Sheba (63-0428)

E-1 Mme madume hoseng hona, metswalle. Ke thabile haholo hoba mona Phoenix hape hoseng hona, ke thabela kopano le tshebeletso mmoho. Ke lakatsa eka nka kgona ho mamela dipina feela, leho bona Jimmy emonyane a bina. Mmm. Ho nale seseng ka moshemane eo, mona? Mme Moena Outlaw one a mpolella hoseng hona a nkopanya le mme wa hae ya ratehang monyako mola, ya nang le lemo tse mashome a robedi le motso. Modimo Ao hlohonolofatse, kgaitsedi. Ke nahana hore lemong tse ngata tse fetileng haono o tshwere lesea lena o le beile matsoho marameng, one osaka wa nahana hore o tlabe o dutse mona ole ka hara kereke ya hae kamora lemo tse mashome a robedi o momametse, mohlomong, ka nako eo. One o dumela seo? Hantle feela, ho lokile. Ke thabile. Modimo O file ... Ka tsela ejwalo,okase re ka mora lemo tse ngata--o motho wa bosafeleng. Lea bona? Ka tsea e jwalo haoya qala, haho tsela yaho qetela, o nale feela Bophelo Bosafeleng. Hantle feela.

E-2 Moena Dyson, ke bille le monyetla wa ho kopana le yena, empa otla tshebeletsong mantsibueng ana, ho tloha mantsibua, mona ka hare ho kereke ena. Ke mpa ... Ke tshepa hore ho tlaba le katleho tsoseletsong ena. Ke lakatsa ekare nkabe ke dutse morao moo ke mamele hotswa ho Modimo. Ke utlwa hore ke morumuwa hotswa Jerusalema. Ke nale nnete ya hore o tlilo qeta beke ha monate le moena mona. Haeba ho kgoneha, tlohong, moutlweng moena, mothuseng. Mme ke mang ya satlo kgona, mme o dula ole hole le hae, otswile ka toropo, ha akgone ho kgutla, etsang kamoo ke etsang le nna, morapelleng, me le rapelle hore tshebeletso eo e atlehe.

E-3 Ke hopola nako eo keneng kele mane Phoenix. Ene ele ka hare ho kereke ena, taba ke hore ene ele dibakeng tse fapaneng. Ene ele--kereke, tsela efapaneng moahong eneng e ahilwe ka teng, mme ra tshwara tshebeetso e monate haholo Outlaw ... I have a record that was made during that meeting and it's always ... Mme yare hake kgathala, ketswa ke ilo bapala rekopto ena, mme ene ese e ngwapehile. Mme mohlomong, mohlomong, monna eo o teng mona hoseng hona, lebone le lekgubedu le phatsimang. Mme ebe, hobane, ke nae rekoto tsa kgale mona ho nna, eneng ele bana ba banyane, ba bina. Re fumana tse ngata hotswa ho bona. Hare utlwa pina tgsena tse monate, kare Moena Outlaw, "Ke thabile hobane baile bahatisa polata tsena. Ke rata haba hatisitse hobane ke mamela tsona, mme o utlwe dipina tseo. Haho sefetang mmino."

E-4 Lea tseba hore Modimo O fodisa ka mmino. Na lene le tseba seo? Uh-huh. Modimo O fodisa ka mmino. Modimo O fodisa ka lerato. Lea bona? Modimo O fodisa ka meriana. Modimo O fodisa ka matla a thapelo. Modimo O nale tsela tse ngata tsa hofodisa. Ho itshetlehile feela hore o batla ho fola ho eng. Ka nakop enngwe lerato le lenyane feela, sebakeng sa kgale feela selemetseng. Setla fodisa ka seo, lerato feela le lenyane, kgathallo feela. Ka nako tse ding hao ikutlwa ole fatshe feela, mme, mme jwalo kaha re bitsa feela,maikutlo feela a seterateng, mme a wele hodima hao (Lea bona?) kenya feela enngwe ya ditheipe tseo, kgatiso eo feela, o bapale seo feela. Ntho feela ya pele otla ikutlwa ose po otla ka leoto fatshe, kapa ka letsoho, mme hobe hose ho fedile. Ose o loketse ho betseha.

E-5 Jwale, kopano ya hora tse tsheletseng, hase theipe ya boevangedi, ke nakong eo keleng hae ka yona Mang kapa mang oya tseba ho nkisa moo, empa ele sebaka sesetelele sa moya. Mme nka bolela seseng ka metsotso e mehlano feela (Lea bona?), ho nale hoka bua ka hora tse tsheletseng feela. Ka tsela ejwalo, ho tloha hore na kereng. Jwale, ke dumela hoseng hona ... Ke nale nouto ya kgaitsedi ya batlang hore ngwana wa hae a hlohonolofatswe. Mme ke ile kare ho Moena Outlaw, "Hao kolobetse masea?" Are, "Tjhe." Tjhe, one a bolela hore Lengolo lere bahlohonolofatswa.

E-6 Ka tsela e jwalo kare--ke nahana hore jwale ke nako, ha kgaitsedi enwa a nale seo, otla phethelwa ka tsela ejwalo feela, ... Mme redumela thutong ya Bibele. Mme re leka ho etsa seo Morena Jesu are sietseng sona, ke ho latela tsela ya Hae feela. Mme hare fumane ka hare ho Bibele moo A ileng A laela hore masea a kolobetswe. O ile are, "Batlisa bana ho Yena hore A bahlohonolofatse." Mme A babeha matsoho, 'Lesang bana batle ho Nna mme le seke la bathibela, hobane Mmuso wa Mahodimo ke wa ba jwalo ka bona.' " Ka tsela e jwalo mompadi wa okono, kapa piano aka, ho fana feela ka mmino o monate, ha nyane, "Batliseng, batliseng, hotswa masimung a sebe." Ke dumela hole ka mokgwa oo.

E-7 Lebitso la thaka lena ke mang? [Mosadi are, "Ke ngwanana, Rebekah."--Mong.] Rebekah. Lebitso la ho qetela? [Hammer] Hammer. Mona ke Moena le Kgaitsedi Hammer. Modimo A lehlohonolofatse. Ke yena feela wa lona? Banana ba bane. O lokela hoba moevangedi. Filipi one a nale baradi ba bane, na one a nale banana ba bane, mme ene ele baporofeta. Wena oka fumana hore haho jwalo. Empa ke tshepa ha Modimo Atla ntsha baporofeta ba bane ho baradi bana ba hao, Moena Hammer. Ho monate. Oya boseela. O lokela ho bona seo. Ke rata kamehla ho ba hlohonolofatsa, ke tshaba hoba roba. Lea tseba, baka ... Ke ikutlwa ka tsela enngwe hake lokela hoba phahamisa. Mme mosadi waka ore kamehla, "Okase barobe." Ka tsela ejwalo ... Empa ba bonahala bale batle haholo, ekare oka baroba hao batshwere ka tsela enngwe. Ka tsela ejwalo ke tlilo leka hoba tshwara ka tsela enngwe, haeba seo se lokile. Jwale, ona ke mosebetsi oo mosadi waka ao ratang haholo. Na seo hase mampopi? Emonyane Rebekah Hammer, o phela jwang? Hantle feela. Re thabela sena, tsela eo Modimo A fane ka kopanao ena ya lerato. Sena se lokela hotswa ho Modimo feela. Haho ya ka fanang ka lerato haese Modimo feela. Ha re inamiseng dihlooho tsa rona.

E-8 Ntate wa rona ya Lehodimong, re tlisa lesea lena matsohong a Hao hoseng hona. Ka tsela eo mme wa lona ka kgwedi tsena a ile a mmeha ka hare ho pelo ya hae, a batla leho lakatsa ho mmona. MMe ke enwa hoseng hona, ngwana enwa emonyane, mme a bile a moneile lebitso la Bibele, mme jwale a motlisa aletareng, yena le monna wa hae, hotla nehelana ka yena, ho mokgutlisetsa hape ho Wena. Hlohonolofatsa lapa la bona, Ntate, rea rapela. Hlohonolofatsa lapa la bona, le enwa e monyane Rebekah. Ka hare ho Bibele re fumana hore batho baile batlisa bana hore Yena hore A babehe matsoho. Mme hoja One Ole teng mona ka mmele o bonahalang, hobaneng, motswadi ena ya tlisitseng Rebekah ho Wena. Re hlokomela hore, Morena, matsoho a rona a lo0kela ho etsa mosebetsi oo, hobane Ore laetse ho etsa seo. Ka tsela eo, Morena, Ke o neha Rebekah ka Lebitso la Jesu Kreste tlhohonolofatsong. Nka bophelo ba hae O bosebedise, Morena,totlisong ya Hao. Mme rea O leboha ka seo. Lebistong la Jesu, Amen.

E-9 Modimo Ao hlohonolofatse. Modimo Ake afe ngwana enwa bophelo bobotle, abe mosasdi wa sebele wa Mokreste hosane, haebe ho nale hosane. Modimo Ale hlohonolofatse ka bobedi ba lona, hamonate. Oho, mathaka ana a manyane. A bonahalang a sena molato. Ke nnile ka nahana kamehla hore mathaka ana ha ana molato. Mme jwale,ha rekaba hloka molato jwalo ka bana bana ... Empa re fumana horet, ha rena molato, ha Madi a Jesu Kreste Are hlatswitse dibe.

E-10 Jwale, hare yeng Mangolong. Ho lona bohle ba ratang ho bala Lengolo, Hare phetleng Baheberu 9 bakeng sa mantswe a mmalwa. Ha reka temana 24 kgaolo 9.

Hobane Kreste O kene sebakeng se entsweng ka matsoho, eleng setshwantsho sasa nete; empa lehodimong ka bolona, hore a hlahele bakeng sa rona: Eseng hobane ane a lokea, jwalo kaha moprista ane a lokela hoka hlaha hang ka selemo: Hobane Ane a lokela hoka etsa seo pele lefatshe le thewa empa hang O ile A iphetola sehlabelo bakeng sa dibe tsa rona. Mme jwalo kaha ho laetswe hore motho ashwe hang, bmme entoba kahlolo: Ka tsela me jwalo e Yena O entse seo hang; bakeng sa bao bashebang ho Yena ... hore bahlahe ba sena sebe.

Modimo A hlohhonolofatse palo ya Lentswe la Hae. Hare inamoiseng dihlooho.

E-11 Modimo O Moholo, Eo eleng qalo ya dintho tsohle, Ya entseng lefatshe ka Jesu Kreste, retla boteng ba Hao hoseng hona, hore Otle ore sebedise, hoka leboha seo re seng re nale sona matsohong a rona, re rapella palo ya Lentswe. Hake Moya o Halaleang o etse hore le fetohe Nnete maphelong a rona, hobane re kopa sena ka Lebitso la, Jesu Kreste. Amen.

E-12 Jwale, hoseng hona re tlilo nka feela tlhaku tse nne feela, "Look," bakeng sa molaetsa, leho ka etsa seo ha Morena Antse a tswella pele ka seo. Ke nale dinoutso tse mmalwa mona le Mangolo aka dumellang le seo. Sheba, ke tshepa hore seo se jwalo, Sheba, lentswe, ka nnete, ha ... hale sebediswa nako le nako, "empa, sheba ..." Hao utlwa lentswe leo ho nale motho ya batlang hore o shebe seseng. Bare ho wena, "Sheba." Jwalo kaha ole tseleng--motho emong a bona seseng mme are, "Sheba," mme a utlwahatsa seo. Seo ke thaba, mane--mane--ho hong hoitseng, leha ekaba keng seo o lokelang ho sesheba. Empa ntho ya pele eo o lokelang ho e etsa keho,"Sheba."

E-13 Jwale, emong le emong oya sheba kajeno. Emong le emong o sheba ho itseng, le ho sheba hore na ho etsahalang. Rea tseba hore lefatshe lohle le shebile marung, matshwao le diponahatso. Setjhaba ses seng le seseng senale leihlo le tjhatsi, sheba--hoka bona setlang ho hlaha. Bane ba nale seseng morao kwana. Tsohle dishebahala. Khampani ya Ford ebatla ho etsa Ford e betere. Le Chevrolet ka mokgwa o jwalo feela. Phoenix e batla ho atolosa toropo. Setjhaba se leka hoba ka tsela enngwe le sona.

E-14 Kereke, kereke feela, ebatla maloko a mangata. Empa Monyaduwa o lebeletse hotla hwa Kreste. Re lebeletse kaofela ha rona. Seo se itshetlehile feela hore na lentswe lereng. Ba bang ba rona bare, "Sheba sena." Mme haeba ke kereke, rere re batla seseng se setjha, maloko a matjha. Seo ke nnete. Empa Lentswe leo ke lekang hole bolela hoseng hona le tshwana hantle feela le epistoli, re dumea haele Paulose, areng, "sheba hotla hwa Morena Jesu Kreste kgetlo la bobedi," ke shebile Yena.

E-15 Hoka etsa seo, pele o bolella emong hore sheba o lokela hoka bona seseng pele. Noahe o bile le maitsebelo ka sena. Mme o ile ... ka tumelo o bopne morwallopula ekgolo etlang kwahela lefatshe lohle, poloko ya Modimo, ditshia tsa batho dine difihile ho Modimo, kereke ya nako eo. Mme ene e lokelwa hoka hlatsuwa hape.

E-16 Ketswa qeta feela taba ya Ditiiso tse Supileng, leho fumana hpore Tiisong mahareng a yona ya botshelela ke pherekano ekgolo. Kgwedi, dinaledi, le tse lefatsheng. lefatshe lea rekiswa; Israele oya rekiswa; mme le sohle sea rekiswa ka tlasa tiiso ena. Ho lokela hoba le tlhwekiso pele ho tsohle. Mme ke sona seo kereke eleng sona ha jwale... Mme ke sona seo ke lekang hoka o bontsha sona ha jwale, re hloka tlhatsuo. Pele reka kgona hoka rekwa ke Modimo. Mme re leka hoka lokisetsa seo ha jwale, tlasa maemo ana releng ho ona ha jwale, rea bona hore ho nae seseng selokelang ho etsahala pele Modimo A tswea pele ka tshebetso ya Hae, e tokafatso. Bongata ba rona, rere, reka sheba ho ...

