Eya, O Tsose Jesu (63-1103)

E-1 Hare tsweng resa eme jwalo ka maoto motsotswana feela, mme re tliloba le motsotso wa thapelo.

Ke batla feela hore, ke batla feela hore ke monyetla o moholo ho nna hoba mona Grantway Assembly, leho kopana le moruti wa lona ya ratehang mona sefaleng, le kopanong ena e ratehang. Ke ratile haholo mmino wa lona, hake ntse ke eme morao mola, ke ntse ke utlwa banana, ke dumela hahole jwalo, ba bina difela tse monate haholo. Haho sefetang ho kopana mmoho leho sebeletsa Morena. Haho jwalo?

Jwale hare inamiseng dihlooho tsa rona motsotswana leho bua le Eo re tlileng ho mosebeletsa.

E-2 Ntate wa rona ya Lehodimong, re feela rele batho ba nang le monyetla thapameng ena, hoka phela leho kopanela mona hoka O sebeletsa, mme rea o leboha bakeng sena. Mme jwale, re tlile mona haese ka lebaka le leng ntle le leo laho O sebeletsa, leho O neha tlotliso ka sohle seo O se entseng ho rona. Mme re ntse re amohela hosebe le tokelo ha rona. Harena tokelo bakeng sa seo.

Mme ho lemoha letsatsi leo re phelang ho lona, ha mabone a tima! Mme seo rese hlokang ke moporofeta ya tlang ho hlahella, jwalo kahah ho bile nakong ya Samuele, ha Eli, ha ane a ntse a lahleha hanyane, mme kganya entse e fifala tempeleng ya Modimo. Yaba Modimo O ya motlisa sebakeng. Mme rea rapela, Morena, hore O tla hlahisa seo phirimaneng ena hara rona, mme O tla Itlhahisa O phela, Moporofeta ya moholo ho baporofeta bohle, Mora wa Modimo o phelang.

Mme re ruta hotswa Lengolong, hore, “Modimo nakong ya pele o buile le bontata rona ka baporofeta, empa matsatsing ana O bua le rona ka Mora wa Hae Jesu Kreste.” Oho, Morena, re rapela hore O be teng hara rona phirimaneng ena hoka re utlwisa Boteng ba Hao, mesebetsi e meholo ya Hao le ponahatso.

Hlohonolofatsa kopano ena, moruti wa teng, kamohelo ena e ntle haholo ya teng, monna ya pelo e jehang haholo, le ... mmoho le bohle ba mopotapotleng. Haeke ebe nako e monate haholo bakeng sa tshebeletso. Mme re tshepa hore retlatswa mona re thabile haholo ebile re bolela hore, “Na pelo tsa rona ha diaka tsa tjhesa nakong eo a neng a bua le rona ka yona ha rense re tsamaya tseleng mona?” Hobane re kopa sena ka Lebitso la Jesu, Mora wa Hao. Amen.

E-3 Ho utlwahala ha monate haholo hoba mona ka kerekeng hape. Ke ile ka inehela naha matsatsi a mmalwa ke ilo phomola, ke nka leeto laho tsona, mme ke kgutla hape. Leho ikutlwa ole mona sefaleng hape, seo se utwahala sele monate haholo.

Mme jwale ke nale memo ena hotswa ho moruti mona, Moena Mack, bekeng tse mmalwa tse fetileng, hotla mona. Empa sena se ile sa etsahala, hore, lea tseba hore mohala, hoya dibakeng jwalo jwalo tseo ke lokelang hoya ho tsona, hoo ka nako tse ding diba ngata hoo kesa kgoneng hoya fihla ho tsona kaofela.

Mme hosane ke lokela ho leba mane Phoenix.

Mme letsatsi le latelang re leba mane New York bakeng sa auditorium e ntjha esatswa ahuwa mona, mme re fumana matsatsi a mmalwa a pele. Mme re ntse rele ho Moena Arne Vick, eleng yena ya thusang dikereke ka ditjhelete. Mme re ... Ke dumela ha moruti wa lona o tseba Moena Vick. Mme, tjhe, eseng Moena Arne Vick. Ntshwareleng. Ke dumela haele John, mohlomong moena, le Stone Church, moruti wa Stone Church e kgolo, eo eleng kopano e kgolo ya Pentacostal New York ena kaofela ha yona.

E-4 Ebe hare kgutla moo re kgutlela Shreveport, Louisana, bakeng sa kopano moo le Moena Jack Moore. Re bile moo nako le nako moketeng wa teboho o mong le o mong. Meketeng e meraro ya teboho e fetileng, ke qadile kopano moo, Morena O ile A etsa seo haele hantle ntle. Ntshwareleng. Mme tsoseletso haekaba ya feela ho tloha ka nako eo. Hantle ntle, batho baya kena, ba bolokehe, mme batlatswe ka Moya o Halalelang, hotloha ka nako eo. Mme tsoseletso e tswelapele nako le nako. Mme re nale matsatsi a mahlano re nale bona. Mme ke nahana hore ...

Ho kgutla moo ... ho leba mane Phoenix, ho qala teng ka la leshome le metso e robong, mashome a mabedi, mashome a mabedi a motso ole mong, mashome a mabedi a nang le metso e mmedi, le mashome a mabedi a nang le metso e meraro, ke nahana jwalo, ke kopano hape. Hangata, ke tloha kerekeng ho leba kerekeng enngwe, pele ho kopano ya Banna ba Bakreste ba Kgwebo. Empa re nale mathata ka ... O qala kereke ya pele, mohlomong e latelang e nyane haholo, mme batho ebe ha bakgone ho kena ka hare kaofela. Mme ka tsela e jwalo re ikutlwela, eka, hanka fumana Ramadan, ditulo tseo moo, oho, tse tharo kapa tse nne dikete, jwale, ebe nka kgona hoba bokella kaofela ha bona, kaofela ha bona mmoho, ebe ke tswella dihora tseo tse telele le Full Gospel Business Men kopanong ya bona. Mme nkasebe masiu a mabedi, ke nahana, hoka bua masiu a mabedi moo. Ao, Moena Roberts le ba bang badibue tse pele haholo batlang hoba ho yona.

E-5 Mme ebe, ho tloha moo, ho leba Visalia. Mme ebe re nale ho fihlela ka Hlakubele, mona United States. Ebe re leba Europa bakeng sa leeto, ho fihlela ka Phupjane, ebe ba nale kopano ya lefatshe moo. Mme ebe, hape, ebe ketla bua masiu a mahlano mane Philadelphia, tseleng, ho kgutle Full Gospel Business Men kopanong ya bona matjhaba. Mme ho tloha moo, re leba mane, Durban, Afrika Borwa, jwalo jwalo, mme moo re qala ka Lwetse teng ka letsatsi la bobedi, ho fihla kala tshelela. Mme ebe re leba mane Johannesburg, re lebe mane Kenya le Nairobi, ho feta jwalo.

Mme ka tsela e jwalo hantle feela, jwalo kaha ho tsebisitswe, dithapelong mane, re ikutlwela haholo feela kutlwelo ya batho bateng moo bao eleng Bakreste. Seo ke ona matla, aleng ho batho bao eleng Bakreste, barapelang bakeng saka. Mme ke leboha haholo haele mona lentse le nthapella. Mme le nne le etse seo hape.

E-6 Jwale, hare batle ho nka nako e ngata ya lona, hobane sena seka Sontaha mantsibua, mme le lokela hore Mantaha le sebetse. Empa ke rata ho bua ka Morena, mme ketla leka ho qeta kapele. Mme ke dumela ha mora waka a boletse hore o fane ka dikarete tsa ho rapellwa bakeng sa bakulang, haeba Morena A etella pele ka tsela e jwalo, ho rapella bakulang.

Nahana ka seo feela, re ... Ke phetho seo reka se etsang, keho rapella bakulang feela. Haeba ho nale phodiso, yona e lokela hore etswe ho Modimo. Mme jwale, hoka nahana ka dintho tseo ha rentse re bua, dintho tsohle le monyetla ohle wa hao hoka fola o se ole teng mona, ha Jesu Kreste Mora wa Modimo A ne A thakgiswa mane Golgotha. Mme seo sefumaneha ho bohle ba batlang, baka fumana Phodiso e Halalelang. Ntho ya seo feela ke hore e lokela hoka sebetsa ka tumelo ya hao.

E-7 Nahana ka seo feela, motlakase ke dithapo, empa o lokela hoka hatella konopo ya teng. Lea bona? Le lokela hoka toboketsa konopo ya ona. Mme ka tumelo o hatella konopo eo, o dumela hore etla sebetsa. Jwale, haeba dithapo kaofela ha tsona dikene hantle, mme hole teng motlakase ka hare ho dithapo, jwale hao hatella konopo ho lokela hore hobe le se seng se etsahalang. Ka tsela e jwalo, ho jwalo feela ka phodiso e Halalelang, ka pholoso, ke tsona kaofela ha tsona dintho tse ileng tsa etsa hore Kreste A shwe, hoka re neha tsona. Tsohle diile tsa phetheha mane Golgotha. Mme seo re lokelang hose etsa feela keho dumela, ho hatella konopo eo. Mme ebe jwale tsohle diaetsahala, kganya ke eo moo eleng teng, lea bona. Seo se bobebe haholo.

E-8 Mme ke moo ... Rona barape ekang llang bakulang, ka nako tse ngata barata hore bitsa bafodi ba Halalelang. Empa ho nale ...

[Motho emong o bua le Moena Branham ka modumo. - Mong] Ho lokile, monghadi. Kea leboha.

Ka nnete, haho ntho ekang mofodisi ya Halalelang, hobane Kreste ke Yena Mofodisi eo. Lea bona? Haho Mopholosi ya Halalelang, hara bana ba batho. Kreste ke Yena Mopholosi. Mme o ka nahana feela, ka batho bohle bapholositsweng, kapa batlang ho pholoswa, baileng bapholoswa mane Calvary. Ke hona moo, “A ileng A ipelesa melato ya rona, ka metopa ya Hae re fodisitswe.” Hantle feela moo ke hona moo releng teng.

Jwale, ntho feela e teng, keho rera Lentswe. Jesu Kreste, Mora wa Modimo, A laela barutuwa ba Hae hore baye ka lefatshe lohle ho rera Evangedi ho tloha moo, bare, “Mehlolo etla latela badumelang.”

Re fumana kamehla mekga e meraro ya batho ka hare ho tshebeletso enngwe le enngwe, badumedi basebele, baikaketsi, le basedumele. Ka tsela e jwalo ... Kaofela ha bona bakopane moo. Ba bile teng nakong ya Hae. Re ntse re nale bona nakong ya jwale.

E-9 Empa Modumedi wa sebele ha a hloke mantswe a maholo, kapa motho ya aparang hantle, kapa motho ya buang ha monate ha ale sefaleng. Empa ka tumelo e fatshe ... Kreste o maemong a nyatsehang, hoo ba bohlale baile base Mohlokomele. Habaka bahlokomela seo. Leha hole jwalo, sena se bobebe jwalo ka letsoho la hao le letona. O ya tseba, Jesu O ile a leboha Ntate ka seo, hore, “Hobane O patile dintho tsena bakeng sa babohlale le ba mano, mme A disenolela masea le ba batlang ho ithuta. Lea bona?

Mme kajeno, ha kereke tsa rona difetoha Hollywood ka dipontsho, ho nale feela Evangedi e tlase haholo, lea bona, e fetohile lebala la dipontsho, le diaparo tse ntle, hoo eseng ele ntho e kopantseng batho dihlooho. Empa ke rata tsela eo Bibele e boletseng taba ena ka teng mona, oho hlena e nyantseha haholo, hoka dumela mesebetsi e entsweng ke Eo e moholo mona, Jesu Kreste, mme ke Yena feela eo re Moratang leho Motlotlisa.

E-10 Jwale hare bueng ka Yena, empa pele hake re baleng Lentswe la Hae. Ke rata ho bala Lentswe la Hae, hobane Bibele ere, “Tumelo etla kaho utlwa, ho utlwa Lentswe la Modimo.” Jwale, rona, ke ba bakae badumelang Lentswe la Modimo? Hare boneng. Oho, seo se setle. Haeba re dumela Lentswe leo, ke phetho seo re lokelang hose etsa ha jwale, haeba re dumela ho Lona. Jwale ke yona feela ntho eo eleng ya bohlokwa, haeba re dumela.

Mme jwale hlokomela, jwalo kaha matsatsi antse aya, ke lokela hoba le pitso, ke lokela hore, “Jwale, lemong se fetileng ke ile ka etsa ntho e itseng, mme ha nkaba ka e etsa hantle ka nepo. Ke ithutile haholo ka yona ha jwale.” Le wena o etsa jwalo. Kaofela reye re etse jwalo mahlale a etsa ka oona mokgwa o jwalo le oona. Mahlale are atla hlahisa se seng, mme are, “Mahlale ana a bolela ka mokgwa o jwalo.” Mme ke selemo sa mahlale sena, empa hoya ka mahlale haho jwalo. Empa bothata bateng, haba kgone hoka amohela. Re lokela hoka amohela seo, le hore rene rele phoso. Lea bona?

E-11 Empa, ho nale ntho ele nngwe feela ka Modimo, ha A etse diphoso hohang feela. Mme kgetho ya Hae ya pele ke yona feela, hobane ha A fetohe, hore obe o seke wa fetoha o lokela hore obe nakong, leho loka. Mme ho nepahala, keho sefose, o tsebile dintho tsohle ho tloha tshimolohong. Haho hlokahale hore A itshole kapa ho hula mantswe a Hae. Haho hlokahale hore A nyolle maemo a Hae, hobane qeto ya Hae ya pele ke yona e nepahetseng. Ha A Ithute ho hong hape, kapa hoba bohlal, jwalo kaha re bolela. Empa O ne A nepahetse ho tloha ho qaleng.

Ka tsela e jwalo, ha sefeng kapa sefeng seo rese balang ka hare ho Bibele, eo re dumelang ka botlalo hore ke Lentswe la Modimo. Mme hare bala Seo, re kaba le bonnete ba Seo. Haho tsela ya hore Seo reka sefetola. Haeba A fetoha, ebe jwale O tla Itshwanela le nna, lea bona, A lekanywa, A tlale diphoso jwalo ka nna le wena.

E-12 Ka tsela e jwalo, ha motho wa pele a etla ho Yena, ka mathata ao o nang le ona ha jwale phirimaneng ena, haeba ke a pholoso, leano leo Modimo A lebeileng, hoka pholosa motho, ke lona leano leo A o pholositseng ka lona. Mme O nale leano le leng feela, mme ene ele ka tsholoho ya madi. Mme monna emong o tlile ho Yena ka hokula, hobane A ile a fodisa monna elwa, O lokela hore kamehla A boloke seo. Haeba A ile A etsa se itseng pele, ka tsela e itseng, ka nako eitseng, jwale o kase tsebe ho Moatamela. Empa, lea bona, O lokela hoka etsa ntho ka tsela enngwe mehlaena, ka tsela e jwalo re nale tshepo ho Yena. Lea bona?

Mme haeba eng kapa eng esa etsahale, eo re e kopileng, re lokela re kgutle morao ho lebella hore phoso e qadile hokae. Lea bona? Ho nale se seng sephoso, kae kae. Mohlomong kgatello e ngata e entse seo, lea bona. Empa re lokela ho lokisa seo. Mme ebe tsohle ... haeba re ... Haeba meya ya rona esa reahlole. Lea bona? Haeba resa ahlolwe, ebe re nale kamono le Modimo, ebe rea tseb hore re ilo fumana seo rese batlang. Retla fumana seo hobane hare ahlolwe.

Empa haeba re ahlolwa ke hosedumele, sebe sa mofuta ... Mme sebe ke hosedumele. Ho nale mefuta emmedi, ntho tse pedi tseo mang le mang ya phelang lefatsheng lena a nang le tsona, tseo, seo ke ho dumela kapa hose dumele. Haho tsela ya hore o kase dumele kabotlalo. Haho monna yasa tauweng leya sa tauweng ho motho ale mong phirimaneng ena. Haho nonyana entsho le bosweu ka nako ele nngwe haele ntsho entsho haele tshweu e tshweu. Mme haho motho ale mong eleng moetsadibe le mohalaledi. Ekampa yaba o tswetswe labobedi kapa hohang feela haoya tswalwa labobedi. Rea dumela kapa hare dumele.

E-13 Ka tsela e jwalo, ke dumela, hore, ha Jesu A ahlola lefatshe ... Leo, Modimo A tlang hole ahlola ka Jesu Kreste. Ke dumela hore re tlilo ahlolwa ka Bibele ena. Jwale, Modimo O tlabe A sena nnete, jwalo kaha re kgolwa, le tsela eo A lokileng ka yona, A sena tsela eo a sebetsang ka yona.

Jwale, haeba bare ... “O tla ahlola lefatshe ka kereke.” Jwale, ke Catholic? Lea bona? Makatoliki are, “ke rona bao.” Ka tsela e jwalo, Maroma are, “Ke rona bao.” Magrieke are le ona, “che, che. Ke rona bao.” Lea bona? Mme Mamethodist le ona ka tsela e jwalo feela, “Ke rona bao.” Le Baptist ere, “Ke rona bao.” Lea bona? Empa ke ... Seo setla tlisa pherekano. Batho baka setsebe hore na badumela ho eng.

E-14 Empa, “Tshimolohong Lentswe lene le leteng, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe le ile la etswa nama la tsamaya hara rona,” ke Yena, maobane, kajeno, leak hosafeleng. Ke hona moo kahlolo ya rona e hlahang teng, Bibele, ka tsela e jwalo hare dumeleng Lentswe le leng le leng.

Mme ke boletse, seo hantle feela, boitsebelo ba tswalo ya bobedi e fumaneha ka tshepiso ya Modimo “Amen.” Bakase leke hore, “Jwale, seo kesa tsatsi le leng,” kapa, “Seo hase sa rona. Moya o Halalelang ene ele batho bao morao kwana. Lehoka, lehoka.

Peterose o boletse, ka Tsatsi la Pentakonta, “Tshepiso ena e etsditswe lona le bana ba lona, le bahole le bao batlang ho bitswa ke Morena Modimo.

E-15 Jesu O ile A laela kereke ya Hae, are, “ Eyang ka lefatshe lohle lebolele Evangedi. Badumelang mme bakolobetswa batla bolokeha. Eo yasa dumeleng otla tsuwa, mme” seo ke taelo, “mehlolo etlang ho tsamaya le bona ke ena: ka Lebitso laka batla leleka mademona, batla bua ka dipuo tse ntjha, batla tshwara dinoha ka matsoho a bona, leha bakanwa seno se bolayang haseno baetsa letho, batla beha matsoho hodima bakulang mme batla fola.” Jwale, seo ke nnete kapa, phoso. Ho nna, ke motho feela. Ke dumela feela hore seo ke nnete, mme ke phetho seo kese tsebang. Ke dumela ha seo ele Lentswe la Modimo, mme ke Nnete seo.

