Ditiiso 10 of 10 - Tiiso ya Botshelela (63-0324E)

525-1 001 Ke ya leboha, moena. Ha re ntse re eme, ha re rapeleng. Modimo O matla ohle, Moqadi wa Bophelo le Mofane wa dimpho, re thabela motsotso ona o santsane o re emetse, nako ya kopanelo - Boteng ba Hao. Ho lokisa dintho tsohle, Mmusi, nako eo re ka seng ra e lebala ha re ntse re eme. Mme re ya rapela, Modimo, nakong ena ya ho kwala ka bosiung bona ... Re hlokomela Mangolo nakong ya mokete, Jesu A eme mahareng a rona A hweletsa, "Ha motho a nyoruwe, ha atle a tlo nwa ho Nna," ... Mme ke ya rapela, Ntate ya lehodimong, O tle O phethe hape mantsibueng ana a kajeno hore re utlwe Lentswe la Hae le re bitsang, le ho re bitsa - ho Mosebeletsa, ho tsamaela haufi le Yena. Re utlwa hore re utlwile Lentswe la Hae ho buleng ha Ditiiso tse Supileng, ho bua seo letsatsing la ho qetela, mme nako e fihlile. Fana ka ditlhohonolofatso tseo bakeng sa, Ntate, ka Lebitso la Jesu Kreste bakeng sa Mohau wa Hao. Amen. Leka dula.

525-3 002 Ke rata ho bolela sena, hore ho tsena tsohle tseo ke diboneng bophelong baka, ke dumela hore e bile nako e monate haholo bekeng ena e sale ke bileng le yona bophelong baka. Hase lebaka ke nale eng ... ke bone mehlolo e meholo e etsahala, hantle feela, pela tshebeletso ya phodiso,empa sena seka hodimo ho seo. E bile nako e kgolohadi, ponahalo ya bophelo baka; le ho bona Tabernacle ena e nyane ho nka sena ka ho tadimo e fapaneng. Eseng feela seo, empa bokahare bo nkile lehlakore le leng ... Mme jwale, ke ne ke botsa Billy ... O ne a hlolohetse hotla, ho ka mphumana. O itse ho nale sehlopha se seng setlilong ho kolobetswa (sekabang lekgolo) bekeng ena, ho batho hoba baapostola ba Mmusi Jesu Kreste; jwale re - re a leboha, mme Modimo a o hlohonolofatse. Mme jwale, ha o sena le hae la kereke, re o mema ho tla kopanela le rona. Hopola kereke e butswe. Ha re mokgatlo, mme ke tshepa hore e ka sebe mokgatlo, tshebeletso feela eo banna le basadi ba kopanelang le basetsana le bahlankana bakopanela tafoleng ya Modimo, le ho kopanela Lentsweng le hoba le ntho tsohle ka kopanelo.

526-1 003 Jwale, re nale moetapele e mohoholo, monna wa Modimo ka nnete; mme ke lebohela ka seo. Mme ha le ka hopola pono ela lemong se fetileng, dijo tsela tse neng dibeilwe; mme ke hantle feela. Mme re ya - re nale sebaka mona bakeng sa Sekolo sa Sontaha bakeng sa mengwaha yohle, mme re lebohela feela monyetla oo. Emong o nale seo a batlang ho sebolela, haba kaba feela le Sekolo sa Sontaha moo ba ka romelang bana ba bona. Wena ... Bana le mang, jwale, jwale o tla hantle feela ka rona mona ha o sena moo o kenelang tshebeletso teng. Hantle feela, ha o nale seo hantle feela re ilo, re ilo rera Evangedi ya sebele, jwalo jwalo, hobaneng, seo ke feela - sehlopha se seng sa rona (O ya bona?) kae kae; empa ha o sena le hae ...

526-2 004 Ke utlwisisa hore bongata - ba tlohile karolong tse ding tsa naha ho etsa lehae la ona, mme re ya leamohela ka thabo mona Lentsweng la Modimo. Mme hopola ... ke nahana, ha ke tsamaya ke ile ka o bolella - hore tshebeletso, jwalo kaha ke ile ka nahana, ke tlaba mona hoTabernacle. Ha ke tsebe feela hore na Modimo o beileng. Ke tshepa hore letsoho la Hae (eseng ntho e nngwe feela); ke lebella letsatsi le letsatsi bakeng sa Hae ho nketella pele sebakeng seo yena A bonang sele molemo ho Mosebeletsa. Mme ha A qetile ka nna, ebe ke tshepa hore o tla nkamohela ka kgotso.

526-3 005 Mme jwale, ke thabetse tshebedisano e mona ka hare ho batho ba Tabernacle. Jwalo ka ha Billy a neng a mpolella ka sena, hore ke nahana ka le hae le leng le le leng le teng mona ka hare ho Tabernacle le nang le - e mong ka bona. Babula malapa a bona le ho nka batho basenang moo ba kayang teng. Jwale, ke tsela e ntle ya Bokreste. O ya bona? Mme mahae a mang a makatsa bohle ho ka fumanela batho sebaka sa ho dula, hobane ena e bile nako e thata ya hotla, mokgwa o mong o etsahalang dipapading lefatsheng (tse kang basketball kapa se seng feela) mme le ho loka ho etsa sehlopha se sengata ... ke kgolwa hore se emetseng kerekeng ena e nang lemehato e mashome a mabedi a metso e robedi ho isa ho mashome a mararo ka mona ka kerekeng, ntle ho batho bao eseng ba tshebeletso ena, jwale - tsoseletsong ena e nyane, seo se nka nakwana ka ntlong ena. Mme ke ya tseba ... ke ne ke botsa le batho ba bang kajeno; kare, "ke utlwisisa hore ho ne hose batho ba bangata ba Jeffersonville kopanong ena."

527-2 006 Emong a bua mme are, "Ha re kgone ho ka kena"; ene ele lebaka. Ba bang ba mapolesa ba ne ba rata hotla kopanong eo, empa bare ... Ho bile le dipuo ho ka pota ... a re, empa batlile empa haba ya kgona ho ka kena. Ho ne ho se ho tletse pele ho nako ya ho kena. Jwale ba ne ba nale nako ya bona, mohlomong, ha nako e ntse eya, jwale batho batla hotswa dibakeng tse ngata. Jwale re ne re thabetse seo. Jwale, ha ke tsebe. Ntho etlang ho latela etlaba Diterompeta tse Supileng molaetseng o mong. Empa hara Ditiiso, hantle feela ntho e nngwe le enngwe hara seo. Mongwaha wa pele wa kereke ya sebele, e neng ha ele seo - e neng ele sa bohlokwa, empa ... ka nako eo ... Jwale, pulo ya Ditiiso moo kereke e yang teng le moo e fellang teng. Mme jwale, ke nahana Ntate ya Halalelang O bile le mohau ha re bona seo.

527-4 007 Jwale, kere sena ... Ho ka sheba ntho tse kang tseo ho ka rera ka mengwaha e mengata e fetileng, ke ne ke kene ho seo ke neng ke se nahana hantle moo. Ene le hole le mola wa thero. Mme jwale, kaofela bone ba Ditiiso, ke nale seo ho mashome a mabedi a metsotso ya tshebeletso. ... Bakalli ba bane ho Tshenolo, ke ba kopanya mmoho, mme kare, "Pere ele nngwe e tshweu"; Kare, "mohlomong ke - mongwaha wa pele. Mme pere e latelang ya kena tlaleng ," mme jwalo jwalo. Empa hle, ha lentswe le ne le feela le etswa, ene ele dimaele tse kabang lekgolo. Jwale ya llisa ditlhako bakeng sa rona ho ka lebella le ho lebella. Ebe mohlomong ka nako. Ho ka nna ebe ho nale ntho tse ngata tseo re ka hananang ka tsona le batho ba bang, empa ke dumela hore ha nako e fihla ya ho kopana le Morena wa rona, o tla hlokomela hore ene ele nnete. E - efela ele nnete.

527-6 008 Jwale, batho ba tswang kantle, hotswa dibakeng tse fapaneng, batswa bakeng tse fapaneng le ditjhabeng tse fapaneng, ke thabela hotla ha lona le ho hlompha seo ho ka tsamaya seba le ho tsamaeng ha lona, mme ba bang ba bona ba sena le sebaka sa ho dula. Ke ya tseba hobane ke bile le hona ho ka thusa ba bang ba bona ho ka fumana sebaka sa ho dula, ba sena le letho tjhelete ya ho ja, kapa se seng feela ... leha ba tlile, ba lebeletse hore se seng se etsahale. Mme ka tumelo e kgolo hakalo hore leha o ka tswa o sena dijo, kapa sebaka sa ho robala, ba ne ba batla hotla ho utlwa tseo - dintho tse etsahalang. Eleng tsa bohlokwa, o ya tseba. Mme emong le emong o bile le bonnete. Ke kopane le sware saka morao mane - moa - moahi wa kereke jwalo jwalo; kene ke mmolella hore ha jwang ke thabela mosebetsi wa hae. Ha ke setene kapa ha ke tsebe letho ka seo, empa ke ya tseba hore square corner ke eng mofuta oo wa dintho.

528-2 009 Mme are, "Ke ya leboha," a re, "ho ne hose nako e jwalo, ke e thata, o kileng wa bona thabo hara batho basebetsa mmoho." Moena Wood, Moena Roberson, mme emong le emong a nka sebaka sa hae-le sohle. Mme moena ya behang acoustic, ke - ke bolela ya behang ditaba phatlalatsa ka hare ho kereke ... Bare, "Sohle se sebeditse hantle feela." Ha ba hloka se seng, hoba le motho ya emeng moo ho ka fana ka seo. Jwale, ke ... Modimo o ho leano lohle. Re leboha ka sena haholo. Ntho tse ngata di etswa ka menehelo ka hare ho kereke ho ka thusa, jwalo ka Moena wa rona mona Dauch le Kgaitsedi Dauch ba dutseng mona, le ba bang ba bangata ba nehelang. Mme ke nahana hore ba fana feela ka seo ho hlokalang ho lefella. Jwale re thabela seo.

528-4 010 Mme hopola, ke kereke ya hao, hobane o mosebeletsi wa Kreste, mme ke lona le baka leo baleng teng, monyako o bulehileng bakeng sa basebeletsi, le basebeletsi bao eleng basebeletsi ba Kreste, ho tla ho thaba ho Jesu Kreste. Mme re ile ra ya tseba ho ba amohela. Mme jwale, ha o nkutlwa ka tsatsi le leng tlotsuo ya mokgatlo, ha - ha ke dumele hore ke kgahlano le moetapele kapa moena, kapa kgaitsedi hara kereke, hobane kamora tsohlel, Modimo O nale batho ba Hae ka hare ho mekgatlo; empa Ha A amohele mokgatlo. O amohela motho ka mong hara mokgatlo. Mme - haho nke mokgatlo; ka baka leo, ha batho batlamellwa mekgatlong, ebe ha ba bone letho empa seo kereke e se bolelang. O ya bona? Mme se etsang hore base kopanele le baena ba bang, mme ke mokgwa oo Modimo A leng kgahlano le oona, ke ntho ya lefatshe eseng se entsweng ke Modimo.

529-1 011 Jwale, ha ke bolele motho ka mong ho, Catholic, Jewish, leha e kaba eng, kapa Methodist, Baptist, Presbyterian, mokgatlo o kong le omong, mme haho mokgatlo, mme - mme haho-mekgatlong ho nale bana ba Modimo ba dutseng moo, Modimo O nale bana Hae ba dutseng moo. O ya bona? Mme ka nako tse ngata ka lebaka ho nale seo: ho ka fana ka kganya, ho ka hulela bao bohle moo ho ka pota. Mme ka letsatsi leo le leholo re tla tseba, Kereke ya Morena Jesu Kreste e tla bitswa hoba - kopanong e kgolo sebakeng, mme re tla ya bohle ho kopana le Yena, mme ke lebeletse hora eo. Jwale, ho nale tse ngata tse tlang ho bolelwa, mme kajeno ho kwaleng, jwalo ka mehla, bohle ... ka tshebeletsong ya phodiso, ke fumana, tlasa ntho tse kgolo tse entsweng tshebeletsong eo, tse baetsang hore base phuthulohe, ferekanya. Mme ebe re fumana se seng mona mantsibua tjena, hoo emong le emong tlasa boikemisetsong ba ho bona hore ... Mme ka nako le nako hoba ka tsela eo, ho buleng ha Ditiiso tseo.

529-3 012 Jwale, ke rata ho hlakisa sena hantle. Nako le nako, ha Ditiiso ditla sebakeng, ntho e nngwe le enngwe eo eleng ho bala ha batho ba bang, hoba kgahlano le seo ke se boneng ka kamoreng yaka. Mme mohopolong waka, Ka nako ena ... Lebaka le etsang hore kebe le tshebeletso eo ya phodiso hoseng, hobane mohopolo waka wa botho o tloha ho nna ka tsela yaka ya ho nahana. Ke lekile ho dula - ka hare ho kamore e nang le morit, lebone (Lena ke tsatsi la borobedi.) mme e sitsa le kahare ho koloi yaka - ho ya hohle. Ke ye ke lokele ho tsamaya le baena ba bang ho ya saena mangolo a mang a ditjhelete le mang banke tseo kereke e diadimileng, empa ke - empa ke tla hantle feela ke ilo bala. Mme ntho e makatsang, haho motho le a mong a boletseng ... Hangata ba ya tla le ho kokota jwalo jwalo. Haho ntho le enngwe. Haho ya tlwaeleha hohang hoo.

529-5 013 Moo ke neng ke eja teng, ha Moena Wood, ha ngata baka seo se tletse makoloi, mme bana le batho barobedi kapa baleshome bafapaneng baeng batle ho dula le bona nakong ena, mme haho le ya mong a tlang. Hoseng, ha ke no lebala hoseng hona; mohau wa Mopholosi mosebeletsi wa Hae ya kgathetseng. Ha kene ke araba potso ya motho e mong, ka hohle ka mohopolo waka, ke nahana hore ke entse hantle, mme hang jwalo kaha ke tlositse se seng ho ngwana, kene ke ahlolwa ke sa tsebe hore ke eng. Mme ka nahana, "Mohlomong esebe ke ne ke hatelletse tshebeletso ya phodiso, mohlomong e mong o ne a kula haholo a lokela ho rapellwa yaba hang ..." mme ka botsa phutheho.Metsotso e mmalwa, se ile sa senolwa. Emong are, "Ha o sa bala lengolo la hao - bala lengolo la hao," kapa se seng, mme ka nako eo ka nka pampitshana e nyane le ho e bala hape ho bona hore ereng le ho sheba hara Buka, mme ene ele mmoho tse fapaneng, potso e neng ke e araba. O ya bona?

530-2 014 Mohlomong ke fetisa sena feela ho wena. Ha matla ana a maholo a tla, ke mohopolo wa Kreste. O tloha hoo mohopolo wa hao o sa kgoneng ho nahana ho fihlela ... ke ... Sena ... wena ... ke.. O seke - ere ke leke ho hlalosa seo, hobane ha ke kgone. O ya bona? ha ke kgone ho ka etsa seo. Haho yaka etsang seo. Ha jwang monna eo hothweng ke Elia a eme moo thabeng tlasa boteng ba Modimo, mme a theola mollo hotswa lehodimong, pula hantle feela kamora mollo, mme a kwala mahodimo, mme ha le yaka la na bakeng sa lemo tse tharo le kgwedi tse tsheletseng, mme aya hantle feela ho bitsa ka lona letsatsi leo? Mme tlasa tlotsuo, ha jwang ... mme ha nka makgolo a mane a baprista le ho ba bolaya, mme a balehela lefelleng a hweletsa bakeng sa bophelo ba hae ka baka la mosadi a le mong. O ya bona? Jezebele, o ne a ikanne hore o tla nka bophelo ba hae. Ha Akabe le bohle bale moo Boteng ba Modimo mehlolo ya etsahala.

530-3 015 O ya bona, ya hae ... Moya O molesitse. Ka monahano wa hae wa tlhaho, o ne a sa tsebe hore o tla nahana ha jwang. O ya bona? O ne a sa kgone ho inahanela. Mme o hopole hore, Lengeloi le ile la morobatsa le ho mokgaleisa, le ho motsosa, le ho mofa dikuku ile ho morobatsa hape, le ho motsosa hape, le ho mofa dikuku hape; mme ha re tsebe hoileng ha etsahalang ka matsatsi a mashome a mane a monna eo. Yaba o kgutlisetswa ka le haheng hape mme yaba Modimo o ya mmitsa.

531-1 016 O seke wa leka ho hlalosa se nameng - matla a maholohadi; o ka se kgone ho etsa seo. O ya bona? Ntho eo o ka e etsang feela ke ho ya pele. Mme ke tla leka ho itlhahisa kamoo nka kgonang ka teng; empa ho hlahisa, ke dumela hore nka se hlole ke kgona hape. O ya bona? O dumela seo kapa tjhe, mme jwale, o tla bona ha morao. Jwale, ke lekile ho tshepahala. Modimo O tseba seo. Mme potso eo hoseng hona; ke lekile ho e araba ka botshepehi kamoo nka tsebang ka teng. Ke badile feela temana ya pele, mme ene ele - e ne e sa loke, empa Moya o Halalelang o utlwisisa hore ... Mohopolo waka ... O ya bona, sheba, matsatsi a ho qetela ho ile ha etsahalang. O ya bona, ke - ke bitsitse makgolo a supileng - dikete tse supileng, makgolo a supileng, hoseng hona; kene ke leka ... Mme seo se ile sa nkuwa ke batho (O ya bona?), mme seo se bontsha hore o ne o shebile.

531-3 017 Jwale, e nngwe moo keneng ke leka hore"leeba," mme ka lebitsa "konyana";empa ka tshwasa seo hang feela. Mme ke ena e nngwe, ha ke yaka ka fumana seo, Moya o Halalelang wa kgutla hantle feela mme wa mpotsha seo. Ke habedi ho bontsha hore sena ke nnete. Modimo O shebile hantle feela ho bona hore sena ke nnete. Ke hantle feela. O rata ho ... O rata hore o tsebe hantle feela sena ke Nnete. Ke Yena ya romelang tsena, hobane ene ese seo ... Enele ho nna feela - hasene sele ho wena. Mme jwale re ... Ke thabetse seo - tsebo ya Modimo, re phela horeng efeng (O ya bona?), hantle feela pele Kereke e nyoloha. Jwale, jwale - re buile, jwale ha re Mokope ho hlohonolofatsa Lentswe la Hae.

531-5 018 Ntate wa rona ya mahodimong, ke bona bosiu bola bo boholo, bosiu bola boo ntho tse kgolo dietsahalang. Hobile jwalo ho batho ka nako e telele. Mme, Ntate, ke ya rapela mantsibueng ana ntle ho pelaelo ho pelo tsa batho le mehopolo hore batla tseba hore Modimo o sale teroneng ya Hae, le hore O sa ntsane A rata batho ba Hae, mme ke hora eo lefatshe lehlolohetsweng ho ka e bona, e ya atamela ha jwale, hobane e ya hweletsa pholoso. Re ya bona ha tsohle maemo a e tlisa. Re ya bona dielemente dise di le ka Kerekeng Boteng ba Hae. Re ya bona - Monyaduwa o nka boemo, a kenya seaparo sa hae, a itokisa. Re ka bona kganya ya seo-ho panyapanya. Re bona hore re se re fihlile pheletsong. Jwale, Ntate ya lehodimong, ha ke tswela pele ho rera kapa ho ruta ka taba ena e kgolohadi e nkang sebaka lemong tse kete tse pedi tse fetileng, le ho newa baapostola bao ba baholo, Johanne, mme mantsibueng ana re tlilo bua ka seo, ha Moya o Halalelang otle ka Matla a tshenolo, hore a tle a senole sena ho rona seo A batlang hore re se tsebe, jwalo kaha A entse masiung a mmalwa a fetileng. Re inehela ho Wena ka Lentswe, Lebitsong la Jesu'. Amen.