E-17 Ke nale theipe, kapa ... Ka tsela ejwalo, ke setshwantsho sa baesekopo, filime, e entsweng mane Jerusalema moo baneng ba botsa BaJuda, ha bane batswa mane Iran e bakeng tse ding tse ngata, lemong tse kabang hlano tse fetileng, balokisetsa baratuwa ba bona le hotheola diphahlo tsa bona dikepeng le difofaneng, jwalo jwalo, ho kgutlela, mme ba babotsa, "Na le kgutlela hae hotla shwa na?" Bare, "Re tlilo bona Messiah." Ha lebona Israele, a hlahisa mahlakuseo selokela hoba letshwao la seo. Nako ha esaleyo, ha Israele a fetoha setjhaba. Mme ke setjhaba kajeno. Re bona tse etsahalang lefatsheng kajeno ... seo sefoufaditse batho jwalo ka mehleng ya Noahe. Empa ho sheba Kreste ha A kgutla kgetlo la bobedi, eo ke ponahatso ya ho kgutla ha Hae kgetlo labobediRe bona seo sese sele haufe le ho etsahala. Mme seo setloha feela hore na o shebileng.

E-18 Jwale, Noahe one a tsebile hoya ka Lengolo hore morwallo yatla. Ka tumelo o bone seo. O tsebile hore seo setlotla etsahla, hobane Lentswe la Modimo le tshepisitse seo. Jwale, Noahe ka boyena, ka tumelo,o bone seo Modimo Aneng A sebolela. Empa lefatshe ha leaka la bona seo,hobane mahlale ane a bontsha hore haho tsela ya hore metsi aka theoha sebakeng. Empa Noahe o tsebile hore seo seta etsahaa, hobane Modimo O boletse jwalo. Seo ... Kereke, Monyaduwa, e bitsitsweng, eya tseba hore hotla ha Morena hose hole haufe, hosa kgathatsehe hore na ke nako ekae rele maemong ana, jwalo jwalo, hoka arohanya atom, le--le ho romela--molaetsa wa radar kgweding. Seo hase bolele letho ho modumedi, ke ponahatso feela ya hotla ha Hae. Re bona ditjhaba dikgaohana, mme ditjhaba dikgaohana, mme lefatshe le kgaohana, mme lefatshe le leba kwana le kwana. Ebe re rutilwe hore re lefatsheng le kekeng la sisinyeha hohang feela Mmusong wa Lehodimo oo releng ho Ona. Empa ha tsena tsohle dibonahala mahlong a rona bohle re tgseba hore Mmuso wa Modimo hao sisinyehe.

E-19 Re phela tsatsiong le monate. Mme re ... Emong le emong o batla seseng. Ekanna yaeba o batla seseng bakeng sa hoja phirimaneng ena. Ekanna yaba ho nale pekinike eo o isang lapa la hao ho yona phirimaneng ena. Ekanna yaba ho nale seseng seo o sebatlang ha jwale, moihisane a atamela, kapa motswalle. Empa bohle re batla seseng. Mme jwalo ka sehlopha sa badumedi phirimaneng ena, re kopane mmoho, re batla ho lokisa mehopolo ya rona, mekgwa le tse ding, bakeng sa hotla hwa Morena, re shebioe Kreste, Ya tlang ho hlaha labobedi bakeng sa pholoho ya rona, bakeng sa bao ba neng badumela hore otlatla labobedi.

E-20 Modimo mona ka ho ngola, O re memela hoka bona nako eo. Rona ... Mongodi ore mona, "Re shebile hotla ha Kreste kgetlo labobedi, ho Mmona ka tsela eo A neng Ale ka yona pele." Mme jwale, re tseba hantle feela hore Lentswe ke Kreste. "Tshimolohong Lentswe lene lele ho Modimo, mme Lentswe lene lele ho Modimo, mme Lentswe ene ele Modimo." Baheberu 13:8 ere Ene ele Yena maobne, kajeno, leka hosa felelng. Ka tsela e jwalo, ke Lentswe leo re shebang ho lona, hobane ke ponahatso ya Modimo. Mme ha Modimo Ane Atla ho Kreste ene ele ponahatso ya Modimo. Leha ene ele hore Yena ke Mang, hobane ke bosafeleng Yena. Ke thsepo ekakang ya hore re tshebe hore Modimo ha A re siya ka nako ena ya pherekano. Leha hole jwalo re phela ka tshepo ya seo, Lentswe (Lea bona?), hobane seo ke ponahatso ya tshenolo ya Jesu Kreste. Haho letho leka tloswang ho Lona leha ele hoka eketswa ho Lona, hobane lopna ke tshenolo ya Jesu Kreste. Modimo ha A soka A lesa batho ba Hae ntle le lepaki. Modimo O tlilo ahlola lefatshe ka Jesu Kreste. Mme haeba--Jesu Kreste ke Lentswe, jwale ebe Modimo O ahlola kereke, kapa lefatshe, ka Lentswe, hobane Yena ke Lentswe. Kahlolo ke eo etla. Moetsadibe o tseba seo.

E-21 Bongata ba batho, hao bua ka kereke ba nale mohopolo o fosahetseng. Lefatshe, haba feta kerekeng (ke bolela mmele wa Kreste o kopane.), ba nahana ka basadi ba, meriri e metelele, e eketlang, ka mese e metsho. Mme ba nahana ka banna ba manala a malelele, ba apereng hoka baahlola. Hoka fana ka kelello bakeng sa Lentswe, seo ke nnete, hobane kereke ke batho bakgethehileng, batho ba bitsitsweng. Mme lebaka bakeng sa maemo akang ao, ke maemo ao kereke eleng ho ona. Mme haeba ele moetsadibe, o nahana hore sebe se lokile, menate ya lefatshe lena, jwalo kaha rele lefatsheng lena. Mme ha kereke e kgalema ntho tseo, ekare ke moo ho ipatang diphoofolo teng ho yena. Empa eo baetsebang feela, ke tsela feela ya Modimo ya Pholoho (Hantle feela.), ho bonahatsa Lentswe feela ka melomo ya bahlanka ba ona.

E-22 Jwale, Modimo one Aka rera Evangedi ka letsatsi, ka kgwedi, dinaledi, Moya, kapa ka tlhaho. Empa a kgetha motho hoka rera Evangedi. Mme ke hona moo Evangedi etlang teng. Mme oka ahlola seo ka tsela e jwalo. Enbe oka bona hore na o mamela eng. Ha seo sele kgahlano le Lentswe, seke wa mamela seo. Empa haeba ke nnete, Modimo o lokela hoka dumellana le Lentswe leo eleng Nnete, hobane O tshepisitse jwalo.

E-23 Ka tsela ejwalo re phela letsatsing e leholo ha jwale, ana ke mantswee a boletsweng ke Kreste. Ha Ane Atla lefatsheng ene ele Lentswe ka Boyena. Hone hosa hlokahale hore abe a ngole Buka. Ha Akaba A ngola Buka. Hobaneng? Ene ele Lentswe. Ha akaba a ngola letho, hobane hone hole ba ngodileng ka Yena. Ene ele Lentswe; ka tsela ejwalo, Ha Akaba A ngola letho ka letsoho la Hae Yena. Ene ele Lengolo ka Boyena. Mme ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng, ka tsela ejwalo O dutse ele Lentswe.O bolelletse Bajude ka tsatsi le leng; Are, "Ke mang yaka nqosang ka sebe?" Jwale, sebe ke hose dumele. "Ke mang yaka Ntshyupang ka monwana hore hake dumele?"

E-24 Na eka sebe yona ntho eo hoseng hona, baena le dikgaitsedi, ha kereke ya Modimo O phelang eka ema yare, "Ke mang yaka nqosang ka sebe?" Tshepiso enngwe le enngwe eka hare ho Lentswe, etsamaya hantle feela ka hare ho rona. Na eo hase ntho entle? Ke mang ... Ebe re ... Mekgatlo eka etsa sohle hore e bone ha Modimo A bua le bona. Ka tsela ejwalo batho ba bangata basheba sena ... Haho ya batlang hoshwa. Haho ya batlang ho lahleha. Emong le emong o batla hoba boteng ba Modimo: Le nna ha jwalo feela, le wena, emong le emong jwalo feela.

E-25 Moshemane waka, Billy, tsatsi le leng o ile a nneha khamera. Mme a mpontsha seseng. Are, "Ntate, nka ditshwantsho ka sena." Ka tsela e jwalo, ene ele enyane 35mm Petra. Mme ke ile ka sheba khemera ena enyane. Hone hole patsi tse tharo tsa tsona tse emeng moo, ele Saguaro cactus. Kene ke bona tgsona tseo, tse pedi, tse tharo. Mme ke ile ka sheba fatshe hape, hone hole patsi ele nngwe. Ke ile ka ekgutlisetsa morao hape; ene eka patsi tse tharo. Ka tsela ejwalo, ke tsela eo ka tsatsi le leng re lahlehelwang ke pono ka tengs. Re lokela hoka sheba hantle moo, mme re leke hoka busetsa seseng moo, ka tsela enngwe kapa enngwe. Mme hofihlela re fumana seseng. Ha Moya o Halalelang oke o fumane hlakore la rona, mme okeke wa bona ntho tse nne kapa tse tharo; otla bona Modimo Ale mong feela. Lea bona?

E-26 Sheba ka hare ho khamera, motho o bona seseng, empa kelello ya hae e mmolella hore ke ntho ele nngwe feela moo. Lea bona? Ke tsela eo Moya o Halalelang o sebetsang ka teng. Ha feela reka etsa hore o etellepele feela, Otla nka Lentswe Ole lokise. Mme otla fumana hore, mohlomong, batho batla bona hore seo sefosahetse base etsang (Lea bona?), haoka dumella hore o qale fela, Lentswe ka bo lona. Amen. Letla--letla o sebeletsa. Oya bona? Empa o lokela hoka lokisa ... ha leka fihla ntlheng ya haho letho, Letla qala fatshe hape.

E-27 Ke--nka rata hoo--nka, mme--mme ke nepe ntho ya nnete. Mme ese kgale mona hane ke tsoma masamane mane Kentucky hone hole ... kene ke nale raefole enyane mmotlolo 75. E utlwahala ... ke nahana hore hake lekgopise hake bua sena therong empa kea le bolella. Ke leka feela hoka bontsha ntlha. Mme raefole ena enyane, kene ikwetlisa ka yona . Mme ke nnile ka bapala ka yona ho tloha ke sale monyane. Kene ke dirata haholo. Mme kene ke nale mmotlolo ona o monyane 75 hoo ke ileng kgona hoka thunya lesamane metara tse mashome a mahlano ho tloha ho nna. Mme kene ke nale dipampire hotswa lefapheng tse pakang seo, tse saennweng, hore ke kgona hoka thunya nqa eenngwe ka tholwana tse robong puleng, le moyeng. Mme kene ke nale mangolo a saennweng a bolelang seo. Mme ene ele Morena ya neng a nthusa ka seo, hantle feela, ho etsa seo. Haho ya tlwaeleha hohang feela.

E-28 Mme ka leka hoka thunya masamane. Mme ka leka hoka etsa thakethe ka pampiri mme ka nna ka tswella ho fosa. Mme seo sa etsa lesoba hare, oho, ka kotara ya inche feela, kapa halofo-ya inche, kapa jarete tse mashome a mahlano feela. Empa ka tseba hore ke batla hoetsa betere ho nale moo. Ke lekile hoka selokisa ka tsela tse ngata mme ke nnile ka hloleha leha hole jwalo. Ka tsela ejwalo ke ile ka kenya seo ka lebokosong mme ka se romela Khamphaneng e bitswang Winchester hoka lebelwa hore na bothata bo hokae na ka seo, bakeng sa ho lokiswa. Baile ba ngolla lengolo le monate haholo ; ke nale lona mane faeleng yaka hae. Mme--lere, "Moruti Branham," lere, "eo-- raefole ene ele sehlopha sa mashome a mabedi le metso emehlano." Bare, "wena ... ke motlolo wa 75." Bare, "Hase sethunya sa ho nepa seo. Ke nthwana feela enyane." Mme bare, "Okase fumane seseng sefetang seo."

E-29 Jwale, Khamphaneng ya dithunya mane Winchester: ke ditswe tse mashome a supileng a metso e mehlano ya dikgato, mme se phunya masoba. Jwale, monahano waka ke ona. Mosadi waka are, "Jwale sheba, Bill," are, "haebe khamphane eo e entseng raefole eo e bolela jwalo, mme haho se fetang seo, ebe jwale oreng ..." Kare, "Moratuwa, taba ke ena. Hake kgathae bareng; Ke bonwe ke etsa seo. Mme kea tseba hore keta etsa seo hape."

E-30 Mme ke ile ka dula fatshe e baena ba bang bao re thunyang masamane le bona. Hohle moo baneng ba batla hoya teng, mahareng, morao, kapa hohle. Ke ile ka dua tlasa sefate; ke ile kare, "Modimo, ke ferekane hake tsebe. Keng hao ile wa ferekana?" Mme ke mpa ... ke hlokometse hore ke bone seo ka Bibele pelaka. Mme lentswe le bua jwalo kaha ke bua, lare, "O entse seo ka lebaka." Ho fihlela o... Oya tseba hore raefole eo e lokela ho fihla ho haho letho ... Haeba e ile ya fihla ho haho letho, kapa, ho haho letho hape. Entse ele yona raefole eo. Ka tsela e jwao, ke bona seo. Lea bona? Haeba o mamela Lentswe, ho nka taba ena ke itisa mona ho fihlela ke fumana baapostola, Evangedi yona eo ba neng baerera, etla hlahisa tholwana tsona tseo, 'hobane e entse seo. Ela nepa teng.

E-31 Hase ebaka hore kereke direng ka seo,kea tseba hore seo setla phethahala,hobane ... Mme ke sona seo ke batlang hose bona, Lentswe le eme hantle feela moo, hoka bona pono eo bae boneng. Seo setla etsa mosebetsi ona oo. Setla fodisa bakudi; ho tsosa bashweleng; ho leleka mademona. Setlise thabo ka madi a Jesu Kreste ka hare ho kereke, haebe ho hlokahala hoka etsa seo, hobane seo se itshetlehile hore o dumela eng.

E-32 Jwale haoka hlokomela Khamphane ya Winchester eboletse, eleng seloielang hoba thunyeng seo saka, hoja ka ba mamela. Empa ke tseba hofeta. Jwale, hake lebella kereke, mme kere, "Oho, matsatsi ao a ile, mme haho ntho etshwanang le eo, mme ..." Lea bona? Lea bona hore le kabe lele hokae? Mme le tlabe le tsiwile targeteng. Lea bona? Empa ha bile Modimo ka nako tsohle, Entse ele Modimo. Otla dula kamehla ele Modimo, mme haho tsela ya hore ekaba seseng ntle le hoba Modimo, mme ke Modimo ya sa fetoheng. Ka tsela e jwalo, re batla targete, eseng targete eo kereke e ethunyang, empa seo targete eo Kreste A neng A ethunya. Rer lebeletse ha Kreste ha A hlaha, Yena eo Jesu. O boletse ha Ane A le lefatsheng, "Sebakanyana lefatshe le keke la Mpona. Empa lona letla Mpona: hobane ke taba le leona hoisa pheletsong tsa lefatshe." Yena eo Aka kgonang hoka laela mantswe, mme aba Lentswe, mme Awa lebisa ho targete, Yena Morena Jesu O mona ka Moya o Halalelang hoka re isa ho wa sebele Modimo, ka baka lele le leng feela, hoka fumana seseng. MMe hare ka Modumella hoka etsa seo, Otla lebisa Lentswe nneteng hobane ke Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng. Ho itshetlehile hore na re batlang feela.