Jwale, ekanna yaba hakena tumelo e lekaneng hoka etsa seo, empa seo kesa sekgoneng keho ema tseleng ya motho ya nang le tumelo e kalo. Ekanna yaba hakena tumelo e kalo kaya Enoko, ya nkileng letsheare la mantsibua le Modimo, mme asaka a kgona hoshwa, a ileng feela a tsamaya a nyolohela lehodimong. Mme nka thabela hoka fumana motho yaka etsang seo, ha jwale, lea tseba. Nkase batle hoka ema tseleng ya mmotho ya kang eo, yaka etsang seo. Ke rapella tumelo ekang eo, hobane ke yona tumelo eo ho hlokahalang hore rebe le yona. “Rona baphelang hotleng hwa Morena, retla fetoha hang feela, kaho phatsima hwa leihlo, mme re tshwasehe hang feela le bafu ba tsohong, hoka kopana le Morena sebakeng, kaho safeleng le Yena.” Seo ke takatsao ya dipelo tsa rona.

E-16 Jwale, hareke re phetleng jwale Mattheu, kgaolo 8, mme re qala ka temana 23, hoka bala karolo ya Lengolo mona, bakeng sahoka fumana mohlodi theo, kapa thero ya Mangolo a mmalwa ao kea ngotseng mona, ao ke batlang hoka wa lekanya. Mattheu 8:23, hare qala, mme re bala mmoho le temana 27.

Yare hoba A kene seketswaneng, mme barutuwa ba Hae ba Molatela.

Ke rata seo. Bane ba Molatela hohle moo A neng A ya teng.

Mme, bonang, mme ha tsoha sefefo se seholo lewatleng, hoo maqhubu a sona a ileng a kwahela seketswana, empa one A robetse.

Mme barutuwa ba Hae batla ho Yena, mme ba Motsosa, mme bare, Morena, re pholose hobane rea timela.

Yaba Ore, ho bona hobaneng ha lenale tshabo, oho batho batumelo e fokolang? Yaba O ya tsoha, O kgalemela sefefo, mme haba le kgutso e kgolo.

Empa banna bao ba makala, mme bare, ke Monna wa mofuta o feng enwa eo le difefo dimomamelang!

Jwale, ha Morena A ratile, ke batla hoka nka karolwana feela ya sena, e bonahala ele e makatsang, mantswe a mararo feela: Eya, o tsose Jesu, kapa, “Ho bitsetsa Jesu maemong.”

E-17 Jwale, ena ene ele nako e mahlonoko bakeng seo Morena aneng Ale ho sona, kapa maqalong a Mosebetsi wa Hae. Mme ke dumela ha Mosebetsi wa Hae wa lefatsheng hao yaka wa kgaotsa hohang, hobane O ka hare ho setjhb sa Hae hona jwale. Modimo O ne A le kaho Kreste ha A busetsa batho ho Yena. O etsa mosebetsi wa Hae ona o ha jwale seka pele. Jwale O ne A kgathetse ka tsatsi leo, hoya ka kgaolo ya pele, hoya ka Mareka 4:35. Re fumana moo hore One A satswa fodisa mohwehadi wa Peterose mofikela, O ne A satswa etsa mehlolo e mengata ka nako eo.

Mme re fummana hore O ne A ruta ditshwantsho, Kamehla yohle A etsa mosebetsi wa Ntate. Mme hoka molemo bakeng sa rona ha reka nka mohlala ho seo A neng A seetsa: kamehla mesebetsi ya Ntate.

E-18 O ne A lokela hore one A kgathetse haholo, tseleng ya Hae. Mme kea Mmona, O ne A lokela hoka leba mane Galelia. Mme ha A ntse A tswelella ka leeto leo la Hae, matla a ile atswa ho Yena, ka baka la dintho tsena tsohle tseo A ileng A dietsa, a rera, A rapella bakulang.

Mme O neA tsebile hore ho nale mosebetsi o moholo pele moo Ayang. Mme O ne A tsebile hore ho nale bothata mane Gadare, boo eneng ele monna ya hlaha ka dilemo, thaka le leng le letjha, jwalo kaha re bolellwa, ya neng a lahlehetswe ke botho ba hae, mme a dula mabitleng a nale moya o ditshila. Na ke sebaka se jwang seo motho a lokelang ho dula ho sona, mabitleng, empa sena ke seratwang ke Diabolose ho dula mabitleng. Ka tsela e jwalo o ile a dula moo, mme one a tshwasehile ke madimona ana haholo, ho fihlela abe a kgaola diketane tseo aneng a fasitswe ka tsona, hoya kamoo aleng matla ka teng.

Na le kile la bona motho ya nang le madimo a mofuta oo? O nale matla fetang a nang le oona. Ke ile ka kopana le bona kopanong tsena, hoo sehlopha sa mapolesa sesa kgoneng hoka batshwara. Bafeketsa mapolesa mokgwa wa bona, mme baba lahlele thoko kwana, mme batswe ... leho tswelella jwalo.

Tsela ya hae, ke hore o inehetse ho e mobe, mme ose a nkile maemo a hae, mme ha ana monahano oo eleng wa hae. O etsa feela seo moya o ditshila o mojwetsang sona feela.

E-19 Yaba kea nahana, kaho inehela ka botlalo ho Diabolose, sena seka neha motho ka makgetlo a mahlano matla ao a nang le ona, seo seka funa ka botletseng, boinehelo ho Modimo hoka etsa monna yakang eo? Ha seo sekaba ho motho ka boinehelo botleng ho Modimo hoaka etsahalang ka dihlotsa mmeleng e fokolang, mme basa tsebe ho tsamaya, kapa se seng feela? Ha feela reka inehela ka botlalo ho Moya o Halalelang, oka re nehela matla a makatsang, hoka phahama Lebitsong la Jesu Kreste, hobane, “O Moholo yaka hare ho rona, ho feta ya lefatsheng.” Lea bona? Matla aleng kaho Modimo, ke ona aka hare ho wena, a matla ho feta eng kapa eng e teng e katlang ho wena. Haho seo seka o fenyang, seo seka o hlolang, hobane o tletse matla a maholohadi. Matla ao a maholohadi ke Moya o Halalelang oka hare ho lona bophelong ba lona, haeba ole Mokreste.

E-20 Mme mosebetsi ona o moholo o mahareng a Hae le letsatsi le hlahlamang, mme O ne A tsebile sena. Ka tsela e jwalo ha seketswana sekena lewatleng, O ile A nka monyetla wa hoka phomola hanyane. Jwale, moena, moruti mona, le bareri ba bang, baya tseba hore ho etsahalang mona mahareng a tshebeletso ya hoseng le motsheare. Ka nako tse ngata, hare fumane ho sebetsa haholo jwalo kaha keye ke fumane seo, oye o lakatse hoka robala hanyane.

Mme hopola, ene ele motho, jwalo ka motho emong le emong, One A kgona hoshwa, jwalo ka motho, O ne A lla, jwalo ka motho, One A lapa, jwalo ka motho. One A feela A le jwalo, kutlong ele nngwe, jwalo ka motho, hobane Ene ele emong wa karolo ya diketso tsa Modimo. Hobane Modimo One A tsamaya ka hare ho Yena. Jwale, empa Ene ele motho. Ene ele motho hape ele Modimo, mmoho. Modimo O ile A etsa mothapo wa madi ka hare ho morwetsana Marea.

Oo, re tsebang hore madi atswa ho ona, homoglobini, etswa botoneng ba monna. Kgoho eka behela mahe, nonyana, empa ha esoka e kopana le e tona, ekeke ya qhotsa hohang feela. Hobane hae soka e nontshuwa. Ka tsela e jwalo etswa botoneng.

Mme maemong ana, botona ene ele Modimo, Moya, Jehova, Ntate. O ile A kupetsa morwetsana yaba O etsa Mothapo wa madi O ileng wa tlisa Monna, Kreste Jesu, Eo eneng ele Mora wa Modimo. Ka tsela e jwalo, Ene ese Mojuda kapa Mogerike. Ene ele Modimo. Hobane, lea bona, One A sena madi A Bajuda, kapa leha ele Madi A Baditjhaba, Ene ele Madi A Modimo, Madi a ileng a etswa hoka re pholosa. Ka tsela e jwalo haho Mojuda kapa Moditjhaba yaka reng ke wa rona. Ene ele wa ... O ile A shwela moloko o weleng wa Adama, ka mahlakore a mabedi, bakeng sa batho bohle, hohle, baneng batla Modumela.

E-21 Jwale, ha A nka phomolo ena, barutuwa ba Hae bakgutlela mosebetsing wa ho sesa hape. Ke dumela haene ele disesi tse kgolo hobane bane batswalletswe moo lewatleng, mme baholela moo, bane batseba maemo ohle a lewatle le mekgwa ya metsi, le maqhubu moo aleng teng, le moo dihlapi dileng teng, le dihora tsa teng. Mme baile banka matloha a bona ba Molatela. One A leba mane hola Gadare. One A qeta ho etsa tsoseletso hlakoreng lena, jwalo kaha Ane A lokela ho leba mose ola wa lewatle.

Jwale, ka baka laho kgathala. O ile A leba karolong e kamorao ya seketswana, mme emong wa bangodi ore O ile A robala mosamong, O ne A lokela hore O ne A kgathetse haholo. Mme O ka nahana feela metsotswana feela, tsela eo A neng A lokela hore pholosa. Ntho tsena tsohle O ne A dietsa bakeng sa rona. Mme A leba kamorao, hoya botha.

E-22 Jwale, barutuwa bana ...

Tsoseletso e fedile. Tsoseletso ya letsatsi e fedile, mme jwale bakgutletse mosebetsing wa bona waho sesa. Bane ba lokela hore ebe bane bathabile haholo ka baka la mesebetsi eneng A e entse tsatsing leo. Mesebetsi eo Aneng A e entse, e lokela hore ebe ene e paka diketso tsa Hae, hobane One Ale morao seketswaneng, A robetse.

Nahana ka seo, haholo, o lekanye le nako ena eo re phelang ho yona, lea bona, tsoseletso eo re qetang hoba le yona ha jwale, tsoseletso ena ya semoya, tsoseletso ena e ileng ya sisinya lefatshe lena lohle. Nahana feela ka seo, mollo wa tsoseletso o phame lefathe lena lohle ha jwale dithabeng, ho pota leho pota lefatshe lena lohle. Ke tsamaile ho potoloha, hangata. Ho lokisetsa leeto, laho potoloha lefatshe lena. Mme naheng enngwe le enngwe, le tjhabeng se seng le se seng, mollo wa tsoseletso o ya tuka. Presbyterian e fumana seo, Bapatist ka tsela e jwalo, le Lutheran, le Methodist. E lokela hoba nako yaho qetela Modimo A bitsa batho ba Hae. Mme mollo ona o moholo wa tsoseletso oya tuka.

Mme barutuwa bana ba Hae, jwalo ka rona kajeno, tsoseletso ene e fedile. Mme bane ba bokellane kapele seketswaneng, mohlomong, kapa dikgutlong tsa bona, mme bane ba baua ka seo A se entseng, mesebetsi ya Hae, eneng e bonahala hantle feela, e bontsha hore Yena ke Mang.

E-23 Jwale, lea tseba, motho oye a bolele ka hohle hore yena ke mang, motho aka bolela hore ke sohle seo a batlang hose bolela. Empa seo hase bolele hore ba seo base bolelang. Lea bona? Re fumana seo metsamao e mengata mona lefatsheng. Re fumana barekise bao ba bolelang ke barekisi, empa ese bona. Re fumane boramotlakase bao ba bolelang ke boramotlakase. empa hose jwalo. Re fumane batehi bamakoli bareng ke batei ba makoloi, empa hose jwalo. Mme re fumana batho bao ba bolelang hore ke Bakreste, empa hose jwalo.

Jesu O hlalositse ka botlalo tsela ya Bokreste. Lea bona? “Mehlolo ena etla latela badumelang,” lea bona, seo batlang hose etsa sena, seo Kereke e dumelang etlang hose etsa. Mme Yena ka baka la hoba Modimo, lehose lekanywe, O ile Are, “Lehodimo le lefatshe ditla feta, empa Lentswe laka le keke la hloleha.” Ka tsela e jwalo, ho dutse hole jwalo feela. Ke dumela seo feela. Hobane O boletse jwalo.

E-24 Jwale, barutuwa bane ba boqoqa ka sena, mesebetsi ya Hae, eo A e entseng, le tsela eo batho baileng ba amohela seo ka teng. Seo se lokela hore ebe ene ele moqoqo wa teng tsatsing leo, ka tsela eo eleng Messia ka yona Yena. Mme hone hose pelaelo ho ba bang. Mohlala, balokela hore ebe ba boletse sena, “Jwale, Moshe o boletse hore Morena Modimo O tla tsosa moporofeta ya jwalo ka yena, mme ya kekeng a utlwa Moporofeta Enwa O tla kgaolwa setjhabeng. Ka tsela e jwalo, re tsebile hore Messia O lokela hore ebe Moporofeta wa Modimo. One A lokela hore ebe ke Monna ya matla a maholo Moporofeta eo. O lokela hoba moporofeta wa Modimo, hobane Lentswe la Modimo letla feela ho moporofeta.” Jwale, Yena ka hobane ... Seo ene ele Lentswe le tlileng ho moporofeta, empa ene ele Yena Lentswe ka Boyena. Lea bona? Ke yona phapang eo. Ka tsela e jwalo one a lokela hoba Moporofeta.

E-25 Haho pelaelo ya hore bane babua ka taba ena ha, Simone, ha ane a qala ho Mobona, A mobolella hore yena ke mang, le hore Ntatae ke mang. Mme, hobaneng, hobane one a tseba hore haho motho feela yaka tsebang hore ke mang, ka tsela e jwalo a kgona hoka fumana hore o lokela hoba Moporofeta. Mme ha Phillipi a bona sena, mme a matha hoya bolella Nathanaele, mme Nathanaele a tla ho iponela ka mahlo a hae, hore ho etsahalang. Mme Jesu A bua le yena mme are, “Bona Moiseraele wa sebele,”hare feela hole tshwele, lea tseba, a eme moo le Fillipi, are, “eo hoseng mano ho yena.”

O ile are,”Rabbi, O ntsebile neneng?”Ka mantswe a mang, ene ele lekgetlo la pele bakopana kapa ho Mobona.

O ile are, “Pele Fillipi ao o bitsa, ha one o dutse tlasa sefate Ke ile ka o bona.” Oho, hlena!

O ile are, “Rabbi, O Mora wa Modimo. O Mora wa Modimo, Morena wa Iseraele.” Jwale seo se Moneha tokelo ya hoba Messia.

E-26 Mme yaba, hobane, hone ho nale badumedi bakgale baneng ba eme moo, baneng basa dumele sena. Mme bane balokela hoka ikarabela dikerekeng tsa bona. Baile bare, “Monna enwa ke Belsebube. O nale molya wa Belsebube.” Mme Belsebube ene ele diabolose, eo eleng selaodi, kapa moloi. “Ke yona tsela eo A etsang dintho tsena ka yona. Seo keho bapala ka kelello feela, seo se balang mehopolo ya bona ka boloi kapa se seng se jwalo, ka tsela e jwalo sena se Moetsa diabolose.”

Jesu O ne A ile a babolella hore motho ya nyefotse mora motho otla tshwarelwa, mme ya nyefotse Moya o Halalelang ha ana ho tshwarelwa lefatsheng lena esita le letlang. Lea bona? Ka nako eo le hopole hore Moya o Halalelang one o soka o fihla. Ka tsela e jwalo ha Moya o Halalelang o fihla, kamora hore Nehelo e etswe, mme o etsa mesebetsi eo Jesu A neng A e etsa, mme kamora moo etlaba sebe se kekeng sa tshwarelwa ho bao ba bitsang seo moya wa diabolose. Nahana ka seo. Lea bona? Kamora ...

Jesu, One A le teng hoka bonahatsa Lentswe. Motho one asa phela sebeng ka sehlabelo sa diphoofolo. Mme madi a diphoofolo ane asa kgone ho fihlela badumedi, hobane ene ele phoofolo, mme yena ele motho. Mme phoofolo ha ena moya e nale phefomoloho, mme motho ena ona le seo. Mme Ke Enwa Morena wa meya, Modimo ka Boyena, A Itlhahisa ka nama ya Mora wa Hae, Jesu Krste. Mme ha A eshwa, Moya wa Modimo wa kgutlela ho badumedi. Mme ebe motho ya nang le monyetla wa ho amohela Sena, mme a bitsa Moya o sebetsang, “Diabolose” seo ke sebe sesa tshwarelweng.

E-27 Jwale, mme waka ya tsofetseng wa borwa, hake sale moshanyana e monyane, pele ke behwa, ene ele mosadi ya lokileng haholo ka nako eo a kgathallang.

Ke bile le monyetla waho tlisa mme waka ho Kreste, leho mokolobetsa, leho mobona a eshwa, ke tshwere letsoho la hae ha aeshwa, ke moutlwa a bua ka Jesu ho fihlela ase asa kgone ho bua, a rorisa Lebitso la Hae. Ke ile kare, “Mme, haeba ontse o Morata, ke rata hore o panye,” yaba o ya panya, mme dikeledi tsa leketla marameng a hae, ha a tsamaya hoya kopana le Modimo.

Mme one a rata hore ho nna, pele a tseba Modimo betere, “Billy, ha honyefola Moya o Halalelang sebe sesa tshwarelweng,”yaba ore, “motho ya ipolayang akase tshwarelwe bakeng sa seo.”Seo ene ele mohopolo wa hae. Empa ha morau ra fumana hore ho nyefola ho bolela “Ho tshehisa, kapa ho etsa metlae, ho bua hampe o etsa metlae ka Moya o Halalelang.”

E-28 Jesu mona oya ba bolella, are, “Leka dibolela dintho tseo mme la mpitsa Belsebube, seo, ketla letshwarela bakeng sa seo. Empa ha Moya o Halalelang otla kamora hore Ke tsamaye, mme ebe tshwarelo haeyo, bakeng sa nyefolo ya seo. Mme ha A tlile ... ”Yena, eo eseng monahano, jwale, ke Motho. Ke leemedi la motho. Ke motho. “Mme ha A se A tlile, A kase letshwarele dibe tsa lona bakeng seo. Lea bona? O tla etsa hantle feela Mesebetsi eo Ke e etsang. O tla ntshetsa mosebetsi waka pele. Mme O tla le ruta dintho tsena tseo ke lerutileng tsona, mme abe a le bontshe le tse tlang hotla.” Lea bona?

