tumelo ya hae, hore Morena O nthumile hoka etsa mosebetgsi matsatsing ana a ho qetela., le bopaki boo hoseng motho yaka fanang ka bona, mme one a bolelal seo ka pelo yohle ya hae. O se a bone ha Morena A etsa ntho tse makatsang, tse kang ho tsoha ha bafu kamora hore ho bolelwe hore baile bahlokahetse. Empa, lea bona, ka nnete, jwalo kaha ke batla ke ... Ke ba bakae, seo ene e tlaba ntho e ntle kapa thabo e ka kang ho Modimo, mane Germany le dibakeng tse ding! Hoja kene ketla kgona ho etsa seo, ka bonna, kene ketla se etsa. Empa, ntho ya pele, hare lokele hoya feela resa tsebe hore re elang.

10 Ka tsela e jwalo ke ile mme ka rapela. Ke nahana hore o ile a dula mohaleng nako e ngata, hoya le bosiu boo. Tsatsi le latelang ke ile ka fihla moo, hone hose letho. Hang hape Meda are ho nna, mosadi waka, are, ?gaitsedi Stadsklev o letsitse habedi. Na ho nale se seng hotswa ho Morena?”

Kare, ?aho soka hoba le letho. Mme kare, ...

11 Ka tsela e jwalo, ke ile katswa,hape ka rapela. Ke ne kele hlatheng ka phirimane eo. Yaba, hantle ka nako eo, ngwana one a lokela hore mosebesi wa hae o fetiswe. Mme yare feela hake kena, Morena Jesu, ka pono ya fihla, a eme kapelaka. Mme ka utlwa Lentswe la Hae lere, O seke wa kgalemela seo. Seo ke letsoho la Modimo.Yaba kea tseba hore ho nale lebaka, mme O nketse lesea leo Hae kgalalelong, mme seo hantle feela ene etlaba kgahlano le thato ya Morena bakeng saka hoka bolela se seng.

12 Mme yaba kea nahana, Ka tsela e jwalo, seo etlaba maswabi haholo. Empa ntho ele nngwe feela eo ke ileng ka e etsa, ke ile ka nahana ka Morena. Ke ile ka etsa seo a mpoleletseng sona.”

13 Mona eseng kgale haholo, ke ile ka fumana lengolo letswang ho ministara, one a ile a etsa puo ka diminisetara tse ding. O ile are, emong ... one ale, ke nahana, ene ele leloko la Germany Luthern. Hake tsebe hantle. Empa o ile are, ho nale ntho ele nngwe feela eo ke e ratang ka Moena Branham. Ha thabo ena kapa menate ena e tswella, o dula ka tebello ho fihlela a bona ntho kaho hlaka hotswa ho Modimo, mme ebe o ya tseba hore ho etsahalang.”

14 Ke yona tsela feela eo oka etsang ntho tsena ka yona, ke ho utlwa pele hotswa ho Morena, ha A o bolella. Haeba A mpolella hore, phirimaneng ena, hore ke nyolohele mane mabitleng ho ya tsosa, Mopresidente Kennedy. Ketla mema lefatshe lohle hotla, letlo bona ha seo se etsahala, hobane ke HOITSWE KE MORENA. Lea bona? Jwale, nka bolela jwang, HOITSWE KE MORENA,ho fihlela Morena A bolela seo? Lea bona? Lea bona?

15 Ka nako tse ngata, batho ba thaba haholo mme bafihle bakene leho nahana ntho tse kag eo, leka tsela eo mohopolo wa bona oka nahanang ka teng. Kamehla o fumane hore hase nnete. O lokela hore o emele ho fihlela Ao bolella, mme lea tseba hape seo, ebeho o tseba hantle feela hore ke nnete. Hao lokele hore o nahane se seo. Ho fedile o o boleletse, ke HOITSWE KE MORENA. Jwale O o boleletse, mme ebe oka betseha hoya bolela seo A o boleletseng sona. Ho fihlela ka nako eo, o lokela otswe o ilo etsa kamoo o ka kgonang, etsa seo o ka se etsang bakeng sa hao, empa o kasebe le bonnete ho fihlela Modimo A hlalosa hore seo ke nnete. Ebe jwale o nale bonnete.

16 Lebanteng la Ke Nako Mang, Benghadi? Ba bangata ba lona ba nale lona lebanta leo, lea bona. Nka bua ka Kgaolo le tse ding hohle, mme kare, Keo ke HOITSWE KE MORENA. Ketla kopana le Mangeloi a supileng. Mme seo setla tsejwa, nahan ka bophara, lea bona. Mme ho nale se seng setlilong ho etsahala, hobane O mpolelletse.Ke seo moo seleng teng, lea bona, kgwedi tse tharo kamora moo. Lea bona? Mme ntho tsena tse ding, ha wena ... Ha Morena A buile, seo se lokela hoka etsahala.

17 Ke lona lebaka, leo ke tsebang ka lona hore Lentswe la Hae le nepahetse. Hae lebaka hore batho ba nahana ka tsela e feng feela. Seo ke Lentswe la Modimo. [Moena Branham o phaphatha Bibele ya hae - Mong] Hantle feela, seo ke HOITSWE KE MORENA. Lea bona, mme ebe rea tseba hore seo ke nnete.

18 Jesu O yatla. Neng? Hake tsebe. Ka sebopeho sefeng, O tlatla ka sebopeho se jwang, ka tsela e jwang? Ke nale monahano, empa ke hake tsebe. Seo se ngotswe ka hare ka mona, O boletse, ?na, ha Ke nketswe hodimo,? tla hulela batho ho Yena, mme O tlatla hape. Kea tseba hore O yatla hape, Oho seo ke bonnete. Mme seo hase lebaka hore O tla neneng. Lea bona? Lea bona? Haeba ke phirimaneng ena, kapa leha eba ke lemong se tlang, leha ekaba ke lemo tse sekete tse tlang ho tloha jwale, lebaka ke hore Yena hotla O yatla! Ke nale Bophelo Bosafeleng. Nkeke ka tsofala, ke tlilo ba moo mohlang A tlang. Ke phetho seo. Seo, lea bona, seo hase lebaka ho nna hore ke neng, ka tsela e jwang, ka tsela efeng, lona ke hore ketlabe kele teng!

19 Mme o ntshepisitse hore ke tlaba teng moo, mme O se A bile a mphile Bophelo Bosafeleng, hobane O boletse jwalo, ha amohelang mantswe Aka mme A dumela Ya Nthumileng, o tswile lefung mme o kene Bophelong, mme akase ahlolwe, empa o tswile lefung mme o kene Bophelong.Seo se ntekane. Hantle feela moo, ke phetho seo rese batlang. O tshepisitse seo. Haho tsela eo seo seka hlolehang ka teng, ele hore haho tsela eo Modimo A ka hlolehang ka teng. Ke yona ntho eo Modimo A kase e etse. Akase hlolehe hohang feela. Na hale thabele seo? [Phutheo ere, amen - Mong]

20 Hake lebella nako entse e feta dilemo dintse diatamela, mme ke tswella hoka bona tshebeletso tse pedi kapa tse tharo ka letsatsi, seo se nketsa hore kebe le mokgathala hanyane, seo se neng sesa nkgathatse hohang pele. Empa jwale ke nahana hore, ka tsela e jwalo, seo se etsa phahang kae?”

21 Ke rata hole botsa se seng mona. Mona ke hae baheso, ka tsela ejwalo ke batla ho etsa sena. Hoka etsahalang haeba ole lemo tse mashome a robedi phirimaneng ena, kapa o dilemo tse leshome le metso e mehlano phirimaneng? Haeba ole lemo tse mashome a robedi, o ka phela ho fihlela nakong ena hosane, otla hlola bongata baba banang le lemo tse leshome le metso e mhlano. N le kile la nahana ka seo hore bakase o fihlele ka dilemo hohang feela. Na le kile la nahana ka seo? Letla feela le etse seo ho tloha ha jwale. Le mona ka baka la horre le sebeletse Modimo. Jwale phapang e kae moo, keng seo dilemo dileng sona ho wena? Sebeletsa Modimo feela.

22 Haeba Modimo Aka tla ho nna mme Are, ke batla o lebe lefatsheng,ele hore hantle ntle kele mane hodimo mme A bolela seo, keba lefatsheng, ketla o neha hape lemo tse lekgolo tsa tsebo, empa ke rata hore o sebedise lemo tseo. Na otla nka lemo difeng, lemo tsa pele tse mashome a mabedi le metso e mehlano, tse latelang tse mashome a mabedi le bohlano, letsa boraro tse mashome a mabedi le bohlano, o tla nka difeng kapa tsa ho qetela tse mashome a mabedi le bohlano?”

23 Na ketla reng? Ka tsela e jwalo, haeba ketla fuwa nako e jwalo, oho, sebapadi sa bolo kapa moatlete, kapa se seng feela, ho molemo ho nka lemo tse qalang tse mashome a mabedi a metso e mehlano. Haeba ketlabe nkaba motho ya jwalo hoba mmetli, kapa motho emong ya jwalo, ha jwalo, nka lokela ho nka lemo tsa bobedi tse mashome a mabedi a metso e mehlano. Empa haeba ke batla ho nka mosebetsi wa Modimo, ketla nka lemo tsa ho qetela tse mashome a mabedi a metso e mehlano, ho tloha ho mashome a supileng a metso e mehlano hoya ho lekgolo, hobane, ke tlabe ke bokeleditse tsebo e ngata, ke tseba tse ngata ka seo. Lea bona? Ha feela kentse ke eme ka maoto aka a mabedi, ke tsamaya mona, seo hase etse phapang hore ke tsofetse ha kae? Ke mona bakeng sa Morena, ke sona feela seo. Amen. Seo se ntekane. O tshepisitse seo.