532-3 019 Jwale, jwalo kaha le batla phetla mohlomong ka hare ho Bibele tsa lona, mme ena ke temana e kgutshwane haholo, temana ele nngwe ya Lengolo, empa ke - ke temana ya ho qetela - kapa Tiiso. Jwale, bosiu bofetileng rene re bua ka Tiiso ya Botshelela. Tiiso ya Pele, le hoba antikreste a hlahella, nako ya hae e fetile, mme re ya bona tsela eo a tswileng ka yona, ha jwang dibata tse matleng a Modimo diileng tsa tswa ka matla a antikreste a kopane ho sona. Ha ke dumele ho kaba le potso mohopolong wa mang kapa mang ka seo. Yaba re fumana hang feela kamora tseo, ha mongwaha oo wa kereke o etla, dibata, di yatswa - re fumana hore re fetotse ditshwantsho. Haho sale dibata. O ya bona? Empa sene se hlahiswa, ke hotla ha matshwenyeho ha Kereke e se e tswile. Mme hantle jwang e kena tabeng ena le kereke tsa mongwaha. Ha ke bone iota, ntho e nngwe e sa kopaneng hantle feela, e sita le mengwaha jwalo, mme nako. Nahana ka seo. Seo e lokela hore ebe ke Modimo ya etsang seo. O ya bona? Mohopolo o matla haholo.

532-5 020 Mme jwale, re fumana hore hore ... Hape ... Modimo O re dumella ho nka Lengolo, Mangolo a Halalelang, seo Jesu A se boletseng hore setla etsahala. Mme re ne re tla fumana ha jwang seo? Mme ke seo he setla le ho senola le ho se tlisa sele jwalo feela (Thero ya Hae) A araba seo, a tlisa hantle feela ntlheng, tse Tsheletseng, empa Om hlahisa ya Bosupa jwale. O ya bona? Jwale ha Ditiiso dine dimanollotswe, Modimo (hlokomela mona), O manollotse le eng kapa eng ya Tiiso ya Bosupa. O ya bona? Ke hantle feela sephiri sa Modimo. Hlokomela, jwale re ilo bala Bibele ho - Tiiso ya Bosupa. Seo se fumaneha ho Tshenolo 8.

Mme ha A manollotse Tiiso ya Bosupa, ho bile le kgutso e kgolo nako ya halofo ya hora. (Mme ke sohle seo re nang le sona.)

533-1 021 Jwale, re tlilo fumana, ke leka ho se letshwarelle nako e telel, 'hobane vbongata vba lona letlabe lele tseleng ya ho ya hae. Mme ke nahana hape le hoba tshebeletso hoseng, e tlang ho etsa hore le tsamaye hoseng, o tlang ho lokela ho ema. Mme jwale, re ... Mme le nna hape; re lokela ho nka leeto ho seo - ho ya Tucson, Arizona, moo ke phelang, mme, le hae laka. Mme ebe ke rata ho le lokolla, ha Modimo A ratile, ho pota ... Malapa a batla ho kgutla Phupjane. Mme jwale, mohlomong ke tla kopana le lona nakong eo ya kopano tlase kwana.

533-2 022 Kopano yaka ke e mane Albuquerque, New Mexico. Ke nahana hore keka di 9, 10, le 11. Ke tlaba moo ka Labobedi la Labohlano le Lokileng. Jwale kene ke lokela le hoba le tsena tsohle, mme ke nale kopano e nngwe moo nkase kgone ho fihlela seo, jwale ke tlaba le seo ka Labone leLabohlano mane Albuquerque, New Mexico. Mme ebe - se latelang se tsejwang, ho kwaleng, ke hantle (Ha re tsebe hantle feela.), hoo ke hoba le metswalle yaka, sehlopha sa "Midnight Cry" ho Borwa ba Pines, Leboya Carolina. Mme ba mohaleng moo ha jwale, hoo ba rometseng molaetsa wa telegram, mme se seng le se seng setla mona ka sehlopha mane Lebitsong la Little Rock of the Jesus moo ke bileng le kopano mane Cow Palace hlabula le fitileng. Bana le kopano mane Little Rock, Arkansas. Mme ba bile le seo, ho tloha lemong se fedileng, barata ka bosiu bo le bong feela kapa ba rata seo, empa ba kaba le seo hape.

533-4 023 Mme ka tsela e jwalo ka ba bolella, ke sa tsebe feela hore nka etsang, kare baka phatlalatsa seo ka ho otloloha, ebe batla tsebisa seo ha nako e ntse e ya. A bitsitse feela? Uh-huh. Ho lokile. Ereng? [Moena Branham o bua le emong ka kopano e latelang - Moq.] (Selemo se tjhesang, haho jwalo? Ke neke le phoso. Ka la mashome a mabedi a metso e mene Mmesa? 24 ho fihlela 28 Phupjane.) Jwale, seo se hlalositswe ka ho otloloha. Ke ho, ha ele thato ya Modimo. O ya bona, Ke tla - ke lena lebaka leo ke batlang ho etsa se seng. O tla ithuta ha nako e ntse e ya. O ya bona? Ha ke ya sebakeng, ke rata ho beha leoto laka tlase moo Modimo a reng ke ye. Ebe ha sera se phahama, kere, "Ke mona Lebitsong la Morena Jesu; tloha mona." O ya bona, o ya bona? Ebe otla - o be o nale bonnete ka seo . O ya bona? Ha A o romela kae kae,O tla o hlokomela. O ya bona? Empa ha o ya ka ho otloloha, ebe ha ke tsebe. Ho ka etsahala ebe ha ayo moo. Jwale ke rata hoba le nnete. Ke nkile tse ngata tseo A neng a sa ntaela ho dinka, empa ke rata hoba le bonnete. Morena A o hlohonolofatse ha jwale.

534-2 024 Jwale, jwale, hlokomela, sena ke temana ele nngwe feela mona, ke tla rata ho bolela se seng - hanyane pele ho moo. Haeba o hlokomela, re fetile kgaolo ya 7. Kgaolo ya 6 e fella ka - Tiiso ya Botshelela, empa mahareng a Tiiso ya Botshelela le Tiiso ya Bosupa, ho nale se seng se etsahalang. O ya bona? Mme ha jwang - ke hantle jwang sena se atametse sebakeng se lokileng - mahareng a kgaolo ya 6 le 7. Jwale, ha o hlokometse se seng kgaolo ya 7, re hlokomela kopano ya kgaolo ya 6 le 7 ho jwalo - kopano mahareng a kgaolo ya 6 le 7 kgaolo ya Buka ya Tshenolo; mme ke mahareng a Tiiso ya Botshelela le ya Bosupa Tiiso sena ke kopano e neuweng. Jwale, re batla ho hlokomela sena: ha bohlokwa haholo ke nako e na e nyane.

534-4 025 Jwale, hopola, kamora kgaolo ya 4 ya Tshenolo, Kereke e se e ile. Kamora - bakalli ba pere tse nne, Kereke e ile. O ya bona? Se seng le se seng se etsahalang ho Kereke se etsahala ho fihlela ho kgaolo ya 4 ya Buka ya Tshenolo; se seng le se seng se etsahalang antikreste o ya tsamaya, a ya ho kgaolo ya 4, mme Tiiso ya Bone ya Tshenolo (bobedi antikreste le Kreste) moo ba fellang; mme antikreste a tla tahlehisong, le ka masole a hae, mme Kreste a tla ka masole a Hae. Ke ntwa ya kgale e qadileng morao kwana. Mme ba ile ba ... Satane le mangeloi a hae ha ba lelekwa. Mme batla lefatsheng, mme ntwa ya qala hape. Hobane Eva baroba selekane seo ho tloha moo baneng ba kopane le seo Lentswe la Modimo, mme ho tloha hona moo, Satane o hlotse ntwa kgahlano le Lentswe la Modimo, hobane e nngwe ya taba tsena, bofokodi, hoka moswabisa.

534-6 026 Mme ke hantle feela ntwa moo nako le nako hobane e nngwe ya mokgwa wa Hae hotswa Lentsweng. Mme hobane seo se ile sa etsahala ka nako ya mongwaha wa kereke ka mokgwa wa mokgatlo eleng kereke e halalelang a Modimo ka mokalli wa tau hose amohele Lentswe ho fetolela kereke le ho fetolela Lentswe homokgwa. Jwale, ke ba bakae ba tsebang seo hore ke mokgwa wa kereke ya Roman Catholic e a huweng hodima ona? Ba amohela seo? Hantle feela. Hantle feela, hantle feela ba amohela seo. Haho ... Kereke ya Catholi, baka utlwisa maikutlo a bona bohloko, hobane baya tseba. Baile ba kenya se seng mona eseng kgale hore Marea o ile a tsoswa bafung. O le mong tse mmalwa tse fetileng, lemong tse kabang leshome. Ke ba ba kae ba hopolang seo? Dipampiri hohle ... Hantle feela, se seng le se seng mokgwa wa teng. O ya bona, ke tlwaelo feela, e seng Lentswe. O ya bona?

535-2 027 Mopriesta, ha a botswa mona, o ile a re, "Monghadi. Branham," are, "Modimo O ka hare ho Kereke ya Hae." Kare, "Modimo O ka hare ho Lentswe la Hae."Are, "Ha re ya lokela ho etsa manganga kapa ho phehisana." Kare, "Ha ke phehisane. Ke mpa ke etsa tlhahiso." Modimo O Lentsweng la Hae. Ke hantle feela. "Mang kapa mang ya tlang ho tlosa kapa ho eketsa otla ..." Le bolela jwalo Lentswe. Are, "Jwale, Modimo o fane ... Kreste O file Kereke ya Hae matla, mme a ba bolella sohle seo ba tlamilweng ka sona lehodimong." Kare, "Ke Nnete hantle feela seo." Are, "Re nale - se seng hodima mokgwa ona, hore rebe le matla a ho hlola sebe, le ..." Kare, "Ha o ka etsa ka tsela eo o neuweng ka yona o fa kereke ka tsela eo baentseng, ke tla amohelaa seo. Hao ka, ho nale metsi mona bakeng sa kolobetso ka Lebitso la Jesu Kreste tshwarelong ya dibe, e seng ba bang batlang ho bolella ho tshwarela dibe." O ya bona? Hantle feela.

535-6 028 Hlokomela Peterose ka senotlolo sa letsatsi leo ka Pentecost. Hopola, o ne a nale senotlolo sa tsatsi leo. Mme - monna eo are, "Banna le baena, re ka etsang hore re bolokehe?" Peterose are, "Bakang, e mong le emong wa lona; kolobetswang Lebitsong la Jesu Kreste." "Hobaneng?" "Tshwarelong ya dibe. Mme le tla fumana Moya o Halalelang jwalo ka mpho, hobane tshepiso eo e neilwe lona le ditloholo tsa lona, mme ba hole le moo ka baka leo, esita le Morena a satlang ho ba bitsa." Ke hantle feela. Jwale seo se felletse. Ho fedile. Ke seo se etsahetseng. Jwale, empa o ya bona, antikreste a kena, jwalo kaha re se entse seo. Ke tshenolo e ka kang eo, hle, hle. Mme ke nahana lemo tsena kaofela, mme ke sena - ke hantle feela HOTJHO MORENA.

536-2 029 Jwale, mme re hlokomela karohano mahareng a kgaolo ya 6 le 7. Jwale, kgaolo ya 7 ya Tshenolo ke ena - a senola se etsahalang. Ha se mona ho sena lebaka. Ha se ya bewa mona ho se lebaka. O ya bona?Se mona ka lebaka, mme ke tshenolo e senolang ho hong. Hlokomela, ke ka sephiri se jwang seo ka ho ya ka mathematic se kena hantle feela mona Lengolong (O ya bona?), hantle feela. O dumela ho dipalo tsa Modimo? Ha o sa dumele, o fela o lahlehile ... O tla feela o lahlehelwa ke Lentswe. Ha o qala o kopanya nne kapa tshelela kapa - kapa se seng jwalo ka mantswe a dipalo, ho ya hantle na, o tlaba hantle le ho nka jwang ho sefate nqenngwe. O tla - o ya fellwa hantle feela, hobane Modimo O etsa seo.. Mantswe A Hae kaofela - ho - ho dipalo. E, monghadi. Hantle feela, se lokileng hantle feela ... Ha ho tsela e lokileng - jwalo ka seo - hantle feela dipal - dipalo.

536-4 030 Jwalo, kgaolo - 8 e senola hantle feela maemo - sebaka sa Tiiso ya Bosupa moo ho sa senolwe letho. Jwale, haho letho le senotsweng moo ho Tiiso ya Bosupa. Jwale, haho kopano le kgaolo ya 7 ya Tshenolo. Ke Tshenolo ya Tiiso ya Bosupa hantle feela. Mme ha feela re nale nako(ke tla leka baka tse mmalwa.) ho ka o bontsha hotswa morao kwana ho tloha ho Genese 7 - Tiiso ena ya Bosupa - ho buuwa ka yona. Ho tloha ho qaleng ho Genese, Tiiso ena ya Bosupa - e tloha hantle feela. O ka se hopole hantle feela mona? Mme hlokomela seo hantle feela, mme o tla fumana hantle moo ho ka fumana Tiiso ya Bosupa, o ya kgaolwa. Jwalo kaha ... Jesu Kreste, A bua ka Boyena, a bolelwa ka tshiu tsa ho qetela bafumane seo - a buile ka tsona Ditiiso tse tsheletseng; ha a kena Tiisong ya Bosupa, A emisa. Ke seo he. O ya bona? Ke ntho e kgolo.

536-6 031 Jwale, jwale, re ilo bua ka kgaolo ya 7 motsotso feela - ke borokgo mahareng a Tiiso ya Botshelela le ya Bosupa, hobane ke yona ntho feela e ka tswellang, ke ya Botshelela - mahareng a ya Botshelela le ya Bosupa Tiiso, ke pitso ya Israele. Jwale, ke nale metswalle e lokileng ya Dipaki tsa Jehova tse dutseng mona. Ke phetho ... Kapa ba ebileng. Mohlomong ba bang ba bona entse ele tsona Dipaki tsa Jehova. Empa kamehla yohle ba nnile ba kenya (Mong. Russell o entse seo.) lekgolo lena le mashome a mane a metso e mene a dikete ho Monyaduwa wa Kreste. O ya bona? Ba ... ha se. Seo ha se amane letho le mongwaha wa kereke. Ke hantle feela baIsraele. (Jwale, re tlilo bala metsotso feela.) Jwale, borokgo kapa karohano ena e mahareng a tiiso ya botshelela ke pitso le tiiso ya lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete tsa BaJuda ba bitsitsweng hotswa nakong ya matshwenyeho kamora hore Kereke e tsamaye. O ya bona? Ha sena kamano le kereke. Oho, ba bitsitswe hantle feela ka thabo ka Lengolo, dibeke tse tharo le halofo tsa beke tsa Daniele bakeng sa batho ba Daniele. O ya bona? Eseng Baditjhaba, ho batho ba Daniele, mme Daniele e ne ele Mojuda.

537-2 032 Jwale, hlokomela, Israele o dumela feela ho baporofeta, le kamora ho hlahiswa. Mme haho moo mahareng a kereke, ho tloha ka mongwaha wa kereke ya baapostola, kereke ya Protestant e kileng yaba le moporofeta. Mpolelle hore ene ele mang, mme o mpontshe seo: haeyo. Ba ne ba nale mongwaha wa baapostola ya neng a bitswa Agabus eo eneng ele moporofeta ya hlahisitsweng. Empa - ha Baditjhaba ho ka rua lefa la Modimo, mme Paulose a fetohela ho Baditjhaba kamora hore Peterose (jwalo kaha re badile) a fumane seo hotswa ho Modimo - motho hotswa ho Baditjhaba bakeng sa Lebitso la Hae, Monyaduwa, ebe haho moo ho bileng le leqhephe la history, la moporofeta wa Baditjhaba.

537-3 033 Jwale, o kgutlela hantle feela ho history le ho fumana. Hobaneng? Hantle feela, seo etlabe sele kgahlano le Lentswe. Ha ba pele batswa, ene ele tau. Ene ele Lentswe la moporofeta. Ntho e latelang e tswang e ne ele mosebetsi, sehlabelo. Se latelang karolo ya - ya motho. Empa re tshepisitswe matsatsing a ho qetela kereke hape bakeng sa ho una hantle hodima ho thetswa - hose etswe - ho leswa ho etswa, hobane ke ho nahana molaetsa wa lengeloi la bosupa diphiri tsa Modimo ditlabe difedile. Mme ra ya hara sona. Re bona hantle feela ke thabong ya Lengolo. Ke lebaka.

537-4 034 Jwale, o ka nahana ha motho enwa a tla sebakeng - ha a etsa seo, hopola, e tlaba ntho e nyatsehang hoo ka tsela tse telele. Mme re ka nahana ka dikereke, tlasa moetlo wa mekgatlo, o tla fumana moporofeta hotswa ho Modimo etlaba kgahlano le thuto tsa bona tsa mekgatlo? Jwale, ho ale mong feela yaka tlatsang sekgeo seo, a le mong feela moya oo ha o yo o kileng waeba teng lefatsheng; e tlaba ... e lokela hoba Elija ka nako ya hae. Mme ho boletswe jwalo, e seng letho kapa Moya wa Kreste. Ha Kreste A etla, Ene ele botlalo; Ene ele moporofeta; Ene ele - Modimo wa baporofeta. O ya bona, o ya bona?

538-2 035 Kreste, sheba ka tsela eo ba ileng ba Mohloya ka yona. Empa A etla hantle feela kamoo Lentswe le buileng O tlatla ka teng. Empa kahobane E bile moporofeta, baithwaka ho tloha ho Yena le Mmuso wa Modimo ka ho bitsa Moya wa Modimo, o neng O hlahella ka ho Yena jwalo jwalo, moya o sa hlwekang. Are Ene le - ene ele ramaselamose kapa diabolose ... Seo ke ... Ramaselamose ke diabolose (O ya bona?), moya wa diabolose. Hantle feela. Na o ne o tseba seo? Hantle feela. Ho ka laola ka lotho ho etsa eka ke moporofeta, seo eleng lenyatso kapele ho Modimo.

538-3 036 Jwale, hlokomela, ho bitswa hantle ka thabo Mangolo a lemo tsa ho qetela tse tharo le halofo tsa Daniele. Hlokomela, Israele badumedi ba bolellwa feela Selekaneng sa Kgale ho dumela ho baporofeta kamora moporofeta a hlahiswe. "Haho ena le emong hara lona ya nang le moya kapa moporofeta, Nna, Mmusi - Modimo wa hao, Ke tla Itsebahatsa ho yena le ho bua le yena ka dipono, ka ditoro": ho hlalosa ditoro. E mong o nale, moporofeta o tla kgona ho hlalosa seo. Mme ha a nale pono, o tla e bolela, "Ke tla Iponahatsa ho yena le kaditoro le dipono - ke tla Itsebahatsa. Mme ha seo a se bolelang se feela se etsahala, jwale le mamele moporofeta eo, hobane ke nale yena. Ha seo se sa etsahale, ebe le seke la tshoha." Ke hantle feela seo. "Tlohang ho yena." O ya bona?

538-5 037 Jwale, seo ... Jwale, Israele kamehla o tla dumela seo. Mme ha o bone, hobaneng? Jwale, ke rata hore o tshware thuto ena ha jwale. Hobaneng? Hobane ke taelo hotswa ho Modimo. Ha ke kgathale hore ke mangolo a makae ao Baditjhaba ba a jalang. Ha ke kgathale hore ba ya ha kae BaIsraele ka Bibele tlasa lehafi la hae, hore, kapa se seng; ba ka se fumane letho ntle ho moporofeta. Ke hantle feela seo. Hobane moporofeta a le mong feela a ka nka Lentswe leo le leholo le ho lebeha bakeng sa lona ka moporofeta feela; batla dumela seo. Ke hantle feela.