E-33 Re lokela hoka shebana le maphelo a rona. Eseng hore emong oreng, empa re shebana le Yena feela, mme Yena ke Lentswe. Lea bona? Mme haeba maphelo a rona a lebane le Lentswe, ebe Lentswe le fetoha hoba nnete ka tsela eo. O boletse, "Haeba le dula le Nna, Lentswe laKa le lona, ebe le kopa seo le sebatlang; letla sefumana. Ka nnete nnete kere ho lona, leka re ho thaba ena sutha, 'Sutha,' mme lesa belaele pelong tsa lona, empa le dumela hore seo le sekopileng letla sefumana; leka fumana seo (Oh, hlena.), eseng seo kese boletseng, seo lona le seboletseng." Letla sefumana,hobane lona le Yena le fetoha ntho ele nngwe, hobane mohopolo oka ho Kreste oka ho lona. Mme mohopolo oka ho Kreste O tiisa Lentswe la Modimo, eleng seka hare ho Lentswe. Ke wena eo moo oleng teng. Mme ebe lona le Lentswe le tobile jwale. Le fetoha karolo ya Modimo. Seo seseholo hakakang.

E-34 Hone hole nako eo sebe sa motho ... Ha ane a kopana le Modimo hoba le seseng. Jwalo kaha mongodi a bua mona, hore "O hlahile ka tsatsi la ho qetela bakeng sa pholoho." Jwale, lebaka lena le leholo, le siile sebaka la leba morao. Hone hose tsela ya ho kgutlela morao hape,hobane motho one a arohane le Modimo. Modimo ya tletseng ka mohau, mme ene ele konyana, kapa phofolo bakeng sa sehlabelo, bakeng sa lefu. "Empa madi a diphooho," jwalo kaha BaHeberu ba bolela hare bala mona, "tseo dine disa tlose sebe hohang feela."Sene sepata sebe feela. Hone ho lokisitswe, ka nnete, seo sene sempa sepata sebe feela, hobane seo sene sebolela feela ka mohopolo, ho bontsha Madi atlang a sebe sehatsuwang, divorce it, put it away forever.

E-35 Jwale, ha Jesu ha ane atla ene ese Mona feela. Ene ese feela karolo ya boraro. Ene ele--Ene ele Modimo ka Boyena. Modimo ka Boyena. Ene ele--ele Emmanuele. Mme re ile ra ruta ka hare ho Bibele hore re bolokehile ka Madi A Modimo. Ha Modimo ka Boyena A fetoha emong wa rona--O ile -- A-- fetoha ho seo Aleng ho sona. O ile A fetola mokgoro. O ile A theohela tlase, A siya kgalalelo ya Hae hoba motho. Ka tsela e jwalo, A tswalwa ntle le thobalano hore A fetohe motho, Emmanuele, Modimo O nale frona, Lentswe la fetoha nama, la phela le rona hore letle le kgutlisetse meya ho Yena. Mmele, hantle, feela ene ele Kreste.Motlotsuwa. Mme hantle feela "Kreste"e bolela mototsuwa "Ya tlotsuweng," mme ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng, mme Yena ke Lentswe, mme ka tsela e jwalo Lentswe ke tlotsuo. "Mme ha le lala le Nna, le Lentswe laka ho lona, bolelang seo le sebatlang." Ke Lentswe la Modimo, Lentswe le tlotsuweng. Ke seo le seetsang.

E-36 Jwale, ho bile le nako, jwalo kaha ke boletse, mosadi eo ha anale etheba leseeng le lesweu, hone hose tsela ya ho tlosa theba leo. Ke hopola mme waka ha ane a tshela kofi e ntsho grreasing hoka etsa seo. Mme ke hopola ha ane a sebedisa thapenthae hoka etsa seo le mashaa, oli ya mahsala jwalo jwalo, hoka tlosa letheba hodima lesela. Ka tsela ejwalol, mme lene lesa tlohe hohang feela. Mme hone ho nale karolo ya seo. Seo ke mohlala wa madi a dipoodi le dikonyana.

E-37 Empa ha jwale ba nale ntho e bitswang bleach. Mme bleach bona, Clorox leha ele eng feela ka tsela eo e bitswang ka yona, ke bleach boentsweng. Mme seo keng, hoseng honag, mme haeba ke nale karolo eo ya letheba leo hoseng hona? Ha re baleng seo motsotso feela. Enke eo e ntsho keng? Ho feta ka tsela ya metsi. Empa mmala? Mmala otswa kae? Mmala o lokela hoba le moo otswang teng. Mme re tseba mo o qadileng teng. Ka tsela ejwalo ha re qala tshimolohong, seo se lokela hoka qala tshimolohong.

E-38 Hake tsebe hore na mantswe ana a bolelang. Hake kgone ho a qhaqholla. Empa le ntshwarele ka mantswe ao ketlang ho a sebedisa, empa hoka etsa mohlala. Ka tsela e jwalo, ha rere ... Ka tsela ejwalo, ha seo sefella, karolo ena ya inke ... Jwale, ene ele ka lona baka lena. Lerothodi lena la inke le fetoha inke. Letheba la inke ke lona le saenelang lefu la hao, leka o lebisa setulong sa lefu sa motlakase. Kapa yao tshwarela dibe. E ile ya romelwa mona ka lebaka. Mme re lokela hoa sebedisa sena ka nepo. Empa bakeng sa mohlala, ho fedile. Mme phophi eo ya inke--karolo feela ya bleach. Ho etsahalang ka yona? Hao bone letho hore ho etsahalang, empa haho sana inke hohang feela. Mmala o roba seop. Hao tsebe moo mmala o o ileng. Ka tsela ejwao, seo sefetoha diacids. Hobane, metsi ke formula, H2O. A kgutlela ho metsi hape, ho kgutlela metsing hape. Seo seka hare ho bleach. Empa dichemical tse ka hare ho bleach difetoha hang feela, hofihlela osa fumane matheba hohang feela. A ile ruri. A thubehile ... ERe mohlomong a kgutletse hape ho diacids. Diacids ditswa kae? Dikgutlela morao, ere, ditswa--ho diatoms, kapa molecules. Mme molecules oo? Molecules hotswa ho atoms, atoms ho electrons, jwalo jwalo, haontse o tswella. hare nahane ka seo. Ha morao moo, re boletse hotswa ho atoms, kapa hotswa ho molecules. Ere molecule ha nne molecule tshelela nne molecule "H." Hone ho kaba jwang hane re itse tshelela robedi honale tshelela nne? Hone hotla hlaha mma o pink ho nale o motsho. Ka nako tse ding re nepa seo. Hone hotla etsahalang ha atoms makgetlo a mane atisa ka tshela ha nne, ene elokela hoba... Hane ho hlahella tshelela honale leshome le motso ole mong, ene etlaba sootho. Lea bona? Ene e lokela hoba ka tsela eo.

E-39 Sheba kantle sefate sa palema. Seo keng? Ke molora wa volcano ka bophelo. Sheba seterateng mme o bone eucalyptus. Seo keng? Molora wa Volcano ka bophelo ka hare ho ona, mofuta omong.
Sheba, o bona dirosa. Seo keng? Molora wa Volcano onang le bophelo ka hare ho ona. Mmala otswa hokae na? Nahana feela ka seo. Hahole jwalo, Ke mang ya neieng dipalesa mmala? Ho nale palesa tse pedi mefuta ya tsona; ke o mofubedi le bosweu. Bobedi botswa peong ele nngwe. Mme--mmala eo etswa hokae na? Karolo ya tsona etala, karolo enngwe e tshweu, enngwe e fubedu, karolo enngwe etshehla, mmala eo etswa hokae na? Letsatsi le ditjhabela kaho tshwana. Ho nale seseng ka seo. Ke ntho etlwaelehileng, ka tsela ejwalo seo selokela hotswa kae kae.

E-40 Jwale sheba, seo se etsang? Tsohle diboela ho Mmupi. Haeba sebe setlisa kgatello hodima motho, mme Moshe, ka mahlabelo a dinku, ane aka nka Lentswe la Modimo ... "Ketla kenya Mantswe AKa molomong wa hao." Mme a tsamaya moo ka Lentswe la Modimo, "Hahobe le ditshintshi," mme ho sena ditshintshi ... Ka tlasa metsotso e mehlano, mohlomong, tshintshi etala ya kgale efofa moo. Ka hare ho jarete. Seo ene ele eng? Lentswe la Modimo hotswa molomong wa moporofeta. Lentswe e bopa. Empa le lokela hotswa mohloding o nepahetseng.

E-41 Mme haeba Modimo AKa nka monna feela, ya doisang dinku le dipoodi, mme A moetsa monna wa Lentswe, haka kang ... eseng feela, empa ho bopa--kapa mata a diphoofolo, empa Madi a Jesu Kreste, ao ereng ha sebe sebolelwa sekena bleaching ba Madi A Modimo, A Hae ... Tsela ya Modimo ya Lewatle la Thswarelo. Ha monna A ipolela dibe, mme Modimo O lahlela karolo ya tshwarelo, ka Mading A Hae bakeng sa tshwarelo ya dibe, mme seo senka karolo ya Moya wa sebele oo oneng ole moo, Moya wa Hae, ho Moetsa ngwana wa Modimo, ha kakang bopkgoni ba Modimo hoka etsa kereke ya Hae ka tsela eo. Lea bona? Seo setjhwatla karolo enngwe le enngwe ya sebe, ese lahla fatshe ...

E-42 Lea bona, kajeno batho ba leka hore mantswe ao ene ele a nako eo. Ho jwalo haeba o tswile thatong ya Madi a Modimo. Empa haeb a ontse ole katlasa Madi ao. A lokela hoba ka yona tsela eo. Haeba aka kgona ho etsa seo ka madi a diphoofolo, haka kang ka Madi A Jesu Kreste? Nka etsa seo. Re lokela hoka lekola maphelo a rona. Jwalo feela senepe sa khamera, ho leka hoi nka senepe senelahetseng, mme re nale senepe sa sebele. Ke sona seo re seetsang, kapa ho sheba ho Jesu Kreste, Kreste eoe ele motho Yena eo. Re bana ka ho amohelwa ka Madi A Kreste.

E-43 Ebe Kereke etla tsamaya ka tsela e nepahetseng, ntle leho utlwa bohloko, ntle le bohloko, le dipelaelo, hoswaba, le thulano.Etla tsamaya ka Matla A Modimo, hane feela eka etsa seo. Re loekla ho etsa seo maphelong a rona, mme re bone Yena feela, eseng bishopo, monna emong ya moholo, kapa ntho enngwe e itseng, empa re shebe ho Jesu Kreste. Eseng mokgatlo o itseng, eseng mopapa, kapa--kapa areka bishopo wa Canterbury, kapa monna emong ya bohlale wa fatshe lena, empa re lokela ho sheba ho Jesu Kreste. Yena ke Lentswe, mme Yena feela ...

E-44 Abrahama, ha ane a kopuwa ho leba naheng ya baditjhaba, ha akaba a belaela lehanyane. Mokreste o sheba tse sabonweng. Hopola, o neilwe kutlo tse hlana. Enngwe ya tsona ke pono. Empa nka netefatsa hore mahlo a hao ha a bone tsohle. Mona, hoseng hona, ka hare ho phapusi ena, ho nale baemedi ba tse phelang hantle feela ka hare ho phapusi ena. Ho nae mantswe hantle feela ka hare ho phapusi ena. Haeba osa bone seo, leba o bulele theleveshine ya hao mme o bone hore haho batho bahlahang moo na. Mmele ya bona le bona bateng ka hare ho phapusi ena. Na seo ke nnete? Hobaneng? Tsela enngwe hoka tseba seo, ke hofetola seo hoba nnete.

E-45 Mme tsela enngwe feela ya kereke hoka tseba hore Jesu Kreste ke Yena maobane, kajeno, leka hosafeleng, keho shebana le nnete, Madi, a hlakola dibe tsa rona hoba nnete ka seo, hoba bana ba Modimo ke ho bonahatsa seo ka bana ba Hae. Oho, ke ntho ekgolo ha kakang. Hane reka sheba seo hoseng hona rene reka lebala hore re bomang, leho lebala hore batho ba bang basheba eng, le palo ekgolo jwalo jwalo. Re sheba ho Jesu Kreste, Eleng Moqadi le Mophethi wa tsohle.

E-46 Jwale hopola, matla ohle a boholo. Haole Mokreste ore, "Ho bona ke ho dumela." Okeke waba Mokreste o dumela ka tsela eo. "Hobane ke ho tshepa seo, eleng tse sa bonweng." Okeke waba Mokreste o bona dintho. Dithebe tsa tsa Modimo hadi bonwe. Lerato, thabo, kgotso, tumelo, mamello, ho loka, bonolo, boitshwaro le Moya o Halalelang ha dibonwe. Mme Mokreste ha a bone dinthgo ka mahlo a nama; o sheba seo tumelo ya hae emmontshang sona. Mme tumelo ya hae e hodima tsohle. Seo ke Lentswe. Amen. Jwale, ke ikutlwa jwalo ka ya hweletsang MoBaptist. Hantle feela, monghadi. Lea bona?

E-47 Hao leba Lentsweng, le phelang. Seo ke Lentswe. Ha mahlo a hao le tsohle dibona Lentswe, mme a sheba ho tseo Modimo A dibopileng, le ntho tse ding tse ntle. Abrahama o bone seo. Lea bona? Ha akaba a sheba seo seka hananang le Lentswe. Hone ho tlaba jwang ha ane aka sheba mme are, "Ke nna enwa ke lemo di mashome a supieng le bohlano, mme lentswe le itseng le itse ke tlaba le ngwana. Yena o lemo tse mashome a tsheletseng le bohlano, lemo tse kabang leshome le metso emehlano, mashome a mabedi, a fetile nako ya sesadi." One atla etsang? Empa o ile a etsang? Ha akaba a sheba seo. O ile a sheba feela seo Modimo A mmoleletseng sona. Sohle sefetoha nnete hofihlela o bona seo. O ile A siya lapa la hae. A arohana leho dumele, seseng le seseng seneng setla mpokgutlisetsa morao. O ile a arohana le sona.