24 Jwale ke rata ho leboha emong le emong wa lona mona, ka ho loka hwa lona. Ke bile ke tshepa hore, ha Modimo A ratile, retla nne re kopane lefatsheng lena kae kae, haeba ese mona retla kopana mose ola. Morena A lehlonolofatse. Mme ke rata hoka rapella disakatuku tsena. Hang feela hare kena Molaetseng, hare tsebe hantle hore na hotla etsahalang. Re lekile hoka bokella masiu a mmalwa ... a mararo, masiu a mararo; kapa a mahlano kapa a tsheletseng, masiu, ke dumela jwalo, Modimo O re bitsitse hara batho ba bang, pitso ya ho biletsa batho hotswa, moo Modimo A tlang ho baphekola. Mme re boetse re nale phirimane moo, phirimaneng e fetileng, re ile ra tlisa bohle ba batlang ho rapellwa, re ile ra bakenya moleng wa thapello mona leho barapella. Hake tshepe hore ke ile ka hloleha hoka etsa seo ke lokelang hose etsa, hore retle rebe maemong a lokileng bakeng sa dintho tsa semoya, dintho tsa nama, phirimaneng ena, ho nale ka tsela eo re keneng ka yona masiung a mane kapa a mahlano a fetileng. Haeba ke hlolehile, Modimo A ntshwarele, le wena o ntshwarele.

25 Jwale bakeng sa Molaetsa wa ho kwala, mme ketla leka hoka potlaka ho feta kamoo nka kgonang ka teng, hobane ke rera nako e telele. Mme ke ile ka bolella phutheo yaka, jwalo jwalo, hore, ho qaleng hwa selemo, ke tlilo leka. Ke lekile bakeng sa dilemo tse mashome a mararo a metso e mehlano, ho tloha haesale ke qala mosebetsi ona, hoka tloha horeng tsena tse pedi, jwalo jwalo, ho theohela metsotsong e mashome a mararo. Empa, ke lenama haholo, hake kgone hoka bolela seo ke batlang hose bolela ka nako ya metsotso e mashome a mararo, ke lona lebaka laka leo. Ke motho wa Bophirima, lea tseba, ka tsela e jwalo ke lokela ho etsa seo. Hake kgone ho nahana kapele. Ke lokela ho ema feela ke lebelle. Ke lokela ho Moemela, bakeng sa mantswe aka. Ka tsela e jwalo, empa ke ... ha feela ke kgona ho Moemela, mme o lokela hore obe le mamello ho nna hlena.

26 Jwale hare baleng Lengolo, hore retle re tsebe hore sena sekase fete hohang feela. Kamora moo rebe le kopano ya rona re kgone ho bua, pele re kenella tabeng e halalelang ya karolo ya mosebetsi ona, ho tlisa Bohobe ba Bophelo, hare rapeleng hape.

27 Morena Jesu, jwale re thabela Wena. Bohle re lebella ho Wena, ka baka la matsatsi ana a matle le kopano eo, re kopanela Lentsweng, le batho bana. Re thabile haholo Morena. Meya ya rona e phahame ha jwale, re thabile haholo hobane re dibakeng tsa Lehodimo le Wena. Mme jwale, Ntate, bosiung bona bo boholo baho qetela re lakatsa hoka fepeha, re kopa hore O eme mahareng a rona ha jwale hape phirimaneng ena, mme O hweletse, a nyorilweng, atle ho Nna. Fana ka seo, Morena. Rea tseba hore O tla etsa seo, hobane, O fela O etsa seo. Ke tsela ya Hao yaho etsa dintho, me Hao soka O fetoha le kamohla. Mme kea rapela, Modimo hore O tla roba Bohobe ba Bophelo, bakeng sa rona. Hore mohlomong retle re fumane Lentswe leo dipelong tsa rona le hore letle le bule sediba sa ditlhonolofatso maphelong a rona. Hlonolofatsa palo ya Lentswe, nthuse haele mona ke leka hoka roba Bohobe ba Bophelo, ho phutheo ena, leha ekaba ele ho tlhokeho ke efeng. Lebitsong la Jesu Kreste. Amen.

28 Hare yeng Bukeng ya Baahlodi, Baahlodi ba Iseraele. Mme ke rata hoka Kgaolo ya 16 ya Baahlodi, hoka bala karolo feela ya Lentswe. Baahlodi, kgaolo 16, me ke rata ho bala temana ya 27 ho fihlela 28.

Jwale ntlo ene e tletse ka banna le basadi, le babusi bohle ba Bafillisita-bane bale teng moo;
bane ba bile bale kahodi phapusing enngwe bakabang dikete tse tharo tsa banna le basadi, mme bona balebeletse Samsone ba bile ba bapala ka yena. Mme Samsone a bitsa ho Morena, are, Morena Modimo, nkgopole, kea rapela, mme O mmatlafatse, kea rapela, hang hape, Morena. Oho Morena, hore ketle ke iphetetse ho Bafillisita bakeng sa mahlo aka.

29 Ke lehlakore le utlwisang bohloko ha kakang leo! Mme karolwana ena e nyane, ke tlilo nka molaetsa waka tsatsing lena, o bitswa; Hang Hape, Morena. Hang hape.

30 Ho lokela hore ene ele letsatsi le neng le tjhesa haholo leo. Bane ba bile le letsatsi la boithabiso. Mme sena se nketsa hore ke seke ka ikutlwela kele monate hohang feela, kamehla hake nahana a sona, hobane ke maemo a boithabiso ba bodumedi. Lea tseba boitahbiso bolokile, empa keka mokgwa oo wa boithabiso. Empa bona ke boemo boo ke sa ratehg hore kebe ho bona ba boithabiso ba bodumedi. Sena se nketsa hore kese ikutlwele monate hake bua ka sona, boithabiso hodima ho hlolwa hwa mohlanka wa Modimo.Hose mamele kgalemo ya Modimo ke hona ho tlisitseng dihlong Lebitsong la Morena, mme leho theohela jwalo tlholong ena, mme Bafilista bana bane ba thabetse seo ho bona ele tlholo e kgolohadi, ho modingwana wa bona wa hlapi ho mohlanka wa Modimo.”

31 Haeba ena ese molaetsa wa hore re qetele kopano ena ka oona! Empa ka ikutlwa ke etellwa pele, jwalo kaha kene ke tshwere temana tse ka bang makgolo a mahlano kapa a tsheletseng moo ke nang le tsona. Mahlo aka a wela hodima lengolo lena,ka nahana, ke dumela hore ketla lokela hoka bua ka seo mantsibueng ana.Mohlomong ke seo Moya o Halalelang o batlang hore re bue ka sona phirimaneng ena kapa hore tsebisa se seng mona. Taba ... ka ...

32 Tsatsing le tjhesang, ke dumela jwalo, mme mahlabaleo ane a tjhesitswe ho potoloha modingwana enwa, hone ho nae dikete tse tharo tsa Bafilista ba neng balebeletse ha batho bantse ba kena ka hare ho setediamo. Se lokela hore ebe sene sele sebopehong sa kwaekgwaba, tsela eo seneng se entswe ka teng. Jwalo ka, nkare, ntho e tshwanang le kwaekgwaba kapa se seng feela, sele ka mokgwa o tjena, ka dipilara tse kgolo tse matla haholo, kapa ntho ekang moalo hore batho ba kamoo bakgone hoka boha seo fatshe moo boithabiso boo.

33 Mme mabotho a ikwetlisitseng ka matla a ile atla moketeng oo, mme le basadi ba bona bakentseng mabenyane le bona bannile baba teng moo kopanong. Mme hang feela baemisa, hoka nyarela tlase mane, mme mosebetsi one o lokela hoka qala jwale. Re nale seo ka nako enngwe, seo rese bitsang, tlhwkelo ya mosebetsi, mme ba ... yaba ditsebiso dia qala, bakeng sa ponahatso e kgolo. Mme ba nnile ba ba le boithabiso peleng, kaho bolaya le mahlabelo, jwalo jwalo. Mme jwalo seo base tletseng ele ponahatso e kgolo ene etlo qala jwale, mme bana bohle sehlopha sa baithabise, hotswa ... hotswa ka makgalo ohle a naha ya Bafilista. Baema ka maoto, hobane bane ba nale monyetla oo. Mohlomong bafutsana, jwalo jwalo, le bona batle bakgone hoka lebella le bona bale tlase mane. Empa badutse hantle moo batlang ho kgona ho bona ntho enngwe le enngwe, leho bona boithabiso boo. Seo ene ele lebokose la boithabiso. Dikete tse ka bang tharo tsa bona! Moya one o nkga dino feela, ho nowa letsatsi lohle leho leba kwana le kwana, ho tswellwa ka ona mokgwa o jwalo. Mme bohle baile baema, hobane ponahatso e kgolo ene elokela hoka nka sebaka, mme banyarela hantle fatshe moo. Bane ba batla hoka sheba hantse feela. Bane basa batle ho fetwa ke sena, hobane sena ene ele ponahatso e kgolo.

34 Baile ba bona eng? Moshemane ya monyane a tlisa monna hara sedikadikwe, hoka thabisa modimo wa bona wa hlapi, Dagone. Mohlankana a tlisa monna enwa ya thekeselang, ya foufetseng, sefofu feela, ho bona mona, mme a fihla a ema hlakoreng la palo, hoka etsa papadi jwale.

35 Ka tsela e jwalo enwa ke Samsone, monna eo eneng ele karolo ya bohlokwa ya Modimo, mme jwale o eme mona, a tlontlollwa, a foufetse, a fokola, a swabisa. Sena ke setshwantsho sa mnswabi, moloko osa mameleng. Sena ke setshwantsho sa moloko o lahlehetsweng ke ho itshwarella ho Modimo. Sena ke setshwantsho sa kereke e lesitseng hoka itshwarella ka Lentswe la Modimo, hobane ke sona seo Samsone ase emetseng mona. Ho tlontlollwa, ho hlopheha, one ale maemong a mabe kaho fetisisa jwalo kaha a eme moo, monna enwa ya bileng moholo, ka tsatsi le leng, one atla etsang; jwalo kaha ke boletse, a futsanehile, eleng maemo ao ke batlang ho a beha phirmaneng ena. Maemo ana a bontsha hantle feela maemo ao re phelang ho ona ha jwale ao kereke e iphumanang ele ka tlasa ona; e hlophehile, e tswile Lentsweng la Morena, e dihlong, etswile sebakeng. Mme potso ke ena, kajeno, mongolo o leboteng mme ke mang yaka o balang? Haba tsebe letho.