E-29 “Hobane Lentswe la Modimo,” Baheberu 4, “le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntleng tse pedi, le seha ho fihlela mokong wa masapo, leho Senola mehopolo ya dipelo.” Moya O Halalelang oya senola, lea bona, hobane ke Lentswe. Ke Lentswe. “Mme Lentswe la Modimo le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntlheng tse pedi, Mosenodi wa mehopolo ya dipelo.” Oho, bane balokela hore ebe batsebile seo.

Ebe, ebe dintho tsena tsohle tseo baneng ba bua ka tsona, le tsela eo mosadi sedibeng, le dintho tse ding tse ngata, sefofu Bartimia, le dintho tseo badiboneng a dietsa. Mme balokela hore ebe bane baetsa seo. Balokela hore ebe bane baqoqa ka tseo A dientseng. Mme bane ba nahana hore O lokela hoba Messia, hone hose motho emong ya neng aka nka sebaka sa Hae.

Hobaneng? Hobane bane bahlokile moporofeta ka makgolo kgolo a dilemo. Mme kaofela ka nako ele nngwe feela, mme yaba ho hlaha moporofeta ka lebitso la Johanne, asa nke maemo bakeng sa hae, empa a hlalosa sena, ho nale hore, ho nale seo, “Messia O teng hara lona ha jwale. Lea bona? Ho nale Ya teng hara lona.” Oho, hlena! One a nale bonnete ba hore batla kgona ho hlokomela hore nako e fihlile.

E-30 Johanne Mokolobetsi e bile monna ya moholo. Le tseba tswalo ya hae, le tsela eo a ileng a amohela Moya o Halalelang ka teng pele a tswalwa, ka hare ho popelo ya mmae.

Nakong eo, Maria atlang, ele morwetsana, a boleletswe hore otlaba le lesea, a boleltse Elisabetha hore otlaba le leseya le yena, le tsela eo Moya o Halalelang o ileng wa itlhahisa ho yena ka teng, le Lengeloi la Morena, lona, le ile la mobolella hore otlaba mme. Mme o ile are, “Ke tliloba le Mora mme Lebitso la Hae etlaba Jesu.” Mme hang hoba a bolele ka tsela eo, “Jesu”tsatsi la pele Lebitso leo le bitswa lefatsheng ke dipounama tsa motho, Johanne eo e monyane ya shweleng ka hare ho popelo ya mmae a phela a tlolaka ke thaba, Bibele e bolela ka tsela eo.”

Ha seo seka etsahala ho lesea le shweleng, jwale hotla etsahalang ka Kereke e tswetsweng labobedi e tlatsuweng ka Moya o Halalelang? Ho fodisa bakuang, ho pholosa balahlehi! Lea bona? Hobane hang feela hao ndumedisa, ngwana waka oya tlolaka ka hare ho popelo yaka ka thabo,” lea bona. One a tletse ka Moya o Halalelang hotswa popelong ya mmae.

E-31 Mme monna enwa ya tletseng ka Moya o Halalelang ...

Leha ele hore ntatae ene ele moprista. Hangata, ene ele moetlo nakong eo hore mora a kene dieteng tsa ntatae, kapa ya dulang le ntatae. Mme jwale re fumana hore Johanne, mosebetsi waa hae, one ole bohlokwa hoo a sakang a kgona le ho leba sekolo sa boprista seo ntatae a ileng a kena ho sona, hobane bane batlare ho yena, “Lea tseba hore mang le mang mona o lokela ... O lokela hoka tsebisa Messia. Enwa ke Yena. Hobaneng, lea tseba hore enwa ke Yena, hobane, bona, ke motho ya lokileng haholo ewa.”

Ebile yona kgetho eo e ileng ya etsa hore barutuwa banke qeto ya hore ke mang ya tlang ho nka sebaka sa Judas. Lea bona? Seo se ile sa nku ke Matise. Baile bakgetha Matiase, ka bongata, empa Modimo A kgetha Paulose. Lea bona? Seo sene sefapane haholo.

E-32 Hlokomela. Mme re fumana hore mosebetsi wa hae one ole bohlokwa haholo feela, hoo a ileng a leba lefelleng moo a ileng a dula teng ho fihlela aba lemo tse mashome a mararo. Mme yare ha a hlahella sebakeng, a rera, o ile a tseba hore Jesu enwa o lokela hore ebe ke motho wa mofuta o jwang. Hobane o ile a ema moo, hobane one a nale bonnete ba hore O lokela ho feta moo ka tsatsi la hae, ho fihlela are, “Ho nale Emong ya emeng hara lona, eo maqhwele a dieta tsa Hae kesa lokelang ho a lokolla. O tla le kolobetsa ka Moya o Halalelang le Mollo.”

Mme ka tsatsi le leng, a eme moo, o ile a lebella, a bona ponahatso etswa lehodimong. Mme o ile a Motseba, ka ponahatso. Mme Johanne ke paki, ya sena seo kese bolelang, 'ke bone bopaki ka ponahatso ya Moya o theoha Lehodimong, jwalo ka leeba le theoha Lehodimong, mme Lentswe lere, 'Enwa ke Mora Waka eo Ke kgahliswang ke Yena.” O ile a tsebisa Messia hobane o ile a bona ponahatso ya Messia.

E-33 Jwale, barutuwa bana balokela hore ebe bane babua ka sena, kamora hore tsoseletso e fete, lea bona, bakeng sa tsatsi leo, mekgwa ya batho ba bang. Ba bang bane badumela. Ba bang bane basa dumele hohang feela.

Ke ntho etshwanang le eo re e bonang kajeno. Ho nale batho badumelang sena. Ba bang ha badumele hohang feela. Re nale sena kaofela kopanong ele nngwe: ba bang ke badumedi, ba bang hase bona, hohang feela.

Ba bang baile bare tsatsing leo, “Haho monna ya kgonang ho bua ka tsela e jwalo kaya Monna Eo. Ha A bue jwalo ka moreri kapa moprista. Seo monna eo ase bolelang se etsahala ka yona nako eo. Lea bona? One A tiisa seo A sererang. Lea bona? Yena, haho motho yaka buang ka tsela ena.” Ho lokile.

Hone hole teng hape le bo mosedumele, baneng bare, “Monna enwa ke Belsebube. Aka kgona ho etsa dintho tsena ka matla a Diabolose feela.” Mme Jesu O ne A ile A kgalemela taba ena ho bona.

E-34 Ka tsela e jwalo ho lokela hore ebe baile bare, Johanne, thakanyana lena le lenyane, o lokela hore ebe o ile are, “Nahana ka seo, moena, re nale Yena ha jwale. OhO, ke mohopolo o motle ha ka kang oo! O ka hare ho sekepe le rona ha jwale.”

Haeba re fela, phirimaneng ena, moena waka le kgaitsedi yaka e ratehang, baka dula fatshe nakwana, hoka hlokomela, Messia Enwa eo re buang ka Yena, Modimo A boletse hore O tlatla. Mme ha Ane Ale lefatsheng mona; A shwa, A tsoha hape, A nyolohela Lehodimong. Mme O kgutlile hape ka ... matsatsi a leshome, A hlahella ho bona ka tsatsi la Pentakonta, mme A laela Kereke ya Hae. Jesu Yena Eo O nale rona matsatsing ana harentse re sesa lefatsheng lena. Re bua ka Yena. Re nahana ka Yena. Re bala ka Yena, seo A se entseng, seo A neng Ale sona, tsela eo A neng A phela ka yona, mesebetsi eo A neng A e etsa, mme ebe rea lebala. Na lea hlokomela hore O nale rona, eseng feela le rona, empa ka hare ho rona? Oho, hake nahana ka seo feela!

Ke maikutlo a tshireletso ao a neng a lokela hoba teng, hoka nahana ka Mmopi ka Boyena, A sesa ka hare metsi a lwanang le bona.

E-35 Oho, seo ke tshireletso e ka kang kajeno lena, hoka tseba hore Modimo Yena eo ya entseng mahodimo le lefatshe, Ya entseng lerole lena leo re tsamayang ho lona, le bitswang mmele, le sesa ka hare bophelo ba lewatle le rona, kaho tseba hore mafu le mahloko dire utlwisa bohloko, le lefu lere shebile mahlong. Jwale reka makatswa ke eng kapa ho tshoswa ke eng? Mmopi Yena wa lerole lena, tsona dielemente tseo tse leshome le metso e tsheletseng tse re entseng, petroliamo le kganya ya cosmiki, disesa le rona ka hare ho difefo le lewatle. Nnete ya Hae ekeke ya hloleha. O nale rona ka nako tsohle, mme o boletse, “ Bonang, Ke nale lona ka nako tsohle, leho isa pheletsong tsa lefatshe.”

E-36 Jwale, hoka sesa metsing a lwanang, bane bantse baqoqa ka taba ena, leak taba ya hore ke tshireletso e ka kang eo, barutuwa le tse ding, mathata. Bane batsebile hore ho nale tsoseletso e kgolo esatswang ho etsahala ha jwale, mme bane bantse baja taba ena.

Jwale, seo se tshwana hantle le rona matsatsing ana. Re bile le tsoseletso e kgolo, empa, re fumana hore, e qala e hatsela. Jwale, hoya ka histori, ya thuto eo ke sa rutehang haholo yona, empa ke ile ka nka ya dikereke, Bontate Ba Necene, le Hislop Babylons, hoya jwalo, re fumana hore tsoseletso yona ka boyona enka nako ya lemo tse tharo feela. Ke nako eo e lekaneng hore tsoseletso eka enka. Empa ena e bile lemo tse ka bang leshome le metso e mehlano, hobane ke hopola hantle hore re bile le yona ya ho qetela. Rese re atametse hotleng hwa Morena.

E-37 Ka tsela e jwalo ekanna yaba ho jwalo, leak hare ho seketswana seo ka phirimane eo, mohlomong re feela rele ntho ele nngwe, le bona, barutuwa ba Hae bane badumela ho Yena, mme jwale bantse bathuhisa sena se etsahetseng. Oho, dintho tseo ke diboneng A dietsa! Seo setla nka dikgwedi kgwedi, hoka ... reka ngola buka e kgolo, ya tseo ke diboneng A dietsa, ya meeka le mehlolo. Tseo eleng feela ... seo se ka hodimo ho mohopolo ofeng kapa ofeng wa motho. Seo e lokela hore ke matlahadi feela aka etsang dintho tseo eleng Matlahadi a Modimo, A ka etsang seo feela.

Hake nahane hore nka ema mona sefaleng, jwalo ka mosebeletsi wa Evangedi, mme ka ema mona ke bua leshano, ka baka laho bona hore ke lemo tse mashome a mahlano le bohlano ke nanarela lebitla. Ke lokela hoka kopana le Yena haufenyana. Ke lokela ho etsa ... ke lokela hoba le bonnete. Ntho tsena ke nnete, mme dilokela hoba ka tsela ejwalo. Lea bona? Hobane, eseng seo feela, empa ketlabe ke lahlehisa batho bana.

Empa ke tlare, phirimaneng ena, hore ke Mobone. O bile le tshusumetso e kgolo bophelonyaneng baka. Jwale hopola. O nkile karolo e kgolo ho nale seo ke lekileng ho Moetsetsa sona, ka Evangedi ya Hae, ho feta naheng ya Habo moo a tswang teng.

E-38 Nka ngola Dibibele, ka seo ase entseng matsatsing ana a ho qetela, hobane O tshepisitse seo ka tshepiso.

“Ntho tsena tseo ke dietsang, letla dietsa le lona, le tse fetang tsena.” Ere, “tse kgolo” tseo eleng, lentswe le nepahetseng moo. O entse ntho tsohle tseo dilokelang ho etsua, lea bona, A tsosa bafu, a emisa tlhaho, le tsohle. “Empa letse kgolo ho feta tsena letla dietsa.” Hobane Moya o tsamaya ka hare Motho, Mora wa Modimo, jwale bara ba Modimo batletse lefatshe lena. “Letla etsa le tse fetang tsena, hobane Keya ho Ntate,” lea bona, ho romela Moya o Halalelang ho Kereke.

E-39 Ka tsela e jwalo balokela hore bane batshwana le rona nakong ya jwale, baitshetlehile mahareng a tsoseletso, re emetse Hotla ha Morena. Jwale ha rentse re sesa jwalo, re paka, re bua ka seo, “Oho, hopola hare nale kopano ena moo. Ke hopola ha ene ele mona kopano eo. Ngwana enwa e monyane a robetse moo a shwele, mme a shwele matsatsi a mabedi, mme baile ba motlisa kopanong, mme Moya O Halalelang wa mokgutlisetsa bophelong hape. Le bona motho enwa atla ka tsela ena, lemane ka tsela yane, difofu, baholofetseng, diritsa, baamehileng, ba bolellwa seo base entseng, le se etsahetseng, le tsela eo Moya o Halalelang o kopaneng le bona sefalong mona, mme o ba bolella tseo badientseng. Bathetsi baile batla banahana hore ke mohopolo feela, mme babitsa hang feela. Mme ba bang baholofetse, hantle feela kapele ho mahlo a rona, kapele ho dikete tsa batho. Kaofela dintho tsena dietsahala hoka tiisa sena.” O ka nna wa fumana hore ntho tsena dimahareng a nako, lea bona, haholo holo.

E-40 Mohlomong Jesu One A etsa jwalo mehleng eo ya nako ya popo. O ile A hlola lefatshe, mahodimo le lefatshe, ka matsatsi a tsheletseng. Mme ka tsatsi la bosupa, A phomola.

O bolela, “Na ene ele Jesu?” Ho jwalo feela.

Bibele ere, “One A le lefatsheng, mme lefatshe le entswe ke Yena, mme lefatshe hale ya Motseba.”

Jwale mohlomong One A phomotse, ho tloha tsoseletsong hoya ho enngwe, jwalo kaha ha Antse a phomotse mahareng A Genese le Hotla ha Hae, lea bona, A phomotse hanyane. Ebe, ha Ane A leak ho phomola, mme barutuwa bane ... bane ba lebetse hore O nale bona, ka tsela e jwalo mathata a qala ho bona.

Ke motsotsong oo a mathata a qalang. Ha kereke e lebala ka boteng ba Jesu Kreste, mme rea qala re thuisa dintho tse ding disele, mme ebe re qala re nahana ka mekgatlo ya rona, jwalo jwalo, ke hona moo mathata a qalang teng.

E-41 Empa ha feela Kreste A ntse A le teng moo, mme Moya O Halalelang o hlohonolofatsa batho kaofela, hare kgathalle letho, mmala, mekgwa, leha ekaba ke eng feela. Kaofela ha rona reka hare ho mokedikedi ole mong o moholo wa tlhohonolofatso ya Modimo, re kopanela feela tlasa Madi a Jesu Kreste, mme hare hlokomele seo.

Mme hare leka ho nakana ka seo, "Le tseba, mokgatlo waka o betere ho feta wa bona, o moholo ho feta wa bona. Re nale maloko a mangata," ebe ke hona moo mathata a qalang teng.

Baile baqala ho nahana ka seo, mme mathata a qala kamora hore balebale ka seo hore O teng moo le bona. Ho bua haholo ka Yena, hose hlokomele hore O teng ho bona. Ke lakatsa eka nka kgona hore kele hatellele taba eo. Hlokomela, bane ba nahana ka Yena, empa balebetse ka Yena hore O teng moo O robetse ka hare ho seketswana seo baleng ka hare ho sona.

Esita le kajeno, ke sona se etsahalang ho dikereke. Re bua ka Yena. Re nale bohlale bo bongata, ho fihlela banna ba ikwetlisa ka Mangolo, ho fihlela molaetsa wa ... Hao kgone hoka fumana seo. Empa ho nale Modimo? Ke sona seo ke batlang hose tseba. Ponahatso eo e kae? Lea bona? Bohlale ba thero.

E-42 Bibele e boletse, "Pele ho tshenyeho e kgolo," mme Jesu O boletse, "ho tlaba jwalo le Hotleng ha Mora motho, jwalo kaha ho bile mehleng ya Nohe." Hone hole dinatla lefatsheng. Ene ele dinatla, banna ba maemo a hodimo.

Mme kajeno lena ho nale dinatla tse bohlale haholo. Ho nale banna, oho, banna ba baholo haholo, banna ba matla. Batseba Segerike jwalo kaha batseba Seheberu, le ntho enngwe le enngwe, mme bakgona hoka kopanya ntho enngwe le enngwe kapele ho feta eng kapa eng, mme badule ka bohlale bo makatsang. Empa e kae tsoseletso eo? O kae Modimo eo ya tukang pelong tsa bana ba batho? Eseng bohlale boo, seo se nka feela ntho e nyatsehang, hoka theola matla a Modimo.

E-43 Yaba bafumana, jwalo kaha re nale seo kajeno, mathata ao a keneng. Seketsana sa tswella ho sisinyeha, moya wa fefola diseile, mme metsi a tlala ka hare ho seketswana. Hobaneng? Tshepo yohle ene e ile, tshepo yohle ya pholoho.

Jwale, haeba one ole Galelea, ntho tsona tse kang tseo dietsahala jwalo kaha dietsahala kajeno. Ka lehlakoreng le leng la bophirimela, ho nale dithaba. Ho phatloha ho tsona, ka tsela e jwalo feela, ka hlakoreng le leng diaphatloha. Mme, kajeno, batshwasi badihlapi batla hlalosa hore ho tshosa jwang ho kena lewatleng, hobane difefo diitlhahela feela ntle leho rerisa, mme sefefo sefoke hang feela. Mme metsi ao, metsi ao a halefileng, a potoloha seketswana feela kamokgwa o jwalo, mme ebe senyametsa batshwasi badihlapi esita le kajeno.

Mme hang feela ho etsahala se seng. Mathata a hlaha. Mme seile ya fefoha, ka tsela eo moya oneng o e fefola ka teng. Mme ditshetleha sekepa tsa kgathala, sa qalela ho qetsoha, hoya kamoo natla tseo tsa batshwasi ba dihlapi base entseng ka teng, ka tsela ya hore diemele maqhubu a lewatle. Hang feela seketswana sa tlala metsi. Empa na sena hase makatse ha banna, bao horeng tse mmalwa tse fetileng bane, amen, ba Mmone A etsa dintho tse kang tseo, base baletse ka dintho tseo tsohle?

E-44 Modimo Ya tsositseng bafu, Modimo Ya ileng A fodisa bakulang, Modimo ya tlatsang ka Moya o Halalelangeo re Moboneng, Entse ele Yena le kajeno. O teng mona ka hare ho seketswana. O nale rona ha jwale. "Bonang, Ke nale lona kamehla. Leha ele mathateng, leha se tsamaya hantle, Ke ntse kele ka hare ho sekepe." Lea bona?

Bane ba lebetse ka seo. Bane ba nahana hore ho fedile bakase pholohe. Bane ba nahana ... Bane ba Mobone A etsa dintho tse ngata, empa ha jwale bane ba lebetse hore o ka hare ho sekepe. Tsohle dilebalehile, nakong ya mathata, jwalo kaha hole ka teng ha jwale.