E-48 Ke tsela ya modumedi wa sebele: ikarole ho basadumeleng mme o tsamaye le Kreste. Seo ke bophelo ho wena. Mme Abrahama o ile a etsa seo. Mme lemo tse mashoome a mabedoi le metso e mehlano o nnile a dumela seo. Hobaneng? One a shebile seo, ka Lentswe la Modimo, mme a dumela. Ha feela reka shebana le leano la Modimo, ho seo Modimo A re tshepisitseng sona,mme re leseng tse ding. Hase lebaka ha jwang, tswella ho dumela. Baroma 4, mona re fumana Baroma 4:14; Ere, "Mme ha akaba a kgotjwa ke hose dumele." Ha akaba a dumella hose dumele hoka moferekanya. O ile a sheba ntho ele nngwe feela. Seo ene ele Lentswe le neng le bua le yena.

E-49 Ke sona seo kereke e leng sona hoseng hona. Ho sheba ntho enngwe feela, Lentswe, Lentswe la Modimo. Batho bakereke baka bua ka tsela e itseng, empa sheba Lentswe. Rona re sheba eng? O ile a sheba Lentswe le neng le bua le yena. O buile kgahlano le seneng sele siko. Mme ka nama, ho bile jwalo feela leka Noahe. One a tlositse mahlo a hae ho tse bonwang. Hobaneng? Noahe ka nako ya hone ho saka hana pula leka mehla. Empa Noahe one a tseb a nnete yena, Empa one aka kgona ho beha pula sebakeng. Abrahama o tsebile hore mmele wa hae o kgathetse. Empa a iphapanya le seo. Ha aka a nahana ka botsofadi ba popelo ya Sara. Ngwanana emonyane ... One a ile a nyala kgaitsedi ya hae eseng ya madi, a phetse dilemo tse ngata. Mme jwale o nale lemo tse mashome a robong, mme one a nale lemo tse lekgolo. Ha akaba a nahana ka seo hohang feela. Seo ha seaka satla mohopolong wa hae hohang feela. Hobaneng? O ile a tlosa ho sedumele hohle ho yena. Oho, ha a bokwe morena.

E-50 Ke tsela eo kereke e lokelang hoba ka yona. Ke seo leloko le leng le leng la kereke le lokelang hoba ka teng. Ntsha tsohle dipelaelo. Sheba Lentswe feela. Le tshepisitse. Modimo O boletse ka tsela eo. Mme ho lokela hoba ka tsela eo. Ho bolela Bibele, "Kgahlanpo le tshepo, o dumetse tshepo. Mme ha akaba a kgaotsa ho dumela, empa o bile maytla haholo, a leboha Modimo." Letsatsi le letsatsi aba matla.

E-51 Ka nako enngwe re hloka mamello. Ka nako enngwe re hloka ho tshedisana kapa hose tsoseletsane. Ebe reatswa re itekanya le dintho tsa lefatshe lena. Tsela eo re lokelang hoba ka teng. Pele re kena Mading a Jesu hore hlwekisa dibe tsa rona, hore wa sebele O eme moo hoka phethisa ditshepiso tsa Hae ho rona, empa Lentswe la Hae lekeke la hloleha leka mohla ole mong feela. Dula hodima ona feela. Okeke wa nkuwa ke dithuto tsa hoya kwana le kwana, ho tloha sebakeng sena ho leba ho sane, ho tloha mona ho leba mane. Empa otla lebela Modimo feela. O bona feela bophelo ba hao bonepahala jwalo ka baapostola. O phela ka tsela eo baneng baphea ka yona. O kolobetsa ka tsea eo baneng bakolobetsa ka yona. O bona ditholwana tsa seo. Seo se senoha bophelong ba hao. O dula o shebile pele feela. Hake kgathale hore mekgatlo ereng feela. O lebeletse pele, hobane o tseba hore o shebileng. Amen. Ebe oya tseba hore na o eme hodima eng. Ho itshetlehile hore o eme hodima eng feela. Haeba o shebile motho emong, otla leba hohle mona kwana le kwana. Se senyane seo oka sefumanang. Empa, oho, okase kgone hoka nepa. Ke phetho seo. Haho seka othusang. Modimo o isa ...

E-52 Jwalo feela ka Davida ka seqha, seile sa leba hantgle moo selokelang hoya teng. Ka tsela ejwalo e thapelo tsa hao, hobane difana ka tshepiso ya Madi a Jesu hoka hlwekisa dibe. Hore haho sebe hohang feela ho wena. Hantle feela. Haho tsela ya hore sekaba teng. Ha feela--- Clorox ele teng mahareng aka le Modimo, tsea eo Atlang ho hlatswa dibe tsaka ka yona? Aka etsa seo jwang? Hake etsa sebe, hase kaho rata hwaka. "Ya etsang sebe ka bomo kamora hore ..." Empa haona ho etsa sebe ka bomo. Leha hole jwalo o etsa sebe. Empa eseng kaho rata, hobane pelo ya hao e--e dinthong tse ntle. Empa hao etsa sebe ka ho rata, seo sefapane. Ebe ke nahana hore hone hose jwalo leho qaleng. Jwale, tsela eo seleng ka teng, efihla ehlatswa dibe kaofela. Ebe o pholoswa ka Madi a Konyana. Ose ole Adamz, ljwalo kapele awa. O mora wa Modimo, o hlatswitswe ka Madi a Hae.

E-53 Ebile Madi a tlsitseng moshemane. Ene ele tsela ya madi feela. Madi atswa thobalanong ya monna. Madi a bonna atswa ho monna. Mosadi, o hlahisa lehe, tlatsetso, empa monna ke yena hemoglobin. Ke hona moo hotswang germ. Mme ka hare ho germ ke moo--bophelo boleng. Mme bophelo botla ka ho ipolela--ka hare ho kereke,kapa tlwaelo e itseng, kapa mangolo a itseng, empa bophelo botla ha wena, otswetswe labobedi ka Madi a Jesu Kreste. Ha germ, eleng ... "Mesebetsi eo ke eetsang. Ya dumelang ho Nna, leha a shwele, otla phela: ya dumelang ho Nna akeke ashwa." Ke boo Bophelo ba Modimo. Jwalo ka mora wa Modimo, ya tswetsweng ka Madi a Modimo, o feela ... Ona Moya o Halalelang o ngotseng Bibele otla ebonahatsa ho wena. Ho ditlwaelo tsa mokgatlo. Ke Modimo fela yaka nkang khamera ya mahlo a hao, mme ka baka la Hae feela. Hantle feela, monghadi, hantle feela.

E-54 Jwale, re fumana hore Moshe, hamorao, o--o ahile ... O ile a bona Israele. Moshe, moporofeta emoholo, o ile a sheba fensetereng kantle. One ahodisitswe jwalo ka Faro emonyane. Mme a lebella kantle a bona badubi ba seretse. Bane baotlwa mekokotlong, hone hose tsela ya hoba pholosa. Empa Moshe one a tseba Lentswe la Modimo. Mme a sheba tshepiso ya Hae. ba bona ele batho ba tshepiso. Hone hosa kgathatsehe hore ke badube ba seretse, kapa makgoba, o ile a ba bona ele batho batshepiso.

E-55 Faro ha aba sheba ka yona fensetere eo, o bone makgoba. Moshe o ile a bona tlholo. Hobaneng? One a ile a lebella ka ho yena feela. Leha ene ele kgosana, leha ene ele yena ya tlang ho okamela terone Egepeta, o ile a lebela hole le lefatshe. Botle ba lona. O ile a bona tlhohonolofatso ya tshepiso ya Modimo. O ile a itshetleha ka seo Modimo A ileng A setshepisa Abrahama hore otla etela setjhaba sa hae. Mme one a tseba hore ho lokela hoba jwalo.

E-56 Faro one a nale tsebo. One a ile a motshepisa yona, empa a ehana. Mme ka baka la tebello ya hae. Haho motho, eo akileng a latola Lentswe la Modimo, a fetoha hoba yena hape, hobane a latotse kopano e Jesu. Hantle feela. Ka tsela ejwalo... Empa Moshe o ile a sheba kantle ka fensetere. A dumela seo yenat. Hobaneng? Moshe o ile a sheba ka tumelo. Ke yona tsela eo Moshe a ileng a sheba ka teng. Jwale, mamela hantle mona. Tumelo ... Jwale, o seke wa lebala hoka fumana sena. Tumelo e etseditswe hoka bona seo Modimo A sebatlang le thato ya hae. Haho tsebo eka etsang seo. Tumelo ka boyona e etseditswe hoka bona tlhoklo ya Modimo le seo A sebatlang. Jwale hao nka tumelo o e etsa ka tsela eo wena o batlang, ho molemo hoka tlohela sohle, o fumane tumelo esele. Empa hao nehelana ka tumelo Lentsweng la Modimo, o feela o nepile hantle feela. Oho, hlena. Modimo Are thuse horeng ena, horeng ekgolo ha kana. Tumelo, e etsa hore o bone hore Modimo O batlang. O bona seo ka tsela ejwang? Ka camera ya Lentswe la Hae, Tshepiso ya Hae. Sena ke tshenolo ya Jesu Kreste.

E-57 Jwale ebe ose o lebella Lentswe jwale, o sheba mose ho mekgatlo. O sheba hante Lentsweng. Ka kotloloho feela. Ntho enngwe feela eo o ehlokang. Amen. Ke thapelo e lebang hantle feela ho Modimo, hobane haho letho eka emisang seo. Hantle feela, tke sona se etsahlang. Hao shebile ho Modimo, ka kotloloho, ebe o qala ho nepa tsohle jwale. Haoya sheba motho emong. "Sena sea etsahaa. Mme sena sekeke sa etsahala." O shebile seo o tsebang hore se ile sa etsahala. Seo o lokelang hose nepa. O bopna ore seo se etsahala jwang. Haeba baetse seo ka tsatsi leo, Ke Yena maobane, kajeno, le kahosafeleng. Tlosa mahlatsa ana a mekgatlo. Kgutlela Lentsweng. Jwale kopa tshwarelo kaho sedumele hwa hao ho Jesu Kreste. Ebe re shebile ho Yena jwale, eseng hore batho bareng, leha ele dingaka, tsela eo baratang hore hobe ka teng. Onale sebaka sa hae.

E-58 Kereke, ho lokeng ha yona ... Enale sebaka sa yona. Hare latole seo. Empa seo selokela hoba--le sebaka sa teng. Setla tuka, empa sekeke sa nepa. Ke bao feela ba batlang hotla ha Kreste labobedi, ba nepang. Ho tloha ho wena feela hore o batlang. Hantle feela. Jwale, kajeno. Lea bona, tumeleo e etseditswe seo. Sona sane maobane tumelo ene esebona. Kereke kajeno e bona tswelopele ya Modimo. Hake batle haoka fosa sena. Kereke kajeno ebitswang ka Modimo, etla bona Modimo, hobane tsela tsa Modimo dijwalo, ke Blueprint. Mme Moya o Halalelang, ka tumelo, ke Ona O balang le rona.

E-59 Jwale ha jwang monna ya tlatsuweng ka Moya o Halalelang, Moya o Halalelang o bolela ka tsela efapaneng lea Bibele, ebe thaka lena lona lere, "Oho, ho lokile, ke bohlanya seo." Na Moya o Halalelang Oka latola Lentswe? Tjhe, leho leka O lokela ho dula Lentsweng. Lea bona? O shebileng? O bonang? Re lokela hoka bona Jesu. Mme tsela enngwe feela ya hoka etsa seo keka Jesu, bona Lentswe. Lena ke letshwao la Moya o Halalelang. Na le tseba seo kese bolelang? Ke moya O tsoseletsang. Lea bona? Ke etere etsoseletsang ena.

E-60 Moshe o shebile ka tumelo. Mme monna ya shebang Modimo kajeno o lokela hoka etsa sona seo: a shebe ka tumelo. Moshe hamorao o ile a sheba sona seo. Ha batho bakena mathateng, o ile a etsang? O ile a etsa noha ya koporo, a eleketlisa thupeng, mme bnohle ba neng ba lonngwe ke yona, ka baka la ho sedumele ha bona, bane basheba noha eo. Hlokomela. Monna ya neng a esheba feela ... Jwale, thupa eo, eneng ele mane felleng, ene ele hantle feela ya mesquite kapa--seseng feela seo le kabang le sona mona, ironwood, kapa leha ekaba eng feela. Ene e lokela ho tlotswa hoya habo yona. Ene eshwele ka hare. Mohlomong ene ele karolo feela eka etsang kokoro ya lesole la Roma, kapa--kapa seseng feela seo baka seshebang feela. Sebopilwe, mme sekopantswe, hwa etsuwa noha.

E-61 Haeba batho bane bakatla feela ho sheba noha eo jwalo ka setshwantsho feela, bane basa fumane letho. Empa ha modumedi wa sebele atla a tadima noha eo ka nnete ... Noha eo ka boyona, ene ele sebopehong sa noha, ene e emetse kahlolo ya sebe. Bane ba boine sebe, ho sedumele ha bona, bantse baahlotswe hotswa mane tshimong ya Edene. Mme noha eo ene e entswe ka koporo, ho bolelang hore ke kahlolo e Halalelang. Lea b ona? Aletara ene e entswe ka koporo, ya koporo aletare, eo ho neng ho etsetswa sehlabelo hodima yona: koporo, kahlolo e Halalelang.

E-62 Moporofeta emoholo Elija, ha ane a sheba marung ka nako ya tshebeletso ya hae, nako ya lemo tse tharo, mme hone hose metsi hohang feela, o boletse jwalo, "Maru ane a tshwana le koporo." Seo ene ele eng? Kahlolo e Halalelang ya basa dumeleng molaetsa wa Modimo, tumelo ya bona ene efokola ka nako eo. Ke ipotsa hore tsohle hydrogens le oxygens le dibomo tseo re dietsang nakong ya jwale, ke ipotsa hore batho haba bone seo na, nako ena, ebonahala jwalo ka koporo. Ke kahlolo e Halalelang.

E-63 Rese re tlwaetse bohlale kapa hona hpo tlala bohlale. Rre rutile bana ba rona hore ebe bo Ricky. Mme re nale ... re nale ... Esita le dikereke tsa rona ka mokgwa o jwalo feela, mme bashemane ba rona ba leba ho diseminari, batswea ntle moo, ho ithuta Ph.D. le L.L.D. Ere ke o bolelle seseng mona. Nako le nako ha a fumana seo, ontse a tloha hanyane ho Modimo. Modimo o nthong tse nyatsehang. Eleng lona lebaka le etsang hore batho baseke ba Mofumana, motho ha a ikokobetseho lekaneng.