36 Hake reye re lebelle mehopolo eo ya Bafilista. Monna enwa hantle ntle lebitso la hae ke Samsone, ka nako enngwe, o ile a tshosa setjhaba sohlesa Bafilista bathothomela, ha one o bitsa Samsone, hobane Modimo One A nale yena. Setjhaba sene se thothomela ka baka la hae.

37 Ke yona tsela eo honeng hole ka teng, ka Lebitso la Jesu Kreste, empa ha jwale ese e bonahala eka ke thohako taba Ena, motlae. Haho sa bonahala ho nale mamello ho lona ha jwale. Ha, Lebitso kahodima mabitso le bitswa ke maleme a nama. Ebile ke Lebitso leka hodimo ho mabitso ohle a teng Lehodimong, leka hodimo ho a teng lefatsheng, leka hodima maloko ohle Lehodimong le lefatsheng Lebitso leo ha Lebitswa. Leha hole jwalo motho o le nka ka tsela e dihlong, maloko a kereke a lesebedisa jwalo ka metlae, baetapele ba bangata banyefola Lebitso lena ka diketso tsa bona. Ke lona lebaka leo le neng le etsa hore a tlontlollwe, tumelong ya bokomonise, ya Boroma, le ya Boporosetanta, le dintho tse ding tse hlahellang ha jwale lefatsheng. Re lokela hoka tseba dikarabo tsena. Modimo O nale tsona ka hare ho Buka ya Hae, bakeng sa tsatsi lena, [Moena Branham o tla se seng-Mong]

38 Bongata ba Bafarise haba eme moo, mabotho a matla haholo, ntle le pelaelo ... Emong a tsebisa, onahatso e latelang ke Samsone. Bongata ba mabotho ao, ka basadi ba bona ka mekgabiso balokileng, mme balebella mme ba hopola ba bona Samsone a eme ka tsela enngwe a eme ka tsela enngwe, a tshwere mohlare wa moulo, letsohong la hae, ka Bafilista ba sekete barapalletse moo. Mme baile ba mathela lefikeng kae kae, hoka itshireletsa.

39 Ha monna a nka mohlare wa moulo o leng kgale o robetse moo lehwatateng, hore ha a otla lefika kapa eng feela, ka lesapo, letla kgaoha dikoto. Mme dikatiba tseo tsa bona, leka dithebe tsa bona, tse ding tsa tsona dine dikaba intjhe ele nngwe, ho isa inch le halofo ka botenya, ele tsa koporo. Mme monna enwa ene ese lesole, mme ene ese monna ya kwetlisitsweng hohang feela bakeng sa lerumo. Mme Bafilista ka mokgwa oo, wa bona bane bakwetlisitswe haholo, ka diaparo tsa bona tsa ntwa ka mokgwa o tjena, ka diaparo le marumo a koporo hoka batshireletsa bakeng saho otluwa, kadi kokoro, le dithebe, le marumo. Mme baile bapotoloha monna enwa, Samsone, mme ba nahana, masole a maholo a kwenneng atla kgona hoka tshwara monna enwa.”

40 Mme one asena letho letsohong la hae. Mme o ile a fumana mohlare wa kgale o omileng wa moulo, mme a qalella hoka otla, le letona le letsheadi, ho fihlela a bolaile sekete sa Bafilista. Hobaneng? Bibele ere, moya wa Morena one ole hodima hae.”

41 Ke enwa moo a emeng teng, ale kamokgwa o mong ha jwale. O ile a fana ka sephiri sa hae. Mme bane ba mohopola hantle feela.

42 Ekanna yaba hone ho nale sehlopha se seng moo, seneng se hopola ka phirimane enngwe ha Delila ane a moloya ka tsatsi le leng mane Gaza. Mme baile bakwala diheke tsa bona tse kgolo, tse boima ba tone kapa ho feta, karolo ka nngwe, ele diheke tsa koporo tsa motse, tse neng dientswe ka koporo ditlameletswe majweng a maholo, tse neng dibatlile ditshwana le tsa kajeno. Mme baile bare, Bafilista ke bao, Samsone.Bongata ba masole boile ba makala haba bona hore o itsamaela ka tsela eo a ratang ka yona. Bahasane jwalo ka dikokobele ka nako ya bosiu, ha lebone lekgantshwa. Moya wa Morena ole hodima hae, mme a ntsha diheke kaofela ha tsona, mme a dibeha mahetleng a hae mme a tsamaya ka tsona, a nyolohela thabeng kwana a fihla a dula fatshe teng moo. Bane ba hopola seo hantle feela. Bohale ya mokakang,bongata ba bona bane ba hopola seo, ka tlholo eo ya hae, empa lebella ha jwale o ka tsela e jwang!”

43 Ke sona setshwantsho sa kereke seo. Nka bala hotswa ka hare ho Bibele, ka kereke eneng e tlatsitswe ka Moya o Halalelang, ka meka le mehlolo e meholo kopanong tsa bona. Reka hopola lemo tse mmalwa tse fetileng, lemo tse mashome a mane kapa a mahlano tse fetileng, ha kereke ene e tlatsuwe ka ona Matla ao. Empa e lebelle moo eleng teng kajeno, e eme moo e nketswe ona. Ho nale ntho e e amohileng matla ao. Yona ntho eo e nketseng Samsone matla ao, kaofela ha tsona dintho tseo ka baka la mosadi feela. Se amohileng kereke matla ke mokgatlo oo o bitswang mosadi ka mokgwa wa teng, Jezebele eo wa kgale. Yona ntho eo Samsone a ileng a tswalwa hore a kgone ho e fenya, mokgatlo o ile wa mohlola ho nale hore ao o hlole yena ka boyena, o boetse o kgutlile hape, mme matla a hae a ile hape. Hantle feela. Matla a Modimo A ile a motlohela.

44 Re lokela ho hlokomela seo. Nako le nako, hoya ka histori, ha kereke e feela e ikoponya hoba mokgatlo. Modimo O tloha hang feela nthong ekang eo. Mme haesa phahama hang hape ho feta moo. Pentalonta ke ntho enngwe e ileng ya qala hotswa mokgatlong, empa, leha ekaba ene ele eng feela, re amohela ntho tse entsweng ke batho kapa boetapele ba batho, ho nale ba Moya o Halalelang.

45 Ke sona seo hantle feela se ileng sa etswa ke Samsone. Nahana ka seo, hone ho etsahalang ka hare ho mohopolo wa hae nakong eo a neng ale moo a eme. O lokela hore ebe olne a nahana ka ditlholo tsohle tseo Modimo A ileng a mohlolela tsona, leka hore ke Matla a makae ao a neng a wa fumana ho Modimo a Moya o Halalelang, le thabo le kgotso eo a neng a e fumana ho Modimo nakong eo a neng a nale yena, le ha anale batho ba Modimo. Le tsela eo Samsone a ileng a Mophoqa ka teng! Jwale, kamahano eo e kgaohile hohang feela, eneng e motlamile.

46 Yona ntho eo Modimo A neng A ile a tsosa Pentakonta hoka e etsa, eneng e batlamile, e tlositse maqhama, matla, ho qoqa, dinama, maloko a fofo. Ntho tse lokileng, tse kgolo, ntho enngwe le enngwe, empa ba betere ha banale se seng se itseng seo eleng Sesole sa Kgale sa Pholoso ka meropa ya teng, kapa ka katara e nyane mane hukung mola kae kae. Nka mpa kaba le setshwanang le seo ho nale katherali e jwang dimilione tsa didolara.

47 Empa ke eo moo a emeng teng. O feitse. Jwale ke lekgoba la setjhaba seo Modimo A neng A moetseditse hore a sefedise.

48 Baetsa hore a etse malepa ha jwale, hoka bathabisa. Mme ke sona phetho seo kajeno, ho leka ho etsea se seng hoka bathabisa.

49 O ile a dumela hore mosadi a motlose Lentsweng la Modimo! Ke ntho e tshwanang hantle le eo kereke e entseng, e dumeletse mosadi Jesebele, mme wa diotsa,a bolelwang ke Tshenolo 17, hoba hulela hantle feela mahlatseng a bona ao bahlahang ho ona. Jwalo kaha Bibele e bolela, jwalo feela kaha kolobe ekgutlela seretseng, le jwalo ka ntja ha e kgutlela mahlatseng a yona.”

50 Empa feela jwalo kaha kolobe eo e dutse ele kolobe, etla, tlhaho ya yona ke kolobe, etla kgutlela kamehla seretseng. Mme, lona, tsela feela yaho ka entsha keho fetola tlhaho ya yona.

51 Ke yona feela tsela otlang hoka fumana phetoho kerekeng matsatsing ana, o lokela feela hoka fetola tlhaho ya hao. Ntle le mekgwa kapa thuto tse ngata tse laolang moreri, hotla nka Moya o Halalelang, hoya ka Lentswe la Modimo, hoka bakgutlisetsa moyeng wa ho tshabeng Modimo hape. Hantle feela. Haeba ntja e hlatsa seo sea e kudisa ka hare ho mpa ya yona, kgetlong la pele, na seo sekeke sa e kudisa hape? Mme haeba Modimo Are ntshitse nthong ekang eo pele, hobane ... ka tsela e jwalo, na Akase etse seo hape? Mme ebe re kgutlela hape hona mane, ntho yona ela. Seo hase lokele ho etswa hohang feela.

52 Mokgwa ona wa Jesebele, moya ona wa bofofu, ke bolela lentswe la Modimo, bafihla feela baba maloko a Lekgotla Dikereke. Ntho enngwe le enngwe, thuto ya rona e phahameng ya boevangedi, re lokela ho lahla seo, hoba mokgatlong. Hobane, mekgatlo yohle e siko tlasa Mokgatlo ona wa Dikereke, ke nale pampiri hodima seo, leha ekaba Kereke ya hao haeyo mona Lekgotleng lena la Dikereke, nakong ya mathata, ba nale hona hoka boloka dibetsa ka hare ho yona le dintho tse ding. Mme haeba hoka tshwarwa motho a etsa thapelo bakeng sa motho emong, kantle ho Lekgotla Dikereke, seo etlabe ele kgahlano le molao. Hantle feela. Ke tshwere pampiri bakeng sa seo, hotswa mane hola Washington. Lona, batla lehatella hore le nke seo. Ke lona le baka leneng le etsa hore kebe kgahlano le seo mokgatlo. Hantle feela. Ke lokela hore ke thole bakeng sa seo hobane ke letshwao la sebata, empa etlabe ele kamora nako pele oka tseba hore seo ke nnete. Uhu, uhu. Lea bona? Ho jwalo feela. Ke hantle feela seo.