539-1 038 Ha kene ke bua le Mojuda e mong mane Benton Harbor, ha John Rhyn, a ne a foufetse nako ya bophelo bohle ba hae, a fumana pono ya hae. Ba ile ba nkisa mane House of David, mme rabbi enwa a hlaha ka tedu tsa hae tse telele; a re, "O nehile John Rhyn pono ya hae ka tokelo e feng?" Ka re, "Lebitsong la Jesu Kreste, Mora wa Modimo."Are, "Modimo ha a na Mora." Mme are, "Lona baporofeta le nale hore le arole Modimo koto tse tharo ebe le batla ho Moneha Mojuda, le etse medimo e meraro hotswa ho Yena. Le bahetene ba nnete." Kare, "Ha ke Mokgaole dikoto tse tharo." Kare, "Rabbi, na ha noba ntho e makatsang ho ka dumela moporofeta ya phoso?" Are, "Baporofeta ba rona ba bolela ntho tse lokileng." Kare, "Ke mang Isaiah 9:6 a neng a bua ka Yena?" A re, " Messia." kare, "Jwale Messia e tlaba motho moporofeta. Na ke hantle feela seo?" He said, "Yes, sir, that's right." I said, "Show me where Jesus missed it." Are ... Kare, "Ke ho efe tumelo eo Messia moporofeta a tlang hoba Modimo ho yona ?" Are, "O tlaba Modimo." ka re, "Ke hantle feela. Jwale, o nale seo hantle feela ka hlohong ya hao." Jwale nthuse, hore Mojuda a eme moo ka dikeledi marameng a hae, kare, "Ke tla utlwa seo ha morao." Kare, "Rabbi, o dumela seo na?" Mme kare, "Sheba," a re, "Modimo o nale tokelo majweng ana ho kaba bana ba Hae hona le hoba bana ba Abrahama." (Ke ya tseba hore o ne ale teng Selekaneng se Setjha.) Kare, "Ho lokile, Rabbi. Jwale, ho etsahalang ka seo?"

Are, "ha ke rera seo, ke tlaba tlase mola," (o tseba moo dibaka tsa hae moo dileng teng hodimo thabeng) "tlase mola a kopa bohobe seterateng."Kare, "Nka mpa kaba tlase mola ka kopa bohobe ..." (Bajuda ba santsane ba behile matsoho a bona hodima tjhelete, o ya tseba. O ya bona, o ya bona?) "Nka mpa kaba le seo ..." (mme lebitso la hae ho bosehla ...) Kare, "Nka mpa kaba tlase moo ke eja dikuku tsa salty crackers le honwa metsi a bodiba, mme ke tseba hore thabong ho Modimo le bonnete ke tla mona ka lebitso laka ke ka letere tse tsa Kgauda ka tsela eo, ho nale hore ke tsebe hore ke hole le Modimo ka ho tseba seo." O ne a se a sa batle ho bua le nna hape. Yaba o ya tsamaya.

540-2 039 Ke sona seo. O ka seke wa kgaola Modimo koto tse tharo, yaba o mmitsa Ntate, Mora, le Moya o Halalelang, ebe o moetsa medimo e meraro ebe o mofa Mojuda. Taelo ya Hae: "O seke waba le Modimo o mong Ntle ho Nna. Ke Nna Modimo wa hao." Jesu O itseng? Jesu O itse, "Utlwa, O Israele, KJe Nna Modimo wa Hao": Modimo A le mong, e seng ba bararo." O ka se mofe seo. Haho moporofeta ya ka buang ka medimo e meraro. Lekgale. O kase utlwe seo. Tjhe monghadi. Ke mapagane le bahetene ba etsang seo. E, monghadi.

540-3 040 Hlokomela, empa baporofeta ba tlatla. Eseng feela seo ... Baporo - baporofeta ba ho Tshenolo 11. Re badile tse ding tsa tsona taba tseo, mme ke rata ha le bala seo hape jwalo jwalo. Ke hantle feela ho bontsha baporofeta ka ponatso ya baporofeta; ebe Israele o tla utlwa seo ha jwale. Jwale, ho lona metswalle yaka ya Dipaki tsa Jehova, utlwisisang jwale, lekgolo lena le mashome a mane a metso e mene a dikete ha a na kamano lotho le Monyaduwa. Haho Lengolo le le leng le arolelanang taba eo kapa ho e dumella. Tjhe, monghadi, haho jwalo. Ke Bajuda, bakgethwa bao ba bitsitsweng ka nako eo ya dibeke tseo tsa ho qetela tsa lemo tse tharo le halofo tsa beke tse mashome a supileng tsa Daniele. Jwale, seo ke ... ke tswella - ka ho khouta mangolo, e seng ha kalo moo empa (O ya bona?), batho ... Theipi diile hohle. O ya bona? O utlwisisa seo. O ya nkutlwa ha ke khouta morao mola; ke ka baka lona leo.

540-5 041 Hlokomela, jwale sheba hore ba foufetse jwang ... O bona seo ha jwang basaka ba bona - Jesu - kapa Modimo o ne A lokela hoba foufatsa hore Bajuda baseke ba bonaha jwale Jesu? Ha bane ba tseba, ha bane ba tseba seo - ho ka bona seo Modimo A se entseng, ha bane ba le teng sebakeng seo tlasa molao wa Modimo ha A ne a balaetse ka moporofeta, mme ba bone Jesu ha A etsa seo, ba ne batlare, "Ke yena Messia." Hobaneng ha bane ba entse seo?

540-6 042 Bao nakong eo mabitso a bona a tlang ho bonahala a ngotswe Bukeng ya Bophelo ya Konya, Baapostola jwalo jwalo, ba bone seo mme ba setseba. Hobane? O ya bona? Ba ne ba foufetse. Ba ne ba sa bone seo; ha ba bone seo. Mme ba ka se bone seo hofihlela ka nako eo. Seo ke ... Lentswe le ka se fetohe. Hopola, Lentswee le kase hlolehe. Ha ke kgathale ha kae ditlhahiso tseo o nang le tsona, mme ha sohle se etsahala, empa lentswe le kase hlolehe: setla etsahala hantle feela ka tsela ya Modimo A bolela hantle feela. O ya bona?

541-1 043 Jwale, re ya hlokomela ha sena se etsahala. Mme ke lona lebaka leo Bajuda ba sakang ba Mohlokomela Jesu hantle feela ka ho Iponahatsa ka Moporofeta. Esita - mosadi e monyane wa Samaria a eme moo sedibeng ... O ne A esoka a fihla Samaria. A nyoloha feela mme a re o lokela ho tloha mona. O nyolohela, mme ke eo mosadi eo e monyane. Mme a eme moo maemong ao, o ne a le maemong a matle ha a ne a fumana Evangedi hara baruti ba badumedi le dintho tsa nako eo. O ile a etsa seo. Hantle feela. Jwale, bona, empa pela mahlo a bona, empa e mong wa bona batho bao a dumela hore O ya motseba hore ke Moporofeta.

541-2 044 Ke ne ke bua le e nngwe ya dingaka tse lokileng haholo mane sebakeng se ka borwa,ka hara ofisi ya hae, monna e mong ya lokileng wa specialist mane Louisville, monna ya lokileng. Mme kare ho yena; kare, "Ngaka, ke rata ho o botsa potso." Are, "Ho lokile." Kare, "Ke hlokomela letshwao la haho la ho alafa, bohle, o nale serpent e potileng moo palong. Seo se emetseng?" Are, "Ha ke tsebe." Mme kare, "E emetse sena: Ene ele ponahatso ya phodiso Ekgolo eo Moshe a ile a phahamisa serpente ya koporo mane lefelleng (O ya bona?), e neng ele feela ponahatso, ponahatso feela ya Kreste wa Nnete." Jwale kajeno, meriana ke ponahatso feela ya Phodiso e Kgolo. Mme leha ba bangata ba bona basa dumele (ngaka tsa sebele tse lokileng), empa ba bang ba bona ha ba dumele seo, empa leemedi leo ba nale bopaki ba Modimo O Matla Ohle kapa ba rata ho dumela seo kapa tjhe. Ke hantle feela. Honale serpente e leketlang moo palong ya ponahatso ya meriana.

541-4 045 Jwale hlokomela, hlokomela Bajuda. Jwale, dikala tsa bofofu dine dile hodima bona. Bane ba sa kgone ho thusa. Sene sele moo, mme Modimo A beile seo. Mme di teng moo ho fihlela ka nako eo batshepisitsweng baporofeta ... O ka romela dimissionaries; O ka etsa seo o batlang ho se etsa; Israele a ka se lokolohe ho fihlela baporofeta baetla sebakeng, mme seo setlaba kamora tlhwibilo ya Kereke ya Baditjhaba. Tjhe ho feta mongwaha wa poho moo batlang ho fumana pitso ya tau - hobane Modimo O itse Lentsweng la Hae ka moya wa poho ha o tswa; mme mongwaheng oo wa ho aha, monna atswa. O ya bona? O fumana ... Ke ntho eo feela o ka e fumanang. Seo ke ... Mme ka hare moo, bane ba foufaditswe. Ke hantle feela moo seleng teng seo. Jwale, hlokomela, empa mongwaheng wa hotla ha Baditjhaba batlabe bafelletse. Sena ene ele sefate, mme makala ene le Bajuda, mme ba ne ba kgaotswe, mme ditjhaba bakenywa sefateng sehlaha sa mehlware, mme se hlahisa tholwana tsa sona. Jwale, ha Monyadua wa Moditjhaba a kgaolwa (sefate seo sa Monyaduwa seo re buang ka sona) mme se nkelwa Boteng ba Modimo, Modimo o tla tlosa basadumeleng Baditjhaba hlakoreng le leng, morwetsana ya robetseng, mme a hlahella hape. O tshepisitse seo. Mme hofihlela nakong eo, o lokela ho ka tseba ... Ha o tseba mo o yang teng, jwale, ho lokile. Ha o sa tsebe, hobaneng, o thekesela lefifing.

542-2 046 Jwale, ke nakong eo Bajuda ba tlabeng ba amohelwa, ka mongwaha oo. Jwale ... Jwalo ka kereke ya mongwaha kgolo. Tlasa matla a tlotsuo ya tshepiso, batla fumana Kreste; empa jwale, eseng nakong eo Baditjhaba ba leng ka hare. Jwale, re ya bona hore ke mofuta o feng wa molaetsa oo baporofeta bana ba babedi ba Tshenolo11 batlang ho o rera. Jwale, o bona ka ho otloloha hore na ho etsahalang. Bakeng sa tlotsuo, kapa lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete tsa batho, ba thola ho ka fumana Tiiso ya Modimo.

542-4 047 Ha re qale ho bala. Jwale, mamela hantle feela. Jwale, ke rata hore o bale le nna hobane ke tla kgutlela morao ho kgaolo ya 7, jwale sena se mahareng a Tiiso ya Botshelela le ya Bosupa

.... kamora ntho tsena tsohle ... (Kamora ntho tsena, Tiiso tsena, Tiiso ya Botshelela e ile ya manollwa, mme ke nako ya matshwenyeho. Bohle re tseba seo jwale? Tiiso ya Botshelela e ile ya manollwa, mme matshwenyeho a qala. Kamora tsena hlokom,ela.) ... kamora tsena ka bona Mangeloi a mane a eme ka kgutlo tse nne tsa lefatshe, a tshwere meya e mene ya lefatshe, hore ... o seke wa foka lefatsheng, leha ele lewatleng, kapa ho sefate sefe kapa sefe. (mangeloi a mane) Mme ka bona lengeloi le leng le hlaha botjhabela, le nale tiiso ya Modimo o phelang: mme la hweletsa ka lentswe le phahamileng le hweletsa mangeloi a mang, a neng a neuwe ho ka hlokofatsa lewatle - lefatshe - lewatle, Lare, le seke la hlokofatsa, leha ele lewatle, leha ele difate, hofihlela re tshwaile basebetsi ... (E seng Monyaduwa, basebetsi, eseng bara, basebeletsi. Israele e bile basebeletsi ba Modimo kamehla. Kereke ke bara. O ya bona? ka tlhaho. Israele ke basebeletsi ba Hae. Hlokomela, sebaka sohle kamehla ... Abrahama ene ele mosebeletsi wa Hae. Ha re basebeletsi; re bana, bara le baradi. Yeah.) ... ba - Modimo o phelang diphatleng tsa bona. (Jwale, hlokomela, la Modimo wa rona diphatleng.)

Mme ka utlwa palo ya batshwauweng ele: ... (Jwale, ke rata hore o mamele hantle ka ho ba babala.) ... mme ba neng ba tshwauwe ene ele lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete ba maloko ohle a Israele.

543-1 048 A ba bitsa ka ho otloloha. Jwale, haho etsahala ebe ba Israele ba Brithane ba dutseng mona, mamela sena hore se ntsha moya jwang. O ya bona?

Lelokong la Juda batshwauweng ba dikete tse leshome le metso e mmedi ... (ba bitswa leloko) ... lelokong la Reuben ele dikete tse leshome le metso e mmedi la dikete. Baleloko la Gade ... dikete tse leshome le metso e mmedi. (Hlokomela - hlokomela leloko la hao jwale.) Mme lelokong la Asere badikete tse leshome le metso e mmedi ... lelokong la Nephthali dikete tse leshome le metso e mmedi ... leloko la Manasses ... dikete tse leshome le metso e mmedi. Lelokong la Simeon ... badikete tse leshome le metso e mmedi. Ba leloko la Levi badikete tse leshome le metso e mmedi. Ba leloko la Issachar ... dikete tse leshome le metso e mmedi. (Issachar, ke nahana, o hlalosa seo) ... dikete tse leshome le metso e mmedi .... leloko la Zabulon ... dikete tse leshome le metso e mmedi. Mme leloko la Josefa ho ne hole badikete tse leshome le metso e mmedi. Ho meloko yohle - ya leloko la Benjamine ho ne hole dikete tse leshome le metso e mmedi.

544-1 049 Jwale, ho nale maloko a leshome le metso e mmedi, dikete tse leshome le metso e medi. Leshome le metso e mmedi ha o atisa ka leshome le metso e mmedi ke bokae? Dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene. Jwale, hlokomela, kaofela ha bona ba maloko a Israele. Jwale, hlokomela. Kamora tsena, jwale ke sena sehlopha se seng moo setlang teng. Jwale, Moonyaduwa o se a ile. Re tseba seo; empa hlokomela sehlopha seo setlang.

Kamora tsena ka bona, mme, bona, bongata, bao hoseng motho ya kgonang ho ba bala, baditjhaba tsohle, ... bamaloko ohle, batho bgohle, le dipuo tsohle, baeme pela terone, le ka pela Konyana, baapere diaparo tse tshweu, mme matsohong abona; Mme A hweletsa ka lentswe le [phahameng, lare, Pholoso ya ke ya Modimo ya dutseng teroneng, le Konyana. Mme ditjhaba tsohle ... a dutse ho pota terone, mme ka baholo le dibupuwa, mme a wela pela terone ka difahleho, le ho rapela Modimo, Bare, Amen: Tlhohonolofatso, ... thabo, ... bohlale, ... teboho, ... tlhompho, ... matla, ... e kaba, dibe ho Modimo. Amen. Mme e mong wa baholo ... (Jwale, o kapele ho baholo, jwalo kaha re mmone ho tloha ho qaleng ha ditiiso.) ... Mme e mong wa baholo a araba are ho nna , Sena ke eng ...

544-2 050 Jwale, Johanne, hobane ele MoJuda, a tseba tjhaba sa habo. O ba bone bale mofuteng wa habo bona. Na ho jwalo? O ba bone ba bitswa ka bonngwe hotswa melokong yohle. Empa jwale, empa ha a bona sena, se - seleng moritaoke. Mme moholo o tsebile seo, jwale are,

... Ke bomang bana ... ba ... ba apereng diaparo tse tshweu? Mme moo hotlang bona? (Johanne a araba jwale. O ya bona? Mofuta ohle, dipuo tsohle, le mofuta ohle.) ... Mme are ho nna, Tsena ke - a re ho nna, Bana ke bona bao batswang ho matshwenyeho a maholo ... (ka mantswe a mang, matshwenyeho a maholo) ... mme bahlatswitse diaparo tsa bona tse tshweu, ... bahlatswitse diaparo tsa bona mading a Konyana. Ka baka le leholo ka pela terone ya Modimo, mme ba mosebeletsa haho nako le nako ka tempeleng: mme ba - mme ya dutseng teroneng hara bona. Haba satla lapa, haba satla hlola banyorwa hape; letsatsi ha le satla tjhaba - letsatsi letjhaba ho yena, haho moo aka etsang seo. Hobane Konyana e mahareng A terone e tlaba fepa, mme o tlaba etella pele ho ya metsing a kollang: mme Modimo O tla hlakola dikeledi mahlong a bona.

545-1 051 Jwale, re bula - re kena ho Tiiso. Na o ile wa hlokomela, ba ne bale ... Pele re qala, Israele, mme re bona ha kereke e nngwe eseng Monyaduwa, kereke e tlwaelehileng e kena matshwenyehong (O ya bona, o ya bona?) lenyolohela mona, palo ya batho ba bangata ba lokileng dipelong tsa bona baetswa - matshwenyehong a maholo. E seng Kereke, e se e ile - Monyaduwa. Ke eo kereke. Jwale, re fumana moo hamorao, Jesu o itse terone e tla dula - batla ema kahlolong, emong le emong. Jwale, re fumana hore batho bana bane ba tshwauwe le Tiiso ya Modimo O phelang (Na ho jwalo?), Bajuda bana. Tiiso ya Modimo o phelang ke eng? Jwale, ha ke bitse - ho utlwisa sena, ke mpa kere. O ya bona? O ya tseba ho bala ka mokgwa o mong oo baithutang le wena, ba bolela sena sehlopheng mona, bahlatsuwe mading, ke Monyauwa hantle ntle? O ne o tseba hore bana ba sekolo ba bolela hore Lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete ke Monyaduwa? Ke eng ... Ho nale se seng se lokelang ho kena moo se fosahetseng - hare moo hantle feela, hobane ho nale se seng moo se fosahetseng.

545-3 052 Hlokomela, baena ba rona ba Adventist bare Tiiso ya Modimo ke ho boloka letsatsi la Sabata (o tseba seo); empa ke rata hore ka tlhompho ya Lengolo ho lona le bontsha hore Sabata-kapa ho boloka letsatsi la Sabata ke Tiiso ya Modimo. O ya bona, empa ele - e mong o ile a tlisa mohopolo oo. Empa ha o ka bala Baefese 4:30, ere, "Leseke la swabisa Moya wa Modimo, oo le tshwauweng ka oona - ho fihlela tsatsi la pholoho." E, monghadi. Ha Mmuelli A se A qetile, mme o tlile ... Kreste A tla ka tokoloho ya Hae ... O tshwauwe, e seng ho fihlela tsoseletso e tlang. Jwale ha o tiiseditswe hang ka Moya o Halalelang, ke mosebetsi o phethehileng wa Modimo a se a o fumane, haho tsela eo o ka tlohang ka yona. O re, "Jwale, ke nale seo." Tjhe, o ne o sena seo. Modimo o itse siyatla ka tsatsi leo la pholoho. Jwale (Uh-huh.), o ka phehisana le Yena re tla bona o ya bona ...... "Ho fihlela ka tsatsi la pholoho ..."