E-64 Emong o boletse, "Moena Branham, o bona dipono ka tsela ejwang?" Hase nna. Lea bona? O lokela ho tloha sebakeng. Modimo O entse tshepiso. Modimo O lokea hoka isthetleha tshepisong eo. O lokela hore o ikokobetse ho lekaneng hore otswe tseleng. Emong o boletse, "Monna enwa ene ekaba monna ya moholo hoja ane a nale L.L.D. hotswa collegeng ya rona."Haeba a etsa seo, o etsa sekgeo seseholo mahareng a hae le Modimo. "Batho kajeno bakgona ho romela molaetsa," Kare, "kgweding. Empa o tsamaya hodima lehare la jwang leo a senang tlhaloso ya lona." Modimo OIpata ho tse nyatsehang. Lea bona? Hao kgone ho ikokobetsa ho lekaneng. Monna o thola thuto, haore oya ebella o phahame haholo hoo a sa kgoneng hoka ikokobetsa. Mme Modimo O ikokobetsa ho A kgonang ho Ipata ...… Jesu O ile A leboha Modimo ka seo. O boletse, "Kea O leboha, Nytate, Mmupi wa lehodimo le lefatshe. Wena O patile sena bakeng sa ba bohlale, mme O senoletse dithoto le ba batlang ho tseba."

E-65 Tsela ya ho tseba Modimoe bobebe haholo. Tsela ya ho theoha. E lebang palong ya bophirima borwa? O eme feela mahareng. Lea bona? Tsela ya ho leba tlase. "Ya ikokobetsang otla phahamiswa; ya iphahamisang otla kokobetswa." Lea bona? Re loekela hoka ikokobetsa, re lokela ho setsebe haholo. Ntho ele nngwee feela. Shebana le tsela ya ho leba ho Kreste. Haosa tsebe ho ngola lebitso la hao, hase lebaka leo. Sheba Kreste le thato ya Hae feela, o bone hore hotla etsahalang. Hantle feela, hantle feela.

E-66 Jwale, bongata botlile moo ba bona, bare, "Ho nale noha ekgolo. Batho bantse baya bafola ke noha eo. Mohlomong re lokela ho nka malapa arona ho leba moo." O utlwa dintho kajeno. "Ho teng mofodise emoholo ya fodisang." Jwale, hao nahana ka tsela eo, o feela o nale leihlo la camera. Hante feela, mongahdi. Sheba ho Jesu feela. Sheba Yena feela Otla bona maikemisetso a Modimo. Jwale, ha Baheberu bao batla ho noha ena, "Noha ena ya koporo ene esentse eba ahlola bakeng sa dibe tsa bona. Koporo ke kahlolo e Halalelang, mme Modimo O ahlola sebe. Mme—ke ... Ka noha ena ya koporo, ene e emetse setlang ho etsahala, sebe sese seahlotswe, ke lokolohile," one a fodile. Hantle feela.

E-67 Mme kajeno Jesu ho Mohalaledi Johanne 3:14, "Jwalo kaha Moshe a ile a phahamisa noha lefelleng, ka tsela ejwalo le Mora motho otla etswa jwalo." Ha leka sheba ho Yena, eseng jwalo ka kereke ele motho, eseng jwalo ka moporofeta, eseng jwalo ka motho, eseng wa boraro borarong, kapa seseng feela. ha feela oka mosheba jwalo ka Emmanuele Ya theohetse lefatseng hoka fana ka Bophelo Bosafeleng "Ya dume;ang ho Yena Akeke a timela, empa o nale Bopheo Bosafeleng." Ha feela oka sheba ka camera ho fihlela o bona seo, mme o tseba hore seo se ile sa latolka Bophelo ...

E-68 Ha ane a etsa Bopheo ba Hae one a sa lokela hoka fana ka bona. O fane ka bona ntle le tefello ya letho. Ene ele Modimo Yena; One asa lokele hoshwa. Empa seo O seentse ntle le dipehelo, O fane ka Bophelo ba Hae hore A tlise bara ho Yena, hore mosebetsi wa Hae o nne o tswelle. "Mesebetsi eo ke e etsang ..." Johanne 14:12. "Mesebetsi eo ke etsang letla etsa le lona." Haeba dintho dilokela hoka etswa ka tsela ejwalo, mme reka mmona feela, ebe letla fumana ho nepa ka camera (Lea bona?) sebakeng seo Modimo A batlang hore lebe ho sona. Hantle feela.

E-69 Jwale, haeba o sheba hodimo moo mme ore, "Ke nae sefapano ka hare ho koloi yaka. seseng hae, sefapano." Seo se lokile. Empa hase seo eleng sona. Hase seo a buang ka sona. O lokela hoka bona seo Modimo A sebolelang ka moetsadibe, le hore o ile wa ipolela melato mme Modimo A nka melato ya hao, A nkela ho Yena, mme A fetoha monna. O ile a siya sebaka sa Hae kwana mme a fetoha motho, hoka fana ka Yena. Mme o ipolela melato. Eseng ho etsa Clorox, empa matla a Modimo A Madi (beseng takatso ya thobalano), mme ho o etsa monna le mosadi ya lokileng. Ke wena eo moo oleng teng. O shebileng? Ore, "Oho' ke leloko la Assemblies of God." "Ke leloko la United Pentecostal."
"Ke leloko la Methodist." "La Baptist."O ntse o shebile seo. Sheba ho Jesu Kreste. Amen. Otle o utlwe karabo, "Dibe tsohle, tse ngata, ditshwaretswe kaofela."

E-70 Ka tshwarelo ya sebele, jwalo ka mosadi wa Syrofea. Ha akaba a kgathalla hore o ile a phoqeha hakae, o nnile a beha tjhadimo ya hae ho Modimo. O ile a tla ho Yena mme a fumana seo a neng a sebatla, hobane one a shebile hantle feela moo a batlang teng. One a nale seo, hosa kgathallehe hore na o swabile hakae, bare, "Matsatsi a mehlolo a fedile. Monna wa hao oya o siya." Seo sene sesa motshwenye leha nyane feela. Tholwana eo e lebile hantle feela moo eneng e lokela hokaya teng. Amen. Ebe jwale re shebile Yena feela. Ke yona ntho eo ... Oho, hlena. Lea bona, o hloka lebaka. O lokela hoka tseba seo.

E-71 Sheba monyako wa dinku. Hone hole batho. Modimo one a nile kamehla a beha motho bakeng sa pholoso. Noha eo ya koporo, batho baneng bae sheba. Hantle feela. Le monyako wa dinku, bane balokela ho esheba. Batho baneng bale moo ... Hare enke jwalo ka sepetlele. Hone hole teng bakudi le ba babi. Hone hole dikete, bongatga moo. Hone hotshwana feela le sepetlele kajeno. Matsoho a ratehang a baratuwa, jwalo feela ka sepetlele kajeno. Bane ba eme moo ka tebello. Mahlo a bona ane a lebeletse metsi. Hone hole teng ntho tse hlano hekeng ya dinku. Mane ntle ho Jerusalema. Mme hole ... kapa heke ... Mme ha Yena atla. One a lebeletse, ho teng seseholo sesa tlwaelehang setlilong ho etsahaa mona. Mme hang feela seo hase etsahala, bane ba potlaka. Sheba kereke kajeno. Modimo O b atla ho bona ha sena seetsahala. Mme jwale reka mathela nqe nngwe. Lea bona?

E-72 Hekeng ya dinku basheba sesa tlwaelehang seseholo se etsahala. Modimo O tsamaya kamehla bakeng sa bana ba Hae. O tshepisitse seo. Ha bane ba bona tshepiso ya seo e etsahala, bane bathebela seo hang feela. Kajeno,leha Moya o Halalelang, matla a Modimo, motsamao wa ona, O bontsha diketsahalo. MMe seo batho ba seetsang keho sutha pela seo, Lentswe le fetohileng nama le bonahala, nttho tsona tseo a tshepisitseng hore ditla etsahala, ho etsahala sona seo hape. Mme haeba seo senepahetse. Hantle feela.

E-73 Jesu O ile a fumana motho ale mong ka hare ho kereke yohle. Ore, "Na Modimo O fodisa bohle?" Tjhe, monghadi. Mme baena ba Pentecostal, ereng ke lebolelle. Le sheba nako etlang moo hotlang hoba le banna lefatsheng, mme le lebe dipetlele, mme a ba lopolla, mme sepetlele sohle satswa. O seke wa leka wa thetswa ka tsela ejwalo. Na lea ndumela na; o dumela ha seo ele leshano. Seo ha seaka sa tloha sele jwao hohang feela. Ha Jesu ane are ... Harere seo ene ele sepetlele. One A ile moo ka baka la Moya o Halalelang. A fumana monna ale mong aneng a nahana hore one a lokile. Mme A mmolella diphiri tsa bophelo ba hae, mmolella hore ... Ha a kgone ho tsamaya. Aka tsamaya. Motho emong aka mosiya. Are, "Haketla, kapele ho nna." Lea bona? One a foufetse, kapa setholo, leha ele semumu. Ene ese sehlotsa. One a nale lefu leleng le itseng. Leneng lesatlo mmolaya, o bile le seo ka lemo tse mashome a mararo le metso e robedi. Mme ane a leka ho theohela tlase moo, mme emong ya betere atle, mme Matla a Lengeloi atswa ho Yena.

E-74 MMe kajeno hare fumana monna wa Modimo, ya etellwang pele ke Moya wa Modimo, a bona pono, a etsa seseng mme rere, "Hobaneng ha Jones ele enwa, a dutse hukung. Hare boneng lona bafodise le mofodisa." Ke Diabolose yena yane wa kgale a leng are ho Jesu a mokwala mahlo ka lesela,tswella pele ka molamu, mme are--tlosa molamu ka letsohong lena oise ho lane , e arfe, "Ore bolellae hore ke mang ya O otlileng mme retla O kgolwa." Hobaneng, pele lefatshe le thewa one a tsebile hore ke mang ya Mootlileng. Mme One Asa swaswe leha ele mang feela. Ontse feela hantle seo eleng thato ya Modimo. Kereke etla etsa seo hantle feela. Lea bona? Kgoro ya dinku ... Empa bane bashebie seseng. Bane bashebile seseng.

E-75 Jwale, haeba bona bare, "Oho ka tsela ejwalo, retla nyolosetsa hodimo moo re bone hore na baetsang. Retla bona haeba seo ele Matla A maholohadi." Bane ba sena letho bona. Empa ene botho feela ba bona, eseng ho kgutlela morao, empa kapele, monna eo one a emetse altar call, monna eo one a emetse matla a maholohadi. Jwalo ka monna enwa mona, moshemane wa Moena Williams. Ya holetseng lapeng la Pentecostal, empa ka tsatsi le leng a eme moo ntatae a mpotsa, mme mo thakanyana lena la botsa, mme a bone tse makatsang tsa Modimo, kapele a fetoha Mokreste. One a ikemiseditse hoka inehela ho seo, hobane a bone motsamao wa metsi. O tsebile hore ho nale seseng se seholohadi moo.

E-76 Eseng hoba leloko la Kereke, ho tshwarana ka matsoho, mme millione ka fetang '44, kapa kereke entjha, meaho emetjha, seseng sesetjha. Ene ele seseng seseholohadi seneng seetsahala. Bane batseba seseng le seseng, yaba baya theoha mme baemela seo. Jwale, haeba seo sesa etsahale ka dinako tsohle, re ikutlwa eka, "Ka tsela eo, re lesa kereke. Ese ele fofo." Ke matlakala feela ao. Reka lebella ha jwang. Abrahama ha akaba a lebella ... Ha akaba a ba fofo hohang feela. O ile a ema lemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano. Hoka emela letsoho la Modimo hoka sisinyeha. Baile baema hekeng ya dinku kgwedi kamora kgwedi, bakeng sa leha ekaba keng feela, bakeng sa seo se seholo hadi. Empa baile balebella seo. Oho, hlena. Bane ba batla seo. Mme kajeno re lahehetswe ke moelelo, Pentecosta. Re lahlehetswe ke seseng. Hare shebeng ho Kreste.

E-77 Mekgatlo ya rona e ikatisitse hoo elahlehileng hohang feela. Mme jwale, re leka hore kereke e hole, ka mekgahlelo jwalo, le baruti ba rutehileng betere, le dintho tse ding. Mme re fumanang? Re suthile hantle feela nthong ya sebele ya Modimo. Mme re shebileng? Sheba o kgone ho phela. Ke sona seo re lokelang ho sephelela. Ba bang baya re tsheha mme bare, "Sehlotshwana sa bathethei, pela letangwana moo. Hobaneng, baitse ... Hobaneg, hase letho haese moya feela. Re ... Moya oyatla mme o foke, o kgutlisetse metsi morao hape." Eseng ho bona. Ene ele Lengeloi la mohau. Ene ele Lengeloi la phodiso. Mme ke dumela hane ele lona, ke nahana hore seo sene sele bobebe haholo. Empa lea bona, Modimo O ipata ho tse nyatsehang.

E-78 Ke bile le bona dikopanong, bare, "Moena Branham, kene kesa tsebe hore le wena o mothethei. Hobane ke bona sehlopha seo sehweletsa, mme sella, mme setswella jwale ka, ho thetheha 'Amen' mme jwalo jwalo. Hobaneng, seo hase letho haese maikutlo feela." Ho kaba jwalo ho wena ya sadumeleng. Empa ho rona ba latswitseng monate wa Modimo, rea tseba hore Moya o Halalelang … Ore, "Batho bao ba bua ka diteme, ba bebenya molomo ka seseng, haba ... Ke bohlale feela, ke mesebetsi feela." Kapa emong ore ... Hoka etsahala hore ebe ke wena, empa ho thaka leo ke, ho fapane bakeng sa hae. Hantle feela, monghadi. Hantle feela, monghadi. Ore, "Ka tsela ejwalo, oya tseba, ke tsatsi la ... Seo--seo, ho nale--ho nale ... Ka tsela ejwalo, batho haba no dumela seo." Seo sekeke sa emisa motsamao wa Modimo. Jesu O tlile hantle maharfeng a badumelang, empa seo haseaka saba emisa lehanyane. O tswelletse jwalo.

