Letshwao (63-0901M)

1-1 Le ka dula fatshe. Dumelang, bohle! Ke thabo ho ba tshebeletsong ya Morena hoseng hona, ho kgutlela hape ho ... Ho ne ho sa tsebahale hore re tla boela re kgutla kapa tjhe, empa Morena o entse mokgwa, mme re kgutletse tshebeletsong kajeno. Jwale re lebeletse tse kgolo kajeno, hoseng hona, thutong ena ya sekolo sa Sontaha, Lentsweng. Mme bosiung bona ho tla ba le ditshebeletso tsa phodiso hape, le tshebeletso ya selallo ho e latela.

1-3 Mme jwale re na le tlhohonolofatso ya ngwana, ke dumela hore ... Moena Neville o na ntsa mpolella hore motho e mong o na le ngwana ya tla hlohonolofatswa. Mme ha ba ka tlisa ngwana jwale, nakong ena. Mme moena rona o tla sala, kapa ba bang ba bona, okonong kapa pianong, e nngwe. Mme ebe ba tlisa ngwana. Re tshware tshebeletso ya hlohonolofatso; hore re tle re kene hantle, kapele kamoo re ka kgonang, Lentsweng.

Hobane, re rata ho dula Lentsweng. Hoo, ke ntho e kgolo, ho fana ka nako ya rona hantle Lentsweng la Morena. Kahoo re lebohela haholo monyetla wa ho kopana le lona bohle mona kajeno, le ho ... le ena -- tshebeletso ena.

1-5 Mohlomong ke fositse. Ho lokile, kgaitsedi. Ke ile ka hopola hore e teng. Mohlomong ke phoso feela. Ho lokile. Jwale, ke o leboha, haholo, ka mokgwa o tshwanang. Sena mohlomong, ke dumela hore se tlile ka motho e mong, ka motho ya itseng, mme ha batla ho e thatafatsa. Jwale bohle ba thabile? ... Ho bokwe Modimo!

Oh, ee, bathwana bana ke bana. Ke maswabi. Ke maswabi. Ho lokile, moholo, o ka tla.

Kgele, bananyana ba babedi, ba batle jwang, bananyana ba mahlo a masoothwana! Huh? Ho hotle. Lebitso la hae ke mang? Bona mona! Jenny? Jennifer Lee. Lebitso le qetellang ke lefe? Serept. O hlaha kae, Kgaitsedi Lee? Versailles, Illinois. Ke hantle jwang!

1-5a Jwale, Bibeleng. Jwale, ka tlwaelo, ba na le tlwaelo ya ho kolobetsa bana; ha re dumele ho kolobetseng bana, hobane ha ba eso ka ba etsa sebe, hobane ba sa le banyenyane haholo. Empa re dumela tlhohonolofatsong ya bana Moreneng. Jwale nna mmoho le moholo re tla bea matsoho hodima lesea le lenyenyane. Jenny, o rialo? Jennifer. Ke hantle.

A re inamiseng dihloho tsa rona.

Ntate ya Mahodimong, jwaleka ha hoseng hona re tlisa ngwananyana enwa e monyenyane, ya bitswang Jennifer, ho Wena, mmae mmoho le baratuwa ba tlile le yena ho tswa hole, ho hlohonolofatswa Moreneng. Re a tseba hore O ile wa bea matsoho a Hao hodima ba banyenyane ka mokgwa ona, matsatsing a Hao, mme wa re, "Lesang bana ba tle ho Nna, mme le se ke la ba thibela, hobane Mmuso wa Mahodimo ke wa ba jwaloka bona." Jwale re mo nea Wena, bakeng sa tshebeletso bophelong, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

1-5b Lebitso la ngwananyana e mong e monyenyane ke mang? Connie Lynn. Ho lokile, Connie-nyana, ho etsa, o nketsa hore ke ikutlwe eka hoja ke monyenyane. Ke eng, o tshohile? Oh, ke tshaba hore seo se ke se sebetse, mme. Ho lokile. A re inamiseng dihloho tsa rona.

Morena Jesu, mme o tlisa Connie enwa e monyenyane ho rona hoseng hona, tshebeletsong ya tlhohonolofatso ho ya Matla-ohle. O mo neile ngwana enwa, ho mo hodisa, mme o mo tlisa ho Wena, mmoho le kgaitsedinyana. Ke a rapela, Ntate ya Mahodimong, hore O tle o be mohau. Hlohonolofatsa lelapa. Hlohonolofatsa ngwananyana. Jwaleka ha re bea matsoho hodima hae, ka Lebitso la Jesu Kreste, re mo neela Wena bakeng sa tshebeletso bophelong. Amen.

Modimo a o hlohonolofatse, mmoho le bana ba hao ba banyenyane moo.

1-5c Kgele, re na le maseanyana a mangata jwale! Lebitso la moshanyana e monyenyane ke mang? Joel Watkin. Joel Lee Watkin. Aa moshanyana e motle, mahlo a maholo a maputswa! Kgidi! Le hlaha kae bohle? Ho tswa Georgia. Ke ne ke hopotse hore o hlaha ka Borwa. Ke ne ke sa tsebe ... Oh, ee. Oh, hi! Ke moshanyana e motle, wa Georgia, jwale, huh? Ke hantle, monghadi. Ee, monghadi, ke hantle haholo. Ebile o a bua, hape. Ha ho jwalo?

A re inamiseng dihloho.

Ntate ya Mahodimong, re tlisa moshanyana enwa e monyenyane ya ratehang, jwaloka ha mme le ntate ba sa eme mona ka -- temohong ya kopano ya bona. O ba neile moshanyana enwa ho mo hodisa, mme ba mo kgutlisetsa ho Wena. Ka mokgwa oo -- e ka bang papiso e ntle, jwaloka Anna, wa mehleng ya kgale, ya ileng a rapella ngwana; mme Modimo wa mo nea ngwana, mme a mo kgutlisetsa tempeleng ya Modimo, nyehelong. Etsa, Morena, hore moshanyana enwa e tle e be mohlanka wa Hao, hore ntate le mme ba tle ba hlohonolofale, ba phele hantle le ho ka ba le matla ho mo hodisa. Mme a ke a phele bophelo bo bolelele, bo atlehileng, mme e be mohlanka Hao, ha re mo neela Wena, ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen. (Hlohonolofala!) Mme o mo etse monna ya lokileng, mohlomong moporofetanyana e mong jwaloka Samuele.

1-5d Jwale bashanyana ba babedi ba banyenyane ba batle ke bana. Kgele! Ba bararo moo? Hantle, ke lapa lohle. Lebitso la hao ke mang? Michael. La hao? Paul. Aa mabitso a matle! Mme la hao? Debra. Ke hantle haholo. Mikaele, le Paulosi, le Debora. Mme lebitso la lona le qetellang ke mang? Ellis? Tjhe, ke lelapanyana le leholo le babatsehang le letle, ke a o bolella.

O a tseba, ha ke bona mathaka a manyenyane jwalo, ho nkisa morao ka nako tsohle ha ke sa le moshanyana e monyenyane. Mme polelo ya kgale e itse, o a tseba, "Ba hatakela maoto a hao jwale, mme hamorao pelo ya hao," empa ha ke dumele hore ho tla ba jwalo ha re ba neela Morena. Re na le boikarabelo mona, mme Modimo o beile hona letsohong la hao. O o entse moreri. Hangata ke buile ka bareri ba basadi, o a tseba, empa mme e mong le e mong ke moreri; phutheho ya hae ke ena, o a bona, ho hodisa bathwana bana hantle, ha ntate a ntse a sebetsa. Mme le na le boikarabelo. Modimo o le hlohonolofatse bobedi ba lona. Le na le lelapa le letle le lenyenyane.

1-5e Ntata rona ya Mahodimong, re tla mmoho le Mikaele e monyenyane, eo ho bonahalang eka ke letsibolo. Mme re beha matsoho a rona hodima hae, tlhohonolofatsong, ho Jesu Kreste. Lelapa la hae le tlisa ba banyenyane ba bona hobane O beile sena ho bona -- tlhokomelong ya bona, mme ba a tseba hore ha ba na bokgoni, ntle le thuso ya Hao, ka hoo ba tlisa lelapanyana la bona, ho le hlohonolofatsa.

Jwale ke O neela Mikaele monyenyane mona, e le tshebeletso bophelong, ka Lebitso la Jesu Kreste. Ka mokgwa o tshwanang, re bea matsoho hodima Paulosi e monyenyane, mme re neela bophelo ba hae ho Jesu Kreste, e le tshebeletso bophelong bakeng sa tlotliso ho Modimo. Le hodima Debra e monyenyane, re bea matsoho hodima hae, Ntate, nyehelong, kgopotsong ya Jesu Kreste, Ya beileng matsoho a Hae hodima bana ba banyenyane, a re, "Ba leseng ho tla ho Nna; le se ke la ba thibela." A bophelo ba ngwananyana enwa bo hlohonolofale Mmusong wa Modimo.

Hlohonolofatsa ntate le mme, a ba ke ba phele, halelele ka thabo maphelong, ho ka bona bana ba bona tshebetsong ya Modimo. Re kopa tlhohonolofatso ena tlotlisong ya Modimo, ha re ba neela ka Lebitso la Jesu Kreste. Amen.

Le hlohonolofale! Le hlohonolofale! Le lelapanyana, le letle. Ho jwalo.

1-5f Ke eng ... O a tseba hore ke nahana eng? Bananyana ba ntse ba eba, ba batle jwale ho fetisa nakong eo ke neng ke sa le moshanyana e monyenyane. Ho jwalo, monghadi. Aa mahlo a maholo a matle! Lebitso la hae ke mang? Joanna. Mme lebitso la hao le qetellang ke ... Blair, Joanna Blair. Wena ya shebileng morao moo, na ha se popi? Ee, monghadi. Mme o phetse jwang, Joanna, huh? O batla a le dihlong-nyana hanyenyane, Joanna, o batla a le dihlong hanyenyane. Mothwana e motle.

A re inamiseng dihloho tsa rona.

Ntata rona ya Mahodimong, lelapa lena la Blairs le filwe sena kopanong ya bona, Joanna enwa e monyenyane. Mme re a tseba hore ditshiu di mpe, ha Satane a sa le lehlakoreng le leng le le leng, ho tshwasa, haholo-holo bananyana bana. Mme ba a tseba hore ha ba na bokgoni ho ka mo hodisa hantle. Mme ba batla hore a hodiswe hantle, hore e be mosebeletsi wa Hao. Le hona ba hodisa ngwananyana enwa ho O tlotla. Mme jwale ba mo tlisa, nehelong, ho Wena. Re bea matsoho a rona hodima hae, ka Lebitso la Jesu Kreste, ha re hlohonolofatsa Joanna Blair e monyenyane Mmusong wa Modimo, tlotlisong ya Modimo. Amen.

O hlohonolofale, Moena Blair. Morena a be le wena.

1-5f Dumela monghadi! Ke moshanyana ya motle jwang enwa! Hei, o phela jwang? Tjhe, kgele, o shebahala hantle haeba o ka reteleha ka mokgwa ona. Ee, monghadi. O na le hlohwana, e ntle, e bohehang, le sefahleho ho dumellana le yona. Huh? Lebitso la hae ke mang? Daniel Mark. Mme la hao la ho qetela? Harden. Harden, Daniel Mark Harden.

O hlaha hona mona, Moena Harden? E, monghadi. O tswa kae? Ho tswa New York State. O Yankee ha ho jwalo? Tjhe, ke naha e kgolo. Ke na le batho ba itseng ba dulang moo. Rangwanaka o dula Plattsburgh. Oh, ke bile le nako e monate haholo New York. Ke tla nyolohela moo kopanong ya ka e latelang, Motse wa New York, kereke ya lejwe e moo. Ke hantle.

Jwale, lebitso la hae ke Mark, o rialo? Daniel Mark, moshanyana e motle jwang!

A re inamiseng dihlooho tsa rona.

Morena Jesu, re tlisa ho Wena Daniel Mark e monyenyane, tlhohonolofatsong ya bophelo ba hae. Ho beilwe matsohong a ntate le mme, ho hodisetsa ngwana enwa e monyenyane tshabong ya Modimo. Mme ba tseba hore ha ba na bokgoni, kahoo ba mo tlisa ho Wena, Morena, hore O tle o hlohonolofatse bophelo ba hae. Mme, jwale, mme re a tseba hore ditshiu di mpe, tseo re phelang ho tsona. Re bona mathakanyana ana, re mpa re sa tsebe hore bokamoso bo tshwereng, empa, leha e ka ba eng, re ba bea tshepong letsohong la Hao. Re bea matsoho hodima moshanyana enwa, mme re neela bophelo ba Hae ho Wena, e le tshebeletso bophelong Mmusong wa Modimo, Lebitsong la Jesu re a rapela. Amen.

Modimo o hlohonolofatse, moena. Ke moshanyana e motle. Mme o hlohonolofale, Mark e monyenyane.

Oh ... ba tlise, ba tlise,

Ba tlise ho tswa dithoteng tsa sebe;

Oh, ba tlise, ba tlise,

Tlisa ba banyenyane ho Jesu. ...

Ke hantle haholo! Ke a leboha, kgaitsedi.

1-7 Ke ba ba kae ba neng ba le mo Sontaha, ba rapeletsweng Sontaha sa ho feta, ba utlwang phetoho mme ba utlwa ba fodile? Phahamisang matsoho a lona, ba ileng ba rapellwa. Oh, kgidi, bonang mona, e batla e eba e mong le e mong wa bona.

Ee, monghadi. Le nna ho jwalo, hape. Ke batla ho dula, ke mamele, le a bona.

Le a bona, ntho e nngwe e a etsahala, eo ke tla le bolella ka yona hamamorao. Kahoo, jwale, bonang, ke -- e ntle le ho babatseha! Mme ha re ka ... Re tla bua ka yona, kopanong e nngwe, le a tseba, nako e nngwe. E sa qala feela ho etsahala, mme re leboha haholo ka baka la yona.

2-1 Mme ke ne ke le tlase Kentucky, jwalekaha ke etsa selemo le selemo, ke theohela tlase moo. Ke ne ke le mmoho le metswalle e meng ya ka tlase moo. Mme hantle-ntle ha se ho tsoma metjhalla, mme le tseba seo, le a bona.

Kahoo re nakong e babatsehang, mme re leboha Morena haholo!

2-2 Ke loketse ho tsamaya jwale, ke loketse ho ya hae ka mora tshebeletso ena. Mme ebe, mme re ... Ebe ke tla boela ke kgutla hape, kamora nakwana, ke ye New York, bakeng sa tshebeletso. Mme haeba re ka fumana monyetla ho ka ema hanyenyane, ehlile, re tla thabela ho ka ba le kopano e nngwe mona Tabernakeleng.

Mme ebe ke loketse ho kgutla, ke ye Shreveport. Ebe re kgutlela hae, mme ke lekantse ho ba mona matsatsing a phomolo, ha Morena a rata, ke kgutlise lelapa. Mme ebe -- mme ka baka leo ke batla ho ...

Ebe dikopano tsa ka di nyolohela Phoenix, ka Pherekgong. Ke kopano ya selemo ya Borakgwebo Ba Bakreste moo. Mme beke kapa matsatsi a leshome pele ho moo, ke tla leka ho renta ntho eo e kgolo ... Batho ba Jesus Name; e ne ntse le Moena Garcia, le -- moena wa Mospanishi ba ena le sebaka se seholo moo se setle hona moo. Ba sa tswa se haha. Se ka nka dikete tse mmalwa tsa batho, se setjha, mme phutheho ya bona e nyenyane haholo. Ba mpoleletse hore nka se renta nako le nako ha ke batla. Ho ena le hore ke nke sebaka se bulehileng feela, feela mona phuleng, kerekeng ho ya kerekeng e nngwe, ke dumela hore ke tla tsepamisa ntho ena yohle kopanong e le nngwe e kgolo ya tshebeletso, le a bona, mme ke e tshwarele moo he.

Mme ebe re ka renta tempele. Re sa tla ya le ho utlwa jwale hore na re ka kgona, mme ebe re tshwara Seboka sa Borakgwebo Ba Bakreste.

2-5 Ebe, ho fihlela taba tsa mose di hlaka hantle, re tla leka ho tshwara dikopano ho phatlalla le Borwa, bakeng sa Pherekgong, le Hlakola, le Hlakubele, ho phatlalla le dinaha tsa Borwa. Ebe re a tsamaya ... hobane, ha re ka qala jwale ebe re ya Afrika ... Le a bona, nakong ena ya Kresemose, ho bona, ke letsatsi la bone Phupu. Le a bona, ho -- pula e a na mme ho hobe, mme o ke ke wa ya moo nakong eo, kahoo nako e ntle ho ya moo ke hamamorao. Mme re rata ho qala, haeba re ka kgona, Norway, mme re theose jwalo lefatshe ho pota, re sebeletse nnqa Afrika, ho qetella tlase moo, ha Morena a rata.

Empa re rapelleng jwale. Mme re a le rata, hape le tseba hoo. Kahoo re lebeletse tse kgolo tse kgaphatsehang, hodima tseo tsohle tseo re ka di etsang, leha e le ho nahana hore Morena a ka di phetha.

2-8 Mme re dumela hore, bosiung bona, ho tla ba le tshebeletso e kgolo ya ho fodisa. Ke dumela ho tla ba le ... nke ke ka bua haese nakwana feela, hobane re na le selallo bosiung bona. Mme metsotso e ka bang mashome a mabedi kapa a mararo, ebe re tshwarana le mola wa ho rapella, mme hang-hang kamorao ho moo, re tla ba -- re be le selallo. Mme o amohelehile ho sala le rona; re tla thaba. Ha re na -- selallo se beetsweng moedi. Ke bakeng sa modumedi e mong le e mong, modumedi ka mong.

Mme pele ke bala Mangolo, na re ka se inamise dihlooho tsa rona motsotso feela ke nahana jwalo. Ke tla kopa motswalle wa ka ya lokileng, Moena Lee Vayle, ho ka re etella ka lentswe la thapelo, hore Modimo a tle a hlohonolofatse Lentswe la Hae. Moena Vayle, na o ka re etsetsa seo? [Moena Vayle jwale o a rapela -- Mong] Amen.

3-2 Fana ka sena, Morena. Fana ka hona, Morena. Fana ka hona, Morena. E, Morena. Amen.

Jwale ka pelo e hlomohileng, ka boikokobetso re tla Lentsweng. Jwale ke lakatsa ho bala, hoseng hona, ho tswa kgaolong ya 12 ya Exoda, ho qala ka temana ya 12, temana 12 le 13, mmoho. Mme mamelang ka hloko jwale. Mme pele ho selallo bosiung bona, ebe o bala kgaolo ya 12 ya Exoda, kgaolo eo yohle; hobane temaneng ya 11 feela mona ke boitokisetso ba leeto, le selallo pele ho leeto. Mme re batla ho atamela sena ka boikokobetso jwale. Jwale temana ya 12 ya kgaolo ya 12.

Ka bosiu boo, ke tla haola ka naha ya Egepeta, ke otle matsibolo kaofela a naha ya Egepeta, a batho le a diphoofolo, mme ke tla hlahisa dikahlolo hodima medimo ya Egepeta. Ke nna JEHOVA.

Madi e tla ba letshwao la lona matlung ao le dutseng ho wona; ke tla bona madi, ke le fete, mme kotsi ha e ka ke ya eba hodima lona ho le bolaya, ha ke otla naha ya Egepeta.

Morena a ke a hlohonolofatse Lentswe la Hae le Halalelang!

3-3 Jwale ke batla ho nka thero ho tswa moo, lentswenyana feela le ditlhaku di hlano: Letshwao. [Lentswe leo la Senyesemane ke "Token" mme le ditlhaku di hlano -- Moft] Letshwao! Ke batla ho bua ka lentswe leo, kapa ke rute thuto ena ya sekolo sa Sontaha, ka lentswe la "letshwao." Bibele e boletse mona, "mme madi e tla ba letshwao la lona." Mme re batla ho sebedisa lentswe "letshwao."

3-4 Jwale ha re tsebe; ha ke tadima nako, ha nako e fihla, tjhe, tsena ke na le Mangolo a mangata-ngata, a ngotsweng mona. Kahoo ha se ... Mme ka tsebo ya hore nke ke ka ba le lona nakwana. Mme re tseba jwang hore lena e ke ke ya eba kgetlo la ho qetela leo ba bang ba rona re tla kopana mmoho, kahoo a re lekeng ho atamela Hona ka boikokobetso feela jwalo. Ke a tseba hore ho thata. Morena o re neile hoseng ho hotle jwale, hape, bakeng sa tshebeletso, ho monate. Mme jwale a re lekeng ho tsepamisa maikutlo nthong e nngwe le e nngwe eo re buang ka yona, hore ho tle ho ... haeba kahare moo ho ena le ntho eo Morena a batlang hore le ka e tseba, hore le tle le e newe.

4-1 Mme ha re a ema mona feela ho ka bonwa. Le ka mohla ha re tle mona hore feela ba bang ba bone hore re ne re apere diaparo tse jwang. Kapa ... Re, re tla mona ka ntho e le nngwe, jwalekaha moena rona a rapetse thapelo eo, "Re mona bakeng sa ho utlwa Lentswe, Lentswe le tlang ho rona." Re batla Hoo, ke yona feela ntho e tla bolela se seng ho rona, ntho feela e tla ba bohlokwa, ntho feela e tla re thusa.

Mme re batho ba timelang. Batho bohle ba lebile Bosafeleng. Mme re na le nako ena e kana ho ka etsa diqeto tsa rona hore na re tla leba tseleng efe. Mme tsela e ka pela rona; re ka nka lehlakore lefe kapa lefe feela leo re batlang ho le kgetha. Ke mokgwa oo A beileng Adama le Eva, mme ke tsela eo A re beang ka yona.

Re loketse ho hopola, hore ho sa natse hore re etsang, kapa re atlehile ha kae, bophelong, ntle le Kreste re lahlehetswe ke ntho tsohle ka ho phethahala.

4-4 Kahoo haeba A, kamora ... Haeba ke Yena feela hohle ho teng hoo re ka ho lebellang pele, re tla be re le batho ba dithoto ho fetisa ho lesa ho amohela Hona, ho ba, le ho -- le ho rata Hona. E seng feela ho Le amohela, empa o tla ntlheng e kgolohadi le ho feta moo. Kamora hoba o Le fumane, se ke wa Le nka mme wa Le beha rakeng. Le loketse ho kenngwa tshebetsong.

Jwaleka ho ya ngakeng ho fumana dihlare, ebe o di beha rakeng. Haeba o eya ho nka moriana, nwa moriana. Haeba ho ena le bolwetse bo o hlophang, mme ebe le setlhare sena se loketse ho o thusa, nwa seo a o fang sona; le ka mokgwa feela oo a bolelang hore o o nwe, hobane ka nako e nngwe metsotso e mmalwa feela e etsa phapang e kgolo hore na o o nwa jwang. Mme ka mokgwa oo re tsebang ...

Empa tabeng ena, kajeno, motsotswana feela wa diqeto tsa hao o ka rala pheletso e sa Feleng ya hao. Le nke feela ka tsela eo A o neang Lona.

4-7 Letshwao, "Madi e tla ba letshwao la lona."

Jwale pele, letshwao, ke eng? Ke lentswe le tlwaelehileng ho sebediswa ho rona batho ba buang Senyesemane, haholo-holo mona Amerika. Letshwao ke ... Hantle-ntle, buka ya mantswe e bolela hore letshwao ke pontsho, ke pontsho ya tefello ya leeto, tefo e lefilweng, le a bona; hore tefello ya leeto, kapa tefo, tefo e hlokahalang e lefilweng.

Jwaloka tefo ya leeto seporong kapa tefo ya leeto tseleng ya bese. O ye o kene mme o reke ya hao -- tefo ya hao ya leeto, mme ebe ba o nea letshwao, mme letshwao leo ke ke la sebedisetswa ntho efe kapa efe feela ntle le tseleng ya seporo seo. Mme ke letshwao, mokgatlong wa seporo, la hore o lefile tefo ya hao ya leeto. Ke letshwao, mme o ke ke wa le sebedisetsa ntho e nngwe e hosele. Ha le sebetse tseleng e nngwe e hosele. Le sebetsa tseleng eo feela. Mme ke letshwao.

5-3 Jwale tlase mona, moo re buang ka taba ena, mona moo re qalang, ke Modimo o reng ho Baiseraele, "Madi a konyana ke letshwao la lona." Konyana ya Iseraele, e hlabilweng, e ne e le letshwao le hlokahalang la Jehova. E loketse ho ba madi. Modimo o entse letshwao mme wa le nea Baiseraele. Mme letshwao le leng le ke ke la sebetsa, le a bona, le ke ke la hlomphuwa.

Lefatsheng, Ke bohlanya bo boholo. Empa, ho Modimo, Ke yona feela tsela. Ntho feela eo A e hlokang ke Letshwao leo. Le loketse ho ba moo. Mme o ke ke wa ba le Letshwao pele tefo e lefshwa, ebe jwale o morui wa Letshwao le o fang monyetla wa ho feta ka bolokolohi. "Ke tla bona Madi, Ke le fete."

5-6 Aa nako e tjee, eo, aa monyetla o mo kakang, ho tseba hore o nkile, ka ho wena, Pasa. "Ha ke bona Madi, ke tla le feta." Ke yona feela ntho eo A tlang ho e lemoha. Ha ho letho feela le ka nkang sebaka sa Lona; ha ho phapanyetso, mokgatlo, leha e le letho feela. Ho batleha Seo. Modimo o itse, "Seo feela ke sona seo ke tlang ho se bona."

Ha ho natse hore ba ne ba lokile hakae, ba ne ba nepahetse ha kae, ba ne ba ena le thuto e kae, ba ne ba apara jwang, letshwao e ne e le yona feela ntho. "Ha Ke bona letshwao, Ke tla le feta." Madi e ne e le letshwao la hore tlhoko ya Jehova e phethilwe, hore e entswe. Madi a ne a emetse letshwao. Madi e ne e le letshwao. Le a bona? Bophelo bo neng bo ...

5-10 Modimo o ne a boletse hore, "Tsatsing leo le jang hoo, le tla shwa tsatsing leo." Mme ho ile ha eba le bophelo ba phapanyetso bo tloswang bakeng sa bophelo ba modumedi. Modimo, mohaung, o ile a amohela phapanyetso bakeng sa bophelo bo silafetseng ba motho. Nakong eo ngwana Hae a neng a itshilafaditse ka sebe, sa ho se dumele Lentswe, yaba Modimo, e leng morui wa mohau, o etsa phapanyetso; mme, seo e le hore, ntho e nngwe e ne e loketse ho shwa sebakeng sa hae. Ha ho ntho esele e neng e ka sebetsa.