545-5 053 Hlokomela, jwalo kaha ho bile - jwalo kaha bane baneng ba setse ho ya ka kgetho (Bajuda bana), ba setseng ho ya ka kgetho matsatsing a tshebeletso ya Elia ho Bajuda, moo badumedi ba dikete tse supileng ba ileng ba tloha seatleng sa Modimo. Jwale, ho nale, ho bana ba setseng ka nako e tlang, ho ya nakong ya bona lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete ho ya ka kgetho, hore molaetsa ka nako eo - ho ka kgolwa molaetsa, e tlaba lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete. Jwale ore, "Oho, Jwale, motsotso feela, moena, ha ke tsebe seo kgetho eo. Jwale, ha ke eso bale seo." Ho lokile hape, ha re bale seo hantle feela kapa jwang. Ha re kgutlele ho Mattheu, mme re ye tlase mona re fumane se seng mona. Ke dumela hore jwale ke nnete seo. (Ha ke na se ngola fatshe mona, empa se mpile satla mohopolong waka.) Ha re nke seo ho ya pheletsong, temana ya 30, moo re ileng ra ya maobane mantsibua, ha re qetela Tiiso ya Botshelela ho temana ya 30.

546-2 054 Jwale, ha re baleng seo, mme re bone hore re kena ho kae. Temana ya 31 (O ya bona?), ba tla bona Mora Motho A etla ka thabo. Jwale, temana 31:

Mme o tla romela mangeloi a hae ka terompeta, mme o tla bokella bakgethwa ba hae hotswa meyeng e mene, hotswa karolong e nngwe ya lehodimo ho ya ho e nngwe.

546-3 055 Bakgethuweng batla ntshuwa. Ke eng eo? Mme matshwenyeho ... Mod ... Modimo O tla bitsa bao A bakgethileng, mme seo ke Bajuda ka nako ya kgetho, bakgethwa. Bibele e bua ka seo. Paulose o bua ka seo. Ho ya ka kgetho, ho tlaba le lekgolo le mashome a mane a metso e ne a dikete (ho ya ka kgetho) batlang ho dumela molaetsa ho ya ka dimillione moo. Ho ne hole teng dimillione mane Palestina ka matsatsi a boporofeta ba Elia, mme dikete tse supileng diile tsa pholoha hodima dimillione. Jwale, ho ya ka bakgethuweng, hone hole dimillione tsa Bajuda bakopane lehaeng la bona (ba fetoha setjhaba jwale) ho tlaba le dimillione hona moo, empa ele feela lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete bakgethuweng batla tsamaya. Batla utlwa molaetsa.

546-5 056 Ntho yona eo e etsahala ho kereke ya Baditjhaba . Monyaduwa ke eo, mme O ya kgethwa, mme o tla bitswa ho ya ka tsela ya ho kgethwa. Hlokomela, tsena tsohle dibontsha boemo ba Kereke hantle feela, badumedi bakgethuweng; ba bang haba dumele. O ka bolela seo feela. O bolella motho nnete ho ka paka seo ka Lengolo le ho bontsha, "Ha ke dumele seo." O ka ... O seke wa hlola o bapalla ho seo. Jesu ha A ana seo. A re, "Ho tshwana feela le ho lahlela diperela tsa hao ho sethoto." O ya bona? A re, "Balese feela. Ba tlatla batlo ba tlasa maoto a hao." Batla tshehisa ka wena. Jwalo feela balese ke difofu dietella difofu pele ...

547-2 057 Ke ile ka ya ho motho e mong matsatsing a ho feta ... Ha kere o ile atla ho nna. O ne a ntse a hanana le phodiso e Halalelang. Mme atla are, "Ha ke dumele ho phodiso ya hao e Halalelang." Kare, "Hle ke hopola hore seo sekasebe le molemo hobane ha kena seo o bolelang ka sona"; mme a ... Kare, "empa Modimo O phethehile." Are, "Haho ntho e tshwanang le eo." Kare, "O se ole kamora nako ho bolela seo, Monna heso. Yeah, o se o sentse nako. O kabe o ile wa etsa manganga lemong se fedileng, empa ese ele mongwaha o mong jwale: ho nale dimillione ho ka paka seo. O ya bona?" Kare, "O ka mora nako ha jwale, weso, ho bolela hore."Are, "Jwale, ha ke dumele seo. Ha ke kgathale hore o etsang."Ke itse, "Kannete o ka se kgone. O kase." O ya bona? Are, "Nketse hore ke foufale." Are , "Ha o nale - ha o nale Moya o Halalelang jwalo ka Paulose," are, "mfoufatse."Kare, "Ha jwang nka etsa seo hobane o se ntse o foufetse?" Kare, "Ntatao o o foufaditse hore o se bone Nnete." Kare, "O se - o sentse o foufetse." Mme are, "Hakeno dumela; ha ke kgathale hore o ka etsang, o ka paka ka eng seo o se bolelang; ke tla dula ke sa dumele." Kare, "Hantle feela, e ne ese sa basadumeleng; e ne ele badumedi feela."

547-6 058 Ene ele eng? O ya bona, o tseba hantle feela ka kgetho. O seke wa bapala ka seo. Jesu o ile a etsa seo. Are, "Ba leseng. Ha sefofu se etella pele sefofu se seng pele, bakase felle moo fela batla ya fella tahlehong?" Empa ha A tla ho sehlola se senyane, se ile sa hotela jwalo ka mollo. Ene ele eng? Ene ele peo e kgethehileng ene neng ele moo (O ya bona?) seo se bonahetse hantle feela.

Ha se fihla ho Peterose, ho ne hole teng peo ya ho kgethuwa moo, o ya bona, mme ba ile ba bona seo, "Mme sohle seo Ntate a Nneileng sona ... nneileng (nakong e fitileng) A Nneileng, setla tla. Ba tla tla ho Nna." Oho, hle, ke rata seo. E, mongahadi. Hlokomela, badumedi ha ba dumele seo. Basa dumeleng ha ba dumele seo. Jwale, ha emong a batla ho etsa lenganga ka seo peo ya serpent le ntho tseo ho bontsha, ba kase mamele taba eo, tloha feela o tsamae. Balese moo. O ya bona, Modimo ha a etse lenganga, le bana ba Hae haba etse seo. O aya bona?

548-2 059 Hlokomela, lekgolo le mashome a mane a metso e mene ya dikete tsa Modimo tse kgethuweng tsa Bajuda ha ba kgumamele sebata, mokgatlo w ahae, setshwantsho, kapa se seng feela. Leha setjhaba se kopane ka nako eo, Israele ke selekane, empa hona le lekgolo le mashome a mane a metso e mene a dikete tse sakang tsa etsa seo. Ke bakgethwa. Ntho yona eo e mona ho kereke ya Baditjhaba ha jwale. Ke sehlopha se kgethuweng. O ka se bahulele nthong ekang eo. Ba ka se dumele seo. Tjhe monghadi. Kganya e tlile ya o tla hang, ho phethehile hantle feela. Ba bone seo ha se etsahala, mme ba bone seo ha se hlaha ka tsela eo, mme jwalo ka seo, mme ba sheba mona ho Bibele mme ba bona Lentswe le tswella ... Oho, wena - o ka emisa ho tshwenyana le bona, hobane ba dumela seo. Ke phetho seo. Ke phetho. Leha basa kgone ho hlalosa seo, empa ba ya tseba hore ba nale seo. Ke ... Jwalo kaha ke bolela, "Ho nale ntho tse ngata tseo naka se kgone ho o bolella, empa ke - ke ya tseba hore ke nnete." O ya bona?

548-4 060 Hantle feela. Nako ena ene ele mahareng a Tiiso ya Botshelela le Tiiso ya Bosupa moo A bitsang batho, ba buuwe ke Jesu ho Mattheu 24:31, hore re qeta ho bala. O ya bona? Diterompeta mona, kapa dipaki tse pedi ... Ha terompeta e lla, ke terompeta ya baporofeta ba mongwaha wa mohau wa Bajuda? Terompeta ele nngwe ella; o ya hlokomela, terompeta ele nngwe e lla. Are, "Mme terompeta e lla." Jwale, hlokomela mona: 31.

Mme o tla romela lengeloi la Hae ... (e seng ele nngwe, o ya bona, tse pedi) ... ka modumo o moholo wa terompeta, ...

Ke eng? Ha Modimo A Itokisetsa ho bua, hoba le modumo wa terompeta. Ke Lentswe la Hae kamehla ho ka bitsa ntwa. O ya bona? Modimo O ile A bua. Mangeloi a na a hlaha kamora hore terompeta e lle. Mme o hlokomela seo, qetellong ya molaetsa wa lengeloi terompeta e ya lla: molaetsa wa lengeloi, terompeta e ya lla; lengeloi la tla hape, terompeta e ile ya lla hatla hlaha.

548-6 061 Hlokomela, empa ha Ditiiso diile tsa tsebiswa, ba ne bale kaofela ho ntho e nngwe e kgolo e Halalelang ho ka bitsa batho. Ho ne ho nale terompeta ele nngwe e ileng ya lla mme Ditiiso tse Supileng diile tsa manollwa. Hlokomela, A bokela Bakgethwa ba Hae lehodimong ... O boletse Ditiiso tse Tsheletseng jwalo kaha re bone, empa eseng ya Bosupa Tiiso. Haho letho seo A ileng a se bolela ka Tiiso ya Bosupa hahoyo. O ya bona, hantle feela, temana ya 32 e fetoha ditshwantsho ho bitswa bakgethwa ba Bajuda.

549-2 062 Jwale, hlokomela mona. O ya bona? "Mme o tla romela mangeloi ka diterompeta mme O bokella bakgethwa hotswa ka kgutlo tse nne tsa lehodimo." Jwale, A qala. O ya bona, Ha a re letho ka Tiiso ya Bosupa mona. O ya bona? O buile ka Tiiso ya Botshelela: Ya Pele, Ya Bobedi, Ya Boraro, Ya Bone, Ya Bohlano, Le ya Botshelela, empa hlokomela.

Jwale, ithuteng setshwantsho sa feiga; Ha mahlaku a sona a ewa, mme sehlahisa mahlaku a mang, o ya tseba hore ke selemo: Jwalo ka feela, mme ha le bona seo se etsahala, tsebang hore ese e fihlile, kapa e se ele monyako.

549-3 063 Ya ho qetela - potso eo ba ileng ba Mobotsa yona: "Etlaba efeng ponahatso ya ho qetela?" Ha o bona Bajuda ... Ha le bona ntho tsena dietsahala, le ya tseba hore ho etsahalang. Jwale, ha le bona tsena Bajuda ... A bua le Bajuda ...Jwale, hlokomela. O bua ka kopanelo e feng? Baditjhaba? Bajuda, Bajuda. O ya bona? Jwale, Are, "Le tla hlouwa ke ditjhaba ka baka la Lebitso Laka," mme jwalo feela ... Jwale, Ha A are ... Ha le bona Bajuda bahlahisa mahlaku, ha Israele a qala ho kgutla, a kgutlela naheng ya hae, ha a fihla moo, kereke e se e loketse tlhwibilo, mme ho nale lemo tse tharo feela le halofo ho ya pheletsong ya lefatshe, mme o ya tswa ho ka kena matshwenyehong, mme ebe ho kena bongata - lefatsheng le letjha. Are, "Esita le monyako."

549-5 064 Jwale, lemo tse sekete ke letsatsi la Modimo. Mme lemo tse tharo le halofo ya dilemo e kaba nako e kae? Jwale metsotswana ho nako ya Modimo. Ke lona lebaka leo A itseng, "Ese ele monyako." "Ka nnete nnete kere ho lona moloko ona o ka se fete (ho etswe batho bana) ho fihlela ntho tsena tsohle di ..." e ng? Seo ho sa tlo etswa letho ka sona? Ba lekile ho bolaya Bajuda ka nako tsohle. Ba ka se kgone ho etsa seo.

Empa hlokomela seo, bona Bajuda bao ba ileng ba kena Palestina, moloko o na o tla bona ntho tsena dietsahala. Mme feela lemong tse tharo ka botlalo e eba setjhaba ka tjhelete ya hae. Ke eo he.

550-2 065 Jwale, re mona, metswalle? Ditiiso le tsohle dimanolllwa, jware kenya sena mahareng. Ke seo he. O ya bona moo re kenang? Ke kgolwa hore o fumana seo. Ha kena thuto. Mme ke ya tseba seo ke buang ka sona, empa Ha ke kgone ho hlalosa seo - ho kase hlalosa hore se etse kelello e felletseng ho wena. Empa ke tshepa hore Modimo O etsa mantswe a kopaneng ho ka arola se lokileng hara bona (O ya bona?), mme o dumela seo, hobane ke - re fihlile monyako. Re nakong ha jwale. Jwale hlokomela. O ya bona, hang feela o thinyetsa ho Bajuda, mme ebe - re nakong ya ho qetela ha jwalo. Re tseba le hore ... Jwale re ya tseba; re ya hlokomela meloko e qhalane. Babile teng ka lemo tse kabang mashome a mabedi le metso e mehlano ya makgolo. Ba ile baporofetwa hore baqhalane ka meya e mene. Na o ne o tseba seo? Re tseba seo. Hobane re ka se kgone ho kgutlela morao le ho fumana - ho nka seo, hobane ke nale se seng mona sa bohlokwa haholo seo ke batlang hore o se bone pele o kgathala o teneha.

550-4 066 Jwale, re bile re tseba hore leloko ka bonngwe - oo eleng, chronology ya leloko kapa eng kapa eng eoe le e batlang, kapa geology kapa ... Maemong a boloko haholo. Baqhalane hohle. Bajuda ba bokaneng mmoho Jerusalema hase ... Ha ba tsebe leloko la habo bona. Ha ba sana le dikarohano tsa maloko. Seo ba se tsebang feela ke hore ke Bajuda. Ba ile ba porofetwa hoba lefatshe leo. Jwale, dibuka tsa bona dilahluwe. Ha ba tsebe ... Bare, "O tswa lelokong lefe?" "Ha ke tsebe." "O wa leloko lefe ..." "Ha ke tsebe." A le mong hotswa ho Benjamin, a lemong hotswa ho sena, e mong hotswa. Ha ba tsebe hore ke ba leloko lefeng. Dibuka tsa bona diile tsa lahlwa hara dintwa, mme bakeng sa mashome a mabedi a metso e mehlano a makgolo a dilemo ... Ntho ele nngwe feela, Ke Bajuda. Ke phetho. Jwale baya tseba hore ke Bajuda. Bantse ba ... Hlokomela, leha basa tsebe maloko maloko a bona, empa Modimo O ya tseba. Ke rata feela seo. O ya tseba, O boletse hape le hore qowa e nngwe le enngwe ya moriri wa hao o badilwe. Hm. Hlokomela, Ha A lahlehelwe ke letho. "Ke tla tsosa seo hape matsatsing a ho qetela." Leha ele hore balahlehetswe ke - ya bona - kamano ya meloko ya bona - o feng ke o feng, leha ebe ke ba sena le sane ... Ha ba tsebe lehaeba ke ba Benjamin, kapa ke baha Reuben, kapa ba Issachar, kapa moo batswang teng. Empa leha hole jwalo, Modimo O babitsitse.

551-2 067 Jwale, hlokomela Tshenolo 7 re bala sena: dikete tse leshome le metso e mene hotswa molokong ka mong. Ho ba kgethuweng kaofela ha seo, hona le dikete tse leshome le metso e mene hotswa ho moloko o mong ka ho kgethwa mme badutse hantle moo. Oho, hle. Ke eng seo? Bataolong ya boloko. Leha ba se jwalo, empa batlaba jwalo. Bataolong ya botjhaba. Etlaba eng taolong ya botjhaba? Eseng Bajuda ba tlwaelehileng; tjhe, empa bao bakgethuweng, dikete tseo tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene hotswa melokong. Oho, hle. Ke batla ho ka bontsha se seng mona. Re ka se kene moo, ke hantle feela seo Kereke e be jwalo: hantle taolong.

551-3 068 Jwale, ke rata ho hlahisa sena hantle mona motsotso feela. Jwale, sena ke se seng mohlomong se sa bonahaleng - pitso ya boloko. Ke o boleletse seo ka Tshenolo 7. Bala le nna ka meloko eo. Ho Tshenolo 7 Dane le Ephraime ha ba sa bonahala moo. Na o hlokometse seo? Josefa le Levi ba nkile sebaka sa bona. O hlokomela seo? Dane le Ephraime ha ba yo moo. Tjhe, Monghadi. Empa Josefa le Levi ba tlositswe moo bakeng sa bona - bo - bo Dane le Ephraime. Hobaneng? Baile - Modimo O dulang o hopola ka nako tsohle tshepiso ya Hae ya Lentswe la Hae. (Oho, ke tla rata ho rera ka seo. O ya bona?) Modimo ha A lebale letho, ka ho nahana hore se jwalo ka. Jwalo kaha A ile a bolella Moshe, Israele o bile moo lemo tse kabang makgolo mane, ba tla lokela ho ya hodimo ka nako eo. O boleletse Abrahama hore peo ya hae etla qhalana naheng tse ding bakeng tsa lemo tse makgolo a mane, mme ebe ho nale seo A tlang ho se etsa ka seo o tla balokolla ka letsoho la Hae. Empa A re ho Moshe, "Ke hopotse tshepiso ya Ka, mme Ke tlile ho etsa hantle." Modimo ha A lebale tshepiso ya Hae. Ha A lebale seo dithohako tsa Hae, leha ele ho lebala tlhonolofatso tsa Hae. Empa tshepiso ka nngwe eo A e entseng, O dula ho yona. Ke lena lebaka leo le entseng hore base bonahale.

552-1 069 Jwale, ha o sheba. Jwale, bala ... Ke rata hore o bale le rona ha jwale le nna jwale. E ya ho Deuteronoma 20:29, kgaolo ya 29, ho nale ya 20. Ho nale lebaka le etsang hore meloko kaofela e seke ya hlaha. Se seng le se seng se nale lebaka. Deuteronoma, re batla ho nka - kgaolo ya 29 ya - ya Deuteronoma. Jwale, Morena A ke a re thuse hore re utlwisise sena. Jwale, re rata ho bala Deuteronoma 29:16. Jwle, mamela, Moshe a bua.

Hobane le ya tseba hore re phaitse jwang naheng ya Egepeta; mme re tla ha jwang hara ditjhaba tseo re fetileng ho tsona; Mme le bone bomadimabe, le ditshwantsho tsa bona, dipatsi ... majwe, silivera ... gauda, tse neng dile hara bona: ... (Emong le emong a nka karolwana - A nka setshwantsho sa Mohalaledi Cecilia. O ya tseba, se seng se kang seo. O ya bona?) Hahobe jwalo ... (Mamela.) ... Hosebe le ya mong hara lona monna, ... kapa mosadi, kapa lelapa, kapa moloko, bao pelo tsa bona ditlohileng ho MMUSI Modimo wa rona, ho ya ho mamela tseo tsa bona; hahobe hara lona ya nang le nyoko kapa wormwood( semela se seng se babang); Mme setla etsahala, ha ba utlwa mantswe a na a thohako, hore o tla - o itlhonolofatsa pelong ya hae, mme are, ke.. ke nale kgotso, leha ke tsamaya monahanong waka, ...

552-2 070 O ya bona, batho bare, "Aw, o ya itlhonolofatsa." O ya tseba, baetsa sefapano se senyane kapa se seng feela (O ya bona?), ntho yona ela. O ya bona? Mme ... O ya bona, ke kelello ya bahetene (O ya bona?), ke - bahetene. "O itlhohonolofaditse pelong ya hae, mohopolong wa hae, mohopolong wa hae.

... ho ka kenya botahwa lenyoreng la hae ... (Honwa le hore, "Seo ha se etse phapang hohang feela; ha feela o ntse o tswella ho kereke, o lokile. Ebe ...)