E-79 Batho kajeno, hase lebaka hore baleka jwang--hore seo ke tlwaelo feela, bathoo batswela ho dumela. Haba kgione hoka thiba seo. Haba tsebe hore na seo keng. Haba tsebe letho. Bnale mohopolo feela wa hore seo keng. Jwalo ka Benjamin Franklin ka khaete letsohong la hae, o ile are, "Ke nae seo! Ke nale seo! Ke nale seo!" O tsebile hore ho teng seseng. Ho jwalo feela ka monna le mosadi bafumeneng hore diatom--ke tsekae dimolecules tse etsang atom. Empa baya tseba hore ba nale Moya o Halalelang. Hobaneng? Bakenya seo ho Lentswe, seo Peterose aseboletseng ka tsatsi la Pentecost, "Bakang, emong lemong wa lona mme a kolobetswe ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe tsa lona, mme letla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho." Mme hare ipolela sebe sewela ka hare ho Madi, Madi aya tlosa ... Madi aya tlosa mme ebe re eme kapela Mora. Amen. MMe ebe rea nepana le seo. "Kopa mme ebe letla fumana."

E-80 Ebe jwale o qalella hoka tseba thato ya Modimo. Tsela ephahameng haholo, ebe ho nale seseng sereng ho wenas, "Leba mola o etse hore le hore. Leba mola o etse seo." Lea bona, ho nale seseng ka hare ho lona sebolelang seoe. Oho, seo se setle ha kakang. Re loela hoka kwala jwale ese ele kamora nako haholo. Metsotso emmalwa feela.

E-81 Batho ekanna yaba baile batsheha, empa seo ha seaka saba nyahamisa. Baile baema kamokgwa ona ola. Batho baka nna bare, "Kereke ya rona, baena ba rona, ba fofofatsa molaetsa ..." jwalo jwalo. Okeke wabafofo leka kgale. Re sheba motsamao wa metsi. Ke shebile ke batla ho bona hore na hotla etsahalng. Ke mona Tucson ha jwale. Hobaneng? Hake tsebe. Metsi a theohetse tlase mona. Ke shebile ha seo seetsahaa. Seo setla etsahala. Ke eboleletse ha seo setla etsahala, etlaba diaduma, modumo o moholo feela. Ditiiso tse supileng. Fumana theipe ha jwale. Lea bona? Oho, re emetse hore metsi a tamaye.

E-82 Re bone seseng, rele mane borwa ba Tucson, ha seo seetsahala. Kene ke lata badisa bane badipoodi, mme hang thaba ya sisinyeha. Mafuka awa jwalo. Mme Moya o Halalelang ware, ware, "Kgutlela hae kapotlako, Diiso tse Supileng diilo manollwa." Fumana theipe ka seo. Seo ke HOITSWE KE MORENA, ke leboleletse hore hotla etsahalang. Fumana nnete. Hase ke ile, seo setla dula sele teng. Re nakong ya hoqetela, metswalle. Ke ebeletse hotla hwa Jesu. Ya Halalelang Morena Jesu eo ke Moratang jwalo ka Monna waka, ke ntse ke lebeletse hotla hwa Hae. Ke dumela ha Yena Atla. Leha ho kaba jwalo ka Abraham, leha hole jwalo ketla dula ke Morata, ke iponahatsa kamehla ho Yena. Kea tseba hore Modumedi emong le emong ho jwalo. Hase lebaka hore ba bang bareng, "Oho, le mmalwa feela. Lekela hotka ..." Hase lebaka hore babang bareng. Ke dutse ke dumela Modimo. Ke shebile Lentswe la Nnete feela. Haho yaka sisinyang. Ha feela Modimo A tshwere pelo yaka, ketla dula moo. Amen.

E-83 Elijah, o ile ... Ka tsatsi le leng one a tshwere seng bakeng sa batho, o ile a sheba, mme asheba, ho fihlela eba monna-moholo, wa lemo tse mashome a robedi a nang le metso, one akgathetese ho palama dithaba, kamora ho rapela. Empa Modimo One A mmoletse hore ha batho bana baka baka ho nale setlang ho etsahala. One a shebile eng? O ile a romela mohlanaka wa hae, "Tsamaya o ilo sheba. Sheba. Ho seseng setlang ho etsahala." Lemo tse tharo le halofo pula esane, hose leru, hose phoka ewang, empa are, "Tsamaya o ilo sheba." Mme Elijah--kapa Gehazi a ema ailo sheba. Ha aka a bona letho. Akgutlela morao. Are, "Hakea bona letho." "Kgutlela hape. (Amen.) Kgutlela o dule moo ho fihlela ho etsahala seseng."

E-84 Yaba Elijah o kgutlela morao hape... Kapa ke bolela Gehazi. O ile a sheba a boela a sheba hape. Mme Elijah, ka fahla leo le lenyane, a dutse moo letsatsing, mme ka ditedu tsa hae tse telele, tse tshweu, ka matsoho asa bonahaleng, are, "Morena Modimo," ha aqala ho rapela. Are, "Kgutlela hape jwale." Amen. Hone ho etsahalang? One a batla Modimo tshepisong tsa Hae, hase lkebaka hore haho bonahale ka tsela ejwang, baahlodi baahlola jwang hodima sena. Hantle feela. Motho emong o boletse ka tsatsi le leng, are, "Moena Branham, o dumela seo? Mme o bua hakana ka mekgatlo. Keng seetsang seo?" Kare, "Hakena molato le baena ba mekgatlong, empa ke kgahlano le mekgatlo." Jwalo kaha baena baile bailo leta setopo sa Jesu. Setopo seo sene sese sebola. Hantle feela. Ke monko o mobe haholo oo. Empa baile badula le sona.

E-85 Entse ele ntho yona eo le kajeno. Leha ele hore kereke tsohle di nale lebitla, ke melao ka melao moo, ke di isms le diformalities le tsohle, empa ke lokela hoka dula le seo. Re lokela hoka dula moo. Re lokela hoka dula moo hobane re rata seo. Ho nale seseng sebohlokwa moo. Bohlokwa hotswa pelong, "Dula le seo."Hobane ho tlaba le tsoho ka tsatsi le leng, mme Modimo Otla nka seo. Amen. Hantle feela. Morena Jesu ya Motle. Ho lokile.

E-86 Re fumana hore Elijah o nnile a sheba leru lekang letsoho la motho. Jwale, hosedumee hotla o tshwara kapele. "Haeba ele sona seo feela seka o thusang ... (Lea bona?) Haeba ke sona seo phetho seo oka seetsang, hahole jwalo, hula mantswe a hao." Empa seo ene ele eng? One a batla matla a maholohadi. Oho, one a tseba letsoho le leng la Modimo leka etsang seo. Mme o ile a bona seo, J-e-s-u-s, eleng f-a-i-t-h. Hantle feela. Mme ha a bona seo, yaba ore, "Ke utlwa modumo wa pula." Seo ene ele eng? O ile a dumella motsamao.

E-87 Oho, mose dumele hoseng hona, le ile la itshwarella nthong tse kang kolobetso ya metsi, dumella feela Moya wa Modimo Oke o le bontshe seseng le bulehe mahlo. Ebe leka qala hoka bua. "Ke utlwa modumo wa pula." Ebe letla dumela entswe eseng dithuto tsa batho, kgutlelang Lentsweng. Letle le bone motsamao. Tumelo e dumela seo. "Ke sona seo kese batlang." Re lebeletse hotla hwa Morena. Re lebeletse ha Moya o Halalelang o theoha matsatsing ana. Re bona meeka le mehlolo. Re shebile seetsahalang. Lea bona? Na hae bone seo? O shebileng? Ke sona seo Modimo A boletseng hantle feela hore letla sebona hase etsahala. Ere tumelo e tshware seo. Ere, "Ke batla seo le nna."

E-88 Hlokomela Elijah. Ha amohela seo, oya tseba ho lokea hore ebe bophelo ba hae boile bantjhafala. Hoka hlola sesole sa Akabe. O ile a matha kapela makoloi ho leba thabeng. O mathile kapela makoloi. "Lokisang dikgamelo tsa pula. Ke utlwa modumo wa pula." Motsamao wa pele ... Ha a bokwe. letsheng la Bethesda, baile bamathela hoka etsa seo. Amen. Oho, haebe batho mona ... Haeba o soka o fumana Moya o Halalelang, haeba, "Seo ke nnete. Monna eo o bolela Lentswe. Seo ke nnete," jwale potlaka kapele. O seke wa ema wa senya nako. Na o shebile seo? O emetsengr? Senahane kamora nako. Potlaka oka kgona ho etsa seo. Hobaneng? Ha Elijah a bona motsamao, ene ele bopaki ba hore thapelo diarabilwe.

E-89 Oho Modimo, ke lakatsa hore motho emong le emong ya kulang mona aka bona motsamao wa matla a Hao, a hlokomele hore ka thapelo boteng ba Hao boteng mona. Emong le emong o batla kolobetso ya Moya o Halalelang, seo seka o utlwisa ole kamokgwa o mong mona, ho bolelang, "Ke dumal ha seo ele nnete ..."Haseba oka nka seo, "Ke bopaki ba hore thapelo e arabuwe," phahamisa matsoho ore, "Modimo, amohela seo ha jwalo," hpo nale seseng se etsahalang. Ho tloha feela hodima seo... Modimo Ore bointsha ka ntho tsohle mme re ntse re iphapantse e jwale, hotswa feela tseleng. Hantle feela. Oho, hlena. Elijah o ile a tseba hore seo ke karabo ya hae.

E-90 Jonase o hanne ho bona sseseng seneng sele kgahlano le seo a neng a sebona yena. One ale tlase hara mpa ya lewatle. Empa o ile are, "S.o sekeke sa mpata" O boletse, "Hang hape ke sheba ho e halalelang tempele." One a shheba eng? Hantle ntle one asa bone tempele. Empa o bone tshepiso ya tempele. O Modimo, ha nka ka bona feela tshepiso ya Lentswe, leo Kreste A le tshepisitseng, "Moo ba babedi kapa ba bararo ba kopaneng ka Lbitso laka, Ke teng mahareng a bona. Mme leha ekaba keng feela eo le kopang......"Hoja feela rene reka bona seo, mme motsamao wa pele, ebe o nepahetseng. Le seke la ema ho fihlela eba kamora nako. Lesheba eng na? Modimo kamehla o araba dipotso. Ebe okare, "Jwale, ere ke bone, mang le mang batla reng?" Oho, oseke wa etsa seo. Sheba ho Kreste. Sheba seo A sebpoletseng. "Kese kele moo, moo bababedi bakopaneng ka ebitso laKa, Ke teng hara bona. Haba kope feela, batla fumana." Ke tshepiso ekakang eo, tshepiso ekakang e Halalelang.

E-91 O ha nne ho bona setlang ho bakgahlano. Haeba diabolose are ho wena, "Jwale, ema hanyane, mohlomong ho tlaba betere ha jwale phirimaneng ena, ha tsoseletso eqala." Seo seka nna saba hantle feela, seo ekabe selokile, empa ema hanyane tsoseletso eqale. Eba tsoseletso ha jwale. Modimo O batla ho qala hona jwale. Modimo O batla ho qala ka hare ho kereke. Moya o Halalelang otla etella pele. Modimo Otla hahisa Molaetsa, ka meeka le mehlolo. Lea bona? Hanang hoka bona ntho efe kapa efe feela. Jonase po entse seo. Mme Modimo O ile a montsha hara mpa ya hlapi. Hantle feela. Hantle feela, monghadi.

E-92 Jobo, leha metswalle ene e mofetohetse, sohle sele phoso, Jobo o ile a sheba hodimo. Ba bang ba bona baile bare, "O moetsadibe ya ipatileng. O--o--o shebile ... Jobo, o shebileng? Hobane o entse sebe, Modimo O hlahisitse hore o entseng. O moetsadibe wa sephiring wena, Jobo." Jobo one a tsebile hore hase moetsadibe. One a etsa hantle kamoo Lentswe la Modimo le bolelang ka teng. Sehlabelo seo setjhesitsweng, ene ele sa Modimo. Modimo O kopa feela sehlabelo setjhisitsweng, mme Jobo o tsebile hore ke sehlabelo setjhisitsweng. Modimo O kopile feela hore o dumele Lentswe la Hae. Amen. Ha akope tse ding. O kopa feela hore o Modumele. "Ya dumelang ho nna ..." Amen le amen. "Ya dumeang ho Nna, mesebetsi eo Ke etsang ..." Sheba ho Yena, ntlha tsohle tsa lefatshe mme o phele. Ke Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Amen le amen. Hantle feela, monghadi. O seke wa emela letho.

E-93 Sheba. Jobo o ile a ema a sheba; o bone nama e senyeha. O bone madi hodima hae; o bone mathopa ho yena. Mosadi wa hae o tlile. Maloko a kereke ya hae baie ba moqosa ka hore ke moetsadibe wa sephiring. Mosadi wa hae o tlile mme are, "Bona o senyehile jwang. Hobaneng osa rohake Modimo mme o itshwele kwana?" Are, "O bua jwalo ka lewata. Modimo O ya neha, Morena A bolele A nke; ho bokwe Lebitso la Morena." Mme ka nako eo, ha ane a dula le Lentswe, diaduma tsa qala ho duma le mahadima, tsa thwathwaretsa, mme moporofeta a sheba marung, mme are, "Kea tseba hore Mopholosi waka O ya phela. Otla ema ka tsatsi la ho qetela lefatsheng. Leha diboko dijele nama yaka, empa ka mahlo aka ketla Mmona, Ketla bona mang."

E-94 Hlokomela. Pele O bitswa Mopholosi; labobedi O bitswa Modimo. "Kea tseba hore Mopholosi waka Oya phela, ka tsatsi la hoqetela ketla Mmona A eme lefatsheng. Leha diboko dijele nama yaka, ka mahlo aka ketla Mmona. Eo ketla Mmona ka mahlo aka, ketla Mmona ka mahlo aka, eseng a motho emong." Ha ane ashwa, mmele wa hae o bola, mme antse ale nameng, o ile a bona tsoho (Hallelujah.), mme o ile a tseba hore Modimo O boloka Lentswe la Hae. Sheba o phele, moena. Amen. O bone lebaka la Modimo. Modimo O ile a leka Jobo. O ile A dumela diteko tseo tsohle. O ... Tsohle dietswa hantle feela. O etsa ntho eo ha jwae. O romela mehlolo ho moena. O romela Evangedi ya nnete, mme A etse hore ba nahane hore ke enngwe ya dithuto feela,ho hana nnete ho dumela ditlwaelo: ho latola sena ho nka sane, habane batseba hore Bibele e ruta kgahlano le seo. Empa o etsa seo bakeng sa teko feela. Ebe haho boitatolo ka tsatsi la kahlolo.