Ke kahoo diapole le diperekisi tsa Kaine, jwalo-jwalo, di sa kang tsa sebetsa. E ne e loketse ho ba bophelo bo nang le madi ho bona, mme bophelo bo ne bo tswile sehlabelong, mme jwale madi e ne e le letshwao la hore taelo ya Modimo e phethilwe.

6-2 Jwale, Modimo o ile a batla eng? Bophelo; mme madi a bontshitse hore ho ne ho loketse ho ba le bophelo bo tsamayang. Ka baka leo madi e ne e le letshwao la hore ho fanwe ka bophelo, hore se seng se shwele, tlhoko ya Modimo; hore bophelo bo abilwe, le hore madi a tsholohile. Mme madi a ne a emetse letshwao, hore bophelo bo ile. Bophelo ba phoofolo boo Modimo o buileng hore bo nkwe, e ne e le hore madi a ne a emetse letshwao. Le a bona?

Morapedi ya dumelang o ne a bonahatswa le sehlabelo sa hae, ke letshwao.

6-3 Ha ke batle ho dula nako e telele haholo dipolelong tsena tse nyenyane; empa, tseo o ka nkang tshebeletso yohle ho e le nngwe ya tsona, empa ke lakatsa ho emisa mona motsotswana ho tiisa seo. Yena modumedi o ne a loketse ho bonahatswa mmoho le sehlabelo sa hae. Le a bona? Haeba e le sehlabelo feela mme se etswa kae-kae ntle moo, o ne a fane ka sona; empa o ne a loketse ho bonahatswa ho sona. Hantle-ntle, o ne a loketse ho bea matsoho a hae hodima sona, pele, ho iponahatsa mmoho le sehlabelo sa hae. Mme madi a ne a bewa moo a neng a ka ema tlasa madi. Madi a loketse hoba kahodima hae. Mme hoo e ne e le letshwao hore o iponahaditse, a le molato, mme o pakile hore phapanyetso e se nang molato e nkile sebaka sa hae.

6-6 A setshwantsho se setle hakakang! Oh, molopollwa! Bona, toka e ne e phethilwe, mme tlhoko ya toka ya Modimo e halalelang e phethilwe. Mme Modimo wa re, "Jwale ke tla batla bophelo ba hao," mme yare ha bophelo bo sitilwe. Yaba phapanyetso e se nang molato e nka sebaka sa bona. Mme e le phoofolo e madi; e seng apole, perekisi. Seo se loketse ho etsa hore peo ya noha e totobale ka ho phethahala ho e mong le e mong, hore e ne e le madi. Mme madi ana, a neng a ke ke a tswa tholwaneng, a tswa phapanyetsong e se nang molato. Mme bophelo bo ne bo tswile, hape, sebakeng sa hae, mme madi e ne e le pontsho ya hore phoofolo e shwele le hore madi a tswile.

6-9 Mme morapedi ya tlotsang madi hodima hae, o ne a bontsha hore o bonahaditswe topollong, hobane o iponahaditse le ... sehlabelong, o ikgomahantse sehlabelong, mme madi a ne a emetse letshwao.

Hotle hakakaang! Aa setshwantsho se ka mokgwa oo! Ke setshwantsho se phethahetseng sa Kreste, hantle feela, modumedi ya emeng tlasa Madi a tsholohileng kajeno, ho bonahatswa le Sehlabelo. Hantle feela ka mokgwa oo e ka bang ka wona! Le ka mokgwa oo Kreste, e seng -- eo e neng e se phoofolo ... Le a bona, phoofolo e ne e eshwa, empa e ne e ...

Ntho e hlokang molato ka ho fetisa eo re nang le yona, ke hloma hore, e ka ba, ke phoofolo, ke konyana. Ha Modimo o ne o batla ho bonahatsa Jesu Kreste, O Mmonahaditse e le Konyana. Mme yare ha A batla ho Iponahatsa, O Iponahaditse jwaleka nonyana, Leeba. Mme leeba bophelong ba dinonyana tsohle le hloka sekodi mme le hlwekile ka ho fetisisa, mme konyana ke yona e hlokang sekodi le ho hlweka ho fetisa bophelong bohle ba diphoofolo. Kahoo le a bona nakong eo ...

7-3 Jesu o ile a kolobetswa ke Johanne, mme Bibele e boletse, "Yaba o bona Moya wa Modimo, jwaleka leeba, o theohela hodima Hae." Kahoo haeba e ne e ile ya eba ... Haeba e ne e ile ya eba phiri, kapa e leng hore e ne e ile ya eba phoofolo e nngwe feela, tlhaho ya leeba e ne e ke ke ya dumellana le tlhaho ya phiri, le jwalo tlhaho ya leeba e ne e ke ke ya dumellana le phoofolo e nngwe feela ntle le konyana. Mme ditlhaho tse pedi tseo di ile tsa kopana, mme di ne di ka dumellana e nngwe ho e nngwe.

7-5 Jwale na le bona boitherelo pele? E ne e le konyana ha e ne e etla moo. Le a bona? Le a bona? Ke ... E ne e le konyana ha e ne e tliswa. E ne le konyana. E hlahile e le konyana. E hodisitswe, e le konyana. Le a bona?

Mme, ka mokgwa oo, ke mofuta feela wa Moya wa nnete o ka amohelang Lentswe, o ka amohelang Kreste. Ba bang ba bona ba tla leka, ba lekile ho O fumana, mme ba bea Moya wa Modimo hodima phiri, le a bona, bohale, tshilafalo, bokgopo. O ke ke wa dula moo. Moya o Halalelang o fofa o baleha kapele feela. E ke ke ya sebetsa.

7-7 O ka reng haeba Leeba leo le ile la theoha, mme, bakeng sa hore E be Konyana, ya eba e nngwe ya diphoofolo? O ka be O ile wa baleha kapele-pele mme wa kgutla. Le a bona? Empa yare hoba O fumane tlhaho eo eo O neng o ka momahana mmoho, Ya eba ntho e le Nngwe.

Yaba le Leeba le tsamaisa Konyana mme, lemoha, La isa Konyana hlabong. Jwale, Konyana e bile le kutlo Leebeng. Le a bona? Ho sa natse hore Le ne le E isa kae, E ne e eya ka bolokolohi.

7-8 Ke a ipotsa, kajeno, ha Modimo o re isa bophelong ba boinehelo bo phethahetseng le tshebeletso ho Yena. Ke a ipotsa hore meya ya rona ka nako e nngwe ha e ke e bopa, e batla e bontsha hore, ke a ipotsa hore na ebe re di konyana? Le a bona? Le a bona? Konyana e na le kutlo.

Konyana e iketsa sehlabelo. E -- ha e nke, ha e itseke. O ka e rapalatsa fatshe feela le ho e kuta boya. Ke pheto ntho eo e nang le yona. Ha e -- le ka mohla ha e bue letho ka hona; e neelana ka tsohle feela tseo e nang le tsona. Ke konyana eo. E fana ka tsohle ho ... e neela tsohle, boyona le sohle seo e leng sona.

Mme ke ka mokgwa oo Mokreste wa sebele a leng ka wona, ha ba ... ba iketsa mahlabelo, ba sa natse letho lefatsheng, empa ba fana ka sohle seo ba nang le sona ho Modimo. Le a bona?

8-2 Mme jwale ena e ne e le Konyana e phethahetseng, Kreste e ne e le yona. Mme jwale ka tshollo ya konyana ena, konyana ya tlhaho Egepeta, madi a ile a tlotswa, mme, yare hoba ho etswe, a emela letshwao, jwale e tla ba Madi a Konyana ee a emetseng? Le a bona? Letshwao la hore re itjhweletse mme re bonahatswa le Sehlabelo sa rona. Le a bona? Jwale, Konyana le Madi mmoho le motho di bonahatswa mmoho, Sehlabelo mmoho le modumedi.

8-3 Le a bona, o bonahatswa bophelong ba hao, ke Sehlabelo sa hao. Hoo ho o etsa seo o leng sona.

Jwale madi e ne e le letshwao, kapa sesupo. Madi a ne a bonahatsa hore morapedi o hlabile konyana, le ho amohela konyana, mme a tlotsa letshwao ho yena, hore o ne a sa hlajwe ke dihlong. O ne a sa natse hore le bonwa ke mang? O ne a lakatsa ha e mong le e mong a ka le bona, mme le ne le tlotswa ka mokgwa oo e mong le e mong ya neng a feta a neng a ka bona letshwao leo.

O a bona, batho ba bangata ba batla ho ba Bakreste, mme ba batla ho bo etsa ka sekgukgu hore motho e mong feela -- a se ke a tseba hore ke Bakreste. Kapa, ba sehlotshwana seo a tsamayang le sona, ba bang ba bona ba nahana, "Jwale, jwale, bona, ke batla ho ba Mokreste, empa ha ke batle ha Sekete-kete a ka tseba ka hona." O a bona? Jwale, he, o a bona, ha se Bokreste boo.

Bokreste bo loketse ho pepesa Letshwao la bona, o a bona, pontsheng, phatlalatsa bophelong, ka ofising, seterateng, ha matshewenyeho a dikile, ntho tsohle, kerekeng, le hohle feela. Madi ke Letshwao, mme Letshwao le loketse ho tlotswa, o a bona, kapa (ha se) esita le selekane ha se sebetse.

Madi e ne e le letshwao, kapa boitsebiso, ho tsebisa hore motho enwa o lopolotswe.

8-7 Jwale, he, lemoha, ba ne ba ena le, ba lopolotswe le pele ntho e itseng e etsahala. Ka tumelo ba tlotsa madi. O a bona, le pele e ka etsahala hantle, madi a ne a tlotswa ka tumelo, tumelong ya hore e tla etsahala. O a bona? Pele kgalefo ya Modimo e feta naheng, madi a ne a loketse ho tlotswa, pele. E ne e le morao haholo ha kgalefo e se e theohile.

Jwale re na le thuto moo eo ruri re ka, mohlomong ho e tlisa kgopolong ya hao, motsotswana feela. Bona, pele e phethahala, hobane ho tla nako eo ka yona o ke keng wa kgona hore Madi afe kapa afe feela a takwe.

9-3 Konyana e ne e bolawa nakong ya mantsiboya, ka mora hoba e bolokwe matsatsi a leshome le metso e mene. Mme ebe konyana e a bolawa mme madi a takwe nakong ya mantsiboya. Na le utlwisisa seo? Letshwao ha le a ka la tla ho fihlela e eba nakong ya mantsiboya.

Mme jwale ke nakong ya mantsiboya ya mongwaha oo re phelang ho wona. Jwale ke nakong ya mantsiboya bakeng sa Kereke. Jwale ke nakong ya mantsiboya bakeng sa ka. Ke nakong ya mantsiboya ya Molaetsa wa ka. Ke a timela. Ke a tsamaya. Ke a tswa, nakong ya mantsiboya ya Evangeli.

9-5 Mme re tlile jwalo ho tswa tokafatsong, jwalo-jwalo, empa ena ke nako eo Letshwao le tshwanetseng ho takwa. Ke le boleletse Sontaheng sa ho feta hore ke na le seo ke batlang ho bua le lona ka sona; ke sona sena. Nakong eo o -- ruri o ke keng wa bapala feela ka Lona. Ho loketswe ho etswa. Haeba ruri ho loketswe ho ya etswa, ho loketswe ho etswa jwale. Hobane, re ka bona hore kgalefo e se e batla e lokile ho ka feta naheng, mme ntho e nngwe le e nngwe e seng tlasa Letshwao leo e tla timela. Madi, a o bonahaditse.

9-6 Lemoha. Hobane bophelo ba phoofolo bo ne bo ke ke ba kgutlela hape hodima motho. Ha madi a ne a tsholoha, bophelo bo ile ba tswa, ehlile, hobane e ne e le motswako. Mme yare hoba madi a bophelo a tswe ho yona, bophelo kaha bo ne bo fapane le madi ... Jwale, madi ke kemistri ya bophelo, empa bophelo ke ntho e hosele le madi, empa bophelo bo mading. Mme bophelo ba phoofolo bo ne bo ke ke ba kgutlela hape hodima morapedi. Ha a ne a tsholla madi ana a konyana, o ne a loketse ho tlotsa kemistri hobane bona -- bophelo bo ne bo tswile mme bo ne bo ke ke ba kgutla.

Hobane, bo ne bo ke ke ba dula hodima motho, hobane bophelo ba phoofolo ha bo na moya. Phoofolo ha e tsebe hoba e feela, mme e -- feela e ... Ha e lemohe sebe. Ha e tsebe letho, kahoo ke sebopuwa se phelang empa ha se moya o phelang. Kahoo, bophelo boo ba phoofolo bo ne bo ke ke ba kgutlela hape hodima bophelo ba motho, hobane e se na moya bophelong boo.

10-1 Jwale, ho na le bophelo, madi; bophelo, le moya bophelong; moya ke semelo sa bophelo. Kahoo, e ne e se na semelo se itseng, e ne e le phoofolo, kahoo madi a ne a emetse letshwao la hore bophelo bo nkilwe.

Empa sebakeng sena se tlotlehang, tlasa selekane sena, ho na le phapang pakeng tsa Madi le Bophelo. Letshwao la modumedi kajeno ke Moya o Halalelang; e seng madi, kemistri, empa Ke Moya o Halalelang wa Modimo. Ke Letshwao leo Modimo o le batlang Kerekeng kajeno. Modimo o loketse ho bona Letshwao lena. O loketse ho Le bona kahara e mong Le e mong wa rona.

Kahoo, ha meriti ya mantsiboya e thea, le kgalefo e loketse ho diuwa ho tswa Hodimo, hodima ditjhaba tsa bohetene, le hodima baetsadibe ba hlokang borapedi, hodima -- le baipei ba ithetsang, hodima dintho tsena! Mme ke lekile ho itlhalosa le ho phela ka bokgabane mahareng a yona, ho lebella moo e neng e eme pele ke bua dintho tsena.

10-4 Jwale re phela meriting, mme kgalefo e se e itokiseditse ho tea, mme Modimo o batla Letshwao hore wena ka bowena o amohetse Letshwao la Hae, Moya o Halalelang. Ke yona feela tsela, le pontsho feela ya hore Modimo o tla feta, hobane Ke Bophelo ba Jesu Kreste ka sebele bo kgutletseng hape ka ho modumedi.

Bophelo ba phoofolo bo ne bo ke ke ba kgutlela morao, kahoo madi a ne a loketse ho takwa monyako, le hodima kosene le hodima motheo wa monyako; hore mofeta-ka-tsela e mong le e mong, batho bohle, motho e mong le e mong ya tlang tlung, a tsebe hore ho ne ho ena le -- le pontsho monyakong oo, ya madi, hore bophelo bo shwele monyako oo. Amen!

10-6 Ke tsela eo e loketseng ho ba ka yona ka modumedi ka mong kajeno, ya tletseng ka Moya o Halalelang; Letshwao la hore Madi a tsholohileng a Konyana, Bophelo boo bo neng bo le ka ho Konyana, bo kgutlile mme bo tiisitswe phatlalatsa ka hare moo, hore mang le mang ya fetang, a bua le wena, ya nang le kamano efe kapa efe le wena, a bone hore Madi a takilwe, mme Letshwao la Bophelo le neng le le Mading ao le hodima hao. O phonyohile kgalefong. Hoo feela; e seng ho ba setho. Tjhe, mohlomphehi!

Bophelo ba phoofolo bo ne bo ke ke ba tla hodima modumedi, hobane le hona e ne e le phoofolo; mme bo ne bo bua feela ka letswalo, ho bontsha hore ho tla tla Sehlabelo se phethahetseng.

10-8 Mme, jwale, na ho ne ho ka ba le Sehlabelo se phethahetseng ho fetisa Modimo Boyena ha a ne a fetoha Tefello, Boyena? Ha Modimo e ne e eba nama, Mading a Hae ka Sebele a hlodilweng, ke yona feela tsela eo Bophelo ba Modimo bo neng bo ka kgutla le ka mohla.

Hobane, rona bohle re tswetswe ka thato ya nama, mme kahoo bophelo bo ka moo ke ba lefatshe, mme bophelo boo bo ke ke ba tiya. Ke ntho e seng e ahlotswe le ho tsuwa. O ke ke wa bo kgomathisa. Ha ho mokgwa wa ho bo kgomathisetsa. Ha ho mokgwa ho bo latsa. Ha ho tsela ya ho bo ntlafatsa. Bo loketse ho timela! Ke yona feela tlhoko e teng. Bo loketse ho timela.

Mme Phapanyetso, Bophelo ba Jesu Kreste, bo loketse ho tla ka ho wena, e leng Moya o Halalelang, Letshwao la Modimo; hore o amohetse Madi a Mora Hae, Jesu Kreste.

Kahoo matsatsing a Wesele kapa ... Matsatsi a Luthere, ba ne ba lekanya, "ho dumela." Matsing a Wesele, "kemistri ya Madi." Empa lena ke tsatsi la ho qetela, moo -- Letshwao le hlokwang. Mme hoo ho etsa, mmoho, kopano bakeng sa Tlhwibilo. Le bona hoo?

11-4 Metsi, madi, le moya di tswa nakong eo mosadi a belehang ngwana. Ntho ya pele e tlang, tswalong e tlwaelehileng, ke metsi, ntho ya bobedi ke madi, mme ntho e latelang ke bophelo.

Mmeleng wa Morena wa rona Jesu Kreste ho tswile: metsi, Madi, le Bophelo. Mme Kereke yohle, Monyaduwa, mmoho, o bopilwe ka tokafatso, kgalaletso le kolobetso ya Moya o Mokgethwa, e leng Letshwao.

11-6 Jwaleka ha ho Baheberu 11 e bolela, "Bao bohle ba phaitseng ba apere matlalo a dinku le a dipodi, ba hloriswa, le dintho tsena tsohle tseo ba di entseng, leha ho le jwalo ha ba ka ba phetheha ntle le rona."

Mme Kereke letsatsing lena, e leng e amohetseng Letshwao, la Kolobetso ya Moya o Halalelang hore Madi a tsholohile le hore Moya o Halalelang o hodima Kereke; ntle le rona, ebe, ba ke ke ba tsoha. Empa ba itshetlehile ho rona, hobane Modimo o tshepisitse hore O tla ba le Yona, mme motho e mong o tla ba teng. Ha ke tsebe hore e tla ba mang, empa motho e mong o tla Le amohela. Boikarabelo bo le bong feela ba ka, ke ho Le rera. Ke taba ya Modimo ho batla peo eo e reretsweng. E tla ba teng, leha ho le jwalo. Hobane, ba tla ba teng, e mong le e mong wa bona, e mong mmoho le e mong; mongwaha wa metsi, mongwaha wa Madi, mme jwale mongwaha wa Letshwao la Moya o Halalelang.

12-1 Mme, hopola, Iseraele e fetile dinthong tse ngata, empa e ne e le nakong ya mantsiboya ha letshwao le ne le hlokeha; e seng hoseng, e seng boitokisong, matsatsing a leshome le metso e mene a ho boloka konyana. Iseraele e ile ya tseba hore ntho e itseng e a tla.

Le ka mokgwa o tshwanang Luthere o e tsebile, le Wesele o e tsebile jwalo, ekasita le Finney, Knox, Calvin, ba e tseba. Ke lona Lena! Ba tsebile hore ho tla tla nako eo Topallo ya Mollo e tlang ho kgutlela hape Kerekeng. Ba tsebile hore ho tla nako eo dintho tsena di tlang ho etsahala, empa ha ba ka ba phela ho ka di bona, empa ba ne ba e lebeletse.

Israele e tsebile hore ntho e nngwe e a tla, empa e ne e le nakong ya mantsiboya ha madi a konyana eo, letshwao, le tlotswa monyako. Feela, konyana e ne e se e bolokilwe.

12-5 Haesale e le Konyana ho tla jwalo. E ne e le Konyana nakong ya Luthere, e ne e le Konyana nakong ya Wesele, empa jwale ke nako ya Letshwao moo ntlo ka nngwe e loketseng ho kgurumetswa ke Letshwao. Ntlo e nngwe le e nngwe ya Modimo e loketse ho apeswa ke Letshwao. Tsohle tse ka hare ho yona di tlamehile ho kgurumetswa ka Letshwao. Mme Ntlo ya Modimo ke Mmele wa Jesu Kreste, mme ka Moya o le mong re kolobetswa bohle Letshwaong lena mme re fetoha karolo ya Wona, hobane, Modimo o itse, "Ha ke bona Letshwao lena le bonahaditswe, Ke tla le feta hodimo."

12-7 Ana ke hora e jwang eo re phelang ho yona jwale! Oho!

Madi a ne a bonahatsa, a bonahatsa modumedi, hobane bophelo bo ne bo tswile, bo ne bo ke ke ba kgutla, kahoo o ne a loketse ho ba le kemistri. O ne a lokela ho ba le ho kang ferefe, madi, kemistri e neng e bontsha hore bophelo bo tswile ho yona.

Jwale wona Moya ka Sebele ke Letshwao. Moya o Halalelang Bowona ke Letshwao, e seng Madi. Madi a ile a tsholoha Golgotha, ke nnete. Empa Madi, ho ya ka moo a leng kateng, a ile a boela hape dielementeng tseo a tswang ho tsona, ho tswa dijong tseo A phetseng ka tsona. Empa, o a bona, ka hare ho sele eo ya Madi e ne e le Bophelo bo ileng ba qala ho sisinya sele ya Madi. Ha e ne e le ... Kemistri e ne e se na Bophelo ka ho yona, boyona, mme ka baka leo e ne e ke ke ya sisinyeha. Empa yare ha Bophelo bo kena kemistring ya madi, Bo ile ba bopa sele. Ba iketsetsa sele ya Bona, yaba ho etla sele ka morao ho sele, yaba e eba Monna. Mme Monna eo e le Modimo, Emmanuele, nameng. Empa yare ha Bophelo boo bo kgutla, kemistri e ile ya ya ho bona, empa Letshwao ke Moya o Halalelang hodima Kereke, hore ba bona Kreste.

13-1 Ho loketse jwalo, hobane mosadi mmoho le monna hae ba e-ba bang. Ba eba bang. Mme ka mokgwa o tshwanang Monyaduwa mmoho le Kreste ba eba Bang. Thuto ya Monyaduwa, le thuto ya Kreste, di a tshwana. Mme hopola, "Oho, Theofile, lengolo la pele ke le ngoletse wena, ka ditaba tseo Jesu a qadileng ho di etsa le ho tswella ho di etsa." Lefu la Hae ha le a ka la Mo thibela. Tjhe, monghadi! O ile A kgutla hape. Eseng motho wa boraro, empa Motho yena eo O kgutlile hape ka sebopeho sa Moya o Mokgethwa, le ho ntshetsa mosebetsi pele, le ho tswella, buka ya Diketso e boletse. "Jesu Kreste ke yena maobane, kajeno le ka hosafeleng." Ke Letshwao leo. Ke pontsho.

13-5 Eitse ha Petrose le Johanne ba feta kgorong e bitswang e Lokileng, ho ne ho robetse monna wa sehole, a holofetse ho tloha popelong ya mmae yaba o re, "Ha ke na gauta le silivera; empa seo ke nang le sona, ke o neha sona. Ka Lebitso la Jesu Kreste wa Nazaretha, ema o tsamaye." O a bona? Mme ba ne ba buile le bona, mme ba tsebile hoba ke monna ya sa balang le ho ruteha, empa ba elellwa hore ba bile mmoho le Jesu. O a bona, Letshwao le ne le le teng, le bonahatswa. O a bona, "Seo ke nang le sona!" A bona moena wa batho, ya weleng a rapaletse moo, a holofetse a hloka sebopeho, le ntho tsohle. Mme bona Bophelo bo neng bo le ka ho Kreste bo le ka ho bona, "Seo ke nang le sona!"

"Ka Lebitso la Ka le tla leleka matemona." E seng, "Ke tla." "Le tla!" "Ha o ka re ho thaba ena!" E seng, "Ha Nka re." "Ha o ka re ho thaba ena!"

Oho, moena, hora ya Letshwao leo ho bontshwa e atametse. Re ka e bona. Re a tseba hore re atametse pheletso jwale. Re tlisitse mefuta yohle ya melaetsa, ho bontsha mehlolo le meeka, mme jwale ke mona re kgutlela hape ho seo Kereke e loketseng ho se etsa. Letshwao le tlamehile ho bontshwa. "Ha Ke bona madi, Ke tla le feta." Ntho e nngwe e hosele e ke ke ya sebetsa. E loketse ho ba Madi.

13-8 Jwale, Moya o Halalelang ke Letshwao la rona, ho tswa ho Modimo.

Jwaleka ha moithuti e moholo wa bodumedi, e le moithutwana, moena Baptise, monna ya motle, ya boitshwaro bo botle, ha a ne a etla ho nna ka nako e nngwe, mme a re, "Moena Branham," a re, "o bua ka Moya ona o Halalelang," a re, "kgele, hoo ha se ntho e ntjha." A re, "Haesale re E ruta, mengwaheng jwalo ho tswella." Yaba ke re, tjhe, ke tla ... A re, "Re amohetse Moya o Halalelang."

Ka re, "O amohetse neng?"

A re, "Ha ke ne ke dumela." Hobane, ke tsebile hore eo ke thuto ya Baptise, e leng hore, "Wena, ha o dumela, o amohela Moya o Halalelang."

Ka re, "Jwale Paulosi o boletse, ho Diketso 19, ho sekgakgatha, sehlopha sa Mabaptise moo, eo, moreri wa Baptise eo e neng e le e mong wa ba sokolotsweng ke Johanne, a neng a paka ka Bibele hore Jesu e ne e le Kreste."

"Eitse ha a haola le mabopo a hodimo a Efese, a fumana barutuwa ba bang, mme a re ho bona, `Na le amohetse Moya o Halalelang ho tloha le dumetse?' Ba re, `Ha re tsebe hore ho na le Moya o Halalelang?'"