53 Jwale seo se entse eng? Seo se tlisitse kereke, se nkile matla ohle a yona, ho setse feela lebitso, seo se hantle feela mane ho Tshenolo 3, Kereke ya Ladesia ya Mongwaha Kgolo, e latotse Kreste, mme Ale kantle. Hantle feela. Hobaneng? E entse hantle feela jwalo kaha mma yona a entse, e kgutletse hantle feela mokgatlong. Pentakonta e tswetswe hantle feela hotswa mokgatlong, etswetswe hotswa moo, hang feela ha e qala eba le sehlopha sa bana ba bitswang Bible school, mme ba nale diseminare le dintho tse ding, ho nale phapusi e ka hodimo. Mme jwale, kereke tse ngata tse kgolo, mme ho lokela hoba le monna ale mong ya hlokometseng seo a lokela hoka pasa thuto ya boko hoka etsa seo missinare oo. Kereke ya pele ene e sena seo, empa bane ba lokela hoka kena Mading A Jesu Kreste, hoka etsa phapang.

54 Hlokomela, Samsone o ile a fana ka sephiri sa hae ho Delila. O ile a qetella a moratile mme a mophaphatha lehetleng, a mmolella hore ke monna ya lokileng, le tsela eo a moratang ka yona, ho fihleal a fumane sephiri sa hae moo seleng teng, mme hang a senola sephiri sa hae.

55 Ke yona feela tsela eo mme wa kgale Jesebele a entseng ka teng kerekeng ya Pentekonta. Jwale ba itshwareleditse thutong tseo tse fokolang bareng ba nale tsona, hore batle bakgone hoka okamela lefatshe. Mme moo baqadileng hoka kaolwa dithapo tsa bona tsa moriri ke mane Nicaea, mme etla tswella hoka diloha hape esale baba teng mona. Ke sona sephiri sa hae seo, ke Lentswe. Haeba lehlola Lentsweng laka leka kopa tsohle tseo le dibatlang, mme letla difumana.Lea bona, ke hona moo baileng balahlehelwa ke sephiri sa bona. Jwale balebelle, bahlotswe jwalo ka Samsone feela. Baruti, ho nale ho tswalwa ...

56 Jwalo kaha David Du Plessis a boletse ka tsatsi le leng. Modimo ha ana ditloholo tsa Pentakonta.”

57 Empa ke yona tsela eo oreng, Mme waka ene ele mopentakonta. O ne a nale tsebo. O ile a etsa sena. Ntate waka o entse sena le sane.Seo haseno o thusa ka letho. O lokela hoba le ntho yona eo le wena.

58 Jwale re nale diseminare tse senyang tshebeletso tsa rona, mme re aha tse kgolonyana ka nako tsohle. Mme re nale barutwana ba saekholoje. Seo se lokile hao batla hoka ruta saekholoje, empa lebaka ke hore hake kgathalle saekholoje, ke mpa ke batla hoka tseba Jesu Kreste,ke phetho seo kese batlang ... ke phetho seo kese batlang hose tseba, ke Yena. Jwale re fumana hore re nale seo. Jwale seo se lokela hoka tlisa boporofeta ba 2 Timothi 3, moo batlang hoba, bofo teng, kea tseba, ?aikakasi, baikguhumusi, baratang menate, ho feta Modimo, bahanang nnete, base nang botsitso, banyefodi ba dintho tse lokileng.”

59 Seo sere ama ka tsela efeng? Seo se entse basadi barona papatso ya mane Hollywood. Hantle feela. Hone hole phoso hoya dimoving, ke bolela dibaesekopong. Empa ha jwale, lea tseba, Diabolose ose a baqhekanyeditse hodima seo, o nkile baesekopo o e kentse ka tlung. Lea bona? Hantle feela. Hone ho fosahetse hoka etsa seo. Hone hole phoso bakeng sa bokgaitsedi ba rona hoka kuta moriri leho tena mese e mekgutshwane. Empa ha jwale haho sale jwalo, eseng hoya ka tsela ya Pentakonta yaho nahana, mekgatlong ya bona. Empa seo sentse sele phoso, hoya ka Lentswe la Modimo! Empa, lea bona, lebaka ke hore matla a bona a lohuwe. Uhu, uhu. Lea bona? Mme ebe bare, jwale, kereke ya rona e dumela tjena ... hake kgathale hore kereke ya lona e dumela ka tsela e jwang. Lebaka ke seo Modimo A sebolelang! Ke lona lebaka le etsang hore a eme moo, kajeno, kantle ho karabo.

60 Ke hantle feela tsela eo Samsone a ileng aba ka teng. Samsone o bile ka yona tsela eo. O lokela hore o ile a nahana ka diphoso tsa hae, jwalo kaha a eme moo, a nahana ka botebo, empa seo a se nahanang ka botebo leho tseba, ke enwa moo a leng ha jwale, ese ele fela ntho e thibelang ba bang. Maemo a jwang ao monna ya moholo, a eme moo ha jwale! Monna elwa ya neng ale ka hare ho yena, jwalo kaha nkare mohlomong mesifa, kaofela ha yona ene entse ele teng. O ne antse a nale mesifa. O nea ntse a nale mesifa e meholo ya hae, one a ntse a nale dipotongwane, one a nale ditebele tse kgolo. One antse a le moholo jwalo kaha ane ale ka teng pele. Hnatle ntle, kereke ya Pentakonta e hodile ho feta pele, empa lebaka ke hore na Modimo O ne a le hokae? Ke phetho seo. Ho jwalo feela. Jwalo kaha a eme moo, a hopola diphoso tsa hae, a hopola hantle feela hpore ke eng se hlotseng seo kaofela ha sona. Seo sehlotswe ke eng ho tloha pele, ene ese ka tsela eo leihlo la nama le bolelang ka teng, empa ene ele leihlo a moya, ka tsela eo a ileng a dumella hore Delila a moetse ka teng.

61 Ke sona se kgathatsang kereke kajeno, ke, leihlo la moya la Lentswe la Modimo le nketswe sebaka ke mekgwa ya batho. Ke seo leihlo la Diabolose le leng sona. Ntho ya pele eo ae etsang keho ntsha mahlo a hao a semoya, kea o bolella, Are ho wena, ke bahalaledi bathethehang. Kea o bolella, are, seo keho bapadisa kelello feela, ke sena ke sane, kapa se seng feela, kapa motsamao wa diabolose, kapa se seng feela.Ha feela aka kgona ho o honya mahlo feela o lefifing.

62 Mme hlokomela Samsone thapelong ya hae, Morena, hore ketle kephetetse mahlo aka.O ile a tseba hore ke hona moo bothata bohlahileng teng moo. Hlokomela, dithapo tsa hae dine dimetse empa one a le sefofu. O ne a lokela hoka thekesela bophelo bohle ba hae. O ne a foufetse.

63 Reka nna raba le metjhini e meholo ho eo e kileng yaeba teng, le maloko a mangata haholo, empa seo se thusa ka eng, haeba o foufetse bakeng sa ntho tse etsahalang kapela hao, mme o sa dibone? Ho etsahalang hantle mona, letsatsi le letsatsi, hammoho le batho bana, moya o Halalelang o Itshenola, empa batho basa bone letho. Seo ke bofofu ba semoya!

64 Baema moo ha Jesu A etsa mehlolo, jwalo jwalo, mme a ipolela hore ke Messia, mme ebe haba bone seo. O boletse, Banale mahlo empa haba bone.Bane bafoufetse.

65 Mme Samsone one a foufetse. Empa ke sena seo Samsone a ileng ase hlokomela, seo kereke esokang ese hlokomela, o ile a tseba hore ho ntse hoka etsahala hore a kgutle hape.

66 Hoja kereke ene eka hlokomela seo feela, hoa kgoneha, empa batho ba kajeno ba bonahala basa hlokomele seo. Ho bonahala basa hlokomele hohang feela, ho nale monyetla . Seo ha setle ho bona. O kanna wa hweletsa ho feta, wa otlanya matsoho a hao, kapa wa tantsha hofeta, seo hase letho. Ke ho kgutlela Lentsweng phetho, ke ona monyetla waho kgutla leho kenya Lentswe kaho wena hape. O ile wa Lefeta moo. Hlokomela, baile badula hantle feela. Oho, hantle feela, baotlanya matsoho a bona? Ho jwalo feela, monghadi. Empa, lea bona, tseo kaofela ha tsona tsa feta, ntle le ankere.

67 Ke bone bahedene baotlanya matsoho, batantsha, ba bua ka diteme, mme baetsa dintho tseo tsohle, leho toloka tseo, empa ene ele bahedene ba Maafrika. Hantle feela. Ke ile ka ba bona babeha pensele fatshe, mme ngaka eo ya moloi e ya hodimo le fatshe e ptoloha, mme pene eo e phama mme e bapala, jwalo ka, ho kutwa leho beola moriri, habedi, mme babua kadipuo leho dingola fatshe, mme emong wa bona a eme moo, a ditoloka. Oho, hlena!

68 O kase itshetleheka seo feela. Bongata ba bona ba bua ka diteme mme batswelle ho hana leho latola Jesu Kreste. Ke ile ka nka Bibele yaka, ka e behela monna emong fatshe mona, a eme moo, a bua ka diteme. Mme kare, moena. Sena ke sona.”

69 Hake batle leho bona sena. Ho bokwe Modimo! Kea tseba hore Jesu O itseng, hake kgathalle tsena tse ding. Halleluja! Ho bokwe Modimo,ka tsela e jwalo feela. Hobaneng, monna ya kgonang ho furalla Nnete, ke boikaketsi, le bophahamo ba seo, lebaka feela ke hore o tla lokela hore a lebale ka botho ba hae ha aka amohela Nnete. Seo sesebe leho feta sa Samsone. Hlokomela, empa haba ba bona Seo. Baile badula fatshe feela.