E-95 Oho, hlena. Hlokomela seo re setshepisitsweng matsatsing a hoqetela. Hare kwala jwale, ere ke bolele sena pele re kwala. Sheba seo re setshepisitsweng matsatsing a hoqetela. Sheba seo Ase entseng matsatsing a hoqetela: O tsholotse Moya o Halalelang hodima batho, A kgutlisetsa ya sebele Pentecost hape, A kgutlisa Moya o Halalelang wa sebele kolobetso ya teng, kolobetso ya sebele ya metsi, ntho enngwe le enngwe maemonga pele. Ho theoha hantle feela, A tlisa hantle bopaki ba Moya o Halalelang ka diponahatso. Ho theosa hantle feela jwao, ntho enngwe le enngwe hantle feela jwalo kaho latella. Bane basa kgone hoka thibela seo. Hobane ke Modimo.

E-96 Sheba hantle feela Topallo eo ya Mollo eneng e etella bana ba Israele pele. Mang kapa mang, moithuti wa Bibele o tseba hantle hore seo ene ele Lengeloi a selekane, Jesu Kreste. BaHeberu ba bolela jwalo, BaHeberu 11 ere Moshe o ile a siyaEgepeta, a mamella sekgobo sa Kreste ho nale menate ya Egepeta. Lea bona? Seo keng? Kreste lefelleng. Ho Johanne 16, tshwarelo, Johanne 6, ha bane banka selallo, kapa leha ene ele eng feela, ho roba bohobe, ba nale nako e kgolo ya thabo, Jesu O boletse, "Ke nna Bohobe botswang ho Modimo. Ya jang nama yaka o nae Bopheo Bosafeleng; mme ketla motsosa ka tsatsi la hoqetela." O tsebile hore Otla etsa seo. O boletse hore ke Bohobe ba Bophelo.

E-98 Baitse, "O iketsa Modimo. O iketsa ..." bare, "Hobaneng, rea tseba hore o fapane hlooho." "Oya hlanya" ho bolela "bohlanya." "Rea tseba hore Oya hlanya. O monna ya ka tlase ho dilemo tse mashome a mahlano, mme ke mona Ore O bone Abrahama? Rea tseba hore Oya hlanya. O lahlehetswe ke kelello. O nale bohlanya ba bodumedi." Are, "Pele Abrahama aba teng, KE BILE TENG." Amen. Keng YALENG TENG? Ke Mollo ola oneng o tjhesa sehlahla. Moshe o bone seo. O bone seo sohle bophelo ba hae bohle, mme seile sa moisa fatsheng la tshepiso. Kganya yona eo tlase mane. Mme Are, "KE BILE TENG pele ho Abrahama. Ke Nna sehlahla seneng setjhang. KE NNA MOLO OO. Ke Nna Lengeloi la Selekane. Ketswa ho Modimo ke kgutlela ho Modimo."

E-98 Matsatsi a mmalwa kamo tsoho Saule waTarsus one akle tseleng ho leba Damaseka ho bolaya Ma Pentecostals. Mme ha Ae tseleng tlase moo, ho bile le Kganya ekgolo, ya mofoufatsa. One asa ... Hone hose emong ya neng a bona Kganya eo, empa yena one a ebona. ENe ele bohale haholo ho yena ho eileng ya mofoufatsa, Yare, "Saule, Saule, O ntlhorisetsang na?" Are, "O mang, Morena?"Are, "Ke Jesu." Kganya eo eneng ele sehlahleng seneng se tuka, tKganya yona eo e ileng ya kgutlela ho Modimo. Mme re nale senepe sa Kganya eo kajeno. Leha hole jwalo re batla seseng hape.

E-99 Nnete ya Evangedi eya bonahala, kolobetso ena ya Moya o Halalelang, kolobetso ena Lebitsong la Jesu Kreste, ntho tsena kaofela ke nnete, hobane dibonahaditswe. Amen. Whew. Ke ikutlwa kele Modumedi, hantle feela. Hobaneng? Hobane Moya o Halalelang O mona. Hobane ho potoloha lefatshe sena se ile pele le morao, mme hase soka sehloleha leka mohla ole mong feela. Amen. Na o shebileng? O emetseng? Nako ... Ke nako. Metsi a nale bothata. Kena jwale. Meeka ya ho qetela ke ena, "Hotlaba le Kganya ka nako ya phirimana," lea tseba. Hantle feela, ho tlaba jwalo, Haywood ore. Mme seo ke nnete. "Tsela ya kgalalelo yona otla e fumana." Hantle feela, matsatsing na ho tlaba jwalo.

E-100 Sheba, ho tloha feela hore o batlang. Sheba feela se etsahetseng, Topallo ya Mollo, Moya o Halalelang, Ke Yena maobane, kajeno, leka ho safeleng. Jwale, hare shebeng. Hare dumeleng. Hare utlwisise hore re matsatsing a hoqetela; horeng tsa hoqetela; metsotsong ya hora ya hoqetela. Ke nale setshwantsho sena sa baesekopo--mohlomong Moena Outlaw otlatla le seo ka Laboraro le leng ka phirimane, ho bontsha hore re Jerusalema, sebitswa. "Metsotso E Meraro Pele Ho Kgitla ." Nahana ka seo mahlale a seboletseng. Bibele ere Jesu O boletse, "Hale bona sefate sa feiga sepalesa ..." Israele a fetoha setjhaba hape. Ke setjhaba ha jwale. Re bona difate tse ding, Methodist e hlahella, Baptist, tsa yona, Catholics, kaofela, Pentecostals ka Oral Roberts, tsa bona, kaofela baba le tsoseletso, bahlahisa mahlaku a teng, "Tseba hore nako e fihlile. Moloko ona okeke wa feta tseo disoka diphethahala."

E-101 Re bona Israele lehaeng la bona, naledi e mekga e tsheletseng ya David. O nale tjeheletse ya hae ha jwale, setjhaba sa hae, masole a hae. O nale tsohle. Hobane ke--ke Israele. Seo keng? O fihlile, a loketse hoka faolelwa lekgolo le nanang le mashome a mane a dikete. Sheba kereke kajeno. Ke moferefere feela, tlhakantsuke feela. E shebile, "Mme re nae bongata bofetang moo? Re nae ntho tse betere ho feta seo. Re nale sena, sane, le tse ding." Mme Monyaduwa wa Morena Jesu Kreste ke eo moo atlang teng , ka sephiri seo, sephiri sa Tlhwibilo ya Monyaduwa.

E-102 Ke rata buka eo ke ileng ka ebala ka tsatsi le leng Romeo le Juliet, tsela eo a ileng a palama ka lere ho ya ho monyaduwa wa hae ka teng. Ke sona seo ... Jesu otlatla ka tsatsi le leng ho lata ba senang mekgwa le diketso tse mpe, empa sheba ho Kreste, o Moemee hotla, ka pelo e lokileng. Batla ka madi a mothapo wa Isaka le Rebekah, leloko la madi. Ke yona tsela eo feela eo re lokelang hotla ka yona, madi a setswalle a Morena Jesu a sehlabelo, ha sebe sekena Mading a Jesu, eseng ka tsela eo kereke e bolelang ka teng, kapa motho emong a bolelang ka teng, empa madi a bolela seo, ka Lentswe, ho sebetsa ka ntho yona eo, A tshwere mosebetsi ona oo. Amen.

E-103 Re shebang mona, kereke? Oho, matsatsing ana a hoqetela. Oho, O nnile Aba teng hara batho ba Hae empa re lebetse seo. O dutse hantle feela hara rona empa ha rea lemoha seo. Moya o Halalelang o teng mona hoseng hona, mohlomong bongata botla leba mme rekeke ra hlokomela seo. Mohlomong bongata ba bakudi batla lesa mesebetsi ya bona ha jwale basebane le yena. Nnete … Metsi ka letamong la hosesetsa a moferefere ha jwale. Metsi a leba morao hangata, ho bontsha matla a maholo hadi. Moay o Halalelang o nka sehlopha sa batho ha jwale, ba bohlale, sba apereng hantle, ka thuto entle, basheba, mme Moya o Halalealng o wela hodima bona, baya thetheha, "Modimo A bokwe. Hallelujah." Ho etsahalang? Metsi a moferefere. Amen. Baetsa dibe badutseng mona, bakgutletseng morao, dihlola, matawa, le tsohle hantle feela, banang le bomodimo. Oka beha monwana wa hao hodima bona mme wa amohela seo. Seo keng? Metsi a moferefere. O shebang?

E-104 Moya o Halalelang hara rona ... kene kele mane ha Moena Outlaw nakwana kwana, re supisa batho ho Yena, mona ka mafu a itseng, mme seo seka etsahala ha jwale, ho bontsha ntho tse fapaneng maphelong a rona. Seo keng? Ke Moya o Halalelang, Jesu Kreste Yena maobane, kajeno, le ka hosafeleng. Re emetse eng jwale? Moferefere wa metsi? Ese ele mathata. Lengeloi lea feta haufinyane, mme matla a ile. Mme hose hose pholoso e setseng. Otla sala lefifing.

E-105 Pale eo ke ileng ka e utlwa matsatsing a mmalwa a fetileng ... Hake kwala nkare. Ho nae moshemane ya boaileng mona. O entse seseng sephoso. Ka tsela ejwalo, ke ile ka bitsetswa taba eo ka tsatsi le leng, lea tseba hore, mane Texas.Ke nale setifikeite sesenyane ho tloha ho bona moo, "Ho pholosa bophelo,"sere. Ke ile ka leba moo bakeng sa emonyane MoIrish--monna eo a ileng a nka Lengeloi la Morena, Eo ... Phirimaneng eo mane Houston one a nnyefola leho bua tsohle kamoo aka buang ka teng, a potisa matsoho a hae ho nkaka, are, "Nahana feela, Moena Branham, monna eo ke neng ke bua hore o fetola mehopolo ya batho a phahamisa moshemane waka setulong sa mabidi." Hantle feela. Ke ile ka bua le yena ka nako eo. Mme mmusisi o ile a etsang? A motshwarela. Oho, hlena, ha ane a eshwa ka matsatsi a mahlano. Hantle feela. Hobaneng? Ke thabela bophelo: bophelo. Ke ile kare, "Monghadi, ha ona tokelo bophelong ba moshanyana enwa. Madi a pele a ileng a tsholoha ene ele madi a moena ho moena. Madi a hae a ile a tsholoha. Empa Modimo ha akaba a nka bophelo ba hae. O ile a mmeha letshwao hore mang kapa mang ya tlang ho mmolaya. O seke wa tlosa seo." Amen, le amen. Bophelo, re thabela bophelo.

E-106 Ka tsatsi le leng moshemane wa mme emong o ile a bolaya emong. One a robetse moo a se ale makgatheng a lefu. Mme mme wa hae a eme moo. Mme ba mokopa hoka kena. Mme qetellong emong wa balebedi are, "Mmusi, mme wa moshemane o mona. O batla wena ... O batla ho o bona." Mme haba bula lemati are, "Mofumahadi, otla o fumana," nthwanaeo ene e tsamaya ka matsoho le mangole, a beha matsoho a hae hodima mangwele a hae, "Mmusisi ya ratehang, mohlomphei ya ratehang," are, "ke wena feela ya setseng hoka pholosa mora waka. Ka kopo, hlena monghadi, kea tseba hore o molato. O molato ale jwalo. OKa mofumana ale molato hoya ka kahlolo ya hao." Mme ke ba bakae ba rona ba senang molato kapela Modimo? "Kahlolo ya hao eka mofumana ale molato. O feela a bolaile, mme ke karolo ya seo; ke tseba seo. Empa, m onghadi, jwalo kaha hose motho ya nang le tokelo ya ho nka bophelo ba moshanyana waka. Ke Modimo feela ya nang le tokelo ya ho nka bophelo leho fana ka bona. O seke wa etsa seo, monghadi, ka kopo seke wa etsa seo. Ke o kopa jwalo ka pelo ya mme." Mme ka tsela ejwalo a motebela. Seo se ile sa utlwisa pelo ya hae bohloko haholo, kopo ya mme, tho fihlela a moromela teronkong, hoya moo moshemane eo aneng ale teronkong.

E-107 Motho epo one a ahile moahao, jwalo kaha kereke e entse kajeno. "Ota rera hoya kamoo ke batlang feela, kapa okeke wa utlwa letho. Hake no mamela ..." One a dutse moo. Monna le monna badutse ba buisana, leka ho bua le yena. A aha sekekeng sa moisa kae kapa kae. Ka tsela ejwalo mmusise akena. Are, "Mora, ke rata ho bua le wena." Are, "Thola otsweka mona," ka seleng ya hae. Are, "Mora, ke tlilo ho o thusa." Are, "Ke o boleletse hore otswe ka mona." Ke tsela eo batho baetsang ka teng bakeng sa Moya o Halaleng kajeno, yeah. "Etswa. Hake letho ka seo." A kokota monyako. "Haeba ke etsa seo, ketla lokela ho etsa meketjana. Ketla lokela hoka lesa sena hohang feela. 'Ketla lokela ho lesa seo. Ke lese mekgwa ya kereke. Ke lese ..." Lea bona? O lokela ho mamela. O tshwarela hanngwe feela. Hantle feela. O shebile eng? Lea bona?

E-108 One a shebile ntho tse ngata, one a shebile monna enwa. O ile a mofuralla. Ke seo batho ba seetsang kajeno haba utlwa altakhol. Basheba kwana. Haba batle ho utlwa seo hohang feela. Bafuralla Modimo ya ba bolellang seo, "Seo ke nnete." Lentswee le lenyane … Lea tseba hore Elijah, o ile a utlwa moya o fokang hanyane, madi, mollo, mosi, empa seo ha seaka sa monyahamisa. Empa o ile a utlwa Lentswe le neng le bua le yena. Oho, lentswe leo le lenyane ... Hantle feela. Ka tsela ejwalo monna eo o lekile ka hohle. Mmusisi a leka ho bua le moshemane. Moshemane are, "Na otlilo tswa mona kapa ke ontshe nna." A furalla mme are, "Ho lokile, mora, ke lekile kahohle."

E-109 Ha atswa moshemane a mosheba ka bokgopo, ha atswa ka hare ho holo. Mme ha atswa emong wa balebedi are, "Mmusisi, na o kgonne?" Are, "Tjhe, ha amamele." Moshemane a tlolela hodimo are; a tshwara ditshepe tsa teronko, are, "Ene ele mang eo?" "Ene ele mmusisi." One a tlile ho o tshwarela." Ene ese ele kamora nako. A nhweletsa; a lla; are, "Nahana ka seo. Mmusisi ka teronkong ho ntshwarela, mme ke hanne." Mme haba kenya ropo molaleng pele ba mokwahela ka lesela le letsho, kamora ho hata maoto a leshome le metso e meraro, mantswe a hoqetela, "Nahana ka seo. Mmusisi ale ka hare ho teronko ho ntshwarela, mme ke ile ka hana." Mme ba mofanyeha.