14-2 Yaba o ba botsa hore ba kolobeditswe jwang. Mme ba ne ba sa ka ba kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, Konyana e hlabilweng. Ba ne ba sa bonahatswa mmoho le Yena, ho hang. Ba ne ba e dumetse feela; jwalekaha sehlare se dutse moo, mme o sa ka wa se nwa. Paulosi a ba laela hore ba kolobetswe hape, ka Lebitso la Jesu Kreste.

Mme yare ha a entse sena, yaba Letshwao le tla hodima bona. Ba ile ba bonahatswa ka mesebetsi le dipontsho tsa Moya o Halalelang, o buang ka dipuo ka bona, le ho porofeta, le ho tlotlisa Modimo. Ba ile ba bonahatswa jwaloka mmoho le Sehlabelo sa bona.

Mme Moya o Halalelang ke ponahatso ya rona. Ke Wona o re bonahatsang jwaloka Bakreste. E seng ho ba ditho ha rona dikerekeng, e seng kutlwisiso ya rona ya Bibele, e seng hore o tseba hakae ka Bibele. Ke hore o tseba hakae ka Mongodi, o a bona, hore Mongodi o phela hakae ka ho wena.

14-4 Ke ya hao -- ke hore bowena bo tsamaile. Ha o sa le teng. O itemoha o shwele, mme Letshwao ke lona le phelang ka ho wena. Mme ha Se bophelo ba hao; ke Yena.

Paulosi o itse, "Bophelo boo ke bo phelang jwale." O ne a phela bophelo bo fapaneng le boo a neng a bo phela ka nako e nngwe. "Ha se nna, empa Kreste o phela ka ho nna." Ke leo Letshwao le bonahaditsweng leo Modimo a le batlileng. Ho bonahatswa le sa rona ... Ponahatso mmoho le Sehlabelo sa rona, Bophelo ba Mopholosi wa rona ka ho rona, Moya o Halalelang.

Oh, kamoo e leng Letshwao la nnete! Ho ke ke ha hlola ho eba le Letshwao le leng hape. Oh, kgidi, ha feela o ne o ka utlwisisa -- mohopolo wa seo. Ha ke ne ke ena le matla hoseng hona, ka mantswe, ho tiisa le ho bea ka moyeng wa hao o ka hare; e seng ditsebe tsa hao, empa moya wa hao mme o ne o ka bona tiisetso ya Lona. Le nka, ka mokgwa oo Le etsang hore o phutholohe.

15-2 Haeba o ne o, tlotse molao, mme o ya qoswa lekgotleng la dinyewe. Mme o tseba, hore ha ba ka o fumana o le molato, hore o ne o tla shwa, o ne o tla ya setulong sa motlakase, kapa phaposing ya gase, leha e le mokgwa ofe kapa ofe feela wa ho bolawa oo ba neng ba ka o fumantsha wona, ka mohlomong ho fanyehwa, kapa ho hong, ho bolawa hampe, ho ya ka moo kahlolo e ne e le kateng. Le hona o tsebile hore o ne o ... O ne o le molato. O a tseba hore o ne o le molato, mme o loketse ho shwa ha o sa fumane mmuelli ho o emela, ya ka o hollang nthong ena. Mme jwale o ne o tla batla mmuelli ya kgabane ho fetisa eo o neng o ka mo thola.

Mme ka ho fumana mmuelli ya kgabane, mmuelli ya bohlale, o ne o tla ikutlwa hanyenyane hore nyewe ya hao ... o ne o ka phutholoha hanyenyane, hobane o ne o ena le mmuelli. Empa ho ne ho tla nne ho be le potso hore na ekaba mmuelli enwa a ka fetola mohopolo wa moahlodi, kapa ho fetola lekgotla; haeba mmuelli enwa, ka dipolelo tsa hae tsa bohlale le tsebo ya melao, a ne a ka fetola seo, mme a ne a ka buella nyewe ya hao mme a pake hore o loketse ho phela. Leha ho le jwalo, hodima tseo tsohle tsa hae -- boholong boo ba hae bo phahameng le puong eo ya hae ya boholo eo a neng a ka e etsa, le tshisinyo eo a neng a ka e bea hodima lekgotla kapa a ba le yona hodima moahlodi, o ne o ... Mohlomong o ne o ka phutholoha metsotso e seng mekae empa ho ne ho tla nne ho be le potso mohopolong wa hao, "A na a ka kgona?"

15-4 Empa tabeng ena, Moahlodi ka Sebele e eba Mmuelli wa rona. Modimo a fetoha motho. Ha ho mmuelli ya neng a ka kgona. Re ne re ke ke ra fumana e mong, Moshe, le Molao, baporofeta, ha ho ntho e neng e ka sebetsa sena. Ka baka leo Moahlodi e eba Lekgotla, Mmuelli mmoho, le Moahlodi, Boyena; mme a nka toka ya Molao wa Hae matsohong a Hae Boyena, mme a lefelle tefo ya wona, Boyena. Ke tshireleto efe e fetang eo eo re neng re ka ba le yona? Le ho kgutlisetsa Bophelo ba Hae ka Sebele hodima rona, e le bopaki hore O bo amohetse. Tshireletso e kaalo!

"E, leha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, nke ke ka tsoha bobe leha bo le bong, hobane o na le nna."

15-5 Ha Yena e eba Moahlodi, Lekgotla, le Mmuelli, O re buelletse. Rona, re ne re fumanwe re le molato ke Molao wa Hae ka Sebele; mme O tlile le ho nka sebaka sa moqosuwa, ya neng a le ka sebakeng se halalelang. A nka sebe sa hae. A ipelesa sona hodimo, le ho shwa, le ho lefa tefo, le ho tsholla Madi a Hae, le ho kgutlisetsa hape Letshwao la Hae ka Sebele, Bophelo ba Hae ka Sebele.

Kgele, rona ka ho phethahala. Nyewe e qhadilwe. Ha ho sa le sebe le se seng ho modumedi. O Modimo, eba le mohau, haeba batho ba sitwa ho bona seo, hore ha ho sa le nyewe. "Ya utlwang Mantswe a Ka mme a dumela ho Ya Nthomileng, o na le Bophelo bo sa Feleng, mme a ke ke a tla Kahlolong, empa o tlohile lefung ho ya Bophelong." Nyewe ke eo. Nyewe e tsholotswe! Ha ho sa le nyewe ho hang tabeng ena. Amen! Mme ka polokeho, ka polokeho le Letshwao le takilwe, ha lefu le qala ho otla monyako ntle moo, ha le na taolo. O a bona?

16-1 Ho jwalo. Letshwao le takilwe. Letshwao feela ke lona le amohelwang jwale. O a bona, O entse seo hore Letshwao le kgone ho tla. Letshwao e ne e le Bophelo ba Modimo.

Mme ha Modimo a ne a etsa motho wa ho qala, O Mo entse mora. Mme mora o ne a silafetse ka hona hoo a ileng a mamela mosadi wa hae ho ena le Modimo, mme mosadi ho ena le hore a mamele monna hae a mamela diabolosi, mme, ha ho se ho etsahetse, ha ba silafatsa bobedi, ho fihlela ho tlisitse tshilafalo. Mme O tsebile, hore ha ba etsa jwalo, ba tla lokela ho tlisa bana lefatsheng. Tholwana e neng e le bohareng ba sefate e ne e sa lokela ho angwa, mme, yare, hoba ho etswe, ba ikgulela sebe sena hodima bona. Kahoo mofuta wohle wa batho, o ileng wa tswalwa, o ile wa ba sebeng.

16-2 Moo, ha ho mokgwa wa ho tswa. Yaba ke moo Modimo a theohang! Mokgwa wa ho mo kgutlisa o mong feela; ke ho Mo etsa mora hape. Mme hoo A ka ho etsa jwang, ha e le moo Molao wa Hae ka Sebele o ne o eme moo o re, "o ahlotswe"? Yaba Ntate ka Sebele e eba e mong wa rona. Ke yona Konyana ya nnete. Ke morero wa Hae oo A neng a ena le wona mohopolong.

Ke ka baka leo Konyana e ileng ya bonahatswa kateng Tshimong ya Edene, ka tsebo ya hore Konyana le Leeba di tla kopana ka nako e nngwe, ha Konyana le Leeba di tla ba mmoho. O tsebile nakong eo, ka seo, hore re ka kgona ho kopana bohle. Mme O ne a ikemiseditse ho etsa sehlabelo se jwalo, jwale, hore Letshwao le tle le takwe, hore ha re sa le basele, ha re sa le bajaki, empa re bara le baradi ba Modimo. Adama le Eva mmoho, mosadi le monna, ba kopantswe mmoho, ke bara le baradi ba Modimo, ho Kreste Jesu, ka sehlabelo sa Hae se seholo.

16-5 Mme, jwale, hore ho se ke ha eba le phoso! Peo ya bophelo bona e loketseng ho hlongwa lefatsheng, ya mmele wona e leng -- peo e bolang le bophelo, haeba ka hara peo ke bophelo bo kgopamisitsweng, bo shwa mmoho le peo. Empa O kentse Bophelo bo sa Feleng ka ho yona le ho e bonahatsa e le ya Hae Boyena hore tsohong A tle a e tsose hape, e se ke ya lahleha. O bona seo ke se bolelang?

Ke moo he, e ke ke ya timela jwale. Bophelo bo e kgurumeditse. Ke Letshwao le apesitse mmejana oo, le apesitse moya oo wa motho eo. Ho na le Letshwao hodimo moo, Moya o Halalelang, hore ke wa Modimo. Ke wa Hae. "Ha ke bona Letshwao, Ke tla le feta."

17-2 Letshwao le tiileng, Moya o Halalelang ke Letshwao la rona. Kahoo, ha o amohela Moya O Halalelang, o tlohile lefung ho ya Bophelong. Ke pheto, hobane Bophelo bo ka ho wena. O ke ke wa timela le ka mohla.

Bibele e boletse, "Ya tswetsweng ke Modimo ha a etse sebe, hobane a ke ke a etsa sebe, hobane Peo ya Modimo," amen, "Peo ya Modimo e dutse ho yena." Mme a ka etsa sebe jwang ha Modimo o se nang sebe o dutse ka ho yena? Ha a le ka hara Modimo o se nang sebe, a ka etsa sebe jwang? Ha ho natse hore o entse eng, Madi a mo apesitse. O a bona? Jwale ke mmopuwa e motjha. Ditakatso tsa hae le ditabatabelo ke tsa Lehodimo, hobane o fetotswe ho tloha leholeng ho ya korong. Ditakatso tsa hae ha di sa tshwana le pele, mme o bontsha hona.

O re, "Oh, ke dumela Seo." O ntse o etsa sebe? Tjhe! O thetsitswe. O a bona? E ke ke ya bontsha letho ntle le Letshwao.

17-5 Iseraele e ile ya bolellwa ho dula tlasa madi ao ho fihlela ditaelo tsa ho tloha di ntshwa. "Le se ke la tswa tlasa wona!" Hang feela hoba ba be tlasa Letshwao leo, ke ha ba tiisitswe ka hare moo. "Le se ke la tlohela seo!" Ba dula moo ho fihlela kgitla ya bosiu e tshwere mme le diterompeta di letswa. Mme yare ha diterompeta di letswa, manaka a dipheleu tsa kgale a qala ho lla, e mong le e mong a tswa a tsamaya ka boitokiso ba hae, a eya lefatsheng la tshepiso.

Ka mokgwa o tshwanang monna kapa mosadi ya tletseng ka Moya o Halalelang, o tiisitswe, le ho sireletswa kotsing le koduweng. Bophelo ba hae bohle bo bontsha seo a leng sona, hohle moo a tsamayang, ketso efe kapa efe eo a e etsang, mang kapa mang feela eo a buisanang le yena. Ha a kopana le basadi, ha a kopana le beng ka yena ba tsamayang le yena, ha a teana le ntho e nngwe le e nngwe, Letshwao leo le dutse moo. Amen! Ha ho etla lefung, "Nke ke ka tshoha bobe leha bo le bong, hobane O na le nna," Letshwao leo le dutse moo. Ha ho etla tsohong, o tla ba teng, hobane Modimo o tla mo tsosa letsatsing la ho qetela. Jesu o boletse jwalo! "Ha ke bona Madi, Letshwao, Ke tla le feta." Oh!

17-9 Hopola, ekare ha letshwao leo le ne le sa bontshwe, esita le selekane se ne se hlakotswe. Ke nnete. Selekane se ne se hlakotswe. Ho ne ho se -- ho ne ho se na selekane ha feela letshwao leo le ne le hlokahala moo. Letshwao le ne le emetse selekane, Modimo o hlabile selekane le bona, e, monghadi, empa letshwao le ne le loketse ho ba teng. Se ne se sa balwe, selekane se ne se sa sebetse, ntle le hore letshwao le be teng moo.

Bajude ba bangata ba ne ba ka re, "Tloo mona! Ha ke na madi monyakong wa ka, empa ke batla ho o bontsha se seng, ke Mojode ya bolotseng. Ke bolotse. Hoo ho ne ho sa bolele ... seo ... . [Moena Branham o letsa monwana wa hae]. "Ha ke bona madi! ha Ke bona letshwao!"

O ka nna wa re, "Ke Mobaptisi, Mopresbiteriene, Momethodisi," kapa leha e le eng kapa eng feela eo o batlang ho ba yona."

Empa, "Ha ke bona Letshwao!"

O re, "Ke modumedi. Mme wa ka e ne e le setho sa kereke ena. Ntate wa ka e ne e le setho sa kereke ena. Ke bile setho moo esale le ho tloha bongwaneng." Hoo ha ho bolele ... seo ... [Moena Branham o letsa monwana wa hae]. "Ha ke bue leshano, le ho utswa. Ha ke etse ... sena ... . Ke ... " Hoo ha ho bolelle ... seo ... . [Moena Branham o letsa monwana wa hae. -- Mong]. "Ke setho sa Tabernakele ya Branham. Ke etsa ... sena, sane, ... kapa se ... seng ... . Ke dumela Lentswe lohle."

Bajude bao ba ne ba ka re, "Ke dumela Jehova!"

18-7 A ka be a ile a mamela Molaetsa wa hora, haeba a ne a entse. Ruri! Ba bile le melaetsa e mengata, empa ona e ne e le Molaetsa wa hora. Le a bona? Ke dumela Molaetsa wa hora. Eya, madi a tlotsitswe nakong ya mantsiboya.

E ka nna yaba ba ile ba re, "Nna, ke Mojode."

Kajeno batho ba re, "Ke Mokreste. Nka o bontsha lengolo la ka la ho ba setho ka nako e telele. Ke batla hore o mpolelle moo nkileng ka utswa ntho efe kapa efe feela, nkileng ka ema lekgotleng la dinyewe. Mpontshe moo nkileng ka etsa bohlola le ka mohla. Ha ke eso ka ke etsa dintho tsena tsohle, kapa ntho e nngwe feela e tshwanang le eo. Mpontshe sebaka se le seng." Hoo ha ho bolele letho jwale. Tjhe, tjhe. O a bona, ha ho natse hore o ne a bolokile selekane ha kae, selekane ha se sebetse. Ha se na matla.

O re, "Jwale, ke moithuti wa Bibele."

Ha ke kgathale hore o eng. Ntle le selekane seo, kgalefo ya Modimo e hodima hao. O a bona? Ke nnete. E o fumane. Eya. "Dibe tsa hao di tla o tshwara."

19-2 Sebe ke eng? Ho se dumele. O hlokile kutlo Molaetseng. O hlokile kutlo Lentsweng. O hlokile kutlo bopaking ba Letshwao, Bolona, hodima Le Iponahaditse mahareng a rona. Mme ana o hlokile ho dumela Seo? Ha ho natse hore ha o Le dumele ha kae, le tlamehile ho tlotswa.

O ka nna wa re, "Ke a Le dumela. Ke a Le dumela. Ke a dumela hore Ke Nnete. Ke Le amohela jwaloka Nnete." Le jwalo ho lokile, empa leha ho le jwalo le tshwanetse ho tlotswa.

19-4 Hobaneng, Mojode enwa ya itseng a eme moo, a fuduha madi, ha Konyana e ntse e dutla madi, a ntse a re, "Hona ke Jehova."

Mme ke moo ho eme moprista o re, "Ee, monghadi, ke dumela hore ke nnete," leha tlung ya hae boyena a eso ka a tlotswa. Ha a batle ho iponahatsa le mokgupi oo ntle moo; tjhe, monghadi, mahlanya aa ka madi monyako. Ha a batle boiponahatso boo. Ha ho natse hore e ne e le moprista ha kae, o ne a tseba Lentswe ha kae, o ne a hodisitswe hantle hakae, o ne a entse mesebetsi efe kapa efe, o nehelane ha kae ho mafutsana, o entse sehlabelo ha kae!

Paulosi o itse, "Leha nka aba mmele wa ka ho tjheswa, jwaloka sehlabelo; ke aba maruo a ka ho fepa mafutsana; ke na le tumelo ho suthisa dithaba, jwalo-jwalo; ho bua ka dipuo, jwaloka batho le mangeloi; le dintho tsena tse ding tsohle," mme a re, "Ha ke letho ho fihlela Letshwao le takilwe. Ho fihlela Letshwao lena!" Ke hoo ke buwang ka hona bosiung bona, lerato. O a bona? "Jwale, ho fihlela sena se takilwe, ha ke letho." O a bona?

19-8 Ha ke kgathale, e ka nna yaba o kile wa leleka matemona. O kile wa fodisa ba kulang ka thapelo ya hao ya tumelo. O entse dintho tsena tsohle. Empa ha Letshwao leo le se moo, o tlasa tsuo ya Modimo. E ka nna yaba o modumedi. O ka ema pulpiting wa rera Evangeli. "Ba bangata ba tla tla ho Nna tsatsing leo, ba re, `Morena, Morena, na ha ke a ka ka porofeta ka Lebitso la Hao, ka rera ka Lebitso la Hao? Na ha ke a ka ka leleka matemona ka Lebitso la Hao?'" Bao ke Methodisi, Baptisi, le Pentekosta mmoho. Jesu o itse, "Tlohang ho Nna, lona ba sebetsang bokgopo. Ha Ke a ka ka le tseba."

"Empa ha Ke bona Letshwao, ke tla le feta." Ke tlhoko ya Modimo ya hora. Molaetsa wa nako ya mantsiboya, ke ho bea Letshwao.

20-1 Satane o akgetse mefuta yohle ya ditshitiso, ya ho tshwarana ka matsoho, le dipontsho, le dintho tsohle tse jwalo. Lebala! Ho fihlile hora ya hore Letshwao, Bolona; e seng tshitiso efe, boikaketsi, ntho efe kapa efe e nkang sebaka sa lona, ntho e nngwe feela.

Hora e fihlile moo Letshwao Bolona le Iponahatsang mahareng a rona hantle, le ho paka hore esale Yena Jesu maobane, kajeno, le ka ho sa feleng, mme O mmoho le Lentswe hantle. Le loketse ho takwa. Motho ya reng o na le Letshwao, a hana Lentswe lena, o ka reng ka hoo? O ke ke wa etsa jwalo. Letshwao le loketse ho ba moo. Ha Ke ... Madi e tla ba letshwao ho lona." Jwale Moya o Halalelang, Bophelo bo neng bo le Mading, ke Letshwao ho lona. Ke tla tla ho yona motsotsong, o a bona. Moya o Halalelang ke Letshwao.

20-4 Nyewe e kwetswe. Ho jwalo, monghadi. Jwale, hopola. Mme ke ...

Ha ho natse hore o eng, o lokile hakae, o qhometse ... hodimo le tlase ... makgetlo a makae, o kile wa ba setho sa dikereke tse kae, o kile wa etsa dintho tse ntle tse kae, ho ke ke ha bolela ntho le e nngwe ho wena ha Letshwao le sa takwa. Mona ke nako ya mantsiboya. Hoo ho sebeditse hantle nakong matsatsing a Luthere, hoo ho sebeditse hantle matsatsing a Wesele, empa ho ka se sebetse jwale. Tjhe.

Eya, ho boloka konyana ho ne ho lokile nakong eo. Bao ba shweleng nakong eo pele konyana e sebediswa, madi, ho ne ho fapane. E, monghadi. Ba ile ba tswella ka lebaka la letswalo le letle. Ba tla ahlolwa ka hore na ba ne ba ...

Haeba ba ne ba reretswe pele, le ile la ba tjhabela. Haeba ha ho a ba jwalo, ha ho be jwalo. Ke pheto. Ke Modimo o nang le toka. "O lokafatsa eo A mo ratang, o hauhela eo A mo batlang, mme O tswa eo a mmatlang." Ke Modimo. Ke pheto. "O hauhela eo A mo hauhelang, mme O tswa eo A batlang ho mo tswa."

20-8 Mojode o ne a ka bontsha ka ho totobala, ka lebollo, hore ke modumedi.

Hona le banna ba bangata, banna ba tiisetsang thutong tsa motheo, ba ka nkang Bibele ena ba re, "Ke modumedi, mme Jesu o itse, `ka tumelo' re a bolokeha. Mme ke modumedi, empa kolobetso eo ya Moya o Halalelang ke dithole." Etlaba Letshwao ha le a tshaswa. E seng hore ha kae, hore o dumela ha kae, se phumotswe.

Jwalo feela ka lebollo la Bajode. O re, "Ke Mojode. Hobaneng ke loketse ho tswela ntle moo mme ke itshware jwalo ka mokgupi oo o mong wa mahlanya?"

21-2 Moshe o eme, ho theosa le ho nyolosa seterata, a re, "Molaetsa wa mantsiboya o fihlile! Ho tla etsahala hore, pheletsong ya matsatsi a leshome le metso e mene hore le tla kgobokanya phutheho mmoho mme le hlabe konyana. Phutheho yohle ya Iseraele e tla e hlaba, ba bee matsoho a bona hodima yona, ba iponahatsa le yona. Mme madi a tla tshaswa hodima monyako, le hodima kosene ya monyako mme, `Ha Ke bona madi, Ke tla le feta, hobane ke letshwao la hore le amohetse lefu la konyana eo Ke le hlahiseditseng yona.'"

21-3 Madi e ne e le letshwao. Jwale Moya ke Letshwao. "Le tla tlatswa ka Moya o Halalelang matsatsing a seng mangata ho tloha moo." Mme ha Madi a ne a tsholoha, Letshwao le ile la theohela fatshe tsatsing la Pentakosta, jwaleka moya, o fokang ka sefefo.

Ebile lepetjo la moapostola e mong le e mong. E leng hore, "Na le amohetse Moya o Halalelang ho tloha le dumetse? Bakang, e mong le e mong wa lona, mme le kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla nka neo ya Moya o Halalelang, hobane ke Letshwao, amen, hore le tlohile lefung ho ya Bophelong." Ke moo he.

21-4 Yare ha Badi- ... kereke eo ya Bajode e etswa, Baditjhaba ba nka hona, mmoho le kgopamiso eo jwalo; mme jwale e tswile, ho fumana masalla ao a Baditjhaba, bakeng sa Lebitso la Hae, Monyaduwa.

O lemoha seo ke se bolelang? O bona seo Lengolo le buang ka sona mona? Ha Letshwao le ne le sa bontshwa, le selekane se ne se se na matla. O a bona? Le tlamehile. Hobane, ha o bolela hore o a dumela, mme o sa latele ditaelo tsa Lentswe, e tla ba ha o dumele. O a bona? Leha e le hore o bolotse, leha o ka iketsa setho, mme leha o kolobeditswe, o entse dintho tsena tsohle jwalo; hoo e sa ntse e se Letshwao, Moya o Halalelang.

21-6 Moithuti enwa ya motle a tswella ho qoqa le nna, jwaleka ha ke boletse nakwaneng e fetileng. A re, "Billy," a re, "Abrahama o dumetse Modimo, mme a ballwa hoba hoo ke ho loka. Ke eng seo monna a neng a ka se etsa ho feta ho dumela seo?"

Ka re, "Ke nnete, ngaka. Ho lokile. O dumetse Modimo. Bibele e boletse jwalo. O nepile. Ho fihla mona, o nepile."

Ha feela dihlwela tse leshome le metso e mmedi, tse ileng tsa rongwa ho ya moo ho hlwela naha ya Kanana, ha feela ba ne ba ntse ba eya pele nnqeng ya Kanana, ba ne ba etswa tema; empa yare ha ba fihla moeding, yaba ba nyahlatsa.

Ka re, "Lona Mabaptisi le lokile, ho fihlela sebakeng sena, empa na le amohetse Moya o Halalelang ho tloha le dumetse?" Ka re, "Hopola, Modimo o ile a bona tumelo ya Abrahama. A dumela Modimo, mme a ballwa hoba hoo ke ho loka, ke nnete," empa jwale Modimo wa mo fa tiiso ya lebollo, e le pontsho, pontsho ho yena." E seng hore ho bolotswa, ha nama ya hae, ho ne ho ena le kamano e itseng le moya wa hae, empa e ne e le pontsho hore O (Modimo o) amohetse tumelo ya hae.

Mme O re fa pontsho, ya Moya o Halalelang, hore O re amohetse jwaloka badumedi. Hobane, "Bakang, mme e mong le e mong a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla nka neo ya Moya o Halalelang. Hobane pallo e etseditswe lona!" Le utlwisisa ntlha jwale.

22-1 Bajode, ha ho natse hore ba ne ba ka paka ha kae hore ba boloditswe, empa letshwao le ne le loketse ho bontshwa. Ekare ha le se moo, selekane se ne se se na matla. Se ne se se na wona.

Ho tshwanakana le jwale, ke ntho e le nngwe. Ha ho natse hore o etsang, ha ho natse hore o ka hlalosa Bibele hakae. E ka nna yaba o moithuti wa Bibele. Oh, kgidi! O ka re, "Ke modumedi, le ntho tsohle." Empa leha ho le jwalo Letshwao le a hlokeha. Moithuti wa Bibele, o ka re, "Ke bile motho ya lokileng, Moena Branham."

"Ha ke kgathale hore motho o reng, o ke ke wa tswa monna eo. Ha ke eso ka ke mmona a etsa ntho efe feela e phoso, bophelong ba ka." Hoo ha ho na ... hoo ... ho etsang le Modimo. [Moena Branham o letsa monwana wa hae] Ho na le tlhoko e le nngwe, mme eo feela!

Mme o ke ke wa etsa jwalo. O ke ke wa tshasa madi koseneng ya monyako, moo, letshwao le ne le ke ke la eba teng ntle le hore konyana eshwe. Mme madi e ne e le pontsho e tiileng hore konyana e shwele. Ha ho boikaketsi; konyana e shwele!