Jwale, jwalo kaha hole ka teng kajeno, re fumana, bane bafumana mathata ao tsebo ya bona eneng esa wa kgone hoa rarolla. Lea bona? Ane A le kahodimo ho tsebo ya bona. Bane baka leka ho kgutlisetsa diseile madulong a tsona, mme moya one o difefolela hole kwana. Bane balekile ho kgutlisetsa ditshetleha sekepa empa hone hosa kgonahale, ho ntsha metsi ka hare ho sekepe, hoka leka ho thibela maqhubu. Jwalo kaha lona banna badikepe le tseba hore le lokela ho etsang ha maemo a le kamokgwa o jwalo, hale leke hoka nyolohela kahodima maqhubu, o ka etsa sekepe setebe. O lokela hoka sefodua, o palame maqhubu ana. Mme batshwasi badihlapi, ka sohle seo ba nang le sona, ka taba yaho batla ho pholoha maemong ao, baile balebala hore Mmopi o teng ka hare ho sekepe. Mme leha hole jwalo tsebo yohle ya bona yase loke.

E-45 Ke bona bokgaitsedi ba babedi badutseng hodima diwheelchair phirimaneng ena. Lea bona, haho pelaelo bobedi ba bona ba lekile dintho tsohle lefatsheng mona hore bafole. Ekanna yaba ho nale batho ba bangata mona ba nang le mofetshe, emong ya nang le bothata ba pelo, mme dingaka dilekile ka hohle kamoo baka kgonang, hole thusa. Empa le fihlile pheletsong mona. Bona, haho seo bakase etsetswang. Empa re lebetse Ya nang le rona?

Enwa ke mang, a sesang le maemo a bophelo? Ke mang ya neilweng tshepiso? Yena ke Lentswe. Lea bona? Ha leaka la tloha le tlositswe ho rona, jwale kea lebatla, ka hare ho pelo yaka, haeba feela baka nka sena, ke nale lona mona. Lea bona? Lea bona? Empa Lentswe le ntse le nale rona. Yena ke Lentswe. Mme dintho tseo dingaka disa kgoneng hodi lokisa, dintho tseo dkereke tsa lefatshe disa kgoneng ho difodisa, re nale Mmopi wa tsohle mona.

E-46 Kene ke bala lengolo le leng le ngotsweng ke Mopentakostal ya neng a dutse haufe le mopapa, eseng kgale mona, mane lekgotleng leo la molao, ngodile seo fatshe mona, maqhepe a mashome a mararo le boraro a dilemo a fetileng, hore ntho yona eo etla etsahala. Jwale, okeke wa fetola ntho ya semoya, kereke ya semoya ya pentakonta ho ntho eo. Batseba betere ho nale seo. Seo se utlwahala sesa bonahale hohang kapa ho utlwahala, empa mohopolo wa semoya o ya sitwa o utlwa kapele hore seo ke phoso. Baya tseba hore seo ke phoso. Baya tseba hore Modimo o boletse dintho tseo. Ka tsela e jwalo, bona, bakase fumane seo.

E-47 Jwale, ba bang bona batla e fumana, moo Jesu A boletseng hore meya ena e mmedi e tla tshwana hoo o neng oka thetsa bakgethwa hahone ho kgonahala. Empa bakgethwa batla tseba phapang. Re mathateng ha jwale hoo hoseng moreri lea mong yatlang ho thiba kereke ya semoya ho kenela mokgatlo wa economi wa lefatshe. Base bale ka hare ho ona. Hase lebaka hore Modimo O entse dintho jwang, one A hlonolofetse jwang hara rona, bakene hantle feela ka hare ho seo, leha hole jwalo. O kase kgone ho thibela seo. Seo se hara rona mona. Batla etsa seo, jwale, ana ke mathata ao hoseng kereke eka wa hlalosang. Ebe, hang feela hare fumana seo ...

O leba ngakeng, otlare, "Jwale, ke maswabi ho o bolella hore, o nale mofetshe." Jwale, ka potlako, ke phetho seo. "O shwele. Ke phetho seo aka seetsang. Kapa, o, baile." Dingaka dire, "Jwale, ho holofala. Okase ... Seo ke leukumea." Jwale, ho lokile kapele feela, "Ho tshwana feela leha bashwele, ho jwalo." Lea bona? Tshabo jwale e qala ho kgukguna, lea bona, empa hae lokele jwalo.

Ke Mang ya entseng tshepiso eo? Re phelela eng? Hobaneng ha rele Kereke ya Modimo O phelang? Hobaneng hare tlatsuwe ka Moya o Halalelang? Ho hopola matsatsing a thata, hore Ontse Ale teng mona. O beha dintho ka maemo a tsona. Ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng. O nale rona ka ona mokgwa o jwalo. Mohlomong O phomotse feela mahareng a dikopano, empa entse ele Yena mona. Ho feela hole jwalo. Ha mathata a kena, mme tumelo ho Yena eba ho rona ... Tshabo eya kena. Mme ha tshabo e kena, mme ebere kena mathateng.

E-48 Re nale seo ka hare ho kereke ka lefatse lohle, leha ekaba ke hokae feela. Ditjhaba tsohle ditshaba lefu. Ho nale mmadi wa dinaledi kae kae, mme ho nale bomo ya atomiki kae kae. Mme bohle rea tseba hore mahlale a sebolotse metjhini e meholo ena, ho fihlela motsotso oo, ntle le tlhokomediso, lefatshe lohle leka kgaoha dikoto. Mme lefatshe lea tshaba.

Hake tshabe ha lefatshe le kgaoha dikoto. Hotlaba le dilemo tse sekete tsa Mongwahakgolo tsa puso, kamora hore tsohle tsena difete. Modimo A kase hlolwe ke maikemisetso a Hae. Ntho feela eo ke e etsang keho rapela, "Morena, na ke loketse hore ke ikele, ha Atla?"Ke lona feela letswalo leo ke nang le lona leo. "Na ke O thabisitse, Morena?" Lea bona?

Le seke la tshaba seo monna eo a se etsang. Tshaba Modimo. Are, "Lese tshaba ya bolayang mmele. Empa le tshabe yaka timetsang mmele le moya diheleng." Lea bona? Hantle feela.

Jwale, dikgang le dintho tse jwalo, jwalo kaha mathata a qala, le tshabo e kena. Hare bonahale rele ka tsela ya pele kajeno. Empa, hopola, O ntse A nale rona.

E-49 Jwale, ho Mohalaledi Johanne, kgaolo ya pele, seke wa lebala seo, "Lentswe lene le leteng tshimolohong, mme Lentswe lene lele ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo. Mme Lentswe le ile la fetolwa nama mme la tsamaya hara rona." Baheberu 13:8 lere, "Ene ele Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng." Mme Buka ena ke tshenolo ya Jesu Kreste, ho tloha morao kwana ho Genese hoisa ho Tshenolo. Ke tshenolo ya Jesu Kreste. Baporofeta le dintho tsohle tseo tse ding ene ele ho bontsha Kreste. Dintho tsohle tse ka hare ho Buka ke Jesu Kreste.

Ka tsela e jwalo, hopola, O ntse A nale rona. Ntho enngwe le enngwe, Ke pheko ya yona, eo Diabolose atlang ho e qala, mona. Re nale yona mona. Matshwenyeho, empa taba ke hore Morena O ka hare ho sekepe seo. Ho lokile. Haeba bakena mathateng, moo ngaka disa kgoneng ho phekola, hopola, O teng mona. Haeba ... O seke wa lebala. O ka hare ho sekepe.

E-50 Bane ba lokela hore ebe batsebile seo, barutuwa bana, hore Ene ele Messia. Mme lentswe lena Messi le bolela "Ya Tlotsitsweng." Lea bona? Ebe haeba ... O nale Modimo kaofela kaho Yena. Modimo O ne A le kaho Yena. O beletse Are, Nna ... "Jesu Mora wa Modimo, Are, "Hake etse letho ka boNna ntle le seo Ntate A se etsang. Ntate O ka ho Nna." Lea bona? Jwale haeba ... Yena ene ele Messia, Ya tlotsitsweng, ka tsela e jwalo, seo se Moetsa Messia ka botlalo. Mme rona, ka Ona Moya oo Oka ho Yena, eseng ka dikarolo feela, empa ka bona boleng boo, ka karolo ho rona, seo setla re etsa jwalo ka bomessia ba banyane, reba bara ba Modimo, bara bathotsweng ba Modimo. Mme Moya o Halalelang ore tiiseditse kaho Mmele wa Hae, mme re fetoha bana ba Hae.

Haho se lokelang hore tshwenya, le hanyane feela. Re ba Hae. Haeba hose jwalo, ka tsela eo, re baqosi bafosahetseng, rene re bolela leho paka seo eseng sona hohang feela. Ke dumela ka tsela e jwalo. Ke dumela ha jwale rele bara ba Modimo, eseng retlaba, hona jwale."Jwale re phahamiseditswe nqalong tsa Lehodimo ho Jesu Kreste." Amen.

Ha rena matla a feng kapa afeng, empa re nale mmuso.

E-51 Seo hase nke matla. Emong o itse, "O nale matla na?" Tjhe, empa ke nale taolo. Hantle feela.

O nka lepolesa le lenyane le eme mona. O apere unifomo. Katiba ya hae ele kgolo ho yena, e leketla ditsebeng tsa hae. Ha ana matla a ho emisa eng kapa eng. Empa ere a tswele ntle mona, mme koloi etla e theoha ka seterata, ka matla a dipere tse makgolo a mararo, ere feela a phahamise letsoho la Hae. Hlokomela ha marike a yona a tshwara. Hobaneng? Ha ana matla, empa o nale taolo.

Haeba monna kapa mosadi a tlotsitswe ka kolobeditswe ka Moya o Halalelang, hoka nna hwa etsahala hore aseke a tseba ho ngola lebitso la hae ka dinomoro, ka thuto, empa o nale taolo hotswa ho Modimo, ereng ke mora wa Modimo. Ere feela A nke taolo ya hae, mme a eme are, "Emisa" mme mabidi a Satane aya tlamahana, mme mariki a emise. Ho nale setlang ho etsahala, hobane o neilwe taolo ke Moya o Halalelang. "Lebitsong laka batla leleka mademona." Ke phetho seo. Hantle feela. Ha a hlokahale hore abe le DD.D., kapa Ph.D. O lokela hoka tseba Jesu, le seo ase neilweng. Ke hona moo a emeng teng. Ho jwalo, monghadi.

E-52 Bane balokela hoba batsebile, hoya kamoo baneng ba bone seo Monna enwa Ase entseng, seneng se bolela seo A leng sona, Messia. Ebe, o tseba dintho tsena tsohle, mme A tsebile hore mathata ana atla hlaha. O ne A tsebile dintho tsena kaofela ha tsona. Hantle feela. "Ntate ha A etse letho pele A bontsha Mora." Lea bona? Ka tsela e jwalo O ne A tseba tsohle. Bane baloketse hore batsebile hore O ne A tseba ka sefefo seo, hantle feela, A tseba hore sena setlilo etsahala. Seo bane base neilwe feela jwalo ka teko.

Mohlomong mathata ana a etsahala feela, mohlomong tsoseletso ene entse e rena, hore na tshepo e kae haholo. Mohlomong mafu a kena ho wena. "Sena sehlole, hobane hose ya entseng sebe, empa ele hore mesebetsi ya Modimo etle e bonahatswe."Re tseba jwang sena hore tsena, ditla etsahala? Haho seetsahalang, ntle ho lebaka, ntle le hore Modimo A tsebe ka sona. O tseba ka seo. One A tsebile ka seo, ho tloha ho qaleng. Dintho tsena dia etsahala ka baka la teko ya tumelo.

E-53 Peterose o itse, "Le seke la makala ha diteko ditla ho lona, diteko tse matla. Dile hlatswa jwalo ka gauda. Seo se etsahala hoka letiisa." Oho, seo sea re hlwekisa mollong, hore retle rebe hantle feela dipersente tse lekgolo, hore re qhebedihiswe, hose dumele hohle, leho tseba seo, hore re tsebe! Seo bana ba Baheberu baneng base paka, kamora hore bakene ka hare hwa mollo, "Modimo ke Mopholosi, hotswa mollong." Bane batseba seo.

Daniele o tsebile seo, kamora hoba lemeneng la ditau.

Lazaru o tsebile, kamora hotswa lebitleng, hore ke ya tsositsweng. Amen.

Kamora hore o kene ditekong tsena le ho phewa, ebe thabo hape ho lona. Ebe, sena se entswe hoka leka tumelo ya bona. Mohlomong ekanna yaba, phirimaneng ena, ba bang ba lona mona baya kula, empa seo ke teko feela ya tumelo, hoka bona hore na letla etsang ka seo.

E-54 One A ile A tiisa hore Yena ke Mang. O feela A ile A tiisa hore Yena ke Mang. Ha jwang? Ka Lentswe leo A neng A le rera, leka mesebetsi eo eneng e latela Mantswe. Lea bona? Ponahatso! Modimo O ne A Iponahatsa ka Boyena. Hobane One A boletse, "Ha feela ... "O ile Are, "Haeba Kesa etse mesebetsi ya Modimo, le seke la Ndumela. Haeba seo Modimo A itse Ketla etsa, haeba Kesa etse seo, mme le Nkahlole, haeba kesa etse seo. Hake Messia ... "Hobaneng A lokela ho bolela seo. "Haeba kese Messi, haeba ... Lebaka le etsang hore lese Ndumela jwalo ka Motho, hore ke Messia, ke hobane ha Nka katla hoya ka dikolo tsa lona, hobane ha lena tulo moo ke ileng ka kena sekolo teng, leha ele sekolo sa theoloji. Mme haeba lesa dumele hore ke Messia, ka tsela e jwalo, dumelang mesebetsi. E paka seo Keleng sona.

Oho, na seo hase setle, phirimaneng ena, hoja kereke ene eka tseba seo feela, hore Bibele e boletse tsela ya Mokreste le seo aka kgonang hose etsa. Oho, hlena! Nahana ka seo!

E-55 Jesu O ba boleletse, "Batlisisang Mangolo, hobane ho Ona le nahana hore le nale Bophelo Bosafeleng. Empa a paka ka Nna. Ale bolella seo keleng sona" Oho!

Hake lokele hore kere ke Momethodist, Mobaptist, Mopresbyterian, kapa leha ekaba ke eng feela. Bophelo boo o bophelang, Lentswe la Modimo, haeba ole karolo ya Lentswe leo le phelang, oka hanana le seo oleng sona ha jwang? Hokatla jwang Lentswe lebe lesa o tiisetse kamehla seo oleng sona, haeba ole sona? Lea bona?

Ha jwang-ha jwang nku eka kopuwa hore e hlahise boya? Ekase kgone ho hlahisa boya. Ha feela entse ele nku, etla mela boya mmeleng wa yona, hobane ke nku.

Mme motho yena ha a lokele ho etsa letho, haele Mokreste. Ke hobane ele yena, ke seo aleng sona. Ke Mokreste, ka tlhaho.

Sefate sa diapole ke sefate sa diapole hobane ele sefate sa diapole. Lea bona? Sefate sa diperekisi ke sefate sa diperekisi hobane ele son.

Mokreste ke Mokreste hobane Kreste A dula kaho yena. Mme seo se moetsa ... Mokreste ho bolela "ya tshwanang le Kreste,"eseng leloko, empa, ponahatso. Modimo A iponahatsa ka hare ho wena ke seo Bokreste boleng sona. Keha wena o tloha sebakeng mme Modimo A kena A nka sebaka le mohopolo wa hao. Ha mohopolo oo oneng ole kaho Kreste, obe ho lona. Ke eo taba moo eleng teng. Seo ke Mokreste wa sebele. Oho, hlena.

E-56 "Batlisisang Mangolo." O ile Are, "Ke oona ao a Mpakang."

Bane balokela hoba batseba hore ke Modimo ya neng A hlotse meya le maqhubu. Lea bona? Modimo O entse meya. Ho feela hole jwalo. Moya oo. Modimo O entse metsi ao. Ho jwalo feela. Seo kese mona se bitswang H20. Yena, O entse seo. Empa, lea bona, seo ke eng, Diabolose o ile a kena ka hare ho moya oo, mme Diabolose atla ka se seng, a kena ka hare ho seo, mme a fetola sefefo.

Ke sona se etsahalang ka badumedi ka nako enngwe. Ba lebala hore bona ke bomang, baqale hose dumele, mme Satane atle a nke sebaka ka sefefo, lea bona, hoka hlola diqabang, le dipherekano, le dintho tsena tsohle. Ke tsela eo Diabolose a kenang ka yona bathong.

Diabolose o kena ka hare ho moya mme ao sisinye, hoka hlola lefu; ka hare ho metsi, a sisinya metsi ao. Lea bona? Modimo O a entse, empa a dumella Diabolose hoka kena. Diabolose o kene ka hare ho ona, "kgosana ya matla a moyeng." Hlokomela, o kene ka hare ho ona, mme ke moo meya e etsa maqhubu a halefileng.

E-57 Jwale, barutuwa bao bane balokela ebe ba boletse sena, "Hobaneng, haho letho le phoso ha jwale. Hobaneng, Mmopi ke eo moo A robetseng, hantle feela moo. O sesa le rona ha jwale. Lea bona? Hobaneng, lebella feela dintho tseo A dientseng. Ka tsela e jwalo, hare lokele ho kgathalla maqhubu."

Oho, hoja feela rene reka ikutlwela ka tsela e jwalo feela, seo ene etlaba phapang e kgolo haholo. Ho jwalo feela.

Modimo, Mohlodi wa mahodimo le lefatshe, Modimo Mohlodi wa meya le maqhubu, na tseo tsohle dine dikeke tsa Momamela taelo ya Hae? Seo A neng A lokela hose etsa feela ene ele ho bua. Lea bona? Yena ke Lentswe, empa Modimo O ne A lokela hoka sebedisa motho hoka le bonahatsa, kapa hona hoka bontsha boholo ba Hae.

Modimo tshimolohong, ene ele Modimo feela. Ene e bile ese Modimo, Modimo ke "ntho yaho rapelwa." Ene ele matla a maholo, a Modimo. Yaba O hlola Mangeloi, Mangeloi a Mosebeletsa, ka tsela e jwalo A fetoha Modimo. Yaba O bopa motho.

Jwale, Ke Mopholosi. Ka tsela e jwalo, haho letho le lahlehileng, hone ho lokela hore hobe le selahlehileng, hore A kgone ho bonahatsa Bopholosi ba Hae. Na le dumela seo?

E-58 Ene ele Mofodisi. Ka tsela e jwalo, hone hose se kulang, hone ho lokela hore hobe lea kulang, hoka bontsha maemo a Hae, le seo A leng sona.

Ene ele Ntate, lea bona, mme se seng sene se lokela ho etsahala. O ne A lokela hoba le Mora hore A kgone hoba Ntate. Lea bona?