MMUSI A kase moqenehele, empa bohale ba MORENA ... Poulelo ya Hae e tla wela motho eo, mme ho dithohako tseo tsohle ... (O seke wa tlosa letho feela ho sona kapa ho eketsa ho seo. O ya bona?) ... ditla mowela, mme MORENA o tla motlosa - O tla tlosa lebitso la hae tlasa lehodimo ... (Ke ka nako eo a leng lefatsheng. O ya bona?) ... tlasa lehodimo. Mme MMUSI O tla motlosa ho molahlela bobeng hotswa ho Israele, ho ya dithohako tseo tse ngodilweng ka selekaneng se bukeng ya molao:

553-1 071 Ka baka leo, ha motho ya itseng aka ameha ho ditshwantsho tseo, kapa tlhohonolofatso ya pelo tsa hae ho ka setshwantsho, Modimo O itse, "Monna, mosadi, lelapa, kapa leloko, lebitso la hae le tla ntshwa hara batho." Jwale, na ke hantle moo? Se nepahetse jwang. Ditshwantsho dietsahetse hantle mongwaheng wa kereke mme se ntse se etsahala kajeno. Mme jwale, hlokomela. Hlokomela ka tsela eo antikreste a lekileng ho etsa motsamao wa anti. Ke ba ba kae ba lona batsebang mofuta wa diabolose - mofuta le mokgwa - kamora ntho tsa Modimo? Sebe ke eng? Ke ntho e sothuweng. Leshano ke eng? Ke nnete e sa bolelweng hantle feela. Bofebe ke eng? Ke ketso e nepahetseng, ketso ya molao, e etswang hampe. O ya bona?

553-3 072 Jwale, ho leka ho etsa sena, ke ho tlosa lebitso, na oile wa hlokomela ho mongwaha wa kereke, sebata sona sela se sebeletsang bafu le jwalo jwalo, se lekile ho tlosa Lebitso la Jesu Kreste le ho fana ka maemedi jwalo ka Ntate,Mora, Moya o Halalelang. Ntho yona ela e rohakilweng ka tsela yona eo. Dan le Ephraim baentse seo tlasa morena wa moikaketsi wa Israel, moetsisi, Jeroboame. Jwale, hlokomela, ho I Marena 12. Ke ya tseba hore re ... Sena ho nna, ho nna - e beha tsa kgale ho tseo re ka itshetleha ho tsona, re bona eng. I Marena, ke batla ho ya ho kgaolo ya 12, temana ya 25 ho fihla ho 30.

Ebe Jeroboame ... Shecheme thabeng ya Ephraime, batsamailemoo; mme batswa moo ..., le ho aha Penuele. Mme jwale Jeroboame bare ho bona - pelong ya hae, ... (O ya bona o nahana pelong ya hae?) ... Jwale, na Mmuso o tla fetohela ntlong ya David: (O ne a tshoha, o ya bona, hobane batho ba ka nna batswa.) Ha batho bana baya hodimo ... baetsa sehlabelo ntlong ya MORENA Jerusalema, jwale pelo tsa bana ba hae ditla kgutlela ho Morena, esita le ho Rehoboame morena wa Juda, mme batla mpolaya, mme baye ... ho Rehoboame - Rehoboame morena wa Juda. Moo morena o tla nka taba seo, mme o etsa manamane a mabedi a kgauda, mme are ho bona, ho boima ho wena ho ka ya Jerusalema: bonang medimo ya lona ke eo, Israele, ya le ntshitseng lefatsheng la Egepeta. Mme a beha e nngwe Beth-ele, mme e nngwe a e bea Dane. Mme sena sa fetoha sebe: hobane setjhaba se kgumama pela e nngwe, esita le ho Dane.

554-1 073 O ya bona? Ephraime mane Beth-ele, le Dane; le ho dumella ditshwantsho, mme batswa ho tlotlisa. Mme bana ba kenyeletswa monmgwaheng wa bongateng, mme Modimo O sa ntsane a hopola sebe seo. Ha ba ballwe moo le ho ballwa. Amen. Ha a bokwe. Jwalo kaha a sireletsa seo ka ho hopola tshepiso, O hopola le bobe bo bong le bo bong. Hopola feela ... Ke lona lebaka le etsang hore, metswalle; ke lekile kamehla ho dula Lentsweng ho sa kgathatsehe hore le bonahala jwang. O ya bona jwale, baka se nahane ka seo ha jwale. Ha bayaka ba nahana ka seo ka nako e fetileng. Ba nahanne, "Jwale, batswelletse ka seo." Ho lokile, empa ke bana mona mongwaheng wa bongata, ha mabitso a bona a tloswa, hobane ba sebeleditse ditshwantsho tseo Modimo A dirohakileng. Ha A kaba are O hloile Banikola le Jesabele? Tloha ho tseo. Ha A kaba A re otla bolaya baradi ba Jesabele ka lefu la karohano e sa feleng Sefahlehong sa Hae? O seke wa tshepa seo hohang. Sutha ho seo. Jwale Modimo O ya hopola.

554-2 074 Hlokomela. Empa o hlokometse moo, ene elokela ho ntshuwa moo? Hobaneng? Tlasa lehodimong leka mofa Lebitso leo le Halalelang ha a bone ntho tsena, empa o entse sena ka ho ikgantsha ho ho holo mohopolong wa hae. Empa Ezekiele, ponong ya hae ho bongata, o bone seo hape hantle feela ka ho otloloha: Ezekiele, ha o batla ho bala seo. Jwale bala seo ka ho boloka nako: Ezekiele 48:1-7, bala hape 23 ho isa 29. Ezekiele o bone meloko eo hantle feela.

554-3 075 Ho lokile. Mme hape ho Tshenolo 14, Johanne o bone seo le yena ka taolo ya meloko. Ke hantle feela seo. Morabe ka mong bakeng sa oona. Ho etsahetseng? O ya hopola, a re, "Tlasa lehodimo," lebitso la hae le tla tloswa ho ditaba tsa leloko. Ha feela antse ale tlasa mahodimo, hale sa tla hlola lele teng, mme kete tsena tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene a kene bolokong. Ho jwalo feela. Empa o ya bona,ba foufaditswe; ba nale feela dihlabelo tsa dipholo feela. O ya bona? Jwale, hlokomela, O batlositse tlasa lehodimo. Empa Baditjhaba ka nako ya Moya o Halalelang, kgahlano le lebitso leo le tlositsweng Bukeng ya Bophelo, mme baka sebe le tshwarelo lefatsheng lena kapa letlang. Ho jwalo feela? Jwale, ke moo re emeng teng. Israele tlasa dipodi, dinku, ba - bane ba nale sebaka, ha feela bantse bale lefatsheng lena, maloko a bona ha ayo. Bane ba sa kgone ho kenyeletswa.

555-2 076 Jwale, kaofela ... Ha a ne a ba bitsa mona, dikete tseo tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene, bane ba le siko moo. Hantle feela. Ha ba ballwe le ho ballwa moo. Mme Josefa le Levi ba kenyeleditswe bakeng sa Dane le Efraime. Jwale, o ka sheba moo; hantle feela ke seo kapele ho wena. O ya bona? Mme tshepiso ya Modimo e kgutlela ka makgolo kgolo a dilemo pele moo. Jwale, ho etsahalang? Ba ne ba kopane ka nako eo e tshabehang ya matshwenyeho. Jwale, ha Modimo A tla ba kenya - morwetsana eo ene ele mosadi ya lokileng, empa o ile a hloleha ho etsa seo ho ka fumana oli, mme o tla ba kenya kahlolong moo, A bakenya hara meloko, mme a ba kenya nakong ya matshwenyeho, hobane e ke nella; ke nako ya kahlolo. Empa, o ya bona, ba, kamora ...

555-4 077 Mme sheba mona. Ke mona moo hotlang kete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene kamora ho kenyeletswa ha Israele, mme ke mona moo hotlang sena ... Morwetsana ya robetseng a kenyeletswa mme a nale aparo tse tshweu. O ya bona? Hantle feela, hoho hotle ha ka kang. Jwalo ka Jakobo nakong ya matshwenyeho ... O ya bona? Bona ... Jakobo nakong ya mathata, o entse hampe, empa a kenella kenyong hobane a entse ngwanabo hampe, Esau. O ya bona? O ile a thetsa ho ka fumana ditokelo tsa hae tsa tlhaho. Empa a kenella hare mona hobane a ile a fetola lebitso la hae hoba Israele, seneng se bontsha phetoho ya Modimo matsatsing ana kajeno.

555-6 078 Jwale, re tla kgutla jwale ho temana ya 8 ya - kapa temana ya1, ke bolela, kgaolo ya 8, Tshenolo 8:1. (Ke ya tseba hore o kgathetse. Jwale, leka ho mamela metsotswana feela. Mme Modimo wa rona a re thuse, ke thapelo yaka.) Re hopole Tiiso ya Bosupa ke nakong ya bofelo ba ntho tsohle. Ke hantle feela. Ntho tsena dingotswe ho Tiiso ya Bosupa ka Bukeng (e kwahetswe ka tiiso pele lefatshe le thewa), ke ntho e nngwe le e nngwe. Ke qetellong; ke qetellong ya lefatsheng le ferekaneng lena. Ke pheletso ya tlhaho e sokolang. Ke pheletso ya tsohle. Ka hare kamoo ke pheletso ya diterompeta nakong ya ho qetela. Nako e fedile; Bibele e boletse jwalo.

Mattheu 7 - ke bolela Tshenolo 7 - kgaolo ya 10 le temana 1 leho temana 7. Nako e fedile. Lengeloi le boletse jwalo, "Nako e fedile," ha seo - matsatsing ana ntho e kgolo e tla etsahala. Se seng le se seng se fellwa ke nako, pheletso ya - pheletsong ya Tiiso ya Bosupa.

556-2 079 Hlokomela, ke pheletso ya mongwaha wa kereke. Ke pheletso ya Ditiiso tse Supileng. Ke pheletso ya diterompeta. Ke pheletso ya dikotlo, e sitata le pokello ya bongata; tse leng ho Tiiso ya Bosupa. E tshwana feela le ho thunya rockete moyeng, mme rockete eo e thunya mona, mme e ya hodimo, ebe e ya thunya hape. E hlahisa naledi tse hlano. Ebe e nngwe ya dinaledi tse e hlahisa tse ding tse hlano ho tswa ho yona; mme e nngwe e thunya hape, e hlahisa hape naledi tse hlano hotswa ho yona(O ya bona?); e fella ho yona. Ke seo Tiiso ya Bosupa e leng sona; e fella hantle feela le pheletso ya lefatshe. E qetela nako ya sena. Seo se bolela nako ya seo. E qetela nako ya sena. E qetela nako ... Se seng le se seng se fella mona ho Tiiso ya Bosupa.

556-4 080 Jwale, O tla etsa sena ha jwang? Ke seo re sa se tsebeng, na ha seo na? Ha re tsebe. Ebile ke nako ya ntho tsena, mme ho kenella bongateng. Hlokomela, manollo ya Tiiso ena ene ele kgolo hoo lehodimong ho bile le kgutso sebaka sa halofo ya hora. Jwale, ha e kgolo? Ke eng? Ene e lokisitswe lehodimong. Haho se ileng sa tsitsinyeha ka nako eo ya halofo ya hora. Jwale, halofo ya hora e kasebe nako e telele ha o iketlile, empa mahareng a lefu le bophelo, e tshwana hantle feela le bongata. Ene ele kgolo hoo, Jesu A sakang a bolela lotho ka yona: haho le ya mong wa bona. Johanne ha a ka kgona le ho ngola. Tjhe, o ile a laelwa ho se ngole seo mona. O ya bona, ho nale feela ... O mpa feela ... Ha a ka a ngola seo, empa ke kgutso feela.

557-1 081 Mme baholo ba mashome a mabedi le metso e mene a baholo ba pela Modimo baletsa diharepa, bantse baletsa feela diharepa tsa bona. Mangeloi a bina pina tsa bona lehodimong. Nahana, Dikerobime tse halalelang le Rafime, hoo Isaia a bona sena tempele ka mefuta e tsheletseng ... ka dipara tse tharo tsa mapheo, tse tharo - a mabedi sefahlehong a mabedi maotong, mme a mang a fofa. Mme motsheare le mantsibua a le teng moo ka pela Modimo, are, "O ya Halalela, O ya Halalela Modimo O Matla ohle." Mme leha a kena, kapa a kena kahare ho tempele, maemo a tempele a tloha ka baka la boteng ba ona. Mme dirafime tsena tsatla. Mangeloi a bina. (Whew.) A fofa boteng ba Modimo, a bina, "O ya Halalela, O ya Halalela, O ya Halalela ..." a thola. Haho mangeloi a binang, haho dithoriso, haho tshebeletso ya aletare, haho letho. Ho ne hole kgutso, hush, ho kgutsitse nako ya hora lehodimong.Basebeletsi bohle ba lehodimo bathotse halofo ya hora, ha Tiiso ena e matsang ya Bosupa eleng Bukeng ya Topollo e manollwa. Nahana ka seo; empa e manolotswe. Konyana E e manolotse. Na o ya tseba? Bane ba maketse ke sena, ke ya dumela. Ba ne ba sa tsebe. Ke seo he moo seleng teng; ba ile baema feela. Hobaneng? Ke eng seo?

557-3 082 Jwale, haho le ya mong ya tsebang; empa ke - ke tlilo o bolella seo ka mohop - ka tshenolo yaka. Mme jwale, ha ke ya lokela hoba mothetsi. Ha kele, ke iphapantse seo. O ya bona? Ke - ha ke fane ka seo feela jwalo ka "ho itlhahisa" kapa ho nka-le ho nahana dintho. Ke boletse ho hong ho ka makatsang ho batho ba bang, empa ha Modimo a etla sebakeng ka ho Itlhahisa ka Nnete, ebe ke Lentswe la Modimo. Sena seka bonahala sele ka tsela eo. O ya bona? Mme jwale, ka bonnete bona ke tiile bosiung bona, ke nale tshenolo e senolang ... E ka tsela tse tharo. Etlaba, ke tla bua le wena ka thuso ya Modimo. Mme ebe wena ... Ha re yeng moo pele. Ke tshenolo eo ... ke rata ho bolella sena. Se etsahalang ke hore diaduma tseo a ileng a diutlwa a hanelwa le ho ngola seo, ke hona moo sephiri se robetseng ka hare ho diaduma tsena.

557-5 083 Jwale, hobaneng? Ha re tiise sena. Hobaneng? Ke sephiri seo hoseng le ya mong ya setsebang. Johanne o ile a hanelwa ho ka ngola sena, esita, esita ka ponahatso eo. Hobaneng? Ke lona lebaka le entseng hore hosebe le ketso - tshebetso lehodimo; dikanna tsa fana ka sephiri. Na o hlokomela seo ha jwale? Ha sele se holo ha kalo se lokela ho kenyeletswa kamoo, hobane seo se tlile ho etsahala, empa ha diaduma tse supileng diotla ... Jwale, hlokomela, ha mangeloi a supileng a hlaha a letsa diterompeta tsa ona, ho ne hole seaduma sele seng feela. Ha Israele a ne a kopane mmoho, ho ne hole teng terompeta. Ha nako e satla hlola e eba teng, terompeta ya ho qetela ... Seaduma sele seng, empa mona ke tsena tse otlolohileng diaduma ka ho latelana: nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela, supa, palo e nepahetseng. Diaduma tse supileng ka ho latelana , disa otla ... ho etsa jwalo hantle feela - e le nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, tshelela, supa, hantle feela. Jwale lehodimo la se kgone ho ngola. Mahodimo ha a tsebe ka seo, e seng se seng, hobane haho letho le ka etsahalang ka seo. Ke nako ya ho phomola. Ene ele ntho e kgolo hoo e bileng sephirir se ileng sa patelwa Mangeloi. Jwale, hobaneng? Ha Satane a ne a ka tseba seo, a ka etsa tshenyo e kgolo. Ho ntho ele nngwe feela eo a sa e tsebeng. Jwale, a ka toloka se seng le se seng, le ho etsa neo efeng kapa efeng (ke hopola hore le ya ithuta), empa aka se tsebe sena. Ha se ya ngolwa e sita le ka hare ho Lentswe. Ke sephiri hantle feela. Mangeloi, sohle sa kgutsa. Ha ane a ka etsa tshisinyo ele nngwe feela a ne a ka fana ka se seng moo, jwale bathola feela, a lesa ho letsa harepa tsa bona; sohle sa ema tsi. ...

558-2 084 Supa, Palo ya toka ya Modimo, Supa [Moena Branham o otla ka makgetlo a supileng hodima pulpit - Moq.] hantle feela ka ho latelanag. Diaduma tsa otla jwalo ka ho bolela se seng moo. Hlokomela, nakong eo, Johanne a qalang ho ngola, mme A re, "O se ngole." Jesu ha A kaba A bua ka seo. Johanne ha a kgona ho ngola seo. Mangeloi ha a tsebe letho ka seo. Ke eng? Ke ntho ya Jesu O boletse e sita le Mangeloi a lehodimo ha a ka a tseba seo. O ya bona, O ya bona? Ha a ka a tseba seo ka Boyena, ke Modimo feela a tsebang, O re boleletse hore ha nako eo e fihla re tla bona ka matshwao ... (Jwale, le ya nqenngwe? Ho lokile.) Hlokomela, re ka bona matshwao a na a etla. O ya bona? Ha Satane a ka tseba seo ...

558-4 085 Ha o batla se seng se etsahale ... Jwale, o lokela ho nka mantswe aka bakeng sa tsena. Ha ke nahana ho etsa se seng, ke ya tseba ho ka o bolella ka se seng. Eseng hore batho ba nahane feela seo, empa Satane o tla utlwa seo. O ya bona? A kase kgone ho kena pelong yaka, ha feela Modimo A ntse ae kwahetse ka Moya o Halalelang, ka tsela e jwalo sena se mahareng a ka le Modimo. O ya bona? Ha tsebe letho ka seo ho fihlela o bua seo wena, ebe o utlwa seo. Mme ke tla leka ... Ke tla etsa sena, ntho tse itseng, mme o hlokomele ka tsela eo diabolose a tlolelang sena a kena moo (O ya bona?), ho ka ntlhola ho etsa seo. Empa ha nka fumana tshenolo hotswa ho Modimo mme ebe ha ke bue letho ka seo, jwale seo se fapane. Hopola, Satane o tla leka ho etsa se tshwanang le seo. O tla leka ho etsisa sohle seo Kereke e se etsang. O lekile ho etsa seo. Re hlokometse seo ka antikreste; empa sena ha a no kgona ho etsa sena. Haho seo ka letho (O ya bona?), hobane ha a tsebe seo. Haho tsela e nngwe ya ho ka tseba sena. Ke kgulo ya Boraro. Ha a tsebe letho ka sona. O ya bona? Ha a utlwisise sena.

559-3 086 Empa ho nale sephiri tlasa seo. Ho bokwe Modimo O hodimodimo. Nka se kgone ho nahana ntho ele nngwe bophelo bohle baka, ha ke bone ... Jwale, ha ke tsebe seo ... ke tseba bohato bo latelang, empa hake tsebe, ho ka hlalosa seo. E kase hlole eba kgale. Ke lokela ho ngola fatshe mona ha seo se etsahala, ha o ka bona mona, "EMA! O seke wa feta mona." Ha ke ya tlwaela hoba ka tsela e nngwe. Ke bolela feela seo eleng nnete. Empa o ya hopola, seeta se senyane seo ke lekileng ho se hlalosa, ha jwang meya eo eleng tlasa sona-mme-mme bokahare ba sona ka mefuta eo mekgwa eo, se ileng sa fetoha bongata ba baikaketsi. Ha jwang o tla ho lokela ho tshwara letsoho, mme ka ho tshwara batho ka matsoho, bohle ka tsoseletso letsohong la bona. Empa le ya hopola ha re ntse re bolela jwalo le hore, "Ena ke kgulo ya boraro, mme haho ya tlang ho tseba sena." O hopola seo? Dipono ha dihlolehe. Ke dinnete feela.