22-3 Mme Moya o Halalelang ke Letshwao le tiileng hore Konyana ya hao e shwele mme o amohetse Letshwao hodima hao, hobane Bophelo ba Hae ka sebele bo ka ho wena. O a bona? Ha ho boikaketsi. Ha ho boipeho. Ha ho boiketsiso. Le teng! O a e tseba. O a e tseba. Lefatshe le a e tseba. Letshwao le teng.

Ha ho natse hore motho o ne a lokile ha kae. Mohlomong e -- le moithutwana wa Bibele. E ka ba ... E ka ba mofuta ofe feela wa setho se lokileng sa kereke. E ka nna ya eba motho ya lokileng. E ka ba hloho ya mokgatlo wa bodumedi. E ka ba -- setho tsamaisong ya Roma maemong a boholo. Ha ke tsebe hore ke mang, ha e etse -- ha ho e etse letho.

23-1 Empa, Iseraele, moithuti ka mong wa Bibele o a tseba hore Iseraele e ne e le papiso ya Kereke, hantle feela, ho ya lefatsheng la pallo. Mme ke nnqeng eo A lebileng teng.

Empa yare ha nako ya mantsiboya e fihla, le leeto le qaleha, ho ile ha eba le tlhoko e le nngwe e mahlonoko. Ha ho natse hore e bile Mojode ha kae, hore o hlokometse dijalo tsa hae hantle ha kae, o ile a baballa baahelani ka bokgabane ha kae, o sebeditse ha kae, e bile setho se kgabane ha kae, o lefile karolo ya leshome e kae. Dintho tsena tsohle di ne di le ntle. E ne e le hantle haholo. E ne e le monna ya lokileng, ya tsebahalang bathong babo, e le monna ya kgabane. Empa ntle le letshwao, la madi, o ne a timela.

23-2 Oh, Modimo o ke o nthuse, ho ba leng teng le ba diteiping, ho otlella sena hantle!

Ha ho lebaka, leha e le hore o nnile wa rera Evangeli, e ka nna yaba o nnile wa leleka matemona, o kile wa bua ka diteme, o kile wa howa, wa hobela Moyeng, empa ntle ho Letshwao.

O re, "Na nka kgona?"

Paulosi o boletse hore o ka kgona. "Leha nka bua ka dipuo tsa batho le mangeloi, leha nka aba maruo a ka ho fepa mafutsana, le mmele wa ka e le sehlabelo ho tjheswa. Ke na le tumelo ho suthisa dithaba, le dintho tsena, ha ke letho leha ho le jwalo." O se ke wa itshetleha moo. Ke Letshwao! Ha ho natse hore o entse ha kae, o lokile hakae; ha kgalefo ya Modimo e hadima, e tla hlompha feela Letshwao.

23-4 Ke Letshwao la hore tefelo e lefilwe, e neng e hlokeha. Mme tefelo e lefilweng e bile Bophelo ba Jesu Kreste, mme O fane ka Bophelo ba Hae. Mme Moya wa Hae o kgutlela hodima hao, e le Letshwao hore o amohetswe. Mme o jere ho wena Letshwao, motshehare le bosiu, e seng feela ka Sontaha. Ke ka dinako tsohle, o na le Letshwao. "Ha Ke ... Madi e tla ba letshwao ho lona."

O re, "Ke sa dumela. Ke modumedi." Ho lokile haholo. Empa ha o kgesa Letshwao, ebe o ka ba modumedi jwang? Le bua kgahlano le wena. O a bona, le bua kgahlano le bopaki ba hao, boo o bo etsang.

Moithuti wa Bibele, motho ya lokileng, setho sa kereke, kapa e leng hore o eng, ha ho bolele letho. Ee, monghadi. Mohlomong ntatao ke moreri. Mohlomong mmao e ne le mohalaledi. E ka ... Hoo ho lokile, ba loketse ho ikarabella.

23-8 Jwaleka ha ke boletse, leka ... Batho ba leka ho etsa Modimo ntate moholo e mong ya moholo, ya tsofetseng, ya nonneng, ya tletseng lerato, le a bona, ka sekgakgatha sa ditloholo, jwaloka di-Rickys mmoho le di-Elvises tse nyenyane, mme, "Ha ho kotsi ho bona."

E seng Modimo! Ha A na ditloholo. Ke Ntate. O tshwanetse ho tswalwa hape! Ha se monnamoholo ya mosa ya tletseng bonolo.

Ke Modimo wa kahlolo. Bibele e bolela hore O jwalo. Kgalefo ya Hae e a tshabeha. O se ke wa hatakela Seo mme o lebelle hore ka tsatsi le leng toka ya Modimo e o nke, sebeng sa hao, le ho o isa Lehodimong. Haeba A ne a entse jwalo, O ne a tla tshwarela bohle bana mona, mme a nke Eva. O dumela Lentswe la Hae, kapa o tla timela. Mme ha o dumela Lentswe la Hae, Letshwao le tla ba hodima hao. Uh-huh.

24-2 Lefu le ne le le mothating wa ho otla Egepeta bosiu boo, nakong e nngwe le e nngwe. E ne e le nako e tshabehang; dikgobokano tsa bona tsohle tsa bodumedi, matsatsi a bona wohle a mekete, le matsatsi a ho itima dijo.

Modimo o ne a ba etetse. Modimo o ne a bontshitse mehlolo le meeka ya Hae e meholo mahareng a bona. Keng hoo? Jwale ema motsotso. Modimo o ne a ba bontshitse mohau wa Hae. O ne a ba file monyetla.

Ba ne ba ke ke ba Le nyahlatsa, ba re, "Oh, ha ho le letho ho seo. Ke dithole! Ke ho phorosela ho hoholo feela ha metsi ho bileng moo hodimo, ho bile le ho phatloha ha fofa seretse se sefubedi ho tswa moo, mme ke hona ho entseng lewatle bofubedu." Yaba sefako se a tla. Yaba dihohwana di a tla. Modimo o ne a lokisitse sebaka, le ho bea Lentswe la Hae molomong wa moporofeta. Mme seo a se buileng, sa phethahala, mme ba se bona. Ba ne ba ke ke ba se latola.

Seo Moshe a se laetseng, ke seo Moshe a ileng a se fumana, ho tswa ho Modimo, hobane o buile feela Lentswe la Modimo. O boletse, "Ke tla o etsa modimo." Moshe e ne e le modimo ho bona. O a bona? Ba ne ba sa tsebe ka mokgwa o mong, kahoo A re, "O tla ba modimo, mme Arone e tla ba moporofeta wa hao. O a bona, o tla ba jwaloka modimo, hobane Ke tla o nka, lentswe la hao, mme Ke tla hlola ka wena. Mme Ke tla bua, mme batho ba ke ke ba latola hona, hobane hantle ke eo moo e teng. Seo o se bolelang, se tla phethahala." Oh, jo nna! Ke moo he. "Ke tla o bontsha dintho tseo." Kgidi! Mme Egepeta ya e bona. Ba bone hona feela pejana ho nako ya mantsiboya, kapa feela nakong ya mantsiboya.

A ba bontsha toka ya Hae. A ba bontsha hore A ka e leleka, ho fodisa.

24-7 Dinohe tsa leka ho etsa ho tshwanang, baikaketsi. Ka mehla o a ba fumana. Ho ne ho le Janese le Jambrese moo, ba eme moo. Empa ha ho etla nthong ya sebele, ba se na yona. Ke nnete. Ba ile ba latela mmoho, nakwana e seng kae. Empa, ka morao ho nakwana, bohlanya ba bona bo ile ba pepeswa.

Mme na Bibele ha e bolele hore yona ntho eo e tla etsahala matsatsing a morao, "Jwaloka ha Janese le Jambrese ba ile ba hanyetsana le Moshe"? Empa bowatla ba bona bo ile ba bonahala, mme hape ho tla jwalo. O a bona? Ke moo he, batho ba dikelello di bodileng, ba lahlilweng ka nnqeng ya Nnete, Ntlha. Ba ka nna ba eba le diphutheho le dintho tse kgolo, le dintho tse kgolo, tse phahameng, tse babatsehang tse kgolo, empa qetellong hora e tla fihla.

Ema o tsitsitse ka Letshwao! Ke seo Modimo a batlang hore re se etse. Itshwarelle Lentsweng la Hae. Se ke wa sutha ho Lona. Ema hantle le Lona. Bibele e boletse jwalo.

Lefu le ne le tea. Modimo o ne a ile a ba bontsha mohau, a bontsha matla le dipontsho.

25-3 Jwale a re ke re emeng motsotso kapa e mmedi, tshupanakong moo. A re ke re nahaneng feela ka dikelellong tsa rona, morao, seo A tshepisitseng hore se tla etsahala matsatsing a qetelo. Ke a ipotsa hore na ha re a batla re hlahlobilwe, le rona, o a bona?

O entse dintho tsena tsohle, mme leha ho le jwalo ba ntse ba lakaditse hore ba ba se bake, leha e le ho dumela molaetsa wa letsatsi. Ha ba ka ba batla ho etsa hona leha ho le jwalo, leha e totobaditswe pela bona, mme ruri e tsebahaditswe.

Mme ha le bona dintho tseo di etsahala, ke pontsho ya kahlolo e tlang. Kahlolo e tla latela dintho tseo. Kamehla ho bile jwalo, mme le jwale e ke ke ya eba mokgelo. Le a bona? Kahlolo e latela mohau. Ha mohau o kgeswa, ha ho letho le setseng ntle le kahlolo. Kahoo kamehla e tla o latela.

25-6 Jwale, ketsahalo. Ketsahalo e nngwe le e nngwe ya semoya ke pontsho ho tswa ho Modimo. Hlokomela. Lemoha seo, o a bona. Bona, ketsahalo ka nngwe ya semoya, ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang, ke pontsho. Ha re mona ka phoso. Dintho tsena ha di etsahale feela ka phoso. Ke pontsho. Ke pontsho, ho ya -- ho leba polokehong, ka potlako. Nohe e ne e le pontsho ho moloko wa hae; Elia e le pontsho ho wa hae; Johanne e ne e le pontsho ho wa hae. Le a bona? Ntho e nngwe le e nngwe, Molaetsa wa hora, ke pontsho. O lemoheng, bonang hore O etsang. Le a bona? Ke pontsho. Ntho e nngwe le e nngwe e na le seo e se bolelang.

Mme ha ho nako e nngwe eo mofuta ona wa Molaetsa o neng o ka hlaha le ka mohla. O ne o ke ke wa tla nakong ya Luthere, o ne o ke ke wa tla letsatsing la Wesele, o ne o ke ke wa tla esita le tsatsing la Pholoso. O ne o ke ke wa etsa jwalo. O a bona? Ha ho ... ha ho ntho e jwalo e neng e ka etsahala, empa leha ho le jwalo re tshepisitswe ka Bibeleng. Le a bona? Re pheletsong. Ha ho letho le neng le ka etsahala, e ne e ke ke ya etsahala ho fihlela nakong ena. Mme e etsahala e le pontsho. Ke a ipotsa hore pontsho eo ke efe?

Oho, bathwana, moena ka, kgaitsedi, kena tlasa Letshwao leo, ka potlako. O a bona? O se ke, o se ke wa nka phapanyetso efe kapa efe feela. O se ke, o se ke, o se ke, o se ke wa etsa hoo. O a bona? O se ke wa Le lekanya feela. O hlole moo ho fihlela o tseba hore Letshwao le beilwe, ho fihlela (bowena bohle) mohopolo o neng o le ka ho Kreste o le ka ho wena, ho fihlela bosawana bohle ba lefatshe bo ile, o a bona, ho fihlela tabatabelo yohle ya pelo e le Yena. O a bona? Jwale, he, o a tseba, ebe jwale o a tseba hore ntho e nngwe e a etsahala. Jesu o itse, "Mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang," e seng baikaketsi, empa badumedi. O a bona?

26-3 Jwale, ha re batle ho hang ho nka, ho lekanya feela kaha lona; ha le a tlameha ho etsa jwalo.

Molaetsa wa hora ke pontsho ho dikereke. Ke pontsho ho batho. Le se ke la ... na le, na le a e utlwisisa? Ke tshepa hore, teiping, ba etsa ntho ena, le a bona, le dibakeng tse ding tsa lefatshe. Le a bona, hora ya pontsho e fihlile. Hona le Letshwao le tlamehileng ho takwa, mme ha ho nako e nngwe eo Le neng le ka tla ka yona.

26-5 Lemoha boitokisetso ba Modimo bakeng sa nako eo. Jwale, jwale ka ha re tseba hore Bibele e boletse, "Dintho tseo tsohle di etsahetse jwaloka ditemoso, le a bona, ho rona." Elellwa, yare ha Modimo a itokisa ho ahlola Egepeta, pele A etsa boitokisetso. O ile a etsa eng tabeng ya pele? Ha A fetole mokgwa wa Hae le ka mohla.

Kgetlo la pele, eitse ha A etsa, eitse ha A etsa boitokisetso ba Hae, O ile a romela moporofeta ka molaetsa. Ntho ya pele eo A e entseng bathong ba Hae ebile ho romela moporofeta ka molaetsa.

Ntho e latelang eo A e entseng, ho bonahatsa moporofeta enwa, A romela Topallo ya Mollo bakeng sa ponahatso, ho bontsha hona.

Mme ntho ya boraro eo A e rometseng ya eba letshwao. Hoo ke nnete e phethahetseng. Letshwao, letshwao le ne le bolelang? Kgodiso!

Pele, moporofeta wa Hae ka molaetsa; O ile A iponahatsa hara ... ka -- ka Topallo ya Mollo mmoho le moporofeta wa Hae, yaba O romela letshwao, ho kena tlasa madi ana, hore o amohetse lefu lena la phapanyetso sebakeng sa hao. Jwale, madi e ne e le letshwao la hore O shebile, hore o ne o utlwile molaetsa, o ne o dumetse Topallong ya Mollo, mme o ne o amohetse phapanyetso eo A o hlahiseditseng yona, mme o ne o le tlasa madi a yona kemistri ya bophelo e tsholetsweng wena. Kgidi! Aa ntho e phethahetseng, ana ke ntho e phethahetseng hakae eo, o a bona, o tlasa madi.

26-9 Jwale o tlasa Moya, tlasa Moya o Halalelang. O a bona? O a bona? O dumela Molaetsa wa letsatsi, o a bona, o dumela wona matla, yona Topallo ya Mollo. O dumela seo, o a bona, mme o etsa jwalo.

27-1 Jwale, jwale sheba, ho Le dumela feela ha ho a lekana. E seng -- ho ... Ho tsamaya moo Le leng teng, ha ho a lekana. O a bona, ke ho itshenya le ho feta. "Hobane ya tsebang ho etsa botle, a sa bo etse, ho yena ke sebe." O a bona, badumedi bao ba moedi, Jesu o ne a bua ka yona ntho eo.

Baheberu, kgaolo ya 6, "Hobane ha se ntho e ka etswang ho bao ba kileng ba bonesetswa, mme ba filwe kabelo ya Moya o Halalelang, mme ba latswitse Lentswe le letle la Modimo, le lefatshe le tlang bao ha ba ka wa, ha ho ka moo ba ka ntjhafatswang kateng hore ba boele ba bake; hobane ba boela ba ithakgisetsa Mora Modimo; mme ba nka Madi a selekane, ao ba halaleditsweng ka wona ..." Kemistri e a halaletsa moo. Ha se Letshwao. Madi ha se Letshwao jwale. Bophelo ke Letshwao.

27-3 Bophelo bo ne bo ke ke ba eba moo, hobane e ne e le phoofolo. Kemistri e ne e le letshwao, o ne o loketse ho tshasa madi ka sebele hodima monyako. Empa jwale ke Moya o Halalelang. Re tla tla ho yona, motsotswaneng, ho paka seo, o a bona. Ke Bophelo boo e leng Letshwao.

Bophelo ba hao bo ile, mme o shwele, le bophelo ba hao bo shwele. O patilwe ka ho Modimo, ka Kreste, mme o tiiseditswe ka hare ka moo ke Moya o Halalelang. Mohopolo o neng o le ka ho Kreste o ka ho wena. Mme Kreste, le Bibele, le Lentswe, ke ntho e le nngwe. "Lentswe le ne le le tshimolohong, Lentswe le ne le le ho Modimo, Lentswe e ne e le Modimo." Jwale wena, le Lentswe, le Modimo, le Kreste, le ntho e le nngwe. "Mme ha le dula ho Nna, le Lentswe la Ka ho lona, le ka kopa seo le se batlang, ho tla etswa." O a bona?

27-6 A bea matla hantle ka molomong wa Moshe, ho tswela ntle moo ka Lentswe la Hae le ho bua, mme dihohwana tsa tla; a bua, dihohwana tsa tsamaya; a bua, dinta tsa tla; a bua, bophelo -- dinta tsa tsamaya. Amen!

Empa jwale letshwao la hlokeha bakeng sa Iseraele yohle. Iseraele yohle e ne e batlwa letshwao lena. "Mme e tla re ha ke bona letshwao, Ke tla le feta." Oh, jo nna, jo nna! Tiisetso e kaalo!

27-8 Iseraele ha e ne e etswa Egepeta, ebile papiso, ya setshwantsho kajeno. Egepeta e ne e le kereke, mme Iseraele e ne e emetse Monyaduwa. Mme jwalokaha Iseraele e ne e etswa Egepeta, ka mokgwa o tshwanang Monyaduwa o tswa kerekeng. Le a bona. Hobane, ho loketse ho ba le ho hong moo hore E tswe teng, mme E loketse ho tswa, jwalo, haeba e ne e le papiso. Yona -- yona kereke e tlase Egepeta, lefatsheng mmoho le sebeng, mme ha e natse le letho feela kaha Letshwao la lona. Ebile ha ba Le dumele. Empa Iseraele e ne e le rata, hobane ke poloko ho bona.

28-1 Oh! Oh! Le tlamehile ho re thabisa, le tlamehile ho etsa hore dipelo tsa rona ... Oh! Kereke, Le tlotseng! Jwale le se ke la hloleha. Na le tla etsa jwalo? Le se ke, le se ke, le se ke la dumella letsatsi ho dikela. Le se ke, le se ke, le se ke, le se ke la phomola, motshehare kapa bosiu. Le se ke la lekanya feela. Ho ke ke ha sebetsa, bana. Ho ke ke ha sebetsa. Le loketse ho ba le Letshwao!

O re, "Ke a dumela. E, ke a ya. E, ke, ke dumela Molaetsa. Ke ... " Hoo ho lokile, empa hoo -- ho lokile.

Empa o tlamehile ho ba le Letshwao! Na le a utlwa Branham Tabernakele? Le tlamehile ho ba le Letshwao le bontshwe! Ntle ho Lona, ho dumela ha lona hohle ke ha lefeela. Le a bona? O tla phela bophelo bo botle; o utlwe seo Lentswe le se bolelang; o ye kerekeng; o leke ho phela hantle; ke hantle, empa hoo ha se Lona.

28-3 "Ha ke bona madi," ke Letshwao leo. Mme Letshwao mona ha se ...

Hobane, keng, O ne a loketse ho bona kemistri ka boyona, hobane bophelo bo ne bo ile, bo tswile ho yona, e ne e le phoofolo.

Empa mona Ke Bophelo ba Hae ka Sebele bo neng bo le Mading. Mme kemistri e ne e le feela tshupiso kapa pontsho ya kgalaletso, empa Bophelo Bobona ke Letshwao; hobane ntle le lebollo, ntle le Letshwao, ha o balwe o le selekaneng. Ntho eo yohle e sebetsa mmoho. Haeba o bolela hore o boloditswe Lentsweng, mme Lona feela, ebe o tla dumela Lentswe; haeba o dumela Lentswe, le jwalo Letshwao le tlamehile ho tla, hobane o itse, "Bakang, mme e mong le e mong wa lona a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, mme le tla amohela neo ya Moya o Halalelang." Ke moo he. Oh, jo nna!

28-6 Lemoha jwale boitlhopisetso ba batho ba Hae ba lefatshe la pallo. Lemoha seo A se entseng. Pele, O bile le batho bao A ba etseditseng lefatshe. O ne a ba lokiseditse lefatshe. Mme jwale O romella boitlhopisetso tlase moo bakeng sa lona, bakeng sa batho ba lefatshe la pallo. E ne e le feela sebakeng sa bao ba reretsweng lefatshe leo la pallo, ... Mme O e entse jwang, O rometse moporofeta ka molaetsa, a o bontsha ka Topallo ya Mollo, le ho fana ka letshwao hore ba tle ba dule ba kgodisehile hore e ne e nepahetse. Ke nnete. E ne e le matshediso a bona.

Iseraele, ha e ne e etswa Egepeta jwale, e ne e le papiso. Hona ke setshwantsho, sa Kereke e tswang mekgatlong ya dikereke. Jwale, e seng ho etsa mokgatlo. Ke bolela Monyaduwa. O a bona? Batho ba bang, ho na le batho ba bang ba ikemetseng ba babe ho lekana le mekgatlo, ka nako tse ding hampe le ho feta.

Ke bua ka Letshwao le takilweng. Letshwao le dumellana le Lentswe le leng le le leng. O a bona? Le loketse jwalo, hobane Ke Lentswe. Ke Bophelo bo neng bo le ka Lentsweng. "Mantswe a Ka ke Moya; Ke Bophelo," Jesu o boletse jwalo. O a bona?

29-2 Eitse ha Moshe a qala tshebetso ya Hae Iseraeleng, ka meeka e meholo o a bona. Iseraele e ile ya phuthehela Goshene, ho hlaha ka makgalo wohle a Egepeta, ba boela sebakeng sa lehae, hobane ba ne ba tseba hore ntho e nngwe e makgatheng a ho etsahala. Oh, papiso e kaalo!

Oh, ba tswa Botjhabela le Bophirima,

Ba tswa le mafatsheng a hole; (ke nnete, o kile wa utlwa thoko eo)

Ho keteka le Morena, ho ja e le

bamemuwa ba Hae,

Oh, baeti baa ba tlotleha jwang!

Ba bohile sefahleho sa Hae se Halalelang

Se bekenya ke Lerato le Mokgethwa;

Majalefa a mohau wa Hae,

Ba phatsima jwaloka diperela Moqhakeng.

Oh, Jesu o tla kapele,

Ke moo diteko tsa rona di tla fela,

Oh, ho tla ba jwang ha Morena rona a ka

tla jwale

Ho bao ho ba lopolotsweng sebeng?

Oh, na ho tla tlisa nyakallo ho wena,

Kapa dihlong le ho tepella ho hoholo?

Ha Morena rona a etla ka kganya,

Re tla kopana le Yena sebakeng. ...

Ba bontsha Letshwao! "Mme Ke tla mo tsosa matsatsing a bofelo." Ruri! Re matsatsing ao.

29-3 Batho ba ile ba bokana Goshene. Ba ne ba itlhophile. Ba tsebile hore ntho e nngwe e makgatheng a ho etsahala. Ba ne ba tshwana feela le ...

Nka matata, ka nako ya ho bokana, a matha ohle mmoho. Ha dinotshi, le dintho tse ding, di itokisa, ho na le mokgwa o itseng wa tlhaho ka ho tsona o di hulang.

Moya o Halalelang o hula batho!

Oh, ha ho fihla nako ya hore kgalefo ya Modimo e kgolo e theohe, e mong le e mong ... Ha tla matata a mabedi, le le tona le le le tshehadi, ke mona ho etla makau, le le tona le le le tshehadi; dipere tse pedi ke tsena di etla, e tona le e tshehadi; ntho e nngwe e itseng e di hula, tse rerilweng pele. Tse ding tsohle tsa tsona tsa timela. Oh! Tse ding tsohle tsa timela!

30-1 Empa tseo tse utlwileng kgulo eo ya ho kena kahare, di tsebile hore areka eo e lokisitswe. E ne e le letshwao la hore pula e a tla. Di tsebile hore pula e a tla, ho sa natse hore ponahatso ke efe le hore batho ba bang ba nahanang. Di tsebile.

Ho ne ho ena le ntho e nngwe ka hare ho tsona, ya re, "Kenang ka hare moo, ka potlako! Kenang ka moo, hobane ke sona feela sebaka se leng teng seo e tlang ho ba tshireletso." Hobane, Modimo o lokisitse moporofeta, O rometse areka e le pontsho, a re, "Kenang ka moo," mme pula e ne e etla. Mme tsa kena hantle ka hare moo, ka bobedi-ka-bobedi. Diphoofolo tsohle tsa kena, ka bobedi-ka-bobedi, ka arekeng, hobane di ne di kene tlasa yona. Ho sa natse hore tse ding ... Mme tsohle ka ntle ho areka eo tsa timela.

30-2 Tsohle ntle ho letshwao, la madi, tsa timela, e mong le e mong. Mme e mong le e mong ka ntle ho Letshwao, la Moya o Halalelang, o tla timela.

Ha ho natse ho loka ho hokae, ditho tsa kereke tse kae! Ho ne ho le ba bangata ba bona matsatsing a Noe. Ho ne ho le ba bangata ba bona matsatsing a Moshe; empa motho ya neng a hloleha ho tshasa madi, ka mokgwa oo letshwao le neng le le ka wona, o ne a timela. Bao bohle ba hlolehileng ho kena arekeng, ba timetse. Bao ba hlolehang ho kena ka ho Kreste, hobane Yena ke Areka!

1 Bakorinthe 12, e boletse, "Ka Moya o le mong re kolobetswa bohle Mmeleng o le mong." Wa kgopolo-taba, e seng kereke; empa wa kgopolo-taba, e seng mekgatlo; Mmele wa nnete wa Jesu Kreste! "Ka Moya o le mong," M-o-y-a o moholo, Moya, "re inwa bohle Mmeleng wona o le mong." Jwale eba Letshwao le monyako, hobane o ka ho Kreste. Mme e ne e le Yena, Sehlabelo sa hao, Ya ipelesitseng kahlolo. Mme ha Modimo a tadima hodima seo, A ke ke a etsa letho. O sireletsehile ka moo ho ka bang kateng, hobane Modimo le Kreste ke Motho a le mong, Moya o entsweng nama mme wa dula le rona. Mme Modimo ke eo mmoho le Boyena ka Sebele, le wena, bana ba Hae ka Sebele, ka Mmeleng. Ke moo jwale, e seng khemikale, empa Moya! "Ke tla le feta."

30-5 Ba tla ho hlaha ka makgalo wohle a Egepeta, ho bokana sebakeng sena se le seng, hore ba kgone ho ba tlasa letshwao lena.