70 Jwale, oho, hantle feela, re nale kopano tse kgolo, dikopano re dibitsa jwalo, thetso ya lefatshe tsoseletso ya teng, e tletseng ntho tsena, hantle feela, le papatso e kgolo ya teng, monna ya nang le molaetsa wa hora, mang mang le mang mang.Re nale ntho tseo tsohle, empa Modimo O kae nthong eo? Ke ponahatso feela e kgolo ya sekolo, motho feela ya nang le thuto e kgolo ya sekolong hoka ... a sebedisa lentswe leo halofo ya batho basa le utlweng, leha hole kamokgwa o jwalo o nale dionase tsa thuto ya sekolong le digree, degree kamora degree, le degree, hoo a kgonang hoka bokella mantswe mmoho, a rute batho, a eme hantle feela, mme are, mme hantle feela, mme a fetohe jwalo ka monna wa lesole, a theoha platefomong. Empa o kae Modimo?

71 Samsone one a ile a ema sebakeng seo ka tsatsi le leng, ka boyena, mme a tseba matla a Modimo, mme jwale ke enwa o kutuwe menyetla eo. One antse ale senatla jwao kaha ane ale sona pele, empa lebaa ke hore Modimo one A le kae.

72 Re nale tse ngata tse tshwanang le seo kajeno. Hono ho bohloko hoba le seo empa lebaka ke hore sona se teng. Jwale rea hlokomela. Empa seo hase kgutlise boteng ba Moya wa Modimo. Jwale, taba ya sena ke ena moo eleng teng, batho ha baya ikemisetsa hoka lahlehelwa ke tsohle bakeng sa hoka fumana Seo hape. Ke dumela se seng sa Seo ke hore Modimo O dutse ele Modimo elwa wa nako e fetileng. Empa, taba ya seo ke ena moo eleng teng, ke hore batho baitshwareletse haholo ka lefatshe, le lefatshe le lona ho bona, hoo baeng bafihlele bodumedi bo lekaneng hoka baferekanya. Eleng sesa lekanang hore baka fetohela ho Modimo hoka fana ka pelo tsohle tsa bona bakeng sa Hae, ka bo bona, baya, ke nale kereke yaka. Hantle feela, ke thabela ho bina leho opa matsoho. Yaya, ke rata seo lea bona.”

73 Empa haele hotla hantle feela ho phethahatsa kapa ho bonahatsa seo o se dumelang, leho ikemisetsa hoka ipolela dibe tsa hao, haba etse seo. Ka tsela e jwalo, seo ke maipolelo a sebele. Ke sona seo rese hlokang. Rese re utlwile seo, ka nako e telele, mme ra fapanyetsana ka seo, ka thothomelo. Thapelo. Le maipolelo, le qeto, re fapanyetsane ka seo ka maikutlo, leka ho tshwarana kapa hoka penyana, leho tlolela hodimo le fatshe. Ke le leng la mabaka a etsang hore re seke ra itshwarella ka thata, hobane haho letho moo o baka itshwarellang teng, ntle le hore o fihle mothapong wa Lentswe la Modimo, kapa maswabing a bomodimo mme o bake leho lokisa dintho, leho etsa selokileng. Hake kgathalle hore batho bareng, kapa se seng feela, o phelela Jesu Kreste le hore na O reng Yena. Ebe o nka kere e kang eo esa reng letho ka seo, ho nale kgonahalo ya hore eka kgutla. Empa lebaka ke hore haba ya ikemisetsa hoka kgutla ke lona lebaka leo.

74 Samsone o ile a rapela hantle feela. Morena ha nke ke shwe le Bafilista, Oho, hlena! Lea bona hore hotla etsahalang ka yena? Hotla etsahalang ha Modimo Aka phethisa kopo ya hae? Ha nke ke shwe. Oho! Ke rata seo.

75 Keng seo Patrick Henry ore, Ntokolle kapa mphe lefu? Hantle feela.

76 Ho lokile, ke phetho seo, ke tokollo kapa lefu! Ke ho kgutlela ho Modimo, kapa lefu. Jwale retla etsang? Jwale re komakoma ka eng? Re leka hoka bapala papadi efeng, ya Bokreste? Haeba Moya o Halalelang ke Moya o Halalelang wane o ileng wa fihla ka tsatsi lela la Pentakonta, o ntse o etsa dintho tsela le kajeno tseo o neng o dietsa. Hare hloke lekgotla la dikereke. Re hloka Bibele. Hantle feela.

77 Jwale re fumana hore Samsone o ile a rapela hantle, Morena, ha nke keshwe le dira tsaka, hoshwa le dira tse entseng hore abe ka tsela eo aleng ka yona. Haeba ele teng ntho eo batho ba lokelang ho e rapella ke yona eo, phirimaneng ena! Mme re fuman hore ntho e hlotseng sena, keho tloha pela Bibele, le mekgwa. Ebe, eshwa le ntho ena, etswa ka hare ho ntho ena! Eshwa le yona. Samsone one a ikemiseditse ho lahlehelwa ke tsohle hoka fumana Matla a Modimo hape. Empa ho nale theko eo o lokelang ho e lefa bakeng sa seo, empa, kajeno, batho habaya ikemisetsa ho etsa seo.

78 Oho, re utlwa tsoseletso, hantle feela. Ho jwalo, re nale ditsoseletso tsa mekgatlo, bakeng sa hoka fumana maloko a mangata, le dintho tse kang tseo. Empa lebella mekgwa, entse e theohela fatshe. Lebella tsela eo batlohang ho Modimo ka yona hanyane hanyane, ho tloha Lentsweng. Mme jwale haba fihla leho kena moo Lekgotleng la Dikereke, hobaneng, baamohela mmolai e moholo eo kereke e sale e motseba. Lentswe leo Modimo A lesiileng ho bona, ba lebala Seo sohle. O kanna wa ruta Bibele eo ya hao; o lokela hore o barute ditlwaelo tsa bona. Ke seo moo seleng teng.

79 Samsone o tsebile ntho ele nngwe, mme kea ipotsa hore na ebe kereke e tgseba seo na kajeno. Haba tsebe hore ho kgutlela morao ha bona ho lekana hantle feela le maemop a nako ya jwale. Mme ke tseba seo, kajeno, hore ho kgutlela morao hwa kereke haho fihlele maemo a jwale. Mme seo setla nne se bonahale kaho senyeha ho feta. Bibele e boletse jwalo, jwalo kaha Jannese le Jambrese baile baema kgahlano len Moshe, le bona ka tsela jwalo feela, banna ba mehopolo e fosahe,bafeta Seo sohle, basa khathalle Tumelo. Ka tsela tsohle bakgona ho etsisa ntho ya nnete hantle feela.

80 Moshe o ile a theohela tlase mane ka taelo ya Modimo, ka molangwana feela letsohong la hae. Mme Modimo O ile are, Etsa sena kapele ho bona. Mme haba sa mamele seo, mme o etse ponahatso ena kapela bona hape. Haeba bantse basa o mamele ka seo, mme Ke tlaba le wena, ketla hlokomela tsohle.”

81 Ka tsela e jwalo, Moshe o ile a theohela moo ka ponahatso ya pele. Mme, hang feela ha a bonahatsa ponatso ya pele, keha hoba le batho baetsisang seo a nang le sona. Empa Moshe ha akaba a makatswa ke seo kapa ho motshwenya. O ile a ema moo feela, hobane one a tseba hore ke Modimo O neng o moromile. Mme re ntse retlilo ba le seo hape tshiung tsena tsa ho qetela, hopola seo. Lea bona?

82 Mme ho kgutlela morao hwa rona ha jwale hokase emele maemo a hora ya jwale, maemo a maholo a teng mona. Ho nale Mapentakonta a mangata nakong ya jwale ho feta pele, bao reba tsebang, badumedi ba bangata ba Mapentakonta. Hantle feela.

83 Lea tseba, koranta ya Sunday Visitor, pampitshana ya Katoliki ya Sontaha, e bitswang Moeti wa Sontaha, ke dumela hore ene ekaba lemo tse pedi tse fetileng, ene e ile ya bolela taba ekang ena. E ile ya bolela tjena, Kereke e holang kaho fetisa lefatsheng kajeno ke Pentakonta.Yare ... lemong se fetileng, Katoliki e ile ya fumana maloko a millione, hotla ho Katoliki. Yaba ere, Pentakonte yona ele nngwe feela, e hatisitse millione, makgolo a mahlano.”

84 Jwale lea iponela kabo lona, empa ha rena matla ao re neng re nale ona kgale hwane haresa kopane ho etsa letsoho. Mmele o moholo wa Samsone one o eme moo, empa Matla a Modimo A ne ale hokae? Ho jwalo feela, mokgwa wa mokgatlo hao bontshe hohang feela Lentswe la Morena. Hantle feela. Jwale hlokomela.

85 Kene ke bua le moreri ya dulang haufe le nna, eleng wa kereke ya Sacred Heart.

86 Ntho eka etsang kgwedi e fetileng, haesale taba ena entjha e hlahella, moreri wa Luthere le moruti wa kereke ya Katoliki, kereke ya Sacred Heart, a ilo rera mane pulpiting bakeng sa hae. Mme moruti wa Katoliki yena a nka moruti wa Luthere hoya etsa mmisa bakeng sa hae. Baarolelana dipulpiti,ele pampiring e kgolo moo. Eya ho jwalo feela. Hantle feela. Oho, hlena, haeba emong aka bona seo mme abe asa ... Haeba o sa utlwisise seo, ka tsela e jwalo, o sefofu sa Mangolo. Lea bona? Ho jwalo.

87 Ke ile ka bua le moruti enwa. Mme o ile are ho nna, ke batla ho bua le wena, Monghadi Branham.”

Kare, “Ho lokile.”

88 Mme are, 'Na o ile wa kolobetsa ngwanana enwa waha Frazier, Mary Elizabeth Frazier?'

Kare, 'Ho feela hole jwalo, monghadi, ke entse seo.'

Mme are, 'Ka tsela e jwalo mobishopo o batla hore o saene lengolo le pakang seo.'

Kare, “Kea utlwa hore ese ele Mokatoliki.”

89 Mme are, 'Ho feela hole ka mokgwa oo,are, o kgutletse ho mme wa kereke.'

90 Mme kare, 'Ho jwalo, monghadi,kare, mmae o ile a mpolella ka seo.'

Are, 'Mmae ha akaba a utlwa monate ka seo.'