Mme dintho tsena tsohle dibohatsa mesebetsi ya Hae, haho le seleseng setswileng tseleng. Lea bona? Ho nale ... Modimo O etsa ntho enngwe le enngwe hore e sebetse ka mokgwa wa teng. Ntho enngwe le enngwe e mothjeng. Mmopi, halleluja, Mmopi ka hare ho sekepe seo releng ka hare ho sona.

"Leha diboko dise disentse mmele ona, leha hole jwalo ka nama yaka ketla bona Modimo. Eo ketlang ho Mmona ka bonna,"o boletse Jobo. Hantle feela. Davida o boletse, "Leha, nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, hake tshabe bobe leha bole bong, hobane O nale nna. Leha nka etsa phate tsaka diheleng. O teng moo. Leha nka dipheo tsa meso ka fofela hole." Ke sesa ka diketsahalo tsa lefatshe!

E-59 Maphelo a batho ba baholo aya re hopotsa

Reka lokisa maphelo a rona,

Ka karohano e teng eo re e siyang maphelong

Mehlala ya maoto a rona, (ka tsela e tjena) lehlabatheng la nako;

Mehlala ya maoto, mohlomong ka ba bang,

Hare ntse re sesa maemong a bophelo,

Boteng leho thueha ha moena,

Ho boneng, seo setla nka nako hape dipelong tsa rona.

("Haeba Modimo A ile A etsa seo bakeng sa moena eo, O tla etsa seo leho nna.")

Hare emeng ka maoto, re etseng seo hang,

Ka pelo re tswelepele. Ke sona seo kese batlang ...

Le seke la tshwana le dimumu, kgomo tse kgannwang, tse kgannwang ka eng kapa eng.

Hare dumeleng, eba mohale pheellang!

Pesalema Ya Bophelo. Ke pesalema ya monna wa kgale, Pesalema Ya Bophelo. Kea e rata haholo. E bolela se seng. E hlalosa se seng. E feela e nale se seng ho hlaloseng hwa seseng. Ke rata se seng se nang le mmala ka hare ho sona, se nang le seo se sebolelang. Mmino, dithoko, leha ekaba ke eng feela, kea serata ha feela se nale se seng ka hare ho sona eleng sa nnete.

E-60 Jwale, bane ba lokela hore ebe batsebile hore o tla kgona seo, ntho enngwe le enngwe e lokela ho Momamela. Re lokela hoka tseba ntho yona eo le rona. Mmele ya rona e lokela hoka mamela Lentswe la Hae, "Ke Modimo Ya fodisang malwetse a hao kaofela."Na seo ke Lentswe? Ho lokile, mmele ona o lokela ho mamela seo.

Seo o lokelang hose etsa feela keho hatella konopo feela. Amen. Ka tsatsi le leng konopo e mona lengoleng, lea tseba. Empa, kea le bolella, seo se romella maqhubu hang feela.

Empa seo o lokelang hose etsa feela keho dumela seo. Modimo O tshepisitse seo. Mme haeba maqhubu ao ane a ile a lokela ho Momamela. Ha kakang, hore a tshepise, kamora hore re timele, "Ketla motsosa hape, ka letsatsi laho qetela."

E-61 Kene ke kama meriri ena yaka e mmedi kapa e meraro eo ke nang le yona, eseng kgale mona. Yaba mosadi waka ore ho nna, "Billy, o hlaha moriri o moputswa."

Kare, "Empa, o ya tseba, moratuwa, hake soka ke lahlehelwa leha ele ole mong feela."

Yaba ore,"Eng? Ha o soka o lahlehelwa le kele ole mong feela?"

Kare, "Tjhe."

Are, "Rapela otle o mpolelle hore o felletse kae."

Kare, "Jwale ke batla ho o botsa se seng mona. Haoka kgona ho mpolella moo oneng ole teng pele ke o fumana. Ke dinthonyana feela. Moo eneng ele teng ke e fumane, e moo e nkemetse hore ke e fumane." Ho jwalo.

O boletse, "Haho karolo ya moriri wa hao etlang ho timela." Haho setlang ho timela. Na le tseba seo.

E-62 Feela ntho etshosang haholo ke mollo. Empa mollo hao timetse. O mpa feela o tjhisa matswai ho fihlela aeba moo aneng ale teng ho qaleng. Modimo ha a timetse letho hohang feela. O kase timetse ntho tse ding. Halleluja! Hantle feela. Haho seo oka se timetsang wena. Seo setla kgutlela moo se qadileng teng.

Ke ile ka laela dikgetla ka matsoho aka. Ke ile ka thunya ka .220 Swift, ke ile ka kenya seo maoto a ka bang dikete tse ka motsotswana ka hare ho mazele ya teng. Mme ebe o kenya hape halofo ya karolo ya phofo ya yona ka hare ho moo, mme ebe o thunyetsa leboteng, hao bone letho. Ekase etse letheba le lebonahalang. Seo ose utlwang feela ke lerata. Ho etsahalang? Ha tholwana eo e tswa ka hare ho sethunya ka kgetla eo ya koporo, e kgutlela hape hoba matswai hape moo e qadileng teng, lemo tse ka bang dimillione tse fetileng, mohlomong. Mme haeba lefatshe leka kgona hoka ema nako e kalo, eka kgona hore e kgutlele hape, ho tholwana. Lea bona, seo, haho seo seka senyehang kahosa feleng. Setla boele sekgutle hape. Oho, seo se setle ha ka kang!

E-63 Kese kele tshwareletse nako e telele. Ho lokile. Ketla kwala jwale, kamora metsotswana. Lea bona?

Jwale, Modimo o boletse, "Ketla motsosa ka matsatsing aho qetela." Seo se setle ha kakang!

Bane balokela hore ebe batsebile sena. Bane balokela hore batsebile hore otla etsa hore difefo le meya di momamele, kamora hore barutuwa ba Hae baiphumane bale pheletsong ya matla a bona.

Oho Modimo, hake re etse ntho yona eo le rona, phirimaneng ena, re iphumane rele pheletsong ya botho ba rona.

Haba iphumana, ho lokela hore ebe ho ile hwa sirela ho bona hore Mmopi O teng le bona, kamora hore ngaka dihlolehe, le tsela tsa bona tsaho amohela Kreste dihlolehe tsa mahlale, kamora hore dingaka dihlolehe, le tsohle.

Hopola feela Mmopi O nale rona. Lea bona? O mona ha jwale, Yena ya ileng A tshepisa dintho tsena. Baheberu 13:8.

E-64 Yaba hotla mohopolo. "Hare yeng, ho tsosa Jesu."

Ke mohato o latelang oo. Ke seo eleng sa rona seo. Hare lebeng, re Mobitsetse maemong. O ile A tshepisa hoba le rona kamehla yohle. Haho jwalo? [Phutheo ere, "Amen."-Mong.] "Bonang, Nna ke nale lona kamehla, hoisa pheletsong tsa lefatshe." Jesu Kreste, ke Yena, maobane, kajeno, lekaho safeleng." Eya, o tsose Jesu, hobane O nale rona, jwalo kaha A bile mola pele.

Bane ba bone Lentswe la Modimo le Ngodilweng le bonahatswa, hore ene ele Messia. Bane batsebile seo. Lea bona? Jwalo kaha le rona re tseba seo. Re ile ra bona yona ntho ekang eo, e boela e kgutla hape ka Tsatsi la Pentakonta, etla hantle ho rona; yona ntho ekang eo hantle feela, e sebetsa ka batho ba bang, e fodisa bakudi, e tsosa bafu, e bula mahlo a difofu, e boela e etsa mesebetsi yona ela eneng e etsa mola morao kwana, jwalo kaha A tshepisitse feela. Ka tsela e jwalo haho ya lokelang hoka tshwenyeha ka seo. Lea bona? Jwale, hare lokele ho nahana ka seo.

E-65 Ka tsatsi le leng mosadi e mong o ile are ho nna. Hake rera, ke ile ka nahana ka sena. HO nale mosadi ya ileng are ho nna, are, "Moena Branham." Ke boletse sena, ka nako tse ngata, empa sena sea hlokahala hore ke boele ke o bolelle hape. Are, "Ke fumana phoso ele nngwe feela ka wena therong ya hao."

Kare, "Oho, hlena, kea leboha, 'ntho ele nngwe feela'" Kare, "Ke o leboha haholo."

One a kena kereke eo eneng esa dumele hore Jesu Kreste ke Modimo. One asa dumele hore ke Ramatla a Maholo. Bane basa dumele seo. Ka tsela e jwalo one asa dumele seo le yena hore One A feela A le ka mokgwa oo one asa dumele hore ke Messia. O ile are, "Ene ele moporofeta. Ene ele Monna ya lokileng, mme haho tsela ya hore ekaba Mora wa Modimo. Hobane Modimo Ke Moya haho tsela ya hore Akaba le Mora." Lea bona? One asa utlwisise hore Modimo Aka kwahela Maria, eleng seo se ileng sa tlisa tswalo ya morwetsana. Lea bona? Mme o ile are ho nna, "O Moetsa ya Kahodimo, Monghadi Branham."

Kare, "O feela Ale Kahodimo." O ile are, "Hobaneng," are, "hobaneng, Akase kgone hoba Yaka hodimo." Are, "Ore O dumela Bibele."

Kare, "Ho feela hole jwalo."
Are, "Haeba nka kgona ho o kgodisa ka yona Bibele eo ya hao, hore Akasebe Yaphahameng, hore ene ele Monna feela, Monna ya lokileng."

E-66 Mme baile, ka tsela ejwalo, haeba ho nale emong wa bona mona, hake batle hore ke utlwise pelo kapa maikutlo a lona bohloko, Hobane, Kreste O shwetse ... Ene ele Mahlale a Bokreste, lea bona. Mme are, "Jwale, diphodiso tsa lona le tse ding,"Ke dumela ho tseo tsohle, ka hohle, empa," are, "o etsa Jesu Yaphahameng."

"Hobaneng," kare, "O lokela hore ebe ke Yakahodimo kapa ke Mothetsi e moholo eo lefatshe le kileng la mmona." Lea bona? "O lokela hoba Modimo eseng se seng se itseng." Lea bona?

Mme yena are, "Oho, hlena, Monghadi Branham!" Are, "Haho kgonahale hore ebe Yakahodimo."

Kare, "Ka tsela e jwalo, mphe Lengolo la hao."

Are, "Ha aya a lebile lebitleng la Lazaro, ho Mohalaledi Johanne 11." are, "Bibele ere o ile A leba lebitleng la Lazaro."

Kare, "Ho feela hole ka tsela eo mofumahadi. Kea tseba moo o badileng teng."

Are, "Yaba Bibele ere O ile A lla, tseleng ya Hae e lebang moo."

Kare, "Ho jwalo feela mme."

Are, "Ka tsela e jwalo, ha jwang ekaba Yakahodimo mme ha A qeta A lla?"

E-67 Kare, "Ka tsela e jwalo, o hloleha hoka hlokomela seo A neng A le sona. Ene ele Motho hape ele Modimo." Lea bona? "Ene ele Monna nakong eo A neng A lla ka yona. Hantle feela. Empa ha A fihla A ema lebitleng la monna eo ya neng A shwele, matsatsi a mane kaofela ha oona, mme a fihla are, 'Lazaro etswa kamoo,' mme monna ya nang le matsatsi a mane a shwele, a tsoha bafung mme a tswa ka hare ho lebitla, ene ese Monna feela." Hantle feela.

Kare, "Ka nnete, Yena ene ele Monna nakong eo A neng A theoha thabeng ka phirimana eo, A lapile, mme a lebella sefate sa veiga, hoka fumana seo A ka sejang. Ene ele Monna nakong eo A neng A lapile ka yona. Empa ha A nka mahobe a mahlano, le dihlapi tse pedi, mme a fepa setjhaba sa batho bafetang dikete tse hlano, O ne A feta Monna ka nako eo." Hantle feela. Seo ke nnete.

Mme kare, "Ene ele Monna nakong eo ha Ane A robetse ka hare ho sekepe, A kgathetse, moo maqhubu aneng a sa phomolang teng ... hoo a bileng A sakang a tsoswa ke oona. Ene ele Monna ka nako eo. Haho makatse ha dikete tse ka bang leshome tsa madimona a lewatle dilekileng hoka Motimetsa kaho Mokgamisa metsi ka phirimane eo. Lea bona? Jwale, ene ele Monna ha A robetse moo, A kgathetse. Mme hang feela ha A biletswa sebakeng, amen, mme O ile A nka leoto la Hae A lebeha hodima seporo sa sekepe, mme A re, 'Kgutsa,' mme A lebella maqhubu fatshe mme are, 'Kgutsa' mme meya le maqhubu difihla dimomamela. Amen. One A fetisa monna." Ho jwalo, monghadi.

Ene ele Monna mane sefapanong, ha Ane A hweletsa bakeng sa metsi. Ene ele Monna mane ha Ane A meketsa, "Ke nyorilwe." Empa hoseng ka tsatsi la eastara, ha Ane A robokela ditiiso tsa lefu, dihele, le lebitla, tsa inehela, One A fetisa Monna ka nako eo. Ene ele Modimo kaho Monna. Hantle feela.

Yena eo O phela ka hare ho rona, phirimaneng ena, jwalo ka Moya o Halalelang. Ho jwalo, monghadi.

E-68 Batho kajeno bare, Na nka dumela jwang hore ke Yena, maobane, kajeno, le ka hosafeleng?" Hopola, O tshepisitse, Bukeng ya Baheberu, hore, "Ene ele Yena, maobane, kajeno, leka hosafeleng."

O tshepisitse, le hore, Bukeng ya Mohalaledi Johanne, kgaolo ya 14 ya Mohalaledi Johanne temana ya 12. O boletse, "Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo Ke e etsamg o tla e etsa le Yena. Dintho tseo ke diphelang, Ntate O phela ka ho Nna, jwalo kaha Nna kele Mora wa Modimo, jwalo kaha Kele amohetse. Moya waka O tlaba ka hare ho lona jwalo kaha otla etsa dintho tseo ke dietsang." Hantle feela. Seo se tlwaelehile.

Hape, O ile Are, "Bonang, Ke nale lona kamehla, leho isa pheletsong tsa lefatshe." Mattheu 28, 28:22 kapa Mattheu 28:20, ho jwalo. "Bonang, Ketlaba le lona kamehla, leho isa pheletsong tsa lefatshe. Ke nale lona. Sebakanyana," Are hape, "mme lefatshe hale no Mpona, leha hole jwalo lona letla Mpona. Hobane Ke ..." Ke e boela eba le leng leemedi. Lea bona? "Ketlaba le lona kamehla, leho isa pheletsong tsa lefatshe. Mesebetsi eo Ke e etsang letla e etsa le lona." Ke wena moo oleng teng ha jwale. Ke yona feela tsela eo o tlang ho tseba ka yona eo. Oho, hape, "Nkase le siye le le dikgutsana."

Ore, "Seo sekaba jwang? Seo seka tiiswa ka tsela e jwang?"

Johanne 14:12, lea bona, "Mesebetsi eo Ke e etsang letla e etsa le lona." O emetse hore A bitsetswe maemong ha jwale. O eme ha Jwale, hoka tiisa sena seo kese bolelang ka Yena, hore hobe jwalo hona jwale. Haeba hose jwalo, sena se phoso ebe ke feela kele paki ya leshano. O emetse hoka bitsetswa maemong hona jwale, ho etsa dintho tseo A neng A dietsa.

E-69 Jwale ka hare ho sekepe seo re keneng ka hare ho sona ha jwale, hare tsoseng Jesu maphelong a rona, mamela ha jwale. Mamela. Ke bolela kamehla. Haeba ke eme mona ke o bolella hore moya wa Jonn Dillinger o phetse ka hare ho nna, hobaneng, ketla dula le dithunya le tsela ya hotswa taolong hoya ka molao. Hantle feela. Haeba ke bolella hore Shakespear o phela ka ho nna, ke lokela hore kebe radithoko e moholo. Haeba Shakespear a phela kaho wena, hobaneng, wena, o ya tseba ... O lokela hore ebe o seqapi se seholo sa dithoko, o ka kgona hoka qapa dithothokiso, hobane Shakespeare, ene ele moqapi le mongodi, otlaba ka hare ho wena, mme o tlabe ole Shakespeare. Na ho jwalo. Ho jwalo feela? Haeba Shakespeare o phela kaho wena, na seo hase o ets Shakespeare? Hantle feela, oba yena.

E-70 Haeba Bethooven a phela kaho wena, na oka sebe seqapi sa dipina, Beethoven? Ere, "Beethoven. O tla ngola dipina tsa hae, hantle feela, haeba seo se phela kaho wena. O tla feela o etse seo, hobane moya wa hae o phela kaho wena.

Ebe, ha Kreste a phela kaho nna, ha Kreste a phela kaho nna, mesebetsi ya Kreste etla phethwa kaho nna, hobane entse ele Yena. "Yena,"A kase fetohe. Hopola seo kese boletseng? Seo ke Bosafeleng. Akase fetohe ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng.

Oho, jwale, Mobitsetse maemong. Na o tshaba ho etsa seo? Na banna ba hora ena, batshaba ho bitsetsa Jesu sebakeng, hore, "Morena. O tshepisitse seo. Jwale etsa seo"?

E-71 [Kgaitsedi o khouta Pesalema 103:1-9,11 - Mong] Amen. Pesalema.

Jehova O Moholo! Oho, Jehova e moholo! Jehova Yasafeleng. O tloha bosafeleng ho leba bosafeleng. Ke Yena Modimo. Mohau wa Hae o hlola kamehla hoisa melokong e sekete, ho bao ba Motshabang.

Na O tshaba ho tsosa Jesu eo ka hare ho bophelo ba hao, eo esale A robala nakwaneng e fetileng? Na o tshaba ho tsosa seo seka hare ho wena, ho tloha lemong tse fetileng, Eo Eile ya o tlatsa ka dihlohonolofatso? Na o tshaba hoka Motsosa, mme ore, "Morena Jesu, ke mathateng, phirimaneng ena. Kena maemong ana bakeng saka. Hore retle re sese lewatleng, ke otluwe ke mafu. Ke amehile. Nthuse, Oho Morena Modimo. Nthuse"? Na o tshaba na ho Mobiletsa maemong? Tjhe.

Hao Mobiletsa maemong, jwalo ka barutuwa bale ba Hae, O tlosa dipelaelo tsohle, O dula fatshe, Tumelo ea phahama. Dipelaelo diafela. Tumelo e nka sebaka.

E-72 Ho ngodilwe ka hare ho Bibele, hore, Baheberu 13:8 ere, "Jesu Kreste, Ke Yena maobane, kajeno leka hosafeleng." Seo se ngodilwe, jwale ha seo se etsahale.