559-5 087 Jwale, hlokomela, hopola dipono kopanong? Charlie, nna ... Ke wena enwa moo oleng teng. Ho nale se etsahalang, ke o boleletse, bekeng ena hore ... se bile ho o potoloha, empa ke ya ipotsa hore ebe o bone seo ha jwang. Hopola kopano ya Mangeloi ha kene ke tloha mona ke ya Arizona? O ya hopola, "Ke nako mang, Benghadi?" O ya hopola seo? Hlokomela, ho ne hole seaduma sele seng feela se seholo, le Mangeloi a supileng a hlaha. Na ho feela hole jwalo? Seaduma sele seng feela, mangeloi a hlaha.

Mme ka bona Konyana ha A manolla Tiiso ya Pele, mme ka utlwa se kang modumo wa seaduma, mme se seng sa dibata tse nne sere, Tloho o bone.

Hlokomela, seaduma sele seng to, melaetsa e supileng e kwalletse mme e sa senolwe ho fihlela tsatsing la ho qetela, mongwaheng ona. O ya bona ke bolelang?

560-1 088 Jwale, na o hlokometse sephiri sa taba ema bekeng ena? Ke seo eleng sona. Ke seo e bileng sona. E bile, e seng motho feela, motho; e bile Lengeloi Morena. Hlokomela, ho dipaki tse tharo moo tse dutseng moo, bekeng eo (ha nyane bekeng e fetileng) kene kele hodimo mane dithabeng, haufe le Mexico, le baena ba babedi bao ba dutseng mona, re thonaka moroborobo - kapa mokolonyane leotong la borikgwe baka, mme ha utlwahala modumo, ho bonahala e ka, thaba diya sisinyeha fatshe. Jwale, hantle feela. Ha ke ya bolella baena bana baka, empa ba ile ba bona phapang. Mme A re ho nna, "Jwale, itokise. Eya Botjhabela." Ke ena tlhaloso ya pono. O ya bona? "Jwale, ho otsebisa, Moena Sothmann ha ana papadi eo a ileng a ya ho yona." Re ne re leka ho fumana seo ho yena. Mme A re, "Jwale, mantsibueng, ka letshwao, a ka se etse seo. O lokela ho beha mohopolo wa hao nako ya ho etela ha Mangeloi." Mme ka utlwa pela ka, o ya hopola. Mme kene kele bophirima; Mangeli a ne a tla Botjhabela. Mme jwalo kaha atla, ka nkwa le oona (le hopola seo).

560-3 089 Mme Moena Fred mona mantsibueng ana ke paki, le Moena Norman. Ha re ntse re ya fatshe, ke ile ka batla ke botsa monna eo ho sala serapa sa hae. Ke hantle na, Moena Sothmann? Yeah, ke eo moo a eme teng hantle feela. Ke ya nahana ... empa leha, Are, "A ka se etse seo." Ha ke eso bolele se seng ho tswella. Ho nale se seng se dutseng hlakoreng la tente ka tsatsi ... O ya hopola, Moena Sothmann, hore ke, hang ha ntho ene e tlo bolelwa ka beha Moena Norman ... O kae Moena Norman? Morao mola. Ba behe moo ba ka se bolele seo ba seboneng. Na ke hantle seo? Na ke ile ka thinya le ho tsamaya ho tloha tenteng, jwalo ka seo? Na ho fela hole jwalo? Hobane sena ke seo se ileng sa etsahala, hantle feela se ileng sa etsahala, mme ho ka tseba hore nka se bolele sena ho fihlela se etsahala batho ba utlwisisa.

560-4 090 Mme o ile wa hlokomela Lengeloi leo lele leng, ke itse moo,ene ele Lengeloi le makatsang? Lene le sa tshwane le a mang. O hopola seo na? A ne a kopane - a mararo ka mahlakoreng le leng ka hodimo. Mme le leng hantle feela mona, ho bala ho tloha ho le letona ho ya ho le letshehadi, ene e lokela hoba lengeloi la bosupa. Lene lekganya ho feta amang, lene lele labohlokwa ho nna ho feta a mang. O ya hopola, ke boletse hore lene le hlahisitse dipeta ka tsela ena, le fofela botjhabela. Le ya hopola ka tsela eo? Mme kare, "Le nkukile la mphahamisa." Na le hopla seo?

561-1 091 Ke sena moo seleng teng. Le nang le Tiiso ya Bosupa, ntho eo ke ipotsitseng yona bophelong bohle baka. Amen. Tse ding Ditiiso ke tsa bohlokwa bophelong baka, ho jwalo feela, empa, oho, ha le tsebe hore sena se ile sa bolelang. Nakong ele feela bophelong baka ... Ka rapela; ka lla ho Modimo. Ke - kamora kopano ya Phoenix, e mong wa batho ba neng ba nale nna moo; ke ile ka robala moo thabeng. Ho seng ho hong moo ka tsoha ka ya Sabino Canyon; ke thaba e kgolo. Mme ka ya moo, mme ho ne hole se seng moo - ho ya mane Lemmon Mountain e kabang dimaele tse mashome a mararo, mme maoto a kabang mashome a mararo ho tloha lehweng hodimo moo.

561-2 092 Jwale, hodimo thabeng moo hantle feela, ho nyoloha mohlaleng oo, majwe a thetehang, ka ikutlwa e ka nkatswa ka tsela e nngwe. Mme ka thinya ka tsamaya matsohong a mang, oho, hle, maoto a phahimileng. Mme ka kgumama mahareng amafika. Ka beha fatshe Bibele le ho beha buka ena fatshe, pilisi e nyane ena. Kare, "Morena Modimo, pono e bolelang?" Ke tlilo ... kare, "Morena, na sena se bolela hoshwa haka na?" (Le ya hopola ke ile kare ke ile ka nahana hore ke hoshwa haka, hobane sena se ileng sa qhoma se ile sa qhalanya hohle dikotwana. Le ya hopola. Ke ba ba kae ba tsebang seo - le utlwile seo? Hobaneng, hantle feela, kaofela ha lona.) Mme ka nahana hore senaa se bolela hoshwa haka. Mme yaba ka hareho ntlo, kare, "Ene ele eng, Morena. Na seo se bolelang? Na seo se bolela hore ke tlilo ho shwa? Ha eba, ho lokile; nka se bolelle lelapa laka. Ntese fela ke tswelle (O ya bona?), ha mosebetsi waka o tswella." Mme kare ... Jwale, e ne ele eng? A romela paki morao (Le ya hopaola ke le bolela seo?) ke ha hose jwalo, e ne ele karolo ya mosebetsi waka.

561-3 093 Oho, le fumana seo. Le ya bona? Mme ha ke dutse moo ho Sabino Canyon ... Ntate ya lehodimong O tseba sena, hantle feela jwalo kaha le bona sena se phetheha, Mangeloi a o a tlile hantle feela hotswa hodimo-ho ka bonahatsa hore molaetsa o mong le omong ele nnete . Ebe jwale o ya tseba hore ebe o tswa ho Modimo kapa jwang. O ne o bonahatswe ka pono. Ha ke ya kgona ho le bolella ho fihlela tshebeletso e tswa, hobane kene ke laetswe ho etsa jwalo. Mane Sabino Canyon, ke dutse moo ho seng hoo, ke phahamisitse matsoho a ka, mme hle - moya wa fefola katiba yaka ya kgale e ntsho. Ha ke ne ke eme moo ka matsoho a phahameng, ke rapela. kare, "Morena, sena se bolelang? Ha ke utlwisise sena, Morena. Ke tla etsang jwale? Haeba ke nako yaka ya ho ya hae, ha ke tsamae mona moo ba satlong ho nphumana. Ha ke batle ha baka llela ha ke tsamaile. Ke - batla lelapa le nahane hore ke ile ka itsamaela fela, mme ba - ba ka se nthole. Mpate kae kae morena. Haeba ke tlilo tsamaya, hobane, ntese ke tsamae. Mohlomong Josefa o tla fumana Bibele yaka e robetse mona ka tsatsi le leng, mme ha a ke a e sebedise. O ya bona? ha tsamaya, ntese ke tsamae, Morena."

562-1 094 Mme ke ntshitse sena, Mme ka nako tsohle letsohong laka. Ha ke tsebe. Nka se bolele seo. Na ke ne ke robetse? Ha ke tsebe. Na kene ke lahlehile? Ha ke tsebe. Na ene ele pono feela na? Nka se o bolelle seo. Ntho eo nka e bolelang feela ... Ntho e kang eo feelaJwalo kaha Mangeloi a ne a etsa. Mme se seng sa otla letsoho laka, mme ka sheba, mme e ne ele sabole, mme enale botshwaro ba diperela, e ntle haholo; mme ele ya kgauda, mme lehare la yona e ka, lesenke, le jwalo ka silivera, ene e benya haholo. Mme e ne ele bohale feela, Oho, hle. Mme ka nahana, "Na seo hase ntho e ntle eo na?" ya lekana hantle ka hare ho letsoho laka. Ka nahana, "Ke ntho e ntle haholo." Empa kare, "Hey, ke tshaba ntho tse kang tseo" - sabole. Mme ka nahana, "Ke tla etsang ka seo?" Mme hang feela Lentswe la tsitsinya mafika, lare, "Ke Sabole ya Morena." Mme ebe etswa ho Yena. "Sabole ya Morena ..." Jwale, ha ere, "Sabole ya Morena ..." empa ere, "Sabole ya Morena," mme ho nale Ale mong feela "Morena," mme ke Modimo. mme O nale Sabole ele nngwe feela; ke Lentswe la Hae, leo ke phelang ka lona. Mme nthuse, Modimo, ke eme sebakeng sa Hae se halalelang Lentswe la Hae le le mona, Ke Lentswe. Amen.

562-4 095 Oho, re phela tsatsing lefeng, ke ntho e kgolo ha ka kang. Re bona dimaka le mehlolo? Ya boraro ... Eme moo, ha sena se ntlohela, se seng satla ho nna le hore, "O se tshabe." Jwale, ha ke yaka ka se utlwe lentswe, jwalo kaha le bua ka hare ho nna. Ke mpa ke o bolella nnete, hantle feela ho e tsahetseng. Se seng se otlile mona, "Setshabe. Ena ke kgulo ya boraro."Kgulo ya boraro, o hopola seo? Are, "Ho nale dintho tse iketsisang ho sena, seo o lekileng ho se etsa." Empa are, "O seke wa leka ho etsa sena." Na o hopola sena? Ke ba bakae ba lona ba hopolang pono eo? Hobaneng, e hohle ditheiping. E kaba lemo tse tsheletseng - kapa tse supileng: e bile lemo tse supileng. Kere, "O seke wa lahlehelwa ke seo." Kere, " Ena ke kgulo ya boraro, empa ke tla lefumana ko." Ke hantle feela? Are, "O seke wa leka ..."

563-1 096 Ke ne ke eme le - ka seeta sa lesea ha A mpolella sena, moo, "Etsa kgulo ya hao ya pele; mme ha o etsa sena, dihlapi ditla matha kamora letlowa." Are, "Ebe o sheba kgulo ya hao ya bobedi" Are, "hobane Kere hotlabe ho le hlapi e nyane." Are, "Kgulo ya boraro ya yona." Basebeletsi bohle batla matha kamorao ho nna batlare, "Moena Branham, re ya tseba hore o ka etsa seo. Halleluja, Moena Branham." (Ke seo kamehla ke tlangwang ho sona - ka sehlopha sa bareri. Le ya bona? Ke rata batho; ba batla hore o hlalose sena le sane.)

563-3 097 Mme kare, "Jwale, oho, kaofela .. ..." Kare, "ke - hake tsebe." Kare, "ke utlwisisa ho tshwasa dihlapi." ke - kere, "Jwale, ntho ya pele eo o lokelang ho e etsa ... Ke ena tsela ya ho etsa seo. O bona hlapi tsohle mona; o lokela ho kenya letlowa." (Jwale, ke tsela ya ho tshwasa dihlapi eo.) Jwale kere, "Ke nya letlowa." Jwale, o ya bona ha ke kenya letlowa kgetlo la pele, jwale dihlapi dimatha ka mora lona, empa ene ele tse nyane. Jwalo kaha feela batshwasa. Jwale kare, "Ebe jwale o tla dula ..." mme ka kenya seo ka dula lebopong mme katswa lehlapi, empa e bonahala jwalo ka letlalo hodima letlowa; empa ele nyane. Mme kene ke eme moo mme se seng sare ho nna, "Ha ke o bolelle hore o tle o." Mme ka qala ho lla. Kaofela mela ene e mpotile ka tsela ena, mme ke nale - ke eme moo ke lla ka hlooho yaka e leketletseng fatshe. Kare, "Modimo, oho, ke ... Ke kopa O ntshwarele. Ke motho ya sethoto. Morena, o seke ... Ntshwarele." Mme ke nale mola ona, ke nale eng letsohong laka, ene ele seeta sa ngwana e monyane, sekabang se kana. Mme ke na le seo ... Kgwele ene ele tenya jwalo ka monwana waka, e kabang halofo ya intjhi. Mme lesoba la sona - lene le lekaba leshome le metso e tsheletseng, hantle feela, karolo ya lesoba. Mme kene ke batla ho kenya kgwelehadi ena seeteng se senyane. Mme Lentswe latswa lare, "O ka se ruti bana ba Pentecosta ntho tsa semoya." Are, "Jwale, balese bale bang."

563-5 098 Mme yaba O ya nkuka. Mme A nkukela sebakeng moo kopano eneng ele teng, e jwalo kara tente kapa kopano ya mofuta o itseng. Mme ka sheba, mme ho ne hole lebokoso le lenyane, sebakeng se senyane. Mme ka bona Kganya eo e bua le emong, Kganya eo o e bonang setshwantshong seo. Setla ntlosa, jwalo ka, a ya sebakeng seo ho tente, mme are, "Ke tla kopana le lona moo." Mme kare, "Ena etlaba kgulo ya boraro, mme o ka se jwetse motho le ya mong." Mme mane Sabino Canyon, Are, "Ena ke kgulo ya boraro." Mme ho nale ntho tse tharo tse kgolo tse tsamayang le yona, mme e nngwe ha e soka e hlaha, kapa maobane, e nngwe ha e soka e hlaha kajeno, mme ho nale ntho e nngwe eo ke sa kgoneng ho e toloka, hobane e puong eo ke sa e tsebeng. Empa ke neke eme hantle moo ke shebile hantle, mme ke kgulo ya boraro ena e tlang. Mme Moya o Halalelang wa Modimo ... Oho, hle. Ke lona lebaka le ileng la etsa hore hobe le kgutso lehodimong.

564-2 099 Jwale, ke - ho molemo hore ke emise hang feela mona. O ya bona? Ke mpa ke ikutlwa eka nka bua ka seo. O ya bona? Jwale o hopole, Tiiso ya Bosupa, lebaka leo e sakang ya manollwa (Le ya bona?), lebaka leo e sakang ya senolwa ke, hobane haho ya lokelang ho ka tseba ka yona. Mme ke rata hore o tsebe pele ke tseba lentswe ka seo, pono e tlile dilemong tse fetileng. O hopola seo? Mme ke sena feela moo seleng teng - se ya hantle feela ho kenella hara Lentswe. Mme Modimo O tseba pelo yaka; ha ke esoka ke nahana ka seo le ka mohla, mme ke sena moo se neng sele teng. Ese ele kamora nako ho feta kamoo re nahanag ka teng. Oho, hle. Bontsha hantle feela ho tswa ho Modimo, honane (O ya bona?), e lekana hantle feela le tshepiso ya Modimo - molaetsa. O ya hlokomela. Hlokomela jwale, hobane pheletso ya nako, kamora tsohle ... O senotse kaofela Ditiiso tse Tsheletseng, empa ha A bolele letho ka ya Bosupa. Mme pheletsong ya Tiiso ya Botshelela, ha A qetela Ditiiso, e tlaba diphiri kaofela hoya ka Bibele ditlabe difedile. Pele o ka tseba seo ... Mme hopola, Tshenolo 10:1, 7 (1-7, kgaolo 10:1-7) pheletso ya molaetsa wa lengeloi la bosupa, diphiri tsohle tsa Modimo ditla tsebahatswa. Re pheletsong ya nako, manollong ya Tiiso ya Bosupa.

564-4 100 Jwale, ke tsebile jwang, Sontaha se fetileng, beke e fetileng, ha kene ke rera ka "Ikokobetse, ikokobetse; hopola Modimo o sebetsa ka ntho tse nyane." Ha nkaba ka hlokomela hore hantlentle seo se bolela ka eng, mme jwale ke ya bona. Ke tsela e ikokobeditseng. O tla nahana hore se seng se jwalo ka seo setla senola se seng ho Vatican, kapa, empa se tlile jwalo ka Johanne Mokolobetsi. Se tlile jwalo ka tswalo ya Morena setaleng. Ho bokwe Morena. Jwale nthuse, hora e fihlile. Re mona. Oho, hle. Jwale, na o bona seo? Nnete ya pono ya Modimo, Mangeloi a supileng, a ntlisa hotswa botjhabela hoya bophirima. A ne atswa bophirima, a tswa botjhabela, a tlisa molaetsa ona wa kajeno. Oho, hle.

565-2 101 Jwale, lentswe la seaduma seo se neng se tliswa ho senolweng hore haeba - mme se bontsha hore ene ele Modimo. Nahana feela ha jwale. Ke ne ke sa tsebe letho ka Ditiiso tsena, mme disenotswe bekeng ena. Na ho nale ya ileng a nahana ka taba eo? Ka Mangeloi ao a supileng, ele batho le molaetsa ona o tswang, ona mangeloi a ntlisa mona ka seo? Hopola, manqosa a supileng ene ele ... Manqosa a supileng ene ele ... E tshwauweng ho nna, Mangeloi a supileng, se bonahala sele sengata bakeng sa ka. Jwale, o ya bona, ba ne ba eme ka tsela ena (Jwale, re rata ha o ka hlokomela sena), mme keneng ke eme mona, mme kene ke shebile bao ba bang ... O ya bona, e nngwe ... Sehlopha sa pele sa dinonyana, diotlanya mapheo ditla fatshe. O ya ba hopola? mme difofela botjhabela. Mme sehlopha sa bobedi sene se kganya, ele nonyana tse kgolo, tse tshwanang le maeba, disupa mapheo; difofela botjhabela: kgulo ya pele, kgulo ya bobedi. Ha latela Mangeloi.

565-4 102 Mme ha - kene ke eme hantle feela moo, mme ho thutupa hona haho fela, mme kene ke shebile ka hlakoreng lena, ho ya bophirima, mme a tla a nkuka, mme katswa mohopolong waka. Mme le leng la oona ene ele leo lesa tshwaneng le a na amang, ene ele la, letla sala moo ke tlang ho kena, empa ha ke bala ho tloha ho le letona ho ya ho le letshehadi, ene e lokela ebe ke lengeloi la bosupa (O ya bona?), letla hantle. Jwale, hopola manqosa a supileng. Na lehopola pyramid ya lejwe le lesehla la toro eo ke ileng ka e hlalosa ya Junior Jackson? Hlokomela, bosiu bofetiIeng ... Mme ke - ho ne hole toro tse tsheletseng tse monate, mme enngwe le e nngwe hantle feela ka ntho eo. Mme hang feela pono ya qala ho ka nthomela bophirima. Ke Junior ... O ne a shebile ... Hobaneng hlokmela. Sheba hantle feela. Jwale, Ke - ke ya tshepa hore batho batla hlokomela hore ke leka ho tlisa mohau oona wa Jesu Kreste, Eo eleng Mohlodi wa tsohle; mme lebaka le etsang hore le se nkutlwi ke bua maphelong a lona ... Empa hora e ya atamela. Hlokomela seo?