91 Kare, 'Mme wa hae o mpoleletse seo hore ho molemo a tsamaye le yena ho isa lebitleng.' Mme kare, 'Hantle ntle ke sona seo a neng a se etsa seo.'

92 Mme yena are, 'Ke batla hore o saene setatamente sena.' Are, 'Na o ile wa mokolobetsa? O mokolobeditse jwang?'

Kare, “Ka kolobetso ya Bokreste.”

93 Mme are, e botsa hore ka tsela e jwang , monghadi? Na o mofafaditse kapa o moinne?”

Kare, 'Kolobetso ya Sekreste ke ho inela.'

94 Uhu-Uhu, are, 'Ho lokile Are, Jwale, o moinela ka Lebitso la Ntate, Mora, Moya o Halalelang?'

95 Kare, 'Hantle feela, monghadi, seo ke Jesu Kreste, leo ke lona Lebitso la Ntate, Mora, le Moya o Halalelang. Ke yona tsela eo ke mokolobeditseng ka yona.'

96 Mme are, 'O mokolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang?'

97 Kare, 'Hantle feela, monghadi. Ha nkaba ka bitsa mantswe ao, jwale, ka mokolobetsa ka Lebitso la Ntate, Mora le Moya o Halalelang eleng Jesu Kreste.'

98 Yaba ore 'Ho jwalo, monghadi, kea bona,yaba o ebea fatshe ka tsela e jwalo.' Are 'Ke ya tseba, ke yona tsela eo kereke ya Katoliki eneng e etsa kolobetsa ka yona pele.'

Kare, “Haho, ho jwalo na?”

Mme are, “Eya ke yona tsela eo.”

Mme kare, “Ho senyehile kae? Bane ba matha hantle.”

99 Mme are, 'Ka tsela e jwalo,' Are, 'Ke ya bona. Are, 'Na o dumela Bibele. Modimo O kereke ya Hae.'

100 Kare, Modimo O ka hare ho Lentswe la Hae. Kare, Na o itse Peterose ene ele mopapa wa pele.”

Are, 'Ho jwalo feela.'

101 Ka tsela e jwalo, kare, 'Ka tsela ejwalo haeba kereke ya Katoliki e kgona hoka bua mmisa wa yona ka Selatini, mme ekase fetohe hohang, jwale mopapa wa pele o iseng ho Diketso 2:38 moo areng, bakang mme le kolobetswe kaofela ha lona Lebitsong la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe.O itse haeba le ... Kare, boipolelong bona, jwalo jwalo, Ke bolela seo.

102 Yaba ore, “Ka tsela e jwalo, na Jesu ha akaba a bolella barutuwa ba Hae, leha ekaba ke mang eo le motshwarelang dibe, ho yena ditla tshwarelwa: leha ekaba ke mang eo lesa motshwareleng, ha ano tshwarelwa?”

Kare, ' O boletse ka yona tsela eo.'

103 Jwale phoso e kae moo? Bibele yona ya hao entse e bolela sona seo.”

104 Kare, 'Haeba le tshwarela kapa ho tlosa dibe ka tsela eo bona baneng ba ditlosa ka teng. Ketla tsamaya le lona. Hobane, Peterose o ile a botswa, eo ya neng a nale dinotlolo, retla etsa jwang hore re bolokehe? O ile are, bakang, mme le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe.Jwale hale etsa ka mokgwa oo, mme ketla tsamaya le lona. Amen. Seo ke Lentswe. Ke tsela ya Modimo ya ho lokisa ditaba. Bafokodisitse seo. Seo ke ...

O ile are, “Ka tsela e jwalo, ka tsela e jwalo, hakea phehisana le wena.”

105 Kare, 'Mophehakgang ke mang?' Lea bona? Kare, “Hake, hake phehekgang hohang feela.”

106 Kare, 'Ke tlilo le botsa se seng mona.' Kare, 'O boletse hore ... Modimo O nale kereke. Mme jwale ntle le pelaelo ke tlilo o bolella, mokreste wa pele, haeba o batla hoba bitsa Makatoliki, ho lokile; Peterose, Jakobo, Johanne, Mareka, Luka, le ba bang, bona, bonneteng, ene ele boeya.' Kare, ' Maphethelong a Bibele banna bana ba baapostola baile ba ngola, jwale le bolela hore kajeno bobishopo bo boholo ho feta mehleng eo, le nale bohlale bofetang ba bona? Mme le tseba leho hlokomela ...

'Ho jwalo, monghadi. Ke nnete eo.'

107 Kare, 'Jwale keka baka lang, habane ba latela taelo ya Jesu Kreste, bane ba tsosa bafu, bane ba leleka mademona, bane baetsa meeka le mehlolo eo kaofela ha yona, mme lona lebe lesa e etse hohang feela kajeno? Jwale ho etsahalang?'

108 Haeba kereke ene ele maemong a matle mongwaheng kgolo wa Luthere, kapa wa Wesley, kapa o mong feela, mme e lokela hoba morao moo, hobaneng haba saka baetsa mosebetsi oo ka nako eo? Lea bona? Lea bona? Hantle feela. Re kgutlela Lentsweng!

109 Samsone o ile a ema moo,a tlositswe matla a hae. Empa, lea tseba, hone ho nale se seng (ke batla ho potlaka) Bafilista ha bakaba bahlokomela, Samsone ha antse a eme moo a nahana ka tseo kaofela ha tsona.

110 Ke lakatsa hore hoja kene keka kgona ho nka tsela ya Pentakonta ka emella thoko mona hukung, ke etse hore ba nahane ka tsela eo nakwana. Ba nahane feela ka ntho tsena tsa bohlokwa. Re hokae jwalo ka mokgatlo oo o moholo wa bona? Emong le emong kgahlano le emong. Babonngwe kgahlano le Babobedi, Babobedi kgahlano le Baboraro, jwalo jwalo, kaofela ha bona,ke yona feela tsela eo ho lokelwang hoba ka yona. Re lokela hoka kgutla, re kopane mmoho re itshetlehe ho HOITSWE KE MORENA.

111 Ho etsahalang ka baporofeta ka hare ho kereke? Lentswe la Modimo le lokela hokatla ho baporofeta. Mme haeba ho nale motho eo ya bolelang hore ke moporofeta, mme a latola Nnete ena eka hare ho Bibele, hoya ka Lentswe, hase moporofeta. Jwale, re lokela hoba le dineo tsena bakeng, hoka re boloka taolo. Empa ho nale, kae kae, kapa emong, re tlohile ho lona. Mme baeme mane hukung.

112 Samsone ke enwa moo a emeng teng, a eme hukung, a nahana ka tsohle tse fetileng ho yena. Mme Bafilista bana baeme moo, diphaka tsa bona dipotile basadi ba bona, bashebile fatshe, mme batahilwe leho tshehisa baketeka thlolo hodima mohlanka wa Jehova. Oho, hlena, na seo hase romelle se seng kaho wena, hoka nahana ka sona seo. Ke nnete, baeme moo ka modingwana wa bona wa hlapi Dagone. Dagone ene ele lebitso la modingwana eo wa bona. Mme ba bile ba moetsetsa dihlabelo. Maphelo a batho a nkuwa, ngwana e monyane one a lokela ho kashwa bakeng sa sehlabelo, ho kenywa lerumo pelong ya hae, bakeng sa sehlabelo. Bane baetsa sehlabelo sa tlholo ka hodima Jehova.

113 Mme kereke mantsibueng ana, e tshwana hantle feela le sehlopha seo sa Bafilista, baitshetlehile feela mohopolong wa Lekgotla le Dikereke, ka mora nakwana, letla kwala kereke efeng kapa efeng e seng leloko la mokgatlo oo. Samsone seke wa fora moriri wa hao! Dula hantle feela le Lentswe la Modimo. Hake kgathalle hore na ho etsahalang, dula feela Lentsweng. O seke wa itshunya ho seo.

114 Samsone a qalella hoka nahana, 'Kea ipotsa hore na hoka kgoneha na?' Jwale are, 'Kea tseba hore moriri waka o hodile, empa ke sefofu ha jwale. Hoka etsahala hore hobe le tsoseletso enngwe hape. Hoka nna hwa kgonahala.'

115 O ile are ho moshemane e monyane, 'Beha matsoho aka hodima dipalo tsena. Na sena ke tsona dipalo tseo moaho ona o itshetlehileng hodima tsona?'

'Ho jwalo.'

'Mme o bolela hore kaofela ha bona batho ba phahameng baka hodimo mona?'

' Ho jwalo.'

116 'Ke kgathetse, le entse hore ke etse mehlolo ena le dintho tse ngata! Na o ka kgona feela ho etsa hore matsoho aka a itshetlehe hodima dipalo tseo?'

117 Mme o ile a beha matsoho a hae dipalong tseo, mme a ema mahareng a tsona, mohlomong ka tsela e kang ena. Mme a ema moo ka matsoho a hae dipalong. Bafilista, batlotlisa tlholo ya bona, ba lebala hoka mosheba. Oho, hlena!

118 Yaba yena o qalella hoka nahana, 'Modimo entse ele Modimo. Kea tsebaho jwalo feela. Ke nna ya phoso. Ke nna ya entseng sebe kgahlano le Modimo.' Ha bakaba bahlokomela dikeledi tse neng dikeleketla marameng a hae ditswa masobeng ao ka tsatsi le leng eneng ele mahlo teng, ditheohela marameng. Haba kaba bahlokomela ha molomo wa hae o bebenywa. 'Morena, ke entse phoso. Ha nke ke shwe le Bafilista.'

119 One a batla hore Lentswe la Modimo le bonahatswe kapele ho Jesebele eo, ho feta kamoo aneng a batla bophelo ba hae ka teng. Oho, hoja takatso eo ene eka kgutlela hape ka hare ho kereke hape! Ho jwalo. One a sa rapelle se seng se setjha, kapa mokgatlo o motjha, empa feela hore Lentswe la Modimo le tsebahatswe hape, tshepiso eo a neng a nale yona ka tsatsi le leng, hore eke e kgutle hape. O ne a tseba hantle hore hotla etsahalang ha seo seka etsahala ha thapelo ya hae eka arabelwa, empa one a ikemiseditse leka botshepehi. Oho, hoja kereke ene eka tshwana le seo! Yaba oya hoa!