Mme ba tlile ho tswa Methodise, Baptisi, Presbeteriane, Maluthere, Bapholoswa, dintho tse ding tsohle, ho kena tlasa Letshwao. Hantle feela jwalo ka nakong eo!

E ne e le Topallo ya Mollo e neng e bontshwa moo. Mme e mong a bolella e mong, e mong a bolelle e mong, e mong hape a bolelle e mong, mme, ntho ya pele o a tseba, ke bana ba qala ba etla bohle. Ba qala ba tla, mme ba ile ba tadima pontsho ya Modimo. Ba re, "Kahlolo e haufi."

Yaba moporofeta o re, "Ke utlwile ho tswa ho Modimo. Ho tla ba le letshwao. Mme le tshase madi hodima monyako. Hlabang konyana, beang madi monyako, mme hoo e tla ba letshwao, hobane lefu le makgatheng a ho otla."

31-3 E re ke o bolelle kajeno, jwaleka mohlanka wa Hae, pele Letshwao le eba hodima monyako, ho na le lefu la moya le tlang ho otla. Mme dikereke tsohle di habile morao ho mokgatlo, Mokgatlo wa Dikereke wa Lefatshe. Bohle ba kgutlela Bokatoliking. Mme ke bao feela e leng ba sebele, ba tswetsweng hape, ba tlang ho dula ka ntle!

Hopola, e seng mekgatlo ya lona ya Pholoso, hobane ba se ntse ba le ka ho wona. Ho bontsha hore ba shwele! Ba timetse. Ba entse sehlabelo. Ba boetse morao. Ba Mo ntsheditse ka ntle ho monyako, empa O batlana le Letshwao. Hobane, ntho feela eo ba neng ba itshetlehile ka yona e ne e le ho bua ka dipuo.

O se ke wa itshetleha ka ho bua ka dipuo le ka mohla, ha ho ntho e nngwe hape. Empa e re Letshwao Bolona le be moo, Botho ba Jesu Kreste, Bophelo ba Hae ka Sebele ka ho wena. Se ke wa bolotsa feela ... sena, sane ...; empa bolotsa botho ba hao bohle, ho fihlela wena le Kreste le le Bang. Kreste o ka ho wena, mme Bophelo ba Hae bo tswela ntle bo phela ka wena.

31-6 Jwale, jwale, ho tswa hohle Egepeta! Mme sheba jwale, jwaloka ha re bona seo ba se entseng, jwaloka ha re bona nako e hlaha, re laelwa ho etsa yona ntho eo. Na o tsebile seo? Lemoha seo moporofeta a se boletseng.

Mme re tlilo bala jwale, haeba o batla ho bala, ho Baheberu kgaolo ya 10. Mme haeba o batla ho bala le nna, ke batla ho bala temana kapa tse pedi mona jwale pele re tswela pele. Baheberu kgaolo ya 10, mme a re qaleng ka temana ya 26 ya kgaolo ya 10 ho Baheberu. Tjhe, ke ... A re boneng. Eya. Ee, monghadi! Baheberu, kgaolo ya 10, le temana 26, o a bona. ...

... Hobane ha re etsa sebe ka boomo kamora ho amohela ... ... ...

A re boneng, na ke nepile seo? Eya. Ho lokile. Ehlile. ...

... ... ekare ha re etsa sebe ka boomo ha re se ... re filwe tsebo ya nnete, ha ho sa le sehlabelo se seng sa ... dibe.

... E se e mpa e le tebello e tshabehang ya kahlolo, le bohale ba mollo o tlang ho ja ... bahanyetsi.

Sheba mona! ... Ya neng a nyedisa molao wa Moshe, o ne a bolawa, ho se mohau ka polelo ya dipaki tse pedi, leha di le tharo ... :

... Ho fetisa hakae ... ha le bona ..., ha ho le jwalo, ... eo e leng ya hataketseng ka maoto ..., ya hataketseng ... Mora Modimo ka maoto, mme ... ya entseng ... madi a selekane ... ao a hlatswitsweng ka wona ntho feela; ya nyefotseng Moya wa mohau ..., o hlahang Mading ... yena ho tla lekanngwa hoba o tshwanelwa ke kotlo e fetisang hakakang? ... ...

32-1 Moruti, setho, monna ya lokileng, monna wa boitshwaro, seo o ka bang sona feela, mme o tsebile hore Modimo o tlositse disakrete ho wena. Basadi, le a tseba hore O tlositse marikgwana a makgutshwane, le moriri o mokgutshwane, le dintho tseo tsohle, ho lona. Le a tseba hore O entse hoo. Empa ekare ha o reteleha mme o nyefola, mme o etsa Madi ao a selekane, jwaloka hoja Ke, "ntho feela," A o hlatswitseng le ho o fihlisa moo!

Jwaleka dihlwela, ekare ha di etla mona moeding wa naha, mme ba nyarele, ba re, "Tjhe, ke a tseba e teng, empa diteko di kgolo haholo. Re jwaleka mehlwenyane," ba ile ba timela lefelleng. Badumedi ba moedi!

32-3 O se ke wa tla feela ... hakana ..., o re, "Ke dumela Molaetsa." O mamela Molaetsa! Kena ka ho Kreste! O re, "Tjhe, ke dumela Lentswe ka leng le bolelwang, Moena Branham." Ke hantle, empa seo feela ke ho kgona ho bala feela.

Nka Molaetsa, O kenye ka pelong ya hao, hore o tlamehile ho ba le Letshwao, bona Bophelo bo neng bo le ka ho Kreste bo be ka ho wena. "Ha Ke bona Seo, ke tla le feta."

32-5 Jwaloka ha re bona dipontsho tse kgolo tsa nako ya ho qetela lefatsheng kajeno, re a tseba hore hoo ho nepahetse. Jwale bona, esale ke emetse hona, nako e telele-telele, bakeng sa Molaetsa ona ho lona. Le a bona? Mme le bone matshwao a nako ya qetelo. Mme ke le reretse Yona, le ho le bontsha Yona, ka ntho e nngwe le e nngwe eo Kreste a e boletseng. Na ke nnete? Le tla dumela seo? Re nakong ya qetelo. Ha ke bone letho le setseng.

O re, "Ka letshwao la sebata teng?" Bao ba nyedisang Moya o Halalelang ba sa ntse ba tshwailwe ke sebata. Kahlolo e se e tla latela hamorao. O a bona?

32-7 Ha terompeta e ne e lla selemong sa Teselo, Iseraeleng, monna e mong le e mong ... O lemoha Kreste, ha a bala seo? O badile feela halofo ya sona, hobane ke halofo ya sona feela e neng e bua ka nako eo. O a bona? "O Nthomile ho fodisa ba robehileng dipelo, ho bolella ba tlamilweng tokoloho, le jwalo-jwalo, o a bona," empa, O, "ho bolela ngwaha wa mehauhelo ya Morena." Tse setseng tsohle, ha A ka a bala seo; A bea Lengolo fatshe, hobane hoo ke bakeng sa tsatsi lena. O a bona? O badile feela karolwana ya lona, karolo ya tsatsi la Hae.

Jwale sena ke seo A tlang ho se etsa kajeno. Sena ke seo A se buang, ka Moya wa Hae o tlotsitsweng, kerekeng kajeno. Jwale ke hora. Jwale ke nako. Le amoheleng, setjhaba. Le amoheleng!

33-2 Eng! Re bona dinako tse kgolo tsa qetelo, mabone a mafubedu a hadimang, hohle. Hodima tlhaho, re bona tlhaho e hadimisa lesedi, "Nako e atametse." Re e bona hodima kereke, e hadimisa lesedi. E ahlotswe. "Nako e atametse." E lefatsheng. Re a bona hodima -- hodimo mahodimong, hodima lewatle, hodima ditjhaba, hodima tsohle; letsatsing, kgweding, dinaleding. Dipontsho!

Re bona matshwao a nako ya ho qetela a Moya o Halalelang a kgutletse hape hodima batho. Jwaleka ha ho ne ho le matsatsing a Lota, ka mokgwa oo Moya o Halalelang o sebeditseng ka nama eo ya motho moo, e ne e le Modimo a bonahaditswe nameng. Kamoo Modimo a neng a tla Iketsa monna ka hare, ka Sebele ka hara Monyaduwa wa Hae tsatsing leo, mme a bontshe pontsho e tshwanang. Jesu o boletse hore e tla ba ntho e jwalo matsatsing a qetelo. Re a e bona. Re bona yona Topallo ya Mollo. Ekasita le boramahlale ba nkile ditshwantsho tsa Yona, jwalo-jwalo. Re a bona hore dipontsho tsa nako ya ho qetela di atametse. Re a tseba hore e mona.

Mme jwale, ho boneng sena, ekare ha o ntumela! Haeba o sa ntumele; dumela dipontsho, dumela Lentswe, hobane di bua ka seo ke o bolellang sona.

33-4 Haeba ke sa o bolelle Nnete, di ne di ke ke tsa boela tsa bua. Modimo a ke ke a bua hodima leshano. Modimo o bua hodima Nnete. Mme Mantswe ana a paka hore ke le bolella Nnete. Ke wona a pakang ka ha Molaetsa oo ke o rerang. E seng feela Lengeloi tlase moo nokeng tsatsing leo, le itseng, "Molaetsa wa hao o tla etella pele ho Tla ha Kreste kgetlo la bobedi," mesebetsi boyona! Haeba ha o kgone ho dumela hore Lengeloi leo le boletse Nnete; dumela mesebetsi, hobane Bibele e boletse hore dintho tsena di tla etsahala nakong ya ho qetela. Ke Tsona tse pakang. Ke tsona tse buang haholo ho fetisa mantswe a ka kapa a e mong feela. Ke Lentswe la Hae. Di paka ka nako.

33-5 Mme re bona matshwao a maholo, a tshabehang a qetelo hodima batho, mmoho le dipontsho tsa nako, hodima lefatshe, dikgohlano mahareng a ditjhaba.

Re bona Iseraele lefatsheng la yona. Folaga, Naledi ya Davida naledi e dintlha di tsheletseng, e a fokaela, folaga ya kgale ka fetisisa lefatsheng, folaga ya kgale ho fetisisa lefatsheng. Ke setjhaba. Ke mmuso. Ke batho ba sona ka sebele. Se mokgatlong wa matjhaba. Se, se, se dinthong tsena tsohle. Se Matjhabeng a Kopaneng. Mme se na le tjhelete ya sona ka sebele, ntho tsohle. Jesu o itse, "Moloko wona o ke ke wa feta ho eso ka ho phethahala tsohle." Mme, hopola, bona bosiu boo Iseraele e neng e eba setjhaba, e ne e le bona bosiu boo Lengeloi la Morena le neng le itlhahisa ho nna hantle hodimo moo. Ke nnete.

34-2 Ke moo he rona bohle. Ntho e nngwe le e nngwe e supile hantle feela Nneteng. Ha ke a le thetsa. Ke le boleletse Nnete, mme Modimo o pakile hore ke le boleletse Nnete. Jwale, hopola, ke moena lona. Ke motho, le a bona. Ke motho feela jwaleka lona bohle, empa motho ya itseng o tlamehile ho E tlisa, motho e mong o loketse ho E bua. Hoo e ne e se kgetho ya ka; ebile kgetho ya Hae. Mme ke le boleletse Nnete, mme O kgutlile le ho paka hore Ke Nnete.

Ha re bona dintho tsena hodima lefatshe kajeno, oh, setjhaba, ena ke hora ya ho qetela. Bea Letshwao leo hodima hao, kapele-pele kamoo o ka kgonang; kapa, o kene ka hara Letshwao, kena ka Letshwaong.

34-4 Jwaloka ha re bona pontsho e kgolo ya qetelo, mme nako e atametse, ho re hlokomedisa, "Nako e haufi."

Oh, nka sena ka pelo e hlomohileng! Re loketse ho ratana. Oh, jo nna! Ka mokgwa oo re loketseng ho ratana! O se ke wa ba wa bua hampe e mong kgahlano le e mong. Haeba motho e mong a etsa phoso, mo rapelle ka potlako. Re mmoho bohle tabeng ena, le Modimo. Re baena le dikgaitsedi. Oh, phela ka borapedi. Phela, phelang jwaloka baradi ba Modimo, phelang jwaloka bara ba Modimo. Phelang ka mosa, lereko, boikokobetso.

Ha bobe leha bo le bong bo se ke ba tla kelellong ya hao, ka mohopolong wa hao. Bo qhele feela, feela. Haeba bo kokota monyako, bo tlose. E re feela, bontsha feela Letshwao la hao, tswella pele feela o tsamaye, "Ke tlasa Madi!"

34-6 Hopola, ho bile le ba bangata ba bona ba tlileng ho basadi bao bosiung boo, ba re, "Hela, Gertie, Lillie, le ba bang ba lona, tswelang ntle, re ya moketeng bosiung bona."

"Huh-uh! Ke tlasa madi. Ke tlasa letshwao, ho hlola teng. Lerato la ka le ho Mmopi wa ka. Lefu le feta naheng bosiung bona."

Mme lefu le naheng kajeno. Kahlolo e letile, e lopalletse, Atomo, le haedrojene, le mefuta yohle ya dikoduwa, di sa emetse ditjhaba.

Mme Modimo o tsamaisa Kereke ya Hae, le ho bontsha bohle. Re ne re ntse re bolokile Konyana nakwana e seng kae jwale, ka tebello, ho bona seo A se etsang, re shebile tlhaho ya Hae le dintho tsohle, empa jwale Letshwao le loketse ho takwa. Le tshwanetse ho takwa. Ke yona ntho feela. "Ha motho a sa tswalwe ka Moya, le ka metsi, le hona a ke ke a kena."

34-9 Mme re loketse ho ratana. Badumedi ba loketse ho ikarohanya le lefatshe. O se ke wa e nka habobebe feela jwale.

Jwale, lona batho ba mametseng Sena, diteiping, lona basadi, lona monna, le mamele motsotso feela. Haeba o kile wa ntumela, Le dumele jwale.

Ke nako ya ho lesa ho qhwebeshana e mong ho e mong. Dumela Molaetsa wa Bibele! Dumela Jesu Kreste! Mme ratanang, le ho tlotlana, le ho hlomphana, e mong ho e mong. Monna hlompha basadi ba lona. Le hlomphe malapa a lona. Kopanyang malapa lona mmoho, hobane, hopolang, Konyana ena e ne e le bakeng sa lelapa, e seng feela a le mong; bakeng sa lelapa lohle, hape, le ne le loketse ho tliswa. Ntho e nngwe le e nngwe e ne e loketse ho tliswa ka hare. Re loketse ho ratana. Mme badumedi ba tlamehile ho ikarohanya le lefatshe.

35-3 Elellwa, ba ne ba sa tla ho kopana mmoho feela ho bua ka molaetsa. Ba tlile ho tshasa madi, ho taka letshwao.

Ke seo o loketseng ho se etsa. Moruti Neville, le ho phutheho ena, bahlokomedi ba kereke, bahlanka, ho lona baena, ke nako hore re qhelele ka thoko bosawana bohle ba lefatshe, nako ya hore re beelle ka thoko ntho tse ding tsohle. Re bone ho lekana jwale, ho fihlela re kgodisehile, ehlile. Mme Letshwao le loketse ho takwa. Ntle ho Lona, o tlile ho timela; o tlamehile ho timela, ke yona feela ntho.

Oh, le se ke la tla la kopana, ka ho re, "Ke a Le dumela." Kena tlasa Lona, kena ka ho Lona! [ O etsa jwang? "Ka Moya o le mong re kolobetswa Mmeleng wa Jesu Kreste." E mong le e mong o a dumela, ka pelo tsohle tsa lona. O a bona? O ne a sena boikarabelo bakeng sa ofe feela ya seng tlasa Lona.

35-5 Ke mang eo ya neng a bua? [Motho e mong o re, "Hoo ke seya-le-moya sa leqhubu le le kgutshwane, Moena Branham." -- Mong] Leqhubu le le kgutshwane ho tswa hodimo? Ho tswa sebuela-holeng. Ba na le sona ka hare ka moo? Ke utlwile motho e mong. ["Moena Branham, ke dumela hore e ne e le leqhubu le le kgutshwane le keneng ho tswa morao moo."] Leqhubu le le kgutshwane, he. Oh, ba -- ba e hokahantse. Ke hopola hore ba nkile ... Oh, ho ya dikoloing? Ntshwareleng. Ke a tseba hore motho e mong o buile ntho e itseng. Mme ka nahana hore motho e mong o batla ho bua ho itseng ho nna, mme ha ba ka ba e tshwara, o a bona, mme ke lebaka leo ke -- ke buileng seo ke se boletseng. Ke le bone le sheba kwana le kwana. Ke utlwile lentswe. Ke ile ka hopola hore motho e mong o ile a ema ho bua ho hong, mme ke ne ke sa tsebe hore e ne e le eng. Jwale, jwale, ke a leboha.

35-6 Empa, dumela, kena tlasa Lona! Iseraele ha e ya ka ya kopana mmoho, ho re, "A re yeng bohle Goshene kajeno. Re tla palama re ye moo Goshene. O tle o kalle kamele ya hao, mme re tla nka kariki ya dipholo. Mme re tla nka ba ha Joneses, hodimo moo, jwalo, mme le ba ha Goldberg, mme re tla nyolohela moo ho Goshene. Mme o a tseba keng? Moshe o ile ho bua kajeno." E ne e se seo. Tjhe, mohlomphehi, moena! Ke hore, kena tlasa madi ao! Ee, ehlile.

E seng ho bua ka Lona; kena ka ho Lona!

E mong wa bona o re, "O a tseba, Mong. Goldberg, hantle-ntle ke a tseba hore ke Nnete."

"Ee, moena, ke a dumela hore ke Nnete. Ke a tseba hore ke Nnete."

"Mong. Lavinski, o nahanang ka yona?"

"Ke Nnete e tiileng! Ke ile ka bona matla a Jehova Modimo a bua. Ke bone dihohwana tseo di hlaha lefatsheng leo. Ke a tseba hore ha e ya ka ya etsahala ho fihlela a e boletse, mme ke a tseba hore hoo ke Jehova Modimo." Jwale, hoo hohle ho hotle.

"Na o bollotse?"

"Ee, mohlomphehi!"

"Na o modumedi?"

"Ee, mohlomphehi!"

Mme yare ha a utlwa Moruti Moshe a bua, tsatsing leo, o ile a re, "Empa o loketse ho kena tlasa madi ao, hobane Modimo o itse, `Madi ke letshwao.'

36-3 Ke letshwao! Ho sa natse hore o ne o dumela ha kae, o bollotse ha kae; hoo ke selekane seo Modimo o se fileng Abrahama, jwalo-jwalo, hoo ke selekane. Empa o loketse ho kena tlasa madi, ke letshwao, hobane O itse, `Ha Ke bona madi, ke tla feta.' Mo-Iseraele, kapa e mong le e mong!"

E leng mokgatlo kapa e leng hore ha se mokgatlo, e nngwe kapa e nngwe, le tlamehile ho tla tlasa Madi. Methodisi, Baptisi, Presbeteriane, Pholoswa, eo e seng wa mokgatlo, seo o leng sona feela, ke bakeng sa motho ka bo mong. Le tshwanetse ho tla tlasa Madi. Jwale le se ke la bua feela ka Lona; le amoheleng! Nkutlweng! Nkutlweng! Ka Lebitso la Morena, nkutlweng! Le a bona? Ho tlamehile ho kenwa tlasa Madi!

O ne A se na boikarabelo bakeng sa motho ofe kapa ofe feela ya seng tlasa madi. Modimo o ne a e hlakisitse hore bohle ba seng tlasa madi ao ba tla shwa.

Na nka sebedisa Mantswe a Hae? Bohle ka ntle ho Kreste ba tla timela.

36-6 O kena jwang ka ho Kreste? Bakorinthe ba pele 12, "Ka Moya o le mong!"

E seng, "ka ho tshwarana ka letsoho hang, lengolo le le leng la ho ba setho, ka mokgatlo o le mong." Ke seo ba lekang ho le etsa sona. Ba ka nna ba etsa seo.

Empa ka Moya o le mong re kolobetswa bohle Mmeleng o le mong." "Ha lengeloi le ka tswa Lehodimong le ruta ntho e nngwe esele," Paulosi o boletse, "le rohakwe." Ke Molaetsa oo, kena ka ho Kreste!

Bona, motho e mong le e mong ya ka ntle ho letshwao, Modimo o ne a se na boikarabelo. Mme Modimo ha a na boikarabelo bakeng sa motho ofe kapa ofe, e moholo kapa e monyenyane, ya tumileng kapa ya sa tumang, ya ruileng kapa ya futsanehileng, ya tlamilweng kapa ya lokolohileng, e motona kapa e motshehadi; ha A na boikarabelo bakeng sa mang kapa mang ya seng tlasa selekane sa Letshwao. Ha A na boikarabelo.

37-1 O re, "Empa, O Morena, ke entse ... hona ... . Ke lelekile matemona. Morena, ke entse ... ... hona ... . Ke rerile Evangeli."

"Tlohang ho Nna, lona ba sebetsang bokgopo. Ha Ke a ka ka le tseba." O bona feela Letshwao.

Na le a E utlwa? E reng, "Amen." Jwale, ho ho lona. O ...

Ke dutse tlase mona morung oo tsatsi le leng, mme bashanyana ba ntse ba ipotsa, ho thwe, "Matsatsi a mabedi ke ana, ha o eso ... " Ke ne ke sa thunya leha e le motjhalla. Ha thwe, "Molato ke eng?" Le a bona, ke seo e neng e le sona. Le a bona?

Ha thwe, "Le bee hodima bona, hodima bona." Ha thwe, "O ile wa bua -- o buile le Nna ka lona." Le a bona? Jwale ho matsohong a hao. Le ho a hao.

37-3 A ke ke a lemoha ntho efe feela ntle le Selekane seo, sa Moya o Halalelang. Mme o ke ke wa amohela Selekane seo haeba o sa bolokeha, o halaleditswe, mme ebe o kolobeditswe Mmeleng. A ke ke.

O ka nna wa ba le boiketsiso, o ka nna wa ikutlwa ha monate, mme wa tlolela ... hodimo le tlase ..., wa bua ka dipuo, wa hobela Moyeng. Hoo ha ho na leha e le ntho e le nngwe eo e ho etsang ka Lona. Utlwang Hona, ka Lebitso la Morena! Modimo ha a lemohe seo. Bahetene ba etsa hoo. Baloi ba etsa hoo.

O re, "Ke moithuti, ke etsa ... hona, hwane, ... kapa ho ... hong ... ." Ha A natse hore o moithuti ha kae. Le diabolosi o jwalo, le yena, o a bona.

O lemoha feela le Letshwao. Oo ke Molaetsa wa hora! Oo ke Molaetsa wa tsatsi lena! Oo ke Molaetsa wa nako ena! Ka Lebitso la Jesu Kreste, Le amohele!

37-5 E seng phapanyetso, ntho eo diabolosi a ka e beang hodima hao; jwaloka lerato la bohata, ho etsa hore monna a rate mosadi e mong ya itseng ntle le mosadi wa hae, kapa mosadi motho e mong ya itseng ntle le, kapa ho hong ha hona mona ntho e nngwe, ntho e sa tlotleheng. Hoo ha se lerato la sebele. Ke diabolosi. Ke mesebetsi ya hae eo. Ke ntho eo a lekileng ho o nea yona, bakeng sa; boitumelo, ho nwa le ho ikutlwa ha monate ka hona, ho thwe, "Ke na le setlama-tlama; ke tla tswa ke iphumanele kotara ya tahi, mme ke lebale ka yona." Hoo ke lefu.

Modimo ke thabo ya hao. Modimo ke matla a hao. Ho tseba Molaetsa, ho tseba Nnete, ke botlalo ba rona boo jwale. Yena ke botlalo bohle ba ka. Ka ho Yena, dintho tsohle tseo ke di hlokang di ka ho Yena. Hoo ke matla a rona. "Thuso ya ka e tswa ho Morena." Lona Bakreste, tadimang Yena bakeng sa thabo ya lona, shebang ho Yena bakeng sa matla a lona, batlang Yena bakeng sa nyakallo ya lona. Ke kgotso ya ka. Ke thabo ya ka. Ke lerato la ka. Ke Bophelo ba ka. Hoo ke Selekane, Letshwao hodima monyako!

38-1 Ha ho na boikarabelo bakeng sa motho a le mong, motho a le mong, ha ho natse hore o mang, ha A ikarabelle, ntle le ho ba tlasa Lona.

Mme hopola, lelapa lohle le ile la kenngwa, la kopanngwa mmoho. Oh, jo nna! Oh, hopola!

O re, "Ee, ntate wa ka ke moreri. Moena ka! Moruti wa ka! Wa ka ... " Hoo e ka nna ya eba nnete, hape, empa o reng ka wena?

Hopola, ho bolokehile feela ha letshwao le bonahaditswe! Haeba monna a ne a le mona tlase ... mona ..., mme mora hae a le ka nnqa ela ho seterata, o ne a le kotsing. O ne a tla timela. Ntatae o ne a tla bolokeha. Kapa, haeba mora a ne a le hodimo ... mona ..., mme ntatae a le hodimo moo, ntatae o ne a tla timela. Letshwao feela! "Ha Ke bona letshwao, ke tla le feta." Ke yona feela ntho.

O re, "E, mora wa ka ke moreri." Lona bomme le re, "Ke na le moshanyana ya kgabane, kapa ngwananyana e motle. Ke a o bolella, ke bathwana ba kgabane ka ho fetisa. Ba tletse ka Moya o Halalelang, le lerato le le kakang! Ba na le kutlo. Ha ke eso ka ke bona ba jwalo." O reng ka wena, mme?

O re, "Mme wa ka ke mothwana ya babatsehang ka ho feta. Ke a tseba, ha a ka shwa, o ya Lehodimong, hobane ruri o na le Letshwao, Moena Branham." Empa o reng ka wena, kgaitsedi? Lelapa lohle le tshwanetse ho tliswa ka tlase.

38-5 Na le kgathetse! Ke tla kwala feela metsotswaneng e mmalwa, motsotso feela. Nka nna ka o kgaola mme ka qala bosiung bona hape. Empa ha le batla ho ema feela haleletsana, ke tla leka ho potlaka jwale. Ke tla kenya sena hantle. Hobane, ke nahana hore, hantle jwale le sa le tlasa tlotso ya lona, ho tla ba molemo ha le ka e fumana hona jwale.