E-110 Oho, ho teng ya fetisang mmusisi kajeno. Jesu Kreste O mona. Mme sele eo enyane e bitswang mona kapa mosadi hoseng hona, O tlilo fana ka tshwarelo. O seke, o seke wa Moleleka. O seke wa etsa seo hohang feela. Fumana lebaka la ho motlisa. Re horeng e mahlonoko haholo, metswalle. Letseba seo. Jwalo kaha pina ya kgale e boletse...

Dijhaba dia arohana (Sheba ke nako mang.),
Iseraele oya tsoha,
Ponahatso tsa Bibele dihlahile;
Matsatsi a baditjhaba a badilwe,
Ka botshabeho bo boholo;
Kgutlang, O lona baqhalakaneng, ho lona.
Tsatsi la pholoho lefihlile,
Pelo tsa banna dithothomela ke tshabo;
Tlatswang ka Moya,
Mabone a lona a kganye hantle. (Keng?)
Sheba hodimo! Poloko ya lona e haufe. (Hantle feela.)
Baporofeta ba bohata ba leshano,
Balatola nnete ya Modimo,
Hore Jesu Kreste ke Modimo wa rona; (Seo ke nnete)
Moloko ona o hanana le tshenolo ya Modimo,
Empa re tsamaya moo baapostola batsamaileng teng.
Tsatsi la pholoho lefihlile,
Pelo ytsa banna diakgathala ke letswalo;
Tlala ka Moya o Halalelang,
Mabone a lona a kganye hantle.
Sheba hodimo! Poloko ya lona e haufe haholo.

E-111 Hantle feela. Sheba hodimo, moena, toha twaelong tsa lefatshe lena. Sheba hodimo; sheba Krstet. Sheba ho Jesu. Jwalo kaha pina e bolela,

Sheba o phele, phela;

Sheba ho Jesujwale o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng la Hae, Hallelujah.
Ke hore feela re sheb mme re phele.
O sheba eng hoseng hona?
Sheba o phele, moena waka, phela;
Sheba ho Jesu jwale mme o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng la Hae, Hallelujah.
Ke hore feela re shebe mme re phele.
O lokela ho dumela seo? Hare bineng mmoho. Le tseba seo?
Sheba o phele, moena, phela;
Sheba ho Jesu jwale mme o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela o shebe mme o phele.
Jwale hare bineng mmoho.
... phela, moena, phela;
Sheba ho Jesu jwale o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore sheb o phele.

E-112 Re sheba engt? Ho bao bashebang ho Jesus hotla ha Hae kgetlo la bobedi bakeng sa pholoso, hore tlosa fatsheng lena la dibe, hotswa dibeng tsena. Na le dumela seo? Sheba o phele. Ntho feela eo oka e etsang ke ho sheba. Nka Lentswe. Jwalo kabha noha ene e bolela Lentswe nameng, ha jwalo feela le Lentswe e bolela Moya o Halalelang. Oka hare ho sele enyane hoseng hona. Na lekeke la kgona ho momela hoseng hona le inamisitse dihlooho tsa lona? (Tswella, moena.)
Sheba o phele, moena, phela;
Oho, sheba ho Jesu jwale o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela o shebe o phele.
Sheba ho Jesu jwale o phele.
Seo sengodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke nako ya hore re shebe mme re phele.

E-113 Hare inamisitse dihlooho tsa rona, sheba ho Jesu jwale, moena, Lentswe. Haeba o soka o baka, baka. Haeba o soka o kolobetswa ka Lebitso la Jesu Kreste, kolobetswa. Lenae tshepiso ya Morena Jesu. Ke hona mo kereke ya pele e qadileng teng. Mme eqadile ka tsela e jwalo ... Modimo Osa felelng. Ha A fetole tsela eo A sebetsang ka yona. Ke yona tsela eo A lokelang ho etsa ka teng. Kreke e ile ya kolobetswa ka tsatsi la Pentakonta, kolobetso Lebitsong la Jesu Kreste le tshepiso ya Moya o Halalelang. "Mehlolo etlang ho tsamaya le badumelang ke ena ..." Haeba seo seetsahala ho wena, motswalle, oka phahamisa letsoho la hao ore, "Moena Branham, nthapelle." Modimo ao hlohonolofatse, wena, wena. Modimo O lehlohonolofatse, ho lokile, Modimo A le hlohonolofatse, wena, wena. Ho lokile. Ho lokile.
Sheba o phele, moena, phela;
Sheba ho Jesu jwale o phele.
Jwale ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela o shebe o phele.

E-114 Jwale ho ngodilwe Lentsweng. Re matsatsing a hoqetela. Haho letho leka bewang hodima sena. Haho sephoso, hosa tsebahaleng. Ke Lentswe le bonahatswang.Ke Lentswe le buang nnete. Le bile dikopanong; lebile dikopanong pele ho ena mme lea tseba hore sena ke nnete. Jwale, re nale balekantshe ba bangata haholo, re tseba seo. Empa le seke la basheba. Ho bile le mekgwa efapaneng eneng etla kgahlano le Moshe. Empa hopola, bao ene ele Ba-Israele bannete baneng batshepisitswe lefatshe la tshepiso. Lea bona?

E-115 Sehlopha sona seo, moena. Banna le basadi baneng batatsitswe ka Moya, wa sebele. Okeke wa basupa hohang feela. Na okeke wa sheba mmme wa phela hoseng hona? Sheba ka nqane ho baiketsise. Sheba thoko le batsebang haholo. Sheba hole le bona sheba Jesu. Re ngodilwe Lentsweng. Hallelujah. Ho bao bashebileng hotla hwa Hae kgetlo labobedi. Hoja leka rata hotla kapele aletareng mona, haeba le soka le fumana Moya o Halalelan tlohong, le soka le fumana maikaelo ao Peterose a buang ka ona ho Diketso mme o lakatsa seo hoseng hona, hare bina temana ele nngwe le katla hape, tloho o eme aletareng mona bakeng sa thapelo. Mme ebe retla etsa kolobetso, kapa retla o rapella bakeng sa Moya o Halalelang, hare ntse re bina:
Oho, sheba ho Jesu, moena, o phele;
Sheba hoJesu jwale mme o phele. (Emong hape?)
... ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela re shebe re phele.
Sheba o phele, moena, phela;
Oho, sheba ho Jesu jwale o phele.
Ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela o shebe o phele.
Ho etsahalang ka basadi hoseng hona? banna kaofela? O tshwana oba bona. Ena ke hora ya nnete. Ho lokile.
Sheba o phele, moena, phela;
Sheba ho Jesu jwale o phela.
Ho ngodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore feela re shebe re phele ...

E-116 Ke utlwa ekare ho lokela hoba le emong hape. Tloho. Banna bana ba bane baemeng mona, ho nale bafetang mona ka palo. Tloho. O bata ho phela? Hopola, Modimo O ngodile fatshe. Baya botsa, "Ha jwang ... Reka etsa jwang hore re bolokehe?" Mme baie ba bolellwa. Jwale, O fetotse seo, mme ka mengwaha seo ha sesoka sefetoha hoya ka Bibele. Jwale re nale mehopolo efapaneng. Re fetola seo jwale. Oho, hlena, ntho enngwe le enngwe. Empa o seke, seshwbw seo hohang feela. Seke wa sheba seo ose etsang ha jwale. Sheba seo Aseboletseng mona. Sheba Bibele. O shebe o phele, moena. Ke yona feela tsela: kgaitsedi le wena. Etla ha jwale otle o fumane boitsebelo ba Bibele ka ponahatso ya Modimo. O seke wa leka ho etsa dintho ka tsela enngwe. O shebileng hoseng hona?

E-117 O shebileng? O ipatile matsatsing ana a mahlonoko ao re phelang ho ona? O shebileng? Modimo O beha sohle hoya ka mananeo. Mathata a metsi, moitsamao oo o monyane, batho batlolaka. Ponahatso ya letsoho sebakeng, Elijah o itse, "Ke bona leru le lekanang le letsoho le lenyane lekang phufudi ..." Seo ene ele eng? O nnile a tswella jwalo kaho dumela. "Ke utlwa modumo wa pula." Leru leo la fetoha maru a mabedi. A mabedi a fetoha thaba. Thaba ya fetoha dithaba. THaba yaeba thaba enngwe hape. Ka potlako feela yaeba diaduma sebakeng. Pula yana. Seo ene ele eng? O ile a amohela seo Modimo A neng A serometse. Mme haeba hoseng hona o bolela ore, "Ke hloka seo," seo ke ponahatso ekang letsoho la motho. Tloho.
Sheba o phele, baena baka, phelang;
Oho, shebang ho Jesu jwale le phele.
Oho, seo sengodilwe Lentsweng, Hallelujah.
Ke hore le shebe le phele.

E-118 are inamiseng dihlooho tsa rona. Ke ipotsa hore mona Baena, ba bang ba baena ba bareri, baka theohela kwano na, ba bang ba lona, behang matsoho ho ba bang, baena. [Ho nale thapelo bakeng sa baena--Mong.] Morena Jesu, ke banna ba ikokobeditseng hoseng hona Morena ...... Madi. Motshwarele Morena, Morena. Mohlomong ...... eba le yena letsatsi e letsatsi ......
Jwalo ka moena wa hae, mona, Morena, ha ya ratehang ...... Ha ake a tlale ka Moya o Halalelang ...... Empa o hloka Moya o Halalelang ...... Kea rapela, Modimo, hore Wena ...... O utlwile ...... Mohlomong—ke ...... Mohlomong hotle ...... mohau ka matla a Moya o Halalelangt ...... Kereke kaofela inamisang dihlooho, ebang thapelong. Baena bana baya rapela ha jwale, mme emong le emong, lba beheng matsoho. Emong ke enwa.

E-119 Morena Jesu, maipolelng a hore Oyatla, kea rapela Morena, hore Otla motlattsa ka Moya o Halalelang, Morena. O sheba mane Calvary moo Madi A Morena Jesu Kreste A hlwekisang teng. Ke Madi feela aka hlwekisang. Ao ke Madi A Jesu Kreste A mathang ka hare ho ...... Fana ka seo, Ntate. Ka Jesu Kreste. Amen.

E-120 Bohle thapelong jwale, beha etsoho hodima moena, banna bana baemeng mona, barapela ka pelo tsohle tsa bona. Jwale, jwale letlilo etsa maipolelo. Modimo ha a qale leshano. Ke yona tsela ya ho amohela seo, haketla kere, "Morena Modimo, ka maikokobetso a maholo. Ke bolela sena hotswa botebong ba pelo yaka. Sena ke mahareng a bophelo le lefu, mme ke--hake batle hoshwa. Ke batla ho phela, mme ke--ke batla hoya Lehodimong. Mme Otshepisitse."Hake soka ke utlwa ntho ebitswang Pentecost, hake soka ke utlwa seo. Empa kere, "Ka hare ho Bibele mona re batla hantle feela jwalo ka Bibele, hore ke bake. Mme seo ke sona seo kese etsang. Mme ke kolobeditswe ka Lebitso la Jesu Kreste. Jwale, Morena, O ntshepisitse Moya o Halalelang. O tshepisitse ho etsa seo."

E-121 Hake soka ke utlwa ho bua ka dipuo, hake soka ke bala ka seo ka hare ho Bibele, mme hakea nahana ka seo. Mme hantle feela ke sena sefapano se sesweu hotswa ka phapusing, mme ene ese ho bua ka dipuo. Mme kare, "Hake utlwisise Lentswe la Hao, monghadi, Puo ya Hao. Haeba Oka bua English, jwale hake utlwe puo ya Hao. Haebe Oka kgutla hape O nkamohela." Mme hang hape ke sena moo seleng. Oho, moena, ka sheba mme ka phela. haesale ho tgloha ka nako eo, diatleng tsa Modimo, moo matla a Modimo Aleng teng.

E-122 Jwale, hare phahamiseng matsoho a rona, emong le emong mona, mme banna bana. Jwale, baena, Moya O Halalelang mona. Motshwaredi oka hlakoreng la hao. Hare dumeleng ka pelo tsohel tsa rona. Emong le emong ha a dumele. Jwale, hare phahamiseng mantswe a rona. Modimo A lehlohonolofatse. Ntate ya Lehodimong, rea rapela ...... Morena Jesu, ke rapella sena ...... Morena, hake aseke a hloleha ho bona sena ......
Shebang le phele, baena, phelang;
Shebang ho Jesu jwale lephele.
Oho, seo sengodilwe ka hare ho Lentswe, Hallelujah.
Ke hore le shebe le phele.
Oho, shebang le phele... (Kaofela batho bakulang. Shebang ka yona tsela eo.
Shebang ho Jesu.)
Shebang Jesu jwale mme lephele.
Ke sona seo feela. Jwalo ka noha ya koporo. Hone hose matla ho yona, empa ene ele ka tsela eo baneng basheba ka yona. Jwale, tshepiso ere, "Batla beha matsoho hodima bakulang; batla fola."Ke beha matsoho hodima hae hobane seo seemetse noha ya koporo. Habake bashebe Jesu, mose mola, Ya shweleng. Ke Yena mofenyi wa malwetse a rona. Ke pheko ya dibe tsa rona. Matla Modimo Abe hodima emong le emong, ka Lebitso la Jesu Kreste, Mora wa Modimo. Amen.

E-123 Lesea? Ka Lebitso la Jesu, Lebitsong la Jesu ...... Modimo A lehlohonolofatse jwale. Dumela ka pelo yohe ya hao ...... Oho, shebang le phele, baena, phelang; (Le etsa seo ha jwang?) Le sheba Jesu mme le phele.
Oho, seo sengodilw... (Hopola, moena......) Na lea tseba hore bothata bokae ka baka la kereke tsena? Re phonyoha ka... Re--re--inehela kapele. Elijah o ile a dula thapelong, mme a rapela, mme a rapela hofihlela seseng se etsahala. Mme ha a utlwa seseng pelong ya hae, o ile are, "Ke utlwa modumo wa pula." Haeba hole teng mona banna le basadi ba batlang Moya o Halalelang, ba batlang ho fodiswa, mme ba batla hore, "Morena, O tshepisitse seo. O tshepisitse seo," ebe le utlwa seo se senyane, sere, "Sheba ke sena, Morena, ke amohela seo," ho nale setlilong ho etsahala.
Oho, shebang le phele, baena, phelang.
Shbebang Jesu jwale le...
Phahamisang matsoho jwale. Amohelang seo le sebatlang. O mona bakeng sa hao sele eo.
... Hallelujah ......