566-1 103 Hlokomela ha jwale, ho tiisa sena bakemh sa lona, jwale seo seka iswa fatshe ... Ke lokisetsa ho le lesa. Ha ke tsebe moo ke yang teng. Ke lokela ho rera Evangedi bakeng tse ding. Empa jwale, hore o tle ore, "Ke utlwile mahlatsa ao ohle." Ha ke tsebe hobaneng. Ha ke ahlole motho leha ekaba ke ofeng. Ke tla ikarabela ho Modimo hore hobaneng - bakeng saka - bakeng saka. Empa ho bile le nako ya eng kapa eng ka Lebitso la Morena eneng e sa loka lemong tsena kaofela? Haho motho le ya mong ya kareng, hobane ke boletse sohle ka tsela eo eleng ka sona. Jwale, ere fela ke o bontshe hore sena ke ntho e ntle. Jwale, hopola, "Haho nale ya semoya ... kapa moporofeta, Nna, Morena, Ke tla bua le bona ka dipono le ho Itsebahatsa ka ditoro," ho hlalosa ditoro. Ke seo ... Josefa, o ne a kgona ho hlalosa ditoro le ho bua-le ho bona dipono. Na seo ke nnete?

566-3 104 Jwale, hlokomela sena - hore jwale, ha sena se nka sebaka, Junior o ne a eme tshimong eo - a nale e kgolo pyramid e tshwanang, mme ho ne ho na le se seng se ngotsweng, mme kene ke senola seo ho batho. Na ho jwalo, Junior? Selemo pele seo se etsahala ... Mme hlokomela ntho e latelang. Ka nka se seng sa tseo, mme ka hare hone hole lejwe le lesweu le senang letho hosa ngolwa. Mme nakong eo ka qala bophirima. Mme ka ba bolella seo; kare, "Le seke la ya bophirima. Dulang mona le hlokomele sena ho fihlela ke kgutla." Ke ya bophirima ho ya thutupisa, ka kgutlela botjhabela ka tshenolo ya Moya o Halalelaang Lentsweng le sa ngolwang. Jwale, haeba ese Modimo O Matlaohle, ke rata hore o tsebe ke eng. Seo ke lekang ho bolela sena ka sona, metswalle? Ke ho le bontsha hore re pheletsong ya nako.

566-5 105 Jwale, ha ba bang ba lokile Lentsweng, ka tsela e jwalo ke hantle feela ho etsa ho ya ka Lentswe. Re mona. Re mopheletsong, motswalle. Haufe e tlabe ele hore nako e fedile. Dimillione ditla lahlehelwa ke maphelo a tsona. Dimillione ditla - ba dumelang hore ha jwale ba pholositswe ditla ballwa mongwaheng wa phediso. Re phela jwale mengwaheng wa hora. Ka Mohau wa Modimo O Matlaohle, ka thuso ya Hae, ho batho ba Hae hore ba shebe Kreste ... "Ho fihlela neng, Moena Branham?" Mohlomong lemo tse mashome a mabedi, mohlomong lemo tse mashome a mahlano, mohlomong tse lekgolo; ha ke tsebe. Mme mohlomong hoseng, mohlomong mantsibueng ana; ha ke tsebe. Mme emong le emong yareng o ya tseba o fositse. O ya bona? Haba tsebe. Modimo O ya tseba.

567-1 106 Jwale, hlokomela. Jwale nthuse, ka Modimo ke ya o bolella nnete, sena ke se senolwang ke Moya (O ya bona?), senotswe ka Moya o Halalelang. Mme ka emong le emong, o hlahisitse sebaka sa hae ka hare ho Bibele. Jwale, ke eng sephiri sena se seholo se ka hare ho Ditiiso tsena, ha ke tsebe. Ha ke tsebe seo. Ha ke kgone ho ka etsa seo. Ha ke kgone ho ka bua seo, hore ke eng le hore ke eng. Empa ke ya tseba hore ke tsona diaduma tse supileng diotlile hantle feeela mmoho, ho otla hantle feela makgetlo a supileng a fapaneng, mme disenola ho hong hoseng ho bonwe. Yaba ha ke bona seo, ka sheba tlhaloso ya seo, mme ka seke ka fumana letho. Ke hantle feela, motswalle. O ya bona? Hore ha se yona hantle, empa e ya hona moo hantle. O ya bona? E ya atamela hantle feela. Jwale ntho bakeng sa hao ke ho hopola hore ke buile Lebitsong la Morena: Itokise, hobane ha o tsebe hore ke ka nako efeng.

567-3 107 Jwale, ha seo se kena ho theipi, eleng, seo setla etsa hantle hore dikete tse leshome tsa metswalle yaka hole le nna, hobane batlare Moena Branham o leka ho tloha le ho iketsa e kare ke mosebeletsi, kapa moporofeta, kapa se seng kapele ho Modimo. Ere ke o bolelle, moena waka, seo ke pherekano. Ke mpa ke o bolella feela seo ke se boneng le seo ke se bolelletsweng, mme jwale, o - jwale, o ka etsa seo o ratang ho se etsa. Ha ke tsebe hore ke mang ya tlang ho etsa - ke eng setlang ho nka sebaka. Ha ke tsebe. Ke mpa ke tseba seo diaduma tse supileng ditshwere diphiri, lehodimo le ile la kgutsa. (Emong le e mong o ya utlwisisa?) Ekaba nako. E ka nna yaba hora ena, hore motho enwa e mohlo eo re molebeletseng hotla nka sebaka. Mohlomong tshebeletsong ena re lekile ho dula ho bea motheo Lentsweng; mme haeba ho nale, ke tla le tlohella ruri. Ho ka sebe e mong wa rona ka nako ele nngwe. O ya bona? Haeba ele, o tla nyolla, ke tla theoha. Ha ke tsebe. Empa ke neuwe monyetla ke Modimo hore ene ele eng (O ya bona, o ya bona?), ho manolla seo. Jwale, ke nnete.

567-5 108 Mme ke nale bonnete ba hore le bone hadi etsahala bekeng ena. Ke ya dumela le bone ha moshemane eo e monyane wa ha Collin a robetse moo a eshwa ka bosiu bo bong, ngwananyana e monyane ka leukemia. Mmuso wa Mahodimo o atametse. Mme sena setla hantle feela ho tloha kgahlanong ho ya bonneteng. Jwale, seo ha se ya lokela ho tshosa batho. Ho tloha tokafatsong ho ya ho lokeng ka kolobetso ya Moya o Halalelang mme ebe he - mona. O ya bona? Re atamela haholo ka nako eo. Na ha o bone na, mosebeletsi wa Methodist, hore molaetsa wa hao tokafatso o ne ole kahodimo ho wa kgalalelo o neng o rerwa ke Luther? Wa Pentecostals, na ha le bone molaetsa wa lona wa kolobetso o ka hodimo ho oo Methodist e o rerang? Le ya tseba seo ke se bolelang? Oho, re nale ntho tse ngata ha dietswa, mme ke hantle feela. Mme haho nale e mong hara lona ya nyatsang ho sa lokang le batho ka hore se seng hantle feela moo nnete e leng teng, ke hloile seo; empa ke rata nnete ele nngwe feela. Ha se lebaka hore ke ha kae ho hlaloswa ka tsela ena, ha ele nnete, Modimo o tla bontsha seo ele Nnete. Mme ha asa etse seo, le leng la matsatsi ana, ebe pone yaka ene ese nnete. Jwale, le ya bona moo ke emeng teng.

568-2 109 "Seo etlaba neng, Moena Branham?" Nka se o bolelle. Ha ke tsebe. Empa le leng la matsatsi ana, ha re sa kopane hape lefatsheng lena, ke tla kopana le wena mose ola - setulong sa kahlolo sa Kreste. Mme o tla fumana hore ka hara ntlo eo, tshenolo yatla ya Modimo(jwalo ka bohle ba bona baentse), hore bona ... Se seng sa diphiri tsa Tiiso, lebaka le ileng la etsa hore e senolwe, e ne ele diaduma tse supileng tse letsitseng mantswe a tsona, mme ke seo hantle feela, hobane haho letho ka seo; se ne sesa ngolwa le ho ngolwa. Jwale re nakong ya bofelo; re mona. Ke leboha Modimo ka Lentswe la Hae; ke ya Moleboha ka Jesu Kreste. Hobane kantle hore A Moromele - bakeng sa dibe tsa rona, re kabe re shwele dibeng tsa rona ntle ho tshepo. Empa ka mohau wa Hae, Madi A Hae a hlatswa dibe. Jwalo ka enke ha e hlatswa ke Clorox, o ka se hlole o fumana enke hape. Ha re boletse dibe tsa rona, dibehwa Mading a Jesu Kreste; dikase hlole ditsejwa hape. Modimo O ya lebala; e ka ha di yaka tsa etswa. Mme ha Sehlabelo seo se santsane sele teng hara rona, ebe ke seo kaofela ... Ke sona seo. O ya bona? Ha re sale baetsa dibe hape; re se rele Bakreste ka mohau wa Modimo.

568-4 110 Mme hopola, ho rona re tlaba ditshila jwalo ka hola pele, empa bona, mohau wa Modimo O hlaha hara rona, mme ke seo se re entseng seo releng sona kajeno: Baena le dikgaitsedi tsa Bakreste. Ena e bile beke e mahlonoko bakeng saka. Ke kgathetse; mohopolo waka o kgathetse, hobane ke nale - e ne ele seo re ka se etsang. Mme se seng se etsahala kamehla letsatsi le letsatsi ... ke tla makala ha ke tsamaya hara batho metsotso e mmalwa mme ke bone se seng se etsang hore ke fetohe kapele. Mme mona, ke tla kena ke nke maqhetswana. Ke ne ke tla nka buka tsa Ngaka. Smith, Uriah Smith,mme oho, bangodi bohle mona, mme ho bala mona - le ho bala bukeng tsena. Ke tlare, "Jwale, ke ena Tiiso ya Botshelela; Ke ena Tiiso ya Bone. Jwale, monna enwa oreng?" O tla re, "Jwale, ene ele sena, seo, kapa se seng." Ke tla sheba mona ke fumane e mong monna mona. O tla re ke mang mang. Mme se bonahala eka ... hase ya sebetsa hantle.

569-1 111 Mme ke ya nahana, "Jwale, ke eng, Morena?" Mme ka tsamaya kaya hodimo le fatshe nakwana katlung. ke neke ke kgumama ke rapele, ke kgutlele morao ke phahamise Bibele, ke dule fatshe ke bale, ke eme ke ye pele le morao. Mme hang ha ke thola, ya buleha ka tsela ena. Ebe ke nka pene, mme ke ngole ka tsela ena, eng kapa eng eo ke neng ke e etsa, ke e shebile ho fihlela ke qeta ho ngola. Ebe ke tla nka letsatsi kaofela le ho batla sena ke phetla Mangolo. Ebe ... "Ho tiisa tsohle." O ya bona? Mme ka fumana sena, mme ke nahana, "Jwale, ho nale batho ba bangata ba nang le dipono. Ho nale ba bangata ba nang le ditshenolo." Ha feela seo sele kgahlano le Lentswe, seke wa e nka. Hantle feela; e lese ele nngwe.

569-3 112 Jwale, jwale, ebe ke tla tsamaisa sena - e nke feela jwalo ka sena. Le ho theola seo ka tsela ena ... Jwalo kaha ke tla theoha ka tsela ena, ke nahana, "Jwale, baithuti batla rata ho utlwa sena, hobane ke kopanya mona. Jwale, ha re bone, sena se bolelang mona? E, ke ... Yeah, ke sena hantle mona"; (O ya bona?) mme o kgutlisa sena hantle feela Bibele e kopantse hantle dintho hoya le beke ena eo releng ho yona. Ke sena moo seleng teng ditheiping. O amohelehile ho bona. Mme ke entse sena hantle feela ka tsebo yaka tlasa kopano ya Bokreste, mohau wa Modimo o be le bohle ka Lebitso la Jesu Kreste. Ke entse tsohle tseo nka dietsang ha jwang ..... O bile thutong e ntle haholo bekeng ena. Haho motho ya kileng a kgona ho beha taba ena hantle. Le tlile mona hantle ka hora ya pele ya letsatsi, ho fihlela hora ya bohlano, leha ekaba kae moo ba bulang kereke hore - hore batho ba kene. Le dutse mohatseleng; le dutse serameng; o entse sohle, le eme leboteng hoo maoto a lona a bileng a le bohloko. Ke tla bona batho badutse mona le ho dumella basadi ba dutse ka ho fapana mme ba bang batla ema ka mokgwa o jwalo, setting ledutse ho pota mona

570-1 113 Mme ke nahana, "Morena, kaofela ..." Sena e bile beke ya mehlolo? Sena sohle ha se tlile mona - ha jwang batho ba ka kena. O ba bona ka tsela yona ena, difensetereng, mamating, morao mola hantle feela, hohle, o mametse. Jwalo kaha motho ya buang, Ke hole lehoba sebui. Ke nale ho tseba hantle hore ha ke jwalo - ha ke mmui; empa hobaneng ha batho badula le ho mamela? Hobaneng batla etsa seo? Haba yatla ho mamela motho ya tshwanang le nna, empa batla ka se seng ka ho bitsa batho ... O ya bona? Ho nale se seng se babitsang. Jwalo kaha mosadi waka a eme mona ho platform le ho bina, ha ke qala ...

Batla ho hlaha botjhabela le bophirima,

Bahlaha naheng e hole;

Hoja le Morena, hoja jwalo ka baeti ba Hae,

Ke ba thabileng ha kakang bana baditjhaba bana!

Baitshwareletse ka sefahleho sa Hae,

Ba bonesetswa ka Kganya ya Mohau;

Blessed partakers of His grace

Jwalo kaha ho phatsima ha moqhaka wa Hae.

570-2 114 Behang seo hantle mehopolong ya lona: hoba ho benya moqhakeng wa Jesu Kreste. Paulose o itse ho kereke, "O - mokgabiso, o hobenya moqhakeng." Re rata hoba ho kganya moqhakeng wa Jesu Kreste. Ha re rate ho ka kenya motho ho sena. O lebala sohle ka nna. Ke moena wa lona, moetsadibe a bolokeha ka mohau wa Hae, ha a ya lokela ho phela; ke hantle feela seo eleng nnete; mme nka se bolele seo ka boikokobetso; ke lebaka leo. Haho letho ka ho nna, letho ka nnete. Empa mohau wa Modimo ha mahlo aka a ke a fokolang a bone ntho tseo hodimo mola, mme ke tla kgutla ...

570-3 115 Ha kene kele moshemane e monyane ... Ke rata batho; ke ne ke rata motho ya nthatang le ho bua le nna. Hane hose ya ka etsang seo hobane ka baka la lebitso lelapa. Haho ya buang le nna. Empa ha ke inehela ho Modimo, ebe batho ka baka la, hobane kele MoIrish, ka nahana hore mohlomong (kaofela ene ele MaCatholic) ... mohlong ho ne ho kaba jwalo. Ke ile moo, mme o ne ale tseleng eo, mme ke ile kaya mane ho kereke ya First Baptist, mme o ne a le ka tsela e nngwe. Kare, "Morena, ho lokela hoba le tsela e nngwe."Seseng sare, "Ke Lentswe."

571-1 116 Ke bolokile Lentswe leo. Sheba pono eoe hohle. Letsatsi leo ke beang sefika mola, mme ka bea seo mona; ke ngotse mona seo A ileng A mpolella sona hoseng hoo: "O hatelle selemong, hotswa selemong, o kgaleme-ka tshotleho le dithuto, hobane nako e ya tla eo ba ka se hloleng ba mamella thuto ya pholoso, empa ka baka la ho hlohlona ha ditsebe tsa bona batla ipokella baruti ba dumellanang le bona baiphapantse nnete bakeng sa ditshomo."Mme ke ile ka bona difate tseo tse pedi tseneng dieme moo yona ntho ela. Ke hantle feela. Mme ke rona bana. Mme ke nnete.

571-2 117 Mme jwale, o ka se ... Hopola, ere ke o tsoseletse hape. O seke ware, "Ke ya leboha," ho bohle kajeno. O seke ware ... Ke nahana ka basebeletsi ba bang, monna e mong ya lokileng, ho nale sohle se lokileng kajeno, hobane haho seo; ha ke kgathale hore ke mang. Haho letho se lokileng ho mang kapa mang. Ke hantle feela. Haho nale sehlopha sa terompeta e robetse mona mme e nngwe ya tsona e lokela ho lla ka mmino; ke monna; tsona diterompeta dihantle feela. Ke lethaka feela leka letsang terompeta, ya tlang ho tseba seo a se etsang, seo se phahamisa terompeta. Terompeta ha ena lebaka le seo. Modumo o hlaha haholo haufi( K ehantle feela), jwale kaofela diterompeta diya tshwana; banna kaofela baya tshwana; kaofela Bakreste ba ya tshwana.

571-3 118 Haho motho ya phahametseng ba bang hara rona. Ha re banna ba phahmeng, e seng batho baphahameng - re baena kaofela le dikgaitsedi, kaofela mona nqa ele nngwe. Ha rena e kgolo. Haho ya etsang e moholo ho feta e mong - e seng se seng hohang. Tjhe monghadi. Epa ke mpa feela kaofela batho. O seke wa leka ho senya dintho. O seke wa leka ho etsa se seng ntle le hore o phele bophelo bohlwekileng , ka ho fana ka thoriso le tlotla ho Jesu Kreste. Emong le emong o utlwisisa seo? Morate ka pelo ya hao yohle. Na o etsa seo?

Ke ya Morata (Mme ke tla etsa seo) Ke ya Morata

Hobane O nthatile pele,

Mme A lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

571-4 119 Ho bokwe Modimo. Na e mong le emong o utlwisisa seo? Na e mong le emong o ya dumela? Hopola ha kene ke qala: "Ke mang ya dumetseng taba ya rona? ke ho mang moo letsoho la Modimo le leng ho Yena?" Na O senotse mohau wa Hae ho wena, ho loka ha Hae? Amen. O hopole feela, Morate ka pelo yohle ya hao. Ke kgutlela hae ha jwale; Ke tla kgutlela mona hape, Modimo ha A ratile, mohlomong mahareng a Phupjane. Mohlomong ha Modimo A ratile A beile seo pelong yaka, mohlomong ka nako e nngwe ha Hlabula le qala, jwalo kaha Phupjane kapa nakong e nngwe, mhohlomong haufinyana, ha Modimo A ntse A tsamaya, ketla rata hotla ke dula matsatsi a supileng bakeng sa Terompeta tsa ho Qetela tse Supileng. Na o tla rata seo? Na o tla etsa seo ... Na le tla nthapella hore Modimo A nthuse? Ho lokile. Ho fihlela re kopana hape, hopola pina e monate ya kgale.

Ke ya Morata, ke ya Morata

Hobane O nthatile pele,

Mme A lokisetsa pholoso yaka

Sefateng sa Golgotha.

Jwale, ke rata hore le inamise dihlooho tsa lona ha jwale. Ke rata ho le rapella. Pele moetapele a le qhalanyana, ke rata ho le rapella.

572-2 120 Ntate wa rona ya mahodimong, ha batho, Mmusi, ba utlwisise, ka hobane ke ya dumela ho nale ba sa utlwisiseng. Empa, Ntate, ha bake - batsebe lebaka, le ho utlwisisa, Ntate, hore ke mohau wa Hao ntho tsena disenolwa. Mme ke ya O leboha, Mmusi, bakeng sa tsebo yaka nthong tsena tseo O disenotseng. Mme ke rapella e mong le emong, ya atametseng mona. Ha ho nale ba bang ba sa dumeleng, habake ba, Morena, ebe badumedi. Ke rapella bohle ba mametseng theipi ena. Mme e wa, eo e keseng yaeba le pelaelo, mahaeng le malapeng a badumedi ba fapaneng ... Empa, ke rapella hore pele baka hlahisa mantswe a nyefolo, hore pele badule fatshe le ho batla Mangolo ao a boletsweng, mme bare ho Wena baikemiseditseng ho etsa seo, kapa tjhe. Mme ke ya barapella, Ntate.