Feela ha Letshwao le bonahaditswe! Ebe, lelapa lohle le loketse ho ba tlasa Letshwao leo, Madi. Ntate le mme, ke a tseba hore le ikutlwa jwang. Le nna, ke na le bana, ke loketse ho ba bona hore ba bolokehile. Ke buella le ho nna kajeno. Le a bona? Ke na le baena. Ke na le kgaitsedi. Ke na le baratuwa. Ke batla ho bona ba bolokehile, hape. Empa, hopola, ntle le ponahatso ya Letshwao, ba tla timela. Ha ho tsoho bakeng sa bona. Ke nnete. Ba ile. Ke feela ha Letshwao le bonahatswa!

38-8 Bona, Joshua, ekare re ka be re e na le nako ho e bala. E tshwaye, Joshua kgaolo ya 2; seotswa sa Moditjhaba se dumelang, Rahaba.

Oh, ke lakatsa eka e ka be e batla e eba hora ya robong. Ke tla lakatsa ho nka seo le ho le bontsha ka moo seo se neng se le ka teng moo, le a bona.

Sehlola sena, Moditjhaba, bonang, lelapa la hae lohle. E ne e le modumedi. Lelapa lohle la hae le ne le loketse ho kena tlasa kgwele eo e kgubedu, letshwao leo. Ba ne ba loketse ho kena tlasa lona, hobane ba ne ba tla timela. Ba ne ba utlwetse ka ha kgalefo ya Modimo. Ba ne ba utlwetse ka ha ponahatso ya mehlolo le meeka ya Modimo hara batho ba Hae, mme ba ne ba loketse ho e amohela. O ne a loketse ho e amohela. Modimo, lengeloi le falatsang, le ne le etla. Ba ne ba tseba hona. Mme Joshua e ne e le lengeloi leo. Ba ne ba le motjheng.

Mme ka mokgwa o tshwanang setjhaba se seng le se seng, lefatsheng, motjheng wa Kahlolo ya Modimo!

Seotswanyana sena, sa kgale, se ne se utlwetse. Tumelo e tla ka ho utlwa! O ile a re, "Naha yohle e tepeletse ka baka la lona." Ke nnete.

39-3 Jwale, dihlwela tse neng di rometswe hare moo ho etsa ditokiso, le jwalo-jwalo, o ile a hlompha banna bao. Mme, a, o ne a batla ho bolokeha. O ile a re, "Ke a tseba hore Modimo wa lona ke Modimo, mme ke utlwile dintho tse kgolo tseo A di entseng. Ke tseba seo A se entseng ka Oge, mme ke tseba seo A se entseng ka ditjhaba tse fapaneng. Mme ke a lemoha hore bao ba Mo amohelang ba bolokeha, mme bao ba sa Mo amoheleng ba a falatswa. Mme ke batla ho phela," a rialo. Oh, jo nna! Ke moo he. "Ke batla ho phela." Hobane ba ne ba sa tswa bona Jo- ...

39-4 Jeriko e ne e utlwile seo Modimo o neng o ntse o se etsa, empa ha ba ka ba batla ho nka tlhokomediso.

Mme ha ho na mokgatlo naheng ena, ho potoloha, haese feela e utlwetseng seo Modimo o se etsang. Ha ba batle ho nka tlhokomediso.

Matla a Hae a maholo le dipontsho di ne di bonahaditswe. Seo A se entseng, O parotse hantle le Lewatleng le Shweleng, jwaloka ha eka e ne e le mobu o omileng. O bakile hore, O hlotse dintho, mme a etsa dihohwana, le dinta, le matsetse ho tla sebakeng; a di hlola ka Lentswe la Hae, ka moporofeta wa Hae. Hoo e ne e se sephiri sa letho. Ba e tseba.

Mme Rahaba o ile a re, "Ke utlwile seo. Ha ke batle ho timela le bahetene bana." Tjhe, monghadi! Ka tsebo ya hore kahlolo e ne e loketse ho e latela, hobane ba ne ba le motjheng hantle. O ne a e tseba. Kahoo, ba mo etsetsa tsela ho e phonyoha.

39-6 Ho tshwanetse hore ebe ba ile ba dumela hore mokgatlohadi wa bona wa Jeriko o ne o kgona ho thibela kgalefo ya Modimo, o a bona, mokgatlohadi wa bona ka sebele.

Ke seo ba bangata ba bona ba se nahanang kajeno. "Oh, ruri Modimo a ke ke a etsa hoo." Ke seo Satane a se buileng ho Eva. "Oh, ruri Modimo a ke se etse." O tla ho etsa, hobane O boletse hore O tla etsa, o a bona, mme hoo ke Lentswe la Hae. Ee, monghadi.

"Ha motho a sa tswalwe!" Mme dipontsho tsena di tla latela bao ba tswetsweng!" O a bona? "Batho bohle ba tla tseba hore le barutuwa ba Ka," le jwalo-jwalo, o a bona.

40-1 Ho lokile, ho batla ho etsa hona! Oh! Ho ile ha etsahalang? Jwale ba ne ba kwalletswe. "Ha ho tsoseletso e tlang ho etsahala mona. Mokgatlo wa rona o ke ke wa tshehetsa ntho eo. Ha re na ho ba le bosawana boo bo jwalo hara rona. Ke thibela e mong le e mong wa lona ho ya kopanong eo." Huh! Jeriko, hantle motjheng wa ba ahlotsweng.

Empa e ka nna yaba ho ile ha eba le bashanyana ba itseng ba diteipi ba ileng ba kgukgunela ka hare moo kae-kae, bakeng sa peo e reretsweng pele. Ba ile ba kgukgunela ho ya tlung ya hae mme ba letsa diteipi tse ding. O ile a etsa ya hae -- ntlo ya hae kereke, ho amohela molaetsa.

Ba ntse ba ena le bona, o a tseba. Molaetsa o ile wa fihla Peong e reretsweng pele, leha ho le jwalo. Ha re tsebe hore O fihlile jwang moo, empa O ile wa fihla moo, hore ba Lokileng ba se ke ba timela le ba sa lokang. Modimo o hlokomela seo, kajeno. Eya, ka mokgwa o itseng O nyenyelepela ka hare. Ha re tsebe jwang. Leha ba sa tlo E tshehetsa, empa ho na le Peo e itseng ntle moo e reretsweng pele.

40-3 Motho mang kapa mang ya tsebang ho hong ka Bibele, o a tseba hore seotswa seo se ne se reretswe pele. Ruri se ne se entswe jwalo! Ha a ka a ... Bibele e itse, "Ha a ka a timela le bao ba neng ba sa dumela." Ke nnete. Empa o ile a dumela molaetsa wa hora.

Mme Modimo o ile a mo fa pontsho, ka barumuwa ba Hae. Ha thwe, "Nka ho ho fubedu, thapo e kgubedu mme o e tlamelle hodima ya hao ... " Ha thwe, "Hopola, ha o sa tlamelle thapo eo moo, kapa ho e lesella moo, hoo re phonyohileng ka hona, ha re na boikarabelo bakeng sa kano ya rona." Mme ha thwe, "Ha o tswile tlasa yona, ha re na boikarabelo." Oh, jo nna! [Moena Branham o opa diatla tsa hae makgetlo a mararo -- Mong] "Rahaba, peo e nngwe le e nngwe e reretsweng pele ka hare ka mona, o tswele ntle moo mme o ye ho ba tsoma. Lata ntatao, mmao! Hobane, re sa tswa ho tswa, tlasa tefello eo, tlase Egepeta, mme ntho e nngwe le e nngwe eo re neng re sa ka ra e fumana tlasa letshwao leo e timetse. Rahaba, ke o fa pontsho. Ke letshwao. Mme ke rialo, ka Lebitso la Morena, ka polelo e nngwe, ha o ka bea seo! Ke tlwaelane le seo, le moromuwa. Ke tsebana le lengeloi la kotsi, Joshua. Ke moromuwa wa Modimo ya falatsang. Ke tlwaelane le yena, mme o a tseba hore ho tlamehile ho ba le letshwao la pontsho. Mme o fanyehe seo moo, mme ke a o tiisetsa. Ke nka kano."

40-6 Mme Modimo o ile a nka kano, hape, hore se seng tlasa lona se tla timela, mme tsohle tse neng di le tlasa lona di tla phela.

Mme jwale, kano e tshwanang ke ena kajeno, ntho e tshwanang, o a bona, "Nke ke ka le tlohela ho timela mmoho le bao ba sa dumeleng Molaetsa." Mme ba ...

O ne a ile a utlwa hore mesebetsi e entswe, mme o ile a e dumela. Empa, ka, o ne a ... Yena le ntatae, le baena ba mmalwa, kapa ho hong, e ne e le bona feela ba dumetseng hona, hara motse wohle.

O lemoha hore ke sehlotshwana jwang? Ke feela a le mong ... mona ... le ... mane ..., lelapa le lenyenyane le tla tswa naheng. A na ke nnete? Hantle jwale, mona re bua dinnete.

41-2 Re a ... Hore o tle o bone seo papiso ya morao e leng yona, o loketse pele ho bona seo papiso ya pele e neng e le yona. O loketse ho bona seo seriti e leng sona, ebe jwale o tseba seo ntho ya sebele e tlang ho shebahala ka teng. Le a bona?

Matla a Hae a ne a bonahaditswe. Kahlolo e motjheng. Ba tshwanetse ho dumela, ho ka bolokeha. Ee, monghadi. Mme bana ba banyenyane ...

Mathaka ana a ile a kena moo, baromuwa bana, mme ba fumana peo eo e reretsweng-pele e dumetseng.

41-4 O ile a sebedisa ntlo ya hae bakeng sa kereke, ho amohela baromuwa. Ba ne ba ke ke ba ba dumella ho kena dikerekeng tseo. Lekgale, monghadi. O a bona? Kahoo a ...

Ba ke se o dumelle, le wena. Ba o kgarameletsa ntle haeba o bua ntho e itseng ka Yona. Eya. O a bona?

Ba ile ba fumana bohle motseng wa habo, ba neng ba ka dumela, tlasa letshwao.

Ke hantle seo re tlamehileng ho se etsa kajeno. Haeba o batla baratuwa ba bang ho bolokeha, ho molemo hore o ba kenye hona jwale. O a bona?

Eitse ha kgalefo ya Modimo e senya motse oo o moholo, letshwao la pontsho la tshwara ntlo ya hae ka polokeho. Amen. Eng? Pontsho e ne e le letshwaong la hae ... Kapa, letshwao le ne le le tlung ya hae, ha motse wohle o reketla o helehela fatshe. E ne e le eng? E ne e le eng?

41-7 Joshua, moromuwa wa Modimo! Modimo ka Sebele o ile a hlompha molaetsa wa baromuwa ba Hae. Amen! [Moena Branham o opa diatla tsa hae makgetlo a mabedi -- Mong] Ho ile ha paka Hona! Ho ile ha paka hona. Ba ile ba lemoha molaetsa. O ile A elellwa molaetsa wa baromuwa ba Hae. Mme yare ha motse wohle o reketla o helehela fatshe, letshwao la Rahaba le lefubedu ke leo le leketlile hodima monyako, mme ba bang bohle bona ke ha ba ile.

Yaba, hantle ka ho otloloha ho nyoloha mangeloi a falatsang mme a senya ntho e nngwe le e nngwe e neng e le ka motseng, ekasita le sekgetjhana sa thepa ha se a ka sa sala. E mong o ile a nka sekotwana sa thepa, mme a lokela ho timela mmoho le yona, ho tswa mokgatlong oo. Ha nkwa ntho yohle mme ya timetswa! "Ho rohakwe motho eo le ka mohla a lekang ho e haha. Letsibolo la hae le tla timela le sa qala," jwalo-jwalo. Modimo wa e rohaka jwalo, ntho eo e kgolo e nyedisitseng moh- ... molaetsa wa mohau le lereko, ba hloma jwaloka hoja ba bolokehile ka ho tiya.

41-9 Batho ba bangata ba lekanya, kajeno, "Hobane ke le setho sa kereke, ke bolokehile ka polokeho." O se ke wa ba wa dumela bosawana bo jwalo.

Eitse ha, "Madi e tla ba letshwao ho lona." Moya jwale ke Letshwao ho lona, Bophelo bo neng bo le Mading.

Ka ho tshwanang, a re nahaneng seo, lona letshwao leo ba le sebedisitseng Egepeta, lona letshwao la bophelo le neng le le Egepeta, le le Egepeta, Modimo o sebedisitse simbolo e tshwanang hodimo mane. Joshua, setshwantsho se phethahetseng sa Jesu, o ile a tshepahala letshwaong la pontsho leo baromuwa ba hae ba neng ba le rerile.

42-2 Joshua, ha a ne a bolela seo, o ile a re, "Le se ke la ama ntlo eo leha e le eng kapa eng feela e ka hara yona. E boloketswe Morena." Amen!

Moditjhaba, seotswa, mohlwahlwaela-seterata, empa o ile a utlwa le ho dumela, mme o ile a tlotsa letshwao.

Ho sa natse hore o tetebetse hakae sebeng, o entse eng, hoo ha ho na kamano le e nngwe le sona. O tlotsa Letshwao. Le etseditswe wena. Haeba ka pelong ya hao o utlwa ntho e nngwe e rutla, E etseditswe wena. O taka Letshwao. Mme e moholo Josh- ...

42-5 Lentswe ... Joshua ... le bolela "Jehova-mopholosi." Ka mokgwa o tshwanang ... Jesu ..., e bolela "Mopholosi." Mme, Joshua, yare ha a tsebile baromuwa ba hae ...

Manqosa a hae a kgutlela morao, le ho re, "Ke phethile ditaelo tsa hao. Mme ha ba le mosadi eo re mo fumaneng, ha re ne re letsa diteipi, o a tseba. Re fumane mosadi ya dumetseng. Mme re mmoleletse, hore hohle ho tlang ho kena tlasa pontsho eo e kgubedu morao moo, letshwao, ho tla bolela. Jwale ke rerile seo. Joshua, na o tla se hlompha?"

"Ke le rometse ho etsa hona." Amen.

Mme yare ha, Modimo, oo, o le hlomphile, ntlo ha e ya ka ya helehela fatshe. Mme yare ha Joshua a eme moo mme a fana ka tshupo ya ho falatsa ntho yohle, a nyoloha hantle, mme Rahaba le batho ba habo bohle ba dula hantle, le maruo a bona wohle, amen, amen, maruo a bona wohle a ne a le ka tlung, ka polokeho. Ba ne ba eme moo feela, mme ba sa tlamehe le ho sheba ntle ka sefenstere. Ba ne ba ka bala Lengolo ha ntwa e ntse e tswella.

O ile a tla hantle mme a lebeletswa, a lebeletswa ke molaodi wa lebotho, mme a hodiswa, a tla Bethlehema, mme karolo ya hae ya abelwa bona hodimo moo. Mme a tswala ... mme a tswala mora ya tumileng, mme mora eo ya tumileng a hlahisa mora e mong ya tumileng, mme mora eo a hlahisa mora e mong ya tumileng, ho fihlela Mora e moholo, ya tumileng a etla. Ho kgutlela morao, le ho tla jwalo ka Obede, le ho tswella ka Jese, le ho tla jwalo ka Davida. Ke nnete, sehlola Rahaba, hobane o ile a dumela moromuwa. A tlotsa letshwao, mme ntlo ya hae ya bolokeha, kapa a ka be a ile a timela tlase moo moo a neng a le teng.

43-1 Mamelang ka hloko jwale. Oh, kgele, na le a e lemoha? Tsohle tlasa lona di ile tsa bolokeha Egepeta. Tsohle tse tlasa lona di ile tsa bolokeha Jeriko. Tsohle tlasa Lona di tla bolokeha kajeno. Ba habileng mading, konyana madi, ke setshwantsho sa Jesu Kreste.

Ho Baheberu 13:10 le 20. Ha ke na nako ya ho le bala. Le ngole fatshe. Ke ne ke ilo le bala. Se bitswa, "selekane se sa yeng kae." Madi a Jesu Kreste a bitswa "selekane se sa yeng kae." E, monghadi! "Selekane se sa yeng kae."

Hobaneng se sa bitswa, "selekane sa Bosafeleng?" Hobane se ne se ke ke sa hlola ka Hosafeleng. Ha re lopollwa, ho phethehile. Ke sa ka ho sa ... yeng ... kae, ho bolenang "nako e itseng," ho fihlela nako e fedile. Ho ke ke ha hlola ho eba le se seng. Ha nako e feela, re ke ke ra hloka selekane. Empa ho fihlela nako e fela, re hloka selekane.

43-4 Jwale, hopola, Baheberu 13:10-20, "selekane se sa yeng kae." Ditshepiso tsa Modimo tse tlameletsweng Mading di re holla sebeng. Amen! Ha ho sebe ka ho Yena; sebe, bosona, nama.

Kgumamela Yena mme o bontshe matla a Hae a tshepiso! Batho ba Modimo ba selekane ba tlameletsweng Mading, ba tlameletsweng letshwaong, ba na le Moya wa Jesu Kreste ka hare ka mona, hore, "Ya dumelang ho Nna, mesebetsi eo Ke e etsang, o tla e etsa," ho bonahatsa selekane. O a bona?

Testamente e Ntjha! ... Testamente ... e bolela "selekane." Ho jwalo, na ha ho jwalo, Ngaka Vayle? ... Testamente ... e bolela "selekane." ... Testamente ... ... e Ntjha ... e bolela "selekane se setjha." Testamente ya Kgale e ne e le sa kgale, tlasa konyana, hore bophelo bo ne bo ke ke ba kgutlela hodima modumedi. Testamente e Ntjha e ne e le Konyana ya Modimo, mme Bophelo ba Hae bo kgutlela hodima rona. Madi ke Bophelo! O a bona? Madi ke Bophelo Testamenteng e Ntjha, o a bona, Bophelo bo tswa Mading a Konyana, ho bolelang Testamente e Ntjha, selekane se setjha.

Hore, Modimo, "Kamorao ho matsatsi ao Ke tla ngola melao ya Ka hodima matlapa a nama a dipelo tsa bona." O a bona? O a bona? "E seng hodima matlapa a majwe, le madi a konyana, moo o neng o loketse ho bolela, `Eya, ke na le madi hodimo ... mona ..., jwale a bolela hore o etseng? Empa hodima matlapa a pelo tsa lona, le a bona, selekane sa Moya Ke tla se etsa le batho."

43-7 Mme Se bonahatsa matla a Hae. Johanne 14:12, e re, "Ya dumelang ho nna, mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena."

... Testamente e Ntjha ... ke "selekane se setjha," Bophelo bo botjha, ho bontsha hore Jesu o phethile tlhoko e nngwe le e nngwe eo Modimo a neng a e batla bakeng sa rona, ho re etsa hape, ruri, bara le baradi ba Modimo, tlasa Madi, moo ho seng ho se leha e le tsuo.

Baroma 8:1, "Ha ho le jwalo, ha ho sa le tsuo ho ba leng ka hare," e seng bao ba E ... dumelang ..., "ba leng ka ho Kreste Jesu, ba sa tsamaeng ka nama, ba mpa ba tsamaya ka Moya. Mme Lentswe la Ka ke Moya le Bophelo." O a bona? Oh, ana nke se nke thero ho tswa moo mme ke dule dihoranyana tse mmalwa hape. Empa re tla potlaka re e tlole, o a bona.

Ha ho sa le tsuo, ba holotswe sebeng, ba holotswe ditakatsong tsa lefatshe, ha ho tsuo. Hobaneng? "Ho bao ba seng ba, ka Moya o le mong, ba kolobeditswe Mmeleng o le mong." Moo Madi a Konyana a takilweng. Modimo wa Lehodimo o le amohetse, mme sa lona ... Bophelo ba Hae bo ka ho lona, mme le bara le baradi ba Modimo.

Mokgwa wa hao ke mokgwa wa Modimo. Ke mang, nkele morohong? Tjhe, monghadi! Modimo ke Modimo wa kahlolo. Ke Modimo wa ho loka. Le loketse ho ba motjheng. Ha ho letho le leng le tlang ho sebetsa. Ke mofuta wa mokgwa oo o leng wona, hobane mokgwa wa hao ke wa Ntatao. O a bona? Ke eng?

44-5 Bophelo, lemoha ha (bona) bophelo bo tloswa, bakeng sa madi. Le a bona? Bophelo ka sebele bo a tloswa. Le a bona? Bophelo, bo tloswa, bakeng sa madi. Le a bona? Madi a ne a tlotswa, mme bophelo bo ne bo ke ke ba tla hodima modumedi nakong eo, hobane bophelo ba phoofolo. E seng bophelo ...

Empa, lemoha, sebakeng sa motho, e ne e le Motho ya moholo, holo, holo. O a bona? Mme hoo ho etsa motho wa jwale e seng motho feela, empa ke mora le moradi wa Modimo, wa Bophelo bo boholo, holo, holo, holo, holo, bo neng bo le ka ho Yena, bo kgutlela hodima hao; mme bo o fetola ho tloha moetsadibeng, le dinthong tsa lefatshe, leloko la kereke, le motsamayi wa mokgatlo, ho ya ho Mokreste ya tswetsweng hape, a tlatsitswe ka Moya; Bophelo ba Modimo bo phallang feela ho tswa ho wena, jwaloka ka ditlhase ho tswa tafoleng ya setei, ha o tsamaya, o tletse matla, le lerato, le mosa, mme jwaloka Moya o Halalelang o tsamaya, o bua. Oh, jo nna! Ke moo he.

44-6 Mme mmoho (le eng?) kutlo ya Molaetsa, o tadimile Topallo ya Mollo, le tiisetso e tlotlehang, "Ke tlohile lefung ho ya Bophelong." Lemoha, ha ho le jwalo, ha ho sa le tsuo ho hang.

"Ha dipelo tsa rona di sa re ahlole, re na le seo re se kopang, o a bona, re a tseba." Empa haeba sebe se ka pelong tsa rona, ho a re ahlola, ha re -- ha re a lokela le hore re ka qala. O a bona? O loketse ho lokolloha sebeng. Mme tsela feela ya hore o ka lokoloha sebeng ke ho kena ka ho Yena. Ke sona feela setshireletso se teng bakeng sa sebe, ke Kreste.

Hopola, Madi a selekane, Madi a selekane ha a bonwe ntle ho Letshwao. O ke ke. Le nakong e tlang o ke ke. O re, "Ho lokile, ke hlatswitswe dinthong." Ha se Letshwao leo. Ke Moya, oo e leng Letshwao, Moya wa Kreste hodima hao. O dumele!

45-3 Jwale, bona, Lentswe le re fa tiisetso ya tshepiso. Dintho tsena tsohle ke dithero tseo ke di beileng mona. O ka be esale o rera letsatsi lohle, ho bonahala jwalo, o a bona, ka yona. O a bona? Lentswe le re fa tiisetso ya tshepiso, hobane Ke tshepiso. Lentswe ke Tshepiso, mme Lentswe ke Modimo, mme Lentswe ke la rona. Mme re fetoha Lentswe, le Lentswe le fetoha rona. "Mme ha le dula ho Nna, le Lentswe la Ka ho lona," ebe, o a bona, e fetoha feela lelapa le leholohadi. O a bona? Le a re tiisetsa. Hobaneng? Tjhe, ke karolo ya rona. Le a bona? Le a bona? Le a bona, Le fetoha karolo ya rona. A thero e kakang! Ho lokile. Le a re tiisetsa, tshepiso.

45-5 Letshwao ke pontsho ya hore tefello e phethilwe mme e amohetswe. Jwale, o ke ke wa fumana letshwao ho hlaha tefellong ya seporo ho fihlela o lefile tefo; mme mokgwa feela oo o tlang ho lefella tefo ke hore o e lefe. Ke nnete. Ke eng? Le dumele. Le amohele. Kutlo e phethahetseng Lentsweng lohle la Modimo e tla o nea tokelo ya Letshwao. Kutlo e phethahetseng! E seng karolo ya Lona ho fihlela moo mokgatlo wa hao o kgonang teng, empa ka botlalo bohle ba Lona. Kutlo e phethahetseng Lentsweng, e leng Kreste, e o kenya ka hara Kreste.

45-7 Jwale o ka reng ha bohle le ne le le kahare, empa maoto a lona a leketletse ntle? Haeba bohle le ne le le ka hare, le hona matsoho a leketletse ntle? Bongata ba rona bo le ka hare, empa pelo e leketletse ntle? Le a bona? Le a bona? Pelo e sa ntse e le lefatsheng? Le a bona? Empa ha re etse jwalo.

E phethahetseng, kutlo e tletseng, e bea wena mmoho le Lentswe Bang. O a Le dumela, karolo e nngwe le e nngwe. Mme Lona lohle le ka ho wena, mme o Le lebelle ha le sebetsa ka wena.

Ha o phaile hohle ka bongata ba ho itshwara ka-hore-le-ka-hore. O a bona? O Mokreste. Ho sa natse hore motho mang o reng, ba ke ke ba o ama. O ka hara Kreste. O bolokehile ka ho tlala.

Ha lefu le kokota monyako, ha le na ankere, o a bona, ho hang. Hobaneng? Ke ho tswa ka ... mona ... feela le ho kena ka hare Moo.

45-9 Dilemo ha di bolele le letho. O se o ntse o tlohile dilemong. O kene ka hara Bosafeleng, hobane o ka ho Yena. O hlola ka Hosafeleng. Ha ho bolele letho, ebang o motjha, o tsofetse, dilemong tse bohareng, kapa seo o ka bang sona feela. O motle, o mobe, o mokgutshwane, o motenya, eng, ha ho etse taba le e nngwe. Ha ho etse letho.

Ha o phaile hohle, mmoho le dintho tsena tse ding tsohle. O, o se o tlohile moo. O shwele. Bophelo ba hao bo patilwe ka ho Modimo ka Kreste. O tiiseditswe ka hare ka moo ka Moya o Halalelang, o tsamaya ka ho Kreste. Ntho feela eo o e bonang ke Kreste. Ke pheto. Ke yona feela, o a tsamaya. Empa, oh, jo nna! Ha ho makatse ha re ne re ye re bine thokonyana eo!

Tlatsa tsela ya ka letsatsi le

letsatsi ka lerato,

Ha ke ntse ke tsamaya mmoho le

Leeba la Lehodimo;

A nke ke tsamaye ka nako tsohle,

ka pina le ka pososelo,

Tlatsa ya ka ... ...