Hongodilwe ka hare ho Mohalaledi Johanne 14:12, jwalo kaha kesatswa khouta mona, "Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo Ke E etsang otla e etsa le yena." Na ho feela hole jwalo? Empa seo se ngotswe, jwale ha seo se etsahale. Lea bona? Modimo O tshepisitse seo. Modimo O boletse seo.

Ho ngodilwe ho Mohalaledi Mattheu 28:20, "Bonang, Ke nale lona kamehla, leho fihlela pheletsong tsa lefatshe."Lea bona? "Sebakanyana lefatshe lekase Mpone, leha hole jwalo lona letla Mpona, hobane Ke tlabe ke nale lona, esita leka hare ho lona, ho fihlela pheletsong tsa mengwaha." Seo ke se ngotsweng, jwale ha seo se phethahale. Na le dumela seo.

E-73 Kese kele tshwareletse haholo. Ke mashome a mararo kamora hora ya borobong. Kea tseba hore lebe lele hae lese le robetse ha jwale ka nako ena. Emisang motsotso feela. Ntho tsena, ke nale tasene ya tsona dinoutu, empa nkase hlole ke tswelapele.

Lebella. Na ntho tsena ke nnete na? Haeba ese nnete, jwale lebaka le etsang hore rebe mona ke lefeng? Na re pakang, se seng, rese re fetoha baikaketsi? Re paka eng, ho lefatshe, dintho tse eseng nnete? Hobaneng, re kopane le dipaki tsa leshano, empa disa dumellwe hoka phela. "Jwale haeba haho tsoho ya bafu, mme Kreste A saka A tsoha bafung, jwale ejang, enwang, mme le thabe." Etswang le phele jwalo ka batho ba bang, le dinqanqane, lea bona, haeba hose tsoho ya bafu. Haeba hose hotla ho hong hwa Morena Jesu, haeba hose ... haeba Ale siko mona, ebe Mantswe la Hae hase nnete, haeba iota ele nngwe ese nnete, ka tsela e jwalo nkasebe le tshepo ho Lona leha ekaba ka mokgwa o jwang. Kaofela ha lona le lokela hore ebe le ngodilwe, kaofela ha lona le lokela hore ebe le nepahetse.

Ena ke hora, moo Jesu a boletseng, "Jwalo kaha ho bile atsatsing a Sodoma, hotlaba jwalo le hotleng hwa Mora Motho."

E-74 Hlokomela, hlokomela Sodoma, motsotso feela, hare kwala. Mane Sodoma, pele, lefatshe le ile la tjheswa, lefatshe la Baditjhaba le ile la tjheswa. Jwale, nakong ena, letla boela le tjheswa hape. Lea bona? Haho satla hlola hoeba ka metsi, mollo, nakong ya jwale. "Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma." Lebella maemo ao re leng ka hare ho ona ha jwale lefatsheng mona ha jwale, hantle feela jwalo ka Sodoma, leho apara hantle feela jwalo, ntho enngwe le engwe. Kea le bolella, ke maswabisa dihlong. Mme o lebelle lefatshe, le ntse le teba ho leba ka hare ho sebe.

Lebella, esita, leka hare ho dikereke e kene ntho eo. Mme tsela ya kgale ya Bokreste, empa leha hole jwalo hare bone phoso moo, haho sale jwalo. Basadi ba rona bakuta meriri ya bona, bakenya dimeikapo, batena marikgwe a makgutshwane, tsohle tseo, ke manyala kaofela ha tsona tseo, bohlola feela, kahosa tsebe hore bailo botswa ka Tsatsi leo bakeng sa bohlola. "Mang kapa mang ya shebang mosadi kaho molakatsa ose a mofebile." Ekanna yaba o hlwekile, ka tsela e jwalo, hao o ipolella. Empa tsela eo o leng ka yona, mme baetsadibe bao lebellang ka yona e fosahetse. Tsela eo o hlahellang ka yona o phoso. O molato. Jesu O boletse jwalo. Lebella le basadi ba rona ba Dipentakonta.

O lebelle le bareri ba rona, bongata ba swabiswa ke seo, empa batshaba ho bua kgahlano le seo, batshaba hore mokgatlo oo otla baleleka hohang feela.

Ho molemo hore ke robale ka mpa, ke nwele metsi a nokeng ka karolo ya kuku ya soda, mme ke rera Nnete ya Lentswe, hantle feela, monghadi, ho nale hore kebe taolong ya motho. Ho jwalo feela, monghadi.

E-75 Oho, re hloka botebo ba bonnete. Re hloka se seng sa nnete hape. Hare hloke haholo mponeng. Re hloka Moya o Halalelang o phele hara rona, moo batho baka reng, "Ke mang yaka latolang ka sebe"? Sebe ke hose dumele.

Haeba Lengolo le boletse ka tsela e jwalo hore Jesu otla etsa hore le hore, O boletse, "Ke mang hara lona yaka Ahlolang, ka hore Ke nale sebe?"

Jwale, ho nale sebe sele seng feela, mme seo keho sedumele. Ke sona, ho dumela kapa hose dumele ke phetho. "Yasa dumeleng ose a ahlotswe." O ka tsuba, wa nwa, mme o etsa tsena tsohle hobane osa dumele. Empa haeba o dumela, otla etsa ka tsela enngwe. Lea bona? Ke ho dumela kapa hose dumele ke phetho.

E-76 Jwale, hlokomela. Dula o kgutse nakwana. Jwale, taba e kgolo ke ena moo eleng teng ha jwale. Ke lebeletse matshwele, pele, ke lebeletse ho potoloha.

Mme ke tseba motho ale mong feela eo ke motsebang mola, eo kesa tsebeng hore kea motseba na. Ke monna eo ke ileng ka ema ka tsatsi le leng ho bua le yena. Kene kesa tsebe, Bese ene eleka hoka thinyetsa kaho le letsheadi, mme batho bathinya. Ka nahana, "Thaka lela le leka hoka thinyetsa kaho le letsheadi." Ka emisa, ka mohlokomedisa. Ho nale mokganni wa bese ya dutseng mona. Mme ka ... mme ke enwa mona. Ke ile ka kopana le yena mane Furr's Restaurant kajeno lena, kapa ntho cafeteria, mme o ile a mpolella hore ke ena monna eo. O ile a mpolella hore mofumahadi wa hae o ile a fola mona ho tse ding tsa dikopano ka mathata a diphio. Lea bona? Kene kesa nahane ... Modimo Lehodimong o tseba sena hore hake tsebe mosadi enwa, hake soka ke mobona hohang. Monna emong ke enwa moo a leng teng. Ke nahana hore, mosadi wa hae, ke nahana hore o teng mona kae kae, o tla paka seo. Lea bona? Mme dintho, ditswella ka tsela e jwalo jwalo. Lea bona?

Hake bone motho mona eo ke nang le bonnete ba hore kea motseba mona

E-77 Empa, hopola, Modimo Ore tseba bohle mona emong le emong wa lona. O tseba seo seleng ka hare ho pelo tsa lona. Mme haeba ele Lentswe ... Na lea dumela hore ke Lentswe? Bibele ere, "Lentswe la Modimo le nale matla, le bohale ho feta sabole e leoditsweng ka ntlha tse pedi, Lesenola diphiri tsa dipelo." Na ho jwalo? Ke lona lebaka le neng le etsa hore Jesu A eme hara bona a ba bolelle seo eleng sona mehopolo wa bona, mme A ba bolelle seo eleng sona base entseng. Lea bona? Hantle feela.

Mosadi o ile a ama qowa ya kobo ya Hae. Mme A retoloha mme, Are, "Ke mang ya Nkamileng?" O ne A sa tsebe ka nako eo. Mme emong le emong a latola taba eo.

Empa O ile A lebella ho potoloha , ho fihlela A fumana hore matla a tswileng A lebile hokae. O ile A bona, mme are, hore, "Tumelo ya hao eo pholositse." "Tumelo." O ne A ile a hohela Modimo, hohela hotswa ho Modimo, kaho Yena. Ke lona lebaka le ileng la etsa hore matla a hulehe hotswa ho yena, matla. Tumelo ya hae ene e ile ya ama Modimo, ka ho Yena. Lea bona?

Jwale, "Mesebetsi eo Ke e etsang letla e etsa le lona." Lea bona seo kese bolelang?

E-78 Emong ore, "Oho, re etsa mesebetsi e meholo, lea bona. Mme le tswelle ho etsa mesebetsi. Lea bona?

Lere, "Rera Evangedi lefatshe lena lohle. Seo se setle le sona." O leka ho ipata kamora se seng, weso. Lea bona?

"Mesebetsi eo Ke e etsang letla e etsa le lona, le e fetang ena, hobane Kea ho Ntate."Lea bona?

Bona mosadi mane sedibeng, jwalo jwalo. Ke yona tsela feela yaho motseba hore Ke Messia. Haeba Atla phirimaneng ena, motseng ona, otla tseba jwang hore ke Yena. Lea bona? Mahwabadi a dipekere, moikaketsi emong le emong aka etsa seo, aka kenya leqeba la sepekere matsohong a hae, lea bona, ntho enngwe le enngwe. Tjhe, monghadi. Tsela enngwe feela eo reka tsebang ka yona, ke ponahatso ya Moya, lea bona, seo setla etsa mesebetsi eo A boletseng hore retla e etsa.

E-79 Jwale, ke dumela seo.

Hobaneng ke nale sehlopha sena sa batho Bapentakonta? Hake emong wa mokgatlo ofeng kapa ofeng wa bona, hobane ke ema feela dipakeng mme kere, "Re baena mmoho," kaofela ha yona. Lea bona? Hobane ke dumela hore ba nale ntho e atametseng haholo l e Bibele, ho nale emong eo ke motsebang. Lea bona? Ke lona lebaka le etsang hore kebe le bona. Hakebe leloko la bona hohang feela, hobane ke babona ka mahlakoreng bobedi, baena ka Moya o Halalelang, ke dumela seo. Ke tseba seo hore ke nnete. Lea bona? Ka tsela e jwalo hake rate hoka aha hodima enwa, kapa yane, kapa ho nka ho sena kapa sane. Kea ema mme kere, "Re baena." Lebala hohang ka seo. Ha rebe baena. Ha feela Satane a ntse a etsa hore re lwantshane, hobaneng, ha a lokele ho lwana hohang feela. Empa lebaka keha feela re ntse re lebala ntwa eo, mme re kopana ka dipelo, mme rere, "Re baena," re leba pele, Sesole sa Bakreste, ebe, tsoseletso eo e kgolo. Eo hoseng mokgatlo wa moruo oka e amang. Tjhe, monghadi. Eo ke kgetho ya Modimo, ya Bakgethilweng ba bitsitsweng, jwale.

E-80 Haeba letsatsi ...

Hopola feela, ponahatso yaho qetela eo e ileng ya etsahala, pele ho timetso ya Sodoma ka mollo, ke hore Modimo O ile A iponahatsa ka mmele wa motho. Na seo ke nnete? Ke ile ka botsa seo. Mangeloi a mararo a tlile ho Abrahama.

Mme Mangeloi a mabedi a ile a leba Sodoma, hoka fana ka tlhokomediso. Seo ene ele, kereke e fofo ya mokgatlo, jwalo kabo Billy Graham ba jwale, jwalo jwalo.

Empa Abrahama o bonahatsa, jwalo kaha ho bile matsatsing ao, Kereke e Kgethilweng haea leba Sodoma. Eka ntle ho Sodoma, ya sebele e tswetsweng labobedi pentakonta le bohle batswetsweng ke Moya. Jwale hlokomela Ya setseng le Abrahama. Sara ...

Jwale hopola, lebitso la hae ene ele Abrame, matsatsi a mmalwa pele ho moo, mme Sara ene ele S-a-r-a-i. Mme o ile a lokela hoka fetolwa hore ebe Abrahama, leho iswa ho S-a-r-a-i, Sara. Lea bona? A-b-r-a-h-a-m-a, Abrahama, "ntata ditjhaba." Lea bona?

E-81 Na seo hase o fihlele, seo, banna bana ba baholo bohle baile ba leba mane Sodoma kerekeng, matsatsing ana a kajeno, banna bohle ba baholo ba lebile moo. Ho nale bo Billy Sunday, Sanky, Finney, Knox, Calvin, Luther, jwalo jwalo. Haho leamong wa bona ya nang le lebitso le qetellang ka ham, ho fihlela kajeno, G-r-a-h-a-m. Eseng emong, leha e kaba ke neng feela, tseo ke ditlhaku tse tsheletseng. Moo, Abraham ele tlhaku tse supileng hantle feela, A-b-r-a-h-a-m. Lea bona? Empa hlokomela mona. Lengeloi le ileng latla ho Abrahama, le ile lare ho yena, "Abraham,"eseng Abrame, mosadi wa hao o kae,"eseng Sarai, empa, "Sara."

Mme Bibele ere, "O ka tenteng kamora Hao."

Mme O boletse, "Nna ... "Ke moo oleng teng, tsebiso ya bowena. "Ketla leetela, Abrahama," hoya ka tshepiso eo A le neileng yona.

Ene ele mang eo?Lerole dia parong tsa Hae. A ja nama ya namane, A nwa lebese hotswa kgomong, aja botoro. A dutse moo, a etsa eka o nale lerole leho kgathala. Eka ... A hlatswa maoto a Hae, ya tshwanang le, Monna. Mme o ile are, "O kae Sara?"

Are, "Oka tenteng kamora Hao."

"Ke tlilo leetela hoya ka tshepiso."

Mme hone ho feela hole jwalo, seo ose bitsang, se wela kamehla, le tseba seo, a mametse se etsahalang ka hare ho tente. Ha akaba a matha jwalo ka basadi ba matsatsi ana hohang feela, ya lokelang ho, lea tseba mekgwa ya bona. Empa one a mametse ale ka tenteng, hore na monna wa hae otla bua areng.

E-82 Jwale a mamela ka tsela e jwalo.

Mme o ile a tsheha, taba ena e makatsang, are, “Nna, ke mosadimoholo, ke nal lemo tse lekgolo, mme Morena waka, mme retla boela rebe le lethabo hape? ”Lea bona, monna le mosadi, base baomeletse, dilemo le dilemo pele ho moo. “Nna kebe le thabo hape le monna waka, le boithabiso mmoho hape?” Yaba o ya tsheha.

Mme Lengeloi, ka a Lona ... Monna, a furalletse ale kantle ho tente, are, “Hobaneng ha Sara a tsheha?”

Mme are, a tswela kantle hoka ipolela, “Hake are,”

“Empa o entse seo.” Lea bona?

Jwale, Modimo O ne a ka nka bophelo ba hae hona moo. Empa one a keke a molematsa, hobane ke karolo ya Abrahama. Oho, re tlabe re iketse kgale, hoja rene rese karolo ya Kreste. Dintho tsohle tseo are etseditseng, mme re ile ra nna rare, “Seo ke boswaswi ke ho bala kelello, ke sena ke sane, kapa sela.”Empa akase o ame. Lea bona? Timelo ekase o ame, hobane o karolo ya Kreste hao tswalwa labobedi. Lea bona? Lea bona? O ne a kase etse seo, hobane seo sene setla utlwisa Abrahama. Tshepiso ya Hae ho Abrahame, mme Sara ke karolo ya Abrahama. Mme Kereke ke karolo ya Kreste, Monyaduwa. Lea bona? O ne akase kgone ho etsa seo, leha ana asa dumele.

O ile are, “Empa o entse seo.”

Bibele ere o ile are o tshohile. Mohlomong one a tshohile hore otla lahlehelwa ke botho ba hae kapa se seng, empa, lea bona, lea bona, jwalo kajeno. Empa one a tshaba.

E-83 Mme, hlokomela, hore Monna Yena eo o ile a hlonolofatsa Abrahama. Mme tshepiso, eo, ha ane aka thola meya e leshome e lokileng, one a keke a timetsa meya eo, mme e nyamel kapela hae.

Mme Abrahama o ile a Mobitsa Elohim, “Ya lokileng.” Jwale fumanang Bibele tsa lona. Haeba

... “Tshimolohong Modimo ... ” Haeba Seo ese “Elohim.” Mme mona Abrahama, ya ileng a bua le Yena, a ile a bitsa ponahatso ya Monna mona, pele ho timetso ya Sodoma, Eo ya neng A bala diphiri tsa pelo, are ke “Elohim.”

Mme Jesu ore, “Jwalo kaha ho bile nakong ya Sodoma, hotlaba ka tsela e jwalo.” Jwale hlokomela hore ke mang ya neng a ile kerekeng, mekgatlo. Jwale hlokomela hore ke Mang ya ileng ho Bakgethwa. Ka tsela e jwalo feela seo e bile ponahatso ya ho qetela eo Abrahama a ileng a e fumana, Kereke Babitsitsweng, pele Sodoma e timela ka mollo. Re mo matsatsing aho qetela.

E-84 Metswalle, tsosang Jesu. “Morena, O entse tshepiso.” O seke wa tshaba. Hore, “Morena Modimo, ka sebete kea tswa. Ke itsositse, mona. Tsoha, Morena, bakeng sa sello saka, lesa tlhoko tsaka. Eba le mohau ho nna. Ke ile kase dumele, mme Ntshwarele ka seo. Ntumelle ho tloha jwale, kamehla ke rata ho bitsetsa maemong, bakeng saka.”

Bibele ere, “Ke Moprista ya phahameng yaka amung ka maikutlo a botho ba rona.” Ho jwalo na? Selekaneng se setjha, Baheberu 1, Baheberu 3, Moprista e moholo, “Jwale O dutse letsohong le letona la Modimo, Moprista e moholo yaka amuwang.” Haeba ele Yena maobane, kajeno, leak hosa feleng, o tla tseba jwang hore o Moamile? O tla etsa jwalo kaha A nnile A etsa maobane. Mme seo setla Moetsa kajeno. Ho jwalo akere na?

E-85 [Karolo esa sebetseng lebanteng - Mong] ... mmeleng e kulang phirimaneng ena, Morena. Wena o Modimo, mme haho ya tshwanang le Wena. Ntho eo re lokelang ho e etsa feela ke hore re tsohe, mme re itlhotlhore, re biletse Jesu maemong. Mme, Ntate, ha O nka sebaka, bua jwalo ka maobane, kajeno, leak hosafeleng, mme re tsebise phirimaneng ena hore entse ele Wena ya nang le rona ka hare ho sekepe. O ntse Ole teng mona. O boletse, “Nkase le tlohele lele dikgutsana kapa hole lahla.”

Mme ha seo setsebahale phirimaneng ena, Morena, hore ke buile Nnete. Hase leak mantswe a mangata nkareng, mohlomong jwalo ka Wena ya pholosang ho hong. Lentswe le le leng feela hotswa ho Wena leak kgona ho fetisa mantswe a mangata a bolelwang ke bana ba batho. RE hloka Wena, Ntate. Itlhahise sebakeng kaho lekaneng hoo batho bana mona ba bone hore O ntse O le teng ka hare ho sekepe sena, mme moetsadibe emong le emong a bake. Ke dumela hore mokwenehi emong le emong a mathele aletareng. Ke dumela ha mokudi emong le emong atla fola. Na okase fane ka seo, Morena?