120 Hanyane one a rapela, 'Ho ya kgoneha, Morena. Hoya kgoneha Morena. Ke eme mona ka mmele waka o moholo. Ke mona, moriri waka o hodile. Empa hake bone hore nka baotla hang hape, hobane ke foufetse. Mme hake bone moo ke lebang teng ha jwale. Empa hoya kgonahala hore seo seka etsahala ka thato ya Hao, Morena, hoka bontsha Matla a Hao.

O ile a hweletsa, 'Hang hape, Morena, hang hape!'

121 Oho, hoja kereke ene e ka lla ka tsela e jwalo feela, ' Hang hape Morena, hare ke re bone matla a Hao hape!'

122 'Hang hape!' Mme ha a lla jwalo a kopa Modimo. Ke bona mesifa ya hae e tia ka nako eo. Karolo tsohle tse mmeleng wa hae diqalella ho sisinyeha. Moya o Halalelang One O etla ho yena. O ile a isa matsoho a hae pele hape, ka Matla a Moya o Halalelang hodima hae, mme lebota lawa hang feela. Bibele ere, 'O ile a bolaya ba bangata ho feta nakong ya hae.' O ile a phethisa taelo eo Modimo A neng a moneile yona, ka nako eo. 'Hang hape!'

123 Ho dula hole ka mokgwa o jwalo kamehla ha matla a Modimo A fihla, mabota a maholo a mohlong a ya wa. Tlholo ya Samsone e kgolo e bile ka mokgwa o jwalo hodima dira tsa hae ka tshiu tsa ho qetela.

124 Jwale ere ke bolele sena, hake kwala. Pentakonta, na reka kgona hoka ema mahareng a dipalo tsena tse kgolo tsa mekgatlo, le kgahlano le dintho tsena tsa Hollywood tse re arohanyang le Lerato la Kreste, reka ema moo leho baka, mme re hweletsa, 'Morena, hang hape re etse pentakonte! Hang hape, Morena, re etse pentekonta! Hang hape bontsha matla a Hao ka rona, Morena! Hang hape'?

125 Mamela, bolaya sera sa ha pele sera sa ha se o bolaya. Setla etsa seo. Kgutlisang tshebeletso yane ya kgale. Mme, oho, lesang Delila ale mong jwalo, lesang lefatshe le le leng, ntho eo e o etsang hore obe mong be seo oseng sona. Nthwana tseo tse nyane, ditlisa mathat ka hare ho kereke, mme hao emele ho kgalemelwa hobane haona seo; o ka nna wa ikela kerekeng enngwe, le dintho tse kang tseo. Matsatsing a pele, ha monna ane a sa mamelle Lentswe la Modim, bane ba montshetsa ntle mane, mme a tlepetswe a shwe.

126 'Re kgutlisetse ho pentakonte!' Eseng ho ponahatso ya Hollywood, empa ho kgutlela ka nnete ho Modimo ke sona seo rese hlokang. 'Hang hape, Morena, hang hape!'

127 Ha nka bona seo se etsahala, ha mahlo ana aka a botsofe a ka bona kereke ele mane moo eneng ele teng e lesitse diphapang! Ha nka bona mokgatlo oo o kgaohana, mme re o lahlela hantgle feela ho Lekgotla, mme rere, 'Hare sa batla letho ka sena! Re kase lahle tokelo tsa rona tsa tswalo!' Ha nka ka bona Baboraro le Babonngwe, kaofela ha bona, bakopana mme bare, 'Baena, hare kgutleleng moao moo re Mosiileng teng. Hare kgutlele morao moo re ileng ra qala ra lahleha teng, hantle feela tabeng ya kolobetso ya metsi, mme re kgutlele hantle feela re nke tsela ya Bibele bakeng sa so, mme re lle, 'Hang hape, Morena, hang hape!' Re fedise ponahatso ena ... le mathaka ana a mangata mona sefaleng basa tsebeng letho ka Modimo jwalo mmutlanyana osa tsebe letho ka leraba, le basadi bana ka mese e tiileng jwalo kaha eka bofeela ba bona botla hlaha kantle, baya hodimo le fatshe mona sefaleng, ba opaka matsoho a bona baqhomela hodimo le fatshe, jwalo kaha eka ke ponahatso kapa se seng.

128 ' Modimo, re kgutlisetse matleng a Moya o Halalelang, le ponahatsong ya Lentswe! Hang hape, Morena, hang hape!' Na le dumela seo? [Phutheo ere, 'Amen - Mong] 'Morena Modimo, hang hape, hang hape ha nke ke bone boteng ba Jesu Kreste bole hare hwa rona kereke, ha nke ke bone Matla le tshepiso ya Hae e bonahatswa, kapela rona. Hang hape, Morena! Modimo, eba le mohau, re thuse!'

129 Na lea bona hore ntho tsena tse ding dire kentse hokae? E bolaya le ... seo se leleka boteng ba Kreste, ka hare ho kereke le phutheo. Re lokela hoka kopana hoo hoseng motho le ya mong yaka re arohanyang le Lentswe la Modimo le lerato leo re ratanang ka lona.

130 Jesu Kreste o teng mona. Ke Ntate wa rona. Ke Mme wa rona. Ke Mofodisi wa rona. Ke Morena waka. Ke Modimo waka. Ke Bophelo baka. Ke thabo yaka. Ke kgotso yaka. Tsohle tse bang diteng moo, Yena ke waka, Yena ke ntho tsohle ho nna. O teng mona ha jwale.

131 O batla hoka kgutlisetsa kereke sebakeng seo eneng ele ho sona. Kea ipotsa hore na reka kgona ho lla na, 'Hang hape, Morena,' mme re dumelle dikeledi tsa bako dikeleketle masobeng ao eneng ele mahlo a rona na? Haele hantle hake bue le kereke ena. Sena se hatisitswe, lea bona, mona, sena setla tsamay ho pota lefatshe lena. Ha setjhaba sena se kgutlele ho seo hape, hase kgutlele sebakeng seo re tlang hoka bitsa kopano e kang eo re neng reba le yona.

132 Lemong tse kabang leshome ho isa leshomeng le metso e mehlano, morao kwana, lebella kamoo seo se theohileng ka teng, lebella seo se theohetse tlase tlase. Seo e bile ese ele maswabisa dihlong, motho o bile o ikutlwa a swabile haholo, hantle ntle, lehoka bua feela ka Phodiso e Halalelang, ho nale kgalemelo e ngata e tlisitsweng kgahlano le yona. Leho bua hape leka Moya o Halalelang, ha kgalemelo e ngata e tlisitswe hodima seo. Hantle feela. Hase molato wa Modimo. Ke Samsone ya tlohetseng taelo le kgalemo ya Lentswe la Modimo, a beha se seng seitseng, mme a dumella hore mokgatlo o mokute, ho madimabe yena ka seo.

133 Kere ho lona, moena le kgaitsedi, haeba kesa le bone mona Kahlolong e Kgolo ya Modimo. 'Jesu Kreste, ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng.' Lentswe la Hae, ho nna, ke Bophelo. O teng mona. Na le dumela seo? [Phutheo ere, “Amen”-Mong] Kea tseba hore O teng mona.

134 Ntho feela eo o lokelang ho e etsa ke hore, ho e tseba ke hore feela O teng mona, le hore o lokela hore o suthe tseleng. Lea bona? Ha feela ontse ole tseleng, haho seo Modimo a ka o etsetsang sona ha jwale. Ha feela o nahana mohopolo wa hao, haho seo Modimo aka se etsang. Empa ha feela oka lesa ho nahana ka mohopolo wa hao feela, mme wa sebedisa mohopolo wa Hae! 'Mohopolo waKa hase wa lona.' O boletse ka tsela e jwalo. ' Haeba ho nale thoriso, haebe ho nale matla, a ho nahana ka dintho tsena.' Eseng hore kereke engwe e itseng etla nahanang ka seo, empa Modimo O tla reng ka seo.

135 Jwalo ka mosadi enwa e monyane a paqameng mona, a sisinyeha ka hare ho kotho ena. Mosadi eo otla robala ka tsela e jwalo bophelo bohle ba hae, ntle leha aka lokisa tumelo ya hae hore e tobe Jesu Kreste. Hase lebaka hore ho etsahalang, e lokela hoka senolwa ho yena, mme ebe haho letho letlang ho ema kgahlano le phodiso ya hae. Ke nnete seo. Emapa hao dumella ... Ho tloha ka hore na o nahanang.

136 Haeba feela o ka dumela mme waba le tumelo, mme ebe Modimo A ka o etsetsa leha ele eng eo o e batlang. Mme ntho e kgolo kaho fetisisa eo aka o etsetsang yona phirimaneng ena, keho kgutlisetsa hantle feela moya wa hao ho Yena. Hantle morao mola moo emong le emong a neng a ...

137 Nahana ka seo, hone hotla etsahalang ha Moya o Halalelang one o tshwere maemo a mang le a mang mona? Nahana feela hore hone hotla etsahalang phirimaneng ena, nahana feela hore hone hotla etsahalang hosane ka phirimana mane Shreveport! Bane batla ba le dihloho tsa ditaba hohle moo. ' Sehlopha sa batho sene setla fapana dihloho. Bane bafodisa batho bakulang, leho tsosa bafu. Mme baetsa tsohle dintho tsena mane Shreveport, Louisana, United States, U.S.A.' Bane batlaba le seo hohle dithelevesheneng tsa bona, ka seo ba se etsang, haeba hoja Moya o Halalelang oka nka sebaka ka hohle ka botlalo.

138 Hobaneng haho sa etsahale seo? O rata hoka etsa seo. O ntse a lebeletse le jwale. “Jwale” ore, 'Ke Mokopile ka makgetlo a mangata le dintho tse ngata, ke hloile hoka boela ke Mokopa hape.' Kopang kamehla, hore thabo ya lona etle e eketsehe!