46-2 A nke ke be moena. A nke ke phele ke be mohlala wa seo Kreste a boletseng hore motho o loketse ho ba sona. A nke ke be moena ho moena, moena ho kgaitsedi. A nke ke be e moruti ho baruti. A nke ke be mohlala wa mehlala. A nke ke bontshe lefatshe hore Lentswe lena ke Kreste. Mokgwa feela oo nka phethang hoo ke ho kena ka ho Yena. Hobane, nke ke ka ho kgona ka bonna, o ke ke wa ho kgona. Empa e re wena le Lentswe le fetohe ntho e le Nngwe, ke hona Le tla Iphelela. O lengolo le tsamayang la Jesu Kreste, ha A nkile taolo ka ho phethahala, taolo ya hao, ho phetha Lentswe ka leng.

Ekare ha A etla ka tsela ... ena ..., "Ke batla ho etsa Sena," mme o re, "Tjhe, tjhe, ha ke dumele Seo," o a bona, ha o eso ka o eba Lentsweng le jwale. O a bona?

46-4 Ka botlalo, jwale lemoha, ka botlalo, jwale, kutlo e tletseng Lentsweng lohle la Modimo e re fa tokelo Letshwaong. Jwale ebe ha re lefa, re rapela, re loketse ho ba le Letshwao ho ka le hlahisa mmoho le thapelo ya rona.

Ha o re, "Ke a rapela, Morena, empa ruri ha ke eso ka ke ... " Tjhe, ha o eso ka o etsa jwalo. O ka mpa wa hla wa thola, o a bona, ho ... Tswella, pele, fumana Letshwao, o a bona, hobane Letshwao leo ke seo A tlang ho se bona. O a bona? Ee, monghadi!

Ha re rapela, re loketse ho hlahisa Letshwao. "Morena, ke O mametse, ka botlalo. Ke bakile dibeng tsa ka. Ke a ikutlwa hore O ntshwaretse. Ke kolobeleditswe Lebitsong la Jesu Kreste. Moya o Halalelang o hodima ka. Jwale ke hloka ho itseng bakeng sa tlotliso ya Hao. Morena, ke a e kopa. Ke ya ka jwale." Jwale ebe ho na le se seng se itshwarellang morao ... mona ..., "whew -- whew," ke ya hao. Hoo ho qeta tsohle. Ebe ho fedile ho hang. Ho fedile ho hang. Ho phethehile. "Ke kopa ... sena ... . Ke a se kopa. Ke loketse ho se fumana. O a bona? O a bona? Ke se batlela tlotla ya Hao." O a bona? Ee, ke moo he, ebe jwale O o neha sona feela. Jwale o a tseba hore ke sa hao. Ke ka moo ho leng kateng, bana ba rona, jwalo-jwalo, re tshasa Madi, le dumele. Ke pheto. Ho lokile.

47-1 Ke eng seo A se etsang jwale? Ha o ena le, o kgona ho hlahisa Letshwao mmoho le thapelo ya hao, Le bontsha hore o fihletse kutlo e tletseng ya Lentswe lohle la Modimo. Ha o ena le Letshwao, ho bontsha hore o mametse Lentswe le leng le le leng. Ebe, jwale wena le Lentswe le bang, o mpa o kopa feela ntho eo o leng yona. O a bona? O a bona? Ebe, jwale, o a tseba.

Ha ke re ho ... lona ..., "Letsoho, nkutlwe, nanabela sakatuku yane!" Le a etsa. O a bona, letsoho le nkutlwile. Hobaneng? Ke karolo ya ka. O a bona?

Jwale ha wena le Lentswe le eba bang, tshepiso e nngwe le e nngwe, ho bokwe Modimo, tshepiso e nngwe le e nngwe ke ya hao. E a o utlwa. Jwale o batla ho ela hloko seo o batlang ho se etsa. O ke ke wa sunya letsoho la hao mollong, feela ho ka re, "O a bona nka kgona." Oh, tjhe, tjhe! O a bona? Empa ha ho ena le ntho e itseng ka mollong oo, eo ke loketseng ho e nanabela, le tla nkutlwa. O a bona? O a bona? Ke nnete. O a bona, o batla ho ela hloko seo o se etsang.

Ke ka baka leo Moya o Halalelang o abjwang ka paballo, le ntho tseo, o tseba seo ke se bolelang, hobane ba bang ... Ha o batle ho ... Mohlanka Modimo wa sebele ha a etse mponeng ka Wona, o a bona. Ke moo. Ke ho etsa mponeng.

Ha re rapela, re hlahisa Letshwao. Le bontsha hore re mametse ka botlalo.

47-6 Paulosi o a re bolella, "Madi a ya bua." Hoo, motho e mong le e mong o a tseba hore madi ke, hantle-ntle, ka boona, ha a kgone ho bua. Ke kemistri. Na ke nnete? Ke ba ba kae ba tsebang hoo?  Empa ke ba ba kae ba tsebang hore madi a bua? Haeba o batla ho ngola seo fatshe, Genese 4:10. Modimo o ile wa re, "O reng ka moena hao?" Wa re, "Madi a hae a howa ho tswa mobung, kgahlano le wena." Amen! Na ho jwalo? Madi a hae a bua. Hallelua! [Moena Branham o opa matsoho a hae makgetlo a mararo] Modimo wa re, "O reng ka yena?"

A re, "Ana ke modisana wa ngwaneso?"

A re, "Madi a hae a hweletsa. Madi a hae a hweletsa." [Moena Branham o kokota makgetlo a tsheletseng pulpiting -- Mong] Ke letshwao. Ke letshwao, la hore o bolailwe. Madi a hae a ne a howa kgahlano le yena.

47-6 Jwale, ha o fumana seo ho Genese 4:10, ebe ho Baheberu 12:24, qala o bale. Ho Baheberu 10, 12:4. Ho itswe, "Madi a Jesu a bolela tse molemo ho fetisa a Abele."

O a bona, Abele, e ne e le monna ya lokileng. O ile a shwa. O ile a shwa, a se na molato, hobane o ne a le Tseleng. O ne a le Tseleng, a emetse tshenolo ya sebele eo a neng a ena le yona. A bua. A hweletsa! Madi a lokileng a Abele a howa kgahlano le Kaine.

Empa Madi a Jesu Kreste, ha a ka a howa feela, A lopollotse. Amen! "A bolela dintho tse molemo." A le etsa bara le baradi. A o patela kgalefo ya Modimo. O a bona? Madi a Abele a ne a ke ke a pata Kaine, o a bona, empa Madi a Jesu a ka kgona. Amen!

Ka baka leo, Kaine wa mehleng kgale, tswa kajeno, ebang o nnile wa ba mohlorisi kgahlano le Lentswe, mme o re, "Matsatsi a mehlolo a fetile. Ntho Ena yohle ke bosawana, le dintho tseo."

A ntse a howa, o a bona. Madi a Jesu Kreste a hweletsa, empa ho na le tshwarelo ho Wona ha feela o ka E amohela. Ekare re ne re ka dula nakwana e nyenyane tabeng eo, o a bona, "Madi a bolela taba tse molemo."

48-3 Dumela, bakeng sa polokeho. Ebe o a taka, o a bona. E dumele. Ke sena seo o batlang ho dumela ka sona. O a bona, o batla polokeho ya hao ka sebele. O dumela bakeng sa polokeho ya hao, mme ebe o bea Letshwao bakeng sa lelapa lohle. O a bona? O re, "Hoo nka ho etsa jwang?" Le tseke! Ha Le sebeditse hodima hao, etlaba wena le Lentswe le ba bang. Amen! Amen! O a bona? O a bona, Le le sebeletsa bobedi ba lona. Wena le Lentswe le bang, jwale Le sebedise baneng ba hao, Le sebedise ho baratuwa ba hao.

Jwaloka ha Rahaba a entse, o ile a sebedisa letshwao ho ntatae, a le sebedisa ho mmae, a le sebedisa ho baena ba hae le dikgaitsedi, mme a ba kenya bohle ka hare.

O Le sebedise, o re, "Morena, ke latela mora wa ka morao. Ke latela moradi wa ka morao. Ke a mo tseka! `Satane, mo lokolle!' Ke tla ka mora hae. Ke sebedisa Letshwao la ka, Moya o Halalelang, Oho Moya o Halalelang, o phelang ka hare ho nna, tshwara moradi wa ka moo. Ke ya ho yena jwale, ka tlotso ya Hao hodima ka." O tla e pheta. Amen.

48-5 Ke seo ba se entseng Egepeta. Ke seo ba se entseng Jeriko.

Haeba o batla ho bala le leng, Diketso 16:31. Paulosi o ile a bolella molaodi, "Dumela! Ke lenqosa la hora. Dumela ho Morena Jesu Kreste, wena le ba ntlo ya hao le tla bolokeha." Ke nnete? Dumela bakeng sa ntlo ya hao, ba tlise bohle ka tlase. "Jwale o bone Modimo wa Lehodimo a etsa mohlolo. Ke pele ho kahlolo. Na o a e dumela?"

"Ee! Keng seo nka se etsang?"

A re, "Ema mme o kolobetswe." Paulosi o ile a mo nkela ntle le ho mo kolobetsa, a re, "Jwale dumela ho Morena Jesu Kreste, mme wena le ba ntlo ya hao, le tla bolokeha."

Dumelang eng? Dumelang Morena Jesu Kreste, bakeng sa ntlo tsa lona, sebedisa Letshwao la hao tlung ya hao.

Jwale ebe o etsang ha o Le sebedisa tlung ya hao? Ntshetsa dithole tsohle ntle. Nka mese yohle e mekgutshwane, le marikgwe a makgutshwane, le dikarete, mmoho le disakrete, mmoho le dithelebishene, le dintho tseo, mme o di rahele ka ntle ho monyako, ha o ya tlotsa Letshwao; o ke ke wa e mamella. E, monghadi. Di ntshetse ntle tsohle. Ditantshe tsohle, mmoho le mekete, mmoho le rokon-rolo, le mahlasedi a ditshila, mmoho le moferefere oo e leng wa lefatshe, e rahele ka ntle ho monyako, o re, "Re hleka sebaka sena mona."

49-1 Jwaloka ha Jakobo a entse, o ile a re, a bolella mosadi wa hae le bao mmoho, a re, "Hlatswang diaparo tsa lona le dintho tsohle. Tlosang medimo eo." Amen. Jo- ...

O a tseba hore Joshua o itseng pele a tshelela mose wane? O ile a re, "Hlatswang diaparo tsa lona; le se ke la atamela basadi ba lona, le jwalo-jwalo, mme le itlhophise, hobane matsatsing a mararo re tla tshela Jordane." Amen. O ne a itokisa, a tshasa letshwao. Amen. Ke moo.

Itokiseng. Le Le tlotse. Le dumeleng. Hlwekisang. A bana ba lona, a malapa a lona, a baratuwa ba lona, ba Le bone ka hare ho lona. Ke nnete. Le tla sebetsa. Ee, monghadi.

Ebe o sebedisa Letshwao thapelong, ka boitemoho, ka ho dumela. Le bee ka lerato le le kaalo, jwalo-jwalo, ho fihleha o tsebile hore e tla phethahala, e tla phethahala. Ke phetho. Le bee ka kgodiseho, o dumela hore Le tla thusa. Ha o bua le ngwana eo, ha o bua le monna wa hao, o bua le mosadi wa hao, o bua le moratuwa enwa, dumela hore Le tla thusa. Ema moo feela, mme o re, "Morena, ke ba tsekile. Ke ba ka. Ke ba batlela Wena, Morena."

49-5 Le tshase, mme o bope moya oo ho o pota-pota, hore ba tle ba wele hantle ka hara lona. O a bona? Oh, o a, o a, ha o ena le Letshwao, o bopa moya ho o pota-pota, matla, hore ha o tsamaya, batho ba a tseba hore o Mokreste. Ba rata hore o bue se seng ho bona. Ba dumela lentswe la hao. Seo o se bolelang, ba e itshwarella ho sona. O a bona? Ke eo he.

Bea Letshwao, mme ebe o tsamaya le Lona. Tseka ba lelapa la hao. O loketse ho ho etsa jwale. Jwale ke nako ya mantsiboya. Jwale, o nnile wa mamela nako e telele, jwale ke nakong ya mantsiboya. Ke nako ya ho tshasa jwale. Kgalefo e tla theoha, le leng la matsatsi ana, e ka nna ya eba morao nakong eo. O a bona? Bea Letshwao, ka tshepo.

49-6 Haeba o ne o batla ho bala seo, bala se seng mona, Lengolo la ka leo ke le ngotseng mona fatshe bakeng sa hona, ke hore bala Baefese 2:12, mme ha o batla ho ngola seo fatshe. Lemoha, ho Baefese 2:12. ha o e bala, e bolela ka mokgwa ona. "Hore ha re sebeletse mesebetsi e shweleng, empa re sebeletsa Modimo o phelang, ka mesebetsi e phelang." Amen! [Moena Branham o opa matsoho a hae makgetlo a mabedi -- Mong] Oh, jo nna! Ka mesebetsi e phelang, dipontsho tse phelang. Le dumela dipontshong tse phelang?Hape ngola fatshe, Baheberu 9:11-14, ha o batla ho ngola seo fatshe. Dipontsho tse phelang, mesebetsi e phelang, sebedisa hoo!

E seng melawana e shweleng, "Ke tla nka moshanyana wa ka ke mo ise kerekeng mme ke hlokomele hore e eba setho sa kereke."

Moshanyana e mong wa Mokreste ya lokileng mona, motswalle e moholo, wa kgale, thaka la sebele, a theohela tlase mona, a kolobetswa. Mmae a re, "Ekare o ka be o ile wa ya kerekeng e kgolwanyane, haeba o ne o batlile ho kolobetswa." O a bona? O a bona, o ne a sa batle melawana ya kgale feela e shweleng le dintho tseo. O a bona?

50-3 Ha re sebeletse melawana e shweleng le medimo e shweleng. Re sebeletsa Modimo o phelang eo Madi a Hae a tsholotsweng morao kwana, mme Letshwao le beilwe ho rona, hore le rona re phele. Amen! Ee, monghadi!

O se ke wa sebeletsa melawana e itseng e shweleng. Ekare ba latola le dintho tse jwaloka Letshwao. Ba re, "Matsatsi a mehlolo a fetile. Ha ho ntho e jwaloka kolobetso ya Moya o Halaleleng." Hobaneng o ka ikopanya le ntho e jwalo? O a bona? O se ke wa etsa hoo.

Bea Letshwao, ebe o, "sebeletsa Modimo o phelang," bakeng sa mesebetsi e phelang, dipontsho tse phelang; dipontsho tse fodisang ba kulang, tse tsosang bafu, tse porofetang tse tlang, ho bua ka dipuo, ho fetola, nako tsohle ka ho phethahala hantle, diporofeto le ho bolela hore ... sena ... mmoho le ntho e ... itseng ... di tla etsahala, ho bontsha dipontsho hodimo Mahodimong, le lefatsheng, mehlolo le meeka, amen, le bolela hantle seo Bibele e boletseng hore se tla etsahala. "Sebeletsa Modimo o phelang," bea Letshwao!

50-6 O se ke wa ya dikerekeng tseo le ho ikopanya le mesebetsi eo ya kgale e shweleng le dintho tse jwalo, hobane le hona ha ba dumele le dinthong tse jwaloka mohlolo. Empa rona ba dumelang, amen, re tseba Hoo. Ba re, "Ha ho ntho e jwaloka mohlolo. Hoo, oh, oh, ke bosawana. Seo ba buang ka sona hodimo moo, ke bohlanya. Kgidi, ha ho ntho e jwalo. Kgidi, lona basadi moo, oh, le, hobaneng, ha le ... Le apara jwang ... ?" Ho etsa jwalo. Bibele e itsalo. "Ke eng seo moriri wa hao o nang le ... ?" Bibele e itsalo.

Hoo, ke tsona feela diphapang, o a bona. "O se ke wa ama, o se ke wa tshwara, o se ke wa latswa." Ke Modimo. O a bona? Jwale, le jwale ho bolela se seng.

50-8 Jwale, ba hopola hore ke bohlanya. Empa ho rona ba dumelang le ho tseba Nnete, re a tseba hore Ke Boteng ba Hae bo phelang, hobane Le etsa mesebetsi e tshwanang le eo A e entseng nakong eo A neng a le mona lefatsheng. Amen.

"Oh," ba re, "ba mpa ba hopola feela eka ba bona Topallo eo ya Mollo." Oh, tjhe! Oh, tjhe! Ha re lekanye letho.

Ba ile ba hopola hore Paulosi o lekantse Hoo, le yena. Egepeta e ile ya hloma eka Iseraele e hopotse Hoo, empa E ile ya ba isa lefatsheng la pallo. E, monghadi! Ha re ...

Baheberu 13:8, o a tseba, "Jesu Kreste ke yena maobane, le kajeno, le ho ya ka ho sa feleng," haeba o ntse o ngola seo, fatshe, o a bona, seo, "Esale Yena." Ha se -- ha se yona ... kgopolotaba e itseng.

51-3 Ha ke ngola Mangolo ao mona ke ngola ka thoko mona, ke tseba moo Mangolo a leng teng, mme ke ka hoo ke yang ho wona. O a bona?

Ho tseba hore ke Boteng ba Hae bo phelang, hobane O sebetsa ka ho tshwana Moyeng wona. Jwale, haeba e se e ile ya kgelohela melawaneng e itseng kapa mokgatlo, re tseba kapele-pele hore e ne e se Kreste. Na ho jwalo? Haeba ke o isitse molaong o itseng kapa ho hong, ho itseng, ke ne ke ke tla be ke rometswe ho tswa mokgatlong o itseng. Empa ha ke o tlisetse melawana, mme ha ke o rute mekgatlo. Ke o ruta Lentswe la Modimo, e leng matla a tsoho ya Jesu Kreste a bonahatswang, e seng sebakeng sa ka feela, ho e mong le e mong ya batlang. O a bona?

51-5 Hore o ... O moena ka. Ha ke motho ya phahameng, mme le hona wena o le motho ya monyenyane. Rona bohle re bathwana ba banyenyane ho Modimo. O a bona. Re bana ba Hae ba banyenyane. Ha re tsebe letho, seo ruri re loketseng ho se tseba. O re dumella ho tseba ka moo A ratang, mme re Mo leboha hodima seo re se tsebang ka ditlhohonolofatso tsa Hae. Mme ha ke ikarolele sena ka bonna; ke batla ho se arolelana le lona ... Le a bona? Ke le batla ka hara Lona, mme ke batla hore le fumane Letshwao lena. Mme haeba ha le eso ka le ho etsa ... Ba bangata ba lona, bongata ba lona, ba se ba entse. Empa haeba ba bang ba lona ha ba eso ka ba etsa hoo ...

O a bona, ke bua teiping, hape, o a utlwisisa. Mme tse ngata tsa tsona ... Ha ke bolele mona ka kerekeng; rona bohle re tswile, mohlomong. Empa ho ka nna ha eba le dikete tsa dikete tse tla utlwa teipi, o a bona. Mme, hoo, ke molaetsa. Ho tla ba le motho e mong ya tlang ho kgukgunela Jeriko, o a tseba, ka teipi, ka hoo re batla ho -- re batla ho tshwasa Peo eo e reretsweng pele ha e eya ka moo, o a bona, hobane kotlo e tseleng.

51-7 Ho tseba hore ke Boteng ba Modimo o phelang, ho paka hore Modimo o Mo tsositse ho ya ka Lentswe la Hae la pallo. "Ho se ho se hokae mme lefatshe le ke ke la Mpona hape. Jeriko, Egepeta, di ke ke tsa Mpona le ka mohla hape. Empa lona le tla Mpona, hobane Nna ... " "Nna," leemedi la botho, ka nako tsohle le lebiswa moo, o a bona. "Ke tla ba le lona. Ke nna Letshwao. Tsoho ya Ka ke Letshwao. Mesebetsi eo Ke e etsang e tla le paka, e tla Mpaka ka ho lona."

"Jwaleka ha ho ne ho le matsatsing a Lota, ho tla ba jwalo le ho tleng ha Mora motho, nakong eo Molaetsa wa mantsiboya o tswellang."

"Hobane Lesedi le tla ba teng nakong ya mantsiboya. Feela ha e se e ya ba mantsiboya, Lesedi le tla tjhaba." Oh, ho bokwe Modimo! Ho nketsa hore ke ikutlwe eka nka matha ke fohla lebotho le ho tlola lerako. O a bona? O a bona. "Lesedi le tla ba teng ha e se e tla ba nako ya mantsiboya." Ke nnete. Moporofeta o itsalo.

"Ke tla ba le lona. Ke tla ba mongwaheng wa Luthere; Ke tla ba mongwaheng wa Wesele; Ke tla ba mongwaheng wa Pentakosta; empa hantle feela nakong ya mantsiboya, Lesedi le tla ba teng." Mekgatlo ya dikereke e tla feta, ebe hona Letshwao le tlang ho tshaswa.

52-3 Mme bohle bana ba tshepahalang ka pelong, hohle tlase moo, ntle le -- ntle le lona ba ke ke ba ke ke ba phethahala. Empa ho lona ...

Ho jwaloka ha hloho e loketse ho ya, ho nka leoto. Hloho e loketse ho ya, ho nka letsoho. Hloho e loketse ho ya, ho nka pelo. Hloho e loketse ho ya, ho nka molomo. O a bona, hloho e loketse ho ya.

Mme jwale re nakong eo moo letshwao le ileng la tshaswa koseneng ya monyako, o a bona, le hodima metheo. "Mme jwale ha Ke bona madi, e leng letshwao, Ke tla le feta hodimo."

Ke tla potlaka jwale, kapele feela ka moo nka kgonang jwale. Metsotso e ka bang mehlano feela hape, kapa e leshome, re tla be re qetile.

52-6 Ho paka hore Modimo o Mo tsositse bafung. Le dumela seo? O phela mahareng a rona kajeno. Mme, "Nna" eo ke Kreste. Mme "Nna" eo o mmoho le rona ho isa qetellong ya ... Moo e re ... pheletsong ..., ho bolelang, "pheletso ya lefatshe." "Ke tla ba teng ho isa dipheletsong tsa lefatshe," ho ya ka Lentswe la Hae la pallo. O tshepisitse hoo. "Mme mesebetsi eo Ke e etsang le tla e etsa le lona." Ha se bosawana ho rona. Ke Letshwao. Ke Letshwao.

Re amohela sehlabelo sena sa Madi a kgethehileng. Re amohela Madi a Hae a entsweng sehlabelo, ho fana ... Ya re neang Bophelo, Letshwao, tiiso ya pallo ya Hae. Baefese 4:30, e boletse, "Le se ke la swabisa madi?" Tjhe. "Le se ke la swabisa Moya o Halalelang, oo le" [Moena Branham o a kgutsa, a dumella phutheho ho bitsa, "tshwaetsweng,"] "le kentswe selekaneng, tlositswe ... " Le kentswe selekaneng. Le entswe jwalo. Letshwao, Moya o Halalelang, e tla ba tiiso.

52-8 Ha ntho efe kapa efe e tiiseditswe ka hara tiiso, o mpe o se ke wa e manolla. O ke ke wa e manolla, wena, e seng Tiiso ya Modimo. Tjhe. O a bona? Hobane o ... "Le se la swabisa Moya o Halalelang wa Modimo, oo le tshwailweng ho fihlela letsatsi la topollo ya lona ke wona, ha mmele o tsoswa."

Ke peo, pontsho ya hore peo e tsositswe ka Bophelo bo sa Feleng. " ... Zoe ..., `Bophelo ba Ka ka Sebele,' mme ke tla e tsosa hape tsatsing la ho qetela." Mme ha o tsamaya, o na le kgodiso ya hore Bophelo ba Kreste bo ka ho wena, le hore o ka ho Yena. "Ka Moya o le mong re kolobeletswa bohle Mmeleng o le mong, le ho tiisetswa moo ka Moya o Halalelang," hara badumedi ba jwaloka ka bana, "ho fihlela letsatsi leo Jesu a re tsosang ka lona."

53-3 Oh, kgidi! Bea Letshwao. Ke seo le se bolelang ho rona. Re lebeletse hore Sehlabelo sena se re fe Bophelo, mme Se etsa jwalo. Mme Se re fa Letshwao, mme re sebedisa Letshwao, leo e leng Tiiso ho fihlela ... Ho beng ba-nka-kabelo ho Sena, ana ke ntho e kgolo hakakang, ho nka seabo, ho kolobetswa ka Moya ona o le mong, Mmeleng oo o le mong wa nnete wa seph- ... tumelo-kgwela.

Ana ke bitsitse lentswe leo hantle, ... tumelo-kgwela ...? Sephiri, Mmele wa nnete wa sephiri, Mmele wa nnete wa sephiri wa Jesu Kreste. Le a bona, Moya o Halalelang o ile wa re, "O bitsa seo ka mokgwa o fosahetseng." Setshosa se jwaloka nna, empa A re, "O bitsa ntho eo ka mokgwa o phoso," ke le bitsitse ... "tumelo-kgwela" ... e leng Mmele wa nnete wa sephiri wa Jesu Kreste, o a bona, Mmele wa nnete wa sephiri wa Jesu Kreste. Ha ke ... Ha re hloke thuto; re hloka Moya o Halalelang. Ke Yena feela. O a bona? Ke Yena feela. Eya, o a bona, hoo mohlomong ho ka be ho ile ha kgopa mang-mang kae-kae, moruti ya itseng, jwale ke tshepa hore o le fumana hantle. Mmele wa nnete wa sephiri! Etlaba ke ka morero o itseng, hobane A ka be a sa bua seo. O a bona? O mona hantle jwale. O hantle mona pulpiting. O hantle ntle moo. Ke Yena. O a bona? Whew!

54-6 Mme ka ho Yena ha ho lefu. Ka ho Yena ho hlora ha ho yo. Ka ho Yena ha ho mokgathala. Ka ho Yena sebe ha se yo. Ka ho Yena malwetse ha a yo. Ka ho Yena ha ho lefu. Re ka ho Yena! Ha Satane a leka ho o tshwarisa ho hong, jwaloka bolwetse, nka feela Letshwao la hao mme o Le sebedise. Oh, kgele! Nka Letshwao la hao o Le sebedise, hore o sebopuwa se rekilweng sa Jesu Kreste. Letshwao le emetse hore tefello ya hao ya leeto e lefilwe.

O re, "Ha o e-shwa, o lahlehile."