Rea O mema. Tloho, Jesu. Ba bang batla timela, Morena. Ba bang batla shwa lefu Lesaeng kae, karohano le Modimo, haeba Osatle sebakeng. Rea timela Morena. Ba bang barona re lebetse mehlolo e meholo ya hao. Oho, Modimo, bonahala sebakeng. Rea O mema. Hlahella ho tsoseletsa matswalo a rona, Morena, Moya wa Kreste O ka ho rona. Re rapela sena ka Lebitso la Jesu Kreste.

E-86 Jwale ka hloho tsa rona tse inameng, haeba sebapadi sa piano sekatla, leha ekaba ele eng feela. Re kopa kgutso feela le mamello. Jwale hare kgutseng kamoo reka kgonang ka teng, motsotswana feela. Dumela feela, haeba oka etsa seo kgaitsedi, fatshe.

Jwale, emong le emong wa lona rapelang. Jwale, ithapelleng. Ke rata hoka tseba hore ke ba bakae ba lona mona ba nang le dikarete tsa ho rapellwa? Phahamisang matsoho a lona. Jwale, bahabedi bao ba senang dikarete ho feta ba nang le tsona. Hosa kgathatsehe hore na o nale yona kapa ha ona yona, seo hase bolele letho.

Seo se bolela hore o bitsa hodimo mona. Kene ke tlilo bitsa baruti, hoka theohela mona, hoka le beha matsoho leho le rapella. Ke dumela seo. Empa, mamela, ikopanye le sehlabelo seo. Ke dumela seo.

E-87 Empa, hlokomela, Moroma ka nako enngwe ... Seo ke moetlo wa bajuda. Jairuse o boletse, "Tloho O behe matsoho, hodima moradi waka mme otla phela."

Empa Moroma ore, "Hakena tokelo ya hore O kene haka. Bua Lentswe feela, mosebeletsi waka otla phela." Jwale, haeba ele Yena, maobane, kajeno, leka hosafeleng ...

Hake o tsebe. Modimo O Lehodimong O ya tseba hore ke itsebela mokganni enwa wa bese feela mona, ke ena eo ke motsebang, ka nako eo. Kea tseba hore ho nale batho ba bang ... Moena Southmann le ba bang mona. Mosadi waka o teng mona kae kae, empa hake mobone ha jwale. Ke-ke hake. Mme hake bone Moena Southmann. Empa habao mona ... Ba mona, ke bolela, hake tsebe feela ba hokae.

E-88 Jwale ke batla hore le rapele. Rapelang feela ka tshepo, lere, "Morena, nthuse." Jwalo kaha le ntse le rapela, thapelo ya tumelo, rapelang hore Modimo A lethuse kopong tsa lona. Mme lere, "Morena, kea tseba hore monna enwa ha a ntsebe, empa ha feela O ka nkgodisa hore o ka hare ho sekepe, le hore O ka hare ho moaho ona phirimaneng ena. Etlaba, etlaba kea dumela hore Moena Branham ha a ntsebe hohang feela, hape ha a tsebe letho ka nna. Empa o mpoleletse phirimaneng ena hore, Wena O ntse ole Wena, Ontse O le Yena Messia elwa, mme O tshepisitse hore ha feela aka O dumela, O tla etsa mesebetsi ela O ileng wa e etsa peleng ka Messia hobane Moya wa Hae o tlaba le rona. Jwale ebe kea tseba hore haeba seo, seka tiiswa hore O teng mona, jwale ebe ke phetho seo ke batlang hose tseba. Ketla dumela seo ka pelo yohle yaka." Na oka etsa seo? Jwale ebe ha Aka kena maemong A etsa se seng seo aneng ase etsa peleng, jwale ebe o tseba hore ke Yena eo ya entseng mesebetsi eo.

Lebella seo Ase entseng ha ane a bona Peterose, Nathanaele, mosadi sedibeng, le sefofu Bartimia, bohle ba Moamileng, mosadi ka phallo ya madi. Lea bona? Ke yona tsela eo batsebileng ka yona hore Yena ke Lentswe, hobane O ne a bala mehopolo. O tshepisitse, ponahatsong yaho qetela, pele ha lefatshe letjha, hore O tla kgutla hape ponahatso yaho qetela ya Kereke. Ke rona bana moo releng teng. Ho nale molaetsa bakeng sa mokgatlo ntle mola. Ke ona molaetsa bakeng sa Kereke, pentakonta, Bakgethwa, bantshitsweng. Jwale dumela.

E-89 Ntate ya Lehodimong, ba matsohong a Hao. Ke matsohong a hao, ke inehela ho Wena, ke banehela ho Wena, ha mesebetsi e bonahatswe ho setjhaba sena mona Tucson, ho kenella moo le lehwatateng. Ntate, Modimo, ka hare ho ena kereke enyane e ratehang, ka moruti wa teng ya ratwang ke Wena mona, Morena, hore kereke ena etla nne e hlole ditholwaneng tsa Lentswe la Modimo, le hore batsebe hore Jesu O ntse A le teng ka hare ho sekepe. Hore, batsebe hore hobane tsoseletso ele siko seo hase bolele hore O ile le Yena. O nale hantle feela le rona ha jwale, O emetse feela hore re Mobiletse sebakeng nako enngwe le enngwe, haho thata hore a tsohe, hotla nka sebaka bakeng sa maemo.

Kea O kopa, Morena, batho bake batsebe hore O Modimo, le hore ke Wena, maobane, kajeno, leka hosafeleng. Ke inehela ho Wena, le kereke, eo, mahareng a rona, mahareng a tumelo ya bona le neo eo O nneileng yona, hore tumelo ya bona e sebetse ka neo ena ya Modimo, hore e kenelle ka hare ho setjhaba sena, mme O fele O etsa ka tsela eo O ileng wa etsa ka yona ha mosadi ane ao ama qowa ya kobo ya Hao.

E-90 Wena O moprista e moholo wa rona, Morena. Ha batho bana baame qowa ya kobo ya Hao, mme ebe O romella molaetsa wa hao ho bona hape, jwalo kaha O entse ka Jesu Kreste, Mora wa Hao. Jwalo kaha, kele mosebeletsi wa Hae, ke ile ka hlatswa sehlabelong sa Madi a Hae a bohlokwa, ha Lentswe la Modimo le tsebahatswe lefatsheng le shwang tshiung tsa ho qetela. Mme retla o tlotlisa bakeng sa seo, Ntate.

Jwale ere hare leba mahaeng a rona phirimaneng ena, hare le tseleng, rebe jwalo ka bale baneng bale tseleng e lebang Emause, kamora hore A shwe, leho tsoha hape, O ile A etsa se seng jwalo kaha Ane A etsa pele A thakgiswa. Baile batseba hore ene ele Yena. Hone hose monna emong ya neng Aka etsa seo. Mme etsa seo hape phirimaneng ena Morena. Etsa feela ka tsela eo O tshepisitseng. Eo ke tshepiso ya Hao." Mesebetsi eo ke e etsang letla e etsa le lona. Hobane ke tlaba le yena, ho fihlela pheletsong tsa lefatshe."Seo setla paka seo, Morena. Retla re pelo tsa rona diile tsa tjhesa ka hare ho rona. Re kopa sena Lebitsong la Jesu Kreste. Amen,

E-91 Jwale, Lebitsong la Morena Jesu, ke kopa hore le dule le kgutsitse, ka mamello, le dumela.

Jwale, lebella letshwele, ka Lentswe lena la Modimo kapele ho nna, kere motho feela eo ke mohopolang ka mona ke moena enwa mona. Jwale ke kgona ho hlokomela mosadi waka morao mola, mme morao mola. Jwale hare qale mona kapele.

Mme jwale oya rapela ore, "Morena Jesu, ke utlwile dithero tse ngata. Ke utlwile dithero tse phethahetseng. Empa ke rata hoka bona Wena, jwalo ka Mogerike a boletse, "Monghadi retla bona Jesu." Bane basa batle hoka tseba filasofi. Bane ba batla hoka bona Yena, hoka Motseba, eseng se seng kathoko ntle le Yena. Mme Yena ke Lentswe, lea bona, hoka Motseba ka boYena. Ore, "Ke tshwana le mosadi elwa ya neng a nale mathata a phallo ya madi. Ke nale tlhoko. Na O ka feela wa Itlhaisa ho nna kajeno phirimaneng ena le hore o bue le nna? O Moprista e Moholo. Kene kesa tsebe Lentswe la Hao, mohlomong, ha O ka bua. Empa haeba O ka bua ka dipou nama tsa motho, jwalo kaha O boletse."

E-92 Modimo ha A etse letho ntle le motho. Ke ba bakae batsebang ... Le tseba seo. Lea bona? O lokela hoka sebedisa motho e mong. Na jwale letla ... Haeba Aka etsa seo, hoka tiisa hore O nale rona mona, na letla amohela podiso ya lona? Phahamisa letsoho la hao, mme ore, "Ketla etsa seo. Ha nka bona A etsa seo, ketla e amohela." Morena Ao hlonolofatse. Jwale rapela.

Jwale haeba Aka etsa se seng se mohlolo, o seke wa belaela. Dumela feela. Haeba oka ntebella, etsa seo o batlang hose etsa, empa o dumele Yena. Na le dumela seo, ka neo e Halalelang, e rometsweng hotswa ho Modimo, e hlahisitswe ke Lengeloi? Mme ke nna enwa moo ke emeng teng, basebeletsi bana ba mpotapotile, hantle feela mona. Haho ntho le enngwe ... Hantle feela, moena? [Moreri ore, "Ho jwalo feela." - Mong] Kaofela ha rona reba mona. Lona le mola.

Hake le tsebe. Hake tsebe letho ka lona, empa Yena O ya letseba. Jwale, ho Motho ya sa bonweng, Moya o Halalelang. Oka bonahalang feela ka ponahatso, A ka senola hantgle feela seo Lentswe lese bolelang. Jwale ha Lentswe le kenywa nameng, le fetoha Mosenodi wa mehpolo ya dipelo. Ho fela hole jwalo? Ke lona lebaka leo Aka etsang seo ka lona. Na le dumela seo ha jwale. Eba le tumelo. O seke wa belaela. Eba feela le tumelo.

E-93 Nako e monate hakalo! Ke nahana hore ke nako e monate haholo bophelong baka, hoka ema kapela sehlopha sena sa batho hoka batsebisa hore thapelo tsa bona ho sebeletsa Modimo ha bona hase hwa lefeela. Bodumedi bo bong ntle ho bona lefatsheng mona hase ba nnet, ntle feela le Bokreste. Bodumedi bo bong le bobong lefatsheng mona bofosahetse, ntle feela le Bokreste. Bokreste ke bona feela boka o supisang lebitla le senang letho, leho bula pelo hore, "O phela mona," lehoka tiisa taba eo. Jwale, ke sena seo A se tshepisitseng. Na O tla feela A phethise tshepiso ya Hae? Ke phetho seo. Na O phethisa tshepiso ya Hae? Ho jwalo, monghadi.

Lere, "Ka tsela e jwalo, Moena Branham, theohela kwano o phodise."

Ke lakatsa eka kene ketla kgona. O se A entse seo. Ntho feela eo A batlang hore o e etse keho dumela seo. Lea bona?

"Na oka mpholosa, Moena Branham?"

Ke lakatsa eka kene ketla kgona. Empa Ose A entse seo. Wena oka ... Ntho feela eo Aka e etsang, ha Ane A eme mona ka sutu ena, eo A nneileng yona, ntho eo a neng aka e etsa ene ele hantle feela seo o se kopang ha jwale, lea bona, hore hlokomedisa feela hore ke Yena.

E-94 "Leseke la tshaba, ke Nna. Le thabe." Lea bona? Barutuwa, ha A ne A tsamaya hodima metsi, bane ba nahana hore ke moya, sepoko, kapa se seng se itseng. Bane ba tshaba. Yaba Ore, Setshabeng ke Nna." Lea bona? Ke sona hantle seo A neng A tla sebolela phirimaneng ena, " Setshabeng, ke Nna."

Ke lebeletsi mosadi ke dutse mona, a ntebeletse hantle feela mona. Mme haeba oka bona Seo ha jwale, ke eo Kganya eo hantle feela kahodima mosadi eo. Hake o tsebe. Empa, ntho ele nngwe feela ke ena mona, o nale bothata ba mokokotlo. Ho jwalo na? Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho la hao. Ho lokile. Tumelo ya hao eo fodisitse.

Mpolelle hore na o amile eng. Hake soka ke mobona bophelong baka. Na hare tsebane? Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho la hao. Ka tsela e jwalo, lea bona, hake soka ke mobona mosadi enwa bophelong baka. Oho hlena.

E-95 Mona, ho nale seseng. Mona ho nale ngwanana emonyane ya dutseng kapele mona, ngwana. Hang feela etlare ha ke bitsa lebitso la hae, o qalella ho lla. Ngwanana enwa e monyane o batla se seng sa nnete. Ausi wa hae o pela hae o theola dikeledi. Hake tsebe ngwana enwa, hake soka ke mo bona bophelong baka, hoya kamoo ke tsebang. Empa o hloka kolobetso ya Moya o Halalelang. Seo ke nnete. Na ho feela hole jwalo, moradinyana? Hantle feela. Phahamisa letsoho la hao. Lea bona? Ke eo taba eo moo eleng teng. Ha a hlahe tulong ena. Otswa botjhabela. Ke moradi wa ministara wa lentswe. Ka tsela e jwalo, ntatae o batla hoka kopana le nna ka baka la potso tse itseng. Hake soka ke kopana le yena hohang feela bophelong baka, empa seo ke nnete. O seke wa tshaba, moratuwa. O tla fumana kolobetso ya Moya o Halalelang. Tumelo ya hao e etsa seo. Dumela feela.

E-96 Haeba ngwana eo e monyane aka ets seo ... botsa ngwana, ho bona hore seo ke nnete kapa jwang. Haeba ngwana eo e monyane ... Baamile eng? Ngwanana emonyane, na o nale karete yaho rapellwa, moratuwa? Ha ona yona? Wena-wena hao e hloke. Lea bona? O nale sefetang karete yaho rapellwa, moratuwa. O nale tumelo.

Hopola, otla fumana Moya o Halalelang, otla o fumana hantle feela, o haufe le yena ha jwale. Ore, "O tseba jwang?" Ke tsebile jwang hore molato ke eng, hore one a emetseng? Lea bona? Jwale, haeba ngwana eo, "ngwana aba etelapele." Hobaneng esebe wena ha jwale?

Ho nale mosadi ya dutseng mona ha jwale, ya ntebeletseng. O tshwere ke ho lahlehelwa ke kelello. O rapella monna wa hae ha jwale, le yena, ya sa bolokehang. Na otla dumela ka pelo ya hao yohle, oka fumana seo ose kopileng. Amen.

Mona, mosadinyana o dutse mona moleng oka thoko, o nale mathata a sesadi. Na o dumela ka pelo yohle ya hao, otla fodiswa. Na o dumela seo?

E-97 Ho nale mosadi wa bammala ya dutseng hantle morao moo. O ya rapela, empa o rapella emong wa baratuwa ba hae. Ke monna ya seng ale moholo, ratsale wa hae. Ratsale eo wa hae o nako e telele a kula ke dilemo jwale. Ho jwalo. Ke moditjhaba ho wena. Na ho jwalo? Seo se ile sa hlolwa ke kotsi enngwe e itseng. Haeba hole jwalo, phahamisa letsoho. Ho lokile. Na oya dumela? Oka fumana seo ose kopang.

Ka tsela e jwalo seo se qadile ho sebetsa. Mosadi emong hape wa bammala o dutse mola morao, o nale mathata a ho kwalana moya. Mosadi eo otla foswa ke seo, Modimo A nthuse. Mofumahadi Jamison, na o dumela ka pelo yohle ya hao. Emang ka maoto a hao. Hake o tsebe. Empa, o dumela ka pelo yohle ya hao.

Ore, "Na o tseba lebitso la hae?" Hobaneng, hantle feela. Na ha Akaba a bolela Peterose hore lebitso la hae ke mang? Hantle feela. Ho jwalo. O tseba tsohle.

E-98 Ho nale monna ya dutseng mona, otla bolawa ke mofetshe, haeba hose se seng seka moamang kamora nakwana. O nale mofetshe. Hantle feela. Na le dumela seo? Na o dumela ha Modimo Aka mpolella hore ke wena mang? Monghadi Lad, ebe, hao dumela ka pelo yohle ya hao, oka fodiswa. Hake soka ke bona thaka lena bophelong baka.

Bitsa Jesu. O hara lona ha jwale. Na hale bone seo? Na lea dumela? Eba le tumelo ho Modimo. Na le dumela hore leka Motsoha maikutlong ha jwale? Lea bona? Na lea dumela? Haeba hole jwalo, tshwaranang ka matsoho a lona, ka tsela ena. Behanang matsoho. Mobitsetseng maemong. Ke Yena eo. Na le dumela seo? Eo ke Yena. Botsa batho bana. Hake soka ke ba bona bophelong baka.

E-99 Jwale seo sehohle, moahong ona ohle ha jwale, hale ntse le tshwarane ka matsoho jwalo. Na lekase kgone ho nka mantswe aka? Haeba Modimo A tiisa taba eo kele bolellang yoa hore ke nnete, ka tsela e jwalo nkang mantswe aka. Ke le bolella nnete. Seo ke nnete. Nnete ke eng? Behanang matsoho. Le seke la belaela. Bibele e boletse seo, "Mehlolo etlang ho tsamaya le bona ke ena. Haba beha matsoho hodima bakulang, batla fola." Mona Jesu O hara rona, hona jwale, Moya wa Kreste.

Jwale, ha lebeane matsoho jwalo emong ho emong, jwale, ebe lea rapellana. Tswelang feela pele ka mokgwa o jwalo. Mme ke dumela ha Modimo A tlilo fodisa emong le emong wa lona. Le beana matsoho ka tsela e jwalo, ebe lea dumela, seka ha rentse re dumela, hare ntse re rapela.

E-100 Morena Jesu, rea O leboha. Pelo yaka e potlakela, hoba le Wena, O mona Tucson ha jwale. Ke Wena enwa, hantle feela ka hare ho kereke ena e kopaneng. O hara batho bana. O tiisitse sena. Morena. Tsena dika etsahala jwang ntle leha ele ka Wena Morena? Haho makatse haele mona moapostola a boletse, "Monna ya bonahaditsweng ke Modimo hara rona, ka mehloo le meeka, eo (Yena) Modimo A e bonahaditseng hara rona bohle, eo re e boneng." Mme ke Enwa Monna eo, Jesu Kreste, Mora wa Modimo, maemong A Moya o Halalelang phirimaneng ena, a tsamaya hara rona, hoka tiisa Mantswe a Hae. "Mesebetsi eo Ke e etsang letla e etsa le lona."Rea tseba hore O mona, Morena. Ha O yaka wa re tlohela.