139 O ka nahana ka hlapi e nyane, e bolelele ba intjhe ele nngwe feela, etswa hantle mane Pacific, e fihla ere, ' ke lokela hoka boloka metsi ana a honwa, hoka nna hwa etsahala hore a fele ka tsatsi le leng?' Ake o nahane ka tweba e nyane e kabang kana ka boholo, mane mosikong ya Egepeta, nahana ka seo, 'ketla nka koro ele nngwe feela ka letsatsi, hobane eka nna ya feela pele ho kotulo?' Oho, hlena! Jwale arola seo ka makgolo a dimillione, ke yona tsela eo le yeng le lekanye mohau wa Modimo ka yona eo, le matla a lona, ha feela le dumela jwalo, ha feela leka emella ka thoko ... Ka tsela e jwalo, ke kopa tshwarelo ke ... ho jwalo feela, o kase ke wa Mokgathatsa.

140 Yena ke mohlodi O sa omeng wa Bophelo Bosafeleng, o mona phirimaneng ena hoka bonahatsa tshepiso e Halalelang ya Bibele, ho mang kapa mang ya dumelang. Amen. Ho jwalo, monghadi. Seo o lokelang hose etsa feela ke hore o new. Tloho Sedibeng otle onwe. Nwa ho fihlela o kgotsofala. O kase Mokgathatse. Tjhe, monghadi. Ha A fellwe hohang feela, o ka nna wa nwa, wa nwa, ho fihlela o nwa. O ka phodiso ya hao. Etlo feela o tle otlonwa mona. 'Ya nyorilweng atle a tlonwa.' Amen. Kea tseba hore O teng mona, mme kea tseba hore O tla etsa tse kgolo, ha feela re Modumella ho etsa seo.

141 Ke ile ka bona se seng se etsahala. Mme ke hake rate hoka qala ntho ekang eo ka hare ho tshebeletso eka eo, lea bona, ya dipono, hobane ke tlabe ke qala tshebeletso enngwe ntle ho ena. Lea bona, ke bua ka hotla hwa hae, eseng ka phodiso ya nama, empa hotla ... Ha feela bantse ba tswellapele ka mokgwa o jwalo, jwale ele hore ke ... Lea bona, hang feela hake qeta ke ilo phomola, hoka ba thoko le dintho tse ngata, ntho ya pele eo o e fumanang, o fumana batho batshwasehile, kaho kena ka hare.

142 Mona, nka o bolella. Monna eo ya dutseng morao moo, le motjhana wa hae wa moshemane hodima hae. Ha a ka dumela Modimo aka moetsa hore a fole. Na le dumela hore A ka mofodisa? [Moena ore, 'Amen.'- Mong]. Haeba hole jwalo, ka tsela e jwalo Modimo Aka etsa seo. Lea bona? Hantle feela. Amen.

143 Ho nale monna ya dutseng hantle feela mona, a ntebeletse ka mahlong. O rapella lelapa la hae. Ha atswe mona. O tswa mane hola Carolina Borwa. Monghadi Dickson. Empa ha feela aka dumela ka pelo yohle ya hae, Modimo O tla moneha tlhohonolofatso eo. Na o dumela seo monghadi? Hare tsebane nna le wena hohang feela. Hake soka ke mo bona hohang feela bophelong baka.

144 Empa lea bona seo kese bolelang? Seo ke eng? “Seo se sebetsa jwang Moena Branham?” Ha Moena Branham aka sutha tseleng ya Modimo! Ho feela hole jwalo, monghadi. Hake tswa tseleng, ebe Jesu Kreste o nka sebaka.

145 Ka tsela e jwalo, hantle feela ho tloha ho yena, ho nale monna emong hape ya tshwasitsweng ke Mollo, mme yena otswa hola Carolina Borwa, le yena. Hantle feela. Ke bona o eme kahodima hae. Hantle feela. O rapella moena wa hae eo eleng lekgoba la tahi. Hantle feela. Mamela. O Moena Holmes. Na o dumela ha Modimo ... Na leo ke lebitso la hao? Modimo o etsa ... Modimo O tla o neha seo.

Na le bona seo kese bolelang? 'Hang hape, Morena, hang hape!'

146 Hare emeng ka maoto a rona, bohle. Llang, Pentakonta, phahamisang matsoho a lona, 'Hang hape, Morena! Hang hape, Morena, hang hape.' Halleluja! Hake tsebe hore na ke etse eng, empa O teng mona. Hare lleng ka Lentswe le leng. 'Hang hape, Morena!' Hoang, 'Hang hape, Morena! Hang hape, Morena, hang hape, Morena, romela Matla a Hao, romella ditlhonolofatso. Romella Moya o Halalelang hodima rona, jwalo ka moya o fokang, hoka tlatsa moya o mong le o mong mona ka hare, botjha.' Ho bokwe Modimo! Dumela seo ka pelo ya hao yohle, “Hang hape, Morena, hang hape!” Halleluja!

147 Re tailwe ke Moya! Haeba Moya o Halalelang oka o taiswa ka tsela e jwalo obe o lebale le hore o mang, ho fihlela o lebala dipelaelo tsa hao, o tawa Moyeng ho fihlela o lebala dipelaelo, amen, ebe oka leba nqenngwe le Modimo. Jwale ebe oya hoa, “hang hape,” o tloha maikutlong, hoya pele. Haleluja! O tlale ka Moya o Halalelang, ho nwa Moyeng; ho lokeng hwa Modimo, le kgalalelong ya Hae, le matleng, seo se etsa hore obe o lebale hore wena o mang. Hao letho wena, ho tloha ho qaleng. Hopola seo, Modimo O batla ho kena ka hare ho wena. “Hang hape, Morena, hang hape! Hang hape! Hang hape, Morena, hang hape!”

148 Oho, Pentahonta, baleha ho boloka bophelo ba hao! Hose ho setse nako eseng kae feela. Hoka mora nako ho feta kamoo oka nahanang ka teng. Haeba nkase hlole ke kgona hoka bua hape kele kamora pulpit ena, hopola, pholosa bophelo ba hao! Ho kamora nako ho feta kamoo o nahanang. Ke utlwa boteng ba Moya o Halalelang, ore, 'Bolela seo hape.' Baleha pholosa bophelo ba hao! Ho kamora nako ho feta kamoo o nahanang ka teng.

149 Hang hape, Morena, hang hape tlatsa Tabernakele ya Bophelo ka Bophelo Bosafeleng, leloko ka bonngwe mona. Ha kgalalelo ya Morena ebe hodima phutheo ena. Morena Jesu. Halleluja! Halleluja! Ke dumela ho Modimo. Hang hape, Morena, hang hape ha nke ke lebale hore bona ke bo mang. Ha motho ake a lebale hose dumele hwa hae, hore retle re lle, 'hang hape, Morena, hang hape.'

Na lea Morata? [Phutheo ere, 'Amen.' - Mong]

150 Oho Modimo, Ntate ya Lehodimong, re nehe tsoseletso ya meya ya rona, Morena. Re bona jwale mabone a ya kubella, Mollo hodima aletare oya tima. Oho Morena Modimo, lebella tlase setjhabeng se tlatlapuweng ke sebe, empa, Morena, O seke wa lebala setjhaba sa Hao. Batho baileng basokola ka dilemo mona, Morena, hoka haha moruo bakeng sa Hao. Tabernakele ya Bophelo e ile ya ahuwa, Morena, bakeng sa seteishene se pholosang meya, bakeng sa tsoseletso, hang hape Morena tshollela Matla a Hao a Halalelang ka hare ho yona.Lokisa leloko ka leng la yona, ntsha diphapang tsohle. Romela pula ya Moya wa Modimo a Mollo lehoka kgantsha meya rona, Morena, ka Boteng ba Jesu Kreste. Hore batho ba seke badula baitshwareletse hose dumeleng, hore batle ba bone hore o nale rona, le hore O Lentswe, mme O senola diphiri tsa dipelo, jwalo kaha Bibele e pakile seo, nako le nako. Morena Modimo, hake re tsose seo ka hare ho rona mehopolong, ya Moya wa Modimo ole ka hare ho rona. Fana ka seo Ntate. Ke inehela ho Wena. Amen.

151 Moena, kgaitsedi, hake tsebe, ka hare ho Bibele, leha ekaba ntho efeng kapa efeng eo A e tshepisitseng pele ho Tlhwibilo ya Kereke. Hake. O nahana ka letshwao la sebata, le tlang; ke le boleletse, hore habana lona. Lea bona? Ntho e setseng jwale ke Tlhwibilo ya Kereke. Eo eka tlang nako enngwe le enngwe, esa tshwenyane le Lengolo ka hare ho Bibele, hoya kamoo ke tsebang ka teng. Modimo O tseba seo hore ke nnete. Ho jwalo, monghadi. Nako ese e fihlile. Hoka mora nako ho feta kamoo oka nahang ka teng.

152 Hare kwaleng mahlo a rona ha jwale, mme re bine, Ke ya Morata. Mohlomong, haeba reka Mosebeletsa leho Mororisa otla etsa se seng mona. Ke ile ka rapela beke kaofela ha yona bekeng ena, hoka leka ho lokisa mathata a Tabernakele ena. Ke ile ka rapela pele retla mona, ke nale batho barapellang sena. Oho, ho nale dithapelo tse tswella bakeng sa sena, ke leka hoka dumela ka pelo yaka yohle. Hare tsoheng, hang feela kapele. Hare Mosebeletseng leho Mororisa, jwalo kaha rentse re bina ha jwale ka mahlo a rona a kwetsweng re phahamisitse matsoho a rona bakeng sa Modimo.

Kea Morata, kea Morata

Hobane O nthatile pele

A lokisetsa pholoso yaka

Mane sefateng sa Khalvare.

153 Jwale ha rentse re bina temana e latelang, hare tshwaraneng ka matsoho, moena wa hao wa Mokreste, ore, 'Morena Ao hlonolofatse.' ha rentse re bina.

Kea Morata, ke ... (Haeba le ratana, haho tsela ya hore le kase rate Modimo.)

Hobane O nthatile ...

... pholoso yaka

Sefateng sa Calvar- ...

154 Jwale ha rere, 'Halleluja!' [Moena Branham le phutheo mmoho bare 'Halleluja!'-Mong] Bolelang seo hape, 'Halleluja!' Ho bokwe Modimo!

Kea Morata, kea Morata hobane ...

Moena Don, o qetile na?