572-4 121 Mme ke rapella bana ba itshetlehileng ka lebota, baemeng kantle, badutseng ka koloing tsa bona, bakeng sa bana ba banyane, mme le ho bohle ba entseng seo - kaofela ha bona, Morena, ke ya barapella. Mme ke ya rapela, hore o tla bahlohonolofatsa. Pele, Morena, fa emong le emong Bophelo Bosafeleng. Ke rapela hore haho sebe le ya mong ya lahlehang, le ya mong. Mme jwale, Ntate, ha re tsebe hore taba e na e kgolo e tlaba neng, empa re bona matshwao a na a bonahala ho ya ka Mangolo, seo se hlokomedisa dipelo tsa rona. Mme ke ya rapela, Ntate Modimo, hore o tla re thusa. Ke rapela hore O tla thusa moetapele wa rona, Moena Neville. Moetse, Morena, ka tlalo ya matla a mohau wa Hao hore re utlwisise hore a nke dijo tsa Hao ho fepa dinku tsa Hao Morena. Mmusi, ke rapela hore O tl;a tlosa mafu ohle ho rona. Ha ho etsahale hore ha batho ba kula ba hopole boteng ba Madi A Morena Jesu A teng aletareng ho ka etsa tlotsuwo. Mme ke ya rapela hore hang feela batlabe bafodile. Mme ke ya rapela hore o tla tlosa matla a Satane ho leka hoba thetsa kapa ho leka ho etsa tumelo kapa ... Tlosa feela matla ohle a sera, Morena. Re tiisetse ka Lentswe la Hao. Fana ka seo, Morena.

573-2 122 Ebe, Morena, ke ya rapela hore O nthuse. Ke qala ho sutha Morena. Ke ya tseba hore matsatsi aka ha asale mangata, mme ke ya rapela hore O nthuse. Ha nke kebe wa nnete, Morena, mme ka botshepehi ke fane ka molaetsa wa Hao wa Nnete jwalo kaha ke o neilwe eba le nna. Mme ho tla nako eo ketlang ho etsa seo, ha ke kena nokeng, mme maqhubu a qala hotla, Oho Modimo, ha nke kebe le hona ho ka nehana ka Sabole ena ho e mong ya tlang ho tshepeha ho yona, Morena, mme a fane ka nnete. Fana ka seo, Morena. Ho fihlela nako eo, nthuse hoba matla le ho phela hantle ka kgothatso. Thusa Kereke yaka. Re hlohonolofatse, Morena. Re ba Hao. Re utlwa ha jwale Moya wa Hao hara rona. Re dumela hore O tla araba thapelo tsa rona, hobane re inehela ho Wena ka Lentswe la Hao maphelong a rona lefatsheng, Lebitsong la Mora wa Modimo, Jesu Kreste, Mopholosi wa rona, Kganyeng ya Hae. Amen.

Ke ... (Modimo A le hlohonolofatse), Ke ya Morata (ka pelo yohle)

Hobane A nthatile pele,

Modimo Ao hloonolofatse, Moena Neville.

574-1 123 [O qeta ho utlwa tsa sebele "Tiiso ya Bosupa" jwalo kaha ene e rerwa ka Sontaha mantsibua, Hlakubele 24, 1963 mane Branham Tabernacle mane Jeffersonville Indiana. Moena Branham o ne a sa rate ha sena seka haswa. Tsatsi le hlahlamang Mantaha, Hlakubele 25, 1963, Moena Branham o ya kamoreng ya motel wa Moena Fred Sothmann le Moena James McGuire ba neng ba le taolong ya ditheipe. Moena Branham a bolella baena bana, "Ha ke rate ha molaetsa ona o ka romelwa ka tsela ena oleng ka teng." Kamora ho mamela theipi eo ka boyena, a laela baena bana ho ka emisa theipi ena karolong e itseng, mme ntlheng eo - (qalong ya karolo ya 261) - ha etswa e nngwe ya metsotso e mashome a mabedi ka bophara - (karolo ya 377-414). Karolo ena e fella hantle feela - (karolo ya 261-373). Sena ene ele karolo ya pono ya "Tiiso ya Bosupa" ho fihlela 1966. Kamora Moena Branham a tlohe moo, lekgotla la William Branham Evangelistic Association la dumellana hore balokolle theipi e ntse ele jwalo mane kgatisong ya Tabernacle. Ho tloha ka nako eo, bobedi pono tseo diile tsa fumaneha. Re beile sena ka ho otloloha theiping ya Moena Branham, ka ya sebele "Tiiso ya Bosupa." Lentswe le latelang leo o tlang ho le utlwa ke la Moena Branham ka kamoreng ya motele ka Mantaha, Hlakubele 25, 1963 - Moq.]

574-1 124 Etlaba ntho e ntle ha a kake a tseba ka sena, hobane ha a ka tseba, o tlaba kgahlano le seo. Ke leano la hae ho etsa jwalo. Jwale ka tsela e jwalo, Modimo O patetse lefatshe lohle, esita le lehodimong, hore haho tsela ya utlwisisa sena, jwalo kaha Modimo A lokolotse sena. Jwale, ke rata hore o hlokomele seo mantsibueng ana ho Tiiso ya Botshelela hone hole teng - lebaka le ha raro la Tiiso ya Botshelela. Ho ne hole lebaka le ha raro bakallieng ba dipere. Ho bile ka mekga e meraro ya ho etsa dintho. E re tlisang hape le ya boraro ho ya bosupa hape(O ya bona?), Tiiso tse Supileng, ditshelo tse supileng, jwalo jwalo.

574-3 125 Jwale, borarong le bosupeng ke palo ya Modimo dipalong tsa Hae ho senola Lentswe la Hae. Jwale, o ya hlokomela, jwalo ka bakalling, jwale ho ne hole teng moo bakalli ba bararo. Emong wa bona ene e mosweu, e nngwe ene ele kgubedu, e nngwe ene ele ntsho. Mme ebe pere ya bone, hobaneng, kaofela ha tsona mmoho. O ya bona, ka mekga e meraro ... Jwale, Modimo O entse seo. Modimo O ile A etsa sona seo ha A romela Tau ya Hae, eneng ele Lentswe la Hae kgahlano le antikreste. Ebe re fumana ha a romela poho ka nako ya matshwenyeho - nako ya matshwenyeho sehlabelo sa phoofolo); mme nakong ena ya matshwenyeho, seo batho ba neng ba lokela ho se etsa, makgoba, mme a ba neha sehlabelo.

574-5 126 Mme re fumana mongwaheng o latelang, oo eneng ele mongwaha wa pokello, Modimo wa romela hlooho ya monna - hlooho ya motho ho sebopuwa, eo eneng ele moporofeta ya tlang ho ba ipokelle. Jwale, na o ile wa hlokomela, nako le nako ... Haho makatse hore matsatsing a na re phelang ho oona, jwalo kaha ho bile ka teng, ho tloha mongwaheng wa ipopa, hobane ba ne ba bona sena ho mmoledi, mme ba ile ba bona sena ka tsela ya ho rutwa ka tsela eo; ene ele tsela ya Modimo ya ho ka etsa seo, empa re ne re phela hantle feela ka seo.

574-7 127 Jwale, re mongwaheng wa Ntsu, tshenolo ya ho senola, ntho ena yohle. Jwale, lekanya sena le Tshenolo10, temana 1 ho isa ho 7, mme re tla bona mona ho Tshenolo, 10:1-7, hore matsatsing ao a ho utlwahala ha molaetsa wa lengeloi la bosupa diphiri tsa Modimo ditlabe difedile. Jwale, re boetse re fumana hape ho Tiiso ya Botshelela e manollwa, e ne ele ka baka la mekga e meraro. Jwale, lebaka ene ele lena: Lebaka la pele ene ele hore morwetsana ya robetseng a kene matshwenyehong ho ka lokafatswa. O tla lokela ho lefella sebe sa hose dumele le ho latola molaetsa. Sena o ne a se etsa ka nako ya matshwenyeho. Re bona ka tsela eo mona ho Tshenolo 7, mahareng a kgaolo ya 6le ya 7 mona, hore o ne a beuwe mona, hobane o ne a fuwe diaparo tse tshweu.

575-2 128 Jwale, hase Monyaduwa, empa ke kereke, batho ba sebele - hore - seo ene ese mabaka, mohlomong, ho ka fumana molaetsa, kapa ka tsela e nngwe bane ba foufaditswe ke baporofeta ba bohata, mme ba - haba yaka bafumana monyetla, mme bakgotsofetse ke seo, mme Modimo O tseba dipelo tsa bona, mme ba kene mona ka nako ena. O hlokomela sefeng; ke baka la Israele ha ba kopane. Ke kopano ya bobedi. Modimo O sebetsana le Israele nakong ya matshwenyeho. Hotswa ho dimillione tse kopane, hotlaba le dikete tse lekgolo le mashome a mane a metso e mene, mme batla kena hape. Modimo O sebetsana le Israele.

575-4 129 Hlokomela, ho nale lefatshe lohle mona. ho tlaba le ntho e tshwanang le kgwedi, dinaledi, tlhaho yohle e tla senyeha. O ya bona ke eng? Lefatshe le ya i tlhwekisa, ho ka senyeha, ho lokisetsa bongata. Bongata boya tla. Mme bona, sohle se senyehileng ha se tswelle ho senyeha ho kenella Tiisong ya Botshelela. Jwale, jwale, o ya hlokomela ho manollweng ha Tiiso ya Bosupa, e ka tsela ya diphirir tse tharo. Sena ke nang le sona - se buuwang le se buuweng, horte ke sephiri sa diaduma tse supileng. Diaduma tse supileng tsa utlwahala lehodimong. Setlaba hantle feela hotleng ha Kreste, hobane Kreste O itse haho le ya mong ya tsebang.

575-6 130 Na o ile wa hlokomela ha Bajuda ba Mmotsa seo? Re ya tseba hore ha re lekanya Lengolo la Mattheu 24 le Tiiso tse tsheletseng, Tiiso ya Bosupa ha e ya hlaha; hobane (O ya bona?), Kreste O itse ke Modimo feela ya tsebang, e sita le Mangeloi. Haho makatse, sena sene se sa ngolwa le ho ngolwa. O ya bona, ba potlako; haho se nkang sebaka. Mangeloi ha a tsebe seo; haho motho le ya mong ya tsebang seo. Empa ho tlaba le ... Ho tlaba le mantswe a supileng a tshenolo e kgolo ka nako eo. Jwale ke dumela, ho rona ... ha re sa tsebe seo, re - re - seka se tsejwe ho fihlela ka nako eo, empa se tl;a senolwa ka nako eo, ka hora eo ho lokela ho senolwa. Jwale ha rona ke ho ikokobetsa tlasa Modimo kapele ho Yena, le ho etsa tsohle tseo re ditsebang, le ho phela bophelo ba bokreste. Mona jwale, re fumana Tiiso ya Botshelela e manolllotswe; re bona seo, mme re tseba sena ho Tiisoya Bosupa e manollwa phatlalatsa ho fihlela hora e fihla.

576-3 131 Jwale, hone ho nale lebaka leo Modimo A le a utlwahatsa mantswe a diaduma tse supileng, hobane se lokela hotla (O ya bona?), hobane ... Re fumana Kreste, Konyana e nka - Buka letsohong la Hae, mme A manolla Tiiso ya Bosupa. Empa o ya bona, ke sephiri se patilweng. Haho ya tsebang seo. Empa ke - se hantle le seo A neng A se bolela: haho le ya mong ya tsebang hotla ha Hae; baka se tsebe hape le ka sena diphiri tsa diaduma tse supileng. Jwale o ya bona, dikopantswe mmoho. Hoo re nang le kutlwisiso ya seo kajeno, hobane bongata bo senotswe , empa sena ha sesoka se senolwa. Empa ke dutse kamona ka kamoreng yaka, mme ka utlwa sena - kapa ke sa utlwa sena, ho nale, empa ke bone ho manollweng ha diaduma. Jwale, ke moo re ka fihlelang ha jwale. Mme jwale ke tshepa e mong le emong wa lona o sebeletsa Modimo, mme a etsa seo a nahanang hore se lokile, mme o Morata ka nako yohle ya bophelo ba hao, mme Modimo O tla shebana le sohle.

576-5 132 Jwale, re lokela ho qetela sena, ka mohau wa Modimo, kaofela diphiri tsa Ditiiso tse neng dikwahetswe, mme re ya utlwisisa le ho tseba hore mona Tiiso ya Bosupa ha e lokelwe ho ka tsebahatswa. Jwale, O ya tla, mme hora ya hotla ha Hae, ha e fihla tshenyeho ya lefatshe ... Le ya tseba, o itse mona, "Etlaba efeng ponahatso ya pheletso ya lefatshe?" Ho Mattheu 24, moo ba neng ba Mmotsa, O ile A ya ho seo. O boletse ka ho bokellana ha Israele jwalo ka setjhaba ho 31 temana ya Mattheu 24:31. Empa A qala ka ditshwantsho. O ya bona? Ebe, o ya bona moo, "Ithuteng ka sefate sa feiga. Ha le bona sehlahisa mahlaku, hobaneng, le ya tseba hore selemo se fihlile." Mme ebe, "Ha le bona tsena dietsahala, le ya tseba hore jwale e se ele nako."

576-7 133 O ya bona Israele o bokellana le haeng la habo. Empa hlokomela, A bonahatsa Tiiso ya Bosupa. Mme ha Tiiso ya Bosupa, ha e manollwa, O ya hlahisa hape. O ya bona? Jwale re ya bona mona ke diphiri, ka tsela eo, ha e soka e eba hora ya ho ka tsebahatsa sephiri sena ka tsela eo, moo sohle se tlang ho tsebahatswa ka nako ya Jesu ha a hlaha lefatsheng bakeng sa Monyaduwa wa Hae, kapa eng kapa e ng e nkang sebaka. Jwale, ho fihlela nakong eo, ha re rapeleng re phele ka ho tshepeha bophelong ba Bokreste, re lebeletse hotla ha Hae.

577-1 134 Mme jwale, ha ho ka etsahala hore theipi ena e wele matshohong a batho ba bang, o seleke ho etsa tshenyo ka yona. Ntho feela eo o ka e etsang, o tswelle ho sebeletsa Modimo, hobane sephiri sena se seholo sa Modimo Johanne ha a kgona ho se ngola. Se ile sa duma, empa O ... tsebile hore ... o tshepisitse hore se tla manollwa, empa ho fihlela ha jwale ha se soka se manollwa.

577-2 135 Mme jwale, re thabela seo a se entseng le hore bontsha. Ke dutse ka tlung kamona matsatsi a robedi, mme molaetsa oo ke nang le ona ke ne ke lokela ho hlalosa seo, bongata ba lona mona le ya utlwisisa, mme ke ya tshepisa hore ho nale, semoya, ka nako tsohle, ke kgolwang hore le hopotse seo, mme ke sena seo se bolelwang: ke ponahatso hantle feela ya tlhaloso ya Mangolo a romelwang ke Modimo, hobane pele re kena ho seo, mme ka sala ho ya Bophirima, Morena A mpontsha pono ka tsatsi le leng ka hora ya leshome hoseng, mme katla ho hlalosa seo ke se boneng, ke neke sa tsebe seo; ene ele kopano ya mangeloi a supileng. Re tla hopola seo. O tla fumana seo ho theipi, e bitswang, "Ke nako mang, Monghadi?" Jwale, ke hantle feela seo o se bonang.

577-3 136 Mangeloi a supileng ... Ke neke le bophirima. O ya hopola manqosa ale a manyane; baya botjhabela. Manqosa a bobedi, maeba (nonyana tse kgolwanyana), baya botjhabela. Mme jwale, ka sheba ... Bane ba nale nna ka nako tsohle. Eo ene ele kgulo ya bobedi. Jwale, ya boraro yatla e potlakile hotswa bophirima ka potlako e kgolo, mme a mphahamisa. Ene ele hotswa botjhabela ha Ditiiso tse Supileng, jwalo kaha ke boletse ho - torong ya Junior Jackson eo Modimo A ileng a etsa hore ke e hlalose. Ka hare ho pyramid, ho ne hole majwe a masweu a ngotsweng moo. Ke lona lebaka le entseng hore ke ye bophirima ho kopana le molaetsa wa Lengeloi ho katla mona ho senola ka hare ho kereke. O ya hopola ke itse, "Ntho e latelang e tlang ho etsahala ka hare ho kereke mona." Ke hantle feela.

578-1 137 Ntho e nngwe, ke rata hore o hlokomele se seng mona, Mme ha o mametse theipi ena "Ke nako mang, Monghadi?" o tla hlokomela hore le leng la Mangeloi lene le ntebeletse. Bongata ba oona a ne a - tlwaelehile; empa Lengeloi lena lene le ikgethile. Lene lele ka ho le letshehadi le etsa jwalo ka pyramid. Mme le ya hopola, ene ele ka hare ho pyramid moo lejwe lena le lesweu le makatsang le neng le ngodilwe le leng teng. Mme mangeloi a nkenya ka hare ho pyramid ya oona, diphirir tsa Modimo ditsebahala feela ho oona. Mme jwale, ona ka molaetsa o neng o tswa tlhaloso ya pyramid kapa molaetsa wa sephiri sa Tiiso tse Supileng tse ka hare ho pyramid.

578-2 138 Jwale, Lengeloi lene le le ka ho le letshehadi, e tlaba la ho qetela, kapa Lengeloi la Bosupa, ha rene re ka kgona ho a bala ho tloha ho le letona, hobane le ne le le ka ho le letshehadi, nna ke leshebela ka bophirima, lona le hlaha ka botjhabela, jwale leo e tlaba lengeloi la molaetsa wa ho qetela: le hlokomehile hantle feela. Le ya hopola kamoo ke boletseng ka teng - hlooho ya lona ele morao, mme mapheo a lona ale bohale, ka tsela eo leneng le fofa ka yona ho tla ho nna. Jwale, ke Tiiso eo ya Bosupa. Ke ntho e ntseng e tsebahala. Mme re ... Ha re tsebe ha jwale hore ke eng, hobane ha e ya dumellwa ho ka manollwa. Empa jwale, emong le emong wa lona ya tsebang ka ho bonahatswa ha kopano eo ene ele kopano e monate. Sohle se bonahala e ka se ya bokgutlong, mme e mong le emong ya emeng mona ka hora ya bobedi motsheare ba emetse hore mamati a bulehe hore ba bae kapele, baeme maboteng, ka bofokodi, le ka sohle. Ke eng seo? E bile ka Moya o Halalelang tlase ka molaetsa, mme disenotswe ho rona. Mme ebe re hlokomele kamoo le neng le nale setono sa leeba, hantle feela.

578-4 139 Mme le hore bohle, o boletse seo - kgwedi tse ka bang pedi ho tloha jwale, kapa ho feta, pele seo se ka etsahala, hore ha a ya bophirima, ka ho sa tsebe seo, bakgutla ka tlhaloso eo A faneng ka yona. Jwale, hopola, ponong, Ha A kaba a Mpolella letho ka seo ha A nkukile. Ke neke tshohile, ke ne ke tshohile hoshwa, ho ka shwa thuthupong eo. O ya bona, bane ba sa kgone ho etsa seo. Tlhaloso e itletse feela ka tlhoko ya yona. Mme ka fana ka yona jwalo kaha a fane ka yona. Jwale, o ya bona, metswalle, dipono ha difosahale; kamehla ke nnete, dinepahetse. Jwale, pono, mmoho le Lentswe, mmoho le history, mmoho le kereke ya mengwaha; tsohle dikopantswe mmoho. Jwale ke bolela seo ho ka tiisa taba kutlwisiso ho ya ka Lentswe la Modimo le dipono le tshenolo, tlhaloso ka tsela eo ke HOTJHO MORENA.

579-2 140 Jwale, ha Morena A le hloonolofatse kaofela, ka bonngwe, ha re ema re bina pina ena ya kgale e monate ka kerekeng. Modimo a le hloonolofatse ka bonngwe. Amen.

Ke ... (Modimo A o hloonolofatse), ke ya Morata (ka pelo yaka yohle)

Hobane O nthatile pele,

Modimo A o hloonolofatse, Moena Neville.