Jwale, batho bana ba beane matsoho. Ke badumedi. Baya rapellana, mme badumela hore otla bafodisa.

E-101 Ka Lentswe la Modimo O phelang, ka taelo eo Lentswe le fanang ka yona, hore, "Mehlolo etla latela badumelang." Boteng ba Jesu Kreste ya Tsohileng, Mora wa Modimo, Boteng ba Hae! Boteng, ba Moya o Halalelang mona, o bontshitse hore Jesu O teng hara rona, e bile O re tsositse, Morena, borokong, ho fihlela pelo tsa rona diotla ka matla ka tumelo le thoriso.

Lebitsong la Jesu Kreste, ha ho kula ho hong leho hong hotswe ho batho bana ka motsotso ona. Ha bake balokolohe mafung le maimeng a bona. Ke laela Satane, ka Boteng ba Jesu Kreste, ka taelo ya Lentswe la Hae, le reng, "Lebitsong laka batla leleka bodemona." Rona jwalo ka banna le basadi badumelang, re laela mademona ana. Ka Lebitso la Jesu Kreste, lesa phutheo ena. Etswa hara mang kapa mang ya leng teng mona. Mme balokolohe hang feela, phirimaneng ena, ho leba hae, hoka iphumana balokolohile mafung, mahlokong, matshwenyehong, emong le emong wa bona, Morena. Lebitsong la Jesu Kreste hobe jwalo.

E-102 Ka dihloho tsa lona tse inameng jwale, rapellanang. Jwale, haeba hole monna kapa mosadi, ya nang le pelaelo ka hare ho pelo ya hae, moshemane kapa ngwanana., ya dumelang hore jwale Boteng ba Eo ke buang ka Yena phirimaneng ena. Haeba ose ngwana wa Modimo, na oka kgona hotla kapa ho atamela mona aletareng ena nakong ena eo Moya o Halalelang osantsane o ntlotsitse le bana ba bang, retle re rapele le wena? Na oka kgona hotla nakong eo re santse re inamisitseng dihloho tsa rona. "Dumela feela tsohle, dietsetswa badumelang."

E-103 Ore, "Moena Branham, ke batlile Modimo ka dilemo, mme ke hake soka ke tlatswa ka Moya. Hake Mokreste ya tswetsweng labobedi. Ke feela ke batla seo. Mme nna, Moena Branham, ke batla hore o nthapelle."

Na oka nyolosetsa kwano mona watla ema mona, hare ntse re hama pina ena, kapa re bina pina ena hang hape, ka dihloho tsa rona le dipelo tsa rona tse inameng? Dumela feela. Ke ikutlwa ho hlokahala hore ke etse sena, ka nako enngwe. Hake tsebe. Hake sika ke etsa sena le kamohla. Empa ke ikutlwa ho hlokahala hore ke etse sena ha jwale, hore pitso ena eke e etsahale. Ka tsela e jwalo, hotle, hape, hore pheletsong ya mongwana, hake eme kapele ho lona hape ... Haeba nka phela selemo hape, ba bangata mona bakase fumane seo. Lea bona? Baka sebe teng mona, hobane ho nale batho batsofetseng mona. Mme-mme hobane bongata mona bokaseke ba bateng selemo setlang ho tloha phirimaneng ena, empa ketla lokela hoka kopana le lona nakong etlang. Ka tsela e jwalo Boteng ba Kreste, ke lekopa hore letle kapele ha jwale, Lebitsong la Jesu,leho Moamohela jwalo ka Mopholosi wa hao, nakong eo re binang ka dihloho tse inameng.

Dumela feela, dumela feela ...

Lebatla hore ke rapele le lona, na lekatla kapele?

Tsohle dietsetswa, Na okase ...

Dumela feela O teng mona, nahana seo, feela Ya ratehang eo otlang ho ema kapela kahlolo ya Hae ka tsatsi le leng. Haeba sebe seo kgathatsa, na okasetle kapele? "Dumela feela. Tsohle ... "Hantle feela. Nyoloha hantle feela. Nyolohela kwano, kgaitsedi. Emong ha atle hantle hang feela? Tloho kapele. "Oho Morena, ke ... " Ke sona seo. Ke sona seo. Tlohong.

Morena, kea dumela.

"Ketla dumela hang feela jwale, Morena, O mona. "Tsohle ... "Ke lekile Morena, empa hake tsebe. Tsohle dietsetswa badumelang. Morena, kea dumela. Ke batla ho loka le Modimo. Ketla." Modimo Ale hlohonolofatse, bashemane, letswa hantle kantle.

[Emong ore ho Moena Branham, "Na o batla batle mona na?" - Mong] Jwale, ho lokile, moena. Ho lokile. Ketlaya hang feela mona. Ketla theoha le lona bohle ...

Oho Morena, kea dumela;

Tsohle dilokile. Oho Morena, ke ...

E-104 Sheba, kamora hore O tsoha bafung, lemong tse leshome le motso o mong tsa makgolo tse fetileng, ke mona hape O boetse o entse tshepiso matsatsing ana aho qetela hore retla O bona hape, hore O feela Otla etsa sena. Mme ke Wena enwa hape, phirimaneng ena, hantle feela kapela mahlo a ka, lemong sena sa mahlale, mme O roba molao o mong le o mong wa mahlale, O robokela tsohle, mme O theohela hantle feela hara rona, leho paka hore O tsohile bafung. "Ketla dumela, Morena. Kea dumala."Ha rentse re bina hang hape.

Morena, kea dumela.

Na okatla ha jwale, o phomole, etlo ha jwale. Nyolohela hodimo, kaofela ha lona. Bohle ba batglang ho amohela Kreste phirimaneng ena, na lekatla.

Tsohle dietsetswa badumelang, Morena, kea dumela.

Oho Morena, ketla dumela.

Haho se lokelang ho etsuwa, Morena. Eo ke ponahatso yaho qetela eo O etshepisitseng. Ho rera Lentswe, ho fodisa bakudi, hopola, Lentswe le rerilwe, bakudi bafodisitswe. Empa ponahatso yaho qetela ke ena ho Kereke e bitsitsweng, Kereke ya Pentakonta e bitsitsweng. Ponahatso yaho qetela. "Ketla dumela."

E-105 Jwale, hare fumana sena, nomoro e nepahetseng, kapa supa, e bolela phethahalo. Kene ke batla feela ho etsa bonnete. Moya o Halalelang ... Hale soka le mpona ke nale tshebeletso ya phodiso, ebe kese ke reteleha hang feela ke bitse ba batlang ho amohela Morena. Lea bona? Empa Moya o Halalelang o itse, "Etsa seo." Lea bona? "Etsa seo hang feela. Ena ke nako. Etsa seo." Ka nahana ... Ka reteleha ho Moena Mack. Are, "Etsa seo." Ke bana moo baleng teng, supa, nomoro e phethahetseng. Mohlomong ke pitso ya bona yaho qetela, empa bautlwile seo. Baentse hantle feela seo Modimo Aba laetseng sona.

"Ya utlwang Mantswe Aka a dumela Ya Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng, aka setle kahlolong, empa o tswile lefung ho kena Bophelong." Batswile lefung ho kena Bophelong.

"Ya Ntshwabelang kapela batho, le yena Ketla moswabela kapele ho Ntate le Mangeloi. Empa ya Mpakang kapele ho batho, yena Ketla mopaka kapele ho Ntate le Mangeloi a halalelang."

E-106 Ke bana moo baemeng teng, banna ba bararo le basadi ba bane.

Na one o tseba hore ke tsela eo tswalo eleng ka teng lefatsheng lena kajeno, mona United States? Basadi ba bane ho banna ba bararo. Ke tsela eo tswalo eleng ka teng. Ke ena tsela ya tswalo hape phirimaneng ena, e kgutlela hape hara kereke. Amerika e fumana ya yon a yaho qetela. Ho fedile ka yona. Ke phetho seo. Re moo pheletsong ya nako.

Jwale kea ipotsa hore ba bang ba basadi, mme emong ya lokileng kapa mosadi emong feela mona, ya tletseng ka Moya o Halalelang, ba bararo kapa ba bane ba lona, bakatla mona, baeme le bokgaitsedi bana, nakong eo ke barapellang. Mme ebe ba bararo baena, mohlong ba baruti, batheohele tlase mona, baeme haufe le banna bana ba batjha baemeng mona, hore retle re pake sena mmoho.

E-107 Ke tlilo theohela tlase moo, ho rapela, leho ba beha matsoho batho bana. Hantle feela. Modimo Ale hlohonolofatse, baena. Ke theohela tlase moo le lona, hoka beha matsoho hodima bona.

Jwale ke rata hore bohle rebe le kgutso, haeba leka kgona ho etsa seo, motsotswana feela, karolong ena ya bohlokwahadi ya tshebeletso.

Jwale hlokomela. Sena ke sona feela seo baka se etsang. Keho ... Hlokomela. Lea tseba, bautlwile Lentswe la Modimo, mme batlile hodimo mona. Banna bana ba banyane lemong tsena tsa bona, basadi bana ba banyane lemong tsena tsa bona, ho ema mona ho etsa boinehelo hara letswele lena, bakgathetse ke sebe. Kere, "Mang le mang ya batlang ho amohela Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi wa hae, atle kapele."

Boteng ba Modimo boile baetsa tsebiso mehopolong, ho bolella batho se phoso ka bona, le hore ke mang bona, batswa hokae, ho etsahalang ka bona, lea bona, haeba seo ese Kreste, jwale etlaba seo ke eng? Seo ke tshepiso. Modimo O boletse hore Otla etsa seo. Mme batho bao, mohlomong kgetlo la pele bophelong ba bona ba ... Mme bona, baetsa dibe, bare, "Ho jwalo, ke dumela seo. Hantle feela. Ke moo o Lentswe le bonahatswa. Le ile la fetolwa nama. Lentswe le boetse ke nama hape, Modimo A sebetsa ka nama ya motho hape. Rea tseba hore seo ke nnete." Mme batla mona bare, "Ke qetile ka sebe." Seo ke boipolelo bopepeneneng. Ke sona seo hantle feela.

E-108 Jwale, lona batho baratehang batlileng mona, ka tsatsi le leng ketla lokela ho kopana le lona, kgaitsedi, mose ola, emong le emong wa lona. Ke lokela ho kopana le lona mose ola. Ke lokela ho nka boikarabelo ho seo kese boletseng. Lona, e kanna yaba le entse ntho tse ntle haholo. Ekanna yaba le ile la mamela batswadi ba lona. Lebile le entse ntho tse ntle haholo. Empa ntho e kgolo kaho fetisisa eo le kileng la e etsa maphelong a lona ke sona seo lese etsang ha jwale. Lea bona? Ke yona ntho e kgolo eo le kileng lae etsa mona.

Jwale, haeba Modimo-haeba Modimo A rometse Moya wa Hae leho tiisa, eba Yona ntho eo E bua ka nna, mme ere,"Etsa pitso." Jwale, haeba le kile laeba dikopanong pele, le lokela hoka tseba hore ha nkebe ke etse seo. Ke nehela moruti ho etsa seo kamehla ho etsa sena. Empa o boletse jwalo, "Etsa sena." Lea bona? Yaba ke etsa sena. Hang feela kapele, kene ke tlilo. Ho nale emong mona, ke ile ka bona Kganya eo e leba ho yena. Ka qala. Mme hang feela, yaba eya nyamela. Na le ile la hlokomela tsela eo e ileng ya fetoha ka teng? Yare, "Bitsa hona jwale." Ke phetho seo nkase etsang. Hantle feela. Ke phetho seo ke neng ke lokela hose etsa. Ke lona bana jwale.

E-109 Jwale, Jesu o boletse, ho Mohalaledi Johanne 5:24 lea bona, ke sena, sane, "Ya utlwa Mantswe Aka, le ya dumelang ho Ya Nthumileng, o nale Bophelo Bosafeleng." Na le dumela seo mora? Ledumela seo emong le emong wa lona, banna? Le lona basadi le dumela seo? Ke phetho seo leka se etsang.

Ebe jwale o etsang? Amohela. Haho seo oka se etsang. Ere, "Morena," pelong ya hao. "Ke maswabi ka seo kese entseng". Ke amohela ka thabo seo Jesu Ase entseng ho nna. Phirimaneng ena, ho tloha horeng ena hoya pele, ke tlilo phelela Yena. Ke tlilo amohela Jesu Kreste jwalo ka Mopholosi waka. Ke tlilo amohela kolobetso ya Bokreste. Ke dumela hore O tla ntlatsa ka Moya O Halalelang. Ke rata ho O phelela.

E-110 Nakwana feela otla fumana hore ntho enngwe le enngwe e fetohile, mme ose ole sebopuwa se setjha. Bophelo bo botjha bo kena ka hare ho wena, mme ebe o phela ho tloha moo. Mme ebe ketla kopana le lona setulong sa kahlolo sa Kreste, emong le emong wa lona. Ketla kopana le lona moo, mme ketla lokela hoba le boikarabelo hodima ... Modimo O tla nketsa hore kebe le boikarabelo. Empa hale amohela hodima ... Ere mohlomong, "Sohle seo kese entseng, leha hole jwalo O ya tseba, ke lona lebaka le etsang hore ke eme kapela batho bana kere ke maswabi. Hake ... Kene kesa ikemisetsa ho etsa seo. Hakesa batla ho etsa seo hape. Ke lesitse seo. "Seo ke eng ...

Jwale ke batla hore le inamise dihloho tsa lona. Ke batla emong le emong wa lona baena le dikgaitsedi, ke batla emong le emong wa lona a mpehe matsoho. Ke rata hore motho emong le emong wa kereke mona, Mokreste emong le emong, hoka ikokobetsa kaho inamisa dihloho tsa lona hare ntse re rapela. Na leka rapela le nna, hore Modimo A fana ka dikopo tsena kapa ho arabea dikopo tsena?

E-111 Jwale, Ntate ya Lehodimong, mosadi ke enwa a eme a lla, mosadi emotjha dilemong, mosadi ya motle e motjha, a lla. O ... [Moena Branham o tswella ho rapella batho. Karolo esa sebetseng lebanteng - Mong]

... kamora ho tiisa seo O boletseng hore O tla se etsa. O tshepisitse hore O tla etsa seo. O theohile ho fodisa bakudi leho fodisa bashwang, bafetotswe ho tloha lefung ho leba Bophelong.

Ebe ba bang, meya e shwang, baile bapotlakela aletareng. Mangeloi a Lehodimo A ile A thaba haholo, hoya ka Lentswe la Modimo, "Balahlehi bakgutla." Jesu A ntsha mademona ka monwana wa Modimo, empa ha A pholosa nku, O e beha mahetleng a Hae, matla A Hae a mmele, mme A e kenye.

Jwale ke bana moo baleng teng, Morena. Ke ba Hao. Ke batlisa ho Wena, jwalo ka tiiso ya lerato phirimaneng ena. Baboloke, Morena, ka kgotso e lokileng. Mme O ba nehe Bophelo Bosafeleng, hore baseke batimela, empa baphele ka hosafeleng. Modimo, O tshepisitse hore O tla motsosa ka tsatsi la bofelo. Ke dumela seo. Mme ke ba Hao.

E-112 Jwale ka hloho tsa rona tse inameng, kaofela. Ke tlilo kopa hore letle aletareng ha jwale, hore, hotswa botebong ba pelo tsa lona, letla ka boitelo. Le hotswa botebong ba pelo tsa lona le dumela Bibele e nepile; hore Jesu Kreste, Mora wa Modimo, O shwele bakeng sa hao. Hao lokelwe ke sena. Hao lokelwe hohang feela. O tseba seo le wena. Empa jwale ka hobane osena tokelo. Modimo O Morometse, Ya lokileng; hore wena, hosa lokeleng hoo ha hao, hore le etswe bara le baradi ba Modimo. Haho letho ... Empa se seng ka hare ho wena seo bolella hore haho ya lokela ke seo, mme wa seamohela. Le dumela seo ka pelo yohle ya hao, le Moamohela jwalo ka Morena le Mopholosi. Hase seo lese entseng, empa ke seo le dumelang hore se entswe. Na le dumela seo. Ke batla hore le phahamise matsoho a lona, lere, "Ha jwale, Lebitsong la Kreste, ketla amohela Jesu Kreste ho nka sebaka saka jwale moo." Ke phetho seo a batlang hose etsa, ho nka sebaka sa hao. Modimo Ao hlohonolofatse, mme Ao hlohonolofatse. "O tla nka sebaka sa saka."

E-113 Jwale ke batla hore o fetohele hantle feela ho letshwele. O fetohele hantle feela ho lona, ka tsela e tjena, le shebane le lona. Ke batla hore lona batho baemeng le rapele, ke batle hore le lebelle batho bana. Jwale sheba ha bantse ba phahamisitse matsoho a bona.

Lona baneng batseba hore le baetsadibe, mme jwale le tswile lefung le kene Bophelong, phahamisang matsoho a lona ka tsela e tjena lea phahamisetse moyeng. Phahamisang matsoho a lona. Ke batla lona letshwele le baamohele jwalo ka bana babo lona baena le dikgaitsedi, phahamisang matsoho a lona ka tsela e tjena. Jwale, ke lona bao.

Ho bokwe Modimo! Ho bokwe Modimo! Ke ba Hao. Ke bara le baradi ba Hao Modimo, ba pholositsweng.

E-114 Jwale hare, emong le emong wa lona, ka hloho tse inameng, re leboha Modimo ka seo ase entseng ho bona.

Ke ba bakae mona, bakulang, baikutlwa bakula, phahamisang matsoho a lona, mme ore, "Kea dumela hore Boteng ba Jesu Kreste mona phirimaneng ena bomphodisitse. Hakesa kula hohang feela." Phahamisang matsoho a lona, emong le emong. Lebellang mona, letshwele kaofela. Ho lokile. "Ke fodile ka Madi A Jesu Kreste."

Jwale, hare inamiseng dihloho hang hape. Mme emong le emong, lona batho, nyolohang, ba beheng matsoho batho bana, lona Bakreste. Le rata hoba nehela letsoho le letona la kopanelo, mme le bahlohonolofatse, mme leba memele kerekeng ya lona, leha ekaba ke eng. Modimo Abe le lpona.

Hare inamiseng dihloho tsa rona jwale. Mme emong le emong wa rona, ka tsela ya hae, a lebohe Modimo ka seo A se entseng. Ho lokile. Hare inamiseng dihloho tsa rona.

Moena Mack, ke eng haosatle hore kwalla tshebeletso ena ka thapelo.