E re, "O fositse. Ke na le sehlahiswa se rekilweng. Ke sebopuwa se rekilweng. Ke na le Letshwao."

"Letshwao ke eng?"

O a tseba hore na ke Eng. O se, o se ke wa kgathatsana le yena. O a tseba hore na ke Eng. Jwale, o ka bua le ba bang ba bareri bana, mme ba tla phehisana le wena. E seng Satane; o tseba haholwanyane. O a bona? Oh, eya. O thulane le yona, makgetlo a mabedi kapa a mararo, o a tseba, mme a etsa phoso, ho ba moleki. Satane o tseba seo o buang ka sona. Bontsha feela Letshwao leo, o tla fofa. Ee.

Hobaneng, ke eng? Ke sebopuwa se tshwailweng. A ke ke a manolla seo ho se bula, mme a kenya se seng ka moo se sa lokang. E re, "Tlosa matsoho a hao! Ke tshwailwe."

54-1 Oh, jo nna! Sebopuwa se tshwailweng! Ee, monghadi! O rekilwe. Boloka Letshwao hodima tumelo ya hao e sa sisinyeheng tshepisong ya Hae, mo lebelle ha a tsamaya. "Thapelo ya motho ya lokileng e na le matla a maholo ho sebetseng ha yona!" O a bona? O a bona? Nka Letshwao leo. Ke kahoo Le leng teng. Satane o teng ho o leka.

O ne a le Egepeta, ho leka.

O reng, o a tseba, tsatsing leo ha Rahaba a bea sehlola seo ... Sehlola se lepeletsa kgwele eo, kgwele eo, ke hloma hore ba bang ba masole ao ba ile ba tsheha le ho soma, ba re, "Mosadimoholo eo wa lehlanya hodimo moo! Hloho ya hae ha e nke hantle. Bonang, ke eo o kentse ntho eo moo. Ha, ha, ha! Kgele, na le kile la utlwa ntho e jwalo? Le reng, Ngaka Jones o boletse, tlase moo, `Ha ho le letho nthong eo.'" Empa ho ne ho ena le ho hong, hobane lenqosa le tswang ho Modimo le tlisitse molaetsa mme a ba bolella.

54-3 Ana o ka nahana hore Baegepeta ba ne ba reng, "Ho bonahala eka ... Kgele, sheba sekgakgatha seo sa mahlanya sa bahalaledi ba thethehang, se tlotsa madi! Ha, ha! Etlaba mosebetsi o ditshila ha kakang, ho hlatswa ntho eo jwale! Oh, kgele! Matlo ao a maholo a babatsehang a netilwe hohle ka madi! Oho, lephoka le lekaalo! Nka o hlapanyetsa hore matsatsihng a mmalwa ho tla be ho tshabeha. Ho ke ke ha bolela letho. O a tseba keng? Ntate Sekete-kete ya kgethehileng o boletse jwalo." Empa ho ne ho le teng. Ho ne ho le teng. Ho ne ho bolela se seng.

Le jwale ho bolela se seng ho rona ba Le dumelang. O a bona? Hopola feela tumelo ya hao e sa sisinyeheng eo o nang le yona Lentsweng lena! Jwale, ha o sa le Eva le hona. O a bona? Ha o e mong wa babelaedi bana, mme, e, o qekana le Satane. O boloka Lentswe le leng le le leng la Modimo. O a bona?

Eva o itse, "Tjhe, Morena o itsalo!"

Satane a re, "Empa, o a tseba, ruri Morena a ke ke a etsa ntho e jwalo ho motho ya kgabane jwaloka wena. Oh, o boheha ha kakang. A ke ke." Oh, ehlile, O tla etsa jwalo, le hona. O boletse hore O tla etsa hoo.

"Ho lokile, ntate wa ka e ne e le moruti. Ke bile moruti." Ke ha ho seo nka se etsang. Ntle ho Letshwao, o lahlehile. Tlokotsi e hodima hao, o a bona, ke pheto, ntle ho Letshwao. O a bona? Eya. O boletse hore O tla etsa hoo, mme O tla etsa. Hoo, hoo ho dula ho le jwalo. O bolela hore O tla etsa jwalo.

"Oh, ke dumela hore matsatsi a mehlolo ... "

Eya, empa O boletse hore ha ho jwalo. "Ke nna maobane, kajeno, le ka ho sa feleng," o a bona, ke sona feela seo A se pakang ho ba sona.

Jwale, ho rona, re a le tseba. Ho bona, ha ba Le dumele. Empa rona re a Le dumela. Re tseba hoba ke Nnete. O a bona?

55-3 Jwale, ka ho ba ka hara seo, re fetoha karolo ya Lentswe. Mme ebe re nka Letshwao, Moya, hodima tshepiso, "Ke nna Morena ya le fodisang."

Jwale itokisetse tshebeletso ya phodiso bosiung bona. O a bona? Nka Letshwao, Le leketlise hodima Lentswe, tumelong ya hao e sa sisinyeheng Lentsweng leo, o tla tswa. Jwale, Hoo ke yona ntho e mo ntshang, hobane ka ho Yena ha ho tse jwalo.

Ekare nka be ke paka hanyenyane jwale, dinthong tse itseng tseo ke di boneng di etsahala dibekeng tse mmalwa tsa ho feta. O a bona? O a bona? Oh, kamoo ke neng nka paka se seng!

O a tseba, mme Luka o boletse, "Haeba dintho tsohle tseo Jesu a di entseng di ka ngolwa dibukeng, di ... ho ne ho se dibuka tse lekaneng lefatsheng ho di ngola."

Dintho feela tseo ke di boneng molaetseng wa ka ka sebele, ho mmona A di etsa, o ke ke wa bokella divolumu sethaleng sena mona. Ha nka ngola ka tatelano tseo ke boneng A di etsa molaetseng wa ka ka sebele, Ho bona A di etsa. Le a bona? O bile le katleho e fetisang molaetseng wa ka ho feta eo A bileng le yona ho wa Hae ka Boyena. Jwale, hopola, O bile le katleho e kgolo jwale, e seng nna; Yena o bile le yona. Ho bokwe Morena, Hallelua!

O bile le katleho e fetisang mona Jeffersonville ho fetisa eo A bileng le yona Nazaretha. O ile a sebetsa motseng oo o kgopo mmoho le motseng ona o kgopo. Amen! Ho bokwe Morena! Hobane, "Ha A ka a kgona ho etsa mehlolo moo," empa O e entse mona. Qetellong O ile a phunyeletsa, mona. O kgonne ho e etsa mona.

55-6 E ka nna yaba O ile a lokela ho fumana batho kae-kae hape, empa O kgonne ho e phetha, leha ho le jwalo. Ka baka leo, O bile le katleho e fetisang mona hantle ho fetisa eo A bileng le yona moo Kapernauma kapa Nazaretha, ka hare moo. O bile le mehlolo e mengata hantle mona ka Tabernakeleng ena ho fetisa kamoo A entseng molaetseng wohle lefatsheng. Ke nnete, O entse hona. Jwale o reng ka lefatshe bophara? Oh, kgidi! Jwale ke seo A se entseng.

Jwale hopola, "Yena" o sebeditse. Jwale, ha e eso ka e bolela hore nna ke e entse, o a bona, tjhe, hobane ha ke a etsa hona. Ruri ha ke a etsa. Ke Mo ratile feela le ho ikokobeletsa Yena feela, le ho bolela seo A se buileng, mme Moya o Halalelang o ile wa ya bathong mme ba dumetse seo A se boletseng, mme yaba O etsa mosebetsi. Ke pheto.

Ha A ka fumana rona bohle hore re e dumele! O ne A ka etsang hona jwale haeba A ne a ka etsa hore rona bohle re e dumele hona jwale, ho jwalo? Ho ne ho ke ke ha eba le motho ya fokolang motseng ona ka bophara. Ke nnete. Haeba A ne a ka fumana hore e mong le e mong a e dumele, e ne e tla ba hohle ho fedile. O a bona?

Boloka Letshwao la hao hodima tumelo ya hao e sa sisinyeheng Lentsweng la Hae la pallo, mme Satane o tla tsamaya.

Jwale ke lebile ho kwaleng jwale.

56-3 Modimo ka nako e nngwe o kile a fana ka letshwao le leng lefatsheng; e ne e le mookodi. O hopola seo? Ha esale A, ha esale a tshepahetse letshwaong leo, hobane O fane ka lona hore e be letshwao. Dilemong tsena tsohle tse dikete, ha A e-so ka a hloleha ho bontsha letshwao leo. Na ke nnete? Hobaneng? O a le hlompha. O fane ka lona. O file lefatshe letshwao hore A ke ke a hlola a timetsa lefatshe ka morwallo. Mme ha esale A, haesale, ho tloha tsatsing leo, le bontshitswe.

Ho na le dielemente tse itseng sebakeng, tse etsang mookodi oo. Ha pula e ena, mme letsatsi le tjhaba, le a o hlahisa. Letsatsi le omisa pula, ka hoo O beile mookodi moo ho paka hore ho ke ke ha hlola ho eba le metsi a lekaneng ho tsholohela lefatsheng ho ka le timetsa hape. Ke selekane sa Hae seo. Ke letshwao. O boletse, "Ke tla le nea wona e le letshwao."

56-5 O hlomphile letshwao la Hae. O hlomphile letshwao la Hae matsatsing a Noe. O sa le bontsha le jwale. O hlomphile letshwao la Hae Egepeta. O le hlomphile Jeriko. O a Le hlompha kajeno. Ka nako tsohle O hlompha letshwao la Hae ha le bonahaditswe.

Dilemong tsena tsohle tse dikete-kete, esale A ratile ho pepesa letshwao leo. Le ka mohla ha A le lebale. Ha A lebale letshwao la Hae. Jwale, ho sa natse hore lefatshe le fetoha ha kae, mookodi o ntse o le moo. O a bona, O hlompha letshwao.

Le hona jwale O etsa jwalo, O hlompha Letshwao la Hae. Ho sa natse hore dikereke di fetoha ha kae, di etsa hona ha kae; Modimo o sa ntse o hlompha Letshwao le Hae, lona feela. Ho a re bontsha hore le ka mohla ha A hlolehe ho hlompha seo A se etsang le seo A se bolelang. Re amohela le hona ho hlompha Seo. Ke etsa jwalo.

56-8 O lebetse hore le rona re bontshe Letshwao la Hae hodima tumelo ya rona, ho Satane le ho mekgatlo yohle le ditsamaiso tsohle tsa hae tsa borapedi tse sa dumeleng, hore re dumela hore tshepiso ya Hae ke nnete, le hore O tla phetha seo A tshepisitseng ho se phetha. Ke Kereke eo.

Ha ho makatse ha ba sa kgone le ho ba motheong wa pele ntle moo, jwaleka ha re ye re bue; tshwarelo tlhahisong eo. Ha ho makatse ha ba sa kgone ho fihla kae-kae haese ho kgutlela morao mokgatlong wa kereke le ho etsa sekgakgatha sa batho ba apereng, ba bentshitsweng, ba hlalefileng, ba rutehileng. Le ka mohla ha ba fihle kae kapa kae feela, hobane ke sona seo ba se pepesang, "Ke Methodisi. Ke Presbeteriane." Ke phetho seo ba leng sona. Empa badumedi ba nka Letshwao!

57-1 Mme seo Jesu a qadileng ho se etsa Galelea, o sa ntse a tswella ho se etsa jwale ka ponahatso ya Hae ya Letshwao, la Moya o Halalelang o kgutletseng hape hodima Kereke. Hobane, e ne e se diketso tsa baapostola, e ne e le diketso tsa Moya o Halalelang ka ho baapostola, mme hoo e ne e le Letshwao.

Ho thwe ba ne ba loketse ho lemoha Petrose le Jakobo, ka ha ba ... Petrose le Johanne, ha ba feta kgorong e bitswang e Lokileng, ka ho lemoha hore ba ne ba sa ruteha. E ka nna yaba ba ile ba re, "Yona, ha ke, toutu, tabola, lata, jara. Ke tla o bolella ka ... sena." O a bona? Mohlomong ba ne ba ka nna ba sebedisa le puo yohle ya mefuta eo ba neng ba sa kgone ho e utlwisisa. E ka nna ya ba ba ne ba sa tsebe phapang; tsohle di ... dipalo tsohle tsa Mangolo. Empa ba ne ba loketse ho lemoha hore ba bile le Jesu. Ba ne ba ile ba bontsha Letshwao leo, hobane ona Moya o neng o le hodima Hae, pele ho thakgiso ya Hae, o ile wa ba hodima bona kamora tsoho. Amen!

57-3 Jwale etlaba seo se Mo etsa Baheberu 13:8, "Jesu Kreste yena maobane, kajeno, le ka ho sa feleng." Ke ka mokgwa oo re tsebang hore o A phela. Hobaneng? Re tseba jwang hore re a phela? Hobane O a phela. Mme ka hobane re tseba hore re a phela, ke hoba re tshwana le Yena, mme re ka ho Yena. Mme o boletse, "Hobane Ke a phela, le lona le a phela. Ke Nna," ho Tshenolo, "ya neng a shwele, ya phelang ka ho sa feleng. Mme ha re itjhwella mme re phela ka ho Yena, re phela ka ho sa feleng. Mme le hona Bophelo ba Hae bo ka ho rona bo jwalo feela ka bophelo ba ntho efe kapa efe feela, Le bonahatsa seo A neng a le sona. Mme hoo ho Mo etsa yena maobane, le kajeno, le ka ho sa feleng.

Jwale o ka kgona jwang, ha ba latola Seo? Ana ha o bone, "mesebetsi e shweleng"? Sebeletsa Modimo o phelang, ka Bosafeleng ... Ke bolela, selekane se sa yeng kae sa Bophelo bo neng bo le Mading a Jesu Kreste. Jwale ho tswelleng, ho ya qetellong, ke ... Tjhe, ke tla ... re tla mpe re emise. O a bona, ho bontsha Letshwao la Hae la mohau, lerato la Hae! Jwale, ntle le ho tshaswa ha Letshwao lena ...

57-7 Jwale, ke Letshwao. Letshwao ke eng? Letshwao ke pontsho ya molato o lefilweng. Theko e batlehang e lefilwe. Theko ya pholoso ya rona e ne e le lefu, o a bona, mme ha ho e mong ya neng a ka e lefa haese Kreste. Mme e seng -- moya wa mokgatlo wa kereke, e seng moya wa mopapa, e seng moya wa monna ya itseng kapa mohalaledi wa horeng, empa Moya wa Jesu Kreste, hodima Kereke, ke Letshwao la hore molato o lefilwe le hore O phethile tlhoko e nngwe le e nngwe eo Modimo o neng o e batla, mme rona le Yena re bang. "Tsatsing leo, le tla tseba hore Ke ka ho Ntate, le Ntate o ka ho Nna; Ke ka ho lona, le lona ka ho Nna."

Tlotsa Letshwao! Tlotsa Letshwao la tsoho ya Hae. Hoo, hobane O tsositswe bakeng sa tokafatso ya rona, O re tsositse le rona hape mmoho le Yena. Mme jwale re dutse dibakeng tse Mahodimong, ho Kreste Jesu, tlasa kopano ya Letshwao.

58-1 Yare ha Baiseraele ba dutse moo, le dillo di tswella, ntle seterateng, ho ne ho se na le ntho e le nngwe eo ba neng ba ka tshwenyeha ka yona. Ntho feela, etsa bonnete ba hore madi, letshwao, a bonahala.

Ke yona feela ntho eo re tlamehileng ho tshwenyeha hantle jwale. Kotsi e teng ka tseleng, e etsahalang, metswalle. E ke ke ya eba nako e telele, koduwa e a theoha. O tseba seo. Etsa bonnete ba hore Letshwao le a bonahala. Mme Letshwao ke Moya o Halalelang. "Hobane ka Moya o le mong re kolobetswa bohle Mmeleng o le mong, le ho etswa majalefa a kganya ya Hae," Lefatsheng la rona, hwanta o ye lapeng jwale Lefatsheng la pallo.

Le a Mo rata? Le dumela Letshwao? Ke ba ba kae ba ka lakatsang ho re, "Oho, Moena Branham, nthapelle, hore ke tle ke kene tlasa Letshwao lena"?

A re inamiseng dihloho tsa rona.

58-4 Morena Jesu, Wena ya Mohau! Ha lefatshe le ne le le sebeng, mme ho ne ho se ya ka thusang, Modimo, mohaung, ka ho bontsha sena pele, ka papiso, hore Letshwao le ka kgonang ho tlosa sebe le tla tla; e seng ho se kwahela feela, empa ho se tlosa. Mme Jesu o tlile ka nako e loketseng, mme O tsholotse Madi, Bophelo ba Hae ka Boyena, ho nka ... a re etsetsa tefetso ya dibe tsa rona, homme A Mo hlahisa ka ho mo kgutlisa ka sebopeho sa Moya o Halalelang, oo jwale e leng Letshwao le loketseng ho bolokwa Kerekeng ho fihlela A etla. Hobane Moapostola Petrose o boletse, "Pallo eo e etseditswe lona, le bana ba lona, le ba leng hole, esita le ba bangata bao Morena Modimo wa rona a tlang ho ba bitsa."

Morena, ka mohau wa Hao, thuso ya Hao, ke tseka e mong le e mong ya utlwang Molaetsa wona. Ke ba tsekela Modimo, ke a O rapela, Morena, hore ba teng hoseng hona le bao ba tlang ho utlwa teiping. Mme haeba ho ka ba le Peo kae kapa kae feela, e leng e reretsweng pele, Morena, ho utlwa Lentswe la tsatsi lena la qetelo, a ba ke ba tle jwale, ka bonolo le ka boikokobetso, mme ba bee meqhaka ya bona fatshe sefapanong, kapa bo bona, e le moqhaka wa mohau wa Modimo o ba bitsitseng. Mme a ba ke ba tlatswe ka Moya o Halalelang le ho bontsha Letshwao la Bophelo ba Jesu Kreste tsohong ya Hae, ha feela ba ntse ba le mona lefatsheng. Fana ka seo, Morena.

58-7 Matswe ana, Morena, e ka nna yaba ha ke a bua hantle. Mme ekare ha ke hlolehile ho etsa jwalo, ke rapela hore Moya o Halalelang o tle o nke Mantswe ao le ho a hlahisa ka mokgwa oo a loketseng ho hlahiswa kateng, hore batho ba tle ba utlwisise le ho tseba, ntle le lonya. Mme a ba ke ba tsebe hore lerato ke tokiso. Le hona ba tle ba tsebe hore ke ka baka la hora eo re phelang ho yona, le ho tla ha Morena ho haufi, mme re bona masedi a maholo a mafubedu a hadima, hohle lefatsheng, hore nako e atametse.

A batho ba ke ba amohele Moya o Halalelang tsatsing lena! Ke a rapela, le ho ba bea ho Wena, ka Lebitso la Jesu Kreste. Mme a E ke e be Letshwao ho rona ha feela re sa phela, le hona O tshepisitse hore Le tla ba ka tsela eo. Ho tla ba bonolo ho kopa seo, hobane O tshepisitse hore Le tla ba ka tsela eo, mme ke a tseba hore Le tla ba ka tsela eo. Re rapela Lebitsong la Jesu. Amen.

59-2 Jwale, ka dihloho tsa rona tse inamisitsweng, motsotswana feela.

Ka tumelo, ke dumela, ke le rapeletse, ka hohle ka moo ke tsebang, ke rapetse ka botshepehi, ka hohle ka moo ke tsebang ho rapella hona kateng.

Bonang, ke lemoha seo. Le a tseba ke eng? Ke ka karolo ya lona ya leshome mmoho le menehelo ke phelang. Ke ka tshehetso ya lona, mona kerekeng, ha ke ena le motho eo nka mo rerelang. Ke lerato la lona, le di-"amene tsa lona," le kopano ya lona. Le mantswe a lona a mosa hara lefatshe ntle moo le tsamayang teng, dinaheng tse fapaneng hohle hara ditjhaba, ke mantswe a lona a thusang ho jara Molaetsa. Ke lona. Re balekane nthong ena, mmoho le Kreste. Re baena le dikgaitsedi, mme Yena ke Morena wa rona. Mme ke a le rata. Ke, moo ke leng teng, ke batla hore le be teng. Ke palama le ho haola le naha, ho bua le lona makgetlo a mmalwa. Ke hlolohelwa ho kopana le lona mona Sontaha hoseng. Ke a le rata. Esale ke ntse ke le rata. Ka nako tse ding ke loketse ho bua ke kgahlapetsa haholo, empa ke tokiso feela. Le a bona, ke feela ke hobane ke le rata, le a bona.

59-4 Mme ha ke batle hore le E fose. Lona, ha le a tlameha ho etsa jwalo.

Jwale, ka mosa le ka boikokobetso, ka tsohle tse ka pelong tsa lona, tlase-tlase botebong, E amoheleng. E reng, "Morena, Jesu, nka tsohle feela tse ka ho nna ha jwale, tse sa tshwaneng le Wena, mme a nke ke suthisetse boikgantsho bohle ba ka, tsohle ka ho nna, ntle. Ditshila tsohle, ho se dumele hohle ho ka ho nna, ke a di ntsha jwale, Morena. Ke di rahela ntle feela. Mme a Moya o Halalelang o mosa wa Modimo, jwaloka leeba, o theohele ka ho nna. Ke batla ho phela ka Hosafeleng, Morena, mme ke batla hore O nthuse nakong ena. Fana ka sena jwale."

59-5 Le sa ntse le rapela, mme re tlilo dumaela thoko ena, kapa ho e binela fatshe, mmoho, ... Ke A Mo Rata ... . Mme, hopola, le tla ka lerato, hobane yena Ke lerato. Ke sa ntse ke beile matsoho a ka hodima disakatuku tsena, hobane batho ba ka nna ba di fumana pele bosiu bo fihla.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata

Hoba O nthatile pele

A lefella pholoho ya ka

Fateng sa Golgotha.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata.

Hoba O nthatile pele, (jwale neela bophelo ba hao ho Yena feela)

A lefella pholoho ya ka

Fateng sa Gol- ... ...

Lerato, lerato, Mo rateng. Lemohang seo A le etseditseng sona. [Moena Branham o qala a dumaela ... Ke A Mo Rata ... -- Mong] Ke ka lerato. Lerato le tlisa kutlo. Lerato le tlisa phereho. Lerato le tlisa lenyalo. Mme ke hona moo re lebileng teng, Selallong sa Lenyalo la Konyana. Ke utlwa Mopholosi wa ka a bitsa, ka hore O a nthata, le yena. Le nna, hape! Ke ...

Feela ka pelo tsohle tsa lona, utlwang feela ha Ntho e monate-nate e kena ka ho lona. Ke Moya o Halalelang.

Hoba A nthatile pele

A lefella pholoho ya ka

Fateng sa Golgotha. ...

60-2 Haeba ... Ke tla phahamisa matsoho a ka, mmoho le phutheho, ka mmino. Haeba ke sitilwe, haeba ke entse ntho efe kapa efe feela e phoso ...

Ke rapella lona jwale, hammoho le nna.

Haeba ke entse ho phoso, letsoho la ka le lebile ho Wena, Morena, le bolela hore ke maswabi. Letsoho la ka le lebileng ho Wena, Morena, le bolela hore ha ke batle -- ke ne ke sa batle ho etsa seo. Mme ke a tseba hore ke a shwa, Morena. Ke loketse ho siya lefatshe lena, sebopehong sa nama. Ke batla ho kopana le Wena. Letsoho la ka le bolela hore, le amohele, Morena. Ntlatse ka Moya. Bea Letshwao la Hao la lerato hodima ka, Moya o Halalelang, o tlang ho etsa hore ke phele ka mosa, ka bonolo, nketse hore ke phele Bophelo bo neng bo le ka ho Kreste; hore pelo ya ka e tle e tjhesehele ba bang, hore ke tle ke se ke ka phomola le hanyenyane, motshehare le bosiu, ho fihlela ke kgonne ho fumana motho e mong le e mong eo nka kgonang ho mo fumana.

60-3 Ke tla ba jwaloka manqosa a Jeriko; ke tla ya mothong e mong le e mong eo nka mo kgonang, mme ke bone haeba nka etsa hore ba kene tlasa selekane sa Madi, tlasa Madi a Konyana, hore ba ke ba amohele Letshwao.

O a bona, Madi a ya hlwekisa. Moya ke Letshwao la hore Madi a tlotsitswe. O a bona? Moya ke Letshwao la hore Madi a tlotsitswe. Ho fihlela Madi a tlotsitswe, mo Moya o ke ke wa tla. Empa ha Madi a tlotsitswe, ebe jwale Moya ke Letshwao, ho o kgutlisetsa ho wena, hore tumelo ya hao Mading e amohetswe, tefello ya leeto la hao e lefilwe. Tefello ya hao ya leeto e lefilwe. Ho fedile. Nyewe e qhadilwe. O Mokreste. O modumedi. Kreste o ka ho wena, mme o ka ho Kreste.

... nthatile pele

A lefella pholoho ya ka

Fateng sa Golgotha.

61-1 Ka dipelo tsa lona jwale tse inamisitsweng pela Modimo; moruti wa lona, Moena Neville, ka mantswe a hae a kwalang mmoho le seo a yang ho se bua.

Hopolang ditshebeletso bosiung bona, tshebeletso ya phodiso. Tloong e sa le ka nako. A re qaleng ka hora ya bosupa, ntumelleng polatefomong ka mashome a mararo kamora hora ya bosupa. Ana ho lokile jwalo, Moena Neville? Jwale re tla ba le selallo, le a bona, bosiung bona. Tloong!

Thapameng ena, dula mmoho le Lona hantle. O se ke wa dumella Molaetsa wona ho baleha. Hopolang, le se ke la tlohela Molaetsa ona ho feta ho hang!

Madi e tla ba Letshwao la hore Bophelo ba abilwe. Le a bona? "Mme ha Ke bona Madi, Ke tla le feta." Moya o Halalelang ke Letshwao la hore Madi a tlotsitswe pelong ya hao, mme Ke Letshwao hore Madi a tlotsitswe. Haeba ha eso ka a tlotswa ho hang, le hona Letshwao le ke ke la tla. Le a utlwisisa? E reng, "Amen." Madi a loketse ho tlotswa, mme ebe Letshwao le a tla. Ke Letshwao la hore Madi a topollo a tlotsitswe mme leeto la lona le lefilwe. Modimo a le hlohonolofatse. Moena Neville.